Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0187(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0010/2019

Ingivna texter :

A8-0010/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Antagna texter :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

Antagna texter
PDF 161kWORD 51k
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel Preliminär utgåva
Datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor ***I
P8_TA-PROV(2019)0351A8-0010/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattebelagda varor (omarbetning) (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0341),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0215/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(2),

–  med beaktande av skrivelsen av den 18 december 2018 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 27 februari 2019 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0010/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 108.
(2) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/… om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (omarbetning)
P8_TC1-COD(2018)0187

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt särskilt artikel 114.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Flera ändringar behöver göras av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG(3). Det beslutet bör av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)  Enligt rådets direktiv (EU) 2019/…(4)(5) ska alla varor som flyttas mellan medlemsstaternas territorier under punktskatteuppskov åtföljas av ett dokument som upprättas av avsändaren.

(3)  Genom kommissionens förordning (EG) nr 684/2009(6) fastställdes struktur och innehåll för det administrativa dokument som avses i direktiv (EU) 2019/… (7)+ samt förfarandet för användning av detta.

(4)  För att förbättra kontrollerna och för att kunna förenkla förflyttningen av punktskattepliktiga varor i unionen inrättades ett datoriserat system genom beslut nr 1152/2003/EG.

(5)  Det är nödvändigt att behålla och utveckla det datoriseradesystemet för kontroller av förflyttningar av punktskattepliktiga varor för att göra det möjligt för medlemsstaterna att i realtid följa dessa förflyttningar och att genomföra de manuella och automatiserade kontroller som krävs, även kontroller under själva förflyttningarna av punktskattepliktiga varor i den mening som avses i kapitel IV och V i direktiv (EU) 2019/… (8) och kapitel IV i rådets förordning (EU) nr 389/2012(9).

(6)  Ändringen, utvidgningen och driften av det datoriserade systemet bör möjliggöra förflyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov inom unionen, liksom förflyttning av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion på en medlemsstats territorium och som förflyttas till en annan medlemsstats territorium för att levereras för kommersiella syften.

(7)  Ändringen och utvidgningen av det datoriserade systemet syftar till att stärka aspekterna på den inre marknaden i fråga om förflyttningar av punktskattepliktiga varor. Skattemässiga aspekter i fråga om förflyttningar av punktskattepliktiga varor bör belysas genom en ändring av direktiv (EU) 2019/… + eller förordning (EU) nr 389/2012 . Detta beslut påverkar inte den rättsliga grunden för framtida ändringar av direktiv (EU) 2019/… + eller förordning (EU) nr 389/2012 .

(8)  Det är nödvändigt att fastställa vilken del av det datoriserade systemet som är unionens del och vilka delar som inte ingår i unionens del samt vilka uppgifter i samband med utveckling och installering av systemet som bör genomföras av kommissionen respektive medlemsstaterna. Kommissionen, biträdd av den relevanta kommittén, bör i detta avseende ha en viktig roll beträffande systemets samordning, organisation och förvaltning.

(9)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av de åtgärder som krävs för ändring, utvidgning och drift av det datoriserade systemet, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(10).

(10)  Det bör fastställas metoder för utvärdering av genomförandet av det datoriserade systemet för kontroller av punktskattepliktiga varor.

(11)  Innan en ny utvidgning av det datoriserade systemet är i kraft, och med tanke på de problem som uppstått, bör kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna, och med hänsyn tagen till synpunkterna från de berörda branscherna, undersöka om några av de nuvarande pappersbaserade systemen fortfarande är lämpliga.

(12)  Kostnaderna för det datoriserade systemet bör delas mellan unionen och medlemsstaterna.

(13)  På grund av det datoriserade systemets omfattning och komplexitet behöver både unionen och medlemsstaterna tillhandahålla personalresurser och investeringar för att utveckla och installera systemet. Vid utvecklingen av de nationella delarna bör medlemsstaterna tillämpa de principer som fastslagits för system för elektronisk förvaltning och de bör behandla de ekonomiska aktörerna på samma sätt som inom andra områden där datasystem inrättas. I synnerhet bör de tillåta de ekonomiska aktörerna, särskilt små och medelstora företag verksamma inom denna sektor, att använda de nationella delarna till en så låg kostnad som möjligt och de bör främja alla åtgärder som syftar till att bevara deras konkurrenskraft.

(14)  Eftersom målet för detta beslut, nämligen att upprätta styrelseformer för den fortsatta automatiseringen av processer som fastställs i unionens lagstiftning om punktskatter, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, med tanke på syftet att säkerställa en väl fungerande inre marknad, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.  Detta beslut innehåller bestämmelser om hanteringen av ändring, utvidgning och drift av det datoriserade system som används för förflyttningar och kontroller av sådana punktskattepliktiga varor som avses i artikel 1.1 i direktiv (EU) 2019/… (11) (nedan kallat det datoriserade systemet).

2.  Det datoriserade systemet är avsett att

a)  möjliggöra elektronisk överföring av de administrativa dokument som avses i direktiv (EU) 2019/… + och förordning (EU) nr 389/2012 samt förbättrad kontroll,

b)  förbättra den inre marknadens funktion genom att förenkla förflyttning inom unionen av punktskattepliktiga varor och genom att ge medlemsstaterna möjlighet att i realtid följa dessa förflyttningar och genomföra de kontroller som krävs.

Artikel 2

Verksamheten med att inleda utvidgningen av det datoriserade systemet ska påbörjas senast den ... [tolv månader efter dagen för detta besluts ikraftträdande ].

Artikel 3

1.  Det datoriserade systemet ska bestå av unionens del och de delar som inte ingår i unionens del.

2.  Kommissionen ska se till att det i arbetet med unionens del i det datoriserade systemet särskilt strävas efter att dels återanvända de befintliga systemen i största möjliga utsträckning, dels säkerställa att systemet är kompatibelt med andra relevanta datoriserade system hos kommissionen och medlemsstaterna, i syfte att skapa en integrerad uppsättning datoriserade system som gör det möjligt att kontrollera såväl förflyttningarna av punktskattepliktiga varor inom unionen som förflyttningar av punktskattepliktiga varor och varor som är föremål för andra tullar och avgifter och som kommer från eller går till tredje land.

3.  Unionens del i det datoriserade systemet ska vara de gemensamma specifikationerna, de tekniska produkterna, tjänsterna inom Gemensamma kommunikationsnätet/Gemensamma systemgränssnittet och de samordningstjänster som är gemensamma för alla medlemsstater, med uteslutande av variationer eller anpassningar av dessa som är avsedda att tillgodose nationella behov.

4.  De delar i det datoriserade systemet som inte ingår i unionens del ska vara de nationella specifikationerna, de nationella databaser som ingår i det datoriserade systemet, sammankopplingarna i nätverket mellan unionens del och de delar som inte ingår i unionens del samt den programvara och den utrustning som en medlemsstat anser nödvändig för att fullt ut kunna utnyttja det datoriserade systemet inom sin förvaltning.

Artikel 4

1.  Kommissionen ska samordna ändring, utvidgning och drift av unionens del och de delar som inte ingår i unionens del i det datoriserade systemet, särskilt när det gäller

a)  infrastrukturen och de instrument som behövs för att säkerställa det datoriserade systemets allmänna samtrafikförmåga och driftskompatibilitet,

b)  utvecklingen av en säkerhetspolitik som ska motsvara högsta möjliga standard i syfte att hindra otillåten tillgång till uppgifter och garantera det datoriserade systemets integritet, och

c)  instrumenten för bearbetning av uppgifterna i bedrägeribekämpningssyfte.

2.  För de ändamål som anges i punkt 1 ska kommissionen ingå de avtal som är nödvändiga för ändring och utvidgning av unionens del i det datoriserade systemet och i samarbete med medlemsstaterna, inom den kommitté som anges i artikel 7.1, utarbeta en övergripande plan och de förvaltningsplaner som är nödvändiga för att ändra, utvidga och driva det datoriserade systemet.

I den övergripande planen och i förvaltningsplanerna ska anges de uppgifter som kommissionen och varje medlemsstat ska ansvara för i inledningsskedet och därefter löpande. I förvaltningsplanerna ska det också anges inom vilken tid de uppgifter som krävs för fullföljande av varje projekt som anges i den övergripande planen ska vara avslutade.

Artikel 5

1.  Medlemsstaterna ska utföra de uppgifter i inledningsskedet och de löpande uppgifter som tilldelats dem inom de frister som fastställs i de förvaltningsplaner som avses i artikel 4.2.

Medlemsstaterna ska till kommissionen rapportera om resultaten av varje uppgift och tidpunkten för deras slutförande. Kommissionen ska i sin tur underrätta den kommitté som avses i artikel 7.1 om detta.

2.  Medlemsstaterna ska inte vidta åtgärder i samband med ändringen, utvidgningen eller driften av det datoriserade systemet som kan påverka systemets allmänna samtrafikförmåga och driftskompatibilitet eller allmänna funktionssätt.

En medlemsstat som önskar vidta en åtgärd som skulle kunna påverka antingen den allmänna samtrafikförmågan och driftskompatibiliteten eller det allmänna funktionssättet hos det datoriserade systemet ska först inhämta samtycke till åtgärden från kommissionen.

3.  Medlemsstaterna ska regelbundet underrätta kommissionen om varje åtgärd som de har vidtagit för att deras respektive förvaltning ska kunna utnyttja det datoriserade systemet fullt ut. Kommissionen ska i sin tur underrätta den kommitté som avses i artikel 7.1 om detta.

Artikel 6

Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer de åtgärder som är nödvändiga för ändring, utvidgning och drift av det datoriserade systemet vad gäller de frågor som avses i artikel 4.1 och i artikel 5.2 andra stycket. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2. Dessa genomförandeakter ska inte påverka unionens bestämmelser om uppbörd och kontroll av indirekta skatter eller administrativt samarbete och ömsesidigt bistånd i frågor som rör indirekt beskattning.

Artikel 7

1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén för punktskatter. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 8

1.  Kommissionen ska kontrollera att de åtgärder som finansieras genom Europeiska unionens allmänna budget genomförs på ett korrekt sätt och i enlighet med bestämmelserna i detta beslut.

Kommissionen ska regelbundet, i samarbete med medlemsstaterna, församlade i den kommitté som avses i artikel 7.1, följa upp hur utvecklingen och installationen av det datoriserade systemet fortskrider i syfte att avgöra om de mål som eftersträvas i detta avseende uppnås och för att dra upp riktlinjer för hur åtgärderna för detta systems genomförande ska bli effektivare.

2.  Senast den ... [fem år efter dagen för detta besluts ikraftträdande] och därefter vart femte år, ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om genomförandet av det datoriserade systemet.

I denna rapport ska det bland annat anges metoder och kriterier för senare utvärderingar av hur det datoriserade systemet fungerar.

Artikel 9

De länder som har ansökt om medlemskap i Europeiska unionen ska av kommissionen underrättas om hur utvecklingen och installationen av det datoriserade systemet fortskrider och, om de så önskar, får de även delta i de försök som kommer att genomföras.

Artikel 10

1.  Kostnaderna för ändring och utvidgning av det datoriserade systemet ska delas mellan unionen och medlemsstaterna i enlighet med punkterna 2 och 3.

2.  Unionen ska stå för kostnaderna för utformning, inköp, installation och underhåll av unionens del i det datoriserade systemet samt kostnaderna för den dagliga driften av unionens del i de system som har installerats i kommissionens lokaler eller hos en av kommissionen utsedd underleverantör.

3.  Medlemsstaterna ska stå för kostnaderna för ändring, utvidgning och drift av de delar i det datoriserade systemet som inte ingår i unionens del samt kostnaderna för den dagliga driften av unionens del i de system som har installerats i deras lokaler eller hos en av den berörda medlemsstaten utsedd underleverantör.

Artikel 11

1.  De årliga anslagen, inbegripet anslag till det datoriserade systemets användning och drift efter genomförandeperioden, ska godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2013(12).

2.  Medlemsstaterna ska bedöma och tillhandahålla de budgetmedel och den personal som behövs för att fullgöra de förpliktelser som anges i artikel 5. Kommissionen och medlemsstaterna ska tillhandahålla den personal samt de budgetära och tekniska resurser som behövs för att ändra, utvidga, driva och vidareutveckla det datoriserade systemet.

Artikel 12

Beslut 1152/2003/EG ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan.

Artikel 13

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 14

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA

Jämförelsetabell

Beslut nr 1152/2003/EG

Detta beslut

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2 första stycket

_

Artikel 2 andra stycket

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7.1

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.2

Artikel 7.3

-

Artikel 8.1

Artikel 8.1

Artikel 8.2

-

Artikel 8.3

Artikel 8.2

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11.1 första stycket

_

Artikel 11.1 andra stycket

Artikel 11.1

Artikel 11.2

Artikel 11.2

-

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

_

Bilaga

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 108.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 4 april 2019.
(3)Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (EUT L 162, 1.7.2003, s.5).
(4)Rådets direktiv (EU) 2019/… av den … om allmänna regler för punktskatt (EUT L, , s.).
(5)+ EUT: vänligen för in nummer för det direktiv som antagits i förfarande 2018/0176 (CNS) och för in nummer, datum, titel och EUT-hänvisning avseende det direktivet i fotnoten.
(6)Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov (EUT L 197, 29.7.2009, s. 24).
(7)++ EUT: vänligen för in nummer för det direktiv som antagits i förfarande 2018/0176 (CNS).
(8)+ EUT: vänligen för in nummer för det direktiv som antagits i förfarande 2018/0176 (CNS).
(9)Rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 (EUT L 121, 8.5.2012, s.1).
(10)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11)+ EUT: vänligen för in nummer för det direktiv som antagits i förfarande 2018/0176 (CNS).
(12)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2013 av den 11 december 2013 om ett åtgärdsprogram för att förbättra skattesystemens funktionssätt i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Fiscalis 2020) och om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 25).

Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande