Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0162(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0007/2019

Predkladané texty :

A8-0007/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.22

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0354

Prijaté texty
PDF 246kWORD 63k
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel Prechodná verzia
Minimálna úroveň prípravy námorníkov ***I
P8_TA-PROV(2019)0354A8-0007/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES (COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0315)),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0205/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0007/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 110, 22.3.2019, s. 125.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES o vzájomnom uznávaní osvedčení námorníkov vydávaných v členských štátoch
P8_TC1-COD(2018)0162

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  S cieľom zachovať a zlepšiť vysokú úroveň námornej bezpečnosti a ochrany mora pred znečistením je nevyhnutné zachovať a prípadne zlepšiť úroveň vedomostí a zručností námorníkov Únie rozvíjaním prípravy a osvedčovania námorníkov v súlade s medzinárodnými pravidlami a technologickým pokrokom, ako aj prijať ďalšie kroky na posilnenie základne európskych námorných zručností.

(2)  Prípravu a osvedčovanie námorníkov upravuje na medzinárodnej úrovni Medzinárodný dohovor Medzinárodnej námornej organizácie o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov z roku 1978 v znení zmien (ďalej len „dohovor STCW“), ktorý bol naposledy podstatne revidovaný v roku 2010. V roku 2015 boli prijaté zmeny dohovoru STCW týkajúce sa požiadaviek na prípravu a kvalifikáciu námorníkov pracujúcich na palube lodí, na ktoré sa vzťahuje Medzinárodný kódex bezpečnosti pre lode používajúce plyny alebo iné palivánízkou teplotou vzplanutia (ďalej len „kódex IGF“). V roku 2016 boli prijaté zmeny dohovoru STCW v súvislosti s prípravou a kvalifikáciou námorníkov pracujúcich na palube osobných lodí a na palube lodí plaviacich sa v polárnych vodách.

(3)  Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES(3) sa dohovor STCW začleňuje do ▌ práva Únie. Signatármi dohovoru STCW sú všetky členské štáty a harmonizované vykonávanie ich medzinárodných záväzkov sa má preto dosiahnuť prostredníctvom zosúladenia pravidiel Únie v oblasti prípravy a osvedčovania námorníkov s dohovorom STCW. Viaceré ustanovenia smernice 2008/106/ES by sa z toho dôvodu mali zmeniť tak, aby odzrkadľovali najnovšie zmeny dohovoru STCW, pokiaľ ide o prípravu a kvalifikáciu námorníkov pracujúcich na palube lodí patriacich pod kódex IGF, na palube osobných lodí a na palube lodí plaviacich sa v polárnych vodách.

(4)  Kódex o výcviku, kvalifikácii a strážnej službe námorníkov prijatý na základe rezolúcie č. 2 konferencie zmluvných strán dohovoru STCW v roku 1995, v aktualizovanom znení (ďalej len kódex STCWˮ) už obsahuje pokyny týkajúce sa prevencie únavy (oddiel B-VIII/1), ako aj spôsobilosti na vykonávanie služby (oddiel A-VIII/1). V záujme bezpečnosti je nevyhnutné presadzovať a bez výnimky dodržiavať požiadavky uvedené v článku 15 smernice 2008/106/ES a náležite zohľadňovať uvedené pokyny.

(5)  Jedným z hlavných cieľov spoločnej dopravnej politiky v oblasti námornej dopravy je uľahčiť pohyb námorníkov v rámci Únie. Takýto pohyb okrem iného pomáha zatraktívniť námornú dopravu Únie pre budúce generácie a tým predísť nedostatku kvalifikovaných pracovníkov so správnou kombináciou zručností a spôsobilostí v európskom námornom sektore. Vzájomné uznávanie osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi je zásadné na uľahčenie voľného pohybu námorníkov. Vzhľadom na právo na dobrú správu vecí verejných by členské štáty pri rozhodnutiach o akceptovaní osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré námorníkom vydali iné členské štáty na účely vydávania národných osvedčení o spôsobilosti, mali vychádzať z dôvodov, ktoré dokáže posúdiť dotknutý námorník.

(6)  Smernica 2008/106/ES obsahuje aj centralizovaný systém uznávania osvedčení námorníkov vydaných tretími krajinami. Z hodnotenia Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (ďalej len „REFIT“)vyplýva, že od zavedenia centralizovaného systému sa dosiahli značné úspory nákladov pre členské štáty. V hodnotení sa však tiež ukázalo, že pokiaľ ide o niektoré z uznaných tretích krajín, členské štáty vystavili len veľmi obmedzený počet potvrdení preukazujúcich uznanie osvedčení v súvislosti s osvedčeniami o spôsobilosti alebo osvedčeniami o odbornej spôsobilosti vydanými týmito tretími krajinami. Na to, aby sa dostupné ľudské a finančné zdroje využívali efektívnejším spôsobom, by preto postup uznávania tretích krajín mal vychádzať z analýzy potreby takéhoto uznania, v ktorej sa bude okrem iného uvádzať aj odhadovaný počet kapitánov lodí ▌, dôstojníkov a radistov pochádzajúcich z danej krajiny, ktorí pravdepodobne budú slúžiť na lodiach plávajúcich pod vlajkami členských štátov. Uvedená analýza by sa mala predkladať na preskúmanie Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS).

(7)  Pokiaľ ide o skúsenosti získané pri uplatňovaní postupu uznávania tretích krajín, z hodnotenia REFIT vyplynulo, že v súčasnom časovom rámci 18 mesiacov sa neberie do úvahy zložitosť procesu, ktorého súčasťou je inšpekcia v teréne vykonávaná Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou. Potrebné diplomatické opatrenia na plánovanie a vykonávanie takejto inšpekcie si vyžadujú viac času. Navyše časový rámec 18 mesiacov nestačí v prípade, ak tretia krajina musí vo svojom systéme vykonať nápravné opatrenia a prijať právne zmeny na dosiahnutie súladu s požiadavkami dohovoru STCW. Z týchto dôvodov by sa lehota na prijatie rozhodnutia Komisie mala predĺžiť z 18 na 24 mesiacov a ak tretia krajina musí vykonať významnejšie nápravné opatrenia vrátane zmien právnych predpisov, lehota by sa mala ďalej predĺžiť na 36 mesiacov. Okrem toho by sa mala žiadajúcemu členskému štátu ponechať možnosť predbežne uznať systém tretej krajiny týkajúci sa noriem výcviku, osvedčovania a strážnej služby námorníkov v snahe zachovať flexibilitu postupu uznávania.

(8)  S cieľom zabezpečiť právo všetkých námorníkov na dôstojné zamestnanie a obmedziť narušovanie hospodárskej súťaže na vnútornom trhu by sa pri budúcom uznávaní tretích krajín malo zohľadniť, či tieto tretie krajiny ratifikovali Dohovor o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006.

(9)  S cieľom ďalej zvýšiť efektívnosť centralizovaného systému uznávania tretích krajín by sa prehodnotenie tretích krajín poskytujúcich nízky počet námorníkov lodí plávajúcich pod vlajkami členských štátov malo vykonávať v dlhších intervaloch, ktoré by sa mali zvýšiť na desať rokov. Toto dlhšie obdobie prehodnotenia systému takýchto tretích krajín by však malo byť spojené s kritériami priority, ktoré zohľadňujú obavy o bezpečnosť, čím sa dosiahne rovnováha medzi potrebou efektívnosti a účinným ochranným mechanizmom v prípade zhoršenia kvality výcviku námorníkov poskytovaného v príslušných tretích krajinách.

(10)  Informácie o námorníkoch zamestnaných z tretích krajín sa na úrovni Únie sprístupňujú prostredníctvom oznámenia členských štátov o príslušných informáciách uchovávaných v ich vnútroštátnych registroch týkajúcich sa vydaných osvedčení a potvrdení. Takéto informácie by sa mali využívať ▌na štatistické účely a na účely tvorby politík, najmä na účely zvýšenia efektívnosti centralizovaného systému uznávania tretích krajín. Na základe informácií oznámených členskými štátmi by sa uznanie tretích krajín, ktoré počas obdobia minimálne ôsmich rokov neposkytli námorníkov lodiam plávajúcim pod vlajkami členských štátov, malo podrobiť opätovnému preskúmaniu. Postup opätovného preskúmania by mal zahŕňať možnosť ponechať alebo odobrať uznanie príslušnej tretej krajine. Okrem toho by sa informácie oznámené členskými štátmi mali použiť aj na účely uprednostnenia prehodnotenia uznaných tretích krajín.

(11)  S cieľom zohľadniť vývoj na medzinárodnej úrovni a zabezpečiť včasné prispôsobenie pravidiel Únie tomuto vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o začlenenie zmien dohovoru STCW a časti A kódexu STCW prostredníctvom aktualizácie technických požiadaviek na prípravu a osvedčovanie námorníkov a zosúladením všetkých relevantných ustanovení smernice 2008/106/ES súvisiacich s elektronickými osvedčeniami pre námorníkov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie uskutočňovala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(4). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade ▌v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady ▌majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(12)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení tejto smernice týkajúce sa uznávania tretích krajín, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(5).

(13)  Ustanovenia týkajúce sa uznávania odborných kvalifikácií uvedené v ▌smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES(6) sa v súvislosti s uznávaním osvedčení námorníkov podľa smernice 2008/106/ES neuplatňujú. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES(7) sa upravovalo vzájomné uznávanie osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi. Vymedzenia osvedčení námorníkov uvedené v smernici 2005/45/ES sa však po zmenách dohovoru STCW z roku 2010 stali zastaranými. Preto by sa systém vzájomného uznávania osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi mal zmeniť s cieľom zohľadniť medzinárodné zmeny a vymedzenia osvedčení námorníkov, ktoré sú zahrnuté v smernici 2008/106/ES. Okrem toho by sa do systému vzájomného uznávania mali zahrnúť aj osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti námorníkov vydané v rámci právomoci členských štátov. V záujme odstránenia nejednoznačnosti a rizika vzniku nejednotnosti medzi smernicami 2005/45/ES a 2008/106/ES by malo byť vzájomné uznávanie osvedčení námorníkov upravené len smernicou 2008/106/ES. S cieľom znížiť administratívne zaťaženie členských štátov by sa okrem toho po prijatí príslušných zmien dohovoru STCW mal zaviesť elektronický systém na predkladanie kvalifikácií námorníkov.

(14)  Digitalizácia údajov je neoddeliteľnou súčasťou technologického pokroku v oblasti získavania údajov a komunikácie s cieľom prispieť k úsporám nákladov a efektívnemu využívaniu ľudských zdrojov. Komisia by mala zvážiť opatrenia na zlepšenie účinnosti štátnej prístavnej kontroly, medzi ktoré patrí aj posúdenie uskutočniteľnosti a pridanej hodnoty zriadenia a správy centrálnej databázy osvedčení námorníkov, ktorá by bola prepojená s inšpekčnou databázou uvedenou v článku 24 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES(8) a ku ktorej budú pripojené všetky členské štáty. Uvedená centrálna databáza by mala obsahovať všetky informácie stanovené v prílohe V k smernici 2008/106/ES týkajúce sa osvedčení o spôsobilosti a potvrdení preukazujúcich uznanie osvedčení o odbornej spôsobilosti vydaných v súlade s predpismi V/1-1 a V/1-2 dohovoru STCW.

(15)  Vzdelávanie a odborná príprava európskych námorníkov na pozíciu kapitánov lodí a dôstojníkov by sa malo podporovať výmenou študentov medzi inštitúciami námorného vzdelávania a odbornej prípravy v celej Únii. Pre rozvíjanie a prehlbovanie zručností a kvalifikácií námorníkov pod európskou vlajkou je potrebná výmena osvedčených postupov medzi členskými štátmi. Pri vzdelávaní a odbornej príprave námorníkov by sa mali v plnej miere využívať príležitosti, ktoré poskytuje program Erasmus+.

(16)  Komisia by mala nadviazať dialóg so sociálnymi partnermi a členskými štátmi s cieľom vyvíjať iniciatívy v oblasti prípravy námorníkov, ktoré by dopĺňali medzinárodne dohodnutú minimálnu úroveň prípravy námorníkov a ktoré by členské štáty mohli vzájomne uznávať ako európsky diplom o námornej excelentnosti. Tieto iniciatívy by mali vychádzať z odporúčaní prebiehajúcich pilotných projektov a stratégií stanovených v koncepcii sektorovej spolupráce v oblasti zručností vypracovanej Komisiou a mali by byť vypracované v súlade s týmito odporúčaniami.

(17)  Smernica 2005/45/ES by sa mala v záujme zvýšenia právnej jasnosti a jednotnosti zrušiť ▌.

(18)  Smernica 2008/106/ES by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny smernice 2008/106/ES

Smernica 2008/106/ES sa mení takto:

(1)  V článku 1 sa dopĺňajú tieto body:"

„43. „hostiteľský členský štát“ je členský štát, v ktorom námorníci žiadajú o akceptovanie alebo uznanie svojich osvedčení o spôsobilosti, osvedčení o odbornej spôsobilosti alebo listinných dôkazov;

44.  „kódex IGF“ je Medzinárodný kódex bezpečnosti pre lode používajúce plyny alebo iné palivánízkou teplotou vzplanutia, ako sa vymedzuje v predpise II-1/2.29 dohovoru SOLAS 74;

45.  „polárny kódex“ je Medzinárodný kódex pre lode plaviace sa v polárnych vodách, ako sa vymedzuje v predpise XIV/1.1 dohovoru SOLAS 74;

46.  „polárne vody“ sú arktické vody a/alebo antarktická oblasť, ako sa vymedzuje v predpisoch XIV/1.2 až XIV/1.4 dohovoru SOLAS 74.“

"

(2)  Článok 2 sa mení takto:

a)  v jedinom odseku sa úvodná veta nahrádza takto:"

„1. Táto smernica sa uplatňuje na námorníkov uvedených v tejto smernici, ktorí slúžia na palube námorných lodí plávajúcich pod vlajkou členského štátu s výnimkou:“;

"

b)  dopĺňa sa tento odsek:"

„2. Článok 5b sa uplatňuje na námorníkov ▌, ktorí sú držiteľmi osvedčenia vydaného členským štátom, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.“

"

(3)  Článok 5 sa mení takto:

a)  odsek 10 sa nahrádza takto:"

„10. Pokiaľ sa v článku 19 ods. 7 neustanovuje inak, je každé osvedčenie požadované touto smernicou k dispozícii v origináli na palube lode, na ktorej jeho držiteľ slúži, v tlačenej alebo elektronickej forme a jeho pravosť a platnosť možno preveriť v rámci postupu stanoveného v odseku 12 písm. b) tohto článku.“;

"

b)  odsek 13 sa nahrádza takto:"

„13. Po nadobudnutí platnosti príslušných zmien dohovoru STCW a časti A kódexu STCW týkajúcich sa elektronických osvedčení námorníkov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom zmeniť túto smernicu zosúladením všetkých jej relevantných ustanovení s uvedenými zmenami dohovoru STCW a časťou A kódexu STCW na účely digitalizácie osvedčení a potvrdení námorníkov.“

"

(4)  Článok 5a sa nahrádza takto:"

„Článok 5a

Informovanie Komisie

Na účely článku 20 ods. 8 a článku 21 ods. 2výlučne na použitie členskými štátmi a Komisiou pri tvorbe politík a na štatistické účely členské štáty každoročne predkladajú Komisii informácie uvedené v prílohe V k tejto smernici týkajúce sa osvedčení o spôsobilosti a potvrdení preukazujúcich uznanie osvedčení o spôsobilosti. Na dobrovoľnom základe môžu poskytnúť aj ▌informácie o osvedčeniach o odbornej spôsobilosti vydaných členom posádky v súlade s kapitolami II, III a VII prílohy k dohovoru STCW, ako napríklad informácie uvedené v prílohe V k tejto smernici.

"

(5)  Vkladá sa tento článok ▌:"

„Článok 5b

Vzájomné uznávanie osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi

1.  Každý členský štát akceptuje osvedčenia o odbornej spôsobilosti a listinné dôkazy vydané iným členským štátom alebo v rámci jeho právomoci v tlačenej alebo elektronickej forme s cieľom umožniť námorníkom slúžiť na lodiach plávajúcich pod jeho vlajkou.

2.  Každý členský štát uznáva osvedčenia o spôsobilosti alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré vydal iný členský štát kapitánom lodí a dôstojníkom v súlade s predpismi V/1-1 a V/1-2 prílohy I k tejto smernici, a to potvrdením uvedených osvedčení na znak ich uznania. Potvrdenie preukazujúce uznanie ▌sa obmedzuje na schopnosti, funkcie a úrovne spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v ňom stanovené. Potvrdenie sa vydáva len vtedy, ak sú splnené všetky požiadavky dohovoru STCW, v súlade s bodom 7 predpisu I/2 dohovoru STCW. Použije sa vzor potvrdenia stanovený v odseku 3 oddielu A-I/2 kódexu STCW.

3.  Aby umožnil námorníkom slúžiť na lodiach plávajúcich pod jeho vlajkou, každý členský štát akceptuje osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti vydané v rámci právomoci iného členského štátu v súlade s článkom 11.

4.  Hostiteľské členské štáty zabezpečia, aby sa rozhodnutia uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 prijímali v primeranej dobe. Hostiteľské členské štáty tiež zabezpečia, aby námorníci mali právo odvolať sa proti akémukoľvek odmietnutiu potvrdiť alebo akceptovať platné osvedčenie alebo proti nečinnosti v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi a aby bolo námorníkom v súvislosti s týmito odvolaniami poskytnuté primerané poradenstvo a pomoc v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

5.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu uložiť ďalšie obmedzenia týkajúce sa schopností, funkcií a úrovní spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, pokiaľ ide o pobrežné plavby, ako sa uvádza v článku 7, alebo alternatívnych osvedčení vydaných podľa predpisu VII/1 prílohy I.

6.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, hostiteľský členský štát môže v prípade potreby povoliť námorníkovi slúžiť ▌na palube lode plávajúcej pod jeho vlajkou, a to na obdobie nepresahujúce tri mesiace, ak je tento námorník držiteľom príslušného a platného osvedčenia vydaného a potvrdeného iným členským štátom, ktoré však ešte nebolo potvrdené ako uznané dotknutým hostiteľským členským štátom.

O tom, že žiadosť o potvrdenie bola predložená príslušným orgánom, sa uchováva ▌ľahko dostupný ▌listinný dôkaz.

7.  Hostiteľský členský štát zabezpečí, aby námorníci, ktorí predložili na uznanie osvedčenia na funkcie na riadiacej úrovni, mali primerané vedomosti o námorných právnych predpisoch príslušného členského štátu zodpovedajúce funkciám, ktoré môžu zastávať.“

"

(6)  Článok 12 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Od každého kapitána lode, dôstojníka a radistu, ktorí sú držiteľmi osvedčenia vydaného alebo uznaného podľa ktorejkoľvek kapitoly prílohy I s výnimkou predpisu V/3 kapitoly V alebo kapitoly VI a ktorí slúžia na mori alebo sa chcú vrátiť na more po určitom období na pevnine, sa v záujme zachovania ich spôsobilosti pre námornú službu vyžaduje, aby v intervaloch najviac päť rokov:

   a) splnili normy zdravotnej spôsobilosti požadované článkom 11 a
   b) uchovali si nepretržitú odbornú spôsobilosť v súlade s oddielom A-I/11 kódexu STCW.“;

"

b)  vkladá sa tento odsek ▌:"

„2b. Každý kapitán lode alebo dôstojník musí na účely trvalej námornej služby na palube lodí plaviacich sa v polárnych vodách spĺňať podmienky odseku 1 tohto článku a je povinný v intervaloch najviac piatich rokov zabezpečiť udržanie si odbornej spôsobilosti pre lode plaviace sa v polárnych vodách v súlade s odsekom 4 oddielu A-I/11 kódexu STCW.“;

"

c)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Každý členský štát porovná normy spôsobilosti, ktoré sa požadujú od kandidátov na osvedčenia o spôsobilosti a/alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané do 1. januára 2017, s normami stanovenými pre príslušné osvedčenia o spôsobilosti a/alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti v časti A kódexu STCW a určí, či je potrebné požadovať od držiteľov týchto osvedčení o spôsobilosti a/alebo osvedčení o odbornej spôsobilosti, aby absolvovali vhodnú opakovaciu alebo rekvalifikačnú prípravu alebo hodnotenie.“;

"

d)  vkladá sa tento odsek ▌:"

„3a. Každý členský štát porovná normy spôsobilosti, ktoré vyžadoval od osôb slúžiacich na lodiach poháňaných plynom pred 1. januárom 2017, s normami spôsobilosti uvedenými v oddiele A-V/3 kódexu STCW a rozhodne o tom, či je potrebné, aby si tieto osoby doplnili svoju kvalifikáciu.“

"

(7)  V článku 19 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:"

„2. Členský štát, ktorý chce potvrdením uznať osvedčenia o spôsobilosti alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti uvedené v odseku 1 tohto článku vydané treťou krajinou kapitánovi lode, dôstojníkovi alebo radistovi na vykonávanie služby na palube lodí plávajúcich pod jeho vlajkou, predloží Komisii žiadosť o uznanie takejto tretej krajiny, ku ktorej pripojí predbežnú analýzu plnenia požiadaviek dohovoru STCW treťou krajinou zozbieraním informácií uvedených v prílohe II k tejto smernici. V tejto predbežnej analýze uvedie členský štát na podporu svojej žiadosti ďalšie informácie o dôvodoch na uznanie tretej krajiny.

Po predložení takejto žiadosti členského štátu Komisia túto žiadosť bezodkladne spracujev súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2 rozhodne o začatí hodnotenia systému prípravy a osvedčovania v tretej krajine v primeranej lehote s ohľadom na lehotu stanovenú v odseku 3 tohto článku.

V prípade prijatia kladného rozhodnutia o začatí hodnotenia Komisia s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry a s prípadným zapojením členského štátu predkladajúceho žiadosť a akéhokoľvek iného zainteresovaného členského štátu zozbiera informácie uvedené v prílohe II k tejto smernici a hodnotí systémy prípravy a osvedčovania tretej krajiny, ktorej uznanie sa požaduje, aby overila, či dotknutá krajina spĺňa všetky požiadavky dohovoru STCW a či boli prijaté vhodné opatrenia na zabránenie vydávaniu podvodných osvedčení, a hodnotí rovnako, či dotknutá krajina ratifikovala Dohovor o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006.

3.  Ak Komisia pri hodnotení uvedenom v odseku 2 tohto článku dospeje k záveru, že všetky uvedené požiadavky sú splnené, prijme vykonávacie akty stanovujúce jej rozhodnutie o uznaní tretej krajiny. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2 do 24 mesiacov od podania žiadosti členského štátu uvedenej v odseku 2 tohto článku.

V prípade, že dotknutá tretia krajina musí vykonať významnejšie nápravné opatrenia vrátane zmien svojich právnych predpisov a systému vzdelávania, odbornej prípravy a osvedčovania s cieľom splniť požiadavky dohovoru STCW, vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa prijmú do 36 mesiacov od podania žiadosti členského štátu uvedenej v odseku 2 tohto článku.

Členský štát predkladajúci uvedenú žiadosť môže rozhodnúť, že tretiu krajinu uzná jednostranne až do prijatia vykonávacieho aktu podľa tohto odseku. V prípade takéhoto jednostranného uznania ▌členský štát oznámi Komisii počet potvrdení preukazujúcich uznanie vydaných v súvislosti s osvedčeniami o spôsobilosti a osvedčeniami o odbornej spôsobilosti uvedenými v odseku 1, ktoré vydala tretia krajina, až kým nebude prijatý ▌ vykonávací akt o uznaní uvedenej tretej krajiny.“

"

(8)  V článku 20 sa dopĺňa ▌tento odsek:"

„8. Ak nie sú k dispozícii potvrdenia preukazujúce uznanie vydané členským štátom v súvislosti s osvedčeniami o spôsobilosti alebo osvedčeniami o odbornej spôsobilosti uvedenými v článku 19 ods. 1, ktoré vydala tretia krajina na obdobie viac ako osem rokov, uznanie osvedčení danej krajiny sa opätovne preskúma. Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce jej rozhodnutie po opätovnom preskúmaní. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2 po tom, ako sa táto skutočnosť oznámi členským štátom, ako aj dotknutej tretej krajine aspoň šesť mesiacov vopred.“

"

(9)  V článku 21 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:"

„1. Tretie krajiny, ktoré boli uznané podľa postupu uvedeného v článku 19 ods. 3 prvom pododseku, vrátane štátov uvedených v článku 19 ods. 6, prehodnotí Komisia s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry pravidelne a aspoň do desiatich rokov od posledného hodnotenia, aby overila, či plnia príslušné kritériá stanovené v prílohe II a či boli prijaté vhodné opatrenia na zamedzenie vydávaniu falošných osvedčení.

▌2. Komisia s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry vykoná prehodnotenie tretích krajín na základe kritérií priority. Tieto kritériá priority zahŕňajú:

   a) údaje o činnosti štátnej prístavnej kontroly podľa článku 23;
   b) počet potvrdení preukazujúcich uznanie v súvislosti s osvedčeniami o spôsobilosti alebo osvedčeniami o odbornej spôsobilosti vydanými v súlade s predpismi V/1-1 a V/1-2 dohovoru STCW, ktoré vydala tretia krajina;
   c) počet inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy námorníkov akreditovaných treťou krajinou;
   d) počet programov prípravy a profesijného rozvoja námorníkov schválených treťou krajinou;
   e) dátum posledného hodnotenia tretej krajiny Komisiou a počet nedostatkov v rozhodujúcich procesoch identifikovaných počas tohto hodnotenia;
   f) akúkoľvek významnú zmenu v systéme prípravy a osvedčovania námorníkov v tretej krajine;
   g) celkový počet námorníkov s osvedčením tretej krajiny slúžiacich na lodiach plávajúcich pod vlajkou členských štátov a úroveň prípravy a kvalifikácie týchto námorníkov;
   h) informácie týkajúce sa noriem vzdelávania a odbornej prípravy v tretej krajine poskytované akýmikoľvek príslušnými orgánmi alebo inými zainteresovanými stranami v prípade, že sú dostupné.

V prípade neplnenia požiadaviek dohovoru STCW treťou krajinou v súlade s článkom 20 tejto smernice má prednosť prehodnotenie uvedenej tretej krajiny vo vzťahu k ostatným tretím krajinám.“

"

(10)  V článku 25a sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. Členské štáty poskytujú Komisii informácie uvedené v prílohe V na účely ▌článku 20 ods. 8 a článku 21 ods. 2 a na použitie členskými štátmi a Komisiou pri tvorbe politík.“

"

(11)  Článok 26 sa nahrádza takto:"

„Článok 26

Hodnotiaca správa

Komisia najneskôr ... [päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu vrátane návrhov nadväzujúcich opatrení, ktoré sa majú prijať s ohľadom na toto hodnotenie. Komisia v tejto hodnotiacej správe analyzuje uplatňovanie systému vzájomného uznávania osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi, ako aj vývoj na medzinárodnej úrovni týkajúci sa elektronických osvedčení pre námorníkov. Komisia tiež posúdi vývoj týkajúci sa budúceho zváženia zavedenia európskeho diplomu o námornej excelentnosti, ktorý vo svojich odporúčaniach podporili sociálni partneri.“

"

(12)  Článok 27 sa nahrádza takto:"

„Článok 27

Zmena

▌1. Komisia je oprávnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty▌, ktorými sa mení príloha I k tejto smernici a súvisiace ustanovenia tejto smernice, aby sa dosiahol súlad tejto prílohy a týchto ustanovení so zmenami dohovoru STCW a časti A kódexu STCW.“

2.  Komisia je oprávnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty ▌, ktorými sa ▌mení príloha V k tejto smernici, pokiaľ ide o špecifický a relevantný obsah a podrobnosti informácií, ktoré musia oznamovať členské štáty pod podmienkou, že takéto akty sú obmedzené len na zohľadnenie zmien dohovoru STCW a časti A kódexu STCW a že dodržiavajú záruky týkajúce sa ochrany údajov. Týmito delegovanými aktmi sa nesmú zmeniť ustanovenia o anonymizácii údajov stanovené v článku 25a ods. 3.

"

(13)  Článok 27a sa nahrádza takto:"

„Článok 27a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 13 a článku 27 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od … [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 13 a článku 27 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia uskutoční konzultácie s odborníkmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 13 a článku 27 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

"

(14)  Príloha I k smernici 2008/106/ES sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Zrušenie

Smernica 2005/45/ES sa zrušuje.

Článok 3

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do [24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V ▌...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

V prílohe I k smernici 2008/106/ES sa kapitola V mení takto:

(1)  Predpis V/2 sa nahrádza takto:

„Predpis V/2

Minimálne záväzné požiadavky na prípravu a kvalifikáciu kapitánov lodí, dôstojníkov, členov posádky a iného personálu osobných lodí

1.  Tento predpis sa uplatňuje na kapitánov lodí, dôstojníkov, členov posádky a iný personál slúžiaci na palube osobných lodí používaných na medzinárodné plavby. Členské štáty určia, či sa tieto požiadavky budú vzťahovať na personál slúžiaci na osobných lodiach, ktoré pôsobia na domácich trasách.

2.  Pred pridelením povinností na palube musia všetky osoby slúžiace na osobnej lodi spĺňať požiadavky stanovené v oddiele A-VI/1 ods. 1 kódexu STCW.

3.  Kapitáni lodí, dôstojníci, členovia posádky a iný personál slúžiaci na palube osobných lodí absolvujú prípravu a oboznamovanie sa požadované v odsekoch 5 až 9 v súlade s ich funkciou, povinnosťami a zodpovednosťou.

4.  Kapitáni lodí, dôstojníci, členovia posádky a iný personál, ktorí sú povinní absolvovať prípravu v súlade s odsekmi 7 až 9, absolvujú v intervaloch nepresahujúcich päť rokov príslušnú opakovanú prípravu alebo predložia dôkaz, že počas predchádzajúcich piatich rokov splnili normu spôsobilosti.

5.  Personál slúžiaci na palube osobných lodí absolvuje oboznámenie sa s núdzovými situáciami na osobných lodiach primerané ich funkcii, povinnostiam a zodpovednosti v zmysle oddielu A-V/2 ods. 1 kódexu STCW.

6.  Personál, ktorý zabezpečuje priame služby cestujúcim na osobných lodiach v priestoroch pre cestujúcich, absolvuje odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti v zmysle oddielu A-V/2 ods. 2 kódexu STCW.

7.  Kapitáni lodí, dôstojníci, členovia posádky s kvalifikáciou v súlade s kapitolami II, III a VII tejto prílohy a iný personál určený v zozname dôstojníkov a posádky na úlohy pomoci pasažierom v núdzových situáciách na palube osobných lodí absolvujú prípravu v oblasti riadenia davu na osobnej lodi v zmysle oddielu A-V/2 ods. 3 kódexu STCW.

8.  Kapitáni lodí, prví strojní dôstojníci, prví palubní dôstojníci, druhí strojní dôstojníci a každá osoba určená v zozname dôstojníkov a posádky ako zodpovedná za bezpečnosť cestujúcich na palube osobných lodí v núdzových situáciách absolvujú schválenú prípravu v oblasti krízového riadenia a ľudského správania v zmysle oddielu A-V/2 ods. 4 kódexu STCW.

9.  Kapitáni lodí, prví strojní dôstojníci, prví palubní dôstojníci, druhí strojní dôstojníci a každá osoba s pridelenou priamou zodpovednosťou za nalodenie a vylodenie pasažierov, naloženie, vyloženie alebo zabezpečenie nákladu alebo za uzatvorenie otvárateľných častí trupu na palubách osobných lodí ro-ro absolvujú schválenú prípravu v oblasti bezpečnosti pasažierov, bezpečnosti nákladu a tesnosti trupu lode v zmysle oddielu A-V/2 ods. 5 kódexu STCW.

10.  Členské štáty zabezpečia, aby sa každej osobe, ktorá získa kvalifikáciu v súlade s odsekmi 6 až 9 tohto nariadenia, vydal písomný doklad o príprave, ktorú táto osoba absolvovala.“

(2)  Dopĺňajú sa tieto predpisy:

Predpis V/3

Minimálne záväzné požiadavky na prípravu a kvalifikáciu kapitánov lodí, dôstojníkov, členov posádky a iného personálu lodí, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF

1.  Tento predpis sa uplatňuje na kapitánov lodí, dôstojníkov, členov posádky a iný personál slúžiaci na palube lodí, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF.

2.  Pred pridelením povinností na palube lodí, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF, musia námorníci absolvovať prípravu požadovanú podľa odsekov 4 až 9 v súlade s ich funkciou, povinnosťami a zodpovednosťami.

3.  Všetci námorníci slúžiaci na palube lodí, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF, sa pred pridelením povinností na palube lodí primerane oboznámia s loďou a konkrétnymi zariadeniami v zmysle článku 14 ods. 1 písm. d) tejto smernice.

4.  Námorníci zodpovední za pridelené bezpečnostné povinnosti súvisiace so starostlivosťou o palivo, používaním paliva alebo reakciou na palivo v núdzovej situácii na palube lodí, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF, musia mať osvedčenie o absolvovaní základnej prípravy na vykonávanie služby na lodiach, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF.

5.  Každý kandidát na vydanie osvedčenia o absolvovaní základnej prípravy na vykonávanie služby na lodiach, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF, musí absolvovať základnú prípravu v súlade s ustanoveniami oddielu A-V/3 ods. 1 kódexu STCW.

6.  Námorníci zodpovední za pridelené bezpečnostné povinnosti súvisiace so starostlivosťou o palivo, používaním paliva alebo systémom reagovania na núdzovú situáciu na palube lodí, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF, a ktorí získali kvalifikáciu a osvedčenie v súlade s predpisom V/1-2 ods. 2 a 5 alebo predpisom V/1-2 ods. 4 a 5 na tankeroch na prepravu skvapalnených plynov, sa považujú za námorníkov spĺňajúcich požiadavky uvedené v oddiele A-V/3 ods. 1 kódexu STCW pre základnú prípravu na vykonávanie služby na lodiach, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF.

7.  Kapitáni lodí, strojní dôstojníci a celý personál s priamou zodpovednosťou za starostlivosť o palivá a palivové systémy a ich používanie na lodiach, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF, musia mať osvedčenie o absolvovaní vyššej odbornej prípravy na vykonávanie služby na lodiach, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF.

8.  Každý kandidát na vydanie osvedčenia o absolvovaní vyššej odbornej prípravy na vykonávanie služby na lodiach, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF, je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti uvedeného v odseku 4 a zároveň:

8.1  absolvoval schválenú vyššiu odbornú prípravu na vykonávanie služby na lodiach, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF, a spĺňa normu spôsobilosti v zmysle oddielu A-V/3 ods. 2 kódexu STCW a

8.2  absolvoval aspoň mesačnú schválenú námornú službu, ktorá zahŕňa najmenej tri operácie tankovania paliva na palube lodí, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF. Dve z troch operácií tankovania paliva sa môžu nahradiť schváleným výcvikom na simulátore tankovania paliva ako súčasť odbornej prípravy uvedenej v bode 8.1.

9.  Kapitáni lodí, strojní dôstojníci a všetky osoby s priamou zodpovednosťou za starostlivosť o palivá a používanie palív na lodiach, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF, ktorí získali kvalifikáciu a osvedčenie v súlade s normami spôsobilosti uvedenými v oddiele A-V/1-2 ods. 2 kódexu STCW pre službu na tankeroch na prepravu skvapalnených plynov, sa považujú za spĺňajúcich požiadavky uvedené v oddiele A-V/3 ods. 2 kódexu STCW na vyššiu odbornú prípravu pre lode, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF, za predpokladu, že tiež:

9.1  splnili požiadavky odseku 6

9.2  splnili požiadavky na tankovanie paliva uvedené v odseku 8.2 alebo sa zúčastnili na vykonaní troch operácií s nákladom na palube tankera na prepravu skvapalnených plynov a

9.3  absolvovali námornú službu v trvaní troch mesiacov počas predchádzajúcich piatich rokov na palube:

9.3.1  lodí, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF;

9.3.2  tankerov prevážajúcich ako náklad palivá, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF, alebo

9.3.3  lodí používajúcich ako palivo plyny alebo palivo s nízkym bodom vzplanutia.

10.  Členské štáty zabezpečia, aby sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydalo námorníkom, ktorí majú kvalifikáciu v súlade s odsekom 4 alebo 7.

11.  Námorníci, ktorí majú osvedčenia o odbornej spôsobilosti v súlade s odsekom 4 alebo 7, absolvujú v intervaloch nepresahujúcich päť rokov príslušnú opakovanú prípravu alebo musia predložiť dôkaz, že počas predchádzajúcich piatich rokov splnili požadovanú normu spôsobilosti.

Predpis V/4

Minimálne záväzné požiadavky na prípravu a kvalifikáciu kapitánov lodí a palubných dôstojníkov na lodiach plaviacich sa v polárnych vodách

1.  Kapitáni lodí, prví palubní dôstojníci a dôstojníci zodpovední za navigačné hliadky na lodiach plaviacich sa v polárnych vodách musia mať osvedčenie o absolvovaní základnej prípravy pre lode plaviace sa v polárnych vodách, ako sa to vyžaduje v polárnom kódexe.

2.  Každý kandidát na vydanie osvedčenia o absolvovaní základnej prípravy pre lode plaviace sa v polárnych vodách absolvoval schválenú základnú prípravu pre lode plaviace sa v polárnych vodách a spĺňa normu spôsobilosti uvedenú v oddiele A-V/4 ods. 1 kódexu STCW.

3.  Kapitáni a prví palubní dôstojníci na lodiach plaviacich sa v polárnych vodách musia mať osvedčenie o absolvovaní vyššej odbornej prípravy pre lode plaviace sa v polárnych vodách, ako to vyžaduje polárny kódex.

4.  Každý kandidát na vydanie osvedčenia o absolvovaní vyššej odbornej prípravy pre lode plaviace sa v polárnych vodách:

4.1  spĺňa požiadavky na osvedčenie o absolvovaní základnej prípravy pre lode plaviace sa v polárnych vodách;

4.2  absolvoval najmenej dva mesiace schválenej námornej služby v palubnej posádke na riadiacej úrovni alebo pri vykonávaní povinností strážnej služby na prevádzkovej úrovni v polárnych vodách alebo inej rovnocennej schválenej námornej služby a

4.3  absolvoval schválenú vyššiu odbornú prípravu pre lode plaviace sa v polárnych vodách a spĺňa normu pre spôsobilosť uvedenú v oddiele A-V/4 ods. 2 kódexu STCW.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydalo námorníkom, ktorí majú kvalifikáciu v súlade s odsekom 2 alebo 4.

6.  Námorníci, ktorí nastúpili na schválenú námornú službu v polárnych vodách pred 1. júlom 2018, musia do 1. júla 2020 vedieť preukázať, že spĺňajú požiadavky odseku 2 tým, že:

6.1  absolvovali schválenú námornú službu na palube lode plaviacej sa v polárnych vodách alebo rovnocennú schválenú námornú službu pri vykonávaní povinností v rámci palubnej posádky na prevádzkovej alebo riadiacej úrovni v období celkovo najmenej troch mesiacov v priebehu predchádzajúcich piatich rokov alebo

6.2  úspešne absolvovali kurz prípravy organizovaný v súlade s usmerneniami k príprave vypracovanými Medzinárodnou námornou organizáciou pre lode plaviace sa v polárnych vodách.

7.  Námorníci, ktorí nastúpili na schválenú námornú službu v polárnych vodách pred 1. júlom 2018, musia do 1. júla 2020 vedieť preukázať, že spĺňajú požiadavky odseku 4 tým, že:

7.1  absolvovali schválenú námornú službu na palube lode plaviacej sa v polárnych vodách alebo rovnocennú schválenú námornú službu pri vykonávaní povinností v rámci palubnej posádke na riadiacej úrovni v období celkovo najmenej troch mesiacov v priebehu predchádzajúcich piatich rokov alebo

7.2  úspešne absolvovali kurz prípravy spĺňajúci usmernenia k príprave stanovené Medzinárodnou námornou organizáciou pre lode plaviace sa v polárnych vodách a absolvovali schválenú námornú službu na palube lode plaviacej sa v polárnych vodách alebo rovnocennú schválenú námornú službu pri vykonávaní povinností v rámci palubnej posádky na riadiacej úrovni v období celkovo najmenej dvoch mesiacov v priebehu predchádzajúcich piatich rokov.“

(1)Ú. v. EÚ C 110, 22.3.2019, s. 125.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019.
(3)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES z 19. novembra 2008 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (Ú. v. EÚ L 323, 3.12.2008, s. 33).
(4)Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 10.
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(6)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22).
(7)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES zo 7. septembra 2005 o vzájomnom uznávaní osvedčení námorníkov vydávaných v členských štátoch a o zmene a doplnení smernice 2001/25/ES (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 160).
(8)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57).

Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne oznámenie