Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0041(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0430/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0430/2018

Συζήτηση :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0367

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 228kWORD 72k
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) ***I
P8_TA-PROV(2019)0367A8-0430/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0092),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0111/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 27ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0430/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 50.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
P8_TC1-COD(2018)0041

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στους κοινούς στόχους της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) συμπεριλαμβάνονται η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και η άρση των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των μεριδίων και των μετοχών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στην Ένωση, με ταυτόχρονη εξασφάλιση πιο ομοιόμορφης προστασίας για τους επενδυτές. Παρότι οι εν λόγω στόχοι έχουν επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, ορισμένοι φραγμοί εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την ικανότητα των διαχειριστών των κεφαλαίων να επωφελούνται πλήρως από την εσωτερική αγορά.

(2)  Η παρούσα οδηγία συμπληρώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5)(6). Στον εν λόγω κανονισμό καθορίζονται πρόσθετοι κανόνες και διαδικασίες σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ). Ο εν λόγω κανονισμός και η παρούσα οδηγία θα πρέπει από κοινού να συντονίζουν περαιτέρω τις προϋποθέσεις για τους διαχειριστές κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά, και να διευκολύνουν τη διασυνοριακή διανομή των κεφαλαίων που διαχειρίζονται.

(3)  Είναι αναγκαίο να συμπληρωθεί το ρυθμιστικό κενό και να ευθυγραμμιστεί η διαδικασία ▌κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές των αλλαγών που αφορούν ΟΣΕΚΑ με τη διαδικασία κοινοποίησης η οποία ορίζεται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ.

(4)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/… + ενισχύει περαιτέρω τις εφαρμοστέες αρχές για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις που διέπονται από την οδηγία 2009/65/ΕΚ και επεκτείνει την εφαρμογή των εν λόγω αρχών στους ΔΟΕΕ, οδηγώντας έτσι σε υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, ανεξάρτητα από το είδος του επενδυτή. Οι αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας 2009/65/EΚ σχετικά με τις διαφημιστικές ανακοινώσεις και την προσβασιμότητα σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν είναι επομένως πλέον αναγκαίες και θα πρέπει να διαγραφούν.

(5)  Οι διατάξεις της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων απαιτείται από τους ΟΣΕΚΑ να παρέχουν διευκολύνσεις στους επενδυτές, όπως εφαρμόζονται από ορισμένα εθνικά νομικά συστήματα, αποδείχθηκαν επαχθείς. Επιπλέον, οι τοπικές διευκολύνσεις σπάνια χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές με τον τρόπο που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Η προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας έχει μετατοπιστεί στην άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ επενδυτών και διαχειριστών του συλλογικού επενδυτικού κεφαλαίου, είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά, ενώ οι πληρωμές και οι εξοφλήσεις εκτελούνται μέσω άλλων διαύλων. Αν και οι εν λόγω τοπικές διευκολύνσεις χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για διοικητικούς σκοπούς, όπως η διασυνοριακή είσπραξη των ρυθμιστικών τελών, τέτοιου είδους θέματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που να εκσυγχρονίζουν και να προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για την παροχή διευκολύνσεων στους ιδιώτες επενδυτές, ενώ τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να απαιτούν τοπική φυσική παρουσία για την παροχή τέτοιων διευκολύνσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που δικαιούνται να λαμβάνουν.

(6)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεκτική μεταχείριση των ιδιωτών επενδυτών, είναι αναγκαίο να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις σχετικά με τις διευκολύνσεις επίσης και στους ΔΟΕΕ, όταν τα κράτη μέλη τούς επιτρέπουν να διαθέτουν στην αγορά μερίδια ή μετοχές των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) σε ιδιώτες επενδυτές στην επικράτειά τους.

(7)  Η απουσία σαφών και ενιαίων προϋποθέσεων για τη διακοπή της διάθεσης των μεριδίων ή των μετοχών ενός ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ σε ένα κράτος μέλος υποδοχής δημιουργεί οικονομική και νομική αβεβαιότητα για τους διαχειριστές του συλλογικού επενδυτικού κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, οι οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ θα πρέπει να καθορίζουν σαφείς προϋποθέσεις ▌βάσει των οποίων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η άρση της γνωστοποίησης των διαδικασιών των σχετικών με την εμπορική προώθηση όσον αφορά ορισμένα ή όλα τα μερίδια ή τις μετοχές. Οι εν λόγω προϋποθέσεις θα πρέπει να εξισορροπούν, αφενός, την ικανότητα των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή των διαχειριστών τους να παύουν τις διαδικασίες τους για την εμπορική προώθηση των μετοχών ή των μεριδίων τους όταν πληρούνται οι προκαθορισμένοι όροι, και, αφετέρου, τα συμφέροντα των επενδυτών στους εν λόγω οργανισμούς.

(8)  Η δυνατότητα διακοπής της εμπορικής προώθησης των ΟΣΕΚΑ ή των ΟΕΕ σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τους επενδυτές ούτε να μειώνει τις διασφαλίσεις τους βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμά τους να λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες των εν λόγω συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων.

(9)  Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας ΔΟΕΕ που επιθυμεί να δοκιμάσει τη διάθεση των επενδυτών για μια συγκεκριμένη επενδυτική ιδέα ή επενδυτική στρατηγική έρχεται αντιμέτωπος με διαφορετική μεταχείριση των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση σε διαφορετικά εθνικά νομικά συστήματα. Ο ορισμός των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπονται ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών όπου επιτρέπονται ενώ σε άλλα κράτη μέλη δεν υφίσταται καθόλου η έννοια των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση. Για να αντιμετωπιστούν οι εν λόγω αποκλίσεις, θα πρέπει να προβλεφθεί ένας εναρμονισμένος ορισμός των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση και θα πρέπει να καθοριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

(10)  Προκειμένου να αναγνωριστούν οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, θα πρέπει να απευθύνονται σε δυνητικούς επαγγελματίες επενδυτές και να αφορούν επενδυτική ιδέα ή επενδυτική στρατηγική προκειμένου να ελεγχθεί το ενδιαφέρον τους για ΟΕΕ ή επενδυτικό τμήμα τους που δεν έχει ακόμη συσταθεί ή που έχει συσταθεί, αλλά δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί για τον σκοπό της εμπορικής προώθησης σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να εγγραφούν στα μερίδια ή τις μετοχές ενός ΟΕΕ και δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η διανομή εντύπων εγγραφής ή παρεμφερών εγγράφων σε πιθανούς επενδυτές ούτε υπό μορφή σχεδίου ούτε σε τελική μορφή. Οι ΔΟΕΕ της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές δεν θα αποκτούν μερίδια ή μετοχές σε ΟΕΕ μέσω ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση και ότι οι επενδυτές με τους οποίους υπάρχει επικοινωνία στο πλαίσιο ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση θα μπορούν να αποκτούν μερίδια ή μετοχές στον εν λόγω ΟΕΕ μόνο στο πλαίσιο εμπορικής προώθησης που επιτρέπεται σύμφωνα με την οδηγία 2001/61/ΕΕ. Κάθε εγγραφή από επαγγελματίες επενδυτές, εντός 18 μηνών από την έναρξη των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση του ΔΟΕΕ της ΕΕ, σε μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ που αναφέρεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση ή ΟΕΕ που έχει συσταθεί ως αποτέλεσμα των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, θα πρέπει να θεωρείται αποτέλεσμα εμπορικής προώθησης και να υπόκειται στις εφαρμοστέες διαδικασίες γνωστοποίησης που αναφέρονται στην οδηγία 2001/61/ΕΕ. Για να εξασφαλιστεί η ικανότητα των εθνικών αρμόδιων αρχών να ασκούν έλεγχο επί των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση στο κράτος μέλος τους, ο ΔΟΕΕ της ΕΕ θα πρέπει να αποστέλλει, εντός 2 εβδομάδων μετά την έναρξη των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, άτυπη επιστολή, σε έντυπη μορφή ή με ηλεκτρονικά μέσα, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του, προσδιορίζοντας, μεταξύ άλλων, σε ποια κράτη μέλη έχει προβεί ή προβαίνει σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, τις περιόδους κατά τις οποίες λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα οι ενέργειες αυτές συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, καταλόγου των ΟΕΕ και των επενδυτικών τμημάτων των ΟΕΕ που αποτέλεσαν ή αποτελούν αντικείμενο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ της ΕΕ ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία ο ΔΟΕΕ της ΕΕ προέβη ή προβαίνει σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

(11)  Οι ΔΟΕΕ της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή τεκμηρίωση των ενεργειών τους πριν από την εμπορική προώθηση.

(12)  Οι εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την οδηγία 2011/61/ΕΕ και, ειδικότερα, με τους εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να τοποθετούν τους ΔΟΕΕ της ΕΕ σε μειονεκτική θέση έναντι των εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ. Αυτό αφορά τόσο τη σημερινή κατάσταση στην οποία οι εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ δεν έχουν δικαιώματα διαβατηρίου όσο και την κατάσταση στην οποία τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις σχετικά με αυτό το διαβατήριο στην οδηγία 2011/61/ΕΕ.

(13)  Για λόγους κατοχύρωσης της ασφάλειας δικαίου, είναι απαραίτητο να συγχρονιστούν οι ημερομηνίες εφαρμογής των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/...(7) όσον αφορά τις σχετικές διατάξεις σχετικά με τις διαφημιστικές ανακοινώσεις και τις ενέργειες πριν από την προώθηση.

(14)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011(8), τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύσουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την γνωστοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα μέρη των νομικών πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογημένη,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/65/ΕΚ

Η οδηγία 2009/65/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 17 παράγραφος 8 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

▌"

«Όταν, λόγω μιας αλλαγής που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, η εταιρεία διαχείρισης δεν θα συμμορφώνεται πλέον με την παρούσα οδηγία, οι ▌αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης ενημερώνουν την εταιρεία διαχείρισης, εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ότι δεν πρέπει να εφαρμόσει την εν λόγω αλλαγή. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης.

Σε περίπτωση εφαρμογής μιας αλλαγής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μετά τις πληροφορίες που διαβιβάζονται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο και, λόγω της αλλαγής αυτής, η εταιρεία διαχείρισης δε θα συμμορφώνεται πλέον με την παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 98, και ενημερώνουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν.».

"

2)  Το άρθρο 77 απαλείφεται.

3)  Στο άρθρο 91, η παράγραφος 3 απαλείφεται.

4)  Το άρθρο 92 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 92

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο ΟΣΕΚΑ να καθιστά διαθέσιμες, σε κάθε κράτος μέλος όπου προτίθεται να διαθέσει στην αγορά μερίδιά του, διευκολύνσεις για τη διεκπεραίωση των ακόλουθων καθηκόντων:

   α) επεξεργασία των εντολών εγγραφής, εξαγοράς και εξόφλησης ▌και εκτέλεση άλλων πληρωμών σε μεριδιούχους, οι οποίες σχετίζονται με μερίδια του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο IX·
   β) παροχή πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και τον τρόπο πληρωμής των εσόδων εξαγοράς και εξόφλησης·
   γ) διευκόλυνση του χειρισμού πληροφοριών και πρόσβαση στις διαδικασίες και τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15, που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών που απορρέουν από την επένδυσή τους στον ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος όπου ο ΟΣΕΚΑ προωθείται εμπορικά·
   δ) θέση στη διάθεση των επενδυτών των πληροφοριών και των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο IX υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 94, με σκοπό την επιθεώρηση και την παραλαβή αντιγράφων·
   ε) παροχή πληροφοριών στους επενδυτές σχετικά με τα καθήκοντα που διεκπεραιώνονται μέσω των διευκολύνσεων, σε σταθερό μέσο· και
   στ) λειτουργία ως σημείο επαφής για την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

2.  Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία ▌ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος υποδοχής ή τον διορισμό τρίτου για τους σκοπούς της παραγράφου 1.

3.  O ▌ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζει ότι οι διευκολύνσεις για την επιτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα, παρέχονται:

   α) ▌στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο προωθείται εμπορικά ο ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους·
   β) από τον ίδιο τον ▌ΟΣΕΚΑ, από τρίτο μέρος, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων και της εποπτείας που διέπουν τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν, ή από αμφότερα, ·

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), όταν τα καθήκοντα διεκπεραιώνονται από τρίτο μέρος, η ανάθεση στο εν λόγω τρίτο μέρος τεκμηριώνεται με γραπτή σύμβαση, η οποία προσδιορίζει ποια από τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν διεκπεραιώνονται από τον ▌ΟΣΕΚΑ και ότι το τρίτο μέρος θα λαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα από τον ▌ΟΣΕΚΑ.».

"

5)  Το άρθρο 93 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Η επιστολή κοινοποίησης περιλαμβάνει επίσης τις αναγκαίες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης, για την τιμολόγηση ή για την κοινοποίηση τυχόν εφαρμοστέων κανονιστικών τελών ή επιβαρύνσεων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και πληροφορίες σχετικά με τις διευκολύνσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1.»·

"

β)   ▌η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«8. Σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών στην επιστολή κοινοποίησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή αλλαγής όσον αφορά τις κατηγορίες μετοχών που πρόκειται να διατίθενται, ο ΟΣΕΚΑ ειδοποιεί γραπτώς σχετικά τις αρμόδιες αρχές τόσο του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ όσο και του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, τουλάχιστον έναν μήνα πριν επιφέρει την αλλαγή αυτή.

Όταν, λόγω μιας αλλαγής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ο ΟΣΕΚΑ δεν θα συμμορφώνεται πλέον με την παρούσα οδηγία, οι ▌αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν τον ΟΣΕΚΑ, εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ότι δεν πρέπει να εφαρμόσει την εν λόγω αλλαγή. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ.

Σε περίπτωση εφαρμογής μιας αλλαγής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μετά τις πληροφορίες που διαβιβάζονται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο και, λόγω της αλλαγής αυτής, ο ΟΣΕΚΑ δεν συμμορφώνεται πλέον με την παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 98, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της ρητής απαγόρευσης εμπορικής προώθησης του ΟΣΕΚΑ και ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν.».

"

6)  Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:"

«Άρθρο 93α

1.  ▌Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένας ΟΣΕΚΑ θα μπορεί να ανακαλέσει την γνωστοποίηση να παύσει τις διαδικασίες τις σχετικές με την εμπορική προώθηση όσον αφορά τα μερίδια, ή κατά περίπτωση, τις κατηγορίες μετοχών σε κράτος μέλος, για τα οποία έχει προβεί σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 93, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) γίνεται μια γενική προσφορά εξαγοράς ή εξόφλησης, απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε χρεώσεις ή εκπτώσεις, όλων των μεριδίων αυτού του είδους που κατέχονται από επενδυτές στο εν λόγω κράτος μέλος, δημοσιοποιείται για τουλάχιστον 30 εργάσιμες ημέρες και απευθύνεται, απευθείας ή μέσω χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, μεμονωμένα σε όλους τους επενδυτές στο εν λόγω κράτος μέλος των οποίων είναι γνωστή η ταυτότητα·
   β) η πρόθεση τερματισμού των ρυθμίσεων που έχουν γίνει για την εμπορική προώθηση αυτών των μεριδίων στο εν λόγω κράτος μέλος ▌δημοσιοποιείται μέσω διαθέσιμου στο κοινό μέσου, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών μέσων, το οποίο είναι σύνηθες για την εμπορική προώθηση ΟΣΕΚΑ και κατάλληλο για τον μέσο επενδυτή σε ΟΣΕΚΑ·
   γ) τυχόν συμβατικές ρυθμίσεις με χρηματοοικονομικούς μεσολαβητές ή εκπροσώπους τροποποιούνται ή παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία της ανάκλησης της γνωστοποίησης, προκειμένου να προληφθεί ενδεχόμενη νέα ή περαιτέρω, άμεση ή έμμεση, προσφορά ή τοποθέτηση των μεριδίων που προσδιορίζονται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) περιγράφουν με σαφήνεια τις συνέπειες που θα υποστούν οι επενδυτές εάν δεν αποδεχθούν την προσφορά εξόφλησης ή επαναγοράς των μεριδίων τους.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου παρέχονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους σχετικά με τις οποίες ο ΟΣΕΚΑ έκανε την κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 93 ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Από την ημερομηνία που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, ο ΟΣΕΚΑ παύει κάθε νέα ή περαιτέρω, άμεση ή έμμεση, προσφορά ή τοποθέτηση των μεριδίων του τα οποία είναι το αντικείμενο της άρσης της κοινοποίησης στο εν λόγω κράτος μέλος.

2.  Ο ΟΣΕΚΑ υποβάλλει επιστολή γνωστοποίησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1.

3.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ επαληθεύουν εάν είναι πλήρης η γνωστοποίηση που υποβάλλεται από τον ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την παράγραφο 2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή πλήρους γνωστοποίησης, διαβιβάζουν την εν λόγω γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στην γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, καθώς και στην ΕΑΚΑΑ.

Μετά τη διαβίβαση της κοινοποίησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν αμελλητί τον ΟΣΕΚΑ σχετικά με την εν λόγω διαβίβαση.

4.  Ο ΟΣΕΚΑ παρέχει στους επενδυτές που εξακολουθούν να έχουν επενδύσεις στον ΟΣΕΚΑ, καθώς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των άρθρων 68 έως 82 και βάσει του άρθρου 94.

5.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου πληροφορίες για τυχόν αλλαγές στα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφος 2.

6.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2, στο άρθρο 97 παράγραφος 3 και στο άρθρο 108. Με την επιφύλαξη των άλλων δραστηριοτήτων παρακολούθησης και εποπτικών εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 και στο άρθρο 97, από την ημερομηνία διαβίβασης βάσει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν απαιτούν από τον εν λόγω ΟΣΕΚΑ να αποδείξει τη συμμόρφωσή του προς τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*(9).

7.  Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση πάσης φύσεως ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τους σκοπούς της παραγράφου 4, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες και τα μέσα επικοινωνίας είναι διαθέσιμα για τους επενδυτές στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο επενδυτής ή σε γλώσσα που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.

_________________________

* Κανονισμός (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013, (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 (ΕΕ L …).».

"

7)  Στο άρθρο 95 παράγραφος 1, το στοιχείο α) απαλείφεται.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2011/61/ΕΕ

Η οδηγία 2011/61/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«λαα) ως «ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση» νοούνται η ▌παροχή πληροφοριών ή ανακοινώσεων, είτε άμεση είτε έμμεση, σχετικά με επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες από έναν ΔΟΕΕ της ΕΕ, ή για λογαριασμό του, προς δυνητικούς επαγγελματίες επενδυτές εγκατεστημένους ή με καταχωρημένο γραφείο στην Ένωση, προκειμένου να ελεγχθεί το ενδιαφέρον τους για έναν ΟΕΕ ή επενδυτικό τμήμα που δεν έχει ακόμη συσταθεί, ή που έχει μεν συσταθεί, αλλά δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί η εμπορική του προώθηση σύμφωνα με το άρθρο 31 ή 32, στο κράτος μέλος όπου οι εν δυνάμει επενδυτές έχουν την κατοικία ή την έδρα τους και που σε κάθε περίπτωση δεν ισοδυναμεί με προσφορά ή τοποθέτηση στον δυνητικό επενδυτή να επενδύσει στα μερίδια ή τις μετοχές του εν λόγω ΟΕΕ ή του εν λόγω τμήματος·».

"

2)  Στην αρχή του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VI, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 30α

Προϋποθέσεις ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση στην Ένωση από ΔΟΕΕ της ΕΕ

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αδειοδοτημένοι ΔΟΕΕ δύνανται να προβαίνουν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση στην Ένωση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε πιθανούς επαγγελματίες επενδυτές:

   α) επαρκούν για να επιτρέπουν στους επενδυτές να δεσμεύονται για την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών συγκεκριμένου ΟΕΕ·
   β) ισοδυναμούν με έντυπα εγγραφής ή παρεμφερή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική μορφή· ή
   γ) ισοδυναμούν με ▌συστατικά έγγραφα, ενημερωτικό δελτίο ή έγγραφα προσφοράς ΟΕΕ ο οποίος δεν έχει ακόμη συσταθεί σε τελική μορφή ▌.

Όταν παρέχεται σχέδιο ενημερωτικού δελτίου ή εγγράφων προσφοράς, τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν πληροφορίες επαρκείς ώστε να επιτρέπουν στους επενδυτές να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις και δηλώνουν σαφώς ότι:

   α) δε συνιστούν προσφορά ή πρόσκληση για εγγραφή σε μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ· και
   β) οι επενδυτές δεν πρέπει να βασιστούν στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά, επειδή είναι ελλιπείς και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ΔΟΕΕ της ΕΕ να μην υποχρεούνται να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές το περιεχόμενο ή τους αποδέκτες των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση ή να πληρούν οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή απαιτήσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο πριν προβούν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

2.  Οι ΔΟΕΕ εξασφαλίζουν ότι οι επενδυτές δεν θα αποκτούν μερίδια ή μετοχές σε ΟΕΕ μέσω ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση και ότι οι επενδυτές με τους οποίους υπάρχει επικοινωνία στο πλαίσιο ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση θα μπορούν να αποκτούν μερίδια ή μετοχές στο εν λόγω ΟΕΕ μόνο στο πλαίσιο της εμπορικής προώθησης που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 31 ή 32.

Κάθε εγγραφή από επαγγελματίες επενδυτές, εντός 18 μηνών αφότου ο ΔΟΕΕ της ΕΕ ξεκίνησε τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, σε μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ που αναφέρεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, ή ΟΕΕ που έχει συσταθεί ως αποτέλεσμα των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση ▌θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα εμπορικής προώθησης και υπόκειται στις εφαρμοστέες διαδικασίες κοινοποίησης που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 32.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ αποστέλλει, εντός 2 εβδομάδων από την έναρξη των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, άτυπη επιστολή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του. Στην εν λόγω επιστολή προσδιορίζονται τα κράτη μέλη στα οποία και οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές που παρουσιάστηκαν και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνεται κατάλογος των ΟΕΕ και των τμημάτων των ΟΕΕ που αποτέλεσαν ή αποτελούν το αντικείμενο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ της ΕΕ ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία ο ΔΟΕΕ της ΕΕ προέβη ή προβαίνει σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έλαβαν ή λαμβάνουν χώρα οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση μπορούν να ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ της ΕΕ να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση που έλαβαν ή λαμβάνουν χώρα στην επικράτειά του.

3.  Τρίτα μέρη προβαίνουν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση εξ ονόματος εγκεκριμένου ΔΟΕΕ της ΕΕ, μόνον εφόσον έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, ως πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**, ως εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, ως ΔΟΕΕ σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ή εφόσον ενεργούν ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ. Αυτά τα τρίτα μέρη υπόκεινται στους όρους του παρόντος άρθρου.

4.  Οι ΔΟΕΕ της ΕΕ διασφαλίζουν επαρκή τεκμηρίωση των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση.

_____________

* Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

** Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).».

"

3)  ▌Στο άρθρο 32 παράγραφος 7, το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο αντικαθίστανται με το ακόλουθο κείμενο:"

«Εάν σύμφωνα με τη σχεδιασθείσα αλλαγή, η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν θα ήταν πλέον σύμφωνη με την παρούσα οδηγία, ή γενικότερα ο ΔΟΕΕ δεν θα συμμορφωνόταν πλέον προς την παρούσα οδηγία, οι σχετικές αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ ενημερώνουν τον ΔΟΕΕ, εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ότι δεν πρέπει να εφαρμόσει την αλλαγή. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ.

Εάν η σχεδιασθείσα αλλαγή εκτελείται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πρώτο και δεύτερο εδάφιο, ή εάν συνέβη αλλαγή που δεν ήταν προγραμματισμένη ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν θα ήταν πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ή, γενικότερα ο ΔΟΕΕ δεν θα συμμορφωνόταν πλέον προς την παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 46, μεταξύ άλλων δε, αν χρειαστεί, προβαίνουν στη ρητή απαγόρευση της εμπορικής προώθησης του ΟΕΕ και ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Εάν οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τη συμμόρφωση της διαχείρισης του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ με την παρούσα οδηγία ή, γενικότερα, τη συμμόρφωση του ΔΟΕΕ με την παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ ενημερώνουν, εντός μηνός, τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές.».

"

4)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 32α

Ανάκληση γνωστοποίησης και παύση των διαδικασιών για την εμπορική προώθηση μεριδίων ή μετοχών ορισμένων ή όλων των ΟΕΕ της ΕΕ σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ μπορεί να ανακαλέσει την γνωστοποίηση των διαδικασιών σχετικά με την εμπορική προώθηση όσον αφορά μερίδια ή μετοχές ορισμένων ή όλων των ΟΕΕ του σε ένα κράτος μέλος, για τα οποία έχει προβεί σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 32, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) με εξαίρεση τους ΟΕΕ κλειστού τύπου και τα κεφάλαια που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, γίνεται μια γενική προσφορά εξαγοράς ή εξόφλησης, απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε χρεώσεις ή εκπτώσεις, όλων των μεριδίων ή μετοχών αυτού του είδους που κατέχονται από επενδυτές στο εν λόγω κράτος μέλος, δημοσιοποιείται για τουλάχιστον 30 εργάσιμες ημέρες και απευθύνεται, απευθείας ή μέσω χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, μεμονωμένα σε όλους τους επενδυτές στο εν λόγω κράτος μέλος των οποίων είναι γνωστή η ταυτότητα·
   β) η πρόθεση τερματισμού των ρυθμίσεων που έχουν γίνει για την εμπορική προώθηση των μεριδίων ή μετοχών ορισμένων ή όλων των ΟΕΕ του στο εν λόγω κράτος μέλος ▌δημοσιοποιείται μέσω διαθέσιμου στο κοινό μέσου, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών μέσων, το οποίο είναι σύνηθες για την εμπορική προώθηση ΟΣΕΚΑ και κατάλληλο για τον μέσο επενδυτή σε ΟΣΕΚΑ·
   γ) τυχόν συμβατικές ρυθμίσεις με χρηματοοικονομικούς μεσολαβητές ή εκπροσώπους τροποποιούνται ή παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία της απόσυρσης της κοινοποίησης, προκειμένου να προληφθεί ενδεχόμενη νέα ή περαιτέρω, άμεση ή έμμεση, προσφορά ή τοποθέτηση των μεριδίων ή μετοχών που προσδιορίζονται στην επιστολή κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Από την ημερομηνία που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, ο ΟΣΕΚΑ παύει κάθε νέα ή περαιτέρω, άμεση ή έμμεση, προσφορά ή τοποθέτηση μεριδίων ή μετοχών του ΟΕΕ στο κράτος μέλος για τα οποία έχει υποβάλει κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2.  Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1.

3.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ επαληθεύουν εάν είναι πλήρης η γνωστοποίηση που υποβάλλεται από τον ΔΟΕΕ σύμφωνα με την παράγραφο 2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ, το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή πλήρους γνωστοποίησης, διαβιβάζουν την εν λόγω γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, καθώς και στην ΕΑΚΑΑ.

Μετά τη διαβίβαση της κοινοποίησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ ενημερώνουν αμέσως τον ΔΟΕΕ σχετικά με την εν λόγω διαβίβαση.

Για περίοδο 36 μηνών από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), ο ΔΟΕΕ δεν προβαίνει σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση μεριδίων ή μετοχών των ΟΕΕ της ΕΕ που αναφέρονται στην κοινοποίηση ή σε σχέση με παρεμφερείς επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες, στο κράτος μέλος που προσδιορίζεται στην γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.  Ο ΔΟΕΕ παρέχει στους επενδυτές που εξακολουθούν να έχουν επενδύσεις στον ΟΕΕ της ΕΕ, καθώς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ, τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των άρθρων 22 και 23.

5.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, πληροφορίες για τυχόν αλλαγές στα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ) του παραρτήματος IV.

6.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ όπως ορίζονται στο άρθρο 45.

7.   Με την επιφύλαξη των άλλων εποπτικών εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 3, από την ημερομηνία διαβίβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, δεν απαιτούν από τον εν λόγω ΔΟΕΕ να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**(10).

8.  Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση οποιωνδήποτε ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τους σκοπούς της παραγράφου 4.

_____________________________

* Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 98).

** Κανονισμός (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013, (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 (ΕΕ L …).».

"

5)  Στο άρθρο 33 παράγραφος 6, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Εάν, σύμφωνα με τη σχεδιασθείσα αλλαγή, η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν θα ήταν πλέον σύμφωνη με την παρούσα οδηγία, ή γενικότερα ο ΔΟΕΕ δεν θα συμμορφωνόταν πλέον προς την παρούσα οδηγία, οι σχετικές αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ ενημερώνουν τον ΔΟΕΕ, εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ότι δεν πρέπει να εφαρμόσει την αλλαγή.

Εάν η σχεδιασθείσα αλλαγή εκτελείται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πρώτο και δεύτερο εδάφιο, ή εάν συνέβη αλλαγή που δεν ήταν προγραμματισμένη ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν θα ήταν πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ή, γενικότερα ο ΔΟΕΕ δεν θα συμμορφωνόταν πλέον προς την παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 46 και ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.».

"

6)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 43α

Διαθέσιμες διευκολύνσεις για το ευρύ επενδυτικό κοινό

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο ΔΟΕΕ να διαθέτει, σε κάθε κράτος μέλος όπου προτίθεται να διαθέσει στην αγορά μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, διευκολύνσεις για τη διεκπεραίωση των ακόλουθων καθηκόντων:

   α) επεξεργασία των εντολών εγγραφής, πληρωμής, επαναγοράς και εξόφλησης των επενδυτών οι οποίες σχετίζονται με μερίδια ή μετοχές του ΟΕΕ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα έγγραφα ▌του ΟΕΕ·
   β) παροχή πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και τον τρόπο πληρωμής των εσόδων εξαγοράς και εξόφλησης·
   γ) διευκόλυνση του χειρισμού πληροφοριών που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών που απορρέουν από την επένδυσή τους στον ΟΕΕ στο κράτος μέλος όπου ο ΟΕΕ προωθείται εμπορικά·
   δ) θέση στη διάθεση των επενδυτών των απαιτούμενων σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 πληροφοριών και εγγράφων, για τους σκοπούς της επιθεώρησης και της παραλαβής αντιγράφων αυτών·
   ε) παροχή πληροφοριών στους επενδυτές σχετικά με τα καθήκοντα που διεκπεραιώνονται μέσω των διευκολύνσεων, σε σταθερό μέσο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2009/65/EΚ· και
   στ) λειτουργία ως σημείο επαφής για την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

2.  Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία του ΔΟΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής ή τον διορισμό τρίτου για τους σκοπούς της παραγράφου 1.

3.  O ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι οι διευκολύνσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, παρέχονται:

   α) ▌στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο προωθείται εμπορικά ο ΟΕΕ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους·
   β) ▌από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ, από τρίτο μέρος που υπόκειται στις ρυθμίσεις και την εποπτεία που διέπουν τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν, ή από αμφότερους.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), όταν τα καθήκοντα διεκπεραιώνονται από τρίτο μέρος, η ανάθεση στο εν λόγω τρίτο μέρος τεκμηριώνεται με γραπτή σύμβαση, η οποία προσδιορίζει ποια από τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν διεκπεραιώνονται από τον ΔΟΕΕ και ότι το τρίτο μέρος θα λαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα από τον ΔΟΕΕ.».

"

7)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 69a

Αξιολόγηση του καθεστώτος διαβατηρίου

Πριν από την έναρξη ισχύος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 6, δυνάμει των οποίων τίθενται σε ισχύ οι κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 35 και στα άρθρα 37 έως 41, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα αξιολόγησης του καθεστώτος διαβατηρίου που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του εν λόγω καθεστώτος σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.».

"

8)  Στο παράρτημα IV προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:"

«ηα) οι αναγκαίες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης για την τιμολόγηση ή την κοινοποίηση τυχόν εφαρμόσιμων κανονιστικών τελών ή χρεώσεων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής·

   ηβ) πληροφορίες για τις διευκολύνσεις σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 43α.».

"

Άρθρο 3

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Έως ... [24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από ... [24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Αξιολόγηση

Έως ... [60 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή, με βάση δημόσιας διαβούλευσης και υπό το πρίσμα των συζητήσεων µε την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές, διενεργεί αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Έως ... [72 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 5

Επανεξέταση

Έως ... [72 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση η οποία αξιολογεί, μεταξύ άλλων των πλεονεκτήματα της εναρμόνισης των διατάξεων που ισχύουν για τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ οι οποίες δοκιμάζουν την επιθυμία των επενδυτών για μια συγκεκριμένη επενδυτική ιδέα ή επενδυτική στρατηγική και αν απαιτούνται τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/65/EΚ για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)ΕΕ C 367 της 10.19.2018, σ. 50.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019.
(3) Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
(4) Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
(5) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013, (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 (ΕΕ L …)
(6)+ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS .../... (2018/0045(COD)) και να συμπληρωθούν ο αριθμός, η ημερομηνία, και τα στοιχεία ΕΕ του εν λόγω κανονισμού στην υποσημείωση.
(7)+ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS .../... (2018/0045(COD)).
(8)ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
(9)+ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS .../... (2018/0045(COD)) και να συμπληρωθούν ο αριθμός, η ημερομηνία, και τα στοιχεία ΕΕ του εν λόγω κανονισμού στην υποσημείωση.
(10)+ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS .../... (2018/0045(COD)) και να συμπληρωθούν ο αριθμός, η ημερομηνία, και τα στοιχεία ΕΕ του εν λόγω κανονισμού στην υποσημείωση.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου