Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0322(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0181/2019

Teksty złożone :

A8-0181/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/04/2019 - 6.23

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0355

Teksty przyjęte
PDF 145kWORD 48k
Czwartek, 4 kwietnia 2019 r. - Bruksela Wersja tymczasowa
Dostosowanie rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023 ***I
P8_TA-PROV(2019)0355A8-0181/2019

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie dostosowania rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0614),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8‑0396/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 24 stycznia 2019 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0181/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 134 – ustęp 2 – tiret 6
„— 2021–2023: 1 %”.
„— 2021–2023: 2 %”.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna