Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0322(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0181/2019

Ingediende teksten :

A8-0181/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/04/2019 - 6.23

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0355

Aangenomen teksten
PDF 134kWORD 48k
Donderdag 4 april 2019 - Brussel Voorlopige uitgave
Aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023 ***I
P8_TA-PROV(2019)0355A8-0181/2019

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2018)0614),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 177 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0396/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 24 januari 2019(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0181/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – letter b
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 134 – lid 2 – streepje 6
"— 2021–2023: 1 %".
"— 2021–2023: 2 %".

(1) Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling