Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0322(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0181/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0181/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 04/04/2019 - 6.23

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0355

Pieņemtie teksti
PDF 139kWORD 48k
Ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis - Brisele Pagaidu redakcija
Ikgadējā priekšfinansējuma korekcija 2021.–2023. gadam ***I
P8_TA-PROV(2019)0355A8-0181/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 4. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0614),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 177. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0396/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 24. janvāra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A8-0181/2019),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – b punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
134. pants – 2. punkts – 6. ievilkums (jauns)
„— 2021. līdz 2023. gadam: 1 %”.
„— 2021. līdz 2023. gadam: 2 %”.

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. aprīlisJuridisks paziņojums