Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0041(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0430/2018

Внесени текстове :

A8-0430/2018

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0367

Приети текстове
PDF 243kWORD 73k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Директива) ***I
P8_TA-PROV(2019)0367A8-0430/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0092),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0111/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 27 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0430/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 50.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО ▌и Директива 2011/61/ЕС ▌по отношение на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране
P8_TC1-COD(2018)0041

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Общите цели на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(3) и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(4) включват осигуряване на еднакви условия на конкуренция за предприятията за колективно инвестиране и премахване на ограниченията пред свободното движение на дялове и акции от предприятия за колективно инвестиране в Съюза, като в същото време се гарантира по-добре съгласувана защита на инвеститорите. Въпреки че тези цели бяха до голяма степен постигнати, все още съществуват някои пречки, които възпрепятстват управителите на фондове да се възползват изцяло от предимствата на вътрешния пазар.

(2)  Настоящата директива е допълнена от Регламент (ЕС 2019/... на Европейския парламент и на Съвета(5)(6). В посочения регламент се установяват допълнителни правила и процедури по отношение на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ). Посоченият регламент и настоящата директива следва заедно да задълбочат координирането на условията, при които действат лицата, управляващи фондове на вътрешния пазар, и да улеснят трансграничната дистрибуция на управляваните от тези лица фондове.

(3)  Съществуващите пропуски в нормативната уредба е необходимо да се попълнят, а процедурата за уведомяване на компетентните органи за промени по отношение на ПКИПЦК – да се приведе в съответствие с процедурата за уведомяване, определена в Директива 2011/61/ЕС.

(4)  В Регламент (ЕС) 2019/... + допълнително се укрепват принципите, приложими по отношение на уредените с Директива 2009/65/ЕО маркетингови съобщения, като обхватът на тези принципи се разширява върху ЛУАИФ, като по този начин се постига висок стандарт на защита на инвеститорите, независимо от техния тип. Следователно вече не са необходими съответните разпоредби на Директива 2009/65/ЕО, свързани с маркетинговите съобщения и достъпността на националните законови и подзаконови актове относно разпоредбите за предлагането на дялове от ПКИПЦК, и следва да бъдат заличени.

(5)  С разпоредбите на Директива 2009/65/ЕО, според които от ПКИПЦК се изисква да осигуряват механизми в подкрепа на инвеститорите и които вече биват прилагани от някои национални правни системи, се създава прекомерна административна тежест. Също така инвеститорите рядко използват тези механизми на местно равнище по начина, предвиден в посочената директива. Предпочитаният начин за връзка стана прекият контакт между инвеститорите и управителите на фондове, по електронен път или по телефона, докато плащанията и откупуването се извършват посредством други канали. Въпреки че понастоящем тези механизми на местно равнище се използват за административни цели, като например трансгранично събиране на регулаторни такси, следва да бъде намерено друго решение на тези проблеми, например по пътя на сътрудничеството между компетентните органи. Ето защо следва да се установят правила, с които да се осъвременят и уточнят изискванията за осигуряване на такива механизми за инвеститорите на дребно, като държавите членки не следва да изискват физическо присъствие на местно равнище за осигуряването на такива механизми. Във всеки случай правилата следва да гарантират, че инвеститорите имат достъп до полагащата им се информация.

(6)  За да се гарантира, че инвеститорите на дребно се третират по последователен начин, е необходимо изискванията по отношение на механизмите да бъдат също така прилагани спрямо ЛУАИФ, когато държавите членки са им позволили да предлагат дялове или акции от алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) на инвеститори на дребно на техните територии.

(7)  Липсата на ясни и единни условия за прекратяване на предлагането на дялове или акции от ПКИПЦК или АИФ в приемаща държава членка създава икономическа и правна несигурност за управителите на фондове. Ето защо с директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС следва да се установят ясни условия▌, при които уведомлението относно утвърдените механизми за предлагането на пазара на част или на всички дялове или акции може да се оттегли. ▌ Тези условия следва да осигуряват баланс между възможността предприятията за колективно инвестиране или техните управители да прекратяват утвърдените механизми за предлагане на своите дялове или акции, когато са изпълнени определени условия, от една страна, и интересите на инвеститорите в тези предприятия от съответната приемаща държава членка, от друга страна.

(8)  Възможността за прекратяване на предлагането на ПКИПЦК или на АИФ в определена държава членка не следва нито да бъде за сметка на инвеститорите, нито да ограничава предоставената им с Директива 2009/65/ЕО или Директива 2011/61/ЕС защита, по-специално по отношение на тяхното право да получават точна информация относно продължаващите дейности на тези фондове.

(9)  В някои случаи отделните национални правни системи третират по различен начин предварителното предлагане, извършвано от ЛУАИФ, които желаят да проучат нагласата на инвеститорите към определена инвестиционна идея или инвестиционна стратегия. Определението за предварително предлагане и условията, при които е разрешено извършването му, се различават значително в държавите членки, в които предварителното предлагане е разрешено, докато в други държави членки понятието „предварително предлагане“ въобще не съществува. С цел преодоляване на тези различия следва да бъде осигурено хармонизирано определение на предварителното предлагане и да бъдат установени условията, при които ЛУАИФ от ЕС могат да извършват предварително предлагане.

(10)  За да може да бъде признато по силата на Директива 2011/61/ЕС, предварителното предлагане следва да е отправено към потенциални професионални инвеститори, да се отнася до инвестиционна идея или инвестиционна стратегия и да има за цел проверка на интереса им към АИФ или подразделение, които още не са установени , или които са установени, но за които все още не е постъпило уведомление за предлагане на пазара в съответствие с посочената директива. Поради това в хода на предварителното предлагане инвеститорите не следва да могат да записват дялове или акции от АИФ и разпространяването на формуляри за записване или на подобни документи в проектна или окончателна форма сред потенциални инвеститори не следва да бъде разрешено. ЛУАИФ от ЕС следва да гарантират, че инвеститорите не придобиват дялове или акции в АИФ в рамките на предварителното предлагане и че инвеститорите, с които е осъществен контакт като част от предварителното предлагане, могат да придобиват дялове или акции във въпросния АИФ единствено посредством предлагане, разрешено съгласно Директива 2011/61/EС. Всяко записване от страна на професионални инвеститори в рамките на 18 месеца след като ЛУАИФ от ЕС е започнало своето предварително предлагане, на дялове или акции от АИФ, посочени в информацията, представена в хода на предварителното предлагане, или на АИФ, установен в резултат на предварителното предлагане ▌, следва да се счита за следствие от предлагането и за него следва да се прилагат процедурите за уведомление, посочени в Директива 2011/61/EС. За да се гарантира, че националните компетентни органи могат да упражняват контрол върху предварителното предлагане в своята държава членка, ЛУАИФ от ЕС следва да изпрати на компетентните органи на своята държава членка по произход, в срок от 2 седмици след като е започнало предварителното предлагане, неофициално писмо на хартиен носител или по електронен път, като посочва, наред с другото, в кои държави членки извършва или е извършило предварително предлагане, периодите, през които се извършва или е било извършено предварително предлагане и което включва, когато е приложимо, списък на неговите АИФ и подразделенията на АИФ, които са или които са били предмет на предварителното предлагане. Компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ от ЕС следва да уведомят незабавно компетентните органи на държавите членки, в които ЛУАИФ от ЕС извършва или е извършило предварително предлагане.

(11)  ЛУАИФ от ЕС следва да гарантират, че предварителното предлагане е документирано по подходящ начин.

(12)  Националните законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за спазването на Директива 2011/61/ЕС, и по-специално на хармонизираните правила за предварително предлагане, не следва по никакъв начин да поставят ЛУАИФ от ЕС в по-неблагоприятно положение в сравнение с ЛУАИФ от трета държава. Това се отнася както за настоящата ситуация, при която ЛУАИФ от държави извън ЕС нямат паспортни права, така и за ситуацията, при която разпоредбите относно предоставянето на такива права в Директива 2011/61/ЕС вече са приложими.

(13)  С цел да се гарантира правната сигурност е необходимо да се съгласуват датите на влизане в сила на националните законови, подзаконови и административни разпоредби, с които се прилагат настоящата директива и Регламент (ЕС) 2019/...(7) по отношение на разпоредбите относно маркетинговите съобщения и предварителното предлагане.

(14)  Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г.(8) държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2009/65/ЕО

Директива 2009/65/ЕО се изменя, както следва:

1)  в член 17, параграф 8 се добавят следните алинеи:

▌"

„Когато в резултат на някое от измененията, посочени в първа алинея, управляващото дружество би престанало да спазва изискванията на настоящата директива, ▌ компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество информират управляващото дружество — в срок от 15 работни дни след получаването на цялата информация, посочена в първа алинея, че то не трябва да прилага изменението.

В такъв случай компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество информират съответно компетентните органи на приемащата държава на управляващото дружество.

Когато някое от измененията, посочени в първа алинея, е приложено след изпращане на информацията в съответствие с втора алинея и в резултат на това изменение управляващото дружество престава да спазва изискванията на настоящата директива, компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество вземат всички подходящи мерки в съответствие с член 98 и уведомяват за взетите мерки компетентните органи на приемащата държава членка на управляващото дружество без необосновано забавяне.“;

"

2)  член 77 се заличава;

3)  в член 91 се заличава параграф 3;

4)  Член 92 се заменя със следното:"

„Член 92

1.  Държавите членки гарантират, че във всяка държава членка, в която ПКИПЦК възнамеряват да предлагат дялове ▌тези ПКИПЦК предоставят на разположение механизми за извършване на следните задачи:

   a) обработване на нарежданията за записване, обратно изкупуване и откупуване и извършване на други плащания към собствениците на дялове във връзка с дяловете от ПКИПЦК в съответствие с условията, установени в документите, които се изискват съгласно глава IX;
   б) предоставяне на инвеститорите на информация относно начина, по който могат да бъдат подадени нарежданията по буква а) и изплатени сумите по обратното изкупуване и откупуването;
   в) улесняване на ползването на информацията и на достъпа до процедурите и мерките, посочени в член 15, във връзка с упражняването на правата на инвеститорите, произтичащи от инвестициите им в ПКИПЦК, в държавата членка, в която се предлага ПКИПЦК;
   г) осигуряване на достъп на инвеститорите до изискваните съгласно глава ІХ информация и документите , в съответствие с условията, посочени в член 94, с цел запознаване или получаване на копие от тях;
   д) предоставяне на инвеститорите на информация за задачите, изпълнявани от механизмите, на траен носител; и
   е) изпълнение на ролята на точка за контакт за осъществяване на комуникация с компетентните органи.

2.  За изпълнението на целите по параграф 1 държавите членки не изискват физическо присъствие от ▌ПКИПЦК в приемащата държава членка или определяне от ПКИПЦК на трета страна.

3.  ▌ПКИПЦК гарантира, че механизмите за изпълнение на задачите, посочени в параграф 1, са на разположение, включително чрез електронни средства :

   a) ▌на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, в която се предлага ПКИПЦК, или на език, одобрен от компетентните органи на тази държава членка;
   б) ▌от самото ▌ПКИПЦК, от трета страна, която подлежи на регулиране и надзор, уреждащи задачите, които трябва да бъдат изпълнявани, или и от двете.

За целите на буква б), когато задачите са възложени на трета страна, това се удостоверява с писмен договор, в който се посочва кои от посочените в параграф 1 задачи не се изпълняват от ▌ ПКИПЦК, както и че съответната трета страна ще получи цялата необходима информация и документи от ▌ ПКИПЦК.“

"

5)  ▌Член 93 се изменя, както следва:

a)  в параграф 1 се добавя следната алинея:"

„Уведомителното писмо включва също така необходимите данни, включително адреса за фактурирането или за съобщаването на приложимите регулаторни такси или разходи от компетентните органи на приемащата държава членка, както и информация относно механизмите за изпълнение на задачите, посочени в член 92, параграф 1.“;

"

б)   ▌параграф 8 се заменя със следното:"

„8. В случай на изменение на информацията в уведомителното писмо, представено в съответствие с параграф 1, или на изменение, свързано с класовете акции, които ще бъдат предлагани, ПКИПЦК писмено уведомява компетентните органи както на държавата членка по произход на ПКИПЦК, така и на приемащата държава членка на ПКИПЦК за това най-малко 1 месец преди прилагането на изменението.

Когато в резултат на някое от измененията, посочени в първата алинея, ПКИПЦК би престанало да спазва изискванията на настоящата директива, ▌компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК информират — в срок от 15 работни дни след получаването на цялата информация, посочена в първата алинея — ПКИПЦК, че трябва да не прилага това изменение.

В такъв случай компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК уведомяват съответно компетентните органи на приемащата държава на ПКИПЦК.

Когато някое от измененията, посочени в първа алинея, бъде приложено, след изпращане на информацията в съответствие с втора алинея и в резултат на това изменение ПКИПЦК престава да спазва изискванията на настоящата директива, компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК вземат всички подходящи мерки в съответствие с член 98, като при необходимост налагат изрична забрана за предлагането на ПКИПЦК и уведомяват компетентните органи на приемащата държава членка на ПКИПЦК за предприетите мерки без неоправдано забавяне.

"

6)  Вмъква се следният член:"

„Член 93a

1.  Държавите членки гарантират, че ПКИПЦК може да оттегли уведомлението относно режима за предлагане на дялове, включително, когато е приложимо, във връзка с класа акции в държава членка, по отношение на които е уведомил в съответствие с член 93, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

   a) отправено е общо предложение за обратно изкупуване или откупуване, освободено от такси или приспадания, което се оповестява публично в рамките на най-малко 30 работни дни, и е отправено, пряко или чрез финансови посредници, лично до всички инвеститори в тази държава членка, чиято самоличност е известна,;
   б) намерението за прекратяване на режима за предлагане на такива дялове в тази държава членка ▌е оповестено публично посредством обществено достъпно средство, което обичайно се използва при предлагането на ПКИПЦК и е подходящо за типа инвеститори в ПКИПЦК, включително по електронен път;
   в) всякакви договорни споразумения с финансови посредници или с делегати са изменени или прекратени, считано от датата на оттегляне на уведомлението, за да се предотврати ново или допълнително, пряко или непряко предлагане или продажба на дяловете, посочени в уведомлението по параграф 2, .

В информацията, посочена в букви а) и б) ясно се описват последствията за инвеститорите, ако те не приемат предложението за обратно изкупуване или откупуване на своите дялове.

Информацията, посочена в първа алинея, букви а) и б), се предоставя на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, по отношение на която ПКИПЦК е направил уведомление в съответствие с член 93, или на език, одобрен от компетентните органи на тази държава членка.

Считано от датата, посочена в буква в) от първа алинея, ПКИПЦК прекратява всяко по-нататъшно пряко или непряко предлагане или продажби на свои дялове, които са били обект на оттегляне на уведомлението в тази държава членка .

2.  ПКИПЦК подава до компетентните органи на своята държава членка по произход уведомление, съдържащо информацията, посочена в параграф 1, първа алинея, букви а), б) и в).

3.  Компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК проверяват дали представеното от ПКИПЦК уведомление съгласно параграф 2 е пълно. Не по-късно от 15 работни дни от датата на получаване на пълното уведомление ▌, компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК ▌ предават това уведомление на компетентните органи на държавата членка, посочена в уведомлението по параграф 2и на ЕОЦКП.

Компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК уведомяват незабавно ПКИПЦК относно извършеното предаване на уведомлението по първата алинея.

4.  ПКИПЦК ▌предоставя информацията, която се изисква по членове 68 – 82 и 94, на инвеститорите, които са запазили инвестицията си в това ПКИПЦК, както и на компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК.

5.  Компетентните органи в държавата членка по произход на ПКИПЦК предават на компетентните органи на всяка държава членка, посочена в уведомлението по параграф 2 от настоящия член, , информация за всички промени в документите, посочени в член 93, параграф 2.

6.   Компетентните органи на държавата членка, посочена в уведомлението по параграф 2 от настоящия член имат същите права и задължения като компетентните органи на приемащата държава членка на ПКИПЦК, съгласно установеното в член 21, параграф 2, член 97, параграф 3 и член 108. Без да се засягат други дейности по наблюдение и надзорни правомощия, съгласно посоченото в член 21, параграф 2 и член 97, считано от датата на предаване по параграф 5 от настоящия член, компетентните органи на държавата членка, посочена в уведомлението по параграф 2 от настоящия член, не изискват от съответните ПКИПЦК да докажат съответствие с националните законови, подзаконови и административни разпоредби, регулиращи изискванията по отношение на предлагането, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета*(9).

7.  Държавите членки разрешават употребата на всякакви електронни или други средства за комуникация от разстояние за целите на параграф 4, при условие че тези информационни и комуникационни средства са достъпни за инвеститорите на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, в която се намират инвеститорите, или на език, одобрен от компетентните органи на тази държава членка.

_____________

* Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета от ... за улесняване на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013, (ЕС) № 346/2013 и (ЕС) № 1286/2014 (ОВ L …).“;

"

7)  В член 95, параграф 1 буква а) се заличава;.

Член 2

Изменения на Директива 2011/61/ЕС

Директива 2011/61/ЕС се изменя, както следва:

1)  В член 4, параграф 1 се вмъква следната буква:"

„aдa) „предварително предлагане“ означава ▌ предоставяне на информация или комуникация, пряко или косвено, за инвестиционни стратегии или инвестиционни идеи, извършвано от ЛУАИФ от ЕС или от негово име, на потенциални професионални инвеститори с местоживеене или със седалище в Съюза, с цел да се провери интересът им по отношение на АИФ или подразделение, които още не са установени, или които са установени, но за които все още не е постъпило уведомление за предлагане на пазара съгласно член 31 или 32, в съответната държава членка на местоживеене на потенциалните инвеститори или в която те имат седалище, и което във всеки отделен случай не представлява предложение или пласиране спрямо потенциалния инвеститор за инвестиране в дяловете или акциите на въпросния АИФ или на негово подразделение;

"

2)  В началото на ГЛАВА VI се вмъква следният член:"

„Член 30a

Условия по отношение на извършваното от ЛУАИФ от ЕС предварително предлагане в Съюза

1.  Държавите членки гарантират, че всяко получило разрешение ЛУАИФ от ЕС може да извършва предварително предлагане в Съюза, освен ако предоставената на потенциалните професионални инвеститори информация:

   a) е достатъчна да позволи ангажирането на инвеститори с придобиването на дялове или акции от определен АИФ;
   б) представлява формуляри за записване или подобни документи, независимо дали под формата на проект или в окончателна форма; или
   в) представлява ▌учредителни документи, проспект или документи за предлагане на АИФ, който още не е установен, в окончателна форма ▌.

Когато се предоставят проект на проспект или документи за предлагане, те не трябва да съдържат информацията, която би била достатъчна, за да позволи на инвеститорите да вземат инвестиционно решение, а трябва да посочват ясно, че:

   a) те не представляват предложение или покана за записване на дялове или акции на АИФ; и
   б) на информацията, представена в тях, не следва да се разчита, защото е непълна и може да бъде променена.

Държавите членки гарантират, че от ЛУАИФ от ЕС не се изисква да уведомява компетентните органи за съдържанието или за адресатите на предварително предлагане или да изпълнява каквито и да било условия или изисквания, различни от посочените в настоящия член, преди да извърши предварително предлагане.

2.  ЛУАИФ от ЕС гарантира, че инвеститорите не придобиват дялове или акции в АИФ посредством предварително предлагане и че инвеститорите, с които е осъществен контакт като част от предварителното предлагане, могат да придобиват дялове или акции във въпросния АИФ единствено чрез предлагане, разрешено съгласно член 31 или член 32.

Всяко записване от страна на професионални инвеститори в рамките на 18 месеца след като ЛУАИФ от ЕС е започнало своето предварително предлагане, на дялове или акции от АИФ, посочени в информацията, представена в хода на предварителното предлагане, или на АИФ, установен в резултат на предварителното предлагане ▌, се счита за следствие от предлагането и подлежи на приложимите процедури за уведомление, посочени в членове 31 и 32.

Държавите членки гарантират, че в срок от 2 седмици след като е започнало предварително предлагане, ЛУАИФ от ЕС изпраща на компетентните органи на своята държава членка по произход неофициално писмо на хартиен носител или по електронен път. В това писмо се посочват държавите членки, в които е извършено предварителното предлагане, и периодите, през които то се извършва или е било извършено, кратко описание на предварителното предлагане, включително информация относно представените инвестиционни стратегии, и когато е приложимо, списък на АИФ и подразделенията на АИФ, които са или са били предмет на предварително предлагане. Компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ от ЕС уведомяват незабавно компетентните органи на приемащите държави членки, в които ЛУАИФ от ЕС извършва или е извършило предварително предлагане. Компетентните органи на държавата членка, в която се извършва или е извършено предварително предлагане, могат да поискат от компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото ЛУАИФ от ЕС да предоставят допълнителна информация за предварителното предлагане, което се извършва или е извършено на нейната територия.

3.  Трета страна извършва предварително предлагане от името на получило разрешение ЛУАИФ от ЕС, само когато разполага с разрешение да осъществява дейност като инвестиционно дружество в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета*, като кредитна институция в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета**, като управляващо дружество на ПКИПЦК в съответствие с Директива 2009/65/ЕС, като ЛУАИФ в съответствие с настоящата директива, или когато действа като обвързан агент в съответствие с Директива 2014/65/ЕС. Такава трета страна подлежи на условията, посочени в настоящия член.

4.  ЛУАИФ от ЕС гарантира, че предварителното предлагане е документирано по подходящ начин.

_____________

* Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

** Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).“;

"

3)  ▌в член 32, параграф 7 втора, трета и четвърта алинея се заменят със следното:"

„Ако в резултат на планирана промяна управлението на АИФ от страна на ЛУАИФ би престанало да е в съответствие с настоящата директива или ЛУАИФ би престанало да спазва настоящата директива по друг начин, съответните компетентни органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ информират ЛУАИФ – в срок от 15 работни дни след получаване на цялата информация, посочена в първа алинея, че не може да внесе промяната. В този случай компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ уведомяват съответно компетентните органи на приемащата държава членка на ЛУАИФ.

Ако планирана промяна бъде внесена въпреки първа и втора алинея или ако настъпи непланирана промяна, в резултат на което управлението на АИФ от ЛУАИФ би престанало да е в съответствие с настоящата директива или ЛУАИФ би престанало да спазва настоящата директива по друг начин, компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ предприемат всички необходими мерки в съответствие с член 46, включително, ако е необходимо, налагат изрична забрана за предлагането на АИФ и уведомяват съответно компетентните органи на приемащата държава членка на АИФ, без необосновано забавяне.

Ако промените не засягат съответствието на управлението на АИФ от страна на ЛУАИФ с настоящата директива или спазването на разпоредбите от настоящата директива от ЛУАИФ по друг начин, компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ информират – в срок от 1 месец – компетентните органи на приемащата държава членка на ЛУАИФ за тези промени.“

"

4)  Вмъква се следният член:"

„Член 32 a

Оттегляне на уведомлението за утвърдените механизми за предлагане на дялове или акции от някои или всички АИФ от ЕС в държави членки, различни от държавата членка по произход на ЛУАИФ

1.  Държавите членки гарантират, че всеки ЛУАИФ от ЕС може да оттегли уведомлението за утвърдените механизми за предлагане на дялове или акции от някои или всички свои АИФ в държава членка, по отношение на която е било направено уведомление в съответствие с член 32, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

   a) с изключение на АИФ от затворен тип и фондовете, регулирани от Регламент (ЕС) № 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета*, за всички такива дялове или акции от АИФ, притежавани от инвеститорите в тази държава членка, ▌е отправено общо предложение за обратно изкупуване или откупуване, освободено от такси или приспадания, което е достъпно за обществеността в рамките на най-малко 30 работни дни и се отправя пряко или чрез финансови посредници лично до всички инвеститори в тази държава членка, чиято самоличност е известна;
   б) намерението за прекратяване на утвърдените механизми за предлагане на дялове или акции от някои или от всички свои АИФ в тази държава членка се оповестява публично посредством обществено достъпно средство, което обичайно се използва при предлагането на АИФ и е подходящо за типа инвеститори в АИФ, включително по електронен път;
   в) всякакви договорни споразумения с финансови посредници или с делегати са изменени или прекратени, считано от датата на оттегляне на уведомлението, за да се предотврати ново или допълнително, пряко или непряко предлагане или продажба на дяловете или акциите, посочени в уведомлението по параграф 2.

Считано от датата, посочена в буква в) от първа алинея, ЛУАИФ прекратява всяко по-нататъшно предлагане или продажби на дялове или акции на управлявания от него АИФ в държавата членка, по отношение на която е било представено уведомление в съответствие с параграф 2.

2.  ЛУАИФ подава до компетентните органи на своята държава членка по произход уведомление, съдържащо информацията, посочена в параграф 1, първа алинея, букви а), б) и в).

3.  Компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ проверяват дали представеното от ЛУАИФ уведомление съгласно параграф 2 е пълно. Не по-късно от 15 работни дни от датата на получаване на пълно уведомление, посочено в параграф 2, компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ ▌ предават това уведомление на компетентните органи на държавата членка, посочена в уведомлението по параграф 2 и на ЕОЦКП.

Компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ уведомяват своевременно ЛУАИФ относно извършеното предаване на уведомлението по първата алинея.

За период от 36 месеца от датата, посочена в параграф 1, първа алинея, буква в), ЛУАИФ не извършва предварително предлагане на дялове или акции от АИФ от ЕС, посочени в уведомлението, или по отношение на подобни инвестиционни стратегии или инвестиционни идеи, в държавата членка, посочена в уведомлението по параграф 2.

4.  ЛУАИФ ▌предоставя информацията, която се изисква по членове 22 и 23, на инвеститорите, които са запазили инвестицията си в този АИФ от ЕС, както и на компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ.

5.  Компетентните органи в държавата членка по произход на ЛУАИФ предават на компетентните органи на държавата членка, посочена в уведомлението по параграф 2, информация за всички промени в документите и информацията, посочени в приложение IV, букви б) до е).

6.  Компетентните органи на държавата членка, посочена в уведомлението по параграф 2 от настоящия член, имат същите права и задължения като компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ, съгласно установеното в член 45.

7.   Без да се засягат други надзорни правомощия, съгласно посоченото в член 45, параграф 3, считано от датата на предаване по параграф 5 от настоящия член, компетентните органи на държавата членка, посочена в уведомлението по параграф 2 от настоящия член, не изискват от съответните ЛУАИФ да докажат съответствие с националните законови, подзаконови и административни разпоредби, регулиращи изискванията по отношение на предлагането, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета*(10).

8.  Държавите членки разрешават употребата на всякакви електронни или други средства за комуникация от разстояние за целите на параграф 4.“

_____________

* Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 98).

** Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета от ... за улесняване на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013, (ЕС) № 346/2013 и (ЕС) № 1286/2014 (ОВ L …).

"

5)  В Член 33, параграф 6, втора и трета алинея се заменят със следното:"

„Ако в резултат на планирана промяна управлението на АИФ от страна на ЛУАИФ би престанало да е в съответствие с настоящата директива или ЛУАИФ би престанало да спазва настоящата директива по друг начин, съответните компетентни органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ информират ЛУАИФ – в срок от 15 работни дни след получаване на цялата информация, посочена в първа алинея – че не може да внесе промяната.

Ако планирана промяна бъде внесена въпреки първа и втора алинея или ако настъпи непланирана промяна, в резултат на което управлението на АИФ от ЛУАИФ би престанало да е в съответствие с настоящата директива или ЛУАИФ би престанало да спазва настоящата директива по друг начин, компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ предприемат всички необходими мерки в съответствие с член 46 и уведомяват съответно компетентните органи на приемащата държава членка на ЛУАИФ без неоправдано забавяне.“

"

6)  Вмъква се следният член:"

„Член 43a

Механизми в подкрепа на инвеститорите на дребно

1.  Без да се засяга член 26 от Регламент (ЕС) 2015/760 ▌, държавите членки гарантират, че във всяка държава членка, в която възнамеряват да предлагат на инвеститори на дребно дялове или акции от АИФ, ЛУАИФ предоставят достъп до механизми за извършване на следните задачи:

   a) обработване на нарежданията на инвеститори за записване, осъществяване на плащания, обратно изкупуване или откупуване на дялове или акции от АИФ в съответствие с условията, определени в документите ▌ на АИФ;
   б) предоставяне на инвеститорите на информация относно начина, по който могат да бъдат подадени нарежданията по буква а) и изплатени сумите по обратното изкупуване и откупуването;
   в) улесняване на ползването на информацията, свързана с упражняването на правата на инвеститорите, произтичащи от инвестициите им в АИФ, в държавата членка, в която се предлага АИФ;
   г) осигуряване на достъп на инвеститорите до изискваните съгласно членове 22 и 23 информация и документация, с цел запознаване и получаване на копие от тях;
   д) предоставяне на инвеститорите на информация относно задачите, изпълнявани чрез тези механизми, на траен носител съгласно посоченото в член 2, параграф 1, буква м) от Директива 2009/65/ЕО; и
   е) изпълнение на ролята на точка за контакт за осъществяване на комуникация с компетентните органи.

2.  За целите на параграф 1 държавите членки не изискват физическо присъствие от ЛУАИФ в приемащата държава членка или назначаването на трето лице.

3.  ЛУАИФ гарантира, че посочените в параграф 1 механизми за изпълнение на задачите са предоставени на разположение, включително чрез електронни средства:

   a) ▌на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, в която се предлага АИФ, или на език, одобрен от компетентните органи на тази държава членка;
   б) ▌от самото ЛУАИФ, от трета страна, която подлежи на регулиране и надзор, уреждащи задачите, които трябва да бъдат изпълнявани, или и от двете.

За целите на буква б), когато задачите са възложени на трета страна, това се удостоверява с писмен договор, в който се посочват кои от посочените в параграф 1 задачи не се изпълняват от ЛУАИФ, както и че съответната трета страна ще получи цялата необходима информация и документи от ЛУАИФ.“

"

7)  Вмъква се следният член:"

„Член 69a

Оценка на паспортния режим

Преди влизането в сила на делегираните актове, посочени в член 67, параграф 6, съгласно които се прилагат правилата, установени в член 35 и членове 37 – 41, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, като взема предвид резултата от оценката на паспортния режим, предвиден в настоящата директива, включително разширяването на обхвата на този режим по отношение на ЛУАИФ от трета държава. Когато е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение.“

"

8)  В приложение IV се добавят следните букви:"

„и) необходимите данни, включително адреса за фактурирането или съобщаването на приложимите регулаторни такси или разходи от компетентните органи на приемащата държава членка;

   й) информация относно механизмите за изпълнение на задачите, посочени в член 43а.“;

"

Член 3

Транспониране

1.  До... [24 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] държавите членки приемат и публикуват националните законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те съобщават незабавно за това на Комисията.

Те започват да прилагат тези разпоредби от ...[24 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива].

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Начините за позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Оценка

Най-късно до ... [60 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията извършва оценка на прилагането на настоящата директива въз основа на обществена консултация и с оглед на обсъжданията, проведени с компетентните органи и ЕОЦКП. Най-късно до ... [72 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията представя доклад относно прилагането на настоящата директива.

Член 5

Преглед

До ... [48 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията представя доклад, в който се оценяват, наред с другото, предимствата на хармонизирането на разпоредбите, приложими към дружествата за управление на ПКИПЦК, проучващи нагласата на инвеститорите към конкретна инвестиционна идея или инвестиционна стратегия, както и дали за тази цел са необходими някакви изменения на Директива 2009/65/ЕО.

Член 6

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в .

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 50.
(2) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(3) Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (OВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
(4) Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (OВ L 174, 1.7.2011 г., стp. 1).
(5) Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета от ... за улесняване на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013, (ЕС) № 346/2013 и (ЕС) № 1286/2014 (ОВ L …).
(6)+ ОВ: Моля, въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS .../... (2018/0045(COD)), и добавете в бележката под линия номера, датата и данните за публикацията на този регламент в ОВ.
(7)+ ОВ: Моля, въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE‑CONS …/… (2018/0045(COD)).
(8)ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.
(9)+ ОВ: Моля, въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS .../... (2018/0045(COD)), и добавете в бележката под линия номера, датата и данните за публикацията на този регламент в ОВ.
(10)+ ОВ: Моля, въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS .../... (2018/0045(COD)), и добавете в бележката под линия номера, датата и данните за публикацията на този регламент в ОВ.

Последно осъвременяване: 18 април 2019 г.Правна информация