Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0109(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0389/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0389/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0353

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 353kWORD 148k
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες Προσωρινή έκδοση
Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου ***I
P8_TA-PROV(2019)0353A8-0389/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΕ) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0229),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0162/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 6ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0389/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 174.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
P8_TC1-COD(2018)0109

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στόχος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής («ΚΑλΠ»), όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013(3) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι να διασφαλίζει την εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων κατά τρόπο που να παρέχει βιώσιμες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες.

(2)  Η Ένωση αποτελεί μέρος της Διεθνούς Σύμβασης για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού («η σύμβαση»).

(3)  Kατά την ετήσια συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού («ICCAT») στη Βιλαμούρα (Πορτογαλία) το έτος 2016, τα συμβαλλόμενα μέρη της ICCAT και τα συνεργαζόμενα μη συμβαλλόμενα μέρη, νομικά πρόσωπα και αλιευτικές οργανώσεις («ΣΜΣ») αναγνώρισαν την ανάγκη αντιμετώπισης της ανησυχητικής κατάστασης όσον αφορά τον ξιφία (Xiphias gladius) στη Μεσόγειο Θάλασσα («ξιφίας της Μεσογείου»), ο οποίος υπεραλιεύεται τα τελευταία 30 έτη. Προς τούτο, μεταξύ άλλων για να αποφευχθεί η κατάρρευση του αποθέματος, και μετά την ανάλυση της επιστημονικής γνωμοδότησης της Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Στατιστικών (SCRS), η ICCAT ενέκρινε τη σύσταση 16-05 που θεσπίζει πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου («Σχέδιο αποκατάστασης της ICCAT»). Δεδομένου ότι η τρέχουσα βιολογία, διάρθρωση και δυναμική του αποθέματος ξιφία της Μεσογείου δεν επιτρέπει την επίτευξη επιπέδων βιομάζας που μπορούν να παραγάγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (MSY) σε άμεσο χρονικό διάστημα, ακόμα κι αν λαμβάνονταν δραστικά και επείγοντα μέτρα διαχείρισης, όπως η πλήρης απαγόρευση αλιείας, το σχέδιο αποκατάστασης της ICCAT πρόκειται να καλύψει την περίοδο 2017-2031. Η σύσταση ICCAT 16-05 άρχισε να ισχύει στις 12 Ιουνίου 2017 και είναι δεσμευτική για την Ένωση.

(4)  Η Ένωση ενημέρωσε τη γραμματεία της ICCAT με επιστολή, τον Δεκέμβριο του 2016, ότι ορισμένα μέτρα της σύστασης ICCAT 16-05 επρόκειτο να αρχίσουν να ισχύουν στην Ένωση τον Ιανουάριο του 2017, ιδίως όσον αφορά την περίοδο απαγόρευσης από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου και την κατανομή ποσοστώσεων για την αλιεία ξιφία της Μεσογείου. Όλα τα υπόλοιπα μέτρα της σύστασης ICCAT 16-05, μαζί με ορισμένα από τα μέτρα που ήδη εφαρμόστηκαν, θα πρέπει να ενσωματωθούν στο σχέδιο αποκατάστασης του παρόντος κανονισμού.

(5)  Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η θέση της Ένωσης στις Περιφερειακές Οργανώσεις Διαχείρισης της Αλιείας βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των αλιευτικών πόρων είναι σύμφωνη με τους στόχους της ΚΑλΠ, ιδίως με τον στόχο της προοδευτικής αποκατάστασης και διατήρησης των πληθυσμών των αποθεμάτων ιχθύων πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που μπορούν να παραγάγουν τη MSY, ακόμα κι αν η καθορισμένη προθεσμία επίτευξης του στόχου σε αυτή την περίπτωση είναι το 2031, και με στόχο να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις δημιουργίας μιας οικονομικά βιώσιμης και ανταγωνιστικής αλιευτικής και μεταποιητικής βιομηχανίας και χερσαίων δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αλιεία. Ταυτόχρονα λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 28 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 όπου προβλέπεται η προώθηση ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων της Ένωσης και των οικονομικών φορέων τρίτων χωρών.

(6)  Το σχέδιο αποκατάστασης ICCAT λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων αλιευτικών εργαλείων και αλιευτικών τεχνικών. Με την εφαρμογή του σχεδίου αποκατάστασης ICCAT, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν να προωθούν δραστηριότητες παράκτιας αλιείας και την έρευνα σχετικά με επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία και τεχνικές, καθώς και τη χρήση αυτών, που μειώνουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευάλωτων ειδών και έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως τα αλιευτικά εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή και τη μικρής κλίμακας αλιεία, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τις τοπικές οικονομίες.

(7)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 καθορίζει την έννοια των ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης. Χάριν συνέπειας, η έννοια των ελάχιστων μεγεθών, της ICCAT, θα πρέπει να μεταφερθεί στο ενωσιακό δίκαιο ως ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης.

(8)  Σύμφωνα με τη σύσταση ICCAT 16-05, οι ξιφίες της Μεσογείου που αλιεύονται και είναι κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης πρέπει να απορρίπτονται. Το ίδιο ισχύει για αλιεύματα ξιφία της Μεσογείου που υπερβαίνουν τα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη στα ετήσια αλιευτικά τους σχέδια. Για τον σκοπό της συμμόρφωσης της Ένωσης προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της βάσει της σύμβασης ICCAT, το άρθρο 5α του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/98(4) προβλέπει παρεκκλίσεις από την υποχρέωση εκφόρτωσης ξιφία της Μεσογείου σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/98 μεταφέρει στο ενωσιακό δίκαιο ορισμένες διατάξεις της σύστασης ICCAT 16-05 που θεσπίζει την υποχρέωση απόρριψης ξιφιών της Μεσογείου για σκάφη που υπερβαίνουν την κατανεμημένη ποσόστωσή τους ή το μέγιστο επίπεδο επιτρεπόμενων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Το πεδίο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού περιλαμβάνει σκάφη που δραστηριοποιούνται στην ερασιτεχνική αλιεία.

(9)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι με το σχέδιο αποκατάστασης που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό θα υλοποιηθεί η σύσταση 16-05 της ICCAT, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) που αφορούν τον ξιφία της Μεσογείου θα πρέπει να διαγραφούν.

(10)  Οι αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται με τη χρήση παρασυρόμενων διχτυών σημείωσαν κατά το παρελθόν ταχεία αύξηση όσον αφορά την αλιευτική προσπάθεια και αδυναμία επαρκούς επιλεκτικότητας. Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων ενείχε σοβαρό κίνδυνο για το στοχευόμενο είδος και η χρήση τους απαγορεύτηκε για την αλίευση άκρως μεταναστευτικών ειδών, μεταξύ άλλων του ξιφία, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1239/98 του Συμβουλίου(6).

(11)  Για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με την ΚΑλΠ, η Ένωση έχει εκδώσει νομοθετικές πράξεις με τις οποίες θεσπίζεται σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής, το οποίο περιλαμβάνει την καταπολέμηση των δραστηριοτήτων παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας. Ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009(7) του Συμβουλίου θεσπίζει ενωσιακό σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής, με συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με όλους τους κανόνες της ΚΑλΠ. Ο εκτελεστικός κανονισμός (EΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής(8) θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1005/2008(9) του Συμβουλίου δημιουργεί κοινοτικό σύστημα πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της ΠΛΑ αλιείας. Οι παραπάνω κανονισμοί περιέχουν ήδη διατάξεις που καλύπτουν μια σειρά μέτρων που θεσπίζονται στη σύσταση ICCAT 16-05. Ως εκ τούτου, δεν κρίνεται απαραίτητη η ενσωμάτωση των διατάξεων αυτών στον παρόντα κανονισμό.

(12)  Στις συμφωνίες ναύλωσης αλιευτικών σκαφών, οι σχέσεις μεταξύ ιδιοκτήτη, ναυλωτή και κράτους σημαίας είναι συχνά ασαφείς. Ορισμένες επιχειρήσεις που επιδίδονται σε δραστηριότητες ΠΛΑ ξεφεύγουν από τους ελέγχους παραβιάζοντας τις συμφωνίες ναύλωσης. Η ναύλωση απαγορεύεται από τον κανονισμό (EE) 2016/1627 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) στο πλαίσιο της αλιείας τόνου. Είναι σκόπιμο, ως προληπτικό μέτρο για την προστασία αποθέματος που αποτελεί αντικείμενο σχεδίου αποκατάστασης και για λόγους συνέπειας με το δίκαιο της Ένωσης, να θεσπιστεί αντίστοιχη απαγόρευση στο σχέδιο αποκατάστασης του παρόντος κανονισμού.

(13)  Η νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει να ενσωματώσει τις συστάσεις της ICCAT, προκειμένου να διαμορφώσει ισότιμους όρους για τους αλιείς της Ένωσης και των τρίτων χωρών, καθώς και να εξασφαλίσει ότι οι κανόνες μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από όλους.

(14)  Για την ταχεία μεταφορά στο δίκαιο της Ένωσης μελλοντικών συστάσεων της ICCAT που τροποποιούν ή συμπληρώνουν το σχέδιο αποκατάστασης ICCAT, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού και ορισμένων διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με προθεσμίες για την αναφορά πληροφοριών, τα χρονικά διαστήματα απαγόρευσης, το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, τα επίπεδα ανοχής των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σκαφών, το ποσοστό απορρόφησης της ποσόστωσης με σκοπό την ενημέρωση της Επιτροπής καθώς επίσης και την παροχή πληροφοριών για τα αλιευτικά σκάφη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(11). Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(15)  Για τη διασφάλιση ενιαίων προϋποθέσεων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον μορφότυπο της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, την οποία υποβάλλουν τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12).

(16)  Οι κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να θίγουν την ενσωμάτωση μελλοντικών συστάσεων της ICCAT στο δίκαιο της Ένωσης μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

(17)  Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου(13) επιτρέπει τη μεταφορά ή πόντιση 3 500 αγκιστριών σε σκάφη που αλιεύουν ξιφία, ενώ η σύσταση ICCAT 16-05 επιτρέπει έως 2 500 αγκίστρια. Για την ορθή μεταφορά της εν λόγω σύστασης στο δίκαιο της Ένωσης, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006.

(18)  Το κεφάλαιο III τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107 θεσπίζει ορισμένα τεχνικά και ελεγκτικά μέτρα όσον αφορά τον ξιφία της Μεσογείου. Τα μέτρα που θεσπίστηκαν με τη σύσταση ICCAT 16-05, τα οποία μεταφέρονται στο ενωσιακό δίκαιο με τον παρόντα κανονισμό, είναι πιο περιοριστικά ή πιο ακριβή κι έχουν στόχο να καταστήσουν δυνατή την αποκατάσταση του αποθέματος. Ως εκ τούτου, το τμήμα 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107 θα πρέπει να απαλειφθεί και να αντικατασταθεί από τα σχετικά μέτρα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει γενικούς κανόνες για την εφαρμογή από την Ένωση του πολυετούς σχεδίου για την αποκατάσταση του ξιφία (Xiphias gladius) στη Μεσόγειο Θάλασσα («ξιφίας της Μεσογείου») που ενέκρινε η ICCAT, από το 2017 έως και το 2031.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε:

α)  αλιευτικά σκάφη της Ένωσης και σκάφη της Ένωσης ασκούντα δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας τα οποία:

i)  αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου· ή

ii)  μεταφορτώνουν ή φέρουν επί του σκάφους, και εκτός της ζώνης σύμβασης της ICCAT, ξιφία της Μεσογείου·

β)  αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών και σκάφη τρίτων χωρών ασκούντα δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας τα οποία δραστηριοποιούνται σε ύδατα της Ένωσης και αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου·

γ)  σκάφη τρίτων χωρών που επιθεωρούνται σε λιμένες κρατών μελών και φέρουν επί του σκάφους ξιφία της Μεσογείου ή αλιευτικά προϊόντα προερχόμενα από ξιφία της Μεσογείου, τα οποία δεν έχουν προηγουμένως εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί σε λιμένες.

Άρθρο 3

Στόχος του σχεδίου

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η εξασφάλιση επιπέδων βιομάζας ξιφία της Μεσογείου, τα οποία αντιστοιχούν στη MSY έως το 2031, με πιθανότητα επίτευξης του εν λόγω στόχου τουλάχιστον 60 %.

Άρθρο 4

Σχέση με άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επιπλέον των παρακάτω κανονισμών ή, όπου προβλέπεται στους εν λόγω κανονισμούς, κατά παρέκκλιση αυτών:

α)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

β)  Κανονισμός (EE) αριθ. 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14)·

γ)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2107.

Άρθρο 5

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «αλιευτικό σκάφος»: οποιοδήποτε σκάφος εξοπλισμένο για την εμπορική εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

2)  «ενωσιακό αλιευτικό σκάφος»: αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους και είναι νηολογημένο στην Ένωση·

3)  «ζώνη της σύμβασης ICCAT»: όλα τα ύδατα του Ατλαντικού Ωκεανού και των παρακείμενων θαλασσών·

4)  «Μεσόγειος θάλασσα»: τα θαλάσσια ύδατα της Μεσογείου ανατολικά της γραμμής 5°36′ δυτικά·

5)  «ΣΜΣ»: τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης ICCAT, καθώς και τα συνεργαζόμενα μη συμβαλλόμενα μέρη, νομικά πρόσωπα και αλιευτικές οργανώσεις·

6)  «άδεια αλίευσης»: άδεια χορηγούμενη σε ενωσιακό αλιευτικό σκάφος η οποία του δίνει το δικαίωμα να ασκεί συγκεκριμένες αλιευτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια προσδιορισμένου χρονικού διαστήματος, σε δεδομένη ζώνη ή για δεδομένο τύπο αλιείας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις·

7)  «αλιευτική δυνατότητα»: το ποσοτικοποιημένο νόμιμο δικαίωμα αλίευσης, εκφρασμένο ως αλιεύματα ή αλιευτική προσπάθεια·

8)  «απόθεμα»: θαλάσσιοι βιολογικοί πόροι που απαντώνται σε μια δεδομένη περιοχή διαχείρισης·

9)  «αλιευτικά προϊόντα»: υδρόβιοι οργανισμοί που προκύπτουν από οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα ή τα προϊόντα που προέρχονται από αυτούς·

10)  «απορρίψεις»: αλιεύματα που ρίπτονται εκ νέου στη θάλασσα·

11)  «ερασιτεχνική αλιεία»: μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης θαλάσσιων βιολογικών πόρων για αναψυχή, τουρισμό ή αθλητισμό·

12)  «δεδομένα Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών»: δεδομένα που αφορούν τα στοιχεία ταυτότητας του αλιευτικού σκάφους, τη γεωγραφική του θέση, την ημερομηνία, την ώρα, την ταχύτητα και την κατεύθυνση που διαβιβάζονται μέσω συσκευών δορυφορικού εντοπισμού εγκατεστημένων σε αλιευτικά σκάφη στο κέντρο παρακολούθησης της αλιείας του κράτους μέλους σημαίας·

13)  «εκφόρτωση»: η αρχική εκφόρτωση οποιασδήποτε ποσότητας αλιευτικών προϊόντων από αλιευτικό σκάφος στην ξηρά·

14)  «μεταφόρτωση»: εκφόρτωση του συνόλου ή μέρους προϊόντων αλιείας που βρίσκονται σε ένα σκάφος, σε άλλο σκάφος·

15)  «ναύλωση»: συμφωνία με την οποία ένα αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους μισθώνεται για ορισμένο χρονικό διάστημα από επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα χωρίς αλλαγή σημαίας·

16)  «παραγάδι»: αλιευτικό εργαλείο που περιλαμβάνει μια κύρια πετονιά με πολυάριθμα αγκίστρια σε διακλαδώσεις μεταβλητού μήκους και διαστήματος ανάλογα με το αλιευόμενο είδος-στόχο·

17)  «αγκίστρι»: καμπύλο και αιχμηρό κομμάτι χαλύβδινου σύρματος·

18)  «καλάμι με πετονιά»: πετονιά τοποθετημένη σε καλάμι που χρησιμοποιούν οι αλιείς, η οποία τυλίγεται σε μηχανισμό περιέλιξης (καρούλι) που χρησιμεύει στο τύλιγμα της πετονιάς.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΕΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μέτρα διαχείρισης

Άρθρο 6

Αλιευτική προσπάθεια

1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η αλιευτική προσπάθεια των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία του είναι ανάλογη με τις αλιευτικές δυνατότητες που του χορηγήθηκαν για τον ξιφία της Μεσογείου.

2.  Η μεταφορά αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων ξιφία της Μεσογείου απαγορεύεται.

Άρθρο 7

Κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων που διαθέτουν, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, και, επιπλέον, επιδιώκουν δίκαιη κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του στόλου, λαμβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή και μικρής κλίμακας αλιεία, καθώς και την παροχή κινήτρων σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

2.  Κάθε κράτος μέλος προβλέπει το παρεμπίπτον αλίευμα ξιφία στο πλαίσιο της οικείας ποσόστωσης ξιφία της Μεσογείου και ενημερώνει την Επιτροπή κατά την υποβολή του ετήσιου σχεδίου αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 9. Η εν λόγω διάταξη διασφαλίζει την αφαίρεση όλων των νεκρών ξιφιών της Μεσογείου από την ποσόστωση.

3.  Τα κράτη μέλη επιδιώκουν να κατανέμουν οποιαδήποτε αύξηση των αλιευτικών δυνατοτήτων προκύπτει από την επιτυχή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε αλιευτικά σκάφη στα οποία δεν έχει προηγουμένως χορηγηθεί ποσόστωση για ξιφία της Μεσογείου και τα οποία πληρούν τα κριτήρια για την κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 8

Περιορισμοί όσον αφορά την αλιευτική ικανότητα

1.  Όσον αφορά την αλιευτική ικανότητα, εφαρμόζεται ανά τύπο αλιευτικού εργαλείου ένας περιορισμός για αλιευτικά σκάφη για τη διάρκεια του σχεδίου αποκατάστασης του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τον αριθμό των αλιευτικών σκαφών ανά τύπο εργαλείου που φέρουν τη σημαία τους και επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου στον μέσο ετήσιο αριθμό σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και τα οποία αλίευσαν, διατήρησαν επί του σκάφους, μεταφόρτωσαν, μετέφεραν ή εκφόρτωσαν ξιφία της Μεσογείου κατά την περίοδο 2013-2016.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τον αριθμό των σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και τα οποία αλίευσαν, διατήρησαν επί του σκάφους, μεταφόρτωσαν, μετέφεραν ή εκφόρτωσαν ξιφία της Μεσογείου το 2016 για τον υπολογισμό του περιορισμού της αλιευτικής ικανότητας, εάν ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος από τον μέσο ετήσιο αριθμό σκαφών κατά την περίοδο 2013-2016. Ο εν λόγω περιορισμός αλιευτικής ικανότητας εφαρμόζεται ανά τύπο εργαλείων για τα αλιευτικά σκάφη.

3.  Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόσουν ένα ποσοστό ανοχής 5 % στα όρια αλιευτικής ικανότητας τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τα έτη 2018 και 2019.

4.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους για μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό τον περιορισμό του αριθμού των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται μαζί με τα ετήσια σχέδια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 9.

Άρθρο 9

Ετήσια σχέδια αλιείας

1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα ετήσια αλιευτικά σχέδιά τους στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους. Τα ετήσια σχέδια αυτά υποβάλλονται με τη μορφή που καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ICCAT για την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών, και περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με την ποσόστωση για ξιφία της Μεσογείου, η οποία κατανέμεται ανά είδος αλιευτικού εργαλείου, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστώσεων που κατανέμονται για ερασιτεχνική αλιεία, κατά περίπτωση, και για παρεμπίπτοντα αλιεύματα.

2.  Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα ετήσια αλιευτικά σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα ενσωματώνει στο σχέδιο αλιείας της Ένωσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει το σχέδιο αλιείας αυτό στη γραμματεία της ICCAT έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τεχνικά μέτρα διατήρησης

Τμήμα 1

Αλιευτικές περίοδοι

Άρθρο 10

Περίοδοι απαγόρευσης

1.  Ο ξιφίας της Μεσογείου δεν αλιεύεται, ούτε ως είδος στόχος ούτε ως παρεμπίπτον αλίευμα, δεν διατηρείται επί του σκάφους, δεν μεταφορτώνεται και δεν εκφορτώνεται κατά την περίοδο απαγόρευσης. Η περίοδος απαγόρευσης διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους.

2.  Με σκοπό την προστασία του ξιφία της Μεσογείου, εφαρμόζεται περίοδος απαγόρευσης σε παραγαδιάρικα σκάφη για αλιεία μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga) από ▌1η Οκτωβρίου έως ▌30 Νοεμβρίου κάθε έτους.

3.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των περιόδων απαγόρευσης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 και υποβάλλουν στην Επιτροπή, τουλάχιστον δύο μήνες και 15 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της ICCAT κάθε έτους, όλες τις συναφείς πληροφορίες για τους ενδεδειγμένους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που διεξάγονται για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το παρόν άρθρο. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της ICCAT κάθε έτους.

Τμήμα 2

Ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, τυχαία αλιεύματα και παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Άρθρο 11

Ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για τον ξιφία της Μεσογείου

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, απαγορεύεται η αλιεία, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η πώληση, η επίδειξη ή η προσφορά για πώληση ξιφία της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων όσων αλιεύονται στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας:

α)  με μήκος διχοτόμησης κάτω γνάθου μικρότερο των 100 cm· ή

β)  με λιγότερο από 11,4 kg ζώντος βάρους ή λιγότερο από 10,2 kg βάρους χωρίς βράγχια και εντόσθια.

2.  Επιτρέπεται να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται, να εκφορτώνονται ή να μεταφέρονται για πρώτη φορά μετά την εκφόρτωση μόνον ολόκληρα δείγματα ξιφία της Μεσογείου, χωρίς αφαίρεση εξωτερικού μέρους, ή δείγματα χωρίς βράγχια και εντόσθια.

Άρθρο 12

Τυχαία αλιεύματα ξιφία της Μεσογείου κάτω από το ελάχιστο μέγεθος διατήρησης αναφοράς

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος 11, τα αλιευτικά σκάφη ▌που αλιεύουν με στόχο τον ξιφία της Μεσογείου δύνανται να διατηρούν επ’ αυτών, να μεταφορτώνουν, να μεταβιβάζουν, να εκφορτώνουν, να μεταφέρουν, να αποθηκεύουν, να πωλούν ή να επιδεικνύουν ή να προσφέρουν για πώληση τυχαία αλιεύματα ξιφία της Μεσογείου κάτω του ελάχιστου μεγέθους διατήρησης αναφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αλιεύματα δεν υπερβαίνουν, κατά βάρος ή αριθμό δειγμάτων, το 5 % των συνολικών αλιευμάτων ξιφία της Μεσογείου των εν λόγω αλιευτικών σκαφών.

Άρθρο 13

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα

1.  Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ξιφία της Μεσογείου δεν υπερβαίνουν, ανά πάσα στιγμή μετά από μια αλιευτική δραστηριότητα, τα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη στα ετήσια σχέδια αλιείας τους για τα συνολικά αλιεύματα επί του σκάφους, κατά βάρος ή αριθμό δειγμάτων ▌.

2.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα αλιευτικά σκάφη ▌που δεν στοχεύουν στην αλιεία ξιφία της Μεσογείου δεν επιτρέπεται να διατηρούν επ’ αυτών ξιφία της Μεσογείου που υπερβαίνει το εν λόγω όριο παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ▌.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, αν εξαντληθεί η ποσόστωση ξιφία της Μεσογείου που διατίθεται στο κράτος μέλος σημαίας, προβλέπεται η απελευθέρωση ξιφία της Μεσογείου που αλιεύεται ζωντανός.

4.  Στην περίπτωση εξάντλησης της ποσόστωσης ξιφία της Μεσογείου που διατίθεται στο κράτος μέλος σημαίας, η επεξεργασία και η εμπορική εκμετάλλευση νεκρού ξιφία της Μεσογείου απαγορεύεται και όλα τα αλιεύματα καταγράφονται. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στοιχεία σχετικά με την ποσότητα νεκρού ξιφία της Μεσογείου σε ετήσια βάση στην Επιτροπή, η οποία τα διαβιβάζει στη γραμματεία της ICCAT, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21.

Τμήμα 3

Τεχνικά χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων

Άρθρο 14

Τεχνικά χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων

1.  Ο μέγιστος αριθμός αγκιστριών που επιτρέπεται να ποντίζουν ή να φέρουν σκάφη που αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου ορίζεται στα 2 500.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, επιτρέπεται μια εφεδρική σειρά 2 500 αρματωμένων αγκιστριών επί του αλιευτικού σκάφους για ταξίδια διάρκειας άνω των δύο ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σταθερά προσδεδεμένα και στοιβαγμένα σε χαμηλότερα καταστρώματα ώστε να μην είναι δυνατή η άμεση χρήση τους.

3.  Τα αγκίστρια δεν έχουν ύψος μικρότερο από 7 cm.

4.  Το μήκος των πελαγικών παραγαδιών δεν υπερβαίνει τα 30 ναυτικά μίλια (55,56 km).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μέτρα ελέγχου

Τμήμα 1

Μητρώο σκαφών

Άρθρο 15

Άδειες αλίευσης

1.  Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδειες αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου και φέρουν τη σημαία τους, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403, ιδίως δε των άρθρων 20 και 21.

2.  Μόνο τα ενωσιακά σκάφη που περιλαμβάνονται στο μητρώο σκαφών της ICCAT σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 16 και 17 επιτρέπεται να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να μεταφέρουν, να εκφορτώνουν ή να μεταποιούν ξιφία της Μεσογείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 13 περί παρεμπιπτόντων αλιευμάτων.

3.  Τα μεγάλα αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν άδεια από κράτη μέλη καταχωρίζονται στο μητρώο της ICCAT για αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους 20 μέτρων ή μεγαλύτερου που έχουν άδεια να δραστηριοποιούνται στη ζώνη της σύμβασης ICCAT.

Άρθρο 16

Πληροφορίες για σκάφη στα οποία επιτρέπεται η αλίευση ξιφία της Μεσογείου και μακρύπτερου τόνου κατά το τρέχον έτος

1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ηλεκτρονικά ετησίως στην Επιτροπή τις εξής πληροφορίες με τη μορφή που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ICCAT για υποβολή στοιχείων και πληροφοριών:

α)  έως την 1η Ιανουαρίου, τις πληροφορίες σχετικά με αλιευτικά σκάφη ▌που φέρουν τη σημαία τους και επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου, καθώς και σχετικά με σκάφη που έχουν άδεια αλίευσης ξιφία της Μεσογείου στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας.

β)  έως την 1η Μαρτίου τις πληροφορίες για αλιευτικά σκάφη ▌που φέρουν τη σημαία τους και διαθέτουν άδεια αλίευσης μακρύπτερου τόνου της Μεσογείου.

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες του στοιχείου α) στη γραμματεία της ICCAT πριν από τις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους και τις πληροφορίες του στοιχείου β) πριν από τις 15 Μαρτίου κάθε έτους

Οι πληροφορίες για τα αλιευτικά σκάφη ▌που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν την ονομασία του σκάφους και τον αριθμό μητρώου ενωσιακού αλιευτικού στόλου (ΜΑΣ) όπως ορίζεται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/218 της Επιτροπής(15).

2.  Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή οποιαδήποτε ▌τροποποίηση των πληροφοριών για τα αλιευτικά σκάφη ▌που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εντός 30 ημερών από την εν λόγω τροποποίηση. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες ▌στη γραμματεία της ICCAT, ▌εντός 45 ημερών από την ημερομηνία της ▌τροποποίησης ▌.

3.  Πέραν τυχόν πληροφοριών που διαβιβάζονται στη γραμματεία της ICCAT σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή αποστέλλει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/2403, επικαιροποιημένα στοιχεία για τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στη γραμματεία της ICCAT χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 17

Πληροφορίες για σκάφη με άδεια αλίευσης ξιφία της Μεσογείου που χρησιμοποιούσαν καμάκια ή πελαγικά παραγάδια κατά το προηγούμενο έτος

1.  Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα αλιευτικά σκάφη ▌υπό τη σημαία τους τα οποία διέθεταν άδεια να αλιεύουν με πελαγικά παραγάδια ή με καμάκι για την αλιεία ξιφία της Μεσογείου κατά το προηγούμενο έτος:

α)  ονομασία του σκάφους (σε περίπτωση απουσίας ονομασίας, δηλώνεται ο αριθμός νηολογίου χωρίς τα αρχικά της χώρας)·

β)  αριθμός μητρώου ενωσιακού στόλου (ΜΑΣ), όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/218·

γ)  αριθμός μητρώου της ICCAT.

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται με τη μορφή που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ICCAT όσον αφορά την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών.

3.  Η Επιτροπή αποστέλλει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στη γραμματεία της ICCAT έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους.

Τμήμα 2

Παρακολούθηση και επιτήρηση

Άρθρο 18

Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών

1.  Για λόγους ελέγχου, η διαβίβαση στοιχείων του Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών (ΣΠΣ) από αλιευτικά σκάφη τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου δεν διακόπτεται όταν τα σκάφη αυτά είναι στον λιμένα.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα οικεία κέντρα παρακολούθησης της αλιείας διαβιβάζουν στην Επιτροπή και σε φορέα ορισθέντα από αυτήν, σε πραγματικό χρόνο και χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο «https data feed», τα μηνύματα του ΣΠΣ που λαμβάνονται από τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους. Η Επιτροπή αποστέλλει ηλεκτρονικά τα μηνύματα αυτά στη γραμματεία της ICCAT.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α)  τα μηνύματα του ΣΠΣ από τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους διαβιβάζονται στην Επιτροπή τουλάχιστον ανά δύο ώρες·

β)  σε περίπτωση τεχνικής βλάβης του ΣΠΣ, άλλα μηνύματα από τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, τα οποία έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 διαβιβάζονται στην Επιτροπή εντός 24 ωρών από τη λήψη τους από τα οικεία κέντρα παρακολούθησης αλιείας·

γ)  τα μηνύματα VMS που διαβιβάζονται στην Επιτροπή φέρουν αύξοντα αριθμό (με αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό), ώστε να αποφεύγεται η επανάληψή τους·

δ)  τα μηνύματα VMS που διαβιβάζονται στην Επιτροπή είναι σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011.

4.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι όλα τα μηνύματα VMS που τίθενται στη διάθεση των οικείων σκαφών επιθεώρησης χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για τις επιθεωρήσεις εν πλω.

Άρθρο 19

Ναύλωση ενωσιακών αλιευτικών σκαφών

Απαγορεύεται η ναύλωση ενωσιακών αλιευτικών σκαφών για την αλίευση ξιφία της Μεσογείου.

Άρθρο 20

Πρόγραμμα εθνικών επιστημονικών παρατηρητών σε πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη

1.  Κάθε κράτος μέλος με ποσόστωση για ξιφία της Μεσογείου εφαρμόζει ένα πρόγραμμα εθνικών επιστημονικών παρατηρητών για πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη υπό τη σημαία του που αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Το πρόγραμμα εθνικών παρατηρητών πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

2.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τοποθετούνται εθνικοί επιστημονικοί παρατηρητές στο 10 % τουλάχιστον των υπό τη σημαία του πελαγικών παραγαδιάρικων σκαφών που έχουν συνολικό μήκος μεγαλύτερο από 15 μέτρα και αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου. Η ποσοστιαία κάλυψη μετράται σε αριθμό ημερών αλίευσης, ποντίσεων, σκαφών ή ταξιδιών.

3.  Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχεδιάζει και εφαρμόζει μια προσέγγιση επιστημονικής παρακολούθησης για τη συλλογή των πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των υπό τη σημαία του πελαγικών παραγαδιάρικων σκαφών που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο ή ίσο με 15 μέτρα. Το κράτος μέλος της σημαίας υποβάλλει στην Επιτροπή με το ετήσιο σχέδιο αλιείας του άρθρου 9, έως το 2020, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εν λόγω προσέγγιση επιστημονικής παρακολούθησης.

4.  Η Επιτροπή υποβάλλει άμεσα τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την ▌προσέγγιση επιστημονικής παρακολούθησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στη μόνιμη επιτροπή έρευνας και στατιστικών της ICCΑΤ για αξιολόγηση. Οι ▌προσεγγίσεις επιστημονικής παρακολούθησης υπόκεινται στην έγκριση της επιτροπής ICCAT κατά την ετήσια συνεδρίαση της ICCAT πριν από την εφαρμογή τους.

5.  Τα κράτη μέλη χορηγούν στους εθνικούς επιστημονικούς παρατηρητές τους επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

6.  Εκτός από τα καθήκοντα των επιστημονικών παρατηρητών που ορίζονται στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη ζητούν από τους επιστημονικούς παρατηρητές να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να υποβάλουν σχετική έκθεση για τα εξής δεδομένα σχετικά με τον ξιφία της Μεσογείου:

α)  το επίπεδο των απορρίψεων δειγμάτων μεγέθους μικρότερου από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης·

β)  συγκεκριμένο μέγεθος της περιοχής και ηλικία ωριμότητας·

γ)  χρήση οικοτόπων, για σύγκριση της διαθεσιμότητας ξιφία της Μεσογείου στα διάφορα είδη αλιείας, συμπεριλαμβανομένων συγκρίσεων μεταξύ παραδοσιακών και μεσοπελαγικών παραγαδιών·

δ)  τον αντίκτυπο της αλιείας με μεσοπελαγικά παραγάδια όσον αφορά τη σύνθεση αλιεύματος, τη σειρά του αλιεύματος ανά μονάδα προσπάθειας και την κατανομή μεγέθους των αλιευμάτων· και

ε)  μηνιαία εκτίμηση της αναλογίας γεννητόρων και νεοεισερχόμενων ειδών ιχθύων στα αλιεύματα.

7.  Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο των επιστημονικών προγραμμάτων εθνικών παρατηρητών του προηγούμενου έτους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους.

Τμήμα 3

Έλεγχος των αλιευμάτων

Άρθρο 21

Καταγραφή αλιευμάτων και υποβολή έκθεσης

1.  Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών με άδεια αλίευσης ξιφία της Μεσογείου τηρούν ημερολόγιο αλιείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και υποβάλλουν τα στοιχεία του ημερολογίου στο κράτος μέλος σημαίας.

2.  Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων των κρατών μελών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη αποστέλλουν ανά τρίμηνο εκθέσεις στην Επιτροπή για το σύνολο των αλιευμάτων ξιφία της Μεσογείου που αλιεύθηκαν από εξουσιοδοτημένα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται σε μηνιαία βάση. Οι εν λόγω τριμηνιαίες εκθέσεις αποστέλλονται χρησιμοποιώντας των μορφότυπο των εκθέσεων για τα συγκεντρωτικά δεδομένα αναφοράς αλιευμάτων (ACDR) και το αργότερο 15 ημέρες μετά τη λήξη κάθε τριμήνου (δηλαδή μέχρι τις 15 Απριλίου, 15 Ιουλίου και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους και έως τις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους). Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT έως τις 30 Απριλίου, 30 Ιουλίου και 30 Οκτωβρίου κάθε έτους και έως τις 30 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

3.  Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη τα οποία διέθεταν άδεια να αλιεύουν με πελαγικά παραγάδια ή με καμάκι για την αλιεία ξιφία στη Μεσόγειο κατά το προηγούμενο έτος:

α)  πληροφορίες σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες ανά στοχευόμενο είδος και περιοχή, βάσει δειγματοληψίας ή για όλον τον στόλο, μεταξύ άλλων:

i)  αλιευτικές περίοδοι και ετήσιος συνολικός αριθμός ημερών αλιείας του σκάφους

ii)  γεωγραφικές ζώνες, ανά στατιστικά τετράγωνα ICCAT, για τις αλιευτικές δραστηριότητες που άσκησε το σκάφος, ·

iii)  είδος σκάφους,

iv)  αριθμός αγκιστριών που χρησιμοποίησε το σκάφος,

v)  αριθμός παραγαδιών που χρησιμοποίησε το σκάφος,

vi)  συνολικό μήκος όλων των παραγαδιών του σκάφους,

β)  δεδομένα για τα αλιεύματα, στη μικρότερη δυνατή χωρική-χρονική κλίμακα, μεταξύ άλλων:

i)  κατανομή των αλιευμάτων κατά μέγεθος και, εάν είναι δυνατόν, ηλικία·

ii)  αλιεύματα και σύνθεση αλιευμάτων ανά σκάφος·

iii)  αλιευτική προσπάθεια (μέσος όρος ημερών αλιείας ανά σκάφος, μέσος αριθμός αγκιστριών ανά σκάφος, μέσος αριθμός παραγαδιών ανά σκάφος, μέσο συνολικό μήκος παραγαδιών ανά σκάφος).

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους.

4.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 υποβάλλονται με τη μορφή που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ICCAT όσον αφορά την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών.

Άρθρο 22

Πληροφορίες για την απορρόφηση των ποσοστώσεων

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, κάθε κράτος μέλος ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή όταν η απορρόφηση της ποσόστωσης για ξιφία της Μεσογείου που κατανέμεται ανά είδος αλιευτικού εργαλείου θεωρείται ότι έχει φθάσει το 80 %.

2.  Όταν η σωρευτική ποσότητα αλιευμάτων ξιφία της Μεσογείου φτάσει στο 80 % της εθνικής ποσόστωσης, τα κράτη μέλη σημαίας αποστέλλουν τα σχετικά στοιχεία αλιευμάτων στην Επιτροπή σε εβδομαδιαία βάση.

Τμήμα 4

Εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις

Άρθρο 23

Καθορισμένοι λιμένες

1.  Τα αλιεύματα ξιφία της Μεσογείου, περιλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και του ξιφία της Μεσογείου που αλιεύεται στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας, χωρίς προσαρτημένη πινακίδα σε κάθε δείγμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 30, εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται μόνο σε καθορισμένους λιμένες.

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν κατά το άρθρο 43 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 λιμένες στους οποίους πραγματοποιούνται οι εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις ξιφία της Μεσογείου που αναφέρονται στην παράγραφο 1

3.  Έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατάλογο των καθορισμένων λιμένων. Έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους, η Επιτροπή διαβιβάζει τον κατάλογο στη γραμματεία της ICCAT.

Άρθρο 24

Προαναγγελία

1.  Το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 εφαρμόζεται στους πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών της Ένωσης, συνολικού μήκους 12 μέτρων και άνω, τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο των σκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού. Η προαναγγελία που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ή του ΣΜΣ, του οποίου τους λιμένες ή τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, καθώς και στο κράτος μέλος σημαίας εάν είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος λιμένα.

2.  Οι πλοίαρχοι ενωσιακών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των σκαφών όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 γνωστοποιούν, τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ή του ΣΜΣ, του οποίου τους λιμένες ή τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, καθώς και στο κράτος μέλος σημαίας εάν είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος λιμένα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  προβλεπόμενη ώρα άφιξης·

β)  εκτιμώμενη ποσότητα ξιφία της Μεσογείου που διατηρείται επί του σκάφους· και

γ)  πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία αλιεύθηκαν τα αλιεύματα.

3.  Εάν οι ιχθυότοποι απέχουν λιγότερο από τέσσερις ώρες από τον λιμένα, οι εκτιμώμενες ποσότητες ξιφία της Μεσογείου που διατηρούνται επί του σκάφους είναι δυνατόν να τροποποιηθούν καθ’ οιανδήποτε στιγμή πριν από την άφιξη.

4.  Οι αρχές του κράτους μέλους λιμένα τηρούν αρχείο όλων των προηγούμενων κοινοποιήσεων για το τρέχον έτος.

Άρθρο 25

Μεταφορτώσεις

1.  Η μεταφόρτωση εν πλω από ενωσιακά σκάφη που μεταφέρουν στο σκάφος αλιεύματα ξιφία της Μεσογείου, ή από σκάφη τρίτων χωρών σε ύδατα της Ένωσης, απαγορεύεται υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 51, του άρθρου 52 παράγραφοι 2 και 3, και των άρθρων 54 και 57 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107, τα σκάφη μεταφορτώνουν τα αλιεύματα ξιφία μόνο σε καθορισμένους λιμένες.

Τμήμα 5

Επιθεωρήσεις

Άρθρο 26

Ετήσια σχέδια επιθεώρησης

1.  Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ετήσια σχέδια επιθεωρήσεών τους. Τα εν λόγω ετήσια σχέδια επιθεωρήσεων καταρτίζονται σύμφωνα με:

α)  τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες καθώς και τα κριτήρια αναφοράς των δραστηριοτήτων επιθεώρησης όπως καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1986 της Επιτροπής(16)· και

β)  το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ξιφία της Μεσογείου το οποίο καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

2.  Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα εθνικά σχέδια επιθεωρήσεων και τα ενσωματώνει στο σχέδιο επιθεώρησης της Ένωσης. Το σχέδιο επιθεώρησης της Ένωσης διαβιβάζεται από την Επιτροπή στη γραμματεία της ICCAT με σκοπό την έγκρισή του από την ICCAT, μαζί με τα ετήσια σχέδια αλιείας που αναφέρονται στο άρθρο 9.

Άρθρο 27

Πρόγραμμα κοινών διεθνών επιθεωρήσεων της ICCAT

1.  Οι δραστηριότητες κοινών διεθνών επιθεωρήσεων διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα κοινών διεθνών επιθεωρήσεων της ICCAT («πρόγραμμα ICCAT»), το οποίο εκτίθεται στο παράρτημα IIΙ.

2.  Τα κράτη μέλη στα αλιευτικά σκάφη των οποίων έχει χορηγηθεί άδεια αλίευσης ξιφία της Μεσογείου ορίζουν επιθεωρητές και πραγματοποιούν επιθεωρήσεις εν πλω στο πλαίσιο του προγράμματος της ICCAT. Η Επιτροπή ή ο φορέας που ορίζεται από αυτήν μπορεί να διορίσει στο πρόγραμμα της ICCAT επιθεωρητές της Ένωσης.

3.  Εάν, οποιαδήποτε στιγμή, περισσότερα από 50 αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία ενός κράτους μέλους ασκούν δραστηριότητες αλίευσης ξιφία της Μεσογείου στην περιοχή της Σύμβασης ICCAT, το εν λόγω κράτος μέλος αποστέλλει σκάφος επιθεώρησης για σκοπούς θαλάσσιας επιθεώρησης και ελέγχου στη Μεσόγειο καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος που τα εν λόγω σκάφη βρίσκονται εκεί. Αυτή η υποχρέωση θεωρείται επίσης ότι τηρείται όταν τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να αποστείλουν σκάφος επιθεώρησης ή όταν αποσταλεί σκάφος επιθεώρησης της Ένωσης στη Μεσόγειο.

4.  Η Επιτροπή ή ο φορέας που ορίζεται από αυτήν συντονίζει τις δραστηριότητες επιτήρησης και επιθεώρησης για λογαριασμό της Ένωσης. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίζει, σε συντονισμό με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, προγράμματα κοινής επιθεώρησης τα οποία θα επιτρέψουν στην Ένωση να εκπληρώσει την υποχρέωσή της στο πλαίσιο του προγράμματος της ICCAT. Τα κράτη μέλη, αλιευτικά σκάφη των οποίων ασκούν δραστηριότητες αλίευσης ξιφία της Μεσογείου, θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνουν την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων κοινής επιθεώρησης, ιδίως όσον αφορά τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που απαιτούνται και τις περιόδους και τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι πόροι αυτοί.

5.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους, τα ονόματα των επιθεωρητών και των σκαφών επιθεώρησης που σκοπεύουν να διαθέσουν στο πρόγραμμα της ICCAT κατά το επόμενο έτος. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, η Επιτροπή καταρτίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ετήσιο σχέδιο της ενωσιακής συμμετοχής στο πρόγραμμα της ICCAT, το οποίο και αποστέλλει στη γραμματεία της ICCAT έως την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Άρθρο 28

Επιθεωρήσεις σε περίπτωση παραβάσεων

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα εάν ένα σκάφος υπό τη σημαία του έχει υποπέσει σε παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε να διενεργείται φυσικός έλεγχος υπό την εποπτεία του στους λιμένες του ή από άλλο πρόσωπο οριζόμενο από το κράτος μέλος αυτό, όταν το αλιευτικό σκάφος υπό τη σημαία του δεν βρίσκεται σε λιμένα του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ερασιτεχνική αλιεία

Άρθρο 29

Μέτρα διαχείρισης

1.  Κάθε κράτος μέλος που επιτρέπει ερασιτεχνική αλιεία ξιφία της Μεσογείου προβλέπει ποσόστωση ερασιτεχνικής αλιείας στο πλαίσιο της εθνικής ποσόστωσής του και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή όταν διαβιβάζει το ετήσιο εθνικό του σχέδιο αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 9. Η εν λόγω διάταξη διασφαλίζει την αφαίρεση κάθε νεκρού ξιφία της Μεσογείου από την ποσόστωση.

2.  Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διασφαλίζουν, για τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και ασχολούνται με την ερασιτεχνική αλιεία ξιφία της Μεσογείου, ότι τα εν λόγω σκάφη συμπεριλαμβάνονται στις πληροφορίες για τα σκάφη με άδεια που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 2. Στα σκάφη που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου.

3.  Απαγορεύεται η πώληση και οποιαδήποτε άλλη μορφή εμπορίας ξιφία της Μεσογείου που αλιεύεται στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας.

4.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση περισσότερων του ενός ξιφία της Μεσογείου ανά σκάφος και ημέρα. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, και να διευκολύνεται η απελευθέρωση ξιφία που αλιεύεται ζωντανός στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας, και δύνανται να λαμβάνουν πιο περιοριστικά μέτρα για την καλύτερη προστασία του ξιφία της Μεσογείου.

Άρθρο 30

Μέτρα ελέγχου

1.  Μόνο σκάφη «με καλάμι και πετονιά» διαθέτουν άδεια αλίευσης ξιφία της Μεσογείου στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας.

2.  Οι πληροφορίες για σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας με άδεια, οι οποίες αποστέλλονται στη γραμματεία της ICCAT σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) περιλαμβάνουν τα εξής:

α)  ονομασία του σκάφους (σε περίπτωση απουσίας ονομασίας, δηλώνεται ο αριθμός νηολογίου χωρίς τα αρχικά της χώρας)·

β)  προηγούμενη ονομασία του σκάφους, κατά περίπτωση·

γ)  συνολικό μήκος του σκάφους·

δ)  όνομα και διεύθυνση του πλοιοκτήτη/-ητών και διαχειριστή/-ών του ▌σκάφους.

3.  Τα δεδομένα αλίευσης, μεταξύ άλλων μήκος διχοτόμησης κάτω γνάθου και βάρος κάθε ξιφία της Μεσόγειου που αλιεύεται, διατηρείται στο σκάφος και εκφορτώνεται στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας, καταχωρίζονται και αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 21.

4.  Επιτρέπεται η εκφόρτωση ξιφία της Μεσογείου μόνο σε ολόκληρα τεμάχια ή χωρίς βράγχια και εντόσθια, και είτε σε καθορισμένο λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 23 ή με προσαρτημένη πινακίδα σε κάθε δείγμα. Κάθε πινακίδα έχει μοναδικό αριθμό ανά χώρα και είναι απαραβίαστη.

5.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν πρόγραμμα τοποθέτησης πινακίδων για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές του εν λόγω προγράμματος στα ετήσια σχέδια αλιείας που αναφέρονται στο άρθρο 9.

6.  Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση πινακίδων μόνον εφόσον οι συνολικές ποσότητες αλιευμάτων δεν υπερβαίνουν την ποσόστωση που τους έχει κατανεμηθεί.

7.  Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος τοποθέτησης πινακίδων, τουλάχιστον δύο μήνες και 15 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της ICCAT. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τις πληροφορίες από τα κράτη μέλη και τις αποστέλλει στη γραμματεία της ICCAT τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της ICCAT.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31

Ετήσια έκθεση

1.  Έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, κατά περίπτωση.

2.  Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και τη μείωση των απορρίψεων ξιφία της Μεσογείου κάτω του ελαχίστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, καθώς και για κάθε σχετική έρευνα στον εν λόγω τομέα.

3.  Η Επιτροπή συγκεντρώνει τις πληροφορίες που λαμβάνει δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 και τις διαβιβάζει στη γραμματεία της ICCAT έως τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.

4.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις όσον αφορά τις λεπτομερείς απαιτήσεις για τον μορφότυπο της ετήσιας έκθεσης που αναφέρεται στο παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2.

Άρθρο 32

Επανεξέταση

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του σχεδίου αποκατάστασης του παρόντος κανονισμού πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Άρθρο 33

Χρηματοδότηση

Για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), το σχέδιο αποκατάστασης του παρόντος κανονισμού θεωρείται πολυετές σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 34

Διαδικασία τροποποίησης

1.  Εφόσον είναι αναγκαίο για να μεταφερθούν στο δίκαιο της Ένωσης οι συστάσεις της ICCAT που τροποποιούν ή συμπληρώνουν το σχέδιο αποκατάστασης της ICCAT και οι οποίες καθίστανται δεσμευτικές για την Ένωση, και στο μέτρο που οι τροποποιήσεις του δικαίου της Ένωσης δεν υπερβαίνουν τις συστάσεις της ICCAT, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 35 για την τροποποίηση:

α)  των προθεσμιών για την αναφορά πληροφοριών όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 3, στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 22 παράγραφος 2, στο άρθρο 23 παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 1, στο άρθρο 27 παράγραφος 5 και στο άρθρο 31 παράγραφοι 1 και 3·

β)  των χρονικών διαστημάτων απαγόρευσης όπως προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2·

γ)  του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1·

δ)  των περιθωρίων ανοχής που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13·

ε)  των τεχνικών χαρακτηριστικών του αλιευτικού εργαλείου στο άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 4·

στ)  του ποσοστού απορρόφησης της ποσόστωσης που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 2·

ζ)  των πληροφοριών για τα σκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 17 παράγραφος 1, στο άρθρο 21 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 ▌ και στο άρθρο 30 παράγραφος 2· και

η)  των παραρτημάτων I, II και III.

2.  Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιορίζονται αυστηρά στη μεταφορά των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων των αντίστοιχων συστάσεων της ICCAT στο δίκαιο της Ένωσης.

Άρθρο 35

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 34 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 34 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 34 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 36

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 37

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2107

Τα άρθρα 20 έως 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107 απαλείφονται.

Άρθρο 38

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006

Στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, το σημείο 6 περίπτωση 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. 2 500 αγκίστρια ανά σκάφος για τα σκάφη που αλιεύουν ξιφία (Xiphias gladius) εφόσον το είδος αυτό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70 % του ζώντος βάρους του αλιεύματος μετά τη διαλογή·».

"

Άρθρο 39

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ελάχιστες απαιτήσεις της ICCAT για τα προγράμματα επιστημονικών παρατηρητών σε αλιευτικά σκάφη

Γενικές διατάξεις

1.  Οι ελάχιστες απαιτήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 16-14 της ICCAT για τα προγράμματα επιστημονικών παρατηρητών σε αλιευτικά σκάφη είναι οι ακόλουθες.

Προσόντα των παρατηρητών

2.  Με την επιφύλαξη άλλης κατάρτισης ή τεχνικών προσόντων που συνιστώνται από την SCRS, τα ΣΜΣ εξασφαλίζουν ότι οι παρατηρητές διαθέτουν τουλάχιστον τα εξής προσόντα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους:

α)  επαρκείς γνώσεις και πείρα για την αναγνώριση ειδών που εμπίπτουν στον έλεγχο της ICCAT και διαφόρων διατάξεων αλιευτικών εργαλείων·

β)  ικανότητα να παρατηρούν και να καταγράφουν με ακρίβεια τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται στο πλαίσιο του προγράμματος·

γ)  ικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων που ορίζονται στην παράγραφο 7 κατωτέρω·

δ)  ικανότητα συλλογής βιολογικών δειγμάτων· και

ε)  στοιχειώδη κατάλληλη κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας και επιβίωσης στη θάλασσα.

3.  Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του εθνικού τους προγράμματος παρατηρητών, τα ΣΜΣ εξασφαλίζουν ότι οι παρατηρητές:

α)  δεν είναι μέλη του πληρώματος του υπό παρατήρηση αλιευτικού σκάφους·

β)  δεν είναι υπάλληλοι του πλοιοκτήτη ή του πραγματικού ιδιοκτήτη του υπό παρατήρηση αλιευτικού σκάφους· και

γ)  δεν έχουν, κατά το διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους, οικονομικά ή άλλα συμφέροντα στον υπό παρατήρηση τύπο αλιείας.

Παρουσία παρατηρητών

4.  Κάθε ΣΜΣ εξασφαλίζει τα ακόλουθα σε σχέση με τα εθνικά προγράμματα παρατηρητών:

α)  κάλυψη από τους παρατηρητές τουλάχιστον 5 % της αλιευτικής προσπάθειας σε καθένα από τα πελαγικά παραγαδιάρικα και όπως ορίζεται στο γλωσσάριο της ICCAT, σκάφη αλιείας με καλάμι, παγίδες, απλάδια και τράτα. Το ποσοστό κάλυψης θα μετράται:

i)  όσον αφορά την πελαγική αλιεία με παραγάδια, με βάση τον αριθμό των ημερών αλιείας, των ποντίσεων ή των ταξιδιών·

ii)  όσον αφορά την αλιεία με καλάμι και παγίδες, με βάση τον αριθμό των ημερών αλιείας·

iii)  όσον αφορά την αλιεία με απλάδια δίχτυα, με βάση τον αριθμό των ωρών ή των ημερών αλιείας και

iv)  όσον αφορά την αλιεία με τράτα, με βάση τον αριθμό των ανασύρσεων ή των ημερών αλιείας·

β)  με την επιφύλαξη του στοιχείου α), για τα σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 15 μέτρων, όταν προκύπτει έκτακτο θέμα ασφάλειας που εμποδίζει την τοποθέτηση παρατηρητών επί του σκάφους, το ΣΜΣ μπορεί να χρησιμοποιήσει εναλλακτική επιστημονική προσέγγιση παρακολούθησης που θα επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων ισοδύναμων με εκείνα που προβλέπει η σύσταση ICCAT 16-14 κατά τρόπο που εξασφαλίζει ανάλογη κάλυψη. Στις περιπτώσεις αυτές, το ΣΜΣ που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει εναλλακτική προσέγγιση πρέπει να υποβάλει στην SCRS για αξιολόγηση λεπτομερή στοιχεία της προσέγγισης. Η SCRS θα συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την καταλληλότητα της εναλλακτικής προσέγγισης για την εκτέλεση των υποχρεώσεων περί συλλογής δεδομένων που ορίζονται στην σύσταση ICCAT 16-34. Εναλλακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται δυνάμει της παρούσας διάταξης υπόκεινται στην έγκριση της ICCAT κατά την ετήσια συνεδρίασή της πριν από την εφαρμογή τους·

γ)  αντιπροσωπευτική χρονική και χωρική κάλυψη της λειτουργίας του στόλου, προκειμένου να διασφαλίζεται η συλλογή επαρκών και κατάλληλων δεδομένων όπως απαιτείται στο πλαίσιο της σύστασης ICCAT 16-14 και τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων των εθνικών προγραμμάτων παρατηρητών του ΣΜΣ, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των στόλων και των τύπων αλιείας·

δ)  συλλογή δεδομένων σχετικά με τις σχετικές πτυχές της αλιευτικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των αλιευμάτων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.

5.  Τα ΣΜΣ μπορούν να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες βάσει των οποίων ένα ΣΜΣ τοποθετεί τους εθνικούς παρατηρητές του επί σκαφών που φέρουν τη σημαία άλλου ΣΜΣ, εφόσον τηρούνται όλες οι διατάξεις της σύστασης ICCAT 16-14.

6.  Τα ΣΜΣ μεριμνούν ώστε οι παρατηρητές να αλλάζουν σκάφος σε κάθε αποστολή τους.

Καθήκοντα του παρατηρητή

7.  Τα ΣΜΣ απαιτούν, μεταξύ άλλων, από τους παρατηρητές:

α)  να καταγράφουν και να αναφέρουν την αλιευτική δραστηριότητα του υπό παρατήρηση σκάφους, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

i)  τη συλλογή δεδομένων, περιλαμβανομένων ποσοτικών στοιχείων για τα συνολικά στοχευόμενα αλιεύματα, τις απορρίψεις και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα (συμπεριλαμβανομένων των καρχαριών, των θαλάσσιων χελωνών, των θαλάσσιων θηλαστικών και των θαλάσσιων πτηνών), την εκτίμηση ή μέτρηση της σύνθεσης ανά μέγεθος, στο μέτρο του δυνατού, και την κατάληξη (ήτοι, αν διατηρήθηκαν, απορρίφθηκαν νεκρά ή απελευθερώθηκαν ζωντανά), καθώς και τη λήψη βιολογικών δειγμάτων για τη μελέτη του κύκλου ζωής (π.χ. γονάδες, ωτόλιθοι, άκανθες, λέπια)·

ii)  τη συλλογή και τη δήλωση όλων των πινακίδων που βρέθηκαν·

iii)  πληροφορίες σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα, περιλαμβανομένων:

–  στοιχείων για την περιοχή αλίευσης με γεωγραφικό πλάτος και μήκος,

–  στοιχείων σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια (π.χ. αριθμό ποντίσεων, αριθμό αγκιστριών, κ.λπ.),

–  της ημερομηνίας κάθε αλιευτικής δραστηριότητας και, κατά περίπτωση, της έναρξης και παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας,

–  στοιχείων για τη χρήση συστημάτων συγκέντρωσης ιχθύων, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων (FAD), και

–  της γενικής κατάστασης των ελευθερωθέντων ιχθύων όσον αφορά τα ποσοστά επιβίωσης (νεκροί/ζωντανοί, τραυματισθέντες, κ.λπ.)·

β)  να παρατηρούν και να καταγράφουν τη χρήση μέτρων μετριασμού των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων/τυχαίων συλλήψεων και άλλες σχετικές πληροφορίες·

γ)  στο μέτρο του δυνατού, να παρακολουθούν και να αναφέρουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. κατάσταση της θάλασσας, κλιματικές και υδρολογικές παραμέτρους, κ.λπ.)·

δ)  να παρατηρούν και να δηλώνουν τις διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων, σύμφωνα με το πρόγραμμα παρατηρητών της ICCAT που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος διατήρησης και διαχείρισης τροπικού τόνου· και

ε)  να εκτελούν οποιαδήποτε άλλα επιστημονικά καθήκοντα έχουν συστηθεί από την SCRS και συμφωνηθεί από την ICCAT.

Υποχρεώσεις του παρατηρητή

8.  Το ΣΜΣ εξασφαλίζει ότι ο παρατηρητής:

α)  δεν παρεμβαίνει στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του σκάφους·

β)  είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των σημείων στα οποία βρίσκονται οι σωσίβιες λέμβοι, οι πυροσβεστήρες και τα κιβώτια με τα είδη πρώτων βοηθειών·

γ)  επικοινωνεί όταν χρειάζεται με τον πλοίαρχο για θέματα που αφορούν τον παρατηρητή και τα καθήκοντά του·

δ)  δεν εμποδίζει τις αλιευτικές δραστηριότητες και τις κανονικές λειτουργίες του σκάφους ούτε παρεμβαίνει σε αυτές·

ε)  συμμετέχει σε ενημερωτικές συνεδριάσεις με τους εκπροσώπους του επιστημονικού ινστιτούτου ή της εθνικής αρχής που είναι αρμόδια για την υλοποίηση του προγράμματος παρατηρητών.

Υποχρεώσεις του πλοιάρχου

9.  Τα ΣΜΣ εξασφαλίζουν ότι ο πλοίαρχος του σκάφους στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο παρατηρητής:

α)  επιτρέπει την κατάλληλη πρόσβαση στο σκάφος και στις εργασίες επί αυτού·

β)  επιτρέπει στον παρατηρητή να εκτελεί τα καθήκοντά του με αποτελεσματικό τρόπο, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση:

i)  κατάλληλης πρόσβασης στα αλιευτικά εργαλεία του σκάφους, στα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των ημερολογίων αλιείας, τόσο ηλεκτρονικών όσο και σε έντυπη μορφή) και στα αλιεύματα·

ii)  της επικοινωνίας του, ανά πάσα στιγμή, με τους κατάλληλους εκπροσώπους του επιστημονικού ινστιτούτου ή της αρμόδιας εθνικής αρχής·

iii)  κατάλληλης πρόσβασης στον ηλεκτρονικό και άλλης φύσης εξοπλισμό που σχετίζεται με τις αλιευτικές δραστηριότητες, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

–  τον δορυφορικό εξοπλισμό ναυσιπλοΐας,

–  τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας·

iv)  του ότι κανείς επί του σκάφους που τελεί υπό παρατήρηση δεν αλλοιώνει ή καταστρέφει τον εξοπλισμό ή την τεκμηρίωση του παρατηρητή· παρεμποδίζει, παρεμβαίνει ή ενεργεί κατά τρόπο που ενδέχεται να κωλύει αδικαιολόγητα την άσκηση των καθηκόντων του· εκφοβίζει, παρενοχλεί ή βλάπτει τον παρατηρητή καθ’ οιονδήποτε τρόπο· ή δωροδοκεί ή επιχειρεί να δωροδοκήσει τον παρατηρητή·

γ)  παρέχει διευκολύνσεις στους παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένης της ενδιαίτησης, της τροφής και κατάλληλων εγκαταστάσεων υγιεινής, ίδιες με εκείνες των αξιωματικών·

δ)  παρέχει στον παρατηρητή επαρκή χώρο στη γέφυρα ή στο πιλοτήριο, καθώς και κατάλληλο χώρο στο κατάστρωμα για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Καθήκοντα των ΣΜΣ

10.  Κάθε ΣΜΣ:

α)  απαιτεί από τα σκάφη του, κατά την αλιεία ειδών καλυπτόμενων από την ICCAT, να μεταφέρουν έναν επιστημονικό παρατηρητή σύμφωνα με τις διατάξεις της σύστασης ICCAT 16-14·

β)  εποπτεύει την ασφάλεια των παρατηρητών του·

γ)  προτρέπει, όπου αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, το επιστημονικό ίδρυμα ή την εθνική αρχή να συνάψουν συμφωνίες με τα επιστημονικά ιδρύματα ή τις εθνικές αρχές άλλων ΣΜΣ για την ανταλλαγή μεταξύ τους εκθέσεων και δεδομένων των παρατηρητών·

δ)  παρέχει στην ετήσια έκθεσή του, η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από την ICCAT και την SCRS, συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης ICCAT 16-14, οι οποίες περιλαμβάνουν:

i)  λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή και τον σχεδιασμό των εθνικών τους προγραμμάτων επιστημονικών παρατηρητών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:

–  του επιδιωκόμενου επιπέδου παρουσίας παρατηρητών για κάθε τύπο αλιείας και τύπο εργαλείων, καθώς και του τρόπου μέτρησης,

–  των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται,

–  των εφαρμοζόμενων πρωτοκόλλων συλλογής δεδομένων και χειρισμού,

–  των πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται τα σκάφη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου του ΣΜΣ όσον αφορά την παρουσία παρατηρητών,

–  των απαιτήσεων όσον αφορά την κατάρτιση των παρατηρητών και

–  των απαιτήσεων όσον αφορά τα προσόντα των παρατηρητών·

ii)  τον αριθμό των σκαφών που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης, το επίπεδο κάλυψης που επιτεύχθηκε για κάθε τύπο αλιείας και τύπο εργαλείων· και

iii)  λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω επιπέδων κάλυψης·

ε)  μετά την αρχική υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 10 στοιχείο δ) σημείο i), αναφέρει τις αλλαγές στη δομή ή τον σχεδιασμό των οικείων προγραμμάτων παρατηρητών στις ετήσιες εκθέσεις του, εφόσον έχουν επέλθει τέτοιου είδους αλλαγές. Τα ΣΜΣ εξακολουθούν να παρέχουν κάθε έτος στην ICCAT τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 10 στοιχείο δ) σημείο ii)·

στ)  κοινοποιεί κάθε έτος, χρησιμοποιώντας τους ειδικούς ηλεκτρονικούς μορφότυπους που υποδεικνύει η SCRS, έκθεση στην SCRS, τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των εθνικών προγραμμάτων παρατηρητών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από την ICCAT, ιδίως για την αξιολόγηση των αποθεμάτων και άλλους επιστημονικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τις άλλες απαιτήσεις αναφοράς δεδομένων και τις εθνικές απαιτήσεις εμπιστευτικότητας·

ζ)  εξασφαλίζει την εφαρμογή αξιόπιστων πρωτοκόλλων συλλογής δεδομένων από τους παρατηρητές του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους που αναφέρονται στην παράγραφο 7, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης φωτογραφιών, εφόσον κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη.

Καθήκοντα του εκτελεστικού γραμματέα

11.  Ο εκτελεστικός γραμματέας διευκολύνει την πρόσβαση της SCRS και της ICCAT στα δεδομένα και τις πληροφορίες που υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή της σύστασης ICCAT 16-14.

Καθήκοντα της SCRS

12.  Η SCRS:

α)  εκπονεί, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο, ένα εγχειρίδιο για τους παρατηρητές, το οποίο θα χρησιμοποιούν σε οικειοθελή βάση τα ΣΜΣ στα εθνικά προγράμματα παρατηρητών, το οποίο περιλαμβάνει υποδείγματα εντύπων συλλογής δεδομένων και τυποποιημένες διαδικασίες συλλογής δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα εγχειρίδια για τους παρατηρητές και άλλο σχετικό υλικό που ενδεχομένως υφίσταται ήδη από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ΣΜΣ, περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανισμών και άλλων οργανώσεων·

β)  εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές για τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης, οι οποίες αναφέρονται ειδικά στην αλιεία·

γ)  διαβιβάζει στην ICCAT περίληψη των επιστημονικών δεδομένων και πληροφοριών που συλλέγονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τη σύσταση ICCAT 16-14, καθώς και τυχόν συναφείς διαπιστώσεις·

δ)  διατυπώνει συστάσεις, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιστημονικών παρατηρητών, ώστε αυτά να ικανοποιούν τις ανάγκες της ICCAT σε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων αναθεωρήσεων της σύστασης ICCAT 16-14 ή όσον αφορά την τήρηση των ελάχιστων αυτών απαιτήσεων και πρωτοκόλλων από τα ΣΜΣ.

Ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης

13.  Εφόσον έχουν κριθεί αποτελεσματικά από την SCRS για έναν συγκεκριμένο τύπο αλιείας, τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μπορούν να εγκατασταθούν στα αλιευτικά σκάφη είτε ως συμπληρωματικά μέσα είτε, εν αναμονή γνωμοδότησης της SCRS και απόφασης της ICCAT, σε αντικατάσταση του ανθρώπινου παρατηρητή επί του σκάφους.

14.  Τα ΣΜΣ θα πρέπει να εξετάζουν την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών που έχουν εγκριθεί από την SCRS για τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης.

15.  Τα ΣΜΣ προτρέπονται να αναφέρουν στην SCRS τις εμπειρίες τους όσον αφορά τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης για τύπους αλιείας που καλύπτονται από την ICCAT προς συμπλήρωση των προγραμμάτων ανθρώπινων παρατηρητών. Τα ΣΜΣ που δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει τα συστήματα αυτά προτρέπονται να διερευνήσουν τη χρήση τους και να διαβιβάσουν τα συμπεράσματά τους στην SCRS.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Απαιτήσεις όσον αφορά τα ημερολόγια αλιείας

Ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα ημερολόγια αλιείας:

1.  Το ημερολόγιο περιέχει αριθμημένα φύλλα.

2.  Το ημερολόγιο συμπληρώνεται υποχρεωτικά κάθε ημέρα (μεσάνυχτα) ή πριν από την άφιξη σε λιμένα.

3.  Το ημερολόγιο είναι συμπληρωμένο σε περίπτωση επιθεώρησης εν πλω.

4.  Ένα αντίγραφο των φύλλων παραμένει στο ημερολόγιο και δεν αφαιρείται.

5.  Τα ημερολόγια φυλάσσονται επί του σκάφους και καλύπτουν δραστηριότητες ενός έτους.

Στοιχειώδεις τυπικές πληροφορίες που καταχωρίζονται στο ημερολόγιο αλιείας:

1.  Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση πλοιάρχου.

2.  Ημερομηνίες και λιμένες αναχώρησης, ημερομηνίες και λιμένες άφιξης.

3.  Όνομα σκάφους, αριθμός νηολογίου, αριθμός ICCAT, διεθνή χαρακτηριστικά κλήσεως ασυρμάτου και αριθμός IMO (εάν υπάρχει).

4.  Αλιευτικά εργαλεία:

α)  κωδικός τύπου FΑΟ·

β)  διαστάσεις (μήκος, μέγεθος ματιών, αριθμός αγκίστρων, κ.λπ.).

5.  Εργασίες εν πλω σε μία γραμμή (τουλάχιστον) ανά ημέρα ταξιδίου, στην οποία αναγράφονται:

α)  δραστηριότητα (αλιεία, πλεύση, κ.λπ.)·

β)  στίγμα: ακριβές ημερήσιο στίγμα (σε μοίρες και λεπτά), που καταγράφεται για κάθε αλιευτική δραστηριότητα ή το μεσημέρι εφόσον κατά τη διάρκεια της εν λόγω ημέρας δεν έχει πραγματοποιηθεί αλιεία·

γ)  καταγραφή αλιευμάτων η οποία περιλαμβάνει:

i)  κωδικό FAO·

ii)  βάρος ζώντων αλιευμάτων (RWT) σε kg ημερησίως·

iii)  αριθμό δειγμάτων ανά ημέρα.

6.  Υπογραφή πλοιάρχου.

7.  Τρόπος καταμέτρησης βάρους: εκτίμηση, ζύγιση επί του σκάφους.

8.  Στο ημερολόγιο αναγράφεται το ισοδύναμο βάρος ζώντων αλιευμάτων και αναφέρονται οι συντελεστές μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτίμηση.

Ελάχιστες πληροφορίες για τα ημερολόγια αλιείας σε περίπτωση εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης:

1.  Ημερομηνίες και λιμένας εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης.

2.  Προϊόντα:

α)  είδος και παρουσίαση ανά κωδικό FΑΟ·

β)  αριθμός ιχθύων ή κιβώτια και ποσότητα σε kg.

3.  Υπογραφή πλοιάρχου ή του πράκτορα του σκάφους.

4.  Σε περίπτωση μεταφόρτωσης: ονομασία παραλαμβάνοντος σκάφους, σημαία σκάφους και αριθμός ICCAT.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πρόγραμμα κοινών διεθνών επιθεωρήσεων της ICCAT

Βάσει του άρθρου ΙΧ παράγραφος 3 της σύμβασης, η ICCAT προτείνει τη θέσπιση των ακόλουθων ρυθμίσεων για τον διεθνή έλεγχο εκτός των υδάτων υπό εθνική δικαιοδοσία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της σύμβασης και των ισχυόντων βάσει αυτής μέτρων:

I.  Σοβαρές παραβάσεις

1.  Για την εφαρμογή των παρουσών διαδικασιών, ως σοβαρές παραβάσεις νοούνται οι κατωτέρω παραβάσεις των διατάξεων των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης, τα οποία έχουν εγκριθεί από την ICCAT:

α)  αλιεία χωρίς γενική ή ειδική άδεια που εκδίδεται από το ΣΜΣ σημαίας·

β)  πλημμελής καταγραφή των αλιευμάτων και των συναφών με τα αλιεύματα δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών της ICCAT ή σημαντικές ανακρίβειες στις αναφορές για τα αλιεύματα ή στα συναφή με τα αλιεύματα δεδομένα·

γ)  αλιεία σε απαγορευμένη περιοχή·

δ)  αλιεία κατά τη διάρκεια περιόδου απαγόρευσης της αλιείας·

ε)  εκ προθέσεως αλίευση ή διατήρηση ορισμένων ειδών, κατά παράβαση των εφαρμοστέων μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που έχουν εγκριθεί από την ICCAΤ·

στ)  σημαντική παραβίαση των ορίων αλιευμάτων ή των ποσοστώσεων που ισχύουν σύμφωνα με τους κανόνες της ICCAΤ·

ζ)  χρησιμοποίηση απαγορευμένων αλιευτικών εργαλείων·

η)  παραποίηση ή εκ προθέσεως απόκρυψη της σήμανσης, της ταυτότητας ή του νηολογίου αλιευτικού σκάφους·

θ)  απόκρυψη, αλλοίωση ή εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με έρευνα για παράβαση·

ι)  πολλαπλές παραβάσεις, οι οποίες από κοινού συνιστούν σοβαρή περιφρόνηση των μέτρων που ισχύουν στο πλαίσιο της ICCAΤ·

ια)  επίθεση, αντίσταση, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση, παρέμβαση ή αδικαιολόγητη παρακώλυση ή καθυστέρηση του έργου εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή ή παρατηρητή·

ιβ)  εκ προθέσεως παρέμβαση στο σύστημα παρακολούθησης σκαφών ή θέση του συστήματος εκτός λειτουργίας·

ιγ)  άλλες παραβάσεις που καθορίζονται από την ICCAT, από τη στιγμή που θα συμπεριληφθούν και θα κυκλοφορήσουν σε αναθεωρημένη έκδοση των παρουσών διαδικασιών·

ιδ)  παρεμβάσεις στο σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης ή άσκηση δραστηριότητας σκάφους χωρίς σύστημα ΣΠΣ·

ιε)  μεταφόρτωση εν πλω.

2.  Σε περίπτωση επιβίβασης και επιθεώρησης αλιευτικού σκάφους, στη διάρκεια της οποίας οι εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές παρατηρούν δραστηριότητα ή κατάσταση που ενδεχομένως συνιστά σοβαρή παράβαση, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1, οι αρχές του κράτους σημαίας του σκάφους επιθεώρησης ειδοποιούν αμέσως το κράτος σημαίας του αλιευτικού σκάφους, απευθείας καθώς και μέσω της Γραμματείας της ICCΑΤ. Στις περιπτώσεις αυτές ο επιθεωρητής θα πρέπει να ενημερώνει επίσης όλα τα πλοία επιθεώρησης του κράτους σημαίας του αλιευτικού σκάφους τα οποία είναι γνωστό ότι βρίσκονται στην περιοχή.

3.  Οι επιθεωρητές της ICCAT καταγράφουν τις διενεργηθείσες επιθεωρήσεις καθώς και τις (τυχόν) διαπιστωθείσες παραβάσεις στο ημερολόγιο του σκάφους.

4.  Το ΣΜΣ κράτος σημαίας εξασφαλίζει ότι, μετά την επιθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, το συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος διακόπτει κάθε αλιευτική δραστηριότητα. Το κράτος μέλος σημαίας διατάσσει το αλιευτικό σκάφος να κατευθυνθεί εντός 72 ωρών σε λιμένα που υποδεικνύει, όπου πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα.

5.  Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της επιθεώρησης διαπιστωθεί δραστηριότητα ή κατάσταση που συνιστά σοβαρή παράβαση, το σκάφος θα πρέπει να ελεγχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη σύσταση ICCAT 11-18 για την περαιτέρω τροποποίηση της σύστασης 09-10 σχετικά με τη συμπληρωματική κατάρτιση καταλόγου σκαφών που εικάζεται ότι έχουν διενεργήσει παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία στη ζώνη της σύμβασης ICCAT, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που ενδεχομένως έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κατάστασης και άλλες σχετικές ενέργειες.

II.  Διεξαγωγή των επιθεωρήσεων

6.  Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από επιθεωρητές που έχουν οριστεί από τις συμβαλλόμενες κυβερνήσεις. Τα ονόματα των εγκεκριμένων κρατικών υπηρεσιών και των επιθεωρητών που ορίζονται προς τον σκοπό αυτό από τις οικείες κυβερνήσεις κοινοποιούνται στην επιτροπή ICCAT.

7.  Τα σκάφη επιθεώρησης που διενεργούν διεθνή επιθεώρηση σύμφωνα με το παρόν παράρτημα φέρουν ειδική σημαία ή επισείοντα που εγκρίνεται από την επιτροπή ICCAT και παρέχεται από τη Γραμματεία της ICCAT. Τα ονόματα των σκαφών που χρησιμοποιούνται για τους ως άνω σκοπούς κοινοποιούνται στη Γραμματεία της ICCAT το συντομότερο δυνατό πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων επιθεώρησης. Η Γραμματεία της ICCAT θέτει στη διάθεση όλων των ΣΜΣ πληροφορίες σχετικά με τα σκάφη επιθεώρησης, μεταξύ άλλων αναρτώντας τες στον προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης δικτυακό τόπο.

8.  Οι επιθεωρητές φέρουν έγγραφα ταυτότητας που χορηγούνται από τις αρχές του κράτους σημαίας βάσει του υποδείγματος που εμφαίνεται στην παράγραφο 21.

9.  Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων βάσει της παραγράφου 16, τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία συμβαλλόμενου μέρους και αλιεύουν τόνο ή θυννοειδή στη ζώνη της σύμβασης ICCAT εκτός των υπό εθνική δικαιοδοσία υδάτων, υποχρεούνται να σταματήσουν, όταν τους δοθεί το κατάλληλο σήμα του διεθνούς κώδικα σημάτων από σκάφος επιθεώρησης που φέρει επισείοντα της ICCAT που αναφέρεται στην παράγραφο 7, και επί του οποίου επιβαίνει επιθεωρητής, εκτός εάν εκτελούν τη στιγμή εκείνη αλιευτικές δραστηριότητες, οπότε σταματούν αμέσως μόλις ολοκληρώσουν τις εν λόγω δραστηριότητες. Όπως ορίζεται στην παράγραφο 10, ο πλοίαρχος επιτρέπει στο κλιμάκιο των επιθεωρητών να επιβιβαστεί επί του σκάφους θέτοντας στη διάθεσή τους τη σκάλα επιβίβασης. Ο πλοίαρχος διευκολύνει το κλιμάκιο επιθεώρησης να εξετάσει τον εξοπλισμό, τα αλιεύματα ή τα εργαλεία, καθώς και κάθε συναφές έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο από τον επιθεωρητή για την επαλήθευση της τήρησης των ισχυουσών συστάσεων της ICCAT σε σχέση με το κράτος σημαίας του υπό επιθεώρηση αλιευτικού σκάφους. Επιπλέον, οι επιθεωρητές μπορούν να ζητήσουν οποιεσδήποτε εξηγήσεις κρίνουν απαραίτητες.

10.  Ο αριθμός των μελών του κλιμακίου επιθεώρησης καθορίζεται από τον επικεφαλής του σκάφους επιθεώρησης, αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές περιστάσεις. Το κλιμάκιο επιθεώρησης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ολιγομελές, προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντα που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα με ασφάλεια και χωρίς κίνδυνο.

11.  Κατά την επιβίβασή τους στο αλιευτικό σκάφος, οι επιθεωρητές επιδεικνύουν το έγγραφο ταυτότητας που περιγράφεται στο σημείο 8. Οι επιθεωρητές τηρούν τους γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς, διαδικασίες και πρακτικές όσον αφορά την ασφάλεια του υπό επιθεώρηση αλιευτικού σκάφους και του πληρώματος, και ελαχιστοποιούν την παρενόχληση των αλιευτικών επιχειρήσεων και της στοιβασίας των προϊόντων και αποφεύγουν, στο μέτρο του δυνατού, ενέργειες οι οποίες θα επιδρούσαν δυσμενώς στην ποιότητα του αλιεύματος επί του σκάφους. Οι επιθεωρητές περιορίζουν τις έρευνές τους στην εξακρίβωση της τήρησης των ισχυουσών συστάσεων της ICCAT όσον αφορά το κράτος σημαίας του επιθεωρούμενου αλιευτικού σκάφους. Κατά την επιθεώρηση, οι επιθεωρητές μπορούν να ζητήσουν από τον πλοίαρχο κάθε βοήθεια που ενδεχομένως χρειαστούν. Οι επιθεωρητές συντάσσουν αναφορά σχετικά με την επιθεώρηση με τη μορφή που έχει εγκριθεί από την επιτροπή ICCAT. Οι επιθεωρητές υπογράφουν την έκθεση παρουσία του πλοιάρχου του αλιευτικού σκάφους, ο οποίος δικαιούται να προσθέσει ή να ζητήσει να προστεθούν στην έκθεση τυχόν παρατηρήσεις που κρίνει σκόπιμες και τις οποίες οφείλει να υπογράψει.

12.  Αντίγραφα της έκθεσης παραδίδονται στον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους και στην κυβέρνηση του κλιμακίου επιθεώρησης, που διαβιβάζει αντίγραφα στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας του επιθεωρούμενου αλιευτικού σκάφους και στην επιτροπή ICCAT. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όσον αφορά τις συστάσεις της ICCAT, ο επιθεωρητής θα πρέπει, εφόσον είναι εφικτό, να πληροφορήσει επίσης και όσα σκάφη επιθεώρησης του κράτους σημαίας είναι γνωστό ότι ευρίσκονται στην περιοχή.

13.  Η αντίσταση σε επιθεωρητές ή η μη συμμόρφωση προς τις οδηγίες τους αντιμετωπίζεται από το κράτος σημαίας του επιθεωρούμενου αλιευτικού σκάφους κατά τρόπο παρόμοιο με την αντίσταση σε επιθεωρητές του κράτους αυτού.

14.  Οι επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντά τους βάσει των ρυθμίσεων αυτών σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, αλλά παραμένουν υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο των εθνικών τους αρχών προς τις οποίες και αναφέρονται.

15.  Οι συμβαλλόμενες κυβερνήσεις εξετάζουν και ενεργούν επί των αναφορών επιθεώρησης, των ενημερωτικών δελτίων διόπτευσης, σύμφωνα με τη σύσταση ICCAT 94-09, και των δηλώσεων που προέρχονται από τεκμηριωμένες επιθεωρήσεις αλλοδαπών επιθεωρητών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων αυτών, όπως θα ενεργούσαν και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία επί αναφορών των εθνικών επιθεωρητών. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν δημιουργούν υποχρέωση μιας συμβαλλόμενης κυβέρνησης να αποδώσει στην αναφορά αλλοδαπού επιθεωρητή μεγαλύτερη αποδεικτική αξία σε σχέση με εκείνη που θα είχε η αναφορά στη χώρα του επιθεωρητή. Οι συμβαλλόμενες κυβερνήσεις συνεργάζονται προκειμένου να διευκολύνουν τις δικαστικές ή άλλες διαδικασίες που κινούνται βάσει αναφοράς επιθεωρητού σύμφωνα με τις παρούσες ρυθμίσεις.

16.  

α)  Οι συμβαλλόμενες κυβερνήσεις κοινοποιούν στην επιτροπή ICCAT, έως την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, τα προσωρινά τους σχέδια όσον αφορά τη διενέργεια επιθεωρήσεων στο πλαίσιο της σύστασης ICCAT 16-05 κατά το εν λόγω ημερολογιακό έτος και η επιτροπή ICCAT μπορεί να διατυπώσει προς τις συμβαλλόμενες κυβερνήσεις υποδείξεις όσον αφορά τον συντονισμό των εθνικών επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επιθεωρητών και των σκαφών επιθεώρησης που φέρουν επιθεωρητές.

β)  Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στην σύσταση ICCAT 16-05 και τα σχέδια συμμετοχής ισχύουν για τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός εάν συμφωνήσουν μεταξύ τους διαφορετικά. Η εν λόγω συμφωνία κοινοποιείται στην επιτροπή ICCAT. Ωστόσο, η εφαρμογή του προγράμματος αναστέλλεται μεταξύ δύο συμβαλλόμενων κυβερνήσεων, όταν η μία από αυτές ενημερώσει σχετικά την επιτροπή ICCAT και έως την ολοκλήρωση της σχετικής συμφωνίας.

17.  

α)  Τα αλιευτικά εργαλεία επιθεωρούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν για την υποπεριοχή για την οποία διενεργείται η επιθεώρηση. Στην έκθεση επιθεώρησης οι επιθεωρητές αναφέρουν την υποπεριοχή για την οποία πραγματοποιήθηκε η επιθεώρηση, καθώς και τις τυχόν παραβιάσεις·

β)  Οι επιθεωρητές είναι εξουσιοδοτημένοι να επιθεωρούν όλα τα χρησιμοποιούμενα ή τα επί του σκάφους ευρισκόμενα αλιευτικά εργαλεία.

18.  Οι επιθεωρητές προσαρτούν σήμα ταυτοποίησης που έχει εγκριθεί από την επιτροπή ICCAT επί κάθε επιθεωρηθέντος αλιευτικού εργαλείου, για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιβαίνει στις ισχύουσες συστάσεις της ICCAT όσον αφορά το κράτος σημαίας του σχετικού αλιευτικού σκάφους, και καταγράφουν το γεγονός αυτό στην έκθεσή τους.

19.  Οι επιθεωρητές μπορούν να φωτογραφίσουν τα εργαλεία, τον εξοπλισμό, τα έγγραφα και οιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, κατά τρόπο που να αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία, κατά τη γνώμη τους, δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού και, στην περίπτωση αυτή, οι σχετικές φωτογραφίες θα πρέπει να μνημονεύονται στην έκθεση, ενώ αντίγραφα των φωτογραφιών θα πρέπει να επισυνάπτονται στο αντίγραφο της έκθεσης που κοινοποιείται στο κράτος σημαίας.

20.  Οι επιθεωρητές επιθεωρούν, εφόσον χρειάζεται, όλα τα αλιεύματα επί του σκάφους για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις συστάσεις της ICCAT.

21.  Το υπόδειγμα δελτίου ταυτότητας για τους επιθεωρητές έχει ως εξής:

διαστάσεις: πλάτος 10,4 cm, ύψος 7 cm.

20190404-P8_TA-PROV(2019)0353_EL-p0000002.png

(1) ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 174.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019.
(3)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).
(4) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/98 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δυνάμει της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού και της σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (ΕΕ L 16 της 23.1.2015, σ. 23).
(5) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2107 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2017, για τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 και (ΕΚ) αριθ. 520/2007 (ΕΕ L 315 της 30.11.2017, σ. 1).
(6)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1239/98 του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 894/97 για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων (ΕΕ L 171 της 17.6.1998, σ. 1).
(7)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
(8)Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112 της 30.4.2011, σ. 1).
(9)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).
(10)Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1627 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου·(ΕΕ L 252 της 16.9.2016, σ. 1).
(11)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(12)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(13)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11).
(14)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 81).
(15)Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/218 της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης (ΕΕ L 34 της 9.2.2017, σ. 9).
(16)Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1986 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης όσον αφορά ορισμένους τύπους αλιείας και την κατάργηση των εκτελεστικών αποφάσεων 2012/807/ΕΕ, 2013/328/ΕΕ, 2013/305/ΕΕ και 2014/156/ΕΕ (ΕΕ L 317 της 14.12.2018, σ. 29).
(17) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου