Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0154(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0395/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0395/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0359

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 271kWORD 78k
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία ***I
P8_TA-PROV(2019)0359A8-0395/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0307),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0182/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0395/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Λαμβανομένων υπόψη των νέων αναγκών στην Ένωση για τις στατιστικές για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης καθώς και του γεγονότος ότι τα χαρακτηριστικά της μετανάστευσης μεταβάλλονται ταχείας, είναι αναγκαίο ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει την ταχεία προσαρμογή της κατάρτισης στατιστικών για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης στις αλλαγές αυτές .
(2)  Λαμβανομένων υπόψη των νέων αναγκών στην Ένωση για τις στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία, καθώς και του γεγονότος ότι τα χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών ρευμάτων μεταβάλλονται ταχέως, είναι αναγκαίο ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει την ταχεία προσαρμογή της κατάρτισης στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία στις αλλαγές αυτές.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Λόγω των διαρκών αλλαγών και της πολυμορφίας που παρουσιάζουν οι τρέχουσες μεταναστευτικές ροές, απαιτούνται ολοκληρωμένα και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό των μεταναστών, με ανάλυση κατά φύλο, ούτως ώστε να γίνεται κατανοητή η πραγματική κατάσταση, να προσδιορίζονται τρωτά σημεία και ανισότητες, και να παρέχονται αξιόπιστα στοιχεία και πληροφορίες στους φορείς χάραξης πολιτικής για τη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών στο μέλλον.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Για τη στήριξη της Ένωσης ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις που θέτει η μετανάστευση, είναι αναγκαία η συχνότητα διαβίβασης στοιχείων για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης να είναι μικρότερη της ετήσιας.
(3)  Για τη στήριξη της Ένωσης ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις που θέτει η μετανάστευση και να αναπτύξει πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναγκαίο η συχνότητα διαβίβασης στοιχείων για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης να είναι μικρότερη της ετήσιας.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Οι στατιστικές για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης έχουν θεμελιώδη σημασία για τη μελέτη, τον καθορισμό και την αξιολόγηση ενός ευρέος φάσματος πολιτικών, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση της άφιξης των ατόμων που ζητούν προστασία στην Ευρώπη.
(4)  Οι στατιστικές για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης έχουν θεμελιώδη σημασία για τη μελέτη, τον καθορισμό και την αξιολόγηση ενός ευρέος φάσματος πολιτικών, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση της άφιξης των ατόμων που ζητούν προστασία στην Ευρώπη, με στόχο να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες λύσεις.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Οι στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία είναι ουσιώδους σημασίας για την απόκτηση σφαιρικής εικόνας των μεταναστευτικών ρευμάτων εντός της Ένωσης και για την ορθή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη σε πλαίσιο σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Η δίωξη λόγω φύλου αποτελεί λόγο για αίτηση παροχής και για παροχή διεθνούς προστασίας. Οι εθνικές και οι ενωσιακές στατιστικές αρχές θα πρέπει να συλλέγουν τις στατιστικές σχετικά με τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας που βασίζονται σε λόγους φύλου, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007, θα πρέπει να κατανεμηθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι για τη συλλογή, ανάλυση και διάδοση εθνικών και ενωσιακών στατιστικών υψηλής ποιότητας για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία, ειδικότερα μέσω της στήριξης δράσεων στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
______________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 168).
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Ο παρών κανονισμός εγγυάται το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, καθώς και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(10)  Ο παρών κανονισμός εγγυάται το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την απαγόρευση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων, όπως ορίζονται στα άρθρα 7, 8, 21 και 23 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
______________
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Η συλλογή στοιχείων κατά φύλο αναμένεται να καταστήσει δυνατό τον εντοπισμό και την ανάλυση συγκεκριμένων τρωτών σημείων και χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν γυναίκες και άνδρες, αποκαλύπτοντας κενά και ανισότητες. Τα στοιχεία για τη μετανάστευση που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν περισσότερο την ισότητα των φύλων και να προσφέρουν ευκαιρίες για τις μειονεκτούσες ομάδες. Οι στατιστικές για τη μετανάστευση θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη μεταβλητές όπως η έμφυλη ταυτότητα και ο σεξουαλικός προσανατολισμός, ώστε να συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τις εμπειρίες των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ και τις ανισότητες που υφίστανται κατά τις διαδικασίες μετανάστευσης και ασύλου.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά ειδική ανάλυση στοιχείων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(25).
(11)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά τη θέσπιση των κανόνων σχετικά με τους κατάλληλους μορφότυπους διαβίβασης στοιχείων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________________
__________________
25 Κανονισμός (EΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
25 Κανονισμός (EΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 στις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 για την επικαιροποίηση ορισμένων ορισμών και τη συμπλήρωσή του, ούτως ώστε να καθοριστούν οι ομάδες στοιχείων και πρόσθετων αναλύσεων και να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τα πρότυπα ακρίβειας και ποιότητας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου1a. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ίση συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που χειρίζονται την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
________________
ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
(11β)  Η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 απαιτεί την αξιολόγησή της σε τακτά διαστήματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε ενδελεχή αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων που συλλέγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007, την ποιότητά τους και την έγκαιρη παροχή τους, με σκοπό την υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκ του σύνεγγυς διαβουλεύσεις με όλους τους φορείς που συμμετέχουν στη συλλογή δεδομένων σχετικά με το άσυλο, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και άλλων σχετικών διεθνών και μη κυβερνητικών οργανώσεων.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
(-1)  Στο άρθρο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  τις διοικητικές και νομικές διαδικασίες στα κράτη μέλη που αφορούν τη μετανάστευση, τη χορήγηση άδειας παραμονής, υπηκοότητας, ασύλου και άλλων μορφών διεθνούς προστασίας και αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης.
«γ) τις διοικητικές και νομικές διαδικασίες στα κράτη μέλη που αφορούν τη μετανάστευση, τη χορήγηση άδειας παραμονής, υπηκοότητας, ασύλου και άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, την παράνομη είσοδο και διαμονή και τις επιστροφές.»
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο) – στοιχείο α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι
(-1α) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο ι) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
ι)  «αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας» είναι η αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απατρίδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους (2
«ι) «αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας» είναι η αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο η) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2·
_______________
_______________
2 ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 12.
2 Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9).»
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο) – στοιχείο β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια
β)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
ια)  «καθεστώς πρόσφυγα» είναι το καθεστώς πρόσφυγα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2004/83/ΕΚ·
«ια) «καθεστώς πρόσφυγα» είναι το καθεστώς πρόσφυγα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ·»
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο) – στοιχείο γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ
γ)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο ιβ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
ιβ)  «καθεστώς επικουρικής προστασίας» είναι το καθεστώς επικουρικής προστασίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 2004/83/ΕΚ·
«ιβ) «καθεστώς επικουρικής προστασίας» είναι το καθεστώς επικουρικής προστασίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ· »
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο) – στοιχείο δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ
δ)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο ιγ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
ιγ)  «μέλη της οικογένειας» είναι τα μέλη της οικογένειας όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας (3)·
«ιγ) «μέλη της οικογένειας» είναι τα μέλη της οικογένειας όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3·
_______________
_______________
3 ΕΕ L 50 της 25.2.2003, σ. 1.
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).»
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο) – στοιχείο ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε
δ)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο ιε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
ιε)  «ασυνόδευτοι ανήλικοι» είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) της οδηγίας 2004/83/ΕΚ·
«ιε) «ασυνόδευτοι ανήλικοι» είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιβ) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ· »
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο) – στοιχείο στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ
στ)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο ιστ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
ιστ)  «εξωτερικά σύνορα» είναι τα εξωτερικά σύνορα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (12)·
«ιστ) «εξωτερικά σύνορα» είναι τα εξωτερικά σύνορα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5·
________________
________________
5 ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1.
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1).»
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο) – στοιχείο ζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ
ζ)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο ιζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
ιζ)  «υπήκοοι τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος» είναι οι υπήκοοι τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος στα εξωτερικά σύνορα διότι δεν πληρούν όλους τους όρους εισόδου που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 και δεν ανήκουν στις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού·
«ιζ) «υπήκοοι τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος» είναι οι υπήκοοι τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος στα εξωτερικά σύνορα διότι δεν πληρούν όλους τους όρους εισόδου που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 και δεν ανήκουν στις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού· »
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο) – στοιχείο η (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ α (νέο)
η)  Στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιθα) «απομάκρυνση» είναι η απομάκρυνση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*·
________________
* Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).»
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο) – στοιχείο θ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ β (νέο)
θ)  Στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιθβ) «οικειοθελής αναχώρηση» είναι η οικειοθελής αναχώρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 8 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·»
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο) – στοιχείο ι (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ γ (νέο)
ι)  Στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιθγ) «επικουρούμενη οικειοθελής επιστροφή» είναι η οικειοθελής αναχώρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 8 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ υποστηριζόμενη από την παροχή υλικοτεχνικής, οικονομικής ή άλλου είδους υλικής συνδρομής·»
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο) – στοιχείο ια (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 2 – παράγραφος 3
ια)  Η παράγραφος 3 διαγράφεται.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 3
(-1β) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 3
«Άρθρο 3
Στατιστικές σχετικά με τη διεθνή μετανάστευση, τον συνήθως διαμένοντα πληθυσμό και την απόκτηση υπηκοότητας
Στατιστικές σχετικά με τη διεθνή μετανάστευση, τον συνήθως διαμένοντα πληθυσμό και την απόκτηση υπηκοότητας
1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό:
1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό:
α)  των εισερχόμενων στην επικράτεια ενός κράτους μέλους μεταναστών, κατά:
α)  των εισερχόμενων στην επικράτεια ενός κράτους μέλους μεταναστών, κατά:
(i)  ομάδες υπηκοοτήτων κατά ηλικία και φύλο·
(i)  ομάδες υπηκοοτήτων κατά ηλικία και φύλο·
(ii)  ομάδες χωρών γέννησης κατά ηλικία και φύλο·
(ii)  ομάδες χωρών γέννησης κατά ηλικία και φύλο·
(iii)  ομάδες χωρών προηγούμενης συνήθους διαμονής κατά ηλικία και φύλο·
(iii)  ομάδες χωρών προηγούμενης συνήθους διαμονής κατά ηλικία και φύλο·
β)  των εξερχόμενων από την επικράτεια ενός κράτους μέλους μεταναστών, κατά:
β)  των εξερχόμενων από την επικράτεια ενός κράτους μέλους μεταναστών, κατά:
(i)  ομάδες υπηκοοτήτων·
(i)  ομάδες υπηκοοτήτων·
(ii)  ηλικία·
(ii)  ηλικία·
(iii)  φύλο·
(iii)  φύλο·
(iv)  ομάδες χωρών της επόμενης συνήθους διαμονής·
(iv)  ομάδες χωρών της επόμενης συνήθους διαμονής·
γ)  των προσώπων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο κράτος μέλος στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά:
γ)  των προσώπων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο κράτος μέλος στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά:
(i)  ομάδες υπηκοοτήτων κατά ηλικία και φύλο·
(i)  ομάδες υπηκοοτήτων κατά ηλικία και φύλο·
ii)  ομάδες χωρών γέννησης κατά ηλικία και φύλο·
ii)  ομάδες χωρών γέννησης κατά ηλικία και φύλο·
δ)  των προσώπων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην επικράτεια του κράτους μέλους και έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς την υπηκοότητα του κράτους μέλους και είχαν προηγουμένως την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας ή ήταν προηγουμένως απάτριδες, κατά ηλικία και φύλο, και κατά την προηγούμενη υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων και κατά το αν τα πρόσωπα ήταν προηγουμένως απάτριδες.
δ)  των προσώπων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην επικράτεια του κράτους μέλους και έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς την υπηκοότητα του κράτους μέλους και είχαν προηγουμένως την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας ή ήταν προηγουμένως απάτριδες, κατά ηλικία και φύλο, και κατά την προηγούμενη υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων και κατά το αν τα πρόσωπα ήταν προηγουμένως απάτριδες. »
δα)  των προσώπων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην επικράτεια του κράτους μέλους και έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς άδεια διαμονής μακράς διάρκειας, κατά ηλικία και φύλο.
2.  Οι στατιστικές της παραγράφου 1 έχουν περίοδο αναφοράς το ένα ημερολογιακό έτος και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός δώδεκα μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. Πρώτο έτος αναφοράς είναι το 2008.
2.  Οι στατιστικές της παραγράφου 1 έχουν περίοδο αναφοράς το ένα ημερολογιακό έτος και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός δώδεκα μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. Πρώτο έτος αναφοράς είναι το 2020.»
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
-α) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που έχουν αποσυρθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
«γ) των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που έχουν αποσυρθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, κατά είδος απόσυρσης·»
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας, και των οποίων η αίτηση διεκπεραιώθηκε με την ταχεία διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 8 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*·
__________________
* Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60).
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας, και των οποίων η αίτηση διεκπεραιώθηκε με τις διαδικασίες στα σύνορα που αναφέρονται στο άρθρο 43 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο)
δγ)  των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, και τα οποία εξαιρούνται από την ταχεία διαδικασία ή τη διαδικασία στα σύνορα σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 και το άρθρο 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ·
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ δ (νέο)
δδ)  των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας χωρίς να έχουν καταχωριστεί στο Eurodac όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*·
__________________
* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 1).
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ε (νέο)
δε)  των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και τα οποία είναι σε θέση να επιδείξουν αποδεικτικά έγγραφα που μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίησή τους·
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ στ (νέο)
δστ)  των προσώπων που έχουν υποβάλει μεταγενέστερη αίτηση διεθνούς προστασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ζ (νέο)
δζ)  των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και τα οποία τελούσαν υπό κράτηση σύμφωνα με την οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* στο τέλος της περιόδου αναφοράς, με ανάλυση κατά τον μήνα έναρξης της κράτησής τους και τους λόγους της κράτησής τους·
____________________
* Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96).
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ η (νέο)
δη)  των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας, και τα οποία υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε την κράτησή τους σύμφωνα με την οδηγία 2013/33/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ θ (νέο)
δθ)  των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας, και τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διοικητικής ή δικαστικής απόφασης ή πράξης που διέτασσε μέτρο εναλλακτικό της κράτησης σύμφωνα με την οδηγία 2013/33/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, με ανάλυση κατά είδος εναλλακτικού μέτρου ως εξής:
(i)  εμφάνιση ενώπιον των αρχών·
(ii)  κατάθεση χρηματικής εγγύησης·
(iii)  υποχρέωση διαμονής σε υποδεικνυόμενο μέρος·
(iv)  άλλο είδος μέτρου εναλλακτικού της κράτησης·
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ι (νέο)
δι)  των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, και τα οποία υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε μέτρο εναλλακτικό της κράτησης σύμφωνα με την οδηγία 2013/33/ΕΕ στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά τον μήνα, τη διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που εκδόθηκε κατά των εν λόγω προσώπων, και με περαιτέρω ανάλυση κατά είδος εναλλακτικού μέτρου ως εξής:
(i)  εμφάνιση ενώπιον των αρχών·
(ii)  κατάθεση χρηματικής εγγύησης·
(iii)  υποχρέωση διαμονής σε υποδεικνυόμενο μέρος·
(iv)  άλλο είδος μέτρου εναλλακτικού της κράτησης·
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ια (νέο)
δια)  των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας και έχουν υποβληθεί σε διαδικασία εκτίμησης ηλικίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιβ (νέο)
διβ)  των αποφάσεων σχετικά με τις εκτιμήσεις της ηλικίας των αιτούντων, με ανάλυση κατά:
(i)  εκτιμήσεις που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο αιτών είναι ανήλικος·
(ii)  εκτιμήσεις που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο αιτών είναι ενήλικος·
(iii)  εκτιμήσεις που δεν έχουν εξαγάγει οριστικά συμπεράσματα ή που έχουν εγκαταλειφθεί·
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιγ (νέο)
διγ)  των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας και που έχουν αναγνωριστεί ως χρήζοντα ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ ή ως αιτούντες με ειδικές ανάγκες υποδοχής κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ια) της οδηγίας 2013/33/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιδ (νέο)
διδ)  των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας και που έχουν επωφεληθεί από δωρεάν νομική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 20 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, με ανάλυση κατά διαδικασία σε πρώτο και δεύτερο βαθμό·
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιε (νέο)
διε)  των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας και τα οποία έχουν επωφεληθεί από υλικές συνθήκες υποδοχής που παρέχουν επαρκές βιοτικό επίπεδο για τους αιτούντες, σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ, στο τέλος της περιόδου αναφοράς·
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιστ (νέο)
διστ)  των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και για τα οποία έχει οριστεί εκπρόσωπος σύμφωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιζ (νέο)
διζ)  των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας και έχουν αναγνωριστεί ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και στα οποία έχει χορηγηθεί πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιη (νέο)
διη)  των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, έχουν αναγνωριστεί ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, με ανάλυση κατά τους λόγους της τοποθέτησης·
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ιθ (νέο)
διθ)  του μέσου αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων ανά κηδεμόνα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – τελευταίο εδάφιο
Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων και κατά ασυνόδευτων ανηλίκων. Έχουν περίοδο αναφοράς τον ένα ημερολογιακό μήνα και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός δύο μηνών από το τέλος του μήνα αναφοράς. Πρώτος μήνας αναφοράς είναι ο Ιανουάριος του 2020.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
βα)  Στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α)  των προσώπων που καλύπτονται από πρωτοβάθμιες αποφάσεις απόρριψης αιτήσεων διεθνούς προστασίας, όπως είναι οι αποφάσεις που θεωρούν τις αιτήσεις μη παραδεκτές ή αβάσιμες, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τη διαδικασία προτεραιότητας και την ταχεία διαδικασία από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·
«α) των προσώπων που καλύπτονται από πρωτοβάθμιες αποφάσεις απόρριψης αιτήσεων διεθνούς προστασίας που λαμβάνονται από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, κατά:
(i)  αποφάσεις που κρίνουν τις αιτήσεις μη παραδεκτές, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο απαραδέκτου·
(ii)  αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως αβάσιμες·
(iii)  αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως προδήλως αβάσιμες σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο απόρριψης·
(iv)  αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως προδήλως αβάσιμες σύμφωνα με την ταχεία διαδικασία, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο επιτάχυνσης και λόγο απόρριψης·
(v)  αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις λόγω του γεγονότος ότι ο αιτών δικαιούται προστασία στη χώρα καταγωγής του σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ· »
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
ββ)  Στην παράγραφο 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
β)  των προσώπων που καλύπτονται από πρωτοβάθμιες αποφάσεις για τη χορήγηση ή την αναστολή του καθεστώτος του πρόσφυγος, που ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·
«β) των προσώπων που καλύπτονται από πρωτοβάθμιες αποφάσεις που ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για τη χορήγηση, την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος του πρόσφυγος λόγω παύσης, αποκλεισμού ή για άλλους λόγους· οι αποφάσεις παύσης ή αποκλεισμού αναλύονται περαιτέρω κατά τον ειδικό λόγο στον οποίο βασίζεται η παύση ή ο αποκλεισμός·»
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
βγ)  Στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  των προσώπων που καλύπτονται από πρωτοβάθμιες αποφάσεις για τη χορήγηση ή την αναστολή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, που ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·
«γ) των προσώπων που καλύπτονται από πρωτοβάθμιες αποφάσεις που ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για τη χορήγηση, την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας λόγω παύσης, αποκλεισμού ή για άλλους λόγους· οι αποφάσεις παύσης ή αποκλεισμού αναλύονται περαιτέρω κατά τον ειδικό λόγο στον οποίο βασίζεται η παύση ή ο αποκλεισμός· »
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)
βδ)  Στην παράγραφο 2, προστίθεται το εξής σημείο:
«ε α) των προσώπων που καλύπτονται από πρωτοβάθμιες αποφάσεις οι οποίες μειώνουν ή αναστέλλουν υλικές συνθήκες υποδοχής και οι οποίες ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, με ανάλυση κατά τύπο απόφασης, διάρκεια μείωσης ή αναστολής και κατά λόγο.»
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – τελευταίο εδάφιο
Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων και κατά ασυνόδευτων ανηλίκων. Έχουν περίοδο αναφοράς τους τρείς ημερολογιακούς μήνες και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός δύο μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η πρώτη περίοδος αναφοράς εκτείνεται από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2020.
Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων και κατά ασυνόδευτων ανηλίκων. Έχουν περίοδο αναφοράς τους τρείς ημερολογιακούς μήνες και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός δύο μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η πρώτη περίοδος αναφοράς εκτείνεται από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2020.
Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται περαιτέρω κατά αποφάσεις που ελήφθησαν έπειτα από προσωπική συνέντευξη και αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς προσωπική συνέντευξη. Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με αποφάσεις που ελήφθησαν έπειτα από προσωπική συνέντευξη αναλύονται περαιτέρω κατά προσωπικές συνεντεύξεις στο πλαίσιο των οποίων ο αιτών επωφελήθηκε από υπηρεσίες διερμηνείας και σε προσωπικές συνεντεύξεις στο πλαίσιο των οποίων ο αιτών δεν επωφελήθηκε από υπηρεσίες διερμηνείας.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
δα)  Στην παράγραφο 3, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
β)  των προσώπων που καλύπτονται από τελικές αποφάσεις απόρριψης αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας, όπως είναι οι αποφάσεις που θεωρούν τις αιτήσεις μη παραδεκτές ή αβάσιμες, καθώς και οι αποφάσεις διοικητικών ή δικαστικών οργάνων που έχουν ληφθεί με τη διαδικασία προτεραιότητας και την ταχεία διαδικασία ύστερα από έφεση ή επανεξέταση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·
«β) των προσώπων που καλύπτονται από τελικές αποφάσεις απόρριψης αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας που έχουν ληφθεί από διοικητικά ή δικαστικά όργανα ύστερα από έφεση ή επανεξέταση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, κατά:
(i)  αποφάσεις που κρίνουν τις αιτήσεις μη παραδεκτές, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο απαραδέκτου·
(ii)  αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως αβάσιμες·
(iii)  αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως προδήλως αβάσιμες σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο απόρριψης·
(iv)  αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως προδήλως αβάσιμες σύμφωνα με την ταχεία διαδικασία, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο επιτάχυνσης και λόγο απόρριψης·
(v)  αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις λόγω του γεγονότος ότι ο αιτών δικαιούται προστασία στη χώρα καταγωγής του σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ· »
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
δβ)  Στην παράγραφο 3, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  των προσώπων που καλύπτονται από τελικές αποφάσεις για τη χορήγηση ή την αναστολή του καθεστώτος του πρόσφυγος που ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα ύστερα από έφεση ή επανεξέταση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·
«γ) των προσώπων που καλύπτονται από τελικές αποφάσεις που ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για τη χορήγηση, την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος του πρόσφυγος λόγω παύσης, αποκλεισμού ή για άλλους λόγους· οι αποφάσεις παύσης ή αποκλεισμού αναλύονται περαιτέρω κατά τον ειδικό λόγο στον οποίο βασίζεται η παύση ή ο αποκλεισμός· »
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δγ)  Στην παράγραφο 3, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
δ)  των προσώπων που καλύπτονται από τελικές αποφάσεις για τη χορήγηση ή την αναστολή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας που ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα ύστερα από έφεση ή επανεξέταση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·
«δ) των προσώπων που καλύπτονται από τελικές αποφάσεις που ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για τη χορήγηση, την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας λόγω παύσης, αποκλεισμού ή για άλλους λόγους· οι αποφάσεις παύσης ή αποκλεισμού αναλύονται περαιτέρω κατά τον ειδικό λόγο στον οποίο βασίζεται η παύση ή ο αποκλεισμός· »
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)
δδ)  Στην παράγραφο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ζα) των προσώπων που καλύπτονται από τελικές αποφάσεις οι οποίες μειώνουν ή αναστέλλουν υλικές συνθήκες υποδοχής και οι οποίες ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, κατά τύπο απόφασης, διάρκεια μείωσης ή αναστολής και κατά λόγο.»
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – τελευταίο εδάφιο
Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ), δ), ε), στ) και ζ) αναλύονται περαιτέρω κατά ηλικία και φύλο και κατά υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων, και κατά ασυνόδευτων ανηλίκων. Επιπλέον, όσον αφορά το στοιχείο ζ), τα στατιστικά στοιχεία αναλύονται περαιτέρω κατά τη χώρα διαμονής και κατά το είδος της αίτησης ασύλου. Έχουν περίοδο αναφοράς ένα ημερολογιακό έτος και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός τριών μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το 2020.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέο)
εα)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3a. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια των προσφυγών, σε ημερολογιακές ημέρες, από τη στιγμή της κατάθεσης της προσφυγής μέχρι τη στιγμή έκδοσης πρωτοβάθμιας απόφασης επί της προσφυγής.»
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – τελευταίο εδάφιο
Τα στατιστικά αυτά στοιχεία έχουν περίοδο αναφοράς το ένα ημερολογιακό έτος και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός τριών μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το 2020.
Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων και κατά ασυνόδευτους ανηλίκους. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία έχουν περίοδο αναφοράς τον έναν ημερολογιακό μήνα και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός τριών μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η πρώτη περίοδος αναφοράς είναι ο Ιανουάριος του 2020.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο η α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 (νέο)
ηα)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4a. Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 αναλύονται κατά μήνα υποβολής της αίτησης.»
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) – στοιχείο α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 5 – τίτλος
(1α)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
α)  Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Στατιστικές σχετικά με την αποτροπή της παράνομης εισόδου και παραμονής
«Στατιστικές σχετικά με την αποτροπή της παράτυπης εισόδου και παραμονής»
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) – στοιχείο β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
β)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α)  των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος στην επικράτεια του κράτους μέλους στα εξωτερικά του σύνορα·
«α) των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος στην επικράτεια του κράτους μέλους στα εξωτερικά του σύνορα, κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα· »
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) – στοιχείο γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
γ)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
β)  των υπηκόων τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να διατελούν παρανόμως στην επικράτεια του κράτους μέλους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί μετανάστευσης.
«β) των υπηκόων τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να διατελούν παρατύπως στην επικράτεια του κράτους μέλους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί μετανάστευσης.»
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) – στοιχείο δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
β)  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Τα στατιστικά στοιχεία του στοιχείου β) αναλύονται κατά ηλικία και φύλο και κατά υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων.
«Τα στατιστικά στοιχεία του στοιχείου β) αναλύονται κατά ηλικία και φύλο, υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων, κατά τους λόγους της σύλληψής τους και τον τόπο της σύλληψής τους.»
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)
-α) τον αριθμό των αιτήσεων για χορήγηση πρώτης άδειας διαμονής που υποβλήθηκαν από υπηκόους τρίτων χωρών, κατά υπηκοότητα, κατά λόγο αίτησης της άδειας, κατά ηλικία και κατά φύλο·
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α α (νέο)
-αα) τον αριθμό των απορριφθέντων αιτήσεων για χορήγηση πρώτης άδειας διαμονής που υποβλήθηκαν από υπηκόους τρίτων χωρών, κατά υπηκοότητα, κατά λόγο αίτησης της άδειας, κατά ηλικία και κατά φύλο·
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α β (νέο)
-αβ) τον αριθμό των αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής που αλλάζουν το καθεστώς μετανάστη ή την αιτία παραμονής οι οποίες απορρίφθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς, κατά υπηκοότητα, κατά λόγο αρνήσεως της άδειας, κατά ηλικία και κατά φύλο·
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i
(i)  άδειες που εκδόθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς κατά την οποία χορηγήθηκε στο άτομο άδεια παραμονής για πρώτη φορά, κατά υπηκοότητα, αιτιολογία έκδοσης της άδειας, διάρκεια ισχύος της άδειας, ηλικία και φύλο·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii
(ii)  άδειες που εκδόθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς κατά την οποία ένα άτομο άλλαξε καθεστώς μετανάστη ή αιτία παραμονής, κατά υπηκοότητα, αιτιολογία έκδοσης της άδειας, διάρκεια ισχύος της άδειας, ηλικία και φύλο·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii
(iii)  έγκυρες άδειες στο τέλος της περιόδου αναφοράς (αριθμός αδειών που εκδόθηκαν, δεν ανεστάλησαν και δεν έληξαν) κατά υπηκοότητα, αιτιολογία έκδοσης της άδειας, διάρκεια ισχύος της άδειας, ηλικία και φύλο·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τον αριθμό των επί μακρόν διαμενόντων στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά υπηκοότητα, είδος καθεστώτος επί μακρόν διαμονής, κατά ηλικία και φύλο.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Για τα στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται βάσει των στοιχείων -α), -αα) και α), οι άδειες που εκδίδονται για οικογενειακούς λόγους αναλύονται περαιτέρω κατά λόγο και κατά καθεστώς του συντηρούντος τον υπήκοο τρίτης χώρας.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
-α) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α)  τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι διατελούν παρανόμως στην επικράτεια του κράτους μέλους και για τους οποίους έχει εκδοθεί διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη η οποία διαπιστώνει ή δηλώνει ότι η παραμονή τους είναι παράνομη και με την οποία υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την επικράτεια του κράτους μέλους, κατά υπηκοότητα των συγκεκριμένων ατόμων·
«α) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι διατελούν σε παράτυπη κατάσταση στην επικράτεια του κράτους μέλους και για τους οποίους έχει εκδοθεί διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη η οποία διαπιστώνει ή δηλώνει ότι η παραμονή τους είναι παράτυπη και με την οποία υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την επικράτεια του κράτους μέλους, κατά υπηκοότητα των συγκεκριμένων ατόμων και κατά των λόγων της απόφασης· »
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
-αα) Στην παράγραφο 1, παρεμβάλλονται τα εξής:
«αα) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου οι οποίοι υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη απαγόρευσης εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων·»
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
-αβ) Στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«αβ) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε την κράτησή τους σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·»
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)
-αγ) Στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«αγ) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε την κράτησή τους σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά τον μήνα έναρξης της κράτησης των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών·»
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α δ (νέο)
-αδ) Στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«αδ) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε μέτρο εναλλακτικό της κράτησης σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, κατά είδος εναλλακτικού μέτρου ως εξής:
(i)  εμφάνιση ενώπιον των αρχών·
(ii)  κατάθεση χρηματικής εγγύησης·
(iii)  υποχρέωση διαμονής σε υποδεικνυόμενο μέρος·
(iv)  άλλο είδος μέτρου εναλλακτικού της κράτησης·»
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α ε (νέο)
-αε) Στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«αε) των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε μέτρο εναλλακτικό της κράτησης σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΕ στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά τον μήνα έκδοσης της διοικητικής ή δικαστικής απόφασης ή πράξης κατά των εν λόγω προσώπων, με περαιτέρω ανάλυση κατά το είδος του εναλλακτικού μέτρου ως εξής:
(i)  εμφάνιση ενώπιον των αρχών·
(ii)  κατάθεση χρηματικής εγγύησης·
(iii)  υποχρέωση διαμονής σε υποδεικνυόμενο μέρος·
(iv)  άλλο είδος μέτρου εναλλακτικού της κράτησης·»
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α στ (νέο)
-αστ) Στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«αστ) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε αναβολή της απομάκρυνσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ κατά την περίοδο αναφοράς, με ανάλυση κατά λόγο αναβολής και υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων·»
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α ζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α ζ (νέο)
-αζ) Στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«αζ) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε την κράτησή τους και οι οποίοι κίνησαν διαδικασία επανεξέτασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·»
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι εγκατέλειψαν πράγματι την επικράτεια του κράτους μέλους, ύστερα από διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α), κατά υπηκοότητα των ατόμων που επιστρέφουν, τύπο επιστροφής και βοήθειας που λαμβάνεται, καθώς και κατά χώρα προορισμού.
β)  τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι εγκατέλειψαν πράγματι την επικράτεια του κράτους μέλους, ύστερα από διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α), κατά υπηκοότητα των ατόμων που επιστρέφουν, τύπο επιστροφής και βοήθειας που λαμβάνεται, καθώς και κατά χώρα προορισμού, και περαιτέρω ανάλυση κατά επιστροφή στη χώρα καταγωγής του υπηκόου τρίτης χώρας·
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
αα)  Στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«βα) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι εγκατέλειψαν την επικράτεια του κράτους μέλους, ύστερα από διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη, με ανάλυση κατά τύπο απόφασης ή πράξης ως εξής:
(i)  με βάση επίσημη συμφωνία επανεισδοχής της Ένωσης·
(ii)  με βάση άτυπη συμφωνία επανεισδοχής της Ένωσης·
(iii)  με βάση εθνική συμφωνία επανεισδοχής·
Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται περαιτέρω κατά χώρα προορισμού και ιθαγένεια του συγκεκριμένου προσώπου.»
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Οι στατιστικές της παραγράφου 1 έχουν περιόδους αναφοράς τρεις ημερολογιακούς μήνες και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός δύο μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η πρώτη περίοδος αναφοράς εκτείνεται από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο 2020.
2.  Οι στατιστικές της παραγράφου 1 αναλύονται κατά ηλικία και φύλο των συγκεκριμένων προσώπων και κατά ασυνόδευτους ανηλίκους. Έχουν περιόδους αναφοράς έναν ημερολογιακό μήνα και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός δύο εβδομάδων από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η πρώτη περίοδος αναφοράς είναι ο Ιανουάριος του 2020.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
(4α)  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποίησαν, τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν τις συγκεκριμένες πηγές και τις συνέπειες των πηγών αυτών στην ποιότητα των στατιστικών και στις μεθόδους εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν, και ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) για τις τυχόν αλλαγές.
«2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποίησαν, τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν τις συγκεκριμένες πηγές και τις συνέπειες των πηγών αυτών στην ποιότητα των στατιστικών, τους μηχανισμούς που τέθηκαν σε εφαρμογή για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις μεθόδους εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν, και ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) για τις τυχόν αλλαγές.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 9 α (νέο)
(4β)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 9α
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, για την τροποποίηση των ορισμών που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα ακόλουθα:
α)  ορισμός των κατηγοριών ομάδων χωρών γέννησης, ομάδων χωρών προηγούμενης και επόμενης συνήθους διαμονής, και ομάδων υπηκοοτήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·
β)  ορισμός των κατηγοριών αιτιολογιών της έκδοσης αδειών διαμονής όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
γ)  ορισμός πρόσθετων αναλύσεων στοιχείων·
δ)  καθορισμός των κανόνων για τα πρότυπα ακρίβειας και ποιότητας.»
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 και τον ορισμό των κανόνων για τους κατάλληλους μορφότυπους διαβίβασης των δεδομένων όπως προβλέπεται στο άρθρο 9.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με σκοπό τον ορισμό των κανόνων για τους κατάλληλους μορφότυπους διαβίβασης των δεδομένων όπως προβλέπεται στο άρθρο 9. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – σημείο δ
β)  Στην παράγραφο 2, το στοιχείο δ) απαλείφεται.
β)   Η παράγραφος 2 διαγράφεται.
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 10 α (νέο)
(5α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 10α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από… [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].
3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9α αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο) – στοιχείο α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 11 – τίτλος
(5β)  Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
α)  ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Επιτροπή
«Διαδικασία επιτροπής»
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο) – στοιχείο β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
β)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Κατά την έγκριση των εκτελεστικών μέτρων, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος που έχει συσταθεί βάσει της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ.
«1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.»
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο) – στοιχείο γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
γ)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
«2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11 του εν λόγω κανονισμού.»
Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β – στοιχείο δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
δ)  η παράγραφος 3 διαγράφεται.
Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου