Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0041(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0430/2018

Predkladané texty :

A8-0430/2018

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0367

Prijaté texty
PDF 228kWORD 67k
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (smernica) ***I
P8_TA-PROV(2019)0367A8-0430/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu fondov kolektívneho investovania (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0092),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 53 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0111/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0430/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 50.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu podnikov kolektívneho investovania
P8_TC1-COD(2018)0041

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Spoločné ciele smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES(3) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ(4) zahŕňajú zabezpečenie rovnakých podmienok pre podniky kolektívneho investovania a odstránenie prekážok voľného pohybu podielových listov a akcií podnikov kolektívneho investovania v Únii a zároveň zabezpečenie jednotnejšej ochrany investorov. Hoci uvedené ciele sa už vo veľkej miere dosiahli, stále pretrvávajú určité prekážky, ktoré správcom fondov bránia plne využívať výhody vnútorného trhu.

(2)  Táto smernica je doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...(5)(6). V uvedenom nariadení sa stanovujú ďalšie pravidlá a postupy týkajúce sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (ďalej len „PKIPCP“) a správcov alternatívnych investičných fondov (ďalej len „správcovia AIF“). Uvedeným nariadením a touto smernicou by sa mali spoločne ďalej koordinovať podmienky pre správcov fondov pôsobiacich na vnútornom trhu a mala by sa uľahčiť cezhraničná distribúcia fondov, ktoré správcovia spravujú.

(3)  Treba zaplniť medzeru v regulácii a zosúladiť postup ▌oznamovania zmien príslušným orgánom v súvislosti s PKIPCP s postupom oznamovania stanoveným v smernici 2011/61/EÚ.

((4) Nariadením (EÚ) 2019/...+ sa ďalej posilňujú zásady uplatniteľné na marketingové oznámenia upravené smernicou 2009/65/ES a rozsah uplatňovania týchto zásad sa rozširuje na správcov AIF, čím sa dosiahne vysoká úroveň ochrany investorov bez ohľadu na typ investora. Zodpovedajúce ustanovenia smernice 2009/65/ES týkajúce sa marketingových oznámení a dostupnosti vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov upravujúcich uvádzanie podielových listov PKIPCP na trh nie sú preto ďalej potrebné a mali by sa vypustiť.

(5)  Ustanovenia smernice 2009/65/ES, podľa ktorých musia PKIPCP poskytovať investorom zariadenia, sa vo forme, v akej boli transponované do niektorých vnútroštátnych právnych systémov, ukázali ako zaťažujúce. Investori navyše zriedka využívajú miestne zariadenia spôsobom zamýšľaným v uvedenej smernici. Uprednostňovaným spôsobom kontaktu sa stala priama interakcia medzi investormi a správcami fondov – či už elektronicky alebo prostredníctvom telefónu – zatiaľ čo platby a vyplácanie sa uskutočňujú inými kanálmi. Zatiaľ čo uvedené miestne zariadenia sa v súčasnosti využívajú na administratívne účely, napríklad na cezhraničné vymáhanie regulačných poplatkov, takéto otázky by sa mali riešiť inými prostriedkami vrátane spolupráce medzi príslušnými orgánmi. Preto by sa mali stanoviť pravidlá, ktorými sa zmodernizujú a spresnia požiadavky na poskytovanie zariadení retailovým investorom, a členské štáty by nemali požadovať miestnu fyzickú prítomnosť na poskytovanie takýchto zariadení. V každom prípade by sa malo na základe pravidiel zabezpečiť, aby investori mali prístup k informáciám, na ktoré majú právo.

(6)  S cieľom zabezpečiť jednotné zaobchádzanie s retailovými investormi je potrebné, aby sa požiadavky týkajúce sa zariadení uplatňovali aj na správcov AIF, keď im členské štáty povolia, aby na ich území uvádzali na trh podielové listy alebo akcie alternatívnych investičných fondov (ďalej len „AIF“) pre retailových investorov.

(7)  V dôsledku neexistencie jasných a jednotných podmienok pre ukončenie uvádzania podielových listov alebo akcií PKIPCP, alebo AIF na trh v hostiteľskom členskom štáte čelia správcovia fondov hospodárskej a právnej neistote. Preto by sa v smerniciach 2009/65/ES a 2011/61/EÚ mali stanoviť jasné podmienky ▌, za ktorých by bolo možné odvolať oznámenie o opatreniach prijatých na uvádzanie na trh, pokiaľ ide o niektoré alebo všetky podielové listy alebo akcie. ▌Uvedenými podmienkami by sa na jednej strane mala vyvážiť možnosť podnikov kolektívneho investovania alebo ich správcov ukončiť ich opatrenia prijaté na uvádzanie akcií alebo podielových listov na trh, keď sú stanovené podmienky splnené, a na druhej strane záujmy investorov v takýchto podnikoch.

(8)  V dôsledku možnosti ukončiť uvádzanie PKIPCP alebo AIF na trh v konkrétnom členskom štáte by investorom nemali vzniknúť náklady ani by sa nemala znížiť ich ochrana podľa smernice 2009/65/ES alebo smernice 2011/61/EÚ, najmä pokiaľ ide o ich právo na presné informácie o pokračujúcej činnosti týchto fondov.

(9)  Stáva sa, že správca AIF, ktorý chce otestovať záujem investorov o konkrétny investičný nápad alebo investičnú stratégiu, sa v rôznych vnútroštátnych právnych systémoch stretáva s rozličným chápaním predmarketingu. Vymedzenie predmarketingu a podmienok, za ktorých je povolený, sa medzi jednotlivými členskými štátmi, v ktorých je povolený, značne líši. V iných členských štátoch pojem predmarketing vôbec neexistuje. V záujme riešenia uvedených rozdielov by sa malo stanoviť harmonizované vymedzenie predmarketingu a podmienky, za ktorých správca AIF z EÚ môže predmarketing vykonávať.

(10)  Na to, aby mohol byť predmarketing uznaný ako taký podľa smernice 2011/61/EÚ, mal by byť zameraný na potenciálnych profesionálnych investorov a mal by sa týkať investičného zámeru alebo investičnej stratégie s cieľom preveriť ich záujem o AIF alebo podfond, ktorý ešte nebol zriadený, alebo ktorý je zriadený, ale ešte nebolo vydané oznámenie na účely uvedenia na trh v súlade s uvedenou smernicou. V súlade s tým by investori nemali mať počas predmarketingu možnosť upísať podielové listy alebo akcie AIF a nemali by mať dovolené distribuovať potenciálnym profesionálnym investorom upisovacie formuláre alebo podobné dokumenty, či už v podobe návrhu alebo v konečnej forme.Správcovia AIF z EÚ by mali zabezpečiť, aby investori nenadobudli podielové listy alebo akcie v AIF prostredníctvom predmarketingu a aby investori kontaktovaní v rámci predmarketingu mohli nadobudnúť podielové listy alebo akcie len v danom AIF prostredníctvom uvedenia na trh, ktoré je povolené podľa smernice 2011/61/EÚ. Každé upisovanie profesionálnymi investormi do 18 mesiacov po tom, ako správca AIF z EÚ začal predmarketing, vzťahujúce sa na podielové listy alebo akcie AIF, na ktorý sa odkazuje v informáciách poskytnutých v súvislosti s predmarketingom, alebo AIF zriadeného v dôsledku predmarketingu, by sa malo považovať za výsledok uvádzania na trh a malo by podliehať príslušným postupom oznamovania uvedeným v smernici 2011/61/EÚ. S cieľom zabezpečiť, aby príslušné vnútroštátne orgány mohli zabezpečovať kontrolu nad predmarketingom vo svojom členskom štáte, by mal správca AIF z EÚ do dvoch týždňov od začatia predmarketingu zaslať príslušným orgánom svojho domovského členského štátu neformálny list v tlačenej alebo elektronickej podobe, v ktorom by mal okrem iného uviesť, v ktorých členských štátoch je alebo bol zapojený do predmarketingu, obdobia, počas ktorých sa predmarketing uskutočňuje alebo uskutočnil, a prípadne aj zoznam svojich AIF a podfondov AIF, ktoré sú alebo boli predmetom predmarketingu. Príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF z EÚ o tom bezodkladne informujú príslušné orgány členských štátov, v ktorých správca AIF z EÚ je alebo bol zapojený do predmarketingu.

(11)  Správcovia AIF z EÚ by mali zabezpečiť, aby ich predmarketing bol primerane zdokumentovaný.

(12)  Vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou 2011/61/EÚ a najmä s harmonizovanými pravidlami týkajúcimi sa predmarketingu by nemali žiadnym spôsobom znevýhodňovať správcov AIF z EÚ voči správcom AIF z krajín mimo EÚ. To sa týka tak súčasnej situácie, keď správcovia AIF z krajín mimo EÚ nemajú právo získať európske povolenie, ako aj situácie, keď sa začnú uplatňovať ustanovenia o takom udelení európskeho povolenia v smernici 2011/61/EÚ.

(13)  Na zabezpečenie právnej istoty treba zosúladiť dátumy začatia uplatňovania vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktorými sa vykonáva táto smernica a nariadenie (EÚ) 2019/...(7), pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa marketingových oznámení a predmarketingu.

(14)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch(8) sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny smernice 2009/65/ES

Smernica 2009/65/ES sa mení takto:

(1)  Do článku 17 ods. 8 sa dopĺňajú tieto pododseky:

▌"

„Ak by v dôsledku zmeny uvedenej v prvom pododseku správcovská spoločnosť prestala byť v súlade s touto smernicou, ▌príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti do 15 pracovných dní od doručenia všetkých informácií uvedených v prvom pododseku oznámia správcovskej spoločnosti, že danú zmenu nesmie vykonať.

V takom prípade príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti o tom informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.

Ak sa zmena uvedená v prvom pododseku vykoná potom, ako došlo k zaslaniu informácií v súlade s druhým pododsekom, a ak v dôsledku tejto zmeny správcovská spoločnosť prestala byť v súlade s touto smernicou, príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti ▌prijmú všetky primerané opatrenia v súlade s článkom 98 a bez zbytočného odkladu informujú o prijatých opatreniach príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.“

"

(2)  Článok 77 sa vypúšťa.

(3)  V článku 91 sa vypúšťa odsek 3.

(4)  Článok 92 sa nahrádza takto:"

„Článok 92

1.  Členské štáty zabezpečia, aby PKIPCP sprístupnil v každom členskom štáte, v ktorom má v úmysle uvádzať na trh svoje podielové listy, zariadenia na vykonávanie týchto úloh:

   a) spracovávanie pokynov ▌na upísanie, ▌odkúpenie a vyplatenie a vykonávanie iných platieb v prospech držiteľov podielových listov PKIPCP v súlade s podmienkami stanovenými v dokumentoch požadovaných podľa kapitoly IX;
   b) poskytovanie informácií investorom o tom, ako možno vykonať pokyny uvedené v písmene a) a ako sa vyplácajú výnosy z odkúpenia a vyplatenia;
   c) uľahčenie nakladania s informáciami a prístup k postupom a mechanizmom uvedeným v článku 15 týkajúcim sa uplatňovania práv investorov vyplývajúcich z ich investície do PKIPCP v členskom štáte, v ktorom sa PKIPCP uvádza na trh;
   d) sprístupnenie informácií a dokumentov požadovaných podľa kapitoly IX investorom za podmienok stanovených v článku 94, a to na účely kontroly a získanie kópií;
   e) poskytovanie informácií investorom v súvislosti s úlohami, ktoré uvedené zariadenia zabezpečujú, na trvalom médiu,; a
   f) vykonávanie činnosti kontaktného miesta pre komunikáciu s príslušnými orgánmi.

2.  Členské štáty od ▌PKIPCP nevyžadujú fyzickú prítomnosť v hostiteľskom členskom štáte ani ustanovenie tretej strany na účely odseku 1.

3.  ▌PKIPCP zabezpečí, aby boli k dispozícii zariadenia na vykonávanie úloh, a to aj elektronicky, uvedených v odseku 1▌:

   a) ▌v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa PKIPCP uvádzajú na trh, alebo v jazyku schválenom príslušnými orgánmi uvedeného členského štátu;
   b) ▌prostredníctvom samotného ▌PKIPCP, tretej strany, ktorá podlieha predpisom a dohľadu, ktoré upravujú úlohy, ktoré sa majú vykonávať, alebo oboch týchto subjektov;

Na účely písmena b) v prípade, že úlohy má vykonávať tretia strana, musí byť jej vymenovanie doložené písomnou zmluvou, v ktorej sa stanovuje, ktoré z úloh uvedených v odseku 1 nemá vykonávať ▌PKIPCP, a že tretia strana dostane od ▌PKIPCP všetky relevantné informácie a dokumenty.“

"

(5)  ▌Článok 93 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Oznámenie obsahuje aj údaje – vrátane adresy –, ktoré sú potrebné na fakturáciu alebo na oznamovanie akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov alebo výdavkov zo strany príslušných orgánov hostiteľského členského štátu, a informácie o zariadeniach na vykonávanie úloh uvedených v článku 92 ods. 1.“;

"

b)   odsek 8 sa nahrádza takto:"

„8. V prípade zmeny v informáciách obsiahnutých v oznámení predloženom v súlade s odsekom 1 alebo zmeny týkajúcej sa triedy akcií, ktoré sa majú uviesť na trh, PKIPCP o tom podajú písomné oznámenie príslušným orgánom tak domovského členského štátu PKIPCP, ako aj hostiteľského členského štátu PKIPCP najmenej jeden mesiac pred vykonaním uvedenej zmeny.

Ak v dôsledku zmeny uvedenej v prvom pododseku prestane PKIPCP dodržiavať túto smernicu, ▌príslušné orgány domovského štátu PKIPCP do 15 pracovných dní od doručenia všetkých informácií uvedených v prvom pododseku informujú PKIPCP, že danú zmenu nesmie vykonať.

V uvedenom prípade príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP o tom informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP.

Ak sa zmena uvedená v prvom pododseku vykoná potom, ako došlo k zaslaniu informácií v súlade s druhým pododsekom, a PKIPCP prestane v dôsledku tejto zmeny dodržiavať túto smernicu, príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP prijmú všetky nevyhnutné opatrenia v súlade s článkom 98, v prípade potreby aj vrátane výslovného zákazu uvádzania PKIPCP na trh a bez zbytočného odkladu oznámia príslušným orgánom hostiteľského členského štátu PKIPCP prijaté opatrenia.“

"

(6)  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 93a

1.  ▌Členské štáty zabezpečia, aby PKIPCP mohol odvolať oznámenie o opatreniach prijatých na uvádzanie na trh, pokiaľ ide o podielové listy, a v prípade potreby aj triedy akcií, v členskom štáte, v prípade ktorých podal oznámenie v súlade s článkom 93, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

   a) je predložená paušálna ponuka na odkúpenie alebo vyplatenie, bez akýchkoľvek poplatkov alebo zrážok, všetkých takýchto podielových listov v držbe investorov v uvedenom členskom štáte, je sprístupnená verejnosti počas najmenej 30 pracovných dní a je priamo alebo prostredníctvom finančných sprostredkovateľov adresovaná jednotlivo všetkým investorom v uvedenom členskom štáte, ktorých totožnosť je známa;
   b) úmysel ukončiť opatrenia prijaté na uvádzanie takýchto podielových listov na trh v uvedenom členskom štáte ▌ sa zverejní prostredníctvom verejne dostupného média – vrátane elektronických prostriedkov –, ktoré sa bežne používa v prípade uvádzania PKIPCP na trh a je vhodné pre typického investora PKIPCP;
   c) všetky zmluvné dojednania s finančnými sprostredkovateľmi alebo zástupcami sa menia alebo ukončujú s účinnosťou odo dňa odvolania opatrení s cieľom zabrániť akejkoľvek novej alebo ďalšej priamej alebo nepriamej ponuke alebo umiestneniu podielových listov určených v oznámení uvedenom v odseku 2.

Informácie uvedené v písmenách a) a b) jasne popisujú dôsledky, ktoré budú musieť investori znášať, ak neprijmú ponuku na vyplatenie alebo odkúpenie ich podielových listov.

Informácie uvedené v písmenách a) a b) prvého pododseku sa poskytujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu v súvislosti, s ktorým PKIPCP predložil oznámenie v súlade s článkom 93, alebo v jazyku schválenom príslušnými orgánmi uvedeného členského štátu.

K dátumu uvedenému v prvom pododseku písm. c) PKIPCP skončí s predkladaním nových alebo ďalších priamych či nepriamych ponúk alebo umiestňovaním podielových listov, ktoré boli predmetom odvolania v uvedenom členskom štáte.

2.  PKIPCP predloží príslušným orgánom svojho domovského členského štátu oznámenie obsahujúce informácie uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a), b) a c).

3.  Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP overia, či oznámenie, ktoré predložili PKIPCP na základe odsekov 1 a 2, je úplné. Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP najneskôr do 15 pracovných dní po doručení úplného oznámenia ▌ zašlú toto oznámenie príslušným orgánom členského štátu určených v oznámení uvedenom v odseku 2 a orgánu ESMA.

Po zaslaní oznámenia podľa prvého pododseku príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP bezodkladne informujú PKIPCP o tomto zaslaní.

4.  PKIPCP ▌poskytuje investorom, ktorí v ňom naďalej majú investície, ako aj príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP informácie požadované podľa článkov 68 až 82 a podľa článku 94;

5.  Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP zašlú príslušným orgánom členského štátu určených v oznámení uvedenom v odseku 2 tohto článku informácie o všetkých zmenách dokumentov uvedených v článku 93 ods. 2.

6.   Príslušné orgány členského štátu určené v oznámení uvedenom v odseku 2 tohto článku majú rovnaké práva a povinnosti ako príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP, ako sa stanovuje v článku 21 ods. 2, článku 97 ods. 3 a článku 108.

Bez toho, aby boli dotknuté iné monitorovacie činnosti a právomoci v oblasti dohľadu uvedené v článku 21 ods. 2 a článku 97, príslušné orgány členského štátu určené v oznámení uvedenom v odseku 2 tohto článku od dátumu zaslania podľa odseku 5 tohto článku nevyžadujú, aby dotknutý PKIPCP preukázal súlad s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami, ktorými sa riadia požiadavky na uvádzanie na trh uvedené v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...*(9).

7.  Členské štáty umožnia, aby sa na účely odseku 4 mohli používať všetky elektronické komunikačné prostriedky alebo iné prostriedky komunikácie na diaľku, za predpokladu, že informácie a komunikačné prostriedky sú investorom k dispozícii v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom je investor usadený, alebo v jazyku schválenom príslušnými orgánmi uvedeného členského štátu.

_____________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... z ..., ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013, (EÚ) č. 346/2013 a (EÚ) č. 1286/2014 (Ú. v. L EÚ ...).

"

(7)  V článku 95 ods. 1 sa písmeno a) vypúšťa.

Článok 2

Zmeny smernice 2011/61/EÚ

Smernica 2011/61/EÚ sa mení takto:

(1)  V článku 4 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:"

„aea) „predmarketing“ je priame alebo nepriame poskytnutie informácií o investičných stratégiách alebo investičných zámeroch zo strany správcu AIF z EÚ alebo v jeho mene potenciálnym profesionálnym investorom s bydliskom alebo so sídlom v Únii, alebo priama či nepriama komunikácia s týmito investormi, s cieľom preveriť ich záujem o AIF alebo podfond, ktorý ešte nebol zriadený, alebo ktorý je zriadený, ale ešte nebolo vydané oznámenie na účely uvedenia na trh v súlade s článkom 31 alebo 32 v tom členskom štáte, v ktorom majú potenciálni investori bydlisko alebo sídlo, a ktoré v jednotlivých prípadoch nepredstavuje ponuku ani umiestnenie u potenciálneho investora vo vzťahu k investovaniu do podielových listov alebo akcií tohto AIF alebo podfondu;

"

(2)  Na začiatku KAPITOLY VI sa vkladá tento článok:"

„Článok 30a

Podmienky uskutočňovania predmarketingu v Únii správcom AIF z EÚ

1.  Členské štáty zabezpečia, aby správca AIF z EÚ, ktorému bolo udelené povolenie, mohol v Únii vykonávať predmarketing, okrem prípadov, keď informácie predložené potenciálnym profesionálnym investorom:

   a) sú dostatočné na to, aby umožnili investorom zaviazať sa k nadobúdaniu podielových listov alebo akcií konkrétneho AIF;
   b) predstavujú upisovacie formuláre alebo podobné dokumenty vo forme návrhu alebo v konečnej podobe; alebo
   c) predstavujú ▌zakladajúce dokumenty, prospekt alebo ponukové materiály ešte nezriadeného AIF v konečnej podobe ▌.

Ak sa poskytuje návrh prospektu alebo ponukové materiály, nesmú obsahovať informácie umožňujúce investorom prijať investičné rozhodnutie a musí sa v nich jasne uvádzať, že:

   a) nepredstavujú ponuku alebo výzvu na upísanie podielových listov alebo akcií AIF; a
   b) o informácie, ktoré sú v nich predložené, sa nemožno opierať, pretože nie sú úplné a môžu sa zmeniť.

Členské štáty zabezpečia, aby správca AIF z EÚ predtým, ako začne vykonávať predmarketing, nebol povinní oznámiť príslušným orgánom obsah alebo adresátov predmarketingu ani splniť iné podmienky alebo požiadavky než tie, ktoré sú stanovené v tomto článku.

2.  Správcovia AIF z EÚ zabezpečia, aby investori nenadobudli podielové listy alebo akcie v AIF prostredníctvom predmarketingu a aby investori kontaktovaní v rámci predmarketingu mohli nadobudnúť podielové listy alebo akcie len v danom AIF prostredníctvom uvedenia na trh, ktoré je povolené podľa článkov 31 alebo 32.

Každé upisovanie profesionálnymi investormi do 18 mesiacov po tom, ako sa správca AIF z EÚ zapojil do predmarketingu, vzťahujúce sa na podielové listy alebo akcie AIF, na ktoré sa odkazuje v informáciách poskytnutých v súvislosti s predmarketingom, alebo AIF zriadeného v dôsledku predmarketingu, sa považuje za výsledok uvádzania na trh a podlieha príslušným postupom oznamovania uvedeným v článkoch 31 a 32.

Členské štáty zabezpečia, aby správca AIF z EÚ do dvoch týždňov po tom, ako začal predmarketing, zaslal príslušným orgánom svojho domovského členského štátu neformálny list v tlačenej podobe alebo elektronicky. V tomto liste sa uvedú členské štáty, v ktorých sa predmarketing uskutočňuje alebo uskutočnil, ako aj príslušné obdobie, stručný opis predmarketingu vrátane informácií o predložených investičných stratégiách a prípadne zoznam AIF a podfondov AIF, ktoré sú alebo boli predmetom predmarketingu. Príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF z EÚ o tom bezodkladne informujú príslušné orgány členského štátu, v ktorom správca AIF z EÚ je alebo bol zapojený do predmarketingu. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa predmarketing uskutočňuje alebo uskutočnil, môžu o ďalšie informácie o predmarketingu, ktorý sa uskutočňuje alebo uskutočnil na jeho území, požiadať príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF z EÚ.

3.  Tretia strana smie vykonávať predmarketing v mene správcu AIF z EÚ, ktorému bolo udelené povolenie, iba ak jej bolo udelené povolenie ako investičnej spoločnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ*, ako úverová inštitúcia v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ**, ako správcovská spoločnosť PKIPCP v súlade so smernicou 2009/65/ES, ako správca AIF v súlade s touto smernicou, alebo ak koná ako viazaný sprostredkovateľ v súlade so smernicou 2014/65/EÚ. Na takúto tretiu stranu sa vzťahujú podmienky stanovené v tomto článku.

4.  Správca AIF z EÚ zabezpečuje, aby sa predmarketing primerane zdokumentoval.

_____________

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

** Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).“

"

(3)  V článku 32 ods. 7 sa druhý, tretí a štvrtý pododsek nahrádzajú takto:"

„Ak v dôsledku plánovanej zmeny prestane byť spravovanie AIF správcom AIF v súlade s touto smernicou alebo ak správca AIF prestane inak dodržiavať túto smernicu, relevantné príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF do 15 pracovných dní od doručenia všetkých informácií uvedených v prvom pododseku informujú správcu AIF, že danú zmenu nesmie vykonať. V uvedenom prípade príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF o tom informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcu AIF.

Ak sa napriek prvému a druhému pododseku vykoná plánovaná zmena alebo ak dôjde k neplánovanej zmene, v dôsledku ktorej prestane byť spravovanie AIF zo strany správcu AIF v súlade s touto smernicou alebo správca AIF prestane inak dodržiavať túto smernicu, príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF prijmú všetky náležité opatrenia v súlade s článkom 46, ktorými je v prípade potreby aj výslovný zákaz uvádzania daného AIF na trh, a bez zbytočného odkladu o tom informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcu AIF.

Ak zmeny nemajú dosah na súlad spravovania AIF správcom AIF s touto smernicou ani na inak dodržiavanie tejto smernice správcom AIF, príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF do jedného mesiaca informujú o týchto zmenách príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcu AIF.“

"

(4)  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 32aOdvolanie oznámenia o opatreniach prijatých na uvádzanie na trh podielových listov alebo akcií niektorých alebo všetkých AIF z EÚ na trh v iných členských štátoch ako v domovskom členskom štáte správcu AIF

1.  Členské štáty zabezpečia, aby správca AIF z EÚ mohol odvolať oznámenia o opatreniach prijatých na uvádzanie na trh, pokiaľ ide o podielové listy alebo akcie niektorých alebo všetkých jeho AIF v členskom štáte, v prípade ktorých podal oznámenie v súlade s článkom 32, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

   a) s výnimkou uzavretých AIF a fondov, ktoré sú upravené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760*, je predložená paušálna ponuka na odkúpenie alebo vyplatenie, bez akýchkoľvek poplatkov alebo zrážok, všetkých takýchto podielových listov alebo akcií AIF v držbe investorov v uvedenom členskom štáte, je sprístupnená verejnosti počas najmenej 30 pracovných dní a je priamo alebo prostredníctvom finančných sprostredkovateľov adresovaná jednotlivo všetkým investorom v uvedenom členskom štáte, ktorých totožnosť je známa;
   b) úmysel ukončiť opatrenia prijaté na uvádzanie podielových listov alebo akcií niektorých alebo všetkých jeho AIF na trh v uvedenom členskom štáte sa zverejní prostredníctvom verejne dostupného média – vrátane elektronických prostriedkov –, ktoré sa bežne používa v prípade uvádzania AIF na trh a je vhodné pre typického investora AIF;
   c) všetky zmluvné dojednania s finančnými sprostredkovateľmi alebo zástupcami sa menia alebo ukončujú s účinnosťou odo dňa odvolania opatrení s cieľom zabrániť akejkoľvek novej alebo ďalšej priamej alebo nepriamej ponuke alebo umiestneniu podielových listov alebo akcií určených v oznámení uvedenom v odseku 2.

K dátumu uvedenému v prvom pododseku písm. c) správca AIF skončí s predkladaním nových alebo ďalších priamych či nepriamych ponúk alebo umiestňovaním podielových listov alebo akcií AIF, ktoré spravuje v členskom štáte v prípade ktorých podal oznámenie v súlade s odsekom 2.

2.  Správca AIF predloží príslušným orgánom svojho domovského členského štátu oznámenie obsahujúce informácie uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a), b) a c).

3.  Príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF overia, či je oznámenie, ktoré predložil správca AIF, v súlade s odsekom 2, úplné. Príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF najneskôr do 15 pracovných dní po doručení úplného oznámenia zašlú toto oznámenie príslušným orgánom členského štátu určených v oznámení uvedenom v odseku 2 a orgánu ESMA.

Po odoslaní oznámenia podľa prvého pododseku príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF bezodkladne informujú správcu AIF o tomto zaslaní.

Počas obdobia 36 mesiacov od dátumu uvedeného v odseku 1 prvom pododseku písm. c) sa správca AIF nesmie zapojiť do predmarketingu podielových listov alebo akcií AIF z EÚ uvedených v oznámení alebo pokiaľ ide o podobné investičné stratégie alebo investičné zámery v členskom štáte určenom v oznámení uvedenom v odseku 2.

4.  Správca AIF ▌poskytuje investorom, ktorí naďalej majú investície v AIF z EÚ, ako aj príslušným orgánom domovského členského štátu správcu AIF informácie požadované podľa článkov 22 a 23.

5.  Príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF zašlú príslušným orgánom členského štátu určeným v oznámení uvedenom v odseku 2 informácie o všetkých zmenách dokumentácie a informácie uvedené v písmenách b) až f) prílohy IV.

6.  Príslušné orgány členského štátu určené v oznámení uvedenom v odseku 2 tohto článku majú rovnaké práva a povinnosti ako príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcu AIF, ako sa stanovuje v článku 45.

7.   Bez toho, aby boli dotknuté iné právomoci v oblasti dohľadu uvedené v článku 45 ods. 3, príslušné orgány členského štátu určené v oznámení uvedenom v odseku 2 tohto článku od dátumu zaslania podľa odseku 5 tohto článku nevyžadujú, aby dotknutý správca AIF preukázal súlad s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami, ktorými sa upravujú požiadavky na uvádzanie na trh uvedené v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...**(10).

8.  Členské štáty umožnia, aby sa na účely odseku 4 mohli používať všetky elektronické komunikačné prostriedky alebo iné prostriedky komunikácie na diaľku.

_____________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760 z 29. apríla 2015 o európskych dlhodobých investičných fondoch (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 98).

** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... z ..., ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013, (EÚ) č. 346/2013 a (EÚ) č. 1286/2014 (Ú. v. L EÚ ...).

"

(5)  V článku 33 ods. 6 sa druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto:"

„Ak v dôsledku plánovanej zmeny prestane byť spravovanie AIF správcom AIF v súlade s touto smernicou alebo ak správca AIF prestane inak dodržiavať túto smernicu, relevantné príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF do 15 pracovných dní od doručenia všetkých informácií uvedených v prvom pododseku informujú správcu AIF, že danú zmenu nesmie vykonať.

Ak sa napriek prvému a druhému pododseku vykoná plánovaná zmena alebo ak dôjde k neplánovanej zmene, v dôsledku ktorej prestane byť spravovanie AIF zo strany správcu AIF v súlade s touto smernicou alebo správca AIF prestane inak dodržiavať túto smernicu, príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF prijmú všetky náležité opatrenia v súlade s článkom 46 a bez zbytočného odkladu o tom informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcu AIF.“

"

(6)  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 43a

Zariadenia, ktoré sú k dispozícii retailovým investorom

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 26 nariadenia (EÚ) 2015/760▌, členské štáty zabezpečia, aby správca AIF sprístupnil v každom členskom štáte, v ktorom má v úmysle uvádzať na trh podielové listy alebo akcie AIF pre retailových investorov, zariadenia na vykonávanie týchto úloh:

   a) spracovávanie pokynov investorov na upísanie, platbu, odkúpenie a vyplatenie vo vzťahu k podielovým listom alebo akciám AIF v súlade s podmienkami stanovenými v ▌dokumentoch AIF;
   b) poskytovanie informácií investorom o tom, ako možno vykonať pokyny uvedené v písmene a) a ako sa vyplácajú výnosy z odkúpenia a vyplatenia;
   c) uľahčenie nakladania s informáciami týkajúcimi sa uplatňovania práv investorov vyplývajúcich z ich investície do AIF v členskom štáte, v ktorom sa AIF uvádza na trh;
   d) sprístupnenie informácií a dokumentov požadovaných podľa článkov 22 a 23 investorom na účely kontrol a na získanie ich kópií;
   e) poskytovanie informácií investorom v súvislosti s úlohami, ktoré tieto zariadenia zabezpečujú, na trvalom médiu, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 písm. m) smernice 2009/65/ES; a
   f) pôsobenie v pozícii kontaktného miesta pre komunikáciu s príslušnými orgánmi.

2.  Členské štáty od správcu AIF nevyžadujú fyzickú prítomnosť v hostiteľskom členskom štáte ani ustanovenie tretej strany na účely odseku 1.

3.  Správca AIF zabezpečí, aby boli k dispozícii zariadenia na vykonávanie úloh, a to aj elektronicky, uvedených v odseku 1:

   a) ▌v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa AIF uvádza na trh, alebo v jazyku schválenom príslušnými orgánmi uvedeného členského štátu;
   b) ▌prostredníctvom samotného správcu AIF, tretej strany, ktorá podlieha predpisom a dohľadu, ktoré upravujú úlohy, ktoré sa majú vykonávať, alebo oboch.

Na účely písmena b) v prípade, že úlohy má vykonávať tretia strana, musí byť jej vymenovanie doložené písomnou zmluvou, v ktorej sa určuje, ktoré z úloh uvedených v odseku 1 nemá vykonávať správca AIF, a že tretia strana dostane od správcu AIF všetky relevantné informácie a dokumenty.“

"

(7)  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 69a

Posúdenie režimu európskeho povolenia

Pred nadobudnutím účinnosti delegovaných aktov uvedených v článku 67 ods. 6, na základe ktorých sa začnú uplatňovať pravidlá stanovené v článku 35 a článkoch 37 až 41, Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade, pričom zohľadní výsledok posúdenia režimu európskeho povolenia stanoveného v tejto smernici vrátane rozšírenia tohto režimu na správcov AIF z krajín mimo EÚ. V prípade potreby sa uvedená správa doplní legislatívnym návrhom.“

"

(8)  V prílohe IV sa dopĺňajú tieto body:"

„i) údaje – vrátane adresy –, ktoré sú potrebné na fakturáciu alebo na oznamovanie akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov alebo platieb prostredníctvom príslušných orgánov hostiteľského členského štátu;

   j) informácie o zariadeniach na vykonávanie úloh uvedených v článku 43a.“.

"

Článok 3

Transpozícia

1.  Do ... [24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice], členské štáty prijmú a uverejnia vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od ... [24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Hodnotenie

Komisia do ... [60 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] na základe verejnej konzultácie a v nadväznosti na diskusie s orgánom ESMA a príslušnými orgánmi vykoná hodnotenie uplatňovania tejto smernice. Komisia do ... [72 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] predloží správu o uplatňovaní tejto smernice.

Článok 5

Preskúmanie

Komisia do ... [48 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] predloží správu, v ktorej okrem iného posúdi odôvodnenosť harmonizácie ustanovení uplatniteľných na správcovské spoločnosti PKIPCP, ktoré testujú záujem investorov o konkrétny investičný zámer alebo investičnú stratégiu, a či sú na tento účel potrebné nejaké zmeny smernice 2009/65/ES.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 7

Táto smernica je určená členským štátom.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 50.
(2)Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019.
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).
(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... z ..., ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013, nariadenie (EÚ) č. 346/2013 a (EÚ) č. 1286/2014 (Ú. v. EÚ L ...).
(6)+ Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo nariadenia nachádzajúceho sa v dokumente PE-CONS .../... (2018/0045(COD)) a do poznámky pod čiarou vložte číslo, dátum nariadenia a odkaz na jeho uverejnenie v úradnom vestníku.
(7)+ Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo nariadenia uvedeného v dokumente PE‑CONS …/… (2018/0045(COD)).
(8)Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.
(9)+ Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo nariadenia nachádzajúceho sa v dokumente PE-CONS .../... (2018/0045(COD)) a do poznámky pod čiarou vložte číslo, dátum nariadenia a odkaz na jeho uverejnenie v úradnom vestníku.
(10)+ Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo nariadenia nachádzajúceho sa v dokumente PE-CONS .../... (2018/0045(COD)) a do poznámky pod čiarou vložte číslo, dátum nariadenia a odkaz na jeho uverejnenie v úradnom vestníku.

Posledná úprava: 18. apríla 2019Právne oznámenie