Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0041(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0430/2018

Pateikti tekstai :

A8-0430/2018

Debatai :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0367

Priimti tekstai
PDF 226kWORD 58k
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Direktyva) ***I
P8_TA-PROV(2019)0367A8-0430/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0092),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0111/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. vasario 27 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0430/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 367, 2018 10 10, p. 50.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/…, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2009/65/EB ir 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu
P8_TC1-COD(2018)0041

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  bendri Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB(3) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES(4) tikslai yra užtikrinti vienodas sąlygas kolektyvinio investavimo subjektams ir panaikinti apribojimus laisvam kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ir akcijų judėjimui Sąjungoje, sykiu užtikrinant vienodesnę investuotojų apsaugą. Tie tikslai iš esmės pasiekti, tačiau tam tikros kliūtys vis dar trukdo fondų valdytojams visapusiškai pasinaudoti vidaus rinkos privalumais;

(2)  šią direktyvą papildo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/...(5)(6). Tame reglamente nustatytos papildomos taisyklės ir procedūros, susijusios su kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektais (toliau – KIPVPS) ir alternatyvaus investavimo fondų valdytojais (toliau –AIFV). Tuo reglamentu ir šia direktyva turėtų būti bendrai dar labiau suderintos sąlygos vidaus rinkoje veikiantiems fondų valdytojams ir sudarytos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu mastu platinti jų valdomų fondų investicinius vienetus ar akcijas;

(3)  būtina pašalinti reguliavimo spragą ir suderinti pranešimo kompetentingoms institucijoms apie su KIPVPS susijusius pakeitimus procedūrą su Direktyvoje 2011/61/ES nustatyta pranešimo procedūra;

(4)  Reglamentu (ES) 2019/...+ toliau sustiprinami principai, taikomi Direktyva 2009/65/EB reglamentuojamiems rinkodaros pranešimams, ir išplečiama jų taikymo sritis, kad apimtų ir AIFV, taip užtikrinant aukštą investuotojų apsaugos standartą nepriklausomai nuo investuotojų tipo. Atitinkamos Direktyvos 2009/65/EB nuostatos, susijusios su rinkodaros pranešimais ir nacionalinių įstatymų ir taisyklių dėl KIPVPS investicinių vienetų rinkodaros tvarkos prieinamumu, yra nebereikalingos ir todėl turėtų būti išbrauktos;

(5)  paaiškėjo, kad Direktyvos 2009/65/EB nuostatos, kuriomis reikalaujama, kad KIPVPS suteiktų priemones investuotojams, tokios, kokios buvo įgyvendintos tam tikrose nacionalinėse teisinėse sistemose, pernelyg apsunkina veiklą. Be to, vietinėmis priemonėmis taip, kaip numatyta toje direktyvoje, investuotojai naudojasi retai. Pageidaujamas ryšių palaikymo būdas pasikeitė: investuotojai su fondo valdytojais bendrauja tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis arba telefonu, o mokėjimo ir išpirkimo operacijos vykdomos kitais kanalais. Nors tos vietinės priemonės šiuo metu naudojamos administraciniais tikslais, pavyzdžiui, siekiant susigrąžinti reguliavimo mokesčius tarpvalstybiniu mastu, tokie klausimai turėtų būti sprendžiami kitais būdais, įskaitant kompetentingų institucijų bendradarbiavimą. Todėl reikėtų nustatyti taisykles, kuriomis būtų modernizuoti ir patikslinti reikalavimai dėl priemonių teikimo mažmeniniams investuotojams, o valstybės narės neturėtų reikalauti fizinio buvimo vietoje siekiant teikti tokias priemones. Bet kokiu atveju tomis taisyklėmis turėtų būti užtikrinta, kad investuotojai turėtų prieigą prie informacijos, kuria naudotis jie turi teisę;

(6)  siekiant užtikrinti, kad požiūris į mažmeninius investuotojus būtų nuoseklus, būtina, kad su priemonėmis susiję reikalavimai taip pat būtų taikomi AIFV, kai valstybės narės jiems leidžia savo teritorijoje platinti alternatyvaus investavimo fondų (toliau – AIF) investicinius vienetus ar akcijas mažmeniniams investuotojams;

(7)  aiškių ir vienodų sąlygų, reglamentuojančių KIPVPS arba AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo nutraukimą priimančiojoje valstybėje narėje, trūkumas lemia ekonominį ir teisinį netikrumą fondų valdytojams. Todėl direktyvose 2009/65/EB ir 2011/61/ES turėtų būti nustatytos aiškios sąlygos ▌, kuriomis galima panaikinti pranešimą apie kai kurių arba visų investicinių vienetų ar akcijų platinimo priemones. Tos sąlygos turėtų būti nustatytos taip, kad būtų užtikrinta pusiausvyra tarp, viena vertus, kolektyvinių investavimo subjektų ar jų valdytojų galimybės, tenkinant nustatytas sąlygas, panaikinti jų investicinių vienetų ar akcijų platinimo priemones ir, kita vertus, investuotojų į tokius subjektus interesų;

(8)  galimybė nutraukti KIPVPS arba AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimą tam tikroje valstybėje narėje neturėtų neigiamai paveikti nei investuotojų, nei sumažinti jų apsaugos pagal Direktyvą 2009/65/EB ar Direktyvą 2011/61/ES, visų pirma, jų teisės gauti tikslią informaciją apie tęsiamą tų fondų veiklą;

(9)  pasitaiko atvejų, kai AIFV, norinčiam patikrinti investuotojų susidomėjimą tam tikra investavimo idėja ar investavimo strategija, pagal skirtingas nacionalines teisines sistemas taikoma skirtinga išankstinio platinimo tvarka. Išankstinio platinimo apibrėžtys ir sąlygos, kuriomis jis leidžiamas, labai skiriasi tarp tų valstybių narių, kuriose jis leidžiamas; tuo tarpu kitose valstybėse narėse išankstinio platinimo sąvokos iš viso nėra. Kad tie skirtumai būtų panaikinti, reikėtų nustatyti suderintą išankstinio platinimo apibrėžtį ir sąlygas, kuriomis ES AIFV gali užsiimti išankstiniu platinimu;

(10)  kad išankstinis platinimas būtų pripažintas pagal Direktyvą 2011/61/ES, jis turėtų būti skirtas potencialiems profesionaliesiems investuotojams ir būti susijęs su investavimo idėja arba investavimo strategija, siekiant patikrinti jų susidomėjimą dar neįsteigtu AIF ar padaliniu arba jau įsteigtu AIF ar padaliniu, apie kurio investicinių vienetų ar akcijų platinimą dar nepranešta pagal tą direktyvą. Atitinkamai išankstinio platinimo metu investuotojams neturėtų būti įmanoma pasirašyti AIF investicinių vienetų ar akcijų ir neturėtų būti leidžiama dalyti potencialiems profesionaliesiems investuotojams pasirašymo formų ar panašių dokumentų nei galutiniu, nei projekto pavidalu. ES AIFV turėtų užtikrinti, kad investuotojai neįsigytų AIF vienetų ar akcijų išankstinio platinimo metu ir kad investuotojai, į kuriuos kreipiamasi vykdant išankstinį platinimą, galėtų įsigyti to AIF vienetus ar akcijas tik platinimo, leidžiamo pagal Direktyvą 2011/61/ES, metu. Visi atvejai, kai per 18 mėnesių nuo ES AIFV išankstinio platinimo pradžios profesionalūs investuotojai pasirašo AIF, kuris buvo nurodytas vykdant išankstinį platinimą teiktoje informacijoje, arba remiantis išankstiniu platinimu įsteigto AIF vienetų ar akcijų, turėtų būti laikomi platinimo padariniu ir turėtų būti taikomos Direktyvoje 2011/61/ES nurodytos taikytinos pranešimo procedūros. Siekiant užtikrinti, kad nacionalinės kompetentingos institucijos galėtų vykdyti išankstinio platinimo jų valstybėje narėje kontrolės įgaliojimus, ES AIFV turėtų per 2 savaites nuo išankstinio platinimo pradžios nusiųsti neoficialų laišką popierine arba elektronine forma savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir nurodyti, be kita ko, kuriose valstybėse narėse jis vykdo ar vykdė išankstinį platinimą, kokia yra ar kokia buvo išankstinio platinimo trukmė ir įskaitant, jei taikytina, pateikti savo AIF ir AIF padalinių, kurie įtraukiami ar buvo įtraukti į išankstinį platinimą, sąrašą. ES AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos turėtų nedelsdamos apie tai informuoti valstybių narių, kuriose ES AIFV vykdo ar vykdė išankstinį platinimą, kompetentingas institucijas;

(11)  ES AIFV turėtų užtikrinti, kad jų išankstinio platinimo veikla būtų tinkamai dokumentuota;

(12)  nacionalinės teisės aktai, taisyklės ir administracinės nuostatos, būtinos siekiant laikytis Direktyvos 2011/61/ES ir ypač suderintų išankstinio platinimo taisyklių, turėtų nestatyti ES AIFV į nepalankią padėtį, palyginti su ne ES AIFV. Tai taikytina tiek esant dabartinei padėčiai, kai ne ES AIFV neturi teisės platinti visoje ES, tiek tokiai padėčiai, kai imamos taikyti Direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl tokio leidimo platinti;

(13)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina sinchronizuoti atitinkamų nacionalinės teisės aktų, taisyklių ir administracinių nuostatų, kuriais įgyvendinama ši direktyva, ir Reglamento (ES) 2019/...(7) nuostatų, susijusių su rinkodaros pranešimais ir išankstiniu platinimu, taikymo datas;

(14)  pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų(8) valstybės narės įsipareigojo pagrįstais atvejais prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2009/65/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2009/65/EB iš dalies keičiama taip:

1)  17 straipsnio 8 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

▌"

„Jeigu atlikus pirmoje pastraipoje nurodytą pakeitimą valdymo įmonė nebeatitiktų šios direktyvos, valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per 15 darbo dienų nuo visos pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos praneša valdymo įmonei, kad ji negali įgyvendinti to pakeitimo. Tokiu atveju valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atitinkamai informuoja valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas.

Jeigu pirmoje pastraipoje nurodytas pakeitimas įgyvendinamas po to, kai informacija buvo perduota pagal antrą pastraipą, ir dėl to pakeitimo valdymo įmonė nebeatitinka šios direktyvos, valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos imasi visų atitinkamų priemonių pagal 98 straipsnį ir nepagrįstai nedelsdamos informuoja valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas apie priemones, kurių imtasi.“;

"

2)  77 straipsnis išbraukiamas;

3)  91 straipsnio 3 dalis išbraukiama;

4)  92 straipsnis pakeičiamas taip:"

„92 straipsnis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad KIPVPS ▌kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje jis ketina prekiauti savo investiciniais vienetais, sudarytų sąlygas naudotis priemonėmis, kad būtų galima atlikti šias užduotis:

   a) apdoroti ▌pasirašymo, ▌atpirkimo ir išpirkimo pavedimus ir atlikti kitus mokėjimus, susijusius su KIPVPS investiciniais vienetais, investicinių vienetų turėtojams pagal IX skyriuje reikalaujamuose dokumentuose nustatytas sąlygas;
   b) investuotojams teikti informaciją, kaip galima pateikti a punkte nurodytus pavedimus ir kaip išmokamos atpirkimo arba išpirkimo pajamos;
   c) sudaryti sąlygas tvarkyti informaciją ir naudotis 15 straipsnyje nurodytomis procedūromis ir tvarka, susijusiomis su investuotojų naudojimusi savo teisėmis, atsirandančiomis dėl jų investicijų į KIPVPS valstybėje narėje, kurioje prekiaujama KIPVPS investiciniais vienetais;
   d) suteikti galimybių investuotojams susipažinti su informacija ir dokumentais, reikalaujamas pagal IX skyrių, 94 straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir gauti jų kopijas;
   e) teikti investuotojams su tomis priemonėmis atliekamomis užduotimis susijusią svarbią informaciją patvariojoje laikmenoje ir
   f) veikti kaip komunikacijos su kompetentingomis institucijomis informacinis punktas.

2.  Valstybės narės nereikalauja KIPVPS ▌fizinio buvimo priimančiojoje valstybėje narėje arba paskirti trečiosios šalies 1 dalies tikslais.

3.  KIPVPS ▌užtikrina, kad 1 dalyje nurodytoms užduotims atlikti skirtos priemonės, įskaitant elektroniniu būdu, būtų ▌:

   a) ▌valstybės narės, kurioje prekiaujama KIPVPS investiciniais vienetais, oficialiąja kalba arba viena iš jos oficialiųjų kalbų, arba tos valstybės narės kompetentingų institucijų patvirtinta kalba;
   b) taikomos paties KIPVPS ▌, trečiosios šalies, kuriai taikomos taisyklės ir priežiūra, reglamentuojančios vykdytinas užduotis, arba jų abiejų.

Taikant b punktą, jeigu užduotis turi atlikti trečioji šalis, tos trečiosios šalies skyrimas patvirtinamas rašytine sutartimi, kurioje nurodoma, kurių iš 1 dalyje nurodytų užduočių KIPVPS ▌neatlieka, ir tai, kad trečioji šalis iš KIPVPS ▌ gauna visą atitinkamą informaciją ir dokumentus.“;

"

5)  93 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis papildoma šia pastraipa:"

„Laišku pateikiamame pranešime taip pat nurodoma informacija, be kita ko, adresas, būtina sąskaitai faktūrai išrašyti arba norint pranešti apie bet kokius priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos taikomus teisės aktuose nustatytus mokesčius ar rinkliavas, taip pat pateikiama informacija apie 92 straipsnio 1 dalyje nustatytų užduočių atlikimo priemones.“;

"

b)   ▌8 dalis pakeičiama taip:"

„8. Pasikeitus informacijai, pateiktai pranešime pagal 1 dalį, arba įvykus pasikeitimui, susijusiam su skirtingų klasių akcijomis, kuriomis ketinama prekiauti, KIPVPS, likus bent mėnesiui iki to pakeitimo įgyvendinimo, apie jį raštu praneša tiek KIPVPS buveinės valstybės narės, tiek KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Jeigu atlikus pirmoje pastraipoje nurodytą pakeitimą KIPVPS nebeatitiktų šios direktyvos, KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per 15 darbo dienų nuo visos pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos praneša KIPVPS, kad jis negali įgyvendinti to pakeitimo. Tuo atveju KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atitinkamai informuoja KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas.

Jeigu pirmoje pastraipoje nurodytas pakeitimas įgyvendinamas po to, kai informacija buvo perduota pagal antrą pastraipą, ir dėl to pakeitimo KIPVPS nebeatitinka šios direktyvos, KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, vadovaudamosi 98 straipsniu, imasi visų atitinkamų priemonių, įskaitant, jei būtina, aiškų draudimą prekiauti KIPVPS investiciniais vienetais, ir nepagrįstai nedelsdamos informuoja KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas apie priemones, kurių imtasi.“;

"

6)  įterpiamas šis straipsnis:"

„93a straipsnis

1.  ▌Valstybės narės ▌užtikrina, kad KIPVPS galėtų panaikinti pranešimą apie vienetų, įskaitant, kai taikytina, apie akcijų klases, prekybos priemones valstybėje narėje, apie kurią jis yra pranešęs pagal 93 straipsnį, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

   a) pateikiamas visa apimantis pasiūlymas netaikant jokių mokesčių ar atskaitymų atpirkti arba išpirkti visus tokius investicinius vienetus, kuriuos turi investuotojai toje valstybėje narėje, jis viešai skelbiamas bent 30 darbo dienų laikotarpį ir tiesiogiai arba per finansinius tarpininkus individualiai adresuojamas kiekvienam investuotojui, kurio tapatybė yra žinoma, toje valstybėje narėje;
   b) ketinimas panaikinti tokių investicinių vienetų prekybos priemones toje valstybėje narėje ▌viešai paskelbiamas viešai prieinamoje erdvėje, be kita ko, elektroninėmis priemonėmis, kurios yra įprastos prekiaujant KIPVPS investiciniais vienetais ir tinkamos tipiškam KIPVPS investuotojui;
   c) visi susitarimai su finansų tarpininkais ar įgaliotais asmenimis pakeičiami arba nutraukiami nuo pranešimo panaikinimo dienos, siekiant užtikrinti, kad nebūtų naujų ar tolesnių tiesioginių ar netiesioginių tų investicinių vienetų, kurie nurodyti 2 dalyje nurodytame pranešime, siūlymų ar pateikimų.

Pateikiant a ir b punktuose nurodytą informaciją, aiškiai nurodomos pasekmės investuotojams, jeigu jie nepriims pasiūlymo atpirkti ar išpirkti jų turimų vienetų.

Informacija, nurodyta pirmos pastraipos a ir b punktuose, pateikiama valstybės narės, apie kurią KIPVPS yra pranešęs pagal 93 straipsnį, oficialiąja kalba arba viena iš oficialiųjų kalbų, arba tos valstybės narės kompetentingų institucijų patvirtinta kalba. Nuo pirmos pastraipos c punkte nurodytos datos KIPVPS neteikia jokių naujų ar tolesnių tiesioginių ar netiesioginių savo investicinių vienetų, kuriems buvo taikomas pranešimo panaikinimas, siūlymų toje valstybėje narėje ir joje jų nepateikia.

2.  KIPVPS savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia pranešimą, kuriame pateikiama 1 dalies pirmos pastraipos a, b ir c punktuose nurodyta informacija.

3.  KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos patikrina, ar pagal 2 dalį KIPVPS pateiktas pranešimas yra išsamus. KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo išsamaus pranešimo gavimo dienos perduoda tą pranešimą valstybės narės, įvardytos 2 dalyje nurodytame pranešime, kompetentingoms institucijoms ir EVPRI.

Perdavusios pranešimą pagal pirmą pastraipą, KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos apie tą perdavimą nedelsdamos praneša KIPVPS.

4.  KIPVPS ▌teikia investuotojams, kurie tebėra investavę į KIPVPS, ir KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms informaciją, kurios reikalaujama pagal 68–82 straipsnius ir pagal 94 straipsnį.

5.  KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos valstybės narės, įvardytos šio straipsnio 2 dalyje nurodytame pranešime, kompetentingoms institucijoms perduoda informaciją apie visus 93 straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų pakeitimus.

6.   Valstybės narės, įvardytos šio straipsnio 2 dalyje nurodytame pranešime, kompetentingos institucijos turi tas pačias teises ir pareigas kaip KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, kaip nustatyta 21 straipsnio 2 dalyje, 97 straipsnio 3 dalyje ir 108 straipsnyje. Nedarant poveikio kitai stebėsenos veiklai ir priežiūros įgaliojimams, nurodytiems 21 straipsnio 2 dalyje ir 97 straipsnyje, nuo informacijos perdavimo pagal šio straipsnio 5 dalį dienos valstybės narės, įvardytos šio straipsnio 2 dalyje nurodytame pranešime, kompetentingos institucijos nereikalauja, kad atitinkamas KIPVPS įrodytų, jog laikosi nacionalinių įstatymų, taisyklių ir administracinių nuostatų, kuriais reglamentuojami prekybos reikalavimai, nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/...*(9) 5 straipsnyje.

7.  Valstybės narės 4 dalies tikslais leidžia naudoti visas elektronines ar kitas nuotolinio ryšio priemones, jeigu informacijos ir ryšių priemonės yra prieinamos investuotojams valstybės narės, kurioje yra investuotojai, oficialiąja kalba arba viena iš oficialiųjų kalbų, arba tos valstybės narės kompetentingų institucijų patvirtinta kalba.“;

_____________

* ... m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/... dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 ir (ES) Nr. 1286/2014 (OL L ...).“;

"

7)  95 straipsnio 1 dalies a punktas išbraukiamas;

2 straipsnis

Direktyvos 2011/61/ES daliniai pakeitimai

Direktyva 2011/61/ES iš dalies keičiama taip:

1)  4 straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis punktas:"

„aea) išankstinis platinimas – ES AIFV arba jo vardu vykdomas tiesioginis arba netiesioginis informacijos apie investavimo strategijas arba investavimo idėjas teikimas arba komunikacija potencialiems profesionaliems investuotojams, turintiems nuolatinę gyvenamąją vietą arba registruotąją buveinę Sąjungoje, siekiant patikrinti jų susidomėjimą valstybėje narėje, kurioje yra potencialių investuotojų nuolatinė gyvenamoji vieta arba registruotoji buveinė, dar neįsteigtu AIF arba padaliniu arba įsteigtu AIF ar padaliniu, apie kurį dar nepranešta platinimo tikslais pagal 31 ar 32 straipsnį; tas informacijos teikimas ar komunikacija nė vienu atveju neprilygsta pasiūlymui potencialiam investuotojui investuoti į to AIF ar AIF padalinio vienetus ar akcijas ar jų pateikimui;“;

"

2)  VI SKYRIAUS pradžioje įterpiamas šis straipsnis:"

„30a straipsnis

ES AIFV vykdomo išankstinio platinimo Sąjungoje sąlygos

1.  Valstybės narės užtikrina, kad leidimą turintis ES AIFV galėtų užsiimti išankstiniu platinimu Sąjungoje, išskyrus atvejus, kai potencialiems profesionaliems investuotojams teikiama informacija:

   a) yra pakankama, kad investuotojai galėtų įsipareigoti įsigyti konkretaus AIF investicinius vienetus ar akcijas;
   b) prilygsta pasirašymo formoms ar panašiems dokumentams projekto ar galutiniu pavidalu ir
   c) prilygsta dar neįsteigto AIF ▌steigiamiesiems dokumentams, prospektui arba siūlymo dokumentams ▌galutiniu pavidalu ▌.

Tais atvejais, kai teikiami prospekto arba siūlymo dokumentų projektai, tokiuose dokumentuose neturi būti visos informacijos, kurios pakaktų, kad investuotojai galėtų priimti investavimo sprendimus, ir turi būti aiškiai nurodyta, kad:

   a) dokumentai neprilygsta pasiūlymui arba kvietimui pasirašyti AIF investicinių vienetų ar akcijų ir
   b) juose pateikta informacija neturėtų būti remiamasi, nes ji yra neišsami ir gali būti keičiama.

Valstybės narės užtikrina, kad iš ES AIFV nebūtų reikalaujama nurodyti kompetentingoms institucijoms ▌išankstinio platinimo turinio ar adresatų ar įvykdyti kokių nors kitų sąlygų ar reikalavimų, kurie nėra nustatyti šiame straipsnyje, prieš jam pradedant vykdyti išankstinį platinimą.

2.  ES AIFV užtikrina, kad investuotojai neįsigytų AIF vienetų ar akcijų išankstinio platinimo metu ir kad investuotojai, į kuriuos kreipiamasi vykdant išankstinį platinimą, galėtų įsigyti to AIF vienetus ar akcijas tik platinimo, leidžiamo pagal 31 ar 32 straipsnį, metu.

Visi atvejai, kai per 18 mėnesių nuo ES AIFV išankstinio platinimo pradžios, profesionalūs investuotojai pasirašo AIF, kuris buvo nurodytas vykdant išankstinį platinimą teiktoje informacijoje, arba remiantis išankstiniu platinimu įsteigto AIF vienetų ar akcijų, laikomi platinimo padariniu ir taikomos 31 ir 32 straipsniuose nurodytos taikytinos pranešimo procedūros.

Valstybės narės užtikrina, kad ES AIFV per dvi savaites nuo išankstinio platinimo pradžios savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms nusiųstų neoficialų laišką popierine ar elektronine forma. Tame laiške nurodoma, kuriose valstybėse narėse ir kuriais laikotarpiais yra ar buvo vykdomas išankstinis platinimas, taip pat pateikiamas trumpas tos veiklos aprašymas, be kita ko, informacija apie pristatytas investavimo strategijas ir, kai taikytina, AIF ir AIF padalinių, įtrauktų į išankstinį platinimą, sąrašas. ES AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja valstybių narių, kuriose ES AIFV vykdo ar vykdė išankstinį platinimą, kompetentingas institucijas. Valstybės narės, kurioje vykdomas arba buvo vykdomas išankstinis platinimas, kompetentingos institucijos gali paprašyti ES AIFV buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų pateikti išsamesnės informacijos apie jos teritorijoje vykdomą arba vykdytą išankstinį platinimą.

3.  Trečioji šalis gali vykdyti išankstinį platinimą leidimą turinčio ES AIFV vardu tik tais atvejais, kai ji turi investicinės įmonės leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES*, kredito įstaigos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES**, KIPVPS valdymo įmonės leidimą pagal Direktyvą 2009/65/EB, AIFV leidimą pagal šią direktyvą arba priklausomo agento leidimą pagal Direktyvą 2014/65/ES. Tokiai trečiajai šaliai taikomos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos.

4.  ES AIFV užtikrina, kad jo išankstinio platinimo veikla būtų tinkamai dokumentuota.

_____________

* 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

** 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).“;

"

3)  32 straipsnio 7 dalies antra, trečia ir ketvirta pastraipos pakeičiamos taip:"

„Jeigu po atlikto planuoto pakeitimo AIFV vykdomas AIF valdymas nebeatitiktų šios direktyvos arba AIFV kitaip nebeatitiktų šios direktyvos, atitinkamos AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per 15 darbo dienų nuo visos pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos informuoja AIFV, kad jis negali įgyvendinti to pakeitimo. Tuo atveju AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos atitinkamai informuoja AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas.

Jeigu planuotas pakeitimas įgyvendinamas nepaisant pirmos ir antros pastraipų arba jeigu įvyko neplanuotas pakeitimas ir dėl šio pakeitimo AIFV vykdomas AIF valdymas nebeatitinka šios direktyvos arba AIFV kitaip nebeatitinka šios direktyvos, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, vadovaudamosi 46 straipsniu, imasi visų reikiamų priemonių, įskaitant, jei būtina, aiškų draudimą platinti AIF investicinius vienetus ir akcijas, ir nepagrįstai nedelsdamos atitinkamai informuoja AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas.

Jei pakeitimai nedaro įtakos AIFV vykdomo AIF valdymo atitikčiai šiai direktyvai arba AIFV atitikčiai šiai direktyvai kitais atžvilgiais, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per mėnesį apie tuos pakeitimus praneša AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.“;

"

4)  įterpiamas šis straipsnis:"

„32a straipsnis

Pranešimo apie kai kurių arba visų ES AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo priemones valstybėse narėse, kurios nėra AIFV buveinės valstybė narė, panaikinimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad ES AIFV galėtų panaikinti pranešimą apie kai kurių arba visų savo valdomų AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo priemones valstybėje narėje, apie kurią jis pranešė pagal 32 straipsnį, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

   a) išskyrus uždaro tipo AIF ir fondų, reglamentuojamų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/760*, atvejus, pateikiamas visa apimantis pasiūlymas netaikant jokių mokesčių ar atskaitymų atpirkti arba išpirkti visus tokius investicinius vienetus, kuriuos turi investuotojai toje valstybėje narėje, jis viešai skelbiamas bent 30 darbo dienų laikotarpį ir tiesiogiai arba per finansinius tarpininkus individualiai adresuojamas kiekvienam investuotojui, kurio tapatybė yra žinoma, toje valstybėje narėje;
   b) ketinimas panaikinti kai kurių arba visų AIF investicinių vienetų platinimo priemones toje valstybėje narėje ▌viešai paskelbiamas viešai prieinamoje erdvėje, be kita ko, elektroninėmis priemonėmis, kurios yra įprastos platinant AIF investicinius vienetus ir tinkamos tipiškam AIF investuotojui;
   c) visi susitarimai su finansų tarpininkais ar įgaliotais asmenimis pakeičiami arba nutraukiami nuo pranešimo panaikinimo dienos, siekiant užtikrinti, kad nebūtų naujų ar tolesnių tiesioginių ar netiesioginių tų investicinių vienetų ar akcijų, kurie nurodyti 2 dalyje nurodytame pranešime, siūlymų ar pateikimų.

Nuo pirmos pastraipos c punkte nurodytos datos AIFV neteikia jokių naujų ar tolesnių tiesioginių ar netiesioginių savo valdomo AIF investicinių vienetų ar akcijų siūlymų valstybėje narėje, apie kurią jis pateikė pranešimą pagal 2 dalį.

2.  AIFV savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia pranešimą, kuriame pateikiama 1 dalies pirmos pastraipos a, b ir c punktuose nurodyta informacija.

3.  AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos patikrina, ar pagal 2 dalį AIFV pateiktas pranešimas yra išsamus. AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo išsamaus pranešimo gavimo dienos perduoda tą pranešimą valstybės narės, įvardytos 2 dalyje nurodytame pranešime, kompetentingoms institucijoms ir EVPRI.

Perdavusios pranešimą pagal pirmą pastraipą, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos apie tą perdavimą nedelsdamos praneša AIFV.

36 mėnesių laikotarpiu nuo 1 dalies pirmos pastraipos c punkte nurodytos datos AIFV valstybėje narėje, įvardytoje 2 dalyje nurodytame pranešime, nevykdo ES AIF investicinių vienetų ar akcijų, nurodytų pranešime arba susijusių su panašiomis investavimo strategijomis ar investavimo idėjomis, išankstinio platinimo.

4.  AIFV ▌teikia investuotojams, kurie tebėra investavę į ES AIF, ir AIFV buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms informaciją, kurios reikalaujama pagal 22 ir 23 straipsnius.

5.  AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos valstybės narės, įvardytos 2 dalyje nurodytame pranešime, kompetentingoms institucijoms perduoda informaciją apie visus IV priedo b–f punktuose nurodytų dokumentų ir informacijos pakeitimus.

6.  Valstybės narės, įvardytos 2 dalyje nurodytame pranešime, kompetentingos institucijos turi tas pačias teises ir pareigas kaip AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, kaip nustatyta 45 straipsnyje.

7.  Nedarant poveikio kitiems priežiūros įgaliojimams, nurodytiems 45 straipsnio 3 dalyje, nuo informacijos perdavimo pagal šio straipsnio 5 dalį dienos valstybės narės, įvardytos 2 dalyje nurodytame pranešime, kompetentingos institucijos nereikalauja, kad atitinkamas AIFV įrodytų, jog laikosi nacionalinių įstatymų, taisyklių ir administracinių nuostatų, kuriais reglamentuojami platinimo reikalavimai, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/...**(10) 5 straipsnyje.

8.  Valstybės narės 4 dalies tikslais leidžia naudoti elektronines ar kitas nuotolinio ryšio priemones.

_____________

* 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų (OL L 123, 2015 5 19, p. 98).

** ... m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/... dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 ir (ES) Nr. 1286/2014 (OL L ...).“;

"

5)  33 straipsnio 6 dalies antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:"

„Jeigu po atlikto planuoto pakeitimo AIFV vykdomas AIF valdymas nebeatitiktų šios direktyvos arba AIFV kitaip nebeatitiktų šios direktyvos, atitinkamos AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per 15 darbo dienų nuo visos pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos informuoja AIFV, kad jis negali įgyvendinti pakeitimo.

Jeigu planuotas pakeitimas įgyvendinamas nepaisant pirmos ir antros pastraipų arba jeigu įvyko neplanuotas pakeitimas ir dėl šio pakeitimo AIFV vykdomas AIF valdymas nebeatitinka šios direktyvos arba AIFV kitaip nebeatitinka šios direktyvos, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, vadovaudamosi 46 straipsniu, imasi visų atitinkamų priemonių ir nepagrįstai nedelsdamos atitinkamai informuoja AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas.“;

"

6)  įterpiamas šis straipsnis:"

„43a straipsnis

Mažmeniniams investuotojams prieinamos priemonės

1.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2015/760 ▌26 straipsniui, valstybės narės užtikrina, kad AIFV kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje jis ketina platinti AIF investicinius vienetus ar akcijas mažmeniniams investuotojams, suteiktų galimybių naudotis priemonėmis, kad būtų galima atlikti šias užduotis:

   a) apdoroti investuotojų pasirašymo, mokėjimo, atpirkimo ir išpirkimo pavedimus, susijusius su AIF investiciniais vienetais ar akcijomis, pagal AIF ▌dokumentuose nustatytas sąlygas;
   b) investuotojams teikti informaciją, kaip galima pateikti a punkte nurodytus pavedimus ir kaip išmokamos atpirkimo arba išpirkimo pajamos;
   c) sudaryti sąlygas tvarkyti informaciją, susijusią su investuotojų naudojimusi savo teisėmis, atsirandančiomis dėl jų investicijų į AIF valstybėje narėje, kurioje platinami AIF investiciniai vienetai ar akcijos;
   d) investuotojams pateikti informaciją ir dokumentus, reikalaujamus pagal 22 ir 23 straipsnius, patikrinimo tikslais ir jų kopijoms gauti;
   e) teikti investuotojams su tomis priemonėmis atliekamomis užduotimis susijusią svarbią informaciją patvariojoje laikmenoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies m punkte ir
   f) veikti kaip bendravimo su kompetentingomis institucijomis punktas.

2.  Valstybės narės nereikalauja AIFV fizinio buvimo priimančiojoje valstybėje narėje arba paskirti trečiosios šalies 1 dalies tikslais.

3.  AIFV užtikrina, kad 1 dalyje nurodytoms užduotims atlikti skirtos priemonės, įskaitant elektroniniu būdu, būtų ▌:

   a) ▌valstybės narės, kurioje platinami AIF investiciniai vienetai, oficialiąja kalba arba viena iš oficialiųjų kalbų, arba tos valstybės narės kompetentingų institucijų patvirtinta kalba;
   b) taikomos paties AIFV ▌, trečiosios šalies, kuriai taikomos taisyklės ir priežiūra, reglamentuojančios vykdytinas užduotis, arba jų abiejų.

Taikant b punktą, jeigu užduotis atlieka trečioji šalis, tos trečiosios šalies skyrimas patvirtinamas rašytine sutartimi, kurioje nurodoma, kurių iš 1 dalyje nurodytų užduočių AIFV neatlieka, ir tai, kad trečioji šalis iš AIFV gauna visą atitinkamą informaciją ir dokumentus.“;

"

7)  įterpiamas šis straipsnis:"

„69a straipsnis

Leidimo platinti visoje ES tvarkos vertinimas

Prieš įsigaliojant 67 straipsnio 6 dalyje nurodytiems deleguotiesiems aktams, pagal kuriuos pradedamos taikyti 35 straipsnyje ir 37–41 straipsniuose nustatytos taisyklės, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, atsižvelgdama į šioje direktyvoje numatytos leidimo platinti visoje ES tvarkos vertinimo rezultatą, įskaitant galimybės taikyti tokią tvarką ne ES AIFV vertinimą. Su ta ataskaita, jei tikslinga, pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“;

"

8)  IV priedas papildomas šiais punktais:"

„i) būtina kontaktinė informacija, įskaitant adresą, sąskaitai faktūrai išrašyti arba informuoti apie bet kokius priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos taikomus teisės aktuose nustatytus mokesčius ar rinkliavas;

   j) informacija apie priemones, skirtas 43a straipsnyje nurodytoms užduotims atlikti.“.

"

3 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip ... [24 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] priima ir paskelbia nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Jos taiko tas nuostatas nuo ... [24 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Vertinimas

Ne vėliau kaip ... [60 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija, remdamasi viešomis konsultacijomis ir atsižvelgdama į diskusijas su EVPRI ir kompetentingomis institucijomis, atlieka šios direktyvos taikymo vertinimą. Ne vėliau kaip ... [72 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija pateikia šios direktyvos taikymo įvertinimo ataskaitą.

5 straipsnis

Peržiūra

Ne vėliau kaip ... [48 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija pateikia ataskaitą, kurioje, be kita ko, įvertina nuostatų, taikomų KIPVPS valdymo įmonėms, tiriančioms investuotojų polinkį investuoti pagal konkrečią investavimo idėją arba investavimo strategiją, suderinimo privalumus ir įvertina, ar tuo tikslu reikia atlikti kokius nors Direktyvos 2009/65/EB pakeitimus.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)OL C 367, 2018 10 10, p. 50.
(2) 2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento pozicija.
(3) 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
(4) 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).
(5) ... m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/... dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 ir (ES) Nr. 1286/2014 (OL L ...).
(6)+ OL: prašom tekste įrašyti dokumente PE-CONS .../... (2018/0045(COD)) esančio reglamento numerį ir nuorodoje įrašyti to reglamento numerį, datą ir OL nuorodą.
(7)+ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE‑CONS …/… (2018/0045(COD)), numerį.
(8)OL C 369, 2011 12 17, p. 14.
(9)+ OL: prašom tekste įrašyti dokumente PE-CONS .../... (2018/0045(COD)) esančio reglamento numerį ir nuorodoje įrašyti to reglamento numerį, datą ir OL nuorodą.
(10)+ OL: prašom tekste įrašyti dokumente PE-CONS .../... (2018/0045(COD)) esančio reglamento numerį ir nuorodoje įrašyti to reglamento numerį, datą ir OL nuorodą.

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 18 d.Teisinis pranešimas