Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0109(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0389/2018

Texte depuse :

A8-0389/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/04/2019 - 6.21

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0353

Texte adoptate
PDF 327kWORD 132k
Joi, 4 aprilie 2019 - Bruxelles Ediţie provizorie
Planul multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană ***I
P8_TA-PROV(2019)0353A8-0389/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (UE) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0229),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0162/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 2018(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 6 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0389/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 440, 6.12.2018, p. 174.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2017/2107 al Parlamentului European și al Consiliului
P8_TC1-COD(2018)0109

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Obiectivul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013(3) al Parlamentului European și al Consiliului, este de a asigura o exploatare a resurselor biologice marine care să garanteze condiții economice, sociale și de mediu durabile.

(2)  Uniunea este parte la Convenția Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic („Convenția”).

(3)  La reuniunea anuală a Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic („ICCAT”) din 2016 de la Vilamoura, Portugalia, părțile contractante la ICCAT și părțile, entitățile sau entitățile de pescuit necontractante cooperante au recunoscut necesitatea de a aborda situația alarmantă a peștelui-spadă (Xiphias gladius) din Marea Mediterană (denumit în continuare „peștele-spadă din Marea Mediterană”), care a fost pescuit în exces în ultimii 30 de ani. În acest scop, inclusiv pentru evitarea epuizării stocului, și după analizarea avizelor științifice ale Comitetului permanent pentru cercetare și statistică (SCRS), ICCAT a adoptat Recomandarea 16-05 de instituire a unui plan multianual de refacere a stocului de pește-spadă din Marea Mediterană („planul de refacere al ICCAT”). Având în vedere că biologia actuală, structura și dinamica populației stocului de pește-spadă din Marea Mediterană nu permite atingerea unor niveluri ale biomasei capabile să asigure producția maximă durabilă (MSY) pe termen scurt, chiar dacă ar fi adoptate măsuri drastice și urgente de gestionare cum ar fi încetarea totală a activității de pescuit, planul de refacere al ICCAT acoperă perioada 2017-2031. Recomandarea 16-05 a ICCAT a intrat în vigoare la 12 iunie 2017 și este obligatorie pentru Uniune.

(4)  Uniunea a informat în decembrie 2016 Secretariatul ICCAT, printr-o scrisoare, că anumite măsuri stabilite în Recomandarea 16-05 a ICCAT urmau să intre în vigoare în Uniune în ianuarie 2017, în special cele privind perioada de interdicție de la 1 ianuarie la 31 martie și alocarea cotelor pentru pescuitul de pește-spadă din Marea Mediterană. Toate celelalte măsuri stabilite în Recomandarea 16-05 a ICCAT, împreună cu câteva dintre măsurile deja implementate, ar trebui incluse în planul de refacere stabilit în prezentul regulament.

(5)  În conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, poziția Uniunii în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului trebuie să se bazeze pe cele mai bune avize științifice disponibile, pentru a garanta că gestionarea resurselor piscicole se face în conformitate cu obiectivele PCP, în special cu obiectivul de refacere progresivă și de menținere a populațiilor de stocuri de pește peste nivelurile de biomasă care pot asigura producția maximă durabilă, chiar dacă în acest caz special data până la care respectivul obiectiv trebuie îndeplinit este 2031, cu obiectivul de a oferi condiții pentru un pescuit viabil și competitiv din perspectivă economică și pentru industria de prelucrare și activitățile desfășurate pe uscat legate de pescuit. În același timp, se ține cont de articolul 28 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, care prevede faptul că trebuie promovate condiții de concurență echitabile pentru operatorii din Uniune față de operatorii din țări terțe.

(6)  Planul de refacere al ICCAT ia în considerare specificitățile diverselor tipuri de unelte de pescuit și tehnici de pescuit. În contextul punerii în aplicare a planului de refacere al ICCAT, Uniunea și statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a promova activitățile de pescuit costier și cercetarea referitoare la uneltele și tehnicile de pescuit selective și care au impact redus asupra mediului, în scopul de a reduce capturile accidentale de specii vulnerabile, inclusiv uneltele și tehnicile utilizate în cadrul pescuitului tradițional și artizanal, și utilizarea lor pentru a contribui la asigurarea unui nivel echitabil de trai pentru economiile locale.

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 introduce noțiunea de dimensiuni minime de referință pentru conservare. Pentru a asigura consecvența, ar trebui ca noțiunea de dimensiuni minime definită de ICCAT să fie implementată în dreptul Uniunii ca dimensiuni minime de referință pentru conservare.

(8)  În conformitate cu Recomandarea 16-05 a ICCAT, capturile de pește-spadă din Marea Mediterană având o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare trebuie să fie aruncate înapoi în mare. Același lucru se aplică capturilor de pește-spadă din Marea Mediterană care depășesc limitele capturilor accidentale stabilite de statele membre în cadrul planurilor lor anuale de pescuit. În scopul respectării de către Uniune a obligațiilor internaționale care îi revin în temeiul ICCAT, articolul 5a din Regulamentul delegat (UE) 2015/98(4) al Comisiei prevede derogări de la obligația de debarcare a peștelui-spadă din Marea Mediterană în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Regulamentul delegat (UE) 2015/98 pune în aplicare anumite dispoziții ale Recomandării 16-05 a ICCAT și stabilește în sarcina navelor care depășesc cota alocată lor sau nivelul lor maxim autorizat de capturi accidentale obligația de a arunca înapoi în mare peștele-spadă din Marea Mediterană. Domeniul de aplicare al respectivului regulament delegat include navele implicate în pescuitul de agrement.

(9)  Ținând seama de faptul că planul de refacere stabilit în prezentul regulament va pune în aplicare Recomandarea 16-05 a ICCAT, dispozițiile din Regulamentul (UE) 2017/2107 al Parlamentului European și al Consiliului(5) cu privire la peștele-spadă din Marea Mediterană ar trebui să fie eliminate.

(10)  Activitățile de pescuit care utilizează setci în derivă au cunoscut în trecut o creștere rapidă a efortului de pescuit și înregistrează o lipsă de selectivitate. Expansiunea necontrolată a activităților respective a prezentat un risc grav pentru speciile țintă și utilizarea lor a fost interzisă pentru captura de pești mari migratori, inclusiv de pește-spadă, prin Regulamentul (CE) nr. 1239/98 al Consiliului(6).

(11)  Pentru a asigura conformitatea cu PCP, au fost adoptate acte legislative ale Uniunii în vederea stabilirii unui sistem de control, inspecție și asigurare a respectării normelor, care include combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN). În special, Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului(7) instituie un sistem al Uniunii de control, inspecție și asigurare a respectării normelor, bazat pe o abordare globală și integrată, astfel încât să se garanteze respectarea tuturor normelor PCP. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011(8) al Comisiei stabilește norme detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009. Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului(9) instituie un sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului INN. Aceste regulamente cuprind deja dispoziții care vizează o serie de măsuri prevăzute în Recomandarea 16-05 a ICCAT. Prin urmare, nu este necesar ca dispozițiile respective să fie incluse în prezentul regulament.

(12)  În acordurile de navlosire a navelor de pescuit, relațiile dintre proprietar, navlositor și statul de pavilion sunt adesea neclare. Unii operatori care desfășoară activități INN se sustrag controalelor abuzând de respectivele acorduri. Navlosirea este interzisă de Regulamentul (UE) 2016/1627 al Parlamentului European și al Consiliului(10) în contextul pescuitului de ton roșu. Este oportun, ca măsură preventivă să se protejeze un stoc în recuperare și, din motive de coerență cu legislația Uniunii, să se adopte o interdicție similară în planul de refacere stabilit în prezentul regulament.

(13)  Legislația Uniunii ar trebui să implementeze recomandările ICCAT pentru a garanta condiții egale pentru pescarii din Uniune și cei din țări terțe și a permite acceptarea normelor de către toate părțile.

(14)  În vederea punerii în aplicare rapide în dreptul Uniunii a viitoarelor recomandări ale ICCAT, care modifică sau completează planul de refacere al ICCAT, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea anexelor la prezentul regulament și a anumitor dispoziții din prezentul regulament referitoare la termenele pentru raportarea informațiilor, perioadele de interdicție, dimensiunea minimă de referință pentru conservare, nivelurile de toleranță pentru capturile accidentale, caracteristicile tehnice ale uneltelor de pescuit, procentajul de utilizare a cotei, în vederea informării Comisiei, cât și la informațiile cu privire la navele de captură. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare(11). În special, pentru a se asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(15)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește formatul pentru rapoartele anuale privind punerea în aplicare a prezentului regulament prezentate de către statele membre. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(12).

(16)  Actele delegate și actele de punere în aplicare prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere punerii în aplicare a viitoarelor recomandări ale ICCAT în dreptul Uniunii prin intermediul procedurii legislative ordinare.

(17)  Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului(13) permite lansarea sau deținerea unui număr maxim de 3 500 de cârlige la bordul navelor care vizează pește-spadă, în timp ce Recomandarea 16-05 a ICCAT prevede un număr maxim de 2 500 de cârlige. Pentru a aplica corect respectiva recomandare în dreptul Uniunii, este necesar să se modifice Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 în consecință.

(18)  Secțiunea 2 din capitolul III din Regulamentul (UE) 2017/2107 stabilește anumite măsuri tehnice și de control cu privire la peștele-spadă din Marea Mediterană. Măsurile stabilite în Recomandarea 16-05 a ICCAT, care sunt implementate prin prezentul regulament, sunt mai restrictive sau mai precise pentru a permite refacerea stocului. Secțiunea 2 din capitolul III din Regulamentul (UE) 2017/2107 ar trebui, prin urmare, să fie eliminată și înlocuită cu măsurile relevante prevăzute în prezentul regulament.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește normele generale pentru punerea în aplicare, de către Uniune, a unui plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă (Xiphias gladius) din Marea Mediterană (denumit în continuare „peștele-spadă din Marea Mediterană”) adoptat de ICCAT, începând cu 2017 și continuând până în 2031.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică:

(a)  navelor de pescuit ale Uniunii și navelor Uniunii implicate în activități de pescuit recreativ și care:

(i)  capturează pește-spadă din Marea Mediterană; sau

(ii)  transbordează sau transportă la bord, inclusiv în afara zonei Convenției ICCAT, pește-spadă din Marea Mediterană;

(b)  navelor de pescuit ale țărilor terțe și navelor țărilor terțe care practică pescuitul recreativ, care operează în apele Uniunii și care capturează pește-spadă din Marea Mediterană;

(c)  navelor din țări terțe care sunt inspectate în porturi din statele membre și care au la bord pește-spadă din Marea Mediterană sau produse din pește provenite de la peștele-spadă din Marea Mediterană care nu au fost debarcate sau transbordate anterior în porturi.

Articolul 3

Obiectiv

Prin derogare de la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, obiectivul prezentului regulament este atingerea unei biomase de pește-spadă din Marea Mediterană corespunzătoare producției maxime durabile până în 2031, cu o probabilitate de cel puțin 60 % de atingere a obiectivului menționat.

Articolul 4

Raportul cu alte acte legislative ale Uniunii

Prezentul regulament se aplică în completarea următoarelor regulamente sau, în cazul în care aceste regulamente prevăd astfel, cu titlu de derogare de la acesta:

(a)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

(b)  Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului(14);

(c)  Regulamentul (UE) 2017/2107.

Articolul 5

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.  „navă de pescuit” înseamnă orice navă echipată pentru exploatarea comercială a resurselor biologice marine;

2.  „navă de pescuit a Uniunii” înseamnă o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru și care este înmatriculată în Uniune;

3.  „zona Convenției ICCAT” înseamnă toate apele Oceanului Atlantic și mările adiacente;

4.  „Marea Mediterană” înseamnă apele maritime ale Mării Mediterane la est de meridianul 5°36’ longitudine vestică;

5.  „PCC” înseamnă părțile contractante la Convenția ICCAT și părțile, entitățile sau entitățile de pescuit necontractante cooperante;

6.  „autorizație de pescuit” înseamnă o autorizație eliberată pentru o navă de pescuit a Uniunii care autorizează nava respectivă să desfășoare activități specifice de pescuit pentru o perioadă de timp specificată, într-o anumită zonă sau pentru un anumit tip de pescuit și în anumite condiții;

7.  „posibilitate de pescuit” înseamnă un drept legal de a pescui, cuantificat, exprimat în capturi sau efort de pescuit;

8.  „stoc” înseamnă o resursă biologică marină existentă într-o anumită zonă de gestionare;

9.  „produse pescărești” înseamnă organismele acvatice care rezultă din orice activitate de pescuit sau produsele derivate din acestea;

10.  „aruncări înapoi în mare” înseamnă capturile care sunt aruncate înapoi în mare;

11.  „pescuit recreativ” înseamnă activități necomerciale de pescuit care exploatează resursele biologice marine în scop recreativ, turistic sau sportiv;

12.  „date din sistemul de monitorizare a navelor” înseamnă datele privind identificarea navelor de pescuit, poziția geografică, data, ora, cursul și viteza, transmise de dispozitive de urmărire prin satelit instalate la bordul navelor de pescuit către centrul de monitorizare a pescuitului din statul membru de pavilion;

13.  „debarcare” înseamnă descărcarea inițială a oricărei cantități de produse pescărești de la bordul unei nave de pescuit pe uscat;

14.  „transbordare” înseamnă descărcarea pe o altă navă a unei părți sau a totalității produselor pescărești aflate la bordul unei nave;

15.  „navlosire” înseamnă un acord prin care o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru este contractată pentru o perioadă determinată de către un operator fie din alt stat membru, fie dintr-o țară terță, fără schimbarea pavilionului;

16.  „paragat” înseamnă o unealtă de pescuit alcătuită dintr-o parâmă principală pe care se înșiră numeroase cârlige dispuse pe parâmele secundare (strune) cu lungimi și distanțări diferite, în funcție de speciile vizate;

17.  „cârlig” înseamnă o piesă de sârmă din oțel îndoită și ascuțită;

18.  „undiță și fir” înseamnă un fir de pescuit montat pe o tijă utilizată de pescari și înfășurat în jurul unui mecanism rotativ (mulinetă) folosit la înfășurarea firului.

TITLUL II

MĂSURI DE GESTIONARE, MĂSURI TEHNICE DE CONSERVARE ȘI MĂSURI DE CONTROL

CAPITOLUL 1

Măsuri de gestionare

Articolul 6

Efortul de pescuit

(1)  Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că efortul de pescuit al navelor de pescuit care îi arborează pavilionul este proporțional cu posibilitățile de pescuit pentru peștele-spadă din Marea Mediterană aflate la dispoziția statului membru respectiv.

(2)  Se interzice reportarea cotelor neutilizate pentru peștele-spadă din Marea Mediterană.

Articolul 7

Alocarea posibilităților de pescuit

(1)  În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în momentul alocării posibilităților de pescuit de care dispun, statele membre utilizează criterii transparente și obiective, inclusiv criterii de mediu, sociale și economice și, de asemenea, fac eforturi pentru a asigura o distribuție echitabilă a cotelor naționale între diferitele segmente de flotă, ținând seama de pescuitul tradițional și artizanal și pentru a oferi stimulente pentru navele de pescuit din Uniune care utilizează unelte de pescuit selective sau tehnici de pescuit cu impact scăzut asupra mediului.

(2)  Fiecare stat membru adoptă dispoziții privind includerea capturilor accidentale de pește-spadă din Marea Mediterană în cota sa de pește-spadă și informează Comisia în legătură cu acestea în momentul transmiterii planului anual de pescuit în conformitate cu articolul 9. O astfel de dispoziție garantează deducerea din cotă a tuturor peștilor-spadă din Marea Mediterană morți.

(3)  Statele membre depun eforturi pentru a aloca eventualele creșteri ale posibilităților de pescuit care rezultă din punerea în aplicare cu succes a prezentului regulament navelor de pescuit cărora nu li s-au alocat anterior cote pentru pește-spadă din Marea Mediterană și care îndeplinesc criteriile de alocare a posibilităților de pescuit prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Articolul 8

Limitări ale capacității

(1)  Pe întreaga durată a planului de refacere stabilit în prezentul regulament, se aplică o limitare a capacității în funcție de tipul de unealtă de pescuit pentru navele de pescuit. Statele membre limitează, în funcție de tipul de unealtă de pescuit, numărul de nave de pescuit aflate sub pavilionul lor și care sunt autorizate să captureze pește-spadă din Marea Mediterană la numărul mediu anual de nave aflate sub pavilionul lor care au pescuit, păstrat la bord, transbordat, transportat sau debarcat pește-spadă din Marea Mediterană în perioada 2013-2016.

(2)  Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre pot decide să utilizeze numărul de nave de pescuit aflate sub pavilionul lor care au pescuit, păstrat la bord, transbordat, transportat sau debarcat pește-spadă din Marea Mediterană în 2016 în scopul calculării limitării de capacitate, dacă acest număr este mai mic decât numărul mediu anual de nave în perioada 2013-2016. Respectiva limitare a capacității se aplică în funcție de tipul de unealtă în cazul navelor de pescuit.

(3)  Statele membre pot aplica o toleranță de 5 % la limitarea capacității menționată la alineatul (1) pentru anii 2018 și 2019.

(4)  Statele membre informează Comisia până la data de 1 martie a fiecărui an cu privire la măsurile luate pentru a limita numărul de nave de pescuit care arborează pavilionul lor și care sunt autorizate să captureze pește-spadă din Marea Mediterană. Informația respectivă este inclusă în transmiterea planurilor anuale de pescuit în conformitate cu articolul 9 .

Articolul 9

Planurile anuale de pescuit

(1)  Statele membre transmit Comisiei planurile lor anuale de pescuit până la data de 1 martie a fiecărui an. Aceste planuri anuale de pescuit se trimit în forma stabilită în Orientările ICCAT pentru prezentarea datelor și informațiilor și cuprind informații detaliate privind cota pentru pește-spadă din Marea Mediterană alocată pe tip de unealtă de pescuit, inclusiv cota alocată pentru pescuitul recreativ, acolo unde este relevant, și pentru capturile accidentale.

(2)  Comisia compilează planurile anuale de pescuit menționate la alineatul (1) și le integrează în planul de pescuit al Uniunii. Comisia transmite planul de pescuit al Uniunii Secretariatului ICCAT până la data de 15 martie a fiecărui an.

CAPITOLUL 2

Măsuri tehnice de conservare

Secțiunea 1

Sezoane de pescuit

Articolul 10

Perioade de interdicție

(1)  Este interzisă capturarea, ca specie vizată sau captură accidentală, reținerea la bord, transbordarea sau debarcarea de pește-spadă din Marea Mediterană în perioada de interdicție. Perioada de interdicție este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 martie a fiecărui an.

(2)  Pentru a proteja peștele-spadă din Marea Mediterană, se aplică o perioadă de interdicție pentru navele cu paragate care vizează ton alb din Marea Mediterană (Thunnus alalunga) de la 1 octombrie la 30 noiembrie a fiecărui an;

(3)  Statele membre monitorizează eficacitatea perioadelor de interdicție menționate la alineatele (1) și (2) și prezintă Comisiei, în fiecare an, cu cel puțin două luni și 15 de zile înainte de reuniunea anuală a ICCAT, toate informațiile relevante privind controalele și inspecțiile adecvate efectuate în anul precedent pentru a asigura conformitatea cu prezentul articol. Comisia transmite aceste informații Secretariatului ICCAT, în fiecare an, cu cel puțin două luni înainte de reuniunea anuală a ICCAT.

Secțiunea 2

Dimensiunea minimă de referință pentru conservare ȘI capturi accidentale

Articolul 11

Dimensiunea minimă de referință pentru conservare pentru peștele-spadă din Marea Mediterană

(1)  Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, se interzice capturarea, păstrarea la bord, transbordarea, debarcarea, transportul, stocarea, vinderea sau expunerea, sau oferirea spre vânzare a peștelui-spadă din Marea Mediterană, inclusiv a celor proveniți din pescuitul recreativ:

(a)  cu o lungime mai mică de 100 cm de la mandibulă la furcă (LJFL) sau

(b)  cu o greutate mai mică de 11,4 kg în viu sau 10,2 kg fără branhii și eviscerat.

(2)  Numai exemplarele întregi de pește-spadă din Marea Mediterană, fără înlăturarea vreunei părți externe, sau exemplarele fără branhii și eviscerate pot fi reținute la bord, transbordate, debarcate sau transportate în primul transport după debarcare.

Articolul 12

Capturile accidentale de pește-spadă din Marea Mediterană având o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 11 alineatul (1), navele de pescuit care vizează pește-spadă din Marea Mediterană pot păstra la bord, pot transborda, transfera, debarca, transporta, stoca, vinde sau expune, sau oferi spre vânzare capturi accidentale de pește-spadă din Marea Mediterană sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare, cu condiția ca aceste capturi să nu depășească 5 % în greutate sau ca număr de exemplare din captura totală de pește-spadă din Marea Mediterană efectuată de navele de pescuit respective.

Articolul 13

Capturi accidentale

(1)  Capturile accidentale de pește-spadă din Marea Mediterană nu depășesc în niciun moment după o operațiune de pescuit limita capturilor accidentale stabilită de statele membre în cadrul planurilor lor anuale de pescuit pentru totalul capturilor de la bord exprimată în greutate sau în număr de exemplare .

(2)  Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, navele de pescuit care nu vizează pește-spadă din Marea Mediterană nu păstrează la bord capturi de pește-spadă din Marea Mediterană care depășesc limita capturilor accidentale menționată.

(3)  Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în cazul în care cota pentru pește-spadă din Marea Mediterană alocată statului membru de pavilion este epuizată, tot peștele-spadă din Marea Mediterană capturat viu se eliberează.

(4)  În cazul în care cota pentru pește-spadă din Marea Mediterană alocată statului membru de pavilion este epuizată, se interzice prelucrarea și comercializarea peștelui-spadă din Marea Mediterană mort și toate capturile se înregistrează. Statele membre furnizează Comisiei informații cu privire la cantitatea anuală de astfel de pește-spadă din Marea Mediterană mort, iar Comisia le transmite mai departe Secretariatului ICCAT, în conformitate cu articolul 21.

Secțiunea 3

Caracteristicile tehnice ale uneltelor de pescuit

Articolul 14

Caracteristicile tehnice ale uneltelor de pescuit

(1)  Numărul maxim de cârlige care pot fi lansate sau transportate la bordul navelor de pescuit care vizează pește-spadă din Marea Mediterană este stabilit la 2 500 de cârlige.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), la bordul navelor de pescuit este permis un set de rezervă de 2 500 de cârlige fixate pentru ieșiri mai lungi de două zile cu condiția ca acesta să fie fixat în mod corespunzător și arimat în partea inferioară a punții astfel încât să nu poată fi folosit cu ușurință.

(3)  Dimensiunea cârligului nu este mai mică de 7 cm înălțime.

(4)  Lungimea paragatelor pelagice nu depășește 30 de mile marine (55,56 km).

CAPITOLUL 3

Măsuri de control

Secțiunea 1

Registrul navelor

Articolul 15

Autorizații de pescuit

(1)  Statele membre eliberează autorizații de pescuit pentru navele de pescuit care vizează pește-spadă din Marea Mediterană și care le arborează pavilionul, în conformitate cu dispozițiile relevante prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/2403, în special articolele 20 și 21.

(2)  Doar navele Uniunii incluse în registrul ICCAT al navelor în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 16 și 17 au posibilitatea să vizeze, să păstreze la bord, să transbordeze, să debarce, să transporte sau să prelucreze pește-spadă din Marea Mediterană, fără a aduce atingere prevederilor privind capturile accidentale de la articolul 13.

(3)  Navele de pescuit de mari dimensiuni autorizate de către statele membre sunt înscrise în registrul ICCAT al navelor cu o lungime totală egală sau mai mare de 20 de metri autorizate să opereze în zona Convenției ICCAT.

Articolul 16

Informații privind navele autorizate să captureze pește-spadă și ton alb din Marea Mediterană în anul curent

(1)  Statele membre prezintă în fiecare an Comisiei, pe cale electronică, următoarele informații în formatul stabilit în Orientările ICCAT pentru prezentarea datelor și a informațiilor:

(a)  până la data de 1 ianuarie, informațiile privind navele de pescuit care arborează pavilionul lor și sunt autorizate să captureze pește-spadă din Marea Mediterană, precum și navele autorizate să captureze pește-spadă din Marea Mediterană în cadrul pescuitului recreativ;

(b)  până la data de 1 martie, informațiile privind navele de pescuit care arborează pavilionul lor și sunt autorizate să vizeze tonul alb din Marea Mediterană.

Comisia transmite Secretariatului ICCAT informațiile menționate la litera (a) până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, iar informațiile menționate la litera (b) până la data de 15 martie a fiecărui an.

Informațiile cu privire la navele de pescuit menționate la prezentul alineat primul paragraf literele (a) și (b) conțin numele navei și numărul din registrul flotei de pescuit a Uniunii (CFR), astfel cum este definit în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/218 al Comisiei(15).

(2)  În plus față de informațiile menționate la alineatul (1), statele membre notifică Comisiei orice modificare a informațiilor referitoare la navele de pescuit menționate la alineatul (1) în termen de 30 zile de la modificarea respectivă. Comisia transmite respectivele informații Secretariatului ICCAT în termen de 45 de zile de la data modificării.

(3)  Pe lângă informațiile transmise Secretariatului ICCAT în conformitate cu alineatele (1) și (2) din prezentul articol, dacă este necesar, în conformitate cu articolul 7 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/2403, Comisia transmite fără întârziere Secretariatului ICCAT informații actualizate cu privire la navele menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 17

Informații privind navele autorizate să vizeze peștele-spadă din Marea Mediterană care au utilizat harpoane sau paragate pelagice în cursul anului precedent

(1)  Până la data de 30 iunie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei, pe cale electronică, următoarele informații privind navele de pescuit care arborează pavilionul lor și care au fost autorizate să desfășoare activități de pescuit pelagic cu paragate sau cu harpoane vizând peștele-spadă din Marea Mediterană în cursul anului precedent:

(a)  numele navei (în absența unui nume, numărul de înmatriculare fără inițialele țării);

(b)  numărul din registrul flotei de pescuit a Uniunii (CFR), definit în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/218;

(c)  numărul din registrul ICCAT.

(2)  Informațiile menționate la alineatul (1) se transmit în formatul prevăzut în Orientările ICCAT pentru prezentarea datelor și informațiilor.

(3)  Comisia transmite informațiile menționate la alineatul (1) secretariatului ICCAT până la data de 31 iulie a fiecărui an.

Secțiunea 2

Monitorizare și supraveghere

Articolul 18

Sistemul de monitorizare a navelor

(1)  Din rațiuni de control, transmiterea datelor din sistemul de monitorizare a navelor (VMS) de la navele de pescuit autorizate să pescuiască pește-spadă din Marea Mediterană nu se întrerupe atunci când navele respective se află în port.

(2)  Statele membre se asigură că centrele lor de monitorizare a pescuitului înaintează Comisiei și unui organism desemnat de aceasta, în timp real și în formatul „https data feed”, mesajele VMS primite de la navele de pescuit aflate sub pavilionul lor. Comisia transmite mesajele respective Secretariatului ICCAT pe cale electronică.

(3)  Statele membre se asigură că:

(a)  mesajele VMS de la navele de pescuit aflate sub pavilionul lor sunt înaintate Comisiei cel puțin o dată la două ore;

(b)  în cazul unei defecțiuni tehnice a VMS, mesajele alternative de la navele de pescuit aflate sub pavilionul lor, care sunt primite în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011, sunt transmise Comisiei în termen de 24 de ore de la primirea acestora de către centrele lor de monitorizare a pescuitului;

(c)  mesajele VMS transmise Comisiei sunt numerotate în mod secvențial (cu un identificator unic) pentru a se evita duplicarea;

(d)  mesajele VMS transmise Comisiei respectă articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011.

(4)  Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că toate mesajele VMS puse la dispoziția navelor sale de inspecție sunt tratate în mod confidențial și se limitează la operațiunile de inspecție pe mare.

Articolul 19

Navlosirea navelor de pescuit ale Uniunii

Se interzice navlosirea navelor de pescuit ale Uniunii pentru vizarea peștelui-spadă din Marea Mediterană.

Articolul 20

Programe naționale științifice de observare pentru navele pelagice cu paragate

(1)  Fiecare stat membru care deține o cotă pentru pește-spadă din Marea Mediterană pune în aplicare un program național științific de observare pentru navele pelagice cu paragate care arborează pavilionul respectivului stat membru și care vizează peștele-spadă din Marea Mediterană, în conformitate cu prezentul articol. Programul național de observare trebuie să respecte standardele minime prevăzute în anexa I.

(2)  Fiecare stat membru în cauză se asigură că sunt detașați observatori științifici naționali pe cel puțin 10 % din navele pelagice cu paragate cu o lungime totală mai mare de 15 metri care arborează pavilionul respectivului stat membru și care vizează peștele-spadă din Marea Mediterană. Procentajul prezenței observatorilor este măsurat prin raportare la numărul de zile de pescuit, de lansări, de nave sau de ieșiri pe mare.

(3)  Fiecare stat membru în cauză concepe și pune în aplicare un demers de monitorizare științifică pentru a colecta informații referitoare la activitățile navelor pelagice cu paragate cu o lungime totală egală sau mai mică de 15 de metri care arborează pavilionul respectivului stat membru. Fiecare stat membru de pavilion prezintă Comisiei detaliile demersului de monitorizare științifică în cadrul planului anual de pescuit menționat la articolul 9 până în 2020.

(4)  Comisia prezintă de îndată detaliile referitoare la demersul de monitorizare științifică menționat la alineatul (3) Comitetului permanent pentru cercetare și statistică al ICCAT (SCRS) pentru a fi evaluate. Demersurile de monitorizare științifică fac obiectul aprobării de către Comisia ICCAT în cadrul reuniunii anuale a ICCAT anterior punerii lor în aplicare.

(5)  Statele membre eliberează observatorilor științifici naționali ai acestora un document oficial de identificare.

(6)  În plus față de sarcinile observatorilor științifici prevăzute în anexa I, statele membre solicită observatorilor științifici să evalueze și să raporteze următoarele date cu privire la peștele-spadă din Marea Mediterană:

(a)  nivelul capturilor aruncate înapoi în mare de exemplare sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare;

(b)  dimensiunea și vârsta la maturitate specifice regiunii;

(c)  utilizarea habitatului, în scopul comparării disponibilității peștelui-spadă din Marea Mediterană cu alte zone de pescuit, inclusiv al comparării pescuitului cu paragate tradiționale cu pescuitul cu paragate mesopelagice;

(d)  impactul activităților de pescuit cu paragate mesopelagice din perspectiva componenței capturilor, a seriilor de capturi per unitatea de efort și a distribuției pe dimensiuni a capturilor; și

(e)  estimarea lunară a proporției de reproducători și recruți în cadrul capturilor.

(7)  Până la data de 30 iunie a fiecărui an, statele membre prezintă Comisiei informațiile colectate în cadrul programelor lor naționale de observare științifică din anul precedent. Comisia transmite aceste informații Secretariatului ICCAT până la data de 31 iulie a fiecărui an.

Secțiunea 3

Controlul capturilor

Articolul 21

Înregistrarea și raportarea capturilor

(1)  Comandantul fiecărei nave de pescuit autorizate să pescuiască pește-spadă din Marea Mediterană trebuie să țină un jurnal de pescuit în conformitate cu cerințele stabilite în anexa II și să transmită informațiile din jurnal statului membru de pavilion.

(2)  Fără a aduce atingere obligațiilor de raportare ale statelor membre, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statele membre transmit Comisiei rapoarte trimestriale cu toate capturile de pește-spadă din Marea Mediterană efectuate de nave autorizate care le arborează pavilionul, cu excepția cazului în care aceste informații sunt transmise lunar. Aceste rapoarte trimestriale se trimit utilizând formatul raportului privind datele de captură agregate și în termen de cel mult 15 de zile de la încheierea fiecărui trimestru (și anume 15 aprilie, 15 iulie și 15 octombrie a fiecărui an și până la data de 15 ianuarie din anul următor). Comisia transmite aceste informații Secretariatului ICCAT până la data de 30 aprilie, 30 iulie și 30 octombrie a fiecărui an și până la data de 30 ianuarie din anul următor.

(3)  În plus față de informațiile menționate la alineatul (1), statele membre transmit Comisiei, până la data de 30 iunie a fiecărui an, următoarele informații privind navele de pescuit ale Uniunii care au fost autorizate să desfășoare activități de pescuit pelagic cu paragate sau cu harpoane vizând peștele-spadă din Marea Mediterană în cursul anului precedent:

(a)  informații privind activitățile de pescuit pe specii vizate și zone, pe bază de eșantionare sau pe baza întregii flote, incluzând:

(i)  perioada (perioadele) de pescuit și numărul total anual de zile de pescuit ale navei;

(ii)  zonele geografice, în funcție de dreptunghiurile statistice ICCAT, pentru activitățile de pescuit efectuate de navă;

(iii)  tipul navei;

(iv)  numărul de cârlige utilizate de navă;

(v)  numărul de paragate utilizate de navă;

(vi)  lungimea totală a tuturor paragatelor navei.

(b)  date privind capturile, în contextul spațio-temporal cel mai redus posibil, incluzând:

(i)  distribuția pe dimensiune și, dacă este posibil, pe vârstă a capturilor;

(ii)  capturile și compoziția capturilor, per navă;

(iii)  efortul de pescuit (numărul mediu de zile de pescuit per navă, numărul mediu de cârlige per navă, numărul mediu de paragate per navă, lungimea totală medie a paragatelor per navă).

Comisia transmite informațiile respective Secretariatului ICCAT până la data de 31 iulie a fiecărui an.

(4)  Informațiile menționate la alineatele (1), (2) și (3) se transmit în formatul prevăzut în Orientările ICCAT pentru prezentarea datelor și informațiilor.

Articolul 22

Date privind utilizarea cotei

(1)  Fără a aduce atingere articolului 34 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, fiecare stat membru informează Comisia fără întârziere, când utilizarea cotei pentru pește-spadă din Marea Mediterană alocate pentru un tip de unealtă de pescuit este considerată a fi atins 80 %.

(2)  Atunci când capturile acumulate de pește-spadă din Marea Mediterană au atins 80 % din cota națională, statele membre de pavilion transmit Comisiei săptămânal date privind capturile.

Secțiunea 4

Debarcări și transbordări

Articolul 23

Porturi desemnate

(1)  Capturile de pește-spadă din Marea Mediterană, inclusiv capturile accidentale și stocurile de pește-spadă din Marea Mediterană capturate în cadrul pescuitului recreativ fără nicio etichetă aplicată pe fiecare exemplar, așa cum se menționează la articolul 30, pot fi debarcate sau transbordate numai în porturi desemnate.

(2)  Fiecare stat membru desemnează, în conformitate cu articolul 43 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, porturile în care trebuie să aibă loc debarcările și transbordările de pește-spadă din Marea Mediterană menționate la alineatul (1).

(3)  Până la data de 15 februarie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei o listă a porturilor desemnate. Până la data de 1 martie a fiecărui an, Comisia transmite această listă Secretariatului ICCAT.

Articolul 24

Notificare prealabilă

(1)  Articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 se aplică comandanților navelor de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală de cel puțin 12 metri și care sunt înscrise pe lista navelor menționată la articolul 16 din prezentul regulament. Notificarea prealabilă menționată la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 se trimite autorității competente a statului membru sau a PCC ale cărui/cărei porturi sau instalații de debarcare intenționează să le utilizeze, precum și statului membru de pavilion, dacă este diferit de statul membru al portului.

(2)  Comandanții navelor de pescuit ale Uniunii care au o lungime totală mai mică de 12 metri și care sunt înscrise pe lista navelor menționată la articolul 16 transmit informațiile minime de mai jos, cu cel puțin patru ore înainte de ora estimată de sosire în port, autorității competente a statului membru sau a PCC ale cărui/cărei porturi sau instalații de debarcare doresc să le utilizeze, precum și statului membru de pavilion, dacă este diferit de statul membru al portului:

(a)  ora de sosire estimată;

(b)  cantitatea estimată de pește-spadă din Marea Mediterană reținută la bord și

(c)  informații despre zona geografică în care a fost efectuată captura.

(3)  Dacă zonele de pescuit se află la mai puțin de patru ore distanță de port, cantitățile estimate de pește-spadă din Marea Mediterană păstrat la bord pot fi modificate oricând înainte de sosire.

(4)  Autoritățile statelor membre ale portului țin un registru cu toate notificările prealabile din anul curent.

Articolul 25

Transbordări

(1)  Transbordarea pe mare de către navele Uniunii care au la bord pește-spadă din Marea Mediterană sau de către navele țărilor terțe în apele Uniunii este interzisă în toate circumstanțele.

(2)  Fără a aduce atingere articolului 51, articolului 52 alineatele (2) și (3) și articolelor 54 și 57 din Regulamentul (UE) 2017/2107, navele transbordează pește-spadă din Marea Mediterană numai în porturile desemnate.

Secțiunea 5

Inspecții

Articolul 26

Planurile anuale de inspecție

(1)  Statele membre îi transmit Comisiei planurile anuale de inspecție până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. Aceste planuri anuale de inspecție se întocmesc în conformitate cu:

(a)  obiectivele, prioritățile și procedurile, precum și criteriile de referință pentru activitățile de inspecție, stabilite în Decizia de punere în aplicare (EU) 2018/1986(16) a Comisiei; și

(b)  programul național de acțiuni de control pentru peștele-spadă din Marea Mediterană, instituit în temeiul articolului 46 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(2)  Comisia compilează planurile naționale de inspecție și le integrează în planul de inspecție al Uniunii. Comisia transmite planul de inspecție al Uniunii Secretariatului ICCAT, în vederea aprobării de către ICCAT, împreună cu planurile anuale de pescuit menționate la articolul 9.

Articolul 27

Programul ICCAT de inspecție comună internațională

(1)  Activitățile de inspecție comună internațională se realizează în conformitate cu Programul ICCAT de inspecție comună internațională (denumit în continuare „programul ICCAT”), prevăzut în anexa III.

(2)  Statele membre ale căror nave de pescuit sunt autorizate să captureze pește-spadă din Marea Mediterană afectează inspectori și asigură desfășurarea inspecțiilor pe mare în cadrul programului ICCAT. Comisia sau un organism desemnat de aceasta poate afecta programului ICCAT inspectori ai Uniunii.

(3)  Atunci când, în orice moment, mai mult de 50 de nave de pescuit aflate sub pavilionul unui stat membru sunt angajate în pescuitul de pește-spadă din Marea Mediterană în zona Convenției ICCAT, statul membru respectiv trimite la fața locului o navă de inspecție în scopul inspecției și al controlului pe mare în Marea Mediterană pe toată durata prezenței acelor nave în zona respectivă. Se consideră că această obligație a fost îndeplinită și atunci când statele membre cooperează pentru trimiterea la fața locului a unei nave de inspecție sau când o navă de inspecție a Uniunii este trimisă în Marea Mediterană.

(4)  Comisia sau un organism desemnat de aceasta coordonează activitățile de supraveghere și de inspecție pentru Uniune. Comisia poate elabora, în coordonare cu statul membru implicat, programe comune de inspecție care să permită Uniunii să își îndeplinească obligația în cadrul programului ICCAT. Statele membre ale căror nave de pescuit sunt angajate în pescuitul de pește-spadă din Marea Mediterană adoptă măsurile necesare pentru a facilita punerea în aplicare a acestor programe comune de inspecție, în special în ceea ce privește resursele umane și materiale necesare, precum și perioadele și zonele geografice în care vor fi utilizate resursele respective.

(5)  Statele membre aduc la cunoștința Comisiei, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, numele inspectorilor și ale navelor de inspecție pe care intenționează să le afecteze programului ICCAT în cursul anului următor. Pe baza acestor informații, Comisia, în colaborare cu statele membre, elaborează un plan anual privind participarea Uniunii la programul ICCAT, pe care îl trimite Secretariatului ICCAT până la data de 1 ianuarie a fiecărui an.

Articolul 28

Inspecții în caz de încălcări

În cazul în care o navă care arborează pavilionul unui stat membru a comis o încălcare a dispozițiilor prezentului regulament, respectivul stat membru se asigură că o inspecție fizică a acelei nave are loc sub autoritatea sa în porturile sale sau, în cazul în care nava de pescuit nu se află în unul dintre porturile sale, că este efectuată de către o persoană desemnată de respectivul stat membru.

CAPITOLUL 4

Pescuitul recreativ

Articolul 29

Măsuri de gestionare

(1)  Fiecare stat membru care permite pescuitul recreativ de pește-spadă din Marea Mediterană adoptă dispoziții privind includerea unei cote pentru pescuitul recreativ în cota sa națională și informează Comisia în legătură cu acestea în momentul transmiterii planului său anual de pescuit în conformitate cu articolul 9. O astfel de dispoziție garantează deducerea din cotă a tuturor peștilor-spadă din Marea Mediterană morți.

(2)  Statele membre menționate la alineatul (1) de la prezentul articol se asigură că, pentru navele aflate sub pavilionul lor care sunt implicate în pescuitul recreativ de pește-spadă din Marea Mediterană, informațiile privind navele autorizate menționate la articolul 30 alineatul (2) includ respectivele nave. Navele care nu sunt incluse în aceste informații nu sunt autorizate să pescuiască pește-spadă din Marea Mediterană.

(3)  Vânzarea și orice altă formă de comercializare a peștelui-spadă din Marea Mediterană capturat în cadrul activităților de pescuit recreativ este interzisă.

(4)   În pofida articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, este interzisă capturarea, păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea unui număr mai mare de un exemplar de pește-spadă pe navă și pe zi în cadrul activităților de pescuit recreativ. Statele membre în cauză iau măsurile necesare pentru a asigura, în cea mai mare măsură posibilă, și facilita eliberarea exemplarelor de pește-spadă din Marea Mediterană capturate vii în cadrul activităților de pescuit recreativ și pot adopta măsuri mai restrictive care să amelioreze protecția peștelui spadă din Marea Mediterană.

Articolul 30

Măsuri de control

(1)  Numai navele care practică pescuitul la undiță sunt autorizate să captureze peștele-spadă din Marea Mediterană în cadrul pescuitului recreativ.

(2)  Informațiile privind navele de pescuit recreativ autorizate trimise Secretariatului ICCAT în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) litera (a) includ următoarele:

(a)  numele navei (în absența unui nume, numărul de înmatriculare fără inițialele țării);

(b)  numele anterior al navei, dacă este cazul;

(c)  lungimea totală a navei;

(d)  numele și adresa proprietarului (proprietarilor) și operatorului (operatorilor) navei .

(3)  Datele privind capturile, inclusiv lungimea (LJFL) și greutatea în viu a fiecărui exemplar de pește-spadă din Marea Mediterană capturat, păstrat la bord și debarcat în cadrul activităților de pescuit recreativ se înregistrează și se raportează în conformitate cu articolul 21.

(4)  Peștele-spadă din Marea Mediterană poate fi debarcat doar întreg sau eviscerat și fără branhii, fie într-un port desemnat în conformitate cu articolul 23, fie cu o etichetă aplicată pe fiecare exemplar. Fiecare etichetă trebuie să aibă un număr specific unic de țară și trebuie să fie inviolabilă.

(5)  Statele membre instituie un program de marcare în sensul prezentului regulament și introduc specificațiile unui astfel de program în planurile anuale de pescuit menționate la articolul 9.

(6)  Fiecare stat membru autorizează utilizarea etichetelor atât timp cât cantitățile cumulate ale capturilor se încadrează în cotele alocate acestuia.

(7)  În fiecare an statele membre transmit Comisiei un raport privind punerea în aplicare a programului de marcare, cu cel puțin două luni și 15 de zile înainte de reuniunea anuală a ICCAT. Comisia compilează informațiile primite din partea statelor membre și le transmite Secretariatului ICCAT cu cel puțin două luni înainte de reuniunea anuală a ICCAT.

TITLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 31

Raportul anual

(1)  Până la data de 15 septembrie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei un raport pentru anul calendaristic precedent, referitor la punerea în aplicare a prezentului regulament și la oricare alte informații suplimentare, după caz.

(2)  Raportul anual include informații referitoare la măsurile luate în vederea reducerii capturilor accidentale și a capturilor aruncate înapoi în mare de pește-spadă din Marea Mediterană aflat sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare și la orice activitate relevantă de cercetare în domeniul respectiv.

(3)  Comisia compilează informațiile primite în temeiul alineatelor (1) și (2) și le transmite Secretariatului ICCAT până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

(4)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare referitoare la cerințe detaliate privind formatul raportului anual menționat la prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 36 alineatul (2).

Articolul 32

Reexaminare

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la funcționarea planului de refacere stabilit în prezentul regulament nu mai târziu de 31 decembrie 2025.

Articolul 33

Finanțare

În sensul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(17), planul de refacere stabilit în prezentul regulament este considerat plan multianual în sensul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Articolul 34

Procedura de modificare

(1)  În măsura în care este necesar pentru a pune în aplicare în dreptul Uniunii recomandările ICCAT care modifică sau completează planul de refacere al ICCAT care devine obligatoriu pentru Uniune și în măsura în care modificările dreptului Uniunii nu depășesc ceea ce este menționat în recomandările ICCAT, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 35 pentru a modifica:

(a)  termenele pentru raportarea informațiilor prevăzute la articolul 9 alineatele (1) și (2), articolul 10 alineatul (3), articolul 16 alineatele (1) și (3), articolul 17 alineatele (1) și (3), articolul 21 alineatele (2) și (3), articolul 22 alineatul (2), articolul 23 alineatul (3), articolul 26 alineatul (1), articolul 27 alineatul (5) și articolul 31 alineatele (1) și (3);

(b)  perioadele de interdicție prevăzute la articolul 10 alineatele (1) și (2);

(c)  dimensiunea minimă de referință pentru conservare stabilită la articolul 11 alineatul (1);

(d)  nivelurile de toleranță menționate la articolele 12 și 13;

(e)  caracteristicile tehnice ale uneltelor de pescuit de la articolul 14 alineatele (1)-(4);

(f)  procentajul de utilizare a cotei prevăzut la articolul 22 alineatele (1) și (2);

(g)  informațiile cu privire la navele menționate la articolul 16 alineatele (1) și (2), articolul 17 alineatul (1), articolul 21 alineatele (1)-(4) și articolul 30 alineatul (2) ; și

(h)  anexele I, II și III.

(2)  Orice modificare adoptată în conformitate cu alineatul (1) se limitează strict la punerea în aplicare în dreptul Uniunii a modificărilor sau completărilor la recomandările ICCAT corespunzătoare.

Articolul 35

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 34 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 34 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 34 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 36

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de Comitetul pentru pescuit și acvacultură instituit prin articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 37

Modificări ale Regulamentului (UE) 2017/2107

În Regulamentul (UE) 2017/2107, se elimină articolele 20 - 26.

Articolul 38

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1967/2006

În anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006, punctul 6 subpunctul 2 se înlocuiește cu următorul text:"

„2. 2 500 de cârlige per navă pentru navele care vizează pește-spadă (Xiphias gladius) în cazul în care această specie totalizează cel puțin 70 % din greutatea în viu a capturii după sortare;”.

"

Articolul 39

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXA I

Standardele minime ICCAT pentru programele de observare științifică a navelor de pescuit

Dispoziții generale

1.  Acestea sunt standardele minime pentru programele de observare științifică a navelor de pescuit prevăzute în Recomandarea 16-14 a ICCAT.

Calificările observatorilor

2.  Fără a aduce atingere formării sau calificărilor tehnice recomandate de către SCRS, PCC se asigură că observatorii lor au cel puțin următoarele calificări pentru a-și îndeplini sarcinile:

(a)  cunoștințe și experiență suficiente pentru a identifica speciile ICCAT și configurațiile uneltelor de pescuit;

(b)  capacitatea de a observa și a consemna cu exactitate informațiile care trebuie colectate în cadrul programului;

(c)  capacitatea de a îndeplini sarcinile prevăzute la punctul 7 de mai jos;

(d)  capacitatea de a colecta probe biologice; și

(e)  formare minimă și adecvată în domeniul siguranței și al supraviețuirii pe mare.

3.  În plus, în vederea asigurării integrității programelor lor naționale de observare, PCC se asigură că observatorii:

(a)  nu sunt membri ai echipajului navei de pescuit care face obiectul observării;

(b)  nu sunt angajați ai proprietarului sau ai beneficiarului real al navei de pescuit care face obiectul observării; și

(c)  nu au, la momentul respectiv, interese financiare sau de alt gen în activitatea de pescuit care face obiectul observării.

Prezența observatorilor

4.  Fiecare PCC garantează următoarele în ceea ce privește programele sale naționale de observare:

(a)  o prezență a observatorilor de cel puțin 5 % din efortul de pescuit pentru fiecare din activitățile de pescuit pelagic cu paragate și, astfel cum este definit în glosarul ICCAT, pentru activitățile de pescuit cu momeală, capcane, setci și traule. Procentajul prezenței se va măsura:

(i)  pentru pescuitul pelagic cu paragate, prin raportare la numărul de zile de pescuit, de lansări sau de ieșiri pe mare;

(ii)  pentru pescuitul cu momeală și capcane, în zile de pescuit;

(iii)  pentru pescuitul cu setci, în ore sau zile de pescuit; și

(iv)  pentru pescuitul cu traule, în traulări sau zile de pescuit.

(b)  în pofida literei (a), pentru navele cu o lungime totală mai mică de 15 metri pentru care ar putea exista preocupări deosebite legate de siguranță, care împiedică detașarea unui observator la bord, o PCC poate utiliza un demers de monitorizare științifică alternativ care să colecteze date echivalente cu cele specificate în Recomandarea 16-14 a ICCAT într-un mod care asigură o prezență comparabilă. În astfel de cazuri, PCC care doresc să recurgă la un demers alternativ trebuie să prezinte SCRS pentru evaluare detaliile demersului în cauză. SCRS va oferi consultanță ICCAT cu privire la caracterul adecvat al demersului alternativ pentru îndeplinirea obligațiilor privind colectarea de date prevăzute în Recomandarea 16-14 a ICCAT. Demersurile alternative puse în aplicare în temeiul prezentei dispoziții fac obiectul aprobării de către ICCAT în cadrul reuniunii anuale anterior punerii lor în aplicare.

(c)  prezență spațială și temporală reprezentativă la derularea activității flotei pentru a asigura colectarea de date adecvate și corespunzătoare, astfel cum se prevede în Recomandarea 16-14 a ICCAT și în eventualele cerințe suplimentare ale programelor de observare naționale ale PCC, luând în considerare caracteristicile flotelor și ale activităților de pescuit;

(d)  colectarea datelor privind aspectele pertinente ale operațiunii de pescuit, inclusiv capturile, conform detalierii de la punctul 7.

5.  PCC pot încheia acorduri bilaterale prin care o PCC își plasează observatorii naționali pe navele care arborează pavilionul unei alte PCC, atât timp cât toate dispozițiile Recomandării 16-14 a ICCAT sunt respectate.

6.  PCC depune toate eforturile pentru a se asigura că observatorii alternează navele între misiunile de observare.

Sarcinile observatorului

7.  PCC cer, printre altele, observatorilor:

(a)  să înregistreze și să raporteze cu privire la activitatea de pescuit a navei care face obiectul observării, acțiune care include cel puțin următoarele:

(i)  colectarea de date, care include cuantificarea capturilor totale vizate, a capturilor aruncate înapoi în mare și a capturilor accidentale (inclusiv rechinii, țestoasele marine, mamiferele marine și păsările marine), estimarea sau măsurarea componenței pe dimensiuni, dacă se poate practic, starea în care se află exemplarele (și anume, păstrate, aruncate înapoi în mare moarte, eliberate vii), colectarea de probe biologice pentru studii privind ciclul biologic (de exemplu gonade, otolite, coloane vertebrale, solzi);

(ii)  colectarea și raportarea tuturor etichetelor găsite;

(iii)  informații cu privire la operațiunea de pescuit, inclusiv:

–  locul în care s-a efectuat captura, cu precizarea latitudinii și longitudinii;

–  informații privind efortul de pescuit (de exemplu, număr de lansări, număr de cârlige etc.);

–  data fiecărei operațiuni de pescuit, inclusiv, după caz, momentul de început și cel de încheiere a activității de pescuit;

–  utilizarea unor obiecte de concentrare a peștilor, inclusiv dispozitive de concentrare a peștelui (FAD-uri Fish Aggregating Devices) și

–  starea generală a exemplarelor eliberate în raport cu ratele de supraviețuire (de exemplu exemplare moarte/vii, rănite etc.);

(b)  să observe și să înregistreze utilizarea măsurilor de diminuare a capturilor accidentale și alte informații relevante;

(c)  în măsura în care este posibil, să observe și să raporteze condițiile de mediu (de exemplu, starea mării, clima și parametrii hidrologici etc.).

(d)  să observe și să raporteze FAD-urile, în conformitate cu programul de observare al ICCAT adoptat în cadrul programului multianual de conservare și gestionare pentru tonul tropical; și

(e)  să efectueze orice alte sarcini științifice conform recomandărilor SCRS și aprobate de ICCAT.

Obligațiile observatorului

8.  PCC se asigură ca observatorul:

(a)  nu interferează cu echipamentele electronice ale navei;

(b)  este familiarizat cu procedurile de urgență la bordul navei, inclusiv cu localizarea plutelor de salvare, a extinctoarelor și truselor de prim ajutor;

(c)  comunică, după cum este necesar, cu comandantul cu privire la chestiuni și sarcini relevante ale observatorului;

(d)  nu împiedică sau nu incomodează activitățile de pescuit și operațiunile normale ale navei;

(e)  participă la o sesiune (sesiuni) de informare finală (finale) cu reprezentanții de resort ai institutului științific sau ai autorității naționale responsabile de punerea în aplicare a programului de observare.

Obligațiile comandantului

9.  PCC se asigură că comandantul navei la care este detașat observatorul:

(a)  acordă acces adecvat la navă și la operațiunile sale;

(b)  permite observatorului să își îndeplinească responsabilitățile în mod eficace, inclusiv prin:

(i)  furnizarea unui acces adecvat la echipamentul navei, la documentația navei (inclusiv la jurnalele electronice și pe suport de hârtie) și la captură;

(ii)  comunicarea în orice moment cu reprezentanții de resort ai institutului științific sau ai autorității naționale;

(iii)  asigurarea accesului adecvat la echipamentul electronic și la alte echipamente pertinente pentru activitatea de pescuit, inclusiv, dar fără a se limita la:

–  echipamentele de navigație prin satelit;

–  mijloacele electronice de comunicare.

(iv)  garantarea faptului că nimeni de la bordul navei care face obiectul observării nu manipulează sau nu distruge echipamentele sau documentația observatorului; nu obstrucționează, nu interferează cu sau nu acționează altfel, într-un mod care ar putea împiedica în mod inutil observatorul să își îndeplinească sarcinile sale; nu intimidează, nu hărțuiește sau nu prejudiciază în niciun fel observatorul și nici nu mituiește sau încearcă să mituiască observatorul.

(c)  oferă cazare observatorilor, inclusiv spațiu de dormit, mâncare și instalații sanitare și medicale adecvate, în condiții egale cu cele ale ofițerilor;

(d)  pune la dispoziția observatorului un spațiu adecvat pe pasarelă sau în timonerie pentru îndeplinirea sarcinilor sale, precum și un spațiu pe punte, adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor de observare.

Îndatoririle PCC

10.  Fiecare PCC trebuie:

(a)  să impună navelor sale, atunci când pescuiesc specii ICCAT, să aibă la bord un observator științific în conformitate cu dispozițiile Recomandării 16-14 a ICCAT;

(b)  să monitorizeze siguranța observatorilor săi;

(c)  să încurajeze, atunci când este fezabil și oportun, institutul științific sau autoritatea națională de care aparțin să încheie acorduri cu institutele științifice sau cu autoritățile naționale ale altor PCC în scopul efectuării schimburilor de rapoarte de observare și de date între ele;

(d)  să furnizeze în raportul său anual, pentru a fi utilizate de către ICCAT și SCRS, informații specifice privind punerea în aplicare a Recomandării 16-14 a ICCAT, informații care includ:

(i)  detalii privind structura și conceperea programelor sale de observare științifică, inclusiv, printre altele:

–  nivelul-țintă de prezență a observatorilor pe activitate de pescuit și pe tip de unealtă de pescuit, precum și modul în care este măsurat acest nivel-țintă;

–  datele care trebuie colectate;

–  colectarea datelor și protocoalele de manipulare în vigoare;

–  informații privind modul în care navele sunt selectate pentru prezența observatorilor pentru a atinge nivelul-țintă de prezență a observatorilor al PCC;

–  cerințe în materie de formare a observatorilor și

–  cerințe în materie de calificări ale observatorilor.

(ii)  numărul navelor care sunt monitorizate, nivelul de prezență a observatorilor realizat pe activitate de pescuit și pe tip de unealtă de pescuit; și

(iii)  detalii despre modul în care sunt calculate aceste niveluri de prezență a observatorilor.

(e)  să raporteze, în urma prezentării inițiale a informațiilor necesare în conformitate cu punctul 10 litera (d) subpunctul (i), modificările aduse structurii sau conceperii programelor sale de observare în rapoartele sale anuale numai atunci când au loc astfel de modificări. PCC continuă să raporteze anual informațiile solicitate în conformitate cu punctul 10 litera (d) subpunctul (ii) ICCAT;

(f)  să raporteze în fiecare an SCRS, utilizând formatele electronice desemnate care sunt dezvoltate de către SCRS, informațiile colectate prin intermediul programelor naționale de observare pentru a fi utilizate de către ICCAT, în special pentru evaluarea stocurilor și alte scopuri științifice, în conformitate cu procedurile în vigoare pentru alte cerințe de raportare a datelor și în conformitate cu cerințele naționale în materie de confidențialitate;

(g)  să garanteze implementarea unor protocoale solide de colectare a datelor de către observatorii săi, atunci când își îndeplinesc sarcinile menționate la punctul 7, inclusiv, dacă este necesar și adecvat, utilizarea de fotografii.

Atribuțiile secretarului executiv

11.  Secretarul executiv facilitează accesul SCRS și al ICCAT la datele și informațiile relevante transmise în temeiul Recomandării 16-14 a ICCAT.

Îndatoririle PCC

12.  Îndatoririle SCRS sunt:

(a)  să dezvolte, după cum este necesar și oportun, un manual de lucru pentru observatori pentru a fi utilizat voluntar de către PCC în cadrul programelor lor naționale de observare, manual care conține un model standardizat de formulare pentru colectarea datelor și procedurile de colectare a datelor și care ține cont de manualele pentru observatori și de materialele conexe deja existente din alte surse, inclusiv de la PCC, organisme regionale și subregionale, precum și de la alte organizații;

(b)  să elaboreze orientări specifice domeniului pescuitului pentru sistemele de monitorizare electronică;

(c)  să furnizeze ICCAT un rezumat al datelor și al informațiilor științifice colectate și raportate în conformitate cu Recomandarea 16-14 a ICCAT, precum și orice constatări relevante asociate;

(d)  să facă recomandări, dacă este necesar și adecvat, cu privire la modalitățile de îmbunătățire a eficacității programelor de observare științifică pentru a satisface nevoile de date ale ICCAT, inclusiv eventuale revizuiri ale Recomandării 16-14 a ICCAT sau în ceea ce privește punerea în aplicare de către PCC a acestor standarde minime și protocoale.

Sisteme electronice de monitorizare

13.  În cazurile în care SCRS a stabilit că sunt eficiente pentru o anumită activitate de pescuit, sistemele electronice de monitorizare pot fi instalate la bordul navelor de pescuit pentru a completa sau, în așteptarea avizului din partea SCRS sau a unei decizii din partea ICCAT, pentru a înlocui observatorul uman de la bord.

14.  PCC ar trebui să ia în considerare toate orientările aplicabile aprobate de SCRS referitoare la utilizarea sistemelor electronice de monitorizare.

15.  PCC sunt încurajate să raporteze SCRS experiențele pe care le-au avut la utilizarea sistemelor electronice de monitorizare în cadrul activităților lor de pescuit ICCAT pentru a completa programele de observare umană. PCC care încă nu au pus în aplicare astfel de sisteme sunt încurajate să exploreze posibilitatea utilizării acestora și să își raporteze concluziile către SCRS.

ANEXA II

Cerințe pentru jurnalele de pescuit

Specificații minime pentru jurnalele de pescuit:

1.  Filele jurnalului de pescuit trebuie să fie numerotate.

2.  Jurnalul de pescuit trebuie să fie completat zilnic (miezul nopții) sau înainte de sosirea în port.

3.  Jurnalul de pescuit trebuie să fie completat în cazul inspecțiilor pe mare.

4.  O copie a paginilor trebuie să rămână atașată la jurnalul de pescuit.

5.  Jurnalele de pescuit trebuie păstrate pe navă pentru a acoperi o perioadă de operațiuni de un an.

Informații standard minime pentru jurnalele de pescuit:

1.  Numele și adresa comandantului.

2.  Datele și porturile de plecare, datele și porturile de sosire.

3.  Numele navei, numărul de înmatriculare, numărul ICCAT, indicativul internațional de apel radio și numărul OMI (dacă este disponibil).

4.  Uneltele de pescuit:

(a)  codul de tip FAO;

(b)  dimensiunile (de exemplu, lungimea, dimensiunea ochiurilor de plasă, numărul de cârlige).

5.  Operațiunile pe mare cu (minimum) un rând pe zi de ieșire, indicând:

(a)  activitatea (de exemplu, pescuit, navigare);

(b)  poziția: pozițiile zilnice exacte (în grade și minute), înregistrate pentru fiecare operațiune de pescuit sau la prânz atunci când nu s-au efectuat operațiuni de pescuit în timpul zilei respective;

(c)  înregistrarea capturilor, indicând:

(i)  codul FAO;

(ii)  greutatea în viu (RWT) în kg pe zi;

(iii)  numărul de exemplare pe zi.

6.  Semnătura comandantului.

7.  Mijloace de măsurare a greutății: estimare, cântărire la bord;

8.  În jurnal se înregistrează greutatea în echivalent de greutate în viu a peștilor și se menționează factorii de conversie folosiți pentru evaluare.

Informații minime pentru jurnalele de pescuit în cazul operațiunilor de debarcare sau de transbordare:

1.  Datele și portul de debarcare sau transbordare.

2.  Produse:

(a)  specii și prezentare după codul FAO;

(b)  număr de pești sau de lăzi și cantitatea în kg.

3.  Semnătura comandantului sau a agentului navei.

4.  În cazul operațiunilor de transbordare: numele navei receptoare, pavilionul acesteia și numărul ICCAT.

ANEXA III

Programul ICCAT de inspecție comună internațională

În temeiul articolului IX punctul (3) din convenție, ICCAT recomandă stabilirea următoarelor dispoziții pentru controlul internațional în afara apelor aflate sub jurisdicție națională, pentru a se asigura aplicarea convenției și a măsurilor în vigoare care decurg din aceasta:

I.  Încălcări grave

1.  În sensul prezentelor proceduri, o încălcare gravă înseamnă următoarele încălcări ale dispozițiilor măsurilor ICCAT de conservare și gestionare adoptate de ICCAT:

(a)  pescuitul fără licență, permis sau autorizație eliberată de PCC de pavilion;

(b)  nepăstrarea unor registre suficiente privind capturile și a unor date suficiente legate de capturi, în conformitate cu cerințele de raportare ale ICCAT sau erori de raportare semnificative a unor astfel de date privind capturile sau legate de capturi;

(c)  pescuitul într-o zonă în care pescuitul este interzis;

(d)  pescuitul într-un sezon în care pescuitul este interzis;

(e)  capturarea sau reținerea deliberată a unor specii, cu încălcarea măsurilor aplicabile de conservare și gestionare adoptate de ICCAT;

(f)  încălcarea semnificativă a limitelor sau a cotelor de captură în vigoare în temeiul normelor ICCAT;

(g)  utilizarea unor unelte de pescuit interzise;

(h)  falsificarea sau ascunderea intenționată a marcajelor, a identității sau a înmatriculării unei nave de pescuit;

(i)  ascunderea, alterarea sau distrugerea probelor legate de investigarea unei încălcări;

(j)  încălcări multiple, care, considerate laolaltă, constituie o nerespectare gravă a măsurilor în vigoare conform ICCAT;

(k)  agresarea, opunerea de rezistență, intimidarea, hărțuirea sexuală, stânjenirea unui inspector sau a unui observator autorizat sau obstrucționarea ori întârzierea nejustificată a activităților acestuia;

(l)  modificarea sau scoaterea din funcțiune în mod deliberat a VMS;

(m)  alte încălcări definite de ICCAT, din momentul în care au fost incluse și publicate într-o versiune revizuită a acestor proceduri;

(n)  perturbarea sistemului de monitorizare prin satelit sau operarea unei nave fără VMS;

(o)  transbordarea pe mare.

2.  În cazul operațiunilor de urcare la bord și inspectare a unei nave de pescuit pe parcursul cărora inspectorii autorizați observă o activitate sau o stare de lucruri care ar constitui o încălcare gravă, astfel cum este definită la punctul 1, autoritățile statului de pavilion al navelor de inspecție notifică imediat acest lucru statului de pavilion al navei de pescuit, în mod direct, precum și prin intermediul Secretariatului ICCAT. În aceste situații, inspectorul ar trebui să informeze, de asemenea, orice navă de inspecție a statului de pavilion al navei de pescuit, despre care se știe că se află în apropiere.

3.  Inspectorii ICCAT înregistrează inspecțiile efectuate și încălcările constatate (dacă există) în jurnalul de bord al navei de pescuit.

4.  PCC din statul de pavilion se asigură că, în urma inspecției menționate la punctul 2, nava de pescuit în cauză încetează toate activitățile de pescuit. PCC din statul de pavilion solicită navei de pescuit să se îndrepte în termen de 72 de ore către un port desemnat de aceasta, unde se demarează o anchetă.

5.  În cazul în care o inspecție a detectat o activitate sau o stare de lucruri care ar constitui o încălcare gravă, nava ar trebui să fie revizuită în conformitate cu procedurile descrise în Recomandarea ICCAT 11-18 de modificare a Recomandării 09-10 privind constituirea unei liste de nave despre care se presupune că au desfășurat activități ilegale, nedeclarate și nereglementate în zona Convenției ICCAT, luând în considerare orice acțiuni de răspuns și alte urmări.

II.  Realizarea inspecțiilor

6.  Inspecțiile sunt efectuate de inspectori desemnați de către guvernele contractante. Numele agențiilor guvernamentale autorizate și ale inspectorilor individuali desemnați în acest sens de către guvernele lor respective sunt comunicate Comisiei ICCAT.

7.  Navele de inspecție care efectuează operațiuni internaționale de acostare și de inspecție în conformitate cu prezenta anexă trebuie să arboreze un pavilion sau un fanion special aprobate de Comisia ICCAT și eliberate de Secretariatul ICCAT. Numele navelor folosite în acest scop sunt comunicate Secretariatului ICCAT, cât mai curând posibil înainte de începerea activităților de inspecție. Secretariatul ICCAT pune la dispoziția tuturor PCC informații cu privire la navele de inspecție desemnate, inclusiv prin publicarea acestor informații pe site-ul său internet protejat cu parolă.

8.  Inspectorii au asupra lor un document de identitate corespunzător, eliberat de autoritățile statului de pavilion și conform formatului indicat la punctul 21.

9.  Sub rezerva dispozițiilor convenite în conformitate cu punctul 16, o navă de pescuit aflată sub pavilionul unei părți contractante și care pescuiește ton sau specii înrudite în zona Convenției ICCAT din afara apelor aflate sub jurisdicția națională a părții respective se oprește atunci când primește semnalul corespunzător din Codul internațional de semnale de la o navă de inspecție care arborează fanionul ICCAT descrisă la punctul 7 și la bordul căreia se află un inspector, cu excepția cazului în care nava de pescuit este angajată efectiv în operațiuni de pescuit, caz în care se oprește imediat după ce a încheiat operațiunile respective. Comandantul navei de pescuit trebuie să permită echipei de inspecție, astfel cum se specifică la punctul 10, să urce la bord și trebuie să pună la dispoziția acesteia o scară de urcare la bord. Comandantul înlesnește realizarea, de către echipa de inspecție, a examinării echipamentelor, a capturilor sau a uneltelor și a tuturor documentelor relevante pe care un inspector le consideră necesare pentru a verifica dacă sunt respectate recomandările în vigoare ale ICCAT aplicabile statului de pavilion al navei de pescuit inspectate. În plus, inspectorii pot solicita orice explicație pe care o consideră necesară.

10.  Dimensiunea echipei de inspecție este stabilită de către comandantul navei de inspecție, circumstanțele relevante fiind luate în considerare. Echipa de inspecție trebuie să fie cât se poate de mică pentru a îndeplini în condiții de siguranță și securitate sarcinile stabilite în prezenta anexă.

11.  La urcarea la bordul navei de pescuit, inspectorii prezintă documentul de identitate descris la punctul 8. Inspectorii respectă reglementările, procedurile și practicile internaționale general acceptate în ceea ce privește siguranța navei de pescuit inspectate și a echipajului acesteia, intervine cât mai puțin în operațiunile de pescuit sau de depozitare a produselor și, în măsura posibilului, evită orice măsură care ar putea avea efecte negative asupra calității capturii aflate la bord. Inspectorii își limitează cercetările la evaluarea conformității cu recomandările în vigoare ale ICCAT cu privire la statul de pavilion al navei de pescuit respective. În cadrul inspecției pe care o efectuează, inspectorii îi pot solicita comandantului navei de pescuit asistența de care pot avea nevoie. Inspectorii întocmesc un raport al inspecției efectuate, în formatul aprobat de Comisia ICCAT. Inspectorii semnează raportul în prezența comandantului navei de pescuit, care are dreptul de a adăuga sau de a cere adăugarea în raport a oricăror observații pe care le consideră adecvate și care trebuie să semneze observațiile respective.

12.  Copii ale raportului sunt predate comandantului navei de pescuit și guvernului echipei de inspecție; acesta din urmă transmite copii autorităților competente ale statului de pavilion al navei de pescuit inspectate și Comisiei ICCAT. În cazul în care se descoperă o încălcare a recomandărilor ICCAT, inspectorul ar trebui, de asemenea, în măsura posibilului, să informeze orice navă de inspecție a statului de pavilion al navei de pescuit despre care se știe că se află în apropiere.

13.  Opunerea de rezistență față de inspectori sau nerespectarea indicațiilor lor este tratată de către statul de pavilion al navei de pescuit inspectate în același mod în care este tratată opunerea de rezistență față de orice inspector național.

14.  Inspectorii își îndeplinesc sarcinile în temeiul acestor dispoziții în conformitate cu regulile stabilite în prezentul regulament, dar rămân sub controlul operațional al autorităților naționale și răspund în fața acestora.

15.  Guvernele contractante țin cont de rapoartele de inspecție ale inspectorilor străini, de fișele de informații de reperare conforme cu Recomandarea 94-09 a ICCAT și de declarațiile rezultate din inspectarea documentelor și acționează pe baza acestora în temeiul prezentelor dispoziții, în conformitate cu legislația lor națională, în același mod ca în cazul rapoartelor întocmite de inspectorii naționali. Dispozițiile prezentului punct nu impun nicio obligație guvernului contractant de a conferi raportului întocmit de un inspector străin o valoare de probă superioară celei pe care raportul l-ar avea în țara inspectorului. Guvernele contractante colaborează pentru a facilita procedurile judiciare sau de altă natură care decurg din aceste dispoziții.

16.  

(a)  Guvernele contractante informează Comisia ICCAT până la data de 1 ianuarie a fiecărui an în legătură cu planurile lor previzionale privind efectuarea, în anul calendaristic respectiv, a activităților de inspecție în temeiul Recomandării 16-05 a ICCAT, iar Comisia ICCAT poate adresa sugestii guvernelor contractante în vederea coordonării operațiunilor naționale în acest domeniu, inclusiv în ceea ce privește numărul de inspectori și de nave de inspecție la bordul cărora se află inspectori.

(b)  Dispozițiile stabilite în Recomandarea 16-05 a ICCAT și planurile de participare se aplică între guvernele contractante, sub rezerva existenței altor acorduri convenite între acestea care să stipuleze altfel, aceste acorduri fiind notificate Comisiei ICCAT. Cu toate acestea, punerea în aplicare a programului este suspendată între oricare două guverne contractante, în cazul în care unul dintre acestea a informat Comisia ICCAT în acest sens, în așteptarea încheierii unui astfel de acord.

17.  

(a)  Uneltele de pescuit sunt inspectate în conformitate cu reglementările în vigoare pentru subzona în care se desfășoară inspecția. Inspectorii vor preciza în raportul de inspecție subzona în care a avut loc inspecția și vor include în acest raport o descriere a tuturor încălcărilor constatate;

(b)  Inspectorii au autoritatea de a inspecta toate uneltele de pescuit utilizate sau care se găsesc la bord.

18.  Inspectorii aplică o marcă de identificare aprobată de Comisia ICCAT pe orice unealtă de pescuit inspectată care se dovedește a încălca recomandările în vigoare ale ICCAT în ceea ce privește statul de pavilion al navei de pescuit respective și menționează acest fapt în raportul lor.

19.  Inspectorii pot fotografia uneltele, echipamentele, documentația și orice alt element pe care îl consideră necesar, astfel încât să evidențieze acele caracteristici care, în opinia lor, nu sunt în conformitate cu reglementările în vigoare, caz în care elementele fotografiate ar trebui enumerate în raport, iar copiile fotografiilor sunt anexate la copia raportului care este destinată statului de pavilion.

20.  Inspectorii inspectează, dacă este necesar, toate capturile de la bord pentru a determina dacă recomandările ICCAT sunt respectate.

21.  Modelul de carte de identitate pentru inspectori este următorul:

Dimensiuni: Lățime 10,4 cm, înălțime 7 cm.

20190404-P8_TA-PROV(2019)0353_RO-p0000002.png

(1) JO C 440, 6.12.2018, p. 174.
(2) Poziția Parlamentului European din 4 aprilie 2019.
(3)Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).
(4) Regulamentul delegat (UE) 2015/98 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a obligațiilor internaționale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic și al Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (JO L 16, 23.1.2015, p. 23).
(5) Regulamentul (UE) 2017/2107 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2017 de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului (JO L 315, 30.11.2017, p. 1).
(6)Regulamentul (CE) nr. 1239/98 al Consiliului din 8 iunie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 894/97 privind instituirea anumitor măsuri tehnice pentru conservarea rezervelor de pește (JO L 171, 17.6.1998, p. 1).
(7)Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).
(8)Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 112, 30.4.2011, p. 1).
(9)Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p. 1).
(10)Regulamentul (UE) 2016/1627 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al (JO L 252, 16.9.2016, p. 1).
(11)JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(12)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(13)Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).
(14)Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (JO L 347, 28.12.2017, p. 81).
(15)Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/218 al Comisiei din 6 februarie 2017 privind registrul flotei de pescuit a Uniunii (JO L 34, 9.2.2017, p. 9).
(16)Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1986 a Comisiei din 13 decembrie 2018 de instituire a programelor specifice de control și inspecție pentru anumite activități de pescuit și de abrogare a Deciziilor de punere în aplicare 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE și 2014/156/UE (JO L 317, 14.12.2018, p. 29).
(17) Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).

Ultima actualizare: 8 aprilie 2019Notă juridică