Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0154(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0395/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0395/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0359

Hyväksytyt tekstit
PDF 224kWORD 61k
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat yhteisön tilastot ***I
P8_TA-PROV(2019)0359A8-0395/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0307),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0182/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A8-0395/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Jotta unionissa voidaan vastata uusiin turvapaikka-asioita ja hallittua muuttoliikettä koskeviin tilastotarpeisiin ja koska muuttoliikkeen ominaispiirteet voivat muuttua nopeasti, tarvitaan kehys, joka mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin tarpeisiin turvapaikka-asioita ja hallittua muuttoliikettä koskevien tilastojen osalta.
(2)  Jotta unionissa voidaan vastata uusiin muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskeviin tilastotarpeisiin ja koska muuttoliikkeen ominaispiirteet voivat muuttua nopeasti, tarvitaan kehys, joka mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin tarpeisiin muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevien tilastojen osalta.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Koska nykyiset muuttoliikevirrat muuttuvat alati ja ovat luonteeltaan erilaisia, muuttajaväestöstä tarvitaan kattavia ja vertailukelpoisia sukupuolen mukaan eriteltyjä tilastotietoja, jotta voidaan hahmottaa todellinen tilanne, havaita heikkoudet ja eriarvoinen kohtelu ja tuottaa poliittisille päättäjille luotettavaa tietoa tulevan politiikan määrittämistä varten.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Jotta voidaan tukea unionia, kun se pyrkii reagoimaan tehokkaasti muuttoliikkeen asettamiin haasteisiin, turvapaikka-asioita ja hallittua muuttoliikettä koskevia tietoja tarvitaan vuosittaista toimitusta tiheämmin.
(3)  Jotta voidaan tukea unionia, kun se pyrkii reagoimaan tehokkaasti muuttoliikkeen asettamiin haasteisiin ja kehittämään sukupuolitietoista ja ihmisoikeuksiin perustuvaa politiikkaa, turvapaikka-asioita ja hallittua muuttoliikettä koskevia tietoja tarvitaan vuosittaista toimitusta tiheämmin.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Turvapaikka-asioita ja hallittua muuttoliikettä koskevat tilastot ovat olennaisen tärkeitä lukuisten politiikan alojen tutkimuksessa, määrittelyssä ja arvioinnissa, erityisesti kun vastataan suojelua Euroopasta hakevien henkilöiden saapumiseen.
(4)  Turvapaikka-asioita ja hallittua muuttoliikettä koskevat tilastot ovat olennaisen tärkeitä lukuisten politiikan alojen tutkimuksessa, määrittelyssä ja arvioinnissa, erityisesti kun vastataan suojelua Euroopasta hakevien henkilöiden saapumiseen ja kun pyritään parhaisiin ratkaisuihin.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat tilastot ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan saada kokonaiskuva muuttoliikkeestä unionissa ja jotta jäsenvaltiot voivat soveltaa unionin lainsäädäntöä asianmukaisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tarkoitettuja perusoikeuksia kunnioittaen.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)
(4 b)  Sukupuoleen perustuva vaino oikeuttaa hakemaan ja saamaan kansainvälistä suojelua. Kansallisten ja unionin tilastoviranomaisten olisi laadittava tilastot kansainvälistä suojelua hakemuksista, joissa suojelua haetaan sukupuoleen sekä sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan liittyvistä syistä.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Jotta asetuksen (EY) No 862/2007 tavoitteet saavutettaisiin, laadukkaiden muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevien kansallisten ja unionin tilastojen keruuseen, analysointiin ja levittämiseen olisi osoitettava riittävästi varoja erityisesti tukemalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/20141a mukaisia toimia.
______________
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta (EUVLJ L 150, 20.5.2014, s. 168).
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Tällä asetuksella taataan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa tarkoitettu oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen ja henkilötietojen suojaan.
(10)  Tällä asetuksella taataan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 8, 21 ja 23 artiklassa tarkoitettu ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/6791a mukainen oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, henkilötietojen suojaan, syrjimättömyyteen ja sukupuolten tasa-arvoon.
______________
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)  Sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen keräämisen olisi mahdollistettava naisten ja miesten erityisten haavoittuvuuksien ja valmiuksien tunnistaminen ja analysointi sekä puutteiden ja eriarvoisuuden havaitseminen. Sukupuolinäkökulman huomioivilla muuttoliiketiedoilla voidaan edistää tasa-arvoa ja tarjota mahdollisuuksia epäedullisessa asemassa oleville ryhmille. Muuttoliiketilastoissa olisi myös otettava huomioon sukupuoli-identiteetti ja sukupuolinen suuntautuminen, jotta voidaan kerätä tietoa hlbtiq+-ihmisten kokemuksista ja eriarvoisesta kohtelusta muuttoliike- ja turvapaikkaprosesseissa.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Jotta varmistettaisiin tämän asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta erittelyiden vahvistamisen osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(25) mukaisesti.
11.   Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta tietojen asianmukaisia toimittamismuotoja koskevien sääntöjen vahvistamisen osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201125 mukaisesti.
__________________
__________________
25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Jotta asetusta (EY) N:o 826/2007 voitaisiin mukauttaa teknologisen ja taloudellisen kehityksen myötä, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joilla muutetaan asetusta (EY) N:o 862/2007 tiettyjen määritelmien päivittämiseksi ja täydennetään sitä tietojen ryhmittelyistä ja lisäerittelyistä päättämiseksi ja tarkkuutta ja laatustandardeja koskevien sääntöjen vahvistamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti1a. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
________________
1a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)
(11 b)  Asetuksen (EY) N:o 862/2007 soveltamisen tehokas valvonta edellyttää, että soveltamista arvioidaan säännöllisin väliajoin. Komission olisi arvioitava perusteellisesti asetuksen (EY) No 862/2007 perusteella koottuja tilastoja, niiden laatua ja oikea-aikaista toimitusta Euroopan parlamentille ja neuvostolle raportointia varten. Kaikkia turvapaikkatietojen keräämiseen osallistuvia toimijoita, mukaan lukien Yhdistyneiden kansakuntien järjestöt ja muut asiaan liittyvät kansainväliset ja valtiosta riippumattomat järjestöt, on kuultava tiiviisti.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
-1)  Korvataan 1 artiklan c alakohta seuraavasti:
c)  maahanmuuttoon, oleskeluluvan myöntämiseen, kansalaisuuteen, turvapaikkaan ja muihin kansainvälisen suojelun muotoihin sekä laittoman maahanmuuton estämiseen liittyvät hallinnolliset ja oikeudelliset menettelyt ja prosessit jäsenvaltioissa.
”c) maahanmuuttoon, oleskeluluvan myöntämiseen, kansalaisuuteen, turvapaikkaan ja muihin kansainvälisen suojelun muotoihin, luvattomaan maahantuloon ja oleskeluun sekä palautuksiin liittyvät hallinnolliset ja oikeudelliset menettelyt ja prosessit jäsenvaltioissa.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta – a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
2 artikla – 1 kohta – j alakohta
-1 a) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:
a)  Korvataan 1 kohdan j alakohta seuraavasti:
j)’kansainvälistä suojelua koskevalla hakemuksella’ kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY (2) 2 artiklan g alakohdan määritelmän mukaista kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta;
’kansainvälistä suojelua koskevalla hakemuksella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/95/EU2 2 artiklan h alakohdassa määriteltyä kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta;
_______________
_______________
2 EUVL L 304, 30.9.2004, s. 12.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9).”
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta – b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
2 artikla – 1 kohta – k alakohta
b)  Korvataan 1 kohdan k alakohta seuraavasti:
k)’pakolaisasemalla’ direktiivin 2004/83/EY 2 artiklan d alakohdan määritelmän mukaista pakolaisasemaa;
”k) ’pakolaisasemalla’ direktiivin 2011/95/EU 2 artiklan e alakohdan määritelmän mukaista pakolaisasemaa;”
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta – c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
2 artikla – 1 kohta – l alakohta
c)  Korvataan 1 kohdan l alakohta seuraavasti:
l)’toissijaisella suojeluasemalla’ direktiivin 2004/83/EY 2 artiklan f alakohdan määritelmän mukaista toissijaista suojeluasemaa;
l) ’toissijaisella suojeluasemalla’ direktiivin 2011/95/EU 2 artiklan g alakohdan määritelmän mukaista toissijaista suojeluasemaa;”
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta – d alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
2 artikla – 1 kohta – m alakohta
d)  Korvataan 1 kohdan m alakohta seuraavasti:
m)’perheenjäsenillä’ niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, 18 päivänä helmikuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003(3) 2 artiklan i alakohdan määritelmän mukaista perheenjäsentä;
m) ’perheenjäsenillä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/20133 2 artiklan g alakohdassa määriteltyjä perheenjäseniä;
_______________
_______________
3 EUVL L 50, 25.2.2003, s. 1.
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013 , kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, p. 31).”
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta – e alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
2 artikla – 1 kohta – o alakohta
d)  korvataan 1 kohdan o alakohta seuraavasti:
o)’ilman huoltajaa olevalla alaikäisellä’ direktiivin 2004/83/EY 2 artiklan i alakohdan määritelmän mukaista ilman huoltajaa olevaa alaikäistä;
o) ’ilman huoltajaa olevalla alaikäisellä’ direktiivin 2011/95/EU 2 artiklan l alakohdassa määriteltyä ilman huoltajaa olevaa alaikäistä;”
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta – f alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
2 artikla – 1 kohta – p alakohta
f)  korvataan 1 kohdan p alakohta seuraavasti:
p)’ulkorajalla’ henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006(12) 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyä ulkorajaa;
p) 'ulkorajalla' Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/3995 2 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä ulkorajaa;
________________
________________
5 EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1).”
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta – g alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
2 artikla – 1 kohta – q alakohta
g)  korvataan 1 kohdan q alakohta seuraavasti:
q)’kolmannen maan kansalaisilla, jotka on käännytetty’ kolmannen maan kansalaisia, jotka käännytetään ulkorajalla, koska he eivät täytä kaikkia asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjä maahantuloedellytyksiä eivätkä kuulu kyseisen asetuksen 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin henkilöryhmiin;
”q)’kolmannen maan kansalaisilla, jotka on käännytetty’ kolmannen maan kansalaisia, jotka käännytetään ulkorajalla, koska he eivät täytä kaikkia asetuksen (EU) N:o 2016/399 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjä maahantuloedellytyksiä eivätkä kuulu kyseisen asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin henkilöryhmiin;”
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta – h alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
2 artikla – 1 kohta – s a alakohta (uusi)
h)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”s a) ”maastapoistamisella” Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin* 2008/115/EY 3 artiklan 5 kohdassa määriteltyä maastapoistamista;
________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).”
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta – i alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
2 artikla – 1 kohta – s b alakohta (uusi)
i)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”s b)'vapaaehtoisella paluulla' direktiivin 2008/115/EY 3 artiklan 8 alakohdassa määriteltyä vapaaehtoista paluuta;”
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta – j alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
2 artikla – 1 kohta – s c alakohta (uusi)
j)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”s c)'avustetulla vapaaehtoisella paluulla' direktiivin 2008/115/EY 3 artiklan 8 alakohdassa määriteltyä vapaaehtoista paluuta, jota tuetaan logistisella, taloudellisella tai muulla aineellisella avulla;”
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta – k alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
2 artikla – 3 kohta
k)  poistetaan 3 kohta.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – - 1 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
3 artikla
-1 b) Korvataan 3 artikla seuraavasti:
3 artikla
3 artikla
Kansainvälistä muuttoliikettä, vakinaisesti asuvaa väestöä ja kansalaisuuden saamista koskevat tilastot
Kansainvälistä muuttoliikettä, vakinaisesti asuvaa väestöä ja kansalaisuuden saamista koskevat tilastot
1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) seuraavat tilastotiedot lukumäärinä:
1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) seuraavat tilastotiedot lukumäärinä:
a)  kyseisen jäsenvaltion alueelle muuttaneet maahanmuuttajat eriteltynä seuraavasti:
a)  kyseisen jäsenvaltion alueelle muuttaneet maahanmuuttajat eriteltynä seuraavasti:
i)  kansalaisuusryhmät henkilöiden iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna;
i)  kansalaisuusryhmät henkilöiden iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna;
ii)  syntymämaaryhmät henkilöiden iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna;
ii)  syntymämaaryhmät henkilöiden iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna;
iii)  edellisen vakinaisen asuinpaikan maaryhmät henkilöiden iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna;
iii)  edellisen vakinaisen asuinpaikan maaryhmät henkilöiden iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna;
b)  kyseisen jäsenvaltion alueelta muuttaneet maastamuuttajat eriteltynä seuraavasti:
b)  kyseisen jäsenvaltion alueelta muuttaneet maastamuuttajat eriteltynä seuraavasti:
i)  kansalaisuusryhmät;
i)  kansalaisuusryhmät;
ii)  ikä;
ii)  ikä;
iii)  sukupuoli;
iii)  sukupuoli;
iv)  seuraavan vakinaisen asuinpaikan maaryhmät;
iv)  seuraavan vakinaisen asuinpaikan maaryhmät;
c)  henkilöt, joiden vakinainen asuinpaikka viitejakson päättyessä oli kyseisessä jäsenvaltiossa, eriteltynä seuraavasti:
c)  henkilöt, joiden vakinainen asuinpaikka viitejakson päättyessä oli kyseisessä jäsenvaltiossa, eriteltynä seuraavasti:
i)  kansalaisuusryhmät henkilöiden iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna;
i)  kansalaisuusryhmät henkilöiden iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna;
ii)  syntymämaaryhmät henkilöiden iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna;
ii)  syntymämaaryhmät henkilöiden iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna;
d)  henkilöt, joiden vakinainen asuinpaikka on jäsenvaltion alueella ja joille on annettu viitevuoden aikana kyseisen jäsenvaltion kansalaisuus ja joilla on aikaisemmin ollut toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kansalaisuus tai jotka ovat aikaisemmin olleet kansalaisuudettomia, eriteltynä iän ja sukupuolen mukaan ja kyseisten henkilöiden aikaisemman kansalaisuuden mukaan sekä sen mukaan, onko henkilö aikaisemmin ollut kansalaisuudeton.
d)  henkilöt, joiden vakinainen asuinpaikka on jäsenvaltion alueella ja joille on annettu viitevuoden aikana kyseisen jäsenvaltion kansalaisuus ja joilla on aikaisemmin ollut toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kansalaisuus tai jotka ovat aikaisemmin olleet kansalaisuudettomia, eriteltynä iän ja sukupuolen mukaan ja kyseisten henkilöiden aikaisemman kansalaisuuden mukaan sekä sen mukaan, onko henkilö aikaisemmin ollut kansalaisuudeton.
d a)  henkilöt, joiden vakinainen asuinpaikka on jäsenvaltion alueella ja joille on annettu viitevuoden aikana pitkäaikainen oleskelulupa, eriteltynä iän ja sukupuolen mukaan.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tilastot on laadittava yhden kalenterivuoden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) 12 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä. Vuosi 2008 on ensimmäinen viitevuosi.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tilastot on laadittava yhden kalenterivuoden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) 12 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä. Vuosi 2020 on ensimmäinen viitevuosi.
(
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – - a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – c alakohta
-a)  Korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:
c)  kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset, jotka on peruutettu viitejakson aikana.
c) kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset, jotka on peruutettu viitejakson aikana, eriteltynä peruuttamisen lajin mukaan;”
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
d a)  henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen ja joiden hakemuksia on käsitelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU* 31 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun nopeutetun menettelyn mukaisesti;
__________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60).
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)
d b)  henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen ja joiden hakemukset on käsitelty viitejakson aikana direktiivin 2013/32/EU 43 artiklassa tarkoitettujen rajamenettelyjen mukaisesti;”
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)
d c)  henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen ja joihin ei direktiivin 2013/32/EU 24 artiklan 3 kohdan ja 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti sovelleta nopeutettua menettelyä eikä rajamenettelyä;
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d d alakohta (uusi)
d d)  henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen ja joita ei ole rekisteröity Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) No 603/2003* 14 artiklassa tarkoitettuun Eurodac-järjestelmään;
__________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 1).
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d e alakohta (uusi)
d e)  henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen viitejakson aikana ja jotka voivat esittää asiakirjanäyttöä, joka auttaa heidän henkilöllisyytensä toteamisessa;
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d f alakohta (uusi)
d f)  henkilöt, jotka ovat tehneet direktiivin 2013/32/EU 40 artiklassa tarkoitetun kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen viitejakson aikana;
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d g alakohta (uusi)
d g)  henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen viitejakson aikana ja jotka olivat viitejakson päättyessä säilöönotettuina Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/33/EU* mukaisesti, eriteltynä sen kuukauden mukaan, jona kyseiset henkilöt on otettu säilöön, ja säilöönoton syiden mukaan;
____________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 96).
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d h alakohta (uusi)
d h)  henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen ja jotka olivat sellaisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tai toimen kohteena, joka koskee heidän säilöönottoaan direktiivin 2013/33/EU mukaisesti viitejakson aikana;
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d i alakohta (uusi)
d i)  henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen ja jotka olivat viitejakson aikana sellaisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tai toimen kohteena, jolla määrätään jokin vaihtoehto heidän säilöönotolleen direktiivin 2013/33/EU mukaisesti, eriteltynä vaihtoehdon lajin mukaan;
i)  raportit;
ii)  rahavakuuden asettaminen;
iii)  velvollisuus pysytellä määrätyssä paikassa;
iv)  muu säilöönoton vaihtoehdon laji;
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d j alakohta (uusi)
d j)  henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen viitejakson aikana ja joihin sovellettiin viitejakson päättyessä hallinnollista tai oikeudellista päätöstä tai toimea, jolla määrätään vaihtoehto heidän säilöönotolleen direktiivin 2013/33/EU mukaisesti, eriteltyinä sen kuukauden mukaan, jolta henkilöiden vastainen hallinnollinen tai oikeudellinen päätös tai toimi on peräisin, eriteltynä vaihtoehdon lajin mukaan;
i)  raportit;
ii)  rahavakuuden asettaminen;
iii)  velvollisuus pysytellä määrätyssä paikassa;
iv)  muu säilöönoton vaihtoehdon laji;
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d k alakohta (uusi)
d k)  henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen ja joiden ikä on arvioitu viitejakson aikana;
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d l alakohta (uusi)
d l)  hakijoiden iän arviointia koskevat päätökset, jotka eritellään seuraavasti:
i)  arvioinnit, joissa hakijan todetaan olevan alaikäinen;
ii)  arvioinnit, joissa hakijan todetaan olevan aikuinen;
iii)  arvioinnit, joissa iästä ei ole saatu täyttä varmuutta tai jotka on jätetty kesken;
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d m alakohta (uusi)
d m)  henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen ja joiden on todettu olevan hakijoita, jotka tarvitsevat erityisiä menettelyllisiä takeita direktiivin 2013/32/EU 24 artiklan mukaisesti, tai direktiivin 2013/33/EU 2 artiklan k alakohdassa tarkoitettuja hakijoita, joilla on erityisiä vastaanottotarpeita viitejakson aikana;
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d n alakohta (uusi)
d n)  henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen ja jotka ovat saaneet maksutonta oikeusapua direktiivin 2013/32/EU 20 artiklan mukaisesti viitejakson aikana, eriteltynä ensimmäisen tai toisen asteen menettelyjen mukaan;
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d o alakohta (uusi)
d o)  henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen ja jotka ovat hyötyneet aineellisista vastaanotto-olosuhteista, jotka takaavat hakijoille riittävän asumisen tason direktiivin 2013/33/EU artiklan 17 mukaisesti, viitejakson lopussa;
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d p alakohta (uusi)
d p)  henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen ilman huoltajaa olevana alaikäisenä, jolle on nimetty edustaja direktiivin 2013/32/EU 25 artiklan mukaisesti viitejakson aikana;
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d q alakohta (uusi)
d q)  henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen ja jotka on tunnustettu huoltajaa vailla oleviksi alaikäisiksi ja jotka ovat käyneet koulua direktiivin 2013/33/EU 14 artiklan mukaisesti viitejakson aikana;
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d r alakohta (uusi)
d r)  henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen ja jotka on tunnustettu huoltajaa vailla oleviksi alaikäisiksi ja jotka on sijoitettu direktiivin 2013/95/EU 31 artiklan 3 kohdan mukaisesti viitejakson aikana, eriteltynä sijoituksen syyn mukaan;
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – d s alakohta (uusi)
d s)  ilmaa huoltajaa olevien alaikäisten keskimääräinen määrä viitejakson aikana;
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – viimeinen alakohta
Tilastot on eriteltävä henkilöiden iän ja sukupuolen sekä kansalaisuuden ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten mukaan. Ne on laadittava yhden kalenterikuukauden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) kahden kuukauden kuluessa viitekuukauden päättymisestä Tammikuu 2020 on ensimmäinen viitekuukausi.
Tilastot on eriteltävä henkilöiden iän ja sukupuolen sekä kansalaisuuden ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten mukaan. Ne on laadittava yhden kalenterikuukauden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) kahden kuukauden kuluessa viitekuukauden päättymisestä. Tammikuu 2020 on ensimmäinen viitekuukausi.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 2 kohta – a alakohta
b a)  korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:
a)  henkilöt, jotka ovat kansainvälistä suojelua hakiessaan saaneet hylkäävän päätöksen, kuten päätöksen hakemuksen käsittelemättä jättämisestä tai perusteettomaksi toteamisesta sekä etusijalle asetetut ja nopeutetussa menettelyssä tehdyt päätökset, jotka hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt ensimmäisenä asteena viitejakson aikana;
a) henkilöt, jotka ovat kansainvälistä suojelua hakiessaan saaneet hylkääviä päätöksiä, jotka hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt ensimmäisenä asteena viitejakson aikana, eriteltynä seuraavasti:
i)  päätökset hakemuksen käsittelemättä jättämisestä, eriteltynä käsittelemättä jättämisen syiden mukaan;
ii)  päätökset hakemusten hylkäämisestä perusteettomina;
iii)  päätökset hakemusten hylkäämisestä ilmeisen perusteettomina tavanomaisessa menettelyssä, eriteltynä hylkäämisen syiden mukaan;
iv)  päätökset hakemusten hylkäämisestä ilmeisen perusteettomina nopeutetussa menettelyssä, eriteltynä nopeuttamisen syiden ja hylkäämisen syiden mukaan;
v)  päätökset hakemusten hylkäämisestä siksi, että hakija voi saada suojelua alkuperämaassaan direktiivin 2011/95/EU 8 artiklan mukaisesti;”
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 2 kohta – b alakohta
b b)  korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:
b)  henkilöt, joiden osalta on tehty pakolaisaseman myöntämistä tai peruuttamista koskeva päätös, jonka hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt ensimmäisenä asteena viitejakson aikana;
b) henkilöt, joiden osalta hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt viitejakson aikana ensimmäisenä asteena päätöksen pakolaisaseman myöntämisestä, peruuttamisesta, lakkauttamisesta tai uusimatta jättämisestä aseman lakkaamisen, poissulkemisen tai muiden syiden perusteella; päätökset, jotka koskevat aseman lakkaamista tai poissulkemista, eriteltynä lakkaamisen tai poissulkemisen syiden mukaan;”
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 2 kohta – c alakohta
b c)  korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:
c)  henkilöt, joiden osalta on tehty toissijaisen suojelun myöntämistä tai peruuttamista koskeva päätös, jonka hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt ensimmäisenä asteena viitejakson aikana;
c) henkilöt, joiden osalta hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt viitejakson aikana ensimmäisenä asteena päätöksen toissijaisen suojelun myöntämisestä, peruuttamisesta, lakkauttamisesta tai uusimatta jättämisestä aseman lakkaamisen, poissulkemisen tai muiden syiden perusteella; päätökset, jotka koskevat aseman lakkaamista tai poissulkemista, eriteltynä lakkaamisen tai poissulkemisen syiden mukaan;”
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b d alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
b d)  lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:
”e a) henkilöt, joiden osalta hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt viitejakson aikana ensimmäisenä asteena aineellisten vastaanotto-olosuhteiden rajoittamiseen tai peruuttamiseen liittyvän päätöksen, eriteltynä päätöksen lajin , rajoittamisen tai peruuttamisen keston ja syyn mukaisesti.”
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 2 kohta – viimeinen alakohta
Tilastot on eriteltävä henkilöiden iän ja sukupuolen sekä kansalaisuuden ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten mukaan. Ne on laadittava kolmen kalenterikuukauden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) kahden kuukauden kuluessa viitejakson päättymisestä. Tammikuu–maaliskuu 2020 on ensimmäinen viitejakso.
Tilastot on eriteltävä henkilöiden iän ja sukupuolen sekä kansalaisuuden ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten mukaan. Ne on laadittava kolmen kalenterikuukauden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) kahden kuukauden kuluessa viitejakson päättymisestä. Tammikuu–maaliskuu 2020 on ensimmäinen viitejakso.
Nämä tilastot on eriteltävä henkilökohtaisen haastattelun jälkeen tehtyjen päätösten ja ilman henkilökohtaista haastattelua tehtyjen päätösten mukaan. Henkilökohtaisen haastattelun jälkeen tehdyistä päätöksistä laaditut tilastot on eriteltävä edelleen henkilökohtaisiin haastatteluihin, joissa hakijalla oli käytettävissään tulkki, ja henkilökohtaisiin haastatteluihin, joissa hakijalla ei ollut käytettävissään tulkkia.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 3 kohta – b alakohta
d a)  korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:
b)  henkilöt, joiden osalta on tehty kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen lopullinen hylkäämispäätös, kuten päätös hakemuksen käsittelemättä jättämisestä tai perusteettomiksi toteamisesta sekä etusijalle asetetut ja nopeutetussa menettelyssä tehdyt päätökset, jotka hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt muutoksenhaun tai uudelleenkäsittelyn yhteydessä viitejakson aikana;
b) henkilöt, joiden osalta hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt muutoksenhaun tai uudelleenkäsittelyn yhteydessä viitejakson aikana, eriteltynä seuraavasti:
i)  päätökset hakemuksen käsittelemättä jättämisestä, eriteltynä käsittelemättä jättämisen syiden mukaan;
ii)  päätökset hakemusten hylkäämisestä perusteettomina;
iii)  päätökset hakemusten hylkäämisestä ilmeisen perusteettomina tavanomaisessa menettelyssä, eriteltynä hylkäämisen syiden mukaan;
iv)  päätökset hakemusten hylkäämisestä ilmeisen perusteettomina nopeutetussa menettelyssä, eriteltynä nopeuttamisen syiden ja hylkäämisen syiden mukaan;
v)  päätökset hakemusten hylkäämisestä siksi, että hakija voi saada suojelua alkuperämaassaan direktiivin 2011/95/EU 8 artiklan mukaisesti;”
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 3 kohta – c alakohta
d b)  korvataan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:
c)  henkilöt, joiden osalta on tehty pakolaisaseman myöntämistä tai peruuttamista koskeva lopullinen päätös, jonka hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt muutoksenhaun tai uudelleenkäsittelyn yhteydessä viitejakson aikana;
c) henkilöt, joiden osalta hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt viitejakson aikana lopullisen päätöksen pakolaisaseman myöntämisestä, peruuttamisesta, lakkauttamisesta tai uusimatta jättämisestä aseman lakkaamisen, poissulkemisen tai muiden syiden perusteella; päätökset, jotka koskevat aseman lakkaamista tai poissulkemista, eriteltynä lakkaamisen tai poissulkemisen syiden mukaan;”
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 3 kohta – d alakohta
d c)  Korvataan 3 kohdan d alakohta seuraavasti:
d)  henkilöt, joiden osalta on tehty toissijaisen suojelun myöntämistä tai peruuttamista koskeva lopullinen päätös, jonka hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt muutoksenhaun tai uudelleenkäsittelyn yhteydessä viitejakson aikana;
d) henkilöt, joiden osalta hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt viitejakson aikana lopullisen päätöksen toissijaisen suojelun myöntämisestä, peruuttamisesta, lakkauttamisesta tai uusimatta jättämisestä aseman lakkaamisen, poissulkemisen tai muiden syiden perusteella; päätökset, jotka koskevat aseman lakkaamista tai poissulkemista, eriteltynä lakkaamisen tai poissulkemisen syiden mukaan;”
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d d alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)
d d)  lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:
”g a) henkilöt, joiden osalta hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt viitejakson aikana aineellisten vastaanotto-olosuhteiden rajoittamiseen tai peruuttamiseen liittyvän lopullisen päätöksen, eriteltynä päätöksen lajin, rajoittamisen tai peruuttamisen keston ja syyn mukaisesti.”
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 3 kohta – viimeinen alakohta
Edellä olevien b, c, d, e, f ja g alakohdan tilastot on eriteltävä henkilöiden iän ja sukupuolen sekä kansalaisuuden ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten mukaan. Lisäksi g alakohdan tilastotiedot on eriteltävä asuinmaan ja turvapaikkapäätöksen lajin mukaisesti. Ne on laadittava yhden kalenterivuoden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) kolmen kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä. Ensimmäinen viitevuosi on 2020.
Edellä olevien b, c, d, e, f ja g alakohdan tilastot on eriteltävä henkilöiden iän ja sukupuolen sekä kansalaisuuden ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten mukaan. Lisäksi g alakohdan tilastotiedot on eriteltävä asuinmaan ja turvapaikkapäätöksen lajin mukaisesti. Ne on laadittava yhden kalenterivuoden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) kolmen kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä. Ensimmäinen viitevuosi on 2020.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 3 a kohta (uusi)
e a)  Lisätään kohta seuraavasti:
”3 a. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) muutoksenhakujen kestoa koskevat kalenteripäivinä ilmaistut tilastot alkaen siitä, kun muutoksenhaku on tehty, ja päättyen siihen, kun muutoksenhausta on tehty päätös ensimmäisenä asteena.”
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 4 kohta – viimeinen alakohta
Nämä tilastot on laadittava yhden kalenterivuoden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) kolmen kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä. Ensimmäinen viitevuosi on 2020.
Tilastot on eriteltävä asianomaisten henkilöiden iän ja sukupuolen sekä kansallisuuden mukaan ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten mukaan. Nämä tilastot on laadittava yhden kalenterikuukauden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) kolmen kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä. Tammikuu 2020 on ensimmäinen viitejakso.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – h a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
4 artikla – 4 kohta (uusi)
h a)  lisätään kohta seuraavasti:
”4 a. Edellä 1–4 kohdassa tarkoitetut tilastot on eriteltävä hakemuksen jättökuukauden mukaan.”
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta – a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
5 artikla – otsikko
1 a)  Muutetaan 5 artikla seuraavasti:
a)  korvataan otsikko seuraavasti:
Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun ehkäisemistä koskevat tilastot
”Luvattoman maahantulon ja maassa oleskelun ehkäisemistä koskevat tilastot”;
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta – b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
5 artikla – 1 kohta – a alakohta
b)  korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:
a)  kolmannen maan kansalaiset, joilta maahantulo jäsenvaltion alueelle on evätty ulkorajalla;
a) kolmannen maan kansalaiset, joilta maahantulo jäsenvaltion alueelle on evätty ulkorajalla, eriteltynä iän, sukupuolen ja kansallisuuden mukaan;”;
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta – c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
5 artikla – 1 kohta – b alakohta
c)  korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:
b)  kolmannen maan kansalaiset, joiden on todettu olevan jäsenvaltion alueella kansallisen maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön mukaan laittomasti.
” b) kolmannen maan kansalaiset, joiden on todettu olevan jäsenvaltion alueella kansallisen maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön mukaan sääntöjenvastaisesti;”;
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta – d alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
b)  korvataan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:
Edellä b alakohdassa tarkoitetut tilastot on eriteltävä ikäryhmän ja sukupuolen sekä kansalaisuuden mukaan.
”Edellä b alakohdassa tarkoitetut tilastot on eriteltävä asiaankuuluvien henkilöiden iän ja sukupuolen, kansalaisuuden sekä kiinnioton perusteiden ja kiinniottopaikan mukaan.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
6 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)
-a)  kolmansien maiden kansalaisten ensimmäistä kertaa tekemien oleskelulupaa koskevien hakemusten määrä, eriteltynä kansalaisuuden, oleskeluluvan pyytämisperusteen, iän ja sukupuolen mukaan;
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
6 artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)
-a a) kolmansien maiden kansalaisten ensimmäistä kertaa tekemien oleskelulupaa koskevien hylättyjen hakemusten määrä, eriteltynä kansalaisuuden, oleskeluluvan pyytämisperusteen, iän ja sukupuolen mukaan;
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
6 artikla – 1 kohta – -a b alakohta (uusi)
-a b) viitejakson aikana tehdyt oleskelulupahakemukset, jotka muuttavat maahanmuuttaja-asemaa tai oleskeluluvan viitejaksolla hylkäämisen syytä, eriteltynä kansalaisuuden, oleskeluluvan hylkäämisperusteen, iän ja sukupuolen mukaan;
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta
i)  viitejakson aikana myönnetyt oleskeluluvat, joilla henkilölle on myönnetty oleskelulupa ensimmäistä kertaa, eriteltynä kansalaisuuden, oleskeluluvan myöntämisperusteen, oleskeluluvan voimassaolon pituuden sekä iän ja sukupuolen mukaan;
i)  viitejakson aikana myönnetyt oleskeluluvat, joilla henkilölle on myönnetty oleskelulupa ensimmäistä kertaa, eriteltynä kansalaisuuden, oleskeluluvan myöntämisperusteen, oleskeluluvan voimassaolon pituuden sekä iän ja sukupuolen mukaan;
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta
ii)  viitejakson aikana myönnetyt oleskeluluvat, jotka on myönnetty henkilön muuttaessa maahanmuuttaja-asemaansa tai oleskeluperustetta, eriteltynä kansalaisuuden, oleskeluluvan myöntämisperusteen, oleskeluluvan voimassaolon pituuden sekä iän ja sukupuolen mukaan;
ii)  viitejakson aikana myönnetyt oleskeluluvat, jotka on myönnetty henkilön muuttaessa maahanmuuttaja-asemaansa tai oleskeluperustetta, eriteltynä kansalaisuuden, oleskeluluvan myöntämisperusteen, oleskeluluvan voimassaolon pituuden sekä iän ja sukupuolen mukaan;
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta
iii)  viitejakson päättyessä voimassaolevat oleskeluluvat (myönnettyjen oleskelulupien, joita ei ole peruutettu ja jotka eivät ole lakanneet olemasta voimassa, lukumäärä), eriteltynä kansalaisuuden, oleskeluluvan myöntämisperusteen, oleskeluluvan voimassaolon pituuden sekä iän ja sukupuolen mukaan;
iii)  viitejakson päättyessä voimassaolevat oleskeluluvat (myönnettyjen oleskelulupien, joita ei ole peruutettu ja jotka eivät ole lakanneet olemasta voimassa, lukumäärä), eriteltynä kansalaisuuden, oleskeluluvan myöntämisperusteen, oleskeluluvan voimassaolon pituuden sekä iän ja sukupuolen mukaan;
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
6 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  pitkään oleskelleiden kolmannen maan kansalaisten lukumäärä viitejakson päättyessä, eriteltynä kansalaisuuden, pitkään oleskelleen ulkomaalaisen aseman lajin sekä iän ja sukupuolen mukaan.
b)  pitkään oleskelleiden kolmannen maan kansalaisten lukumäärä viitejakson päättyessä, eriteltynä kansalaisuuden, pitkään oleskelleen ulkomaalaisen aseman lajin sekä iän ja sukupuolen mukaan.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
6 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Edellä -a, -a a ja a alakohdassa tarkoitetuissa tilastoissa on eriteltävä perhesyistä myönnetyt luvat syyn ja kolmannen maan kansalaisen perheenkokoajan aseman mukaan.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – - a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
7 artikla – 1 kohta – a alakohta
-a)  korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:
a)  niiden kolmannen maan kansalaisten lukumäärä, joiden on todettu olevan jäsenvaltion alueella laittomasti ja jotka ovat sellaisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tai toimen kohteena, jolla oleskelu todetaan laittomaksi ja asetetaan velvoite poistua jäsenvaltion alueelta, eriteltynä kansalaisuuden mukaan;
a) niiden kolmannen maan kansalaisten lukumäärä, joiden on todettu olevan jäsenvaltion alueella sääntöjenvastaisesti ja jotka ovat sellaisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tai toimen kohteena, jolla oleskelu todetaan sääntöjenvastaiseksi ja asetetaan velvoite poistua jäsenvaltion alueelta, eriteltynä kansalaisuuden mukaan ja päätöksen perustelujen mukaan;”;
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – - a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
7 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
-a a) lisätään 1 kohtaan seuraavaa:
”a a) tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetut kolmansien maiden kansalaiset, jotka olivat direktiivin 2008/115/EY 11 artiklassa tarkoitetun hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tai toimen kohteena, jolla kielletään maahantulo, viitejakson päättyessä, eriteltynä asianomaisten henkilöiden kansalaisuuden mukaan;”;
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – - a b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
7 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)
-a b) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”a b) niiden kolmansien maiden kansalaisten määrä, joihin sovellettiin viitejakson aikana hallinnollista tai oikeudellista päätöstä tai toimea, joka koskee heidän säilöönottoaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EU* mukaisesti;”;
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – - a c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
7 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)
-a c) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”a c) niiden kolmansien maiden kansalaisten määrä, joihin sovellettiin viitejakson päättyessä hallinnollista tai oikeudellista päätöstä tai toimea, joka koskee heidän säilöönottoaan direktiivin 2008/115/EU mukaisesti, eriteltynä kolmannen maan kansalaisen säilöönottokuukauden mukaan;”;
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – -a d alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
7 artikla – 1 kohta – a d alakohta (uusi)
-a d) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”a d) niiden kolmannen maan kansalaisten määrä, joihin sovellettiin hallinnollista tai oikeudellista päätöstä tai toimea, jolla määrätään vaihtoehto heidän säilöönotolleen direktiivin 2008/115/EY mukaisesti viitejakson aikana, eriteltynä vaihtoehdon lajin mukaan seuraavasti:
i)  ilmoittautuminen;
ii)  rahavakuuden asettaminen;
iii)  velvollisuus pysytellä määrätyssä paikassa;
iv)  muu säilöönoton vaihtoehdon laji;”;
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – - a e alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
7 artikla – 1 kohta – a e alakohta (uusi)
-a e) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”a e) niiden kolmannen maan kansalaisten määrä, joihin sovellettiin hallinnollista tai oikeudellista päätöstä tai toimea, jolla määrätään vaihtoehto heidän säilöönotolleen direktiivin 2008/115/EY mukaisesti viitejakson päättyessä, eriteltynä sen kuukauden mukaan, jolloin henkilöitä vastaan tehtiin hallinnollinen tai oikeudellinen päätös tai toimi ja vaihtoehdon lajin mukaan seuraavasti:
i)  ilmoittautuminen;
ii)  rahavakuuden asettaminen;
iii)  velvollisuus pysytellä määrätyssä paikassa;
iv)  muu säilöönoton vaihtoehdon laji;”;
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – - a f alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
7 artikla – 1 kohta – a f alakohta (uusi)
-a f) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”a f) kolmansien maiden kansalaiset, joiden osalta on tehty maastapoistamisen lykkäämistä koskeva päätös direktiivin 2008/115/EY 9 artiklan nojalla viitejakson aikana, eriteltynä lykkäämisen syyn ja asianomaisten henkilöiden kansalaisuuden mukaan;”;
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – - a g alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
7 artikla – 1 kohta – a g alakohta (uusi)
-a g) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”a g) niiden kolmansien maiden kansalaisten määrä, jotka ovat sellaisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tai toimen kohteena, jolla määrätään heidän säilöönotostaan, ja jotka ovat ryhtyneet muutoksenhakumenettelyihin direktiivin 2008/115/EU 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti viitejakson aikana;”;
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
7 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  niiden kolmannen maan kansalaisten lukumäärä, jotka ovat tosiasiallisesti poistuneet jäsenvaltion alueelta a alakohdassa tarkoitetun hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tai toimen nojalla, eriteltynä kansalaisuuden, palauttamistavan ja saadun avun lajin sekä kohdemaan mukaan.
b)  niiden kolmannen maan kansalaisten lukumäärä, jotka ovat tosiasiallisesti poistuneet jäsenvaltion alueelta a alakohdassa tarkoitetun hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tai toimen nojalla, eriteltynä kansalaisuuden, palauttamistavan ja saadun avun lajin sekä kohdemaan mukaan, eriteltynä kolmannen maan kansalaisen alkuperämaahan tehtyjen palautusten mukaan.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
a a)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”b a) niiden kolmannen maan kansalaisten lukumäärä, jotka ovat poistuneet jäsenvaltion alueelta hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tai toimen nojalla, eriteltynä päätöksen tai toimen lajin mukaan seuraavasti:
i)  virallisen unionin takaisinottosopimuksen mukaisesti;
ii)  epävirallisen unionin takaisinottosopimuksen mukaisesti;
iii)  kansallisen takaisinottosopimuksen mukaisesti;
Tilastot on eriteltävä asianomaisen henkilön kohdemaan ja kansalaisuuden mukaan.”
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
7 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tilastot on laadittava kolmen kalenterikuukauden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) kahden kuukauden kuluessa viitejakson päättymisestä. Tammikuu–maaliskuu 2020 on ensimmäinen viitejakso.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tilastot on eriteltävä asianomaisen henkilön iän ja sukupuolen mukaan ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten mukaan. Ne on laadittava yhden kalenterikuukauden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) kahden viikon kuluessa viitejakson päättymisestä. Tammikuu 2020 on ensimmäinen viitejakso.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
9 artikla – 2 kohta
4 a)  Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.   Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle (Eurostat) käytetyt tietolähteet, niiden valintaperusteet ja vaikutukset tilastojen laatuun sekä käytetyt arviointimenetelmät, ja niiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostat) näihin tehtävistä muutoksista.
2. Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle (Eurostat) käytetyt tietolähteet, niiden valintaperusteet ja vaikutukset tilastojen laatuun, henkilötietojen suojan takaamiseksi käytetyt mekanismit sekä käytetyt arviointimenetelmät, ja niiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostat) näihin tehtävistä muutoksista.
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
9 aartikla (uusi)
4 b)  Lisätään artikla seuraavasti:
”9 a artikla
Delegoidut säädökset
Siirretään komissiolle valta antaa 2 artiklan 1 kohdassa olevien määritelmien muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti.
Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta seuraavasti:
a)  edellä olevassa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen syntymämaaryhmien, edellisen ja seuraavan vakinaisen asuinpaikan sijaintimaaryhmien ja kansalaisuusryhmien määritteleminen;
b)  edellä olevassa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen oleskeluluvan myöntämisperusteiden määritteleminen;
c)  lisäerittelyjen määritteleminen;
d)  tarkkuutta ja laatustandardeja koskevien sääntöjen antaminen.”
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
10 artikla – 1 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä erittelyjen täsmentämiseksi 4, 5, 6 ja 7 artiklan mukaisesti ja tietojen asianmukaista toimittamismuotoja koskevien sääntöjen vahvistamiseksi 9 artiklan säännösten mukaisesti.
Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä tietojen asianmukaisia toimittamismuotoja koskevien sääntöjen vahvistamiseksi 9 artiklan mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
10 artikla – 2 kohta – d alakohta
b)  Poistetaan 2 kohdan d alakohta.
b)   Kumotaan 2 kohta.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
10 aartikla (uusi)
5 a)  Lisätään artikla seuraavasti:
”10 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi ajaksi 9 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 9 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta – a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
11 artikla – otsikko
5 b)  Muutetaan 11 artikla seuraavasti:
a)  korvataan otsikko seuraavasti:
Komitea
”Komiteamenettely”
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -5 b alakohta – b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
11 artikla – 1 kohta
b)  korvataan 1 kohta seuraavasti:
1.  Komissiota avustaa täytäntöönpanotoimien hyväksynnässä päätöksellä 89/382/ETY, Euratom perustettu tilasto-ohjelmakomitea.
”1. Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.”
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta – c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
11 artikla – 2 kohta
c)  korvataan 2 kohta seuraavasti:
2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
”2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 10 artiklaa ottaen huomioon mainitun asetuksen 11 artiklan säännökset.”;
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta – d alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 862/2007
11 artikla – 3 kohta
d)  kumotaan 3 kohta.
Päivitetty viimeksi: 17. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus