Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0162(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0007/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0007/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0354

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 243kWORD 67k
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες Προσωρινή έκδοση
Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών ***I
P8_TA-PROV(2019)0354A8-0007/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της οδηγίας 2005/45/ΕΚ (COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0315),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0205/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0007/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 125.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της οδηγίας 2005/45/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη
P8_TC1-COD(2018)0162

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Προκειμένου η θαλάσσια ασφάλεια και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο και να βελτιωθούν περαιτέρω, είναι σημαντικό να διατηρηθεί και, ει δυνατόν, να βελτιωθεί το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των ναυτικών της Ένωσης μέσα από την ανάπτυξη ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την τεχνολογική πρόοδο, καθώς και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την προώθηση της βάσης ναυτικών δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

(2)  Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των ναυτικών ρυθμίζεται σε διεθνές επίπεδο από τη Διεθνή Σύμβαση για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών του 1978 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, όπως τροποποιήθηκε («σύμβαση STCW»), η οποία αναθεωρήθηκε σημαντικά τελευταία φορά το 2010. Το 2015 εγκρίθηκαν τροποποιήσεις στη σύμβαση STCW σχετικά με τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και προσόντων για ναυτικούς που εργάζονται σε πλοία τα οποία υπόκεινται στον διεθνή κώδικα ασφάλειας των πλοίων που χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα με χαμηλό σημείο ανάφλεξης («κώδικας IGF»). Το 2016 εγκρίθηκαν τροποποιήσεις στη σύμβαση STCW σε σχέση με την εκπαίδευση και τα προσόντα ναυτικών που εργάζονται σε επιβατηγά πλοία και σε πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα.

(3)  Η οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) ενσωματώνει τη σύμβαση STCW στο ▌ενωσιακό δίκαιο. Όλα τα κράτη μέλη αποτελούν συμβαλλόμενα μέλη της σύμβασης STCW και, συνεπώς, αναμένεται να επιτευχθεί η εναρμονισμένη εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεών τους μέσα από την ευθυγράμμιση των ενωσιακών κανόνων για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών με τη σύμβαση STCW. Ως εκ τούτου, αρκετές διατάξεις της οδηγίας 2008/106/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να απηχούν τις πρόσφατες τροποποιήσεις της σύμβασης STCW σχετικά με την εκπαίδευση και τα προσόντα των ναυτικών που εργάζονται σε πλοία τα οποία υπόκεινται στον κώδικα IGF, σε επιβατηγά πλοία και σε πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα.

(4)  Ο κώδικας εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, όπως εγκρίθηκε με το ψήφισμα 2 της διάσκεψης των μερών STCW του 1995, στην ενημερωμένη του έκδοση («κώδικας STCW») περιέχει ήδη οδηγίες για την πρόληψη της κόπωσης (τμήμα Β‑VIII/1) και για την ικανότητα προς εκτέλεση καθηκόντων (τμήμα Α-VIII/1). Για λόγους ασφάλειας, επιβάλλεται να εφαρμόζονται και να τηρούνται χωρίς εξαίρεση οι απαιτήσεις του άρθρου 15 της οδηγίας 2008/106/ΕΚ, καθώς και να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εν λόγω οδηγίες.

(5)  Ένας από τους στόχους της κοινής πολιτικής μεταφορών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών είναι η διευκόλυνση της μετακίνησης των ναυτικών εντός της Ένωσης. Η μετακίνηση αυτή συμβάλλει, μεταξύ άλλων, ώστε να καταστεί ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών της Ένωσης ελκυστικός για τις μελλοντικές γενιές, αποφεύγοντας έτσι μια κατάσταση κατά την οποία ο Ευρωπαϊκός ναυτιλιακός συνεργατικός σχηματισμός αντιμετωπίζει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού με τον σωστό συνδυασμό δεξιοτήτων και προσόντων. H αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών που εκδίδουν τα κράτη μέλη είναι ουσιώδης για τη διευκόλυνση της ελεύθερης μετακίνησης των ναυτικών. Ενόψει του δικαιώματος της χρηστής διοίκησης, οι αποφάσεις των κρατών μελών όσον αφορά την αποδοχή πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί σε ναυτικούς από άλλα κράτη μέλη με σκοπό την έκδοση εθνικών πιστοποιητικών ικανότητας θα πρέπει να βασίζονται σε λόγους τους οποίους μπορεί να εξακριβώσει ο ενδιαφερόμενος ναυτικός.

(6)  Η οδηγία 2008/106/ΕΚ περιλαμβάνει επίσης ένα κεντρικό σύστημα για την αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών που έχουν εκδοθεί από τρίτες χώρες. Η αξιολόγηση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) κατέδειξε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση δαπανών για τα κράτη μέλη από την καθιέρωση του κεντρικού συστήματος και μετά. Ωστόσο, η αξιολόγηση αποκάλυψε επίσης ότι, όσον αφορά ορισμένες από τις αναγνωρισμένες τρίτες χώρες, μόνο περιορισμένος αριθμός θεωρήσεων που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών είχε εκδοθεί από τα κράτη μέλη σε σχέση με τα πιστοποιητικά ικανότητας ή τα πιστοποιητικά επάρκειας που είχαν εκδοθεί από τις εν λόγω τρίτες χώρες. Συνεπώς, προκειμένου οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι να αξιοποιούνται με αποδοτικότερο τρόπο, η διαδικασία αναγνώρισης τρίτων χωρών θα πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση της ανάγκης για τη συγκεκριμένη αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι αποκλειστικά, μιας ένδειξης του εκτιμώμενου αριθμού των πλοιάρχων ▌, αξιωματικών και χειριστών ασυρμάτου που προέρχονται από την εν λόγω χώρα οι οποίοι είναι πιθανό να υπηρετήσουν σε πλοία που φέρουν τις σημαίες των κρατών μελών. Η εν λόγω ανάλυση θα πρέπει να υποβάλλεται προς εξέταση στην επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS).

(7)  Βάσει της πείρας που έχει αποκομιστεί από την εφαρμογή της διαδικασίας αναγνώρισης τρίτων χωρών, η αξιολόγηση REFIT αποκάλυψε ότι η τρέχουσα προθεσμία των 18 μηνών δεν λαμβάνει υπόψη την περιπλοκότητα της διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει επιτόπια επιθεώρηση που διενεργείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Οι αναγκαίες διπλωματικές ρυθμίσεις για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της εν λόγω επιθεώρησης απαιτούν περισσότερο χρόνο. Επιπλέον, η προθεσμία των 18 μηνών δεν επαρκεί όταν η τρίτη χώρα πρέπει να εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα και να επιφέρει νομοθετικές αλλαγές στο σύστημά της προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW. Για τους λόγους αυτούς, η προθεσμία έκδοσης απόφασης της Επιτροπής θα πρέπει να παραταθεί από τους 18 στους 24 μήνες και, όπου η τρίτη χώρα υποχρεούται να εφαρμόσει σημαντικά διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων σε νομοθετικές διατάξεις, η προθεσμία θα πρέπει να παρατείνεται περαιτέρω στους 36 μήνες. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα του αιτούντος κράτους μέλους να αναγνωρίζει προσωρινά το σύστημα της τρίτης χώρας όσον αφορά τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, ώστε να διαφυλάσσεται η ευελιξία της διαδικασίας αναγνώρισης.

(8)  Προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα όλων των ναυτικών σε αξιοπρεπή εργασία και να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, για τη μελλοντική αναγνώριση τρίτων χωρών θα πρέπει να εξετάζεται εάν οι εν λόγω χώρες έχουν κυρώσει τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006.

(9)  Για την περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας του κεντρικού συστήματος αναγνώρισης τρίτων χωρών, η επαναξιολόγηση των τρίτων χωρών που παρέχουν μικρό αριθμό ναυτικών σε πλοία που φέρουν τις σημαίες των κρατών μελών θα πρέπει να διενεργείται κατά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, τα οποία θα πρέπει να αυξηθούν στα δέκα έτη. Ωστόσο, το εν λόγω μεγαλύτερο διάστημα επαναξιολόγησης του συστήματος τρίτων χωρών θα πρέπει να συνδυάζεται με κριτήρια προτεραιότητας, τα οποία λαμβάνουν υπόψη προβληματισμούς για την ασφάλεια, ώστε η ανάγκη για αποδοτικότητα να αντισταθμίζεται με έναν αποτελεσματικό μηχανισμό διασφάλισης σε περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης των ναυτικών στις αντίστοιχες τρίτες χώρες.

(10)  Οι πληροφορίες σχετικά με τους απασχολούμενους ναυτικούς που προέρχονται από τρίτες χώρες είναι διαθέσιμες σε επίπεδο Ένωσης, καθώς τα κράτη μέλη έχουν γνωστοποιήσει τις συναφείς πληροφορίες που τηρούνται στα εθνικά μητρώα τους όσον αφορά τα εκδοθέντα πιστοποιητικά και τις θεωρήσεις. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ▌για σκοπούς στατιστικής και χάραξης πολιτικής, ειδικότερα με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας του κεντρικού συστήματος για την αναγνώριση τρίτων χωρών. Βάσει των πληροφοριών που γνωστοποιούν τα κράτη μέλη, θα πρέπει να επανεξετάζεται η αναγνώριση τρίτων χωρών που δεν έχουν παράσχει ναυτικούς σε πλοία που φέρουν τις σημαίες των κρατών μελών για διάστημα τουλάχιστον οκτώ ετών. Η διαδικασία επανεξέτασης θα πρέπει να καλύπτει τη δυνατότητα να διατηρηθεί ή να αποσυρθεί η αναγνώριση της αντίστοιχης τρίτης χώρας. Επιπροσθέτως, οι πληροφορίες που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επίσης για την ιεράρχηση της επαναξιολόγησης των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών.

(11)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και να διασφαλίζεται η έγκαιρη προσαρμογή των ενωσιακών κανόνων στις εν λόγω εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων της σύμβασης STCW και του μέρους Α του κώδικα STCW μέσω της αναπροσαρμογής των τεχνικών απαιτήσεων για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών και μέσω της ευθυγράμμισης όλων των σχετικών διατάξεων της οδηγίας 2008/106/EK σε σχέση με τη ψηφιακή πιστοποίηση ναυτικών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(4). Πιο συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ▌λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους ▌έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(12)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την αναγνώριση τρίτων χωρών, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5).

(13)  Οι διατάξεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που προβλέπονται στην ▌οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) δεν εφαρμόζονται ως προς την αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών δυνάμει της οδηγίας 2008/106/ΕΚ. Η οδηγία 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) ρύθμιζε την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη. Εντούτοις, οι ορισμοί των πιστοποιητικών των ναυτικών που αναφέρονται στην οδηγία 2005/45/ΕΚ έχουν καταστεί παρωχημένοι κατόπιν των τροποποιήσεων της σύμβασης STCW του 2010. Συνεπώς, το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από κράτη μέλη θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να αποτυπώνονται οι διεθνείς τροποποιήσεις και οι ορισμοί των πιστοποιητικών των ναυτικών που περιλαμβάνονται στην οδηγία 2008/106/ΕΚ. Επιπλέον, τα ιατρικά πιστοποιητικά των ναυτικών, τα οποία εκδίδονται υπό την εξουσία κρατών μελών, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στο καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης. Προκειμένου να εξαλειφθεί η ασάφεια και ο κίνδυνος ασυνεπειών μεταξύ των οδηγιών 2005/45/ΕΚ και 2008/106/ΕΚ, η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών θα πρέπει να ρυθμίζεται μόνο από την οδηγία 2008/106/ΕΚ. Επιπλέον, για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση των κρατών μελών, θα πρέπει να καθιερωθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή των προσόντων των ναυτικών όταν εγκριθούν οι σχετικές τροποποιήσεις στη σύμβαση STCW.

(14)  Η ψηφιοποίηση των δεδομένων αποτελεί φυσική απόρροια της τεχνολογικής προόδου στον τομέα της συλλογής και της διαβίβασης δεδομένων και έχει σκοπό να συμβάλει στη μείωση του κόστους και στην αποδοτική χρήση των ανθρώπινων πόρων. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του ελέγχου από το κράτος λιμένα, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αξιολόγησης της σκοπιμότητας και της προστιθέμενης αξίας για τη σύσταση και τη διαχείριση μιας κεντρικής βάσης δεδομένων των πιστοποιητικών των ναυτικών η οποία θα συνδέεται με τη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 24 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), στην οποία όλα τα κράτη μέλη θα συνδέονται. Η εν λόγω κεντρική βάση δεδομένων θα πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα V της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για τα πιστοποιητικά ικανότητας και τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 της σύμβασης STCW.

(15)  Η εκπαίδευση και κατάρτιση των ευρωπαίων ναυτικών ως πλοιάρχων και αξιωματικών θα πρέπει να υποστηρίζεται από ανταλλαγές σπουδαστών μεταξύ ιδρυμάτων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ένωση. Για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των προσόντων των ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία τα οποία φέρουν ευρωπαϊκή σημαία, απαιτείται η ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Η εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών θα πρέπει να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα Erasmus+.

(16)  Η Επιτροπή θα πρέπει να καθιερώσει διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και τα κράτη μέλη για να αναπτύξει πρωτοβουλίες κατάρτισης των ναυτικών συμπληρωματικά προς το διεθνώς συμφωνημένο ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών, οι οποίες θα μπορούσαν να αναγνωρίζονται αμοιβαία από τα κράτη μέλη ως ευρωπαϊκά διπλώματα αριστείας στη ναυσιπλοΐα. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα πρέπει να βασίζονται και να αναπτύσσονται σύμφωνα με τις συστάσεις των εν εξελίξει πιλοτικών σχεδίων και των στρατηγικών που καθορίζονται στο σχέδιο στρατηγικής της Επιτροπής για την τομεακή συνεργασία στον τομέα των δεξιοτήτων.

(17)  Προκειμένου να ενισχυθεί η νομική σαφήνεια και συνέπεια, η οδηγία 2005/45/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί ▌.

(18)  Η οδηγία 2008/106/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2008/106/ΕΚ

Η οδηγία 2008/106/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 1, προστίθενται τα παρακάτω σημεία:"

«43. «κράτος μέλος υποδοχής»: το κράτος μέλος στο οποίο οι ναυτικοί αιτούνται την αποδοχή ή την αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητάς τους, των πιστοποιητικών επάρκειάς τους ή αποδεικτικών εγγράφων τους·

44.  «κώδικας IGF»: ο διεθνής κώδικας για την ασφάλεια σε πλοία που χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα με χαμηλό σημείο ανάφλεξης, όπως ορίζεται στον κανονισμό II-1/2.29 της σύμβασης SOLAS 74·

45.  «πολικός κώδικας»: ο διεθνής κώδικας για τα πλοία που πλέουν στα πολικά ύδατα, όπως ορίζεται στον κανονισμό XIV/1.1 της σύμβασης SOLAS 74·

46.  «πολικά ύδατα»: τα αρκτικά ύδατα και/ή η περιοχή της Ανταρκτικής, όπως ορίζεται στους κανονισμούς XIV/1.2 έως XIV/1.4 της σύμβασης SOLAS 74.».

"

2)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  στο μοναδικό εδάφιο, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους ναυτικούς που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία και οι οποίοι υπηρετούν σε ποντοπόρα πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, με εξαίρεση:»,

"

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2. Το άρθρο 5β εφαρμόζεται στους ναυτικούς οι οποίοι ▌διαθέτουν πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους.».

"

3)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«10. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφος 7, κάθε πιστοποιητικό που απαιτείται από την παρούσα οδηγία φυλάσσεται στην πρωτότυπη μορφή του επί του πλοίου στο οποίο υπηρετεί ο κάτοχός του, σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή, η αυθεντικότητα και η εγκυρότητα του οποίου μπορεί να ελεγχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.»,

"

β)  η παράγραφος 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«13. Όταν τίθενται σε ισχύ συναφείς τροποποιήσεις στη σύμβαση STCW και στο μέρος Α του κώδικα STCW σε σχέση με τα ψηφιακά πιστοποιητικά για τους ναυτικούς, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α προκειμένου να τροποποιήσει την παρούσα οδηγία ευθυγραμμίζοντας όλες τις σχετικές διατάξεις αυτής με τις εν λόγω τροποποιήσεις στη σύμβαση STCW και στο μέρος Α του κώδικα STCW για την ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών και των θεωρήσεων των ναυτικών.».

"

4)  Το άρθρο 5α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 5α

Ενημέρωση προς την Επιτροπή

Για τους σκοπούς του ▌άρθρου 20 παράγραφος 8 και του άρθρου 21 παράγραφος 2 και αποκλειστικά για χρήση από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για σκοπούς χάραξης πολιτικής και για στατιστικούς σκοπούς, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, σε ετήσια βάση, τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα V της παρούσας οδηγίας σχετικά με τα πιστοποιητικά ικανότητας και τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας. Μπορούν επίσης να παρέχουν, προαιρετικά, ▌πληροφορίες για τα πιστοποιητικά επάρκειας που έχουν εκδοθεί για μέλη του πληρώματος σύμφωνα με τα κεφάλαια II, III και VII του παραρτήματος της σύμβασης STCW, όπως αυτές που επισημαίνονται στο παράρτημα V της παρούσας οδηγίας.».

"

5)  Παρεμβάλλεται ▌το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 5β

Αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών που εκδίδουν τα κράτη μέλη

1.  Κάθε κράτος μέλος δέχεται πιστοποιητικά επάρκειας και αποδεικτικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος ή υπό την εξουσία του, σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό να επιτρέπεται στους ναυτικούς να υπηρετούν σε πλοία που φέρουν τη σημαία του.

2.  Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει πιστοποιητικά ικανότητας που εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος ή πιστοποιητικά επάρκειας που εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος σε πλοιάρχους και αξιωματικούς σύμφωνα με του κανονισμούς V/1-1 και

V/1-2 του παραρτήματος I της παρούσας οδηγίας, θεωρώντας τα εν λόγω πιστοποιητικά προκειμένου να πιστοποιήσει την αναγνώρισή τους. Η θεώρηση που πιστοποιεί την αναγνώριση ▌περιορίζεται στις ιδιότητες, τις λειτουργίες και τα επίπεδα ικανότητας ή επάρκειας που καθορίζονται σε αυτά. Η θεώρηση εκδίδεται μόνο εάν ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις της σύμβασης STCW, σύμφωνα με τον κανονισμό I/2 παράγραφος 7 της σύμβασης STCW. Χρησιμοποιείται ο τύπος θεώρησης που ορίζεται στο τμήμα Α-Ι/2 παράγραφος 3 του κώδικα STCW.

3.  Κάθε κράτος μέλος δέχεται, προκειμένου να επιτρέπεται στους ναυτικούς να υπηρετούν σε πλοία που φέρουν τη σημαία του, ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται υπό την εξουσία άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 11.

4.  Τα κράτη μέλη υποδοχής διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 εκδίδονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Τα κράτη μέλη υποδοχής διασφαλίζουν επίσης ότι οι ναυτικοί έχουν το δικαίωμα προσφυγής κατά οποιασδήποτε άρνησης θεώρησης ή αποδοχής έγκυρου πιστοποιητικού, της μη παροχής απάντησης ή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές διαδικασίες, και ότι παρέχονται στους ναυτικούς επαρκείς συμβουλές και συνδρομή αναφορικά με τις εν λόγω προσφυγές σύμφωνα με τη ισχύουσα εθνική νομοθεσία και διαδικασίες.

5.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής δύνανται να επιβάλλουν πρόσθετους περιορισμούς στις δεξιότητες, στα καθήκοντα και στα επίπεδα ικανότητας ή επάρκειας που αφορούν παράκτια ταξίδια, σύμφωνα με το άρθρο 7, ή εναλλακτικά πιστοποιητικά σύμφωνα με τον κανονισμό VII/1 του παραρτήματος I.

6.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κράτος μέλος υποδοχής μπορεί, εφόσον είναι αναγκαίο, να επιτρέψει σε ναυτικό να υπηρετήσει ▌μέχρι τρεις μήνες σε πλοίο που φέρει τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους, ενώ κατέχει κατάλληλο και έγκυρο πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί και θεωρηθεί από άλλο κράτος μέλος, αλλά δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί διά θεωρήσεως από το συγκεκριμένο κράτος μέλος υποδοχής.

Οι έγγραφες αποδείξεις περί υποβολής αίτησης για θεώρηση στις αρμόδιες αρχές είναι ▌ευχερώς διαθέσιμες ▌.

7.  Το κράτος μέλος υποδοχής διασφαλίζει ότι οι ναυτικοί που υποβάλλουν πιστοποιητικά προς αναγνώριση για άσκηση διοικητικών καθηκόντων έχουν επαρκή γνώση της ναυτιλιακής νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους σε σχέση με τα καθήκοντα που τους επιτρέπεται να ασκούν.».

"

6)  Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Κάθε πλοίαρχος, αξιωματικός και χειριστής ασυρμάτου που είναι κάτοχος πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί σύμφωνα με οποιοδήποτε κεφάλαιο του παραρτήματος Ι εκτός του κανονισμού V/3 του κεφαλαίου V ή του κεφαλαίου VI, ο οποίος υπηρετεί σε πλοίο ή προτίθεται να επιστρέψει σε θαλάσσια υπηρεσία ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα που διήνυσε στην ξηρά, για να συνεχίσει να θεωρείται ότι έχει τα προσόντα για θαλάσσια υπηρεσία, απαιτείται κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη:

   α) να πληροί τα πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας που ορίζονται από το άρθρο 11 και
   β) να αποδεικνύει συνεχόμενη επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με το τμήμα Α-Ι/11 του κώδικα STCW.»,

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος▐:"

«2β. Για να συνεχίσει τη θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα, κάθε πλοίαρχος και αξιωματικός πληροί τις απαιτήσεις τις παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και απαιτείται από αυτόν, ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν την πενταετία, να αποδεικνύει συνεχόμενη επαγγελματική ικανότητα για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα σύμφωνα με το τμήμα A-I/11 παράγραφος 4 του κώδικα STCW.»,

"

γ)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Κάθε κράτος μέλος συγκρίνει τα πρότυπα ικανότητας που απαιτούνται από τους υποψηφίους για πιστοποιητικά ικανότητας και/ή πιστοποιητικά επάρκειας εκδοθέντα έως την 1η Ιανουαρίου 2017 με αυτά που καθορίζονται για το σχετικό πιστοποιητικό ικανότητας και/ή επάρκειας στο μέρος Α του κώδικα STCW και προσδιορίζει την ανάγκη να απαιτείται οι κάτοχοι τέτοιων πιστοποιητικών ικανότητας και/ή πιστοποιητικών επάρκειας να υπόκεινται σε κατάλληλη επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή σε αξιολόγηση.»,

"

δ)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος▐:"

«3α. Κάθε κράτος μέλος συγκρίνει τα πρότυπα επάρκειας που απαιτούσε από τα πρόσωπα που υπηρετούσαν σε πλοία που χρησιμοποιούν αέριο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017 με τα πρότυπα επάρκειας που καθορίζονται στο τμήμα

A-V/3 του κώδικα STCW και ορίζει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη να απαιτείται από τα εν λόγω πρόσωπα να προσαρμόζουν τα προσόντα τους στις εκάστοτε απαιτήσεις.».

"

7)  Στο άρθρο 19, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Κράτος μέλος που προτίθεται να αναγνωρίσει, με θεώρηση, τα πιστοποιητικά ικανότητας ή τα πιστοποιητικά επάρκειας τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα σε πλοίαρχο, αξιωματικό ή χειριστή ασυρμάτου για να υπηρετήσουν σε πλοία που φέρουν τη σημαία του υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση αναγνώρισης της εν λόγω τρίτης χώρας, συνοδευόμενη από προκαταρκτική ανάλυση της συμμόρφωσης της τρίτης χώρας προς τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW, συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα II της παρούσας οδηγίας. Στην εν λόγω προκαταρκτική ανάλυση, το κράτος μέλος παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους λόγους αναγνώρισης της τρίτης χώρας, για την υποστήριξη της αίτησής του.

Μετά την υποβολή τέτοιας αίτησης από κράτος μέλος, η Επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση την εν λόγω αίτηση και αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, για την έναρξη της αξιολόγησης του συστήματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην τρίτη χώρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις προθεσμίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Όταν εκδώσει θετική απόφαση για την έναρξη της αξιολόγησης, η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και με τυχόν συμμετοχή του κράτους μέλους που υποβάλλει την αίτηση και τυχόν άλλου ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, συγκεντρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας και διενεργεί αξιολόγηση των συστημάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης της τρίτης χώρας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης, προκειμένου να επαληθεύσει ότι η εν λόγω χώρα πληροί όλες τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW και ότι λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της έκδοσης απατηλών πιστοποιητικών και προκειμένου να εξετάσει εάν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006.

3.  Εάν, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πληρούνται όλες οι εν λόγω απαιτήσεις, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες διατυπώνεται η απόφασή της σχετικά με την αναγνώριση τρίτης χώρας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, εντός 24 μηνών από την υποβολή της αίτησης από το κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα οφείλει να εφαρμόσει μείζονα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων στη νομοθεσία της και στο σύστημα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησής της προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW, οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εκδίδονται εντός 36 μηνών από την υποβολή της αίτησης από κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Το κράτος μέλος που υποβάλλει την εν λόγω αίτηση μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει την τρίτη χώρα μονομερώς μέχρις ότου εκδοθεί εκτελεστική πράξη δυνάμει της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση μονομερούς αναγνώρισης ▌, το κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τον αριθμό των θεωρήσεων που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας και πιστοποιητικών επάρκειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα οποία έχουν εκδοθεί από την τρίτη χώρα, έως ότου εκδοθεί ▌η εκτελεστική πράξη αναγνώρισης της εν λόγω τρίτης χώρας.».

"

8)  Στο άρθρο 20, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος ▌:"

«8. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θεωρήσεις κράτους μέλους που να βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ή πιστοποιητικών επάρκειας, τα οποία αναφέρονται στο ▌άρθρο 19 παράγραφος 1 και έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα για χρονικό διάστημα άνω των οκτώ ετών, η αναγνώριση των πιστοποιητικών της εν λόγω χώρας επανεξετάζεται. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες διατυπώνει την απόφασή της μετά την εν λόγω επανεξέταση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, αφού πρώτα ενημερωθούν τα κράτη μέλη, καθώς και η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, τουλάχιστον έξι μήνες νωρίτερα.».

"

9)  Στο άρθρο 21, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τρίτες χώρες που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 6, επαναξιολογούνται από την Επιτροπή, την οποία επικουρεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, σε τακτική βάση και τουλάχιστον εντός δέκα ετών από την τελευταία αξιολόγηση, ώστε να επαληθεύεται ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα II, καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης της έκδοσης απατηλών πιστοποιητικών.

▌2. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, διενεργεί επαναξιολόγηση των τρίτων χωρών βάσει κριτηρίων προτεραιότητας. Στα εν λόγω κριτήρια προτεραιότητας περιλαμβάνονται τα εξής:

   α) δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις που προκύπτουν κατά τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 23,
   β) ο αριθμός των θεωρήσεων που βεβαιώνουν αναγνώριση σχετικά με πιστοποιητικά επάρκειας τα οποία εκδίδονται από την τρίτη χώρα και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 της σύμβασης STCW ή σχετικά με πιστοποιητικά ικανότητας τα οποία εκδίδονται από την τρίτη χώρα,
   γ) ο αριθμός των ιδρυμάτων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν πιστοποιηθεί από την τρίτη χώρα,
   δ) ο αριθμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ναυτικών που έχουν εγκριθεί από την τρίτη χώρα,
   ε) η ημερομηνία της τελευταίας αξιολόγησης της τρίτης χώρας από την Επιτροπή και ο αριθμός των ελλείψεων σε βασικές διαδικασίες οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά την εν λόγω αξιολόγηση,
   στ) τυχόν σημαντική μεταβολή στο σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης της τρίτης χώρας,
   ζ) ο συνολικός αριθμός των ναυτικών που έχουν πιστοποίηση της τρίτης χώρας, οι οποίοι υπηρετούν σε πλοία που φέρουν τις σημαίες των κρατών μελών, και το επίπεδο εκπαίδευσης και προσόντων των εν λόγω ναυτικών,
   η) πληροφορίες που αφορούν τα πρότυπα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην τρίτη χώρα που παρέχονται από οποιεσδήποτε ενδιαφερόμενες αρχές ή άλλους συμφεροντούχους, εφόσον διατίθενται.

Σε περίπτωση που τρίτη χώρα δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας οδηγίας, η επαναξιολόγηση της εν λόγω τρίτης χώρας τίθεται σε προτεραιότητα σε σχέση με άλλες τρίτες χώρες.».

"

10)  Στο άρθρο 25α, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα V για τους σκοπούς του ▌άρθρου 20 παράγραφος 8 και του άρθρου 21 παράγραφος 2 και για χρήση από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά τη χάραξη πολιτικής.».

"

11)  Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 26

Έκθεση αξιολόγησης

Το αργότερο ... [πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για δράσεις παρακολούθησης που πρέπει να ληφθούν υπό το φως της εν λόγω αξιολόγησης. Στην εν λόγω έκθεση αξιολόγησης, η Επιτροπή αναλύει την εφαρμογή του καθεστώτος αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη, καθώς και τις τυχόν εξελίξεις όσον αφορά τα ψηφιακά πιστοποιητικά για τους ναυτικούς σε διεθνές επίπεδο. Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης τυχόν εξελίξεις όσον αφορά μια μελλοντική εξέταση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων αριστείας στη ναυσιπλοΐα, όπως προτείνεται στις συστάσεις που υπέβαλαν οι κοινωνικοί εταίροι.».

"

12)  Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 27

Τροποποίηση

▌1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ▌σύμφωνα με το άρθρο 27α για την τροποποίηση του παραρτήματος I της παρούσας οδηγίας και των σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να ευθυγραμμίσει το εν λόγω παράρτημα και τις εν λόγω διατάξεις με τις τροποποιήσεις της σύμβασης STCW και του τμήματος Α του κώδικα STCW.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ▌σύμφωνα με το άρθρο 27α ▌για την τροποποίηση του παραρτήματος V της παρούσας οδηγίας όσον αφορά το συγκεκριμένο και σχετικό περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές περιορίζονται στο να λαμβάνουν υπόψη μόνο τις τροποποιήσεις της σύμβασης STCW και του τμήματος Α του κώδικα STCW, και τηρούν παράλληλα τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν αλλάζουν τις διατάξεις για την εξασφάλιση της ανωνυμίας των δεδομένων όπως καθορίζεται στο άρθρο 25α παράγραφος 3.».

"

13)  Το άρθρο 27α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 27α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 13 και στο άρθρο 27 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλει αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 13 και στο άρθρο 27 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην παρούσα απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 13 και το άρθρο 27 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

"

14)  Το παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/106/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Κατάργηση

Η οδηγία 2005/45/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 3

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως … [24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα I της οδηγίας 2008/106/ΕΚ, το κεφάλαιο V τροποποιείται ως εξής:

1)  Ο κανονισμός V/2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κανονισμός V/2

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση και τα προσόντα πλοιάρχων, αξιωματικών, μελών πληρώματος και λοιπού προσωπικού σε επιβατηγά πλοία

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους πλοιάρχους, τους αξιωματικούς, τα μέλη πληρώματος και το λοιπό προσωπικό που υπηρετούν σε επιβατηγά πλοία τα οποία εκτελούν διεθνείς πλόες. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη δυνατότητα εφαρμογής των απαιτήσεων αυτών σε προσωπικό που υπηρετεί σε επιβατηγά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες.

2.  Πριν από την ανάθεση καθηκόντων επί του πλοίου, όλα τα πρόσωπα που υπηρετούν σε επιβατηγό πλοίο πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος A-VI/1 παράγραφος 1 του κώδικα STCW.

3.  Οι πλοίαρχοι, οι αξιωματικοί, τα μέλη πληρώματος και το λοιπό προσωπικό που υπηρετούν σε επιβατηγό πλοίο πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση και την εξοικείωση που απαιτείται από τις παραγράφους 5 έως 9 κατωτέρω, σύμφωνα με την ειδικότητά τους, τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους.

4.  Οι πλοίαρχοι, οι αξιωματικοί, μέλη πληρώματος και το λοιπό προσωπικό που απαιτείται να εκπαιδεύεται σύμφωνα με τις παραγράφους 7 έως 9 κατωτέρω, σε χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη, λαμβάνουν την κατάλληλη επανεκπαίδευση ή απαιτείται να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν επιτύχει το απαιτούμενο πρότυπο ικανότητας εντός της προηγούμενης πενταετίας.

5.  Το προσωπικό που υπηρετεί σε επιβατηγά πλοία πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εξοικείωσή του με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε επιβατηγά πλοία κατάλληλη για την ειδικότητα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες του, όπως ορίζονται στο τμήμα

A-V/2 παράγραφος 1 του κώδικα STCW.

6.  Το προσωπικό που παρέχει άμεσες υπηρεσίες σε επιβάτες στους χώρους επιβατών σε επιβατηγά πλοία πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση ασφάλειας που ορίζεται στο τμήμα Α-V/2 παράγραφος 2 του κώδικα STCW.

7.  Οι πλοίαρχοι, οι αξιωματικοί και τα μέλη πληρώματος με προσόντα σύμφωνα με τα κεφάλαια II, III και VII του παρόντος παραρτήματος και το λοιπό προσωπικό που έχει καθοριστεί στον πίνακα κατανομής πληρώματος για να βοηθούν επιβάτες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε επιβατηγά πλοία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση στη διαχείριση πλήθους σε επιβατηγά πλοία, όπως καθορίζεται στο τμήμα Α-V/2 παράγραφος 3 του κώδικα STCW.

8.  Οι πλοίαρχοι, οι πρώτοι μηχανικοί, οι υποπλοίαρχοι, οι δεύτεροι μηχανικοί και κάθε πρόσωπο που σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής πληρώματος έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια επιβατών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε επιβατηγά πλοία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει αναγνωρισμένη εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων και ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως καθορίζεται στο τμήμα A-V/2 παράγραφος 4 του κώδικα STCW.

9.  Οι πλοίαρχοι, οι πρώτοι μηχανικοί, οι υποπλοίαρχοι, οι δεύτεροι μηχανικοί και κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η άμεση ευθύνη επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών, φορτοεκφόρτωσης ή ασφάλισης φορτίου ή κλεισίματος των ανοιγμάτων κύτους σε επιβατηγά πλοία ro-ro πρέπει να έχουν ολοκληρώσει αναγνωρισμένη εκπαίδευση στην ασφάλεια των επιβατών, φορτίου και την ακεραιότητα του κύτους, όπως καθορίζεται στο τμήμα Α-V/2 παράγραφος 5 του κώδικα STCW.

10.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εκδίδονται αποδεικτικά στοιχεία εκπαίδευσης σε κάθε άτομο που διαπιστώνεται ότι διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με τις παραγράφους 6 έως 9 του παρόντος κανονισμού.».

2)  Προστίθενται οι ακόλουθοι κανονισμοί V/3:

«Κανονισμός V/3

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και προσόντων πλοιάρχων, αξιωματικών, μελών πληρώματος και λοιπού προσωπικού στα πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους πλοιάρχους, αξιωματικούς, μέλη πληρώματος και λοιπό προσωπικό που υπηρετούν σε πλοία, τα οποία υπόκεινται στον κώδικα IGF.

2.  Προτού τους ανατεθούν καθήκοντα σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF, οι ναυτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση που απαιτείται κατά τις παραγράφους 4 έως 9 κατωτέρω σύμφωνα με την ειδικότητα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους.

3.  Όλοι οι ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF, πριν από την ανάληψη καθηκόντων επί του πλοίου, λαμβάνουν την κατάλληλη εξοικείωση στο πλοίο και τον ειδικό εξοπλισμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της παρούσας οδηγίας.

4.  Οι ναυτικοί που είναι υπεύθυνοι για συγκεκριμένα καθήκοντα ασφάλειας τα οποία αφορούν τη φροντίδα, τη χρήση ή την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης στα καύσιμα για πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης για υπηρεσία σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF.

5.  Κάθε υποψήφιος για πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης για υπηρεσία σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος A-V/3 παράγραφος 1 του κώδικα STCW.

6.  Οι ναυτικοί που είναι υπεύθυνοι για συγκεκριμένα καθήκοντα ασφάλειας που αφορούν τη φροντίδα, τη χρήση ή την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης στα καύσιμα για πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF και οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα και την πιστοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό V/1-2 παράγραφοι 2 και 5 ή τον κανονισμό V/1-2 παράγραφοι 4 και 5 σε υγραεριοφόρα, θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα A-V/3 παράγραφος 1 του κώδικα STCW για τη βασική εκπαίδευση για υπηρεσία σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF.

7.  Οι πλοίαρχοι, οι μηχανικοί και όλο το προσωπικό με άμεση ευθύνη στη φροντίδα και τη χρήση των καυσίμων και των συστημάτων καυσίμων σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF κατέχουν πιστοποιητικό ανώτερης εκπαίδευσης για υπηρεσία σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF.

8.  Κάθε υποψήφιος για πιστοποίηση ανώτερης εκπαίδευσης για υπηρεσία σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF πρέπει να είναι κάτοχος του πιστοποιητικού επάρκειας που περιγράφεται στην παράγραφο 4 και επιπλέον:

8.1  να έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη ανώτερη εκπαίδευση για υπηρεσία σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF και να πληροί το πρότυπο ικανότητας, όπως ορίζεται στο τμήμα A-V/3 παράγραφος 2 του κώδικα STCW, και

8.2  να έχει συμπληρώσει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός μηνός που περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις επιχειρήσεις ανεφοδιασμού καυσίμων σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF. Οι δύο από τις τρεις επιχειρήσεις ανεφοδιασμού καυσίμων είναι δυνατό να αντικατασταθούν από αναγνωρισμένη εκπαίδευση σε προσομοιωτή επιχειρήσεων ανεφοδιασμού καυσίμων ως μέρος της εκπαίδευσης της παραγράφου 8.1 ανωτέρω.

9.  Οι πλοίαρχοι, οι μηχανικοί και κάθε πρόσωπο με άμεση ευθύνη στη φροντίδα και τη χρήση των καυσίμων σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF, που διαθέτουν τα προσόντα και την πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ικανότητας που ορίζονται στο τμήμα A–V/1-2 παράγραφος 2 του κώδικα STCW για υπηρεσία σε υγραεριοφόρα, θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα

A-V/3 παράγραφος 2 του κώδικα STCW για ανώτερη εκπαίδευση σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF, υπό την προϋπόθεση ότι επίσης:

9.1  πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 6,

9.2  πληρούν τις απαιτήσεις ανεφοδιασμού καυσίμων της παραγράφου 8.2 ή έχουν συμμετάσχει σε πραγματοποίηση τριών λειτουργιών φορτίου επί υγραεριοφόρων και

9.3  έχουν συμπληρώσει θαλάσσια υπηρεσία τριών μηνών τα τελευταία πέντε έτη σε:

9.3.1  πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF,

9.3.2  δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ως φορτίο καύσιμα τα οποία καλύπτονται από τον κώδικα IGF ή

9.3.3  πλοία που χρησιμοποιούν ως καύσιμα αέρια ή καύσιμα με χαμηλό σημείο ανάφλεξης.

10.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την έκδοση πιστοποιητικού επάρκειας σε ναυτικούς που έχουν τα προσόντα σύμφωνα με την παράγραφο 4 ή 7, κατά περίπτωση.

11.  Οι ναυτικοί οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικά επάρκειας σύμφωνα με την παράγραφο 4 ή 7 ανωτέρω πρέπει, σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν την πενταετία, να λαμβάνουν κατάλληλη επανεκπαίδευση ή απαιτείται να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν επιτύχει το απαιτούμενο πρότυπο ικανότητας εντός της προηγούμενης πενταετίας.

Κανονισμός V/4

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση και τα προσόντα πλοιάρχων και αξιωματικών καταστρώματος πλοίων που πλέουν σε πολικά ύδατα

1.  Οι πλοίαρχοι, οι υποπλοίαρχοι και οι αξιωματικοί που εκτελούν φυλακή ναυσιπλοΐας σε πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα κατέχουν πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα, όπως απαιτείται από τον πολικό κώδικα.

2.  Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα πρέπει να έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη βασική εκπαίδευση για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα και να πληροί το πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/4 παράγραφος 1 του κώδικα STCW.

3.  Οι πλοίαρχοι και οι υποπλοίαρχοι πλοίων που πλέουν σε πολικά ύδατα κατέχουν πιστοποιητικό ανώτερης εκπαίδευσης για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα, όπως απαιτείται από τον πολικό κώδικα.

4.  Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ανώτερης εκπαίδευσης για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα πρέπει να:

4.1  πληροί τις απαιτήσεις πιστοποίησης βασικής εκπαίδευσης για πλοία σε πολικά ύδατα,

4.2  διαθέτει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος τουλάχιστον δύο μηνών, σε διοικητικό επίπεδο ή κατά την εκτέλεση καθηκόντων τήρησης φυλακής, σε επιχειρησιακό επίπεδο, εντός πολικών υδάτων ή άλλη ισοδύναμη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία, και

4.3  έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη ανώτερη εκπαίδευση για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα και πληροί το πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/4 παράγραφος 2 του κώδικα STCW.

5.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την έκδοση πιστοποιητικού επάρκειας σε ναυτικούς που έχουν τα προσόντα σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 4, κατά περίπτωση.

6.  Μέχρι την 1η Ιουλίου 2020, οι ναυτικοί που ξεκίνησαν αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε πολικά ύδατα πριν από την 1η Ιουλίου 2018 πρέπει να μπορούν αποδείξουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2:

6.1  διαθέτοντας αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε πλοίο που πλέει σε πολικά ύδατα ή ισοδύναμη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία και έχοντας εκτελέσει καθήκοντα καταστρώματος σε επιχειρησιακό ή διοικητικό επίπεδο, για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών συνολικά εντός των προηγούμενων πέντε ετών, ή

6.2  έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων που έχει οργανωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εκπαίδευσης που έχει θεσπίσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα.

7.  Μέχρι την 1η Ιουλίου 2020, οι ναυτικοί που ξεκίνησαν αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε πολικά ύδατα πριν από την 1η Ιουλίου 2018 πρέπει να μπορούν να αποδείξουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4:

7.1  διαθέτοντας αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε πλοίο που πλέει σε πολικά ύδατα ή ισοδύναμη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία και έχοντας εκτελέσει καθήκοντα καταστρώματος σε διοικητικό επίπεδο για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών συνολικά εντός των προηγούμενων πέντε ετών ή

7.2  έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων που πληροί τις οδηγίες εκπαίδευσης που έχει θεσπίσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα και έχοντας ολοκληρώσει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε πλοίο που πλέει σε πολικά ύδατα ή ισοδύναμη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία εκτελώντας καθήκοντα καταστρώματος σε διοικητικό επίπεδο για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών συνολικά εντός των προηγούμενων πέντε ετών.».

(1)ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 125.
(2)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019.
(3)Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης  Νοεμβρίου 2008, για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (ΕΕ L 323 της 3.12.2008, σ. 33).
(4)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 10.
(5)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(6)Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22).
(7)Οδηγία 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/25/ΕΚ (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 160).
(8)Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 57).

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου