Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0322(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0181/2019

Predkladané texty :

A8-0181/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.23

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0355

Prijaté texty
PDF 145kWORD 42k
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel Prechodná verzia
Úprava ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 ***I
P8_TA-PROV(2019)0355A8-0181/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o úpravu ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0614),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0396/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 24. januára 2019(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0181/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 134 – odsek 2 – zarážka 6
„– 2021 až 2023: 1 %“.
„– 2021 až 2023: 2 %“.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne oznámenie