Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0109(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0389/2018

Ingivna texter :

A8-0389/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.21

Antagna texter :

P8_TA(2019)0353

Antagna texter
PDF 300kWORD 126k
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel Preliminär utgåva
Flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet ***I
P8_TA-PROV(2019)0353A8-0389/2018
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet och om ändring av förordningarna (EG) nr 1967/2006 och (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0229),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0162/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 september 2018(1),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 6 februari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0389/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 440, 6.12.2018, s. 174.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om en flerårig återhämtningsplan för medelhavssvärdfisk och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1967/2006 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2107
P8_TC1-COD(2018)0109

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Målet för den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013(3) är att säkerställa att marina biologiska resurser nyttjas på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt.

(2)  Unionen är part i den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (nedan kallad konventionen).

(3)  Vid den internationella konventionens för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat)årsmöte 2016 i Vilamoura, Portugal erkände Iccats avtalsslutande parter och samarbetande icke avtalsslutande parter, organisationer och fiskeorganisationer (nedan kallade Iccats parter) behovet av att åtgärda den oroväckande situationen för svärdfisk (Xiphias gladius) i Medelhavet (nedan kallad medelhavssvärdfisk), som har överfiskats under de senaste 30 åren. I detta syfte, och för att undvika en kollaps av beståndet, antog Iccat, efter att ha analyserat de vetenskapliga råden från Iccats ständiga kommitté för forskning och statistik (SCRS), rekommendation 16-05 om upprättande av en flerårig återhämtningsplan för Medelhavssvärdfisk (nedan kallad Iccats återhämtningsplan). Mot bakgrund av att den nuvarande biologin, strukturen och dynamiken i beståndet av Medelhavssvärdfisk inte gör det möjligt att uppnå de nivåer av biomassa som kan ge maximalt hållbar avkastning (MSY) på kort sikt, även om man skulle anta drastiska och skyndsamma förvaltningsåtgärder, såsom en total stängning av fisket, ska Iccats återhämtningsplan omfatta perioden 2017–2031. Iccats rekommendation 16-05 trädde i kraft den 12 juni 2017 och är bindande för unionen.

(4)  I december 2016 informerade unionen Iccats sekretariat, genom en skrivelse, om att vissa åtgärder i Iccats rekommendation 16-05 skulle träda i kraft i unionen i januari 2017, i synnerhet de som rör fredningstiden 1 januari–31 mars och kvottilldelningen för fisket efter Medelhavssvärdfisk. Alla övriga åtgärder i Iccats rekommendation 16-05, tillsammans med åtgärder som redan har genomförts, bör ingå i den återhämtningsplan som fastställs i denna förordning.

(5)  I enlighet med artikel 29.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska unionens ståndpunkter i regionala fiskeriförvaltningsorganisationer baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, för att säkerställa att fiskeresurserna förvaltas i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens mål, särskilt målet att successivt återställa och bevara populationer av fiskbestånd över biomassanivåer som kan ge MSY, även om den tidpunkt då målet måste vara uppnått i detta fall inte infaller förrän 2031, och målet att skapa förutsättningar för att göra branschen för fångst och beredning av fisk samt den landbaserade verksamhet som är knuten till fisket mer ekonomiskt bärkraftiga och konkurrenskraftiga. Samtidigt beaktas artikel 28.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 som föreskriver att likvärdiga förutsättningar för unionsaktörer gentemot aktörer från tredjeländer ska främjas.

(6)  I Iccats återhämtningsplan beaktas särdragen hos de olika typerna av fiskeredskap och fiskemetoder. Unionen och medlemsstaterna bör vid genomförandet av Iccats återhämtningsplan sträva efter att främja det kustnära fisket och forskningen om och användningen av fiskeredskap och fiskemetoder som är selektiva för att minska bifångster av sårbara arter och begränsa miljöpåverkan, inbegripet redskap och metoder som används vid traditionellt och icke-industriellt fiske, och därmed bidra till en rimlig levnadsstandard för lokala ekonomier.

(7)  I förordning (EU) nr 1380/2013 fastställs begreppet minsta referensstorlek för bevarande. För att säkerställa samstämmighet bör Iccat-begreppet minsta storlek genomföras i unionslagstiftningen såsom minsta referensstorlek för bevarande.

(8)  Enligt Iccats rekommendation 16-05 ska medelhavssvärdfisk som har fångats och som är mindre än den fastställda referensstorleken för bevarande kastas tillbaka över bord. Detsamma gäller för fångster av medelhavssvärdfisk som överskrider de gränser för bifångst som medlemsstaterna har fastställt i de årliga fiskeplanerna. I syfte att säkerställa att unionen efterlever sina internationella förpliktelser inom ramen för Iccat, fastställs i artikel 5a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98(4) ett undantag från landningsskyldigheten för medelhavssvärdfisk, i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EU) nr 1380/2013. Genom delegerade förordning (EU) 2015/98 genomförs vissa bestämmelser i Iccats rekommendation 16-05 som föreskriver en skyldighet att kasta tillbaka över bord medelhavssvärdfisk för fartyg som överskrider sin tilldelade kvot eller högsta nivå för tillåtna bifångster. Tillämpningsområdet för den delegerade förordningen omfattar även fartyg som används inom fritidsfisket.

(9)  Med beaktande av att återhämtningsplanen i denna förordning kommer att genomföra Iccats rekommendation 16-05, bör de bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2107(5) som rör medelhavssvärdfisk utgå.

(10)  Fiske med drivgarn ökade tidigare i snabb takt mätt i fiskeansträngning med otillräcklig selektivitet som följd. Den okontrollerade expansionen av denna verksamhet utgjorde en allvarlig risk för målarten, och redskapet förbjöds därför inom fisket efter långvandrande bestånd, däribland svärdfisk, genom rådets förordning (EG) nr 1239/98(6).

(11)  För att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs har unionslagstiftning antagits i syfte att upprätta ett system för kontroll, inspektion och verkställighet som omfattar bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (så kallat IUU-fiske). Genom rådets förordning (EG) nr 1224/2009(7) infördes ett unionssystem för kontroll, inspektion och verkställighet med ett övergripande och integrerat synsätt, för att se till att alla bestämmelser i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011(8) fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1224/2009. Genom rådets förordning (EG) nr 1005/2008(9) upprättas ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske. Dessa förordningar innehåller redan bestämmelser som omfattar en rad av de åtgärder som fastställs i Iccats rekommendation 16-05. De bestämmelserna behöver därför inte ingå i den här förordningen.

(12)  Vad gäller avtalsarrangemang för befraktning av fiskefartyg är förhållandet mellan ägaren, befraktaren och flaggstaten ofta oklart. Vissa aktörer som bedriver IUU-verksamhet undgår kontroller genom att missbruka dessa arrangemang. Befraktning är förbjudet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1627(10) inom ramen för fisket efter blåfenad tonfisk. Det är lämpligt att, som en förebyggande åtgärd för att skydda ett bestånd under återhämtning och för att se till att unionsrätten är konsekvent, anta ett likvärdigt förbud i den återhämtningsplan som fastställs i den här förordningen.

(13)  Iccat-rekommendationer bör genomföras i unionslagstiftningen för att skapa lika villkor för fiskare i unionen och fiskare i tredjeländer och säkerställa att reglerna kan godtas av alla.

(14)  I syfte att i unionslagstiftningen snabbt genomföra Iccats framtida rekommendationer om att ändra eller komplettera Iccats återhämtningsplan bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till denna förordning samt av vissa bestämmelser i denna förordning om tidsfrister för rapportering av information, fredningstider, minsta referensstorlek för bevarande, toleransnivåer för oavsiktliga fångster och bifångster, fiskeredskapens tekniska egenskaper. procentsats för kvotutnyttjande för syftet att informera kommissionen, samt information som ska tillhandahållas om fiskefartyg. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning(11). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(15)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på formatet för den årsrapport om genomförandet av denna förordning som lämnas in av medlemsstaterna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(12).

(16)  De delegerade akter och genomförandeakter som föreskrivs i denna förordning bör inte påverka genomförandet av framtida Iccat-rekommendationer i unionsrätten genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

(17)  Bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1967/2006(13) tillåter att högst 3 500 krokar får sättas eller tas ombord på fartyg som fiskar efter svärdfisk, medan Iccats rekommendation 16-05 tillåter högst 2 500 krokar. För att genomföra rekommendationen på ett korrekt sätt i unionsrätten är det nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 1967/2006 i enlighet med detta.

(18)  I kapitel III avsnitt 2 i förordning (EU) 2017/2107 fastställs vissa tekniska åtgärder och kontrollåtgärder avseende medelhavssvärdfisk. De åtgärder i Iccats rekommendation 16-05 som genomförs genom denna förordning är mer restriktiva eller mer exakta för att möjliggöra återhämtning av beståndet. Kapitel III avsnitt 2 i förordning (EU) 2017/2107 bör därför utgå och ersättas av de relevanta åtgärderna i den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs allmänna regler för unionens genomförande av en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk (Xiphias gladius) i Medelhavet (nedan kallad medelhavssvärdfisk) som har antagits av Iccat och som börjar löpa 2017 och fortsätter till 2031.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på

a)  unionsfiskefartyg, och unionsfartyg som bedriver fritidsfiske, som

i)  fångar medelhavssvärdfisk eller

ii)  omlastar eller ombord medför, även utanför Iccats konventionsområde, medelhavssvärdfisk .

b)  Fiskefartyg från tredjeländer, och tredjeländers fartyg som bedriver fritidsfiske, ▌som är verksamma i unionens vatten och som fångar medelhavssvärdfisk.

c)  Tredjeländers fartyg som inspekteras i medlemsstaternas hamnar och som ombord medför medelhavssvärdfisk eller fiskeriprodukter som härrör från medelhavssvärdfisk och som inte tidigare har landats eller omlastats i någon hamn.

Artikel 3

Mål

Genom undantag från artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 är målet för denna förordning att senast 2031 ha uppnått en biomassa för medelhavssvärdfisk som motsvarar MSY, med en sannolikhet på minst 60 % för att målet verkligen uppnås.

Artikel 4

Förhållande till annan unionsrätt

Denna förordning gäller utöver följande förordningar eller, när så föreskrivs i dessa förordningar, genom undantag från dessa:

a)  Förordning (EG) nr 1224/2009.

b)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403(14).

c)  Förordning (EU) 2017/2107.

Artikel 5

Definitioner

I denna förordning avses med

1.  fiskefartyg: varje fartyg som är utrustat för yrkesmässigt nyttjande av marina biologiska resurser,

2.  unionsfiskefartyg: ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i unionen,

3.  Iccats konventionsområde: alla vatten i Atlanten och angränsande vatten,

4.  Medelhavet: Medelhavets marina vatten öster om linjen 5°36' W,

5.  Iccats parter: avtalsslutande parter i Iccat-konventionen samt samarbetande icke avtalsslutande parter, organisationer och fiskeriorganisationer,

6.  fisketillstånd: ett tillstånd som har utfärdats för ett unionsfiskefartyg och som ger det rätt att bedriva specifik fiskeverksamhet under en angiven period, i ett visst område eller för ett visst fiske på särskilda villkor,

7.  fiskemöjlighet: en kvantifierad laglig rätt att fiska, uttryckt i fångster eller fiskeansträngning,

8.  bestånd: en marin biologisk resurs som förekommer i ett visst förvaltningsområde,

9.  fiskeriprodukter: vattenlevande organismer som erhålls genom fiskeverksamhet eller produkter som framställs av sådana organismer,

10.  utkast: fångster som kastas överbord,

11.  fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske efter marina biologiska resurser för rekreation, turism eller sport,

12.  data från det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg: data om fiskefartygets identitet, geografiska position, datum, tid, kurs och hastighet som översänds av satellitföljare installerade ombord på fiskefartyg till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll,

13.  landning: den första lossningen av en kvantitet fiskeriprodukter från ett fiskefartyg till land,

14.  omlastning: överföring av alla eller en del av de fiskeriprodukter som finns ombord på ett fartyg till ett annat fartyg,

15.  befraktning: ett arrangemang genom vilket ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg ingår ett avtal för en fastställd period med en aktör i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland utan byte av flagg,

16.  långrev: fiskeredskap bestående av en lång lina försedd med flera kortare linor (tafsar) som i sin tur är försedda med krokar; linans längd och avståndet mellan krokarna varierar beroende på målarten,

17.  krok: en böjd, vässad bit ståltråd,

18.  spö och lina: ett fiskespö som används av fritidsfiskare och som har en lina upprullad på en spole i en rullmekanism (rulle) som används för att veva in linan.

AVDELNING II

FÖRVALTNINGSÅTGÄRDER, TEKNISKA BEVARANDEÅTGÄRDER OCH KONTROLLÅTGÄRDER

KAPITEL 1

Förvaltningsåtgärder

Artikel 6

Fiskeansträngning

1.  Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att fiskeansträngningen för fartyg som för dess flagg står i proportion till de fiskemöjligheter för medelhavssvärdfisk som är tillgängliga för den medlemsstaten.

2.  Det är förbjudet att överföra eventuella outnyttjade kvoter för medelhavssvärdfisk.

Artikel 7

Fördelning av fiskemöjligheter

1.  I enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna vid fördelning av de fiskemöjligheter som är tillgängliga för dem tillämpa transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier, samt sträva efter att fördela nationella kvoter rättvist mellan olika flottsegment, med hänsyn tagen till traditionellt och icke-industriellt fiske, och att ge incitament till unionsfiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder.

2.  Varje medlemsstat ska införa bestämmelser om bifångster av svärdfisk inom sin kvot för medelhavssvärdfisk och informera kommissionen om detta när medlemsstaten översänder sin årliga fiskeplan i enlighet med artikel 9. Dessa bestämmelser ska säkerställa att all död medelhavssvärdfisk dras av från kvoten.

3.  Medlemsstaterna ska sträva efter att fördela sådana ökningar av fiskemöjligheterna som följer av ett framgångsrikt genomförande av denna förordning till fiskefartyg som tidigare inte har tilldelats någon kvot för medelhavssvärdfisk och som uppfyller kriterierna för fördelning av fiskemöjligheter i artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 8

Kapacitetsbegränsningar

1.  En kapacitetsbegränsning per typ av fiskeredskap för fiskefartyg ska tillämpas under hela löptiden för den återhämtningsplan som fastställs i denna förordning. Medlemsstaterna ska begränsa antalet fiskefartyg per typ av fiskeredskap som för deras flagg och som har tillstånd att fånga medelhavssvärdfisk till det genomsnittliga årliga antalet fartyg som för deras flagg och som fiskade efter, behöll ombord, omlastade, transporterade eller landade medelhavssvärdfisk under perioden 2013–2016.

2.  Trots vad som sägs i punkt 1 får medlemsstaterna besluta att använda det antal fartyg som för deras flagg och som fiskade efter, behöll ombord, omlastade, transporterade eller landade medelhavssvärdfisk under 2016 för att beräkna kapacitetsbegränsningen, om detta antal är lägre än det genomsnittliga årliga antalet fartyg under perioden 2013–2016. Den kapacitetsbegränsningen ska gälla per redskapstyp för fiskefartyg.

3.  Medlemsstaterna får tillämpa en tolerans på 5 % på den kapacitetsbegränsning som avses i punkt 1 för åren 2018 och 2019.

4.  Medlemsstaterna ska senast den 1 mars varje år informera kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att begränsa antalet fartyg som för deras flagg och som har tillstånd att fånga medelhavssvärdfisk. Denna information ska lämnas tillsammans med de årliga fiskeplanerna i enlighet med artikel 9.

Artikel 9

Årliga fiskeplaner

1.  Medlemsstaterna ska lämna in sina årliga fiskeplaner till kommissionen senast den 1 mars varje år. De årliga fiskeplanerna ska överlämnas i det format som anges i Iccats riktlinjer för inlämning av uppgifter och information (Guidelines for submitting data and information), och ska innehålla detaljerad information avseende den kvot för medelhavssvärdfisk som tilldelats per typ av fiskeredskap, inklusive den kvot som har tilldelats fritidsfisket, i förekommande fall, och bifångster.

2.  Kommissionen ska sammanställa de årliga fiskeplaner som avses i punkt 1 och integrera dem i unionens fiskeplan. Kommissionen ska senast den 15 mars varje år översända unionens fiskeplan till Iccats sekretariat.

KAPITEL 2

Tekniska bevarandeåtgärder

Avsnitt 1

Fiskeperioder

Artikel 10

Fredningstider

1.  Medelhavssvärdfisk får inte fångas, vare sig som målart eller som bifångst, behållas ombord, omlastas eller landas under fredningstiden. Fredningstiden ska vara från och med den 1 januari till och med den 31 mars varje år.

2.  För att skydda medelhavssvärdfisk ska en fredningstid gälla för långrevsfartyg som bedriver fiske efter långfenad tonfisk i Medelhavet (Thunnus alalunga) i Medelhavet under perioden 1 oktober–30 november varje år.

3.  Medlemsstaterna ska övervaka hur effektiva fredningstiderna enligt punkterna 1 och 2 är och ska varje år, senast två månader och 15 dagar före Iccats årsmöte, till kommissionen lämna in all relevant information om tillämpliga kontroller och inspektioner som genomförts för att säkerställa efterlevnaden av denna artikel. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat minst två månader före Iccats årsmöte, varje år.

Avsnitt 2

Minsta referensstorlek för bevarande, oavsiktlig fångst och bifångst

Artikel 11

Minsta referensstorlek för bevarande för medelhavssvärdfisk

1.  Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska det vara förbjudet att fånga, behålla ombord, omlasta, landa, transportera, lagra, sälja eller ställa ut eller utbjuda till försäljning medelhavssvärdfisk, även inom fritidsfiske, som

a)  har en längd på mindre än 100 cm mätt från underkäkens spets till stjärtfenans delning, eller

b)  har en vikt på mindre än 11,4 kg i levande vikt eller mindre än 10,2 kg i rensad vikt utan gälar.

2.  Bara hela exemplar av medelhavssvärdfisk, utan att någon extern del tagits bort, eller rensade exemplar utan gälar, får behållas ombord, omlastas, landas, eller medföras i den första transporten efter landning.

Artikel 12

Oavsiktliga fångster av svärdfisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande

Trots vad som sägs i artikel 11.1 får fiskefartyg som bedriver riktat fiske efter medelhavssvärdfisk behålla ombord, omlasta, överföra, landa, transportera, lagra, sälja, ställa ut eller utbjuda till försäljning oavsiktliga fångster av svärdfisk från Medelhavet som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande, på villkor att andelen sådana fångster inte överstiger 5 %, i vikt eller antal exemplar, av den totala fångsten av medelhavssvärdfisk ombord på de berörda fiskefartygen.

Artikel 13

Bifångster

1.  Bifångster av medelhavssvärdfisk får inte vid någon tidpunkt efter en fiskeinsats överstiga den gräns för bifångster som medlemsstaterna har fastställt i sina årliga fiskeplaner för den totala fångsten ombord uttryckt i vikt eller i antal exemplar ▌.

2.  Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 får fiskefartyg som inte bedriver riktat fiske efter medelhavssvärdfisk inte behålla ombord medelhavssvärdfisk i mängder som överstiger denna gräns för bifångster ▌.

3.  Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska, om den kvot för medelhavssvärdfisk som tilldelats flaggmedlemsstaten uttömts, all medelhavssvärdfisk som har fångats levande släppas tillbaka i havet.

4.  När den kvot för medelhavssvärdfisk som tilldelats flaggmedlemsstaten har uttömts är det förbjudet att bereda och saluföra död medelhavssvärdfisk, och alla fångster ska registreras. Medlemsstaterna ska årligen lämna information om kvantiteten av sådan död medelhavssvärdfisk till kommissionen, som ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat, i enlighet med artikel 21.

Avsnitt 3

Fiskeredskapens tekniska egenskaper

Artikel 14

Fiskeredskapens tekniska egenskaper

1.  Det högsta antalet krokar som får sättas av eller medföras ombord på fiskefartyg som bedriver riktat fiske efter medelhavssvärdfisk ska vara 2 500 krokar.

2.  Genom undantag från punkt 1 ska en uppsättning med 2 500 riggade ersättningskrokar tillåtas ombord på fiskefartyg för resor längre än två dagar, förutsatt att de är vederbörligen surrade och stuvade på undre däck så att de inte med lätthet kan användas.

3.  Krokstorleken får inte understiga 7 centimeters höjd.

4.  Längden på de pelagiska långrevarna får inte överstiga 30 nautiska mil (55,56 km).

KAPITEL 3

Kontrollåtgärder

Avsnitt 1

Fartygsregister

Artikel 15

Fisketillstånd

1.  Medlemsstaterna ska utfärda fisketillstånd till fiskefartyg som bedriver riktat fiske efter medelhavssvärdfisk ▌och som för deras flagg, i enlighet med relevanta bestämmelser i förordning (EU) 2017/2403, särskilt artiklarna 20 och 21.

2.  Endast unionsfartyg som är upptagna i Iccats fartygsregister i enlighet med det förfarande som fastställs i artiklarna 16 och 17 ska tillåtas bedriva riktat fiske efter, behålla ombord, omlasta, landa, transportera eller bereda medelhavssvärdfisk, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om bifångster i artikel 13.

3.  Stora fiskefartyg som har tillstånd utfärdat av medlemsstaterna ska registreras i Iccats register över fartyg med en totallängd på 20 meter eller mer som har tillstånd att bedriva fiske i Iccats konventionsområde.

Artikel 16

Information om fartyg med tillstånd att fånga medelhavssvärdfisk och långfenad tonfisk i Medelhavet under det innevarande året

1.  Medlemsstaterna ska varje år på elektronisk väg till kommissionen översända följande information i det format som anges i Iccats riktlinjer för inlämning av uppgifter och information:

a)  Senast den 1 januari, information om fiskefartyg som för deras flagg och som har tillstånd att fånga medelhavsvärdfisk, samt om fartyg som har tillstånd att fånga medelhavssvärdfisk inom ramen för fritidsfiske.

b)  Senast den 1 mars, information om fiskefartyg som för deras flagg och som har tillstånd att bedriva riktat fiske efter långfenad tonfisk i Medelhavet.

Kommissionen ska till Iccats sekretariat sända den information som avses i led a senast den 1 januari varje år och den information som avses i led b senast den 15 mars varje år.

Informationen om de fiskefartyg som avses i leden a och b i första stycket i denna punkt ska innehålla uppgift om fartygets namn och nummer i registret över unionens fiskeflotta (CFR) enligt definitionen i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/218(15).

2.  Utöver den information som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om varje ▌ändring av den information om fiskefartyg som avses i punkt 1 inom 30 dagar från den underrättelsen. Kommissionen ska senast 45 dagar efter dagen för ▌ändringen överlämna denna information till Iccats sekretariat ▌.

4.  Utöver sådan information som översänds till Iccats sekretariat i enlighet med punkterna i och 2 i denna artikel ska kommissionen vid behov, enligt artikel 7.6 i förordning (EU) 2017/2403, utan dröjsmål sända de uppdaterade uppgifter om fiskefartyget som avses i punkt 1 i denna artikel till Iccats sekretariat.

Artikel 17

Information om fartyg som hade tillstånd att bedriva riktat fiske efter medelhavssvärdfisk med harpuner eller pelagiska långrevar under det föregående året

1.  Senast den 30 juni varje år ska medlemsstaterna på elektronisk väg till kommissionen överlämna följande uppgifter om fiskefartyg som för deras flagg och som hade tillstånd att bedriva pelagiskt långrevsfiske eller harpunfiske efter medelhavssvärdfisk under det föregående året:

a)  Fartygets namn (om namn saknas, registreringsnumret utan landsinitialer).

b)  Nummer i registret över unionens fiskeflotta enligt definitionen i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2017/218.

c)  Iccat-registernummer.

2.  Den information som avses i punkt 1 ska överlämnas i det format som anges i Iccats riktlinjer för inlämning av uppgifter och information.

3.  Kommissionen ska sända den information som avses i punkt 1 till Iccats sekretariat senast den 31 juli varje år.

Avsnitt 2

Kontroll och övervakning

Artikel 18

Satellitbaserat kontrollsystem för fartyg

1.  För kontrolländamål får överföringen av data från det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg (VMS) från fiskefartyg som har tillstånd att fånga medelhavssvärdfisk inte avbrytas när fartygen är i hamn.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras centrum för fiskerikontroll vidarebefordrar VMS-meddelanden som har tagits emot från fiskefartyg som för deras flagg till kommissionen och till ett av denna utsett organ, i realtid och i formatet ”https data feed”. Kommissionen ska skicka dessa meddelanden till Iccats sekretariat på elektronisk väg.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att

a)  VMS-meddelanden från fiskefartyg som för deras flagg vidarebefordras till kommissionen minst varannan timme,

b)  det vid tekniskt fel på VMS-systemet vidarebefordras alternativa meddelanden som tas emot i enlighet med artikel 25.1 i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 från fiskefartyget som för deras flagg till kommissionen inom 24 timmar efter det att de har tagits emot av medlemsstaternas centrum för fiskerikontroll,

c)  VMS-meddelanden som vidarebefordras till kommissionen numreras i följd (med en unik identifikationskod) för att undvika upprepning,

d)  VMS-meddelanden som vidarebefordras till kommissionen är förenliga med artikel 24.3 i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011.

4.  Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att alla VMS-meddelanden som görs tillgängliga för deras inspektionsfartyg behandlas konfidentiellt och endast används i samband med inspektioner till havs.

Artikel 19

Befraktning av unionsfiskefartyg

Det ska vara förbjudet att befrakta unionsfiskefartyg för riktat fiske efter medelhavssvärdfisk.

Artikel 20

Nationella vetenskapliga observatörsprogram för pelagiska långrevsfartyg

1.  Varje medlemsstat med en kvot för medelhavssvärdfisk ska genomföra ett nationellt vetenskapligt observatörsprogram för pelagiska långrevsfartyg som för den medlemsstatens flagg och som bedriver riktat fiske efter medelhavssvärdfisk, i enlighet med denna artikel. Det nationella observatörsprogrammet ska uppfylla de minimistandarder som fastställs i bilaga I.

2.  Varje berörd medlemsstat ska säkerställa att nationella vetenskapliga observatörer utplaceras på minst 10 % av alla pelagiska långrevsfartyg som för den medlemsstatens flagg och med en totallängd på mer än 15 meter som bedriver riktat fiske efter medelhavssvärdfisk. Denna täckningsprocent ska mätas i antal fiskedagar, drag, fartyg eller fiskeresor.

3.  Varje berörd medlemsstat ska utforma och genomföra en vetenskaplig övervakningsmetod för att samla in information om den verksamhet som bedrivs av pelagiska långrevsfartyg som för den medlemsstatens flagg och med en totallängd på högst 15 meter. Varje flaggmedlemsstat ska i den årliga fiskeplan som avses i artikel 9 beskriva denna vetenskapliga övervakningsmetod i detalj för kommissionen senast 2020.

4.  Kommissionen ska omedelbart överlämna den detaljerade beskrivningen av den vetenskapliga övervakningsmetod som avses i punkt 3 till Iccats ständiga kommitté för forskning och statistik (SCRS) för utvärdering. Innan vetenskapliga övervakningsmetoder genomförs ska de godkännas av Iccat-kommissionen vid Iccats årsmöte.

5.  Medlemsstaterna ska förse sina nationella vetenskapliga observatörer med en officiell identitetshandling.

6.  Utöver de arbetsuppgifter som fastställs i bilaga I ska medlemsstaterna begära att de vetenskapliga observatörerna bedömer och rapporterar följande data om medelhavssvärdfisk:

a)  Utkastnivån vad gäller exemplar som understiger minsta referensstorlek för bevarande.

b)  Regionspecifik storlek och ålder för fullvuxet tillstånd.

c)  Habitatutnyttjande, för jämförelse av tillgången på medelhavssvärdfisk med olika typer av fiske, inbegripet jämförelser mellan fiske med traditionella respektive mesopelagiska långrevar.

d)  Det mesopelagiska långrevsfiskets påverkan uttryckt i fångstsammansättning, CPUE-serie (fångst per ansträngningsenhet) och storleksfördelning inom fångsterna.

e)  Månatlig uppskattning av andelen lekmogen fisk och rekryteringsexemplar i fångsterna.

7.  Senast den 30 juni varje år ska medlemsstaterna till kommissionen lämna in den information som samlats in inom ramen för deras nationella vetenskapliga observatörsprogram för det föregående året. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat senast den 31 juli varje år.

Avsnitt 3

Fångstkontroll

Artikel 21

Dokumentering och rapportering av fångster

1.  Befälhavaren på varje fiskefartyg med tillstånd att fånga medelhavsvärdfisk ska föra fiskeloggbok i enlighet med kraven i bilaga II och ska lämna loggboksuppgifterna till flaggmedlemsstaten.

2.  Utan att det påverkar medlemsstaternas rapporteringsskyldigheter enligt förordning (EG) nr 1224/2009, ska medlemsstaterna varje kvartal sända rapporter till kommissionen om alla fångster av medelhavssvärdfisk som gjorts av fartyg med tillstånd som för deras flagg, såvida inte denna information sänds varje månad. Dessa kvartalsrapporter ska sändas i det format som används för rapporter med aggregerade fångstuppgifter senast 15 dagar efter varje kvartalsperiods slut (dvs. den 15 april, 15 juli och 15 oktober varje år, och senast den 15 januari det efterföljande året). Kommissionen ska sända informationen till Iccats sekretariat senast den 30 april, 30 juli och 30 oktober varje år och senast den 30 januari efterföljande år.

3.  Utöver den information som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna senast den 30 juni varje år till kommissionen överlämna följande information om unionsfiskefartyg som hade tillstånd att bedriva pelagiskt långrevsfiske eller harpunfiske efter medelhavssvärdfisk under föregående år:

a)  Information om fiskeverksamhet per målart och område, baserad på stickprov eller på hela flottan, med uppgifter om följande:

i)  Fiskeperiod(er) och fartygets totala antal fiskedagar.

ii)  Geografiska områden, enligt Iccats statistiska rektanglar, för den fiskeverksamhet som bedrevs av fartyget.

iii)  Typ av fartyg.

iv)  Antal krokar som använts av fartyget.

v)  Antal långrevar som använts av fartyget.

vi)  Totallängden för samtliga långrevar som använts av fartyget.

b)  Uppgifter om fångster, i så liten tidsmässig och rumslig skala som möjligt, omfattande följande:

i)  Storleksfördelningen och, om möjligt, åldersfördelningen i fångsterna.

ii)  Fångster och fångstsammansättning per fartyg.

iii)  Fiskeansträngning (genomsnittligt antal fiskedagar per fartyg, genomsnittligt antal krokar per fartyg, genomsnittligt antal långrevar per fartyg, långrevarnas genomsnittliga totallängd per fartyg).

Kommissionen ska vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat senast den 31 juli varje år.

4.  Den information som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska överlämnas i det format som anges i Iccats riktlinjer för inlämning av uppgifter och information.

Artikel 22

Uppgifter om kvotutnyttjande

1.  Utan att det påverkar artikel 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska varje medlemsstat utan dröjsmål informera kommissionen när utnyttjandet av kvoten för medelhavssvärdfisk som tilldelats för en typ av fiskeredskap bedöms ha uppnått 80 %.

2.  När de sammanlagda fångsterna av medelhavssvärdfisk uppgår till 80 % av den nationella kvoten ska flaggmedlemsstaten sända fångstdata till kommissionen på veckobasis.

Avsnitt 4

Landning och omlastning

Artikel 23

Utsedda hamnar

1.  Fångster av medelhavssvärdfisk, inklusive bifångster och medelhavssvärdfisk som fångats inom ramen för fritidsfiske, där ingen märkestagg har fästs på varje exemplar enligt artikel 30, får endast landas eller omlastas i utsedda hamnar.

2.  Varje medlemsstat ska, i enlighet med artikel 43.5 i förordning (EG) 1224/2009, utse hamnar där landningar och omlastningar av medelhavssvärdfisk enligt punkt 1 ska äga rum.

3.  Senast den 15 februari varje år ska medlemsstaterna sända en förteckning över utsedda hamnar till kommissionen. Senast den 1 mars varje år ska kommissionen sända den förteckningen till Iccats sekretariat.

Artikel 24

Förhandsanmälan

1.  Artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska gälla för befälhavare på unionsfiskefartyg med en totallängd på tolv meter eller mer och som är upptagna i fartygsförteckningen enligt artikel 16 i den här förordningen. Förhandsanmälan enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 1224/2009 ska skickas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat eller den Iccat-part vars hamnar eller landningsanläggning de vill använda, samt till flaggmedlemsstaten om det är en annan medlemsstat än hamnmedlemsstaten.

2.  Befälhavare på unionsfiskefartyg med en totallängd på mindre än tolv meter och som är upptagna i fartygsförteckningen enligt artikel 16 ska senast fyra timmar före beräknad ankomsttid i hamn till den behöriga myndigheten i den medlemsstat eller den Iccat-part vars hamnar eller landningsanläggning de vill använda, samt till flaggmedlemsstaten om det är en annan medlemsstat än hamnmedlemsstaten, anmäla följande information:

a)  Beräknad ankomsttid.

b)  Beräknad kvantitet medelhavssvärdfisk som finns ombord.

c)  Information om i vilket geografiskt område fångsten gjordes.

3.  Om fiskeområdet är beläget mindre än fyra timmar från hamnen får de uppskattade kvantiteterna medelhavssvärdfisk som finns ombord ändras när som helst före ankomst.

4.  Hamnmedlemsstatens myndigheter ska föra ett register över alla förhandsanmälningar för det innevarande året.

Artikel 25

Omlastning

1.  Omlastning till havs ska under alla omständigheter vara förbjuden för unionsfartyg som ombord medför medelhavssvärdfisk, och för tredjelandsfartyg i unionens vatten.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 51, 52.2, 52.3, 54 och 57 i förordning (EU) 2017/2107, får fartyg endast omlasta medelhavssvärdfisk i utsedda hamnar.

Avsnitt 5

Inspektioner

Artikel 26

Årliga inspektionsplaner

1.  Senast den 31 januari varje år ska medlemsstaterna översända sina årliga inspektionsplaner till kommissionen. Dessa årliga inspektionsplaner ska utarbetas i enlighet med

a)  de mål, prioriteringar och förfaranden samt de riktmärken för inspektionsverksamheten som fastställs i kommissionen genomförandeförordning (EU) 2018/1986(16), och

b)  det nationella kontrollprogram för medelhavssvärdfisk som utarbetats med stöd av artikel 46 i förordning (EG) nr 1224/2009.

2.  Kommissionen ska sammanställa de nationella inspektionsplanerna och integrera dem i unionens inspektionsplan. Kommissionen ska översända unionens inspektionsplan, tillsammans med de årliga fiskeplaner som avses i artikel 9, till Iccats sekretariat för godkännande av Iccat.

Artikel 27

Iccats ordning för ömsesidig internationell inspektion

1.  Ömsesidiga internationella inspektioner ska göras i enlighet med Iccats ordning för ömsesidig internationell inspektion (nedan kallad Iccat-ordningen) i bilaga III.

2.  Medlemsstater vars fiskefartyg har tillstånd att fånga medelhavssvärdfisk ska utse inspektörer och göra inspektioner till havs enligt Iccat-ordningen. Kommissionen eller ett organ som den har utsett får utse unionsinspektörer till Iccat-ordningen.

3.  Om det vid något tillfälle finns fler än 50 fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och som bedriver fiske efter medelhavssvärdfisk i Iccats konventionsområde ska den medlemsstaten sätta in ett inspektionsfartyg för inspektion och kontroll till havs i Medelhavet under den period som fartygen finns där. Denna skyldighet ska även anses vara uppfylld då medlemsstaterna samarbetar om ett inspektionsfartyg eller om ett unionsinspektionsfartyg sätts in i Medelhavet.

4.  Kommissionen eller ett organ som den har utsett ska samordna unionens övervaknings- och inspektionsverksamhet. Kommissionen får, i samförstånd med de berörda medlemsstaterna, upprätta program för ömsesidig inspektion i syfte att göra det möjligt för unionen att fullgöra sina skyldigheter enligt Iccat-ordningen. Medlemsstater vars fiskefartyg bedriver fiske efter medelhavssvärdfisk ska vidta de åtgärder som krävs för att underlätta genomförandet av dessa program för ömsesidig inspektion, särskilt när det gäller de mänskliga och materiella resurser som behövs samt de perioder under vilka och geografiska områden där dessa resurser ska sättas in.

5.  Medlemsstaterna ska senast den 1 december varje år meddela kommissionen namnen på de inspektörer och de inspektionsfartyg som de avser att utse enligt Iccat-ordningen under det följande året. På grundval av dessa uppgifter ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna upprätta en årlig plan för unionens deltagande i Iccat-ordningen och sända den till Iccats sekretariat senast den 1 januari varje år.

Artikel 28

Inspektioner vid överträdelser

1.  Om ett fartyg som för en medlemsstats flagg har begått en överträdelse av bestämmelserna i denna förordning, ska den medlemsstaten säkerställa att en fysisk inspektion av det fartyget äger rum under dess överinseende i dess hamnar eller, när fartyget inte befinner sig i dess hamnar, av en person som den medlemsstaten har utsett.

KAPITEL 4

Fritidsfiske

Artikel 29

Förvaltningsåtgärder

1.  Varje medlemsstat som tillåter fritidsfiske efter medelhavssvärdfisk ska föreskriva en kvot för fritidsfiske inom sin nationella kvot och informera kommissionen om detta när den översänder sin årliga fiskeplan i enlighet med artikel 9. Dessa bestämmelser ska säkerställa att all död medelhavssvärdfisk dras av från kvoten.

2.  De medlemsstater som avses i punkt 1 i denna artikel ska, för de fartyg som för deras flagg och som bedriver fritidsfiske efter medelhavssvärdfisk, säkerställa att den information om fartyg med tillstånd som avses i artikel 30.2 omfattar dessa fartyg. Fartyg som inte omfattas av denna information får inte fiska efter medelhavssvärdfisk.

3.  Försäljning och varje annan form av saluföring av medelhavssvärdfisk som fångats inom fritidsfisket ska vara förbjudet.

4.   Trots vad som sägs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska det inom fritidsfisket vara förbjudet att fånga, behålla ombord, omlasta och landa mer än en medelhavssvärdfisk per fartyg och dag. Berörda medlemsstater ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa, så långt som möjligt, och underlätta återsläppande till havet av medelhavssvärdfisk som fångats levande inom ramen för fritidsfisket, och de får vidta mer restriktiva åtgärder som ger medelhavssvärdfisk ett bättre skydd.

Artikel 30

Kontrollåtgärder

1.  Inom fritidsfisket ska endast fartyg som använder spö och lina beviljas tillstånd att fånga medelhavssvärdfisk.

2.  Den information om fritidsfiskefartyg med tillstånd som skickas till Iccats sekretariat i enlighet med artikel 16.1 a ska innehålla uppgifter om följande:

a)  Fartygets namn (om namn saknas, registreringsnumret utan landsinitialer ).

b)  Fartygets tidigare namn, i förekommande fall.

c)  Fartygets totallängd.

d)  Namn och adress till fartygets ägare och operatör(er).

3.  Fångstdata, inklusive längd (mätt från underkäkens spets till stjärtfenans delning) och levande vikt för varje medelhavssvärdfisk som fångas, behålls ombord och landas inom ramen för fritidsfiske ska dokumenteras och rapporteras i enlighet med artikel 21.

4.  Medelhavssvärdfisk får endast landas hel eller rensad utan gälar, antingen i en utsedd hamn i enlighet med artikel 23, eller med en märkestagg som fästs på varje exemplar. Varje märkestagg ska vara försedd med ett landsspecifikt nummer och vara manipuleringssäker.

5.  Medlemsstaterna ska införa ett märkningsprogram för tillämpningen av denna förordning och inbegripa specifikationerna för programmet i de årliga fiskeplaner som avses i artikel 9.

6.  Varje medlemsstat ska endast tillåta användning av märkestaggar så länge som de totala fångstkvantiteterna ligger inom den kvot som tilldelats den.

7.  Varje år ska medlemsstaterna översända en rapport till kommissionen om genomförandet av märkningsprogrammet minst två månader och femton dagar före Iccats årsmöte. Kommissionen ska sammanställa informationen från medlemsstaterna och årligen översända den till Iccats sekretariat senast två månader före Iccats årsmöte.

AVDELNING III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 31

Årsrapport

1.  Senast den 15 september varje år ska medlemsstaterna lämna en rapport till kommissionen, för det föregående kalenderåret, om genomförandet av denna förordning, samt eventuella kompletterande uppgifter i förekommande fall.

2.  Årsrapporten ska innehålla information om de åtgärder som vidtagits för att begränsa bifångsterna och minska utkasten av medelhavssvärdfisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande, och om all relevant forskning på detta område.

3.  Kommissionen ska sammanställa den information som tagits emot i enlighet med punkterna 1 och 2 och vidarebefordra den till Iccats sekretariat senast den 15 oktober varje år.

4.  Kommissionen får anta genomförandeakter med avseende på detaljerade krav rörande formatet för den årsrapportering som avses i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 36.2.

Artikel 32

Översyn

Kommissionen ska senast den 31 december 2025 rapportera till Europaparlamentet och rådet om hur den återhämtningsplan som fastställs i denna förordning fungerar.

Artikel 33

Finansiering

Vid tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014(17) ska den återhämtningsplan som fastställs i denna förordning anses vara en flerårig plan i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 34

Ändringsförfarande

1.  När så är nödvändigt för att i unionsrätten genomföra Iccat-rekommendationer som ändrar eller kompletterar Iccats återhämtningsplan som blir bindande för unionen, samt i den mån ändringarna av unionsrätten inte går längre än Iccat-rekommendationerna, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 35 med avseende på att ändra följande:

a)  Tidsfristerna för rapportering av information enligt vad som förskrivs i artiklarna 9.1, 9.2, 10.3, 16.1, 16.3, 17.1, 17.3, 21.2, 21.3, 22.2, 23.3, 26.1, 27.5, 31.1 och 31.3.

b)  Fredningstider enligt vad som föreskrivs i artikel 10.1 och 10.2.

c)  Den minsta referensstorlek för bevarande som anges i artikel 11.1.

d)  De toleransnivåer som avses i artiklarna 12 och 13.

e)  Fiskeredskapens tekniska egenskaper enligt artikel 14.1–14.4.

f)  Den procentsats för kvotutnyttjande som fastställs i artikel 22.1 och 22.2.

g)  Den information om fartyg som avses i artiklarna 16.1, 16.2, 17.1, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 och 30.2 ▌. ..

h)  Bilagorna I, II och III.

2.  Ändringar som antas i enlighet med punkt 1 ska strikt begränsas till genomförandet av ändringar eller kompletteringar av de motsvarande Iccat-rekommendationerna i unionsrätten.

Artikel 35

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 34 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [den dag då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 34 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 34 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 36

Kommittéförfarande

Kommissionen ska biträdas av den kommitté för fiske och vattenbruk som inrättats genom artikel 47 i förordning (EU) nr 1380/2013. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

När det hänvisas till denna artikel ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 37

Ändringar av förordning (EU) 2017/2107

I förordning (EU) 2017/2107 ska artiklarna 20–26 utgå.

Artikel 38

Ändringar av förordning (EG) nr 1967/2006

I bilaga II till förordning (EG) nr 1967/2006 ska punkt 6.2 ersättas med följande:"

”2. 2 500 krokar per fartyg som fiskar efter svärdfisk (Xiphias gladius) om denna art utgör minst 70 % av fångsten i levande vikt efter sortering.”

"

Artikel 39

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

Iccats minimistandarder för fiskefartygens vetenskapliga observatörsprogram

Allmänna bestämmelser

1.  Detta är minimistandarder för fiskefartygens vetenskapliga observatörsprogram enligt Iccats rekommendation 16-14.

Observatörernas kvalifikationer

2.  Utan att det påverkar andra utbildningskvalifikationer eller tekniska kvalifikationer som rekommenderas av SCRS, ska Iccats parter säkerställa att deras observatörer har följande kvalifikationer för att utföra sina arbetsuppgifter:

a)  Tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna identifiera Iccat-arter och redskapskombinationer.

b)  Förmåga att göra korrekta iakttagelser och noggrant dokumentera den information som ska samlas in enligt programmet.

c)  Kapacitet att utföra de arbetsuppgifter som anges i punkt 7 nedan.

d)  Förmåga att samla in biologiska prov.

e)  Adekvat minimiutbildning i säkerhet och överlevnad till sjöss.

3.  För att säkerställa integriteten i sina nationella observatörsprogram ska Iccats parter säkerställa att observatörerna

a)  inte är besättningsmedlemmar på det observerade fiskefartyget,

b)  inte är anställda hos ägaren eller den rättmätiga ägaren till det observerade fiskefartyget,

c)  inte har aktuella ekonomiska intressen eller vinstintressen i det observerade fisket.

Observatörstäckning

4.  Var och en av Iccats parter ska säkerställa följande vad gäller de nationella observatörsprogrammen:

a)  Minst 5 % observatörstäckning av fiskeansträngningen inom varje pelagiskt långrevsfiske och inom varje av det i Iccats ordlista definierade fisket med spöfiskefartyg, fällor, nät/garn respektive trål. Denna täckningsprocent kommer att mätas enligt följande:

i)  För pelagiskt långrevsfiske, i antal fiskedagar, drag eller fiskeresor.

ii)  För fiske med spöfiskefartyg och fiske med fällor, i fiskedagar.

iii)  För fiske med nät/garn, i fisketimmar eller fiskedagar.

iv)  För trålfiske, i tråldrag eller fiskedagar.

b)  Trots vad som sägs i led a får en Iccat-part, för fartyg med en totallängd på under 15 meter, när en extraordinär säkerhetsrisk föreligger som förhindrar placering av en observatör ombord, tillämpa en annan vetenskaplig övervakningsmetod som samlar in data som är likvärdiga med de data som specificeras i Iccats rekommendation 16-14, på ett sätt som säkerställer jämförbar täckning. I varje sådant fall måste den Iccat-part som önskar utnyttja en alternativ metod lämna en beskrivning av metoden till SCRS för utvärdering. SCRS kommer att ge ett utlåtande till Iccat om lämpligheten i den alternativa metoden när det gäller att uppfylla de skyldigheter att samla in data som anges i Iccats rekommendation 16-14. Alternativa metoder som genomförts enligt denna bestämmelse ska innan de genomförs godkännas av Iccat vid Iccats årsmöte.

c)  En representativ tidsmässig och rumslig täckning av flottans insatser i syfte att säkerställa att lämpliga och användbara data samlas in enligt kraven i Iccats rekommendation 16-14 och enligt eventuella krav i Iccat-parternas nationella observatörsprogram, med beaktande av de enskilda flottornas och fiskenas egenskaper.

d)  Datainsamling avseende relevanta aspekter av fisket, inklusive fångst, enligt beskrivningen i punkt 7.

5.  Iccats parter får ingå bilaterala överenskommelser genom vilka en Iccat-part placerar sina nationella observatörer på fartyg som för en annan Iccat-parts flagg, så länge som alla bestämmelser i Iccats rekommendation 16-14 efterlevs.

6.  Iccats parter ska sträva efter att säkerställa att observatörer byter fartyg mellan sina uppdrag.

Observatörens uppgifter

7.  Iccats parter ska bland annat kräva att observatörerna ska göra följande:

a)  Registrera och rapportera om det observerade fartygets fiskeverksamhet, varvid minst följande ska ingå:

i)  Insamling av data som omfattar en kvantifiering av totala målfångster, utkast och bifångster (inbegripet hajar, havssköldpaddor, marina däggdjur och havsfåglar), uppskattning eller mätning av storlekssammansättning, beroende på vad som är praktiskt möjligt, status (dvs. som behållits ombord, kastats överbord döda, släppts levande) och insamling av biologiska prover för livscykelstudier (t.ex. gonader, otoliter, fenstrålar, fjäll).

ii)  Insamling och rapportering av alla märkestaggar som påträffas.

iii)  Insamling av information om fiskeinsatser, omfattande följande:

–  Fångstplatsens koordinater (latitud och longitud).

–  Information om fiskeansträngning (dvs. antalet drag, antalet krokar, osv.).

–  Datumangivelse för varje fiskeinsats, inbegripet start- och stopptider för fiskeverksamheten, beroende på vad som är tillämpligt.

–  Användning av anordningar som samlar fisk, inbegripet FAD-anordningar.

–  Allmäntillståndet hos frisläppta djur med avseende på överlevnadsförmåga (dvs. död/levande, skadad, osv.).

b)  Observera och registrera tillämpningen av bifångstbegränsande åtgärder och annan relevant information,

c)  Så långt möjligt observera och rapportera om miljöförhållanden (t.ex. sjögång, väderförhållanden och hydrologiska parametrar osv.).

d)  Observera och rapportera om FAD-anordningar i enlighet med Iccats observatörsprogram, som antagits inom ramen för det fleråriga bevarande- och förvaltningsprogrammet för tropisk tonfisk.

e)  Utföra alla eventuella andra arbetsuppgifter för vetenskapligt ändamål som har rekommenderats av SCRS och godkänts av Iccat.

Observatörens skyldigheter

8.  Iccats parter ska säkerställa att observatören

a)  inte stör fartygets elektroniska utrustning,

b)  är väl förtrogen med de förfaranden vid nödsituationer som tillämpas ombord på fartyget, inklusive placeringen av livbåtar, brandsläckare och första hjälpen-utrustningen,

c)  vid behov kommunicerar med befälhavaren om frågor och arbetsuppgifter som är relevanta för observatören,

d)  inte hindrar eller stör fiskeverksamheten eller den normala driften av fartyget,

e)  deltar i avrapportering(ar) med lämpliga företrädare för det vetenskapliga institut eller den nationella myndighet som ansvarar för genomförandet av observatörsprogrammet.

Befälhavarens skyldigheter

9.  Iccats parter ska säkerställa att befälhavaren på det fartyg som observatören är utplacerad på gör följande:

a)  Tillåter lämpligt tillträde till fartyget och dess verksamhet.

b)  Tillåter observatören att utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt, inbegripet genom att

i)  ge lämpligt tillträde till fartygets redskap, dokumentation (inklusive elektroniska loggböcker och loggböcker i pappersformat) och fångst,

ii)  oavsett tidpunkt kommunicera med lämpliga företrädare för det vetenskapliga institutet eller den nationella myndigheten,

iii)  säkerställa lämpligt tillträde till elektronisk och annan utrustning som är relevant för fiske, inklusive men inte begränsat till följande:

–  utrustning för satellitnavigering,

–  elektroniska kommunikationsmedel,

iv)  säkerställa att ingen ombord på det observerade fartyget manipulerar eller förstör observatörsutrustning eller observatörsdokumentation; hindrar, stör eller på annat sätt agerar på ett sätt som kan innebära att observatören i onödan hindras från att utföra sina arbetsuppgifter; på något sätt hotar, trakasserar eller skadar observatören eller försöker påverka observatören genom mutor eller bestickning.

c)  Bereder observatörerna inkvartering, inklusive kost, logi och tillgång till lämpliga hygien- och sjukvårdsinrättningar, av samma standard som de som tillhandahålls officerarna.

d)  Ger observatörerna tillräckligt utrymme på bryggan eller i styrhytten för att kunna utföra sina uppgifter, samt erforderligt utrymme på däck för att utföra sina observationsuppgifter.

Iccats parters skyldigheter

10.  Var och en av Iccats parter ska göra följande:

a)  Kräva att dess fartyg, när de fiskar efter Iccat-arter, medför en vetenskaplig observatör ombord i enlighet med bestämmelserna i Iccats rekommendation 16-14.

b)  Övervaka sina observatörers säkerhet.

c)  När så är möjligt och lämpligt, uppmuntra sitt vetenskapliga institut eller sin nationella myndighet att ingå överenskommelser med andra Iccat-parters vetenskapliga institut eller nationella myndigheter om utbyte av observatörsrapporter och observatörsdata.

d)  I sin årsrapport tillhandahålla särskild information, som kan användas av Iccat och SCRS, om genomförandet av Iccats rekommendation 16-14, som ska omfatta

i)  uppgifter om de vetenskapliga observatörsprogrammens struktur och utformning, inklusive bland annat

–  målnivån för observatörstäckningen per fiske och redskapstyp samt uppgifter om hur den mäts,

–  vilka data som ska samlas in,

–  datainsamlings- och datahanteringsprotokoll som införts,

–  information om hur fartygen väljs ut för att täckningen ska nå upp till Iccat-partens målnivå för observatörstäckning,

–  utbildningskrav för observatörer,

–  kvalifikationskrav för observatörer,

ii)  antalet övervakade fartyg, täckningsnivå som uppnåtts per fiske och redskapstyp, ..

iii)  uppgifter om hur dessa täckningsnivåer har beräknats.

e)  Efter den första inlämningen av den information som krävs enligt punkt 10 d i, rapportera om förändringar i observatörsprogrammens struktur eller utformning i den årliga rapporten endast när sådana ändringar uppstår. Iccats parter ska fortsätta att årligen lämna den information som krävs enligt punkt 10 d ii till Iccat.

f)  Varje år, med användning av särskilda elektroniska format framtagna av SRCS, lämna information till SRCS som samlats in genom nationella observatörsprogram i syfte att användas av Iccat, i synnerhet för beståndsbedömning och andra vetenskapliga ändamål, i linje med förfaranden som har införts för andra datarapporteringskrav och i överensstämmelse med nationella sekretesskrav.

g)  Säkerställa att dess observatörer använder tillförlitliga datainsamlingsprotokoll när de utför sina arbetsuppgifter enligt punkt 7, inklusive, när så krävs och är tillämpligt, med hjälp av fotografering.

Iccats sekretariatschefs skyldigheter

11.  Sekretariatschefen ska underlätta tillgången för SCRS och Iccat till relevanta data och relevant information som lämnats in i enlighet med Iccats rekommendation 16-14.

SCRS skyldigheter

12.  SCRS har följande skyldigheter:

a)  I den utsträckning det är nödvändigt och lämpligt, ta fram en observatörshandledning för frivillig användning av Iccats parter i deras nationella observatörsprogram. Handledningen ska innehålla mallar för datainsamlingsblanketter och standardiserade datainsamlingsförfaranden, med beaktande av eventuella redan existerande observatörshandledningar från andra källor, t.ex. Iccats parter, regionala och subregionala organ och andra organisationer.

b)  Utarbeta riktlinjer för elektroniska övervakningssystem som är specifika för enskilda fisken.

c)  Förse Iccat med en sammanfattning av de vetenskapliga data och den vetenskapliga information som samlats in och rapporterats i enlighet med Iccats rekommendation 16-14 samt eventuella relevanta resultat med anknytning till detta.

d)  I den utsträckning det är nödvändigt och lämpligt, ge rekommendationer om hur de vetenskapliga observatörsprogrammen kan bli mer effektiva så att de fyller Iccats databehov, inklusive eventuella översyner av Iccats rekommendation 16-14 eller med avseende på Iccat-parternas genomförande av dessa minimistandarder och protokoll.

Elektroniska kontrollsystem

13.  När SCRS har fastställt att elektroniska kontrollsystem är effektiva inom ett visst fiske kan sådana system installeras ombord på fiskefartyg för att komplettera eller, i avvaktan på ett utlåtande från SCRS och ett beslut från Iccat, ersätta en mänsklig observatör ombord.

14.  Iccats parter bör ta hänsyn till alla tillämpliga och av SCRS godkända riktlinjer om användning av elektroniska kontrollsystem.

15.  Iccats parter uppmuntras att till SCRS rapportera om sina erfarenheter från användningen av elektroniska kontrollsystem inom sina Iccat-fisken, som komplement till mänskliga observatörsprogram. Iccat-parter som ännu inte har infört sådana system uppmuntras att undersöka en eventuell användning och rapportera om sina slutsatser till SCRS.

BILAGA II

Krav på fiskeloggböcker

Minimikrav på fiskeloggböcker:

1.  Alla blad i loggboken ska vara numrerade.

2.  Loggboken ska fyllas i varje dag (midnatt) eller före ankomst till hamn.

3.  Loggboken ska fyllas i vid inspektioner till havs.

4.  Ett exemplar av varje blad ska sitta kvar i loggboken.

5.  Loggböcker över det senaste årets verksamhet ska förvaras ombord.

Minimikrav på standardinformation i fiskeloggböcker:

1.  Befälhavarens namn och adress.

2.  Datum och hamnar för avgång, datum och hamnar för ankomst.

3.  Fartygets namn, registreringsnummer, Iccat-nummer, internationellt radioanropsnummer och IMO-nummer (om sådant finns).

4.  Fiskeredskap:

a)  FAO-kod för redskapstypen.

b)  Dimension (t.ex. längd, maskstorlek, antal krokar).

5.  Insatser till havs med (minst) en rad per resdag, med uppgift om följande:

a)  Aktivitet (t.ex. fiske, förflyttning).

b)  Position: exakt daglig position (i grader och minuter), registrerad för varje fiskeinsats eller kl. 12 på dagen, om inget fiske har utförts under dagen.

c)  Fångstregistrering, inbegripet följande:

i)  FAO-kod.

ii)  Levande vikt i kg per dygn.

iii)  Antal exemplar per dag.

6.  Befälhavarens underskrift.

7.  Vikten fastställd genom: uppskattning, vägning ombord.

8.  Loggboken ska föras i motsvarande levande vikt av fisk med angivande av vilka omräkningsfaktorer som använts vid beräkningen.

Minimikrav på information i fiskeloggböcker vid landning eller omlastning:

1.  Datum och hamn för landning eller omlastning.

2.  Produkter:

a)  Art och presentationsform per FAO-kod.

b)  Antal fiskar eller lådor och kvantitet i kg.

3.  Befälhavarens eller ombudets underskrift.

4.  Vid omlastning: det mottagande fartygets namn, flagg och Iccat-nummer.

BILAGA III

Iccats ordning för ömsesidig internationell inspektion

Enligt artikel IX.3 i konventionen rekommenderar Iccat att följande arrangemang för internationell kontroll utanför vatten som ligger inom nationell jurisdiktion ska inrättas för att säkerställa tillämpningen av konventionen och de åtgärder som är i kraft enligt den:

I.  Allvarliga överträdelser

1.  Vid tillämpning av dessa förfaranden avses med en allvarlig överträdelse följande överträdelser av Iccats förvaltnings- och bevarandeåtgärder, antagna av Iccat:

a)  Fiske utan licens, tillstånd eller godkännande från den Iccat-part som är flaggstat.

b)  Underlåtenhet att föra tillräckliga register över fångster och fångstrelaterade uppgifter i enlighet med Iccats rapporteringskrav eller betydande felrapportering av sådana fångster eller fångstrelaterade uppgifter.

c)  Fiske inom ett fredningsområde.

d)  Fiske under en fredningstid.

e)  Avsiktlig fångst eller hållande ombord av arter i strid med en tillämplig förvaltnings- och bevarandeåtgärd som antagits av Iccat.

f)  Betydande överträdelse av gällande fångstbegränsningar eller kvoter enligt Iccats regler.

g)  Användning av förbjudna fiskeredskap.

h)  Förfalskning eller avsiktligt döljande av ett fiskefartygs märkning, identitet eller registrering.

i)  Undanhållande, förvanskning eller undanröjande av bevis som har betydelse för undersökningen av en överträdelse.

j)  Flera överträdelser som sammantagna utgör ett allvarligt åsidosättande av gällande åtgärder enligt Iccat.

k)  Att angripa, motarbeta, skrämma, sexuellt trakassera, hindra eller i onödan störa eller försena en godkänd inspektör eller observatör.

l)  Att avsiktligt manipulera VMS eller sätta det ur funktion.

m)  Andra överträdelser som kan komma att fastställas av Iccat, efter det att dessa har införts och getts spridning i en reviderad version av dessa förfaranden.

n)  Störning av det satellitbaserade övervakningssystemet eller drift av ett fartyg utan VMS.

o)  Omlastning till havs.

2.  Om den godkända inspektören vid ombordstigning och inspektion av ett fiskefartyg konstaterar en aktivitet eller ett förhållande som kan anses utgöra en allvarlig överträdelse enligt punkt 1, ska inspektionsfartygets flaggstatsmyndigheter omedelbart underrätta fiskefartygets flaggstat, både direkt och via Iccats sekretariat. I sådana situationer bör inspektören även informera alla inspektionsfartyg från fiskefartygets flaggstat som man vet befinner sig i närheten.

3.  Iccat-inspektörerna ska registrera genomförda inspektioner och de eventuella överträdelser som konstaterats i fiskefartygets loggbok.

4.  Den Iccat-part som är flaggstat ska, efter den inspektion som avses i punkt 2, säkerställa att fiskefartyget i fråga upphör med all fiskeverksamhet. Den Iccat-part som är flaggstat ska anmoda fiskefartyget att inom 72 timmar fortsätta till en hamn som den har utsett, där en undersökning ska inledas.

5.  Om det vid en inspektion upptäcks en aktivitet eller ett förhållande som skulle kunna utgöra en allvarlig överträdelse, bör fartyget granskas enligt de förfaranden som beskrivs i Iccats rekommendation 11-18 om ytterligare ändring av Iccats rekommendation 09-10 om upprättande av en förteckning över fartyg som misstänks ha bedrivit olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i Iccats konventionsområde, med beaktande av eventuella responsåtgärder och annan uppföljning.

II.  Genomförande av inspektioner

6.  Inspektionerna ska genomföras av inspektörer som utses av de avtalsslutande regeringarna. Namnen på de godkända myndigheter och de enskilda inspektörer som deras respektive regeringar har utsett för detta ändamål ska meddelas Iccat-kommissionen.

7.  Inspektionsfartyg som genomför internationella ombordstignings- och inspektionsuppdrag i enlighet med denna bilaga ska föra en särskild flagg eller vimpel, som ska ha godkänts av Iccat-kommissionen och utfärdats av Iccats sekretariat. Namnen på de fartyg som används för detta ska anmälas till Iccat-sekretariatet så snart det är praktiskt möjligt innan inspektionsverksamheten inleds. Iccats sekretariat ska göra information om de fartyg som utses för inspektion tillgänglig för alla Iccat-parter, inbegripet genom att lägga ut informationen på sin lösenordsskyddade webbplats.

8.  Inspektörerna ska bära lämpliga identitetshandlingar utfärdade av flaggstatens myndigheter och utformade i enlighet med förlagan i punkt 21.

9.  Om inte annat följer av de arrangemang som beslutas enligt punkt 16, ska ett fiskefartyg som för en avtalsslutande parts flagg och som fiskar efter tonfisk eller tonfiskliknande arter inom Iccats konventionsområde utanför vatten under nationell jurisdiktion stanna när det får en vedertagen signal enligt den internationella signalkoden av ett inspektionsfartyg som för Iccats vimpel enligt punkt 7 och som har en inspektör ombord, såvida det inte just då utför en fiskeinsats, i vilket fall det ska stanna omedelbart så snart insatsen är avslutad. Fiskefartygets befälhavare ska tillåta att inspektionsgruppen enligt punkt 10 går ombord och måste för detta ändamål tillhandahålla en lejdare. Befälhavaren ska låta inspektionsgruppen göra de undersökningar av utrustning, fångst, redskap och alla relevanta handlingar som inspektörerna anser vara nödvändiga för att kontrollera efterlevnaden av Iccats gällande rekommendationer för det inspekterade fiskefartygets flaggstat. Inspektörerna får dessutom begära alla sådana förklaringar som de anser vara nödvändiga.

10.  Inspektionsgruppens storlek ska avgöras av inspektionsfartygets befälhavare med hänsyn till relevanta omständigheter. Inspektionsgruppen bör inte vara större än vad som krävs för att de uppgifter som anges i denna bilaga ska kunna utföras på ett korrekt och säkert sätt.

11.  När inspektörerna går ombord på fiskefartyget ska de uppvisa den identitetshandling som beskrivs i punkt 8. Inspektörerna ska iaktta allmänt vedertagna internationella regler, förfaranden och praxis med avseende på fiskefartygets och besättningens säkerhet och se till att fiskeverksamheten och lagringen av produkter störs i så liten utsträckning som möjligt samt i görligaste mån undvika åtgärder som skulle kunna skada kvaliteten hos fångsten ombord. Inspektörerna ska begränsa sina förfrågningar till vad som krävs för att fastställa efterlevnaden av Iccat-kommissionens gällande rekommendationer för det berörda fiskefartygets flaggstat. Vid undersökningen har inspektörerna rätt att be fiskefartygets befälhavare om den hjälp som de kan behöva. Inspektörerna ska upprätta en rapport om inspektionen i en form som har godkänts av Iccat-kommissionen. Inspektörerna ska underteckna rapporten i närvaro av fiskefartygets befälhavare, och befälhavaren ska ha rätt att i samma rapport lägga till eller låta lägga till eventuella anmärkningar som han eller hon anser vara relevanta och måste underteckna dessa.

12.  Kopior av rapporten ska lämnas till fiskefartygets befälhavare och till inspektionsgruppens ledning, som ska vidarebefordra kopior till lämpliga myndigheter i det inspekterade fiskefartygets flaggstat och till Iccat-kommissionen. Om det konstateras en överträdelse av en Iccat-rekommendation bör inspektören om möjligt även informera alla inspektionsfartyg från fiskefartygets flaggstat som man vet befinner sig i närheten.

13.  Motstånd mot inspektörer eller underlåtenhet att följa deras anvisningar ska av det inspekterade fiskefartygets flaggstat behandlas på samma sätt som motstånd mot en nationell inspektör eller underlåtenhet att följa dennes anvisningar.

14.  Inspektörerna ska utföra sina uppgifter enligt dessa arrangemang i enlighet med de bestämmelser som anges i denna förordning, men de ska fortfarande stå under operativ kontroll av sina nationella myndigheter och vara ansvariga inför dem.

15.  Avtalsslutande regeringar ska beakta och vidta åtgärder till följd av inspektionsrapporter, informationsblad om iakttagelser enligt Iccats rekommendation 94-09 och utlåtanden från dokumentkontroller som görs av utländska inspektörer enligt dessa arrangemang på samma sätt som de i enlighet med nationell lagstiftning skulle göra till följd av nationella inspektörers rapporter. Bestämmelserna i denna punkt ska inte innebära någon skyldighet för en avtalsslutande regering att ge en utländsk inspektörs rapport högre bevisvärde än den skulle ha i inspektörens eget land. Avtalsslutande regeringar ska samarbeta för att underlätta rättsliga eller andra förfaranden som har sin grund i en rapport från en inspektör enligt dessa arrangemang.

16.  

a)  De avtalsslutande regeringarna ska senast den 1 januari varje år informera Iccat-kommissionen om sina preliminära planer för genomförande av inspektionsverksamhet enligt Iccats rekommendation16-05 under kalenderåret och Iccat-kommissionen får lämna förslag till avtalsslutande regeringar om samordning av nationella insatser på detta område, inklusive antalet inspektörer och inspektionsfartyg som har inspektörer ombord.

b)  De arrangemang som anges i Iccats rekommendation 16-05 och planerna för deltagande ska tillämpas mellan avtalsslutande regeringar såvida inte dessa kommer överens om annat. Sådana överenskommelser ska anmälas till ICCAT-kommissionen. Detta förutsätter dock att genomförandet av arrangemangen mellan två avtalsslutande parter skjuts upp i väntan på slutförandet av en sådan överenskommelse, om någon av dem har anmält denna till Iccat-kommissionen.

17.  

a)  Fiskeredskapen ska inspekteras i enlighet med de regler som gäller för det delområde där inspektionen äger rum. Inspektörerna ska ange i vilket delområde som inspektionen ägde rum och beskriva eventuella överträdelser som konstaterats i inspektionsrapporten.

b)  Inspektörer ska ha befogenhet att inspektera alla fiskeredskap som används eller som finns ombord.

18.  Inspektörerna ska fästa ett identifikationsmärke godkänt av Iccat-kommissionen på alla inspekterade fiskeredskap som förefaller vara i strid med Iccats gällande rekommendationer för det inspekterade fiskefartygets flaggstat och ska registrera detta i sin rapport.

19.  Inspektörerna får fotografera redskapen, utrustningen, dokumentationen och andra element som de anser nödvändiga, på ett sådant sätt att det framgår vilka egenskaper som enligt inspektörernas uppfattning inte är i överensstämmelse med gällande regler, i vilket fall de fotograferade föremålen bör förtecknas i rapporten och kopior av fotografierna bifogas den kopia av rapporten som sänds till flaggstaten.

20.  Inspektörerna ska vid behov inspektera all fångst ombord för att kontrollera efterlevnaden av Iccats rekommendationer.

21.  Förlagan för identitetskort för inspektörer är följande:

Mått: bredd 10,4 cm, höjd 7 cm.

20190404-P8_TA-PROV(2019)0353_SV-p0000002.png

(1) EUT C 440, 6.12.2018, p. 174.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 4 april 2019.
(3)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
(4) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98 av den 18 november 2014 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (EUT L 16, 23.1.2015, s. 23).
(5)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2107 av den 15 november 2017 om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007 (EUT L 315, 30.11.2017, s. 1).
(6)Rådets förordning (EG) nr 1239/98 av den 8 juni 1998 om ändring av förordning (EG) nr 894/97 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna (EGT L 171, 17.6.1998, s. 1).
(7)Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
(8)Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (EUT L 112, 30.4.2011, s. 1).
(9)Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).
(10)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1627 av den 14 september 2016 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 302/2009 (EUT L 252, 16.9.2016, s. 1).
(11) EUT C 123, 12.5.2016, s. 1.
(12)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(13)Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).
(14)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).
(15)Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/218 av den 6 februari 2017 om registret över unionens fiskeflotta (EUT L 34, 9.2.2017, s. 9).
(16)Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1986 av den 13 december 2018 om inrättande av särskilda kontroll- och inspektionsprogram för vissa fisken och om upphävande av genomförandebesluten 2012/807/EU, 2013/305/EU och 2014/156/EU (EUT L 317, 14.12.2018, s. 29).
(17) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).

Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande