Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0322(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0181/2019

Texte depuse :

A8-0181/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/04/2019 - 6.23

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0355

Texte adoptate
PDF 132kWORD 48k
Joi, 4 aprilie 2019 - Bruxelles Ediţie provizorie
Ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 ***I
P8_TA-PROV(2019)0355A8-0181/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0614),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 177 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0396/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 24 ianuarie 2019(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0181/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 134 – alineatul 2 – liniuța 6
„— 2021 - 2023: 1 %.”
„— 2021 - 2023: 2 %.”

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Ultima actualizare: 8 aprilie 2019Notă juridică