Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0189(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0036/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0036/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0361

Hyväksytyt tekstit
PDF 216kWORD 57k
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Unionin toimi sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehtyyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan ***I
P8_TA-PROV(2019)0361A8-0036/2019
OIKAISUT
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0365),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0383/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 20. maaliskuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan sekä maaseudun ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A8-0036/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tähän päätöslauselmaan liitetyt komission kolme lausumaa, joista ensimmäinen ja toinen julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen kanssa;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 110, 22.3.2019, s. 55.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan(1)
P8_TC1-COD(2018)0189

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Jotta unioni voisi täysimääräisesti käyttää yksinomaista toimivaltaansa yhteisen kauppapolitiikan alalla ja noudattaa täysin Maailman kauppajärjestön teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS) sitoumuksia, siitä tulee alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjan, jäljempänä 'Geneven asiakirja'(4), sopimuspuoli neuvoston päätöksen (EU) …/…(5) nojalla samalla kun jäsenvaltioille myös annetaan lupa ratifioida Geneven asiakirja tai liittyä siihen unionin etujen mukaisesti. Geneven asiakirjan sopimuspuolet ovat alkuperänimitysten suojaamisesta ja niiden kansainvälisestä rekisteröinnistä tehdyllä Lissabonin sopimuksella(6) luodun erityisliiton, jäljempänä 'erityisliitto', jäseniä. Päätöksen (EU)…/… 4 artiklan mukaan komissio edustaa erityisliitossa Geneven asiakirjan osalta unionia ja niitä jäsenvaltioita, jotka ovat ratifioineet kyseisen asiakirjan tai liittyneet siihen.

(2)  On aiheellista vahvistaa säännöt, joiden nojalla unioni voi ▌käyttää Geneven asiakirjassa unionille ja asiakirjan ratifioineille tai siihen liittyneille jäsenvaltioille myönnettyjä oikeuksia ja täyttää siinä vahvistetut velvollisuudet.

(3)  Geneven asiakirjalla suojataan alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä, jotka on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 110/2008(7), (EU) N:o 1151/2012(8), (EU) N:o 1308/2013(9) ja (EU) N:o 251/2014(10) ja joihin molempiin viitataan jäljempänä ilmaisulla 'maantieteelliset merkinnät'.

(4)  Unionin liittyessä Geneven asiakirjaan ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin komission olisi ▌jätettävä Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle, jäljempänä 'kansainvälinen toimisto', hakemuksia unionin alueelta peräisin olevien ja unionin alueella suojattujen maantieteellisten merkintöjen ▌kansainväliseksi rekisteröimiseksi sen rekisteriin, jäljempänä 'kansainvälinen rekisteri'. Näiden hakemusten olisi perustuttava jäsenvaltioiden ilmoituksiin, jotka ne ovat tehneet omasta aloitteestaan taikka Geneven asiakirjan 5 artiklan 2 kohdan ii alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön pyynnöstä taikka Geneven asiakirjan 1 artiklan xvii alakohdassa määritellyn edunsaajan pyynnöstä. Näitä ilmoituksia tehdessään jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava asianomaisten maantieteellisten merkintöjen kansainvälisestä suojaamisesta saatavaa taloudellista etua ja otettava huomioon tuotannon ja viennin arvo, muihin sopimuksiin perustuva suoja sekä nykyinen tai mahdollinen väärinkäyttö asianomaisissa kolmansissa maissa.

(5)  Maantieteellisten merkintöjen kansainväliseen rekisteriin lisäämisen olisi palveltava laadukkaiden tuotteiden tuottamista, reilua kilpailua ja kuluttajansuojaa. Maantieteellisten merkintöjen lisäämisellä on merkittävää kulttuurista ja taloudellista arvoa, ja niiden lisäämistä olisi arvioitava suhteessa siihen, mitä arvoa ne luovat paikallisille yhteisöille, jotta voidaan tukea maaseudun kehitystä ja edistää uusia työmahdollisuuksia tuotannossa, jalostuksessa ja muissa asiaan liittyvissä palveluissa.

(6)  Komission olisi hyödynnettävä olemassa olevia säännöllisiä mekanismeja jäsenvaltioiden, toimialajärjestöjen ja unionin tuottajien kuulemisessa, jotta saataisiin aikaan jatkuva vuoropuhelu asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa.

(7)  Olisi vahvistettava asianmukaiset menettelyt, jotta komissio voi arvioida kansainväliseen rekisteriin kirjattuja maantieteellisiä merkintöjä, jotka ovat peräisin sellaisista Geneven asiakirjan sopimuspuolista, jotka eivät ole jäsenvaltioita, jäljempänä 'sopimuspuolina olevat kolmannet maat', jotta voitaisiin säätää menettelystä, jolla päätetään unionissa myönnettävästä suojasta ja tarvittaessa sen mitätöimisestä.

(8)  Unionin olisi pantava sopimuspuolina olevista kolmansista maista peräisin olevien, kansainväliseen rekisterin kirjattujen maantieteellisten merkintöjen suoja täytäntöön Geneven asiakirjan III luvun mukaisesti ja erityisesti Geneven asiakirjan 14 artiklan mukaisesti, jonka mukaan jokaisen sopimuspuolen on tarjottava tehokkaat oikeussuojakeinot, jotka koskevat rekisteröityjen maantieteellisten merkintöjen suojaamista, ja säädettävä, että sen oikeusjärjestelmän ja -käytännön alainen viranomainen tai mikä tahansa sen intressitaho, olipa se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka julkinen tai yksityinen, voi aloittaa oikeudelliset menettelyt niiden suojaamiseksi. Jotta voitaisiin taata kansallisten, alueellisten ja unionin tavaramerkkien suoja maantieteellisten merkintöjen rinnalla ottaen huomioon Geneven asiakirjan 13 artiklan 1 kohdassa esitetyt aiempia tavaramerkkejä koskevat takeet, aiempien tavaramerkkien ja kansainväliseen rekisteriin kirjattujen maantieteellisten merkintöjen, joille myönnetään suoja tai joita käytetään unionissa, rinnakkaiselo olisi varmistettava.

(9)  Unionin yksinomaisen toimivallan vuoksi jäsenvaltioiden, jotka eivät jo ole vuoden 1958 Lissabonin sopimuksen sopimuspuolia, sellaisena kuin sopimus on tarkistettuna Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 ja muutettuna 28 päivänä syyskuuta 1979, jäljempänä 'Lissabonin sopimus', ei tulisi ratifioida sopimusta tai liittyä siihen.

(10)  Lissabonin sopimuksen sopimuspuolina jo olevat jäsenvaltiot voivat pysyä sopimuspuolina erityisesti, jotta varmistetaan kyseisellä sopimuksella myönnettyjen oikeuksien jatkuminen ja siinä vahvistettujen velvollisuuksien täyttäminen. Niiden olisi kuitenkin toimittava yksinomaan unionin edun mukaisesti ja kunnioittaen täysin unionin yksinomaista toimivaltaa. Näin ollen kyseisten jäsenvaltioiden olisi Lissabonin sopimuksen mukaisia oikeuksia käyttäessään ja velvollisuuksia täyttäessään noudatettava täysin unionin tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti myöntämää lupaa. Maataloustuotteille unionissa perustetun maantieteellisten merkintöjen yhdenmukaisen suojajärjestelmän kunnioittamiseksi ja yhdenmukaistamisen lisäämiseksi edelleen sisämarkkinoilla kyseisten jäsenvaltioiden ei tulisi rekisteröidä Lissabonin sopimuksen nojalla uusia alkuperänimityksiä tuotteille, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 110/2008, asetuksen (EU) N:o 1151/2012, asetuksen (EU) N:o 1308/2013 tai asetuksen (EU) N:o 251/2014 soveltamisalaan.

(11)  Kyseiset jäsenvaltiot ovat rekisteröineet alkuperänimityksiä Lissabonin sopimuksen nojalla. Suojan jatkumista varten olisi säädettävä siirtymäjärjestelyistä, joissa noudatetaan Lissabonin sopimuksen, Geneven asiakirjan ja unionin säännöstön vaatimuksia.

(12)  Kyseiset jäsenvaltiot ovat hyväksyneet sopimuspuolina olevien kolmansien maiden alkuperänimitysten suojan. Jotta niillä olisi keinot täyttää kansainväliset velvollisuutensa, joihin ne ovat sitoutuneet ennen unionin liittymistä Geneven asiakirjaan, olisi säädettävä siirtymäjärjestelyistä, joilla on vaikutusta vain kansallisella tasolla eli joilla ei ole vaikutusta unionin sisäiseen kauppaan tai kansainväliseen kauppaan.

(13)  On kohtuullista, että Geneven asiakirjan sekä Lissabonin sopimusta ja Geneven asiakirjaa koskevien yhteisten täytäntöönpanomääräysten mukaiset maksut, jotka liittyvät kansainväliselle toimistolle jätettävään hakemukseen maantieteellisen merkinnän kansainvälisistä rekisteröintiä varten, sekä maksut, jotka on maksettava muista kansainväliseen rekisteriin tehtävistä merkinnöistä sekä otteiden, todistusten ja kansainvälisen rekisteröinnin sisältöön liittyvien tietojen toimittamisesta, suorittaa jäsenvaltio, josta maantieteellinen merkintä on peräisin, tai Geneven asiakirjan 5 artiklan 2 kohdan ii alakohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka Geneven asiakirjan 1 artiklan xvii alakohdassa määritelty edunsaaja. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus vaatia, että luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai edunsaaja suorittaa osan maksuista tai kaikki maksut.

(14)  Erityisliiton toimintatalousarvion vajeiden täyttämiseksi unionin olisi voitava säätää unionin vuotuisessa talousarviossa tätä tarkoitusta varten käytettävissä olevista varoista suoritettavasta erityisestä rahoitusosuudesta, josta erityisliiton yleiskokous on päättänyt Geneven asiakirjan 24 artiklan 4 kohdan nojalla, kun otetaan huomioon maantieteellisten merkintöjen suojan taloudellinen ja kulttuurinen arvo.

(15)  Jotta varmistetaan yhdenmukaiset edellytykset unionin jäsenyyden täytäntöönpanemiseksi erityisliitossa, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta maantieteellisten merkintöjen luettelon vahvistamiseksi seuraavien toteuttamiseksi: hakemuksen jättäminen kansainväliselle toimistolle maantieteellisten merkintöjen kansainvälistä rekisteröintiä varten unionin liittyessä Geneven asiakirjaan, hakemuksen jättäminen vastaisuudessa kansainväliselle toimistolle maantieteellisen merkinnän kansainvälistä rekisteröintiä varten, vastaväitteen hylkääminen, päätöksen tekeminen suojan myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä kansainväliseen rekisteriin kirjatulle maantieteelliselle merkinnälle, kansainvälisen rekisteröinnin vaikutusten hyväksymisestä kieltäytymisen peruuttaminen, pyynnön esittäminen kansainvälisen rekisteröinnin peruuttamiseksi, ilmoituksen antaminen kansainväliseen rekisteriin kirjatun maantieteellisen merkinnän suojan mitätöimisestä unionissa sekä luvan antaminen jäsenvaltiolle tehdä tarvittavat muutokset ja ilmoitukset kansainväliselle toimistolle sellaisen tuotteen alkuperänimityksen osalta, jonka suojasta säädetään jossakin tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetuista asetuksista. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(11) mukaisesti.

(16)  On tärkeää varmistaa, että komissio seuraa ja arvioi unionin osallistumista asiakirjaan ajan myötä. Tällaisen arvioinnin toteuttamisessa komission olisi muun muassa otettava huomioon seuraavat seikat: niiden unionin lainsäädännön nojalla suojattujen ja rekisteröityjen maantieteellisten merkintöjen määrä, joista on jätetty hakemus kansainvälistä rekisteröintiä varten, ja tapaukset, joissa sopimuspuolina olevat kolmannet maat ovat evänneet suojan, Geneven asiakirjaan osallistuvien kolmansien maiden määrän kehitys, komission toteuttamat toimet tämän määrän lisäämiseksi ja maantieteellisiä merkintöjä koskevan voimassa olevan EU:n säännöstön vaikutukset kolmansien maiden kiinnostukseen liittyä Geneven asiakirjaan sekä sopimuspuolina olevista kolmansista maista peräisin olevien, unionin epäämien maantieteellisten merkintöjen määrä ja tyyppi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt ja menettelyt, jotka koskevat unionin toimia sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan, jäljempänä 'Geneven asiakirja'.

Tämän asetuksen soveltamiseksi alkuperänimityksiin ja maantieteellisiin merkintöihin, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 110/2008, asetuksessa (EU) N:o 1151/2012, asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 ja asetuksessa (EU) N:o 251/2014, viitataan ilmaisulla 'maantieteelliset merkinnät'.

2 artikla

Maantieteellisten merkintöjen kansainvälinen rekisteröiminen ▌

1.  Unionin liittyessä Geneven asiakirjaan ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin komissio toimivaltaisena viranomaisena jättää Geneven asiakirjan 5 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle, jäljempänä 'kansainvälinen toimisto', hakemuksia, jotka koskevat unionin lainsäädännön nojalla suojattujen ja rekisteröityjen, unionista peräisin oleviin tuotteisiin liittyvien maantieteellisten merkintöjen kansainvälistä rekisteröintiä.

2.  Tätä varten jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota kirjaamaan kansainväliseen rekisteriin niiden alueelta peräisin olevia, unionin lainsäädännön nojalla suojattuja ja rekisteröityjä maantieteellisiä merkintöjä. Tällainen pyyntö voi perustua

a)  Geneven asiakirjan 5 artiklan 2 kohdan ii alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön pyyntöön tai Geneven asiakirjan 1 artiklan xvii alakohdassa määritellyn edunsaajan pyyntöön; tai

b)  jäsenvaltion omaan aloitteeseen.

3.  Näiden pyyntöjen pohjalta komissio hyväksyy 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa luetellaantämän artiklan 1 ▌kohdassa tarkoitetut maantieteelliset merkinnät.

3 artikla

Kansainväliseen rekisteriin kirjatun, unionin jäsenvaltiosta peräisin olevan maantieteellisen merkinnän peruuttaminen

1.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa pyydetään unionin jäsenvaltiosta peräisin olevan maantieteellisen merkinnän kansainväliseen rekisteriin kirjaamisen peruuttamista

a)  jos kyseinen maantieteellinen merkintä ei enää ole suojattu unionissa; tai

b)  sen jäsenvaltion pyynnöstä, josta maantieteellinen merkintä on peräisin, ja tämä pyyntö voi perustua

i)  Geneven asiakirjan 5 artiklan 2 kohdan ii alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön pyyntöön tai Geneven asiakirjan 1 artiklan xvii alakohdassa määritellyn edunsaajan pyyntöön; tai

ii)  jäsenvaltion omaan aloitteeseen.

2.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosäädös hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Komissio ilmoittaa peruuttamispyynnöstä viipymättä kansainväliselle toimistolle.

4 artikla

Kansainväliseen rekisteriin kirjatun, kolmannen maan maantieteellisen merkinnän julkaiseminen

1.  Komissio julkaisee kansainvälisen toimiston Geneven asiakirjan 6 artiklan 4 kohdan nojalla ilmoittaman kansainvälisen rekisteröinnin, joka koskee kansainväliseen rekisteriin kirjattua maantieteellistä merkintää ja jonka osalta Geneven asiakirjan 1 artiklan xv alakohdassa määritelty alkuperämaana oleva sopimuspuoli ei ole jäsenvaltio, edellyttäen, että julkaiseminen liittyy tuotteeseen, jolle on myönnetty maantieteellisen merkinnän suoja unionin tasolla.

2.  Kansainvälinen rekisteröinti yhdessä tuotelajin ja alkuperämaan kanssa julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

5 artikla

Kansainväliseen rekisteriin kirjatun, kolmannen maan maantieteellisen merkinnän arviointi

1.   Komissio julkaisee kansainvälisen toimiston Geneven asiakirjan 6 artiklan 4 kohdan nojalla ilmoittaman kansainvälisen rekisteröinnin, joka koskee kansainväliseen rekisteriin kirjattua maantieteellistä merkintää ja jonka osalta Geneven asiakirjan 1 artiklan xv alakohdassa määritelty alkuperämaana oleva sopimuspuoli ei ole jäsenvaltio, määritelläkseen, sisältääkö se Lissabonin sopimusta ja ▌ Geneven asiakirjaa koskevien yhteisten täytäntöönpanomääräysten, jäljempänä 'yhteiset täytäntöönpanomääräykset'(12), 5 säännön 2 kohdassa vahvistetut pakolliset osatekijät ja 5 säännön 3 kohdassa määrätyt laatua, mainetta tai ominaisuuksia koskevat tiedot, sekä arvioidakseen, liittyykö julkaiseminen tuotteeseen, jolle on ▌myönnetty maantieteellisen merkinnän suoja unionin tasolla.

2.  Tällainen arviointi on tehtävä neljän kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona maantieteellinen merkintä kirjattiin kansainväliseen rekisteriin, eikä se saa sisältää sellaisten unionin muiden erityisten säännösten arviointia, jotka liittyvät tuotteiden markkinoille saattamiseen ja erityisesti terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin, kaupan pitämisen vaatimuksiin ja elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin.

6 artikla

Kansainväliseen rekisteriin kirjattua kolmannen maan maantieteellistä merkintää koskeva vastaväitemenettely

1.   Jäsenvaltion tai muun kolmannen maan kuin alkuperämaana olevan sopimuspuolen viranomainen taikka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on oikeutettu etu ja joka on sijoittautunut unioniin tai muuhun kolmanteen maahan kuin alkuperämaana olevaan sopimuspuoleen, voi jättää komissiolle neljän kuukauden kuluessa siitä, kun maantieteellisen merkinnän nimi on julkaistu 4 artiklan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä, vastaväitteen jollakin unionin virallisista kielistä.

2.   Euroopan unionin virallisessa lehdessä 4 artiklan mukaisesti julkaistua maantieteellistä merkintää koskeva vastaväite voidaan ottaa tutkittavaksi ainoastaan, jos se on jätetty tämän artiklan 1 kohdassa säädetyssä määräajassa ja jos siinä on yksi tai useampi seuraavista perusteista:

a)  kansainväliseen rekisteriin kirjattu maantieteellinen merkintä on ristiriidassa kasvilajikkeen tai eläinrodun nimen kanssa ja todennäköisesti johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen alkuperän suhteen;

b)  kansainväliseen rekisteriin kirjattu maantieteellinen merkintä on kokonaan tai osittain homonyyminen unionissa jo suojatun maantieteellisen merkinnän kanssa eivätkä suojattavaksi ehdotetun maantieteellisen merkinnän ja unionissa jo suojatun maantieteellisen merkinnän paikallista ja perinteistä käyttöä koskevat edellytykset ja ulkonäkö ole käytännössä riittävän erilaisia, ottaen huomioon tarve varmistaa asianomaisten tuottajien tasavertainen kohtelu ja tarve välttää kuluttajan harhaanjohtamista;

c)  kansainväliseen rekisteriin kirjatun maantieteellisen merkinnän suojaaminen unionissa loukkaisi aiempaa tavaramerkkioikeutta kansallisella, alueellisella tai unionin tasolla;

d)  ehdotetun maantieteellisen merkinnän suojaaminen unionissa vaarantaisi kokonaan tai osittain samanlaisen nimen käytön tai tavaramerkin yksinomaisen luonteen kansallisella, alueellisella tai unionin tasolla tai sellaisten tuotteiden olemassaolon, jotka on saatettu markkinoille laillisesti vähintään viisi vuotta ennen päivää, jona maantieteellisen merkinnän nimi julkaistiin 4 artiklan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

e)  kansainväliseen rekisteriin kirjattu maantieteellinen merkintä liittyy tuotteeseen, jonka osalta ei ▌ säädetä maantieteellisten merkintöjen suojasta unionin tasolla;

f)  nimi, jolle rekisteröintiä haetaan, on yleisnimi unionin alueella;

g)  Geneven asiakirjan 2 artiklan 1 kohdan i ja ii alakohdassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty;

h)  kansainväliseen rekisteriin kirjattu maantieteellinen merkintä on homonyyminen nimi, joka saa kuluttajan virheellisesti uskomaan, että tuotteet ovat peräisin joltain muulta alueelta, vaikka nimi olisikin sen alueen tai paikan nimi, mistä kyseiset tuotteet ovat peräisin.

3.   Komissio arvioi 2 kohdassa esitetyt vastaväiteperusteet suhteessa unionin alueeseen tai unionin alueen osaan.

7 artikla

Päätös kansainväliseen rekisteriin kirjatun, kolmannen maan maantieteellisen merkinnän suojaamisesta unionissa

1.  Jos 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyssä arvioinnissa katsotaan, että kyseisessä kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, ja jos yhtään vastaväitettä ei ole saatu tai saatuja vastaväitteitä ei voida ottaa tutkittavaksi, komissio tarvittaessa hylkää vastaanotetut vastaväitteet, joita ei voida ottaa tutkittavaksi, ja tekee päätöksen suojan myöntämisestä maantieteelliselle merkinnälle 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen hyväksyttävällä täytäntöönpanosäädöksellä.

2.  Jos 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyssä arvioinnissa katsotaan, että kyseisessä kohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty, tai jos on saatu 6 artiklan 2 kohdan mukainen vastaväite, joka voidaan ottaa tutkittavaksi, komissio tekee päätöksen suojan myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä kansainväliseen rekisteriin kirjatulle maantieteelliselle merkinnälle 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen hyväksyttävällä täytäntöönpanosäädöksellä. Komissio tekee päätöksen niiden tuotteiden maantieteellisten merkintöjen osalta, jotka eivät kuulu 15 artiklan 1 kohdassa säädettyjen komiteoiden toimivaltaan ▌.

3.   Päätöksessä, jossa myönnetään maantieteelliselle merkinnälle suoja tämän artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti, on esitettävä myönnetyn suojan laajuus, ja se voi sisältää Geneven asiakirjan kanssa yhteensopivia edellytyksiä, ja siinä voidaan erityisesti myöntää Geneven asiakirjan 17 artiklassa ja yhteisten täytäntöönpanomääräysten 14 säännössä täsmennetty siirtymäkausi.

4.   Komissio ilmoittaa kansainväliselle toimistolle Geneven asiakirjan 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti kieltäytyvänsä hyväksymästä asianomaisen kansainvälisen rekisteröinnin vaikutuksia unionin alueella yhden vuoden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kansainvälistä rekisteröintiä koskevan ilmoituksen Geneven asiakirjan 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti, tai neuvoston päätöksen (EU) .../...(13)(14) 5 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kahden vuoden kuluessa.

5.  Komissio voi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion, kolmannen maan taikka luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, jolla on asiassa oikeutettu etu, asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä hyväksyä 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksen, jolla peruutetaan kokonaan tai osittain kansainväliselle toimistolle aiemmin ilmoitettu kieltäytyminen. Komissio ilmoittaa peruuttamisesta viipymättä kansainväliselle toimistolle.

8 artikla

Maantieteellisten merkintöjen käyttö

1.   Komission 7 artiklan perusteella hyväksymiä täytäntöönpanosäädöksiä sovelletaan rajoittamatta tuotteiden markkinoille saattamista ja erityisesti maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä, terveys- ja kasvinsuojelutoimia tai elintarvikkeiden merkitsemistä koskevien unionin muiden erityissäännösten soveltamista. ▌

2.   Jollei 1 kohdasta muuta johdu, mikä tahansa toimija, joka pitää kaupan tuotetta kansainvälisen rekisteröinnin mukaisesti, saa käyttää tämän asetuksen nojalla suojattuja maantieteellisiä merkintöjä.

9 artikla

Kansainväliseen rekisteriin kirjatun, kolmannen maan maantieteellisen merkinnän vaikutusten mitätöinti unionissa

1.  Komissio voi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion, kolmannen maan taikka luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, jolla on asiassa oikeutettu etu, asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla mitätöidään kokonaan tai osittain kansainväliseen rekisteriin kirjatun maantieteellisen merkinnän suojan vaikutukset unionissa yhdessä tai useammassa seuraavista tilanteista:

a)  maantieteellisellä merkinnällä ei ole enää suojaa alkuperämaana olevassa sopimuspuolessa;

b)  maantieteellinen merkintä ei ole enää rekisteröitynä kansainväliseen rekisteriin;

c)  yhteisten täytäntöönpanomääräysten 5 säännön 2 kohdassa vahvistettujen pakollisten osatekijöiden tai 5 säännön 3 kohdassa määrättyjen laatua, mainetta tai ominaisuuksia koskevien tietojen noudattamista ei enää taata.

2.  Tämän artiklan 1 ▌ kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen ja vasta sen jälkeen kun Geneven asiakirjan 5 artiklan 2 kohdan ii alakohdassa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle taikka Geneven asiakirjan 1 artiklan xvii alakohdassa määritellylle edunsaajalle on annettu mahdollisuus puolustaa oikeuksiaan.

3.  Kun mitätöintiin ei enää voi hakea muutosta, komissio ilmoittaa viipymättä kansainväliselle toimistolle ▌maantieteellisen merkinnän kansainvälisen rekisteröinnin vaikutusten mitätöinnistä unionin alueella 1 kohdan a tai c alakohdan mukaisesti.

10 artikla

Suhde tavaramerkkeihin

1.   Maantieteellisen merkinnän suojaaminen ei vaikuta sellaisten aiempien tavaramerkkien voimassaoloon kansallisella, alueellisella tai unionin tasolla, joita on haettu tai jotka on rekisteröity vilpittömässä mielessä taikka jotka on hankittu vilpittömässä mielessä tapahtuneen käytön kautta jäsenvaltion, jäsenvaltioiden alueellisen liiton tai unionin alueella.

2.   Kansainväliseen rekisteriin kirjattua maantieteellistä merkintää ei suojata unionin alueella, jos kyseisen maantieteellisen merkinnän suojaaminen unionin alueella saattaisi johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen tunnistamisessa tavaramerkin maineen, tunnettuuden ja käytössäoloajan pituuden vuoksi.

3.   Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista ▌ tavaramerkkiä, jota on haettu tai joka on rekisteröity tai jota koskeva oikeus on saatu asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti tapahtuneen käytön kautta vilpittömässä mielessä jäsenvaltion, jäsenvaltioiden alueellisen liiton tai unionin alueella ennen sitä päivää, jona kansainvälinen toimisto ilmoitti komissiolle maantieteellisen merkinnän kansainvälisen rekisteröinnin julkaisemisesta, ja jonka käyttö olisi maantieteellisen merkinnän suojan vastaista, voidaan edelleen käyttää ja se voidaan uusia asianomaisen tuotteen osalta maantieteellisen merkinnän suojaamisesta huolimatta, edellyttäen, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1001(15) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2015/2436(16) säädettyjä tavaramerkin mitättömyys- tai menettämisperusteita ei ole olemassa. Tällaisessa tapauksessa maantieteellisen merkinnän käyttö on sallittua samoin kuin asianomaisen tavaramerkin käyttö.

11 artikla

Siirtymäsäännökset Lissabonin sopimuksen nojalla jo rekisteröityjä EU:n jäsenvaltioista peräisin olevia alkuperänimityksiä varten

1.  Jokaisen sellaisen tuotteen alkuperänimityksen osalta, joka on suojattu jonkin tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetun asetuksen nojalla ja joka on peräisin jäsenvaltiosta, joka on Lissabonin sopimuksen sopimuspuoli, asianomaisen jäsenvaltion on joko

a)  pyydettävä kyseisen alkuperänimityksen kansainvälistä rekisteröintiä Geneven asiakirjan nojalla, jos asianomainen jäsenvaltio on ratifioinut Geneven asiakirjan tai liittynyt siihen päätöksen (EU) …/…(17) 3 artiklassa annetun luvan nojalla, tai

b)  pyydettävä kyseisen alkuperänimityksen kansainväliseen rekisteriin kirjaamisen peruuttamista.

Asianomaisen jäsenvaltion valinnan on perustuttava

a)  Geneven asiakirjan 5 artiklan 2 kohdan ii alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön pyyntöön tai Geneven asiakirjan 1 artiklan xvii alakohdassa määritellyn edunsaajan pyyntöön; tai

b)  jäsenvaltion omaan aloitteeseen.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta valinnasta kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa asianomaisen jäsenvaltion on komission kanssa koordinoiden tarkistettava kansainvälisen toimiston kanssa mahdolliset yhteisten täytäntöönpanomääräysten 7 säännön 4 kohdan edellyttämät muutokset Geneven asiakirjan mukaista rekisteröintiä varten.

Komissio antaa 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen hyväksyttävällä täytäntöönpanosäädöksellä jäsenvaltiolle luvan tehdä tarvittavat muutokset ja ilmoitukset kansainväliselle toimistolle.

2.  Jokaisen sellaisen tuotteen alkuperänimityksen osalta, joka kuuluu jonkin tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetun asetuksen soveltamisalaan, mutta jota ei ole suojattu kyseisten asetusten nojalla, ja joka on peräisin jäsenvaltiosta, joka on Lissabonin sopimuksen sopimuspuoli, asianomaisen jäsenvaltion on joko

a)  pyydettävä rekisteröintiä kyseisen asetuksen nojalla, tai

b)  pyydettävä kyseisen alkuperänimityksen kansainväliseen rekisteriin kirjaamisen peruuttamista.

Asianomaisen jäsenvaltion valinnan on perustuttava

a)  Geneven asiakirjan 5 artiklan 2 kohdan ii alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön pyyntöön tai Geneven asiakirjan 1 artiklan xvii alakohdassa määritellyn edunsaajan pyyntöön; tai

b)  jäsenvaltion omaan aloitteeseen.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta valinnasta ja tehtävä asiaankuuluva pyyntö kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa asianomaisen jäsenvaltion on pyydettävä kyseisen alkuperänimityksen kansainvälistä rekisteröintiä Geneven asiakirjan nojalla, jos asianomainen jäsenvaltio on ratifioinut Geneven asiakirjan tai liittynyt siihen päätöksen (EU) …/…(18) 3 artiklassa annetun luvan nojalla, yhden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona maantieteellinen merkintä rekisteröitiin asianomaisen asetuksen nojalla. Sovelletaan 1 kohdan neljättä ja viidettä alakohtaa.

Jos rekisteröintiä asianomaisen asetuksen nojalla koskeva pyyntö hylätään ja siihen liittyvät hallinnolliset ja oikeudelliset muutoksenhakukeinot on käytetty tai jos rekisteröintiä Geneven asiakirjan nojalla koskevaa pyyntöä ei ole tehty tämän kohdan neljännen alakohdan mukaisesti, asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä pyydettävä kyseisen maantieteellisen merkinnän kansainväliseen rekisteriin kirjaamisen peruuttamista.

3.  Sellaisten tuotteiden alkuperänimitysten osalta, jotka eivät kuulu jonkin tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetun asetuksen soveltamisalaan ja joille ei ole myönnetty maantieteellisten merkintöjen suojaa unionin tasolla, Lissabonin sopimuksen sopimuspuolena jo oleva jäsenvaltio voi säilyttää olemassa olevan rekisteröinnin kansainväliseen rekisteriin.

Tällainen jäsenvaltio voi myös jättää uusia hakemuksia tällaisten, sen alueelta peräisin olevien alkuperänimitysten kirjaamiseksi kansainväliseen rekisteriin Lissabonin sopimuksen nojalla, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)  asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle tällaisten alkuperänimitysten rekisteröintiä koskevasta hakemusluonnoksesta. Kyseisen ilmoituksen on sisällettävä näyttö siitä, että hakemus täyttää Lissabonin sopimuksen mukaiset rekisteröintiä koskevat vaatimukset; ja

b)  komissio ei ole antanut kielteistä lausuntoa kahden kuukauden kuluessa kyseisestä ilmoituksesta. Kielteinen lausunto voidaan antaa ainoastaan sen jälkeen, kun asianomaista jäsenvaltiota on kuultu, ja asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa, kun a alakohdassa edellytetty näyttö ei osoita riittävällä tavalla, että Lissabonin sopimuksen mukaiset rekisteröintiä koskevat vaatimukset täyttyvät, tai jos rekisteröinnillä olisi kielteisiä vaikutuksia unionin kauppapolitiikkaan.

Jos komissio pyytää a alakohdan mukaisesta ilmoituksesta lisätietoja, määräaika komission toiminnalle on yksi kuukausi pyydettyjen tietojen vastaanottamisesta.

Komissio ilmoittaa välittömästi muille jäsenvaltioille kaikista a alakohdan mukaisista ilmoituksista.

12 artikla

Siirtymäkauden suoja Lissabonin sopimuksen nojalla rekisteröidyille kolmansista maista peräisin oleville alkuperänimityksille

1.   Jäsenvaltiot, jotka olivat Lissabonin sopimuksen sopimuspuolia ennen kuin unioni liittyi Geneven asiakirjaan, voivat ▌ jatkaa kansallisen suojajärjestelmän puitteissa Lissabonin sopimuksen sopimuspuolena olevasta kolmannesta maasta peräisin olevien alkuperänimitysten suojaa siitä päivästä, jona unionista tulee Geneven asiakirjan sopimuspuoli, niiden alkuperänimitysten osalta, jotka kyseisenä päivänä oli rekisteröity Lissabonin sopimuksen nojalla.

2.  Tällaisen kansallisen suojajärjestelmän mukainen suoja

a)  korvataan tietyn alkuperänimityksen osalta EU:n suojajärjestelmän mukaisella suojalla, jos tämä suoja myönnetään tämän asetuksen 7 artiklan mukaisesti tehdyn päätöksen nojalla sen jälkeen kun asianomainen kolmas maa on liittynyt Geneven asiakirjaan, edellyttäen, että tämän asetuksen 7 artiklan mukaisesti tehdyn päätöksen nojalla myönnetyllä suojalla säilytetään kyseisen alkuperänimityksen suojan jatkuvuus kyseisessä jäsenvaltiossa;

b)  lakkaa tietyn alkuperänimityksen osalta, kun kansainvälisen rekisteröinnin vaikutus päättyy.

3.   Jos kolmannesta maasta peräisin olevaa alkuperänimitystä ▌ ei ole rekisteröity tämän asetuksen mukaisesti tai jos kansallista suojaa ei ole korvattu 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, tällaisen kansallisen suojan ▌vaikutuksista vastaa yksinomaan asianomainen jäsenvaltio.

4.   Jäsenvaltioiden 1 kohdan mukaisesti toteuttamilla toimenpiteillä saa olla vaikutusta ainoastaan kansallisella tasolla, eikä niillä saa olla vaikutusta unionin sisäiseen kauppaan tai kansainväliseen kauppaan.

5.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki kansainvälisen toimiston Lissabonin sopimuksen nojalla antamat ilmoitukset, jotka komissio sitten toimittaa kaikille muille jäsenvaltioille.

6.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on ilmoitettava kansainväliselle toimistolle, että ne eivät voi taata kansallista suojaa sellaisen tuotteen alkuperänimityksen osalta, joka kuuluu jonkin tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetun asetuksen soveltamisalaan ja joka on rekisteröity ja ilmoitettu kyseisille jäsenvaltioille Lissabonin sopimuksen nojalla, siitä päivästä, jona unionista tulee Geneven asiakirjan sopimuspuoli.

13 artikla

Maksut

Kuten yhteisissä täytäntöönpanomääräyksissä mainitaan, Geneven asiakirjan 7 artiklan nojalla perittävät maksut ▌suorittaa jäsenvaltio, josta maantieteellinen merkintä on peräisin, tai Geneven asiakirjan 5 artiklan 2 kohdan ii alakohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka Geneven asiakirjan 1 artiklan xvii alakohdassa määritelty edunsaaja. Jäsenvaltio voi vaatia, että luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai edunsaaja suorittaa osan maksuista tai kaikki maksut.

14 artikla

Erityinen rahoitusosuus

Jos erityisliiton tuloja hankitaan Geneven asiakirjan 24 artiklan 2 kohdan v alakohdan mukaisesti, unioni voi suorittaa erityisen rahoitusosuuden unionin vuotuisessa talousarviossa tätä tarkoitusta varten käytettävissä olevista varoista.

15 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustavat seuraavat asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitetut komiteat seuraavien tuotteiden osalta:

a)  kun kyseessä ovat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 92 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuluvat viinialan tuotteet, kyseisen asetuksen 229 artiklalla perustettu maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea;

b)  kun kyseessä ovat ▌asetuksen (EU) N:o 251/2014 3 artiklassa määritellyt maustetut viinituotteet, kyseisen asetuksen 34 artiklalla perustettu maustettujen viinituotteiden komitea;

c)  kun kyseessä ovat ▌asetuksen (EU) N:o 110/2008 2 artiklassa määritellyt tislatut alkoholijuomat, kyseisen asetuksen 25 artiklalla perustettu tislattujen alkoholijuomien komitea;

d)  kun kyseessä ovat asetuksen (EU) N:o 1151/2012 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan soveltamisalaan kuuluvat maataloustuotteet ja elintarvikkeet, kyseisen asetuksen 57 artiklalla perustettu maataloustuotteiden laatupolitiikkakomitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

16 artikla

Seuranta ja tarkistaminen

Komissio arvioi unionin osallistumista Geneven asiakirjaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tärkeimmistä havainnoista. Arviointi perustuu muun muassa seuraaviin näkökohtiin:

a)  niiden unionin lainsäädännön nojalla suojattujen ja rekisteröityjen maantieteellisten merkintöjen määrä, joista on jätetty hakemus kansainvälistä rekisteröintiä varten, ja tapaukset, joissa sopimuspuolina olevat kolmannet maat ovat evänneet suojan;

b)  Geneven asiakirjaan osallistuvien kolmansien maiden määrän kehitys ja komission toteuttamat toimet tämän määrän lisäämiseksi sekä maantieteellisiä merkintöjä koskevan voimassa olevan unionin säännöstön vaikutukset kolmansien maiden kiinnostukseen liittyä Geneven asiakirjaan; ja

c)  kolmansista maista peräisin olevien, unionin epäämien maantieteellisten merkintöjen määrä ja tyyppi.

17 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

______________

LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma EU:n maantieteellisten merkintöjen suojan laajentamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin

Komissio panee merkille Euroopan parlamentin 6. lokakuuta 2015 antaman päätöslauselman EU:n maantieteellisten merkintöjen mahdollisesta laajentamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin.

Komissio käynnisti marraskuussa 2018 tutkimuksen saadakseen lisää taloudellista ja oikeudellista näyttöä muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojasta sisämarkkinoilla vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen täydentämiseksi. Tavoitteena oli saada lisää tietoja myös kilpailukyvystä, epäterveestä kilpailusta, väärentämisestä, kuluttajien näkemyksistä, kustannuksista/hyödyistä sekä muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojelumallien vaikuttavuudesta toissijaisuusperiaatteen valossa.

Komissio aikoo sääntelyn parantamista koskevan asetuksen periaatteiden ja paremmasta lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen sitoumusten mukaisesti tarkastella tutkimusta ja unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan annetun asetuksen seurantaa ja uudelleentarkastelua koskevassa artiklassa tarkoitettua unionin osallistumisesta Geneven asiakirjaan laadittua kertomusta sekä harkita mahdollisia tulevia toimia.

Komission lausuma asetuksen 9a artiklan 3 kohdassa säädetystä menettelystä

Komissio toteaa, että vaikka asetuksen 9a artiklan 3 kohdassa tarkoitettu menettely on oikeudellinen välttämättömyys, koska unionilla on asiassa yksinomainen toimivalta, se voi kuitenkin todeta, että nykyisen EU-lainsäädännön puitteissa tällainen komission väliintulo olisi poikkeuksellinen ja asianmukaisesti perusteltu. Komissio pyrkii jäsenvaltion kanssa käydyn kuulemisen aikana tekemään kaikkensa ratkaistakseen yhdessä jäsenvaltion kanssa kaikki huolenaiheet, jotta kielteisen lausunnon antaminen voidaan välttää. Komissio toteaa, että kielteinen lausunto ilmoitettaisiin kirjallisesti asianomaiselle jäsenvaltiolle ja että siinä esitettäisiin SEUT-sopimuksen 296 artiklan nojalla syyt, joihin se perustuu. Komissio toteaa lisäksi, ettei kielteinen lausunto estäisi samaa alkuperänimitystä koskevan uuden hakemuksen jättämistä, jos kielteisen lausunnon taustalla olevat syyt on asianmukaisesti käsitelty tai ne eivät enää ole sovellettavissa.

Komission lausuma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

Komissio toteaa, että unionilla on yksinomainen ulkoinen toimivalta maantieteellisten merkintöjen alalla ja unioni liittyy Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan itsenäisenä osapuolena. Tämä on seurausta unionin tuomioistuimen 25. lokakuuta 2017 antamasta tuomiosta (asia C-389/15, komissio v. neuvosto). Koska EU:lla on yksinomainen ulkoinen toimivalta, jäsenvaltiot eivät voi tulla Geneven asiakirjan osapuoliksi, eikä niiden tulisi enää itse suojata maantieteellisiä merkintöjä, jotka Lissabonin järjestelmän jäseninä olevat kolmannet maat ovat vastikään rekisteröineet. Ottaen huomioon poikkeukselliset olosuhteet, jotka johtuvat siitä, että seitsemän jäsenvaltiota on ollut Lissabonin sopimuksen osapuolia pitkään, että niillä on sopimuksen nojalla rekisteröity laaja henkinen omaisuus ja että tarvitaan kitkaton siirtyminen, komissio olisi poikkeuksellisesti ollut valmis hyväksymään sen, että tässä tapauksessa Bulgaria, Tšekki, Slovakia, Ranska, Unkari, Italia ja Portugali olisivat voineet saada luvan liittyä Geneven asiakirjaan EU:n edun mukaisesti.

Komissio vastustaa voimakkaasti neuvoston toistuvaa vaatimusta siitä, että kaikki EU:n jäsenvaltiot, jotka haluavat näin tehdä, saisivat luvan ratifioida Geneven asiakirja tai liittyä siihen yhdessä unionin kanssa. Neuvosto esittää perusteeksi unionin äänestysoikeutta koskevan kysymyksen säännönmukaistamisen ottaen huomioon Geneven asiakirjan 22 artiklan 4 kohdan b alakohdan ii alakohta pikemmin kuin edellä mainitut poikkeukselliset olosuhteet.

Lisäksi komissio haluaa muistuttaa, että koska unioni on käyttänyt sisäistä toimivaltaansa maatalouden maantieteellisten merkintöjen alalla, EU:n jäsenvaltioilla ei maatalousalalla voi olla omia maantieteellisten merkintöjen suojajärjestelmiä.

Sen vuoksi komissio pidättää itselleen mahdollisuuden käyttää kaikkia oikeuksiaan, myös oikeuttaan käyttää oikeussuojakeinoja neuvoston päätöstä vastaan, ja katsoo joka tapauksessa, että tämä tapaus ei voi muodostaa ennakkotapausta minkään muun voimassa olevan tai tulevan kansainvälisen / Maailman henkisen omaisuuden järjestön sopimuksen kannalta, erityisesti, mutta ei ainoastaan silloin, kun EU on jo ratifioinut kansainväliset sopimukset yksinomaisen toimivaltansa perusteella.

(1)*TEKSTIÄ EI OLE VIELÄ VIIMEISTELTY OIKEUDELLISESTI JA KIELELLISESTI.
(2)EUVL C 110, 22.3.2019, s.55.
(3)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. huhtikuuta 2019.
(4)http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.
(5)EUVL L […], […], s. […].
(6)http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta (EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16).
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).
(9)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).
(10)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 251/2014, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 14).
(11)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(12)Lissabonin sopimusta ja Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaa koskevat yhteiset täytäntöönpanomääräykset, jotka Lissabonin liiton yleiskokous hyväksyi 11 päivänä lokakuuta 2017: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, asiakirja WIPO A/57/11, 11.10.2017.
(13)Neuvoston päätös (EU) .../... Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (EUVL L ..., ..., s. ...).
(14)+EUVL: lisätään tekstiin asiakirjassa ST 6929/18 olevan päätöksen numero ja alaviitteeseen kyseisen päätöksen numero, päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.
(15)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan unionin tavaramerkistä (EUVL L 154, 16.7.2017, s. 1).
(16)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (EUVL L 336, 23.12.2015, s. 1).
(17)+EUVL: lisätään tekstiin asiakirjassa ST 6929/16 olevan päätöksen numero.
(18)+EUVL: lisätään tekstiin asiakirjassa ST 6929/16 olevan päätöksen numero.

Päivitetty viimeksi: 17. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus