Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0041(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0430/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0430/2018

Rasprave :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0367

Usvojeni tekstovi
PDF 215kWORD 66k
Utorak, 16. travnja 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Direktiva) ***I
P8_TA-PROV(2019)0367A8-0430/2018
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. travnja 2019. o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0092),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 53. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0111/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 27. veljače 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0430/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 367, 10.10.2018., str. 50.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi donošenja Direktive (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2009/65/EZ i 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja
P8_TC1-COD(2018)0041

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  Zajednički ciljevi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(3) i Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća(4) uključuju osiguravanje ravnopravnih uvjeta za subjekte za zajednička ulaganja i uklanjanje ograničenja slobodnom kretanju udjela i dionica subjekata za zajednička ulaganja u Uniji uz istodobno osiguravanje ujednačenije zaštite ulagatelja. Iako su ti ciljevi u velikoj mjeri ostvareni, određene prepreke i dalje ograničavaju mogućnosti upravitelja fondova da u potpunosti iskoriste prednosti unutarnjeg tržišta.

(2)  Ova Direktiva nadopunjuje se Uredbom (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća(5)(6). Tom se uredbom utvrđuju dodatna pravila i postupci koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS-i) i upravitelje alternativnih investicijskih fondova (UAIF-i). Tom bi se uredbom i ovom Direktivom zajedno trebali dodatno uskladiti uvjeti za upravitelje fondova koji djeluju na unutarnjem tržištu i olakšati prekogranična distribucija fondova kojima upravljaju.

(3)  Potrebno je popuniti regulatornu prazninu i uskladiti postupak ▌za obavješćivanje nadležnih tijela o promjenama u pogledu UCITS-a s postupkom obavješćivanja utvrđenim u Direktivi 2011/61/EU.

(4)  Uredbom (EU) 2019/... + dodatno se jačaju načela primjenjiva na promidžbene sadržaje koji se uređuju Direktivom 2009/65/EZ te se primjena tih načela proširuje na UAIF-ove, što dovodi do veće razine zaštite ulagatelja, neovisno o vrsti ulagatelja. Odgovarajuće odredbe Direktive 2009/65/EZ koje se odnose na promidžbene sadržaje i dostupnost nacionalnih zakona i propisa relevantnih za postupke marketinga udjela UCITS-a stoga više nisu potrebne te bi ih trebalo izbrisati.

(5)  Pokazalo se da odredbe Direktive 2009/65/EZ kojima se propisuje da UCITS-i ulagateljima moraju pružiti određene sustave, onako kako su te odredbe provedene u pojedinim nacionalnim pravnim sustavima, predstavljaju opterećenje. Osim toga, ulagatelji se rijetko koriste lokalnim sustavima na način predviđen tom direktivom. Omiljeni način komunikacije postala je izravna interakcija između ulagatelja i upravitelja fondova, elektroničkim putem ili telefonom, dok se plaćanja i isplate provode drugim kanalima. Iako se ti lokalni sustavi trenutačno upotrebljavaju u administrativne svrhe, primjerice za prekograničnu naplatu regulatornih naknada, ta bi se pitanja trebala rješavati na druge načine, među ostalim suradnjom nadležnih tijela. Stoga bi trebalo utvrditi pravila kojima se moderniziraju i preciziraju zahtjevi za stavljanje na raspolaganje sustava malim ulagateljima, a države članice ne bi trebale zahtijevati lokalnu fizičku prisutnost za stavljanje na raspolaganje takvih sustava. U svakom slučaju tim bi pravilima trebalo osigurati da ulagatelji imaju pristup informacijama na koje imaju pravo.

(6)  Kako bi se osiguralo dosljedno postupanje prema malim ulagateljima, potrebno je da se zahtjevi koji se odnose na sustave primjenjuju i na UAIF-ove kada im države članice dopuštaju da na njihovim državnim područjima trguju udjelima ili dionicama alternativnih investicijskih fondova (AIF-ova) s malim ulagateljima.

(7)  Nedostatak jasnih i ujednačenih uvjeta za prestanak marketinga udjela ili dionica pojedinog UCITS-a ili AIF-a u EU-u u državi članici domaćinu stvara ekonomsku i pravnu nesigurnost za upravitelje fondova. Stoga bi direktivama 2009/65/EZ i 2011/61/EU trebalo utvrditi jasne uvjete ▌u skladu s kojima se bi se moglo provesti povlačenje obavijesti o dogovorenim uvjetima marketinga u pogledu pojedinih ili svih udjela ili dionica. ▌Tim jasnim uvjetima trebala bi se uspostaviti ravnoteža između sposobnosti subjekata za zajednička ulaganja ili njihovih upravitelja da ukinu svoje dogovorene uvjete marketinga svojih udjela ili dionica kada se ispune utvrđeni uvjeti, s jedne strane, i interesa ulagatelja u tim subjektima, s druge strane.

(8)  Mogućnost prestanka marketinga UCITS-a ili AIF-ova u određenoj državi članici ne bi trebala biti na trošak ulagatelja niti bi se njome smjele oslabiti zaštitne mjere kojima se ulagatelji štite u skladu s Direktivom 2009/65/EZ ili Direktivom 2011/61/EU, osobito u pogledu njihovih prava na dobivanje točnih informacija o kontinuiranim aktivnostima tih fondova.

(9)  Postoje slučajevi kada se UAIF koji želi ispitati zanimanje ulagatelja za određenu investicijsku ideju ili investicijsku strategiju suočava s različitim postupanjem u odnosu na predmarketinške aktivnosti u različitim nacionalnim pravnim sustavima. Definicija predmarketinških aktivnosti i uvjeti pod kojima su one dopuštene mogu se znatno razlikovati u onim državama članicama u kojima su one dopuštene, dok u nekim drugim državama članicama koncept predmarketinških aktivnosti uopće ne postoji. Kako bi se odgovorilo na te razlike, trebalo bi predvidjeti usklađenu definiciju predmarketinških aktivnosti i utvrditi uvjete pod kojima se UAIF u EU-u može provoditi predmarketinške aktivnosti.

(10)  Da bi se predmarketinške aktivnosti priznale kao takve u skladu s Direktivom 2011/61/EU, trebale bi biti namijenjene potencijalnim profesionalnim ulagateljima i odnositi se na investicijsku ideju ili investicijsku strategiju kako bi se ispitalo njihovo zanimanje za AIF ili pojedini njegov dio, koji još nije osnovan ili je osnovan, ali za koji još nije poslana obavijest o namjeri obavljanja marketinga u skladu s tom direktivom. U skladu s time, tijekom provedbe predmarketinških aktivnosti ulagatelji ne bi smjeli moći upisati udjele ili dionice pojedinog AIF-a niti bi smjela biti dopuštena raspodjela obrazaca za upis ili sličnih dokumenata potencijalnim profesionalnim ulagateljima, bilo da je riječ o nacrtu ili konačnom obliku. UAIF-i u EU-u trebali bi osigurati da ulagatelji ne stječu udjele ili dionice AIF-a putem predmarketinških aktivnosti i da ulagatelji s kojima se komuniciralo u okviru predmarketinških aktivnosti mogu steći udjele ili dionice tog AIF-a samo putem predmarketinških aktivnosti dopuštenih u skladu s Direktivom 2011/61/EU. Svi upisi koje vrše profesionalni ulagatelji u roku od 18 mjeseci nakon što je UAIF u EU-u započeo s predmarketinškim aktivnostima i koji se odnose na udjele ili dionice AIF-a navedenog u informacijama pruženima u kontekstu predmarketinških aktivnosti ili AIF-a osnovanog kao rezultat predmarketinških aktivnosti trebali bi se smatrati rezultatom marketinga i podlijegati primjenjivim postupcima obavješćivanja iz Direktive 2011/61/EU. Kako bi se osiguralo da nacionalna nadležna tijela mogu izvršavati kontrolu nad predmarketinškim aktivnostima u svojoj državi članici, pojedini UAIF u EU-u trebao bi nadležnim tijelima svoje matične države članice u roku od dva tjedna od početka predmarketinških aktivnosti poslati neslužbenu obavijest, u papirnatom obliku ili elektroničkom sredstvima, u kojoj se, među ostalim, navode države članice u kojima on provodi ili je provodio predmarketinške aktivnosti, razdoblja tijekom kojih se provode ili su se provodile predmarketinške aktivnosti uključujući, ako je to relevantno, popis njegovih AIF-ova i dijelova AIF-ova koji jesu ili su bili predmetom predmarketinških aktivnosti. Nadležna tijela matične države članice UAIF-a u EU-u o tome bi trebala odmah obavijestiti nadležna tijela država članica u kojima UAIF u EU-u provodi ili je provodio predmarketinške aktivnosti.

(11)  UAIF-ovi u EU trebali bi osigurati odgovarajuće dokumentiranje svojih predmarketinških aktivnosti.

(12)  Nacionalnim zakonima i drugim propisima potrebnima radi usklađivanja s Direktivom 2011/61/EU, a posebno s usklađenim pravilima o predmarketinškim aktivnostima ni na koji način se UAIF-ove u EU ne bi smjelo dovesti u nepovoljan položaj u odnosu na UAIF-ove izvan EU-a. To se odnosi i na trenutačnu situaciju u kojoj UAIF-ovi izvan EU-a nemaju prava iz sustava putovnice i na situaciju u kojoj odredbe o tom sustavu putovnice iz Direktive 2011/61/EU postanu primjenjive.

(13)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je uskladiti datume početka primjene nacionalnih zakona i drugih propisa kojima se provode ova Direktiva i Uredba (EU) 2019/...(7) u pogledu relevantnih odredbi o promidžbenim sadržajima i predmarketinškim aktivnostima.

(14)  U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije od 28. rujna 2011. o dokumentima s objašnjenjima(8), države članice obvezale su se da će u opravdanim slučajevima uz obavijest o svojim mjerama za prenošenje priložiti jedan ili više dokumenata u kojima se objašnjava veza između sastavnih dijelova direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prenošenje. U pogledu ove Direktive, zakonodavac smatra opravdanim dostavljanje takvih dokumenata,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 2009/65/EZ

Direktiva 2009/65/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 17. stavku 8. dodaju se sljedeći podstavci:

▌"

„Ako na temelju promjene, kako je navedena u prvom podstavku, društvo za upravljanje više ne bi bilo u skladu s ovom Direktivom, ▌nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje u roku od 15 radnih dana od primitka svih informacija iz prvog podstavka obavješćuju društvo za upravljanje da ne smije provesti tu promjenu. U tom slučaju nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje o tome obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina društva za upravljanje.

Ako je promjena iz prvog podstavka provedena nakon što je dostavljena obavijest u skladu s drugim podstavkom i na temelju te promjene društvo za upravljanje više nije u skladu s ovom Direktivom, nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje poduzimaju sve primjerene mjere u skladu s člankom 98. te o poduzetim mjerama bez nepotrebne odgode obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina društva za upravljanje.”;

"

2.  članak 77. briše se;

3.  u članku 91. stavak 3. briše se;

4.  članak 92. zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 92.

1.  Države članice osiguravaju da UCITS u svakoj državi članici u kojoj namjerava trgovati svojim udjelima stavi na raspolaganje sustave za obavljanje sljedećih zadaća:

   (a) obrađivanje naloga ▌za upis, ▌otkup i isplatu udjela UCITS-a te izvršavanje drugih plaćanja imateljima udjela koja se odnose na udjele UCITS-a, u skladu s uvjetima utvrđenima u dokumentima koji se zahtijevaju u skladu s poglavljem IX.;
   (b) pružanje informacija ulagateljima o načinu podnošenja naloga iz točke (a) i načinu isplate prihoda od otkupa i isplata;
   (c) olakšavanje obrade informacija i pristupa postupcima i mjerama iz članka 15. koji se odnose na ostvarivanje prava ulagatelja koja proizlaze iz njihova ulaganja u UCITS u državi članici u kojoj se trguje UCITS-om;
   (d) stavljanje informacija i dokumenata koji se zahtijevaju u skladu s poglavljem IX. na raspolaganje ulagateljima u svrhu njihova pregleda i izrade preslika, pod uvjetima utvrđenima u članku 94.;
   (e) pružanje, na trajnom mediju, informacija ulagateljima u vezi sa zadaćama koje sustavi obavljaju; i
   (f) djelovanje u ulozi kontaktne točke za komunikaciju s nadležnim tijelima.

2.  Države članice od ▌UCITS-a ne smiju zahtijevati fizičku prisutnost u državi članici domaćinu ili imenovanje treće osobe za potrebe stavka 1.

3.  ▌UCITS osigurava da se sustavi za obavljanje zadaća iz stavka 1., među ostalim elektroničkim putem, pružaju:

   (a) ▌na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice u kojoj se trguje UCITS-om ili na jeziku koji su odobrila nadležna tijela te države članice;
   (b) ▌od strane samog UCITS-a, treće osobe koja podliježe propisima i nadzoru kojima se uređuju zadaće koje treba obavljati, ili od strane oboje.

Za potrebe točke (b), kada zadaće treba obavljati treća osoba, imenovanje te treće osobe uređuje se pisanim ugovorom u kojem se preciziraju zadaće iz stavka 1. koje ne treba obavljati ▌UCITS te činjenica da će treća osoba od ▌UCITS-a dobiti sve relevantne informacije i dokumente.”;

"

5.  ▌članak 93. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:"

„Obavijest također uključuje podatke, uključujući adresu, koji su potrebni za izdavanje računa ili za priopćivanje o eventualnim primjenjivim regulatornim pristojbama ili naknadama nadležnih tijela države članice domaćina te informacije o sustavima za obavljanje zadaća iz članka 92. stavka 1.”;

"

(b)   stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:"

„8. U slučaju promjene informacija iz obavijesti dostavljene u skladu sa stavkom 1. ili promjene u vezi s klasama dionica kojima će se trgovati, UCITS o tome pisanim putem obavješćuje i nadležna tijela matične države članice UCITS-a i nadležna tijela države članice domaćina UCITS-a barem mjesec dana prije provedbe te promjene.

Ako na temelju promjene, kako je navedena u prvom podstavku, UCITS više ne bi bio u skladu s ovom Direktivom, ▌nadležna tijela matične države članice UCITS-a u roku od 15 radnih dana od primitka svih informacija iz prvoga podstavka obavješćuju UCITS da on ne smije provesti tu promjenu. U tom slučaju nadležna tijela matične države članice UCITS-a o tome obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina UCITS-a.

Ako je promjena iz prvog podstavka provedena nakon što je dostavljena obavijest u skladu s drugim podstavkom i na temelju te promjene UCITS više nije u skladu s ovom Direktivom, nadležna tijela matične države članice UCITS-a poduzimaju sve primjerene mjere u skladu s člankom 98., uključujući, prema potrebi, izričitu zabranu marketinga UCITS-a te o poduzetim mjerama bez nepotrebne odgode obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina UCITS-a.”;

"

6.  umeće se sljedeći članak:"

„Članak 93.a

1.  ▌Države članice osiguravaju da UCITS može povući obavijest o dogovorenim uvjetima marketinga u pogledu udjela, uključujući, ako je to relevantno, u pogledu klasa dionica, u državi članici u odnosu na koju je dostavio obavijest u skladu s člankom 93., ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

   (a) dana je opća ponuda za otkup ili isplatu, bez bilo kakvih naknada ili odbitaka, svih takvih udjela koje drže ulagatelji u toj državi članici, javno je dostupna barem 30 radnih dana te je, izravno ili preko financijskih posrednika pojedinačno upućena svim ulagateljima u toj državi članici ▌čiji je identitet poznat;
   (b) namjera da se ukinu dogovoreni uvjeti marketinga takvih udjela u toj državi članici ▌objavljena je na javno dostupnom mediju, koji je uobičajen za marketing UCITS-a i prikladan za tipičnog ulagatelja u UCITS, među ostalim i elektroničkim sredstvima;
   (c) svi ugovorni aranžmani s financijskim posrednicima ili delegatima mijenjaju se ili ukidaju s učinkom od datuma povlačenja obavijesti kako bi se spriječila nova ili daljnja, bilo izravna bilo neizravna, ponuda ili plasiranje udjela utvrđenih u obavijesti iz stavka 2.

U informacijama iz točaka (a) i (b) moraju se jasno opisati posljedice za ulagatelje ako ne prihvate ponudu za isplatu ili otkup svojih udjela.

Informacije iz prvog podstavka točaka (a) i (b) pružaju se na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice u odnosu na koju je UCITS dostavio obavijest u skladu s člankom 93. ili na jeziku koji su odobrila nadležna tijela te države članice. UCITS od datuma iz prvog podstavka točke (c) prekida bilo kakvu novu ili daljnju, izravnu ili neizravnu, ponudu ili plasiranje svojih udjela koji su bili predmetom povlačenja obavijesti u toj državi članici.

2.  UCITS nadležnim tijelima svoje matične države članice podnosi obavijest koja sadržava informacije iz stavka 1. prvog podstavka točaka (a), (b) i (c).

3.  Nadležna tijela matične države članice UCITS-a provjeravaju je li obavijest koju je UCITS podnio u skladu sa stavkom 2. potpuna. Najkasnije 15 radnih dana od primitka potpune obavijesti ▌nadležna tijela matične države članice UCITS-a prosljeđuju tu obavijest nadležnim tijelima države članice utvrđene u obavijesti iz stavka 2. i ESMA-i.

Nakon prosljeđivanja obavijesti u skladu s prvim podstavkom nadležna tijela matične države članice UCITS-a odmah obavješćuju UCITS o tom prosljeđivanju.

4.  UCITS ulagateljima koji nastave držati ulaganja u UCITS-u kao i nadležnim tijelima matične države članice UCITS-a dostavlja informacije koje se zahtijevaju u skladu s člancima od 68. do 82. i člankom 94.

5.  Nadležna tijela matične države članice UCITS-a nadležnim tijelima države članice utvrđene u obavijesti iz stavka 2. ovog članka prosljeđuju informacije o svakoj promjeni koja se odnosi na dokumente iz članka 93. stavka 2.

6.   Nadležna tijela države članice utvrđene u obavijesti iz stavka 2. ovog članka imaju ista prava i obveze kao nadležna tijela države članice domaćina UCITS-a, kako je utvrđeno u članku 21. stavku 2., članku 97. stavku 3. i članku 108.

Ne dovodeći u pitanje druge aktivnosti praćenja i nadzorne ovlasti iz članka 21. stavka 2. i članka 97., od datuma prosljeđivanja iz stavka 5. ovog članka nadležna tijela države članice utvrđene u obavijesti iz stavka 2. ovog članka od dotičnog UCITS-a ne zahtijevaju da dokaže usklađenost s nacionalnim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi u pogledu marketinga iz članka 5. Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća*(9).

7.  Države članice dopuštaju upotrebu svih elektroničkih ili drugih sredstava komunikacije na daljinu za potrebe stavka 4. pod uvjetom da su informacije i komunikacijska sredstva ulagateljima dostupni na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice u kojoj se ulagatelj nalazi ili na jeziku koji su odobrila nadležna tijela te države članice.

_____________

* Uredba (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća od ... o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013 i (EU) br. 1286/2014 (SL L ...).”;

"

7.  u članku 95. stavku 1. točka (a) briše se.

Članak 2.

Izmjene Direktive 2011/61/EU

Direktiva 2011/61/EU mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 4. stavku 1. umeće se sljedeća točka:"

„(aea) „predmarketinške aktivnosti” znači ▌izravno ili neizravno pružanje informacija ili obavijesti o investicijskim strategijama ili investicijskim idejama od strane UAIF-a u EU-u, ili u njegovo ime, potencijalnim profesionalnim ulagateljima koji u Uniji imaju boravište ili registrirano sjedištem kako bi se ispitalo njihovo zanimanje za AIF ili pojedini njegov dio, koji još nije osnovan ili koji je osnovan, ali za koji još nije poslana obavijest o namjeri obavljanja marketinga u skladu s člancima 31. ili 32., u onoj državi članici u kojoj potencijalni ulagatelji imaju boravište ili registrirano sjedište, a koje ni u jednom od ta dva slučaja nema značajke ponude ili plasiranja potencijalnom ulagatelju kako bi uložio u udjele ili dionice tog AIF-a ili njegova dijela;”;

"

2.  na početku POGLAVLJA VI. umeće se sljedeći članak:"

„Članak 30.a

Uvjeti za predmarketinške aktivnosti koje u Uniji obavlja UAIF u EU-u

1.  Države članice osiguravaju da se UAIF u EU-u koji ima odobrenje za rad može provoditi predmarketinške aktivnosti u Uniji, osim kada su informacije koje se iznose potencijalnim profesionalnim ulagateljima:

   (a) dovoljne da bi se ulagatelji mogli obvezati na stjecanje udjela ili dionica određenog AIF-a;
   (b) imaju značajke obrazaca za upis ili sličnih dokumenata, bilo da je riječ o nacrtu ili konačnom obliku; ili
   (c) imaju značajke ▌osnivačkih akata, prospekta ili dokumenata ponude AIF-a koji još nije osnovan u konačnom obliku ▌.

Ako se stavljaju na raspolaganje nacrt prospekta ili dokumenti ponude, oni ne smiju sadržavati informacije koje su dovoljne da bi ulagatelji mogli donijeti odluku o ulaganju te se u njima mora jasno navesti da:

   (a) oni nisu ni ponuda ni poziv na upis udjela ili dionica AIF-a; i
   (b) informacije sadržane u njima ne bi trebalo smatrati pouzdanima jer nisu potpune i podložne su promjenama.

▌Države članice osiguravaju da UAIF u EU, prije nego što započne provoditi predmarketinške aktivnosti, nije dužan obavijestiti nadležna tijela o sadržaju tih aktivnosti ili adresatima tih aktivnosti niti ispuniti bilo kakve druge uvjete ili zahtjeve osim onih utvrđenih u ovom članku.

2.  UAIF-ovi u EU-u osiguravaju da ulagatelji ne stječu udjele ili dionice AIF-a putem predmarketinških aktivnosti te da ulagatelji s kojima se komuniciralo u okviru predmarketinških aktivnosti mogu steći udjele ili dionice tog AIF-a samo putem marketinga dopuštenog na temelju članka 31. ili članka 32.

Svi upisi koje vrše profesionalni ulagatelji u roku od 18 mjeseci nakon što je UAIF u EU-u započeo s predmarketinškim aktivnostima, i koji se odnose na udjele ili dionice AIF-a navedenog u informacijama pruženima u kontekstu predmarketinških aktivnosti ili AIF-a osnovanoga kao rezultat predmarketinških aktivnosti, smatraju se rezultatom marketinga i podliježu primjenjivim postupcima obavješćivanja iz članaka 31. i 32.

Države članice osiguravaju da UAIF u EU-u, u roku od dva tjedna nakon što je započeo s predmarketinškim aktivnostima, nadležnim tijelima svoje matične države članice pošalje neformalno pismo u papirnatom obliku ili elektroničkim sredstvima. U tom se pismu navode države članice u kojima se provode ili su se provodile predmarketinške aktivnosti i razdoblja tijekom kojih se te aktivnosti provode ili su se provodile, kratak opis predmarketinških aktivnosti, uključujući informacije o predstavljenim investicijskim strategijama i, ako je to relevantno, popis AIF-ova i dijelova AIF-ova koji jesu ili su bili predmetom predmarketinških aktivnosti. Nadležna tijela matične države članice UAIF-a u EU-u odmah obavješćuju nadležna tijela država članica u kojima UAIF u EU-u provodi ili je provodio predmarketinške aktivnosti. Nadležna tijela države članice u kojoj se provode ili su se provodile predmarketinške aktivnosti mogu od nadležnih tijela matične države članice UAIF-a u EU-u zatražiti da pruže dodatne informacije o predmarketinškim aktivnostima koje se provode ili su se provodile na državnom području te države članice.

3.  Treća osoba smije provoditi predmarketinške aktivnosti u ime ovlaštenog UAIF-a u EU jedino ako ona sama ima odobrenje kao investicijsko društvo u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća*, kao kreditna institucija u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća**, kao društvo za upravljanje UCITS-ima u skladu s Direktivom 2009/65/EZ, kao UAIF u skladu s ovom Direktivom ili ako djeluje kao vezani zastupnik u skladu s Direktivom 2014/65/EU. Takva treća osoba podliježe uvjetima utvrđenima u ovom članku.

4.  UAIF u EU-u dužan je osigurati odgovarajuće dokumentiranje predmarketinških aktivnosti.

_____________

* Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

** Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).”;

"

3.  ▌u članku 32. stavku 7. drugi, treći i četvrti podstavak zamjenjuju se sljedećim:"

„Ako na temelju planirane promjene upravljanje AIF-om od strane UAIF-a više ne bi bilo u skladu s ovom Direktivom ili ako UAIF općenito više ne bi bio u skladu s ovom Direktivom, relevantna nadležna tijela matične države članice UAIF-a u roku od 15 radnih dana od primitka svih informacija iz prvog podstavka obavješćuju UAIF da ne smije provesti tu promjenu. U tom slučaju nadležna tijela matične države članice UAIF-a o tome obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina UAIF-a.

Ako je planirana promjena provedena neovisno o prvom i drugom podstavku ili ako se dogodila neplanirana promjena zbog koje upravljanje AIF-om od strane UAIF-a više nije u skladu s ovom Direktivom ili ako UAIF općenito više nije u skladu s ovom Direktivom, nadležna tijela matične države članice UAIF-a poduzimaju sve odgovarajuće mjere u skladu s člankom 46., uključujući, prema potrebi, izričitu zabranu marketinga AIF-a, te o tome bez nepotrebne odgode obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina UAIF-a.

Ako promjene ne utječu na usklađenost upravljanja AIF-om od strane UAIF-a s ovom Direktivom ili općenitu usklađenost UAIF-a s ovom Direktivom, nadležna tijela matične države članice UAIF-a u roku od mjesec dana obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina UAIF-a o tim promjenama.”;

"

4.  umeće se sljedeći članak:"

„Članak 32.a

Povlačenje obavijesti o dogovorenim uvjetima marketinga udjela ili dionica pojedinih ili svih AIF-ova u EU-u u državama članicama koje nisu matična država članica UAIF-a

1.  Države članice osiguravaju da UAIF u EU-u može povući obavijest o dogovorenim uvjetima marketinga udjela ili dionica pojedinih ili svih svojih AIF-ova u državi članici u odnosu na koju je dostavio obavijest u skladu s člankom 32., ako su ispunjeni svi ▌sljedeći uvjeti:

   (a) osim u slučaju zatvorenih AIF-ova i fondova uređenih Uredbom (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća*, dana je opća ponuda za otkup ili isplatu, bez naknada ili odbitaka, svih takvih udjela ili dionica AIF-a koje drže ulagatelji u toj državi članici, javno je dostupna barem 30 radnih dana te je izravno ili preko financijskih posrednika pojedinačno upućena svim ulagateljima u toj državi članici čiji je identitet poznat;
   (b) namjera da se ukinu dogovoreni uvjeti marketinga udjela ili dionica pojedinih ili svih njegovih AIF-ova u toj državi članici objavljena je na javno dostupnom mediju, koji je uobičajen za marketing AIF-a i prikladan za tipičnog ulagatelja u AIF-ove, među ostalim i elektroničkim sredstvima;
   (c) svi ugovorni aranžmani s financijskim posrednicima ili delegatima mijenjaju se ili ukidaju s učinkom od datuma povlačenja obavijesti kako bi se spriječila nova ili daljnja, bilo izravna bilo neizravna, ponuda ili plasiranje udjela ili dionica utvrđenih u obavijesti iz stavka 2.

UAIF prekida bilo kakvu novu ili daljnju, bilo izravnu bilo neizravnu, ponudu ili plasiranje udjela ili dionica AIF-a kojim upravlja u državi članici u odnosu na koju je dostavio obavijest u skladu sa stavkom 2.

2.  UAIF nadležnim tijelima svoje matične države članice dostavlja obavijest koja sadržava informacije iz stavka 1. prvog podstavka točaka (a), (b) i (c).

3.  Nadležna tijela matične države članice UAIF-a provjeravaju je li obavijest koju je UAIF podnio u skladu sa stavkom 2. potpuna. Najkasnije 15 radnih dana od primitka potpune obavijesti nadležna tijela matične države članice UAIF-a prosljeđuju tu obavijest nadležnim tijelima države članice utvrđene u obavijesti iz stavka 2. i ESMA-i.

Nakon prosljeđivanja obavijesti u skladu s prvim podstavkom nadležna tijela matične države članice UAIF-a odmah obavješćuju UAIF o tom prosljeđivanju.

Tijekom razdoblja od 36 mjeseci od datuma iz stavka 1. prvog podstavka točke (c) UAIF se ne smije baviti predmarketinškim aktivnostima u pogledu udjela ili dionica AIF-ova u EU-u navedenih u obavijesti ili u pogledu sličnih investicijskih strategija ili investicijskih ideja u državi članici utvrđenoj u obavijesti iz stavka 2.

4.  UAIF ulagateljima koji nastave držati ulaganja u AIF u EU kao i nadležnim tijelima matične države članice UAIF-a dostavlja informacije koje se zahtijevaju u skladu s člancima 22. i 23.

5.  Nadležna tijela matične države članice UAIF-a nadležnim tijelima države članice utvrđene u obavijesti iz stavka 2. prosljeđuju informacije o svakoj promjeni koja se odnosi na dokumente i informacije iz točaka od (b) do (f) Priloga IV.

6.  Nadležna tijela države članice utvrđene u obavijesti iz stavka 2. ovog članka imaju ista prava i obveze kao nadležna tijela države članice domaćina UAIF-a, kako je utvrđeno u članku 45.

7.   Ne dovodeći u pitanje druge nadzorne ovlasti iz članka 45. stavka 3., od datuma prosljeđivanja iz stavka 5. ovog članka, nadležna tijela države članice utvrđene u obavijesti iz stavka 2. od dotičnog UAIF-a ne smiju zahtijevati da dokaže usklađenost s nacionalnim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi u pogledu marketinga kako je navedeno u članku 5. Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća **(10).

8.  Države članice dopuštaju upotrebu svih elektroničkih ili drugih sredstava komunikacije na daljinu za potrebe stavka 4.

_____________

* Uredba (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (SL L 123, 19.5.2015., str. 98.).

** Uredba (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća od ... o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013 i (EU) br. 1286/2014 (SL L ...).”;

"

5.  u članku 33. stavku 6. drugi i treći podstavak zamjenjuju se sljedećim:"

„Ako na temelju planirane promjene upravljanje AIF-om od strane UAIF-a više ne bi bilo u skladu s ovom Direktivom ili ako UAIF općenito više ne bi bio u skladu s ovom Direktivom, relevantna nadležna tijela matične države članice UAIF-a u roku od 15 radnih dana od primitka svih informacija iz prvog podstavka obavješćuju UAIF da ne smije provesti tu promjenu.

Ako je planirana promjena provedena neovisno o prvom i drugom podstavku ili ako se dogodila neplanirana promjena zbog koje upravljanje AIF-om od strane UAIF-a više nije u skladu s ovom Direktivom ili ako UAIF općenito više nije u skladu s ovom Direktivom, nadležna tijela matične države članice UAIF-a poduzimaju sve odgovarajuće mjere u skladu s člankom 46. te o tome bez nepotrebne odgode obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina UAIF-a.”;

"

6.  umeće se sljedeći članak:"

„Članak 43.a

Sustavi dostupni malim ulagateljima

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 26. Uredbe (EU) 2015/760 ▌, države članice osiguravaju da UAIF u svakoj državi članici u kojoj namjerava trgovati udjelima ili dionicama AIF-a s malim ulagateljima stavi na raspolaganje sustave za obavljanje sljedećih zadaća:

   (a) obrađivanje nalogâ ulagatelja za upis, plaćanje, otkup i isplatu udjela ili dionica AIF-a, u skladu s uvjetima utvrđenima u dokumentima ▌AIF-a;
   (b) pružanje informacija ulagateljima o načinu podnošenja naloga iz točke (a) i isplati prihodâ od otkupa i isplata;
   (c) olakšavanje obrade informacija o ostvarivanju prava ulagatelja koja proizlaze iz njihova ulaganja u AIF u državi članici u kojoj se trguje AIF-om;
   (d) stavljanje informacija i dokumenata koji se zahtijevaju u skladu s člancima 22. i 23. na raspolaganje ulagateljima u svrhu njihova pregleda i izrade preslika;
   (e) pružanje informacija ulagateljima u vezi sa zadaćama koje sustavi obavljaju na trajnom mediju kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki (m) Direktive 2009/65/EZ; i
   (f) djelovanje u ulozi kontaktne točke za komunikaciju s nadležnim tijelima.

2.  Države članice od UAIF-a ne smiju zahtijevati fizičku prisutnost u državi članici domaćinu ili imenovanje treće osobe za potrebe stavka 1.

3.  UAIF osigurava da se sustavi za obavljanje zadaća iz stavka 1., među ostalim elektroničkim putem, pružaju:

   (a) ▌na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice u kojoj se trguje AIF-om ili na jeziku koji su odobrila nadležna tijela te države članice;
   (b) ▌od strane samog UAIF-a ili treće osobe koja podliježe propisima i nadzoru kojima se uređuju zadaće koje treba obavljati, ili od strane oboje;

Za potrebe točke (b), kada zadaće treba obavljati treća osoba, imenovanje te treće osobe uređuje se pisanim ugovorom u kojem se navode zadaće iz stavka 1. koje ne obavlja UAIF te činjenica da će treća osoba od UAIF-a dobiti sve relevantne informacije i dokumente.”;

"

7.  umeće se sljedeći članak:"

„Članak 69.a

Ocjenjivanje sustava putovnice

Prije stupanja na snagu delegiranih akata iz članka 67. stavka 6., na temelju kojih se počinju primjenjivati pravila utvrđena u članku 35. i člancima od 37. do 41., Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, uzimajući u obzir rezultat procjene sustava putovnice predviđene u ovoj Direktivi, uključujući proširenje tog sustava i na UAIF-ove izvan EU-a. Tom se izvješću, prema potrebi, prilaže zakonodavni prijedlog.”;

"

8.  u Prilogu IV. dodaju se sljedeće točke:"

„(i) podaci, uključujući adresu, koji su potrebni za izdavanje računa ili priopćavanje o eventualnim primjenjivim regulatornim pristojbama ili naknadama nadležnih tijela države članice domaćina;

   (j) informacije o sustavima za obavljanje zadaća iz članka 43.a.”;

"

Članak 3.

Prenošenje

1.  Države članice do ... [24 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] donose i objavljuju nacionalne zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

One primjenjuju te odredbe od ... [24 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.  Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 4.

Evaluacija

Do ... [60 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] Komisija provodi, na temelju javnog savjetovanja i s obzirom na rasprave s ESMA-om i nadležnim tijelima, evaluaciju primjene ove Direktive. Do ... [72 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] Komisija predstavlja izvješće o primjeni ove Direktive.

Članak 5.

Preispitivanje

Do ... [48 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] Komisija predstavlja izvješće u kojem se među ostalim ocjenjuju rezultati usklađivanja odredaba koje se primjenjuju na ispitivanje interesa ulagatelja za određenu investicijsku ideju ili investicijsku strategiju koje provode društva za upravljanje UCITS-ima te jesu li u tu svrhu potrebne izmjene Direktive 2009/65/EZ.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 7.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)SL C 367, 10.10.2018., str. 50.
(2) Stajalište Europskog parlamenta od 16. travnja 2019.
(3)Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).
(4)Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).
(5)Uredba (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća od ... o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013 i (EU) br. 1286/2014 (SL L ...).
(6)+SL: molimo u tekst umetnuti broj Uredbe iz dokumenta PE-CONS 54/19 (2018/0045(COD)), a u bilješku umetnuti broj, datum i upućivanje na SL za tu uredbu.
(7)+ SL: molimo u tekst umetnuti broj Uredbe iz dokumenta PE-CONS 54/19 (2018/0045(COD)).
(8)SL C 369, 17.12.2011., str. 14.
(9)+SL: molimo u tekst umetnuti broj Uredbe iz dokumenta PE-CONS 54/19 (2018/0045(COD)), a u bilješku umetnuti broj, datum i upućivanje na SL za tu uredbu.
(10)+SL: U tekst umetnuti broj Uredbe iz dokumenta PE-CONS 35/19 (2018/0045(COD)), a u bilješku umetnuti broj, datum i upućivanje na SL za tu uredbu.

Posljednje ažuriranje: 18. travnja 2019.Pravna napomena