Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0109(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0389/2018

Внесени текстове :

A8-0389/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.21

Приети текстове :

P8_TA(2019)0353

Приети текстове
PDF 351kWORD 142k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел Неокончателна версия
Многогодишен план за възстановяване на запаса от средиземноморска риба меч ***I
P8_TA-PROV(2019)0353A8-0389/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море и за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕС) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0229),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0162/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 6 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0389/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 174.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на запаса от средиземноморска риба меч и за изменение на Регламент (ЕО) 1967/2006 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/2107 на Европейския парламент и на Съвета
P8_TC1-COD(2018)0109

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Целта на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), определена в Регламент (ЕС) № 1380/2013(3) на Европейския парламент и на Съвета, е да се гарантира експлоатацията на морските биологични ресурси, която осигурява устойчиви икономически, екологични и социални условия.

(2)  Съюзът е страна по Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (наричана по-долу „Конвенцията“).

(3)  На годишното заседание на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) през 2016 г., проведено във Виламура (Португалия), договарящите страни по ICCAT, както и сътрудничещите страни, образувания или риболовни организации, които не са договарящи страни , признаха необходимостта от предприемане на мерки във връзка с тревожното състояние на рибата меч (Xiphias gladius) в Средиземно море (наричана по-долу „средиземноморска риба меч"), която е обект на прекомерен улов през последните 30 години. За тази цел, включително за да се избегне изчерпването на запаса, и след анализ на научното становище на Постоянния комитет за изследвания и статистика (SCRS), ICCAT прие Препоръка 16-05 за установяване на многогодишен план за възстановяване на запаса от средиземнорска риба меч(наричан по-долу "планът за възстановяване на ICCAT"). С оглед на факта, че настоящото биологично състояние и настоящата структура и динамика на запаса от средиземноморска риба меч не дават възможност да се достигнат равнища на биомаса, позволяващи постигането на максимален устойчив улов (МУУ) в краткосрочен план, дори и да се приемат драстични и спешни мерки за управление, като например пълна забрана на риболова, планът за възстановяване на ICCAT обхваща периода 2017 – 2031 г. Препоръка 16-05 на ICCAT влезе в сила на 12 юни 2017 г. и е обвързваща за Съюза.

(4)  През декември 2016 г. Съюзът изпрати до секретариата на ICCAT писмо, с което го уведоми за предстоящото влизане в сила в Съюза на някои мерки от Препоръка 16-05 на ICCAT през януари 2017 г. – по-специално във връзка с периода на забрана от 1 януари до 31 март и с разпределянето на квотите за средиземноморска риба меч. Всички други мерки, предвидени в Препоръка 16-05 на ICCAT, заедно с някои от вече приложените мерки следва да бъдат включени в плана за възстановяване, предвиден в настоящия регламент.

(5)  В съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 позициите на Съюза в регионалните организации за управление на рибарството следва да се основават на най-добрите налични научни становища, за да се гарантира, че рибните ресурси се управляват в съответствие с целите на ОПОР, и по-специално с целта за постепенно възстановяване и поддържане на рибните запаси над равнищата на биомаса, позволяващи постигането на МУУ, дори когато в този случай датата към която посочената цел трябва да бъде постигната е през 2031 г., и с целта за осигуряване на условия за икономическа жизнеспособност и конкурентоспособност на риболовната и рибопреработвателната промишленост и на свързаните с риболова дейности на сушата. Същевременно е взет под внимание член 28, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, който предвижда насърчаването на еднаквите условия на конкуренция между операторите от Съюза и операторите от трети държави.

(6)  Планът за възстановяване на ICCAT отчита особеностите на различните видове риболовни уреди и риболовни техники. При прилагането на плана за възстановяване на ICCAT Съюзът и държавите членки следва да се стремят да насърчават дейностите, свързани с крайбрежния риболов, както и изследванията относно и използването на риболовни уреди и техники, които са селективни, така че да се намали приловът на уязвими видове, и които имат ограничено въздействие върху околната среда – включително уреди и техники, използвани при традиционния и непромишления риболов – като по този начин допринасят за осигуряването на приемлив жизнен стандарт за местните икономики.

(7)  С Регламент (ЕС) № 1380/2013 се установява понятието „минимални референтни размери за опазване“. С оглед на последователността понятието на ICCAT „минимални размери“ следва да се въведе в правото на Съюза като „минимални референтни размери за опазване“.

(8)  В съответствие с Препоръка 16-05 на ICCAT, уловените екземпляри средиземноморска риба меч , които са под минималния референтен размер за опазване, трябва да бъдат изхвърляни. Същото се прилага за улова на средиземноморска риба меч, надвишаващ ограниченията на прилова, установени от държавите членки в техните годишни риболовни планове. За да се осигури спазването на международните задължения на Съюза в рамките на ICCAT, в член 5а от Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 на Комисията(4) се предвиждат дерогации от задължението за разтоварване на уловената средиземнорска риба меч в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. С Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 се прилагат някои разпоредби на Препоръка 16-05 на ICCAT , с които се установява задължението за изхвърляне на уловенитеекземпляри средиземноморска риба меч за риболовните кораби, надвишаващи квотата си или максималното равнище на разрешения им прилов. В обхвата на посочения делегиран регламент са включени и корабите, извършващи любителски риболов.

(9)  Тъй като Препоръка 16-05 на ICCAT ще бъде приложена посредством плана за възстановяване, посочен в настоящия регламент, следва да се заличат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2107 на Европейския парламент и на Съвета(5), отнасящи се до средиземнорската риба меч.

(10)  В миналото риболовните дейности, извършвани с помощта на плаващи мрежи, са се характеризирали с бързо разрастване по отношение на риболовното усилие и липса на достатъчна селективност. Тъй като неконтролираното разрастване на тези дейности е довело до сериозни рискове за целевите видове, по силата на Регламент (ЕО) № 1239/98 на Съвета(6) те са забранени при улова на далекомигриращи видове риба, включително риба меч.

(11)  За да се осигури спазването на ОПОР, е прието законодателство на Съюза с цел създаването на система за контрол, инспекции и правоприлагане, която включва борба срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов. По-специално с Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета(7) се създава система на Съюза за контрол, инспекции и правоприлагане с глобален и интегриран подход, за да се осигури спазване на всички правила на ОПОР. Подробните правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1224/2009 се съдържат в Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията(8). С Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета(9) се създава система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на ННН риболова. В посочените регламенти вече са включени разпоредби, които обхващат редица мерки, съдържащи се в Препоръка 16-05 на ICCAT. Съответно не е необходимо тези разпоредби да бъдат включени в настоящия регламент.

(12)  В договореностите за наемане на риболовни кораби отношенията между собственика, наемателя и държавата на знамето често са неясни. Някои оператори, извършващи ННН риболов, успяват да избегнат проверките чрез злоупотреба с тези договорености. Наемането на риболовни кораби е забранено по силата на Регламент (ЕС) 2016/1627 на Европейския парламент и на Съвета(10) в контекста на риболова на червен тон. Целесъобразно е – като превантивна мярка за защита на възстановяващите се запаси и с оглед на съгласуваността с правото на Съюза –да се приеме подобна забрана в плана за възстановяване, предвиден в настоящия регламент.

(13)  Препоръките на ICCAT следва да бъдат въведени в законодателството на Съюза, за да се предоставят равни условия за рибарите от Съюза и от третите държави и да се гарантира, че правилата са приемливи за всички.

(14)  С цел бързото въвеждане в правото на Съюза на бъдещите препоръки на ICCAT, изменящи или допълващи плана за възстановяване на ICCAT, , на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на приложениятакъм настоящия регламент и някои разпоредби на настоящия регламент относно крайните срокове за докладване на информацията, продължителността на забраните за риболов, минималния референтен размер на опазване, нивата на толеранс за случайни улови и прилов, технически характеристики на риболовните съоръжения, процент на усвояване на квотата с цел информиране на Комисията, както и информация, която трябва да бъде предоставена на риболовните кораби. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(11) По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(15)  С цел да се осигурят еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с формата на годишните доклади относно изпълнението на настоящия регламент, подавани от държавите членки. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(12).

(16)  Делегираните актове и актовете за изпълнение, предвидени в настоящия регламент, не следва да засягат въвеждането на бъдещите препоръки на ICCAT в правото на Съюза по реда на обикновената законодателна процедура.

(17)  В съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета(13) корабите, извършващи целеви улов на риба меч, могат да залагат или съхраняват на борда си не повече от 3500 куки, докато в Препоръка 16-05 на ICCAT максималният разрешен брой на куките е 2 500. С оглед на правилното въвеждане на тази препоръка в правото на Съюза е необходимо Регламент (ЕО) № 1967/2006 да бъде съответно изменен.

(18)  В глава III, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2017/2107 се предвиждат някои технически мерки и мерки за контрол по отношение на средиземнорската риба меч. Ммерките, предвидени в Препоръка 16-05 на ICCAT и които се въвеждат чрез настоящия регламент, са по-ограничителни или по-прецизни с цел да позволят възстановяването на запаса. Поради това раздел 2 от глава III на Регламент (ЕС) 2017/2107 следва да бъде заличен и да се замени със съответните мерки, установени в настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват общите правила за прилагане от страна на Съюза на многогодишния план за възстановяване на запаса от риба меч (Xiphias gladius) в Средиземно море (наричана по-долу „средиземноморска риба меч“), приет от ICCAT, чиято продължителност обхваща периода от 2017 г. до 2031 г.

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага по отношение на:

a)  риболовните кораби на Съюза и корабите на Съюза, извършващи любителски риболов, които:

i)  извършват улов на средиземноморска риба меч; или

ii)  трансбордират или носят на борда си – включително извън зоната на Конвенцията ICCAT – уловената средиземноморска риба меч;

б)  риболовните кораби на трети държави и корабите на трети държави, извършващи любителски риболов, които извършват дейност във водите на Съюза и осъществяват улов на средиземноморска риба меч;

в)  корабите на трети държави, които се инспектират в пристанища на държавите членки и които носят на борда си уловена средиземноморска риба меч или продукти от риболов, произхождащи от уловена средиземноморска риба меч, които преди това не са били разтоварвани или трансбордирани в пристанища.

Член 3

Цел

Чрез дерогация от член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 целта на настоящия регламент е до 2031 г. да се постигне — с вероятност от най-малко 60% за постигане на тази цел — равнище на биомаса на средиземноморската рибаа меч , съответстващо на МУУ.

Член 4

Връзка с друго право на Съюза

Настоящият регламент се прилага в допълнение към следните регламенти, или, когато това е предвидено в тези регламенти — чрез дерогация от тях::

a)  Регламент (ЕО) № 1224/2009;

б)  Регламент (ЕС) № 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета(14);

в)  Регламент (ЕС) 2017/2107.

Член 5

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „риболовен кораб“ означава всеки кораб, оборудван за търговска експлоатация на морски биологични ресурси;

2)  „риболовен кораб на Съюза“ означава риболовен кораб, плаващ под знамето на държава членка и регистриран в Съюза;

3)  „зона на Конвенцията ICCAT“ означава всички води на Атлантическия океан и прилежащите към него морета;

4)  „Средиземно море“ означава водите на Средиземно море на изток от 5°36′ з.д.;

5)  „ДСК“ означава договарящи страни по Конвенцията ICCAT, както и сътрудничещи страни, образувания или риболовни организации, които не са договарящи страни;

6)  „разрешение за риболов“ означава разрешение, издадено на риболовен кораб на Съюза, което му позволява да извършва определени риболовни дейности през определен период, в дадена зона или за даден вид риболов съгласно определени условия;

7)  „възможност за риболов“ означава изразеното като количество право на риболов, изразено в улов или риболовно усилие;

8)  „запас“ означава морски биологичен ресурс, който се среща в определена зона на управление;

9)  „продукти от риболов“ означава водни организми, получени в резултат на риболовна дейност, или продукти, получени от тях;

10)  „изхвърлен улов“ означава улов, който се връща обратно в морето;

11)  „любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, експлоатиращи морски биологични ресурси за развлечение, туризъм или спорт;

12)  „данни от система за наблюдение на корабите“ означава данни за идентичността, географското местоположение, датата, часа, курса и скоростта на риболовен кораб, предадени чрез устройства за спътниково проследяване, инсталирани на борда на риболовните кораби, до центъра за наблюдение на риболова на държавата членка на знамето;

13)  „разтоварване“ означава първоначалното разтоварване на дадено количество продукти от риболов от борда на риболовен кораб на сушата;

14)  „трансбордиране“ означава разтоварването на всички или някои продукти от риболов от борда на един кораб на борда на друг кораб;

15)  „наемане на риболовен кораб“ означава договореност, съгласно която даден риболовен кораб, плаващ под знамето на държава членка, се наема за определен период от оператор в друга държава членка или трета държава без промяна на знамето;

16)  „парагада“ означава риболовен уред, състоящ се от основно влакно, към което са прикрепени множество куки посредством странични поводи с различна дължина и разстояние между тях, зависещи от целевия вид;

17)  „кука“ означава извита и заострена в края стоманена тел;

18)  „въдица“ означава монтирано към риболовен прът влакно, което се навива на въртящ механизъм (макара) и се използва от рибарите.

ДЯЛ II

МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ И МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

ГЛАВА 1

Мерки за управление

Член 6

Риболовно усилие

1.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че риболовното усилие на риболовните кораби, плаващи под нейното знаме, е пропорционално на предоставените ѝ възможности за улов на средиземноморска риба меч.

2.  Пренасянето на неизползвани квоти за средиземноморска риба меч се забранява.

Член 7

Разпределяне на възможностите за риболов

1.  В съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при разпределянето на възможностите за риболов, на които те имат право, държавите членки използват прозрачни и обективни критерии, включително от екологичен, социален и икономически характер, и освен това се стремят да разпределят националните квоти между различните сегменти на флота справедливо, като вземат предвид традиционния и непромишления риболов, и се стремят да осигурят стимули на риболовните кораби на Съюза, използващи селективни риболовни уреди или техники за риболов с намалено въздействие върху околната среда.

2.  Всяка държава членка предвижда количества за прилов на риба меч в рамките на своята квота за средиземноморска риба меч и го съобщава на Комисията при представяне на годишния си риболовен план в съответствие с член 9. По този начин се гарантира, че цялото количество мъртва средиземноморска риба меч ще бъде приспаднато от квотата.

3.  Държавите членки се стремят да разпределят всяко увеличение на възможностите за риболов, произтичащо от успешното прилагане на настоящия регламент, в полза на риболовни кораби, на които преди това не е била разпределена квота за средиземноморска риба меч е и които отговарят на критериите за разпределение на възможностите за риболов, установени в член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Член 8

Ограничение на капацитета

1.  През целия период на плана за възстановяване, предвиден в настоящия регламент, се прилага ограничение на капацитета по отношение на риболовните кораби в зависимост от вида риболовни уреди. Държавите членки ограничават въз основа на вида риболовни уреди броя на риболовните кораби, които плават под тяхното знаме и притежават разрешение за улов на средиземноморска риба меч, до средния годишен брой кораби, плаващи под тяхното знаме, които са извършвали улов на, задържали са на борда, трансбордирали са, превозвали са или са разтоварвали средиземноморска риба меч в периода 2013 – 2016 г.

2.  Независимо от параграф 1 държавите членки могат да решат да използват броя на корабите, плаващи под тяхното знаме, които през 2016 г. са извършвали улов на, задържали са на борда, трансбордирали са, превозвали са или са разтоварвали средиземноморска риба меч, за целите на изчисляването на ограничението на капацитета, ако този брой е по-малък от средния годишен брой кораби през периода 2013 – 2016 г. Това ограничение на капацитета се прилага по отношение на риболовните кораби в зависимост от вида уреди.

3.  През периода 2018 и 2019 г. държавите членки могат да прилагат допустимо отклонение в размер на 5% от ограничението на капацитета, посочено в параграф 1.

4.  В срок до 1 март всяка година държавите членки уведомяват Комисията за предприетите от тях мерки за ограничаване на броя на риболовните кораби, които плават под тяхното знаме и притежават разрешение за улов на средиземноморска риба меч. Тази информация се включва при предаването на годишните риболовни планове в съответствие с член 9.

Член 9

Годишни риболовни планове

1.  В срок до 1 март всяка година държавите членки представят на Комисията своите годишни риболовни планове. Тези годишни риболовни планове се представят във формата, посочен в Насоките на ICCAT за изпращане на данни и информация и включват подробна информация относно квотата за средиземноморска риба меч, разпределена по вид риболовни уреди, в това число квотата, разпределена за любителски риболов, когато е приложимо, както и относно прилова.

2.  Комисията събира посочените в параграф 1 годишни риболовни планове и ги включва в риболовен план на Съюза. В срок до 15 март всяка година Комисията изпраща този риболовен план на Съюза на секретариата на ICCAT.

ГЛАВА 2

Технически мерки за опазване

Раздел 1

Риболовни сезони

Член 10

Периоди на забрана на риболова

1.  Не може да се извършва улов на средиземноморска риба меч като целеви вид или като прилов, нито да се задържа на борда, трансбордира или разтоварва по време на периода на забрана за риболова. Периодът на забрана за риболова е от 1 януари до 31 март всяка година.

2.  С оглед опазване на средиземноморската риба меч, от 1 октомври до 30 ноември всяка година се прилага забрана на риболова по отношение на корабите с парагади, извършващи целеви улов на бял тон (Thunnus alalunga).

3.  Държавите членки следят за ефективността на посочените в параграфи 1 и 2 периоди на забрана на риболова, като най-малко два месеца и 15 дни преди провеждането на всяко годишно заседание на ICCAT представят на Комисията цялата относима информация за всички съответни проверки и инспекции, извършени през предходната година, за да се гарантира спазване на разпоредбите на настоящия член. Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT най-малко два месеца преди всяко годишно заседание на ICCAT.

Раздел 2

Минимален референтен размер за опазване, случаен улов и прилов

Член 11

Минимален референтен размер за опазване по отношение на средиземноморска риба меч

1.  Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се забранява извършването на улов, задържането на борда, трансбордирането, разтоварването, транспортирането, съхраняването, продажбата или излагането или предлагането за продажба , включително от любителски риболов, на средиземноморска риба меч:

a)  чиято дължина на тялото от долната челюст до развилката на опашната перка (LJFL) е под 100 cm; или

б)  чието живо тегло е по-малко от 11,4 kg или чието тегло в изкормено състояние и без хриле е под 10,2 kg.

2.  Задържането на борда, трансбордирането, разтоварването, или първото транспортиране след разтоварването е разрешено само за цели екземпляри средиземноморска риба меч, от които не са били отстранени никакви външни части или които са били изкормени и чиито хриле са били отстранени.

Член 12

Случаен улов на средиземноморска риба меч под минималния референтен размер за опазване

Независимо от разпоредбите на член 11, параграф 1 риболовните кораби, извършващи целеви улов на средиземноморска риба меч, могат да задържат на борда, да трансбордират, прехвърлят, разтоварват, транспортират, съхраняват, продават, излагат или предлагат за продажба случаен улов на средиземноморска риба меч под минималния референтен размер за опазване, при условие че този улов не надвишава 5% от общия улов на средиземноморска риба меч на съответниите риболовни кораби по тегло или брой на екземплярите.

Член 13

Прилов

1.  След извършването на риболовна операция приловът на средиземноморска риба меч не може в нито един момент да надвишава ограничението за прилова, определено от държавите членки в техните годишни риболовни планове за общия улов на борда по тегло или по брой на екземплярите ▌.

2.  Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 риболовните кораби, които не извършват улов на средиземноморска риба меч, не могат да задържат на борда прилов на средиземноморска риба меч, който превишава тази горна граница за прилов ▌.

3.  Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 ако квотата за средиземноморска риба меч, разпределена на съответната държава членка на знамето, е изчерпана, всички екземпляри средиземноморска риба меч, които са били уловени живи, се освобождават.

4.  Ако квотата за средиземноморска риба меч, разпределена на държавата членка на знамето, е изчерпана, се забранява преработването и пускането на пазара на мъртвите екземпляри риба меч и целият улов се записва. Държавите членки ежегодно представят на Комисията информация за количествата мъртва средиземноморска риба меч, като в съответствие с член 21 Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT.

Раздел 3

Технически характеристики на риболовните уреди

Член 14

Технически характеристики на риболовните уреди

1.  Максималният брой куки, които могат да се поставят или носят на борда от риболовните кораби, извършващи улов на средиземноморска риба меч, е 2 500.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 риболовните кораби могат да носят на борда допълнително количество от 2 500 монтирани резервни куки за рейсовете, чиято продължителност надхвърля два дни, при условие че са завързани и прибрани на долните палуби, така че да не може да се използват лесно.

3.  Размерът на куките не може да бъде по-малък от 7 cm във височина.

4.  Дължината на плаващите парагади не може да надхвърля 30 морски мили (55,56 km).

ГЛАВА 3

Мерки за контрол

Раздел 1

Регистър на корабите

Член 15

Разрешения за риболов

1.  В съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/2403, и по-специално членове 20 и 21 от него, държавите членки издават разрешения на риболовните кораби, извършващи целеви улов на средиземноморска риба меч и плаващи под тяхното знаме.

2.  Целевият улов на средиземноморска риба меч, както и нейното задържане на борда, трансбордиране, разтоварване, транспортиране или преработване , се разрешава само за корабите на Съюза, включени в регистъра на ICCAT на корабите в съответствие с процедурата по членове 16 и 17, без да се засягат разпоредбите на член 13 относно прилова.

3.  Големите риболовни кораби с разрешения от държавите членки се вписват в регистъра на ICCAT на корабите с обща дължина над 20 m или повече, получили разрешение да извършват дейност в зоната на Конвенцията ICCAT.

Член 16

Информация за корабите с разрешение за улов на средиземнорска риба меч и бял тон през текущата година

1.  Всяка година държавите членки представят по електронен път на Комисията следната информация, която трябва да е във формата, посочен в Насоките на ICCAT за изпращане на данни и информация:

a)  до 1 януари – информация за риболовните кораби, които плават под тяхното знаме и притежават разрешение за улов на средиземноморска риба меч, както и корабите, които притежават разрешение за улов на средиземноморска риба меч в рамките на любителски риболов.;

б)  до 1 март — информация за риболовните кораби, които плават под тяхното знаме и притежават разрешение за улов на бял тон в Средиземно море.

В срок до 15 януари всяка година Комисията изпраща на секретариата наICCAT информацията, посочена в буква а), а до 15 март всяка година — информацията, посочена в буква б).

Информацията за риболовните кораби, посочена в настоящия параграф, първа алинея, букви а) и б) трябва да съдържа името на съответния кораб и номера му в регистъра на флота на Съюза (CFR), съгласно определението в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/218 на Комисията(15).

2.  В допълнение към информацията, посочена в параграф 1, държавите членки уведомяват Комисията за всички ▌ изменения в информацията за риболовните кораби, посочена в параграф 1, в срок от 30 дни след съответното изменение. Комисията предава тази информация на секретариата на ICCAT ▌ в срок от 45 дни от датата на изменение на информацията ▌ ▌ .

3.  В допълнение към всяка информация, предадена на секретариата на ICCAT в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящия член, Комисията, когато е необходимо, съгласно член 7, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 2017/2403, без забавяне изпраща на секретариата на ICCAT актуализирана информация за корабите, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Член 17

Информация за корабите, получили разрешение да извършват улов на средиземноморска риба меч с харпуни или плаващи парагади през предходната година

1.  В срок до 30 юни всяка година държавите членки представят на Комисията по електронен път следната информация относно плаващите под тяхно знаме риболовни кораби, получили разрешение да извършват улов на средиземноморска риба меч с плаващи парагади или харпуни през предходната година:

a)  име на кораба (ако няма име, регистрационният номер без инициали на държавата);

б)  номер в регистъра на флота на Съюза, съгласно определението в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/218;

в)  номер в регистъра на ICCAT.

2.  Посочената в параграф 1 информация се представя във формата, определен в Насоките на ICCAT за изпращане на данни и информация.

3.  В срок до 31 юли всяка година Комисията изпраща информацията, посочена в параграф 1 на секретариата на ICCAT.

Раздел 2

Наблюдение и надзор

Член 18

Система за наблюдение на кораби

1.  С оглед на контрола риболовните кораби, които притежават разрешение за улов на средиземноморска риба меч, не могат да прекъсват предаването на данни от системата за наблюдение на кораби (VMS), когато тези кораби се намират в пристанище.

2.  Държавите членки гарантират, че техните центрове за наблюдение на риболова препращат на Комисията и на посочен от нея орган в реално време и във формата „https data feed“ (подаване на данни по обезопасен протокол https) съобщенията на VMS, получени от риболовните кораби, плаващи под тяхното знаме. Комисията изпраща по електронен път тези съобщения на секретариата на ICCAT.

3.  Държавите членки гарантират, че:

a)  съобщенията на VMS от риболовните кораби, плаващи под тяхното знаме, се препращат на Комисията най-малко на всеки два часа;

б)  в случай на техническа неизправност на VMS алтернативните съобщения от плаващите под тяхно знаме риболовни кораби, получени в съответствие с член 25, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011, се препращат на Комисията от техните центрове за наблюдение на риболова в рамките на 24 часа от получаването им;

в)  съобщенията на VMS, препратени на Комисията, са последователно номерирани (с уникален номер) с цел да се избегне дублиране;

г)  съобщенията на VMS, препратени на Комисията, са в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011.

4.  Всяка държава членка взема необходимите мерки за гарантиране на поверителността на всички съобщения на VMS, предоставени на нейните инспекционни кораби, и използването им единствено за целите на инспекциите при операции в открито море.

Член 19

Наемане на риболовни кораби на Съюза

Забранява се наемането на риболовни кораби на Съюза с цел извършване на улов на средиземноморска риба меч.

Член 20

Национални научни програми за наблюдение по отношение на корабите с плаващи парагади

1.  Всяка държава членка, разполагаща с квота за улов на средиземноморска риба меч, прилага национална научна програма за наблюдение в съответствие с настоящия член по отношение на корабите с плаващи парагади, плаващи под знамето на съответната държава членка и които извършват целеви улов на средиземноморска риба меч. Националната програма за наблюдение трябва да отговаря на минималните стандарти, предвидени в приложение I.

2.  Всяка засегната държава членка гарантира разполагането на национални научни наблюдатели на най-малко 10% от корабите с плаващи парагади с обща дължина над 15 метра, които плават под знамето на съответната държава членка и които извършват целеви улов на средиземноморска риба меч. Процентното присъствие се измерва в брой на риболовни дни, операции по пускане и изваждане, кораби или рейсове.

3.  Всяка засегната държава членка разработва и прилага подход за научно наблюдение с цел събиране на информация относно дейностите на корабите с плаващи парагади с обща дължина до 15 метра, които плават под знамето на съответната държава членка. Всяка държава членка на знамето представя на Комисията до 2020 г. подробни данни за този подход за научно наблюдение в своя годишен риболовен план, посочен в член 9.

4.  Комисията незабавно предава подробните данни за посочения в параграф 3 ▌подход за научно наблюдение на Постоянния комитет за изследвания и статистика (SCRS) към ICCAT с цел оценяване. Преди прилагането им подходите за научно наблюдение подлежат на одобрение от ICCAT на нейното годишно заседание.

5.  Държавите членки издават официални документи за удостоверяване на самоличността на своите национални научни наблюдатели.

6.  В допълнение към задачите на научните наблюдатели, посочени в приложение I, държавите членки изискват от тези наблюдатели да оценяват и да докладват следните данни относно средиземноморската риба меч:

a)  равнище на изхвърляне при екземплярите под минималния референтен размер за опазване;

б)  специфични за съответния регион размери и възраст, на която видът достига полова зрялост;

в)  използване на местообитания при сравняването на данните за наличието на средиземноморска риба меч с данните за различните риболовни дейности, включително сравнение между традиционен риболов и риболов с мезопелагичните парагади;

г)  въздействието на риболова с мезопелагични парагади по отношение на състава на улова, поредица от данни за улов спрямо единица усилие и разпределение по размер на улова; и

д)  месечна прогноза на дела на хвърлящите хайвер екземпляри и новите попълнения в улова.

7.  В срок до 30 юни всяка година държавите членки представят на Комисията информацията, събрана в рамките на техните национални програми за научно наблюдение през предходната година. В срок до 31 юли всяка година Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT.

Раздел 3

Контрол на улова

Член 21

Записване и докладване на улова

1.  Капитанът на всеки риболовен кораб, който притежава разрешение за улов на средиземноморска риба меч, води риболовен дневник в съответствие с изискванията, определени в приложение II, и изпраща информацията от дневника на държавата членка на знамето.

2.  Без да се засягат задълженията за докладване на държавите членки, установени в Регламент (ЕО) № 1224/2009, държавите членки изпращат на Комисията тримесечни доклади за целия улов на средиземноморска риба меч, извършен от корабите, които плават под тяхното знаме и разполагат с разрешение за такъв улов, освен ако тази информация се изпраща ежемесечно. Тези тримесечни доклади се изпращат под формата на доклади за обобщените данни за улова не по-късно от 15 дни след края на всяко тримесечие (а именно до 15 април, 15 юли и 15 октомври всяка година и до 15 януари следващата година). В срок до 30 април, 30 юли и 30 октомври всяка година и до 30 януари следващата година Комисията изпраща тази информация на секретариата на ICCAT.

3.  Наред с информацията, посочена в параграф 1, в срок до 30 юни всяка година държавите членки представят на Комисията следната информация относно риболовните кораби на Съюза, получили разрешение да извършват улов на средиземноморска риба меч с плаващи парагади или харпуни през предходната година:

a)  информация, свързана с риболовните дейности по целеви видове и зони, която се основава на извадки или обхваща целия флот,включително относно:

i)  риболовен период (периоди) и общ брой риболовни дни на кораба;

ii)  географски зони по статистически квадранти на ICCAT за извършваните от кораба риболовни дейности;

iii)  вид на кораба;

iv)  брой куки, използвани от кораба;

v)  брой единици парагади, използвани от кораба;

vi)  обща дължина на всички единици парагади за кораба –;

б)  данни относно улова във възможно най-малък пространствено-времеви мащаб,включително относно:

i)  размер и по възможност, възрастово разпределение на улова;

ii)  улов и състав на улова за всеки кораб;

iii)  риболовно усилие (среден брой риболовни дни за всеки кораб, среден брой куки за всеки кораб, среден брой единици парагади за всеки кораб, средна обща дължина на парагадите за всеки кораб).

В срок до 31 юли всяка година Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT.

4.  Посочената в параграфи 1, 2 и 3 информация се представя във формата, определен в Насоките на ICCAT за изпращане на данни и информация.

Член 22

Данни за усвояването на квотата

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, всяка държава членка уведомява без забавяне Комисията, когато бъде установено, че усвояването на квотата за средиземноморска риба меч, определено за даден вид риболовен уред, се счита за достигнало 80% .

2.  Когато натрупаният улов на средиземноморска риба меч достигне 80% от националната квота, държавите членки на знамето представят на Комисията данните за улова ежеседмично.

Раздел 4

Разтоварване и трансбордиране

Член 23

Определени пристанища

1.  Уловените екземпляри средиземноморска риба меч , включително под формата на прилов и в рамките на любителски риболов, върху които не е поставена индивидуална маркировка в съответствие с член 30, се разтоварват или трансбордират единствено в определените пристанища.

2.  В съответствие с член 43, параграф 5 от Регламент (ЕО) 1224/2008 всяка държава членка определя пристанищата, в които се извършва посоченото в параграф 1 разтоварване и трансбордиране на средиземноморска риба меч.

3.  В срок до 15 февруари всяка година държавите членки представят на Комисията списък на определените пристанища. В срок до 1 март всяка година Комисията предава този списък на секретариата на ICCAT.

Член 24

Предварително уведомление

1.  Член 17 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 се прилага по отношение на капитаните на риболовни кораби на Съюза с обща дължина 12 m или повече, които са включени в списъка с кораби, посочен в член 16 от същия регламент. Посоченото в член 17 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 предварително уведомление се изпраща на компетентния орган на държавата членка или на ДСК, чиито пристанища или съоръжения за разтоварване капитаните възнамеряват да използват, както и на държавата членка на знамето, ако тя е различна от пристанищната държава членка.

2.  Най-малко четири часа преди очаквания час на пристигане в пристанището капитаните на риболовни кораби на Съюза с обща дължина под 12 m, които са включени в списъка с кораби, посочен в член 16, уведомяват компетентния орган на държавата членка или на ДСК, чиито пристанища или съоръжения за разтоварване възнамеряват да използват, както и на държавата членка на знамето, ако тя е различна от пристанищната държава членка, за следното:

a)  очакван час на пристигане;

б)  приблизително количество средиземноморска риба меч, задържано на борда; и

в)  информация за географската зона, в която е бил извършен уловът.

3.  Ако местата за риболов са на по-малко от четири часа разстояние от пристанището, приблизителните количества средиземноморска риба меч, задържани на борда, могат да бъдат променени по всяко време преди пристигането.

4.  Органите на пристанищната държава членка водят отчет за всички предварителни уведомления за текущата година.

Член 25

Трансбордиране

1.  Корабите на Съюза или кораби на трети държави във водите на Съюза, пренасящи на борда си средиземноморска риба меч, нямат право да извършват трансбордиране в открито море при каквито и да е обстоятелства.

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 51, член 52, параграфи 2 и 3 и членове 54 и 57 от Регламент (ЕС) 2017/2107, корабите могат да трансбордират средиземноморска риба меч единствено в определените пристанища.

Раздел 5

Инспекции

Член 26

Годишни планове за инспекции

1.  В срок до 31 януари всяка година държавите членки представят на Комисията своите годишни планове за инспекции. Тези годишни планове за инспекции се изготвят в съответствие с:

a)  целите, приоритетите и процедурите, както и целевите показатели за инспекционните дейности, установени в Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1986 на Комисията(16); и

б)  националната програма за контролна дейност по отношение на средиземноморската риба меч, изготвена в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2.  Комисията събира националните планове за инспекции и ги включва в плана за инспекции на Съюза. Тя представя плана на Съюза за инспекции на секретариата на ICCAT за одобрение заедно с годишните риболовни планове, посочени в член 9.

Член 27

Схема на ICCAT за съвместни международни инспекции

1.  Съвместните международни инспекционни дейности се извършват в съответствие със схемата на ICCAT за съвместни международни инспекции (наричана по-долу „схемата на ICCAT“), установена в приложение III.

2.  Държавите членки, чиито риболовни кораби притежават разрешение за улов на средиземноморска риба меч, назначават инспектори и извършват инспекции в открито море съгласно схемата на ICCAT. Комисията или определен от нея орган може да назначава инспектори на Съюза по схемата на ICCAT.

3.  Ако през даден период повече от 50 риболовни кораба, плаващи под знамето на дадена държава членка, извършват риболов на средиземноморска риба меч в зоната на Конвенцията ICCAT, въпросната държава членка разполага инспекционен кораб за инспекция и контрол в открито море в Средиземно море за целия период, през който корабите се намират там. Това задължение се счита за изпълнено, когато държавите членки си сътрудничат при разполагането на инспекционен кораб или когато инспекционен кораб на Съюза е разположен в Средиземно море.

4.  Комисията или определен от нея орган координира дейностите по надзор и инспекции за Съюза. Съгласувано със заинтересованата държава членка Комисията може да изготвя програми за съвместни инспекции, които да позволят на Съюза да изпълни задължението си по схемата на ICCAT. Държавите членки, чиито риболовни кораби извършват риболов на средиземноморска риба меч, приемат необходимите мерки, за да улеснят изпълнението на тези програми за съвместни инспекции, особено с оглед на необходимите човешки и материални ресурси, както и на периодите и географските зони, в които трябва да се използват тези ресурси.

5.  В срок до 1 декември всяка година държавите членки съобщават на Комисията имената на инспекторите и на инспекционните кораби, които възнамеряват да включат в схемата на ICCAT през следващата година. Въз основа на тази информация и в сътрудничество с държавите членки Комисията изготвя годишен план за участието на Съюза в схемата на ICCAT, който изпраща на секретариата на ICCAT в срок до 1 януари всяка година.

Член 28

Инспекции в случай на нарушения

Когато кораб, плаващ под знамето на държава членка, е нарушил разпоредбите на настоящия регламент, тази държава членка гарантира извършването под нейно ръководство на физическа инспекция на този кораб в нейните пристанища или — когато корабът не се намира в нейно пристанище — от лице, определено от тази държава членка.

ГЛАВА 4

Любителски риболов

Член 29

Мерки за управление

1.  Всяка държава членка, която разрешава любителски риболов на средиземноморска риба меч, предвижда квота за любителски риболов в рамките на своята национална квота и я съобщава на Комисията при представяне на годишния си риволовен план в съответствие с член 9. По този начин се гарантира, че цялото количество мъртва средиземноморска риба меч ще бъде приспаднато от квотата.

2.  Държавите членки, посочени в параграф 1 от настоящия член, гарантират, че корабите, които плават под тяхно знаме и извършват любителски риболов на средиземноморска риба меч, са включени в информацията за корабите с разрешение за риболов, посочена в член 30, параграф 2. На корабите, които не са включени в тази информация, не се разрешава да извършват риболов на средиземноморска риба меч.

3.  Забраняват се продажбата и всяка друга форма на предлагане на пазара на средиземноморска риба меч, уловена при любителски риболов.

4.   Независимо от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при любителския риболов се забраняват уловът, задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на повече от един екземпляр средиземноморска риба мечна кораб на ден. Съответните държави членки предприемат необходимите мерки, с които да се гарантира във възможно най-голяма степен и да се улесни освобождаването на средиземноморска риба меч, уловена жива при любителски риболов и могат да предприемат по-ограничителни мерки, спомагащи за по-голяма защита на средиземноморската риба меч.

Член 30

Мерки за контрол

1.  Уловът на средиземноморска риба меч, извършен при любителски риболов, се разрешава само на корабите, оборудвани с въдици.

2.  Информацията за корабите, притежаващи разрешение за любителски риболов, която се изпраща на секретариата на ICCAT в съответствие с член 16, параграф 1, буква а), трябва да включва следното:

a)  име на кораба (ако няма име, регистрационният номер без инициали на държавата);

б)  предишно име на кораба, когато е приложимо;

в)  обща дължина на кораба;

г)  име и адрес на собственика (или собствениците) и оператора (или операторите) на ▌кораба.

3.  Данните за улова, включително дължината (LJFL) и живото тегло на всеки екземпляр средиземноморска риба меч, който е уловен, задържан на борда и разтоварен при любителски риболов, се записват и докладват в съответствие с член 21.

4.  Средиземноморската рибата меч може да се разтоварва само цяла или в изкормено състояние и без хриле в пристанище, определено в съответствие с член 23, или с маркировка, прикрепена към всеки екземпляр. Всяка маркировка трябва да е снабдена с уникален и специфичен за държавата членка номер и да е защитена срещу подправяне.

5.  Държавите членки установяват програма за маркиране за целите на настоящия регламент и включват нейните спецификации в годишните риболовни планове, посочени в член 9.

6.  Всяка държава членка разрешава използването на маркировки само когато натрупаният улов е в рамките на предоставената ѝ квота.

7.  Всяка година държавите членки изпращат на Комисията доклад за изпълнението на програмата за маркиране най-малко два месеца и 15 дни преди годишното заседание на ICCAT. Комисията събира информацията от държавите членки и я изпраща на секретариата на ICCAT най-малко два месеца преди годишното заседание на ICCAT.

ДЯЛ III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 31

Годишен доклад

1.  В срок до 15 септември всяка година държавите членки представят на Комисията доклад за предходната календарна година относно изпълнението от тяхна страна на настоящия регламент и всяка допълнителна информация според случая.

2.  Годишният доклад трябва да включва информация относно предприетите стъпки за намаляване на прилова и на изхвърлянията на средиземноморска риба меч под минималния референтен размер за опазване и относно всички имащи отношение научни изследвания в тази област.

3.  Комисията обобщава получената информация съгласно параграфи 1 и 2 и я препраща на секретариата на ICCAT в срок до 15 октомври всяка година.

4.  Комисията може да приема актове за изпълнение във връзка с подробните изисквания към формата на годишния доклад, посочен в настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с посочената в член 36, параграф 2 процедура по разглеждане.

Член 32

Преглед

В срок до 31 декември 2025 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно функционирането на плана за възстановяване, предвиден в настоящия регламент.

Член 33

Финансиране

За целите на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета(17) планът за възстановяване, предвиден в настоящия регламент, се счита за многогодишен план по смисъла на член 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Член 34

Процедура за изменения

1.  Когато е необходимо, с цел да бъдат въведени в правото на Съюза препоръките на ICCAT за изменение или допълнение на плана за възстановяване на ICCAT, които стават обвързващи за Съюза, и доколкото измененията в правото на Съюза не надхвърлят рамките на препоръките на ICCAT, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 35 за целите на изменението на:

a)  сроковете за докладване на информация, посочени в член 9, параграфи 1 и 2, член 10, параграф 3, член 16, параграфи 1 и 3, член 17, параграфи 1 и 3, член 21, параграфи 2 и 3, член 22, параграф 2, член 23, параграф 3, член 26, параграф 1, член 27, параграф 5 и член 31, параграфи 1 и 3;

б)  периодите на забрана на риболова, предвидени в член 10, параграфи 1 и 2;

в)  минималния референтен размер за опазване, посочен в член 11, параграф 1;

г)  допустимите отклонения, посочени в членове 12 и 13;

д)  техническите характеристики на риболовните уреди, посочени в член 14, параграфи 1—4;

е)  процента на усвояване на квотата, предвиден в член 22, параграфи 1 и 2;

ж)  информацията за корабите, посочена в член 16, параграфи 1 и 2, член 17, параграф 1, член 21, параграфи 1, 2, 3 и 4, и член 30, параграф 2 ▌; и

з)  приложения I, II и III.

2.  Всяко изменение, прието в съответствие с параграф 1, е строго ограничено до въвеждането в правото на Съюза на измененията или допълненията в съответните препоръки на ICCAT.

Член 35

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 34, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 34, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 34, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 36

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета по рибарство и аквакултури, създаден с член 47 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 37

Изменения на Регламент (ЕС) 2017/2107

Членове 20—26 от Регламент (ЕС) 2017/2107 се заличават.

Член 38

Изменения на Регламент (ЕО) № 1967/2006

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1967/2006 точка 6, подточка 2 се заменя със следното:"

„2. 2 500 куки за кораби, ловуващи риба меч (Xiphias gladius), ако този вид съставлява най-малко 70% от улова в живо тегло след сортирането;“.

"

Член 39

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Минимални стандарти на ICCAT за програмите за научно наблюдение на риболовни кораби

Общи разпоредби

1.  В настоящия документ са изложени минималните стандарти за програмите за научно наблюдение на риболовни кораби, определени в Препоръка 16-14 на ICCAT.

Квалификации на наблюдателите

2.  Без да се засягат обученията или техническите квалификации, препоръчани от SCRS, ДСК гарантират, че техните наблюдатели притежават най-малко следните квалификации, за да изпълняват своите задачи:

a)  достатъчно знания и опит, за да идентифицират видовете и конфигурациите на риболовните уреди, попадащи в компетентността на ICCAT;

б)  способност да наблюдават и точно да записват информацията, подлежаща на събиране в рамките на програмата;

в)  способност на изпълняват задачите, определени в точка 7 по-долу;

г)  способност да събират биологични проби; и

д)  минимално и подходящо обучение по безопасност и оцеляване в морето.

3.  Наред с това, с цел да осигурят целостта на своите национални програми за наблюдение, ДСК гарантират, че наблюдателите:

a)  не са членове на екипажа на наблюдавания риболовен кораб;

б)  не са служители на собственика, нито на облагодетелствания собственик на наблюдавания риболовен кораб; и

в)  нямат текущи финансови интереси, нито облаги от наблюдаваната риболовна дейност.

Присъствие на наблюдатели

4.  По отношение на своите вътрешни програми за наблюдение всяка ДСК гарантира следното:

a)  присъствие на наблюдатели за най-малко 5% от риболовното усилие за всяка риболовна дейност, осъществявана с плаващи парагади и — в съответствие с определенията в речника на ICCAT — с кораби със захранка, капани, хрилни мрежи и тралове. Процентното присъствие се измерва по следния начин:

i)  за риболова, извършван с плаващи парагади — в брой риболовни дни, операции по пускане и изваждане или рейсове;

ii)  за риболова, извършван от кораби със захранка и капани — в риболовни дни;

iii)  за риболова, извършван с хрилни мрежи — в риболовни часове или дни; и

iv)  за риболова, извършван с тралове — в брой тегления или риболовни дни;

б)  независимо от разпоредбите на буква а), по отношение на корабите с обща дължина под 15 m, при които е налице извънредно опасение за безопасността, изключващо възможността за разполагане на наблюдател на борда, съответната ДКС може да използва алтернативен подход за научно наблюдение, при който се събират данни, равностойни на определените в Препоръка 16-14на ICCAT, и по начин, осигуряващ сравнимо присъствие. В такива случаи ДСК, възнамеряваща да използва алтернативен подход, трябва да представи подробностите във връзка с подхода на SCRS, който да извърши съответната оценка. SCRS предоставя на ICCAT своето становище относно пригодността на алтернативния подход за изпълнение на задълженията за събиране на данни, изложени в Препоръка 16-14 на ICCAT. Алтернативните подходи, прилагани съгласно настоящата разпоредба, трябва да бъдат предварително одобрени от ICCAT на нейното годишно заседание;

в)  представително присъствие за съответните периоди и зони, в които флотът извършва дейност, за да се гарантира събирането на подходящи данни в съответствие с изискванията на Препоръка 16-14 на ICCATи на всички допълнителни вътрешни програми за наблюдение на ДСК, като се вземат под внимание характеристиките на флотовете и риболовните дейности;

г)  събиране на данни за съответните аспекти на риболовната операция, включително улова, както е посочено в точка 7.

5.  ДСК могат да сключват двустранни споразумения, съгласно които едната ДСК разполага свои вътрешни наблюдатели на кораби под знамето на другата ДСК, при условие че са спазени всички разпоредби на Препоръка 16-14 на ICCAT.

6.  ДСК се стремят да гарантират, че наблюдателите сменят корабите между изпълнението на отделните си мисии.

Задачи на наблюдателите

7.  Изискванията на ДСК спрямо наблюдателите включват, наред с другото, следното:

a)  да записват и докладват риболовната дейност на наблюдавания кораб, което включва най-малко следното:

i)  събиране на данни, включващо количествено определяне на общия целеви улов, изхвърлянията и прилова (в това число акули, морски костенурки, морски бозайници и морски птици), извършване на приблизителна оценка или, по възможност, измерване на състава на улова по размери, начин на разпореждане (тоест задържани, изхвърлени мъртви или освободени живи), събиране на биологични проби за проучвания на жизнения цикъл (например гонади, отолити, гръбначни стълбове, рибни люспи);

ii)  събиране и докладване на всички намерени маркировки;

iii)  информация за риболовната операция, включваща:

–  мястото на улова, посочено с географска ширина и дължина,

–  данни за риболовното усилие (например брой операции по пускане и изваждане, брой куки и др.),

–  дата на всяка риболовна операция, включително, по целесъобразност, часовете на започване и приключване на риболовната дейност,

–  използване на предмети за привличане на рибата, включително устройствата за привличане на рибата (УПР), и

–  общо състояние на освободените животни, свързано с процента на оцеляване (тоест мъртви/живи, ранени и др.);

б)  да наблюдават и записват използването на мерки за намаляване на прилова и друга имаща отношение информация;

в)  да наблюдават и да докладват, в рамките на възможното, информация за условията на околната среда (например състоянието на морето, климатичните и хидроложките параметри и др.);

г)  да наблюдават и докладват информация за УПР в съответствие с програмата за наблюдение на ICCAT, приета в рамките на многогодишната програма за опазване и управление на тропически тон; и

д)  да изпълняват всички други научни задачи, които са препоръчани от SCRS и приети от ICCAT.

Задължения на наблюдателите

8.  ДСК гарантират, че наблюдателите:

a)  не смущават функционирането на електронното оборудване на кораба;

б)  са запознати с аварийните процедури на борда на кораба, включително с местоположението на спасителните салове, пожарогасителите и комплектите за оказване на първа помощ;

в)  при необходимост обсъждат с капитана важни въпроси относно наблюдението и свързаните с него задачи;

г)  не възпрепятстват, нито се намесват в риболовните дейности и нормалната експлоатация на кораба;

д)  участват в разборната среща (или срещи) със съответните представители на научния институт или местния орган, отговарящ за изпълнението на програмата за наблюдение.

Задължения на капитана на кораба

9.  ДСК гарантират, че капитанът на кораба, към който е зачислен съответният наблюдател:

a)  разрешава подходящ достъп до кораба и извършваните от него операции;

б)  дава възможност на наблюдателя да изпълнява своите задължения по ефективен начин, включително чрез:

i)  предоставяне на подходящ достъп до уредите на кораба, до документацията (в това число дневниците в електронен формат и на хартиен носител) и до улова;

ii)  поддържане на постоянен контакт със съответните представители на научния институт или местния орган;

iii)  осигуряване на подходящ достъп до електронното и друго оборудване, свързано с риболова, включително, но не само:

–  оборудването за спътникова навигация;

–  електронните средства за комуникация;

iv)  гарантиране, че никое лице на борда на наблюдавания кораб не извършва техническо вмешателство, нито унищожава оборудването или документацията на наблюдателя; не затруднява, не възпрепятства, нито предприема други действия, създаващи ненужни пречки пред наблюдателя при изпълнението на неговите задължения; не отправя заплахи, не упражнява тормоз и не нанася вреди на наблюдателя по какъвто и да е начин; не подкупва, нито прави опити за подкуп на наблюдателя;

в)  осигурява на наблюдателя настаняване, включително каюта, храна и подходящи санитарни и медицински съоръжения, еднакви с тези на командния състав на борда;

г)  предоставя на наблюдателя подходящо място за работа на мостика или в кабината на щурмана, както и място на палубата, подходящо за изпълнение на неговите задачи.

Задължения на ДСК

10.  Всяка ДСК има следните задължения:

a)  когато нейните кораби извършват улов на видове, попадащи в компетентността на ICCAT, да изисква от тях да осигурят присъствие на борда на научен наблюдател в съответствие с разпоредбите на Препоръка 14-16 на ICCAT ;

б)  да се грижи за безопасността на своите наблюдатели;

в)  когато е възможно и уместно, да насърчава своя научен институт или местен орган да сключва договорености с научните институти или местните органи на другите ДСК за обмен на доклади и данни от наблюденията;

г)  да предоставя в годишния си доклад до ICCAT и SCRS конкретна информация за прилагането на Препоръка 14-16 на ICCAT, която трябва да включва:

i)  подробни данни за структурата и формата на нейните програми за научно наблюдение, включително:

–  целевото равнище на присъствие на наблюдатели по вид риболов и вид риболовен уред, както и начините на измерване,

–  данните, подлежащи на събиране,

–  действащите процедури за събиране на данни и обработка на проби,

–  информация за начина, по който се подбират наблюдаваните кораби, така че да се постигне целевото равнище на ДСК за присъствие на наблюдатели,

–  изискванията за обучение на наблюдателите и

–  изискванията за квалификация на наблюдателите;

ii)  брой на наблюдаваните кораби, равнище на присъствие по вид риболов и вид риболовен уред; и

iii)  данни за начина на изчисляване на посочените равнища на присъствие;

д)  след първоначалното представяне на информацията, изисквана съгласно точка 10, буква г), подточка i), да докладва за промените в структурата или формата на своите програми за наблюдение в годишните си доклади, но само при наличието на такива промени. ДСК продължават ежегодно да докладват на ICCAT информацията, изисквана съгласно точка 10, буква г), подточка ii);

е)  всяка година, като използва определените електронни формати, разработени от SCRS, да докладва на SCRS информацията, събрана в рамките на вътрешните програми за наблюдение, която да бъде използвана от ICCAT — по-специално за оценка на запаса и за други научни цели, в съответствие с действащите процедури във връзка с другите изисквания за докладване на данни и съгласно вътрешните изисквания за поверителност;

ж)  да гарантира прилагането на надеждни процедури за събиране на данни от своите наблюдатели при изпълнение на техните задачи, посочени в точка 7, включително, когато това е необходимо и целесъобразно, използването на фотография.

Задължения на изпълнителния секретар

11.  Изпълнителният секретар улеснява достъпа на SCRS и ICCAT до съответните данни и информация, представени в съответствие с Препоръка 16-14 на ICCAT.

Задължения на SCRS

12.  Задълженията на SCRS са:

a)  да разработи — по необходимост и целесъобразност — работен наръчник на наблюдателя и да го предостави за доброволно използване от ДСК в техните вътрешни програми за наблюдение, като в този наръчник са включени образци на формуляри за събиране на данни и стандартизирани процедури за събиране на данни и са взети предвид наръчниците на наблюдателя и свързаните с тях материали, които може вече да съществуват посредством други източници, включително ДСК, регионални и подрегионални органи и други организации;

б)  да разработва конкретни за съответната риболовна дейност насоки относно електронните системи за наблюдение;

в)  да предоставя на ICCAT резюме на научните данни и информация, събрани и докладвани в съответствие с Препоръка 16-14 на ICCAT , както и всички съответни констатации;

г)  да формулира — по необходимост и целесъобразност — препоръки относно начините за подобряване на ефективността на програмите за научно наблюдение, с цел да бъдат посрещнати нуждите от данни на ICCAT, включително евентуалното преразглеждане на Препоръка 16-14 на ICCAT , и/или по отношение на прилагането на минималните стандарти и процедурите от ДСК.

Електронни системи за наблюдение

13.  Когато SCRS е посочил, че електронните системи за наблюдение са ефикасни при определена риболовна дейност, такива системи могат да бъдат инсталирани на борда на риболовните кораби, така че да допълнят или — в зависимост от съответното становище на SCRS и решение на ICCAT — да заменят наблюдателя на борда.

14.  ДСК следва да вземат предвид всички приложими и утвърдени от SCRS насоки относно използването на електронни системи за наблюдение.

15.  ДСК се насърчават да докладват на SCRS опита си при използването на електронни системи за наблюдение в извършваните от тях риболовни дейности, попадащи в компетентността на ICCAT, за допълване на програмите за наблюдение, осъществявано от лица. ДСК, които още не са въвели такива системи, се насърчават да проучат тяхното използване и да докладват своите констатации на SCRS.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания за корабните дневници

Минимални спецификации за корабния дневник:

1.  Страниците на корабния дневник са номерирани.

2.  Корабният дневник се попълва всеки ден (до полунощ) или преди пристигане в пристанище.

3.  В корабния дневник се вписват инспекциите в открито море.

4.  Копие на всяка страница остава приложено към корабния дневник.

5.  Корабният дневник се съхранява на борда и съдържа сведения за период от една година от извършването на дейност.

Минимална стандартна информация за корабния дневник:

1.  Име и адрес на капитана.

2.  Дати и пристанища на заминаване; дати и пристанища на пристигане.

3.  Име на кораба, регистрационен номер, номер в ICCAT, международна радиопозивна и номер в ММО (ако има такъв).

4.  Риболовни уреди:

a)  вид код на ФАО;

б)  размери (например дължина, размер на окото на мрежата, брой куки).

5.  Операции в открито море с една въдица (минимум) на ден от риболовен курс, като се посочва:

a)  дейност (например риболов, плаване);

б)  местоположение: точно местоположение през деня (в градуси и минути), записано за всяка риболовна операция или в 12 ч. на обяд, когато през този ден не е била провеждана риболовна операция;

в)  доклад за улова, включително:

i)  код на ФАО;

ii)  закръглена стойност на теглото (RWT) в килограми на ден;

iii)  брой екземпляри на ден.

6.  Подпис на капитана.

7.  Средства за претегляне: приблизителна оценка, претегляне на борда;

8.  В корабния дневник се вписва еквивалентното живо тегло на рибата и се посочват използваните при изчисленията коефициенти на преобразуване.

Минимална информация за корабния дневник при разтоварване или трансбордиране:

1.  Дати и пристанище на разтоварване или трансбордиране.

2.  Продукти:

a)  видове и представяне с кода на ФАО;

б)  брой риби или кутии и количество в kg.

3.  Подпис на капитана или агента на кораба.

4.  В случай на трансбордиране: име, знаме и номер в ICCAT на приемащия кораб.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Схема на ICCAT за съвместна международна инспекция

Съгласно член IX, параграф 3 от Конвенцията ICCAT препоръчва установяването на следните договорености за международен контрол извън водите под национална юрисдикция, с цел да се гарантира прилагането на Конвенцията и на произтичащите от нея мерки:

I.  Сериозни нарушения

1.  За целите на настоящите процедури тежки са следните нарушения на разпоредбите на мерките за опазване и управление на ICCAT, приети от ICCAT:

a)  риболов без лиценз, разрешително или разрешение, издадени от ДСК на знамето;

б)  липса на достатъчно записи на улова и на свързаните с улова данни в съответствие с изискванията за докладване на ICCAT или сериозни грешки при докладването на такъв улов или свързани с улова данни;

в)  риболов в затворена зона;

г)  риболов през забранен сезон;

д)  умишлено улавяне или задържане на видове в противоречие с приложимите мерки за опазване и управление, приети от ICCAT;

е)  сериозно нарушаване на ограниченията върху улова или квотите в сила съгласно правилата на ICCAT;

ж)  използване на забранени риболовни уреди;

з)  подправяне или умишлено прикриване на маркировката, идентичността или регистрацията на риболовния кораб;

и)  укриване, подправяне или унищожаване на доказателства, свързани с разследването на нарушение;

й)  многократни нарушения, които взети заедно представляват сериозно незачитане на действащите мерките съгласно ICCAT;

к)  нападение, съпротива, заплахи, сексуален тормоз, намеса в работата, неправомерно възпрепятстване или забавяне на упълномощен инспектор или наблюдател;

л)  умишлена намеса в или изключване на VMS;

м)  други нарушения, които могат да бъдат определени от ICCAT, веднага щом са включени и разпространени в преразгледана версия на настоящите процедури;

н)  намеса в системата за спътниково наблюдение или използването на кораб без VMS;

о)  трансбордиране в открито море.

2.  При всяко качване на борда и инспекция на риболовен кораб, при които упълномощените инспектори наблюдават дейност или обстоятелство, които биха представлявали тежко нарушение съгласно определеното в точка 1, органите на държавата на знамето на инспекционния кораб незабавно уведомяват органите на държавата на знамето на риболовния кораб както пряко, така и чрез секретариата на ICCAT. В такива случаи инспекторите следва също така да уведомят всеки инспекционен кораб, плаващ под знамето на държавата на кораба, за който има информация, че се намира в близост.

3.  Инспекторите на ICCAT регистрират проведените инспекции и установените нарушения (ако има такива) в дневника на риболовния кораб.

4.  ДС държава на флага гарантира, че след инспекцията, посочена в точка 2, съответният риболовен кораб прекратява всички риболовни дейности. ДСК на знамето изисква от риболовния кораб да се отправи в рамките на 72 часа към указано от нея пристанище, където започва разследване.

5.  В случаите, когато при инспекцията е констатирана дейност или обстоятелство, които биха представлявали тежко нарушение, корабът следва да бъде подложен на проверка съгласно процедурите, описани в Препоръка 11-18 на ICCAT за изменение на Препоръка 09-10 относно съставяне на списък на корабите, за които се предполага, че са извършвали незаконна, недекларирана и нерегулирана риболовна дейност в зоната на Конвенцията ICCAT, като се вземат предвид всички ответни и други последващи действия.

II.  Провеждане на инспекции

6.  Инспекциите се провеждат от инспектори, определени от договарящите правителства. Имената на оправомощените правителствени агенции и на отделните инспектори, определени за такива от съответните техни правителства, се съобщават на ICCAT.

7.  Инспекционните кораби, които изпълняват международни дейности по качване на борда и инспекции в съответствие с настоящото приложение, плават със специално знаме или вимпел, одобрени от ICCAT и издадени от секретариата на ICCAT. Имената на използваните за целта кораби се съобщават на секретариата на ICCAT при първа практическа възможност преди започване на дейностите по инспекцията. Секретариатът на ICCAT предоставя на всички ДСК информация, свързана с определените инспекционни кораби, включително чрез публикация на своята интернет страница, защитена с парола.

8.  Инспекторите носят подходящ документ за удостоверяване на самоличността, който е издаден от органите на държавата на знамето и е оформен съгласно образеца в точка 21.

9.  При спазване на постигнатите договорености съгласно точка 16 риболовен кораб, плаващ под знаме на договарящата се страна и извършващ улов на риба тон или тоноподобни видове в зоната на Конвенцията ICCAT извън водите под национална юрисдикция, спира, когато получи съответния сигнал съгласно Международния кодекс за сигнали, подаден от инспекционен кораб, обозначен с описания в точка 7 вимпел на ICCAT, и с инспектор на борда, освен ако в този момент риболовният кораб не извършва риболовни операции, като в този случай той спира веднага след тяхното приключване. Капитанът на риболовния кораб разрешава на инспекционния екип, определен в точка 10, да се качи на борда, като е задължен да предостави стълба за качване. Той дава възможност на инспекционния екип да направи такава проверка на оборудването, улова или риболовните уреди, както и на всички съответни документи, каквато инспекторите преценят за необходима, за да се установи спазването на приложимите препоръки на ICCAT по отношение на държавата на знамето на инспектирания риболовен кораб. Освен това инспекторите могат да изискват всички обяснения, които сметнат за необходими.

10.  Числеността на инспекционния екип се определя от командващия инспекционния кораб, като се вземат предвид съответните обстоятелства. Инспекционният екип следва да е възможно най-малобройният, който е в състояние да изпълни по безопасен и надежден начин посочените в настоящото приложение задължения.

11.  При качването си на борда на риболовния кораб инспекторите представят документа за удостоверяване на самоличността, описан в параграф 8. Инспекторите спазват общоприетите международни правила, процедури и практики, свързани с безопасността на инспектирания риболовен кораб и неговия екипаж, и свеждат до минимум намесата си в риболовните дейности и складирането на продуктите и, доколкото е възможно, се въздържат от действия, които биха могли да повлияят неблагоприятно върху качеството на улова на борда. Инспекторите свеждат събирането на сведения до необходимото, за да установят дали се спазват приложимите препоръки на ICCAT по отношение на държавата на знамето на съответния риболовен кораб. При извършването на проверката инспекторите могат да поискат от капитана на риболовния кораб всяка подкрепа, която им е необходима. Инспекторите изготвят доклад за инспекцията във формат, одобрен от ICCAT. Те подписват доклада в присъствието на капитана на риболовния кораб, който има право да добави към доклада или да поиска да бъдат добавени всички констатации, които смята за уместни и под които трябва да се подпише.

12.  Копия на доклада се предоставят на капитана на риболовния кораб и на правителството на инспекционния екип, което ги предава на съответните органи на държавата, под чието знаме плава инспектираният риболовен кораб, както и на ICCAT. При откриване на нарушение на препоръките на ICCAT инспекторите следва също така да уведомят — ако има такава възможност — всеки инспекционен кораб, плаващ под знамето на държавата на риболовния кораб, за който има информация, че се намира в близост.

13.  Противопоставянето на инспектори или неспазването на указанията им се разглежда от държавата на знамето на инспектирания риболовен кораб по същия начин, по който се разглежда такова поведение по отношение на национален инспектор.

14.  Инспекторите изпълняват задълженията си съгласно тези договорености в съответствие с правилата, определени в настоящия регламент, но остават под оперативния контрол на националните си органи и са отговорни пред тях.

15.  Договарящите правителства вземат предвид и действат по докладите от инспекциите, формулярите за информация от наблюдението съгласно Препоръка 94-09 на ICCAT и декларациите от документните проверки от чуждестранни инспектори съгласно тези договорености по същия начин, както по докладите от национални инспектори, в съответствие с националното си законодателство. Разпоредбите на настоящата точка не налагат на договарящото правителство задължение да придава на доклада на чуждестранен инспектор по-висока доказателствена сила, отколкото докладът би имал в собствената страна на инспектора. Договарящите правителства си сътрудничат, с цел да улеснят правните и други процедури, които могат да възникнат от доклад на инспектор при настоящите договорености.

16.  

a)  До 1 януари всяка година договарящите правителства информират ICCAT за предварителните си планове за провеждане на инспекции съгласно Препоръка 16-05 на ICCAT през същата календарна година, като комисията на ICCAT може да отправя предложения към договарящите правителства за координирането на националните операции в тази област, включително на броя инспектори и превозващите инспекционни кораби.

б)  Между договарящите правителства се прилагат определените в Препоръка 16-05 на ICCAT договорености и плановете за участие, освен ако между тях не е договорено друго, като тези договорености се съобщават на ICCAT. Независимо от това прилагането на схемата между две договарящи правителства се спира до постигането на такава договореност, ако едното от тях е съобщило за това на ICCAT.

17.  

a)  Риболовните уреди се инспектират в съответствие с действащите нормативни актове за подзоната, по отношение на която се провежда инспекцията. В доклада за инспекцията инспекторите посочват подзоната, по отношение на която е била проведена инспекцията, и описват всички констатирани нарушения.

б)  Инспекторите разполагат с правомощието да инспектират всички риболовни уреди, които се използват или се намират на борда.

18.  Инспекторите поставят одобрен от ICCAT идентификационен знак на всеки инспектиран риболовен уред, който се окаже в нарушение на действащите препоръки на ICCAT по отношение на държавата на знамето на въпросния риболовен кораб, и записват тази констатация в своя доклад.

19.  Инспекторите могат да заснемат уредите, оборудването, документацията и всеки друг елемент, който считат за необходим, така че да се онагледят елементите, които според тях не съответстват на действащите правила, като в такъв случай заснетите обекти следва да бъдат изброени в доклада и към копието на доклада за държавата на знамето следва да се приложат копия на снимките.

20.  Ако е необходимо, инспекторите извършват проверка на целия улов на борда, за да установят дали са спазени препоръките на ICCAT.

21.  Моделът на служебна карта на инспекторите е следният:

размери: широчина — 10,4 cm, височина — 7 cm.

20190404-P8_TA-PROV(2019)0353_BG-p0000002.png

(1) OВ C 440, 6.12.2018 г., стp. 174.
(2) Позиция на Европейския парламент от 4 април 2019 г.
(3)Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(4) Делегиран регламент (ЕС) № 2015/98 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно изпълнението на международните задължения на Съюза, посочени в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета, съгласно Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан и Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (ОВ L 16, 23.1.2015 г., стр. 23).
(5) Регламент (ЕС) 2017/2107 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), и за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕО) № 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета (ОВ L 315, 30.11.2017 г., стр. 1).
(6)Регламент (ЕО) № 1239/98 на Съвета от 8 юни 1998 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 894/97 за установяване на някои технически мерки за опазване на рибните ресурси (ОB L 171, 17.6.1998 г., стр. 1).
(7)Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
(8)Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1).
(9)Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).
(10)Регламент (ЕС) 2016/1627 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 1).
(11)OВ L 123, 12.5.2016 г., стp. 1.
(12)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(13)Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).
(14)Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 81).
(15)Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/218 на Комисията от 6 февруари 2017 г. относно регистъра на риболовния флот на Съюза (ОВ L 34, 9.2.2017 г., стр. 9).
(16) Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1986 на Комисията от 13 декември 2018 година за създаване на специални програми за контрол и инспекции на някои риболовни дейности и за отмяна на решения за изпълнение 2012/807/ЕС, 2013/328/ЕС, 2013/305/ЕС и 2014/156/ЕС (ОВ L 317, 14.12.2018 г., стр. 29).
(17) Регламент (EС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация