Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0041(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0430/2018

Predložena besedila :

A8-0430/2018

Razprave :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0367

Sprejeta besedila
PDF 212kWORD 71k
Torek, 16. april 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Čezmejna distribucija kolektivnih naložbenih podjemov (direktiva) ***I
P8_TA-PROV(2019)367A8-0430/2018
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih investicijskih skladov (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0092),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 53(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0111/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2018(1),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 27. februarja 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0430/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 367, 10.10.2018, str. 50.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2011/61/EU v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih naložbenih podjemov
P8_TC1-COD(2018)0041

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 53(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Med skupnimi cilji Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta(3) ter Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta(4) so omogočanje enakih konkurenčnih pogojev med kolektivnimi naložbenimi podjemi, odprava omejitev za prosto gibanje enot in deležev kolektivnih naložbenih podjemov v Uniji ter hkratno zagotavljanje enotnejše zaščite za vlagatelje. Medtem ko so bili ti cilji večinoma doseženi, nekatere ovire še vedno ovirajo upravitelje skladov, da bi v celoti izkoristili prednosti notranjega trga.

(2)  To direktivo dopolnjuje Uredba (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta(5)(6). Navedena uredba določa dodatna pravila in postopke v zvezi s kolektivnimi naložbenimi podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in upravitelji alternativnih investicijskih skladov (UAIS). Navedena uredba in ta direktiva bi morali skupno dodatno uskladiti pogoje za upravitelje skladov, ki delujejo na notranjem trgu, in olajšati čezmejno distribucijo skladov, ki jih upravljajo.

(3)  Zapolniti je treba regulativno vrzel in postopek za priglasitev sprememb v zvezi s KNPVP pristojnim organom uskladiti s postopkom uradnega obveščanja, ki je določen v Direktivi 2011/61/EU.

(4)  Uredba (EU) 2019/…+ dodatno krepi načela, ki veljajo za tržno komunikacijo, ki jo ureja Direktiva 2009/65/ES, ter razširi uporabo teh načel na UAIS, s čimer se doseže višji standard zaščite vlagateljev, ne glede na vrsto vlagatelja. Zato določbe Direktive 2009/65/ES v zvezi s tržno komunikacijo in dostopnostjo nacionalnih zakonov in predpisov, ki zadevajo ureditev trženja enot KNPVP, niso več potrebne in bi jih bilo treba črtati.

(5)  Določbe Direktive 2009/65/ES, ki od KNPVP zahtevajo, da vlagateljem dajo na razpolago zmogljivosti, kot jih izvajajo nekateri nacionalni pravni sistemi, so se izkazale za obremenjujoče. Poleg tega vlagatelji le redko uporabljajo lokalne zmogljivosti na način, kot je predviden v navedeni direktivi. Zdaj je preferenčna metoda za stike neposredna interakcija med vlagatelji in upravitelji sklada, –bodisi po elektronski pošti ali prek telefona, medtem ko se plačila in odkupi izvršujejo po drugih kanalih. Čeprav se te lokalne zmogljivosti trenutno uporabljajo za upravne namene, kot je čezmejna izterjava regulativnih pristojbin, bi bilo treba tovrstne težave obravnavati na druge načine, vključno s sodelovanjem med pristojnimi organi. Zato bi bilo treba določiti pravila, s katerimi bi se posodobile in opredelile zahteve za zagotavljanje zmogljivosti malim vlagateljem, države članice pa ne bi smele zahtevati lokalne fizične prisotnosti za zagotavljanje tovrstne zmogljivosti. Ta pravila bi morala v vsakem primeru zagotoviti, da bodo imeli vlagatelji dostop do informacij, do katerih so upravičeni.

(6)  Da se zagotovi dosledna obravnava malih vlagateljev, je potrebno, da zahteve v zvezi z zmogljivostmi veljajo tudi za UAIS, kadar jim države članice dovolijo trženje enot ali deležev alternativnih investicijskih skladov (AIS) malim vlagateljem na njihovem ozemlju.

(7)  Odsotnost jasnih in enotnih pogojev za prenehanje trženja enot ali deležev KNPVP ali AIS v državi članici gostiteljici ustvarja ekonomsko in pravno negotovost za upravitelje skladov. Zato bi bilo treba v direktivah 2009/65/ES in 2011/61/EU določiti jasne pogoje, pod katerimi je mogoč preklic ureditve za trženje za nekatere ali vse enote ali deleže. ▌Ti pogoji bi morali na eni strani uravnotežiti zmožnost kolektivnih naložbenih podjemov ali njihovih upraviteljev, da prekličejo ureditev za trženje njihovih deležev ali enot, kadar so postavljeni pogoji izpolnjeni, in na drugi strani interese tistih, ki vlagajo v te podjeme.

(8)  Možnost prenehanja trženja KNPVP ali AIS v določeni državi članici ne bi smela ustvariti stroškov za vlagatelje niti zmanjšati njihovih varoval iz Direktive 2009/65/ES ali Direktive 2011/61/EU, zlasti v zvezi z njihovo pravico do točnih informacij o nadaljnjih dejavnostih teh skladov.

(9)  Obstajajo primeri, da so dejavnosti predhodnega trženja UAIS, ki želi preveriti interes vlagateljev za določeno idejo za naložbo ali naložbeno strategijo, v različnih nacionalnih pravnih sistemov različno obravnavani. Opredelitev predhodnega trženja in pogoji, v katerih je dovoljeno, se med državami članicami, v katerih je predhodno trženje dovoljeno, zelo razlikujejo, med temo ko v drugih državah članicah koncept predhodnega trženja sploh ne obstaja. Za odpravo teh razlik bi bilo treba določiti harmonizirano opredelitev predhodnega trženja in postaviti pogoje, pod katerimi lahko EU UAIS izvaja predhodno trženje.

(10)  Da bi bilo predhodno trženje priznano kot tako na podlagi Direktive 2011/61/EU, bi moralo biti usmerjeno v potencialne vlagatelje in zadevati idejo za naložbo ali naložbeno strategijo, da bi preverili njihovo zanimanje za AIS ali razdelek, ki še ni ustanovljen ali ki je že ustanovljen, a še ni priglašen za trženje v skladu z navedeno direktivo. Posledično vlagatelji v obdobju predhodnega trženja ne bi smeli imeti možnosti vpisovanja enot ali deležev, dovoljeno pa ne bi smelo biti niti razdeljevanje vpisnih obrazcev ali podobnih dokumentov potencialnim profesionalnim vlagateljem, niti v obliki osnutka niti v končni obliki. EU UAIS bi morali zagotoviti, da vlagatelji ne kupijo enot ali deležev v AIS v okviru dejavnosti predhodnega trženja in da lahko vlagatelji, s katerimi je v okviru predhodnega trženja vzpostavljen stik, enote ali deleže v tem AIS pridobijo samo v okviru trženja, dovoljenega na podlagi Direktive 2011/61/EU. Vsak vpis enot ali deležev AIS, na katerega se nanašajo informacije, zagotovljene v okviru predhodnega trženja, ali enot ali deležev AIS, ustanovljenega na podlagi predhodnega trženja, s strani profesionalnih vlagateljev v 18 mesecih po tem, ko je EU UAIS začel predhodno trženje, bi moral šteti kot rezultat trženja in bi se morali zanj uporabljati ustrezni postopki obveščanja iz Direktive 2011/61/EU. Da bi zagotovili, da pristojni nacionalni organi lahko izvajajo nadzor na predhodnim trženjem v svoji državi članici, bi moral EU UAIS v dveh tednih od začetka predhodnega trženja pristojnim organom svoje matične države članice poslati neuradno pismo, v papirni ali elektronski obliki, v katerem bi med drugim zapisal, v katerih državah članicah izvaja ali je izvajal predhodno trženje, obdobja v poteka ali je potekalo predhodno trženje, vključno po potrebi s seznamom AIS in razdelkov AIS, ki so ali so bili predmet predhodnega trženja. Pristojni organi matične države članice EU UAIS bi morali o tem nemudoma obvestiti pristojne organe držav članic, v katerih EU UAIS izvaja ali je izvajal predhodno trženje.

(11)  EU UAIS bi morali zagotoviti, da je njihovo predhodno trženje ustrezno dokumentirano.

(12)  Nacionalni zakoni in drugi predpisi, ki so potrebni za uskladitev z Direktivo 2011/61/EU, in predvsem harmonizirana pravila o predhodnem trženju, ne bi smeli v nobenem primeru prikrajšati UAIS iz EU v primerjavi z UAIS, ki niso iz EU. To velja za aktualno stanje, ko UAIS, ki niso iz EU, nimajo enotne licence, in za primer, v katerem se začnejo uporabljati določbe o tovrstni enotni licenci iz Direktive 2011/61/EU.

(13)  Za zagotovitev pravne varnosti je pomembno uskladiti datume začetka uporabe nacionalnih zakonov, predpisov in upravnih določb za izvajanje te direktive in Uredbe (EU) 2019/ ...(7) v zvezi z zadevnimi določbami o trženju in predhodnem trženju.

(14)  V skladu s Skupno politično izjavo z dne 28. septembra 2011 držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih(8) se države članice zavezujejo, da bodo v upravičenih primerih obvestilu o ukrepih za prenos priložile enega ali več dokumentov, v katerih se pojasni razmerje med sestavnimi elementi direktive in ustrezajočimi deli nacionalnih instrumentov za prenos. Zakonodajalec meni, da je posredovanje teh dokumentov v primeru te direktive upravičeno –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 2009/65/ES

Direktiva 2009/65/ES se spremeni:

(1)  v členu 17(8) se dodata naslednja pododstavka:

▌"

„Kadar družba za upravljanje na podlagi spremembe iz prvega pododstavka ne bi bila več skladna s to direktivo, ▌pristojni organi matične države članice družbe za upravljanje v 15 delovnih dneh po prejemu vseh informacij iz prvega pododstavka obvestijo družbo za upravljanje, naj te spremembe ne izvede.

V tem primeru pristojni organi matične države članice družbe za upravljanje ustrezno obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice.

Kadar se sprememba iz prvega pododstavka izvede po tem, ko so bile informacije posredovane v skladu z drugim pododstavkom, in zaradi te spremembe družbe za upravljanje ni več skladna s to direktive, pristojni organi matične države družbe za upravljanje sprejmejo vse ustrezne ukrepe v skladu s členom 98 in brez nepotrebnega odlašanja obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice družbe za upravljanje o sprejetih ukrepih.“;

"

(2)  člen 77 se črta;

(3)  v členu 91 se odstavek 3 črta;

(4)  člen 92 se nadomesti z naslednjim besedilom:"

„Člen 92

1.  Države članice zagotovijo, da KNPVP v vsaki državi članici, v kateri namerava tržiti svoje enote, da na voljo zmogljivosti za izvajanje naslednjih nalog:

   (a) obdelovanje naročil ▌za vpis, ▌ponovni odkup ali izplačilo ter izvedba drugih izplačil imetnikom enot v zvezi z enotami KNPVP, in sicer v skladu s pogoji, določenimi v dokumentih, ki se zahtevajo na podlagi Poglavja IX;
   (b) zagotavljanje informacij vlagateljem, kako oddati naročila iz točke (a) in kako se plačuje izkupiček od ponovnega odkupa ali izplačila;
   (c) olajšanje obdelave informacij in dostopa do postopkov in ureditev iz člena 15 v zvezi z uveljavljanjem pravic vlagateljev, ki izhajajo iz njihovih naložb v KNPVP v državi članici, v kateri se KNPVP trži;
   (d) dajanje na voljo informacij in dokumentov, ki se zahtevajo na podlagi Poglavja IX, vlagateljem, in sicer v skladu s pogoji iz člena 94, za namene pregledovanja in pridobivanja kopij le-teh;
   (e) zagotavljanje informacij vlagateljem, ki so pomembne za naloge, ki jih zmogljivosti opravljajo, in sicer na trajnem nosilcu podatkov, in
   (f) delovanje kot kontaktna točka za komunikacijo s pristojnimi organi.

2.  Države članice ne zahtevajo fizične prisotnosti ▌KNPVP v državi članici gostiteljici ali da KNPVP imenujejo tretjo osebo za namene odstavka 1.

3.  ▌KNPVP zagotovi, da so zmogljivosti, tudi elektronske, za opravljanje nalog iz odstavka 1 zagotovljene:

   (a) ▌v uradnem jeziku ali enem izmed uradnih jezikov države članice, v kateri se KNPVP trži, ali v jeziku, ki ga odobrijo pristojni organi te države članice;
   (b) s strani KNPVP samega, s strani tretje osebe v skladu s predpisi in nadzorom, ki urejajo naloge, ki se izvajajo, ali s strani obeh;

Za namene točke (b) je treba v primeru, da naloge izvaja tretja oseba, njeno imenovanje dokazati s pisno pogodbo, v kateri je določeno, katerih nalog iz odstavka 1 ne izvaja ▌KNPVP, ter iz katere je razvidno, da bo tretja oseba od ▌KNPVP prejela vse potrebne informacije in dokumente.“;

"

(5)  ▌člen 93 se spremeni:

(a)  v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:"

„Uradno obvestilo vsebuje tudi podrobnosti, vključno z naslovom, ki jih pristojni organi države članice gostiteljice potrebujejo za zaračunavanje ali sporočanje regulativnih pristojbin ali dajatev, ki se uporabljajo, ter informacije o zmogljivostih za opravljanje nalog iz člena 92(1).“;

"

(b)   odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:"

„8. V primeru spremembe informacij v uradnem obvestilu, predloženem v skladu z odstavkom 1, ali spremembe razredov delnic, ki se bodo tržile, KNPVP o tem pisno obvesti pristojne organe matične države članice in države članice gostiteljice KNPVP vsaj en mesec, preden izvede to spremembo.

Kadar KNPVP na podlagi spremembe iz prvega pododstavka ne bi bil več skladen s to direktivo, ▌pristojni organi matične države članice KNPVP v 15 delovnih dneh po prejemu vseh informacij iz prvega pododstavka obvestijo KNPVP, naj te spremembe ne izvede.

V tem primeru pristojni organi matične države članice KNPVP ustrezno obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice KNPVP.

Kadar se sprememba iz prvega pododstavka izvede po tem, ko so bile informacije posredovane v skladu z drugim pododstavkom, in zaradi te spremembe KNPVP ni več skladen s to direktivo, pristojni organi matične države članice KNPVP sprejmejo vse ustrezne ukrepe v skladu s členom 98, vključno z izrecno prepovedjo trženja KNPVP, če je to potrebno, in brez nepotrebnega odlašanja obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice KNPVP o sprejetih ukrepih.“;

"

(6)  vstavi se naslednji člen:"

„Člen 93a

1.  ▌Države članice zagotovijo, da lahko KNPVP prekliče ureditev za trženje za enote, vključno, kadar je relevantno, v zvezi z razredi delnic, v državi članici, v zvezi s katerimi je predložil uradno obvestilo v skladu s členom 93, in kadar so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

   (a) splošna ponudba za ponovni odkup ali izplačilo, brez plačil ali odbitkov, vseh takšnih enot, ki jih imajo vlagatelji v tej državi članici, je objavljena javno vsaj 30 delovnih dni ter je naslovljena neposredno ali prek finančnih posrednikov posamezno na vse vlagatelje v tej državi članici, katerih identiteta je znana;
   (b) namen, da se prekliče ureditev za trženje takšnih enot v tej državi članici ▌, je javno objavljen prek javno dostopnega medija, tudi z elektronskimi sredstvi, ki se navadno uporablja za trženje KNPVP in je primeren za značilnega vlagatelja v KNPVP;
   (c) vse pogodbene ureditve s finančnimi posredniki ali delegati so spremenjene ali prekinjene z učinkom od datuma preklica, da bi preprečili vse nove ali nadaljnje, neposredne ali posredne ponudbe ali plasiranje enot, opredeljenih v uradnem obvestilu iz odstavka 2.

V informacijah iz točk (a) in (b) se jasno opišejo posledice za vlagatelje, če ne sprejmejo ponudbe za izplačilo ali ponovni odkup svojih enot.

Informacije iz točk (b) in (c) prvega pododstavka se predložijo v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice, v zvezi s katerimi je KNPVP predložil uradno obvestilo v skladu s členom 93, ali v jeziku, ki ga odobrijo pristojni organi te države članice.

Od datuma iz točke (c) prvega pododstavka KNPVP prekine vse nove ali nadaljnje, neposredne ali posredne ponudbe ali plasiranja svojih enot, ki so bile predmet preklica v tej državi članici.

2.  KNPVP pristojnim organom matične države članice predloži uradno obvestilo, ki vsebuje informacije iz točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka odstavka 1.

3.  Pristojni organi matične države članice KNPVP preverijo, ali je uradno obvestilo, ki ga je v skladu z odstavkom 2 predložil KNPVP, popolno. Pristojni organi matične države KNPVP najpozneje v 15 delovnih dneh po prejemu popolnega uradnega obvestila ▌to uradno obvestilo posredujejo pristojnim organom države članice, opredeljene v uradnem obvestilu iz odstavka 2, in ESMA.

Pristojni organi matične države članice KNPVP o posredovanju uradnega obvestila iz prvega pododstavka nemudoma obvestijo KNPVP.

4.  KNPVP vlagateljem, ki ohranijo svoje vložke v KNPVP, ter pristojnim organom matične države članice KNPVP zagotavlja informacije, ki se zahtevajo na podlagi členov 68 do 82 in na podlagi člena 94.

5.  Pristojni organi matične države članice KNPVP pristojnim organom države članice, opredeljene v uradnem obvestilu iz odstavka 2 tega člena, posredujejo informacije o vseh spremembah dokumentov iz člena 93(2).

6.   Pristojni organi države članice, opredeljene v uradnem obvestilu iz odstavka 2 tega člena, imajo enake pravice in obveznosti kot pristojni organi države članice gostiteljice KNPVP, kot je določena v členu 21(2), členu 97(3) in členu 108. Brez poseganja v druge dejavnosti spremljanja in nadzorna pooblastila iz člena 21(2) in člena 97 od datuma posredovanja na podlagi odstavka 5 tega člena pristojni organi države članice, opredeljene v uradnem obvestilu iz odstavka 2 tega člena, od zadevnega KNPVP ne zahtevajo, da dokaže skladnost z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo zahteve glede trženja iz člena 5 Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta*(9).

7.  Države članice za namene odstavka 4 dovolijo uporabo vseh elektronskih sredstev komunikacije ali drugih sredstev za komuniciranje na daljavo, če so informacije in sredstva za komuniciranje na voljo vlagateljem v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice, v kateri se nahaja vlagatelj, ali v jeziku, ki ga odobrijo pristojni organi te države članice.

_____________

* Uredba (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) 1286/2014 (UL L …).“;

"

(7)  v členu 95(1) se točka (a) črta.

Člen 2

Spremembe Direktive 2011/61/EU

Direktiva 2011/61/EU se spremeni:

(1)  v členu 4(1) se vstavi naslednja točka:"

„(aea) „predhodno trženje“ pomeni neposredno ali posredno zagotavljanje informacij ali sporočil o naložbenih strategijah ali idejah za naložbe s strani EU UAIS ali v njegovem imenu potencialnim profesionalnim vlagateljem s stalnim prebivališčem ali registriranim sedežem v Uniji, da se preveri, ali bi jih zanimal AIS ali razdelek, ki še ni ustanovljen, oziroma ki je ustanovljen, vendar še ni priglašen za trženje v skladu s členom 31 ali 32, v tej državi članici, v kateri imajo potencialni vlagatelji prebivališče ali registriran sedež, in ki v posameznih primerih ne pomeni naložbene ponudbe za potencialnega vlagatelja, naj vlaga v enote ali deleže tega AIS ali njegovega razdelka, ali plasiranja;“;

"

(2)  na začetku poglavja VI se vstavi naslednji člen:"

„Člen 30a

Pogoji za predhodno trženje v Uniji s strani EU UAIS

1.  Države članice zagotovijo, da lahko EU UAIS, ki ima dovoljenje, predhodno trži v Uniji, razen kadar so informacije, predstavljene potencialnim profesionalnim vlagateljem:

   (a) zadostne, da vlagateljem omogočajo, da se zavežejo k nakupu enot ali deležev določenega AIS;
   (b) enakovredne vpisnim obrazcem ali podobnim dokumentom v obliki osnutka ali končni obliki ali
   (c) enakovredne ▌ustanovitvenim dokumentom, prospektu ali ponudbeni dokumentaciji še neustanovljenega AIS v končni obliki ▌.

Kadar je na voljo osnutek prospekta ali ponudbene dokumentacije, ta ne sme vsebovati dovolj informacij, ki bi vlagateljem omogočale, da sprejmejo naložbeno odločitev, in mora biti v njem jasno navedeno, da:

   (a) ne predstavlja ponudbe ali poziva k vpisu enot ali deležev AIS in
   (b) se ne bi smelo zanašati na navedene informacije, ker so nepopolne in se lahko spremenijo.

▌Države članice zagotovijo, da EU UAIS ni obvezan obvestiti pristojnih organov o vsebini ali naslovnikih predhodnega trženja ali izpolniti druge pogoje ali zahteve, razen tistih, ki so določene v iz tem členu, preden začne opravljati predhodno trženje.

2.  EU UAIS zagotovijo, da vlagatelji ne kupijo enot ali deležev v AIS v okviru dejavnosti predhodnega trženja in da lahko vlagatelji, s katerimi je so bili v stiku v okviru predhodnega trženja, enote ali deleže v tem AIS pridobijo samo v okviru trženja, dovoljenega na podlagi člena 31 ali 32.

Kakršen koli vpis profesionalnih vlagateljev v 18 mesecih po tem, ko je EU UAIS začel s predhodnim trženjem, enot ali deležev AIS, navedenega v informacijah v okviru predhodnega trženja, ali AIS, ustanovljenega kot rezultat predhodnega trženja ▌, se šteje kot rezultat trženja in se zanj uporabljajo veljavni postopki uradnega obveščanja iz členov 31 in 32.

Države članice zagotovijo, da EU UAIS pristojnim organom matične države članice v dveh tednih od začetka predhodnega trženja pošlje neuradni dopis v papirni ali elektronski obliki. V dopisu navede države članice in obdobja, v katerih se izvaja ali se je izvajalo predhodno trženje, kratek opis predhodnega trženja, vključno z informacijami o predstavljenih naložbenih strategijah, in po potrebi seznam AIS in njihovih razdelkov, ki so ali so bili predmet predhodnega trženja. Pristojni organi matične države članice EU UAIS takoj obvestijo pristojne organe držav članic, v katerih EU UAIS izvaja ali je izvajal predhodno trženje. Pristojni organi države članice, v kateri se izvaja ali se je izvajalo predhodno trženje, lahko od pristojnih organov matične države članice EU UAIS zahtevajo nadaljnje informacije o predhodnem trženju, ki se izvaja ali se je izvajalo na njenem ozemlju.

3.  Tretja oseba opravlja predhodno trženje v imenu pooblaščenega EU UAIS le, kadar je ta pooblaščen kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta*, kot kreditna institucija v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta**, kot družba za upravljanje KNPVP v skladu z Direktivo 2009/65/ES, kot UAIS v skladu s to direktivo ali deluje kot vezani zastopnik v skladu z Direktivo 2014/65/EU. Za takšno tretjo osebo veljajo pogoji, določeni v tem členu.

4.  EU UAIS zagotovi, da je predhodno trženje ustrezno dokumentirano.

_____________

* Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

** Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).“;

"

(3)  ▌v členu 32(7) se drugi, tretji in četrti pododstavek nadomestijo z naslednjim:"

„Če na podlagi načrtovane spremembe UAIS upravljanje AIS ne bi bilo več skladno s to direktivo, ali UAIS na splošno ne bi več izpolnjeval te direktive, ustrezni pristojni organi matične države članice UAIS v 15 delovnih dneh po prejemu vseh informacij iz prvega pododstavka obvestijo UAIS, naj te spremembe ne izvede. V tem primeru pristojni organi matične države članice UAIS ustrezno obvestijo pristojne organe držav članic gostiteljic UAIS.

Če se načrtovana sprememba ne glede na prvi in drugi pododstavek vseeno izvede ali če pride do nenačrtovane spremembe, zaradi katere UAIS upravljanje AIS ni več skladno s to direktivo ali UAIS na splošno ne bi bil več skladen s to direktivo, pristojni organi matične države članice UAIS sprejmejo vse ustrezne ukrepe v skladu s členom 46, po potrebi pa tudi izrecno prepovedo trženje AIS in brez nepotrebnega odlašanja ustrezno obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice UAIS.

Če spremembe ne vplivajo na to, ali je UAIS upravljanje AIS skladno s to direktivo oziroma ali je UAIS skladen s to direktivo, pristojni organi matične države članice UAIS o teh spremembah v enem mesecu obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice UAIS.“;

"

(4)  vstavi se naslednji člen:"

„Člen 32a

Preklic ureditve za trženje enot ali deležev nekaterih ali vseh EU AIS v državah članicah, ki niso matična država članica UAIS

1.  Države članice zagotovijo, da lahko EU UAIS prekliče ureditev za trženje enot ali deležev nekaterih ali vseh EU AIS ▌v državi članici, v zvezi s katerimi je predložil obvestilo v skladu s členom 32, kadar so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

   (a) z izjemo AIS zaprtega tipa in skladov, ki jih ureja Uredba (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta*, je splošna ponudba za ponovni odkup ali izplačilo, brez plačil ali odbitkov, vseh takšnih enot ali deležev AIS, ki jih imajo vlagatelji v tej državi članici, javno na voljo vsaj 30 delovnih dni ter je naslovljena neposredno ali prek finančnih posrednikov posamezno na vse vlagatelje v tej državi članici, katerih identiteta je znana;
   (b) namera, da se prekliče ureditev za trženje enot ali deležev nekaterih ali vseh njegovih AIS v tej državi članici ▌, se objavi v javno dostopnem mediju, tudi v elektronski obliki, ki se navadno uporablja za trženje AIS in je primeren za značilnega vlagatelja v AIS;
   (c) vse pogodbene ureditve s finančnimi posredniki ali delegati se spremenijo ali prekinejo z učinkom od datuma preklica, da bi preprečili vse nove ali nadaljnje, neposredne ali posredne ponudbe ali plasiranje enot ali deležev, opredeljenih v uradnem obvestilu iz odstavka 2.

Od datuma iz točke (c) prvega pododstavka UAIS prekine vse nove ali nadaljnje, neposredne ali posredne ponudbe ali plasiranja enot ali deležev, ki jih upravlja v državi članici, v zvezi s katero je predložil uradno obvestilo v skladu z odstavkom 2.

2.  UAIS pristojnim organom matične države članice predloži uradno obvestilo, ki vsebuje informacije iz točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka odstavka 1.

3.  Pristojni organi matične države članice UAIS preverijo, ali je uradno obvestilo, ki ga je v skladu z odstavkom 2 predložil UAIS, popolno. Pristojni organi matične države UAIS najpozneje v 15 delovnih dneh po prejemu popolnega uradnega obvestila ▌to uradno obvestilo posredujejo pristojnim organom države članice, opredeljene v uradnem obvestilu iz odstavka 2, in ESMA.

Pristojni organi matične države članice UAIS o posredovanju uradnega obvestila iz prvega pododstavka nemudoma obvestijo UAIS.

V obdobju 36 mesecev od datuma iz točke (c) prvega pododstavka odstavka 1 UAIS ne izvaja predhodnega trženja enot ali deležev EU AIS iz uradnega obvestila ali v zvezi s podobnimi naložbenimi strategijami ali idejami v državi članicami, opredeljeni v obvestilu iz odstavka 2.

4.  UAIS vlagateljem, ki ohranijo svoje vložke v EU AIS, ter pristojnim organom matične države članice UAIS zagotovi informacije, ki se zahtevajo na podlagi členov 22 in 23.

5.  Pristojni organi matične države članice UAIS pristojnim organom države članice, opredeljene v uradnem obvestilu iz odstavka 2, posredujejo informacije o vseh spremembah dokumentov in informacij iz točk (b) do (f) Priloge IV.

6.  Pristojni organi države članice, opredeljene v uradnem obvestilu iz odstavka 2 tega člena, imajo enake pravice in obveznosti kot pristojni organi države članice gostiteljice UAIS, kot so določene v členu 45.

7.   Brez poseganja v druga nadzorna pooblastila iz člena 45(3) pristojni organi države članice, opredeljene v uradnem obvestilu iz odstavka 2 tega člena, od datuma posredovanja iz odstavka 5 tega člena od zadevnega UAIS ne zahtevajo, da dokaže skladnost z nacionalno zakonodajo in drugimi predpisi, ki urejajo zahteve glede trženja iz člena 5 Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta**(10).

8.  Države članice za namene odstavka 4 dovolijo uporabo vseh elektronskih sredstev komunikacije ali drugih sredstev za komuniciranje na daljavo.“;

_____________

* Uredba (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih (UL L 123, 19.5.2015, str. 98).

** Uredba (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) 1286/2014 (UL L …).“;

"

(5)  v členu 33(6) se drugi in tretji pododstavek nadomestita z naslednjim:"

„Če UAIS zaradi načrtovane spremembe ne bi več upravljal AIS skladno s to direktivo ali na splošno UAIS ne bi bil več skladen s to direktivo, ustrezni pristojni organi matične države članice UAIS v 15 delovnih dneh po prejemu vseh informacij iz prvega pododstavka obvestijo UAIS, naj te spremembe ne izvede.

Če se načrtovana sprememba ne glede na prvi in drugi pododstavek vseeno izvede ali če pride do nenačrtovane spremembe, zaradi katere UAIS ne bi več upravljal AIS skladno s to direktivo ali UAIS na splošno ne bi bil več skladen s to direktivo, pristojni organi matične države članice UAIS sprejmejo vse ustrezne ukrepe v skladu s členom 46 in o tem brez nepotrebnega odlašanja ustrezno obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice UAIS.“;

"

(6)  vstavi se naslednji člen:"

„Člen 43a

Zmogljivosti, ki so na voljo malim vlagateljem

1.  Brez poseganja v člen 26 Uredbe (EU) 2015/760 ▌države članice zagotovijo, da UAIS v vsaki državi članici, v kateri namerava tržiti enote ali deleže AIS malim vlagateljem, da na voljo zmogljivosti za opravljanje naslednjih nalog:

   (a) obdelovanje naročil vlagateljev za vpis, plačilo, ponovni odkup ali izplačilo v zvezi z enotami ali deleži AIS, in sicer v skladu s pogoji, določenimi v dokumentih ▌AIS;
   (b) zagotavljanje informacij vlagateljem, kako oddati naročila iz točke (a) in kako se plačuje izkupiček od ponovnega odkupa ali izplačila;
   (c) olajšanje obdelave informacij v zvezi z uveljavljanjem pravic vlagateljev, ki izhajajo iz njihovih naložb v AIS v državi članici, v kateri se AIS trži;
   (d) dajanje na voljo informacij in dokumentov, ki se zahtevajo na podlagi členov 22 in 23, vlagateljem za namene pregledovanja in pridobivanja kopij le-teh;
   (e) zagotavljanje informacij vlagateljem, ki so pomembne za naloge, ki jih zmogljivosti opravljajo, in sicer na trajnem nosilcu podatkov, kot je opredeljen v točki (m) člena 2(1) Direktive 2009/65/ES, in
   (f) delovanje kot kontaktna točka za komunikacijo s pristojnimi organi.

2.  Države članice ne zahtevajo fizične prisotnosti UAIS v državi članici gostiteljici ali da UAIS imenujejo tretjo osebo za namene odstavka 1.

3.  UAIS zagotovi, da so zmogljivosti, tudi elektronske, za opravljanje nalog iz odstavka 1 zagotovljene:

   (a) ▌v uradnem jeziku ali enem izmed uradnih jezikov države članice, v kateri se AIS trži, ali v jeziku, ki ga odobrijo pristojni organi te države članice;
   (b) ▌s strani UAIS samega, s strani tretje osebe v skladu s predpisi in nadzorom, ki urejajo naloge, ki se izvajajo, ali s strani obeh.

Za namene točke (b) je treba v primeru, da naloge izvaja tretja oseba, imenovanje tretje osebe dokazati s pisno pogodbo, v kateri je določeno, katerih nalog iz odstavka 1 ne izvaja UAIS, ter iz katere je razvidno, da tretja oseba od UAIS prejema vse potrebne informacije in dokumente.“;

"

(7)  vstavi se naslednji člen:"

„Člen 69a

Ocena ureditve z enotno licenco

Pred začetkom veljavnosti delegiranih aktov iz člena 67(6), na podlagi katerih začnejo veljati pravila iz člena 35 in členov 37 do 41, Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, pri čemer upošteva rezultate ocene ureditve z enotno licenco iz te direktive, vključno z razširitvijo tega režima na UAIS, ki niso iz EU. Poročilu se po potrebi priloži zakonodajni predlog.“;

"

(8)  v Prilogi IV se dodata naslednji točki:"

„(i) podrobnosti, vključno z naslovom, ki jih pristojni organi države članice gostiteljice potrebujejo za zaračunavanje ali sporočanje regulativnih pristojbin ali dajatev, ki se uporabljajo;

   (j) informacija o zmogljivostih za opravljanje nalog iz člena 43a.“;

"

Člen 3

Prenos direktive

1.  Države članice sprejmejo in objavijo nacionalne zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do ... [24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive]. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Te predpise uporabljajo od ... [24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive].

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ocena

Komisija do ... [60 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive] na podlagi javnega posvetovanja in po razpravah z ESMA in pristojnimi organi oceni izvajanje te direktive. Komisija do ... [72 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive] predloži poročilo o uporabi te direktive.

Člen 5

Pregled

Komisija do ... [48 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive] predloži poročilo, v katerem med drugim oceni, ali je smiselno usklajevati določbe, ki se uporabljajo za družbe za upravljanje KNPVP, ki preverjajo interes vlagateljev za določeno idejo za naložbe oziroma naložbeno strategijo, in ali so v ta namen potrebne spremembe Direktive 2009/65/ES.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V ...

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)UL C 367, 10.10.2018, str. 50.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019.
(3) Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), UL L 302, 17.11.2009, str. 32.
(4) Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 7.7.2011, str. 1).
(5) Uredba (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) 1286/2014 (UL L …).
(6)+ UL: prosimo, vstavite v besedilo številko uredbe iz dokumenta PE-CONS .../... (2018/0045(COD)), v opombo pa številko, datum in sklic na Uradni list navedene uredbe.
(7)+ UL: prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE‑CONS .../... (2018/0045(COD)).
(8)UL C 369, 17.12.2011, str. 14.
(9)+ UL: prosimo, vstavite v besedilo številko uredbe iz dokumenta PE-CONS .../... (2018/0045(COD)), v opombo pa številko, datum in sklic na Uradni list navedene uredbe.
(10)+ UL: prosimo, vstavite v besedilo številko uredbe iz dokumenta PE-CONS .../... (2018/0045(COD)), v opombo pa številko, datum in sklic na Uradni list navedene uredbe.

Zadnja posodobitev: 18. april 2019Pravno obvestilo