Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0322(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0181/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0181/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 04/04/2019 - 6.23

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0355

Téacsanna atá glactha
PDF 129kWORD 49k
Déardaoin, 4 Aibreán 2019 - Brussels Eagrán sealadach
Coigeartú an réamh-mhaoinithe bhliantúil i gcomhair na mblianta 2021 go 2023 ***I
P8_TA-PROV(2019)0355A8-0181/2019

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir le coigeartú an réamh-mhaoinithe bliantúil i gcomhair na mblianta 2021 go 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0614),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 177 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0396/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 24 Eanáir 2019(1),

–  tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A8-0181/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún   Leasú
Leasú 1
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe b
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013
Airteagal 134 – mír 2 – fleasc 6
“— 2021–2023: 1 %”.
“— 2021–2023: 2 %”.

(1) Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.

An nuashonrú is déanaí: 8 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil