Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0322(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0181/2019

Ingivna texter :

A8-0181/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.23

Antagna texter :

P8_TA(2019)0355

Antagna texter
PDF 133kWORD 42k
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel Preliminär utgåva
Justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 ***I
P8_TA-PROV(2019)0355A8-0181/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0614),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 177 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0396/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 24 januari 2019(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A8-0181/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändringsförslag
Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Artikel 1 – led b
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 134 – punkt 2 – strecksats 6
“— 2021–2023: 1 %.”
“— 2021–2023: 2 %.”

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande