Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0109(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0389/2018

Indgivne tekster :

A8-0389/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/04/2019 - 6.21

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0353

Vedtagne tekster
PDF 303kWORD 133k
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles Foreløbig udgave
Flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet ***I
P8_TA-PROV(2019)0353A8-0389/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet og om ændring af forordning (EF) nr. 1967/2006 og forordning (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0229),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0162/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. september 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 6. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0389/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 440 af 6.12.2018, s. 174.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om en flerårig genopretningsplan for middelhavssværdfisk og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2107
P8_TC1-COD(2018)0109

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den fælles fiskeripolitik som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013(3) har til målsætning at sikre, at havets biologiske ressourcer udnyttes på en miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig måde.

(2)  Unionen er kontraherende part i den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet ("konventionen").

(3)  På det årlige møde for Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (”ICCAT”) i Vilamoura, Portugal, i 2016 anerkendte de kontraherende parter i ICCAT-konventionen og samarbejdende ikkekontraherende parter, enheder eller fiskerienheder behovet for at tage hånd om den alarmerende situation for sværdfisk (Xiphias gladius) i Middelhavet (”middelhavssværdfisk”), der er blevet overfisket i de sidste 30 år. Med henblik herpå vedtog ICCAT henstilling 16-05 om en flerårig genopretningsplan for middelhavssværdfisk ("ICCAT-genopretningsplanen"), bl.a. for at undgå, at bestanden kollapsede, og efter at have analyseret den videnskabelige rådgivning fra Det Stående Udvalg for Forskning og Statistik (SCRS). I betragtning af at den nuværende biologi, struktur og dynamik i bestanden af middelhavssværdfisk ikke kan sikre et biomasseniveau, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY) på kort sigt, selv hvis der blev vedtaget drastiske og hurtige forvaltningsforanstaltninger, såsom et totalt forbud mod fiskeri, skal ICCAT-genopretningsplanen dække perioden 2017-2031. ICCAT's henstilling 16-05 trådte i kraft den 12. juni 2017 og er bindende for Unionen.

(4)  I december 2016 bekræftede Unionen ved skrivelse til ICCAT's sekretariat, at nogle af foranstaltningerne fastlagt i ICCAT-henstilling 16-05 skulle træde i kraft i Unionen i januar 2017, navnlig hvad angår forbudsperioden fra den 1. januar til 31. marts og tildelingen af kvoter for fiskeri efter middelhavssværdfisk. Alle andre foranstaltninger fastlagt i ICCAT-henstilling 16-05, sammen med nogle af de allerede gennemførte foranstaltninger, bør integreres i genopretningsplanen fastsat i denne forordning.

(5)  I henhold til artikel 29, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal den holdning, Unionen indtager i de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, baseres på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning for at sikre, at fiskeriressourcerne forvaltes i overensstemmelse med målsætningerne for den fælles fiskeripolitik, navnlig målsætningen om gradvis genopretning og opretholdelse af populationerne af fiskebestande over det biomasseniveau, der kan give MSY, selv om den dato, hvor denne målsætning senest skal opfyldes, i dette særlige tilfælde er 2031, samt målsætningen om at sikre de rette betingelser for et økonomisk leve- og konkurrencedygtigt fiskerierhverv i både fangst- og forarbejdningsleddet og landbaserede fiskerirelaterede aktiviteter. Samtidig tages der hensyn til artikel 28, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1380/2013, der fastsætter at lige vilkår for EU-operatører i forhold til tredjelandsoperatører skal fremmes.

(6)  ICCAT-Genopretningsplanen tager hensyn til kendetegnene ved de forskellige fiskeredskabstyper og fangstmetoder. Ved gennemførelsen af ICCAT-genopretningsplanen bør Unionen og medlemsstaterne bestræbe sig på at fremme det kystnære fiskeri samt forskningen i og anvendelsen af fiskeredskaber og fangstmetoder, som er selektive med henblik på at reducere bifangster af sårbare arter, og som har nedsat indvirkning på miljøet, herunder redskaber og metoder, der anvendes inden for traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri, og dermed bidrage til at sikre de lokale økonomier en rimelig levestandard.

(7)  Forordning (EU) nr. 1380/2013 indfører begrebet bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser. ICCAT-konceptet for mindstestørrelser bør gennemføres i EU-retten som bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for at sikre konsekvens.

(8)  Ifølge ICCAT-henstilling 16-05 skal middelhavssværdfisk, som er fanget og er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, smides ud. Det samme gælder fangster af middelhavsværdfisk, der overstiger de grænser for bifangster, som medlemsstaterne har fastsat i deres årlige fiskeriplaner. Med henblik på Unionens opfyldelse af sine internationale forpligtelser i henhold til ICCAT fastsætter artikel 5a i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/98(4) undtagelser fra landingsforpligtelsen for middelhavssværdfisk som fastlagt i artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Den delegerede forordning (EU) 2015/98 gennemfører visse af bestemmelserne i ICCAT-henstilling 16-05, der fastlægger kravet om udsmidning af middelhavssværdfisk om bord på fartøjer, der overskrider deres tildelte kvote eller den højest tilladte bifangst. Anvendelsesområdet for denne delegerede forordning omfatter fartøjer, der udøver rekreativt fiskeri.

(9)  I lyset af at den i denne forordning fastsatte genopretningsplan gennemfører ICCAT-henstilling 16-05, bør bestemmelserne om middelhavssværdfisk i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2107(5) udgå.

(10)  Der er tidligere sket en voldsom stigning i fiskeriet med drivgarn, hvad angår fiskeriindsatsen og manglen på tilstrækkelig selektivitet. Den ukontrollerede stigning i denne type aktivitet medførte en alvorlig risiko for målarten, og det blev med Rådets forordning (EU) nr. 1239/98(6) forbudt at bruge drivgarn til at fange stærkt vandrende fisk, herunder sværdfisk.

(11)  Der er blevet vedtaget EU-lovgivning til oprettelse af en ordning for kontrol, inspektion og håndhævelse, der omfatter bekæmpelsen af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU), for at sikre overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik. Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009(7) indeholder navnlig en EU-ordning for kontrol, inspektion og håndhævelse med en global og integreret tilgang, således at der sikres overensstemmelse med reglerne i den fælles fiskeripolitik. Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011(8) fastsættes der gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1224/2009. Ved Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008(9) oprettes der en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse IUU-fiskeri. Disse forordninger indeholder allerede bestemmelser, der omfatter en række af de foranstaltninger, der er indeholdt i ICCAT-henstilling 16-05. Det er derfor ikke nødvendigt at tage disse bestemmelser med i nærværende forordning.

(12)  I ordninger om chartring af fiskerfartøjer hersker der ofte uklarhed, hvad angår forholdet mellem ejeren, befragteren og flagstaten. Nogle fiskere, der udøver IUU-aktiviteter, unddrager sig kontrol ved at misbruge disse ordninger. Chartring er forbudt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1627(10) i forbindelse med fiskeri efter almindelige tun. Som en forebyggende foranstaltning er det hensigtsmæssigt at beskytte en bestand, der er under genopretning, og at vedtage et lignende forbud i den genopretningsplan, der er fastsat i nærværende forordning, for at sikre overensstemmelse med EU-retten.

(13)  EU-lovgivningen bør gennemføre ICCAT-henstillinger for at give EU-fiskere og fiskere fra tredjelande lige vilkår og for at sikre, at reglerne kan accepteres af alle.

(14)  For hurtigt at kunne gennemføre kommende ICCAT-henstillinger, der ændrer eller supplerer ICCAT-genopretningsplanen, i EU-retten, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af bilagene til denne forordning og visse bestemmelser i denne forordning om fristerne for indberetning af oplysninger, forbudsperioder, den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, tolerencetærskler for utilsigtede fangster og bifangster, tekniske specifikationer for fiskeredskaber, procentdelen for anvendelse af kvoter med henblik på at underrette Kommissionen, samt oplysninger, der skal indgives om fiskefartøjer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning(11). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(15)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser, for så vidt angår formatet for årsrapporten om gennemførelsen af denne forordning, som forelægges af medlemsstaterne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(12).

(16)  De delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i denne forordning, bør ikke berøre gennemførelsen af fremtidige ICCAT-henstillinger i EU-retten gennem den almindelige lovgivningsprocedure.

(17)  I henhold til bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006(13) er det højest tilladt at sætte eller medføre 3 500 kroge om bord på fartøjer, der fisker målrettet efter middelhavssværdfisk, mens det højeste antal er 2 500 kroge i ICCAT-henstilling 16-05. Forordning (EF) nr. 1967/2006 bør tilpasses, således at henstillingen kan gennemføres korrekt i EU-retten.

(18)  Afsnit 2 i kapitel III i forordning (EU) 2017/2107 indeholder tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltninger for middelhavssværdfisk. De foranstaltninger, der er fastlagt i ICCAT's henstilling 16-05, og som er gennemført ved nærværende forordning, er mere restriktive eller mere præcise, således at bestanden kan blive genoprettet. Afsnit 2 i kapitel III i forordning (EU) 2017/2107 bør derfor udgå og erstattes med de relevante foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der generelle regler om Unionens gennemførelse af en flerårig genopretningsplan for sværdfisk (Xiphias gladius) i Middelhavet (”middelhavssværdfisk”), som er vedtaget af ICCAT, og som løber fra 2017 til 2031.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på:

a)  EU-fiskerfartøjer og EU-fartøjer, der udøver rekreativt fiskeri, som:

i)  fanger middelhavssværdfisk, eller

ii)  foretager omladninger af eller om bord medbringer, herunder uden for ICCAT-konventionsområdet, middelhavssværdfisk

b)  tredjelandsfiskerfartøjer og tredjelandsfartøjer, der udøver rekreativt fiskeri, som opererer i EU-farvande, og som fanger middelhavssværdfisk

c)  tredjelandsfartøjer, som inspiceres i medlemsstaternes havne, og som om bord medbringer middelhavssværdfisk, eller fiskerivarer, der stammer fra middelhavssværdfisk, som ikke tidligere er blevet landet eller omladet i en havn.

Artikel 3

Mål

Uanset artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013 har nærværende forordning til formål at nå en biomasse for middelhavssværdfisk, der svarer til MSY, senest i 2031, med en sandsynlighed på mindst 60 % for at målet nås.

Artikel 4

Forholdet til anden EU-ret

Denne forordning finder anvendelse som supplement til følgende forordninger eller som undtagelse herfra, når dette er fastsat i nævnte forordninger:

a)  forordning (EF) nr. 1224/2009

b)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2403(14)

c)  forordning (EU) 2017/2107.

Artikel 5

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)  "fiskerfartøj": et fartøj, der er udstyret til kommerciel udnyttelse af havets biologiske ressourcer

2)  "EU-fiskerfartøj": et fiskerfartøj, der fører en medlemsstats flag og er registreret i Unionen

3)  "ICCAT-konventionsområdet": alle farvande i Atlanterhavet og tilstødende have

4)  "Middelhavet": marine farvande i Middelhavet øst for linje 5°36′ V

5)  "CPC'er": kontraherende parter i ICCAT-konventionen og samarbejdende ikkekontraherende parter, enheder eller fiskerienheder

6)  "fiskeritilladelse": en tilladelse udstedt til et EU-fiskerfartøj, der giver det ret til at udøve et specifikt fiskeri i en nærmere angivet periode, i et bestemt område eller til et bestemt fiskeri på bestemte betingelser

7)  "fiskerimuligheder": en kvantificeret ret til at fiske, udtrykt i fangstmængder eller fiskeriindsats

8)  "bestand": en biologisk ressource i havet, der forekommer i et givet forvaltningsområde

9)  "fiskerivarer": akvatiske organismer, der stammer fra enhver form for fiskeri, eller varer, der er fremstillet heraf

10)  "udsmid": fangster, der smides ud igen

11)  "rekreativt fiskeri": ikkekommercielt fiskeri, der udnytter havets biologiske ressourcer til rekreation, turisme eller sport

12)  "FOS-data" (FOS = fartøjsovervågningssystem): data om fiskerfartøjets identifikation og geografiske position samt dato, tidspunkt, kurs og fart, der overføres af satellitsporingsudstyr installeret om bord på fiskerfartøjer til fiskeriovervågningscentret i den pågældende flagmedlemsstat

13)  "landing": den første losning af enhver mængde fiskerivarer fra et fiskerfartøj til land

14)  "omladning": overførsel af alle eller nogle af de fiskerivarer, der er om bord på et fartøj, til et andet fartøj

15)  "chartring": en ordning, i henhold til hvilken et fiskerfartøj, der fører en medlemsstats flag, i en fastlagt periode bortforpagtes til en operatør i en anden medlemsstat eller et tredjeland uden flagskifte

16)  "langliner": et fiskeredskab bestående af en hovedline, hvorpå der er monteret talrige tavser (forfang), hver forsynet med en krog, af forskellig længde og med forskellig afstand imellem alt efter målart

17)  "krog": et fiskeredskab af bukket ståltråd, tilspidset

18)  "stang og snøre": en fiskeline til brug for fiskere, der er oprullet på en drejemekanisme (tromle), der anvendes til omvikling af linen.

AFSNIT II

FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER SAMT TEKNISKE BEVARELSESFORANSTALTNINGER OG KONTROLFORANSTALTNINGER

KAPITEL 1

Forvaltningsforanstaltninger

Artikel 6

Fiskeriindsats

1.  Hver medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at dens fangstfartøjers fiskeriindsats svarer til de fiskerimuligheder for middelhavssværdfisk, som medlemsstaten har til rådighed.

2.  Det er forbudt at overføre eventuelle ubrugte kvoter for middelhavssværdfisk.

Artikel 7

Tildeling af fiskerimuligheder

1.  I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvender medlemsstaterne gennemsigtige og objektive kriterier, herunder af miljømæssig, social og økonomisk art, når de tildeler de fiskerimuligheder, de har til rådighed, og de bestræber sig endvidere på at fordele de nationale kvoter ligeligt blandt de forskellige fartøjskategorier under hensyntagen til traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri og sørge for incitamenter for EU-fiskerfartøjer, der anvender selektive fiskeredskaber eller bruger fangstmetoder med reduceret miljøbelastning.

2.  Hver medlemsstat skaber mulighed for bifangster af sværdfisk inden for sin kvote for middelhavssværdfisk og underretter Kommissionen herom i forbindelse med fremsendelsen af sin årlige fiskeriplan i overensstemmelse med artikel 9. En sådan mulighed skal sikre, at alle døde middelhavssværdfisk fratrækkes kvoten.

3.  Medlemsstaterne bestræber sig på at tildele eventuelle forhøjelser af de fiskerimuligheder, der er en følge af en vellykket gennemførelse af denne forordning, til fiskerfartøjer, som ikke tidligere har fået tildelt en kvote for middelhavnssværdfisk, og som opfylder de kriterier for tildeling af fiskerimuligheder, der er fastsat i artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Artikel 8

Kapacitetsbegrænsninger

1.  I løbetiden for genopretningsplanen fastsat i denne forordning gælder der en kapacitetsbegrænsning for hver fiskeredskabstype for fiskerfartøjer. Medlemsstaterne begrænser antallet af fiskerfartøjer for hver fiskeredskabstype, som fører deres flag og har tilladelse til at fange middelhavssværdfisk, til det gennemsnitlige årlige antal fartøjer, der fører deres flag, og som har fisket efter, beholdt om bord, omladet, transporteret eller landet middelhavssværdfisk i perioden 2013-2016.

2.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte at anvende antallet af fiskerfartøjer, som fører deres flag, og som har fisket efter, beholdt om bord, omladet, transporteret eller landet middelhavssværdfisk i 2016, til at beregne kapacitetsbegrænsningen, hvis dette antal er lavere end det gennemsnitlige antal fartøjer i perioden 2013-2016. Denne kapacitetsbegrænsning finder anvendelse pr. redskabstype for fiskerfartøjer.

3.  Medlemsstaterne kan for årene 2018-2019 anvende en tolerance på 5 % på den i stk. 1 omhandlede kapacitetsbegrænsning.

4.  Medlemsstaterne underretter senest den 1. marts hvert år Kommissionen om de foranstaltninger, der træffes for at begrænse antallet af fiskerfartøjer, der fører deres flag, og som har tilladelse til at fange middelhavssværdfisk. Disse oplysninger meddeles i forbindelse med fremsendelsen af de årlige fiskeriplaner i overensstemmelse med artikel 9.

Artikel 9

Årlige fiskeriplaner

1.  Medlemsstaterne forelægger Kommissionen deres årlige fiskeriplaner senest den 1. marts hvert år. Sådanne årlige fiskeriplaner forelægges i det format, der er fastsat i ICCAT-retningslinjerne for indsendelse af data og oplysninger, og skal omfatte detaljerede oplysninger om den kvote for middelhavssværdfisk, der er tildelt efter fiskeredskabstype, herunder kvoter, der er tildelt rekreativt fiskeri, når dette er relevant, og bifangster.

2.  Kommissionen indsamler de i stk. 1 omhandlede årlige fiskeriplaner og indarbejder dem i en EU-fiskeriplan. Kommissionen sender denne EU-fiskeriplan til ICCAT's sekretariat senest den 15. marts hvert år.

KAPITEL 2

Tekniske bevaringsforanstaltninger

Afdeling 1

Fangstperioder

Artikel 10

Forbudsperioder

1.  Der må i forbudsperioden ikke fanges middelhavssværdfisk, hverken som målart eller som bifangst, og sådanne fisk må ikke beholdes om bord, omlades eller landes i den nævnte periode. Forbudsperioden løber fra 1. januar til 31. marts hvert år.

2.  For at beskytte middelhavssværdfisken gælder en forbudsperiode for langlinefartøjer, der fisker målrettet efter hvid tun i Middelhavet (Thunnus alalunga), fra ▌1. oktober til 30. november hvert år.

3.  Medlemsstaterne overvåger effekten af forbudsperioderne omhandlet i stk. 1 og 2 og forelægger Kommissionen mindst to måneder og 15 dage før ICCAT's årsmøde hvert år alle relevante oplysninger om de passende kontroller og inspektioner, de har foretaget i det foregående år for at sikre overholdelse af denne artikel. Kommissionen videresender disse oplysninger til ICCAT's sekretariat senest to måneder før ICCAT's årsmøde hvert år.

Afdeling 2

Bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, utilsigtede fangster og bifangster

Artikel 11

Bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse for middelhavssværdfisk

1.  Uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 er det forbudt at fange, beholde om bord, omlade, lande, transportere, oplagre, sælge, frembyde eller udbyde til salg middelhavssværdfisk, herunder inden for rekreativt fiskeri:

a)  med en længde på under 100 cm fra underkæbe til haledelingspunktet, eller

b)  med en levende vægt på under 11,4 kg eller 10,2 kg renset vægt uden gæller.

2.  Kun hele middelhavssværdfisk uden fjernelse af nogen ydre del eller rensede fisk uden gæller må beholdes om bord, omlades, landes og transporteres under den første transport efter landing.

Artikel 12

Utilsigtede fangster af middelhavssværdfisk under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse

Uanset artikel 11, stk. 1, kan fiskerfartøjer, der fisker målrettet efter middelhavssværdfisk, beholde om bord, omlade, overføre, lande, transportere, opbevare, sælge eller frembyde eller udbyde til salg utilsigtede fangster af middelhavssværdfisk under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, forudsat at disse fangster ikke overstiger 5 % i vægt eller antal fisk af den samlede fangst af middelhavssværdfisk for det pågældende fiskerfartøj.

Artikel 13

Bifangster

1.  Bifangsterne af middelhavssværdfisk må på intet tidspunkt efter et fiskeri overskride den grænse for bifangst, der er fastsat af medlemsstaterne i deres årlige fiskeriplaner, hvad angår den samlede fangst om bord i vægt eller antal fisk ▌.

2.  Uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 må fiskerfartøjer, der ikke fisker målrettet efter middelhavssværdfisk, ikke beholde fangster af middelhavssværdfisk om bord, som overstiger denne grænse for bifangster ▌.

3.  Hvis den kvote for middelhavssværdfisk, der er blevet tildelt flagmedlemsstaten, er opbrugt, genudsættes de middelhavssværdfisk, der er fanget i live, uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

4.  Hvis den kvote for middelhavssværdfisk, der er blevet tildelt flagmedlemsstaten, er opbrugt, er forarbejdning og kommercialisering af døde middelhavssværdfisk forbudt, og alle fangster skal registreres. Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med artikel 21 årligt forelægge oplysninger om mængden af sådanne døde middelhavssværdfisk for Kommissionen, som videresender oplysningerne til ICCAT's sekretariat.

Afdeling 3

Fiskeredskabernes tekniske kendetegn

Artikel 14

Fiskeredskabernes tekniske kendetegn

1.  Det højeste antal kroge, der må sættes eller medføres om bord på fiskerfartøjer, der fisker målrettet efter middelhavssværdfisk, fastsættes til 2 500 kroge.

2.  Som undtagelse fra stk. 1 kan der yderligere anvendes 2 500 riggede kroge om bord på fiskerfartøjer i forbindelse med ture, der varer længere end to dage, forudsat at disse er behørigt fastgjort og stuvet under dæk, således at de ikke umiddelbart kan benyttes.

3.  Krogens højde må ikke være mindre end 7 cm.

4.  De pelagiske langliner må ikke være længere end 30 sømil (55,56 km).

KAPITEL 3

Kontrolforanstaltninger

Afdeling 1

Fartøjsregister

Artikel 15

Fiskeritilladelser

1.  Medlemsstaterne udsteder tilladelser til fiskerfartøjer, der fisker målrettet efter middelhavssværdfisk og fører deres flag, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EU) 2017/2403, navnlig artikel 20 og 21 heri.

2.  Tilladelsen til at fiske målrettet efter, beholde om bord, lande, transportere eller forarbejde middelhavssværdfisk gælder kun for de EU-fartøjer, der er opført i ICCAT's fartøjsregister i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 16 og 17, uden at dette berører bestemmelserne om bifangster i artikel 13.

3.  De store fiskerfartøjer, der er godkendt af medlemsstaterne, opføres i ICCAT-registret over fiskerfartøjer med en længde overalt på 20 meter eller længere, der har tilladelse til at drive fiskeri i ICCAT-konventionsområdet.

Artikel 16

Oplysninger om fartøjer, der har tilladelse til at fange middelhavssværdfisk og hvid tun i det indeværende år

1.  Medlemsstaterne fremsender hvert år elektronisk Kommissionen følgende oplysninger i det format, der er fastsat i ICCAT-retningslinjerne for indsendelse af data og oplysninger:

a)  senest den 1. januar oplysninger om de fiskerfartøjer, der fører deres flag og har tilladelse til at fange middelhavssværdfisk, samt fartøjer, der har tilladelse til at fange middelhavssværdfisk i forbindelse med rekreativt fiskeri.

b)  senest den 1. marts oplysninger om de fiskerfartøjer, der fører deres flag og har tilladelse til at fiske målrettet efter hvid tun i Middelhavet.

Kommissionen sender de oplysninger, der er omhandlet i litra a), til ICCAT's sekretariat senest den 15. januar hvert år, og de oplysninger, der er omhandlet i litra b), til ICCAT's sekretariat senest den 15. marts hvert år.

Oplysningerne om fiskerfartøjerne omhandlet i dette stykkes første afsnit, litra a) og b), skal omfatte fartøjets navn og nummer i EU-fiskerflåderegistret (CFR), jf. bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/218(15).

2.  Ud over oplysningerne omhandlet i stk. 1 underretter medlemsstaterne Kommissionen om enhver ▌ændring af oplysningerne om fiskerfartøjer, jf. stk. 1, senest 30 dage efter denne ændring. Kommissionen videresender senest 45 dage efter datoen for ændringen oplysningerne til ICCAT's sekretariat.

4.  Ud over de oplysninger, der sendes til ICCAT's sekretariat i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 og 2, sender Kommissionen, hvor dette er nødvendigt, i henhold til artikel 7, stk.6, i forordning (EU) nr. 2017/2403, straks ajourførte oplysninger om de fartøjer, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, til ICCAT's sekretariat.

Artikel 17

Oplysninger om de fartøjer, der havde tilladelse til at fiske målrettet efter middelhavssværdfisk ved hjælp af harpuner eller pelagiske langliner i det foregående år

1.  Medlemsstaterne sender senest den 30. juni hvert år elektronisk Kommissionen følgende oplysninger vedrørende fiskerfartøjer, der fører deres flag og i det foregående år havde tilladelse til at udøve pelagisk langlinefiskeri eller harpunfiskeri målrettet efter middelhavssværdfisk:

a)  fartøjets navn (i tilfælde af manglende navn angives registreringsnummeret uden landeinitialer)

b)  EU-flåderegisternummer (CFR) som defineret i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2017/218

c)  ICCAT-registernummeret.

2.  De i stk. 1 omhandlede oplysninger indsendes i det format, der er fastsat i ICCAT-retningslinjerne for indsendelse af data og oplysninger.

3.  Kommissionen videresender de i stk. 1 omhandlede oplysninger til ICCAT's sekretariat senest den 31. juli hvert år.

Afdeling 2

Tilsyn og overvågning

Artikel 18

Fartøjsovervågningssystem

1.  Af kontrolhensyn må transmissionen af fartøjsovervågningssystemdata (FOS-data) fra fiskerfartøjer, der har tilladelse til at fange middelhavssværdfisk, ikke afbrydes, når disse fartøjer er i havn.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at deres fiskeriovervågningscentre i realtid og i formatet "https data feed" sender Kommissionen og et organ, som denne har udpeget, de FOS-meddelelser, som de har modtaget fra fiskerfartøjer, der fører deres flag. Kommissionen sender disse meddelelser elektronisk til ICCAT's sekretariat.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at:

a)  der mindst hver anden time sendes FOS-meddelelser fra de fiskerfartøjer, der fører deres flag, til Kommissionen

b)  deres fiskeriovervågningscentre, hvis der opstår en teknisk fejl eller funktionssvigt i FOS'et, sender de alternative meddelelser, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011, og som de har modtaget fra fiskerfartøjer, der fører deres flag, til Kommissionen, senest 24 timer efter at de har modtaget dem

c)  de FOS-meddelelser, der sendes til Kommissionen, er fortløbende nummereret (med en unik identifikator) for at undgå dubletter

d)  de FOS-meddelelser, der sendes til Kommissionen, overholder artikel 24, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011.

4.  Hver medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at alle de FOS-meddelelser, der stilles til rådighed for dens inspektionsfartøjer, behandles fortroligt og udelukkende anvendes i forbindelse med inspektion på havet.

Artikel 19

Chartring af EU-fiskerfartøjer

Det er forbudt at chartre EU-fiskerfartøjer til målrettet fiskeri efter middelhavssværdfisk.

Artikel 20

Nationale videnskabelige observatørprogrammer i pelagiske langlinefartøjer

1.  Hver medlemsstat med en kvote for middelhavssværdfisk indfører et nationalt videnskabeligt observatørprogram for pelagiske langlinefartøjer, der fører den pågældende medlemsstats flag, og som fisker målrettet efter middelhavssværdfisk i overensstemmelse med denne artikel. Det nationale observatørprogram opfylder de minimumskrav, der er fastsat i bilag I.

2.  Hver medlemsstat sikrer, at der er udsendt nationale videnskabelige observatører til mindst 10 % af de pelagiske langlinefartøjer med en længde overalt på over 15 m, der fører den pågældende medlemsstats flag, og som fisker målrettet efter middelhavssværdfisk. Den procentvise dækning måles i antal fiskedage, træk, fartøjer eller fangstrejser.

3.  Hver berørt medlemsstat udformer og gennemfører en tilgang til videnskabelig overvågning for at indsamle oplysninger om de aktiviteter, som udøves af pelagiske langlinefartøjer med en længde overalt på op til 15 m, der fører den pågældende medlemsstats flag. Hver flagmedlemsstat forelægger Kommissionen en beskrivelse af den videnskabelige overvågningsmetode i dens årlige fiskeriplan omhandlet i artikel 9 senest i 2020.

4.  Kommissionen sender straks beskrivelsen af den videnskabelige overvågningsmetode, der er omhandlet i stk. 3, til ICCAT's Stående Udvalg for Forskning og Statistik (SCRS) til vurdering. Videnskabelige overvågningsmetoder godkendes af ICCAT-Kommissionen på ICCAT's årsmøde, inden de gennemføres.

5.  Medlemsstaterne udfærdiger et officielt identitetskort til deres nationale videnskabelige observatører.

6.  Ud over de videnskabelige observatørers opgaver som fastsat i bilag I sikrer medlemsstaterne, at de videnskabelige observatører vurderer og indberetter følgende data om middelhavssværdfisk:

a)  niveauet for udsmid af fisk under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse

b)  regionsspecifik størrelse og alder ved modenhed

c)  anvendelse af levesteder med henblik på sammenligning af tilgængeligheden af middelhavssværdfisk for forskellige typer af fiskerier, herunder sammenligninger mellem traditionelle og mesopelagiske langlinefiskerier

d)  virkningen af mesopelagisk langlinefiskeri i forhold til fangstsammensætningen, kommerciel fangst pr. indsatsenhed og fangstens størrelsesfordeling, og

e)  det månedlige skøn over andelen af gydefisk og rekrutter i fangsterne.

7.  Medlemsstaterne sender senest den 30. juni hvert år oplysningerne som indsamlet inden for rammerne af deres nationale videnskabelige observatørprogrammer for det foregående år til Kommissionen. Kommissionen videresender disse oplysninger til ICCAT's sekretariat senest den 31. juli hvert år.

Afdeling 3

Kontrol af fangster

Artikel 21

Registrering og rapportering af fangster

1.  Føreren af et fiskerfartøj, som har tilladelse til at fange middelhavssværdfisk, fører en fiskerilogbog i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i bilag II, og fremlægger logbogsoplysningerne for flagmedlemsstaten.

2.  Med forbehold af de rapporteringsforpligtelser for medlemsstaterne, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1224/2009, sender medlemsstaterne Kommissionen kvartalsrapporter for alle fangster af middelhavssværdfisk fra autoriserede fartøjer, som fører deres flag, medmindre sådanne oplysninger fremsendes månedligt. De kvartalsvise rapporter indsendes under anvendelse af det format, der skal anvendes til overførsel af aggregerede fangstdata ("aggregated catch data report") senest 15 dage efter udgangen af hvert kvartal (dvs. senest den 15. april, den 15. juli og den 15. oktober hvert år og senest den 15. januar det følgende år). Kommissionen sender disse oplysninger til ICCAT's sekretariat senest den 30. april, den 30. juli og den 30. oktober hvert år og den 30. januar det følgende år.

3.  Foruden de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, fremsender medlemsstaterne senest den 30. juni hvert år følgende oplysninger om Unionens fiskerfartøjer, som havde tilladelse til at udøve pelagisk langlinefiskeri eller harpunfiskeri målrettet efter middelhavssværdfisk i det foregående år, til Kommissionen:

a)  oplysninger om fiskeriet for hver målart og hvert område, baseret på en stikprøve eller på hele flåden, herunder:

i)  fartøjets fiskeperiode(r) og samlede antal fiskedage om året

ii)  de geografiske områder opdelt på statistiske ICCAT-rektangler, hvor fartøjet fiskede

iii)  fartøjstype angivet

iv)  antal kroge, som fartøjet har anvendt

v)  antal langliner, som fartøjet har anvendt

vi)  samlet længde for alle langliner, som fartøjet har anvendt

b)  data om fangsterne opdelt i så små periode- og områdeinddelinger som muligt, herunder:

i)  fangstmængder og, hvis det er muligt, fangsternes alderssammensætning

ii)  fangster og fangstsammensætning pr. fartøj

iii)  fiskeriindsats (gennemsnitligt antal fiskedage pr. fartøj, gennemsnitligt antal kroge pr. fartøj, gennemsnitligt antal langliner pr. fartøj, gennemsnitlig samlet langlinelængde pr. fartøj).

Kommissionen videresender disse oplysninger til ICCAT's sekretariat senest den 31. juli hvert år.

4.  De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede oplysninger indsendes i det format, der er fastsat i ICCAT-retningslinjerne for indsendelse af data og oplysninger.

Artikel 22

Data om anvendelse af kvoter

1.  Med forbehold af artikel 34 i forordning (EF) nr. 1224/2009 underretter hver medlemsstat straks Kommissionen, når anvendelsen af den kvote for middelhavssværdfisk, der er tildelt en fiskeredskabstype, skønnes at have nået 80 %.

2.  Når de akkumulerede fangster af middelhavssværdfisk har nået 80 % af den nationale kvote, sender flagmedlemsstaterne ugentligt fangstoplysninger til Kommissionen.

Afdeling 4

Landinger og omladninger

Artikel 23

Udpegede havne

1.  Fangster af middelhavssværdfisk, herunder bifangster og middelhavssværdfisk fanget inden for rammerne af rekreativt fiskeri uden mærkning påsat hver fisk som omhandlet i artikel 30, må kun landes eller omlades i en udpeget havn.

2.  Hver medlemsstat udpeger i overensstemmelse med artikel 43, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009 de havne, hvor landingerne og omladningerne af middelhavssværdfisk omhandlet i stk. 1 skal finde sted.

3.  Medlemsstaterne fremlægger senest den 15. februar hvert år en liste over udpegede havne for Kommissionen. Senest den 1. marts hvert år videresender Kommissionen denne liste til ICCAT's sekretariat.

Artikel 24

Forhåndsmeddelelse

1.  Artikel 17 i forordning (EF) nr. 1224/2009 finder anvendelse på førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på 12 m eller derover, som er opført i det i nærværende forordnings artikel 16 omhandlede fartøjsregister. Den forhåndsmeddelelse, der er omhandlet i artikel 17 i forordning (EF) nr. 1224/2009, sendes til medlemsstatens kompetente myndighed eller til den CPC, hvis havne- eller landingsfaciliteter der agtes benyttet, samt til flagmedlemsstaten, såfremt denne ikke er den samme som havnemedlemsstaten.

2.  Førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m, som er opført i det i artikel 16 omhandlede fartøjsregister, meddeler desuden mindst fire timer før forventet ankomst i havn de kompetente myndigheder i den medlemsstat eller den CPC, hvis havne eller landingsfaciliteter der agtes benyttet, samt flagmedlemsstaten, såfremt denne ikke er den samme som havnemedlemsstaten, følgende:

a)  forventet ankomsttidspunkt

b)  skønnet mængde middelhavssværdfisk om bord, og

c)  oplysninger om det geografiske område, hvor fangsterne er taget.

3.  Hvis fangstpladserne ligger mindre end fire timer fra havn, kan de skønnede mængder middelhavssværdfisk, der opbevares om bord, ændres når som helst forud for ankomsten.

4.  Myndighederne i havnemedlemsstaten fører et register over alle forhåndsmeddelelser, der er indgivet i det pågældende år.

Artikel 25

Omladninger

1.  Omladninger på havet foretaget af EU-fartøjer med middelhavssværdfisk om bord eller af tredjelandsfartøjer i EU-farvand er under alle omstændigheder forbudt.

2.  Med forbehold af artikel 51, artikel 52, stk. 2 og 3, artikel 54 og 57 i forordning (EU) 2017/2107 må fartøjer kun omlade fangster af middelhavssværdfisk i udpegede havne.

Afdeling 5

Inspektioner

Artikel 26

Årlige inspektionsplaner

1.  Senest den 31. januar hvert år sender medlemsstaterne deres årlige inspektionsplaner til Kommissionen. Disse årlige inspektionsplaner opstilles i overensstemmelse med:

a)  de mål, prioriteringer og procedurer samt benchmarks for inspektionsaktiviteterne, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1986(16), og

b)  det nationale kontrolhandlingsprogram for middelhavssværdfisk, som er oprettet i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

2.  Kommissionen samler de nationale inspektionsplaner og integrerer dem i Unionens inspektionsplan. Kommissionen fremsender EU-inspektionsplanen sammen med de i artikel 9 omhandlede årlige fiskeriplaner til ICCAT's sekretariat med henblik på ICCAT's godkendelse.

Artikel 27

ICCAT-ordningen for fælles international inspektion

1.  De fælles internationale inspektionsopgaver skal udføres i henhold til ICCAT-ordningen for fælles international inspektion (”ICCAT-ordningen”) som fastsat i bilag III.

2.  Medlemsstater, hvis fiskerfartøjer har tilladelse til at fange middelhavnssværdfisk, udpeger kontrollører og foretager inspektion på havet i henhold til ICCAT-ordningen. Kommissionen eller et organ udpeget af denne kan udpege EU-kontrollører til ICCAT-ordningen.

3.  Hvis en medlemsstat på noget tidspunkt har over 50 fiskerfartøjer, der fører dens flag, og fisker efter middelhavssværdfisk i ICCAT-konventionsområdet, skal den pågældende medlemsstat udsende et inspektionsfartøj med henblik på inspektion og kontrol til søs i Middelhavet i hele den periode, hvor fartøjerne befinder sig der. Denne forpligtelse betragtes som opfyldt, hvis flere medlemsstater samarbejder om at udsende et inspektionsfartøj, eller hvis et EU-inspektionsfartøj udsendes til Middelhavet.

4.  Kommissionen eller et organ udpeget af denne koordinerer overvågnings- og inspektionsarbejdet for Unionen. Kommissionen kan i samråd med de berørte medlemsstater opstille fælles inspektionsprogrammer, med henblik på at Unionen kan opfylde sine forpligtelser i henhold til ICCAT-ordningen. De medlemsstater, hvis fiskerfartøjer fisker efter middelhavssværdfisk, træffer de fornødne foranstaltninger til at lette gennemførelsen af sådanne fælles inspektionsprogrammer, navnlig med hensyn til hvilke menneskelige og materielle ressourcer der er behov for, og i hvilke perioder og geografiske områder disse ressourcer skal indsættes.

5.  Medlemsstaterne giver senest den 1. december hvert år Kommissionen meddelelse om navnene på de kontrollører og inspektionsfartøjer, som de har til hensigt at stille til rådighed for ICCAT-ordningen i det følgende år. På grundlag af disse oplysninger opstiller Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne en årlig plan for Unionens deltagelse i ICCAT-ordningen, som den sender til ICCAT's sekretariat senest den 1. januar hvert år.

Artikel 28

Inspektioner i tilfælde af overtrædelser

1.  Hvis et fartøj, der fører en medlemsstats flag, har overtrådt bestemmelserne i denne forordning, sørger denne medlemsstat for, at der under dens myndighed foretages fysisk inspektion af det pågældende fartøj i dens havne, eller at en anden person udpeget af denne medlemsstat foretager sådan fysisk inspektion, hvis fartøjet ikke befinder sig i en af dens havne.

KAPITEL 4

Rekreativt fiskeri

Artikel 29

Forvaltningsforanstaltninger

1.  Hver medlemsstat, der tillader rekreativt fiskeri efter middelhavssværdfisk, skaber mulighed for en kvote for rekreativt fiskeri indeholdt i den nationale kvote og underretter Kommissionen herom i forbindelse med fremsendelsen af sin årlige fiskeriplan i henhold til artikel 9. En sådan mulighed skal sikre, at alle døde middelhavssværdfisk fratrækkes kvoten.

2.  De medlemsstater, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, sikrer for så vidt angår de fartøjer, der fører deres flag og deltager i rekreativt fiskeri efter middelhavssværdfisk, at oplysningerne om godkendte fartøjer som omhandlet i artikel 30, stk. 2, omfatter disse fartøjer. Fartøjer, der ikke er omfattet af disse oplysninger, må ikke fiske efter middelhavssværdfisk.

3.  Det er forbudt at sælge og markedsføre middelhavssværdfisk, der er fanget ved rekreativt fiskeri.

4.   Uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 er det ved rekreativt fiskeri forbudt at fange, beholde om bord, omlade eller lande mere end én middelhavssværdfisk pr. fartøj pr. dag. De berørte medlemsstater træffer de fornødne foranstaltninger til i videst muligt omfang at sikre og lette genudsættelsen af middelhavssværdfisk, der er fanget levende ved rekreativt fiskeri, og kan træffe mere restriktive foranstaltninger med henblik på at opnå en bedre beskyttelse af middelhavssværdfisk.

Artikel 30

Kontrolforanstaltninger

1.  Rekreativt fiskeri efter middelhavssværdfisk skal foregå med "stang og snøre"-fartøjer.

2.  Oplysningerne om de tilladte rekreative fartøjer, der sendes til ICCAT's sekretariat i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, litra a), omfatter følgende:

a)  fartøjets navn (i tilfælde af manglende navn angives registreringsnummeret uden landeinitialer)

b)  fartøjets tidligere navn, hvis det er relevant

c)  fartøjets længde overalt

d)  navn og adresse på fartøjets ejer/ejere og operatør/operatører.

3.  Fangstoplysningerne, herunder længde (længde fra underkæbe til haledelingspunktet) og levende vægt på hver enkelt fanget middelhavssværdfisk, der er beholdt om bord og landet i forbindelse med rekreativt fiskeri, skal registreres og rapporteres i overensstemmelse med artikel 21.

4.  De middelhavssværdfisk, der landes, skal være hele eller uden gæller og renset, og landingen skal enten foregå i en udpeget havn i overensstemmelse med artikel 23 eller have et påsat mærke på hver fisk. Hvert mærke skal have et unikt landespecifikt nummer og være sikret mod manipulation.

5.  Medlemsstaterne udvikler et mærkningsprogram med henblik på denne forordning og anfører specifikationerne for et sådant program i de årlige fiskeriplaner som omhandlet i artikel 9.

6.  Hver medlemsstat tillader udelukkende brugen af mærker, så længe de akkumulerede fangstmængder holder sig inden for dens tildelte kvote.

7.  Medlemsstaterne sender hvert år en rapport om gennemførelsen af mærkningsprogrammet til Kommissionen som minimum to måneder og 15 dage forud for ICCAT's årsmøde. Kommissionen indsamler oplysningerne fra medlemsstaterne og sender dem til ICCAT's sekretariat mindst to måneder før ICCAT's årsmøde.

AFSNIT III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 31

Årsrapport

1.  Senest den 15. september hvert år sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport for det foregående kalenderår om forordningens gennemførelse og eventuelle andre relevante oplysninger.

2.  Årsrapporten skal indeholde oplysninger om de skridt, der er taget til at forebygge bifangster og reducere udsmid af middelhavssværdfisk under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse og om eventuel relevant forskning på dette område.

3.  Kommissionen samler de oplysninger, den modtager i henhold til stk. 1 og 2, og videresender dem til ICCAT's sekretariat senest den 15. oktober hvert år.

4.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte de nærmere krav til formatet for den årsrapport, der er omhandlet i denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 36, stk. 2.

Artikel 32

Evaluering

Kommissionen aflægger senest den 31. december 2025 rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af genopretningsplanen, der er fastsat i denne forordning.

Artikel 33

Finansiering

Med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014(17) anses genopretningsplanen fastsat i denne forordning for at være en flerårig plan i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Artikel 34

Procedure for ændringer

1.  Hvis det er nødvendigt med henblik på gennemførelse i EU-retten af ICCAT-henstillinger om ændringer af eller tilføjelser til ICCAT-genopretningsplanen, som bliver bindende for Unionen, og for så vidt som ændringer af EU-retten ikke går videre end ICCAT-henstillingerne, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 35 med henblik på at ændre:

a)  fristerne for indberetning af oplysninger som fastsat i artikel 9, stk. 1 og 2, artikel 10, stk. 3, artikel 16, stk. 1 og 3, artikel 17, stk. 1 og 3, artikel 21, stk. 2 og 3, artikel 22, stk. 2, artikel 23, stk. 3, artikel 26, stk. 1, artikel 27, stk. 5, og artikel 31, stk. 1 og 3

b)  forbudsperioder i henhold til artikel 10, stk. 1 og 2

c)  den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse som fastsat i artikel 11, stk. 1

d)  de tolerancetærskler, der er omhandlet i artikel 12 og 13

e)  de tekniske specifikationer for fiskeredskabet i artikel 14, stk. 1-4

f)  procentdelen for anvendelse af kvoter fastlagt i artikel 22, stk. 1 og 2,

g)  oplysninger om fartøjerne omhandlet i artikel 16, stk. 1 og 2, artikel 17, stk. 1, artikel 21, stk. 1, 2, 3 og 4 ▌, artikel 30, stk. 2, og

h)  bilag I, II og III.

2.  Eventuelle ændringer, som vedtages i overensstemmelse med stk. 1, skal være strengt begrænset til gennemførelsen i EU-retten af ændringer eller tilføjelser til den tilsvarende ICCAT-henstilling.

Artikel 35

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 34, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 34 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 34 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 36

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af Komitéen for Fiskeri og Akvakultur nedsat ved artikel 47 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Dette udvalgt er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 37

Ændringer af forordning (EU) nr. 2017/2107

I forordning (EU) 2017/2107 udgår artikel 20- 26.

Artikel 38

Ændring af forordning (EF) nr. 1967/2006

I bilag II til forordning (EF) nr. 1967/2006 affattes punkt 6, nr. 2, således:"

"2) 2 500 kroge, når fartøjet fisker målrettet efter sværdfisk (Xiphias gladius), hvis den nævnte art udgør mindst 70 % af fangsten i levende vægt efter sortering."

"

Artikel 39

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i …, den … .

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

ICCAT's minimumsstandarder for fiskerfartøjers videnskabelige observatørprogrammer

Almindelige bestemmelser

1.  Dette er minimumsstandarderne for fiskerfartøjers videnskabelige observatørprogrammer som fastsat i ICCAT-henstilling 16-14.

Observatørkvalifikationer

2.  Med forbehold af de uddannelsesmæssige eller tekniske kvalifikationer, SCRS har anbefalet, skal CPC'er sikre, at deres observatører er i besiddelse af følgende minimumskvalifikationer for at kunne udføre deres arbejde:

a)  tilstrækkelig viden og erfaring til at identificere ICCAT-arter og fiskeredskabers sammensætning

b)  evnen til præcist at observere og registrere de oplysninger, der skal indsamles inden for rammerne af programmet

c)  evnen til at udføre de opgaver, der er fastsat i punkt 7 nedenfor

d)  evnen til at indsamle biologiske prøver, og

e)  passende minimumsuddannelse inden for sikkerhed og overlevelse til søs.

3.  Af hensyn til deres nationale observatørprograms integritet skal CPC'erne derudover sikre, at observatørerne:

a)  ikke er besætningsmedlemmer på det observerede fiskerfartøj

b)  ikke er ansatte hos ejeren eller den retmæssige ejer af det observerede fiskerfartøj, og

c)  ikke har aktuelle finansielle interesser eller ejerrettigheder i det observerede fiskeri.

Observatørdækning

4.  Den enkelte CPC sikrer følgende i forbindelse med de nationale observatørprogrammer:

a)  en minimumsobservatørdækning på 5 % af fiskeriindsatsen inden for hvert pelagisk langlinefiskeri og – som defineret i ICCAT's ordliste – stangfartøjs-, net-, garn- og trawlfiskeri. Den procentvise dækning bliver målt:

i)  i antal fiskedage, træk eller fangstrejser for pelagisk langlinefiskeri

ii)  i fiskedage for stangfartøjs- og netfiskeri

iii)  i fisketimer eller -dage for garnfiskeri, og

iv)  i træk eller dage for trawlfiskeri

b)  uanset litra a) kan en CPC anvende en alternativ metode til videnskabelig overvågning, der indsamler data svarende til den, der er beskrevet i ICCAT-henstilling 16-14, på en måde, der sikrer en sammenlignelig dækning, for fartøjer med en længde overalt på under 15 meter, hvis det som følge af ekstraordinære sikkerhedsmæssige betænkeligheder ikke er muligt at tage en observatør om bord. I sådanne tilfælde fremlægger den CPC, der ønsker at gøre brug af en alternativ metode, beskrivelsen af metoden for SCRS til evaluering. SCRS rådgiver ICCAT om egnetheden af den alternative metode for udførelsen af forpligtelserne til dataindsamling, som er fastsat i ICCAT-henstilling 16-14. Alternative metoder, der indføres i henhold til denne bestemmelse, må først gennemføres, når ICCAT har godkendt dem på årsmødet

c)  en repræsentativ tids- og områdemæssig dækning af flådens aktiviteter for at sikre, at der indsamles tilstrækkelige og relevante data som krævet i henhold til ICCAT-henstilling 16-14 og eventuelle supplerende nationale CPC-observatørprogramkrav under hensyntagen til flådernes og fiskeriernes karakteristika

d)  indsamling af data om relevante aspekter ved fiskeriet, herunder fangst, jf. punkt 7.

5.  CPC'erne kan indgå bilaterale aftaler, der medfører, at en CPC sender sine nationale observatører ud på fartøjer, der fører en anden CPC's flag, når blot bestemmelserne i ICCAT-henstilling 16-14 er overholdt.

6.  CPC'erne bestræber sig på at sikre, at observatørerne skifter fartøjer mellem deres opgaver.

Observatørens opgaver

7.  CPC'erne forpligter blandt andet observatørerne til:

a)  at registrere og rapportere om fiskeriaktiviteter på det observerede fartøj, idet dette som minimum omfatter følgende:

i)  dataindsamling, herunder en kvantificering af samlet fangst af målarter, udsmid og bifangst (herunder hajer, havskildpadder, havpattedyr og havfugle), et estimat eller en måling af praktisk størrelsessammensætning, status (dvs. beholdt om bord, smidt over bord døde, genudsat levende) og biologiske prøver, der er udtaget med henblik på livscyklusundersøgelser (f.eks. kønskirtler, øresten, hvirvelsøjlen, skæl)

ii)  indsamling af og rapportering om alle fundne mærkninger

iii)  oplysninger om fiskeriet, herunder:

–  position for fangst (længde/breddegrad)

–  oplysninger om fiskeriindsatsen (f.eks. antal træk, antal kroge osv.)

–  dato for hvert fiskeri, herunder, hvor det er relevant, tidspunktet for påbegyndelse og afslutning af hvert fiskeri

–  anvendelse af genstande, herunder indretninger til tiltrækning af fisk (FAD), og

–  den generelle tilstand af genudsatte dyr i forhold til overlevelsesrater (dvs. døde eller levende, sårede osv.)

b)  at observere og registrere anvendelsen af foranstaltninger til undgåelse af bifangst og andre relevante oplysninger

c)  om muligt at observere og rapportere om miljøforhold (f.eks. havets tilstand, klimatiske og hydrologiske parametre osv.)

d)  at observere og rapportere om FAD'er i overensstemmelse med ICCAT's observatørprogram som vedtaget i henhold til det flerårige bevarelses- og forvaltningsprogram for tropiske tun, og

e)  at udføre andre videnskabelige opgaver som anbefalet af SCRS og godkendt af ICCAT.

Observatørens forpligtelser

8.  CPC'erne sikrer, at observatøren:

a)  ikke forstyrrer fartøjets elektroniske udstyr

b)  er bekendt med nødprocedurerne om bord på fartøjet, herunder placering af redningsflåder, ildslukkere og førstehjælpsudstyr

c)  efter behov kommunikerer med føreren om relevante observatøranliggender og -opgaver

d)  ikke er til hinder for eller forstyrrer fiskeriet og fartøjets normale drift

e)  deltager i en debriefing med relevante repræsentanter for det videnskabelige institut eller den nationale myndighed, der har ansvaret for at gennemføre observatørprogrammet.

Førerens forpligtelser

9.  CPC'erne sikrer, at føreren af det fartøj, som observatøren er udpeget til at observere:

a)  muliggør passende adgang til fartøjet og dets aktiviteter

b)  gør det muligt for observatøren at udføre sine opgaver på en effektiv måde, herunder ved:

i)  at give passende adgang til fartøjets redskaber, dokumenter (herunder elektroniske og papirlogbøger) og fangster

ii)  til hver en tid at kommunikere med de pågældende repræsentanter for det videnskabelige institut eller den nationale myndighed

iii)  at sikre passende adgang til elektronik og andet udstyr, der er vigtigt for fiskeriet, herunder, men ikke begrænset til:

–  satellitbaseret navigationsudstyr

–  elektroniske kommunikationsmidler

iv)  at sikre, at ingen om bord på det observerede fartøj manipulerer med eller ødelægger observatørudstyret eller -dokumenterne, hindrer, forstyrrer eller på anden vis handler på en måde, som unødigt kunne hindre observatøren i at udføre sine opgaver, intimiderer, chikanerer eller på nogen måde skader observatøren eller bestikker eller forsøger at bestikke observatøren

c)  giver kost og logi til observatørerne og adgang til ordentlige sanitære og medicinske faciliteter, idet standarden skal være den samme som for officerer

d)  giver tilstrækkelig plads på broen eller i styrehuset til udførelse af observatøropgaver og en plads på dækket, der gør det muligt for dem at udføre observatøropgaverne.

CPC'ernes forpligtelser

10.  Den enkelte CPC:

a)  forpligter ved fiskeri efter ICCAT-arter sine fartøjer til i overensstemmelse med bestemmelserne i ICCAT-henstilling 16-14 at have en videnskabelig observatør om bord

b)  fører tilsyn med observatørernes sikkerhed

c)  opfordrer om muligt og hensigtsmæssigt sit videnskabelige institut eller sin nationale myndighed til at indgå aftaler med andre CPC'ers videnskabelige institutter eller nationale myndigheder for at udveksle inspektionsrapporter og observatørdata

d)  fremlægger specifikke oplysninger om gennemførelsen af ICCAT-henstilling 16-14 i sin årsrapport til brug for ICCAT og SCRS, herunder:

i)  nærmere oplysninger om strukturen og udformningen af deres videnskabelige observatørprogrammer, herunder blandt andet:

–  målniveauet for observatørdækningen efter fiskeri og redskabstype samt målemetoden

–  de data, der skal indsamles

–  den anvendte dataindsamling og håndtering af protokoller

–  oplysninger om, hvordan fartøjer udvælges af hensyn til dækningen for at nå CPC'ens målniveau for observatørdækning

–  krav til observatøruddannelsen og

–  krav til observatørkvalifikationerne

ii)  det overvågede antal fartøjer, dækningsniveauet som opnået efter fiskeri og redskabstype, og

iii)  oplysninger om, hvordan dækningsniveauerne beregnes

e)  efter den første indsendelse af de oplysninger, der kræves i henhold til punkt 10, litra d), nr. i), rapporterer om ændringer i strukturen eller udformningen af sine elektroniske observatørprogrammer i sine årsrapporter, når der sker ændringer. CPC'erne fortsætter med at indberette de oplysninger, der kræves i henhold til punkt 10, litra d), nr. ii), til ICCAT årligt

f)  ved hjælp af udpegede elektroniske formater, der er udarbejdet af SCRS, hvert år fremlægger oplysninger indsamlet via nationale observatørprogrammer til brug for ICCAT for SCRS, navnlig vedrørende bestandsvurderinger og andre videnskabelige formål, i overensstemmelse med de eksisterende procedurer for andre dataindberetningskrav og i overensstemmelse med nationale fortrolighedskrav

g)  sikrer, at observatørerne gennemfører robuste dataindsamlingsprotokoller i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver som omhandlet i punkt 7, herunder om nødvendigt og hensigtsmæssigt ved hjælp af fotografi.

Eksekutivsekretærens opgaver

11.  Eksekutivsekretæren giver SCRS og ICCAT adgang til relevante data og oplysninger som indsendt i henhold til ICCAT-henstilling 16-14.

SCRS' opgaver

12.  SCRS' opgaver er:

a)  om nødvendigt og hensigtsmæssigt at udarbejde en arbejdsvejledning for observatører til frivillig brug for CPC'erne inden for rammerne af deres nationale observatørprogrammer, som omfatter eksempler på dataindsamlingsformularer og standardiserede dataindsamlingsprocedurer under hensyntagen til eventuelle eksisterende observatørvejledninger og dertil knyttede materialer fra andre kilder, herunder CPC'er, regionale og subregionale organer og andre organisationer

b)  at udarbejde fiskerispecifikke retningslinjer for elektroniske overvågningssystemer

c)  at fremlægge et sammendrag af de videnskabelige data og oplysninger, der er indsamlet og rapporteret i henhold til ICCAT-henstilling 16-14, og eventuelle relevante resultater forbundet hermed for ICCAT

d)  om nødvendigt og hensigtsmæssigt at komme med anbefalinger til, hvordan effektiviteten af videnskabelige observatørprogrammer kan forbedres for at opfylde ICCAT's databehov, herunder eventuelle ændringer af denne ICCAT-henstilling 16-14 eller med hensyn til gennemførelsen af disse minimumsstandarder og CPC'ernes protokoller.

Elektroniske overvågningssystemer

13.  Det er muligt at installere elektroniske overvågningssystemer om bord på fiskerfartøjer, når disse af SCRS er fundet nyttige inden for et specifikt fiskeri, for at komplettere eller – i afventning af SCRS' rådgivning og ICCAT's afgørelse – erstatte den menneskelige observatør om bord.

14.  CPC'erne bør tage højde for alle gældende retningslinjer, der er godkendt af SCRS vedrørende brugen af elektroniske overvågningssystemer.

15.  CPC'erne opfordres til at videregive deres erfaringer med brugen af elektroniske overvågningssystemer inden for ICCAT-fiskeri til komplettering af menneskelige observatørprogrammer til SCRS. De CPC'er, der endnu ikke har indført sådanne systemer, opfordres til at undersøge brugen heraf og meddele SCRS resultaterne af denne undersøgelse.

BILAG II

Krav til fiskerilogbøger

Minimumsspecifikationer for fiskerilogbøger:

1.  Logbogens sider skal være nummererede.

2.  Logbogen skal føres hver dag (midnat) eller før ankomst i havn.

3.  Logbogen skal føres ved inspektion på havet.

4.  Logbogen skal altid indeholde én kopi af alle siderne.

5.  Logbøger for det sidste års aktiviteter skal altid forefindes om bord.

Der registreres som et minimum følgende standardoplysninger i fiskerilogbogen:

1.  Fartøjsførers navn og adresse.

2.  Afsejlingsdato og -havn, ankomstdato og -havn.

3.  Fartøjets navn, registreringsnummer, ICCAT-nummer, fartøjets internationale radiokaldesignal og IMO-nummer (hvis det foreligger).

4.  Fiskeredskaber:

a)  type (FAO-kode)

b)  dimensioner (f.eks. længde, maskestørrelse, antal kroge).

5.  Aktiviteter til havs – mindst én linje pr. fangstrejsedag – med angivelse af:

a)  aktivitet (f.eks. fiskeri, sejlads)

b)  position: nøjagtige daglige positioner (i grader og minutter) med angivelse af positionen for hvert fiskeri eller kl. 12 middag på dage, hvor der ikke fiskes

c)  fangstopgørelse, herunder:

i)  FAO-kode

ii)  i rund vægt i kg pr. dag

iii)  antal fisk pr. dag.

6.  Fartøjsførers underskrift.

7.  Vægt bestemt ved: skøn, vejning om bord.

8.  Vægten i logbogen skal angives omregnet til levende vægt, idet det skal oplyses, hvilke omregningskoefficienter der er anvendt ved beregningen.

Der registreres som et minimum følgende oplysninger i logbogen ved landing eller omladning:

1.  Landingsdato og -havn eller omladningsdato og -havn.

2.  Varer:

a)  art og FAO-præsentationskode

b)  antal fisk eller kasser og mængde i kg.

3.  Førerens eller fartøjsrepræsentantens underskrift.

4.  Ved omladning: modtagerfartøjets navn, flag og ICCAT-nummer.

BILAG III

ICCAT-ordningen for fælles international inspektion

I henhold til artikel IX, stk. 3, i konventionen henstiller ICCAT til, at der vedtages følgende foranstaltninger for international kontrol uden for farvande under national jurisdiktion for at sikre anvendelsen af konventionen og de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til den:

I.  Alvorlige overtrædelser

1.  Ved anvendelsen af disse procedurer betragtes følgende overtrædelser af de ICCAT-bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, som ICCAT har vedtaget, som alvorlige overtrædelser:

a)  fiskeri uden licens eller tilladelse udstedt af flag-CPC'en

b)  undladelse af at foretage behørig registrering af fangster og fangstrelaterede data i overensstemmelse med ICCAT’s rapporteringskrav eller betydelig fejlrapportering af fangster eller fangstrelaterede data

c)  fiskeri i et lukket område

d)  fiskeri i en forbudsperiode

e)  forsætlig fangst eller opbevaring af arter i strid med bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, som ICCAT har vedtaget

f)  markant overtrædelse af fangstbegrænsninger eller -kvoter, der gælder ifølge ICCAT-reglerne

g)  anvendelse af forbudte fiskeredskaber

h)  forfalskning eller forsætlig tilsløring af fiskerfartøjets mærkning, identitet eller registrering

i)  tilsløring, forfalskning eller tilintetgørelse af bevismateriale, der vedrører undersøgelse af en overtrædelse

j)  begåelse af flere overtrædelser, der tilsammen udgør en alvorlig tilsidesættelse af foranstaltninger, som gælder i henhold til ICCAT

k)  overfald, modarbejdelse, intimidering, genering eller unødig forstyrrelse eller forsinkelse af en autoriseret kontrollør eller observatør eller udsættelse af vedkommende for sexchikane

l)  forsætligt manipulation med eller frakobling af FOS’et

m)  begåelse af andre overtrædelser, som ICCAT måtte specificere, når de er optaget og udsendt i en revideret udgave af disse procedurer

n)  forstyrrende indgriben i det satellitbaserede fartøjsovervågningssystem eller fisker uden FOS

o)  omladning til havs.

2.  Observerer de autoriserede kontrollører ved bording og inspektion af et fiskerfartøj en aktivitet eller tilstand, der må betragtes som en alvorlig overtrædelse, jf. punkt 1, underretter myndighederne i inspektionsfartøjets flagstat straks myndighederne i fiskerfartøjets flagstat direkte og gennem ICCAT's sekretariat. I sådanne situationer bør kontrolløren ligeledes underrette eventuelle inspektionsfartøjer fra fiskerfartøjets flagstat, som vides at være i nærheden.

3.  ICCAT-kontrollørerne registrerer de foretagne inspektioner og eventuelle overtrædelser i fiskerfartøjets logbog.

4.  Flagstat-CPC'en sørger for, at det pågældende fiskerfartøj efter den inspektion, der er nævnt i punkt 2, indstiller alt fiskeri. Flagstat-CPC'en skal beordre fiskerfartøjet til inden for 72 timer at sejle til den havn, som den har udpeget, hvor der skal indledes en undersøgelse.

5.  Hvis der ved en inspektion er registreret en aktivitet eller forhold, der kan udgøre en alvorlig overtrædelse, bør fartøjet undersøges i henhold til de procedurer, der er beskrevet i ICCAT-henstilling 11-18 om yderligere ændring af henstilling 09-10 om oprettelse af en liste over fartøjer, der formodes at have udøvet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri i ICCAT-konventionsområdet, idet der tages højde for eventuel opfølgning.

II.  Udførelse af inspektioner

6.  Inspektioner gennemføres af kontrollører, der er udpeget af de kontraherende regeringer. De respektive stater meddeler ICCAT-Kommissionen navnene på de offentlige organer og kontrollører, der er bemyndiget og udpeget til at gennemføre inspektioner.

7.  Inspektionsfartøjer, der udfører internationale bordings- og inspektionsopgaver i overensstemmelse med dette bilag, fører et særligt flag eller en særlig vimpel, der er godkendt af ICCAT-Kommissionen og tildelt af ICCAT's sekretariat. Navnene på de fartøjerne, der anvendes i dette øjemed, meddeles ICCAT's sekretariat så hurtigt som praktisk muligt inden påbegyndelsen af inspektionsopgaverne. ICCAT's sekretariat stiller oplysninger om de udpegede inspektionsfartøjer til rådighed for alle CPC'er, bl.a. ved at lægge oplysningerne på sit passwordbeskyttede websted.

8.  Kontrollørerne skal være i besiddelse af et passende ID-kort udstedt af flagstatens myndigheder i det format, der er vist i punkt 21.

9.  Med forbehold af de foranstaltninger, der aftales i henhold til punkt 16, skal et fiskerfartøj, der fører en kontraherende parts flag, og som fisker efter tun eller tunlignende fisk i ICCAT-konventionsområdet uden for farvande henhørende under den nationale jurisdiktion, standse, når et inspektionsfartøj, der fører ICCAT's vimpel som beskrevet i punkt 7 og har en kontrollør om bord, sender det relevante signal i den internationale signalkode til det, medmindre fiskerfartøjet er i gang med at fiske, idet det i så fald skal standse, straks når det er færdigt med det pågældende fiskeri. Fiskerfartøjsføreren skal give inspektionsholdet som omhandlet i punkt 10 lov til at borde og stille en lejder til rådighed. Føreren skal gøre det muligt for inspektionsholdet at undersøge udstyr, fangster, redskaber og alle relevante dokumenter i det omfang, kontrolløren skønner det nødvendigt for at kontrollere, om ICCAT-henstillinger gældende for det pågældende fiskerfartøjs flagstat er overholdt. Kontrollørerne kan desuden udbede sig forklaringer i det omfang, de skønner det nødvendigt.

10.  Inspektionsfartøjets befalingshavende bestemmer størrelsen af inspektionsholdet under hensyntagen til de relevante omstændigheder. Inspektionsholdet skal være så lille som muligt, men dog kunne udføre de opgaver, der er fastsat i dette bilag, på en sikker og forsvarlig måde.

11.  Kontrollørerne foreviser ved adgangen til fiskerfartøjet det ID-kort, der er beskrevet i punkt 8. Kontrollørerne efterlever almindeligt anerkendte internationale regler, procedurer og praksisser vedrørende sikkerheden om bord på det fiskerfartøj, der skal inspiceres, og besætningens sikkerhed, og sørger for mindst muligt at forstyrre fiskeriet eller stuvningen af varerne, hvis dette er praktisk muligt, og undgår aktiviteter, der går ud over kvaliteten af fangsten om bord. Kontrollørerne begrænser deres undersøgelser til udelukkende at fastslå, om ICCAT-henstillinger, der gælder for det pågældende fiskerfartøjs flagstat, er fulgt. Kontrollørerne kan i nødvendigt omfang anmode fiskerfartøjsføreren om at bistå sig i udførelsen af inspektionen. Kontrollørerne udarbejder en inspektionsrapport i et format godkendt af ICCAT-Kommissionen. Kontrollørerne underskriver rapporten i nærværelse af fiskerfartøjsføreren, som har ret til at tilføje eller få tilføjet eventuelle relevante bemærkninger, som skal underskrives af fartøjsføreren.

12.  Der udleveres en kopi af rapporten til fiskerfartøjsføreren og til inspektionsholdets myndigheder, som så sender en kopi til de relevante myndigheder i det inspicerede fiskerfartøjs flagstat og til ICCAT-Kommissionen. Konstateres der overtrædelser af ICCAT-henstillinger, bør kontrolløren ligeledes, hvis det er muligt, underrette eventuelle inspektionsfartøjer fra fiskerfartøjets flagstat, som vides at være i nærheden.

13.  Hvis man på et fiskerfartøj modarbejder en kontrollør eller vægrer sig ved at adlyde dennes ordrer, skal det inspicerede fiskerfartøjs flagstat behandle en sådan handling på samme måde, som hvis der havde været tale om en national kontrollør.

14.  Kontrollørerne udfører deres opgaver i forbindelse med disse foranstaltninger efter bestemmelserne i denne forordning, men de forbliver under operativt tilsyn af deres nationale myndigheder og er ansvarlige over for disse myndigheder.

15.  De kontraherende regeringer skal i forbindelse med disse foranstaltninger betragte inspektionsrapporter, observationsoplysninger som omhandlet i ICCAT-henstilling 94-09 og erklæringer fra dokumentbaserede inspektioner fra udenlandske kontrollører som havende samme beviskraft som nationale kontrollørers rapporter og reagere på dem på samme måde i overensstemmelse med deres nationale lovgivning. Bestemmelserne i dette punkt betyder på ingen måde, at en kontraherende regering skal betragte en udenlandsk kontrollørs rapport som havende større beviskraft, end den ville have i kontrollørens eget land. De kontraherende regeringer skal samarbejde for at lette retlige eller andre procedurer, der følger af en kontrollørs rapport i forbindelse med disse foranstaltninger.

16.  

a)  de kontraherende regeringer skal senest den 1. januar hvert år meddele ICCAT-Kommissionen deres foreløbige planer for gennemførelse af inspektioner i henhold til ICCAT-henstilling 16-05 i det pågældende år, og ICCAT-Kommissionen kan over for de kontraherende regeringer fremsætte forslag om samordning af nationale foranstaltninger på dette område, herunder forslag om antal kontrollører og inspektionsfartøjer med kontrollører

b)  foranstaltningerne i ICCAT-henstilling 16-05 og planerne for deltagelse gælder mellem de kontraherende regeringer, medmindre de aftaler andet, og ICCAT-Kommissionen skal underrettes, hvis andet aftales. Ordningens gennemførelse suspenderes imidlertid mellem to kontraherende regeringer, hvis en af dem har underrettet ICCAT-Kommissionen herom, indtil der indgås en aftale.

17.  

a)  fiskeredskaberne skal inspiceres efter de gældende bestemmelser for det underområde, hvor inspektionen finder sted. Kontrollørerne anfører i inspektionsrapporten, på hvilket underområde inspektionen fandt sted, og tilføjer en beskrivelse af eventuelle konstaterede overtrædelser

b)  kontrollørerne har beføjelse til at inspicere alle fiskeredskaber, der anvendes eller findes som bord.

18.  Kontrollørerne fastgør et identifikationsmærke godkendt af ICCAT-Kommissionen på alle inspicerede fiskeredskaber, der ser ud til at være i strid med ICCAT-henstillinger, som gælder for det pågældende fiskerfartøjs flagstat, og registrerer dette i sin rapport.

19.  Kontrollører kan fotografere redskaberne, udstyret, dokumentationen eller eventuelle andre elementer, som vedkommende finder nødvendige, på en sådan måde, at det af fotografierne fremgår, hvilke karakteristika der efter hans/hendes mening ikke er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. I så fald skal rapporten indeholde en liste over de fotograferede emner, og kopier af fotografierne skal vedlægges kopien af rapporten til flagstaten.

20.  Kontrollørerne skal om nødvendigt inspicere alle fangster om bord for at konstatere, om ICCAT-henstillinger er overholdt.

21.  Model for ID-kort til kontrollører:

Mål: bredde 10,4 cm, højde 7 cm.

20190404-P8_TA-PROV(2019)0353_DA-p0000002.png

(1)EUT C 440 af 6.12.2018, s. 174.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 4.4.2019.
(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).
(4) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/98 af 18. november 2014 om gennemførelse af Unionens internationale forpligtelser som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 i henhold til den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet og konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav (EUT L 16 af 23.1.2015, s. 23).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2107 af 15. november 2017 om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1936/2001, (EF) nr. 1984/2003 og (EF) nr. 520/2007 (EUT L 315 af 30.11.2017, s. 1).
(6)Rådets forordning (EF) nr. 1239/98 af 8. juni 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 894/97 om fastlæggelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne (EFT L 171 af 17.6.1998, s. 1).
(7)Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).
(8)Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (EUT L 112 af 30.4.2011, s. 1).
(9)Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1).
(10)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1627 af 14. september 2016 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 302/2009 (EUT L 252 af 16.9.2016, s. 1).
(11)EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(12)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(13)Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11).
(14)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2403 af 12. december 2017 om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 (EUT L 347 af 28.12.2017, s. 81).
(15)Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/218 af 6. februar 2017 om EU-fiskerflåderegistret (EUT L 34 af 9.2.2017, s. 9).
(16)Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1986 af 13. december 2018 om opstilling af specifikke kontrol- og inspektionsprogrammer for visse typer fiskerier og ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2012/807/EU, 2013/328/EU, 2013/305/EU og 2014/156/EU (EUT L 317 af 14.12.2018, s. 29).
(17) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse