Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0045(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0431/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0431/2018

Συζήτηση :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0368

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 258kWORD 76k
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) ***I
P8_TA-PROV(2019)0368A8-0431/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0110),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0110/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 27ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0431/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 50.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013, (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1286/2014
P8_TC1-COD(2018)0045

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Οι αποκλίνουσες κανονιστικές και εποπτικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη διασυνοριακή διάθεση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων («ΟΕΕ»), όπως ορίζονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3), συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου (EuVECA), όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), των ευρωπαϊκών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας (EuSEF), όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και των ευρωπαϊκών μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων (ΕΜΕΚ), όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), καθώς και οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), κατά την έννοια της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), έχουν ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της αγοράς και την παρακώλυση της διασυνοριακής εμπορικής προώθησης και της πρόσβασης των ΟΕΕ και των ΟΣΕΚΑ, πράγμα που με τη σειρά του θα μπορούσε να παρεμποδίσει την εμπορική τους προώθηση σε άλλα κράτη μέλη. Ένας ΟΣΕΚΑ μπορεί να υπόκειται σε εξωτερική ή εσωτερική διαχείριση, ανάλογα με τη νομική μορφή του. Οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος κανονισμού που αφορά σε εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να εφαρμόζεται τόσο σε εταιρεία της οποίας η τακτική δραστηριότητα είναι η διαχείριση ΟΣΕΚΑ και σε οποιονδήποτε ΟΣΕΚΑ που δεν έχει υποδείξει εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.

(2)  Για να ενισχυθεί το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και για την καλύτερη προστασία των επενδυτών, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που απευθύνονται σε επενδυτές σε ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμες ως τέτοιες και να περιγράφουν τους κινδύνους και τις αποδόσεις της αγοράς μεριδίων ή μετοχών ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ με εξίσου ευδιάκριτο τρόπο. Επιπροσθέτως, όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις που απευθύνονται σε επενδυτές θα πρέπει να παρουσιάζονται με ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό τρόπο. Για να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των ΟΕΕ και των ΟΣΕΚΑ, τα πρότυπα για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις των ΟΕΕ και των ΟΣΕΚΑ.

(3)  Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που απευθύνονται σε επενδυτές σε ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να προσδιορίζουν πού, πώς και σε ποια γλώσσα μπορούν οι επενδυτές να λαμβάνουν συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επενδυτών, και θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς ότι ο ΔΟΕΕ, ο διαχειριστής EuVECA, ο διαχειριστής EuSEF ή η εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ (αναφερόμενοι από κοινού ως «διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων») έχει το δικαίωμα να θέσει τέλος στις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για την εμπορική προώθηση.

(4)  Για να αυξηθεί η διαφάνεια και η προστασία των επενδυτών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δημοσιεύουν τα κείμενα αυτά στους δικτυακούς τόπους τους σε μία τουλάχιστον γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μη επίσημων περιλήψεων που θα επέτρεπαν στους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων να αποκτήσουν μια ευρεία επισκόπηση αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων. Η δημοσίευση θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς και να μη δημιουργεί νομικές υποχρεώσεις. Για τους ίδιους λόγους, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, ΕΑΚΑΑ), η οποία συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), θα πρέπει να δημιουργήσει μια κεντρική βάση δεδομένων που θα περιέχει περιλήψεις των εθνικών απαιτήσεων για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις και υπερσυνδέσμους προς τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών.

(5)  Προκειμένου να προωθηθούν οι ορθές πρακτικές προστασίας των επενδυτών που κατοχυρώνονται στις εθνικές απαιτήσεις για δίκαιες και σαφείς διαφημιστικές ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών πτυχών των εν λόγω διαφημιστικών ανακοινώσεων, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις.

(6)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτούν εκ των προτέρων κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων για τους σκοπούς της εκ των προτέρων επαλήθευσης της συμμόρφωσης των εν λόγω ανακοινώσεων με τον παρόντα κανονισμό και άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις, όπως το κατά πόσον οι διαφημιστικές ανακοινώσεις είναι σαφώς αναγνωρίσιμες ως τέτοιες, κατά πόσον περιγράφουν τους κινδύνους και τις αποδόσεις της αγοράς μεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ και, εάν ένα κράτος μέλος επιτρέπει την εμπορική προώθηση ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές, τους κινδύνους και τις αποδόσεις της αγοράς μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΕΕ με εξίσου ευδιάκριτο τρόπο και κατά πόσον όλες οι πληροφορίες στις διαφημιστικές ανακοινώσεις παρουσιάζονται με ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό τρόπο. Η επαλήθευση αυτή θα πρέπει να διενεργείται εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος. Όταν οι αρμόδιες αρχές απαιτούν εκ των προτέρων κοινοποίηση, αυτό δεν θα πρέπει να τις εμποδίζει να επαληθεύουν εκ των υστέρων τις διαφημιστικές ανακοινώσεις.

(7)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναφέρουν στην ΕΑΚΑΑ τα αποτελέσματα αυτών των επαληθεύσεων, των αιτήσεων τροποποίησης και των τυχόν κυρώσεων που επιβάλλονται στους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Με σκοπό, αφενός, να ενισχυθούν η ευαισθητοποίηση και η διαφάνεια όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις και, αφετέρου, να εξασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει, κάθε διετία, να καταρτίζει και να διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση σχετικά με τους εν λόγω κανόνες και την πρακτική τους εφαρμογή βάσει των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων επαληθεύσεων των διαφημιστικών ανακοινώσεων από τις αρμόδιες αρχές.

(8)  Για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των διαχειριστών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεών τους ως προς το αν θα συμμετάσχουν σε διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων, είναι σημαντικό τα τέλη και οι χρεώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές για ▌την εποπτεία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων να είναι αναλογικά προς τα εκτελούμενα εποπτικά καθήκοντα και να δημοσιοποιούνται, και, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια, τα εν λόγω τέλη και χρεώσεις να δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των αρμοδίων αρχών. Για τον ίδιο λόγο, οι υπερσύνδεσμοι προς τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών σε σχέση με τα τέλη και τις χρεώσεις, θα πρέπει να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ, ώστε να υπάρχει ένα κεντρικό σημείο ενημέρωσης. Ο δικτυακός τόπος της ΕΑΚΑΑ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα διαδραστικό εργαλείο που θα επιτρέπει τον ενδεικτικό υπολογισμό των εν λόγω τελών και χρεώσεων που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές.

(9)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη είσπραξη των τελών ή χρεώσεων και να ενισχυθούν η διαφάνεια και η σαφήνεια της διάρθρωσης των τελών και των χρεώσεων, όταν τα εν λόγω τέλη ή χρεώσεις εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων θα πρέπει να λαμβάνουν ένα τιμολόγιο, μια μεμονωμένη δήλωση πληρωμής ή εντολή πληρωμής που καθορίζει σαφώς το ποσό των οφειλόμενων τελών ή χρεώσεων και τους τρόπους πληρωμής.

(10)  Δεδομένου ότι η ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, θα πρέπει να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα της αρμοδιότητάς της, είναι σκόπιμο και αναγκαίο να ενισχυθεί η γνώση της ΕΑΚΑΑ με τη διεύρυνση των επί του παρόντος υφισταμένων βάσεων δεδομένων της ΕΑΚΑΑ, ώστε να συμπεριληφθεί μία κεντρική βάση δεδομένων που να περιλαμβάνει όλους τους ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ που προωθούνται εμπορικά σε διασυνοριακό επίπεδο, τους διαχειριστές των εν λόγω οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιείται η εμπορική προώθηση. Για τον σκοπό αυτό, και προκειμένου η ΕΑΚΑΑ να είναι σε θέση να διατηρεί επικαιροποιημένη την κεντρική βάση δεδομένων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαβιβάζουν στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες σχετικά με τις κοινοποιήσεις, τις επιστολές κοινοποίησης και τις πληροφορίες που λαμβάνουν βάσει των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ σε σχέση με τη διασυνοριακή δραστηριότητα εμπορικής προώθησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις πληροφορίες η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη εν λόγω βάση δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να δημιουργήσει μια πύλη κοινοποίησης στην οποία οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναφορτώνουν όλα τα έγγραφα που αφορούν τη διασυνοριακή διανομή των ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ.

(11)  Για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013, ή των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, αφενός, και άλλων ΟΕΕ, αφετέρου, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στους εν λόγω κανονισμούς κανόνες για τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση που να είναι ίδιοι με τους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ για τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση. Οι εν λόγω κανόνες αναμένεται να δώσουν τη δυνατότητα στους διαχειριστές που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς να απευθύνονται σε επενδυτές διερευνώντας τη διάθεσή τους για επικείμενες επενδυτικές ευκαιρίες ή στρατηγικές μέσω εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις.

(12)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9), ορισμένες εταιρείες και πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 32 του εν λόγω κανονισμού απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον εν λόγω κανονισμό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει επίσης ότι η Επιτροπή θα τον επανεξετάσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να εκτιμήσει, μεταξύ άλλων, εάν θα πρέπει να παραταθεί η εν λόγω μεταβατική απαλλαγή ή εάν, αφού προσδιοριστούν τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές, οι διατάξεις σχετικά με τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές της οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα πρέπει να αντικατασταθούν από το έγγραφο βασικών πληροφοριών ή να θεωρηθούν ισοδύναμες με το έγγραφο αυτό όπως ορίζεται στον εν λόγω κανονισμό.

(13)  Για να μπορέσει η Επιτροπή να προβεί στην επανεξέταση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά, η προθεσμία για την επανεξέταση αυτή θα πρέπει να παραταθεί κατά 12 μήνες. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να στηρίξει τη διαδικασία επανεξέτασης της Επιτροπής, διοργανώνοντας ακρόαση σχετικά με το θέμα αυτό με σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του κλάδου και των καταναλωτών.

(14)  Για να μη λαμβάνουν οι επενδυτές δύο διαφορετικά έγγραφα εκ των προτέρων γνωστοποίησης, δηλαδή ένα έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (ΕΒΠΕ ή KIID) για ΟΣΕΚΑ όπως απαιτείται από την οδηγία 2009/65/ΕΚ και ένα έγγραφο βασικών πληροφορικών (ΕΒΠ ή KID) όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 για τον ίδιο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, ενώ οι νομοθετικές πράξεις που προκύπτουν από την επανεξέταση της Επιτροπής σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης και εφαρμογής, η μεταβατική απαλλαγή από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον εν λόγω κανονισμό θα πρέπει να παραταθεί κατά 24 μήνες. Με την επιφύλαξη της εν λόγω παράτασης, όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα και εποπτικές αρχές θα πρέπει να προσπαθήσουν να ενεργήσουν το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να διευκολύνουν τον τερματισμό της εν λόγω μεταβατικής απαλλαγής.

(15)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, τα οποία καταρτίζει η ΕΑΚΑΑ, όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη δημοσίευση και την κοινοποίηση, εκ μέρους των αρμόδιων αρχών, των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων και των περιλήψεών τους σχετικά με τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης που εφαρμόζονται στην επικράτειά τους, τα επίπεδα των τελών ή χρεώσεων που επιβάλλονται από αυτές για διασυνοριακές δραστηριότητες, και, κατά περίπτωση, τις σχετικές μεθοδολογίες υπολογισμού. Επιπλέον, για τη βελτίωση της διαβίβασης πληροφοριών προς την ΕΑΚΑΑ, θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις κοινοποιήσεις, τις επιστολές κοινοποίησης και τις πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές δραστηριότητες εμπορικής προώθησης που απαιτούνται από τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και τις τεχνικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της πύλης κοινοποίησης την οποία θα δημιουργήσει η ΕΑΚΑΑ. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και σύμφωνα το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(16)  Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται κάθε τρίμηνο στην ΕΑΚΑΑ, προκειμένου να διατηρούνται επικαιροποιημένες οι βάσεις δεδομένων όλων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και των διαχειριστών τους.

(17)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όπως η ανταλλαγή ή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να είναι σύμφωνη προς τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από την ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11).

(18)  Προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές διαθέτουν όλες τις αναγκαίες εξουσίες εποπτείας και έρευνας.

(19)  Έως ... [5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς και να εκτιμήσει κατά πόσον τα μέτρα που θεσπίστηκαν βελτίωσαν τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

(20)  Έως ... [2 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με την αντίστροφη προσέλκυση και ζήτηση με ίδια πρωτοβουλία ενός επενδυτή, προσδιορίζοντας την έκταση αυτού του τρόπου εγγραφής σε κεφάλαια, τη γεωγραφική κατανομή του, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες, και τον αντίκτυπό του στο καθεστώς διαβατηρίου.

(21)  Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, είναι απαραίτητος ο συγχρονισμός των ημερομηνιών εφαρμογής των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που εφαρμόζουν την οδηγία (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12)(13) και του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις διατάξεις για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις και τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

(22)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η βελτίωση της αποδοτικότητας της αγοράς, παράλληλα με την καθιέρωση της ένωσης κεφαλαιαγορών, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα επιμέρους κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με τη δημοσίευσης των εθνικών διατάξεων αναφορικά με τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις προς τους επενδυτές καθώς και τις κοινές αρχές όσον αφορά τα τέλη και τις χρεώσεις που επιβάλλονται στους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε σχέση με τις διασυνοριακές δραστηριότητές τους. Επίσης προβλέπει τη δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων σχετικά με τη διασυνοριακή εμπορική προώθηση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)  στους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων·

β)  στις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ·

γ)  στους διαχειριστές EuVECA και

δ)  στους διαχειριστές EuSEF.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων» ή «ΟΕΕ»: ΟΕΕ όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των EuVECA, των EuSEF και των ΕΜΕΚ·

β)  «διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων» ή «ΔΟΕΕ»: ΔΟΕΕ όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και οι οποίοι έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας·

γ)  «διαχειριστής EuVECA»: διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013, ο οποίος έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του εν λόγω κανονισμού·

δ)  «διαχειριστής EuSEF»: διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013, ο οποίος έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του εν λόγω κανονισμού·

ε)  «αρμόδιες αρχές»: αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ ή αρμόδιες αρχές ΟΕΕ της ΕΕ όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

στ)  «κράτος μέλος καταγωγής»: το κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα ο ΔΟΕΕ, ο διαχειριστής EuVECA, ο διαχειριστής EuSEF ή η εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ·

ζ)  «ΟΣΕΚΑ»: OΣEKA οι οποίοι έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

η)  «εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ»: εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις για διαφημιστικές ανακοινώσεις

1.  Οι ΔΟΕΕ, οι διαχειριστές EuVECA, οι διαχειριστές EuSEF και οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζουν ότι όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις προς τους επενδυτές αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες και περιγράφουν τους κινδύνους και τις αποδόσεις της αγοράς μεριδίων ή μετοχών ΟΕΕ ή μεριδίων ΟΣΕΚΑ με εξίσου ευδιάκριτο τρόπο και ότι όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές.

2.  Οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζουν ότι οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για έναν ΟΣΕΚΑ δεν αναιρούν τις πληροφορίες τις οποίες περιέχει το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 68 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ή τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 78 της εν λόγω οδηγίας, ούτε υποβαθμίζουν τη σημασία τους. Οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζουν ότι όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις αναφέρουν ότι υπάρχει ενημερωτικό δελτίο και ότι είναι διαθέσιμες οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές. Οι εν λόγω διαφημιστικές ανακοινώσεις διευκρινίζουν από πού, πώς και σε ποια γλώσσα μπορούν οι επενδυτές ή οι πιθανοί επενδυτές να λάβουν το ενημερωτικό δελτίο και τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και παρέχουν υπερσυνδέσμους προς τα έγγραφα αυτά ή σχετικές διαδικτυακές διευθύνσεις.

3.  Οι διαφημιστικές ανακοινώνεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 διευκρινίζουν από πού, πώς και σε ποια γλώσσα μπορούν οι επενδυτές ή οι πιθανοί επενδυτές να λάβουν περίληψη των δικαιωμάτων των επενδυτών και παρέχουν υπερσύνδεσμο προς αυτή την περίληψη, η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, πληροφορίες για την πρόσβαση σε μηχανισμούς συλλογικής έννομης προστασίας, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, για τις περιπτώσεις νομικών διαφορών.

Οι εν λόγω διαφημιστικές ανακοινώσεις περιλαμβάνουν επίσης σαφείς πληροφορίες ότι ο διαχειριστής ή η εταιρεία διαχείρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να αποφασίσει να θέσει τέλος στις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για την εμπορική προώθηση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 93α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και το άρθρο 32α της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

4.  Οι ΔΟΕΕ, οι διαχειριστές EuVECA και οι διαχειριστές EuSEF εξασφαλίζουν ότι οι διαφημιστικές ανακοινώσεις με πρόσκληση για αγορά μεριδίων ή μετοχών ΟΕΕ οι οποίες περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με έναν ΟΕΕ δεν αναιρούν ▌τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται στους επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 ή το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013, ούτε υποβαθμίζουν τη σημασία τους.

5.  Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών σε ΟΕΕ που δημοσιεύουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), ή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ή εφαρμόζουν κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 78 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

6.  Έως τις ... [24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, και στη συνέχεια επικαιροποιεί τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές τακτικά, σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων για διαφημιστικές ανακοινώσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τις επιγραμμικές πτυχές των εν λόγω διαφημιστικών ανακοινώσεων.

Άρθρο 5

Δημοσίευση των εθνικών διατάξεων σχετικά με τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης

1.  Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν και τηρούν στους δικτυακούς τους τόπους επικαιροποιημένα και πλήρη στοιχεία σχετικά με τις εφαρμοστέες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης για ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ και τις οικείες περιλήψεις σε μία τουλάχιστον γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα.

2.  Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ ▌τους υπερσυνδέσμους στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών όπου δημοσιεύονται οι ▌πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ κάθε αλλαγή στις πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

3.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τις δημοσιεύσεις και τις κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις … [18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 6

Κεντρική βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις εθνικές διατάξεις για τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης

Έως τις ... [30 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και τηρεί στον δικτυακό της τόπο κεντρική βάση δεδομένων που περιέχει ▌τις περιλήψεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, και τους υπερσυνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Εκ των προτέρων επαλήθευση των διαφημιστικών ανακοινώσεων

1.  Με αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και με τις εθνικές διατάξεις όσον αφορά τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτούν την εκ των προτέρων κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων τις οποίες οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ▌προτίθενται να χρησιμοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα στις συναλλαγές τους με τους επενδυτές.

Η απαίτηση για εκ των προτέρων κοινοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εμπορική προώθηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ και δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 93 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Όταν οι αρμόδιες αρχές απαιτούν εκ των προτέρων κοινοποίηση όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ενημερώνουν την εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ σχετικά με κάθε αίτημα τροποποίησης των διαφημιστικών της ανακοινώσεων, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των διαφημιστικών ανακοινώσεων.

Η εκ των προτέρων κοινοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να απαιτείται σε συστηματική βάση ή σύμφωνα με οποιεσδήποτε άλλες πρακτικές επαλήθευσης, και δεν θίγει περαιτέρω εξουσίες εποπτείας για την εκ των υστέρων επαλήθευση των διαφημιστικών ανακοινώσεων.

2.  Οι αρμόδιες αρχές που απαιτούν εκ των προτέρων κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων καθιερώνουν, εφαρμόζουν και δημοσιεύουν στους δικτυακούς τους τόπους, διαδικασίες για την εν λόγω εκ των προτέρων κοινοποίηση. Οι εσωτερικοί κανόνες και διαδικασίες εξασφαλίζουν διαφανή και μη διακριτική μεταχείριση όλων των ΟΣΕΚΑ, ανεξάρτητα από τα κράτη μέλη όπου οι ΟΣΕΚΑ έχουν λάβει άδεια.

3.  Εάν οι ΔΟΕΕ, οι διαχειριστές EuVECA ή οι διαχειριστές EuSEF προωθούν εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές μερίδια ή μετοχές των ΟΕΕ τους, οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται στους εν λόγω ΔΟΕΕ, διαχειριστές EuVECA ή διαχειριστές EuSEF τηρουμένων των αναλογιών.

Άρθρο 8

Έκθεση της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις διαφημιστικές ανακοινώσεις

1.   Έως τις 31 Μαρτίου 2021 και στη συνέχεια κάθε διετία, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν στην ΕΑΚΑΑ τις παρακάτω πληροφορίες:

α)  τον αριθμό των αιτήσεων τροποποίησης των διαφημιστικών ανακοινώσεων που υποβλήθηκαν βάσει εκ των προτέρων επαλήθευσης, κατά περίπτωση·

β)  τον αριθμό των αιτήσεων τροποποίησης και των αποφάσεων που ελήφθησαν βάσει εκ των υστέρων επαληθεύσεων, με σαφή διάκριση των συχνότερων παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων της περιγραφής και της φύσης των παραβάσεων αυτών·

γ)  περιγραφή των συχνότερων παραβάσεων των απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4· και

δ)  ένα παράδειγμα για καθεμία από τις παραβάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ).

2.   Έως τις 30 Ιουνίου 2021 και στη συνέχεια κάθε διετία, η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, η οποία παρουσιάζει μια επισκόπηση των απαιτήσεων εμπορικής προώθησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σε όλα τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει ανάλυση των αποτελεσμάτων των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που διέπουν τις διαφημιστικές ανακοινώσεις, με βάση και τις πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9

Κοινές αρχές σχετικά με τα τέλη ή τις χρεώσεις

1.  Όπου εισπράττονται τέλη ή χρεώσεις από τις αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σχέση με τις διασυνοριακές δραστηριότητες των ΔΟΕΕ, των διαχειριστών EuVECA, των διαχειριστών EuSEF και των εταιρειών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, τα εν λόγω τέλη ή χρεώσεις είναι συνεπή με το συνολικό κόστος που αφορά την εκτέλεση των εργασιών της αρμόδιας αρχής.

2.  Για τα τέλη ή τις χρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές στέλνουν τιμολόγιο, μεμονωμένη δήλωση πληρωμής ή εντολή πληρωμής, που καθορίζει σαφώς τους τρόπους πληρωμής και την ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται απαιτητή η πληρωμή, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2009/65/EΚ ή στο σημείο i) του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Άρθρο 10

Δημοσίευση εθνικών διατάξεων σχετικά με τέλη και χρεώσεις

1.  Έως τις ... [6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν και τηρούν στους δικτυακούς τους τόπους επικαιροποιημένες πληροφορίες όπου αναγράφονται τα τέλη ή οι χρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή, κατά περίπτωση, οι μεθοδολογίες υπολογισμού για τα εν λόγω τέλη ή χρεώσεις, σε μία τουλάχιστον γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα.

2.  Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ τους υπερσυνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών όπου δημοσιεύονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τις δημοσιεύσεις και τις κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών προτύπων στην Επιτροπή έως … [18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 11

Δημοσίευση της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τέλη και χρεώσεις

1.  Έως ... [30 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο υπερσυνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2. Οι εν λόγω υπερσύνδεσμοι τηρούνται επικαιροποιημένοι.

2.  Έως ... [30 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει και καθιστά διαθέσιμο στον δικτυακό της τόπο διαδραστικό εργαλείο που είναι δημόσια προσβάσιμο σε μία τουλάχιστον γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, το οποίο παρέχει έναν ενδεικτικό υπολογισμό των τελών ή των χρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1. Το εν λόγω εργαλείο τηρείται επικαιροποιημένο.

Άρθρο 12

Κεντρική βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τη διασυνοριακή διάθεση ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ

1.  Έως τις ... [30 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει ▌στον δικτυακό της τόπο κεντρική βάση δεδομένων σχετικά με τη διασυνοριακή διάθεση ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ, που είναι δημόσια προσβάσιμη, σε μία τουλάχιστον γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, στην οποία απαριθμούνται ▌:

α)  όλοι οι ΟΕΕ που προωθούνται εμπορικά σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής τους, οι οικείοι ΔΟΕΕ, διαχειριστές EuSEF ή διαχειριστές EuVECA, και τα κράτη μέλη στα οποία προωθούνται εμπορικά οι εν λόγω οργανισμοί· και

β)  όλοι οι ΟΣΕΚΑ που προωθούνται εμπορικά σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οι οικείες εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και τα κράτη μέλη στα οποία προωθούνται εμπορικά οι εν λόγω οργανισμοί.

Η εν λόγω κεντρική βάση τηρείται επικαιροποιημένη.

2.  Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 13 σε σχέση με τη βάση δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις υποχρεώσεις σε σχέση με τον κατάλογο που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, το κεντρικό δημόσιο μητρώο που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 5 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, την κεντρική βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και την κεντρική βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013.

Άρθρο 13

Τυποποίηση των κοινοποιήσεων στην ΕΑΚΑΑ

1.  Σε τριμηνιαία βάση, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη δημιουργία και την τήρηση της κεντρικής βάσης δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού, σχετικά με κάθε κοινοποίηση, επιστολή κοινοποίησης ή πληροφορία που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 1 και το άρθρο 93α παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, καθώς και στο άρθρο 31 παράγραφος 2, το άρθρο 32 παράγραφος 2 και το άρθρο 32α παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, καθώς και τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές, εάν οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται αλλαγή των πληροφοριών της εν λόγω κεντρικής βάσης δεδομένων.

2.  Η ΕΑΚΑΑ δημιουργεί μια πύλη κοινοποίησης στην οποία κάθε αρμόδια αρχή αναφορτώνει όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται, καθώς και τα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την κοινοποίηση των πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της παραγράφου 1, και τις τεχνικές ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της πύλης κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως … [18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 14

Εξουσίες των αρμόδιων αρχών

1.  Οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν όλες τις εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Οι εξουσίες που ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ, τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 345/2013, (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και (ΕΕ) 2015/760, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών σχετικά με τις κυρώσεις ή άλλα μέτρα, ασκούνται επίσης όσον αφορά τους διαχειριστές που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)  στο άρθρο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ιε) «ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση»: η ▌παροχή πληροφοριών ή ανακοινώσεων, άμεση ή έμμεση, σχετικά με επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες από τον διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ή για λογαριασμό του, προς πιθανούς επενδυτές με κατοικία ή καταστατική έδρα στην Ένωση προκειμένου να ελεγχθεί το ενδιαφέρον τους για εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία δεν έχει ακόμη συσταθεί, ή για εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και η οποία έχει συσταθεί, αλλά δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί για δραστηριότητες εμπορικής προώθησης σύμφωνα με το άρθρο 15, στο κράτος μέλος στο οποίο διατηρούν την κατοικία ή την καταστατική έδρα τους οι πιθανοί επενδυτές, και η οποία παροχή πληροφοριών ή ανακοινώσεων σε κάθε περίπτωση δεν ισοδυναμεί με προσφορά ή τοποθέτηση προς τον δυνητικό επενδυτή με σκοπό αυτός να επενδύσει σε μερίδια ή μετοχές της εν λόγω εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις.».

"

2)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 4α

1.  Ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις δύναται να προβεί σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση στην Ένωση, εκτός εάν οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πιθανούς επενδυτές:

   α) αρκούν για να επιτρέψουν στους επενδυτές να δεσμευτούν για την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών συγκεκριμένης εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
   β) ισοδυναμούν με έντυπα εγγραφής ή παρεμφερή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική μορφή ▌·ή
   γ) ισοδυναμούν με καταστατικά έγγραφα, ενημερωτικό δελτίο ή έγγραφα προσφοράς εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και η οποία δεν έχει ακόμη συσταθεί, σε τελική μορφή.

Όταν παρέχεται σχέδιο ενημερωτικού δελτίου ή εγγράφων προσφοράς, τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν πληροφορίες που αρκούν για να επιτρέψουν στους επενδυτές να λάβουν επενδυτική απόφαση, και δηλώνουν σαφώς ότι:

   α) δεν συνιστούν προσφορά ή πρόσκληση για εγγραφή σε μερίδια ή μετοχές μιας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις· και
   β) οι επενδυτές δεν πρέπει να βασιστούν στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά, επειδή είναι ελλιπείς και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

2.  Οι αρμόδιες αρχές δεν απαιτούν από τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές το περιεχόμενο ή τους αποδέκτες των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, ή να πληρούν οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή απαιτήσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, πριν προβούν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

3.   Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν μερίδια ή μετοχές εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις μέσω ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση και ότι οι επενδυτές με τους οποίους υπάρχει επικοινωνία στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση μπορούν να αποκτήσουν μερίδια ή μετοχές μόνο στην εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία αποτελεί αντικείμενο της επιτρεπόμενης, βάσει του άρθρου 15, εμπορικής προώθησης.

Οποιαδήποτε εγγραφή επαγγελματιών επενδυτών, εντός 18 μηνών αφότου οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις ξεκίνησαν τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, σε μερίδια ή μετοχές εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και η οποία αναφέρεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, ή σε μερίδια ή μετοχές εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία συστάθηκε ως αποτέλεσμα των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, θεωρείται αποτέλεσμα εμπορικής προώθησης και υπόκειται στις ισχύουσες απαιτήσεις περί κοινοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 15.

4.  Εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, οι διαχειριστές εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις αποστέλλουν άτυπη επιστολή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους. Στην εν λόγω επιστολή προσδιορίζονται τα κράτη μέλη στα οποία και οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές που παρουσιάστηκαν και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνεται κατάλογος των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και οι οποίες αποτέλεσαν ή αποτελούν το αντικείμενο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις προέβη ή προβαίνει σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση μπορούν να ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση που λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα στην επικράτειά του.

5.  Τρίτα μέρη προβαίνουν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση εξ ονόματος εγκεκριμένου διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, μόνον εφόσον έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, ως πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**, ως εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, ως διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ, ή εφόσον ενεργούν ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ. Αυτά τα τρίτα μέρη υπόκεινται στους όρους του παρόντος άρθρου.

6.  Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις εξασφαλίζουν την επαρκή τεκμηρίωση των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση.

_____________

* Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

** Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).».

"

Άρθρο 16

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ιε) «ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση»: η ▌παροχή πληροφοριών ή ανακοινώσεων, άμεση ή έμμεση, σχετικά με επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες από τον διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, ή για λογαριασμό του, προς πιθανούς επενδυτές με κατοικία ή καταστατική έδρα στην Ένωση προκειμένου να ελεγχθεί το ενδιαφέρον τους για ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, το οποίο δεν έχει ακόμη συσταθεί, ή για ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και το οποίο έχει συσταθεί, αλλά δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί για δραστηριότητες εμπορικής προώθησης σύμφωνα με το άρθρο 16, στο κράτος μέλος στο οποίο διατηρούν την κατοικία ή την καταστατική έδρα τους οι πιθανοί επενδυτές, και η οποία παροχή πληροφοριών ή ανακοινώσεων σε κάθε περίπτωση δεν ισοδυναμεί με προσφορά ή τοποθέτηση προς τον δυνητικό επενδυτή με σκοπό αυτός να επενδύσει σε μερίδια ή μετοχές του εν λόγω ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις.».

"

2)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 4α

1.  Ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις δύναται να προβεί σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση στην Ένωση, εκτός εάν οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πιθανούς επενδυτές:

   α) αρκούν για να επιτρέψουν στους επενδυτές να δεσμευτούν για την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών συγκεκριμένου ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις·
   β) ισοδυναμούν με έντυπα εγγραφής ή παρεμφερή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική μορφή ▌·ή
   γ) ισοδυναμούν με καταστατικά έγγραφα, ενημερωτικό δελτίο ή έγγραφα προσφοράς ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και το οποίο δεν έχει ακόμη συσταθεί, σε τελική μορφή.

Όταν παρέχεται σχέδιο ενημερωτικού δελτίου ή εγγράφων προσφοράς, τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν πληροφορίες που αρκούν για να επιτρέψουν στους επενδυτές να λάβουν επενδυτική απόφαση, και δηλώνουν σαφώς ότι:

   α) δεν συνιστούν προσφορά ή πρόσκληση για εγγραφή σε μερίδια ή μετοχές ενός ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις· και
   β) οι επενδυτές δεν πρέπει να βασιστούν στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά, επειδή είναι ελλιπείς και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

2.  Οι αρμόδιες αρχές δεν απαιτούν από τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές το περιεχόμενο ή τους αποδέκτες των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, ή να πληρούν οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή απαιτήσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, πριν προβούν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

3.  Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν μερίδια ή μετοχές ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις μέσω ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση και ότι οι επενδυτές με τους οποίους υπάρχει επικοινωνία στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση μπορούν να αποκτήσουν μερίδια ή μετοχές μόνο στο ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της επιτρεπόμενης, βάσει του άρθρου 16, εμπορικής προώθησης.

Οποιαδήποτε εγγραφή επαγγελματιών επενδυτών, εντός 18 μηνών αφότου οι διαχειριστές ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις ξεκίνησαν τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, σε μερίδια ή μετοχές ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και το οποίο αναφέρεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, ή σε μερίδια ή μετοχές ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, το οποίο συστάθηκε ως αποτέλεσμα των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, θεωρείται αποτέλεσμα εμπορικής προώθησης και υπόκειται στις ισχύουσες απαιτήσεις περί κοινοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 16.

4.  Εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, οι διαχειριστές ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις αποστέλλουν άτυπη επιστολή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους. Στην εν λόγω επιστολή προσδιορίζονται τα κράτη μέλη στα οποία και οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές που παρουσιάστηκαν και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνεται κατάλογος των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα οποία αποτέλεσαν ή αποτελούν το αντικείμενο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις προέβη ή προβαίνει σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση μπορούν να ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση που λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα στην επικράτειά του.

5.  Τρίτα μέρη προβαίνουν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση εξ ονόματος εγκεκριμένου διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, μόνον εφόσον έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, ως πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**, ως εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, ως διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ, ή εφόσον ενεργούν ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ. Αυτά τα τρίτα μέρη υπόκεινται στους όρους του παρόντος άρθρου.

6.  Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις εξασφαλίζουν την επαρκή τεκμηρίωση των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση.

___________________________

* Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

** Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).».

"

Άρθρο 17

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 32 παράγραφος 1, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2021».

2)  Το άρθρο 33 τροποποιείται ως εξής:

α)  στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2019»·

β)  στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2019»·

γ)  στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2019».

Άρθρο 18

Αξιολόγηση

Έως ... [60 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] η Επιτροπή, βάσει δημόσιας διαβούλευσης και υπό το πρίσμα των συζητήσεων µε την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές, διενεργεί αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Έως ... [24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] η Επιτροπή, βάσει διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες αρχές, την ΕΑΚΑΑ και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την αντίστροφη προσέλκυση και ζήτηση με ίδια πρωτοβουλία ενός επενδυτή, προσδιορίζοντας την έκταση αυτού του τρόπου εγγραφής σε κεφάλαια, τη γεωγραφική κατανομή του, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες, και τον αντίκτυπό του στο καθεστώς διαβατηρίου. Η εν λόγω έκθεση εξετάζει επίσης κατά πόσον θα πρέπει να αναπτυχθεί η πύλη κοινοποίησης που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2, ώστε όλες οι διαβιβάσεις των εν λόγω εγγράφων μεταξύ των αρμόδιων αρχών να πραγματοποιούνται μέσω αυτής.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την ... [ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ωστόσο, το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 5, το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 15 και το άρθρο 16 εφαρμόζονται από τις ... [24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 50.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019.
(3)Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 1).
(5) Κανονισμός αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 18).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 98).
(7)Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).
(10)Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(11)Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
(12) Οδηγία (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΕΕ L ...).
(13)+ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 54/19 (2018/0041(COD)) και να συμπληρωθούν ο αριθμός, η ημερομηνία και τα στοιχεία ΕΕ της εν λόγω οδηγίας στην υποσημείωση.
(14)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).

Τελευταία ενημέρωση: 18 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου