Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0154(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0395/2018

Pateikti tekstai :

A8-0395/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0359

Priimti tekstai
PDF 270kWORD 66k
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Bendrijos migracijos statistika ir tarptautinės apsaugos statistika ***I
P8_TA-PROV(2019)0359A8-0395/2018

2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0307),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0182/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto poziciją pakeitimų forma (A8-0395/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  reaguojant į naujus Sąjungoje besiformuojančius poreikius, susijusius su prieglobsčio ir valdomos migracijos statistika, ir kadangi migracijos charakteristikos sparčiai keičiasi, būtina sistema, leidžianti greitai reaguoti į besikeičiančius su šia statistika susijusius poreikius;
(2)  reaguojant į naujus Sąjungoje besiformuojančius poreikius, susijusius su migracijos ir tarptautinės apsaugos statistika, ir kadangi migracijos judėjimų apibrėžimai sparčiai keičiasi, reikia sistemos, leidžiančios greitai reaguoti į besikeičiančius su migracijos ir tarptautinės apsaugos statistika susijusius poreikius;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  dėl nuolatinės dabartinių migracijos srautų kaitos ir įvairaus jų pobūdžio reikia rinkti išsamius ir palyginamus bei pagal lytį suskirstytus statistinius duomenis apie migruojančius gyventojus, siekiant suprasti tikrąją padėtį, nustatyti silpnąsias vietas ir skirtumus bei teikti politikos formuotojams patikimus duomenis ir informaciją, kurių reikia kuriant būsimą viešąją politiką;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  norint padėti Sąjungai veiksmingai reaguoti į migracijos keliamus uždavinius, reikia dažnesnių nei metinių prieglobsčio ir valdomos migracijos duomenų;
(3)  norint padėti Sąjungai veiksmingai reaguoti į migracijos keliamus uždavinius ir plėtoti žmogaus teisėmis grindžiamą politiką, kurioje atsižvelgiama į lyčių aspektą, reikia dažnesnių nei metinių duomenų apie prieglobstį ir valdomą migraciją;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  prieglobsčio ir valdomos migracijos statistika labai svarbi nagrinėjant, apibrėžiant ir vertinant įvairias politikos sritis, visų pirma reaguojant į asmenų, prašančių apsaugos Europoje, atvykimą;
(4)  prieglobsčio ir valdomos migracijos statistika labai svarbi nagrinėjant, apibrėžiant ir vertinant įvairias politikos sritis, visų pirma reaguojant į asmenų, prašančių apsaugos Europoje, atvykimą, siekiant rasti geriausius sprendimus;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  statistiniai duomenys apie migraciją ir tarptautinę apsaugą yra ypač svarbūs siekiant susidaryti bendrą nuomonę apie migracijos judėjimą Sąjungoje ir užtikrinti tinkamą Sąjungos teisės aktų taikymą valstybėse narėse, paisant pagrindinių teisių, nustatytų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(4b)  persekiojimas dėl lyties suteikia pagrindą prašyti tarptautinės apsaugos ir ją suteikti. Nacionalinės ir Europos statistikos institucijos turėtų rinkti statistinius duomenis apie prašymus suteikti tarptautinę apsaugą dėl priežasčių, susijusių su lytimi, įskaitant smurtą dėl lyties;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  siekiant Reglamento (EB) Nr. 862/2007 tikslų, reikėtų skirti pakankamai finansinių išteklių kokybiškų nacionalinių ir Sąjungos statistinių duomenų apie migraciją ir tarptautinę apsaugą rinkimui, nagrinėjimui ir sklaidai, visų pirma remiant susijusius veiksmus, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 516/20141a;
______________
1a 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 168).
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  šiuo reglamentu užtikrinama teisė į tai, kad būtų gerbiamas privatus ir šeimos gyvenimas, ir teisė į asmens duomenų apsaugą, kaip nustatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose;
(10)  šiuo reglamentu užtikrinama teisė į tai, kad būtų gerbiamas privatus ir šeimos gyvenimas, teisė į asmens duomenų apsaugą, užtikrinamas nediskriminavimas ir lyčių lygybė, kaip nustatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8, 21 ir 23 straipsniuose, ir laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6761a;
______________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)  pagal lytį suskirstytų duomenų rinkimas turėtų suteikti galimybę nustatyti ir analizuoti konkrečias moterų ir vyrų pažeidžiamumo problemas ir jų konkrečius gebėjimus, atskleidžiant skirtumus ir nelygybės atvejus. Duomenys apie migraciją, kuriais atsižvelgiama į lyčių aspektą, gali padėti skatinti didesnę lygybę ir suteikti galimybių palankių sąlygų neturinčių asmenų grupėms. Migracijos statistikoje taip pat reikėtų atsižvelgti į tokius kintamuosius, kaip lyties tapatybė ir seksualinė orientacija, kad būtų renkami duomenys apie LGBTI+ asmenų patirtį ir nelygybę vykstant migracijos ir prieglobsčio procesams;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti konkrečias skirstymo kategorijas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201125;
(11)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, nustatantys taisykles dėl tinkamų duomenų perdavimo būdų. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011;
__________________
__________________
25 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
25 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)  siekiant Reglamentą (EB) Nr. 862/2007 pritaikyti prie technologinių ir ekonominių pokyčių, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 862/2007, norint atnaujinti tam tikras apibrėžtis ir papildyti reglamentą įtraukiant duomenų grupes ir papildomas duomenų skirstymo kategorijas, taip pat nustatyti taisykles dėl standartų tikslumo ir kokybės. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1a nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
________________
1a OL C 123, 2016 5 12, p. 1.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(11b)  kad būtų galima veiksmingai stebėti, kaip taikomas Reglamentas (EB) Nr. 862/2007, reikėtų jį reguliariai įvertinti. Komisija turėtų nuodugniai įvertinti pagal Reglamentą (EB) Nr. 862/2007 surinktus statistinius duomenis, jų kokybę ir tai, ar jie laiku pateikiami ataskaitų Europos Parlamentui ir Tarybai rengimo tikslu. Turėtų būti glaudžiai konsultuojamasi su visais subjektais, dalyvaujančiais renkant prieglobsčio duomenis, įskaitant Jungtinių Tautų agentūras ir kitas susijusias tarptautines ir nevyriausybines organizacijas;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
1 straipsnio 1 dalies c punktas
-1)  1 straipsnio c punktas pakeičiamas taip:
c)  valstybėse narėse taikomas administracines ir teisines procedūras bei procesus, susijusius su imigracija, leidimų gyventi išdavimu, pilietybės, prieglobsčio suteikimu ir kitais tarptautinės apsaugos būdais bei nelegalios imigracijos prevencija.
c) valstybėse narėse taikomas administracines ir teismines procedūras bei procesus, susijusius su imigracija, leidimų gyventi išdavimu, pilietybės, prieglobsčio suteikimu ir kitais tarptautinės apsaugos būdais, neleistinu atvykimu ir buvimu bei grąžinimu.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013L0033)
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
2 straipsnio 1 dalies j punktas
-1a)  2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a)  1 dalies j punktas pakeičiamas taip:
j)  „tarptautinės apsaugos prašymas“ reiškia tarptautinės apsaugos prašymą, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos Nr. 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų 2 straipsnio g punkte;
„j) tarptautinės apsaugos prašymas – tarptautinės apsaugos prašymas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/95/ES2 2 straipsnio h punkte;
_______________
_______________
2 OL L 304, 2004 9 30, p. 12.
2 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011 12 20, p. 9).“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
2 straipsnio 1 dalies k punktas
b)  1 dalies k punktas pakeičiamas taip:
k)  „pabėgėlio statusas“ reiškia pabėgėlio statusą, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/83/ES 2 straipsnio d punkte;
„k) pabėgėlio statusas – pabėgėlio statusas, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio e punkte;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) c papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
2 straipsnio 1 dalies l punktas
c)  1 dalies l punktas pakeičiamas taip:
l)  “papildomos apsaugos statusas“ reiškia papildomos apsaugos statusą, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos Nr. 2004/83/EB 2 straipsnio f punkte;
„l) papildomos apsaugos statusas – papildomos apsaugos statusas, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio g punkte;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) d papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
2 straipsnio 1 dalies m punktas
d)  1 dalies m punktas pakeičiamas taip:
m)  „šeimos nariai“ reiškia šeimos narius, kaip apibrėžta 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, 2 straipsnio i punkte;
„m) šeimos nariai – šeimos nariai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/20133 2 straipsnio g punkte;
_______________
_______________
3 OL L 50, 2003 2 25, p. 1.
3 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013 6 29, p. 31).“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) e papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
2 straipsnio 1 dalies o punktas
d)  1 dalies o punktas pakeičiamas taip:
o)  „nelydimas nepilnametis“ reiškia nelydimą nepilnametį, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 2004/83/EB 2 straipsnio i punkte;
„o) nelydimas nepilnametis – nelydimas nepilnametis, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/95/EB 2 straipsnio l punkte;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) f papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
2 straipsnio 1 dalies p punktas
f)  1 dalies p punktas pakeičiamas taip:
p)  „išorės sienos“ reiškia išorės sienas, kaip apibrėžta 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas)(12), 2 straipsnio 2 dalyje;
„p) išorės sienos – išorės sienos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/3995 2 straipsnio 2 dalyje;
________________
________________
5 OL L 105, 2006 4 13, p. 1.
5 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) g papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
2 straipsnio 1 dalies q punktas
g)  1 dalies q punktas pakeičiamas taip:
q)  „trečiosios šalies piliečiai, kuriems neleista atvykti“ reiškia trečiosios šalies piliečius, kuriems prie išorės sienos nesuteikiamas leidimas atvykti, nes jie neatitinka visų atvykimo sąlygų, išdėstytų Reglamento (EB) Nr. 562/2006 5 straipsnio 1 dalyje, ir nėra priskiriami asmenų kategorijoms, nurodytoms to reglamento 5 straipsnio dalyje;
„q) trečiosios šalies piliečiai, kuriems neleista atvykti – trečiosios šalies piliečius, kuriems prie išorės sienos nesuteikiamas leidimas atvykti, nes jie neatitinka visų atvykimo sąlygų, išdėstytų Reglamento (ES) 2016/399 5 straipsnio 1 dalyje, ir nėra priskiriami asmenų kategorijoms, nurodytoms to reglamento 5 straipsnio 2 dalyje;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) h papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
2 straipsnio 1 dalies s a punktas (naujas)
h)  1 dalis papildoma šiuo punktu:
„sa) išsiuntimas – išsiuntimas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB* 3 straipsnio 5 dalyje;
________________
* 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).“
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) i papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
2 straipsnio 1 dalies s b punktas (naujas)
i)  1 dalis papildoma šiuo punktu:
„sb) savanoriškas išvykimas – savanoriškas išvykimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/115/EB 3 straipsnio 8 dalyje;“
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) j papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
2 straipsnio 1 dalies s c punktas (naujas)
j)  1 dalis papildoma šiuo punktu:
„sc) savanoriškas grįžimas teikiant pagalbą – savanoriškas išvykimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/115/EB 3 straipsnio 8 dalyje, teikiant logistinę, finansinę ar kitokią materialinę pagalbą;“
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 a punkto (naujo) k papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
2 straipsnio 3 dalis
k)  3 dalis išbraukiama.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
3 straipsnis
-1b)  3 straipsnis pakeičiamas taip:
3 straipsnis
3 straipsnis
Statistika apie tarptautinę migraciją, nuolatinius gyventojus ir pilietybės įgijimą
Statistika apie tarptautinę migraciją, nuolatinius gyventojus ir pilietybės įgijimą
1.  Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) šią statistiką skaičiais apie:
1.  Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) šią statistiką skaičiais apie:
a)  imigrantus, atvykusius į valstybės narės teritoriją, suskirstant duomenis pagal:
a)  imigrantus, atvykusius į valstybės narės teritoriją, suskirstant duomenis pagal:
i)  pilietybės grupę pagal amžių ir lytį;
i)  pilietybės grupę pagal amžių ir socialinę lytį;
ii)  šalies, kurioje gimė, grupę pagal amžių ir lytį;
ii)  šalies, kurioje gimė, grupę pagal amžių ir socialinę lytį;
iii)  šalies, kurioje buvo ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta, grupę pagal amžių ir lytį;
iii)  šalies, kurioje buvo ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta, grupę pagal amžių ir socialinę lytį;
b)  emigrantus, išvykusius iš valstybės narės teritorijos, suskirstant duomenis pagal:
b)  emigrantus, išvykusius iš valstybės narės teritorijos, suskirstant duomenis pagal:
i)  pilietybės grupę;
(i)  pilietybės grupę;
ii)  amžių;
ii)  amžių;
iii)  lytį;
iii)  socialinę lytį;
iv)  šalių, kurioje bus nuolatinė gyvenamoji vieta, grupę;
iv)  šalių, kurioje bus nuolatinė gyvenamoji vieta, grupę;
c)  asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra valstybėje narėje, suskirstant duomenis pagal:
c)  asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra valstybėje narėje, suskirstant duomenis pagal:
i)  pilietybės grupę pagal amžių ir lytį;
i)  pilietybės grupę pagal amžių ir socialinę lytį;
(ii)  šalies, kurioje gimė, grupę pagal amžių ir lytį;
ii)  šalies, kurioje gimė, grupę pagal amžių ir socialinę lytį;
d)  asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybės narės teritorijoje ir kurie ataskaitiniais metais įgijo tos valstybės narės pilietybę ir anksčiau turėjo kitos valstybės narės ar trečiosios šalies pilietybę arba buvo be pilietybės, suskirstant duomenis pagal amžių ir lytį, arba pagal prieš tai turėtą pilietybę ir pagal tai, ar anksčiau asmuo buvo be pilietybės.
d)  asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybės narės teritorijoje ir kurie ataskaitiniais metais įgijo tos valstybės narės pilietybę ir anksčiau turėjo kitos valstybės narės ar trečiosios šalies pilietybę arba buvo be pilietybės, suskirstant duomenis pagal amžių ir socialinę lytį, arba pagal prieš tai turėtą pilietybę ir pagal tai, ar anksčiau asmuo buvo be pilietybės.
da)  „asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybės narės teritorijoje ir kurie ataskaitiniais metais gavo ilgalaikį leidimą gyventi, suskirstant duomenis pagal amžių ir socialinę lytį.
2.  1 dalyje nurodyta statistika yra renkama ataskaitiniu vienų kalendorinių metų laikotarpiu ir pateikiama Komisijai (Eurostatui) per dvylika mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2008 m.
2.  1 dalyje nurodyta statistika yra renkama ataskaitiniu vienų kalendorinių metų laikotarpiu ir pateikiama Komisijai (Eurostatui) per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2020 m.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1538559664710&uri=CELEX:32007R0862)
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies c punktas
-a)  1 dalies c punktas pakeičiamas taip:
c)  per ataskaitinį laikotarpį atsiimtus tarptautinės apsaugos prašymus.
„c) per ataskaitinį laikotarpį atmestus tarptautinės apsaugos prašymus, duomenis suskirstant pagal atmetimo pobūdį;“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da)  asmenis, kurie pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir jų prašymai nagrinėti taikant paspartintą procedūrą, nurodytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES* 31 straipsnio 8 dalyje;
__________________
* 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013 6 29, p. 60).
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)
db)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai, šiuos prašymus nagrinėjant taikant pasienio pasienio procedūrą, nurodytą Direktyvos 2013/32/ES 43 straipsnyje;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)
dc)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir jiems buvo padaryta išimtis dėl paspartintos procedūros ar pasienio procedūros, kaip nustatyta Direktyvos 2013/32/ES 24 straipsnio 3 dalyje ir 25 straipsnio 6 dalyje;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies d d punktas (naujas)
dd)  asmenis, kurie pateikė tarptautinės apsaugos prašymą, bet nebuvo užregistruoti EURODAC sistemoje, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 603/2003* 14 straipsnyje;
__________________
* 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 180, 2013 6 29, p. 1).
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies d e punktas (naujas)
de)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir kurie gali pateikti dokumentinių įrodymų, kurie gali padėti nustatyti šių asmenų tapatybę;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies d f punktas (naujas)
df)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė kitą tarptautinės apsaugos prašymą, kaip nurodyta Direktyvos 2013/32/ES 40 straipsnyje, arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies d g punktas (naujas)
dg)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir kurie buvo laikomi sulaikyti, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/32/ES*, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, duomenis apie šiuos asmenis suskirstant pagal mėnesius, kuriais jie buvo sulaikyti, ir sulaikymo priežastį;
____________________
* 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (OL L 180, 2013 6 29, p. 96).
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies d h punktas (naujas)
dh)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir dėl kurių priimtas administracinis ar teismo sprendimas arba nurodymas juos sulaikyti vadovaujantis Direktyva 2013/33/ES;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies d i punktas (naujas)
di)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir dėl kurių priimtas administracinis ar teismo sprendimas arba nurodymas dėl sulaikymo alternatyvos, kaip nustatyta Direktyvoje 2013/33/ES, duomenis suskirstant pagal toliau nurodytą alternatyvos pobūdį:
i)  įsipareigojimas reguliariai prisistatyti į atitinkamas institucijas;
ii)  užstatas finansinės garantijos pavidalu;
iii)  pareiga neišvykti iš nustatytos vietos;
iv)  kitos sulaikymo alternatyvos;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies d j punktas (naujas)
dj)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir dėl kurių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priimtas administracinis ar teismo sprendimas arba nurodymas dėl sulaikymo alternatyvos, kaip nustatyta Direktyvoje 2013/33/ES, duomenis suskirstant pagal mėnesį, administracinį ar teismo sprendimą arba nurodymą šių asmenų atžvilgiu, duomenis toliau suskirstant pagal alternatyvos pobūdį:
i)  įsipareigojimas reguliariai prisistatyti į atitinkamas institucijas;
ii)  užstatas finansinės garantijos pavidalu;
iii)  pareiga neišvykti iš nustatytos vietos;
iv)  kitos sulaikymo alternatyvos;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies d k punktas (naujas)
dk)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą ir kurių amžius buvo nustatytas;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies d l punktas (naujas)
dl)  sprendimai dėl prašytojų amžiaus nustatymo, duomenis suskirstant taip:
i)  nustatytas faktas, kad prašytojas yra nepilnametis;
ii)  nustatytas faktas, kad prašytojas yra suaugęs asmuo;
iii)  vertinimas yra negalutinis ar nebaigtas;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies d m punktas (naujas)
dm)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir buvo nustatyta, kad jiems reikia specialių procedūrinių garantijų, kaip nustatyta Direktyvos 2013/32/ES 24 straipsnyje, arba kad prašytojai turi specialių priėmimo poreikių, kaip nustatyta Direktyvos 2013/33/ES 2 straipsnio k punkte;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 pastraipos d n punktas (naujas)
dn)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir šiems asmenims teikiama nemokama teisinė pagalba, kaip nustatyta Direktyvos 2013/32/ES 20 straipsnyje, duomenis suskirstant pagal pirmosios ir antrosios instancijos procedūras;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies d o punktas (naujas)
do)  asmenis, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir kuriems sudarytos materialinės priėmimo sąlygos, kuriomis šiems asmenims užtikrinamos tinkamos gyvenimo sąlygos, kaip nustatyta Direktyvos 2013/33/ES 17 straipsnyje;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies d p punktas (naujas)
dp)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą kaip nelydimi nepilnamečiai ir kuriems pagal Direktyvos 2013/32/ES 25 straipsnį paskirtas atstovas;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dales d q punktas (naujas)
dq)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą ir buvo pripažinti nelydimais nepilnamečiais bei jiems sudarytos sąlygos lankyti mokyklas, kaip nustatyta Direktyvos 2013/33/ES 14 straipsnyje;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies d r punktas (naujas)
dr)  asmenis, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė tarptautinės apsaugos prašymą ir kurie buvo pripažinti nelydimais nepilnamečiais bei buvo apgyvendinti, kaip nustatyta Direktyvos 2013/95/ES 31 straipsnio 3 dalyje, duomenis suskirstant pagal apgyvendinimo pagrindą;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies d s punktas (naujas)
ds)  nelydimų nepilnamečių skaičius vienam globėjui per ataskaitinį laikotarpį;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa
Ši statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir lytį bei pilietybę ir nelydimus nepilnamečius. Šie duomenys renkami ataskaitiniu vieno kalendorinio mėnesio laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis mėnuo yra 2020 m. sausio mėn.
Ši statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių, socialinę lytį ir pilietybę, taip pat nelydimus nepilnamečius. Šie duomenys renkami ataskaitiniu vieno kalendorinio mėnesio laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis mėnuo yra 2020 m. sausio mėn.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 2 dalies a punktas
ba)  2 dalies a punktas keičiamas taip:
a)  asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais tarptautinės apsaugos prašymai atmesti, pavyzdžiui, kuriais prašymai pripažinti nepriimtinais arba nepagrįstais ir kurie priimti pirmenybės tvarka arba pagal pagreitintą procedūrą;
„a) asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais atmetami tarptautinės apsaugos prašymai, duomenis suskirstant taip:
i)  sprendimai, kuriais prašymai pripažįstami nepriimtinais, duomenis toliau suskirstant pagal nepriimtinumo pagrindą;
ii)  sprendimai, kuriais prašymai atmetami kaip nepagrįsti;
iii)  sprendimai, kuriais prašymai atmetami kaip akivaizdžiai nepagrįsti taikant įprastą procedūrą, duomenis toliau suskirstant pagal atmetimo pagrindą;
iv)  sprendimai, kuriais prašymai atmetami kaip akivaizdžiai nepagrįsti, taikant paspartintą procedūrą, duomenis toliau suskirstant pagal skubumo pagrindą ir atmetimo pagrindą;
v)  sprendimai, kuriais prašymai atmetami remiantis pagrindu, kad prašytojas gali gauti apsaugą savo kilmės šalyje, kaip nustatyta Direktyvos 2011/95/ES 8 straipsnyje; “
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 2 dalies b punktas
bb)  2 dalies b punktas pakeičiamas taip:
b)  asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais suteikiamas arba panaikinamas pabėgėlio statusas;
„b) asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais suteikiamas, atšaukiamas, sustabdomas pabėgėlio statusas arba atsisakoma jį pratęsti, remiantis nutraukimu, pašalinimu ar kitais motyvais; duomenys apie dėl nutraukimo ar pašalinimo priimtus sprendimus toliau skirstomi pagal specialiuosius pagrindus, kuriais grindžiamas nutraukimas ar pašalinimas;“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b c papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 2 dalies c punktas
bc)  2 dalies c punktas pakeičiamas taip:
c)  asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais suteikiamas arba panaikinamas papildomos apsaugos statusas;
„c) asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais suteikiamas, atšaukiamas, sustabdomas papildomos apsaugos statusas arba atsisakoma jį pratęsti, remiantis nutraukimu, pašalinimu ar kitais motyvais; duomenys apie dėl nutraukimo ar pašalinimo priimtus sprendimus toliau skirstomi pagal specialiuosius pagrindus, kuriais grindžiamas nutraukimas ar pašalinimas; “
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b d papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
bd)  2 dalis papildoma šiuo punktu:
„ea) asmenis, kuriems taikomi pirmosios instancijos sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais sumažinamos arba panaikinamos materialinės priėmimo sąlygos, duomenis suskirstant pagal sprendimo pobūdį, sąlygų sumažinimo arba panaikinimo trukmę ir priežastį.“
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 2 dalies paskutinė pastraipa
Ši statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir lytį bei pilietybę ir nelydimus nepilnamečius. Šie duomenys renkami ataskaitiniu trijų kalendorinių mėnesių laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra 2020 m. sausio–kovo mėn.;
Ši statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių, socialinę lytį ir pilietybę, taip pat nelydimus nepilnamečius. Šie duomenys renkami ataskaitiniu trijų kalendorinių mėnesių laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra 2020 m. sausio–kovo mėn.
Šie statistiniai duomenys toliau suskirstomi pagal sprendimus, priimtus po asmeninio pokalbio, ir sprendimus, priimtus nesurengus asmeninio pokalbio. Statistiniai duomenys apie sprendimus, priimtus po asmeninio pokalbio, toliau suskirstomi pagal asmeninius pokalbius, per kuriuos prašytojui buvo teikiamos vertėjo žodžiu paslaugos, ir asmeninius pokalbius, per kuriuos prašytojui vertėjo žodžiu paslaugos teikiamos nebuvo.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto d a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 3 dalies b punktas
da)  3 dalies b punktas pakeičiamas taip:
b)  asmenis, kuriems taikomi galutiniai administracinių arba teisminių institucijų sprendimai, priimti per ataskaitinį laikotarpį apeliacine arba peržiūros tvarka ir kuriais tarptautinės apsaugos prašymai atmesti, pavyzdžiui, kuriais prašymai pripažinti nepriimtinais arba nepagrįstais ir kurie priimti pirmenybės tvarka arba pagal pagreitintą procedūrą;
„b) asmenis, kuriems taikomi galutiniai sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį per apeliacinio ar kasacinio skundo nagrinėjimo procedūrą priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais atmetami tarptautinės apsaugos prašymai, duomenis suskirstant taip:
i)  sprendimai, kuriais prašymai pripažįstami nepriimtinais, duomenis toliau suskirstant pagal nepriimtinumo pagrindą;
ii)  sprendimai, kuriais prašymai atmetami kaip nepagrįsti;
iii)  sprendimai, kuriais prašymai atmetami kaip akivaizdžiai nepagrįsti taikant įprastą procedūrą, duomenis toliau suskirstant pagal atmetimo pagrindą;
iv)  sprendimai, kuriais prašymai atmetami kaip akivaizdžiai nepagrįsti, taikant paspartintą procedūrą, duomenis toliau suskirstant pagal skubumo pagrindą ir atmetimo pagrindą;
v)  sprendimai, kuriais prašymai atmetami remiantis pagrindu, kad prašytojas gali gauti apsaugą savo kilmės šalyje, kaip nustatyta Direktyvos 2011/95/ES 8 straipsnyje; “
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto d b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 3 dalies c punktas
db)  3 dalies c punktas pakeičiamas taip:
c)  asmenis, kuriems taikomi galutiniai administracinių arba teisminių institucijų sprendimai, priimti per ataskaitinį laikotarpį apeliacine arba peržiūros tvarka ir kuriais suteikiamas arba panaikinamas pabėgėlio statusas;
„c) asmenis, kuriems taikomi galutiniai sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais suteikiamas, atšaukiamas, sustabdomas pabėgėlio statusas arba atsisakoma jį pratęsti, remiantis nutraukimu, pašalinimu ar kitais motyvais; duomenys apie dėl nutraukimo ar pašalinimo priimtus sprendimus toliau skirstomi pagal specialiuosius pagrindus, kuriais grindžiamas nutraukimas ar pašalinimas; “
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto d c papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 3 dalies d punktas
dc)  3 dalies d punktas pakeičiamas taip:
d)  asmenis, kuriems taikomi galutiniai administracinių arba teisminių institucijų sprendimai, priimti per ataskaitinį laikotarpį apeliacine arba peržiūros tvarka ir kuriais suteikiama arba panaikinama papildoma apsauga;
„d) asmenis, kuriems taikomi galutiniai sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais suteikiamas, atšaukiamas, sustabdomas papildomos apsaugos statusas arba atsisakoma jį pratęsti, remiantis nutraukimu, pašalinimu ar kitais motyvais; duomenys apie dėl nutraukimo ar pašalinimo priimtus sprendimus toliau skirstomi pagal specialiuosius pagrindus, kuriais grindžiamas nutraukimas ar pašalinimas; “
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto d d papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)
dd)  3 dalis papildoma šiuo punktu:
„ga) asmenis, kuriems taikomi galutiniai sprendimai, kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priėmė administracinės arba teisminės institucijos ir kuriais sumažinamos arba panaikinamos materialinės priėmimo sąlygos, duomenis suskirstant pagal sprendimo pobūdį, sąlygų sumažinimo arba panaikinimo trukmę ir priežastį.“
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 3 dalies paskutinė pastraipa
Statistika pagal b, c, d, e, f ir g punktus pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir lytį bei pilietybę ir nelydimus nepilnamečius. Be to, statistika pagal g punktą suskirstoma pagal gyvenamąją šalį ir sprendimo dėl prieglobsčio rūšį. Šie duomenys renkami ataskaitiniu vienų kalendorinių metų laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2020 m.
Statistika pagal b, c, d, e, f ir g punktus pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių, socialinę lytį ir pilietybę bei nelydimus nepilnamečius. Be to, statistika pagal g punktą suskirstoma pagal gyvenamąją šalį ir sprendimo dėl prieglobsčio rūšį. Šie duomenys renkami ataskaitiniu vienų kalendorinių metų laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2020 m.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)
ea)  Įterpiama ši dalis:
„3a. Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) pateikia statistinius duomenis apie apeliacinių procedūrų trukmę kalendorinėmis dienomis, pradedant skaičiuoti nuo dienos, kurią pateikiamas apeliacinis skundas, ir baigiant diena, kurią priimamas pirmos instancijos procedūros sprendimas dėl apeliacinio skundo.“
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 4 dalies paskutinė pastraipa
Ši statistika renkama ataskaitiniu vienų kalendorinių metų laikotarpiu ir pateikiama Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2020 m.
Šie statistiniai duomenys pateikiami duomenis suskirstant pagal atitinkamų asmenų amžių, socialinę lytį ir pilietybę, taip pat nelydimus nepilnamečius. Ši statistika renkama ataskaitiniu vieno kalendorinio mėnesio laikotarpiu ir pateikiama Komisijai (Eurostatui) per tris mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra 2020 m. sausio mėn.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto h a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
4 straipsnio 4 dalis (nauja)
ha)  Pridedama ši dalis:
„4a. 1–4 dalyse nurodyti statistiniai duomenys suskirstomi pagal prašymo pateikimo mėnesį.“
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 a punkto (naujo) a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
5 straipsnio pavadinimas
1a)  5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a)  Antraštė pakeičiama taip:
Statistika apie neteisėto atvykimo ir buvimo prevenciją
Statistika apie neleistino atvykimo ir buvimo prevenciją
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 a punkto (naujo) b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
5 straipsnio 1 dalies a punktas
b)  1 dalies a punktas keičiamas taip:
a)  trečiųjų šalių piliečius, neįleistus į valstybės narės teritoriją ties išorės siena;
a) trečiųjų šalių piliečius, neįleistus į valstybės narės teritoriją ties išorės siena, duomenis suskirstant pagal amžių, socialinę lytį ir pilietybę;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 a punkto (naujo) c papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
5 straipsnio 1 dalies b punktas
c)  1 dalies b punktas pakeičiamas taip:
b)  trečiųjų šalių piliečius, pagal šalies imigracijos įstatymus neteisėtai esančius valstybės narės teritorijoje.
b) trečiųjų šalių piliečius, pagal šalies imigracijos įstatymus neleistinai esančius valstybės narės teritorijoje.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 a punkto (naujo) d papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
5 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
b)  1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:
Šios dalies b punkto statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių ir lytį bei pilietybę.
„B punkto statistika pateikiama suskirstant duomenis pagal atitinkamų asmenų amžių, socialinę lytį ir pilietybę, jų sulaikymo pagrindus ir vietą.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
6 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)
-a)  trečiųjų šalių piliečių pateiktų prašymų pirmą kartą gauti leidimus gyventi skaičių, duomenis suskirstant pagal pilietybę, priežastį, dėl kurios prašoma suteikti leidimą, amžių ir socialinę lytį;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
6 straipsnio 1 dalies -a a punktas (naujas)
-aa)  atmestų trečiųjų šalių piliečių pateiktų prašymų pirmą kartą gauti leidimus gyventi skaičių, duomenis suskirstant pagal pilietybę, priežastį, dėl kurios prašyta suteikti leidimą, amžių ir socialinę lytį;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
6 straipsnio 1 dalies -a b papunktis (naujas)
-ab)  per ataskaitinį laikotarpį atmestų prašymų išduoti leidimą gyventi asmeniui pakeitus imigracijos statusą arba pateikus kitas priežastis pasilikti skaičių, suskirstant duomenis pagal pilietybę, atsisakymo išduoti leidimą priežastį, amžių ir socialinę lytį;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis
i)  leidimus, išduotus per ataskaitinį laikotarpį, kai leidimas gyventi asmeniui išduotas pirmą kartą, suskirstant duomenis pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę, pagal amžių ir lytį;
i)  leidimus, išduotus per ataskaitinį laikotarpį, kai leidimas gyventi asmeniui išduotas pirmą kartą, suskirstant duomenis pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę, pagal amžių ir socialinę lytį;
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
6 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis
ii)  leidimus, išduotus per ataskaitinį laikotarpį, ir kurie išduoti asmeniui pakeitus imigracijos statusą arba pateikus kitas priežastis pasilikti, suskirstant duomenis pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę ir pagal amžių ir lytį;
ii)  leidimus, išduotus per ataskaitinį laikotarpį, ir kurie išduoti asmeniui pakeitus imigracijos statusą arba pateikus kitas priežastis pasilikti, suskirstant duomenis pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę ir pagal amžių ir socialinę lytį;
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
6 straipsnio 1 dalies a punkto ii i papunktis
iii)  leidimus, galiojančius baigiantis ataskaitiniam laikotarpiui (išduotų leidimų skaičių, neįskaitant panaikintų arba nebegaliojančių leidimų), suskirstant juos pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę ir pagal amžių ir lytį;
iii)  leidimus, galiojančius baigiantis ataskaitiniam laikotarpiui (išduotų leidimų skaičių, neįskaitant panaikintų arba nebegaliojančių leidimų), suskirstant juos pagal pilietybę, pagrindą leidimui išduoti, pagal leidimo galiojimo trukmę ir pagal amžių ir socialinę lytį;
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
6 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  ilgalaikių gyventojų skaičių baigiantis ataskaitiniam laikotarpiui, suskirstant duomenis pagal pilietybę, ilgalaikio gyventojo statuso rūšį, amžių ir lytį.
b)  ilgalaikių gyventojų skaičių baigiantis ataskaitiniam laikotarpiui, suskirstant duomenis pagal pilietybę, ilgalaikio gyventojo statuso rūšį, amžių ir socialinę lytį.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
6 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Renkant statistinius duomenis pagal -a, -aa ir a punktus, duomenys apie dėl šeimos išduotus leidimus toliau skirstomi pagal priežastį ir trečiosios šalies piliečio rėmėjo statusą.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
7 straipsnio 1 dalies a punktas
-a)  1 dalies a punktas keičiamas taip:
a)  neteisėtai valstybės narės teritorijoje esančių trečiosios šalies piliečių, kurių atžvilgiu priimtas administracinis arba teismo sprendimas arba aktas, kuriame tvirtinama arba pripažįstama, kad jų buvimas neteisėtas, ir jie įpareigojami išvykti iš valstybės narės teritorijos, skaičių, suskirstant šiuos duomenis pagal aptariamųjų asmenų pilietybę;
„a) neleistinai valstybės narės teritorijoje esančių trečiosios šalies piliečių, kurių atžvilgiu priimtas administracinis arba teismo sprendimas arba aktas, kuriame tvirtinama arba pripažįstama, kad jų buvimas neleistinas, ir jie įpareigojami išvykti iš valstybės narės teritorijos, skaičių, šiuos duomenis suskirstant pagal atitinkamų asmenų pilietybę ir sprendimo priėmimo pagrindą;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
7 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
-aa)  1 dalyje įterpiamas šis punktas:
„aa) šios dalies a punkte nurodytų trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priimamas administracinis ar teismo sprendimas, kuriuo uždraudžiama atvykti į šalį, arba nurodymas, kaip nurodyta Direktyvos 2008/115/EB 11 straipsnyje, skaičių, duomenis suskirstant pagal atitinkamų asmenų pilietybę;“
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
7 straipsnio 1 punkto a b papunktis (naujas)
-ab)  1 dalyje įterpiamas šis punktas:
„ab) trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių ataskaitiniu laikotarpiu priimamas administracinis arba teismo sprendimas arba nurodymas juos sulaikyti, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/115/EB*, skaičius;“
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a c papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
7 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)
-ac)  1 dalyje įterpiamas šis punktas:
„ac) trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priimamas administracinis arba teismo sprendimas arba nurodymas juos sulaikyti, kaip nurodyta Direktyvoje 2008/115/EB, skaičius, duomenis suskirstant pagal mėnesį, kurį trečiųjų šalių piliečiai buvo sulaikyti;“
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a d papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
7 straipsnio 1 dalies a d punktas (naujas)
-ad)  1 dalyje įterpiamas šis punktas:
„ad) trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių ataskaitiniu laikotarpiu priimamas administracinis arba teismo sprendimas arba nurodymas dėl jų sulaikymo alternatyvos, kaip nurodyta Direktyvoje 2008/115/EB, skaičių, duomenis suskirstant pagal alternatyvos pobūdį:
i)  įsipareigojimas reguliariai prisistatyti į atitinkamas institucijas;
ii)  užstatas finansinės garantijos pavidalu;
iii)  pareiga neišvykti iš nustatytos vietos;
iv)  kitos sulaikymo alternatyvos;“
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a e papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
7 straipsnio 1 dalies a e punktas (naujas)
-ae)  1 dalyje įterpiamas šis punktas:
„ae) trečiųjų šalių piliečius, kurių atžvilgiu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priimtas administracinis ar teismo sprendimas arba nurodymas dėl sulaikymo alternatyvos, kaip nustatyta Direktyvoje 2008/115/EB, duomenis suskirstant duomenis pagal mėnesį, kurį tų asmenų atžvilgiu buvo priimtas administracinis ar teismo sprendimas arba nurodymas, duomenis toliau suskirstant pagal alternatyvos pobūdį:
i)  įsipareigojimas reguliariai prisistatyti į atitinkamas institucijas;
ii)  užstatas finansinės garantijos pavidalu;
iii)  pareiga neišvykti iš nustatytos vietos;
iv)  kitos sulaikymo alternatyvos;“
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a f papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
7 straipsnio 1 dalies a f punktas (naujas)
-af)  1 dalyje įterpiamas šis punktas:
„af) trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių per ataskaitinį laikotarpį priimtas sprendimas atidėti išsiuntimą pagal Direktyvos 2008/115/EB 9 straipsnį, skaičių, duomenis suskirstant pagal atidėjimo pagrindą ir atitinkamų asmenų pilietybę;“
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a g papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
7 straipsnio 1 dalies a g punktas (naujas)
-ag)  1 dalyje po a punkto įterpiamas šis punktas:
„ag) trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių ataskaitiniu laikotarpiu priimtas administracinis ar teismo sprendimas arba nurodymas juos sulaikyti ir kurių atžvilgiu vyksta teisminės peržiūros procedūros, kaip nurodyta Direktyvos 2008/115/EB 15 straipsnio 2 dalyje, skaičių;“
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
7 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  trečiųjų šalių piliečių, kurie jau yra išvykę iš valstybės narės teritorijos pagal administracinį arba teismo sprendimą arba aktą, nurodytą a punkte, skaičių, suskirstant šiuos duomenis pagal sugrąžintų asmenų pilietybę, grąžinimo rūšį ir gautos pagalbos rūšį ir paskirties šalį.
b)  trečiųjų šalių piliečių, kurie jau yra išvykę iš valstybės narės teritorijos pagal administracinį arba teismo sprendimą arba aktą, nurodytą a punkte, skaičių, duomenis suskirstant pagal sugrąžintų asmenų pilietybę, grąžinimo rūšį ir gautos pagalbos rūšį, taip pat pagal paskirties šalį, duomenis toliau suskirstant pagal sugrąžintų trečiosios šalies piliečių kilmės šalį;
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
aa)  1 dalis papildoma šiuo punktu:
„ba) trečiųjų šalių piliečių, kurie jau yra išvykę iš valstybės narės teritorijos pagal administracinį arba teismo sprendimą arba aktą, skaičių, duomenis suskirstant pagal sprendimo ar akto pobūdį:
i)  vadovaujantis oficialiu Sąjungos readmisijos susitarimu;
ii)  vadovaujantis neoficialiu Sąjungos readmisijos susitarimu;
iii)  vadovaujantis nacionaliniu readmisijos susitarimu;
Šie statistiniai duomenys toliau skirstomi pagal atitinkamų asmenų paskirties šalį ir pilietybę.“
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
7 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalyje nurodyta statistika yra renkama ataskaitiniu trijų kalendorinių mėnesių laikotarpiu ir yra pateikiama Komisijai (Eurostatui) per du mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra 2020 m. sausio–kovo mėn.
2.  1 dalyje nurodyta statistika skirstoma pagal susijusio asmens amžių ir lytį, taip pat pagal nelydimus nepilnamečius. Ji renkama ataskaitiniu vieno kalendorinio mėnesio laikotarpiu ir pateikiami Komisijai (Eurostatui) per dvi savaites nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra 2020 m. sausio mėn.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
9 straipsnio 2 dalis
4a)  9 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Valstybės narės praneša Komisijai (Eurostatui) apie naudotus duomenų šaltinius, šių šaltinių pasirinkimo priežastis, apie pasirinktų duomenų šaltinių poveikį statistikos kokybei ir apie taikytus vertinimo metodus, taip pat praneša Komisijai (Eurostatui) apie pakeitimus.
2. Valstybės narės praneša Komisijai (Eurostatui) apie naudotus duomenų šaltinius, šių šaltinių pasirinkimo priežastis, apie pasirinktų duomenų šaltinių poveikį statistikos kokybei, apie įdiegtus asmens duomenų apsaugos mechanizmus ir apie taikytus vertinimo metodus, taip pat praneša Komisijai (Eurostatui) apie atitinkamus pakeitimus.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
9 a straipsnis (naujas)
4b)  Įterpiamas šis straipsnis:
„9a straipsnis
Deleguotieji aktai
Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos 2 straipsnio 1 dalyje išdėstytos apibrėžtys.
Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas:
a)  apibrėžiant šalies, kurioje gimė atitinkami asmenys, grupių, ankstesnės ir būsimos nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių ir pilietybės grupių kategorijas, kaip numatyta 3 straipsnio 1 dalyje;
b)  apibrėžiant pagrindo išduoti leidimą gyventi kategorijas, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies a punkte;
c)  apibrėžiant papildomą duomenų skirstymą;
d)  nustatant taisykles dėl tikslumo ir kokybės standartų.“
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio dalies 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
10 straipsnio 1 dalis
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kad būtų nustatytos skirstymo nuostatos pagal 4, 5, 6 ir 7 straipsnius ir tinkamų formatų taisyklės duomenims perduoti pagal 9 straipsnį.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos tinkamų formatų taisyklės duomenims perduoti pagal 9 straipsnį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio dalies 5 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
10 straipsnio 2 dalies d punktas
b)  2 dalies d punktas išbraukiamas.
b)   2 dalis išbraukiama.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
10 a straipsnis (naujas)
5a)  Įterpiamas šis straipsnis:
„10a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  9a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo data].
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 9a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 b punkto (naujo) a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
11 straipsnio pavadinimas
5b)  11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a)  Antraštė pakeičiama taip:
Komitetas
„Komiteto procedūra“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 b punkto (naujo) b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
11 straipsnio 1 dalis
b)  1 dalis pakeičiama taip:
1.  Komisijai priimti įgyvendinančias priemones padeda Statistikos programų komitetas, įsteigtas Sprendimu Nr. 89/382/EEB, Euratomas.
„1. Komisijai padeda Reglamentu (EB) Nr. 223/2009 įsteigtas Europos statistikos sistemos komitetas. Tas komitetas yra komitetas, kaip tai suprantama pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011.“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 b punkto (naujo) c papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
11 straipsnio 2 dalis
c)  2 dalis pakeičiama taip:
2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.
„2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 ir 10 straipsniai, atsižvelgiant į minėto reglamento 11 straipsnio nuostatas.
Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 b punkto d papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
11 straipsnio 3 dalis
d)  3 dalis išbraukiama.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=LT)
Atnaujinta: 2019 m. balandžio 17 d.Teisinis pranešimas