Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0322(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0181/2019

Indgivne tekster :

A8-0181/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/04/2019 - 6.23

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0355

Vedtagne tekster
PDF 135kWORD 48k
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles Foreløbig udgave
Justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 ***I
P8_TA-PROV(2019)0355A8-0181/2019

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0614),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på hvis grundlag Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0396/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 24. januar 2019 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0181/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 134 – stk. 2 – led 6
"— 2021–2023: 1 %".
"— 2021–2023: 2 %".

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse