Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0322(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0181/2019

Esitatud tekstid :

A8-0181/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/04/2019 - 6.23

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0355

Vastuvõetud tekstid
PDF 129kWORD 48k
Neljapäev, 4. aprill 2019 - Brüssel Ajutine väljaanne
Iga-aastaste eelmaksete korrigeerimine aastateks 2021–2023 ***I
P8_TA-PROV(2019)0355A8-0181/2019

Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0614),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 177, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0396/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 24. jaanuari 2019. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A8-0181/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 134 – lõige 2 – taane 6
„— 2021.–2023. aastal: 1 %.“.
„— 2021.–2023. aastal: 2 %.“.

(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusalane teave