Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0162(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0007/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0007/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 04/04/2019 - 6.22

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0354

Téacsanna atá glactha
PDF 212kWORD 71k
Déardaoin, 4 Aibreán 2019 - Brussels Eagrán sealadach
Íosleibhéal oiliúna do mharaithe ***I
P8_TA-PROV(2019)0354A8-0007/2019
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir le híosleibhéal oiliúna maraithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/CE (COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0315)),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 100(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0205/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 12 Nollaig 2018(1),

–  tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 15 Feabhra 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht agus don tuairim ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (A8-0007/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 110, 22.3.2019, lch. 125.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 4 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit
P8_TC1-COD(2018)0162

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 100(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Tar éis dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún ▌,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(2),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Chun ardleibhéal sábháilteachta muirí agus coiscthe truaillithe ar muir a chothabháil agus chun féachaint lena fheabhsú, tá sé bunriachtanach leibhéal eolais agus scileanna mharaithe an Aontais a chothabháil agus, b'fhéidir, a fheabhsú trí oiliúint agus deimhniú muirí a fhorbairt i gcomhréir le rialacha idirnáisiúnta agus leis an dul chun cinn teicneolaíoch, agus gníomhaíocht bhreise a dhéanamh chun bonn scileanna muirí na hEorpa a fheabhsú.

(2)  Déantar oiliúint agus deimhniú na maraithe a rialáil ar leibhéal idirnáisiúnta le Coinbhinsiúin Idirnáisiúnta na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe, 1978, arna leasú (' Coinbhinsiún STCW') a ndearnadh athbhreithniú mór air in 2010. Glacadh leasuithe ar Choinbhinsiún STCW in 2015 i ndáil le ceanglais oiliúna agus cháilíochta do mharaithe atá ag obair ar bord longa atá faoi réir an Chóid Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Long a úsáideann GáisBreoslaí íseal-splancphointe eile (' Cód IGF'). In 2016, glacadh leasuithe ar Choinbhinsiún STCW i dtaca le hoiliúint agus cáilíocht maraithe atá ag obair ar bord longa paisinéirí agus ar bord longa a oibríonn in uiscí polacha.

(3)  Le Treoir 2008/106/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(3), déantar Coinbhinsiún STCW a ionchorprú i ndlí an Aontais. Is sínitheoirí le Coinbhinsiún STCW na Ballstáit uile agus dá bhrí sin déanfar cur chun feidhme comhchuibhithe a ngealltanas idirnáisiúnta a bhaint amach trí rialacha an Aontais maidir le hoiliúint agus deimhniú maraithe a ailíniú le Coinbhinsiún STCW. Dá bhrí sin, ba cheart roinnt forálacha de Threoir 2008/106/EC a leasú d'fhonn go léireofaí ann na leasuithe is déanaí ar Choinbhinsiún STCW maidir le hoiliúint agus cáilíocht maraithe atá ag obair ar bord longa a thagann faoi Chód IGF, ar bord longa paisinéirí agus ar bord longa a oibríonn in uiscí polacha.

(4)  Tá treoir sa Chód do Mharaithe maidir le hOiliúint, Deimhniú agus Faire, a glacadh le Rún 2 de Chomhdháil Páirtithe STCW 1995, ina leagan cothrom le dáta ("Cód STCW") cheana maidir le tuirse a chosc (Roinn B‑VIII/1) agus maidir le feidhmiúlacht le haghaidh dualgais (Cuid A-VIII/1). Ar mhaithe le sábháilteacht, is den riachtanas go ndéantar ceanglais Airteagal 15 de Threoir 2008/106/CE a fhorfheidhmiú agus a leanúint gan eisceacht agus go ndéantar aird chuí a thabhairt ar an treoir sin.

(5)  Tá sé ar cheann de chuspóirí an chomhbheartais iompair i réimse an mhuiriompair gluaiseacht maraithe laistigh den Aontas a éascú. Cuidíonn an ghluaiseacht sin, i measc rudaí eile, le hearnáil muiriompair an Aontais a dhéanamh tarraingteach do na glúine atá le teacht, agus ar an gcaoi sin go seachnaítear staid ina mbeidh easpa foirne inniúla a mbeadh an meascán ceart de scileanna agus inniúlachtaí acu ar an mbraisle mhuirí Eorpach. Is fíor-riachtanach aitheantas frithpháirteach na ndeimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit chun saorghluaiseacht na maraithe a éascú. I bhfianaise an chirt chun dea-riaracháin, ba cheart gur bunaithe ar chúiseanna a bheadh infhionnta ag an maraí lena mbaineann a bheadh cinntí na mBallstát i ndáil le glacadh le deimhnithe oilteachta arna n-eisiúint chuig maraithe ag Ballstáit eile chun críche deimhnithe náisiúnta inniúlachta a eisiúint.

(6)  Ina theannta sin, tá córas láraithe i dTreoir 2008/106/CE chun aitheantas a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag tríú tíortha. Tá sé léirithe ag meastóireacht an Chláir um Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála (REFIT) gur baineadh amach laghdú suntasach ar chostais do na Ballstáit ó tugadh isteach an córas láraithe. Nochtadh sa mheastóireacht freisin, áfach, maidir le roinnt de na tríú tíortha aitheanta, nár eisigh na Ballstáit ach líon thar a bheith teoranta d'fhormhuinithe lena bhfianaítear aitheantas do dheimhnithe i dtaca le deimhnithe inniúlachta nó deimhnithe oilteachta arna n‑eisiúint ag na tríú tíortha sin. Dá bhrí sin, d'fhonn na hacmhainní daonna agus airgeadais atá ar fáil a úsáid ar bhealach níos éifeachtúla, ba cheart an nós imeachta maidir le haitheantas a thabhairt do thríú tíortha a bheith bunaithe ar anailís ar an ngá atá leis an aitheantas sin, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do léiriú ar líon measta na máistrí, na n-oifigeach agus na n-oibritheoirí raidió de thionscnamh na tíre sin is dóigh a bheidh ag fónamh ar bord longa a bhfuil bratacha na mBallstát ar foluain orthu. Ba cheart an anailís sin a thíolacadh lena scrúdú ag an gCoiste um Shábháilteacht ar Muir agus um Thruailliú ó Longa a chosc (COSS).

(7)  I bhfianaise na taithí a fuarthas agus an nós imeachta maidir le haitheantas tríú tíortha á chur i bhfeidhm, léirigh meastóireacht REFIT nach gcuirtear san áireamh leis an tréimhse ama reatha 18 mí a chasta atá an próiseas, lena n-áirítear cigireacht ar an láthair arna déanamh ag an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí. Teastaíonn tuilleadh ama leis na socruithe taidhleoireachta is gá a dhéanamh chun na cigireachtaí sin a phleanáil agus a chur i gcrích. Anuas air sin, níl an tréimhse ama 18 mí leordhóthanach nuair a bhíonn ar an tríú tír bearta ceartaitheacha a chur chun feidhme agus athruithe dlí a dhéanamh ina chóras d'fhonn ceanglais Choinbhinsiún STCW a chomhlíonadh. Ar na forais sin, ba cheart an spriocdháta le haghaidh ghlacadh an chinnidh ón gCoimisiún a fhadú ó 18 go 24 mí, agus, i gcás ina gcaithfidh an tríú tír bearta ceartaithe nach beag a chur chun feidhme, lena n-áirítear leasuithe ar fhorálacha dlíthiúla, ba cheart an sprioc a shíneadh go 36 mí. Anuas air sin, an rogha atá ag an mBallstát iarrthach aitheantas sealadach a thabhairt do chóras an tríú tír le haghaidh caighdeáin oiliúna, deimhniúchán agus faire do mharaithe, ba cheart an rogha sin a choimeád d'fhonn solúbthacht an nós imeachta aitheantais a choinneáil.

(8)  D'fhonn a áirithiú go mbeidh an ceart ag gach maraí fostaíocht chuibhiúil a fháil agus d'fhonn saobhadh ar an iomaíocht sa mhargadh inmheánach a theorannú, ba cheart breithniú, agus aitheantas á thabhairt do thríú tíortha amach anseo, ar dhaingnigh na tríú tíortha sin an Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí, 2006.

(9)  D'fhonn éifeachtúlacht an chórais láraithe maidir le haitheantais a thabhairt do thríú tíortha a mhéadú a thuilleadh, ba cheart athmheasúnú na dtríú tíortha a sholáthraíonn líon beag maraithe do longa a bhfuil bratacha na mBallstát ar foluain orthu a dhéanamh ag eatraimh rialta níos faide ba cheart a fhadú go deich mbliana. Ba cheart, áfach, an tréimhse is faide athmheasúnaithe sin ar chóras na dtríú tíortha sin a chomhcheangal le critéir thosaíochta lena gcuirfí san áireamh ceisteanna sábháilteachta, agus cothromú a dhéanamh idir an gá le héifeachtúlacht agus sásra coimirce éifeachtach i gcás go dtiocfadh meath ar chaighdeán na hoiliúna do mharaithe arna cur ar fáil sna tríú tíortha ábhartha.

(10)  Tá faisnéis faoi na maraithe atá fostaithe agus arb as tríú tíortha dóibh ar fáil anois ar leibhéal an Aontais mar go gcuireann na Ballstáit in iúl an fhaisnéis ábhartha atá ina gcláir náisiúnta maidir leis na deimhnithe agus na formhuinithe atá eisithe acu. Ba cheart an fhaisnéis sin a úsáid ▌chun críocha staidrimh agus ceapadh beartais, go háirithe chun éifeachtúlacht an chórais láraithe maidir le haitheantas a thabhairt do thríú tíortha a fheabhsú. Bunaithe ar an bhfaisnéis arna cur in iúl ag na Ballstáit, ba cheart athscrúdú a dhéanamh ar aitheantas na dtríú tíortha nach bhfuil maraithe soláthartha acu do longa a bhfuil bratacha na mBallstát ar foluain orthu le hocht mbliana anuas ar a laghad. Ba cheart a chumhdach le próiseas an athscrúdaithe an fhéidearthacht go gcoinneofaí nó go dtarraingeofaí siar aitheantas an tríú tír ábhartha. Chomh maith leis sin, ba cheart an fhaisnéis arna cur in iúl ag na Ballstáit a úsáid freisin d'fhonn tús áite a thabhairt d'athmheasúnú na tríú tíortha aitheanta.

(11)  Chun forbairtí ar leibhéal idirnáisiúnta a chur san áireamh agus chun a áirithiú gur féidir rialacha an Aontais a oiriúnú go tráthúil do na forbairtí sin, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe ar Choinbhinsiún STCW agus ar Chuid A de Chód STCW a ionchorprú trí na ceanglais theicniúla i ndáil le hoiliúint agus deimhniú maraithe a nuashonrú agus trí fhorálacha ábhartha Threoir 2008/106/CE a ailíniú i dtaca leis na deimhnithe digiteacha do mharaithe. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr(4). Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa ▌agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ▌ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(12)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le forálacha den Treoir seo i dtaca le haitheantas a thabhairt do thríú tíortha a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5).

(13)  Maidir leis na forálacha i ndáil le haitheantas a thabhairt do cháilíochtaí gairmiúla a leagtar amach ▌i dTreoir 2005/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6), níl siad infheidhme i dtaca le haitheantas a thabhairt do dheimhnithe maraithe faoi Threoir 2008/106/CE. Le Treoir 2005/45/EC ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7)rinneadh an t-aitheantas frithpháirteach do dheimhnithe maraithe arna n‑eisiúint ag na Ballstáit a rialáil. Tá na sainmhínithe ar dheimhnithe maraithe dá dtagraítear i dTreoir 2005/45/EC imithe i léig, áfach, i bhfianaise leasuithe 2010 ar Choinbhinsiún STCW. Dá bhrí sin, ba cheart scéim an aitheantais fhrithpháirtigh do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit a leasú d'fhonn na leasuithe idirnáisiúnta agus na sainmhínithe ar dheimhnithe maraithe a áirítear i dTreoir 2008/106/EC a léiriú. Ina theannta sin, ba cheart na deimhnithe maraithe arna n‑eisiúint faoi údarás na mBallstát a áireamh sa scéim maidir le haitheantas frithpháirteach. Chun débhríocht agus baol neamhréireachtaí idir Treoracha 2005/45/CE agus 2008/106/CE a bhaint, ba cheart aitheantas frithpháirteach do dheimhnithe maraithe a rialáil le Treoir 2008/106/CE agus leis an Treoir sin amháin. Ina theannta sin, d'fhonn an t-ualach riaracháin ar na Ballstáit a laghdú, ba cheart córas leictreonach a thabhairt isteach chun cáilíochtaí maraithe a thíolacadh ach leasuithe ábhartha ar Choinbhinsiún STCW a bheith glactha.

(14)  Tá an digitiú sonraí de dhlúth agus d'inneach sa dul chun cinn teicneolaíoch i réimse an bhailithe agus na cumarsáide sonraí d'fhonn cabhrú le costais a laghdú agus le húsáid éifeachtúil a bhaint as acmhainní daonna. Ba cheart don Choimisiún bearta a bhreithniú d'fhonn feabhas a chur ar éifeachtacht an rialaithe Stáit ar chalafoirt, lena n-áirítear, inter alia, meastóireacht ar indéantacht agus ar luach breise i ndáil le bunachar sonraí lárnach de dheimhnithe maraithe a chur ar bun agus a bhainistiú, a bheadh nasctha leis an mbunachar sonraí cigireachta dá dtagraítear in Airteagal 24 de Threoir 2009/16/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(8), a mbeidh na Ballstáit ar fad nasctha leis. Ba cheart go mbeadh an fhaisnéis ar fad a leagtar amach in Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir 2008/106/CE maidir le deimhnithe inniúlachta agus formhuinithe lena bhfianaítear aitheantas ar dheimhnithe oilteachta arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialacháin V/1-1 agus V/1-2 de Choinbhinsiún STCW sa bhunachar lárnach sin.

(15)  Ba cheart tacaíocht a thabhairt d'oideachas agus d'oiliúint maraithe Eorpacha mar mháistrí agus mar oifigigh trí mhalartuithe mac léinn idir institiúidí oideachais agus oiliúna muirí ar fud an Aontais. Chun scileanna agus cáilíochtaí maraithe faoi bhratach Eorpach a chothú agus a fhorbairt, tá gá le malartú dea-chleachtas idir na Ballstáit. Ba cheart d'oideachas agus d'oiliúint maraithe leas iomlán a bhaint as na deiseanna a chuirtear ar fáil le clár Erasmus +.

(16)  Ba cheart don Choimisiún idirphlé a bhunú le comhpháirtithe sóisialta agus na Ballstáit chun tionscnaimh oiliúna muirí a fhorbairt de bhreis ar an íosleibhéal oiliúna do mharaithe arna chomhaontú go hidirnáisiúnta, tionscnaimh a d'fhéadfadh na Ballstáit a aithint go frithpháirteach mar Dhioplómaí Eorpacha Barr Feabhais Muirí. Ba cheart na tionscnaimh sin a bhunú ar agus a fhorbairt i gcomhréir leis na moltaí ó na treoirthionscadail atá ar siúl faoi láthair agus na straitéisí i dTreoirphlean an Choimsiúin um chomhar earnála maidir le Scileanna.

(17)  D'fhonn soiléireacht dhlíthiúil agus comhsheasmhacht dhlíthiúil a fheabhsú, ba cheart Treoir 2005/45/EC a aisghairm ▌.

(18)  Ba cheart Treoir 2008/106/CE a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Threoir 2008/106/CE

Leasaítear Treoir 2008/106/CE mar a leanas:

(1)  In Airteagal 1, cuirtear isteach na pointí seo a leanas:"

"43. ciallaíonn 'Ballstát óstach' an Ballstát ina n-iarrann maraithe glacadh nó aitheantas a ndeimhnithe inniúlachta, a ndeimhnithe oilteachta nó a bhfianaise dhoiciméadach;

44.  ciallaíonn 'Cód IGF' an Cód Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Long a úsáideann GáisBreoslaí Íseal-splancphointe eile, mar a shainítear i Rialachán SOLAS 74 II-1/2.29;

45.  ciallaíonn 'an Cód Polach' an Cód Idirnáisiúnta maidir le Longa a oibríonn in Uiscí Polacha, mar a shainmhínítear i Rialachán SOLAS 74 XIV/1.1;

46.  ciallaíonn 'uiscí polacha' uiscí Artacha agus/nó limistéar an Antartaigh, mar a shainmhínítear i Rialacháin SOLAS 74 XIV/1.2 go XIV/1.4."

"

(2)  Leasaítear Airteagal 2 mar a leanas:

(a)  san aon mhír amháin, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na foclaíochta tosaigh:"

"1. Tá feidhm ag an Treoir seo maidir leis na maraithe a luaitear sa Treoir seo atá ag fónamh ar bord longa farraige a bhfuil bratach Bhallstáit ar foluain orthu, cé is moite de:";

"

(b)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

"2. Tá feidhm ag Airteagal 5b maidir le maraithe ▌a bhfuil deimhniú acu arna eisiúint ag Ballstát, gan beann ar a náisiúntacht."

"

(3)  Leasaítear Airteagal 5 mar seo a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 10:"

"10. Faoi réir Airteagal 19(7), coinneofar ar fáil ar bord na loinge ar a bhfuil an sealbhóir ag fónamh an leagan bunaidh de gach deimhniú a cheanglaítear a sholáthar leis an Treoir seo, i gcóip chrua nó i bhfoirm dhigiteach, a bhféadfar a bharántúlacht agus a bhailíocht a dheimhniú faoin nós imeachta a leagtar síos i bpointe (b) de mhír 12 den Airteagal seo.'

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 13:"

"13. I gcás ina dtiocfaidh leasuithe ábhartha i bhfeidhm ar Choinbhinsiún STCW agus ar Chuid A de Chód STCW a bhaineann le deimhnithe digiteacha do mharaithe, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le Airteagal 27a chun an Treoir seo a leasú trí fhorálacha ábhartha uile de a ailíniú leis na leasuithe sin ar Choinbhinsiún STCW agus ar Chuid A de Chód STCW d'fhonn deimhnithe agus formhuinithe na maraithe a dhigitiú."

"

(4)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 5a:"

"Airteagal 5a

Faisnéis don Choimisiún

Chun críocha ▌Airteagal 20(8) agus Airteagal 21(2) agus go heisiach chun críocha ceaptha beartais na mBallstát agus an Choimisiúin, agus chun críocha staidrimh, cuirfidh na Ballstáit faoi bhráid an Choimisiúin, ar bhonn bliantúil, an fhaisnéis a liostaítear in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Treoir seo maidir le deimhnithe inniúlachta agus formhuinithe lena bhfianaítear aitheantas arna thabhairt do dheimhnithe inniúlachta. Féadfaidh siad a sholáthar freisin, ar bhonn deonach, ▌faisnéis maidir le deimhnithe oilteachta arna n-eisiúint le haicmigh chabhlaigh i gcomhréir le Caibidil II, III agus VII den Iarscríbhinn a ghabhann le Coinbhinsiún STCW, amhail an fhaisnéis a léirítear in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Treoir seo."

"

(5)  Cuirtear an tAirteagal seo ▌a leanas isteach:"

"Airteagal 5b

Aitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit

1.  Glacfaidh gach Ballstát le deimhnithe oilteachta agus le fianaise dhoiciméadach arna n-eisiúint ag Ballstát eile, nó faoina údarás, i gcóip chrua nó i bhformáid dhigiteach, chun críche cead a thabhairt do mharaithe fónamh ar longa a bhfuil a mbratach ar foluain orthu.

2.  Tabharfaidh gach Ballstát aitheantas do dheimhnithe inniúlachta arna n-eisiúint ag Ballstát eile nó do dheimhnithe oilteachta arna n-eisiúint ag Ballstát eile chuig máistrí agus oifigigh i gcomhréir le Rialacháin V/1-1 agus V/1-2 d'Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir seo, trí na deimhnithe sin a fhormhuiniú le fianú go dtugtar aitheantas dóibh. Na formhuinithe lena bhfianaítear an t-aitheantas ▌, beidh siad teoranta d'acmhainneachtaí, feidhmeanna agus leibhéil inniúlachta nó oilteachta a fhorordaítear iontu. Ní eiseofar an formhuiniú ach amháin má comhlíonadh gach ceanglas de Choinbhinsiún STCW, i gcomhréir le Rialachán I/2, mír 7, de Choinbhinsiún STCW. Is í foirm an fhormhuinithe a úsáidfear an ceann a leagtar amach i Roinn A-I/2, mír 3, de Chód STCW.

3.  D'fhonn ligean do mharaithe fónamh ar longa a bhfuil a mbratach ar foluain orthu, glacfaidh gach Ballstát le deimhnithe leighis arna n-eisiúint faoi údarás Ballstáit eile i gcomhréir le Airteagal 11.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit óstacha go ndéanfar na cinntí dá dtagraítear i míreanna 1, 2 agus 3 a eisiúint laistigh de thréimhse réasúnta ama. Áiritheoidh na Ballstáit óstacha freisin go mbeidh sé de cheart ag maraithe achomharc a dhéanamh i gcoinne aon diúltú deimhniú bailí a fhormhuiniú nó a ghlacadh, nó i gcoinne gan aon fhreagra a bheith faighte, i gcomhréir le reachtaíocht agus nósanna imeachta náisiúnta agus go dtabharfar comhairle agus cúnamh leordhóthanach do mharaithe maidir leis na hachomhairc sin i gcomhréir le reachtaíocht agus nósanna imeachta náisiúnta bunaithe.

5.  Gan dochar do mhír 2 den Airteagal seo, féadfaidh údaráis inniúla Ballstáit óstaigh srianta breise a chur ar acmhainneachtaí, feidhmeanna agus leibhéil inniúlachta nó oilteachta maidir le muiraistir gar don chósta, dá dtagraítear in Airteagal 7, nó deimhnithe malartacha arna n-eisiúint faoi Rialachán VII/1 d'Iarscríbhinn I.

6.  Gan dochar do mhír 2, féadfaidh Ballstát óstach, i gcás inar gá, ligean do mharaí fónamh ▌, ar feadh tréimhse nach faide ná trí mhí ar bord long a bhfuil a bhratach ar foluain uirthi, agus deimhniú iomchuí bailí aige arna eisiúint agus arna fhormhuiniú ag Ballstát eile, ach nár fhormhuinigh an Ballstát óstach lena mbaineann le haghaidh aitheantais go fóill é.

Coinneofar fianaise dhoiciméadach gur cuireadh iarratas ar fhormhuiniú faoi bhráid na n-údarás inniúil le go mbeidh sí ar fáil ▌go réidh ▌.

7.  Áiritheoidh Ballstát óstach go bhfuil an t-eolas iomchuí ar rialacháin mhuirí an Bhallstáit sin a bhaineann leis na feidhmeanna a cheadaítear dóibh a dhéanamh ag maraithe a chuireann isteach ar dheimhnithe aitheantais le haghaidh feidhmeanna ar an leibhéal bainistíochta."

"

(6)  Leasaítear Airteagal 12 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Gach máistir, oifigeach agus oibreoir raidió a bhfuil ina sheilbh aige deimhniú arna eisiúint nó arna aithint faoi aon chaibidil d'Iarscríbhinn I seachas Rialachán V/3 de Chaibidil V nó Caibidil VI, agus atá ag fónamh ar farraige nó a bhfuil rún aige cur chun farraige an athuair tar éis tréimhse a chaitheamh istír, ceanglófar air, d'fhonn gur féidir leis leanúint de bheith cáilithe le haghaidh fónamh ar farraige, ag eatraimh nach faide ná cúig bliana:

   (a) na caighdeáin feidhmiúlachta sláinte a fhorordaítear le hAirteagal 11 a chomhlíonadh; agus
   (b) inniúlacht ghairmiúil leanúnach a shuíomh i gcomhréir le Roinn A-I/11 de Chód STCW.";

"

(b)  cuirtear an mhír ▌seo a leanas isteach:"

"2b. Déanfaidh gach máistir nó oifigeach na ceanglais a luaitear i mír 1 den Airteagal seo a chomhlíonadh agus ceanglófar orthu, ag eatraimh nach faide ná cúig bliana, inniúlacht ghairmiúil leanúnach a shuíomh le haghaidh longa a oibríonn in uiscí polacha i gcomhréir le Roinn A-I/11, mír 4, de Chód STCW.";

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

"3. Déanfaidh gach Ballstát na caighdeáin inniúlachta a cheanglaítear a bheith ag iarrthóirí ar dheimhnithe inniúlachta agus/nó deimhnithe oilteachta arna n‑eisiúint go dtí an 1 Eanáir 2017 a chur i gcomparáid leis na caighdeáin arna sonrú le haghaidh an deimhnithe ábhartha inniúlachta agus/nó oilteachta i gCuid A de Chód STCW, agus déanfaidh siad a chinneadh an gá a cheangal ar shealbhóirí na ndeimhnithe inniúlachta agus/nó na ndeimhnithe oilteachta sin dul faoi oiliúint iomchuí athnuachana, leanúna nó measúnú.";

"

(d)  cuirtear an mhír ▌seo a leanas isteach:"

"3a. Déanfaidh gach Ballstát na caighdeáin inniúlachta a chuir sé de cheangal ar dhaoine a bhí ag fónamh ar longa arna mbreoslú le gás roimh an 1 Eanáir 2017 a chur i gcomparáid leis na caighdeáin inniúlachta a luaitear i Roinn A-V/3 de Chód STCW, agus déanfaidh siad a chinneadh an gá atá ann, más ann dó, ceangal a chur ar na daoine sin a gcáilíochtaí a nuashonrú."

"

(7)  In Airteagal 19, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2 agus mhír 3:"

"2. Maidir le Ballstát a bhfuil rún aige aitheantas a thabhairt, trí fhormhuiniú, do na deimhnithe inniúlachta nó do na deimhnithe oilteachta dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo arna n-eisiúint ag tríú tír chuig máistir, oifigeach nó oibreoir raidió, le haghaidh fónamh ar longa a bhfuil a mbratach ar foluain orthu, cuirfidh an Ballstát sin iarraidh faoi bhráid an Choimisiúin ar aitheantas don tríú tír sin, agus réamhanailís ag gabháil leis ar cheanglais Choinbhinsiún STCW a bheith á gcomhlíonadh ag an tríú tír tríd an bhfaisnéis dá dtagraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Treoir seo a bhailiú. Mar thaca lena iarraidh, cuirfidh an Ballstát breis faisnéise ar fáil sa réamhanailís sin ar na cúiseanna le haitheantas a thabhairt don tríú tír.

Tar éis do Bhallstát iarraidh den sórt sin a thíolacadh, próiseálfaidh an Coimisiún gan mhoill an iarraidh sin agus déanfaidh sé cinneadh, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 28(2), maidir le tús a chur le measúnú an chórais oiliúna agus deimhnithe sa tríú tír laistigh de thréimhse réasúnta ama agus aird iomchuí á tabhairt ar an teorainn ama a leagtar amach i mír 3 den Airteagal seo.

Nuair a ghlacfar cinneadh dearfach chun tús a chur leis an measúnacht, baileoidh an Coimisiún, le cúnamh ón nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí, agus le ról féideartha an Ballstáit atá ag tíolacadh na hiarrata, chomh maith le haon Bhallstáit leasmhara eile, baileoidh an Coimisiún an fhaisnéis dá dtagraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis Treoir seo agus déanfaidh sé measúnú ar na córais oiliúna agus deimhnithe sa tríú tír ar tíolacadh an iarraidh ar aitheantas ina leith, chun a fhíorú go gcomhlíonann an tír sin ceanglais uile Choinbhinsiún STCW agus go ndearnadh na bearta iomchuí chun eisiúint deimhnithe calaoiseacha a chosc agus chun a bhreithniú ar dhaingnigh sí an Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí, 2006.

3.  I gcás ina measfaidh an Coimisiún, de thoradh an mheasúnaithe dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, go bhfuil na ceanglais sin ar fad á gcomhlíonadh, glacfaidh sé gníomhartha cur chun feidhme lena leagfar síos a chinneadh maidir le haitheantas a thabhairt do thríú tír. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 28(2), laistigh de 24 mhí ó thíolacadh na hiarrata ag an mBallstát dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo.

I gcás inar gá don tríú tír lena mbaineann mórbhearta ceartaithe a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear leasuithe a dhéanamh ar a reachtaíocht, a córas oideachais, oiliúna agus deimhniúcháin d'fhonn ceanglais Choinbhinsiún STCW a chomhlíonadh, glacfar na gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo laistigh de 36 mhí ón iarraidh a bheith curtha isteach ag an mBallstát dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo.

Féadfaidh an Ballstát atá ag tíolacadh na hiarrata sin a chinneadh aitheantas a thabhairt don tríú tír go haontaobhach go dtí go nglacfar gníomh cur chun feidhme faoi bhun na míre seo. I gcás ina dtugtar an t-aitheantas aontaobhach sin ▌, cuirfidh an Ballstát lena mbaineann in iúl don Choimisiún líon na bhformhuinithe lena bhfianaítear aitheantas a eisíodh i dtaca le deimhnithe inniúlachta agus deimhnithe oilteachta dá dtagraítear i mír 1, arna n-eisiúint ag an tríú tír go dtí go nglacfar an gníomh cur chun feidhme maidir le haitheantas na tríú tíre sin."

"

(8)  In Airteagal 20, cuirtear an mhír seo a leanas ▌leis:"

"8. Mura bhfuil aon fhormhuinithe ann lena bhfianaítear aitheantas arna eisiúint ag Ballstát i dtaca le deimhnithe inniúlachta nó deimhnithe oilteachta, dá dtagraítear ▌in Airteagal 19(1), arna n-eisiúint ag tríú tír le haghaidh tréimhse is faide ná ocht mbliana, déanfar an t-aitheantas do dheimhnithe na tíre sin a athscrúdú.. Tar éis an athscrúdaithe sin, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagfar síos a chinneadh. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 28(2), tar éis fógra a thabhairt do na Ballstáit agus don tríú tríú tír lena mbaineann mhí roimh ré ar a laghad."

"

(9)  In Airteagal 21, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1 agus mhír 2:"

"1. Maidir leis na tríú tíortha ar tugadh aitheantas dóibh faoin nós imeachta dá dtagraítear sa chéad fhomhír d'Airteagal 19(3), lena n-áirítear na tíortha sin dá dtagraítear in Airteagal 19(6), déanfaidh an Coimisiún athmheasúnú orthu, le cúnamh ón nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí, ar bhonn rialta agus laistigh de dheich mbliana ar a laghad ó athmheasúnaíodh go deireanach iad, chun a fhíorú go bhfuil na critéir ábhartha a leagtar amach in Iarscríbhinn II á gcomhlíonadh acu agus an ndearnadh na bearta iomchuí chun cosc a chur ar dheimhnithe calaoiseacha a eisiúint.

▌2. Déanfaidh an Coimisiúin, le cúnamh ón nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí, an t-athmheasúnú ar na tríú tíortha bunaithe ar chritéir thosaíochta. Áireofar na nithe seo a leanas sna critéir thosaíochta sin:

   (a) sonraí feidhmiúlachta ón rialú Stáit ar chalafoirt de bhun Airteagal 23;
   (b) líon na bhformhuinithe lena bhfianaítear aitheantas arna eisiúint i dtaca le deimhnithe inniúlachta, nó deimhnithe oilteachta arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialacháin V/1-1 agus V/1-2 de Choinbhinsiún STCW, arna n-eisiúint ag an tríú tír;
   (c) líon na n-institiúidí oideachais agus oiliúna muirí arna gcreidiúnú ag an tríú tír;
   (d) líon na gclár um oiliúint agus um fhorbairt ghairmiúil maraithe arna bhformheas ag an tríú tír;
   (e) dáta an mheasúnaithe is déanaí ón gCoimisiún ar an tríú tír agus ar líon na n-easpaí i bpróisis ríthábhachtacha a aithníodh le linn an mheasúnaithe sin;
   (f) athrú suntasach ar bith i gcóras oiliúna agus deimhniúcháin muirí na tríú tíre;
   (g) líon foriomlán na maraithe arna ndeimhniú ag an tríú tír, atá ag fónamh ar longa a bhfuil bratacha na mBallstát ar foluain orthu agus leibhéal oiliúna agus cáilíochtaí na maraithe sin;
   (h) faisnéis maidir le caighdeáin oideachais agus oiliúna sa tríú tír arna soláthar ag aon údaráis lena mbaineann nó geallsealbhóirí eile, má tá sí ar fáil.

I gcás nach gcomhlíonann tríú tír ceanglais Choinbhinsiún STCW i gcomhréir le hAirteagal 20 den Treoir seo, tabharfar tús áite don athmheasúnú ar an tríú tír sin le hais na dtríú tíortha eile."

"

(10)  In Airteagal 25a, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Déanfaidh na Ballstáit an fhaisnéis dá dtagraítear in Iarscríbhinn V a chur in iúl don Choimisiún chun críocha ▌Airteagal 20(8) agus Airteagal 21(2) agus le gur féidir leis na Ballstáit agus an Coimisiún í a úsáid i gcomhair ceapadh beartas."

"

(11)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 26:"

"Airteagal 26

Tuarascáil mheastóireachta

Tráth nach déanaí ná... [cúig bliana tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach leasaithí seo], cuirfidh an Coimisiún faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle tuarascáil mheastóireachta, lena n-áireofar moltaí i ndáil le gníomhartha leantacha a bheidh le déanamh i bhfianaise na meastóireachta sin. Sa tuarascáil mheastóireachta sin, déanfaidh an Coimisiún anailís ar chur chun feidhme na scéime maidir le haitheantas frithpháirteach do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit, agus ar aon fhorbairtí maidir le deimhnithe digiteacha do mharaithe ar an leibhéal idirnáisiúnta. Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht freisin ar aon fhorbairtí i ndáil le breithniú na nDioplómaí Eorpacha Barr Feabhais Muirí amach anseo, arna mbunú ar na moltaí ó na comhpháirtithe sóisialta."

"

(12)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 27:"

"Airteagal 27

Leasuithe

1.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún ▌gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 27a, lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir seo agus na forálacha gaolmhara den Treoir seo d'fhonn an Iarscríbhinn sin agus na forálacha sin a ailíniú leis na leasuithe ar Choinbhinsiún STCW agus ar Chuid A de Chód STCW."

2.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún ▌gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 27a, lena leasaítear Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Treoir seo maidir le hábhar agus sonraí ábhartha na faisnéise is gá do na Ballstáit a thuairisciú ar an gcoinníoll nach bhfuil i gceist leis na gníomhartha sin ach na leasuithe ar Choinbhinsiún STCW agus ar Chuid A de Chód STCW a chur san áireamh agus na coimircí do chosaint sonraí a urramú. Ní athróidh na gníomhartha tarmligthe sin na forálacha maidir le hanaithnidiú sonraí a leagtar amach in Airteagal 25a(3).

"

(13)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 27a:"

"Airteagal 27a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 5(13) agus in Airteagal 27, a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana ón … [dáta theacht i bhfeidhm na Treorach leasaithí seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 5(13) agus Airteagal 27 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 5(13) agus Airteagal 27 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle."

"

(14)  Leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2008/106/CE i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Treoir seo.

Airteagal 2

Aisghairm

Déantar Treoir 2005/45/CE a aisghairm.

Airteagal 3

Trasuí

1.  Déanfaidh na Ballstáit na forálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh a thabhairt i bhfeidhm faoin ... [24 mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm na Treorach leasaithí seo]. Cuirfidh siad an Coimisiún ar an eolas faoi sin láithreach.

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na bearta sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh an tagairt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Leagfaidh na Ballstáit síos an bealach a ndéanfar an tagairt sin.

2.  Déanfaidh na Ballstáit téacs phríomhfhorálacha an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún.

Airteagal 4

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 5

Seolaithe

Dírítear an Treoir seo chuig na Ballstáit.

Arna dhéanamh ▌

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN

In Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2008/106/CE, leasaítear Caibidil V mar a leanas:

(1)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Rialachán V/2:

"Rialachán V/2

Íoscheanglais éigeantacha maidir le hoiliúint agus cáilíochtaí máistrí, oifigeach, aicmeach cabhlaigh agus pearsanra eile ar longa paisinéirí

1.  Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le máistrí, oifigigh, aicmigh chabhlaigh agus pearsanra eile atá ag fónamh ar bord longa paisinéirí i mbun turais idirnáisiúnta. Déanfaidh na Ballstáit infheidhmeacht na gceanglas sin a chinneadh maidir le pearsanra atá ag fónamh ar longa paisinéirí i mbun turais intíre.

2.  Sula sannfar dualgais ar bord loinge dóibh, déanfaidh gach duine atá ag fónamh ar long paisinéirí ceanglais Roinn A-VI/1, mír 1 de Chód STCW a chomhlíonadh.

3.  Máistrí, oifigigh, aicmigh chabhlaigh agus pearsanra eile atá ag fónamh ar bord longa paisinéirí, críochnóidh siad an tréimhse oiliúna agus taithíochta a cheanglaítear le mír 5 go 9 thíos, i gcomhréir lena gcumas, lena ndualgais agus lena bhfreagrachtaí.

4.  Máistrí, oifigigh, aicmigh chabhlaigh agus pearsanra eile, a gceanglaítear oiliúint a chur orthu i gcomhréir le mír 7 go mír 9 thíos, rachaidh siad faoi oiliúint athnuachana iomchuí, ag eatraimh nach faide ná cúig bliana, nó ceanglófar orthu fianaise a sholáthar gur bhain siad amach an caighdeán riachtanach inniúlachta laistigh de na cúig bliana roimhe sin.

5.  Pearsanra atá ag fónamh ar bord longa paisinéirí, críochnóidh siad taithíocht éigeandála maidir le longa paisinéirí is iomchuí dá gcumas, dá ndualgais agus dá bhfreagrachtaí, mar a shonraítear i Roinn A-V/2, mír 1 de Chód STCW.

6.  Pearsanra a bhíonn ag fónamh go díreach ar phaisinéirí i spásanna paisinéirí ar bord longa paisinéirí, críochnóidh siad an oiliúint sábháilteachta a shonraítear i Roinn A‑V/2, mír 2 de Chód STCW.

7.  Máistrí, oifigigh, aicmigh chabhlaigh atá cáilithe i gcomhréir le Caibidlí II, III agus VII den Iarscríbhinn seo agus pearsanra eile atá ainmnithe ar an liosta tionóil maidir le cúnamh a thabhairt do phaisinéirí i gcásanna éigeandála ar bord longa paisinéirí, críochnóidh siad oiliúint maidir le bainistíocht sluaite ar longa paisinéirí mar a shonraítear i Roinn A‑V/2, mír 3 de Chód STCW.

8.  Máistrí, príomhoifigigh innealtóireachta, príomh-mhátaí, dara hoifigigh innealtóireachta agus aon duine a ainmnítear ar an liosta tionóil mar dhuine a bhfuil freagracht air i leith shábháilteacht na bpaisinéirí i gcásanna éigeandála ar bord longa paisinéirí, críochnóidh siad oiliúint fhormheasta i mbainistíocht ghéarchéime agus iompraíocht daoine mar a shonraítear i Roinn A-V/2, mír 4 de Chód STCW.

9.  Máistrí, príomhoifigigh innealtóireachta, príomh-mhátaí, dara hoifigigh innealtóireachta agus aon duine a sanntar freagracht láithreach air maidir le paisinéirí a chur ar bord agus a thabhairt ó bhord, lastas a luchtú, a dhíluchtú nó a cheangal isteach, nó oscailtí i gcabhla a dhúnadh ar bord longa paisinéirí róró, críochnóidh siad oiliúint fhormheasta maidir le sábháilteacht paisinéirí, sábháilteacht lastais agus sláine cabhlach mar a shonraítear i Roinn A-V/2, mír 5 de Chód STCW.

10.  Áiritheoidh na Ballstáit go n-eiseofar fianaise dhoiciméadach ar an oiliúint a críochnaíodh chuig gach duine a chinntear a bheith cáilithe i gcomhréir le mír 6 go 9 den Rialachán seo."

(2)  Cuirtear na Rialacháin seo a leanas isteach:

"Rialachán V/3

Íoscheanglais éigeantacha maidir le hoiliúint agus cáilíochtaí máistrí, oifigeach, aicmeach cabhlaigh agus pearsanra eile ar longa atá faoi réir Chód IGF

1.  Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le máistrí, oifigigh, aicmigh chabhlaigh agus pearsanra eile atá ag fónamh ar bord longa atá faoi réir Chód IGF.

2.  Sula sannfar dualgais do mharaithe ar bord longa atá faoi réir Chód IGF, beidh an oiliúint a cheanglaítear le mír 4 go 9 thíos críochnaithe acu, i gcomhréir lena gcumas, lena ndualgais agus lena bhfreagrachtaí.

3.  Gach maraí a bheidh ag fónamh ar bhord longa atá faoi réir Chód IGF, cuirfear oiliúint iomchuí taithíochta loinge agus trealamh-shonraí air, mar a shonraítear i bpointe (d) d'Airteagal 14(1) den Treoir seo, sula sannfar dualgais ar bord loinge dó.

4.  Maraithe atá freagrach as dualgais sábháilteachta ainmnithe a bhaineann le haire, úsáid agus práinnfhreagairt maidir le breosla ar bord longa atá faoi réir Chód IGF, beidh deimhniú bunoiliúna acu le haghaidh fónamh ar longa atá faoi réir Chód IGF.

5.  Gach iarrthóir ar dheimhniú bunoiliúna le haghaidh fónamh ar longa atá faoi réir Chód IGF, beidh an tréimhse bunoiliúna críochnaithe aige i gcomhréir le forálacha Roinn A-V/3, mír 1, de Chód STCW.

6.  Maraithe atá freagrach as dualgais sábháilteachta ainmnithe a bhaineann le haire, úsáid agus práinnfhreagairt maidir le breosla ar bord longa atá faoi réir Chód IGF agus atá cáilithe agus deimhnithe i gcomhréir le Rialachán V/1-2, mír 2 agus 5, nó Rialachán V/1-2, mír 4 agus 5 maidir le tancaeir gháis leachtaithe, measfar go bhfuil na ceanglais comhlíonta acu a shonraítear i Roinn A-V/3, mír 1, de Chód STCW i ndáil le bunoiliúint le haghaidh fónamh ar longa atá faoi réir Chód IGF..

7.  Máistrí, oifigigh innealtóireachta agus pearsanra uile a bhfuil freagracht láithreach orthu i dtaobh aire agus úsáid breoslaí agus córais breosla ar longa atá faoi réir Chód IGF, beidh deimhniú ardoiliúna acu le haghaidh fónamh ar longa atá faoi réir Chód IGF.

8.  Agus an deimhniú oilteachta dá ndéantar cur síos air i mír 4 aige, beidh na nithe seo a leanas ag gach iarrthóir ar dheimhniú ardoiliúna le haghaidh fónamh ar longa atá faoi réir Chód IGF:

8.1  ardoiliúint fhormheasta críochnaithe le haghaidh fónamh ar longa atá faoi réir Chód IGF agus caighdeán inniúlachta á chomhlíonadh mar a shonraítear i Roinn A-V/3, mír 2, de Chód STCW; agus

8.2  fónamh formheasta mí amháin ar a laghad ar farraige a bheith críochnaithe aige lena n-áirítear ar a laghad trí oibríocht bhuncaeireachta ar bord longa atá faoi réir Chód IGF. Féadfar oiliúint ionsamhlóra fhormheasta a dhéanamh in ionad dhá cheann de na trí oibríocht bhuncaeireachta mar chuid den oiliúint a luaitear i mír 8.1 thuas.

9.  Máistrí, oifigigh innealtóireachta agus aon duine a bhfuil freagracht láithreach air maidir le haire agus úsáid breosla ar longa atá faoi réir Chód IGF agus atá cáilithe agus deimhnithe i gcomhréir leis na caighdeáin inniúlachta a shonraítear i Roinn A‑V/1-2, mír 2 de Chód STCW i ndáil le fónamh ar thancaeir gháis leachtaithe, measfar go bhfuil na ceanglais a shonraítear i Roinn A-V/3, mír 2, de Chód STCW i ndáil le hardoiliúint le haghaidh longa atá faoi réir Cód IGF, measfar go bhfuil na ceanglais sin comhlíonta acu, ar na coinníollacha seo:

9.1  go bhfuil na ceanglais a luaitear i mír 6 comhlíonta acu;

9.2  go bhfuil na ceanglais maidir le buncaeireacht a luaitear i mír 8.2 comhlíonta acu nó gur ghlac siad páirt i dtrí chinn d'oibríochtaí lastais ar bord an tancaeir gháis leachtaithe; agus

9.3  go bhfuil fónamh ar farraige trí mhí críochnaithe aige le linn na gcúig bliana roimhe sin ar bord:

9.3.1  longa atá faoi réir Chód IGF;

9.3.2  tancaeir a bhfuil breoslaí cuimsithe faoi Chód IGF a n-iompar mar lastas acu; nó

9.3.3  longa a úsáideann gáis nó breosla íseal-splancphointe mar bhreosla.

10.  Áiritheoidh na Ballstáit go n-eiseofar deimhniú oilteachta chuig maraithe atá cáilithe i gcomhréir le mír 4 nó 7, de réir mar is iomchuí.

11.  Maraithe a bhfuil deimhniú oilteachta acu i gcomhréir le mír 4 nó mír 7 thuas, rachaidh siad faoi oiliúint athnuachana iomchuí ag eatraimh nach faide ná cúig bliana, nó ceanglófar orthu fianaise a sholáthar gur bhain siad amach an caighdeán riachtanach inniúlachta laistigh de na cúig bliana roimhe sin.

Rialachán V/4

Íoscheanglais éigeantacha maidir le hoiliúint agus cáilíochtaí máistrí agus oifigeach, mairnéalach ar longa a oibríonn in uiscí polacha

1.  Máistrí, príomh-mhataí agus oifigigh atá i bhfeighil faireachán loingseoireachta ar longa a oibríonn in uiscí polacha, beidh deimhniú bunoiliúna le haghaidh longa a oibríonn in uiscí polacha acu, mar a cheanglaítear leis an gCód Polach.

2.  Gach iarrthóir ar dheimhniú bunoiliúna le haghaidh longa a oibríonn in uiscí polacha, beidh cúrsa bunoiliúna formheasta le haghaidh longa a oibríonn in uiscí polacha críochnaithe aige agus comhlíonfaidh sé an caighdeán inniúlachta a shonraítear i Roinn A-V4, mír 1 de Chód STCW.

3.  Máistrí agus príomh-mhátaí ar longa a oibríonn in uiscí polacha, beidh deimhniú ardoiliúna acu le haghaidh fónamh ar longa a oibríonn in uiscí polacha, mar a cheanglaítear leis an gCód Polach.

4.  I gcás gach iarrthóra ar dheimhniú ardoiliúna le haghaidh longa a oibríonn in uiscí polacha:

4.1  beidh na ceanglais maidir le deimhniú bunoiliúna le haghaidh longa in uiscí polacha comhlíonta aige;

4.2  beidh fónamh formheasta ar farraige dhá mhí ar a laghad curtha isteach aige, sa roinn deice, ar an leibhéal bainistíochta nó i mbun dualgais faireacháin ar an leibhéal oibríochtúil, laistigh d'uiscí polacha nó i mbun fónamh farraige formheasta coibhéiseach eile; agus

4.3  beidh ardoiliúint fhormheasta críochnaithe aige le haghaidh fónamh ar longa a oibríonn in uiscí polacha agus comhlíonfaidh sé an caighdeán inniúlachta mar a shonraítear i Roinn A-V/4, mír 2 de Chód STCW.

5.  Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go n-eiseofar deimhniú oilteachta chuig maraithe atá cáilithe i gcomhréir le mír 2 nó 4, de réir mar is iomchuí.

6.  Go dtí an 1 Iúil 2020, maraithe a thosaigh ar fhónamh formheasta farraige in uiscí polacha roimh an 1 Iúil 2018, féadfaidh siad a shuíomh go gcomhlíonann siad ceanglais mhír 2 trí:

6.1  fónamh formheasta ar farraige a bheith críochnaithe acu ar bord long a oibríonn in uiscí polacha nó fónamh formheasta coibhéiseach ar farraige, lena n-airítear dualgais a chomhlíonadh sa roinn deice ar an leibhéal oibríochtúil nó ar an leibhéal bainistíochta, ar feadh tréimhse trí mhí san iomlán ar a laghad i rith na gcúig bliana roimhe sin; nó

6.2  beidh cúrsa oiliúna críochnaithe aige arna eagrú i gcomhréir leis an treoir oiliúna arna bunú ag an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta maidir le longa a oibríonn in uiscí polacha.

7.  Go dtí an 1 Iúil 2020, maraithe a thosaigh ar fhónamh formheasta farraige in uiscí polacha roimh an 1 Iúil 2018, féadfaidh siad a shuíomh go gcomhlíonann siad ceanglais mhír 4 trí:

7.1  fónamh formheasta ar farraige a bheith críochnaithe acu ar bord long a oibríonn in uiscí polacha nó fónamh formheasta coibhéiseach ar farraige, lena n-airítear dualgais a chomhlíonadh sa roinn deice ar an leibhéal oibríochtúil nó ar an leibhéal bainistíochta, ar feadh tréimhse trí mhí san iomlán ar a laghad i rith na gcúig bliana roimhe sin; nó

7.2  cúrsa oiliúna a bheith críochnaithe go rathúil acu a chomhlíonann an treoir oiliúna arna bunú ag an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta le haghaidh longa a oibríonn in uiscí polacha agus fónamh formheasta ar farraige a bheith críochnaithe ar bord long a oibríonn in uiscí polacha nó fónamh formheasta coibhéiseach ar farraige, lena n-airítear dualgais a chomhlíonadh sa roinn deice ar an leibhéal oibríochtúil nó ar an leibhéal bainistíochta, ar feadh tréimhse trí mhí san iomlán ar a laghad i rith na gcúig bliana roimhe sin."

(1)IO C 110, 22.3.2019, lch. 125.
(2) Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Aibreán 2019.
(3)Treoir 2008/106/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe (IO L 323, 3.12.2008, lch. 33).
(4)IO L 123, 12.5.2016, lch. 10.
(5) Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
(6)Treoir 2005/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Meán Fómhair 2005 maidir le haitheantas a thabhairt do cháilíochtaí gairmiúla (IO L 255, 30.9.2005, lch. 22).
(7)Treoir 2005/45/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Meán Fómhair 2005 maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit agus lena leasaítear Treoir 2001/25/CE (IO L 255, 30.9.2005, lch. 160).
(8)Treoir 2009/16/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialú Stáit ar chalafoirt (IO L 131, 28.5.2009, lch. 57).

An nuashonrú is déanaí: 8 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil