Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0187(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0010/2019

Predložena besedila :

A8-0010/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

Sprejeta besedila
PDF 154kWORD 52k
Četrtek, 4. april 2019 - Bruselj Začasna izdaja
Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga ***I
P8_TA-PROV(2019)0351A8-0010/2019
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga (prenovitev) (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0341),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0215/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018(1),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(2),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 18. decembra 2018, naslovljenega na Odbor za ekonomske in monetarne zadeve v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 27. februarja 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0010/2019),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog Komisije ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme svoje stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 62, 15.2.2019, str. 108.
(2) UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. aprila 2019 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga (prenovitev)
P8_TC1-COD(2018)0187

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Potrebnih je več sprememb Odločbe št. 1152/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta(3). Zaradi jasnosti bi bilo treba navedeno odločbo prenoviti.

(2)  Direktiva Sveta (EU) 2019/…(4)(5) določa, da blago, ki se giba med ozemlji držav članic pod režimom odloga plačila trošarine, spremlja dokument, ki ga izpolni pošiljatelj.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 684/2009(6) določa strukturo in vsebino spremnega dokumenta, navedenega v Direktivi (EU) 2019/…(7), ter postopek za njegovo uporabo.

(4)  Da bi se izboljšala preverjanja in omogočila poenostavitev gibanja trošarinskega blaga v Uniji, je bil z Odločbo št. 1152/2003/ES vzpostavljen računalniško podprti sistem.

(5)  Za spremljanje gibanja trošarinskega blaga je potrebno nadaljnje vzdrževanje in razvoj računalniško podprtega sistema, da se državam članicam omogoči v realnem času pridobivati informacije o takih gibanjih in opravljati potrebna ročna in samodejnega preverjanja, vključno s preverjanji med gibanjem trošarinskega blaga v smislu poglavij IV in V Direktive (EU) 2019/…(8) in poglavja IV Uredbe Sveta (EU) št. 389/2012(9).

(6)  Sprememba, razširitev in delovanje računalniško podprtega sistema bi morala omogočiti gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine znotraj Unije ter gibanje trošarinskega blaga, ki je že bilo sproščeno v porabo na ozemlju ene države članice in ki se giba na ozemlje druge države članice, da bi se dostavilo v komercialne namene.

(7)  Namen spremembe in razširitve računalniško podprtega sistema je povečati vidike notranjega trga gibanja trošarinskega blaga. Vsi fiskalni vidiki v zvezi z gibanjem trošarinskega blaga bi morali biti obravnavani v okviru sprememb Direktive (EU) 2019/…+ ali Uredbe (EU) št. 389/2012. Ta sklep ne vpliva na pravno podlago kakršnih koli prihodnjih sprememb Direktive (EU) 2019/…+ ali Uredbe (EU) št. 389/2012.

(8)  Opredeliti je treba delitev med komponentami računalniško podprtega sistema, ki so komponente Unije, in tistimi, ki niso komponente Unije, kakor tudi dolžnosti Komisije in držav članic glede razvoja in uvedbe sistema. V tem smislu bi morala Komisija, ob pomoči pristojnega odbora, imeti glavno vlogo pri usklajevanju, organizaciji in upravljanju sistema.

(9)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja ukrepov, ki so potrebni za spremembo, razširitev in delovanje računalniško podprtega sistema, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(10).

(10)  Treba bi bilo vzpostaviti ureditev za vrednotenje izvajanja računalniško podprtega sistema za spremljanje trošarinskega blaga.

(11)  Preden bo nova razširitev računalniško podprtega sistema pripravljena za izvajanje in glede na probleme, ki so se pojavili, bi morala Komisija v sodelovanju z državami članicami in ob upoštevanju stališč zadevnih gospodarskih panog raziskati, ali so kateri izmed sedanjih sistemov, ki temeljijo na papirnih dokumentih, še vedno ustrezni.

(12)  Stroški računalniško podprtega sistema bi se morali razdeliti med Unijo in države članice.

(13)  Zaradi velikosti in zahtevnosti računalniško podprtega sistema morajo tako Unija kot države članice zagotoviti človeške in finančne vire za razvoj in uvedbo sistema. Države članice bi morale pri razvoju nacionalnih komponent uporabljati načela, predpisana za elektronske vladne sisteme, in bi morale gospodarske subjekte obravnavati na enak način kot na drugih področjih, kjer so vzpostavljeni računalniški sistemi. Zlasti bi morale gospodarskim subjektom, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki delujejo v tem sektorju, omogočiti uporabo nacionalnih komponent z najnižjimi možnimi stroški in spodbujati vse ukrepe, katerih cilj je ohranjanje njihove konkurenčnosti.

(14)  Ker cilja tega sklepa, in sicer zagotovitve podlage za upravljanje nadaljnje samodejnosti postopkov, ki jih določa zakonodaja Unije s področja trošarin, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi zagotavljanja pravilnega delovanja notranjega trga lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz zadevnega člena ta sklep ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.  Ta sklep določa upravljanje sprememb, razširitev in delovanja računalniško podprtega sistema, ki se uporablja za gibanje in nadzor trošarinskega blaga iz člena 1(1) Direktive (EU) 2019/…(11) (v nadaljnjem besedilu: računalniško podprti sistem).

2.  Namen računalniško podprtega sistema je:

(a)  dovoliti elektronsko prenašanje administrativnih dokumentov, določenih v Direktivi (EU) 2019/…+ in Uredbi (EU) št. 389/2012, ter izboljšati preverjanja;

(b)  izboljšati delovanje notranjega trga s poenostavitvijo gibanja trošarinskega blaga znotraj Unije in s tem, da se državam članicam zagotovi možnost spremljanja tokov v realnem času in izvajanja potrebnih preverjanj, kadar je to potrebno.

Člen 2

Dejavnosti, povezane z začetkom razširitve računalniško podprtega sistema, se začnejo do ... [12 mesecev po datumu začetka veljavnosti tega sklepa].

Člen 3

1.  Računalniško podprti sistem je sestavljen iz komponent Unije in komponent, ki niso komponente Unije.

2.  Komisija zagotovi, da je pri delu s komponentami Unije računalniško podprtega sistema pozornost namenjena čim večji ponovni uporabi obstoječih sistemov in zagotavljanju, da je računalniško podprti sistem združljiv z drugimi ustreznimi računalniško podprtimi sistemi Komisije in države članice, s ciljem oblikovati integrirani niz računalniško podprtih sistemov za nadzor tako gibanja trošarinskega blaga znotraj Unije kakor tudi gibanja trošarinskega blaga in blaga, ki je zavezano drugim dajatvam in bremenitvam, ki prihaja iz tretjih držav ali gre v tretje države.

3.  Komponente računalniško podprtega sistema, ki so komponente Unije, so skupne specifikacije, tehnični izdelki, storitve skupnega komunikacijskega omrežja / omrežja skupnega sistemskega vmesnika ter storitve koordinacije, ki jih uporabljajo vse države članice, razen katerih koli variant ali posebnosti katerih koli takih storitev, namen katerih je izpolnjevanje nacionalnih zahtev.

4.  Komponente računalniško podprtega sistema, ki niso komponente Unije, so nacionalne specifikacije, nacionalne zbirke podatkov, ki so del računalniško podprtega sistema, omrežne povezave med komponentami Unije in komponentami, ki niso komponente Unije, ter katera koli programska oprema ali oprema, za katero država članica meni, da je potrebna za polno uporabo računalniško podprtega sistema v vsej njeni upravi.

Člen 4

1.  Komisija usklajuje spremembe, razširitve in delovanje komponent računalniško podprtega sistema, ki so komponente Unije, in tistih, ki niso komponente Unije, zlasti:

(a)  infrastrukture in orodij, ki so potrebni za zagotavljanje notranjih povezav računalniško podprtega sistema in splošne interoperabilnosti;

(b)  razvoja varnostne politike najvišjega možnega standarda, da se prepreči nedovoljen dostop do podatkov in zagotovi integriteta računalniško podprtega sistema;

(c)  instrumentov za izkoriščanje podatkov za boj proti goljufijam.

2.  Za doseganje ciljev iz odstavka 1 Komisija sklene potrebne pogodbe za spremembo in razširitev komponent računalniško podprtega sistema, ki so komponente Unije, in v sodelovanju z državami članicami, združenimi v odboru iz člena 7(1), pripravi glavni načrt in načrte upravljanja, ki so potrebni za spremembo, razširitev in delovanje računalniško podprtega sistema.

V glavnem načrtu in v načrtih upravljanja so podrobno navedene začetne in redne naloge, ki jih mora opravljati Komisija in vsaka država članica. V načrtih upravljanja so podrobno navedeni datumi zaključka za naloge, potrebne za izvedbo vsakega projekta, določenega v glavnem načrtu.

Člen 5

1.  Države članice do datuma, navedenega v načrtih upravljanja iz člena 4(2), zaključijo začetne in redne naloge, ki so jim bile dodeljene.

Komisiji poročajo o rezultatih vsake naloge in o datumu njenega zaključka. Komisija o tem obvesti odbor iz člena 7(1).

2.  Države članice ne ukrepajo v zvezi s spremembo, razširitvijo ali delovanjem računalniško podprtega sistema na način, ki bi lahko vplival na njegove notranje povezave in splošno interoperabilnost ali njegovo delovanje kot celoto.

Kateri koli ukrep, ki ga država članica želi sprejeti in ki bi lahko vplival na notranje povezave in splošno interoperabilnost računalniško podprtega sistema ali delovanje tega sistema kot celote, se sprejme s predhodnim soglasjem Komisije.

3.  Države članice redno obveščajo Komisijo o vseh ukrepih, ki so jih sprejele, da bi svojim pristojnim upravam omogočile polno uporabo računalniško podprtega sistema. Komisija nato o tem obvesti odbor iz člena 7(1).

Člen 6

Komisija sprejme izvedbene akte za vzpostavitev ukrepov, ki so potrebni za spremembo, razširitev in delovanje računalniško podprtega sistema v zvezi z zadevami iz člena 4(1) in drugega pododstavka člena 5(2). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2). Ti izvedbeni akti ne vplivajo na določbe Unije v zvezi s pobiranjem in preverjanjem posrednih davkov ali upravnim sodelovanjem in vzajemno pomočjo v zadevah posredne obdavčitve.

Člen 7

1.  Komisiji pomaga Odbor za trošarine. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 8

1.  Komisija preveri, če se ukrepi, ki se financirajo iz splošnega proračuna Evropske unije, izvajajo pravilno in v skladu z določbami tega sklepa.

V sodelovanju z državami članicami, združenimi v odboru iz člena 7(1), redno spremlja različne faze razvoja in uvedbe računalniško podprtega sistema z namenom, da ugotovi, ali so bili zastavljeni cilji doseženi, in izdaja smernice, kako povečati učinkovitost dejavnosti, povezanih z izvajanjem računalniško podprtega sistema.

2.  Do ... [pet let po datumu začetka veljavnosti tega sklepa] in nato vsakih pet let Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju in delovanju računalniško podprtega sistema.

Poročilo med drugim določa metode in merila, ki se uporabljajo za poznejše vrednotenje delovanja računalniško podprtega sistema.

Člen 9

Države, ki so zaprosile za članstvo v Uniji, Komisija obvešča o razvoju in uvedbi računalniško podprtega sistema in če želijo, lahko sodelujejo v testih, ki bodo izvedeni.

Člen 10

1.  Stroški spremembe in razširitve računalniško podprtega sistema se razdelijo med Unijo in države članice v skladu z odstavkoma 2 in 3.

2.  Unija krije stroške načrtovanja, pridobitve, namestitve in vzdrževanja komponent Unije računalniško podprtega sistema ter redne stroške delovanja komponent Unije, ki so nameščene v prostorih Komisije ali v prostorih podizvajalca, ki ga določi Komisija.

3.  Države članice nosijo stroške spremembe, razširitve in delovanja komponent računalniško podprtega sistema, ki niso komponente Unije, in redne poslovne stroške komponent Unije, ki so nameščene v njihovih prostorih ali v prostorih podizvajalca, ki ga določi zadevna država članica.

Člen 11

1.  Letno dodeljena proračunska sredstva, vključno z dodeljenimi proračunskimi sredstvi za uporabo in delovanje računalniško podprtega sistema po izvedbenem obdobju, odobri proračunski organ v mejah finančnega načrta iz Uredbe (EU) št. 1286/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(12).

2.  Države članice ocenijo in dajo na voljo proračun in človeške vire, ki so potrebni za izpolnjevanje njihovih obveznosti, opisanih v členu 5. Komisija in države članice zagotovijo kadrovske, proračunske in tehnične vire, potrebne za spremembo, razširitev, delovanje in nadaljnji razvoj računalniško podprtega sistema.

Člen 12

Odločba št. 1152/2003/ES se razveljavi.

Sklicevanje na razveljavljeno odločbo velja kot sklicevanje na ta sklep in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge.

Člen 13

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 14

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA

Korelacijska tabela

Odločba št. 1152/2003/ES

Ta sklep

Člen 1

Člen 1

Člen 2, prvi odstavek

Člen 2, drugi odstavek

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7(1)

Člen 7(1)

Člen 7(2)

Člen 7(2)

Člen 7(3)

Člen 8(1)

Člen 8(1)

Člen 8(2)

Člen 8(3)

Člen 8(2)

Člen 9

Člen 9

Člen 10

Člen 10

Člen 11(1), prvi pododstavek

Člen 11(1), drugi pododstavek

Člen 11(1)

Člen 11(2)

Člen 11(2)

Člen 12

Člen 12

Člen 13

Člen 13

Člen 14

Priloga

(1) UL C 62, 15.2.2019, str. 108.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019.
(3)Odločba št. 1152/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.junija 2003 o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskih izdelkov (UL L 162, 1.7.2003, str. 5).
(4)Direktiva Sveta (EU) 2019/… z dne … o določitvi splošnega režima za trošarino (UL L, ...).
(5)+ UL: prosimo, vstavite v besedilo številko direktive, sprejete v postopku 2018/0176 in v opombo številko, datum, naslov in sklic na Uradni list te direktive.
(6)Uredba Komisije (ES) št. 684/2009 z dne 24.julija 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine (UL L 197, 29.7.2009, str. 24).
(7)++ UL: prosimo, vstavite v besedilo številko direktive, sprejete v postopku 2018/0176.
(8)+ UL: prosimo, vstavite v besedilo številko direktive, sprejete v postopku 2018/0176.
(9)Uredba Sveta (EU) št. 389/2012 z dne 2. maja 2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2073/2004 (UL L 121, 8.5.2012, str. 1).
(10)Uredba(EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.februarja2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(11)+ UL: prosimo, vstavite v besedilo številko direktive, sprejete v postopku 2018/0176.
(12)Uredba (EU) št.1286/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi akcijskega programa za izboljšanje delovanja sistemov obdavčitve v Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (Fiscalis 2020) in razveljavitvi Odločbe št. 1482/2007/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 25).

Zadnja posodobitev: 8. april 2019Pravno obvestilo