Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0109(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0389/2018

Předložené texty :

A8-0389/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/04/2019 - 6.21

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0353

Přijaté texty
PDF 343kWORD 131k
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - Brusel Předběžné znění
Víceletý plán obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři ***I
P8_TA-PROV(2019)0353A8-0389/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení (ES) č. 1967/2006 a (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0229),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0162/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 2018(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 6. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0389/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 440, 6.12.2018, s. 174.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2107
P8_TC1-COD(2018)0109

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Cílem společné rybářské politiky (dále jen „SRP“), jak je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013(3), je zajistit takové využívání mořských biologických zdrojů, které umožní dlouhodobou udržitelnost ekonomických, environmentálních a sociálních podmínek.

(2)  Unie je smluvní stranou Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku (dále jen „úmluva ICCAT“).

(3)  Na výročním zasedání Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (dále jen „ICCAT“ nebo „komise ICCAT“) v roce 2016 v portugalském městě Vilamoura smluvní strany ICCAT a spolupracující státy, organizace nebo rybářské subjekty, které nejsou smluvními stranami dále jen „smluvní strany úmluvy“), uznaly potřebu řešit alarmující situaci mečouna obecného (Xiphias gladius) ve Středozemním moři, který byl v posledních 30 letech loven nadměrně. Za tímto účelem a také s cílem zabránit zániku této rybí populace přijala komise ICCAT po analýze vědeckého doporučení Stálého výboru pro výzkum a statistiku (dále jen „SCRS“) doporučení č. 16-05, kterým se stanoví víceletý plán obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři (dále jen „plán obnovy ICCAT“). Vzhledem k tomu, že současné biologické aspekty, struktura a dynamika populace mečouna obecného ve Středozemním moři neumožňují v krátkodobém horizontu dosáhnout úrovně biomasy schopné produkovat maximální udržitelný výnos, ani kdyby byla přijata drastická a naléhavá řídicí opatření, jako je úplný zákaz rybolovu, má plán obnovy ICCAT pokrývat období od roku 2017 do roku 2031. Doporučení ICCAT č. 16-05 vstoupilo v platnost dne 12. června 2017 a je pro Unii závazné.

(4)  V prosinci 2016 Unie informovala dopisem sekretariát ICCAT, že některá opatření stanovená v doporučení ICCAT č. 16-05 měla vstoupit v platnost v lednu 2017, zejména pokud jde o období zákazu rybolovu stanovené na dobu od 1. ledna do 31. března a přidělení kvót pro rybolov mečouna obecného ve Středozemním moři. Všechna ostatní opatření stanovená v doporučení ICCAT č. 16-05 a některá další opatření, která už byla provedena, by měla být zahrnuta do plánu obnovy stanoveného v tomto nařízení.

(5)  V souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být postoje Unie v regionálních organizacích pro řízení rybolovu založeny na nejlepším dostupném vědeckém poradenství, aby bylo zajištěno řízení rybolovných zdrojů v souladu s cíli SRP, a zejména s cílem postupně obnovovat a udržovat populace ryb nad úrovněmi biomasy schopnými zajistit maximální udržitelný výnos, i když v tomto konkrétním případě je lhůtou, do kdy má být dosaženo uvedeného cíle, rok 2031, a s cílem současně zajistit podmínky pro hospodářsky životaschopné a konkurenceschopné rybolovné a zpracovatelské odvětví a činnosti na pevnině související s rybolovem. Zároveň je třeba zohlednit čl. 28 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1380/2013, který stanoví podporu rovných podmínek pro hospodářské subjekty Unie vůči jiným hospodářským subjektům třetích zemí.

(6)  Plán obnovy ICCAT zohledňuje specifika různých typů lovných zařízení a technik rybolovu. Při provádění plánu obnovy ICCAT by Unie a členské státy měly usilovat o podporu pobřežních rybolovných činností a také výzkumu a využívání lovných zařízení a technik rybolovu, které jsou selektivní, aby se tak snížily vedlejší úlovky zranitelných druhů, a které mají menší dopad na životní prostředí, včetně zařízení a technik využívaných při tradičním a drobném rybolovu, a přispívat tak k dobré životní úrovni v rámci místních ekonomik.

(7)  Nařízení (EU) č. 1380/2013 zavádí pojem minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů. V zájmu zajištění soudržnosti by pojem ICCAT týkající se minimálních velikostí měl být proveden v právu Unie v podobě minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů.

(8)  Podle doporučení ICCAT č. 16-05 u mečounů obecných ve Středozemním moři, kteří byli uloveni a nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, je bezpodmínečně nutno taktéž provést výmět. Totéž platí v případě měčounů obecných ve Středozemním moři, pokud přesahují limity pro vedlejší úlovek, které stanovily členské státy ve svých ročních plánech rybolovu. Za účelem plnění mezinárodních závazků podle úmluvy ICCAT ze strany Unie zavádí ustanovení článku 5a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98(4) odchylky od povinnosti vykládky mečounů obecných ulovených ve Středozemním moři v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 provádí do právních předpisů EU některá ustanovení doporučení ICCAT č. 16-05 a stanoví povinnost provádět výmět mečouna obecného ve Středozemním moři na palubě plavidel, která překročí přidělenou kvótu nebo svoji maximální povolenou úroveň vedlejších úlovků. Rozsah působnosti nařízení v přenesené pravomoci zahrnuje plavidla provozující rekreační rybolov.

(9)  Vzhledem k tomu, že plán obnovy vymezený v tomto nařízení bude provádět doporučení ICCAT č. 16-05, měla by být ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2107(5) týkající se středomořského mečouna obecného vypuštěna.

(10)  Rybolovné činnosti používající unášené tenatové sítě zaznamenaly v minulosti rychlý nárůst, pokud jde o intenzitu rybolovu a nedostatečnou selektivitu. Nekontrolované šíření těchto činností představovalo vážné riziko pro cílové druhy a jejich používání bylo zakázáno pro lov vysoce stěhovavých ryb, včetně mečouna obecného, nařízením Rady (ES) č. 1239/98(6).

(11)  Za účelem zajištění souladu s pravidly SRP byly přijaty právní předpisy Unie pro zavedení účinného systému kontroly, inspekce a vynucování, které zahrnují boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Konkrétně nařízení Rady (ES) č. 1224/2009(7) zavádí režim Unie pro kontrolu, inspekci a vynucování s komplexním a integrovaným přístupem, aby bylo zajištěno dodržování všech pravidel SRP. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011(8) stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009. Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008(9) zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Uvedená nařízení již obsahují ustanovení, která se vztahují na řadu opatření stanovených v doporučení ICCAT č. 16-05. Proto není nutné dotčená ustanovení začleňovat do tohoto nařízení.

(12)  V ujednáních o pronájmu rybářských plavidel jsou vztahy mezi majitelem, nájemcem a státem vlajky často nejasné. Někteří provozovatelé nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu se vyhýbají kontrolám tím, že tato ujednání zneužívají. Pronájem zakazuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1627(10) v oblasti lovu tuňáka obecného. Je vhodné jako preventivní opatření na ochranu populace, která je ve stadiu obnovy, a v zájmu soudržnosti s právními předpisy Unie přijmout podobný zákaz v rámci plánu obnovy stanoveného v tomto nařízení.

(13)  Právní předpisy Unie by měly provádět doporučení ICCAT s cílem poskytnout rybářům z Unie i ze třetích zemí rovné podmínky a zajistit, aby mohla být příslušná pravidla všemi akceptována.

(14)  Za účelem rychlého provedení budoucích doporučení ICCAT, která mění či doplňují plán obnovy ICCAT, do práva Unie by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příloh tohoto nařízení, jakož i některých ustanovení tohoto nařízení týkajících se lhůt pro nahlašování informací, lhůt zákazu rybolovu, minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, úrovní tolerance pro náhodné a vedlejší úlovky, technických vlastností lovných zařízení, procentního podílu využití kvóty pro účely informování Komise, a rovněž informací o plavidlech provádějících odlov. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů(11). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na jednání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(15)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o formát výroční zprávy o uplatňování tohoto nařízení členskými státy. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(12).

(16)  Akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty uvedenými v tomto nařízení by nemělo být dotčeno provedení budoucích doporučení ICCAT do práva Unie řádným legislativním postupem.

(17)  Příloha II nařízení Rady (ES) č. 1967/2006(13) povoluje nejvýše 3 500 háčků, které lze nastražit nebo vzít na palubu rybářských plavidel lovících mečouna obecného, zatímco doporučení ICCAT č. 16-05 povoluje nejvýše 2 500 háčků. Aby bylo možno tato doporučení řádně provést do práva Unie, je nutno odpovídajícím způsobem změnit nařízení (ES) č. 1967/2006.

(18)  Kapitola III oddíl 2 nařízení (EU) 2017/2107 stanoví určitá technická a kontrolní opatření týkající se mečouna obecného ve Středozemním moři. Opatření stanovená doporučením ICCAT č. 16-05, která do právních předpisů EU provádí toto nařízení, jsou restriktivnější nebo přesnější, aby byla možná obnova populace. Kapitolu III oddíl 2 nařízení (EU) 2017/2107 je proto nezbytné vypustit a nahradit příslušnými opatřeními stanovenými v tomto nařízení,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví obecná pravidla pro provádění víceletého plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři (Xiphias gladius) přijatého komisí ICCAT, který začne v roce 2017 a bude pokračovat až do roku 2031.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na:

a)  rybářská plavidla Unie a plavidla Unie provozující rekreační rybolov, která:

i)  loví mečouna obecného ve Středozemním moři; nebo

ii)  překládají nebo převážejí, a to i mimo oblast úmluvy ICCAT, mečouny obecné ulovené ve Středozemním moři;

b)  rybářská plavidla třetích zemí a plavidla třetích zemí provozující rekreační rybolov, která operují ve vodách Unie a která loví mečouna obecného ve Středozemním moři;

c)  plavidla třetích zemí, která jsou kontrolována v přístavech členských států a která převážejí mečouny obecné ulovené ve Středozemním moři nebo rybí produkty pocházející z mečounů obecných ulovených ve Středozemním moři, které nebyly dříve vyloženy nebo přeloženy v přístavech.

Článek 3

Cíl

Odchylně od čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 je cílem tohoto nařízení dosažení biomasy mečouna ve Středozemním moři odpovídající maximálnímu udržitelnému výnosu do roku 2031 s nejméně 60% pravděpodobností dosažení tohoto cíle.

Článek 4

Vztah k jiným právním předpisům Unie

Toto nařízení se použije spolu s následujícími nařízeními, nebo pokud to tato nařízení stanoví, odchylně od nich:

a)  nařízení (ES) č. 1224/2009;

b)  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403(14);

c)  nařízení (EU) 2017/2107.

Článek 5

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)  „rybářským plavidlem“ jakékoli plavidlo vybavené pro účely obchodního využívání mořských biologických zdrojů;

2)  „rybářským plavidlem Unie“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou některého z členských států a zapsané v Unii;

3)  „oblastí úmluvy ICCAT“ veškeré vody Atlantského oceánu a přilehlých moří;

4)  „Středozemním mořem“ mořské vody Středozemního moře na východ od 5°36′ západní délky;

5)  „smluvními stranami úmluvy“ smluvní strany úmluvy ICCAT a spolupracující státy, organizace nebo rybářské subjekty, které nejsou smluvními stranami;

6)  „oprávněním k rybolovu“ oprávnění vydané rybářskému plavidlu Unie, které jej opravňuje provozovat určité rybolovné činnosti během určitého období v dané oblasti nebo pro daný typ rybolovu za stanovených podmínek;

7)  „rybolovnými právy“ kvantifikovaný právní nárok na lov ryb, vyjádřený úlovky nebo intenzitou rybolovu;

8)  „populací“ mořský biologický zdroj, který se vyskytuje v dané oblasti řízení;

9)  „produkty rybolovu“ vodní organismy vzešlé z jakékoli rybolovné činnosti nebo produkty z nich získané;

10)  „výměty“ úlovky, které se vracejí zpět do moře;

11)  „rekreačním rybolovem“ neobchodní rybolovné činnosti využívající mořské biologické zdroje pro rekreační, turistické nebo sportovní účely;

12)  „údaji ze systému sledování plavidel“ údaje o identifikaci, zeměpisné poloze, datu, čase, kurzu a rychlosti rybářských plavidel, které jsou přenášeny pomocí zařízení pro satelitní sledování instalovaných na rybářských plavidlech do střediska pro sledování rybolovu členského státu vlajky;

13)  „vykládkou“ počáteční vyložení jakéhokoli množství produktů rybolovu z rybářského plavidla na pevninu;

14)  „překládkou“ vyložení všech nebo některých produktů rybolovu nacházejících se na plavidle na jiné plavidlo;

15)  „pronájmem“ ujednání, podle něhož je rybářské plavidlo plující pod vlajkou některého členského státu pronajato na určenou dobu provozovateli v jiném členském státě nebo v třetí zemi, aniž by došlo ke změně vlajky;

16)  „dlouhou lovnou šňůrou“ lovné zařízení složené z hlavní udice, na kterou jsou připevněny vedlejší udice (návazce) vybavené četnými háčky a jejíž délka a vzdálenost mezi háčky závisí na loveném druhu;

17)  „háčkem“ zahnutý a ostrý kousek ocelového drátu;

18)  „udicí“ rybářská šňůra na rybářském prutu používaná sportovními rybáři a navinutá na otočném mechanismu (navijáku) používaném k navíjení šňůry.

HLAVA II

ŘÍDICÍ OPATŘENÍ, TECHNICKÁ OPATŘENÍ PRO ZACHOVÁNÍ ZDROJŮ A KONTROLNÍ OPATŘENÍ

KAPITOLA 1

Řídicí opatření

Článek 6

Intenzita rybolovu

1.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že intenzita rybolovu rybářských plavidel plujících pod jeho vlajkou bude úměrná rybolovným právům pro mečouna obecného ve Středozemním moři, jež má tento členský stát k dispozici.

2.  Převádění nevyužitých kvót pro lov mečouna obecného ve Středozemním moři se zakazuje.

Článek 7

Přidělování rybolovných práv

1.  V souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 1380/2013 členské státy při přidělování rybolovných práv, která mají k dispozici, uplatňují transparentní a objektivní kritéria, včetně kritérií environmentální, sociální a ekonomické povahy, a snaží se rovněž spravedlivě rozdělit vnitrostátní kvóty mezi různé části loďstva při zohlednění tradičního a drobného rybolovu a poskytovat pobídky rybářským plavidlům Unie, jež používají selektivní lovná zařízení nebo rybolovné postupy s menším dopadem na životní prostředí.

2.  Každý členský stát přijme opatření ohledně vedlejších úlovků mečouna obecného v rámci své kvóty pro lov mečouna obecného ve Středozemním moři a uvědomí o něm Komisi při předávání svého ročního plánu rybolovu v souladu s článkem 9. Takové opatření musí zajistit, aby veškeří uhynulí středozemní mečouni obecní byli z kvóty odečteni.

3.  Členské státy se vynasnaží přidělit v důsledku úspěšného provádění tohoto nařízení případné navýšení rybolovných práv rybářským plavidlům, jimž dříve nebyly přiděleny žádné kvóty pro lov mečouna obecného ve Středozemním moři a jež splňují kritéria pro přidělování rybolovných práv stanovená v článku 17 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 8

Omezení kapacity

1.  Omezení kapacity podle typu lovného zařízení pro rybářská plavidla platí po dobu trvání plánu obnovy stanoveného v tomto nařízení. Členské státy omezí podle typu lovného zařízení počet rybářských plavidel, která plují pod jejich vlajkou a jsou oprávněna lovit mečouna obecného ve Středozemním moři, a to na průměrný roční počet plavidel plujících pod jejich vlajkou, která v období let 2013–2016 lovila, uchovávala na palubě, překládala, přepravovala nebo vykládala mečouna obecného ve Středozemním moři;

2.  Aniž je dotčeno ustanovení článku 1, mohou členské státy použít počet plavidel plujících pod jejich vlajkou, která roce 2016 lovila, uchovávala na palubě, překládala, přepravovala nebo vykládala mečouna obecného ve Středozemním moři, a to pro účely výpočtu omezení kapacity, pokud je toto číslo menší než průměrný roční počet plavidel za období let 2013–2016. V případě rybářských plavidel se toto omezení kapacity použije v závislosti na typu lovného zařízení.

3.  Členské státy mohou na omezení kapacity uvedené v odstavci 1 pro roky 2018 a 2019 uplatnit toleranci ve výši 5 %.

4.  Do 1. března každého roku uvědomí členské státy Komisi o opatřeních přijatých s cílem omezit počet rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou a oprávněných lovit mečouna obecného ve Středozemním moři. Tato informace musí být předána spolu s ročními plány rybolovu v souladu s článkem 9.

Článek 9

Roční plány rybolovu

1.  Každoročně do 1. března předloží členské státy Komisi své roční plány rybolovu. Tyto roční plány rybolovu musí být  předloženy ve formátu stanoveném v pokynech ICCAT pro předkládání údajů a informací a musí obsahovat podrobné informace ohledně kvóty pro lov mečouna obecného ve Středozemním moři přidělené podle typu lovného zařízení, včetně kvóty přidělené pro rekreační rybolov a vedlejší úlovky.

2.  Komise shromáždí roční plány rybolovu uvedené v odstavci 1 a začlení je do plánu rybolovu Unie. Každoročně do 15. března předá Komise plán rybolovu Unie sekretariátu ICCAT.

KAPITOLA 2

Technická opatření pro zachování zdrojů

ODDÍL 1

Rybolovná období

Článek 10

Období zákazu rybolovu

1.  Během období zákazu rybolovu je zakázáno lovit (jako cílový druh i jako vedlejší úlovek), uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat mečouna obecného ve Středozemním moři. Období zákazu rybolovu je každoročně od 1. ledna do 31. března.

2.  V zájmu ochrany mečouna obecného ve Středozemním moři platí pro plavidla používající dlouhé lovné šňůry k lovu tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) ve Středozemním moři období zákazu rybolovu každoročně od 1. října do 30. listopadu.

3.  Členské státy sledují účinnost období zákazu rybolovu uvedených v odstavcích 1 a 2 a předkládají Komisi nejméně dva měsíce a patnáct dní před každoročním výročním zasedáním ICCAT všechny příslušné informace o vhodných kontrolách a inspekcích, které provedly v předchozím roce, aby zajistily dodržování ustanovení uvedených v tomto článku. Komise tyto informace předá sekretariátu ICCAT alespoň dva měsíce před každoročním výročním zasedáním ICCAT.

ODDÍL 2

Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, NÁHODNÉ ÚLOVKy a vedlejší úlovkY

Článek 11

Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů mečouna obecného loveného ve Středozemním moři

1.  Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se zakazuje cíleně lovit, uchovávat na palubě, překládat, vykládat, přepravovat, skladovat, prodávat, vystavovat nebo nabízet k prodeji úlovky a vedlejší úlovky mečouna obecného uloveného ve Středozemním moři (přičemž tento zákaz se vztahuje i na sportovní a rekreační rybolov):

a)  o délce menší než 100 cm od konce spodní čelisti po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve; nebo

b)  vážícího méně než 11,4 kg živé hmotnosti nebo 10,2 kg po odstranění žaber a vnitřností.

2.  Uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo, vykládat nebo přepravovat v rámci první přepravy po vykládce lze pouze celé jedince mečouna obecného ve Středozemním moři, aniž je odstraněna jakákoli vnější část, nebo jedince bez žaber a vnitřností.

Článek 12

Náhodné úlovky mečouna obecného ve Středozemním moři, které nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů

Bez ohledu na čl. 1 odst. 11 mohou rybářská plavidla provádějící odlov mečouna obecného ve Středozemním moři uchovávat na palubě, překládat, přemisťovat, vykládat, přepravovat, skladovat, prodávat, vystavovat nebo nabízet k prodeji náhodné úlovky středomořského mečouna obecného, které nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, pokud tyto úlovky nepřesahují 5 % hmotnosti nebo počtu exemplářů z celkového úlovku mečouna obecného ve Středozemním moři uloveného dotčeným rybářským plavidlem.

Článek 13

Vedlejší úlovky

1.  Vedlejší úlovky mečouna obecného ve Středozemním moři nesmí v žádném okamžiku po rybolovné operaci překročit limit vedlejšího úlovku, který členské státy stanovily ve svých ročních plánech rybolovu pro celkový úlovek na palubě podle hmotnosti nebo podle počtu exemplářů.

2.  Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se stanoví, že rybářská plavidla, nelovící mečouna obecného ve Středozemním moři, nesmí na palubě uchovávat mečouna obecného ve Středozemním moři v množství překračujícím uvedený limit vedlejšího úlovku .

3.  Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se stanoví, že pokud je vyčerpána kvóta pro lov mečouna obecného ve Středozemním moři přidělená členskému státu vlajky, je nutno jakéhokoli živého mečouna obecného ve Středozemním moři, který byl uloven, vypustit zpět do vody.

4.   Pokud je kvóta pro lov mečouna obecného ve Středozemním moři přidělená členskému státu vlajky vyčerpána, zpracování mrtvých mečounů ve Středozemním moři a jejich uvedení na trh je zakázáno a veškeré úlovky musí být zaznamenány. Informace o množství takových mrtvých mečounů obecných ve Středozemním moři členské státy každoročně poskytují Komisi, která je v souladu s článkem 21 předá sekretariátu ICCAT.

ODDÍL 3

Technické vlastnosti lovných zařízení

Článek 14

Technické vlastnosti lovných zařízení

1.  Maximální počet háčků, které lze nastražit nebo převážet na palubě rybářských plavidel lovících mečouna obecného ve Středozemním moři, je stanoven na 2 500 háčků.

2.  Odchylně od odstavce 1 je na palubě rybářských plavidel povoleno pro cesty delší než dva dny dalších 2 500 náhradních háčků upevněných k udici za předpokladu, že budou řádně svázány a uloženy v podpalubí, aby je tak nebylo možné snadno použít.

3.  Velikost háčků nesmí být menší než 7 cm na výšku.

4.  Délka unášených dlouhých lovných šňůr nesmí přesahovat 30 námořních mil (55,56 km).

KAPITOLA 3

Kontrolní opatření

ODDÍL 1

Evidence plavidel

Článek 15

Oprávnění k rybolovu

1.  V souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU) 2017/2403, zejména s články 20 a 21 tohoto nařízení, vydají členské státy oprávnění k rybolovu rybářským plavidlům lovícím mečouna obecného ve Středozemním moři a jež plují pod vlajkou těchto členských států.

2.  Pouze plavidla Unie zařazená do evidence plavidel ICCAT v souladu s postupem stanoveným v článcích 16 a 17 mohou cíleně lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat, zpracovávat nebo vykládat mečouna obecného ve Středozemním moři, aniž by byla dotčena ustanovení článku 13 o vedlejších úlovcích.

3.  Velká rybářská plavidla schválená členskými státy se zapisují do rejstříku rybářských plavidel ICCAT pro rybářská plavidla o celkové délce 20 a více metrů s povolením provádět rybolovnou činnost v oblasti úmluvy ICCAT.

Článek 16

Informace o plavidlech oprávněných lovit mečouna obecného a tuňáka křídlatého ve Středozemním moři v daném roce

1.  Členské státy každoročně elektronicky předkládají Komisi následující informace ve formátu stanoveném v pokynech ICCAT pro předkládání údajů a informací:

a)  do 1. ledna informace o rybářských plavidlech plujících pod jejich vlajkou, která jsou oprávněna lovit mečouna obecného ve Středozemním moři, i o plavidlech, která jsou oprávněna lovit mečouna obecného ve Středozemním moři v rámci rekreačního rybolovu.;

b)  do 1. března informace o rybářských plavidlech plujících pod jejich vlajkou, která jsou oprávněna lovit tuňáka křídlatého ve Středozemním moři.

Komise každoročně zašle sekretariátu ICCAT informace uvedené v písmenu a) do 15. ledna a informace uvedené v písmenu b) do 15. března.

Informace podle odst. 1 písm. a) a b) prvního pododstavce tohoto odstavce o rybářských plavidlech musí obsahovat název plavidla a jeho číslo v rejstříku loďstva Unie (dále jen „CFR“), jak je definováno v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/218(15).

2.  Kromě informací podle odstavce 1 vyrozumí členské státy Komisi jakékoli změny informací podle odstavce 1 o rybářských plavidlech do 30 dnů od této změny. Komise do 45 dnů od data změny předá tuto informaci sekretariátu ICCAT.

3.  Kromě veškerých informací předaných sekretariátu ICCAT v souladu s odstavci 1 a 2 tohoto článku Komise v případě potřeby podle čl. 7 odst. 6 nařízení (EU) 2017/2403 neprodleně zašle sekretariátu ICCAT aktualizované údaje o plavidlech, na něž odkazuje odstavec 1 tohoto článku.

Článek 17

Informace o plavidlech oprávněných lovit v předchozím roce mečouna obecného ve Středozemním moři za použití harpun nebo unášených dlouhých lovných šňůr

1.  Každoročně do 30. června předloží členské státy Komisi elektronicky tyto informace týkající se rybářských plavidel, která plují pod jejich vlajkou a která v předchozím roce měla oprávnění provozovat rybolov za použití unášených dlouhých lovných šňůr nebo harpun, jehož předmětem byl mečoun obecný ve Středozemním moři:

a)  název plavidla (v případě, že plavidlo název nemá, registrační číslo bez písmenné zkratky země);

b)  číslo plavidla v rejstříku loďstva Unie, jak je definováno v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2017/218;

c)  číslo v evidenci ICCAT.

2.  Informace podle odstavce 1 se předkládají ve formátu stanoveném v pokynech ICCAT pro předkládání údajů a informací.

3.  Komise zašle každoročně do 31. července informace uvedené v odstavci 1 sekretariátu ICCAT.

ODDÍL 2

Sledování a dohled

Článek 18

Systém sledování plavidel

1.  Pro účely kontroly se u rybářských plavidel oprávněných lovit tuňáka obecného ve Středozemním moři nesmí přerušit přenos údajů ze systému sledování těchto plavidel v době, kdy jsou plavidla v přístavu.

2.  Členské státy zajistí, aby jejich střediska sledování lovišť zasílala Komisi a subjektu jí určenému v reálném čase a ve formátu „https data feed“ hlášení systému sledování plavidel, která obdržela od rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou. Komise tato hlášení elektronicky zasílá sekretariátu ICCAT.

3.  Členské státy zajistí, aby:

a)  hlášení systému sledování plavidel z rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou byla předávána Komisi alespoň jednou za dvě hodiny;

b)  v případě technických problémů systému sledování plavidel byla alternativní hlášení z rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou obdržená podle čl. 25 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011 předána Komisi do 24 hodin od doby, kdy byla přijata jejich středisky sledování lovišť;

c)  hlášení systému sledování plavidel předávaná Komisi jsou posloupně očíslována (jedinečnými identifikačními kódy), aby se zamezilo zdvojení;

d)  hlášení systému sledování plavidel předávaná Komisi byla v souladu s čl. 24 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011.

4.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření k zajištění toho, aby se se všemi hlášeními systému sledování plavidel zpřístupněnými jeho inspekčním plavidlům nakládalo důvěrně a aby byla omezena na inspekci námořních operací.

Článek 19

Pronájem rybářských plavidel Unie

Pronájem rybářských plavidel Unie za účelem lovu mečouna obecného ve Středozemním moři se zakazuje.

Článek 20

Vnitrostátní programy vědeckých pozorování u plavidel provozujících rybolov za použití unášených dlouhých lovných šňůr

1.  Každý členský stát s kvótou pro lov mečouna obecného ve Středozemním moři zavede v souladu s tímto článkem vnitrostátní program vědeckého pozorování pro plavidla plující pod vlajkou tohoto členského státu lovící mečouna obecného ve Středozemním moři za použití unášených dlouhých lovných šňůr. Vnitrostátní program vědeckého pozorování musí splňovat minimální normy stanovené v příloze I.

2.  Každý dotčený členský stát zajistí, aby nejméně na 10 % plavidel, s celkovou délkou přesahující 15 metrů plující pod vlajkou tohoto členského státu a lovících mečouna obecného ve Středozemním moři za použití unášených dlouhých lovných šňůr, byli nasazeni vnitrostátní vědečtí pozorovatelé. Procentní pokrytí se bude měřit podle počtu dnů rybolovu, instalací sítí, plavidel nebo výjezdů.

3.  Každý dotčený členský stát vypracuje a provádí vědecký přístup ke sledování s cílem shromažďovat informace o činnostech plavidel provozujících rybolov za použití unášených dlouhých lovných šňůr o celkové délce 15 metrů a méně plujících pod vlajkou tohoto členského státu. Každý členský stát vlajky předloží do roku 2020 Komisi v ročním plánu podrobné údaje o vědeckém přístupu ke sledování ročního rybolovného plánu uvedeného v článku 9.

4.  Komise předloží podrobné údaje o tomto alternativním vědeckém přístupu ke sledování podle odstavce 3 Stálému výboru ICCAT pro výzkum a statistiku (dále jen „SCRS“) k vyhodnocení. Vědecké přístupy ke sledování podléhají před svým provedením schválení komisí ICCAT na jejím výročním zasedání.

5.  Členské státy vydají vnitrostátním vědeckým pozorovatelům úřední doklad totožnosti.

6.  Vedle úkolů vědeckých pozorovatelů stanovených v příloze I vyžadují členské státy po vědeckých pozorovatelích také to, aby posuzovali a ohlašovali následující údaje o mečounu obecném ve Středozemním moři:

a)  úroveň výmětů exemplářů, které nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů;

b)  velikost a věk při dosažení pohlavní dospělosti, specificky pro konkrétní region;

c)  využívání přírodních stanovišť za účelem porovnání dostupnosti mečouna obecného ve Středozemním moři pro různé druhy rybolovu, včetně porovnání mezi tradičním rybolovem a rybolovem za použití mezopelagických dlouhých lovných šňůr;

d)  dopad rybolovu za použití mezopelagických dlouhých lovných šňůr, pokud jde o složení úlovků, série údajů vyjadřujících množství úlovku na jednotku intenzity rybolovu a statistické rozložení velikosti úlovků; a

e)  měsíční odhad podílu ryb ve tření a dorostlých mladých ryb v úlovcích.

7.  Členské státy předloží Komisi každoročně do 30. června informace shromážděné v rámci svých vnitrostátních programů vědeckých pozorování za předchozí rok. Komise předá každoročně do 31. července tyto informace sekretariátu ICCAT.

ODDÍL 3

Kontrola úlovků

Článek 21

Zaznamenávání a podávání zpráv o úlovcích

1.  Velitel každého rybářského plavidla, které je oprávněno lovit mečouna obecného ve Středozemním moři, si vede lodní deník rybolovu v souladu s požadavky stanovenými v příloze II a předává informace z tohoto deníku členskému státu vlajky.

2.  Aniž jsou dotčeny ohlašovací povinnosti členských států stanovené v nařízení (ES) č. 1224/2009, zasílají členské státy Komisi každé čtvrtletí zprávy o všech úlovcích mečouna obecného ve Středozemním moři dosažených oprávněnými plavidly plujícími pod jejich vlajkou, pokud se tyto informace nezasílají každý měsíc. Tyto čtvrtletní zprávy se zasílají ve formátu hlášení souhrnných údajů o úlovcích a nejpozději do 15 dnů po skončení každého čtvrtletí (a to do 15. dubna, 15. července a 15. října každého roku a do 15. ledna roku následujícího). Do 30. dubna, 30. července a 30. října každého roku a do 30. ledna roku následujícího zasílá Komise tyto informace sekretariátu ICCAT.

3.  Kromě informací podle odstavce 1 předkládají členské státy každoročně do 30. června Komisi následující informace o rybolovných plavidlech Unie, která byla v předchozím roce oprávněna lovit mečouna obecného ve Středozemním moři za použití unášených dlouhých lovných šňůr nebo harpun:

a)  informace týkající se rybolovných činností dle cílových druhů a oblasti založené na odběru vzorků nebo celém loďstvu, a to včetně těchto údajů:

i)  rybolovné(á) období a celkový počet dnů, po které plavidlo v daném roce provozovalo rybolov;

ii)  zeměpisné oblasti, rozdělené podle statistických obdélníků ICCAT, v nichž plavidlo provádělo rybolovné činnosti;

iii)  typ plavidla;

iv)  počet háčků použitých plavidlem;

v)  počet jednotek dlouhé lovné šňůry použitých plavidlem;

vi)  celková délka všech jednotek dlouhé lovné šňůry použitých plavidlem;

b)  údaje o úlovcích v členění po co nejmenších časových úsecích a rybolovných oblastech:

i)  rozdělení úlovků podle velikosti a pokud možno i podle stáří;

ii)  úlovky a složení úlovků pro každé plavidlo;

iii)  intenzita rybolovu (průměrný počet dnů rybolovu připadající na každé plavidlo, průměrný počet háčků na každé plavidlo, průměrný počet jednotek dlouhé lovné šňůry na každé plavidlo, průměrná celková délka dlouhé lovné šňůry na každé plavidlo).

. Komise každoročně do 31. července předloží tyto informace sekretariátu ICCAT.

4.  Informace podle odstavců 1, 2 a 3 se předkládají ve formátu stanoveném v pokynech ICCAT pro předkládání údajů a informací.

Článek 22

Údaje o využití rybolovných práv

1.  Aniž je dotčen článek 34 nařízení (ES) č. 1224/2009, každý členský stát neprodleně vyrozumí Komisi, pokud se předpokládá, že bylo dosaženo 80 % využití kvóty pro lov mečouna obecného ve Středozemním moři přidělené pro určitý typ lovného zařízení.

2.  Jakmile kumulované úlovky mečouna obecného ve Středozemním moři dosáhnou 80 % ▌podílu kvóty členského státu, zasílá daný členský stát vlajky Komisi údaje o úlovcích každý týden.

ODDÍL 4

Vykládky a překládky

Článek 23

Určené přístavy

1.  Úlovky mečouna obecného ve Středozemním moři, včetně vedlejších úlovků a mečounů obecných ulovených ve Středozemním moři v rámci rekreačního rybolovu, které nejsou označeny štítkem připevněným na každém jedinci, jak je uvedeno v článku 30, se vykládají nebo překládají pouze v určených přístavech.

2.  Každý členský stát určí v souladu s čl. 43 odst. 5 nařízení ES) 1224/2009 přístavy, v nichž se budou uskutečňovat vykládky a překládky mečouna obecného ve Středozemním moři podle odstavce 1.

3.  Každoročně do 15. února předají členské státy Komisi seznam určených přístavů. Do 1. března každého roku předá Komise tento seznam sekretariátu ICCAT.

Článek 24

Předchozí oznámení

1.  Na velitele rybářských plavidel Unie o celkové délce 12 a více metrů, jež jsou zařazena na seznamu plavidel podle článku 16 tohoto nařízení, se vztahuje článek 17 nařízení (ES) č. 1224/2009. Předchozí oznámení podle článku 17 nařízení (ES) č. 1224/2009 se zasílá příslušnému orgánu členského státu nebo smluvní straně úmluvy, jejichž přístavy nebo vykládkové zařízení hodlají tito velitelé využít, a také členskému státu vlajky, pokud je odlišný od členského státu přístavu.

2.  Velitelé rybářských plavidel Unie, jejichž celková délka nepřesahuje 12 metrů a která jsou zařazena na seznamu plavidel podle článku 16, oznámí nejméně čtyři hodiny před předpokládaným časem připlutí do přístavu příslušnému orgánu členského státu nebo smluvní straně úmluvy, jejichž přístavy nebo vykládkové zařízení hodlají využít, a také členskému státu vlajky, pokud je odlišný od členského státu přístavu, tyto informace:

a)  předpokládaný čas příjezdu;

b)  odhadované množství mečouna obecného ve Středozemním moři uchovávaného na palubě; a

c)  informace o zeměpisné oblasti, kde byly ryby uloveny.

3.  Pokud jsou loviště vzdálená méně než čtyři hodiny plavby od přístavu, odhadovaná množství mečouna obecného ve Středozemním moři uchovávaná na palubě mohou být kdykoli před připlutím upravena.

4.  Orgány členského státu přístavu vedou záznamy o všech předchozích oznámeních v daném roce.

Článek 25

Překládky

1.  Překládka na moři plavidly Unie, která mají na palubě mečouna obecného ve Středozemním moři, nebo plavidly třetích zemí ve vodách Unie, je za všech okolností zakázána.

2.  Aniž jsou dotčeny článek 51, čl. 52 odst. 2 a 3, články 54 a 57 nařízení (EU) 2017/2107, překládají plavidla mečouna obecného ve Středozemním moři pouze v určených přístavech.

ODDÍL 5

Inspekce

Článek 26

Roční plány inspekce

1.  Každoročně do 31. ledna předají členské státy Komisi své roční plány inspekce. Uvedené inspekční plány se sestavují v souladu s:

a)  cíli, prioritami a postupy, jakož i cílovými standardy pro inspekční činnosti stanovenými v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2018/1986(16); a

b)  národním kontrolním akčním programem pro mečouna obecného ve Středozemním moři, zřízeným podle článku 46 nařízení (ES) č. 1224/2009.

2.  Komise shromáždí vnitrostátní inspekční plány a začlení je do inspekčního plánu Unie. Inspekční plán Unie předá Komise sekretariátu ICCAT ke schválení spolu s ročními plány rybolovu podle článku 9.

Článek 27

Programu ICCAT pro společné mezinárodní inspekce

1.  Společné mezinárodní inspekční činnosti se provádějí v souladu s programem ICCAT pro společné mezinárodní inspekce (dále jen „program ICCAT“) stanoveným v příloze III.

2.  Členské státy, jejichž rybářská plavidla jsou oprávněna k rybolovu mečouna obecného ve Středozemním moři, přidělí inspektory a provádějí inspekce na moři podle programu ICCAT. Komise nebo jí určený subjekt může pro program ICCAT přidělit inspektory Unie.

3.  Pokud se v kterýkoli okamžik v oblasti úmluvy ICCAT věnuje rybolovu mečouna obecného ve Středozemním moři více než 50 rybářských plavidel plujících pod vlajkou jednoho členského státu, nasadí tento členský stát po dobu přítomnosti těchto plavidel v této oblasti inspekční plavidlo pro účely inspekce a kontroly na moři v oblasti Středozemního moře. Tato povinnost se považuje za splněnou v případě, kdy členské státy spolupracují na společném provozu inspekčního plavidla nebo v případě, že je ve Středozemním moři nasazeno inspekční plavidlo Unie.

4.  Komise nebo jí určený subjekt koordinuje činnosti týkající se dohledu a inspekce jménem Unie. Ve spolupráci s dotčeným členským státem může Komise vypracovat společné inspekční programy, které Unii umožní plnit její závazky v rámci programu ICCAT. Členské státy, jejichž rybářská plavidla loví mečouna obecného ve Středozemním moři, přijmou opatření nezbytná k usnadnění realizace těchto společných inspekčních programů, zejména pokud jde o potřebné lidské a materiální zdroje a o období a zeměpisné oblasti, v nichž mají být tyto zdroje nasazeny.

5.  Každoročně do 1. prosince oznámí členské státy Komisi jména inspektorů a názvy inspekčních plavidel, které hodlají během následujícího roku zařadit do programu ICCAT. S využitím uvedených informací vypracuje Komise ve spolupráci s členskými státy roční plán účasti Unie na programu ICCAT, který zašle každoročně do 1. ledna sekretariátu ICCAT.

Článek 28

Inspekce v případě porušení předpisů

Pokud se plavidlo plující pod vlajkou členského státu dopustilo porušení ustanovení tohoto nařízení, tento členský stát zajistí, aby fyzická inspekce tohoto plavidla proběhla pod jeho vedením v jeho přístavech, nebo, není-li plavidlo v žádném z jeho přístavů, byla provedena jím určenou osobou.

KAPITOLA 4

Rekreační rybolov

Článek 29

Opatření na řízení zdrojů

1.  Každý členský stát povolující rekreační rybolov mečouna obecného ve Středozemním moři přijme opatření ohledně kvóty pro rekreační rybolov v rámci své národní kvóty a uvědomí o něm Komisi při předávání svého plánu rybolovu v souladu s článkem 9. Takové opatření musí zajistit, aby veškeré uhynulé kusy mečouna obecného ve Středozemním moři byly z kvóty odečteny.

2.  Členské státy uvedené v odstavci 1 tohoto článku zajistí, že plavidla plující pod jejich vlajkou, která provozují rekreační rybolov středomořského mečouna obecného, budou zahrnuta do informací o oprávněných plavidlech, na něž odkazuje čl. 30 odst. 2. Plavidlům nezahrnutým do těchto informací nebude povoleno mečouna obecného ve Středozemním moři lovit.

3.  Prodej i jakákoli jiná forma uvádění na trh středomořského mečouna obecného uloveného v rámci rekreačního rybolovu se zakazují.

4.   Bez ohledu na čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se u rekreačního rybolovu zakazuje lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat více než jednoho mečouna obecného na jedno plavidlo za den. Dotčené členské státy přijmou potřebná opatření, která v nejvyšší možné míře zajistí a usnadní vypuštění živých středomořských mečounů obecných ulovených v rámci rekreačního rybolovu, a mohou přijmout přísnější opatření, která zlepší ochranu středomořského mečouna obecného.

Článek 30

Kontrolní opatření

1.  V rámci rekreačního rybolovu jsou oprávněna lovit mečouna obecného ve Středozemním moři pouze plavidla využívající k lovu udice.

2.  Informace o oprávněných rekreačních plavidlech zasílané sekretariátu ICCAT v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. a) zahrnují tyto údaje:

a)  název plavidla (v případě, že plavidlo název nemá, registrační číslo bez písmenné zkratky země);

b)  předchozí název plavidla, pokud je to relevantní;

c)  celkovou délku plavidla;

d)  jméno a adresu majitele (majitelů) a provozovatele (provozovatelů) plavidla.

3.  Údaje o úlovcích, včetně délky od konce spodní čelisti po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve a živé hmotnosti každého středomořského mečouna obecného, chyceného, uchovávaného na palubě a vyloženého v souvislosti s rekreačním rybolovem, se zaznamenávají a vykazují v souladu s článkem 21.

4.  Středomořské mečouny obecné lze vykládat celé nebo bez žaber a vykuchané, a to buď ve stanoveném přístavu podle článku 23, nebo označené štítkem připevněným na každého jedince. Každý štítek musí mít jedinečné číslo specifické pro daný členský stát a musí být chráněn před neoprávněnou manipulací.

5.  Členské státy zavedou pro účely tohoto nařízení program označování pomocí štítků a parametry tohoto programu zapracují do ročních plánů rybolovu podle článku 9 ▌.

6.  Každý členský stát povolí používání štítků pouze po dobu, kdy jsou kumulovaná množství úlovků v rámci kvóty, která mu byla přidělena.

7.  Členské státy zašlou každý rok Komisi ▌zprávu o provádění programu označování pomocí štítků, a to vždy nejméně dva měsíce a patnáct dní před výročním zasedáním ICCAT. Komise shromáždí informace od členských států a zašle je sekretariátu ICCAT nejméně dva měsíce před výročním zasedáním ICCAT.

HLAVA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31

Výroční zpráva

1.  Každoročně do 15. září předloží členské státy Komisi ▌zprávu za předchozí kalendářní rok, která obsahuje informace o tom, jak prováděly toto nařízení, jakož i případné další informace.

2.  Výroční zpráva zahrnuje informace o krocích přijatých ke zmírnění vedlejších úlovků a snížení výmětů mečounů obecných ulovených ve Středozemním moři, kteří nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů a informace o případném relevantním výzkumu v této oblasti.

3.  Komise shromáždí informace, které obdržela v souladu s odstavci 1 a 2, a každoročně do 15. října je předá sekretariátu ICCAT.

4.  Komise může přijímat prováděcí akty ohledně podrobných požadavků na formát výroční zprávy uvedené v tomto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 36 odst. 2.

Článek 32

Přezkum

Do 31. prosince 2025 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích plánu obnovy stanoveného v tomto nařízení.

Článek 33

Financování

Pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014(17) se plán obnovy považuje za víceletý plán ve smyslu článku 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 34

Postup provádění změn

1.  Je-li to nezbytné za účelem provedení ▌doporučení ICCAT, která mění nebo doplňují plán obnovy ICCAT a stanou se pro Unii závaznými, do práva Unie a pokud změny práva Unie nejdou nad rámec doporučení ICCAT, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 35 za účelem změny:

a)  lhůt pro nahlašování informací podle čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 3, čl. 16 odst. 1 a 3, čl. 17 odst. 1 a 3, čl. 21 odst. 2 a 3, čl. 22 odst. 2, čl. 23 odst. 3, čl. 26 odst. 1, čl. 27 odst. 5 a čl. 31 odst. 1 a 3;

b)  období zákazu rybolovu podle čl. 10 odst. 1 a 2;

c)  minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovené v čl. 11 odst. 1;

d)  úrovní tolerance podle článků 12 a 13;

e)  technických vlastností lovných zařízení podle čl. 14 odst. 1 až 4;

f)  procentního podílu využití kvóty podle čl. 22 odst. 1 a 2;

g)  informací o plavidlech provádějících odlov podle čl. 16 odst. 1 a 2, čl. 17 odst. 1, čl. 21 odst. 1, 2, 3 a 4 a čl. 30 odst. 2 ; a

h)  přílohy I, II a III ▌.

2.  Jakékoli změny přijaté v souladu s odstavcem 1 se omezí pouze na provedení změn nebo dodatků odpovídajících doporučení ICCAT do práva Unie.

Článek 35

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 34 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 34 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 34 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty uvědomí Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 36

Postup projednávání ve výborech

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu zřízený článkem 47 nařízení ( EU) č. 1380/2013. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 37

Změny nařízení (EU) 2017/2107

Články 20 až 26 nařízení (EU) 2017/2107 se zrušují.

Článek 38

Změny nařízení (ES) č. 1967/2006

V příloze II nařízení (ES) č. 1967/2006 se bod 6(2) nahrazuje tímto:"

„2. 2 500 háčků na jedno plavidlo u plavidel lovících mečouna obecného (Xyphias gladius) v případech, kdy tento druh představuje nejméně 70 % úlovku vyjádřeného v živé hmotnosti po roztřídění;“

"

Článek 39

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V/Ve ...dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA I

Minimální normy ICCAT pro programy vědeckých pozorovatelů na rybářských plavidlech

Obecná ustanovení

1.  Jedná se o minimální normy pro programy vědeckých pozorovatelů na rybářských plavidlech stanovené v doporučení ICCAT č. 16-14.

Kvalifikace pozorovatelů

2.  Aniž je dotčena jakákoli odborná příprava nebo technická kvalifikace doporučená SCRS, musí smluvní strany úmluvy ICCAT a spolupracující státy, organizace nebo rybářské subjekty, které nejsou smluvními stranami, zajistit, aby jejich pozorovatelé měli k plnění svých úkolů tuto minimální kvalifikaci:

a)  dostatečné znalosti a zkušenosti potřebné pro rozpoznávání druhů ICCAT a různých konfigurací lovných zařízení;

b)  schopnost pozorovat a přesně zaznamenávat informace, které se mají v rámci programu shromažďovat;

c)  schopnost plnit úkoly stanovené v odstavci 7 níže;

d)  schopnost odebírat biologické vzorky; a

e)  minimální odpovídající školení v oblasti bezpečnosti a přežití na moři.

3.  Za účelem zajištění integrity svého vnitrostátního programu pozorovatelů navíc smluvní strany úmluvy zajistí, aby pozorovatelé:

a)  nebyli členy posádky pozorovaného rybářského plavidla;

b)  nebyli zaměstnanci formálního vlastníka nebo skutečného vlastníka pozorovaného rybářského plavidla; a

c)  nemají v současnosti finanční zájmy či prospěch  z rybolovu, který je předmětem pozorování.

Přítomnost pozorovatelů

4.  Každá smluvní strana úmluvy v souvislosti se svým vnitrostátním programem pozorovatelů zajistí:

a)  přítomnost pozorovatelů nejméně u 5% intenzity rybolovu v každé z těchto druhů rybolovu: za použití unášené dlouhé lovné šňůry a dále za použití návnadového plavidla, vězenců, tenatových sítí a vlečných sítí, jak jsou definovány v glosáři ICCAT. Procentní pokrytí se bude měřit:

i)  u rybolovu za použití unášené dlouhé lovné šňůry na základě počtu dnů rybolovu, počtu instalací sítí nebo výjezdů;

ii)  u rybolovu za použití návnadového plavidla a vězenců na základě počtu dnů rybolovu;

iii)  u rybolovu za použití tenatových sítí na základě počtu hodin nebo dnů rybolovu; a

iv)  u rybolovu za použití vlečných sítí na základě počtu vytažení sítí nebo dnů rybolovu;

b)  bez ohledu na ustanovení písmene a) může smluvní strana úmluvy v případě plavidel, jejichž celková délka nepřesahuje 15 metrů, existují-li významné obavy ohledně bezpečnosti, které brání nasazení pozorovatele na palubě, použít alternativní vědecký přístup ke sledování, který umožní shromažďovat údaje rovnocenné údajům uvedeným v doporučení ICCAT č. 16-14 způsobem, který zajistí srovnatelné pokrytí. V takových případech musí smluvní strana úmluvy, která si přeje využít alternativní přístup, předložit podrobnosti o takovém přístupu SCRS k posouzení. SCRS poskytne ICCAT své stanovisko ohledně vhodnosti alternativního přístupu pro plnění povinností shromažďování údajů stanovených v doporučení ICCAT č. 16-14. Alternativní přístupy uplatněné podle tohoto ustanovení podléhají před svým provedením schválení ICCAT na výročním zasedání;

c)  reprezentativní časové a prostorové pokrytí činnosti loďstva s cílem zajistit shromáždění přiměřených a vhodných údajů požadovaných podle doporučení ICCAT č. 16-14 a splnění případných dalších požadavků vnitrostátního programu pozorovatelů dané smluvní strany úmluvy s ohledem na vlastnosti loďstva a druhů rybolovu;

d)  shromáždění údajů o všech relevantních aspektech rybolovné činnosti, včetně údajů o odlovu specifikovaných v odstavci 7.

5.  Smluvní strany úmluvy mohou uzavírat dvoustranné dohody, podle nichž jedna smluvní strana úmluvy umístí své pozorovatele na plavidla plující pod vlajkou jiné smluvní strany úmluvy, pokud jsou dodržena všechna ustanovení doporučení ICCAT č. 16-14.

6.  Smluvní strany úmluvy musí usilovat o to, aby pozorovatelé při svých pozorovatelských misích střídali různá plavidla.

Úkoly pozorovatele

7.  Smluvní strany úmluvy vyžadují po pozorovatelích, aby mimo jiné plnili tyto úkoly:

a)  znamenávali a podávali informace o rybolovné činnosti pozorovaného plavidla, přičemž tento úkol zahrnuje přinejmenším:

i)  shromažďování údajů včetně kvantifikace celkového úlovku cílových druhů ryb, výmětů a druhů představujících vedlejší úlovek (včetně žraloků, mořských želv, mořských savců a mořských ptáků), odhadu nebo změření velikostního složení úlovku, pokud lze tyto údaje získat, dále včetně způsobu, jakým bylo s ulovenými druhy naloženo (tzn. uchované na palubě, uhynulé k výmětu, vypuštěné živé), a odběru biologických vzorků pro účely studia o vývoji druhů (např. gonády, otolity, páteř, šupiny);

ii)  shromažďování a vykazování všech nalezených štítků;

iii)  informace o rybolovné činnosti včetně těchto údajů:

–  polohu úlovku (zeměpisná délka/šířka),

–  informace o rybolovné intenzitě (např. počet instalací sítí, počet háčků apod.),

–  datum každé rybolovné operace, případně včetně časů zahájení a ukončení rybolovné činnosti,

–  použití předmětů pro shromažďování ryb, včetně zařízení s uzavíracím mechanismem (dále jen „zařízení FAD“) a

–  celkový stav zvířat vypuštěných zpět do vody v souvislosti s mírou přežití (tj. mrtvé/živé, zraněné apod.);

b)  pozorovali a zaznamenávali používání zmírňujících opatření týkajících se vedlejších úlovků a další relevantní informace;

c)  v rámci možností pozorovali a vykazovali podmínky prostředí (např. stav moře, klimatické a hydrologické parametry apod.);

d)  pozorovali a vykazovali používání zařízení FAD v souladu s programem pozorovatelů ICCAT přijatým v rámci víceletého programu zachování a řízení zdrojů tropického tuňáka; a

e)  prováděli jakékoli další vědecké úkoly na základě doporučení SCRS a schválení ICCAT.

Povinnosti pozorovatele

8.  Smluvní strany úmluvy zajistí, aby pozorovatel:

a)  nezasahoval do elektronické výbavy plavidla;

b)  dobře znal nouzové postupy na palubě plavidla, včetně umístění záchranných člunů, hasicích přístrojů a souprav pro poskytnutí první pomoci;

c)  podle potřeby komunikoval s velitelem plavidla o důležitých záležitostech a úkolech pozorovatele;

d)  nebránil rybolovným činnostem a běžným provozním činnostem plavidla ani je nenarušoval;

e)  se účastnil porad s příslušnými zástupci vědeckého ústavu nebo vnitrostátního orgánu zodpovědného za provádění programu pozorovatelů.

Povinnosti velitele plavidla

9.  Smluvní strany úmluvy zajistí, aby velitel plavidla, na které je pozorovatel přidělen:

a)  umožnil pozorovateli náležitý přístup k plavidlu a jeho provozu;

b)  umožnil pozorovateli, aby vykonával své povinnosti efektivně, mimo jiné například:

i)  poskytnutím náležitého přístupu k vybavení a zařízení plavidla, k dokumentaci (včetně elektronických a papírových lodních deníků) a k úlovku;

ii)  komunikací s příslušnými zástupci vědeckého ústavu nebo vnitrostátního orgánu, kdykoli je to nezbytné;

iii)  zajištěním náležitého přístupu k elektronickému a dalšímu vybavení a zařízení souvisejícímu s rybolovem, mimo jiné například včetně:

–  družicového navigačního zařízení,

–  elektronických komunikačních prostředků;

iv)  zajištěním, aby nikdo na palubě pozorovaného plavidla nezasahoval do vybavení nebo dokumentace pozorovatele nebo je nezničil, nepřekážel pozorovateli při jeho činnosti, nenarušoval ji nebo nejednal jiným způsobem, který by zbytečně bránil pozorovateli v plnění jeho povinností, nezastrašoval, neobtěžoval nebo jakýmkoli způsobem nepoškozoval pozorovatele, neuplácel nebo se jej nepokusil uplatit ;

c)  poskytl pozorovatelům ubytování včetně stravování a příslušného hygienického zařízení, rovnocenné s tím, jaké má k dispozici posádka;

d)  poskytl pozorovateli na můstku nebo v kormidelně dostatečný prostor k plnění jeho úkolů, jakož i prostor na palubě k výkonu jeho úkolů pozorovatele.

Povinnosti smluvních stran úmluvy

10.  Každá smluvní strana úmluvy je povinna:

a)  požadovat po svých plavidlech, aby při rybolovu druhů ICCAT vezla na palubě vědeckého pozorovatele v souladu s ustanoveními doporučení ICCAT č. 16-14;

b)  dohlížet na bezpečnost svých pozorovatelů;

c)  pokud je to možné a vhodné, vybízet svůj vědecký ústav nebo vnitrostátní orgán, aby s vědeckými ústavy nebo vnitrostátními orgány jiných smluvních stran úmluvy uzavřely dohody o vzájemné výměně zpráv pozorovatelů a údajů od pozorovatelů;

d)  ve své výroční zprávě určené k použití ICCAT a SCRS uvést konkrétní informace o provádění doporučení ICCAT č. 16-14, které zahrnují tyto údaje:

i)  podrobnosti o struktuře a koncepci jejich programů vědeckých pozorovatelů, mimo jiné včetně:

–  cílovou míru přítomnosti pozorovatelů v členění podle druhu rybolovu a typu lovného zařízení, jakož i podle způsobu měření,

–  údajů, které se mají shromažďovat,

–  protokolů používaných ke sběru a zpracování údajů,

–  informací o tom, jak se vybírají plavidla, na kterých mají být přítomni pozorovatelé, aby bylo dosaženo cílové úrovně pokrytí pro danou smluvní stranu úmluvy,

–  požadavků na odborný výcvik pozorovatelů a

–  požadavků na kvalifikaci pozorovatelů;

ii)  počet monitorovaných plavidel a dosaženou úroveň pokrytí v členění podle druhu rybolovu a typu lovného zařízení; a

iii)  podrobnosti o tom, jak byly tyto úrovně pokrytí vypočteny;

e)  po prvním předložení informací požadovaných podle odst. 10 písm. d) bodu i) oznámit ve svých výročních zprávách změny struktury nebo koncepce svých programů pozorovatelů pouze tehdy, pokud k takovým změnám dojde. Smluvní strany úmluvy musí ICCAT nadále každoročně podávat informace požadované podle odst. 10 písm. d) bodu ii);

f)  každý rok za použití stanovených elektronických formátů, které vypracuje SCRS, podat SCRS informace shromážděné prostřednictvím vnitrostátních programů pozorovatelů, které jsou určeny k použití ICCAT, zejména pro účely hodnocení stavu populace a k dalším vědeckým účelům, a to v souladu s postupy zavedenými pro další požadavky týkajícími se hlášení údajů a s vnitrostátními požadavky na zachování důvěrnosti;

g)  zajistit zavedení obsáhlých protokolů pro shromažďování údajů svými pozorovateli při plnění jejich úkolů uvedených v odstavci 7, a to včetně použití fotografií, pokud je to nezbytné a vhodné.

Povinnosti výkonného tajemníka

11.  Výkonný tajemník usnadňuje přístup SCRS a ICCAT k relevantním údajům a informacím předloženým podle doporučení ICCAT č. 14-16.

Povinnosti SCRS

12.  SCRS je povinen:

a)  vypracovat, pokud je to potřebné a vhodné, pracovní příručku pozorovatele, která je určena pro dobrovolné používání smluvními stranami úmluvy v rámci jejich vnitrostátních programů pozorovatelů a která zahrnuje modelové formuláře pro shromažďování údajů a standardizované postupy shromažďování údajů, a to s přihlédnutím k příručkám pro pozorovatele a souvisejícím materiálům, které již mohou existovat prostřednictvím jiných zdrojů včetně smluvních stran, regionálních a subregionálních orgánů a dalších organizací;

b)  vypracovat pokyny k elektronickým monitorovacím systémům určené pro konkrétní druhy rybolovu;

c)  poskytnout ICCAT shrnutí vědeckých údajů a informací shromážděných a vykázaných v souladu s doporučením ICCAT č.16-14 a jakýchkoli souvisejících relevantních zjištění;

d)  poskytovat, pokud je to potřebné a vhodné, vhodné návrhy, jak zlepšit účinnost programů vědeckých pozorovatelů tak, aby byly uspokojeny potřeby ICCAT, pokud jde o dostupnost údajů, včetně možných revizí doporučení ICCAT č.16-14 nebo v souvislosti s uplatňováním těchto minimálních norem a protokolů smluvními stranami úmluvy.

Elektronické monitorovací systémy

13.  Pokud SCRS konstatoval, že jsou u určitého druhu rybolovu účinné, mohou být na palubě rybářských plavidel instalovány elektronické monitorovací systémy, které mají doplňovat nebo na základě doporučení SCRS a rozhodnutí ICCAT nahradit lidské pozorovatele na palubě.

14.  Smluvní strany úmluvy by měly zvážit případné platné pokyny k používání elektronických monitorovacích systémů schválené výborem SCRS.

15.  Smluvní strany úmluvy se vyzývají, aby informovaly SCRS o svých zkušenostech s používáním elektronických monitorovacích systémů ve svých rybolovných oblastech upravených pravidly ICCAT za účelem doplnění programů využívajících lidské pozorovatele. Smluvní strany úmluvy, které dosud takové systémy nezavedly, se vyzývají, aby prozkoumaly možnosti jejich použití a podaly zprávu o svých zjištěních výboru SCRS.

PŘÍLOHA II

Požadavky na lodní deníky

Minimální specifikace pro lodní deníky rybolovu:

1.  Lodní deník musí mít číslované stránky.

2.  Lodní deník je vyplňován denně (do půlnoci) nebo před příjezdem do přístavu.

3.  Do lodního deníku jsou zaznamenávány případné inspekce na moři.

4.  K lodnímu deníku je vždy připojen jeden stejnopis stránek.

5.  Na palubě jsou uchovávány lodní deníky pokrývající dobu jednoho roku činnosti.

Minimální standardní informace pro lodní deníky rybolovu:

1.  Jméno a adresa velitele.

2.  Data a přístavy vyplutí, data a přístavy připlutí.

3.  Název plavidla, registrační číslo, číslo ICCAT, mezinárodní volací rádiová značka a číslo Mezinárodní námořní organizace (pokud je přiděleno).

4.  Lovné zařízení:

a)  typ kódu FAO;

b)  rozměry (např. délka, velikost ok sítě, počet háčků).

5.  Operace na moři, (nejméně) jeden řádek na každý den plavby, uvádějící:

a)  činnosti (např. rybolov, plavba);

b)  poloha: přesné denní polohy (ve stupních a minutách), zaznamenané pro každou rybolovnou operaci nebo v poledne, pokud daný den rybolov neprobíhal;

c)  záznamy o úlovcích včetně:

i)  kódu FAO;

ii)  zaokrouhlené hmotnosti v kilogramech za den (RWT);

iii)  počtu kusů denně.

6.  Podpis velitele.

7.  Prostředky měření hmotnosti: odhad, vážení na palubě.

8.  Lodní deník se vede v ekvivalentu živé hmotnosti ryb a uvádí přepočítací koeficienty používané při hodnocení.

Minimální informace v lodních denících rybolovu v případě vykládky nebo překládky:

1.  Data a přístav vykládky nebo překládky.

2.  Produkty:

a)  druh a obchodní úprava podle kódu FAO;

b)  počet ryb nebo krabic a množství v kilogramech.

3.  Podpis velitele nebo zástupce plavidla.

4.  V případě překládky: název přijímajícího plavidla, jeho vlajka a číslo ICCAT.

PŘÍLOHA III

Program ICCAT pro společné mezinárodní inspekce

Podle odstavce 3 článku IX úmluvy ICCAT doporučuje ICCAT stanovit následující pravidla pro mezinárodní kontrolu mimo vody podléhající vnitrostátní pravomoci, aby bylo zajištěno uplatňování úmluvy ICCAT a opatření platných v rámci úmluvy:

I.  Vážná porušení

1.  Pro účely těchto postupů se vážným porušením rozumí následující porušení opatření ICCAT týkajících se zachování a řízení zdrojů přijatých ICCAT:

a)  rybolov bez licence, povolení či oprávnění vystaveného státem vlajky, který je smluvní stranou úmluvy;

b)  neschopnost vést dostatečné záznamy o úlovcích a zaznamenávat údaje související s úlovky v souladu s požadavky ICCAT na podávání zpráv či významné nedostatky v podávání zpráv o uvedených úlovcích nebo v hlášení údajů souvisejících s úlovky;

c)  rybolov v uzavřené oblasti;

d)  rybolov v období zákazu rybolovu;

e)  úmyslné zadržování či uchovávání druhů v rozporu s jakýmkoliv platným opatřením na řízení a zachování zdrojů přijatým ICCAT;

f)  vážné porušení omezení odlovu či kvót platných v rámci předpisů ICCAT;

g)  použití zakázaných lovných zařízení;

h)  falšování nebo úmyslné zatajování označení, totožnosti nebo registrace rybářského plavidla;

i)  zatajování či odstranění důkazů důležitých pro šetření případů porušení předpisů nebo manipulace s těmito důkazy;

j)  opakovaná porušení, která ve svém souhrnu představují závažné nedodržování opatření platných podle ICCAT;

k)  případy, v nichž je pověřený inspektor či pozorovatel napaden, zastrašován, sexuálně obtěžován, je mu zasahováno do jeho činnosti či je mu kladen odpor, nepřiměřené překážky či způsobováno zpoždění;

l)  úmyslná manipulace se systémem sledování plavidel nebo úmyslná deaktivace tohoto systému;

m)  další taková porušení, která stanoví ICCAT, poté, co byla zahrnuta do revidované verze těchto postupů a uvedená verze byla rozeslána;

n)  zasahování do satelitního systému sledování nebo provoz plavidla bez systému sledování plavidel;

o)  překládka na moři.

2.  V případě nástupu na palubu rybářského plavidla a jeho inspekce, během nichž pověřený inspektor zaznamená činnost či podmínky, které by představovaly vážné porušení podle bodu 1, oznámí orgány státu vlajky inspekčního plavidla tuto skutečnost okamžitě orgánům státu vlajky rybářského plavidla, a to přímo i prostřednictvím sekretariátu ICCAT. V takových případech by měl inspektor rovněž informovat všechna inspekční plavidla státu vlajky rybářského plavidla, o nichž ví, že se nachází poblíž.

3.  Inspektoři ICCAT zaevidují do lodního deníku rybářského plavidla provedené inspekce a všechna případně zjištěná porušení předpisů.

4.  Stát vlajky, který je smluvní stranou úmluvy, zajistí, že po inspekci uvedené v bodu 2 ukončí dotčené rybářské plavidlo veškerou rybolovnou činnost. Stát vlajky, který je smluvní stranou úmluvy, vyzve rybářské plavidlo, aby do 72 hodin odplulo do jím určeného přístavu, kde bude zahájeno šetření.

5.  V případě, že inspekce odhalila činnost či podmínky, které by představovaly vážné porušení, mělo by plavidlo být přezkoumáno v souladu s postupy popsanými v doporučení ICCAT č. 11-18, kterým se znovu mění doporučení ICCAT č. 09-10, kterým se stanoví seznam plavidel podezřelých z provádění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu v oblasti úmluvy ICCAT, přičemž se zohlední veškerá opatření v oblasti reakce a další následná opatření.

II.  Provádění inspekcí

6.  Inspekce provádějí inspektoři jmenovaní vládami smluvních stran. Jména zmocněných vládních agentur a jednotlivých inspektorů určených za tím účelem jejich vládami se oznamují komisi ICCAT.

7.  Inspekční plavidla vykonávající mezinárodní naloďovací a inspekční povinnosti v souladu s touto přílohou plují pod zvláštní vlajkou nebo praporkem schválenými komisí ICCAT a vydanými sekretariátem ICCAT. Názvy takto používaných plavidel se oznámí sekretariátu ICCAT co možná nejdříve před zahájením inspekčních činností. Sekretariát ICCAT informace týkající se určených inspekčních plavidel zpřístupní všem smluvním stranám úmluvy, a to i jejich zveřejněním na svých internetových stránkách chráněných heslem.

8.  Inspektoři u sebe mají doklad totožnosti vystavený orgány státu vlajky, který musí mít podobu uvedenou v bodu 21.

9.  S výhradou pravidel dohodnutých podle bodu 16 zastaví rybářské plavidlo plující pod vlajkou smluvní vlády a lovící tuňáka obecného nebo tuňákovité v oblasti úmluvy ICCAT, která se nachází mimo vody podléhající vnitrostátní pravomoci, po obdržení příslušného signálu v souladu s mezinárodním signálním kódem, jež vyslalo inspekční plavidlo plující pod praporkem ICCAT popsaným v bodě 7 s inspektorem na palubě, pokud rybářské plavidlo právě neprovádí rybářské operace; pokud je právě provádí, zastaví ihned po jejich ukončení. Velitel rybářského plavidla umožní inspekční skupině uvedené v bodě 10, aby vstoupila na palubu, a musí jí poskytnout naloďovací žebřík. Velitel umožní inspekční skupině zkontrolovat vybavení, úlovek nebo zařízení a všechny příslušné doklady, které inspektor považuje za nutné pro ověření souladu s platnými doporučeními ICCAT týkajícími se státu vlajky rybářského plavidla, jež je podrobeno inspekci. Inspektoři mohou dále požadovat veškerá vysvětlení, která považují za nezbytná.

10.  Velikost inspekční skupiny stanoví velící důstojník inspekčního plavidla s ohledem na příslušné okolnosti. Aby inspekční skupina splnila povinnosti stanovené v této příloze bezpečně a spolehlivě, měla by být co možná nejmenší.

11.  Po vstupu na palubu rybářského plavidla se inspektoři prokazují doklady totožnosti uvedenými v bodu 8. Inspektoři dodržují obecně uznávané mezinárodní předpisy, postupy a zvyklosti pro bezpečnost rybářského plavidla, jež je podrobeno inspekci, a jeho posádky a minimalizuje zásahy do rybolovných činností a ukládání produktu, a pokud je to možné, vyhne se jakémukoliv opatření, které by negativně ovlivnilo jakost úlovku na palubě. Inspektoři omezí svá šetření na zjištění, zda jsou dodržována doporučení komise ICCAT platná pro stát vlajky dotčeného rybářského plavidla. Během provádění inspekce mohou inspektoři požádat velitele rybářského plavidla o veškerou nezbytnou pomoc. O inspekci vypracují zprávu ve formě schválené ICCAT. Inspektoři podepisují zprávu v přítomnosti velitele rybářského plavidla, který má právo doplnit nebo nechat doplnit do zprávy jakékoli připomínky, které považuje za vhodné a které musí podepsat.

12.  Kopie zprávy se předají veliteli rybářského plavidla a vládě, které inspekční skupina podléhá; tato vláda předá kopie příslušným orgánům státu vlajky rybářského plavidla, které je podrobeno inspekci, a komisi ICCAT. Pokud je zjištěno jakékoli porušení doporučení ICCAT, měli by inspektoři, je-li to možné, informovat rovněž všechna inspekční plavidla státu vlajky rybářského plavidla, o nichž vědí, že se nachází poblíž.

13.  Odporování inspektorům nebo neplnění jejich pokynů posuzuje stát vlajky rybářského plavidla, jež je podrobeno inspekci, obdobně, jako by se jednalo o takové jednání vůči vnitrostátnímu inspektorovi.

14.  Inspektoři provádí své povinnosti podle těchto pravidel v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení, avšak nadále podléhají operativní kontrole vnitrostátních orgánů svého státu a jsou vůči nim odpovědní.

15.  Vlády smluvních stran zohledňují inspekční zprávy, informační přehledy z pozorování podle doporučení ICCAT č. 94-09 a vyjádření vyplývající z inspekce dokladů vypracované zahraničními inspektory a jednají na jejich základě v rámci těchto pravidel obdobným způsobem, v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, jako na základě zpráv vnitrostátních inspektorů. Tento bod neukládá vládě smluvní strany povinnost přikládat zprávě zahraničního inspektora vyšší důkazní hodnotu, než jakou by tato zpráva měla v zemi inspektora. Vlády smluvních stran spolupracují, aby usnadnily soudní a jiná řízení, která jsou důsledkem zprávy inspektora v rámci těchto pravidel.

16.  

a)  Do 1. ledna každého roku vlády smluvních stran informují komisi ICCAT o svých předběžných plánech na provádění inspekčních činností podle doporučení ICCAT č. 16-05 v daném kalendářním roce a komise ICCAT může vládám smluvních stran navrhnout koordinaci vnitrostátních operací v této oblasti, včetně počtu inspektorů a  inspekčních plavidel;

b)  opatření stanovená v doporučení č. 16-05 a plány účasti se použijí mezi vládami smluvních stran, pokud se navzájem nedohodnou jinak; každá taková dohoda se oznámí komisi ICCAT. Podmínkou však je, že provádění programu mezi jakýmikoli dvěma vládami smluvních stran se pozastaví, pokud jedna z nich zašle komisi ICCAT oznámení za tím účelem, a to až do dosažení takové dohody.

17.  

a)  Lovné zařízení se podrobuje inspekci v souladu s platnými předpisy pro podoblast, v níž se inspekce koná. Inspektoři v inspekční zprávě uvedou podoblast, v níž se inspekce konala, a popis všech zjištěných porušení předpisů;

b)  inspektoři jsou oprávněni provést inspekci veškerého lovného zařízení, které se používá nebo je na palubě.

18.  Inspektoři připevní ke každému kontrolovanému lovnému zařízení, které se jeví být v rozporu s doporučeními ICCAT platnými pro stát vlajky dotčeného rybářského plavidla, identifikační značku schválenou ICCAT a zaznamenají tuto skutečnost do své zprávy.

19.  Inspektoři mohou pořizovat fotografie lovného zařízení, vybavení, dokumentace a veškerých dalších prvků, které považují za nezbytné, aby dokumentovali jevy, které podle jejich názoru nejsou v souladu s platnými předpisy; v takovém případě by fotografované objekty měly být uvedeny ve zprávě a kopie fotografií by měly být připojeny ke kopii zprávy určené pro stát vlajky.

20.  Pro ověření souladu s doporučeními ICCAT provedou inspektoři podle potřeby inspekci všech úlovků na palubě.

21.  Vzor průkazu totožnosti inspektorů:

rozměry: šířka 10,4 cm, výška 7 cm

20190404-P8_TA-PROV(2019)0353_CS-p0000002.png

(1) Úř. věst. L 440, 6.12.2018, s. 174.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
(4) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 ze dne 18. listopadu 2014 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 16, 23.1.2015, s. 23).
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2107 ze dne 15. listopadu 2017, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 (Úř. věst. L 315, 30.11.2017, s. 1).
(6)Nařízení Rady (ES) č. 1239/98 ze dne 8. června 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 894/97 o některých technických opatřeních pro zachování rybolovných zdrojů (Úř. věst. L 171, 17.6.1998, s. 1).
(7)Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
(8)Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).
(9)Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).
(10)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1627 ze dne 14. září 2016 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 302/2009 (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 1).
(11)Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
(12)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(13)Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).
(14)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).
(15)Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/218 ze dne 6. února 2017 týkající se rejstříku rybářského loďstva Unie (Úř. věst. L 34, 9.2.2017, s. 9).
(16)Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1986 ze dne 13. prosince 2018 o zřízení stanovených kontrolních a inspekčních programů pro rybolov určitých druhů a zrušení prováděcích rozhodnutí 2012/807/EU, 2013/328/EU, 2013/305/EU a 2014/156/EU (Úř. věst. L 317, 14.12.2018, s. 29).
(17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

Poslední aktualizace: 8. dubna 2019Právní upozornění