Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0109(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0389/2018

Predložena besedila :

A8-0389/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/04/2019 - 6.21

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0353

Sprejeta besedila
PDF 306kWORD 132k
Četrtek, 4. april 2019 - Bruselj Začasna izdaja
Večletni načrt za obnovo staleža sredozemske mečarice ***I
P8_TA-PROV(2019)0353A8-0389/2018
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice ter spremembi uredb (ES) št. 1967/2006 in (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0229),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0162/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 2018(1),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 6. februarja 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo ter mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0389/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 440, 6.12.2018, str. 174.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice ter spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 in Uredbe (EU) 2017/2107 Evropskega parlamenta in Sveta
P8_TC1-COD(2018)0109

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Cilj skupne ribiške politike (SRP), kot je določen v Uredbi (EU) št. 1380/2013(3) Evropskega parlamenta in Sveta, je zagotoviti izkoriščanje morskih bioloških virov, ki ustvarja trajnostne gospodarske, okoljske in socialne pogoje.

(2)  Unija je pogodbenica Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

(3)  Na letnem zasedanju leta 2016 v Vilamouri na Portugalskem so pogodbenice Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), sodelujoče nepogodbenice ter ribolovni in drugi subjekti priznale potrebo po rešitvi skrb zbujajočega stanja mečarice (Xiphias gladius) v Sredozemskem morju (v nadaljnjem besedilu: sredozemska mečarica), ki je zadnjih 30 let prelovljena. V ta namen, vključno s preprečevanjem propada staleža, je ICCAT po preučitvi znanstvenega mnenja Stalnega odbora za raziskave in statistiko sprejela Priporočilo 16-05 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža sredozemske mečarice (v nadaljnjem besedilu: načrt ICCAT za obnovo staleža). Ker trenutna biologija, struktura in dinamika staleža sredozemske mečarice ne dopuščajo kratkoročnega doseganja ravni biomase, ki omogočajo največji trajnostni donos (MSY), tudi če bi se sprejeli drastični in nujni upravljalni ukrepi, kot je popolna zapora ribolova, bi moral načrt ICCAT za obnovo staleža zajemati obdobje 2017–2031. Priporočilo ICCAT 16-05 je začelo veljati 12. junija 2017 in je za Unijo zavezujoče.

(4)  Unija je decembra 2016 s pismom obvestila sekretariat ICCAT, da bi morali nekateri ukrepi iz Priporočila ICCAT 16-05 začeti veljati v Uniji januarja 2017, zlasti kar zadeva obdobje zapore, ki je določeno od 1. januarja do 31. marca, in določitev kvot za ribolov sredozemske mečarice. Vsi drugi ukrepi iz Priporočila ICCAT 16-05, skupaj z nekaterimi ukrepi, ki se že izvajajo, bi morali biti vključeni v načrt za obnovo staleža iz te uredbe.

(5)  V skladu s členom 29(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo stališča Unije v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva temeljiti na najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenjih, da se zagotovi upravljanje ribiških virov v skladu s cilji SRP, zlasti s ciljem, da se progresivno obnovijo in ohranijo populacije ribjih staležev nad ravnmi biomase, ki omogočajo MSY, čeprav je treba v tem zadevnem primeru ta cilj izpolniti do leta 2031, in s ciljem zagotavljanja pogojev za gospodarsko donosen in konkurenčen sektor ribolova in predelave rib ter z ribolovom povezane dejavnosti na kopnem. Hkrati pa se upošteva točka (d) člena 28(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki določa, da se spodbuja enake konkurenčne pogoje za gospodarske subjekte Unije v razmerju do gospodarskih subjektov iz tretjih držav.

(6)  Načrt ICCAT za obnovo staleža upošteva posebnosti različnih vrst ribolovnega orodja in ribolovnih tehnik. Pri njegovem izvajanju bi si morale Unija in države članice prizadevati za spodbujanje dejavnosti priobalnega ribolova ter raziskav in uporabe ribolovnih orodij in tehnik, ki so selektivni, kar pomeni, da omogočajo manjši prilov ranljivih vrst, in ki manj vplivajo na okolje, vključno z orodji in tehnikami, ki se uporabljajo pri tradicionalnem in obrtniškem ribolovu, s čimer bi pripomogle k primernemu življenjskemu standardu lokalnih gospodarstev.

(7)  Z Uredbo (EU) št. 1380/2013 je uveden koncept najmanjše referenčne velikosti ohranjanja. Zaradi doslednosti bi bilo treba koncept najmanjših velikosti, ki ga je določila ICCAT, prenesti v pravo Unije kot najmanjše referenčne velikosti ohranjanja.

(8)  Na podlagi točke 17 Priporočila ICCAT 16-05 je treba ujete sredozemske mečarice, katerih velikost ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, zavreči. Enako velja za ulov sredozemske mečarice, ki presega omejitve prilova, ki jih države članice določijo v svojih letnih ribolovnih načrtih. Za namen spoštovanja mednarodnih obveznosti Unije, ki izhajajo iz ICCAT, člen 5a Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98(4) določa odstopanja od obveznosti iztovarjanja sredozemske mečarice v skladu s členom 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Delegirana uredba (EU) 2015/98 uvaja nekatera določila Priporočila ICCAT 16-05, ki določa obveznost zavržkov sredozemskih mečaric za plovila, ki presežejo dodeljeno kvoto ali mejno vrednost dovoljenega prilova. Področje uporabe navedene delegirane uredbe vključuje plovila, ki izvajajo rekreacijski ribolov.

(9)  Ob upoštevanju, da se bo z načrtom za obnovo staleža, določenim v tej uredbi, izvajalo Priporočilo ICCAT 16-05, bi bilo treba določbe Uredbe (EU) 2017/2107 Evropskega parlamenta in Sveta(5) v zvezi s sredozemsko mečarico črtati.

(10)  Ribolovne dejavnosti z visečimi mrežami so se v preteklosti naglo povečale v smislu ribolovnega napora in nezadostne selektivnosti. Nenadzorovano širjenje teh dejavnosti je pomenilo resno tveganje za ciljne vrste, njihova uporaba pa je bila za lovljenje izrazito selivskih rib, vključno z mečarico, prepovedana z Uredbo Sveta št. 1239/98(6).

(11)  Za zagotovitev skladnosti s skupno ribiško politiko je bila sprejeta zakonodaja Unije, da se vzpostavi sistem nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. Zlasti Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009(7) vzpostavlja sistem Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje z globalnim in celostnim pristopom, da se zagotovi skladnost z vsemi pravili skupne ribiške politike. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011(8) določa podrobna pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 1224/2009. Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008(9) vzpostavlja sistem Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega in za njegovo odpravljanje. Navedene uredbe že vključujejo določbe, ki zajemajo številne ukrepe iz Priporočila ICCAT 16-05. Zato teh določb ni treba vključiti v to uredbo.

(12)  Pri sporazumih za najem ribiških plovil so razmerja med lastnikom, najemnikom in državo zastave pogosto nejasna. Nekateri izvajalci, ki so udeleženi pri dejavnostih nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, pa se nadzoru izogibajo z zlorabo teh sporazumov. Najem ribiških plovil je prepovedan v Uredbi (EU) 2016/1627 Evropskega parlamenta in Sveta(10) v okviru ribolova modroplavutega tuna. Primerno je, da se kot preventivni ukrep zaščiti stalež v obnovi in se zaradi skladnosti s pravom Unije sprejme podobna prepoved v načrtu za obnovo staleža iz te uredbe.

(13)  Priporočila ICCAT bi se morala prenesti v zakonodajo Unije, da se izenačijo pogoji za ribiče iz Unije in tretjih držav ter da se zagotovi, da so pravila sprejemljiva za vse.

(14)  Da bi prihodnja priporočila ICCAT o spremembi ali dopolnitvi načrtov ICCAT za obnovo staleža hitro prenesli v pravo Unije, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte, s katerimi bo spremenila priloge k tej uredbi in nekatere določbe te uredbe o rokih za poročanje informacij, časovnih obdobjih za zapore, najmanjši referenčni velikosti ohranjanja, ravneh odstopanja za naključni ulov in prilov, tehničnih značilnostih ribolovnega orodja, odstotku izkoriščenosti kvot za namen obveščanja Komisije ter o informacijah, ki jih je treba zagotoviti na ribiških plovilih. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje(11). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(15)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, kar zadeva obliko letnega poročila o izvajanju te uredbe, ki ga predložijo države članice. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(12).

(16)  Delegirani in izvedbeni akti, določeni v tej uredbi, ne bi smeli posegati v prenos prihodnjih priporočil ICCAT v pravo Unije preko rednega zakonodajnega postopka.

(17)  Priloga II k Uredbi Sveta (ES) št. 1967/2006(13) dovoljuje, da se na krov plovil, ki ciljno lovijo mečarico, lahko nastavi ali vzame največ 3 500 trnkov, medtem ko Priporočilo ICCAT 16-05 dovoljuje največ 2 500 trnkov. Za ustrezen prenos navedenega priporočila v pravo Unije je treba ustrezno spremeniti Uredbo (ES) št. 1967/2006.

(18)  Oddelek 2 poglavja III Uredbe (EU) 2017/2107 določa nekatere tehnične in nadzorne ukrepe v zvezi s sredozemsko mečarico. Ukrepi, določenimi v Priporočilu ICCAT 16-05, ki se prenašajo s to uredbo, so bolj omejevalni ali bolj natančni, da bi omogočili obnovo staleža. Oddelek 2 poglavja III Uredbe (EU) 2017/2107 bi bilo zato treba črtati in ga nadomestiti z ustreznimi ukrepi, določenimi v tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa splošna pravila za izvajanje večletnega načrta za obnovo staleža mečarice (Xiphias gladius) v Sredozemskem morju (v nadaljnjem besedilu: sredozemska mečarica) s strani Unije, ki ga je sprejela Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), z začetkom od leta 2017 in nadaljevanjem do leta 2031.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za:

(a)  ribiška plovila Unije in plovila Unije, ki izvajajo rekreacijski ribolov, ki:

(i)  ulovijo sredozemsko mečarico ali

(ii)  pretovarjajo sredozemsko mečarico ali jo prevažajo na krovu, tudi zunaj območja Konvencije ICCAT;

(b)  ribiška plovila tretjih držav in plovila tretjih držav, ki izvajajo rekreacijski ribolov, ki delujejo v vodah Unije ter ulovijo sredozemsko mečarico;

(c)  plovila tretjih držav, ki se pregledajo v pristaniščih držav članic in ki na krovu prevažajo sredozemsko mečarico ali ribiške proizvode, ki izvirajo iz sredozemske mečarice, ki niso bile predhodno iztovorjene ali pretovorjene v pristaniščih.

Člen 3

Cilj

Z odstopanjem od člena 2(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je cilj te uredbe do leta 2031 doseči biomaso sredozemske mečarice, ki ustreza MSY, z vsaj 60-odstotno verjetnostjo doseganja tega cilja.

Člen 4

Razmerje do drugih aktov Unije

Ta uredba se uporablja poleg naslednjih uredb ali, kjer navedene uredbe tako določajo, z odstopanjem od njih:

(a)  Uredba (ES) št. 1224/2009;

(b)  Uredba (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta(14);

(c)  Uredba (EU) 2017/2107.

Člen 5

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)  „ribiško plovilo“ pomeni katero koli plovilo, opremljeno za gospodarsko izkoriščanje morskih bioloških virov;

(2)  „ribiško plovilo Unije“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice in je registrirano v Uniji;

(3)  „območje Konvencije ICCAT“ pomeni vse vode Atlantskega oceana in sosednjih morij;

(4)  „Sredozemsko morje“ pomeni morske vode Sredozemlja vzhodno od črte 5°36′ zahodno;

(5)  „pogodbenice Konvencije“ pomeni pogodbenice Konvencije ICCAT in sodelujoče nepogodbenice ter ribolovne ali druge subjekte;

(6)  „dovoljenje za ribolov“ pomeni dovoljenje, izdano za ribiško plovilo Unije in na podlagi katerega lahko to plovilo pod posebnimi pogoji v določenem obdobju, na določenem območju ali za določen ribolov opravlja določene ribolovne dejavnosti;

(7)  „ribolovna možnost“ pomeni količinsko opredeljeno zakonito ribolovno pravico, izraženo v ulovu ali ribolovnem naporu;

(8)  „stalež“ pomeni morski biološki vir, ki je prisoten na zadevnem območju upravljanja;

(9)  „ribiški proizvodi“ pomeni vodne organizme, pridobljene s kakršno koli ribolovno dejavnostjo, ali proizvode iz njih;

(10)  „zavržki“ pomeni ulov, ki se vrne v morje;

(11)  „rekreacijski ribolov“ pomeni negospodarske ribolovne dejavnosti, ki morske biološke vire izkoriščajo za rekreacijo, turizem ali šport;

(12)  „podatki iz sistema za spremljanje plovil“ pomeni podatke o prepoznavanju ribiškega plovila, geografskem položaju, datumu, času, smeri in hitrosti, ki se prek satelitskih sledilnih naprav, nameščenih na krovu ribiških plovil, prenašajo v center za spremljanje ribištva države članice zastave;

(13)  „iztovarjanje“ pomeni prvo raztovarjanje kakršne koli količine ribiških proizvodov s krova ribiškega plovila na kopno;

(14)  „pretovarjanje“ pomeni raztovarjanje dela ali vseh ribiških proizvodov s krova plovila na drugo plovilo;

(15)  „najem ribiških plovil“ pomeni dogovor, na podlagi katerega gospodarski subjekt v državi članici ali tretji državi brez spremembe zastave za določen čas najame ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo druge države članice;

(16)  „parangali“ pomeni ribolovno orodje, sestavljeno iz glavne vrvi različnih dolžin, na katero so pritrjene stranske vrvi (predvrvice) s številnimi trnki v različnih presledkih glede na ciljno vrsto;

(17)  „trnek“ pomeni ukrivljen, oster kos jeklene žice;

(18)  „ribiška palica in vrvica“ pomeni ribiško vrvico, nameščeno na palico, ki jo uporabljajo ribiči na trnek in je privita na obračalni mehanizem (kolut) za navijanje vrvice.

NASLOV II

UPRAVLJALNI UKREPI, TEHNIČNI OHRANITVENI UKREPI IN NADZORNI UKREPI

POGLAVJE 1

Upravljalni ukrepi

Člen 6

Ribolovni napor

1.  Vsaka država članica sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da je ribolovni napor ribiških plovil, ki plujejo pod njeno zastavo, sorazmeren z ribolovnimi možnostmi za sredozemsko mečarico, ki so tej državi članici na voljo.

2.  Prepove se vsak prenos neizkoriščenih kvot sredozemske mečarice.

Člen 7

Dodelitev ribolovnih možnosti

1.  Države članice v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013 pri dodeljevanju razpoložljivih ribolovnih možnosti uporabljajo pregledna in objektivna merila, tudi okoljska, socialna in ekonomska, ter si prizadevajo tudi za pravično porazdelitev nacionalnih kvot med posamezne segmente flote, pri čemer pozornost namenjajo tradicionalnemu in obrtniškemu ribolovu, poleg tega pa skrbijo za spodbude ribiškim plovilom Unije, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje.

2.  Vsaka država članica v okviru svoje kvote za sredozemsko mečarico predvidi prilov mečarice in v skladu s členom 9 o tem obvesti Komisijo, ko ji pošlje svoj letni ribolovni načrt. Taka določba zagotovi, da se vse mrtve sredozemske mečarice odštejejo od kvote.

3.  Države članice si prizadevajo, da povečanje ribolovnih možnosti, ki izhaja iz uspešnega izvajanja te uredbe, dodelijo ribiškim plovilom, ki jim ni bila predhodno dodeljena kvota za sredozemsko mečarico in ki izpolnjujejo merila za dodelitev ribolovnih možnosti iz člena 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Člen 8

Omejitve zmogljivosti

1.  Za čas trajanja načrta za obnovo staleža iz te uredbe za ribiška plovila velja omejitev zmogljivosti glede na vrsto ribolovnega orodja. Države članice število ribiških plovil, ki pljujejo pod njihovo zastavo in ki se jim dovoli ulov sredozemske mečarice, omejijo glede na vrsto ribolovnega orodja na ▌povprečno letno število plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in so v obdobju 2013–2016 lovila, zadrževala na krovu, pretovarjala, prevažala ali iztovarjala sredozemsko mečarico.

2.  Države članice se lahko ne glede na odstavek 1 odločijo, da za izračun omejitve zmogljivosti uporabijo število plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in so leta 2016 lovila, zadrževala na krovu, pretovarjala, prevažala ali iztovarjala sredozemsko mečarico, če je to število nižje od povprečnega letnega števila plovil v obdobju 2013-2016. Ta omejitev zmogljivosti se uporablja glede na vrsto ribolovnega orodja za ribiška plovila.

3.  Države članice lahko za leti 2018 in 2019 uporabijo 5-odstotno toleranco za omejitev zmogljivosti iz odstavka 1.

4.  Države članice vsako leto do 1. marca obvestijo Komisijo o sprejetih ukrepih za omejitev števila ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in ki se jim dovoli ulov sredozemske mečarice. Te informacije se pošljejo skupaj z letnimi ribolovnimi načrti v skladu s členom 9.

Člen 9

Letni ribolovni načrti

1.  Države članice vsako leto do 1. marca pošljejo Komisiji svoje letne ribolovne načrte. Ti letni ribolovni načrti morajo biti predloženi v obliki, določeni v smernicah ICCAT za pošiljanje podatkov in informacij, ter morajo vsebovati podrobne informacije glede kvote za sredozemsko mečarico, dodeljene glede na vrsto ribolovnega orodja, vključno s kvoto, dodeljeno za rekreacijski ribolov, kjer je to primerno, in za prilov.

2.  Komisija zbere letne ribolovne načrte iz odstavka 1 in jih vključi v ribolovni načrt Unije. Komisija vsako leto do 15. marca pošlje ta ribolovni načrt Unije sekretariatu ICCAT.

POGLAVJE 2

Tehnični ohranitveni ukrepi

Oddelek 1

Ribolovne sezone

Člen 10

Obdobja zapore

1.  Sredozemska mečarica se ne ulovi, bodisi kot ciljna vrsta ali prilov, obdrži na krovu, pretovarja ali iztovarja v obdobju zapore. Obdobje zapore je od 1. januarja do 31. marca vsako leto.

2.  Za zaščito sredozemske mečarice velja obdobje zapore za plovila s parangali, ki ciljno lovijo sredozemskega belega tuna (Thunnus alalunga), od 1. oktobra do 30. novembra vsako leto.

3.  Države članice spremljajo učinkovitost obdobij zapore iz odstavkov 1 in 2 ter Komisiji vsako leto najmanj dva meseca in 15 dni pred letnim zasedanjem ICCAT predložijo vse relevantne informacije o ustreznih nadzorih in inšpekcijskih pregledih, ki so bili v preteklem letu izvedeni za zagotovitev skladnosti s tem členom. Komisija vsako leto posreduje te informacije sekretariatu ICCAT vsaj dva meseca pred letnim zasedanjem ICCAT.

Oddelek 2

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja, naključni ulov in prilov

Člen 11

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja sredozemske mečarice

1.  Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je, vključno v okviru rekreacijskega ribolova, prepovedano uloviti, obdržati na krovu, pretovarjati, iztovarjati, prevažati, skladiščiti, prodajati, razstavljati ali ponujati v prodajo sredozemske mečarice:

(a)  katerih dolžina od spodnje čeljusti do repne plavuti je krajša od 100 cm ali

(b)  katerih živa teža je nižja od 11,4 kg ali teža brez škrg in drobovja nižja od 10,2 kg.

2.  Samo celotni primerki sredozemske mečarice, brez odstranjenega katerega koli zunanjega dela, ali primerki brez škrg in drobovja se lahko obdržijo na krovu, pretovarjajo, iztovarjajo ali prevažajo s prvim prevozom po iztovarjanju.

Člen 12

Naključni ulov sredozemskih mečaric, katerih velikost ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja

Ne glede na odstavek 11 člena 1 lahko ribiška plovila, ki ciljno lovijo sredozemsko mečarico, obdržijo na krovu, pretovarjajo, prenašajo, iztovarjajo, prevažajo, skladiščijo, prodajajo, razstavljajo ali ponujajo v prodajo naključni ulov sredozemskih mečaric, katerih velikost ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, če tovrstni ulov po teži ali številu primerkov ne presega 5 % celotnega ulova sredozemskih mečaric zadevnih ribiških plovil.

Člen 13

Prilov

1.  Prilov sredozemske mečarice po ribolovni operaciji nikoli ne sme preseči omejitve prilova, ki jo države članice določijo v svojih letnih ribolovnih načrtih za skupni ulov na krovu po teži ali številu primerkov vrst ▌.

2.  Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ribiška plovila, ki ciljno ne lovijo sredozemskih mečaric, ne smejo obdržati na krovu količine teh rib, ki ▌presega ta največji prilov ▌.

3.  Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se, če je bila kvota za sredozemsko mečarico, dodeljena državi članici zastave, izčrpana, vse žive ulovljene sredozemske mečarice izpustijo.

4.  Kadar je bila kvota za sredozemsko mečarico, dodeljena državi članici zastave, izčrpana, sta predelava in trženje mrtvih sredozemskih mečaric prepovedana, ves ulov pa se zabeleži. Države članice Komisiji letno zagotovijo informacije o količini takih mrtvih sredozemskih mečaric, Komisija pa jih v skladu s členom 21 posreduje sekretariatu ICCAT.

Oddelek3

Tehnične značilnosti ribolovnega orodja

Člen 14

Tehnične značilnosti ribolovnega orodja

1.  Največje število trnkov, ki jih lahko nastavijo ali vzamejo na krov ribiških plovil, ki ciljno lovijo sredozemsko mečarico, je določeno na 2 500 trnkov.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 se na krovu ribiških plovil za ribolovna potovanja, ki trajajo več kot dva dneva, dovoli set 2 500 pripravljenih trnkov, če je ustrezno pritrjen in spravljen v podpalubju, tako da ga ni mogoče takoj uporabiti.

3.  Velikost trnka ne sme biti manj kot 7 cm v višino.

4.  Dolžina plavajočih parangalov ne presega 30 navtičnih milj (55,56 km).

POGLAVJE 3

Nadzorni ukrepi

Oddelek 1

Evidenca plovil

Člen 15

Dovoljenja za ribolov

1.  Države članice v skladu z določbami iz Uredbe (EU) 2017/2403, zlasti členoma 20 in 21, izdajo dovoljenja za ribolov plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo in ciljno lovijo sredozemsko mečarico.

2.  Samo plovila Unije, ki so skladno s postopkom iz členov 16 in 17 vključena v evidenco plovil ICCAT, lahko brez poseganja v določbe o prilovu iz člena 13 ciljno lovijo, obdržijo na krovu, pretovarjajo, iztovarjajo, prevažajo ali predelujejo sredozemsko mečarico.

3.  Velika ribiška plovila z dovoljenjem držav članic se vključijo v evidenco ribiških plovil ICCAT s skupno dolžino več kot 20 metrov, ki imajo dovoljenje za dejavnost na območju Konvencije ICCAT.

Člen 16

Informacije o plovilih z dovoljenjem za ulov sredozemske mečarice in belega tuna v tekočem letu

1.  Države članice vsako leto Komisiji elektronsko in v obliki, določeni v smernicah ICCAT za pošiljanje podatkov in informacij, predložijo naslednje informacije:

(a)  do 1. januarja informacije o ribiških plovilih ▌, ki plujejo pod njihovo zastavo in imajo dovoljenje za ulov sredozemske mečarice, pa tudi o plovilih, ki imajo dovoljenje za ulov sredozemske mečarice v okviru rekreacijskega ribolova;

(b)  do 1. marca informacije o ribiških plovilih ▌, ki plujejo pod njihovo zastavo in imajo dovoljenje za ciljni ribolov sredozemskega belega tuna.

Komisija vsako leto do 15. januarja pošlje informacije iz točke (a), vsako leto do 15. marca pa informacije iz točke (b) sekretariatu ICCAT.

Informacije o ribiških plovilih ▌iz točk (a) in (b) prvega pododstavka tega odstavka vsebujejo ime plovila ter številko registra flote Unije (CFR), kakor je opredeljena v Prilogi I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/218(15).

2.  Poleg informacij iz odstavka 1 države članice uradno obvestijo Komisijo o kakršni koli spremembi informacij o ribiških plovilih ▌iz odstavka 1 v 30 dneh od te spremembe▌. Komisija ▌v 45 dneh od datuma spremembe posreduje te informacije sekretariatu ICCAT.

3.  Komisija poleg informacij, ki jih sekretariatu ICCAT posreduje v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena, sekretariatu ICCAT po potrebi v skladu s členom 7(6) Uredbe (EU) 2017/2403 nemudoma pošlje posodobljene informacije o plovilih iz odstavka 1 tega člena.

Člen 17

Informacije o plovilih, ki so v preteklem letu imela dovoljenje za ciljni ribolov sredozemske mečarice s harpunami ali plavajočimi parangali

1.  Države članice vsako leto do 30. junija Komisiji elektronsko predložijo naslednje informacije, ki zadevajo ribiška plovila ▌, ki plujejo pod njihovo zastavo, ki so imela v preteklem letu dovoljenje za ciljni ribolov sredozemske mečarice s plavajočimi parangali ali harpunami:

(a)  ime plovila (če ni imena, registrska številka brez začetnice države);

(b)  številko registra flote Unije, kakor je določena v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/218;

(c)  številko v evidenci ICCAT.

2.  Informacije iz odstavka 1 se predložijo v obliki, ki je določena v smernicah ICCAT za pošiljanje podatkov in informacij.

3.  Komisija informacije iz odstavka 1 posreduje sekretariatu ICCAT do 31. julija vsako leto.

Oddelek 2

Spremljanje in nadzor

Člen 18

Sistem za spremljanje plovil

1.  Za namene nadzora se prenos podatkov sistema za spremljanje plovil (VMS) z ribiških plovil z dovoljenjem za ulov sredozemske mečarice ne prekine, ko so ta plovila v pristanišču.

2.  Države članice zagotovijo, da njihovi centri za spremljanje ribištva Komisiji in organu, ki ga ta določi, v realnem času in v obliki „https data feed“ posredujejo sporočila VMS, ki so jih dobili od ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo. Komisija pošlje ta sporočila v elektronski obliki sekretariatu ICCAT.

3.  Države članice zagotovijo, da:

(a)  se sporočila VMS, prejeta z ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, Komisiji pošljejo vsaj vsaki dve uri;

(b)  se v primeru tehnične okvare VMS nadomestna sporočila, prejeta v skladu s členom 25(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 z ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, Komisiji pošljejo v 24 urah po tem, ko so jih prejeli njihovi centri za spremljanje ribištva;

(c)  so sporočila VMS, posredovana Komisiji, oštevilčena z zaporednimi številkami (s posebno identifikacijsko številko), da se prepreči podvajanje;

(d)  so sporočila VMS, ki se posredujejo Komisiji, skladna s členom 24(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011.

4.  Vsaka država članica sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da se vsa sporočila VMS, ki so na voljo njenim inšpekcijskim plovilom, obravnavajo zaupno in se uporabljajo samo za inšpekcijske preglede na morju.

Člen 19

Najem ribiških plovil Unije

Najem ribiških plovil Unije za ciljni ribolov sredozemske mečarice je prepovedan.

Člen 20

Nacionalni opazovalni program za plovila za pelagični ribolov s parangali

1.  Vsaka država članica s kvoto za sredozemsko mečarico uvede nacionalni znanstveni opazovalni program za plovila za pelagični ribolov s parangali, ki plujejo pod zastavo te države članice in v skladu s tem členom ciljno lovijo sredozemsko mečarico. Nacionalni opazovalni program mora biti skladen z minimalnimi standardi, določenimi v Prilogi I.

2.  Vsaka zadevna država članica zagotovi, da so na vsaj 10 % plovil za pelagični ribolov s parangali, ki v dolžino merijo več kot 15 metrov, plujejo pod zastavo te države članice in ciljno lovijo sredozemsko mečarico, razporejeni nacionalni znanstveni opazovalci. Odstotek kritja se meri v številu ribolovnih dni, ribolovnih operacij, plovil ali potovanj.

3.  Vsaka zadevna država članica za zbiranje informacij o dejavnostih plovil za pelagični ribolov s parangali, ki v dolžino merijo do vključno 15 metrov in plujejo pod zastavo te države članice, oblikuje in izvaja pristop znanstvenega spremljanja. Vsaka država članica zastave Komisiji do leta 2020 v svojem letnem ribolovnem načrtu iz člena 9 predloži podrobnosti o ▌pristopu znanstvenega spremljanja.

4.  Komisija podrobnosti o ▌pristopu znanstvenega spremljanja iz odstavka 3 takoj predloži v oceno Stalnemu odboru ICCAT za raziskave in statistiko (SCRS). ▌Pristope znanstvenega spremljanja pred njihovim izvajanjem odobri Komisija ICCAT na letnem zasedanju ICCAT.

5.  Države članice svojim nacionalnim znanstvenim opazovalcem izdajo uradni identifikacijski dokument.

6.  Poleg nalog znanstvenih opazovalcev, določenih v Prilogi I, države članice od znanstvenih opazovalcev zahtevajo, da ocenijo in sporočajo naslednje podatke o sredozemski mečarici:

(a)  raven zavržkov primerkov, ki po velikosti ne dosegajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja;

(b)  velikost, ki je specifična za regijo, in starost ob dozorelosti;

(c)  uporabo habitata za primerjavo razpoložljivosti sredozemske mečarice različnim vrstam ribolova, vključno s primerjavo med tradicionalnim ribolovom in ribolovom z mezopelagičnimi parangali;

(d)  učinek ribolova z mezopelagičnimi parangali v smislu sestave ulova, serije ulova na enoto napora in velikostne porazdelitve ulova ter

(e)  mesečno oceno deleža drstnic in podmladkov v ulovu.

7.  Države članice vsako leto do 30. junija Komisiji predložijo informacije, ki so bile v prehodnem letu zbrane v okviru nacionalnih programov znanstvenega opazovanja. Komisija te informacije posreduje sekretariatu ICCAT do 31. julija vsako leto.

Oddelek 3

Nadzor ulova

Člen 21

Evidentiranje in poročanje o ulovu

1.  Poveljnik vsakega ribiškega plovila, ki ima dovoljenje za ulov sredozemske mečarice, vodi ribolovni ladijski dnevnik v skladu z zahtevami iz Priloge II, podatke iz ribolovnega ladijskega dnevnika pa pošlje državi članici zastave.

2.  Brez poseganja v obveznosti poročanja za države članice, določene z Uredbo (ES) št. 1224/2009, države članice pošljejo četrtletna poročila Komisiji o celotnem ulovu sredozemske mečarice, opravljenem s plovili z dovoljenjem za ribolov, ki plujejo pod njihovo zastavo, če teh informacij ne pošiljajo mesečno. Navedena četrtletna poročila se pošljejo v obliki zbirnega poročila o podatkih o ulovu najpozneje 15 dni po koncu vsakega četrtletja (in sicer do 15. aprila, 15. julija in 15. oktobra vsako leto in do 15. januarja naslednje leto). Komisija te informacije posreduje sekretariatu ICCAT do 30. aprila, 30. julija in 30. oktobra vsako leto in do 30. januarja naslednje leto.

3.  Poleg informacij iz odstavka 1 države članice vsako leto do 30. junija Komisiji predložijo naslednje informacije, ki zadevajo ribiška plovila Unije, ki so imela v preteklem letu dovoljenje za ribolov sredozemske mečarice s plavajočimi parangali ali harpunami:

(a)  informacije v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi po ciljnih vrstah in območjih, na podlagi vzorčenja ali za celotno floto, vključno z:

(i)  ribolovnimi obdobji in skupnim letnim številom ribolovnih dni plovila;

(ii)  geografskimi območji po statističnih območjih ICCAT za ribolovne dejavnosti, ki jih izvaja plovilo;

(iii)  vrsto plovila;

(iv)  številom trnkov, ki jih je uporabilo plovilo;

(v)  številom enot parangalov, ki jih je uporabilo plovilo;

(vi)  skupno dolžino enot parangalov za plovilo;

(b)  podatke o ulovu za najkrajši možni čas in najmanjše možno območje, vključno z:

(i)  velikostjo, in če je mogoče, starostno porazdelitvijo ulova;

(ii)  ulovom in sestavo ulova na plovilo;

(iii)  ribolovnim naporom (povprečno število ribolovnih dni na plovilo, povprečno število trnkov na plovilo, povprečne enote parangalov na plovilo, povprečna skupna dolžina parangala na plovilo).

Komisija te informacije posreduje sekretariatu ICCAT do 31. julija vsako leto.

4.  Informacije iz odstavkov 1, 2 in 3 se predložijo v obliki, ki je določena v smernicah ICCAT za pošiljanje podatkov in informacij.

Člen 22

Podatki o izkoriščenosti kvot

1.  Brez poseganja v člen 34 Uredbe (ES) št. 1224/2009 vsaka država članica nemudoma obvesti Komisijo, ko velja, da je bilo izkoriščenih 80 % kvote za sredozemsko mečarico, dodeljene vrsti ribolovnega orodja.

2.  Ko skupni ulov sredozemske mečarice doseže 80 % nacionalne kvote, država članica zastave vsak teden pošlje Komisiji podatke o ulovu.

Oddelek 4

Iztovarjanje in pretovarjanje

Člen 23

Določena pristanišča

1.  Ulov sredozemske mečarice, vključno s prilovom in sredozemsko mečarico, ujeto v okviru rekreacijskega ribolova brez pritrjene oznake na vsakem primerku, kot je navedeno v členu 30, se lahko iztovarjajo in pretovarjajo samo v določenih pristaniščih.

2.  V skladu s členom 43(5) Uredbe (ES) št. 1224/2009 vsaka država članica določi pristanišča, v katerih se izvajajo iztovarjanja in pretovarjanja sredozemske mečarice iz odstavka 1.

3.  Države članice vsako leto do 15. februarja pošljejo Komisiji seznam določenih pristanišč. Vsako leto do 1. marca Komisija ta seznam pošlje sekretariatu ICCAT.

Člen 24

Predhodno uradno obveščanje

1.  Za poveljnike ribiških plovil Unije, katerih skupna dolžina je 12 metrov ali več in ki so vključena na seznam plovil iz člena 16 te uredbe, se uporablja člen 17 Uredbe (ES) št. 1224/2009. V skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 1224/2009 poveljniki predhodno uradno obvestijo pristojni organ države članice ali pogodbenice Konvencije, katere pristanišča ali sredstva za iztovarjanje nameravajo uporabiti, pa tudi državo članico zastave, če ni država članica pristanišča.

2.  Poveljniki ribiških plovil Unije, ki so krajša od 12 metrov in vključena na seznam plovil iz člena 16, vsaj štiri ure pred predvidenim časom prihoda v pristanišče uradno obvestijo pristojni organ države članice ali pogodbenice Konvencije, katere pristanišča ali sredstva za iztovarjanje želijo uporabiti, pa tudi državo članico zastave, če ni država članica pristanišča, o naslednjih informacijah:

(a)  predvidenem času prihoda;

(b)  predvideni količini sredozemske mečarice, zadržane na krovu, in

(c)  informacijah o geografskem območju ulova.

3.  Če so ribolovna območja od pristanišča oddaljena manj kot štiri ure, se ocenjene količine sredozemske mečarice, zadržane na krovu, lahko kadar koli pred prihodom v pristanišče spremenijo.

4.  Organi države članice pristanišča vodijo evidenco vseh predhodnih uradnih obvestil za tekoče leto.

Člen 25

Pretovarjanje

1.  Plovilom Unije, ki na krovu prevažajo sredozemsko mečarico, ali plovilom tretje države v vodah Unije je v vseh okoliščinah prepovedano pretovarjanje na morju .

2.  Brez poseganja v člen 51, člen 52(2) in (3), ter člena 54 in 57 Uredbe (EU) 2017/2107 lahko plovila pretovarjajo sredozemsko mečarico samo v določenih pristaniščih.

Oddelek 5

Inšpekcijski pregledi

Člen 26

Letni načrti inšpekcijskih pregledov

1.  Države članice vsako leto do 31. januarja Komisiji pošljejo letne načrte inšpekcijskih pregledov. Letni načrti inšpekcijskih pregledov se pripravijo v skladu s:

(a)  cilji, prednostnimi nalogami, postopki in referenčnimi merili za inšpekcijske dejavnosti, določene v Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2018/1986(16), ter

(b)  nacionalnim programom nadzora za sredozemsko mečarico, določenim na podlagi člena 46 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

2.  Komisija zbere nacionalne načrte inšpekcijskih pregledov in jih vključi v načrt inšpekcijskih pregledov Unije. Komisija pošlje načrt inšpekcijskih pregledov Unije, skupaj z letnimi ribolovnimi načrti iz člena 9, v odobritev sekretariatu ICCAT.

Člen 27

Program skupnega mednarodnega inšpekcijskega nadzora ICCAT

1.  Dejavnosti skupnega mednarodnega inšpekcijskega nadzora se izvajajo v skladu s programom skupnega mednarodnega inšpekcijskega nadzora ICCAT (v nadaljnjem besedilu: program ICCAT), določenim v Prilogi III.

2.  Države članice, katerih ribiška plovila imajo dovoljenje za ulov sredozemske mečarice, določijo inšpektorje in izvajajo inšpekcijske preglede na morju v skladu s programom ICCAT. Komisija ali organ, ki ga določi, lahko programu ICCAT dodeli inšpektorje Unije.

3.  Če več kot 50 ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo države članice, na območju Konvencije ICCAT izvaja ribolov sredozemske mečarice, navedena država članica napoti inšpekcijsko plovilo za izvajanje inšpekcijskih pregledov in nadzora na morju na morju v Sredozemskem morju za celotno obdobje, ko so navedena plovila na območju. Ta obveznost se prav tako šteje za izpolnjeno, če države članice sodelujejo pri napotitvi inšpekcijskega plovila ali če se v Sredozemsko morje napoti inšpekcijsko plovilo Unije.

4.  Komisija ali organ, ki ga določi, usklajuje dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov za Unijo. Komisija lahko v sodelovanju z zadevno državo članico oblikuje skupne programe inšpekcijskih pregledov, ki bodo Uniji omogočili, da izpolni obveznosti iz programa ICCAT. Države članice, katerih ribiška plovila izvajajo ribolov sredozemske mečarice, sprejmejo ukrepe, potrebne za lažje izvajanje teh skupnih programov inšpekcijskih pregledov, zlasti v zvezi s potrebnimi človeškimi in materialnimi viri ter obdobji in geografskimi območji uporabe teh virov.

5.  Države članice vsako leto do 1. decembra sporočijo Komisiji imena inšpektorjev in inšpekcijskih plovil, ki jih nameravajo dodeliti programu ICCAT med naslednjim letom. Na podlagi teh informacij Komisija v sodelovanju z državami članicami oblikuje letni načrt za sodelovanje Unije v programu ICCAT, ki ga do 1. januarja vsako leto pošlje sekretariatu ICCAT.

Člen 28

Inšpekcijski pregledi v primeru kršitev

1.  Kadar plovilo, ki pluje pod zastavo države članice, krši določbe te uredbe, ta država članica zagotovi, da se v njenih pristaniščih izvede fizični pregled navedenega plovila pod njenim nadzorom ali, kadar plovilo ni v njenem pristanišču, s strani osebe, ki jo imenuje ta država članica.

POGLAVJE 4

Rekreacijski ribolov

Člen 29

Upravljalni ukrepi

1.  Vsaka država članica, ki dovoli rekreacijski ribolov sredozemske mečarice, v okviru svoje nacionalne kvote določi kvoto za rekreacijski ribolov in v skladu s členom 9 o tem obvesti Komisijo, ko ji pošlje svoj letni ribolovni načrt. Taka določba zagotovi, da se vse mrtve sredozemske mečarice odštejejo od kvote.

2.  Države članice iz odstavka 1 tega člena zagotovijo, da informacije o plovilih z dovoljenjem iz člena 30(2) vključujejo plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo in izvajajo rekreacijski ribolov sredozemske mečarice. Plovila, ki niso vključena v te informacije, nimajo dovoljenja za ribolov sredozemske mečarice.

3.  Prodaja in vse druge oblike trženja sredozemske mečarice, ujete pri rekreacijskem ribolovu, so prepovedane.

4.   V okviru rekreacijskega ribolova je ne glede na člen 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 prepovedano uloviti, obdržati na krovu, pretovoriti ali iztovoriti več kot eno sredozemsko mečarico na plovilo na dan. Zadevne države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni, da v čim večji meri zagotovijo in olajšajo izpust sredozemskih mečaric, ki so ulovljene žive v okviru rekreacijskega ribolova, imajo pa tudi možnost sprejeti bolj omejevalne ukrepe za boljšo zaščito sredozemske mečarice.

Člen 30

Nadzorni ukrepi

1.  Za ulov sredozemske mečarice v rekreacijskem ribolovu imajo dovoljenje samo plovila z „ribiško palico in vrvico“.

2.  Informacije o dovoljenih rekreacijskih plovilih, ki se v skladu s točko (a) člena 16(1) pošljejo sekretariatu ICCAT, vključujejo naslednje:

(a)  ime plovila (če ni imena, registrska številka brez začetnice države);

(b)  prejšnje ime plovila, kjer je to primerno;

(c)  skupno dolžino plovila;

(d)  ime in naslov lastnika(-ov) in upravljavca(-ev) plovila.

3.  Podatki o ulovu, vključno z dolžino (od spodnje čeljusti do repne plavuti) in živo težo vsake ujete sredozemske mečarice, zadržane na krovu ali iztovorjene v okviru rekreacijskega ribolova, se evidentirajo in sporočijo v skladu s členom 21.

4.  Sredozemska mečarica se lahko iztovarja samo cela ali brez škrg in drobovja ter bodisi v določenem pristanišču v skladu s členom 23 ali s pritrjeno oznako na vsakem primerku. Vsaka oznaka ima edinstveno številko države in ne sme dovoljevati sprememb.

5.  Države članice za namene te uredbe določijo program označevanja in vključijo specifikacije takega programa v letne ribolovne načrte iz člena 9.

6.  Vsaka država članica dovoli uporabo oznak samo, če skupna količina ulova ustreza kvoti, ki ji je bila dodeljena.

7.  Države članice vsako leto pošljejo Komisiji poročilo o izvajanju programa označevanja najmanj dva meseca in 15 dni pred letnim zasedanjem ICCAT. Komisija zbere informacije držav članic in jih posreduje sekretariatu ICCAT najmanj dva meseca pred letnim zasedanjem ICCAT.

NASLOV III

KONČNE DOLOČBE

Člen 31

Letno poročilo

1.  Države članice vsako leto do 15. septembra Komisiji predložijo poročilo za prejšnje koledarsko leto o njihovem izvajanju te uredbe in morebitne dodatne informacije, kot je primerno.

2.  Letno poročilo vključuje informacije o ukrepih, sprejetih za ublažitev prilova in zmanjšanje zavržkov sredozemskih mečaric pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ter o vseh pomembnih raziskavah na tem področju.

3.  Komisija prejete informacije iz odstavkov 1 in 2 zbere ter jih vsako leto do 15. oktobra posreduje sekretariatu ICCAT.

4.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte v zvezi s podrobnimi zahtevami glede oblike letnega poročila iz tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 36(2).

Člen 32

Pregled

Komisija do 31. decembra 2025 Evropskemu parlamentu in Svetu posreduje poročilo o delovanju načrta za obnovo staleža iz te uredbe.

Člen 33

Financiranje

Za namene Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta(17) se načrt za obnovo staleža iz te uredbe šteje za načrt v smislu člena 9 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Člen 34

Postopek za spremembe

1.  Kadar je to potrebno za prenos priporočil ICCAT o spremembi ali dopolnitvi načrta ICCAT o obnovi staleža, ki postanejo zavezujoča za Unijo, v pravo Unije, in kolikor spremembe prava Unije ne presegajo priporočil ICCAT, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 35 za spreminjanje:

(a)  rokov za poročanje informacij iz člena 9(1) in (2), člena 10(3), člena 16(1) in (3), člena 17(1) in (3), člena 21(2) in (3), člena 22(2), 23(3), člena 26(1), člena 27(5) ter člena 31(1) in (3);

(b)  obdobij zapore, kot so določena v členih 10(1) in (2);

(c)  najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, določene v členu 11(1);

(d)  ravni odstopanja iz členov 12 in 13;

(e)  tehničnih značilnosti ribolovnega orodja iz člena 14(1) do (4);

(f)  odstotka izkoriščenosti kvot, določenega v členu 22(1) in (2),

(g)  informacij o plovilih iz člena 16(1) in (2), člena 17(1), člena 21(1), (2), (3) in (4) in člena 30(2) ter

(h)  prilog I, II in III ▌.

2.  Vse spremembe, sprejete v skladu z odstavkom 1, se strogo omejijo le na prenos sprememb ali dopolnitev ustreznih priporočil ICCAT v pravo Unije.

Člen 35

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 34 se prenese na Komisijo za petletno obdobje od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Prenos pooblastila iz člena 34 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 34, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 36

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen s členom 47 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 37

Spremembe Uredbe (EU) 2017/2107

V Uredbi (EU) 2017/2107 se členi 20 do 26 črtajo.

Člen 38

Spremembe Uredbe (ES) št. 1967/2006

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1967/2006 se točka 6(2) nadomesti z naslednjim:"

„2. 2 500 trnkov za plovila, ki ciljno lovijo mečarico (Xiphias gladius), če ta vrsta predstavlja vsaj 70 % ulova žive teže po sortiranju;“.

"

Člen 39

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA I

Minimalni standardi ICCAT za znanstvene opazovalne programe za ribiška plovila

Splošne določbe

1.  To so minimalni standardi za znanstvene opazovalne programe za ribiška plovila, določeni v Priporočilu ICCAT 16-14.

Kvalifikacije opazovalcev

2.  Brez poseganja v kakršno koli usposabljanje ali tehnične kvalifikacije, ki jih priporoča SCRS, pogodbenice Konvencije zagotovijo, da imajo njihovi opazovalci minimalne kvalifikacije za opravljanje svojih nalog:

(a)  dovolj znanja in izkušenj za prepoznavanje vrst rib in konfiguracij ribolovnega orodja ICCAT;

(b)  sposobnost natančnega opazovanja in beleženja podatkov, ki se zbirajo v okviru programa;

(c)  sposobnost opravljanja nalog iz spodnjega odstavka 7;

(d)  sposobnost zbiranja bioloških vzorcev ter

(e)  minimalno in ustrezno usposabljanje glede varnosti in preživetja na morju.

3.  Poleg tega pogodbenice Konvencije za zagotovitev celovitosti svojega nacionalnega opazovalnega programa zagotovijo, da opazovalci:

(a)  niso člani posadke opazovanega ribiškega plovila;

(b)  niso zaposleni pri lastniku ali dejanskem lastniku opazovanega ribiškega plovila ter

(c)  trenutno nimajo finančnega interesa za opazovani ribolov ali koristi od njega.

Prisotnost opazovalcev

4.  Vsaka pogodbenica Konvencije ob upoštevanju svojih nacionalnih opazovalnih programov zagotovi naslednje:

(a)  prisotnost opazovalcev pri najmanj 5 % ribolovnega napora pri vsakem pelagičnem ribolovu s parangali in, kot so opredeljeni v glosarju ICCAT, ribolovu s plovili za prevoz vabe, pastmi, zabodnimi mrežami in vlečnimi mrežami. Prisotnost v odstotkih se bo merila:

(i)  za pelagični ribolov s parangali v številu ribolovnih dni, ribolovnih operacij ali potovanj;

(ii)  za ribolov s plovili za prevoz vabe in pastmi v ribolovnih dnevih;

(iii)  za ribolov z zabodnimi mrežami v ribolovnih urah ali dnevih ter

(iv)  za ribolov z vlečnimi mrežami v ribolovnih izvlekih ali dnevih;

(b)  ne glede na točko (a) pogodbenica Konvencije lahko za plovila s skupno dolžino manj kot 15 metrov uporabi alternativni pristop znanstvenega spremljanja, s katerim se bodo zbirali podatki, enakovredni tistim iz Priporočila ICCAT 16-14, na način, ki zagotavlja primerljivo prisotnost opazovalcev, če obstajajo izredni varnostni pomisleki, ki izključujejo uporabo opazovalca na krovu. V takih primerih mora pogodbenica Konvencije, ki želi uporabiti alternativni pristop, predstaviti podrobnosti pristopa SCRS, ki nato pristop oceni. SCRS bo svetoval ICCAT glede ustreznosti alternativnega pristopa za izvajanje obveznosti zbiranja podatkov, določenih v Priporočilu ICCAT 16-14. Alternativne pristope, izvedene na podlagi te določbe, pred njihovim izvajanjem odobri ICCAT na letnem zasedanju;

(c)  reprezentativno časovno in prostorsko pokritost dejavnosti flote, da se zagotovi zbiranje ustreznih in primernih podatkov, kot je določeno v Priporočilu ICCAT 16-14 in v morebitnih dodatnih zahtevah nacionalnega opazovalnega programa pogodbenice Konvencije, pri čemer se upoštevajo značilnosti flote in ribolova;

(d)  zbiranje podatkov o pomembnih vidikih ribolovne operacije, vključno z ulovom, kot je opredeljeno v odstavku 7.

5.  Pogodbenice Konvencije lahko sklenejo dvostranske sporazume, pri čemer ena pogodbenica Konvencije namesti svoje nacionalne opazovalce na plovila, ki plujejo pod zastavo druge pogodbenice Konvencije, če se upoštevajo vse določbe Priporočila ICCAT 16-14.

6.  Pogodbenice Konvencije si prizadevajo zagotoviti, da opazovalci menjajo plovila med svojimi nalogami.

Naloge opazovalca

7.  Pogodbenice Konvencije od opazovalcev med drugim zahtevajo, da:

(a)  evidentirajo ribolovno dejavnost opazovanega vozila in poročajo o njej, kar med drugim vključuje vsaj:

(i)  zbiranje podatkov, ki vključuje količinsko opredelitev skupnega ciljnega ulova, zavržkov in prilova (vključno z morskimi psi, morskimi želvami, morskimi sesalci in morskimi pticami), ocenitev ali meritev sestave ulova po velikosti, kolikor je mogoče, statusu ravnanja (tj. obdržan, zavržen mrtev, izpuščen živ) in zbiranje bioloških vzorcev za študije o življenjskem ciklu (npr. spolnih žlez, otolitov, hrbtenic, lusk);

(ii)  zbiranje vseh najdenih oznak in poročanje o njih;

(iii)  informacije o ribolovni operaciji, vključno z:

–  območjem ulova, opredeljenim z zemljepisno dolžino in širino;

–  informacijami o ribolovnem naporu (npr. število ribolovnih operacij, število trnkov itd.);

–  datumom vsake ribolovne operacije, po potrebi vključno s časom začetka in konca ribolovne dejavnosti;

–  uporabo predmetov za zbiranje rib, vključno z napravami za zbiranje rib, ter

–  splošno stanje izpuščenih živali glede na stopnje preživetja (tj. mrtve/žive, ranjene, itd.);

(b)  opazujejo in evidentirajo uporabo ukrepov za zmanjšanje prilova in druge ustrezne informacije;

(c)  kolikor je mogoče, opazujejo okoljske razmere in poročajo o njih (npr. stanje morja, klimatski in hidrološki parametri, itd.);

(d)  opazujejo naprave za zbiranje rib in poročajo o njih, v skladu z opazovalnim programom ICCAT, sprejetim v okviru večletnega programa za ohranjanje in upravljanje tropskega tuna, ter

(e)  opravljajo druge znanstvene naloge, kot jih priporoča SCRS in potrdi ICCAT.

Obveznosti opazovalca

8.  Pogodbenice Konvencije zagotovijo, da (je) opazovalec:

(a)  ne ovira elektronske opreme plovila;

(b)  seznanjen s postopki za ravnanje v izrednih razmerah na krovu plovila, vključno z lokacijo rešilnih splavov, gasilnih aparatov in kompletov za prvo pomoč;

(c)  po potrebi komunicira s poveljnikom o zadevnih vprašanjih in nalogah v zvezi z opazovanjem;

(d)  ne moti ali ovira ribolovnih dejavnosti in običajnega delovanja plovila;

(e)  sodeluje pri informativnih sejah z ustreznimi predstavniki znanstvenega inštituta ali nacionalnega organa, pristojnega za izvajanje opazovalnega programa.

Obveznosti poveljnika

9.  Pogodbenice Konvencije zagotovijo, da poveljnik plovila, ki mu je dodeljen opazovalec:

(a)  omogoči ustrezen dostop do plovila in njegovih operacij;

(b)  dovoli opazovalcu, da učinkovito izvaja svoje obveznosti, vključno z:

(i)  zagotavljanjem ustreznega dostopa do orodja, dokumentacije (vključno z ladijskimi dnevniki v elektronski ali papirni obliki) in ulova plovila;

(ii)  komuniciranjem kadar koli z ustreznimi predstavniki znanstvenega inštituta ali nacionalnega organa;

(iii)  zagotavljanjem ustreznega dostopa do elektronike in druge pomembne opreme za ribolov, med drugim:

–  satelitske navigacijske opreme;

–  elektronskih sredstev komuniciranja;

(iv)  zagotavljanjem, da nihče na krovu opazovanega plovila nedovoljeno ne posega v opazovalno opremo ali dokumentacijo oziroma je ne uničuje; ne ovira, se vmešava ali drugače ravna na način, ki bi lahko po nepotrebnem preprečil opazovalcu, da opravlja svoje dolžnosti; ne ustrahuje, nadleguje ali na kakršen koli način škoduje opazovalcu; ali podkupuje ali skuša podkupiti opazovalca;

(c)  zagotovi nastanitev za opazovalce, vključno s prenočiščem, hrano in ustreznimi sanitarnimi ter zdravstvenimi prostori, ki je enaka nastanitvi častnikov;

(d)  opazovalcu zagotovi ustrezen prostor na poveljniškem mostu ali v krmarnici za opravljanje njegovih nalog ter prostor na krovu, primeren za opravljanje nalog opazovanja.

Dolžnosti pogodbenic Konvencije

10.  Vsaka pogodbenica Konvencije:

(a)  zahteva, da njena plovila, ko lovijo vrste ICCAT, gostijo znanstvenega opazovalca v skladu z določbami iz Priporočila ICCAT 16-14;

(b)  nadzoruje varnost svojih opazovalcev;

(c)  kadar je mogoče in primerno, spodbuja svoj znanstveni inštitut ali nacionalni organ, naj sklene sporazume z znanstvenimi inštituti ali nacionalnimi organi drugih pogodbenic Konvencije za medsebojno izmenjavo poročil in podatkov opazovalcev;

(d)  v svoje letno poročilo vključi specifične informacije o izvajanju Priporočila ICCAT 16-14, ki jih uporabita ICCAT in SCRS ter vključujejo:

(i)  podrobnosti o strukturi in zasnovi svojih znanstvenih opazovalnih programov, med drugim vključno s:

–  ciljno ravnjo prisotnosti opazovalcev glede na vrsto ribolova in orodja ter način merjenja;

–  podatki, ki jih je treba zbirati;

–  obstoječim zbiranjem podatkov in protokoli ravnanja z njimi;

–  informacijami o tem, kako se izberejo plovila, na katerih so opazovalci prisotni, da se doseže ciljna raven pogodbenice Konvencije glede prisotnosti opazovalcev;

–  zahtevami glede usposabljanja opazovalcev ter

–  zahtevami glede kvalifikacij opazovalcev.

(ii)  število plovil, ki se spremljajo, dosežena raven prisotnosti opazovalcev glede na vrsto ribolova in orodja ter

(iii)  podrobnosti o tem, kako so bile te ravni prisotnosti izračunane;

(e)  po prvi predložitvi informacij iz odstavka 10(d)(i) poroča o spremembah glede strukture ali zasnove svojih opazovalnih programov v svojih letnih poročilih, samo kadar pride do sprememb. Pogodbenice Konvencije še naprej letno poročajo ICCAT o informacijah iz odstavka 10(d)(ii);

(f)  v določeni elektronski obliki, ki jo pripravi SCRS, vsako leto poroča SCRS o informacijah, ki se zberejo v okviru nacionalnih opazovalnih programov in jih uporabi ICCAT, zlasti za ocenjevanje staleža in druge znanstvene namene, v skladu z veljavnimi postopki za druge zahteve sporočanja podatkov in nacionalnimi zahtevami glede zaupnosti;

(g)  zagotovi, da njeni opazovalci pri opravljanju svojih nalog iz odstavka 7 uporabijo zanesljive protokole za zbiranje podatkov, vključno z uporabo fotografiranja, kakor je potrebno in primerno.

Dolžnosti izvršnega sekretarja

11.  Izvršni sekretar SCRS in ICCAT omogoča lažji odstop do ustreznih podatkov in informacij, predloženih v skladu s Priporočilom ICCAT 16-14.

Dolžnosti SCRS

12.  Dolžnosti SCRS so, da:

(a)  kakor je potrebno in primerno, pripravi priročnik za opazovalce, ki ga pogodbenice Konvencije prostovoljno uporabljajo pri svojih nacionalnih opazovalnih programih in vključuje vzorčne obrazce za zbiranje podatkov in standardizirane postopke zbiranja podatkov, ob upoštevanju priročnikov za opazovalce in ustreznega gradiva, ki morda že obstajajo drugje, vključno v pogodbenicah Konvencije, regionalnih in podregionalnih organih ter drugih organizacijah;

(b)  glede na vrsto ribolova pripravi specifične smernice za elektronske sisteme za spremljanje;

(c)  ICCAT predloži povzetek znanstvenih podatkov in informacij, zbranih in sporočenih v skladu s Priporočilom ICCAT 16-14, ter vse relevantne povezane ugotovitve;

(d)  kakor je potrebno in primerno, oblikuje priporočila o tem, kako izboljšati učinkovitost znanstvenih opazovalnih programov, da bi se zadovoljile potrebe ICCAT po podatkih, vključno z morebitnimi revizijami Priporočila ICCAT 16-14 ali v zvezi z izvajanjem teh minimalnih standardov in protokolov s strani pogodbenic Konvencije.

Elektronski sistemi za spremljanje

13.  Kadar SCRS elektronske sisteme za spremljanje opredeli kot učinkovite pri neki vrsti ribolova, se lahko namestijo na krov ribiških plovil kot dopolnitev ali, v pričakovanju mnenja SCRS in odločitve ICCAT, nadomestitev človeškega opazovalca na krovu.

14.  Pogodbenice Konvencije bi morale upoštevati veljavne smernice, ki jih podpre SCRS, o uporabi elektronskih sistemov za spremljanje.

15.  Pogodbenice Konvencije se spodbuja, da poročajo SCRS o svojih izkušnjah z uporabo elektronskih sistemov za spremljanje pri svojem ribolovu ICCAT, da bi se dopolnili programi s človeškimi opazovalci. Pogodbenice Konvencije, ki še niso uporabile takih sistemov, se spodbuja, da preučijo njihovo uporabo in svoje ugotovitve sporočijo SCRS.

PRILOGA II

Zahteve za ribolovne ladijske dnevnike

Minimalne specifikacije za ribolovne ladijske dnevnike:

1.  Posamezni listi ladijskega dnevnika so oštevilčeni.

2.  Ladijski dnevnik se izpolni vsak dan (polnoč) ali pred prihodom v pristanišče.

3.  V primeru inšpekcijskih pregledov na morju je ladijski dnevnik izpolnjen.

4.  En izvod posameznega lista ostane pritrjen v ladijskem dnevniku.

5.  Na krovu se hrani ladijski dnevnik, ki zajema dejavnosti v enem letu.

Minimalne standardne informacije v ribolovnih ladijskih dnevnikih:

1.  Ime in naslov poveljnika.

2.  Datumi in pristanišča odhoda, datumi in pristanišča prihoda.

3.  Ime plovila, registrska številka, številka ICCAT, mednarodni radijski klicni znak in številka IMO (če je na voljo).

4.  Ribolovno orodje:

(a)  koda FAO vrste plovila;

(b)  mere (npr. dolžina, velikost mrežnih očes, število trnkov).

5.  Dejavnosti na morju z (najmanj) enim parangalom na dan potovanja z določitvijo:

(a)  dejavnosti (npr. ribolov, termična obdelava s paro);

(b)  lokacija: točne dnevne lokacije (v stopinjah in minutah), zabeležene za vsako ribolovno dejavnost, ali lokacija opoldne, če se tega dne ribolov ni izvajal;

(c)  evidence ulova, vključno s:

(i)  kodo FAO;

(ii)  zaokroženo težo (RWT) v kg na dan;

(iii)  številom kosov na dan.

6.  Podpis poveljnika:

7.  Načini tehtanja: ocena, tehtanje na krovu.

8.  Ladijski dnevnik se vodi v ekvivalentu žive teže rib in navaja pretvorbene faktorje, ki se uporabljajo za oceno.

Minimalne informacije v ribolovnih ladijskih dnevnikih za iztovarjanje ali pretovarjanje:

1.  Datumi in pristanišče iztovarjanja ali pretovarjanja.

2.  Proizvodi:

(a)  vrste in predstavitev s kodo FAO;

(b)  število rib ali zabojev in količina v kg.

3.  Podpis poveljnika ali zastopnika plovila.

4.  Za pretovarjanje: ime, zastava in številka ICCAT prejemnega plovila.

PRILOGA III

Program skupnega mednarodnega inšpekcijskega nadzora ICCAT

ICCAT v skladu z odstavkom 3 člena IX Konvencije priporoča, da se na naslednji način uredi mednarodni nadzor zunaj voda pod nacionalno pristojnostjo, da se zagotovi uporaba Konvencije in veljavnih ukrepov iz Konvencije:

I.  Hude kršitve

1.  Za namene teh postopkov huda kršitev pomeni naslednje kršitve določb ohranitvenih in upravljalnih ukrepov ICCAT, ki jih je sprejel ICCAT:

(a)  ribolov brez licence, dovoljenja ali odobritve, ki jo izda pogodbenica Konvencije zastave;

(b)  neizpolnjevanje obveznosti vodenja zadostnih evidenc o ulovu in podatkih v zvezi z ulovom v skladu z zahtevami ICCAT za poročanje ali znatno napačno poročanje o takšnih ulovih ali podatkih v zvezi z ulovom;

(c)  ribolov na zaprtem območju;

(d)  ribolov med zaprto sezono;

(e)  namerno jemanje ali zadrževanje vrst v nasprotju z veljavnimi ohranitvenimi in upravljalnimi ukrepi, ki jih je sprejela ICCAT;

(f)  obsežno kršitev omejitev ulova ali kvot, veljavnih na podlagi predpisov ICCAT;

(g)  uporabo prepovedanega ribolovnega orodja;

(h)  ponarejanje ali namerno prikrivanje oznak, identitete ali registracije ribiškega plovila;

(i)  prikrivanje, nedovoljeno spreminjanje ali uničevanje dokazov, povezanih s preiskavo o kršitvi;

(j)  številne kršitve, ki skupaj pomenijo hujše neupoštevanje ukrepov, ki jih je uvedla ICCAT;

(k)  napad, upiranje, ustrahovanje, spolno nadlegovanje, motenje ali neupravičeno oviranje ali zadrževanje pooblaščenega inšpektorja ali opazovalca;

(l)  namerno nedovoljeno spreminjanje ali onesposabljanje VMS;

(m)  druge kršitve, ki jih lahko določi ICCAT, potem ko so vključene v revidirano različico teh postopkov in objavljene;

(n)  motenje satelitskega sistema za spremljanje ali upravljanje plovila brez VMS;

(o)  pretovarjanje na morju.

2.  Če pooblaščeni inšpektorji med vkrcavanjem in inšpekcijskim pregledom ribiškega plovila ugotovijo dejavnost ali okoliščine, ki bi pomenile hudo kršitev, kakor je opredeljena v odstavku 1, organi države zastave inšpekcijskega plovila takoj neposredno in prek sekretariata ICCAT obvestijo državo zastave ribiškega plovila. V takih primerih bi moral inšpektor obvestiti tudi vsako inšpekcijsko plovilo države zastave ribiškega plovila, za katero je znano, da je v bližini.

3.  Inšpektorji ICCAT evidentirajo opravljene inšpekcijske preglede in vse kršitve, ugotovljene v ladijskem dnevniku.

4.  Država pogodbenica zastave zagotovi, da zadevno ribiško plovilo po inšpekcijskem pregledu iz odstavka 2 preneha z vsemi ribolovnimi dejavnostmi. Država pogodbenica zastave zahteva, da ribiško plovilo v 72 urah odpluje v pristanišče, ki ga je določila in v katerem se bo začela preiskava.

5.  V primeru, ko je inšpekcijski pregled ugotovil dejavnost ali okoliščine, ki bi pomenile hudo kršitev, bi bilo treba plovilo pregledati v skladu s postopki, opisanimi v Priporočilu ICCAT 11-18 o spremembi Priporočila 09-10, ki vzpostavlja seznam plovil, za katere se domneva, da so izvajala nezakonite, neprijavljene in neregulirane ribolovne dejavnosti na območju Konvencije ICCAT, ob upoštevanju ukrepov odziva in drugih nadaljnjih ukrepov.

II.  Izvajanje inšpekcijskih pregledov

6.  Inšpekcijske preglede izvajajo inšpektorji, ki jih določijo vlade pogodbenice. Imena pooblaščenih vladnih agencij in vsakega inšpektorja, ki ga za ta namen določijo zadevne vlade, se uradno sporočijo Komisiji ICCAT.

7.  Inšpekcijska plovila, ki izvajajo mednarodne postopke vkrcavanja in inšpekcijske preglede v skladu s to prilogo, plujejo pod posebno zastavo ali zastavico, ki jo odobri Komisija ICCAT in izda sekretariat ICCAT. Imena plovil, ki se uporabljajo za ta namen, se sporočijo sekretariatu ICCAT takoj, ko je to izvedljivo, in pred začetkom inšpekcijskih dejavnosti. Sekretariat ICCAT da informacije o določenih inšpekcijskih plovilih na voljo vsem pogodbenicam Konvencije, med drugim tudi tako, da jih objavi na svojem spletnem mestu, ki je zaščiteno z geslom.

8.  Inšpektorji imajo ustrezen identifikacijski dokument, ki ga izdajo organi države zastave in ima obliko iz odstavka 21.

9.  V skladu z ureditvijo, dogovorjeno na podlagi odstavka 16, se ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo vlade pogodbenice in lovi tuna ali tunu podobne vrste rib na območju Konvencije zunaj voda v nacionalni pristojnosti, ustavi, kadar mu inšpekcijsko plovilo, ki pluje pod zastavico ICCAT, opisano v odstavku 7, in na kateri je inšpektor, da ustrezen signal po mednarodnem kodeksu signalov, razen če ribiško plovilo dejansko izvaja ribolovne dejavnosti, pri čemer se v takšnem primeru ustavi takoj po koncu takšne dejavnosti. Poveljnik ribiškega plovila inšpekcijski skupini, kot je določena v odstavku 10, dovoli vkrcanje na plovilo in zagotovi lestev za vkrcanje. Poveljnik inšpekcijski skupini omogoči, da preveri opremo, ulov ali orodje in vse zadevne dokumente, ki se zdijo inšpektorju potrebni za potrditev skladnosti s priporočili ICCAT, veljavnimi za državo zastave ribiškega plovila, ki se pregleduje. Poleg tega lahko inšpektorji zahtevajo tudi potrebne pojasnitve.

10.  Poveljujoči častnik inšpekcijskega plovila velikost inšpekcijske skupine določi ob upoštevanju vseh pomembnih okoliščin. Inšpekcijska skupina bi morala biti čim manjša, da lahko varno in zanesljivo opravi naloge iz te priloge.

11.  Inšpektorji po vkrcanju na ribiško plovilo predložijo identifikacijski dokument, opisan v odstavku 8. Inšpektorji upoštevajo splošno priznane mednarodne predpise, postopke in prakse, ki se nanašajo na varnost ribiškega plovila, ki se pregleduje, in posadke, čim bolj zmanjšajo motenje ribolovnih dejavnosti ali natovarjanja proizvoda ter se, kolikor je to izvedljivo, izogibajo ukrepom, ki bi negativno vplivali na kakovost ulova na krovu. Inšpektorji omejijo poizvedbe na ugotavljanje, ali so priporočila ICCAT, ki veljajo za državo zastave zadevnega ribiškega plovila, upoštevana. Inšpektorji lahko med inšpekcijskim pregledom prosijo poveljnika ribiškega plovila za potrebno pomoč. Inšpektorji pripravijo poročilo o inšpekcijskem pregledu v obliki, ki jo je odobrila Komisija ICCAT. Inšpektorji podpišejo poročilo v prisotnosti poveljnika ribiškega plovila, ki je upravičen, da poročilu priloži ugotovitve, ki se mu zdijo primerne, in jih mora podpisati.

12.  Izvod poročila se izroči poveljniku ribiškega plovila in vladi inšpekcijske skupine, ki predloži izvod ustreznim organom države zastave ribiškega plovila, ki se pregleduje, in Komisiji ICCAT. Če se ugotovi kakršna koli kršitev priporočil ICCAT, bi moral inšpektor, kadar je mogoče, obvestiti tudi vsako inšpekcijsko plovilo države zastave ribiškega plovila, za katero je znano, da je v bližini.

13.  Upiranje inšpektorjem ali neupoštevanje njihovih navodil država zastave ribiškega plovila, ki se pregleduje, obravnava podobno kot tako ravnanje do nacionalnega inšpektorja.

14.  Inšpektorji opravljajo svoje dolžnosti, določene s to ureditvijo, v skladu s predpisi iz te uredbe, vendar ostanejo pod operativnim nadzorom nacionalnih organov in jim odgovarjajo.

15.  Vlade pogodbenice inšpekcijska poročila, obrazce z informacijami o opažanjih v skladu s Priporočilom ICCAT 94-09 in izjave, ki izhajajo iz inšpekcijskih pregledov dokumentacije s strani tujih inšpektorjev, preučijo ter glede njih sprejmejo ukrepe, določene s to ureditvijo, podobno kot pri poročilih nacionalnih inšpektorjev v skladu z nacionalno zakonodajo. Določbe iz tega odstavka ne nalagajo nobene obveznosti vladi pogodbenici, da poročilu tujega inšpektorja pripiše večjo dokazno vrednost, kot bi jo imelo v državi inšpektorja. Vlade pogodbenice sodelujejo, da bi omogočile sodne ali druge postopke, ki so posledica poročila inšpektorja v skladu s to ureditvijo.

16.  

(a)  Vlade pogodbenice obvestijo Komisijo ICCAT do 1. januarja vsako leto o začasnih načrtih za izvajanje inšpekcijskih dejavnosti v tekočem koledarskem letu v skladu s Priporočilom ICCAT 16-05, Komisija ICCAT pa lahko da vladam pogodbenicam predloge za uskladitev nacionalnih dejavnosti na tem področju, vključno s številom inšpektorjev in inšpekcijskih plovil za prevoz inšpektorjev.

(b)  Ureditev iz Priporočila ICCAT 16-05 in načrti za sodelovanje se uporabljajo med vladami pogodbenicami, razen če se dogovorijo drugače, Komisija ICCAT pa je o takem dogovoru uradno obveščena. Pod pogojem, da se izvajanje programa med katerima koli vladama pogodbenicama do sprejetja takega dogovora prekine, če je katera od njiju o tem obvestila Komisijo ICCAT.

17.  

(a)  Ribiško orodje se pregleda v skladu z veljavnimi predpisi za podobmočje, za katero se izvaja inšpekcijski pregled. Inšpektorji v inšpekcijskem poročilu o pregledu navedejo podobmočje, za katero je bil izveden inšpekcijski pregled, in opišejo vse ugotovljene kršitve.

(b)  Inšpektorji imajo pravico, da pregledajo vse ribolovno orodje, ki se uporablja, ali ribolovno orodje na krovu.

18.  Inšpektorji pritrdijo identifikacijsko oznako, ki jo odobri Komisija ICCAT, na vsako pregledano ribolovno orodje, za katero se zdi, da je v nasprotju s priporočili ICCAT, veljavnimi za državo zastave zadevnega ribiškega plovila, in to zabeležijo v inšpekcijsko poročilo.

19.  Inšpektorji lahko posnamejo fotografije orodja, opreme, dokumentacije in katerega koli drugega potrebnega elementa tako, da razkrivajo elemente, ki po njihovem mnenju niso v skladu z veljavnimi predpisi; v tem primeru se fotografirani predmeti navedejo v poročilu, kopije fotografij pa se priložijo izvodu poročila za državo zastave.

20.  Inšpektorji po potrebi pregledajo ves ulov na krovu, da ugotovijo skladnost s priporočili ICCAT.

21.  Službena izkaznica inšpektorjev ima naslednjo obliko:

mere: širina 10,4 cm, višina 7 cm.

20190404-P8_TA-PROV(2019)0353_SL-p0000002.png

(1)UL C 440, 6.12.2018, str. 174.
(2)Stališče Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019.
(3)Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).
(4)Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/98 z dne 18. novembra 2014 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika (UL L 16, 23.1.2015, str. 23).
(5)Uredba (EU) 2017/2107 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007 (UL L 315, 30.11.2017, str. 1).
(6)Uredba Sveta (ES) št. 1239/98 z dne 8. junija 1998 o spremembah Uredbe (ES) št. 894/97 o določanju nekaterih tehničnih ukrepov za ohranjanje ribolovnih virov (UL L 171, 17.6.1998, str. 1).
(7)Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).
(8)Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1).
(9)Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1).
(10)Uredba (EU) 2016/1627 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 (UL L 252, 16.9.2016, str. 1).
(11)UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
(12)Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(13)Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11).
(14)Uredba (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (UL L 347, 28.12.2017, str. 81).
(15)Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/218 z dne 6. februarja 2017 o registru ribiške flote Unije (UL L 34, 9.2.2017, str. 9).
(16)Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1986 z dne 13. decembra 2018 o oblikovanju posebnih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov za nekatere vrste ribolova ter o razveljavitvi izvedbenih sklepov Komisije 2012/807/EU, 2013/328/EU, 2013/305/EU in 2014/156/EU (UL L 317, 14.12.2018, str. 29).
(17) Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).

Zadnja posodobitev: 8. april 2019Pravno obvestilo