Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0109(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0389/2018

Predkladané texty :

A8-0389/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.21

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0353

Prijaté texty
PDF 330kWORD 132k
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel Prechodná verzia
Viacročný plán obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého ***I
P8_TA-PROV(2019)0353A8-0389/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1967/2006 a (EÚ) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (COM(2018)0229),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0162/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2018(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 6. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0389/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C440, 6.12.2018, s. 174.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2107
P8_TC1-COD(2018)0109

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Cieľom spoločnej rybárskej politiky (ďalej aj „SRP“) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013(3) je zabezpečiť využívanie morských biologických zdrojov za udržateľných hospodárskych, environmentálnych a sociálnych podmienok.

(2)  Únia je zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov (ďalej len „dohovor“).

(3)  Počas výročného zasadnutia Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ďalej len „ICCAT“), ktoré sa v roku 2016 konalo vo Vilamoura v Portugalsku, zmluvné strany dohovoru ICCAT a spolupracujúce nezmluvné strany, subjekty alebo rybolovné subjekty uznali potrebu riešiť znepokojujúci stav mečiara veľkého (Xiphias gladius) v Stredozemnom mori (ďalej len „stredomorská populácia mečiara veľkého“), ktorý je v posledných 30 rokoch lovený nadmerne. Na tento účel – ako aj s cieľom zabrániť zániku populácie – a po preskúmaní vedeckého odporúčania Stáleho výboru pre výskum a štatistiku (SCRS) prijalo ICCAT odporúčanie 16-05, ktorým sa stanovuje viacročný plán obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého (ďalej len „plán obnovy ICCAT“). Vzhľadom na to, že súčasné biologické vlastnosti, štruktúra a dynamika stredomorskej populácie mečiara veľkého neumožňujú dosiahnuť úroveň biomasy, pri ktorej možno v krátkodobom horizonte dosiahnuť maximálny udržateľný výnos (MSY) napriek tomu, že sa prijali drastické a naliehavé riadiace opatrenia ako úplný zákaz rybolovu, plán obnovy ICCAT sa má vzťahovať na roky 2017 – 2031. Odporúčanie ICCAT 16-05 nadobudlo účinnosť 12. júna 2017 a je pre Úniu záväzné.

(4)  Únia informovala sekretariát komisie ICCAT listom z decembra 2016, že niektoré opatrenia uvedené v odporúčaní ICCAT 16-05 by mali nadobudnúť účinnosť v Únii v januári 2017, a to najmä v súvislosti s obdobím zákazu rybolovu od 1. januára do 31. marca a prideľovaním kvót pre rybolov v stredomorskej populácii mečiara veľkého. Všetky ostatné opatrenia uvedené v odporúčaní ICCAT 16-05, spoločne s niektorými už zavedenými opatreniami, by sa mali začleniť do plánu obnovy stanoveného týmto nariadením.

(5)  V súlade s článkom 29 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa pozície Únie v rámci regionálnych organizácií pre riadenia rybárstva majú zakladať na najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach, aby sa zabezpečilo, že s rybolovnými zdrojmi sa hospodári v súlade s cieľmi SRP, najmä v súlade s cieľom postupnej obnovy a udržiavania populácií rýb nad úrovňami biomasy, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, aj keď v tomto konkrétnom prípade je termínom, dokedy sa má uvedený cieľ dosiahnuť, rok 2031, a s cieľom poskytnúť podmienky pre ekonomicky životaschopné a konkurencieschopné odvetvie rybolovu a spracovania rýb a pre činnosti na súši súvisiace s rybolovom. Zároveň sa zohľadňuje článok 28 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, v ktorom sa stanovuje, že sa podporujú rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov Únie vo vzťahu k prevádzkovateľom z tretích krajín;.

(6)  Plán obnovy ICCAT zohľadňuje špecifiká rôznych typov rybárskeho výstroja a rybolovných techník. Pri vykonávaní plánu obnovy ICCAT by sa Únia a členské štáty mali usilovať o podporu pobrežných rybolovných činností a výskumu a používania rybárskeho výstroja a rybolovných techník, ktoré sú selektívne, aby sa tak znížil vedľajší úlovok zraniteľných druhov, a ktoré majú menší vplyv na životné prostredie, vrátane výstroja a techník používaných v tradičnom a maloobjemovom rybolove, a prispievať tak k primeranej životnej úrovni miestnych hospodárstiev.

(7)  V nariadení (EÚ) č. 1380/2013 sa stanovuje koncepcia minimálnych ochranných referenčných veľkostí. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť by sa koncepcia minimálnych veľkostí podľa dohovoru ICCAT mala implementovať do práva Únie vo forme minimálnych ochranných referenčných veľkostí.

(8)  Podľa odporúčania ICCAT 16-05 jedince zo stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktoré pri ulovení nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, sa musia odhodiť. To isté platí pre úlovky zo stredomorskej populácie mečiara veľkého presahujúce obmedzenie vedľajších úlovkov, ktoré členské štáty stanovili vo svojich ročných rybolovných plánoch. Aby si Únia splnila svoje medzinárodné záväzky, ktoré jej vyplývajú z dohovoru ICCAT, v článku 5a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/98(4) sa stanovujú výnimky z povinnosti vylodiť úlovky zo stredomorskej populácie mečiara veľkého podľa článku 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Delegovaným nariadením (EÚ) 2015/98 sa vykonávajú určité ustanovenia odporúčania ICCAT 16-05, ktoré stanovuje povinnosť odhadzovať úlovky zo stredomorskej populácie mečiara veľkého plavidlám, ktoré prekročili pridelené kvóty alebo maximálne množstvo povolených vedľajších úlovkov. Do rozsahu pôsobnosti uvedeného delegovaného nariadenia patria aj plavidlá, ktoré vykonávajú rekreačné rybárstvo.

(9)  Keďže plánom obnovy stanoveným v tomto nariadení sa bude vykonávať odporúčania komisie ICCAT 16-05, ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2107(5) týkajúce sa stredomorskej populácie mečiara veľkého vypustiť.

(10)  Rybolovné činnosti s použitím unášaných sietí zaznamenali v minulosti prudký nárast z hľadiska rybolovného úsilia a nedostatočnej selektívnosti. Nekontrolované rozšírenie týchto činností predstavovalo vážne riziko pre cieľové druhy a ich použitie bolo podľa nariadenia Rady (ES) č. 1239/98(6) zakázané pri love rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti vrátane mečiara veľkého.

(11)  Na zabezpečenie súladu so SRP boli prijaté právne predpisy Únie, ktorými sa zaviedol systém kontrol, inšpekcií a presadzovania predpisov, ktorého súčasťou je boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu. V prvom rade bol nariadením Rady (ES) č. 1224/2009(7) zriadený systém Únie na kontrolu, inšpekciu a presadzovanie pravidiel s globálnym a integrovaným prístupom, aby sa zaistilo dodržiavanie všetkých pravidiel SRP. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 404/2011(8) sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 1224/2009. Nariadením Rady (ES) č. 1005/2008(9) sa zriaďuje systém Spoločenstva na zabraňovanie NNN rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie. Dané nariadenia už zahŕňajú viacero ustanovení vzťahujúcich sa na niekoľko opatrení uvedených v odporúčaní komisie ICCAT 16-05. Tieto ustanovenia preto netreba opakovať v tomto nariadení.

(12)  V prípade dohôd o prenájme rybárskych plavidiel sú vzťahy medzi vlastníkom, nájomcom a vlajkovým štátom často nejasné. Niektorí prevádzkovatelia vykonávajúci NNN činnosti sa vyhýbajú kontrolám tým, že tieto dohody zneužívajú. Prenájom zakazuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1627(10) v rámci rybolovu tuniaka modroplutvého. Ako preventívne opatrenie na ochranu obnovovanej populácie a v záujme súladu s právom Únie je vhodné prijať podobný zákaz v pláne obnovy stanovenom v tomto nariadení.

(13)  Právnymi predpismi Únie by sa mali vykonávať odporúčania ICCAT tak, aby sa na rybárov Únie a tretích krajín vzťahovali rovnaké podmienky a aby tieto pravidlá všetci akceptovali.

(14)  S cieľom urýchlene zaviesť do práva Únie budúce odporúčania komisie ICCAT, ktorými sa zmení alebo doplní plán obnovy ICCAT, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu príloh k tomuto nariadeniu a určitých ustanovení tohto nariadenia týkajúcich sa lehôt na nahlasovanie informácií, trvaní období hájenia, minimálnych ochranných referenčných veľkostí, úrovní tolerancie náhodných úlovkov a vedľajších úlovkov, technických vlastností rybárskeho výstroja, percenta využívania kvót na účely informovania Komisie, ako aj informácií, ktoré sa majú poskytnúť o rybárskych plavidlách. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(11). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(15)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o formát pre výročnú správu o vykonávaní tohto nariadenia predkladanú členskými štátmi. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(12).

(16)  Delegovanými aktmi a vykonávacími aktmi, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, by nemalo byť dotknuté vykonávanie budúcich odporúčaní ICCAT do práva Únie prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu.

(17)  Príloha II k nariadeniu Rady (ES) č. 1967/2006(13) povoľuje plavidlám, ktoré cielene lovia mečiara veľkého, nasadiť alebo mať na palube maximálne 3 500 háčikov, zatiaľ čo odporúčania ICCAT 16-05 povoľujú maximálne 2 500 háčikov. S cieľom riadne transponovať toto odporúčanie do práva Únie treba zodpovedajúcim spôsobom zmeniť nariadenie (ES) č. 1967/2006.

(18)  Kapitola III oddiel 2 nariadenia (EÚ) 2017/2107, ktorým sa ustanovujú niektoré technické a kontrolné opatrenia týkajúce sa stredomorskej populácie mečiara veľkého. Opatrenia stanovené odporúčaním ICCAT 16-05, ktoré sa implementujú týmto nariadením, sú z hľadiska obnovy tejto populácie reštriktívnejšie alebo presnejšie. Kapitola III oddiel 2 nariadenia (EÚ) 2017/2107 by sa preto mala vypustiť a nahradiť príslušnými opatreniami stanovenými v tomto nariadení,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú všeobecné pravidlá, podľa ktorých má Únia v rokoch 2017 až 2031 vykonávať viacročný plán obnovy populácie mečiara veľkého (Xiphias gladius) v Stredozemnom mori (ďalej len „stredomorská populácia mečiara veľkého“), ktorý prijala ▌ICCAT.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a)  rybárske plavidlá Únie a plavidlá Únie vykonávajúce rekreačné rybárstvo, ktoré:

i)  lovia stredomorskú populáciu mečiara veľkého; alebo

ii)  vykonávajú prekládky alebo prevážajú na palube stredomorskú populáciu mečiara veľkého, a to aj mimo oblasti dohovoru ICCAT;

b)  rybárske plavidlá tretích krajín a plavidlá tretích krajín vykonávajúce rekreačný rybolov, ktoré pôsobia vo vodách Únie a ktoré lovia stredomorskú populáciu mečiara veľkého;

c)  plavidlá tretích krajín, ktoré sa podrobujú inšpekciám v prístavoch členských štátov a majú na palube stredomorskú populáciu mečiara veľkého alebo produkty rybolovu stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktoré ešte neboli vylodené ani prekladané v prístavoch.

Článok 3

Cieľ

Odchylne od článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je cieľom tohto nariadenia dosiahnuť do roku 2031, aby biomasa stredomorskej populácie mečiara veľkého zodpovedala aspoň so 60 % pravdepodobnosťou maximálnemu udržateľnému výnosu (MSY).

Článok 4

Vzťah k ostatným aktom Únie

Toto nariadenie sa uplatňuje okrem toho na tieto nariadenia, alebo ak tieto nariadenia stanovujú výnimky z neho:

a)  nariadenie (ES) č. 1224/2009;

b)  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2403(14);

c)  nariadenie (EÚ) 2017/2107.

Článok 5

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1)  „rybárske plavidlo“ je každé plavidlo s vybavením na komerčné využívanie morských biologických zdrojov;

(2)  „rybárske plavidlo Únie“ je rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu a zaregistrované v Únii;

(3)  „oblasť dohovoru ICCAT“ sú všetky vody Atlantického oceánu a priľahlých morí;

(4)  „Stredozemné more“ sú morské vody Stredozemného mora na východ od 5°36' z. d.;

(5)  „ZS“ sú zmluvné strany dohovoru ICCAT a spolupracujúce nezmluvné strany, subjekty alebo rybárske subjekty;

(6)  „oprávnenie na rybolov“ je oprávnenie vydané rybárskemu plavidlu Únie, ktoré ho oprávňuje vykonávať špecifické rybolovné činnosti počas špecifikovaného obdobia v danej oblasti alebo v rámci daného druhu rybolovu za špecifických podmienok;

(7)  „rybolovná možnosť“ je kvantifikovaný právny nárok na rybolov vyjadrený z hľadiska úlovkov alebo rybolovného úsilia;

(8)  „populácia“ je morský biologický zdroj, ktorý sa vyskytuje v danej oblasti hospodárenia;

(9)  „produkty rybolovu“ sú vodné organizmy, ktoré sa získali akoukoľvek rybolovnou činnosťou, alebo produkty, ktoré sa z nich získali;

(10)  „odhodené úlovky“ sú úlovky, ktoré sa vrátia do mora;

(11)  „rekreačné rybárstvo“ sú nekomerčné rybolovné činnosti, pri ktorých sa využívajú morské biologické zdroje na účely rekreácie, cestovného ruchu alebo športu;

(12)  „údaje systému monitorovania plavidiel“ sú údaje o identifikácii rybárskych plavidiel, zemepisnej polohe, dátume, čase, kurze a rýchlosti zasielané satelitnými sledovacími zariadeniami nainštalovanými na palube rybárskych plavidiel do strediska monitorovania rybolovu vlajkového členského štátu;

(13)  „vylodenie“ je prvé vyloženie akéhokoľvek množstva produktov rybárstva z paluby rybárskeho plavidla na pevninu;

(14)  „prekládka“ je vyloženie všetkých alebo niektorých produktov rybolovu z paluby jedného plavidla na iné plavidlo;

(15)  „prenájom“ je dohoda, na základe ktorej rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu počas vymedzeného obdobia zmluvne využíva prevádzkovateľ v inom členskom štáte alebo v tretej krajine bez toho, aby došlo k zmene vlajky;

(16)  „lovné šnúry“ sú rybársky výstroj, ktorý pozostáva z hlavnej šnúry, ku ktorej sú pripevnené nadväzné šnúry s háčikmi; dĺžka týchto šnúr a odstupy medzi nimi sa líšia v závislosti od cieľového druhu;

(17)  „háčik“ je zahnutý, zaostrený kúsok oceľového drôtu;

(18)  „udica“ je výstroj používaný rekreačnými rybármi, ktorý pozostávajú zo šnúry umiestnenej na prúte navinutej na otočnom mechanizme (navijaku), ktorý slúži na jej navíjanie.

HLAVA II

RIADIACE OPATRENIA, TECHNICKÉ OCHRANNÉ OPATRENIA A KONTROLNÉ OPATRENIA

ČLÁNOK 1

Opatrenia na riadenie

Článok 6

Rybolovné úsilie

1.  Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby rybolovné úsilie rybárskych plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou zodpovedalo rybolovným možnostiam pre stredomorskú populáciu mečiara veľkého, ktoré má tento členský štát k dispozícii.

2.  Prenos nevyužitých kvót na stredomorskú populáciu mečiara veľkého sa zakazuje.

Článok 7

Prideľovanie rybolovných možností

1.  V súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 členské štáty pri prideľovaní rybolovných možností, ktoré majú k dispozícii, používajú transparentné a objektívne kritériá vrátane kritérií environmentálnej, sociálnej a hospodárskej povahy a taktiež sa usilujú spravodlivo rozdeliť vnútroštátne kvóty medzi rôzne segmenty flotily s ohľadom na tradičný a maloobjemový tradičný rybolov a poskytovať stimuly rybárskym plavidlám Únie, ktoré používajú selektívny rybársky výstroj alebo rybolovné techniky so zníženým vplyvom na životné prostredie.

2.  Každý členský štát stanoví v rámci svojej kvóty pre stredomorskú populáciu mečiara veľkého kvótu na vedľajšie úlovky tohto druhu, ktorú Komisii oznámi pri zasielaní svojho ročného rybolovného plánu v súlade s článkom 9. Takýmto opatrením sa zabezpečí, že sa z kvóty odpočítajú všetky mŕtve jedince zo stredomorskej populácie mečiara veľkého.

3.  Členské štáty sa usilujú o pridelenie všetkých zvýšení rybolovných možností vyplývajúcich z úspešného vykonávania tohto nariadenia tým rybárskym plavidlám, ktorým predtým neboli pridelené kvóty pre stredomorskú populáciu mečiara veľkého a ktoré spĺňajú kritériá prideľovania rybolovných možností stanovené v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Článok 8

Obmedzenia kapacity

1.  Počas trvania plánu obnovy stanoveného týmto nariadením sa uplatňuje obmedzenie kapacity rybárskych plavidiel podľa typu rybárskeho výstroja. Členské štáty obmedzia podľa typu rybárskeho výstroja počet rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a sú oprávnené loviť v stredomorskej populácii mečiara veľkého, na priemerný ročný počet plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a ktoré v rokoch 2013 až 2016 lovili, ponechávali na palube, vykonávali prekládky, prepravovali alebo vyloďovali jedincov zo stredomorskej populácie mečiara veľkého.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť, že počet plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a ktoré v roku 2016 lovili, ponechávali na palube, vykonávali prekládky, prepravovali alebo vyloďovali jedincov zo stredomorskej populácie mečiara veľkého, použijú na účely výpočtu obmedzenia kapacity, ak je uvedený počet nižší než priemerný ročný počet plavidiel počas obdobia 2013 – 2016. V prípade rybárskych plavidiel by sa uvedené obmedzenie kapacity malo uplatňovať podľa typu výstroja.

3.  Na kapacitný limit uvedený v odseku 1 môžu členské štáty na roky 2018 a 2019 uplatniť 5 % toleranciu.

4.  Členské štáty do 1. marca každého roka informujú Komisiu o opatreniach prijatých na obmedzenie počtu rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a sú oprávnené loviť v stredomorskej populácií mečiara veľkého. Tieto informácie sa zahrnú do ročných rybolovných plánov predkladaných v súlade s článkom 9.

Článok 9

Ročné rybolovné plány

1.  Členské štáty predložia svoje ročné rybolovné plány Komisii do 1. marca každého roka. Takéto ročné rybolovné plány musia byť predložené vo formáte stanovenom v usmerneniach komisie ICCAT na predkladanie údajov a informácií a musia obsahovať podrobné informácie o kvótach pre stredomorskú populáciu mečiara veľkého pridelených podľa typu rybárskeho výstroja vrátane kvóty pridelenej na rekreačný rybolov (v relevantných prípadoch) a na vedľajšie úlovky.

2.  Komisia zhromaždí ročné rybolovné plány uvedené v odseku 1 a ich obsah začlení do rybolovného plánu Únie. Komisia postúpi uvedený rybolovný plán Únie sekretariátu komisie ICCAT do 15. marca každého roka.

KAPITOLA 2

Technické ochranné opatrenia

Oddiel 1

Rybárske sezóny

Článok 10

Obdobia zákazu rybolovu

1.  Počas obdobia zákazu rybolovu sa nesmie loviť (či už ako cieľový druh alebo vedľajší úlovok), ponechávať na palube, prekladať ani vyloďovať stredomorská populácia mečiara veľkého. Obdobie zákazu rybolovu je každoročne od 1. januára do 31. marca.

2.  V záujme ochrany stredomorskej populácie mečiara veľkého sa na plavidlá, ktoré od 1. októbra do 30. novembra každého roka cielene lovia v stredomorskej populácii tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga) lovnými šnúrami, uplatňuje obdobie zákazu rybolovu.

3.  Členské štáty monitorujú účinnosť období zákazu rybolovu uvedených v odsekoch 1 a 2 a každoročne predkladajú Komisii aspoň dva mesiace a 15 dní pred výročným zasadnutím komisie ICCAT všetky relevantné informácie o vhodných kontrolách a inšpekciách vykonaných v predchádzajúcom roku na účely dosiahnutia súladu s týmto článkom. Komisia každoročne postúpi dané informácie sekretariátu komisie ICCAT najmenej dva mesiace pred výročným zasadnutím komisie ICCAT.

Oddiel 2

Minimálna ochranná referenčná veľkosť, náhodné úlovky a vedľajšie úlovky

Článok 11

Minimálna ochranná referenčná veľkosť jedincov zo stredomorskej populácie mečiara veľkého

1.  Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa zakazuje cielene loviť, ponechávať na palube, prekladať, vyloďovať, prepravovať, skladovať, predávať, vystavovať alebo ponúkať na predaj stredomorskú populáciu mečiara veľkého vrátane úlovkov v rámci rekreačného rybárstva:

a)  ktorých dĺžka meraná od dolnej čeľuste po vidlicu chvostovej plutvy je menej ako 100 cm; alebo

b)  ktorých hmotnosť je menej ako 11,4 kg živej hmotnosti alebo 10,2 kg v prípade jedincov bez žiabier a vnútorností.

2.  Ponechať na palube, prekladať, vyloďovať alebo prepravovať prvou prepravou po vylodení možno len celé jedince stredomorskej populácie mečiara veľkého, z ktorých nebola odstránená žiadna vonkajšia časť, alebo jedince zbavené žiabier a vnútorností.

Článok 12

Náhodné úlovky zo stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

Bez ohľadu na článok 11 ods. 1 rybárske plavidlá, ktoré cielene lovia v stredomorskej populácii mečiara veľkého, môžu ponechávať na palube, prekladať, premiestňovať, vyloďovať, prepravovať, skladovať, predávať alebo vystavovať alebo ponúkať na predaj náhodné úlovky zo stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, pokiaľ hmotnosť alebo počet jedincov ulovených dotknutými rybárskymi plavidlami nepresiahne 5 % z celkového úlovku zo stredomorskej populácie mečiara veľkého.

Článok 13

Vedľajšie úlovky

1.  Vedľajšie úlovky zo stredomorskej populácie mečiara veľkého nesmú kedykoľvek po rybolovnej operácií presiahnuť obmedzenie vedľajších úlovkov, ktoré členské štáty stanovili vo svojich ročných rybolovných plánoch pre celkový úlovok na palube z hľadiska hmotnosti ani počtu kusov druhov ▌.

2.  Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 rybárske plavidlá, ktoré nelovia v stredomorskej populácii mečiara veľkého cielene, nesmú ponechávať na palube úlovky zo stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktoré prekračujú dané obmedzenie vedľajších úlovkov ▌.

3.  Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 platí, že ak dôjde k vyčerpaniu kvóty pre stredomorskú populáciu mečiara veľkého pridelenej vlajkovému členskému štátu, všetky jedince stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktoré boli chytené živé, sa vypustia.

4.  Ak dôjde k vyčerpaniu kvóty pre stredomorskú populáciu mečiara veľkého pridelenej vlajkovému členskému štátu, spracovanie a komerčné využitie mŕtvych jedincov zo stredomorskej populácie mečiara veľkého sa zakazuje a všetky úlovky sa musia zaznamenať. O množstve takýchto mŕtvych jedincov zo stredomorskej populácie mečiara veľkého členské štáty každoročne informujú Komisiu, ktorá ich v súlade s článkom 21 postupuje sekretariátu komisie ICCAT.

Oddiel 3

Technické vlastnosti rybárskeho výstroja

Článok 14

Technické vlastnosti rybárskeho výstroja

1.  Rybárske plavidlá cielene loviace v stredomorskej populácii mečiara veľkého ▌ môžu nasadiť alebo mať na palube maximálne 2 500 háčikov.

2.  Odchylne od odseku 1 platí, že v prípade dlhších ako dvojdňových výjazdov môžu mať rybárske plavidlá na palube náhradnú súpravu 2 500 pripravených háčikov za predpokladu, že je riadne priviazaná a uskladnená v podpalubí tak, aby sa nedala bezprostredne použiť.

3.  Veľkosť háčikov nesmie byť menej ako 7 cm na výšku.

4.  Pelagické lovné šnúry nesmú byť dlhšie ako 30 námorných míľ (55,56 km).

ČLÁNOK 3

Kontrolné opatrenia

Oddiel 1

Register plavidiel

Článok 15

Oprávnenia na rybolov

1.  Členské štáty vydávajú oprávnenia rybárskym plavidlám cielene loviacim v stredomorskej populácii mečiara veľkého a plaviacim sa pod ich vlajkou v súlade s príslušnými ustanoveniami stanovenými v nariadení (EÚ) 2017/2403, najmä jeho článkami 20 a 21 ▌.

2.  Povolenie na cielený lov, ponechávanie na palube, prekladanie, vyloďovanie, prepravovanie alebo spracovávanie jedincov zo stredomorskej populácie mečiara veľkého majú iba plavidlá Únie zapísané v registri ICCAT pre plavidlá v súlade s postupom stanoveným v článkoch 16 a 17, a to bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 13 o vedľajších úlovkoch.

3.  Veľkokapacitné rybárske plavidlá s oprávnením od členských štátov ▌ musia byť zapísané v registri ICCAT pre plavidlá s najväčšou dĺžkou 20 metrov alebo viac, ktoré majú oprávnenie pôsobiť v oblasti dohovoru ICCAT.

Článok 16

Informácia o plavidlách s oprávnením loviť stredomorské populácie mečiara veľkého a tuniaka dlhoplutvého v tomto roku

1.  Členské štáty predložia elektronicky každý rok Komisii tieto informácie vo formáte stanovenom v usmerneniach komisie ICCAT k predkladaniu údajov a informácií:

a)  do 1. januára informácie týkajúce sa rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a sú oprávnené loviť v stredomorskej populácii mečiara veľkého, ako aj plavidiel, ktoré sú oprávnené loviť v stredomorskej populácii mečiara veľkého v rámci rekreačného rybárstva;

b)  do 1. marca informácie týkajúce sa rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a sú oprávnené cielene loviť v stredomorskej populácii tuniaka dlhoplutvého.

Komisia každoročne zašle sekretariátu komisie ICCAT informácie uvedené v písmene a) do 15. januára a informácie uvedené v písmene b) do 15. marca.

Informácie o rybárskych plavidlách uvedených v prvom pododseku písm. a) a b) tohto odseku obsahujú názov plavidla a číslo v registri rybárskej flotily Únie (Community fleet register number, CFR) ako je vymedzené v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/218(15).

2.  Okrem informácií podľa odseku 1 členské štáty oznámia Komisii ▌ každú ▌ zmenu informácií týkajúcich sa rybárskych plavidiel podľa odseku 1 do 30 dní od tejto zmeny. Komisia ▌ do 45 dní odo dňa ▌zmeny postúpi dané informácie sekretariátu ICCAT.

3.  Okrem informácií zaslaných sekretariátu ICCAT v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku Komisia podľa potreby v súlade s článkom 7 ods. 6 nariadenia EÚ 2017/2403 bezodkladne zašle aktualizované údaje o plavidlách uvedených v odseku 1 tohto článku sekretariátu ICCAT.

Článok 17

Informácie o plavidlách, ktoré boli počas predchádzajúceho roku oprávnené na cielený lov v stredomorskej populácii mečiara veľkého harpúnou alebo pelagickou lovnou šnúrou

1.  Členské štáty elektronicky predkladajú Komisii do 30. júna každého roka tieto informácie týkajúce sa rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou, ktoré boli počas predchádzajúceho roka oprávnené cielene loviť v stredomorskej populácii mečiara veľkého pelagickou lovnou šnúrou alebo harpúnou:

a)  názov plavidla (ak názov neexistuje, registračné číslo bez kódu krajiny);

b)  číslo v registri rybárskej flotily Únie v zmysle prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/218;

c)  číslo v registri ICCAT.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa predkladajú vo formáte stanovenom ▌ v usmerneniach komisie ICCAT k predkladaniu údajov a informácií.

3.  Komisia zašle informácie uvedené v odseku 1 sekretariátu komisie ICCAT do 31. júla každého roka.

Oddiel 2

Monitorovanie a dohľad

Článok 18

Systém monitorovania plavidiel

1.  Z dôvodov kontroly sa prenos údajov systému monitorovania plavidiel (ďalej len „systém VMS“) z rybárskych plavidiel s oprávnením na lov v stredomorskej populácii mečiara veľkého počas prítomnosti uvedených plavidiel v prístave nepreruší.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby ich strediská monitorovania rybolovu postúpili Komisii a ňou určenému orgánu v reálnom čase a vo formáte „https data feed“ hlásenia systému VMS zaslané rybárskymi plavidlami, ktoré sa plavia pod ich vlajkou. Komisia dané správy zašle elektronicky sekretariátu komisie ICCAT.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby:

a)  hlásenia systému VMS od rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, boli postupované Komisii aspoň každé dve hodiny;

b)  v prípade technickej poruchy systému VMS alternatívne hlásenia doručené podľa článku 25 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011, ktoré zasiela rybárske plavidlo plaviace sa pod ich vlajkou, boli postupované Komisii do 24 hodín po prijatí ich strediskami monitorovania rybolovu;

c)  hlásenia systému VMS postúpené Komisii boli číslované podľa poradia (jedinečným identifikačným číslom), čím sa zabráni dvojitým hláseniam;

d)  hlásenia systému VMS postupované Komisii boli v súlade s článkom 24 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011.

4.  Každý členský štát prijme potrebné opatrenia, ktorými zabezpečí, aby sa so všetkými hláseniami systému VMS sprístupnenými jeho inšpekčným plavidlám zaobchádzalo dôverne a aby sa použili výlučne na účely inšpekcie operácií na mori.

Článok 19

Prenájom rybárskych plavidiel Únie

Prenájom rybárskych plavidiel Únie na cielený lov v stredomorskej populácii mečiara veľkého sa zakazuje.

Článok 20

Vnútroštátne programy vedeckých pozorovateľov pre plavidlá na lov pelagickou lovnou šnúrou

1.  Každý členský štát s kvótou pre lov v stredomorskej populácii mečiara veľkého zavedie vnútroštátny vedecký program pozorovateľov pre plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou a určené na cielený lov v stredomorskej populácii mečiara veľkého pelagickou lovnou šnúrou v súlade s týmto článkom. Vnútroštátny program pozorovateľov musí spĺňať minimálne požiadavky stanovené v prílohe I.

2.  Každý dotknutý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátni vedeckí pozorovatelia boli prítomní najmenej na 10 % plavidiel s najväčšou dĺžkou viac ako 15 metrov plaviacich sa pod jeho vlajkou a určených na cielený lov v stredomorskej populácii mečiara veľkého pelagickou lovnou šnúrou. Percentuálny podiel sa meria ako počet rybolovných dní, záťahov, plavidiel alebo výjazdov.

3.  Každý dotknutý členský štát musí navrhnúť a uplatňovať metódu vedeckého monitorovania s cieľom zozbierať informácie o činnostiach pelagických plavidiel s dlhými lovnými šnúrami a s najväčšou dĺžkou do 15 metrov plaviacich sa pod jeho vlajkou. Každý vlajkový členský štát do roku 2020 vo svojom ročnom rybolovnom pláne uvedenom v článku 9 predloží Komisii podrobné údaje o tejto metóde vedeckého monitorovania.

4.  Komisia ihneď postúpi podrobné údaje o metóde vedeckého monitorovania uvedenej v odseku 3 na vyhodnotenie Stálemu výboru ICCAT pre výskum a štatistiku (ďalej len „SCRS“). Skôr, ako sa metódy vedeckého monitorovania začnú používať, musí ich na svojom výročnom zasadnutí schváliť komisia ICCAT.

5.  Členské štáty vydajú svojim vnútroštátnym vedeckým pozorovateľom úradný doklad totožnosti.

6.  Okrem plnenia úloh stanovených v prílohe I členské štáty požadujú od vedeckých pozorovateľov, aby posudzovali a nahlasovali tieto údaje týkajúce sa stredomorskej populácie mečiara veľkého:

a)  množstvo odhodených jedincov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť;

b)  veľkosť a vek dosiahnutia pohlavnej zrelosti pre daný región;

c)  využívanie biotopov na účely porovnania dostupnosti stredomorskej populácie mečiara veľkého pre rôzne druhy rybolovu vrátane porovnania medzi tradičným rybolovom a rybolovom mezopelagickou lovnou šnúrou;

d)  vplyv rybolovu mezopelagickou lovnou šnúrou z hľadiska zloženia úlovku, úlovku na jednotku úsilia a zloženia úlovku podľa veľkosti; a

e)  mesačný odhad podielu pohlavne zrelých rýb a doplnkov v úlovku.

7.  Členské štáty predložia Komisii do 30. júna každého roka informácie za predchádzajúci rok získané v rámci svojich vnútroštátnych programov vedeckých pozorovateľov. Komisia postúpi dané informácie sekretariátu komisie ICCAT do 31. júla každého roka.

Oddiel 3

Kontrola úlovkov

Článok 21

Zaznamenávanie a oznamovanie úlovkov

1.  Kapitán každého rybárskeho plavidla oprávneného na lov v stredomorskej populácii mečiara veľkého vedie rybársky denník v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe II a predkladá informácie z lodného denníka vlajkovému členskému štátu.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté nahlasovacie povinnosti členských štátov podľa nariadenia (ES) č. 1224/2009, členské štáty zasielajú Komisii štvrťročné správy o všetkých úlovkoch zo stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktoré ulovili oprávnené plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou, pokiaľ sa takéto informácie nezasielajú v mesačných intervaloch. Tieto štvrťročné správy sa zasielajú vo formáte správy o súhrnných údajoch o úlovkoch najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroka (a to do 15. apríla, 15. júla a 15. októbra každého roka a 15. januára nasledujúceho roka). Komisia zasiela tieto informácie sekretariátu komisie ICCAT do 30. apríla, 30. júla a 30. októbra každého roka a do 30. januára nasledujúceho roka.

3.  Okrem informácií uvedených v odseku 1 členské štáty predkladajú Komisii do 30. júna každého roka tieto informácie týkajúce sa rybárskych plavidiel Únie, ktoré boli počas predchádzajúceho roku oprávnené cielene loviť v stredomorskej populácii mečiara veľkého pelagickou lovnou šnúrou alebo harpúnou:

a)  informácie týkajúce sa rybolovných činností podľa cieľového druhu a oblasti, buď na základe odberu vzoriek alebo za celú flotilu, vrátane:

i)  obdobia/období rybolovu a celkového počtu rybolovných dní plavidla za rok;

ii)  geografických oblastí (rozčlenené podľa štatistických obdĺžnikov ICCAT) pre rybolovné činnosti plavidla;

iii)  typu plavidla;

iv)  počtu háčikov, ktoré plavidlo použilo;

v)  počtu sád lovných šnúr, ktoré plavidlo použilo;

vi)  celková dĺžka všetkých sád lovných šnúr plavidla;

b)  údaje o úlovkoch za čo najkratšie časovo-priestorové úseky vrátane:

i)  veľkosti a pokiaľ možno aj vekového zloženia úlovkov;

ii)  úlovkov a zloženia úlovkov na plavidlo;

iii)  rybolovného úsilia (priemerný počet rybolovných dní na plavidlo, priemerný počet háčikov na plavidlo, priemerný počet sád lovných šnúr na plavidlo, priemerná celková dĺžka lovných šnúr na plavidlo).

Komisia postúpi uvedené informácie sekretariátu komisie ICCAT do 31. júla každého roka.

4.  Informácie uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa predkladajú vo formáte stanovenom ▌ v usmerneniach komisie ICCAT k predkladaniu údajov a informácií.

Článok 22

Údaje o využívaní kvót

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 34 nariadenia (ES) č. 1224/2009, každý členský štát bezodkladne informuje Komisiu, keď sa predpokladá, že bolo dosiahnuté 80 % využitie kvóty pre lov v stredomorskej populácii mečiara veľkého pridelenej pre daný typ rybárskeho výstroja.

2.  Ak akumulované úlovky zo stredomorskej populácie mečiara veľkého dosiahli 80 % ▌ vnútroštátnej kvóty, vlajkové členské štáty zasielajú údaje o úlovkoch Komisii každý týždeň.

Oddiel 4

Vyloďovanie a prekládky

Článok 23

Určené prístavy

1.  Úlovky zo stredomorskej populácie mečiara veľkého, vrátane vedľajších úlovkov a úlovkov v rámci rekreačného rybárstva, v prípade ktorých nie je každý jedinec označený štítkom podľa článku 30, sa môžu vyloďovať alebo prekladať iba v určených prístavoch.

2.  Každý členský štát určí v súlade s článkom 43 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009 prístavy, v ktorých sa uskutočňujú vylodenia a prekládky zo stredomorskej populácie mečiara veľkého uvedené v odseku 1.

3.  Každý rok do 15. februára členské štáty predložia Komisii zoznam určených prístavov. Každý rok do 1. marca Komisia zašle uvedený zoznam sekretariátu komisie ICCAT.

Článok 24

Predchádzajúce oznámenie

1.  Na kapitánov rybárskych plavidiel Únie s najväčšou dĺžkou 12 metrov alebo viac, ktoré sú zapísané v zozname plavidiel uvedenom v článku 16 tohto nariadenia, sa uplatňuje článok 17 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Predchádzajúce oznámenie ▌ stanovené v článku 17 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa zašle príslušnému orgánu členského štátu ▌alebo ZS, ktorých prístavy alebo zariadenia na vylodenie chcú použiť, ako aj vlajkovému členskému štátu, ak nejde o prístavný členský štát.

2.  Kapitáni rybárskych plavidiel Únie s najväčšou dĺžkou menej ako 12 metrov, ktoré sú zapísané v zozname plavidiel uvedenom v článku 16, oznámia príslušnému orgánu členského štátu ▌alebo ZS, ktorých prístavy alebo zariadenia na vylodenie chcú použiť, ako aj vlajkovému členskému štátu, ak nejde o prístavný členský štát, najneskôr štyri hodiny pred predpokladaným časom príchodu do prístavu tieto informácie:

a)  predpokladaný čas príchodu;

b)  odhadované množstvo úlovkov zo stredomorskej populácie mečiara veľkého držaných na palube a

c)  informácie o geografickej oblasti, z ktorej úlovok pochádza.

3.  Ak je rybolovný revír menej než štyri hodiny od prístavu, odhadované množstvá stredomorskej populácie mečiara veľkého ponechané na palube možno zmeniť kedykoľvek pred príchodom.

4.  Príslušné orgány prístavných členských štátov vedú záznamy o všetkých predchádzajúcich oznámeniach za aktuálny rok.

Článok 25

Prekládky

1.  Prekládky na mori vykonávané plavidlami Únie, ktoré prevážajú na palube úlovky zo stredomorskej populácie mečiara veľkého, alebo plavidlami tretích krajín vo vodách Únie sú zakázané za každých okolností.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 51, článok 52 ods. 2 a 3 a články 54 a 57 nariadenia (EÚ) 2017/2107, plavidlá môžu prekladať úlovky zo stredomorskej populácie mečiara veľkého iba v určených prístavoch.

Oddiel 5

Inšpekcie

Článok 26

Ročné plány inšpekcií

1.  Každý rok do 31. januára členské štáty predložia Komisii svoje ročné plány inšpekcií. Pri vypracovaní týchto ročných plánov inšpekcií treba zohľadniť:

a)  ciele, priority a postupy, ako aj kritériá pre inšpekčné činnosti stanovené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2018/1986(16); a

b)  vnútroštátny kontrolný akčný program pre stredomorskú populáciu mečiara veľkého vypracovaný podľa článku 46 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

2.  Komisia zhromaždí vnútroštátne plány inšpekcií a ich obsah začlení do plánu inšpekcií Únie. Plán inšpekcií Únie zašle sekretariátu komisie ICCAT na schválenie zo strany ICCAT spolu s ročnými rybolovnými plánmi uvedenými v článku 9.

Článok 27

Program ICCAT pre spoločné medzinárodné inšpekcie

1.  Spoločné medzinárodné inšpekcie sa vykonávajú v súlade s programom ICCAT pre spoločné medzinárodné inšpekcie (ďalej len „program ICCAT“) stanoveným v prílohe III.

2.  Členské štáty, ktorých rybárske plavidlá sú oprávnené loviť v stredomorskej populácii mečiara veľkého, pridelia v rámci programu ICCAT inšpektorov a vykonávajú inšpekcie na mori. Inšpektorov Únie pôsobiacich v rámci programu ICCAT môže prideliť Komisia alebo ňou určený orgán.

3.  Zakaždým, keď v oblasti dohovoru ICCAT vykonáva rybolov v stredomorskej populácii mečiara veľkého súčasne viac ako 50 rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou jedného členského štátu, daný členský štát vyšle inšpekčné plavidlo na účely inšpekcie a kontroly na mori v Stredozemnom mori, a to na celé obdobie činnosti daných plavidiel. Táto povinnosť sa považuje za splnenú vtedy, keď členské štáty spolupracujú na vyslaní inšpekčného plavidla alebo keď sa do oblasti Stredozemného mora vyšle inšpekčné plavidlo Únie.

4.  Činnosti dohľadu a inšpekcie vykonávané v mene Únie koordinuje Komisia alebo ňou určený orgán. V koordinácii s príslušným členským štátom môže Komisia pripraviť spoločné inšpekčné programy, aby si Únia mohla plniť povinnosti v rámci programu ICCAT. Členské štáty, ktorých rybárske plavidlá vykonávajú rybolov v stredomorskej populácii mečiara veľkého, prijmú opatrenia potrebné na uľahčenie realizácie spoločných inšpekčných programov najmä z hľadiska potrebných ľudských a materiálnych zdrojov a období a geografických oblastí používania daných zdrojov.

5.  Každý rok do 1. decembra členské štáty oboznámia Komisiu s menami inšpektorov a názvami inšpekčných plavidiel, ktoré počas nasledujúceho roka plánujú prideliť na program ICCAT. Komisia na základe daných informácií v spolupráci s členskými štátmi vypracuje ročný plán účasti Únie na programe ICCAT a zašle ho sekretariátu komisie ICCAT do 1. januára každého roka.

Článok 28

Inšpekcie v prípade porušení

Ak sa plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu dopustí porušenia ustanovení tohto nariadenia, tento členský štát zabezpečí, aby bola v rámci jeho právomoci vykonaná fyzická inšpekcia uvedeného plavidla v jeho prístavoch, alebo keď sa plavidlo nenachádza v žiadnom z jeho prístavov, aby takúto inšpekciu vykonala ním určená osoba.

KAPITOLA 4

Rekreačný rybolov

Článok 29

Riadiace opatrenia

1.  Každý členský štát, ktorý povoľuje rekreačný rybolov mečiara veľkého v Stredozemnom mori, stanoví v rámci svojej vnútroštátnej kvóty kvótu na vedľajšie úlovky v rámci rekreačného rybárstva, ktorú Komisii oznámi pri zasielaní svojho ročného rybolovného plánu v súlade s článkom 9. Týmto opatrením sa zabezpečí, že sa z kvóty odpočítajú všetky mŕtve jedince zo stredomorskej populácie mečiara veľkého.

2.  Členské štáty uvedené v odseku 1 tohto článku musia zabezpečiť, aby plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou, ktoré sú zapojené do rekreačného rybolovu mečiara veľkého v Stredozemnom mori, boli zahrnuté do informácií o oprávnených plavidlách uvedených v článku 30 ods. 2. Plavidlá, ktoré nie sú uvedené v rámci týchto informácií, nie sú oprávnené loviť v stredomorskej populácii mečiara veľkého.

3.  Zakazuje sa predávať a uvádzať na trh akoukoľvek inou formou jedince zo stredomorskej populácie mečiara veľkého ulovené v rámci rekreačného rybárstva.

4.   Bez ohľadu na článok 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je v rámci rekreačného rybárstva zakázané loviť, ponechávať na palube, prekladať alebo vyloďovať viac ako jedného jedinca stredomorskej populácie mečiara veľkého na plavidlo na deň. Dotknuté členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa v čo najväčšej možnej miere zabezpečí a uľahčí vypúšťanie jedincov stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktoré boli chytené živé v rámci rekreačného rybárstva, a môžu prijať prísnejšie opatrenia, ktoré zlepšujú ochranu stredomorskej populácie mečiara veľkého.

Článok 30

Kontrolné opatrenia

1.  Oprávnenie na lov v stredomorskej populácii mečiara veľkého v rámci rekreačného rybárstva majú len plavidlá s udicou.

2.  Medzi informácie o oprávnených rekreačných plavidlách zasielané sekretariátu komisie ICCAT v súlade s článkom 16 ods. 1 písm. a) patrí:

a)  názov plavidla (ak názov neexistuje, registračné číslo bez kódu krajiny);

b)  prípadne predchádzajúci názov plavidla;

c)  najväčšia dĺžka plavidla;

d)  meno a adresa vlastníka a prevádzkovateľa ▌plavidla.

3.  V súlade s článkom 21 sa zaznamenávajú a oznamujú údaje o každom jedincovi zo stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktorý bol ulovený, držaný na palube alebo vylodený v rámci rekreačného rybárstva, vrátane dĺžky od konca spodnej čeľuste po vidlicu chvostovej plutvy a živej hmotnosti.

4.  Jedince zo stredomorskej populácie mečiara veľkého sa môžu vyloďovať iba celé alebo bez žiabier a vypitvané, a to buď v určenom prístave v súlade s článkom 23, alebo so štítkom pripevnenom na každom jedincovi. Každý štítok má jedinečné číslo špecifické pre členský štát a je chránený proti neoprávnenej manipulácii.

5.  Členské štáty vytvoria program označovania štítkom na účely tohto nariadenia a zahrnú jeho špecifikácie do svojich ročných rybolovných plánov uvedených v článku 9 ▌.

6.  Každý členský štát povolí použitie štítkov len v prípade, ak akumulované množstvá úlovkov nepresahujú kvóty, ktoré mu boli pridelené.

7.  Členské štáty každoročne Komisii zasielajú výročnú správu o vykonávaní programu označovania štítkom, aspoň dva mesiace a 15 dní pred výročným zasadnutím komisie ICCAT. Komisia zhromaždí informácie od členských štátov a najmenej dva mesiace pred výročným zasadnutím komisie ICCAT ich zašle sekretariátu komisie ICCAT.

HLAVA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 31

Výročná správa

1.  Členské štáty predložia Komisii do 15. septembra každého roka ▌ správu za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorej uvedú informácie o vykonávaní tohto nariadenia a všetky ďalšie relevantné informácie.

2.  Výročná správa obsahuje informácie o prijatých zmierňujúcich opatreniach na zníženie vedľajších úlovkov a obmedzenie odhadzovania úlovkov stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, ako aj o akomkoľvek relevantnom výskume v tejto oblasti.

3.  Komisia zhromaždí informácie doručené podľa odsekov 1 a 2 a do 15. októbra každého roku ich postúpi ho sekretariátu komisie ICCAT.

4.  V súvislosti s podrobnými požiadavkami na formát výročnej správy uvedenej v tomto článku môže Komisia prijať vykonávacie akty. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 36 ods. 2.

Článok 32

Preskúmanie

Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch plánu obnovy stanoveného v tomto nariadení do 31. decembra 2025.

Článok 33

Financovanie

Plán obnovy stanovený v tomto nariadení sa na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014(17) považuje za viacročný plán v zmysle článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Článok 34

Postup prijímania zmien

1.  Pokiaľ je to potrebné na účely transpozície odporúčaní ICCAT, ktorými sa mení alebo dopĺňa plán obnovy ICCAT a ktoré sa pre Úniu stanú záväznými, do práva Únie a pokiaľ zmeny práva Únie nepresahujú rámec odporúčaní ICCAT, je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 35 delegované akty na účely zmeny:

a)  lehôt na nahlasovanie informácií, ako sa uvádza v týchto článkoch: článok 9 ods. 1 a 2, článok 10 ods. 3, článok 16 ods. 1 a 3, článok 17 ods. 1 a 3, článok 21 ods. 2 a 3, článok 22 ods. 2, článok 23 ods. 3, článok 26 ods. 1, článok 27 ods. 5 a článok 31 ods. 1 a 3;

b)  období zákazu rybolovu podľa článku 10 ods. 1 a 2;

c)  minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti jedincov stanovenej v článku 11 ods. 1;

d)  úrovní tolerancie uvedených v článkoch 12 a 13;

e)  technických vlastností rybárskeho výstroja uvedených článku 14 ods. 1 až 4;

f)  percenta využitia kvót uvedeného v článku 22 ods. 1 a 2;

g)  informácií o plavidlách uvedených v článku 16 ods. 1 a 2, článku 17 ods. 1, článku 21 ods. 1 až 4 ▌ a článku 30 ods. 2 a

h)  príloh I, II a III.

2.  Všetky zmeny prijaté v súlade s odsekom 1 sa striktne obmedzujú na implementáciu zmien alebo doplnení zodpovedajúcich odporúčaní ICCAT v práve Únie.

Článok 35

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 34 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 34 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 34 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 36

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre rybolov a akvakultúru uvedený v článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 37

Zmeny nariadenia (EÚ) 2017/2107

V nariadení (EÚ) 2017/2107 sa vypúšťajú články 20 až 26.

Článok 38

Zmeny nariadenia (ES) č. 1967/2006

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1967/2006 sa odsek 6 bod 2 nahrádza takto:"

„2. 2 500 hákov na plavidlo cielene loviace mečiara veľkého (Xiphias gladius), keď tento druh predstavuje aspoň 70 % živej váhy úlovku po triedení;“

"

Článok 39

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

Minimálne normy ICCAT pre programy vedeckých pozorovateľov rybárskych plavidiel

Všeobecné ustanovenia

1.  Táto príloha obsahuje minimálne normy pre programy vedeckých pozorovateľov uvedené v odporúčaní ICCAT 16-14.

Kvalifikácie pozorovateľov

2.  Bez toho, aby bola dotknutá odborná príprava alebo technické kvalifikácie, ktoré odporúča výbor SCRS, zmluvné strany dohovoru zabezpečia, aby ich pozorovatelia mali tieto minimálne kvalifikácie na plnenie svojich úloh:

a)  dostatočné znalosti a skúsenosti na identifikáciu druhov ICCAT a konfigurácií rybárskeho výstroja;

b)  schopnosť sledovať a presne zaznamenávať informácie, ktoré sa majú zhromažďovať v rámci programu;

c)  schopnosť plniť úlohy stanovené v odseku 7 ďalej v texte;

d)  schopnosť odoberať biologické vzorky a

e)  absolvovaná minimálna a adekvátna odborná príprava v oblasti bezpečnosti a prežitia na mori.

3.  V záujme zabezpečenia integrity svojich vnútroštátnych programov pozorovateľov zmluvné strany dohovoru okrem toho zabezpečia, aby pozorovatelia:

a)  neboli členmi posádky pozorovaného rybárskeho plavidla;

b)  neboli zamestnancami vlastníka ani skutočného vlastníka pozorovaného rybárskeho plavidla a

c)  nemali aktuálne finančné záujmy alebo iný prospech v súvislosti s pozorovaným typom rybolovu.

Podiel pozorovaných plavidiel

4.  Každá zmluvná strana dohovoru zabezpečí v súvislosti so svojimi vlastnými programami pozorovateľov:

a)  podiel pozorovaných plavidiel by mal zodpovedať minimálne 5 % rybolovného úsilia pri rybolove, na ktorý sa používajú pelagické lovné šnúry, lode s návnadou, pasce, žiabrovky a vlečné siete (v zmysle definície v glosári ICCAT). Podiel pozorovaných plavidiel sa vypočíta:

i)  v prípade rybolovu lovnou šnúrou v počte rybolovných dní, záťahov alebo výjazdov;

ii)  v prípade rybolovu loďami s návnadou a pascami v rybolovných dňoch;

iii)  v prípade rybolovu žiabrovkami v rybolovných hodinách alebo dňoch a

iv)  v prípade rybolovu vlečnými sieťami v rybolovných záťahoch alebo dňoch.

b)  Bez ohľadu na písmeno a) platí, že pokiaľ v prípade plavidiel s najväčšou dĺžkou menej ako 15 metrov potenciálne hrozí mimoriadne bezpečnostné riziko, ktoré znemožňuje prítomnosť pozorovateľa na palube, môže zmluvná strana dohovoru použiť alternatívnu metódu vedeckého monitorovania, pomocou ktorej sa zhromaždia údaje rovnocenné s údajmi špecifikovanými v odporúčaní ICCAT 16-14 spôsobom, ktorým sa zaručí porovnateľný podiel. V každom takomto prípade musia zmluvné strany dohovoru, ktoré majú záujem použiť alternatívnu metódu, predložiť podrobné údaje o danej metóde na posúdenie výboru SCRS. Výbor SCRS poskytne ICCAT svoje vyjadrenie k vhodnosti alternatívnej metódy z hľadiska splnenia povinnosti zberu údajov stanovených v odporúčaní ICCAT 16-14. Skôr, ako sa alternatívna metóda na základe tohto ustanovenia začne používať, musí ju na svojom výročnom zasadnutí schváliť ICCAT.

c)  Reprezentatívna vzorka činnosti flotily z hľadiska času a priestoru s cieľom zabezpečiť zhromaždenie primeraných a vhodných údajov v zmysle požiadaviek odporúčania ICCAT 16-14 a požiadaviek akéhokoľvek ďalšieho vlastného programu pozorovateľov zmluvnej strany dohovoru s prihliadnutím na vlastnosti flotily a druh rybolovu.

d)  Zber údajov o relevantných aspektoch rybolovnej operácie vrátane úlovku (viac v odseku 7).

5.  Zmluvné strany dohovoru môžu uzatvárať bilaterálne dohody, na základe ktorých jedna zmluvná strana dohovoru vyšle svojich vlastných pozorovateľov na plavidlá plávajúce pod vlajkou inej zmluvnej strany dohovoru s výhradou splnenia všetkých ustanovení odporúčania ICCAT 16-14.

6.  Zmluvné strany dohovoru sa vynasnažia zabezpečiť, aby pozorovatelia neboli stále vysielaní na rovnaké plavidlo.

Povinnosti pozorovateľa

7.  Zmluvné strany požadujú od pozorovateľov, aby okrem iného plnili tieto úlohy:

a)  zaznamenávanie a nahlasovanie rybolovnej činnosti pozorovaného plavidla, t. j. minimálne:

i)  zber údajov, medzi ktoré patrí kvantifikácia celkových úlovkov cieľových druhov, odhodených úlovkov a vedľajších úlovkov (vrátane žralokov, morských korytnačiek, morských cicavcov a vtákov), odhad alebo v prípade potreby meranie zloženia podľa veľkosti, zaobchádzanie s úlovkom (t. j. ponechané, odhodené mŕtve, vypustené živé) a biologické vzorky na účely štúdií životného cyklu (napríklad gonády, sluchové kamienky, chrbtica, šupiny);

ii)  zber a nahlasovanie všetkých nájdených označení;

iii)  informácie o rybolovnej operácii vrátane:

–  lokality úlovku podľa zemepisnej šírky a dĺžky;

–  miery úsilia (ako napríklad počet záťahov, počet háčikov atď.);

–  dátum každej rybolovnej operácie a v prípadne potreby aj čas začiatku a ukončenia rybolovnej činnosti;

–  používanie objektov na zhlukovanie rýb vrátane zariadení na zhlukovanie rýb (ďalej len „FAD“) a

–  všeobecný stav vypustených živočíchov z hľadiska miery prežitia (t. j. mŕtve/živé, zranené atď.);

b)  pozorovanie a zaznamenávanie používania zmierňujúcich opatrení na zamedzenie vedľajším úlovkom a iných relevantných informácií;

c)  v možnom rozsahu pozorovanie a zaznamenávanie podmienok na mori (napríklad stav mora, poveternostné a hydrologické parametre atď.);

d)  pozorovanie a nahlasovanie zariadení FAD v súlade s programom pozorovateľov ICCAT prijatého v rámci viacročného programu ochrany a riadenia tropických tuniakov a

e)  vykonávanie akýchkoľvek iných vedeckých úloh odporúčaných výborom SCRS a schválených ICCAT.

Povinnosti pozorovateľa

8.  Zmluvné strany dohovoru zabezpečia, aby pozorovateľ:

a)  nezasahoval do elektronického vybavenia plavidla;

b)  bol oboznámený s núdzovými postupmi na palube plavidla vrátane umiestnenia nafukovacích záchranných člnov, hasiacich prístrojov a lekárničiek;

c)  komunikoval podľa potreby s kapitánom o relevantných aspektoch a úlohách pozorovania;

d)  nerušil rybolovné činnosti a bežnú prevádzku plavidla, ani do nich nezasahoval;

e)  zúčastňoval sa na informačných stretnutiach so zástupcami vedeckých inštitúcií alebo vnútroštátnych orgánov zodpovedných za realizáciu programu pozorovateľov.

Povinnosti kapitána

9.  Zmluvné strany dohovoru zabezpečia, aby kapitán plavidla, na ktoré bol pridelený pozorovateľ:

a)  povolil potrebný prístup k plavidlu a jeho operáciám;

b)  umožnil pozorovateľovi efektívne vykonávať povinností, okrem iného tak, že:

i)  poskytne primeraný prístup k výstroju, dokumentácií (vrátane elektronických a papierových lodných denníkov) a úlovkov plavidla;

ii)  kedykoľvek komunikoval s relevantnými zástupcami vedeckého inštitútu alebo vnútroštátneho orgánu;

iii)  zabezpečil primeraný prístup k elektronickému a inému vybaveniu súvisiacemu s rybolovom vrátane (no nie výhradne) týchto zariadení:

–  satelitné navigačné zariadenie;

–  prostriedky elektronickej komunikácie;

iv)  zabezpečil, že nikto na palube pozorovaného plavidla nebude zasahovať do vybavenia ani dokumentácie pozorovateľa, ani ich nezničí; nebude zamedzovať činnosti pozorovateľa ani do nej zasahovať, ani konať spôsobom, ktorý by mohol zbytočne mariť plnenie jeho úloh; nebude žiadnym spôsobom zastrašovať ani obťažovať pozorovateľa, ani mu nespôsobí ujmu; nepodplatí ani sa nepokúsi podplatiť pozorovateľa;

c)  zabezpečil pozorovateľom ubytovanie vrátane stravy a primeraného sanitárneho vybavenia a zdravotnej starostlivosti, ako majú ako dôstojníci;

d)  zabezpečil, aby pozorovatelia mali primeraný priestor na mostíku alebo vo veliteľskej kabíne na vykonávanie svojich povinností, ako aj priestor na palube potrebný na plnenie svojich povinností.

Povinnosti zmluvných strán dohovoru

10.  Každá zmluvná strana dohovoru:

a)  požaduje od svojich plavidiel, aby pri rybolove druhov ICCAT mali na palube vedeckého pozorovateľa v súlade s ustanoveniami odporúčania ICCAT 16-14;

b)  dozerá na bezpečnosť svojich pozorovateľov;

c)  v realizovateľných a primeraných prípadoch podporuje vedeckú inštitúciu alebo vnútroštátny orgán svojej krajiny, aby uzavreli dohodu s vedeckými inštitúciami alebo vnútroštátnymi orgánmi iných zmluvných strán dohovoru na účely vzájomnej výmeny správ pozorovateľov a údajov z činnosti pozorovateľov;

d)  poskytne vo svojej výročnej správe určenej ICCAT a výboru SCRS konkrétne informácie o plnení odporúčania ICCAT 16-14, okrem iného aj:

i)  podrobné informácie o štruktúre a koncepcii svojho programu vedeckých pozorovateľov, okrem iného aj tieto:

–  cieľový podiel pozorovaných plavidiel podľa druhu rybolovu a typu rybárskeho výstroja, ako aj spôsob, akým sa meria,

–  povinne zbierané údaje,

–  zber údajov a používané protokoly na spracovanie údajov,

–  informácie o tom, ako sa vyberajú plavidlá, na ktoré sa prideľujú inšpektori, aby sa dosiahol cieľový podiel pozorovaných plavidiel, ktorý si stanovila zmluvná strana dohovoru,

–  požiadavky na odbornú prípravu pozorovateľov a

–  požiadavky na kvalifikáciu pozorovateľov;

ii)  počet monitorovaných plavidiel a podiel pozorovaných plavidiel podľa druhu rybolovu a typu rybárskeho výstroja a

iii)  podrobné informácie o spôsobe výpočtu uvedeného podielu;

e)  po úvodnom predložení informácií vyžadovaných na základe odseku 10 písm. d) bodu i) nahlási vo svojej výročnej správe prípadné zmeny štruktúry alebo koncepcie svojho programu pozorovateľov. Zmluvné strany dohovoru aj naďalej každoročne nahlasujú ICCAT informácie požadované podľa odseku 10 písm. d) bodu ii);

f)  každý rok prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré vypracoval výbor SRCS, nahlasuje výboru SCRS informácie, ktoré vďaka vlastným programom pozorovateľov zhromaždil pre ICCAT, najmä na účely posúdenia stavu populácií a iné vedecké účely, a to v súlade s platnými postupmi a inými požiadavkami na nahlasovanie údajov, ktoré zodpovedajú vnútroštátnymi požiadavkami na dôvernosť.

g)  zabezpečí, aby jeho pozorovatelia používali pri vykonávaní svojich úloh podľa odseku 7 spoľahlivé protokoly zberu údajov vrátane prípadného použitia fotografií.

Povinnosti výkonného tajomníka

11.  Výkonný tajomník uľahčí výboru SCRS a ICCAT prístup k relevantným údajom a informáciám, ktoré boli predložené na základe odporúčania ICCAT 16-14.

Povinnosti výboru SCRS

12.  Povinnosti výboru SCRS sú:

a)  v potrebných a vhodných prípadoch vypracuje príručku práce pozorovateľa, ktorý môžu zmluvné strany dobrovoľne používať na účely svojich vlastných programov pozorovateľov; takýto manuál by okrem iného mal obsahovať vzorové formuláre na zber údajov a štandardizované postupy zberu údajov, pričom pri jeho tvorbe výbor SCRS zohľadní iné existujúce príručky práce pozorovateľa a súvisiace materiály od iných zdrojov, ktorými môžu byť okrem iného zmluvné strany dohovoru, regionálne a subregionálne orgány a iné organizácie;

b)  vypracuje pokyny týkajúce sa elektronických systémov monitorovania zameraných na konkrétne druhy rybolovu;

c)  poskytne ICCAT zhrnutie vedeckých údajov a informácií, ktoré zhromaždil a nahlásil v súlade s odporúčaním ICCAT 16-14, ako aj všetky ostatné relevantné súvisiace zistenia;

d)  v potrebných a vhodných prípadoch vypracuje odporúčania k spôsobom, ako zlepšiť účinnosť programov vedeckých pozorovateľov tak, aby ICCAT dostávala všetky údaje, ktoré potrebuje vrátane zmien odporúčania ICCAT 16-14, alebo s prihliadnutím na to, ako zmluvné strany využívajú tieto minimálne normy a protokoly.

Elektronické systémy monitorovania

13.  V prípade, že výbor SCRS rozhodol, že pri konkrétnom druhu rybolovu je účinné používať elektronické systémy monitorovania, možno tieto systémy nainštalovať na palube rybárskych plavidiel na doplnenie práce nalodeného pozorovateľa alebo (kým sa čaká na odporúčanie výboru SCRS a rozhodnutie ICCAT) jeho nahradenie.

14.  Zmluvné strany dohovoru by sa mali riadiť všetkými platnými pokynmi k používaniu elektronických systémov monitorovania, ktoré schválil výbor SCRS.

15.  Výbor SCRS nabáda zmluvné strany, aby mu nahlasovali, aké majú skúsenosti s používaním systémov elektronického monitorovania pri rybolove v oblasti pôsobnosti komisie ICCAT ako doplnenia programu pozorovateľov. Výbor SCRS nabáda zmluvné strany dohovoru, ktoré takéto systémy zatiaľ nezaviedli, aby ich vyskúšali a nahlásili svoje zistenia výboru SCRS.

PRÍLOHA II

Požiadavky na rybárske denníky

Minimálne špecifikácie pre rybárske denníky:

1.  Listy denníka sú očíslované.

2.  Zápisy do denníka sa vykonávajú každý deň do polnoci alebo pred príchodom do prístavu.

3.  Do denníka je nutné zapisovať inšpekcie na mori.

4.  K denníku je ako príloha pripojená jedna kópia jeho listov.

5.  Na palube je potrebné uchovávať denníky pokrývajúce jeden rok činnosti plavidla.

Minimálne štandardné informácie zapisované do rybárskeho denníka:

1.  Meno a adresa kapitána.

2.  Dátumy a prístavy odchodu, dátumy a prístavy príchodu.

3.  Názov plavidla, registračné číslo, registračné číslo ICCAT, medzinárodný rádiový volací znak a číslo IMO (ak je k dispozícii).

4.  Rybársky výstroj:

a)  kód typu podľa FAO;

b)  rozmery (napr. dĺžka, veľkosť ôk, počet háčikov).

5.  Operácie na mori (minimálne) s jednou šnúrou na deň výjazdu, s uvedením týchto údajov:

a)  činnosť (napr. rybolov, plavba);

b)  pozícia: presné denné polohy (v stupňoch a minútach) zaznamenané za každú rybársku operáciu alebo na poludnie v prípade, že sa počas uvedeného dňa nevykonával rybolov;

c)  záznamy o úlovkoch vrátane:

i)  kódu FAO;

ii)  zaokrúhlenej hmotnosti (RWT) v kg na deň;

iii)  počtu jedincov na deň.

6.  Podpis kapitána.

7.  Spôsob merania hmotnosti: odhad, váženie na palube.

8.  Do denníka sa zaznamenáva hmotnosť v ekvivalente živej hmotnosti rýb a uvádzajú sa koeficienty prepočtu použité pri hodnotení.

Minimálne údaje zaznamenávané do rybárskych denníkov v prípade vylodenia alebo prekládky:

1.  Dátum a prístav vylodenia alebo prekládky.

2.  Výrobky:

a)  druhy a úprava podľa kódu FAO;

b)  počet rýb alebo prepraviek a množstvo v kg.

3.  Podpis kapitána alebo zástupcu plavidla.

4.  V prípade prekládky: názov prijímajúceho plavidla, jeho vlajka a registračné číslo ICCAT.

PRÍLOHA III

Program ICCAT pre spoločné medzinárodné inšpekcie

Podľa článku IX odseku 3 dohovoru ICCAT odporúča, aby sa v záujme uplatňovania dohovoru a opatrení platných v jeho rámci neho zaviedli tieto ustanovenia pre medzinárodnú kontrolu mimo vôd patriacich do právomoci štátov:

I.  Hrubé priestupky

1.  Na účely týchto postupov hrubý priestupok je jedno z týchto porušení ustanovení ochranných a riadiacich opatrení ICCAT prijatých komisiou ICCAT:

a)  rybolov bez licencie, povolenia alebo oprávnenia vydaného vlajkovou zmluvnou stranou dohovoru;

b)  nevedenie dostatočných záznamov o úlovkoch a údajoch spojených s úlovkami v súlade s požiadavkami komisie ICCAT na podávanie správ alebo predkladanie značne chybných správ o takýchto úlovkoch alebo s nimi súvisiacich údajoch;

c)  rybolov v uzavretej oblasti;

d)  rybolov počas obdobia hájenia;

e)  úmyselný výlov alebo držba druhov v rozpore s ktorýmkoľvek uplatniteľným ochranným a riadiacim opatrením, ktoré prijala komisia ICCAT;

f)  závažné porušenie obmedzení úlovkov alebo kvót platných podľa predpisov ICCAT;

g)  používanie zakázaného rybárskeho výstroja;

h)  falšovanie alebo úmyselné schovávanie označenia, identifikácie alebo registrácie rybárskeho plavidla;

i)  zatajenie, pozmenenie alebo odstránenie dôkazov týkajúcich sa vyšetrovania priestupku;

j)  niekoľkonásobné priestupky, ktoré spoločne predstavujú hrubé nedodržanie opatrení platných podľa predpisov ICCAT;

k)  napadnutie oprávneného inšpektora alebo pozorovateľa, odpor voči nemu, jeho zastrašovanie, sexuálne obťažovanie, zasahovanie do jeho činnosti či zamedzovanie alebo zdržovanie jeho činnosti;

l)  úmyselné pozmeňovanie alebo vypnutie systému VMS;

m)  ďalšie podobné priestupky, ktoré môže určiť komisia ICCAT po ich zahrnutí do revidovaného a ďalej rozširovaného znenia týchto postupov;

n)  zásahy do satelitného systému monitorovania alebo prevádzky lode bez systému VMS;

o)  prekládka na mori.

2.  V prípade, že počas nalodenia na rybárske plavidlo a inšpekcie daného plavidla oprávnení inšpektori spozorujú činnosť alebo okolnosť, ktorá by mohla predstavovať závažné porušenie v zmysle odseku 1, orgány vlajkového štátu inšpekčného plavidla ihneď informujú vlajkový štát rybárskeho plavidla, a to priamo aj cez sekretariát ICCAT. V takýchto situáciách by mal inšpektor informovať aj všetky inšpekčné plavidlá vlajkového štátu rybárskeho plavidla, ktoré sa podľa jeho informácií nachádzajú v blízkosti.

3.  Inšpektori ICCAT zaevidujú vykonané inšpekcie a (prípadné) zistené porušenia do lodného denníka rybárskeho plavidla.

4.  Vlajkový štát, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, zabezpečí, že po inšpekcii uvedenej v odseku 2 príslušné rybárske plavidlo ukončí všetky rybolovné činnosti. Vlajkový štát, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, uloží rybárskemu plavidlu povinnosť, aby sa do 72 hodín dostavilo do ním určeného prístavu, kde sa začne vyšetrovanie.

5.  V prípade, že sa pri inšpekcii zistí činnosť alebo stav, ktorý by mohol predstavovať závažné porušenie, plavidlo by sa malo podrobiť kontrole podľa postupov uvedených v odporúčaní ICCAT 11-18, ktorým sa znovu mení odporúčanie ICCAT 09-10 Zostavenie zoznamu plavidiel, o ktorých sa predpokladá, že vykonávali nezákonné, nenahlásené a neregulované rybolovné činnosti v oblasti dohovoru ICCAT s prihliadnutím na všetky nadväzujúce opatrenia a ďalšie následné činnosti.

II.  Vykonávanie inšpekcií

6.  Inšpekcie vykonávajú inšpektori určení vládami zmluvných strán. Názvy oprávnených vládnych agentúr a mená jednotlivých inšpektorov, ktorých na daný účel určila príslušná vláda, sa oznámia komisii ICCAT.

7.  Inšpekčné plavidlá, ktoré vykonávajú medzinárodné povinnosti nalodenia a inšpekcií v súlade s touto prílohou, sa plavia pod špeciálnou vlajkou alebo zástavou, ktoré schválila komisia ICCAT a poskytol sekretariát ICCAT. Názvy plavidiel používaných na tento účel sa oznámia sekretariátu ICCAT, a to čím skôr pred začiatkom činností inšpekcie. Sekretariát ICCAT sprístupní informácie o určených inšpekčných plavidlách všetkým zmluvným stranám dohovoru, okrem iného aj uverejnením na svojej heslom chránenej webovej lokalite.

8.  Inšpektori nosia pri sebe vhodný doklad totožnosti vydaný orgánmi vlajkového štátu, ktorý zodpovedá vzoru v odseku 21.

9.  S výhradou opatrení dohodnutých podľa bodu 16 platí, že rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou zmluvnej strany, ktoré loví tuniaky alebo tuniakovité ryby v oblasti dohovoru ICCAT mimo vôd patriacich pod právomoc svojho štátu, preruší plavbu, keď od inšpekčného plavidla plaviaceho sa pod zástavou ICCAT podľa bodu 7, na palube ktorého sa nachádza inšpektor, dostane príslušný signál v medzinárodnom signálnom kóde; výnimku predstavuje prípad, keď rybárskeho plavidlo práve vykonáva rybolovné operácie – v tom prípade preruší plavbu okamžite po ukončení takýchto operácií. Kapitán rybárskeho plavidla umožní inšpekčnému tímu podľa bodu 10 nastúpiť na loď a je povinný poskytnúť palubné závesné schody. Kapitán umožní inšpekčnému tímu kontrolu vybavenia, úlovku alebo výstroja a všetkých relevantných dokumentov, pokiaľ to inšpektor považuje za potrebné z hľadiska overenia dodržiavania odporúčaní ICCAT platných pre vlajkový štát rybárskeho plavidla, ktoré sa podrobuje inšpekcii. Okrem toho môžu inšpektori požiadať o objasnenie akýchkoľvek otázok, ktoré považujú za potrebné.

10.  Veľkosť inšpekčného tímu určí veliaci dôstojník inšpekčného plavidla s prihliadnutím na konkrétnu situáciu. Počet členov inšpekčného tímu by mal byť čo možno najnižší, no musí postačovať na bezpečné a spoľahlivé vykonanie úloh stanovených v tejto prílohe.

11.  Po nalodení sa každý inšpektor preukáže dokladom totožnosti opísaným v odseku 8 tejto prílohy. Inšpektori sa riadia všeobecne uznávanými medzinárodnými predpismi, postupmi a zvyklosťami v záujme bezpečnosti rybárskeho plavidla, ktoré je predmetom inšpekcie, ako aj jeho posádky, a čo možno najmenej zasahujú do rybolovných činností alebo skladovania produktov a v rámci možností sa zdržiavajú vykonávania činností, ktoré by sa mohli negatívne prejaviť na kvalite úlovku na palube. Inšpektori obmedzia svoje pôsobenie na overenie skutočností, ktoré súvisia s dodržiavaním odporúčaní ICCAT platných pre vlajkový štát dotknutého rybárskeho plavidla. Pri vykonávaní inšpekcie môžu požiadať kapitána rybárskeho plavidla o akúkoľvek potrebnú pomoc. Inšpektori vypracujú správu o inšpekcii vo formáte schválenom komisiou ICCAT. Inšpektori podpíšu správu v prítomnosti kapitána rybárskeho plavidla, ktorý má právo doplniť alebo dať doplniť do správy všetky pripomienky, o ktorých sa domnieva, že sú vhodné, a tieto pripomienky musí podpísať.

12.  Kópie správy dostane kapitán rybárskeho plavidla a vláda inšpekčného tímu, ktorá kópie postúpi príslušným orgánom vlajkového štátu rybárskeho plavidla, ktoré bolo podrobené inšpekcii, a komisii ICCAT. V prípadoch, že došlo k odhaleniu porušovania odporúčaní ICCAT, inšpektor vo všetkých možných prípadoch informuje aj všetky inšpekčné plavidlá vlajkového štátu rybárskeho plavidla, ktoré sa podľa jeho informácií nachádzajú v blízkosti.

13.  V prípade kladenia odporu voči inšpektorom alebo nedodržiavania ich pokynov koná vlajkový štát rybárskeho plavidla, ktoré je podrobované inšpekcií, podobne, ako by konal v prípade takýchto prejavov voči národnému inšpektorovi.

14.  Inšpektori vykonávajú svoje povinnosti v rámci týchto opatrení v súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení, zostávajú však pod operačnou kontrolou svojich vnútroštátnych orgánov a im sa aj zodpovedajú.

15.  Zmluvné vlády zohľadňujú správy o inšpekcií, zápisy o pozorovaniach podľa odporúčania ICCAT 94-09 a vyhlásenia vyplývajúce z kontrol podkladov vyhotovené zahraničnými inšpektormi a konajú na ich základe podľa týchto ustanovení podobne, ako by pristupovali k správam národných inšpektorov podľa vlastnej vnútroštátnej legislatívy. Ustanovenia tohto odseku neukladajú zmluvnej vláde povinnosť prisúdiť správe od zahraničného inšpektora vyššiu preukaznú hodnotu, akú by mala v krajine inšpektora. Zmluvné strany spolupracujú v záujme uľahčenia súdneho alebo iného konania, ku ktorému dôjde na základe správy inšpektora predloženej podľa týchto ustanovení.

16.  

a)  Do 1. januára každého roka zmluvné vlády informujú komisiu ICCAT o svojich predbežných plánoch vykonávania inšpekčných činností podľa odporúčania ICCAT 16-05 na daný kalendárny rok a komisia ICCAT môže zmluvným stranám predkladať návrhy týkajúce sa vzájomnej koordinácie národných operácií v tejto oblasti, okrem iného aj pokiaľ ide o počet inšpektorov a inšpekčných plavidiel;

b)  ustanovenia uvedené v odporúčaní ICCAT 16-05 a plány na účasť sa uplatňujú medzi zmluvnými vládami; výnimku predstavujú prípady, keď sa zmluvné vlády dohodnú inak, pričom takúto dohodu oznámia komisii ICCAT. Platí však podmienka, že ak jedna zo strán o danej veci upovedomí komisiu ICCAT, vykonávanie programu sa pozastaví, až kým nedôjde k naplneniu takejto dohody.

17.  

a)  Rybársky výstroj sa podrobí inšpekcii v súlade s predpismi platnými pre podoblasť, v ktorej sa vykonáva inšpekcia. Vo svojej inšpekčnej správe inšpektori uvedú podoblasť, v ktorej sa konala inšpekcia, a opis všetkých zistených porušení;

b)  inšpektori majú právo podrobiť inšpekcii všetok rybársky výstroj, ktorý sa používa alebo nachádza na palube.

18.  Inšpektori označia všetok skontrolovaný rybársky výstroj, ktorý sa zdá byť v rozpore s odporúčaniami ICCAT platnými pre vlajkový štát dotknutého rybárskeho plavidla, identifikačným znakom schváleným komisiou ICCAT, a zaznamenajú uvedenú skutočnosť vo svojej správe.

19.  Inšpektori môžu fotografovať výstroj, vybavenie, dokumentáciu a všetky ďalšie prvky, v prípade ktorých to považujú za potrebné, a to tak, aby fotograficky zachytili vlastnosti, ktoré podľa ich názoru nie sú v súlade s platnými predpismi; v takom prípade je potrebné dané odfotografované prvky uviesť v správe a kópie fotografií pripojiť ku kópii správy určenej pre členský štát.

20.  Inšpektori podľa potreby skontrolujú celý úlovok na palube na účely overenia dodržiavania odporúčaní ICCAT.

21.  Vzor preukazu totožnosti inšpektorov:

Rozmery: šírka 10,4 cm, výška 7 cm.

20190404-P8_TA-PROV(2019)0353_SK-p0000002.png

(1)Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 174.
(2)Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019.
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
(4)Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/98 z 18. novembra 2014 o vykonaní medzinárodných záväzkov Únie v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 v rámci Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov a Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku (Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2015, s. 23).
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2107 z 15. novembra 2017, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 (Ú. v. EÚ L 315, 30.11.2017, s. 1).
(6)Nariadenie Rady (ES) č. 1239/98 z 8. júna 1998, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 894/97 ustanovujúce určité technické opatrenia na ochranu zdrojov rybolovu (Ú. v. ES L 171, 17.6.1998, s. 1).
(7)Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).
(8)Vykonávacie nariadenie Komisie (ES) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1).
(9)Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).
(10)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1627 zo 14. septembra 2016 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 302/2009 (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 1).
(11)Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(12)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(13)Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).
(14)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2403 z 12. decembra 2017 o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 81).
(15)Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/218 zo 6. februára 2017 o registri rybárskej flotily Únie (Ú. v. EÚ L 34, 9.2.2017, s. 9).
(16)Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1986 z 13. decembra 2018, ktorým sa zriaďujú špecifické kontrolné a inšpekčné programy pre rybolov určitých druhov a ktorým sa zrušujú vykonávacie rozhodnutia 2012/807/EÚ, 2013/328/EÚ, 2013/305/EÚ a 2014/156/EÚ (Ú. v. EÚ L 317, 14.12.2018, s. 29).
(17) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s.1).

Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne oznámenie