Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0045(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0431/2018

Indgivne tekster :

A8-0431/2018

Forhandlinger :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0368

Vedtagne tekster
PDF 226kWORD 58k
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (forordning) ***I
P8_TA-PROV(2019)0368A8-0431/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lettere distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0110),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0110/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 27. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0431/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 367 af 10.10.2018, s. 50.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om lettere grænseoverskridende distribution af kollektive investeringsinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014
P8_TC1-COD(2018)0045

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Divergerende lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige tilgange vedrørende grænseoverskridende distribution af alternative investeringsfonde (AIF'er), som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU(3), herunder europæiske venturekapitalfonde (EuVECA) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013(4), europæiske sociale iværksætterfonde (EuSEF) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013(5) og europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760(6), såvel som institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF(7), fører til fragmentering og hindringer for markedsføring af og adgang til AIF'er og investeringsinstitutter på tværs af grænserne, hvilket igen kan forhindre dem i at blive markedsført i andre medlemsstater. Et investeringsinstitut kan administreres eksternt eller internt afhængigt af dets retlige form. Enhver bestemmelse i denne forordning vedrørende administrationsselskaber for et investeringsinstitut bør finde anvendelse på både et selskab, hvis almindelige virksomhed er administration af et investeringsinstitut og på ethvert investeringsinstitut, der ikke har udpeget et administrationsselskab for et investeringsinstitut.

(2)  For at styrke regelsættet for kollektive investeringsinstitutter og for bedre at beskytte investorer bør markedsføringsmateriale rettet mod investorer i AIF'er og investeringsinstitutter fremstå som sådant, og bør beskrive risici og fordele ved at købe andele eller aktier i en AIF og et investeringsinstitut på en måde, der er lige fremtrædende. Derudover bør alle oplysningerne i markedsføringsmateriale rettet mod investorer præsenteres på en måde, der er fair, tydelig og ikke vildledende. For at sikre beskyttelse af investorerne og sikre lige vilkår for AIF'er og investeringsinstitutter bør standarderne for markedsføringsmateriale gælde for markedsføringsmateriale for AIF'er og investeringsinstitutter.

(3)  Markedsføringsmateriale rettet mod investorer i AIF'er og investeringsinstitutter bør præcisere, hvor, hvordan og på hvilket sprog investorerne kan skaffe sig sammenfattende oplysninger om investorrettigheder, og de bør klart angive, at FAIF'en, EuVECA-forvalteren, EuSEF-forvalteren eller administrationsselskabet for et investeringsinstitut (under ét: "forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder") har ret til at opsige de aftaler, der er indgået med henblik markedsføring.

(4)  Med henblik på at øge gennemsigtigheden og investorbeskyttelsen og for at lette adgangen til oplysninger om nationale love og administrative bestemmelser, der finder anvendelse på markedsføringsmateriale, bør de kompetente myndigheder offentliggøre sådanne tekster på deres websteder på mindst ét sprog, der er gængs i internationale finanskredse, herunder deres ikke-officielle sammendrag, som vil gøre det muligt for forvaltere af kollektive investeringsinstitutter at få et bredt overblik over disse love og administrative bestemmelser. Offentliggørelsen bør kun være til orientering og bør ikke skabe retlige forpligtelser. Af samme grunde bør Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESMA), som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010(8), oprette en central database, der indeholder sammendrag af nationale krav til markedsføringsmateriale og links til de oplysninger, der offentliggøres på de kompetente myndigheders websteder.

(5)  For at fremme god praksis for investorbeskyttelse, som er fastsat i de nationale krav til fair og tydelige oplysninger i markedsføringsmateriale, herunder onlineaspekter af sådant markedsføringsmateriale, bør ESMA udstede retningslinjer for anvendelsen af disse krav til markedsføringsmateriale.

(6)  Kompetente myndigheder, bør kunne kræve forudgående underretning om markedsføringsmateriale med henblik på forudgående kontrol af, at sådant materiale er i overensstemmelse med denne forordning og andre gældende krav, f.eks. om markedsføringsmaterialet fremstår som sådant, om det beskriver risici og fordele ved at købe andele i et investeringsinstitut og, hvis en medlemsstat tillader markedsføring af AIF'er til detailinvestorer risici og fordele ved at købe aktier i en AIF på en måde, der er lige fremtrædende, og om alle oplysningerne i markedsføringsmaterialet præsenteres på en måde, der er fair, tydelig og ikke vildledende. Denne kontrol bør foretages inden for en begrænset tidsramme. Når de kompetente myndigheder kræver forudgående underretning, bør dette ikke forhindre dem i at kontrollere markedsføringsmaterialet efterfølgende.

(7)  De kompetente myndigheder bør indberette resultaterne af disse kontroller, anmodninger om ændringer og eventuelle sanktioner over for forvaltere af kollektive investeringsinstitutter til ESMA. Med henblik på at øge bevidstheden om og gennemsigtigheden af de regler, der gælder for markedsføringsmateriale, på den ene side og på at sikre investorbeskyttelsen på den anden side, bør ESMA hvert andet år udarbejde en rapport om disse regler og deres praktiske anvendelse på grundlag af de kompetente myndigheders forudgående og efterfølgende kontrol af markedsføringsmateriale og sende den til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

(8)  For at sikre ligebehandling for forvaltere af kollektive investeringsinstitutter og lette deres beslutningstagning med hensyn til, hvorvidt de skal foretage grænseoverskridende distribution af investeringsfonde , er det vigtigt, at gebyrer og afgifter, der opkræves af de kompetente myndigheder for så vidt angår ▌tilsyn med grænseoverskridende aktiviteter, står i et rimeligt forhold til de tilsynsopgaver, som udføres og offentliggøres, og at disse gebyrer og afgifter offentliggøres på de kompetente myndigheders websteder for at øge gennemsigtigheden. Af samme årsag bør links til oplysninger, der offentliggøres på de kompetente myndigheders websteder, vedrørende gebyrer og afgifter, offentliggøres på ESMA's websted for at have et centralt informationssted. ESMA's websted bør desuden indeholde et interaktivt værktøj til vejledende beregning af de gebyrer og afgifter, som opkræves af de kompetente myndigheder.

(9)  For at sikre en bedre inddrivelse af gebyrer eller afgifter og for at øge gennemsigtigheden og klarheden i gebyr- og afgiftsstrukturen, når sådanne gebyrer eller afgifter opkræves af de kompetente myndigheder, bør forvaltere af kollektive investeringsinstitutter modtage en faktura, en individuel betalingsopgørelse eller en betalingsinstruks med en klar angivelse af de skyldige gebyrer eller afgifter og betalingsmidlet.

(10)  Da ESMA i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010 bør overvåge og vurdere markedsudviklingen inden for sit kompetenceområde, er det hensigtsmæssigt og nødvendigt at øge ESMA's viden ved at udvide ESMA's nuværende databaser til at omfatte en central database med en liste over alle AIF'er og investeringsinstitutter, som markedsføres på tværs af grænserne, forvalterne af de pågældende investeringsinstitutter, samt de medlemsstater, i hvilke markedsføringen finder sted. Med henblik herpå og for at sætte ESMA i stand til at holde den centrale database ajourført bør de kompetente myndigheder sende ESMA information om de anmeldelser, anmeldelsesskrivelser og oplysninger, som de har modtaget i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU vedrørende grænseoverskridende markedsføringsaktiviteter såvel som oplysninger om enhver ændring af disse oplysninger, der bør afspejles i den database. I den forbindelse bør ESMA oprette en underretningsportal, hvor de kompetente myndigheder bør uploade alle dokumenter vedrørende grænseoverskridende distribution af investeringsinstitutter og AIF'er.

(11)  For at sikre lige vilkår for kvalificerede venturekapitalfonde som defineret i forordning (EU) nr. 345/2013 eller kvalificerede sociale iværksætterfonde som defineret i forordning (EU) nr. 346/2013 på den ene side og andre AIF'er på den anden side, er det nødvendigt i nævnte forordninger at medtage bestemmelser om præmarkedsføring, som svarer til de regler, der er fastsat i direktiv 2011/61/EU om præmarkedsføring. Sådanne bestemmelser bør gøre det muligt for forvaltere, som er registreret i overensstemmelse med nævnte forordninger, at henvende sig målrettet til investorer ved at afprøve deres interesse for kommende investeringsmuligheder eller ‑strategier via kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde.

(12)  I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014(9) er visse selskaber og personer som omhandlet i artikel 32 i nævnte forordning, fritaget for forpligtelserne i forordning (EU) nr. 1286/2014 indtil den 31. december 2019. Nævnte forordning fastsætter endvidere, at Kommissionen skal revidere denne senest den 31. december 2018 for bl.a. at vurdere, hvorvidt denne overgangsundtagelse bør forlænges, eller hvorvidt bestemmelserne om central investorinformation i direktiv 2009/65/EF efter indkredsning af eventuelle nødvendige justeringer bør erstattes af eller anses for svarende til dokumentet med central investorinformation som omhandlet i nævnte forordning.

(13)  For at gøre det muligt for Kommissionen at foretage revisionen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1286/2014 som oprindeligt fastsat bør fristen for revisionen forlænges med 12 måneder. Europa-Parlamentets kompetente udvalg bør støtte Kommissionens revisionsproces ved at arrangere en høring om emnet med relevante interessenter, der repræsenterer erhvervs- og forbrugerinteresser.

(14)  For at undgå, at investorer modtager to forskellige dokumenter forud for offentliggørelse vedrørende samme investeringsfond, nemlig et dokument med central investorinformation (KIID) som krævet i direktiv 2009/65/EF og et dokument med central information (KID) som krævet i forordning (EU) nr. 1286/2014 for sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter (PRIIP´er) til det samme kollektive investeringsinstitut, mens de retsakter, som følger af Kommissionens revision, vedtages og gennemføres, bør overgangsundtagelsen fra de forpligtelser, der er fastsat i nævnte forordning, forlænges med 24 måneder. Alle involverede institutioner og tilsynsmyndigheder skal, uden at det berører denne forlængelse, bestræbe sig på at handle så hurtigt som muligt for at gøre det lettere at bringe denne overgangsundtagelse til ophør.

(15)  Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har udarbejdet, for så vidt angår standardformularer, -modeller og ‑procedurer for ▌de kompetente myndigheders offentliggørelse af og underretninger om nationale love og administrative bestemmelser om markedsføringskrav, som gælder på deres områder, og sammendrag heraf, om størrelsen af de gebyrer eller afgifter, der opkræves af dem, for grænseoverskridende aktiviteter, og, hvis det er relevant, relevante beregningsmetoder. For at forbedre fremsendelsen ▌til ▌ESMA bør gennemførelsesmæssige tekniske standarder også vedtages vedrørende de anmeldelser, anmeldelsesskrivelser og oplysninger om grænseoverskridende markedsføringsaktiviteter, der kræves i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU, og de tekniske ordninger, der er nødvendige for, at den underretningsportal, der skal oprettes af ESMA, kan fungere. Kommissionen bør vedtage disse gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter, jf. artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), og i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(16)  Det er nødvendigt at præcisere, hvilke oplysninger der skal meddeles ESMA hvert kvartal, således at databaserne over alle kollektive investeringsinstitutter og deres forvaltere holdes ajourført.

(17)  Behandling af personoplysninger inden for rammerne af nærværende forordning, f.eks. kompetente myndigheders udveksling eller videregivelse af personoplysninger, bør foregå i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679(10), og ESMA's udveksling eller videregivelse af oplysninger bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2018/1725(11).

(18)  Medlemsstaterne bør for at sætte de kompetente myndigheder i stand til at udøve de funktioner, de tillægges ved denne forordning, sikre, at disse myndigheder har alle de nødvendige tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser.

(19)  Senest den ... [fem år efter denne forordnings ikrafttræden] bør Kommissionen foretage en evaluering af anvendelsen af denne forordning. Evalueringen bør tage højde for markedsudviklingen og vurdere, om de indførte foranstaltninger har forbedret den grænseoverskridende distribution af kollektive investeringsinstitutter.

(20)  Senest den ... [to år efter denne forordnings ikrafttræden] bør Kommissionen offentliggøre en rapport om fænomenet omvendt kundehvervning ("reverse solicitation") og efterspørgsel på investors eget initiativ med angivelse af omfanget af denne form for tegning i fonde, dens geografiske distribution, herunder i tredjelande, og dens indvirkning på pasordningen.

(21)  For at sikre retssikkerheden er det nødvendigt at synkronisere anvendelsesdatoerne for nationale love og administrative bestemmelser til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/…(12)(13) og af denne forordning med hensyn til bestemmelser om markedsføringsmateriale og om præmarkedsføring.

(22)  Målet for denne forordning, nemlig at øge markedseffektiviteten og oprette kapitalmarkedsunionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af forordningens virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der ensartede regler om offentliggørelse af nationale bestemmelser vedrørende markedsføringskrav for kollektive investeringsinstitutter og om markedsføringsmateriale rettet mod investorer såvel som fælles principper for gebyrer og afgifter, der opkræves af forvaltere af kollektive investeringer i forbindelse med deres grænseoverskridende aktiviteter. Ved forordningen oprettes endvidere en central database om grænseoverskridende markedsføring af kollektive investeringsinstitutter.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på:

a)  forvaltere af alternative investeringsfonde

b)  investeringsinstitutters administrationsselskaber, herunder ethvert investeringsinstitut, der ikke har udpeget et administrationsselskab for et investeringsinstitut

c)  EuVECA-forvaltere, og

d)  EuSEF-forvaltere

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)  "alternative investeringsfonde" eller "AIF'er": AIF'er som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU, og herunder EuVECA, EuSEF og ELTIF

b)  "forvaltere af alternative investeringsfonde" eller "FAIF'er": FAIF'er som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2011/61/EU godkendt i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 6

c)  "EuVECA-forvalter": en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond som defineret i artikel 3, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 345/2013 og registreret i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 14

d)  "EuSEF-forvalter": en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond som defineret i artikel 3, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 346/2013 og registreret i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 15

e)  "kompetente myndigheder": kompetente myndigheder som defineret i artikel 2, stk. 1, litra h), i direktiv 2009/65/EF, eller i artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 2011/61/EU eller kompetente myndigheder for EU-AIF'en som defineret i artikel 4, stk. 1, litra h), i direktiv 2011/61/EU

f)  "hjemland": den medlemsstat, hvor FAIF'en, EuVECA-forvalteren, EuSEF-forvalteren eller investeringsinstituttets administrationsselskab har sit vedtægtsmæssige hjemsted

g)  "investeringsinstitut": et investeringsinstitut, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2009/65/EF

h)  "investeringsinstituts administrationsselskab": et administrationsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF.

Artikel 4

Krav til markedsføringsmateriale

1.  FAIF'er, EuVECA-forvaltere, EuSEF-forvaltere og investeringsinstitutters administrationsselskaber skal sikre, at alt markedsføringsmateriale rettet mod investorer skal fremstå som sådant, og at risici og fordele ved at købe andele eller kapitalandele i en AIF eller andele i et investeringsinstitut beskrives på en måde, der er lige fremtrædende, og at alle oplysningerne i markedsføringsmaterialet er fair, tydelige og ikke vildledende.

2.  Investeringsinstitutters administrationsselskaber skal sikre, at ▌ markedsføringsmateriale, der indeholder specifikke oplysninger om et investeringsinstitut, ikke modsiger eller mindsker betydningen af de oplysninger, der er indeholdt i det prospekt, der er omhandlet i artikel 68 i direktiv 2009/65/EF, og i den centrale investorinformation, der er omhandlet i artikel 78 i nævnte direktiv. Investeringsinstitutters administrationsselskaber skal sikre, at alt markedsføringsmateriale oplyser om, at der findes et prospekt, og at der er adgang til den centrale investorinformation. I denne type markedsføringsmateriale skal det angives, hvor, hvordan og på hvilket sprog investorer eller potentielle investorer kan rekvirere prospektet og den centrale investorinformation, og der skal oplyses links til eller adresser på websteder for disse dokumenter.

3.  Det markedsføringsmateriale, der henvises til i stk. 2, skal angive, hvordan og på hvilke sprog investorer og potentielle investorer kan erhverve sig et sammendrag af investorernes rettigheder, og skal indeholde et link til dette sammendrag, som i hensigtsmæssigt omfang skal omfatte oplysninger om adgang til kollektive søgsmålsmekanismer på EU-plan og på nationalt plan i tilfælde af retssager.

Dette markedsføringsmateriale skal også indeholde klare oplysninger om, at forvalteren eller administrationsselskabet som omhandlet i denne artikels stk. 1 kan beslutte at opsige aftalerne, der er indgået med henblik på markedsføring af dens kollektive investeringsinstitutter til ophør, jf. artikel 93a i direktiv 2009/65/EF og artikel 32a i direktiv 2011/61/EU.

4.  FAIF'erne, EuVECA-forvalterne og EuSEF-forvalterne skal sikre, at ▌ markedsføringsmateriale, der indeholder en opfordring til at købe andele eller kapitalandele i en AIF, og som indeholder specifikke oplysninger om en AIF, ikke modsiger eller mindsker betydningen af de oplysninger, der skal gives til investorerne i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv 2011/61/EU, med artikel 13 i forordning (EU) nr. 345/2013 eller med artikel 14 i forordning (EU) nr. 346/2013.

5.  Nærværende artikels stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på AIF'er, der offentliggør et prospekt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129(14) eller i overensstemmelse med national lovgivning, eller som anvender regler om format og indhold af den centrale investorinformation, der er omhandlet i artikel 78 i direktiv 2009/65/EF.

6.  ESMA skal senest den ... [24 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] udstede retningslinjer, og derefter regelmæssigt opdatere disse retningslinjer, om anvendelsen af kravene til markedsføringsmateriale, jf. stk. 1, under hensyntagen til online-aspekter af sådant markedsføringsmateriale.

Artikel 5

Offentliggørelse af nationale bestemmelser vedrørende markedsføringskrav

1.  De kompetente myndigheder skal på deres websteder offentliggøre ajourførte og fuldstændige oplysninger om de gældende nationale love og administrative bestemmelser om markedsføringskrav til AIF'er og investeringsinstitutter, og sammendrag heraf, på mindst ét sprog, der er gængs i internationale finanskredse.

2.  De kompetente myndigheder skal underrette ESMA om ▌linkene til de kompetente myndigheders websteder, hvor de i stk. 1 omhandlede oplysninger er offentliggjort.

De kompetente myndigheder skal uden unødigt ophold underrette ESMA om enhver ændring i de oplysninger, der forelægges i henhold til første afsnit.

3.  ESMA skal udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for offentliggørelser og underretninger i henhold til denne artikel.

ESMA skal forelægge disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den... [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 6

ESMA's centrale database om nationale bestemmelser vedrørende markedsføringskrav

ESMA skal senest den [30 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] på sit websted offentliggøre og ajourføre en central database indeholdende de ▌sammendrag, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, og linkene til de kompetente myndigheders websteder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2.

Artikel 7

Forudgående kontrol af markedsføringsmateriale

1.  Udelukkende med henblik på at kontrollere overholdelsen af denne forordning og af de nationale bestemmelser vedrørende markedsføringskrav kan de kompetente myndigheder kræve forudgående underretning om markedsføringsmateriale, som ▌ investeringsinstitutters administrationsselskaber har til hensigt at anvende direkte eller indirekte i deres kontakt med investorer.

Kravet om forudgående underretning, jf. første afsnit, må ikke udgøre en forhåndsbetingelse for markedsføring af andele i investeringsinstitutter og må ikke indgå i den anmeldelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 93 i direktiv 2009/65/EF.

Hvis de kompetente myndigheder kræver forudgående underretning, jf. første afsnit, skal de inden for 10 arbejdsdage, regnet fra starten af den arbejdsdag, der følger efter den arbejdsdag, hvor markedsføringsmateriale er modtaget, give investeringsinstituttets administrationsselskab besked om enhver anmodning om at foretage ændringer dets markedsføringsmateriale.

Den forudgående underretning, der er omhandlet i første afsnit, kan kræves på et systematisk grundlag eller i overensstemmelse med anden kontrolpraksis og berører ikke yderligere tilsynsbeføjelser til at foretage efterfølgende kontrol af markedsføringsmateriale.

2.  De kompetente myndigheder, der kræver forudgående underretning om markedsføringsmateriale, skal indføre og anvende procedurer for sådan forudgående underretning og offentliggøre disse på deres websteder. De interne regler og procedurer skal sikre gennemsigtig og ikke-diskriminerende behandling af alle investeringsinstitutter, uanset i hvilken medlemsstat investeringsinstitutterne er godkendt.

3.  Hvis ▌FAIF'er, EuVECA-forvaltere eller EuSEF-forvaltere markedsfører andele eller aktier i deres AIF'er til detailinvestorer, finder stk. 1 og 2 ▌tilsvarende anvendelse på de pågældende FAIF'er, EuVECA-forvaltere eller EuSEF-forvaltere.

Artikel 8

Rapport fra ESMA om markedsføringsmateriale

1.   Senest den 31. marts 2021 og derefter hvert andet år indberetter de kompetente myndigheder ▌følgende oplysninger til ESMA:

a)  antallet af anmodninger om ændringer af markedsføringsmateriale, der er foretaget på grundlag af forudgående kontrol, hvor det er relevant

b)  antallet af anmodninger om ændringer og afgørelser truffet på grundlag af efterfølgende kontrol med en tydelig angivelse af de hyppigste overtrædelser, herunder en beskrivelse og arten af disse overtrædelser

c)  en beskrivelse af de mest hyppige overtrædelser af de i artikel 4 omhandlede krav og

d)  ét eksempel på hver af de overtrædelser, der er omhandlet i litra b) og c).

2.   Senest den 30. juni 2021 og derefter hvert andet år forelægger ESMA Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport, der indeholder en oversigt over markedsføringskravene omhandlet i artikel 5, stk. 1, i alle medlemsstater og en analyse af virkningerne af nationale love og administrative bestemmelser vedrørende markedsføringsmateriale, som også er baseret på de oplysninger, der er modtaget i henhold til nærværende artikels stk. 1.

Artikel 9

Fælles principper vedrørende gebyrer eller afgifter

1.  Hvor gebyrer eller afgifter ▌ opkræves af de kompetente myndigheder for at udføre deres opgaver i forbindelse med FAIF'ers, EuVECA-forvalteres, EuSEF-forvalteres og investeringsinstitutters grænseoverskridende aktiviteter, skal disse gebyrer eller afgifter være i overensstemmelse med de samlede udgifter, der er forbundet med ▌udøvelsen af den kompetente myndigheds funktioner.

2.  De kompetente myndigheder skal sende en faktura, en individuel betalingsopgørelse eller en betalingsinstruks, der klart angiver betalingsmidlet og den dato, hvor betaling er forfalden, til den adresse, der fremgår af artikel 93, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF eller punkt i) i bilag IV til direktiv 2011/61/EU.

Artikel 10

Offentliggørelse af nationale bestemmelser vedrørende gebyrer og afgifter

1.  De kompetente myndigheder skal senest den... [6 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] på deres websted offentliggøre ajourførte oplysninger ▌med lister over de gebyrer eller afgifter, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, eller, hvis det er relevant, metoderne til beregning af gebyrerne eller afgifterne, på mindst ét sprog, der er gængs i internationale finanskredse.

2.  De kompetente myndigheder skal underrette ESMA om linkene til de kompetente myndigheders websteder, hvor de i stk. 1 omhandlede oplysninger offentliggøres.

3.  ESMA skal udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for offentliggørelser og underretninger i henhold til denne artikel.

ESMA skal forelægge disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den... [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 11

ESMA's offentliggørelse af gebyrer og afgifter

1.  ESMA skal senest den ... [30 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] på sit websted offentliggøre og ajourføre links til de kompetente myndigheders websteder som omhandlet i artikel 10, stk. 2. Disse links skal holdes ajourført.

2.  ESMA skal senest den ... [30 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] på sit websted udvikle et interaktivt værktøj, som er offentligt tilgængeligt på mindst ét sprog, der er gængs i internationale finanskredse, og som giver en indikativ beregning af de gebyrer eller afgifter, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1 ▌. Dette værktøj skal ajourføres løbende.

Artikel 12

ESMA's centrale database vedrørende grænseoverskridende markedsføring af AIF'er og investeringsinstitutter

1.  ESMA skal senest den ... [30 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] på sit websted offentliggøre ▌ en central database vedrørende grænseoverskridende markedsføring af AIF'er og investeringsinstitutter, som er offentligt tilgængelig på et sprog, der er gængs i internationale finanskredse, med lister over ▌:

a)  alle AIF'er, der markedsføres i en anden medlemsstat end deres hjemland, deres FAIF, EuSEF-forvalter eller EuVECA-forvalter og de medlemsstater, i hvilke de markedsføres, og

b)  alle investeringsinstitutter, der markedsføres i en anden medlemsstat end investeringsinstituttets hjemland som defineret i artikel 2, stk. 1, litra e), i direktiv 2009/65/EF, deres administrationsselskab og de medlemsstater, i hvilke de markedsføres.

Denne centrale database holdes ajourført.

2.  Forpligtelserne i denne artikel og i artikel 13 vedrørende den i denne artikels stk. 1 omhandlede database berører ikke forpligtelserne vedrørende den liste, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2009/65/EF, det centrale offentlige register, der er omhandlet i artikel 7, stk. 5, andet afsnit, i direktiv 2011/61/EU, den centrale database, der er omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) nr. 345/2013, og den centrale database, der er omhandlet i artikel 18 i forordning (EU) nr. 346/2013.

Artikel 13

Standardisering af underretninger til ESMA

1.  Hjemlandenes kompetente myndigheder skal kvartalsvis meddele ESMA de oplysninger, der er nødvendige for oprettelsen og ajourføringen af den centrale database, der er omhandlet i denne forordnings artikel 12, vedrørende alle anmeldelser, ▌anmeldelsesskrivelser eller ▌oplysninger, der er omhandlet i ▌artikel 93, stk. 1, og artikel 93a, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF og i artikel 31, stk. 2, ▌artikel 32, stk. 2, og artikel 32a, stk. 2, ▌i direktiv 2011/61/EU og eventuelle ændringer af disse oplysninger, hvis sådanne ændringer ville føre til en ændring af oplysningerne i den centrale database.

2.  ESMA skal oprette en underretningsportal, hvor alle kompetente myndigheder uploader alle de dokumenter, der henvises til i stk. 1.

3.  ESMA skal udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge de oplysninger, der skal meddeles, samt formularer, modeller og procedurer for meddelelse af oplysningerne fra de kompetente myndigheder med henblik på stk. 1 og de tekniske ordninger, der er nødvendige for, at den i stk. 2 omhandlede underretningsportal kan fungere.

ESMA skal forelægge disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 14

De kompetente myndigheders beføjelser

1.  De kompetente myndigheder har alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan udøve deres funktioner i henhold til denne forordning.

2.  De beføjelser, som tillægges de kompetente myndigheder i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU, forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) 2015/760, herunder dem der vedrører sanktioner og andre foranstaltninger, udøves også for så vidt angår de forvaltere, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 4.

Regler om sanktioner og andre foranstaltninger, der er fastsat i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU samt forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) 2015/760, finder anvendelse på overtrædelser af denne forordnings artikel 2.

Artikel 15

Ændringer af forordning (EU) nr. 345/2013

I forordning (EU) nr. 345/2013 foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 3 tilføjes følgende litra:"

"o) "præmarkedsføring": ▌udlevering af oplysninger eller meddelelser, direkte eller indirekte, om investeringsstrategier eller -idéer fra forvalteren af en kvalificeret venturekapitalfond eller på dennes vegne til potentielle investorer, som er hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt hjemsted i Unionen, for at afprøve deres interesse i en ▌kvalificeret venturekapitalfond, der endnu ikke er etableret, eller i en kvalificeret venturekapitalfond, der er etableret, men om hvilken der endnu ikke er indgivet underretning om markedsføring i overensstemmelse med artikel 15 i den medlemsstat, i hvilken de potentielle investorer er hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt hjemsted, og som i de enkelte tilfælde ikke udgør et tilbud til eller placering hos den potentielle investor med henblik på at investere i andele eller kapitalandele i den pågældende kvalificerede venturekapitalfond".

"

2)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 4a

1.  En forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond må foretage præmarkedsføring i Unionen, undtagen hvis de oplysninger, der gives til de potentielle investorer:

   a) er tilstrækkelige til at sætte investorerne i stand til at forpligte sig til at erhverve andele eller kapitalandele i en bestemt kvalificeret venturekapitalfond
   b) udgør ▌det samme som tegningsformularer eller lignende dokumenter i udkast eller i endelig form ▌
   c) udgør det samme som stiftelsesdokumenter, et prospekt eller udbudsdokumenter for en endnu ikke etableret kvalificeret venturekapitalfond i endelig form.

Hvis der udleveres et udkast til prospekt eller udbudsdokumenter, må disse ikke indeholde tilstrækkelige oplysninger, der gør det muligt for investorerne at træffe en investeringsbeslutning, og det skal fremgå tydeligt, at:

   a) de ikke udgør et tilbud eller en invitation til at tegne andele eller kapitalandele i en kvalificeret venturekapitalfond, og
   b) oplysningerne deri ikke kan gøres gældende, da de er ufuldstændige og kan blive ændret.

2.  Kompetente myndigheder må ikke pålægge en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond, at denne skal underrette de kompetente myndigheder om indholdet af eller adressaterne for præmarkedsføring eller at opfylde andre betingelser eller krav end dem, der er fastsat i denne artikel, inden denne går i gang med præmarkedsføring.

3.   Forvaltere af kvalificerede venturefonde skal sikre, at investorer ikke erhverver sig andele eller kapitalandele i kvalificerede venturekapitalfonde gennem præmarkedsføring, og at investorer, der kontaktes som led i præmarkedsføring, kun må erhverve sig andele eller kapitalandele i den pågældende kvalificerede venturekapitalfond i forbindelse med markedsføring, som der er givet tilladelse til i henhold til artikel 15.

Professionelle investorers tegning, inden for 18 måneder efter at forvalteren af en kvalificeret venturekapitalfond har påbegyndt præmarkedsføring, af andele eller kapitalandele i en kvalificeret venturekapitalfond som omhandlet i de oplysninger, der er fremlagt i forbindelse med præmarkedsføring, eller i en kvalificeret venturekapitalfond, der er etableret som følge af præmarkedsføring, betragtes som værende et resultat af markedsføring og er underlagt de gældende underretningsprocedurer, jf. artikel 15.

4.  Inden for to uger efter at have påbegyndt præmarkedsføring skal en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde sende en uformel skrivelse, i papir- eller elektronisk form, til de kompetente myndigheder i sit hjemland. I skrivelsen angives de medlemsstater og perioder, i hvilke der foregår eller er foregået præmarkedsføring, en kort beskrivelse af præmarkedsføringen, herunder oplysninger om de fremlagte investeringsstrategier og, hvis det er relevant, en liste over de kvalificerede venturekapitalfonde, der er eller var genstand for præmarkedsføringen. De kompetente myndigheder i hjemlandet for forvalteren af en kvalificeret venturekapitalfond underretter straks de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor forvalteren af en kvalificeret venturekapitalfond giver eller gav sig af med præmarkedsføring. De kompetente myndigheder i den medlemsstat, i hvilken præmarkedsføringen bliver eller er blevet gennemført, kan anmode de kompetente myndigheder i hjemlandet for forvalteren af en kvalificeret venturekapitalfond om at fremlægge yderligere oplysninger om den præmarkedsføring, der bliver eller er blevet gennemført på dens område.

5.  En tredjemand gennemfører kun præmarkedsføring på vegne af en godkendt forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond, hvis denne er godkendt som et investeringsselskab i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU*, som et kreditinstitut i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU**, som et investeringsinstituts administrationsselskab i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF, som forvalter af en alternativ investeringsfond i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU eller optræder som en tilknyttet agent i overensstemmelse med direktiv 2014/65/EU. En sådan tredjemand er underlagt alle de betingelser, der er fastsat i denne artikel.

6.  En forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond skal sikre, at præmarkedsføring dokumenteres i tilstrækkeligt omfang.

_____________

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).".

"

Artikel 16

Ændringer af forordning (EU) nr. 346/2013

I forordning (EU) nr. 346/2013 foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 3 tilføjes følgende litra:"

"o) "præmarkedsføring": ▌udlevering af oplysninger eller meddelelser, direkte eller indirekte, om investeringsstrategier eller -idéer fra en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond, eller på dennes vegne, til potentielle investorer, som er hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt hjemsted i Unionen, for at afprøve deres interesse i en ▌kvalificeret social iværksætterfond, der endnu ikke er etableret, eller i en kvalificeret social iværksætterfond, der er etableret, men om hvilken der endnu ikke er indgivet underretning om markedsføring i overensstemmelse med artikel 16 i den medlemsstat, i hvilken de potentielle investorer er hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt hjemsted, og som i de enkelte tilfælde ikke udgør et tilbud til eller placering hos den potentielle investor med henblik på at investere i andele eller kapitalandele i den pågældende kvalificerede sociale iværksætterfond".

"

2)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 4a

En forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond må foretage præmarkedsføring i Unionen, undtagen hvis de oplysninger, der gives til de potentielle investorer:

   a) er tilstrækkelige til at sætte investorerne i stand til at forpligte sig til at erhverve andele eller kapitalandele i en bestemt kvalificeret social iværksætterfond
   b) udgør ▌det samme som tegningsformularer eller lignende dokumenter i udkast eller i endelig form, eller ▌
   c) udgør det samme som stiftelsesdokumenter, et prospekt eller udbudsdokumenter for en endnu ikke etableret kvalificeret social iværksætterfond i endelig form.

Hvis der udleveres et udkast til prospekt eller tilbudsdokumenter, må de ikke indeholde tilstrækkelige oplysninger, der gør det muligt for investorerne at træffe en investeringsbeslutning, og det skal fremgå tydeligt, at:

   a) de ikke udgør et tilbud eller en invitation til at tegne andele eller kapitalandele i en kvalificeret social iværksætterfond, og
   b) oplysningerne deri ikke kan gøres gældende, da de er ufuldstændige og kan blive ændret.

2.  Kompetente myndigheder må ikke pålægge en forvalter af en kvalificeret sociale iværksætterfond, at denne skal underrette de kompetente myndigheder om indholdet af eller adressaterne for præmarkedsføring eller at opfylde andre betingelser eller krav end dem, der er fastsat i denne artikel, inden denne går i gang med præmarkedsføring.

3.  Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde skal sikre, at investorer ikke erhverver sig andele eller kapitalandele i en kvalificeret social iværksætterfond gennem præmarkedsføring, og at investorer, der kontaktes som led i præmarkedsføring, kun må erhverve sig andele eller kapitalandele i den pågældende kvalificerede sociale iværksætterfond i forbindelse med markedsføring, der er tilladt i henhold til artikel 16.

Professionelle investorers tegning, inden for 18 måneder efter at forvalteren af en kvalificeret social iværksætterfond har påbegyndt præmarkedsføring, af andele eller kapitalandele i en kvalificeret social iværksætterfond som omhandlet i de oplysninger, der er fremlagt i forbindelse med præmarkedsføring, eller i en kvalificeret social iværksætterfond, der er etableret som følge af præmarkedsføring, betragtes som værende et resultat af markedsføring og er underlagt de gældende underretningsprocedurer, jf. artikel 16.

4.  Inden for to uger efter at have påbegyndt præmarkedsføring skal forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde sende en uformel skrivelse, i papir- eller elektronisk form, til de kompetente myndigheder i deres hjemland. I skrivelsen angives de medlemsstater og perioder, i hvilke præmarkedsføringen foregår eller er foregået, en kort beskrivelse af præmarkedsføringen, herunder oplysninger om de fremlagte investeringsstrategier og, hvis det er relevant, en liste over de kvalificerede sociale iværksætterfonde, der er eller var genstand for præmarkedsføringen. De kompetente myndigheder i hjemlandet for forvalteren af en kvalificeret social iværksætterfond underretter straks de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor forvalteren af en kvalificeret social iværksætterfond giver eller gav sig af med præmarkedsføring. De kompetente myndigheder i den medlemsstat, i hvilken præmarkedsføringen bliver eller er blevet gennemført, kan anmode de kompetente myndigheder i hjemlandet for forvalteren af en kvalificeret social iværksætterfond om at fremlægge yderligere oplysninger om den præmarkedsføring, der bliver eller er blevet gennemført på dens område.

5.  En tredjemand må kun gennemføre præmarkedsføring på vegne af en godkendt forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond, hvis denne er godkendt som et investeringsselskab i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU*, som et kreditinstitut i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU**, som et investeringsinstituts administrationsselskab i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF, som forvalter af en alternativ investeringsfond i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU eller optræder som en tilknyttet agent i overensstemmelse med direktiv 2014/65/EU. En sådan tredjemand er underlagt alle de betingelser, der er fastsat i denne artikel.

6.  En forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond sikrer, at præmarkedsføring dokumenteres i tilstrækkeligt omfang".

_____________

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).".

"

Artikel 17

Ændringer af forordning (EU) nr. 1286/2014

I forordning (EU) nr. 1286/2014 foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 32, stk. 1, ændres datoen "den 31. december 2019" til "den 31. december 2021".

2)  Artikel 33 ændres således:

a)  i stk. 1, første afsnit, ændres datoen "den 31. december 2018" til "den 31. december 2019".

b)  i stk. 2, første afsnit, ændres datoen "den 31. december 2018" til "den 31. december 2019".

c)  i stk. 4, første afsnit, ændres datoen "den 31. december 2018" til "den 31. december 2019".

Artikel 18

Evaluering

Kommissionen skal senest den... [60 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] efter en offentlig høring og på baggrund af drøftelser med ESMA og de kompetente myndigheder foretage en evaluering af anvendelsen af denne forordning.

Kommissionen forelægger senest den ...[24 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] på grundlag af en høring af de kompetente myndigheder, ESMA og andre relevante interessenter en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om omvendt kundehvervning og efterspørgsel på en investors eget initiativ, som specificerer omfanget af denne form for tegninger i fonde, dens geografiske distribution, herunder i tredjelande, og dens indvirkning på pasordningen. I rapporten skal der endvidere kigges på, om den underretningsportal, der er oprettet i henhold til artikel 13, stk. 2, bør udvikles, således at alle overførsler af dokumenter mellem kompetente myndigheder finder sted gennem den.

Artikel 19

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den ... [datoen for denne forordnings ikrafttrædelse].

Artikel 4, stk. 1-5, artikel 5, stk. 1 og 2, artikel 15 og artikel 16 anvendes dog fra den ... [24 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1)EUT C 367 af 10.10.2018, s. 50.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2019.
(3)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760 af 29. april 2015 om europæiske langsigtede investeringsfonde (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 98).
(7)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).
(10)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(11)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
(12) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… af ... om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2011/61/EU for så vidt angår grænseoverskridende distributionen af kollektive investeringsinstitutter (EUT L ....).
(13)+ EUT: Indsæt venligst nummeret på direktivet indeholdt i dokument PE-CONS 54/19 (2018/0041(COD)), og indsæt nummeret, datoen, titlen og EUT-referencen på nævnte direktiv i fodnoten.
(14)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

Seneste opdatering: 18. april 2019Juridisk meddelelse