Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0045(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0431/2018

Внесени текстове :

A8-0431/2018

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0368

Приети текстове
PDF 263kWORD 74k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Регламент) ***I
P8_TA-PROV(2019)0368A8-0431/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0110),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0110/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 27 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0431/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 50.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013, (ЕС) № 346/2013 и (ЕС) № 1286/2014
P8_TC1-COD(2018)0045

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Разнородните регулаторни и надзорни подходи по отношение на трансграничната дистрибуция на алтернативни инвестиционни фондове (АИФ), съгласно определението в Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(3), включително европейските фондове за рисков капитал (EuVECA), съгласно определението в Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета(4), европейските фондове за социално предприемачество (EuSEF), съгласно определението в Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета(5), и Европейските фондове за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ), съгласно определението в Регламент (ЕС) № 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета(6), както и предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по смисъла на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7) водят до разпокъсаност и пречки пред трансграничното предлагане и достъп на АИФ и ПКИПЦК, което от своя страна може да попречи на тяхното предлагане в други държави членки. ПКИПЦК би могло да бъде управлявано външно или вътрешно в зависимост от правната му форма. Разпоредбите на настоящия регламент отнасящи се до управляващите дружества на ПКИПЦК следва да се прилагат както спрямо дружествата, чиято основна дейност е управлението на ПКИПЦК, така и спрямо ПКИПЦК, които не са определили управляващо дружество на ПКИПЦК. В

(2)  С оглед повишаване на ефективността на нормативната уредба, приложима за предприятията за колективно инвестиране, и подобряване на защитата на инвеститорите маркетинговите съобщения, отправени до инвеститорите в АИФ и ПКИПЦК следва да са разпознаваеми като такива, а в тях следва да бъдат описани на еднакво видно място рисковете и ползите от закупуването на дялове или акции от АИФ и ПКИПЦК. Освен това цялата информация, включена в маркетинговите съобщения, отправени до инвеститорите, следва да бъде представена по коректен, ясен и неподвеждащ начин. За гарантиране на защитата на инвеститорите и осигуряване на еднакви условия на конкуренция между АИФ и ПКИПЦК стандартите за маркетинговите съобщения следва да се прилагат за маркетинговите съобщения на АИФ и ПКИПЦК.

(3)  В маркетинговите съобщения, отправени до инвеститорите в АИФ и ПКИПЦК, следва да се посочва къде, как и на какъв език инвеститорите могат да получат обобщена информация относно правата на инвеститорите и в тях следва ясно да се посочва, че лицата, управляващи алтернативни инвестиционин фондове (ЛУАИФ), управителите на EuVECA, управителите на EuSEF или управляващото дружество на ПКИПЦК (наричани заедно „управители на предприятия за колективно инвестиране“) имат правото да прекратят договореностите за предлагане на пазара.

(4)  За да се увеличат прозрачността и защитата на инвеститорите и да се улесни достъпът до информация относно националните законови, подзаконови и административни разпоредби, приложими към маркетинговите съобщения, компетентни органи следва да публикуват такива текстове на своите уебсайтове минимум на език, обичайно използван в сферата на международните финанси, включително неофициалните им резюмета, които биха позволили на управителите на предприятия за колективно инвестиране да получат обща представа за тези законови, подзаконови и административни разпоредби. Публикуването следва да бъде единствено с информативна цел и да не поражда правни задължения. По същите причини Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари, ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета(8), следва да създаде централна база данни, съдържаща резюмета на националните изисквания за маркетингови съобщения и хипервръзки към информацията, публикувана на уебсайтовете на компетентните органи.

(5)  За да се насърчават добрите практики за защита на инвеститорите, заложени в националните изисквания за справедливи и ясни маркетингови съобщения, включително онлайн аспектите на маркетинговите съобщения, ЕОЦКП следва да издава насоки за прилагането на тези изисквания по отношение на маркетинговите съобщения.

(6)  Компетентните органи следва да могат да изискват предварително уведомяване за маркетинговите съобщения с цел извършването на предварителна проверка дали тези съобщения са в съответствие с настоящия регламент и другите приложими изисквания, като например дали маркетинговите съобщения са разпознаваеми като такива, дали рисковете и ползите, свързани със закупуването на дялове от ПКИПЦК и — ако държавата членка разрешава предлагането на АИФ на инвеститори на дребно — рисковете и ползите, свързани със закупуването на дялове или акции от АИФ, са описани на еднакво видно място и дали цялата информация в маркетинговите съобщения е представена по коректен, ясен и неподвеждащ начин. Тази проверка следва да се извършва в рамките на ограничен срок от време. Когато компетентните органи изискват предварително уведомяване, това не следва да ги възпрепятства да извършват последваща проверка на маркетинговите съобщения.

(7)  Компетентните органи следва да докладват на ЕОЦКП за резултатите от тези проверки, исканията за изменения и санкциите, наложени на управителите на предприятия за колективно инвестиране. С оглед повишаване на осведомеността и прозрачността относно правилата, приложими за маркетинговите съобщения, от една страна, и гарантиране на защитата на инвеститорите, от друга страна, ЕОЦКП следва всяка втора година да изготвя и изпраща на Европейския парламент, Съвета и Комисията доклад относно тези правила и прилагането им на практика въз основа на предварителните и последващите проверки на маркетинговите съобщения от страна на компетентните органи.

(8)  За да се гарантира равнопоставеността на лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, и те да бъдат улеснени при вземането на решения относно това дали да участват в трансгранична дистрибуция на инвестиционни фондове, е важно таксите и разходите, начислявани от компетентните органи за ▌надзора на трансграничните дейности, да са пропорционални на извършваните надзорни задачи ида бъдат публично оповестявани и публикувани на уебсайтовете на компетентните органис цел повишаване на прозрачността. По същата причина хипервръзките към информацията, публикувана на уебсайтовете на компетентните органи във връзка с таксите и разходите, следва да бъдат публикувани на уебсайта на ЕОЦКП, за да съществува централен информационен пункт. Уебсайтът на ЕОЦКП следва също така да съдържа интерактивен инструмент, даващ възможност за индикативно изчисляване на тези такси и разходи, начислявани от компетентните органи.

(9)  За да се осигури по-добро възстановяване на таксите или разходитеи да се засилят прозрачността и яснотата по отношение на структурата на таксите и разходите, когато такива такси или разходи се начисляват от компетентните органи, управителите на предприятия за колективно инвестиране следва да получават фактура, индивидуално искане за плащане или платежно нареждане, в които ясно се посочва размерът на дължимите такси и разходи и начините на плащане.

(10)  Тъй като в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП следва да наблюдава и оценява пазарните тенденции, попадащи в сферата на неговата компетентност, е целесъобразно и необходимо да бъдат задълбочени неговите познания чрез разширяване на вече съществуващите бази данни на ЕОЦКП, като в тях бъде включена централна база данни с опис на всички ЛУАИФ и ПКИПЦК, които се предлагат на пазара трансгранично, управителите на тези предприятия за колективно инвестиране, и държавите членки, в които се осъществява предлагането на пазара. За целта, и за да се предостави възможност на ЕОЦКП да поддържа актуална централната база данни , компетентните органи следва да предават на ЕОЦКП информация относно уведомленията, уведомителните писма и информацията, която са получили съгласно директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС във връзка с трансграничната дейност по предлагане на пазара, както и информация относно всяка промяна в тази информация, която следва да бъде отразена в тази база данни. Във връзка с това ЕОЦКП следва да създаде портал за уведомления, на който компетентните органи следва да качват всички документи относно трансграничната дистрибуция на ПКИПЦК и АИФ.

(11)  С цел да се осигурят еднакви условия на конкуренция между допустимите фондове за рисков капитал съгласно определението в Регламент (ЕС) № 345/2013 или допустимите фондове за социално предприемачество съгласно определението в Регламент (ЕС) № 346/2013, от една страна, и останалите АИФ, от друга, е необходимо в тези регламенти да се включат правила за предварително предлагане, идентични на правилата за предварително предлагане, установени в Директива 2011/61/ЕС. Тези правила следва да дадат възможност на управителите, регистрирани в съответствие с посочените регламенти, да се насочват към инвеститори, като проверяват нагласата им към бъдещи инвестиционни възможности или стратегии посредством допустими фондове за рисков капитал или допустими фондове за социално предприемачество.

(12)  В съответствие с Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета(9) някои дружества и лица, посочени в член 32 от същия регламент, се освобождават от задълженията по посочения регламент до 31 декември 2019 г. В посочениярегламент също така се предвижда Комисията да го преразгледа до 31 декември 2018 г., за да оцени, наред с другото, дали посоченият преходен период на освобождаване следва да се удължи или дали след определянето на всички необходими корекции разпоредбите относно ключова информация за инвеститорите в Директива 2009/65/ЕО следва да бъдат заменени от или приравнени на основния информационен документ съгласно предвиденото в посочениярегламент .

(13)  За да се даде възможност на Комисията да извърши преразглежданетов съответствие с Регламент (ЕС) № 1286/2014, както е първоначално предвидено , крайният срок за преразглеждане следва да се удължи с 12 месеца. Компетентната комисия на Европейския парламент следва да съдейства на Комисията в процеса на преразглеждане чрез организиране на изслушване по темата със съответните заинтересовани страни, представляващи интересите на сектора и на потребителите.

(14)  За да се избегне възможността инвеститорите да получават два различни документа за предварително оповестяване, а именно документ с ключова информация за инвеститорите в ПКИПЦК, съгласно изискванията на Директива 2009/65/ЕО, и основен информационен документ, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1286/2014, за едно и също предприятие за колективно инвестиране, докато законодателните актове, произтичащи от преразглеждането от страна на Комисията в съответствие със същия регламент са в процес на приемане и изпълнение, преходният период на освобождаване от задълженията в съответствие с посочения регламент следва да се удължи с 24 месеца. Без да се засяга това удължаване, всички участващи институции и надзорни органи следва да се стремят да действат възможно най-бързо, за да улеснят прекратяването на временното освобождаване.

(15)  На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приеме технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕОЦКП, по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за публикациите и уведомленията, подавани от компетентните органи във връзка с националните законови, подзаконови и административни разпоредби и техните резюмета, отнасящи се до приложимите на тяхна територия изисквания по отношение на предлагането, равнищата на таксите или разходите, начислявани от тях за трансграничните дейности, и когато е приложимо, съответните методологии за изчисляването им. Освен това, за да се подобри предаването към ЕОЦКП, техническите стандарти за изпълнение следва също така да бъдат приети по отношение на уведомленията, уведомителните писма и информацията относно трансграничните дейности по предлагане на пазара, изисквани съгласно Директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС и техническите правила, необходими за функционирането на създаден от ЕОЦКП портал за уведомления. Комисията следва да приеме тези технически стандарти за изпълнение чрез актове за изпълнение съгласно член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(16)  Необходимо е да се уточни информацията, която трябва да се съобщава на ЕОЦКП на всяко тримесечие, за да се актуализират базите данни на всички предприятия за колективно инвестиране и на техните управители.

(17)  Всяка обработка на лични данни, извършвана в рамките на настоящия регламент, като например обмен или прехвърляне на лични данни от компетентните органи, следва да бъде предприета в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(10) и всеки обмен или предаване на информация от ЕОЦКП следва да бъде предприет в съответствие с Регламент (ЕО) № 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета(11).

(18)  За да се даде възможност на компетентните органи да упражняват възложените им в настоящия регламент задачи, държавите членки следва да гарантират, че тези органи разполагат с всички необходими правомощия за извършване на надзор и разследване.

(19)  До ... [5 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията следва да направи оценка на прилагането на настоящия регламент. В оценката следва да бъдат взети предвид пазарните тенденции и да се проучи дали въведените мерки са подобрили трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране.

(20)  До... [2 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията следва да публикува доклад относно проявяването на инвеститорски интерес и търсенето по собствена инициатива на инвеститор, в който се посочва степента на използване на тази форма на записване на фондове, нейното географско разпространение, включително в трети държави, и въздействието ѝ върху паспортния режим.

(21)  С цел да се гарантира правната сигурност е необходимо да се съгласуват началните дати на прилагане на националните законови, подзаконови и административни разпоредби, с които се изпълняват разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/.... на Европейския парламент и на Съвета(12)(13) и на настоящия регламент по отношение на разпоредбите относно маркетинговите съобщения и предварителното предлагане.

(22)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно повишаване на пазарната ефективност при изграждането на съюза на капиталовите пазари, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради последиците от предвиденото действие може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват единни правила за публикуването на националните разпоредби относно изискванията по отношение на предлагането за предприятията за колективно инвестиранеи относно маркетинговите съобщения, отправени до инвеститорите, , както и относно общи принципи затаксите и разходите, начислявани на лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, във връзка с техните трансгранични дейности. Предвижда се също и създаване на централна база данни за трансграничното предлагане на пазара на предприятия за колективно инвестиране.

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага за:

a)  лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции

б)  управляващите дружества на ПКИПЦК, включително ПКИПЦК, които не са определили управляващо дружество на ПКИПЦК;

в управителите на EuVECA; и

г)  управителите на EuSEF

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

a)  „алтернативни инвестиционни фондове“ или „АИФ“ означава АИФ съгласно определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС и включват EuVECA, EuSEF и ЕФДИ;

б)  „лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“ или „ЛУАИФ“ означава ЛУАИФ съгласно определението в член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС, получили разрешение в съответствие с член 6 от посочената директива;

в)  „управител на EuVECA“ означава управител на допустим фонд за рисков капитал съгласно определението в член 3, първа алинея, буква в) от Регламент (ЕС) № 345/2013, регистриран в съответствие с член 14 от същия регламент;

г)  „управител на EuSEF“ означава управител на допустим фонд за социално предприемачество съгласно определението в член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 346/2013 и регистриран в съответствие с член 15 от същия регламент;

д)  „компетентни органи“ означава компетентни органи съгласно определението в член 2, параграф 1, буква з) от Директива 2009/65/ЕО или компетентни органи съгласно определението в член 4, параграф 1, буква е) от Директива 2011/61/ЕС или компетентни органи на АИФ от ЕС съгласно определението в член 4, параграф 1, буква з) от Директива 2011/61/ЕС;

е)  „държава членка по произход“ означава държавата членка, в която е седалището на ЛУАИФ, на управителя на EuVECA, на управителя на EuSEF или на управляващото дружество на ПКИПЦК;

ж)  „ПКИПЦК“ означава ПКИПЦК, получило разрешение съгласно член 5 от Директива 2009/65/ЕО;

з)  „управляващо дружество на ПКИПЦК“ означава управляващо дружество съгласно определението в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО.

Член 4

Изисквания по отношение на маркетинговите съобщения

1.  ЛУАИФ, управителите на EuVECA, управителите на EuSEF и управляващите дружества на ПКИПЦК гарантират, че всички маркетингови съобщения, отправени до инвеститорите, са разпознаваеми като такива и в тях са описани по еднакво видим начин рисковете и ползите от закупуването на дялове или акции от АИФ или на дялове от ПКИПЦК, както и че цялата информация, включена в маркетинговите съобщения, е коректна, ясна и неподвеждаща.

2.  Управляващите дружества на ПКИПЦК гарантират, че маркетинговите съобщения, съдържащи конкретна информация за ПКИПЦК, не противоречат на и не намаляват значимостта на информацията, която се съдържа в посочения в член 68 от Директива 2009/65/ЕО проспект или в ключовата информация за инвеститорите, посочена в член 78 от посочената директива. Управляващите дружества на ПКИПЦК гарантират, че всички маркетингови съобщения информират за съществуването на проспект и наличието на ключовата информация за инвеститорите. В тези маркетингови съобщения се уточнява къде, как и на какъв език инвеститорите или потенциалните инвеститори могат да получат проспекта и ключовата информация за инвеститорите и се предоставят хипервръзки към тези документи или адресите на уебсайтовете им.

3.  В маркетинговите съобщения, посочени в параграф 2, се уточнява къде, как и на какъв език инвеститорите или потенциалните инвеститори могат да получат резюме за правата на инвеститорите и се посочва електронна хипервръзка към такова резюме, което включва, по целесъобразност, информация относно достъп до механизма за колективна защита на равнището на Съюза и на национално равнище, в случай на съдебен спор.

В тези маркетингови съобщения се съдържа също така ясна информация, че управителите или управляващите дружества, посочени в параграф 1 от настоящия член, може да решат да прекратят договореностите за предлагане на пазара на своите предприятия за колективно инвестиране в съответствие с член 93а от Директива 2009/65/ЕО и член 32а от Директива 2011/61/ЕС.

4.  ЛУАИФ, управителите на EuVECA и управителите на EuSEF гарантират, че маркетинговите съобщения, които включват покана за закупуване на дялове или акции от АИФ и които съдържат конкретна информация за АИФ, не противоречат на информацията, която трябва да бъде оповестена пред инвеститорите в съответствие с член 23 от Директива 2011/61/ЕС, с член 13 от Регламент (ЕС) № 345/2013 или съответно с член 14 от Регламент (ЕС) № 346/2013 и не намаляват нейното значение.

5.  Параграф 2 от настоящия член се прилага mutatis mutandis към АИФ, които публикуват проспект в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета(14) или в съответствие с националното право или прилагат правилата по отношение на формата и съдържанието на ключовата информация за инвеститорите, посочена в член 78 от Директива 2009/65/ЕО.

6.  До ...[24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] ЕОЦКП издава насоки, които след това периодично актуализира, относно прилагането на изискванията по отношение на посочените в параграф 1 маркетингови съобщения, като бъде отчетено, че тези съобщения могат да бъдат направени онлайн.

Член 5

Публикуване на националните разпоредби за изискванията по отношение на предлагането

1.  Компетентните органи публикуват и актуализират на своите уебсайтове актуална и пълна информация относно приложимите национални законови, подзаконови и административни разпоредби, съдържащи изискванията по отношение на предлагането на АИФ и ПКИПЦК, и техните резюмета минимум на един език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

2.  Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП ▌относно хипевръзките към уебсайтовете на компетентните органи, на които се публикува информацията, посочена в параграф 1.

Компетентните органи уведомяват без ненужно забавяне ЕОЦКП за всяка промяна в информацията, подадена съгласно първата алинея от настоящия параграф.

3.  ЕОЦКП разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартните формуляри, образци и процедури за публикациите и уведомленията по настоящия член.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до ... [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в първата алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 6

Централна база данни на ЕОЦКП за националните разпоредби относно изискванията по отношение на предлагането

До ... [30 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] ЕОЦКП публикува и поддържа на своя уебсайт централна база данни, съдържаща резюметата, посочени в член 5, параграф 1, както и хипервръзките към уебсайтовете на компетентните органи, посочени в член 5, параграф 2.

Член 7

Предварителна проверка на маркетинговите съобщения

1.  Компетентните органи могат единствено с цел проверка на съответствието с настоящия регламент и с националните разпоредби за изискванията по отношение на предлаганетода изискват предварително уведомяване за маркетинговите съобщения, които управляващите дружества на ПКИПЦК, ▌възнамеряват да използват пряко или косвено в отношенията си с инвеститорите.

Посоченото в първата алинея изискване за предварително уведомяване не представлява предварително условие за предлагането на дялове от ПКИПЦК и не е част от процедурата по уведомяване, посочена в член 93 от Директива 2009/65/ЕО.

Когато компетентните органи изискват посоченото в първата алинея предварително уведомяване, те — в срок от 10 работни дни от получаване на маркетинговите съобщения — информират управляващото дружество на ПКИПЦК за всяко искане за изменение на неговите маркетингови съобщения.

Предварителното уведомяване, посочено в първа алинея, може да се изисква системно или в съответствие с всички други практики за проверка и не засяга надзорни правомощия за последваща проверка на маркетингови съобщения.

2.  Компетентните органи, които изискват предварително уведомяване за маркетинговите съобщения, установяват, прилагат и публикуват на своите уебсайтове процедури за такова предварително уведомяване. Вътрешните правила и процедури гарантират прозрачното и недискриминационно третиране на всички ПКИПЦК, независимо от това в коя държава членка са получили разрешение.

3.  Когато ▌ЛУАИФ, управителите на EuVECA или на EuSEF предложат ▌дялове или акции от своите АИФ на инвеститорите на дребно, параграфи 1 и 2 ▌се прилагат mutatis mutandis за тези ЛУАИФ, управители на EuVECA или EuSEF.

Член 8

Доклад на ЕОЦКП относно маркетинговите съобщения

1.   До 31 март 2021 г. и всяка втора година след това, компетентните органи ▌докладват на ЕОЦКП ▌следните данни:

a)  броя на исканията за изменения на маркетинговите съобщения, поставени въз основа на предварителна проверка, когато е приложимо;

б)  броя на исканията за изменения и решения, взети въз основа на последващи проверки, като ясно се посочват най-често срещаните нарушения, включително описание и естеството на тези нарушения;

в)  описание на най-често срещаните нарушения на изискванията, посочени в член 4; както и

г)  един пример за всяко от нарушенията, посочени в букви б) и в).

2.   До 30 юни 2021 г.и всяка втора година след това, ЕОЦКП представя доклад на Европейския парламент, Съвета и Комисията, в който се прави преглед на изискванията по отношение на предлагането, посочени в член 5, параграф 1, във всички държави членки и който съдържа анализ на въздействието на националните законови, подзаконови и административни разпоредби, уреждащи маркетинговите съобщения, въз основа и на информацията, получена в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

Член 9

Общи принципи относно таксите или разходите

1.  Когато компетентните органи начисляват такси или разходитезаизпълнението на своите задължения във връзка с трансграничните дейности на ЛУАИФ, управителите на EuVECA, управителите на EuSEF и управляващите дружества на ПКИПЦК, такива такси или разходи са съобразени с общите разходи, свързани с ▌изпълнението на задачите на компетентния орган.

2.  За таксите и разходите, посочени в параграф 1 от настоящия член компетентните органи изпращат фактура, индивидуално искане за плащане или платежно нареждане, като ясно определят начините на плащане и датата, на която плащането е дължимо до адреса, посочен в член 93, параграф 1, трета алинея от Директива 2009/65/ЕО или в приложение IV, точка i) от Директива 2011/61/ЕС.

Член 10

Публикуване на националните разпоредби относно таксите и разходите

1.  До ... [6 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] компетентните органи публикуват и поддържат на своите уебсайтове актуална информация, в която са изброени таксите или разходите, посочени в член 9, параграф 1, или, когато е приложимо, използваните методологии за изчисляване на тези такси или разходи, минимум на един език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

2.  Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за хипервръзките към уебсайтовете на компетентните органи, на които се публикува информацията, посочена в параграф 1.

3.  ЕОЦКП разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартните формуляри, образци и процедури за публикациите и уведомленията по настоящия член.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до ... [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в първата алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 11

Публикация на ЕОЦКП за таксите и разходите

1.   До ... [30 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] ЕОЦКП публикува на своя уебсайт хипервръзки към уебсайтовете на компетентните органи, посочени в член 10, параграф 2. Тези хипервръзки се актуализират.

2.  До ... [30 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] ЕОЦКП разработва и предоставя на своя уебсайт интерактивен инструмент, свободно достъпен минимум на един език, обичайно използван в сферата на международните финанси, който дава възможност за индикативно изчисляване на таксите и разходите, посочени в член 9, параграф 1. Този инструмент се актуализира.

Член 12

Централна база данни за трансграничното предлагане на АИФ и ПКИПЦК

1.  До ... [30 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] ЕОЦКП публикува ▌на своя уебсайт централна база данни за трансграничното предлагане на АИФ и ПКИПЦК, свободно достъпна на език, обичайно използван в сферата на международните финанси, в която са изброени▌:

a)  всички АИФ, които се предлагат в държава членка, различна от държавата членка по произход, техния ЛУАИФ, управител на EuSEF или на EuVECA , както и държавите членки, в които те се предлагат; както и

б)  всички ПКИПЦК, които се предлагат в държава членка, различна от държавата членка по произход на ПКИПЦК съгласно определеното в член 2, параграф 1, точка д) от Директива 2009/65/ЕО, тяхното управляващо дружество на ПКИПЦК, както и държавите членки, в които те се предлагат.

Тази централна база данни се актуализира .

2.  Задълженията в настоящия член и в член 13, свързани с базата данни, посочена в параграф 1 от настоящия член, не засягат задълженията, свързани със списъка, посочен в член 6, параграф 1, втора алинея от Директива 2009/65/ЕО, централния публичен регистър, посочен в член 7, параграф 5, втора алинея от Директива 2011/61/ЕС, централната база данни, посочена в член 17 от Регламент (ЕС) № 345/2013, и централната база данни, посочена в член 18 от Регламент (ЕС) № 346/2013.

Член 13

Стандартизиране на уведомленията до ЕОЦКП

1.  На всеки три месеца компетентните органи на държавите членки по произход съобщават на ЕОЦКП информацията, необходима за създаването и поддържането на централната база данни, посочена в член 12 от настоящия регламент, по отношение на всяко уведомление, уведомително писмо или ▌информация, посочена в ▌член 93, параграф 1 и член 93а, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО и в член 31, параграф 2, ▌член 32, параграф 2 и член 32а, параграф 2 ▌от Директива 2011/61/ЕС, както и всички промени в тази информация, ако тези промени биха довели до промяна на информацията в тази централна база данни.

2.  ЕОЦКП създава портал за уведомления, в който всеки компетентен орган въвежда всички документи, посочени в параграф 1.

3.  ЕОЦКП разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на информацията, която трябва да бъде съобщена, както и на формулярите, образците и процедурите за съобщаването на информацията от страна на компетентите органи за целите на параграф 1 и техническите условия, необходими за функционирането на портала за уведомления, посочен в параграф 2.

ЕОЦКП представя тези проекти на технически стандарти за изпълнение на Комисията до ... [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставят правомощия да приема техническите стандарти за изпълнение по първа алинея от настоящия параграф в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 14

Правомощия на компетентните органи

1.  Компетентните органи разполагат с всички надзорни правомощия и правомощия за разследване, които са необходими за изпълнение на техните задачи съгласно настоящия регламент.

2.  Предоставените на компетентните органи правомощия съгласно директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС, регламенти (ЕС) № 345/2013, (ЕС) № 346/2013 и (ЕС) 2015/760, включително правомощията свързани със санкциите или други мерки, се упражняват също и по отношение на управителите, посочени в член 4 от настоящия регламент.

Член 15

Изменения на Регламент (ЕС) № 345/2013

Регламент (ЕС) № 345/2013 се изменя, както следва:

(1)  В член 3 се добавя следната буква:"

„о) „предварително предлагане“ означава ▌предоставяне на информация или комуникация, пряко или косвено, за инвестиционни стратегии или инвестиционни идеи, извършвано от управител на допустим фонд за рисков капитал или от негово име, на потенциалните инвеститори с местоживеене или със седалище в Съюза , с цел да се провери интересът им по отношение на допустим фонд за рисков капитал, който все още не е установен, или на допустим фонд за рисков капитал, който е установен, но за който все още не е постъпило уведомление за предлагане на пазара в съответствие с член 15 в държавата членка на местоживеене на потенциалните инвеститори или в която те имат седалище, и което при всички случаи не съставлява предложение или пласиране спрямо потенциалния инвеститор за инвестиране в дялове или акции на този допустим фонд за рисков капитал;

"

(2)  Вмъква се следният член:"

„Член 4a

1.  Управител на допустим фонд за рисков капитал може да извършва предварително предлагане в Съюза, освен ако представената на потенциалните инвеститори информация:

   a) е достатъчна, за да позволи ангажирането на инвеститорите с придобиването на дялове или акции от определен допустим фонд за рисков капитал;
   б) представлява ▌формуляри за записване или други подобни документи в проектна или окончателна форма ▌; или
   в) представлява учредителни документи, проспект или документи за предлагане на все още неустановен допустими фонд за рисков капитал, в окончателна форма.

Когато се предоставят проект на проспект или документи за предлагане, те не трябва да съдържат информация, достатъчна, за да позволи на инвеститорите да вземат инвестиционно решение, а трябва да посочват ясно, че:

   a) не представляват предложение или покана за записване на дялове или акции на допустим фонд за рисков капитал; и
   б) на информацията, представена в тях, не следва да се разчита, защото е непълна и може да бъде променена.

2.  Компетентните органи не изискват от управител на допустим фонде за рисков капитал да уведомява компетентните органи за съдържанието или адресатите на предварително предлагане, нито да изпълнява каквито и да е условия или изисквания, различни от посочените в настоящия член, преди да започне предварително предлагане.

3.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал гарантират, че инвеститорите не придобиват дялове или акции в допустим фонд за рисков капитал посредством предварително предлагане и че инвеститорите, с които е осъществен контакт като част от предварителното предлагане, може да придобиват дялове или акции само в допустим фонд за рисков капитал посредством предлагане, разрешено в съответствие с член 15.

Всяко записване от страна на професионални инвеститори в рамките на 18 месеца след като управител на допустим фонд за рисков капитал е започнал предварително предлагане, на дялове или акции от допустим фонд за рисков капитал, посочен в информацията, предоставена в хода на предварителното предлагане, или от допустим фонд за рисков капитал, установен в резултат на предварителното предлагане, се счита за следствие от предлагането и подлежи на приложимите процедури за уведомяване, посочени в член 15.

4.  В рамките на 2 седмици от започването на предварителното предлагане управителите на допустим фонд за рисков капитал изпращат на компетентните органи на своята държава членка по произход неофициално писмо на хартиен носител или по електронен път. В това писмо се посочват държавите членки, в които се извършва или се е извършило предварителното предлагане, и периодите, през които то се извършва или се е извършило, включително информацията за представените инвестиционни стратегии и когато е приложимо – списък на допустимите фондове за рисков капитал, които са или са били обект на предварително предлагане. Компетентните органи на държавата членка по произход на управителя на допустим фонд за рисков капитал информират незабавно компетентните органи на държавите членки, в които управителят на допустим фонд за рисков капитал участва или е участвал в предварително предлагане. Компетентните органи на държавата членка, в която се извършва или се е извършило предварителното предлагане, могат да поискат от компетентните органи на държавата членка по произход на управителя на допустим фонд за рисков капитал да предоставят допълнителна информация за предварителното предлагане, което се извършва или се е извършило на нейна територия.

5.  Трета страна може да извършва предварително предлагане от името на упълномощен управител на допустими фондове за рисков капитал само ако има разрешение да осъществява дейност като инвестиционен посредник в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета*, като кредитна институция в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета**, като управляващо дружество на ПКИПЦК в съответствие с Директива 2009/65/ЕО, като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, съгласно Директива 2011/61/ЕС, или да действа като обвързан агент в съответствие с Директива 2014/65/ЕС. Такава трета страна подлежи на условията, посочени в настоящия член.

6.  Управителят на допустим фонд за рисков капитал осигурява подходящо документиране на предварителното предлагане.

_____________

* Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

** Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).“.

"

Член 16

Изменения на Регламент (ЕС) № 346/2013

Регламент (ЕС) № 346/2013 се изменя, както следва:

(1)  В член 3 се добавя следната буква:"

„о) „предварително предлагане“ означава ▌предоставяне на информация или комуникация, пряко или косвено, за инвестиционни стратегии или инвестиционни идеи, извършвано от управител на допустим фонд за социално предприемачество или от негово име, на потенциалните инвеститори с местоживеене или със седалище в Съюза , с цел да се провери интересът им по отношение на ▌допустим фонд за социално предприемачество, който все още не е установен, или по отношение на допустим фонд за социално предприемачество, който е установен, но за който все още не е постъпило уведомление за предлагане на пазара в съответствие с член 16 в държавата членка на местоживеене на потенциалните инвеститори или в която те имат седалище, и което при всички случаи не съставлява предложение или пласиране спрямо потенциалния инвеститор за инвестиране в дяловете или акциите на този допустим фонд за социално предприемачество.“;

"

(2)  Вмъква се следният член:"

„Член 4a

1.  Управител на допустим фонд за социално предприемачество могат да извършват предварително предлагане в Съюза, освен ако представената на потенциалните инвеститори информация:

   a) е достатъчна, за да позволи ангажирането на инвеститорите с придобиването на дялове или акции от определен допустим фонд за социално предприемачество;
   б) съставлява ▌формуляри за записване или други подобни документи в проектна или окончателна форма ▌; или
   в) съставлява учредителни документи, проспект или документи за предлагане на все още неустановен допустим фонд за социално предприемачество в окончателна форма.

Когато се предоставят проект на проспект или документи за предлагане, те не съдържат информация, достатъчна, за да позволи на инвеститорите да вземат инвестиционно решение, и сочат ясно, че:

   a) не представляват оферта или покана за записване на дялове или акции на допустим фонд за социално предприемачество; и
   б) на информацията, представена в тях, не следва да се разчита, защото е непълна и може да бъде променена.

2.  Компетентните органи не изискват от управителите на допустими фондове за социално предприемачество да уведомяват компетентните органи за съдържанието или адресатите на предварително предлагане, нито да изпълняват каквито и да е условия или изисквания, различни от посочените в настоящия член, преди да започнат предварително предлагане.

3.  Управителите на допустими фондове за социално предприемачество гарантират, че инвеститорите не придобиват дялове или акции в допустим фонд за социално предприемачество посредством предварително предлагане и че инвеститорите, с които е осъществен контакт като част от предварителното предлагане, може да придобиват дялове или акции само в допустим фонд за социално предприемачество посредством предлагане, разрешено в съответствие с член 16.

Всяко записване от страна на професионални инвеститори в рамките на 18 месеца след като управителят на допустим фонд за социално предприемачество е започнал предварително предлагане, на дялове или акции от допустим фонд за социално предприемачество, посочен в информацията, предоставена в контекста на предварителното предлагане, или от допустим фонд за социално предприемачество, установен в резултат на предварителното предлагане, се счита за следствие от предварителното предлагане и подлежи на приложимите процедури за уведомяване, посочени в член 16.

4.  В рамките на 2 седмици от започването на предварителното предлагане управителите на допустим фонд за социално предприемачество изпращат на компетентните органи на своята държава членка по произход неофициално писмо на хартиен носител или по електронен път. В това писмо се посочват държавите членки, в които се извършва или се е извършило предварителното предлагане, и периодите, през които то се извършва или се е извършило, включително информацията за представените инвестиционни стратегии и когато е приложимо – списък на допустимите фондове за социално предприемачество, които са или са били обект на предварително предлагане. Компетентните органи на държавата членка по произход на управителя на допустим фонд за социално предприемачество информират незабавно компетентните органи на държавите членки, в които управителят на допустим фонд за социално предприемачество участва или е участвал в предварително предлагане. Компетентните органи на държавата членка, в която се извършва или се е извършило предварителното предлагане, могат да поискат от компетентните органи на държавата членка по произход на управителя на допустим фонд за социално предприемачество да предоставят допълнителна информация за предварителното предлагане, което се извършва или се е извършило на нейна територия.

5.  Трета страна може да извършва предварително предлагане от името на упълномощен управител на допустими фондове за социално предприемачество само ако има разрешение да осъществява дейност като инвестиционен посредник в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета*, като кредитна институция в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета**, като управляващо дружество на ПКИПЦК в съответствие с Директива 2009/65/ЕО, като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, съгласно Директива 2011/61/ЕС, или да действа като обвързан агент в съответствие с Директива 2014/65/ЕС. Такава трета страна подлежи на условията, посочени в настоящия член.

6.  Управител на допустим фонд за социално предприемачество осигурява подходящо документиране на предварителното предлагане.“

_____________

* Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

** Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338)

"

Член 17

Изменения на Регламент (ЕС) № 1286/2014

Регламент (ЕС) № 1286/2014 се изменя, както следва:

(1)  В член 32, параграф 1 датата „31 декември 2019 г.“ се заменя с датата „31 декември 2021 г.“;

(2)  Член 33 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1, първа алинея датата „31 декември 2018 г.“ се заменя с датата „31 декември 2019 г.“;

б)  В параграф 2, първа алинея датата „31 декември 2018 г.“ се заменя с датата „31 декември 2019 г.“;

в)  В, параграф 4, първа алинея датата „31 декември 2018 г.“ се заменя с датата „31 декември 2019 г.“.

Член 18

Оценка

До ... [60 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на прилагането на настоящия регламент въз основа на обществена консултация и с оглед на обсъжданията, проведени с компетентните органи и ЕОЦКП.

До ... [24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията, въз основа на консултация с компетентните органи, ЕОЦКП и други съответни заинтересовани лица, внася доклад до Европейския парламент и до Съвета относно проявяването на инвеститорски интерес и търсенето по собствена инициатива на инвеститор, в който се посочва степента на използване на тази форма на записване на фондове, нейното географско разпространение, включително в трети държави, и въздействието ѝ върху паспортния режим. В този доклад се проучва също така дали порталът за уведомления, създаден в съответствие с член 13, параграф 2, следва да бъде разработен така, че всички прехвърляния на документи между компетентните органи да се осъществят чрез него.

Член 19

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Член 4, параграфи 1 до 5, член 5, параграфи 1 и 2, член 15 и член 16 обаче се прилагат от ... [24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 50.
(2) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(3)Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (OВ L 174, 1.7.2011 г., стp. 1).
(4) Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 1).
(5) Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 18).
(6) Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 98).
(7)Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (OВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
(8) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
(9) Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1).
(10)Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(11)Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
(12) Директива (ЕС) 2019/ ... на Европейския парламент и на Съвета от ... за изменение на Директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС по отношение на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (ОВ, L …).
(13)+ ОВ: Моля, въведете в текста номера на директивата, съдържаща се в документ PE-CONS 54/19 (2018/0041(COD), и добавете номера, датата и данните за публикацията в ОВ на тази директива в бележката под линия.
(14)Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).

Последно осъвременяване: 18 април 2019 г.Правна информация