Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0803(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0195/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0195/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.7
CRE 16/04/2019 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0365

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 126kWORD 48k
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ivana Maletić
P8_TA-PROV(2019)0365A8-0195/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Ivana Maletić ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0116/2019 – 2019/0803(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0116/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0195/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή της 5ης Μαρτίου 2019, το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον διορισμό της Ivana Maletić ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων της προτεινόμενης υποψήφιας, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Απριλίου 2019, προέβη σε ακρόαση της προτεινόμενης από το Συμβούλιο υποψήφιας για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί η Ivana Maletić μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου