Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0322(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0181/2019

Внесени текстове :

A8-0181/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.23

Приети текстове :

P8_TA(2019)0355

Приети текстове
PDF 139kWORD 49k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел Неокончателна версия
Адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г. ***I
P8_TA-PROV(2019)0355A8-0181/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021 – 2023 г. (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0614),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0396/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 24 януари 2019 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0181/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 134 – параграф 2 – тире 6
„— 2021—2023 г.: 1 %“.
„— 2021—2023 г.: 2%“.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация