Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0154(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0395/2018

Predložena besedila :

A8-0395/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0359

Sprejeta besedila
PDF 253kWORD 91k
Torek, 16. april 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Statistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ***I
P8_TA-PROV(2019)0359A8-0395/2018

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0307),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0182/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0395/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
(2)  Da bi se obravnavale nove potrebe v Uniji po statistiki o azilu in upravljanih selitvah in ker se značilnosti selitev hitro spreminjajo, je treba vzpostaviti okvir, ki omogoča hiter odziv na spreminjajoče se potrebe glede statistike o azilu in upravljanih selitvah.
(2)  Da bi se obravnavale nove potrebe v Uniji po statistiki o selitvah in mednarodni zaščiti in ker se značilnosti selitvenih tokov hitro spreminjajo, je treba vzpostaviti okvir, ki omogoča hiter odziv na spreminjajoče se potrebe glede statistike o selitvah in mednarodni zaščiti.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)  Zaradi stalnih sprememb in raznolikosti sedanjih selitvenih tokov so potrebni celoviti in primerljivi statistični podatki o priseljencih, razčlenjeni po spolu, da bi razumeli dejansko stanje, opredelili ranljivosti in neenakosti ter oblikovalcem politike zagotovili zanesljive podatke in informacije za določitev prihodnjih javnih politik.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)  Da bi se Uniji zagotovila podpora pri učinkovitem odzivanju na izzive, ki jih prinašajo selitve, je treba podatke o azilu in upravljanih selitvah zbrati več kot enkrat na leto.
(3)  Da bi se Uniji zagotovila podpora pri učinkovitem odzivanju na izzive, ki jih prinašajo selitve, ter pri razvoju politik, ki upoštevajo vidik spola in temeljijo na človekovih pravicah, je treba podatke o azilu in upravljanih selitvah zbrati več kot enkrat na leto.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  Statistika o azilu in upravljanih selitvah je ključna za proučitev, opredelitev in oceno zelo različnih politik, zlasti v zvezi z odzivi na prihod oseb, ki poskušajo v Evropi pridobiti varstvo.
(4)  Statistika o azilu in upravljanih selitvah je ključna za proučitev, opredelitev in oceno zelo različnih politik, zlasti v zvezi z odzivi na prihod oseb, ki poskušajo v Evropi pridobiti varstvo, namen pa je doseči najboljše rešitve.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)  Statistika o selitvah in mednarodni zaščiti je bistvena, da se zagotovi pregled nad selitvenimi tokovi v Uniji in državam članicam omogoči pravilna uporaba prava Unije ob upoštevanju temeljnih pravic, ki so določene v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah ter Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 b (novo)
(4b)  Preganjanje na podlagi spola osebe je razlog, da oseba zaprosi za mednarodno zaščito in da se ji zaščita prizna. Nacionalni in evropski statistični organi bi morali zbirati statistične podatke o vlogah za mednarodno zaščito zaradi spola, vključno z nasiljem na podlagi spola.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)  Da bi dosegli cilje Uredbe (ES) št. 862/2007, bi bilo treba dodeliti dovolj sredstev za zbiranje, analizo in razširjanje zelo kakovostne nacionalne statistike in statistike Unije o selitvah in mednarodni zaščiti, zlasti s podpiranjem ukrepov v zvezi s tem v skladu z Uredbo (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 1a;
______________
1a Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 168).
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
(10)  S to uredbo se zagotavljata pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter pravica do varstva osebnih podatkov, kakor sta določeni v členih 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.
(10)  S to uredbo se zagotavljajo pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravica do varstva osebnih podatkov, prepoved diskriminacije in enakost spolov, kakor je določeno v členih 7, 8, 21 in 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a.
______________
1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)
(10a)  Zbiranje podatkov, razčlenjenih po spolu, naj bi omogočalo opredelitev in analizo posebnih ranljivosti ter zmožnosti žensk in moških, pri čemer se pokažejo vrzeli in neenakosti. S podatki o selitvah, ki upoštevajo vidik spola, se lahko spodbudi večja enakost in zagotovijo možnosti za prikrajšane skupine. V statistikah o selitvah bi bilo treba upoštevati tudi spremenljivke, kot sta spolna identiteta in spolna usmerjenost, da bi zbrali podatke o izkušnjah oseb LGBTQI+ ter neenakostih v selitvenem in azilnem postopku.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo razčlenitev. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (25).
(11)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo pravil o ustreznih oblikah za sporočanje podatkov. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta.
__________________
__________________
25 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
25 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
(11a)  Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 862/2007 tehnološkemu in gospodarskemu razvoju bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 za posodobitev nekaterih opredelitev in o njeni dopolnitvi za določitev združevanja podatkov in dodatnih razčlenitev ter pravil glede standardov natančnosti in kakovosti. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1a. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
________________
1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)
(11b)  Učinkovito spremljanje uporabe Uredbe (ES) št. 862/2007 zahteva njeno ocenjevanje v rednih časovnih presledkih. Komisija bi morala za namene poročanja Evropskemu parlamentu in Svetu natančno oceniti statistične podatke, zbrane v skladu z Uredbo (ES) št. 862/2007, njihovo kakovost in pravočasno sporočanje. Tesno bi se bilo treba posvetovati z vsemi akterji, ki sodelujejo pri zbiranju podatkov o azilu, vključno z agencijami Združenih narodov ter drugimi ustreznimi mednarodnimi in nevladnimi organizacijami.
Obrazložitev
Evropska komisija v skladu s členom 12 Evropskemu parlamentu in Svetu vsaka tri leta poroča o uporabi uredbe. Poročila bi morala slediti temeljiti oceni izvajanja in posvetovanju s ključnimi akterji, ki sodelujejo pri zbiranju podatkov in analizi, na področju selitev in mednarodne zaščite.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 1 – odstavek 1 – točka c
(-1)  V členu 1 se točka (c) nadomesti z naslednjim:
(c)  upravnih in sodnih postopkih in procesih v državah članicah, ki se nanašajo na priseljevanje, izdajo dovoljenj za prebivanje, državljanstvo, azil in druge oblike mednarodne zaščite in preprečevanje nezakonitega priseljevanja.
„(c) upravnih in sodnih postopkih in procesih v državah članicah, ki se nanašajo na priseljevanje, izdajo dovoljenj za prebivanje, državljanstvo, azil in druge oblike mednarodne zaščite, nedovoljeni vstop in bivanje ter vrnitve.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32013L0033)
Sprememba 14
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka a (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 2 – odstavek 1 – točka j
(-1a)  Člen 2 se spremeni:
(a)  V odstavku 1 se točka (j) nadomesti z naslednjim:
(j)  „vloga za mednarodno zaščito“ pomeni vlogo za mednarodno zaščito, kakor je opredeljena v členu 2(g) Direktive Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (2)
(j) „vloga za mednarodno zaščito“ pomeni prošnjo za mednarodno zaščito, kakor je opredeljena v členu 2(h) Direktive 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta2;
_______________
_______________
2 UL L 304, 30.9.2004, str. 12.
2 Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL L 337, 20.12.2011, str. 9).“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 15
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka b (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 2 – odstavek 1 – točka k
(b)  V odstavku 1 se točka (j) nadomesti z naslednjim:
(k)  „status begunca“ pomeni status begunca, kakor je opredeljen v členu 2(d) Direktive 2004/83/ES;
(k) „status begunca“ pomeni status begunca, kakor je opredeljen v členu 2(e) Direktive 2011/95/EU;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 16
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka c (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 2 – odstavek 1 – točka l
(c)  V odstavku 1 se točka (l) nadomesti z naslednjim:
(l)  „status subsidiarne zaščite“ pomeni status subsidiarne zaščite, kakor je opredeljen v členu 2(f) Direktive 2004/83/ES;
(l) „status subsidiarne zaščite“ pomeni status subsidiarne zaščite, kakor je opredeljen v členu 2(g) Direktive 2011/95/EU;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 17
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka d (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 2 – odstavek 1 – točka m
(d)  V odstavku 1 se točka (m) nadomesti z naslednjim:
(m)  „družinski člani“ pomeni družinske člane, kakor so opredeljeni v členu 2(i) Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (3)
(m) „družinski člani“ pomeni družinske člane, kakor so opredeljeni v členu 2(g) Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta3;
_______________
_______________
3 UL L 50, 25.2.2003, str. 1.
3 Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (UL L 180, 29.6.2013, str. 31).“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 18
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka e (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 2 – odstavek 1 – točka o
(d)  V odstavku 1 se točka (o) nadomesti z naslednjim:
(o)  „mladoletnik brez spremstva“ pomeni mladoletnika brez spremstva, kakor je opredeljen v členu 2(i) Direktive 2004/83/ES;
(o) „mladoletnik brez spremstva“ pomeni mladoletnika brez spremstva, kakor je opredeljen v členu 2(l) Direktive 2011/95/EU;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 19
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka f (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 2 – odstavek 1 – točka p
(f)  V odstavku 1 se točka (p) nadomesti z naslednjim:
(p)  „zunanje meje“ pomeni zunanje meje, kakor so opredeljene v členu 2(2) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (12)
(p) „zunanje meje“ pomeni zunanje meje, kakor so opredeljene v členu 2(2) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta5;
________________
________________
5 UL L 105, 13.4.2006, str. 1.
5 Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 77, 23.3.2016, str. 1).“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 20
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka g (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 2 – odstavek 1 – točka q
(g)  V odstavku 1 se točka (q) nadomesti z naslednjim:
(q)  „državljani tretjih držav, ki jim je bil vstop zavrnjen“ pomeni državljane tretjih držav, ki jim je bil na zunanji meji zavrnjen vstop, ker ne izpolnjujejo vseh pogojev vstopa iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 562/2006 in ne spadajo v nobeno kategorijo oseb iz člena 5(4) navedene uredbe;
(q) „državljani tretjih držav, ki jim je bil vstop zavrnjen“ pomeni državljane tretjih držav, ki jim je bil na zunanji meji zavrnjen vstop, ker ne izpolnjujejo vseh pogojev vstopa iz člena 5(1) Uredbe (EU) 2016/399 in ne spadajo v nobeno kategorijo oseb iz člena 5(2) navedene uredbe;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 21
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka h (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 2 – odstavek 1 – točka s a (novo)
(h)  V odstavku 1 se doda naslednja točka:
„(sa) „odstranitev“ pomeni odstranitev, kakor je opredeljena v členu 3(5) Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta*;
________________
* Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).ׅ“
Sprememba 22
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka i (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 2 – odstavek 1 – točka s b (novo)
(i)  V odstavku 1 se doda naslednja točka:
„(sb) „prostovoljni odhod“ pomeni prostovoljni odhod, kakor je opredeljen v členu 3(8) Direktive 2008/115/ES;“
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka j (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 2 – odstavek 1 – točka s c (novo)
(j)  V odstavku 1 se doda naslednja točka:
„(sc) „prostovoljni odhod s pomočjo“ pomeni prostovoljni odhod, kakor je opredeljen v členu 3(8) Direktive 2008/115/ES, podprt z logistično, finančno in drugo materialno pomočjo;“
Sprememba 24
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka k (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 2 – odstavek 3
(k)  Odstavek 3 se črta.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 25
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 b (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 3
(-1b)  Člen 3 se nadomesti z naslednjim:
Člen 3
„Člen 3
Statistike o meddržavnih selitvah, prebivalstvu z običajnim prebivališčem in pridobitvi državljanstva
Statistike o meddržavnih selitvah, prebivalstvu z običajnim prebivališčem in pridobitvi državljanstva
1.  Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) statistike o številu:
1.  Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) statistike o številu:
(a)  priseljencev na območje države članice, razčlenjene po:
(a)  priseljencev na območje države članice, razčlenjene po:
(i)  skupinah državljanstev po starosti in spolu;
(i)  skupinah državljanstev po starosti in spolu;
(ii)  skupinah držav rojstva po starosti in spolu;
(ii)  skupinah držav rojstva po starosti in spolu;
(iii)  skupinah držav prejšnjega običajnega prebivališča po starosti in spolu;
(iii)  skupinah držav prejšnjega običajnega prebivališča po starosti in spolu;
(b)  odseljencev z območja države članice, razčlenjene po:
(b)  odseljencev z območja države članice, razčlenjene po:
(i)  skupinah državljanstev;
(i)  skupinah državljanstev;
(ii)  starosti;
(ii)  starosti;
(iii)  spolu;
(iii)  spolu;
(iv)  skupinah držav prihodnjega običajnega prebivališča;
(iv)  skupinah držav prihodnjega običajnega prebivališča;
(c)  oseb z običajnim prebivališčem v državi članici ob koncu referenčnega obdobja, razčlenjene po:
(c)  oseb z običajnim prebivališčem v državi članici ob koncu referenčnega obdobja, razčlenjene po:
(i)  skupinah državljanstev po starosti in spolu;
(i)  skupinah državljanstev po starosti in spolu;
(ii)  skupinah držav rojstva po starosti in spolu;
(ii)  skupinah držav rojstva po starosti in spolu;
(d)  oseb z običajnim prebivališčem na ozemlju države članice, ki so v referenčnem letu pridobile državljanstvo države članice in so prej imele državljanstvo druge države članice ali tretje države ali so bile prej brez državljanstva, pri čemer se podatki razčlenijo po starosti in spolu ter po prejšnjem državljanstvu zadevnih oseb in po tem, ali je bila oseba prej brez državljanstva.
(d)  oseb z običajnim prebivališčem na ozemlju države članice, ki so v referenčnem letu pridobile državljanstvo države članice in so prej imele državljanstvo druge države članice ali tretje države ali so bile prej brez državljanstva, pri čemer se podatki razčlenijo po starosti in spolu ter po prejšnjem državljanstvu zadevnih oseb in po tem, ali je bila oseba prej brez državljanstva.
(da)  oseb z običajnim prebivališčem na ozemlju države članice, ki so v referenčnem letu pridobile dovoljenje za dolgotrajno prebivanje, pri čemer se podatki razčlenijo po starosti in spolu.
2.  Statistike iz odstavka 1 se nanašajo na referenčna obdobja enega koledarskega leta in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dvanajstih mesecih po koncu referenčnega leta. Prvo referenčno leto je leto 2008.
2.  Statistike iz odstavka 1 se nanašajo na referenčna obdobja enega koledarskega leta in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dvanajstih mesecih po koncu referenčnega leta. Prvo referenčno leto je 2020.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?qid=1538559664710&uri=CELEX:32007R0862)
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka a – točka -a (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka c
(-a)  V odstavku 1 se točka (c) nadomesti z naslednjim:
(c)  vlog za mednarodno zaščito, ki so bile v referenčnem obdobju umaknjene.
„(c) vlog za mednarodno zaščito, ki so bile v referenčnem obdobju umaknjene, razčlenjenih po vrsti umika.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 27
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d a (novo)
(da)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo vključene kot družinski član in katerih vloga je bila obravnavana v pospešenem postopku iz člena 31(8) Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta*;
__________________
* Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL L 180, 29.6.2013, str. 60).
Sprememba 28
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d b (novo)
(db)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo vključene kot družinski član in katerih vloga je bila v referenčnem obdobju obravnavana v postopkih na meji iz člena 43 Direktive 2013/32/EU;
Sprememba 29
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d c (novo)
(dc)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo v referenčnem obdobju vključene kot družinski član in so v skladu s členoma 24(3) in 25(6) Direktive 2013/32/EU izključene iz pospešenega postopka ali postopka na meji.
Sprememba 30
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d d (novo)
(dd)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito brez registracije v sistemu Eurodac iz člena 14 Uredbe (EU) št. 603/2003 Evropskega parlamenta in Sveta*;
__________________
* Uredba (EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 180, 29.6.2013, str. 1).
Sprememba 31
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d e (novo)
(de)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v referenčnem obdobju vključene v tako vlogo kot družinski član in lahko predložijo dokazilo, ki je lahko v pomoč pri ugotavljanju njihove identitete;
Sprememba 32
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d f (novo)
(df)  oseb, ki so vložile naknadno prošnjo za mednarodno zaščito iz člena 40 Direktive 2013/32/EU ali so bile v referenčnem obdobju vključene v to prošnjo kot družinski član;
Sprememba 33
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d g (novo)
(dg)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v referenčnem obdobju v tako vlogo vključene kot družinski član in so bile skladno z Direktivo 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta* na koncu referenčnega obdobja v pridržanju, pri čemer so ti podatki razčlenjeni po mesecu pridržanja teh oseb in razlogih za pridržanje;
____________________
* Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (UL L 180, 29.6.2013, str. 96).
Sprememba 34
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d h (novo)
(dh)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo vključene kot družinski član in za katere je v skladu z Direktivo 2013/33/EU v referenčnem obdobju veljala upravna ali sodna odločba ali akt, ki odreja njihovo pridržanje;
Sprememba 35
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d i (novo)
(di)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo vključene kot družinski član in za katere je v skladu z Direktivo 2013/33/EU v referenčnem obdobju veljala upravna ali sodna odločba ali akt, ki odreja alternativo pridržanju, pri čemer so ti podatki razčlenjeni po vrsti alternative, kot sledi:
(i)  javljanje;
(ii)  predložitev finančnega jamstva;
(iii)  obveznost zadrževanja na določenem mestu;
(iv)  druga vrsta alternative pridržanju;
Sprememba 36
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d j (novo)
(dj)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo v referenčnem obdobju vključene kot družinski član in za katere je v skladu z Direktivo 2013/33/EU na koncu referenčnega obdobja veljala upravna ali sodna odločba ali akt, ki odreja alternativo pridržanju, pri čemer so podatki razčlenjeni po mesecu, ko je bila za to osebo izdana upravna ali sodna odločba, in nadalje razčlenjeni po vrsti alternative, kot sledi:
(i)  javljanje;
(ii)  predložitev finančnega jamstva;
(iii)  obveznost zadrževanja na določenem mestu;
(iv)  druga vrsta alternative pridržanju;
Sprememba 37
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d k (novo)
(dk)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito in za katere je bila v referenčnem obdobju opravljena ocena starosti;
Sprememba 38
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d l (novo)
(dl)  odločb o oceni starosti prosilcev, razčlenjenih na:
(i)  ocene, iz katerih izhaja, da je prosilec mladoletna oseba;
(ii)  ocene, iz katerih izhaja, da je prosilec polnoletna oseba;
(iii)  nedokončne ali opuščene ocene.
Sprememba 39
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d m (novo)
(dm)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo vključene kot družinski član in za katere se je v referenčnem obdobju ugotovilo, da potrebujejo posebna postopkovna jamstva v skladu s členom 24 Direktive 2013/32/EU ali so prosilci s posebnimi potrebami glede sprejema v smislu člena 2(k) Direktive 2013/33/EU;
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d n (novo)
(dn)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo vključene kot družinski član in so v referenčnem obdobju koristile brezplačno pravno pomoč iz člena 20 Direktive 2013/32/EU, pri čemer so ti podatki razčlenjeni po postopkih na prvi in drugi stopnji;
Sprememba 41
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d o (novo)
(do)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo vključene kot družinski član in ki so na koncu referenčnega obdobja imele koristi od materialnih pogojev za sprejem v skladu s členom 17 Direktive 2013/33/EU, ki prosilcem zagotavljajo ustrezen življenjski standard;
Sprememba 42
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d p (novo)
(dp)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito kot mladoletniki brez spremstva in ki jim je bil v referenčnem obdobju dodeljen zastopnik v skladu s členom 25 Direktive 2013/32/EU;
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d q (novo)
(dq)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ter so bile priznane kot mladoletniki brez spremstva in so v referenčnem obdobju imele dostop do izobraževalnega sistema v skladu s členom 14 Direktive 2013/33/EU;
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d r (novo)
(dr)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ter so bile priznane kot mladoletniki brez spremstva in so bile v referenčnem obdobju dodeljene v skladu s členom 31(3) Direktive 2011/95/EU, pri čemer so ti podatki razčlenjeni po razlogih dodelitve;
Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – točka d s (novo)
(ds)  povprečnem številu mladoletnikov brez spremstva na skrbnika v referenčnem obdobju;
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 1 – zadnji pododstavek
Statistike se razčlenijo po starosti in spolu ter državljanstvu zadevnih oseb in mladoletnikov brez spremstva. Statistike se nanašajo na referenčna obdobja enega koledarskega meseca in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dveh mesecih od konca referenčnega meseca. Prvi referenčni mesec je januar 2020.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 47
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka a1 – točka b a (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 2 – točka a
(ba)  V odstavku 2 se točka (a) nadomesti z naslednjim:
(a)  oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, ki zavračajo vloge za mednarodno zaščito, vključno z odločbami, ki štejejo vloge za nesprejemljive ali za neutemeljene, in odločbami na podlagi prednostnih in pospešenih postopkov, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi;
(a) oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, ki zavračajo vloge za mednarodno zaščito in ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi, razčlenjene na:
(i)  odločbe, ki štejejo vloge za nesprejemljive, nadalje razčlenjene po razlogu za nesprejemljivost;
(ii)  odločbe, ki vloge zavračajo kot neutemeljene;
(iii)  odločbe, ki vloge zavračajo kot očitno neutemeljene v rednem postopku, nadalje razčlenjene po razlogih za zavrnitev;
(iv)  odločbe, ki vloge zavračajo kot očitno neutemeljene v pospešenem postopku, nadalje razčlenjene po razlogih za pospešitev in razlogih za zavrnitev;
(v)  odločbe, ki vloge zavračajo, ker je prosilec upravičen do notranje zaščite v državi izvora v skladu s členom 8 Direktive 2011/95/EU;“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b b (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 2 – točka b
(bb)  V odstavku 2 se točka (b) nadomesti z naslednjim:
(b)  oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, ki dodeljujejo ali odvzemajo status begunca, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi;
(b) oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi ter ki dodeljujejo, razveljavljajo ali odpravljajo status begunca ali zavračajo njegovo podaljšanje zaradi prenehanja, izključitve ali drugih razlogov; odločbe, ki kot razlog navajajo prenehanje ali izključitev, se nadalje razčlenijo po posameznih razlogih za prenehanje ali izključitev;“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b c (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 2 – točka c
(bc)  V odstavku 2 se točka (c) nadomesti z naslednjim:
(c)  oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, ki dodeljujejo ali odvzemajo status, dodeljen s subsidiarno zaščito, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi;
(c) oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi ter ki dodeljujejo, razveljavljajo, ali odpravljajo status subsidiarne zaščite ali zavračajo njegovo podaljšanje zaradi prenehanja, izključitve ali drugih razlogov; odločbe, ki kot razlog navajajo prenehanje ali izključitev, se nadalje razčlenijo po posameznih razlogih za prenehanje ali izključitev;“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b d (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 2 – točka e a (novo)
(bd)  V odstavku 2 se vstavi naslednja točka:
„(ea) oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, s katerimi se zmanjšajo ali odvzamejo materialni pogoji za sprejem, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi, razčlenjene po vrsti odločbe, trajanju zmanjšanja ali odvzema in razlogu.“
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 2 – zadnji pododstavek
Statistike se razčlenijo po starosti in spolu ter državljanstvu zadevnih oseb in mladoletnikov brez spremstva. Zajemajo referenčna obdobja treh koledarskih mesecev in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dveh mesecih od konca referenčnega obdobja. Prvo referenčno obdobje je od januarja do marca 2020.“
Statistike se razčlenijo po starosti in spolu ter državljanstvu zadevnih oseb in mladoletnikov brez spremstva. Zajemajo referenčna obdobja treh koledarskih mesecev in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dveh mesecih od konca referenčnega obdobja. Prvo referenčno obdobje je od januarja do marca 2020.“
Te statistike se dodatno razčlenijo po odločbah, ki so sprejete po osebnem razgovoru, in odločbah, ki so sprejete brez osebnega razgovora. Statistike o odločbah, sprejetih po osebnem razgovoru, se dodatno razčlenijo po osebnih razgovorih, na katerih je prosilec koristil storitve tolmača, in osebnih razgovorih, na katerih prosilec ni koristil storitev tolmača.
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d a (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 3 – točka b
(da)  V odstavku 3 se točka (b) nadomesti z naslednjim:
(b)  oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, ki zavračajo vloge za mednarodno zaščito, vključno z odločbami, ki štejejo vloge za nesprejemljive ali za neutemeljene, in odločbami na podlagi prednostnih in pospešenih postopkov, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi;
(b) oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, ki zavračajo vloge za mednarodno zaščito in ki jih v referenčnem obdobju v postopku pritožbe ali revizije sprejmejo upravni ali sodni organi, razčlenjeno na:
(i)  odločbe, ki štejejo vloge za nesprejemljive, nadalje razčlenjene po razlogu za nesprejemljivost;
(ii)  odločbe, ki vloge zavračajo kot neutemeljene;
(iii)  odločbe, ki vloge zavračajo kot očitno neutemeljene v rednem postopku, nadalje razčlenjene po razlogih za zavrnitev;
(iv)  odločbe, ki vloge zavračajo kot očitno neutemeljene v pospešenem postopku, nadalje razčlenjene po razlogih za pospešitev in razlogih za zavrnitev;
(v)  odločbe, ki vloge zavračajo, ker je prosilec upravičen do zaščite v državi izvora v skladu s členom 8 Direktive 2011/95/EU;“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d b (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 3 – točka c
(db)  V odstavku 3 se točka (c) nadomesti z naslednjim:
(c)  oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, ki dodeljujejo ali odvzemajo status begunca, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo sodni ali upravni organi;
(c) oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi ter ki dodeljujejo, razveljavljajo ali odpravljajo status begunca ali zavračajo njegovo podaljšanje zaradi prenehanja, izključitve ali drugih razlogov; odločbe, ki kot razlog navajajo prenehanje ali izključitev, se nadalje razčlenijo po posameznih razlogih za prenehanje ali izključitev;“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d c (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 3 – točka d
(dc)  V odstavku 3 se točka (d) nadomesti z naslednjim:
(d)  oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, ki dodeljujejo ali odvzemajo status subsidiarne zaščite, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo sodni ali upravni organi;
(d) oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi ter ki dodeljujejo, razveljavljajo ali odpravljajo status subsidiarne zaščite ali zavračajo njegovo podaljšanje zaradi prenehanja, izključitve ali drugih razlogov; odločbe, ki kot razlog navajajo prenehanje ali izključitev, se nadalje razčlenijo po posameznih razlogih za prenehanje ali izključitev;“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d d (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 3 – točka g a (novo)
(dd)  V odstavku 3 se doda naslednja točka:
„(ga) oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, s katerimi se zmanjšajo ali odvzamejo materialni pogoji za sprejem, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi, razčlenjene po vrsti odločbe, trajanju zmanjšanja ali odvzema in razlogu.“
Sprememba 56
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka e
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 3 – zadnji pododstavek
„Statistike iz točk (b), (c), (d), (e), (f) in (g) so razčlenjene po starosti in spolu ter po državljanstvu zadevnih oseb in mladoletnikih brez spremstva. Poleg tega je statistika iz točke (g) razčlenjena po državi prebivališča in vrsti odločbe o azilu. Nanašajo se na referenčna obdobja enega koledarskega leta in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v treh mesecih od konca referenčnega leta. Prvo referenčno leto je leto 2020.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 57
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka e a (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)
(ea)  Vstavi se naslednji odstavek:
„3a. Države članice Komisiji (Eurostat) zagotovijo statistične podatke o trajanju pritožb v koledarskih dnevih, in sicer od vložitve pritožbe do prvostopenjskega sklepa o pritožbi.“
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka e
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 4 – zadnji pododstavek
Te statistike zajemajo referenčna obdobja enega koledarskega leta in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v treh mesecih od konca referenčnega leta. Prvo referenčno leto je leto 2020.
Te statistike se razčlenijo po starosti in spolu ter državljanstvu zadevnih oseb in mladoletnikov brez spremstva. Te statistike zajemajo referenčna obdobja enega koledarskega meseca in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v treh mesecih od konca referenčnega leta. Prvo referenčno obdobje je januar 2020.
Sprememba 59
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka h a (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 4 – odstavek 4 (novo)
(ha)  Doda se naslednji odstavek:
„4a. Statistike iz odstavka 1 do 4 se razčlenijo po mesecu predložitve vloge.“
Sprememba 60
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) – točka a (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 5 – naslov
(1a)  Člen 5 se spremeni:
(a)  Naslov se nadomesti z naslednjim:
Statistike o preprečevanju nezakonitega vstopa v državo in bivanja v njej
„Statistike o preprečevanju nedovoljenega vstopa v državo in bivanja v njej“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 61
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) – točka b (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 5 – odstavek 1 – točka a
(b)  V odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:
(a)  državljanov tretjih držav, katerim je bil zavrnjen vstop na območje države članice na zunanji meji;
„(a) državljanov tretjih držav, katerim je bil zavrnjen vstop na območje države članice na zunanji meji, pri čemer so ti podatki razčlenjeni po starosti, spolu in državljanstvu;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 62
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) – točka c (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 5 – odstavek 1 – točka b
(c)  V odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim:
(b)  državljanov tretjih držav, za katere je bilo ugotovljeno, da so bili ilegalno na ozemlju države članice v skladu z nacionalno zakonodajo glede priseljevanja.
„(b) državljanov tretjih držav, za katere je bilo ugotovljeno, da so bili nedovoljeno na ozemlju države članice v skladu z nacionalno zakonodajo glede priseljevanja.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 63
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) – točka d (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 3
(b)  Tretji pododstavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:
Statistike na podlagi točke (b) so razčlenjene po starosti in spolu ter po državljanstvu zadevnih oseb.
Statistike na podlagi točke (b) so razčlenjene po starosti in spolu, državljanstvu zadevnih oseb, razlogih za prijetje in kraju prijetja.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 64
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 6 – odstavek 1 – točka -a (novo)
(-a)  številu vlog za dovoljenje za prebivanje, ki jih prvič predložijo državljani tretjih držav, razčlenjene po državljanstvu, razlogu za predložitev vloge, starosti in spolu;
Sprememba 65
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 6 – odstavek 1 – točka -a a (novo)
(-aa)  številu zavrnjenih vlog za dovoljenje za prebivanje, ki jih prvič predložijo državljani tretjih držav, razčlenjene po državljanstvu, razlogu za predložitev vloge, starosti in spolu;
Sprememba 66
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 6 – odstavek 1 – točka -a b (novo)
(-ab)  številu vlog za dovoljenje za prebivanje, s katerimi se spremeni status priseljenca ali razlog za prebivanje, ki so bile zavrnjene v referenčnem obdobju, razčlenjene po državljanstvu, razlogu za zavrnitev dovoljenja, starosti in spolu;
Sprememba 67
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka i
(i)  dovoljenja, izdana v referenčnem obdobju, pri čemer se je dovoljenje za prebivanje dodelilo osebi prvič, podatki pa morajo biti razčlenjeni po državljanstvu, razlogu za izdajo dovoljenja, trajanju veljavnosti dovoljenja ter po starosti in spolu;
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 68
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka ii
(ii)  dovoljenja, izdana v referenčnem obdobju, pri čemer je oseba spremenila status priseljenca ali razlog za prebivanje, podatki pa morajo biti razčlenjeni po državljanstvu, razlogu za izdajo dovoljenja, trajanju veljavnosti dovoljenja ter po starosti in spolu;
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 69
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka iii
(iii)  dovoljenja, veljavna na koncu referenčnega obdobja (število dovoljenj, ki so bila izdana in niso prenehala veljati zaradi umika ali poteka veljavnosti), podatki pa morajo biti razčlenjeni po državljanstvu, razlogu za izdajo dovoljenja, trajanju veljavnosti dovoljenja ter po starosti in spolu;
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 70
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 6 – odstavek 1 – točka b
(b)  številu rezidentov za daljši čas na koncu referenčnega obdobja, podatki pa morajo biti razčlenjeni po državljanstvu, vrsti statusa rezidenta za daljši čas ter starosti in spolu.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 71
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
Za statistike iz točk (-a), (-aa) in (a) se dovoljenja, izdana iz družinskih razlogov, nadalje razčlenijo po razlogu in statusu združevalca družine, ki je državljan tretje države.
Sprememba 72
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 7 – odstavek 1 – točka a
(-a)  V odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:
(a)  številom državljanov tretjih držav, za katere je bilo ugotovljeno, da so nezakonito na ozemlju države članice, in za katere velja upravna ali sodna odločba ali akt, ki določa ali navaja, da je njihovo bivanje nezakonito, in jim predpisuje obveznost, da zapustijo ozemlje države članice, razčlenjenih po državljanstvu zadevnih oseb;
„(a) številom državljanov tretjih držav, za katere je bilo ugotovljeno, da so nedovoljeno na ozemlju države članice, in za katere velja upravna ali sodna odločba ali akt, ki določa ali navaja, da je njihovo bivanje nedovoljeno, in jim predpisuje obveznost, da zapustijo ozemlje države članice, razčlenjenih po državljanstvu zadevnih oseb in razlogih za to odločitev;“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 73
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a a (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 7 – odstavek 1 – točka a a (novo)
(-aa)  V odstavku 1 se doda naslednje:
„(aa) številom državljanov tretjih držav iz točke (a) tega odstavka, za katere je na koncu referenčnega obdobja veljala upravna ali sodna odločba ali akt o prepovedi vstopa v skladu s členom 11 Direktive 2008/115/ES, razčlenjene po državljanstvu teh oseb;“
Sprememba 74
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a b (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 7 – odstavek 1 – točka a b (novo)
(-ab)  V odstavku 1 se vstavi naslednja točka:
„(ab) številom državljanov tretjih držav, za katere je v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta* v referenčnem obdobju veljala upravna ali sodna odločba ali akt, ki določa njihovo pridržanje;“
Sprememba 75
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a c (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 7 – odstavek 1 – točka a c (novo)
(-ac)  V odstavku 1 se vstavi naslednja točka:
„(ac) številom državljanov tretjih držav, za katere je v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta na koncu referenčnega obdobja veljala upravna ali sodna odločba ali akt, ki odreja njihovo pridržanje, razčlenjene po mesecu pridržanja teh državljanov tretjih držav;“
Sprememba 76
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a d (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 7 – odstavek 1 – točka a d (novo)
(-ad)  V odstavku 1 se vstavi naslednja točka:
„(ad) številom državljanov tretjih držav, za katere je v referenčnem obdobju v skladu z Direktivo 2008/115/ES veljala upravna ali sodna odločba ali akt, ki odreja alternativo pridržanju, razčlenjene po vrsti alternative;
(i)  javljanje;
(ii)  predložitev finančnega jamstva;
(iii)  obveznost zadrževanja na določenem mestu;
(iv)  druga vrsta alternative pridržanju;“
Sprememba 77
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a e (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 7 – odstavek 1 – točka a e (novo)
(-ae)  V odstavku 1 se vstavi naslednja točka:
„(ae) številom državljanov tretjih držav, za katere je v skladu z Direktivo 2008/115/ES na koncu referenčnega obdobja veljala upravna ali sodna odločba ali akt, ki odreja alternativo pridržanju, razčlenjene po mesecu izdaje upravne ali sodne odločbe ali akta proti tem osebam in nadalje razčlenjene po vrsti alternative, kot sledi:
(i)  javljanje;
(ii)  predložitev finančnega jamstva;
(iii)  obveznost zadrževanja na določenem mestu;
(iv)  druga vrsta alternative pridržanju;“
Sprememba 78
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a f (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 7 – odstavek 1 – točka a f (novo)
(-af)  V odstavku 1 se doda naslednja točka:
„(af) številom državljanov tretjih držav, za katere je v referenčnem obdobju veljala odločba o odlogu odstranitve v skladu s členom 9 Direktive 2008/115/ES, razčlenjene po razlogu za odložitev in državljanstvu zadevnih oseb;“
Sprememba 79
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a g (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 7 – odstavek 1 – točka a g (novo)
(-ag)  V odstavku 1 se vstavi naslednje:
„(ag) številom državljanov tretjih držav, za katere je v referenčne obdobju veljala upravna ali sodna odločba ali akt, ki odreja njihovo pridržanje, in ki so sprožili postopek sodnega pregleda v skladu s členom 15(2) Direktive 2008/115/ES;“
Sprememba 80
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 7 – odstavek 1 – točka b
(b)  številom državljanov tretjih držav, ki so dejansko zapustili ozemlje države članice zaradi upravne ali sodne odločbe ali akta iz točke (a), razčlenjenih po državljanstvu vrnjenih oseb, vrsti vračanja in prejete pomoči ter namembni državi.
(b)  številom državljanov tretjih držav, ki so dejansko zapustili ozemlje države članice zaradi upravne ali sodne odločbe ali akta iz točke (a), razčlenjenih po državljanstvu vrnjenih oseb, vrsti vračanja in prejete pomoči ter namembni državi, razčlenjene po vrnitvah državljanov tretjih držav v države izvora .
Sprememba 81
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 7 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(aa)  V odstavku 1 se doda naslednja točka:
„(ba) številom državljanov tretjih držav, ki so zapustili ozemlje države članice zaradi upravne ali sodne odločbe ali akta, razčlenjene po vrsti odločbe ali akta, kot sledi:
(i)  v skladu s formalnim sporazumom Unije o ponovnem sprejemu;
(ii)  v skladu z neformalnim sporazumom Unije o ponovnem sprejemu;
(iii)  v skladu z nacionalnim sporazumom o ponovnem sprejemu;
Te statistike se nadalje razčlenijo po namembni državi in državljanstvu zadevne osebe.“
Sprememba 82
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 7 – odstavek 2
2.  Statistike iz odstavka 1 se nanašajo na referenčna obdobja treh koledarskih mesecev in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dveh mesecih od konca referenčnega obdobja. Prvo referenčno obdobje je od januarja do marca 2020.
2.  Statistike iz odstavka 1 se razčlenijo po starosti in spolu zadevne osebe ter po mladoletnikih brez spremstva. Nanašajo se na referenčna obdobja enega koledarskega meseca in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dveh tednih od konca referenčnega obdobja. Prvo referenčno obdobje je januar 2020.
Sprememba 83
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 9 – odstavek 2
(4a)  V členu 9 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
2.  Države članice Komisiji (Eurostatu) poročajo o uporabljenih virih podatkov, razlogih za izbiro teh virov in vplivih izbranih virov podatkov na kakovost statistik in uporabljenih metodah ocenjevanja ter Komisijo (Eurostat) obveščajo o spremembah v zvezi z njimi.
„2. Države članice Komisiji (Eurostatu) poročajo o uporabljenih virih podatkov, razlogih za izbiro teh virov in vplivih izbranih virov podatkov na kakovost statistik, mehanizmih, ki so bili uporabljeni za zagotovitev varstva osebnih podatkov, in uporabljenih metodah ocenjevanja ter Komisijo (Eurostat) obveščajo o spremembah v zvezi z njimi.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 84
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 9 a (novo)
(4b)  Vstavi se naslednji člen:
„Člen 9a
Delegirani akti
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s spremembo opredelitev iz člena 2(1).
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s spremembo te uredbe z:
(a)  opredelitvijo kategorij skupin držav rojstva, skupin držav prejšnjega in prihodnjega običajnega prebivališča in skupin državljanstev, kakor je določeno v členu 3(1);
(b)  opredelitvijo kategorij razlogov za izdajo dovoljenj o prebivanju, kakor je določeno v členu 6(1)(a);
(c)  opredelitvijo dodatnega razčlenjevanja;
(d)  določitvijo pravil o standardih natančnosti in kakovosti.“
Sprememba 85
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 10 – odstavek 1
Komisiji se dodelijo pooblastila za sprejemanje izvedbenih aktov za določitev razčlenitev v skladu s členi 4, 5, 6 in 7 ter določitev pravil o ustreznih oblikah za sporočanje podatkov iz člena 9.
Komisija sprejeme izvedbene akte za določitev pravil o ustreznih oblikah za sporočanje podatkov iz člena 9. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2).
Sprememba 86
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 10 – odstavek 2 – točka d
(b)  V odstavku 2 se točka (d) črta.
(b)   Odstavek 2 se črta.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 87
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 10 a (novo)
(5a)  Vstavi se naslednji člen:
„Člen 10a
Izvajanje prenosa pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi].
3.  Pooblastilo iz člena 9a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 9a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“
Sprememba 88
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo) – točka a (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 11 – naslov
(5b)  Člen 11 se spremeni:
(a)  Naslov se nadomesti z naslednjim:
Odbor
„Postopek v odboru“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 89
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo) – točka b (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 11 – odstavek 1
(b)  Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
1.  Pri sprejemanju izvedbenih ukrepov Komisiji pomaga Odbor za statistične programe, ustanovljen s Sklepom 89/382/EGS, Euratom.
„1. Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št 182/2011.“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)
Sprememba 90
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo) – točka c (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 11 – odstavek 2
(c)  Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8Sklepa.
„2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 10 Uredbe (EU) št. 182/2011, ob upoštevanju določb člena 11 Uredbe.
Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.
Sprememba 91
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b – točka d (novo)
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 11 – odstavek 3
(d)  Odstavek 3 se črta.
Zadnja posodobitev: 17. april 2019Pravno obvestilo