Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0045(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0431/2018

Esitatud tekstid :

A8-0431/2018

Arutelud :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0368

Vastuvõetud tekstid
PDF 219kWORD 70k
Teisipäev, 16. aprill 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Investeerimisfondide piiriülene turustamine (määrus) ***I
P8_TA-PROV(2019)0368A8-0431/2018
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse ühisinvesteerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0110),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0110/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 27. veebruari 2018. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0431/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 367, 10.10.2018, lk 50.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega lihtsustatakse investeerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013, (EL) nr 346/2013 ja (EL) nr 1286/2014
P8_TC1-COD(2018)0045

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Alternatiivsete investeerimisfondide (AIFid), mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2011/61/EL(3), sh Euroopa riskikapitalifondid (EuVECA), mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 345/2013(4), Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid (EuSEF), mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 346/2013(5), ja Euroopa pikaajalised investeerimisfondid (ELTIF), mis on määratletud määruses (EL) 2015/760(6), ning vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (eurofondid), mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/65/EÜ(7), piiriülese turustamise reguleerimine ja järelevalve on korraldatud erinevalt, mistõttu on tekkinud killustatus ning AIFide ja eurofondide piiriülese turustamise tõkked, mis võivad takistada nende fondide turustamist teistes liikmesriikides. Eurofondi võib sõltuvalt tema õiguslikust vormist valitseda kas väliselt või sisemiselt. Käesoleva määruse sätteid eurofondi valitseja kohta tuleks kohaldada nii äriühingule, mille igapäevaseks majandustegevuseks on eurofondi valitsemine, kui ka eurofondile, mis ei ole fondivalitsejat määranud.

(2)  Selleks et täiustada investeerimisfondide suhtes kohaldatavat õigusraamistikku ja paremini kaitsta investoreid, peaksid AIFidesse ning eurofondidesse investeerijatele suunatud reklaamteated olema sellisena äratuntavad ning nendes tuleks kirjeldada võrdselt märgatavalt AIFide ja eurofondide osakute ning aktsiate ostmisega seotud riske ja hüvesid. Lisaks sellele peaks kogu investeerijatele suunatud reklaamteadetes esitatav teave olema tõene, üheselt mõistetav ja mitteeksitav. Et kaitsta investoreid ning tagada AIFidele ja eurofondidele võrdsed võimalused, tuleks reklaamteadetele esitatavaid nõudeid kohaldada nii AIFide kui ka eurofondide suhtes.

(3)  AIFidesse ja eurofondidesse investeerijatele suunatud reklaamteadetes tuleks märkida, kus, kuidas ja mis keeles saavad investorid hankida kokkuvõtlikku teavet oma õiguste kohta, ning nendes peaks olema selgelt märgitud, et AIFi valitsejal, EuVECA valitsejal, EuSEFi valitsejal ja eurofondi valitsejal (koos „investeerimisfondide valitsejad“) on õigus lõpetada kehtestatud turustamise korrale tuginemine.

(4)  Et suurendada läbipaistvust ja investorite kaitset ning hõlbustada reklaamteadete suhtes kohaldatavaid liikmesriikide õigus- ja haldusnorme käsitleva teabe kättesaadavust, peaksid pädevad asutused avaldama asjakohased tekstid oma veebisaidil vähemalt ühes rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles, sh esitama teabe mitteametliku lühikokkuvõtte, et investeerimisfondide valitsejad saaksid nendest õigus- ja haldusnormidest ulatusliku ülevaate. Teave tuleks avaldada üksnes teavitamise eesmärgil ja see ei tohiks tekitada õiguslikke kohustusi. Samal põhjusel peaks Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) (ESMA), mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010(8) alusel, looma keskandmebaasi, mis sisaldab liikmesriikides reklaamteadete suhtes kohaldatavate nõuete kokkuvõtteid koos hüperlinkidega pädevate asutuste veebisaitidel avaldatavale teabele.

(5)  Selleks et edendada investorite kaitse häid tavasid, mis on sätestatud liikmesriikide nõuetes reklaamteadete tõesuse ja üheselt mõistetavuse kohta, sh reklaamteadete veebis levitamise aspektide kohta, peaks ESMA andma välja suunised kõnealuste reklaamteadetele esitatavate nõuete kohaldamise kohta.

(6)  Pädevatel asutustel peaks olema võimalik nõuda, et neid teavitataks eelnevalt reklaamteadetest, et nad saaksid eelnevalt kontrollida kõnealuste reklaamteadete vastavust käesolevale määrusele ja muudele kohaldatavatele nõuetele, näiteks kas reklaamteade on sellisena äratuntav, kas see kirjeldab eurofondide osakute ostmisega, ning kui liikmesriik lubab turustada jaeinvestoritele AIFe, AIFi aktsiate või osakute ostmisega seotud riske ja hüvesid võrdselt märgataval viisil, ning kas reklaamteate kogu teave on tõene, üheselt mõistetav ja mitteeksitav. Kontroll peaks toimuma piiratud aja jooksul. Kui pädevad asutused nõuavad eelnevat teavitamist, et tohiks see neid takistada tegemast reklaamteadete järelkontrolli.

(7)  Pädevad asutused peaksid andma ESMAle aru sellise kontrolli tulemuste, reklaamteate muutmistaotluste ja investeerimisfondide valitsejatele määratud karistuste kohta. Et suurendada ühelt poolt teadlikkust reklaamteadete suhtes kohaldatavatest normidest ja nende normide läbipaistvust ning teiselt poolt tagada investorite kaitse, peaks ESMA igal teisel aastal koostama ja saatma Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile kõnealuste normide ja nende praktilise kohaldamise kohta aruande, mis põhineb pädevate asutuste tehtud reklaamteadete eel- ja järelkontrollil.

(8)  Et tagada investeerimisfondide valitsejate võrdne kohtlemine ja hõlbustada neil otsuste tegemist investeerimisfondide piiriülese turustamise kohta, on oluline, et tasud, mida pädevad asutused nõuavad ▌piiriülese tegevuse järelevalve eest, oleksid täidetavate järelevalveülesannetega proportsionaalsed ja avalikustatud ning läbipaistvuse suurendamiseks pädevate asutuste veebisaitidel avaldatud. Samal põhjusel tuleks ESMA veebisaidil avaldada hüperlingid, mis viivad pädevate asutuste veebisaitidel tasude kohta avaldatud teabe juurde, et teavet oleks võimalik kätte saada ühest kesksest kohast. ESMA veebisaidil peaks samuti olema interaktiivne vahend, mille abil on võimalik teha pädevate asutuste nõutava tasu näitlik arvutus.

(9)  Et parandada tasude sissenõudmist ning suurendada tasustruktuuri läbipaistvust ja selgust, tuleks juhul, kui pädevad asutused on sellised tasud kehtestanud, esitada investeerimisfondide valitsejatele arve, eraldi maksenõue või maksejuhis, milles on selgelt välja toodud maksmisele kuuluva tasu suurus ja makseviis.

(10)  Kuna ESMA peaks määruse (EL) nr 1095/2010 kohaselt jälgima ja hindama turuarengut oma pädevusvaldkonnas, on asjakohane ning vajalik suurendada ESMA teadmisi, laiendades ESMA praeguseid andmebaase, et need hõlmaksid keskset andmebaasi, milles loetletaks kõik piiriüleselt turustatavad AIFid ja eurofondid, nende investeerimisfondide valitsejad ja kõik liikmesriigid, kus turustamine toimub. Sel eesmärgil ja ka selleks, et ESMA saaks keskandmebaasi ajakohastada, peaksid pädevad asutused edastama ESMAle teabe teadaannete, teatiste või muus vormis teabe kohta, mille nad on direktiivide 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL alusel saanud piiriülese turustamise kohta, ning teabe kõikide muudatuste kohta, mida tuleks selles andmebaasis kajastada. Sellega seoses peaks ESMA looma teavitusportaali, kuhu pädevad asutused peaksid üles laadima kõik eurofondide ja AIFide piiriülese turustamisega seotud dokumendid.

(11)  Et tagada võrdsed võimalused ühelt poolt määruses (EL) nr 345/2013 määratletud kvalifitseeruvatele riskikapitalifondidele või määruses (EL) nr 346/2013 määratletud kvalifitseeruvatele sotsiaalettevõtlusfondidele ning teiselt poolt muudele AIFidele, on vaja kõnealustesse määrustesse lisada eelturustamist käsitlevad õigusnormid, mis on identsed direktiivis 2011/61/EL sätestatud eelturustusnormidega. Nimetatud õigusnormid peaksid võimaldama kõnealuste määruste kohaselt registreeritud fondivalitsejatel võtta ühendust investoritega, et teada saada nende huvi kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valdkonna investeerimisvõimaluste või -strateegiate vastu.

(12)  Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1286/2014(9) on teatud kõnealuse määruse artiklis 32 osutatud äriühingud ja isikud kuni 31. detsembrini 2019 kõnealuse määruse kohaste kohustuste täitmisest vabastatud. Kõnealuses määruses on ühtlasi sätestatud, et komisjonil tuleb see hiljemalt 31. detsembriks 2018 läbi vaadata, et hinnata muu hulgas seda, kas ajutise vabastuse kehtivusaega tuleks pikendada või kas pärast vajalike kohanduste kindlakstegemist tuleks direktiivi 2009/65/EÜ sätted investorile esitatava põhiteabe kohta asendada kõnealuse määruse kohase põhiteabedokumendiga või pidada neid sellega samaväärseks.

(13)  Et komisjonil oleks võimalik teha läbivaatamine, nagu määruses (EL) nr 1286/2014 algselt ette nähtud, tuleks läbivaatamistähtaega 12 kuu võrra pikendada. Euroopa Parlamendi pädev komisjon peaks läbivaatamisel toetama komisjoni sellega, et korraldab nii ettevõtjate kui ka tarbijate huve esindavate sidusrühmadega teemakohase arutelu.

(14)  Vältimaks, et investorid saavad sama investeerimisfondi kohta kaks eri eelteabedokumenti, nimelt eurofondi puhul direktiivi 2009/65/EÜ kohaselt nõutava investori põhiteabedokumendi ning kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) puhul määruse (EL) nr 1286/2014 kohaselt nõutava põhiteabedokumendi, tuleks seni, kuni kõnealuse määruse kohase komisjoni tehtava läbivaatamise tulemusel ei ole seadusandlikke akte veel vastu võetud ja rakendatud, pikendada ajutise vabastuse kehtivusaega 24 kuu võrra. Ilma et see piiraks nimetatud vabastuse kehtivusaja pikendamist, peaksid kõik asjaomased institutsioonid ja järelevalveasutused püüdma tegutseda võimalikult kiiresti, et aidata ajutise vabastuse kohaldamist lõpetada.

(15)  Komisjonile tuleks anda õigus võtta vastu ESMA koostatud rakenduslikud tehnilised standardid, mis käsitlevad standardvorme, -malle ja -menetlusi, mida pädevad asutused kasutavad nende territooriumil kohaldatavaid turustamisnõudeid käsitlevate liikmesriigi normide ning nende kokkuvõtete, nende poolt piiriülese tegevuse puhul võetavate tasude suuruse ning kohaldatavuse korral tasude arvutamise meetodite avaldamiseks ja neist teavitamiseks. Et parandada teabe edastamist ESMAle, tuleks rakenduslikud tehnilised standardid vastu võtta ka direktiividega 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL nõutud, piiriülest turustamist käsitlevate teadaannete, teatiste ja muus vormis teabe kohta ning ESMA loodava teavitusportaali toimimiseks vajaliku tehnilise korra kohta. Komisjon peaks võtma nimetatud rakenduslikud tehnilised standardid vastu rakendusaktidena kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 291 ning määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

(16)  On vaja täpsustada, millist teavet tuleb ESMAle igas kvartalis esitada, et hoida kõikide investeerimisfondide ja nende valitsejate andmebaase ajakohasena.

(17)  Isikuandmete töötlemine, mis toimub käesoleva määruse kohaselt, näiteks pädevate asutuste poolt isikuandmete vahetamine või edastamine, peaks toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679(10), ning ESMA teabevahetus või teabe edastamine peaks toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725(11).

(18)  Et pädevad asutused saaksid täita neile käesoleva määrusega ette nähtud ülesandeid, peaksid liikmesriigid tagama, et pädevatel asutustel on kõik vajalikud järelevalve- ja uurimisvolitused.

(19)  Hiljemalt ... [viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] peaks komisjon hindama käesoleva määruse kohaldamist. Hindamisel tuleks võtta arvesse turu arengut ja analüüsida, kas võetud meetmed on investeerimisfondide piiriülest turustamist parandanud.

(20)  Hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] peaks komisjon avaldama aruande, milles käsitletakse pöördpakkumist ja nõudlust investori omal algatusel ning kirjeldatakse, kui palju fondiosakuid või -aktsiaid on selliselt märgitud, kuidas see on geograafiliselt levinud, sealhulgas kolmandates riikides, ja selle mõju tegevusloa korrale.

(21)  Õiguskindluse tagamiseks tuleb ühtlustada selliste liikmesriikide õigus- ja haldusnormide kohaldamise alguskuupäevad, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/...(12)(13) ning käesolevat määrust seoses reklaamteateid ja eelturustamist käsitlevate sätetega.

(22)  Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt parandada kapitaliturgude liidu loomisega seoses turu tõhusust, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda selle toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed normid, mis käsitlevad investeerimisfondide turustamisnõudeid reguleerivate liikmesriikide normide avaldamist ja investoritele suunatud reklaamteateid, ning investeerimisfondide valitsejatele piiriüleses tegevuses kohaldatavate tasude ühised põhimõtted. Selles nähakse samuti ette keskandmebaasi loomine investeerimisfondide piiriüleseks turustamiseks.

Artikkel 2

Kohaldamisala

Käesolevat määrust kohaldatakse järgmise suhtes:

a)  alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad;

b)  eurofondide valitsejad ja eurofondid, mis ei ole eurofondi valitsejat määranud;

c)  EuVECA valitsejad ja

d)  EuSEFi valitsejad.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)  „alternatiivne investeerimisfond“ või „AIF“ – direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud AIF, mille hulka kuuluvad EuVECA, EuSEF ja ELTIF;

b)  „alternatiivse investeerimisfondi valitseja“ või „AIFi valitseja“ – direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punktis b määratletud AIFi valitseja, kes on saanud nimetatud direktiivi artikli 6 kohaselt tegevusloa;

c)  „EuVECA valitseja“ – kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja, kes on määratletud määruse (EL) nr 345/2013 artikli 3 esimese lõigu punktis c ja kes on registreeritud vastavalt nimetatud määruse artiklile 14;

d)  „EuSEFi valitseja“ – kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja, kes on määratletud määruse (EL) nr 346/2013 artikli 3 lõike 1 punktis c ja kes on registreeritud vastavalt nimetatud määruse artiklile 15;

e)  „pädevad asutused“ – pädevad asutused direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti h või direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punkti f või ELi AIFi pädevad asutused direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punkti h tähenduses;

f)  „päritoluliikmesriik“ – liikmesriik, kus on AIFi valitseja, EuVECA valitseja, EuSEFi valitseja või eurofondi valitseja registrijärgne asukoht;

g)  „vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond)“ – vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond), kellele on antud tegevusluba vastavalt direktiivi 2009/65/EÜ artiklile 5;

h)  „eurofondi valitseja“ – fondivalitseja, kes on määratletud direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis b.

Artikkel 4

Reklaamteadetega seotud nõuded

1.  AIFi valitsejad, EuVECA valitsejad, EuSEFi valitsejad ja eurofondi valitsejad tagavad, et kõik investoritele suunatud reklaamteated on sellisena äratuntavad, neis kirjeldatakse võrdselt märgataval viisil AIFi või eurofondi osakute või aktsiate ostmisega seotud riske ja hüvesid ning kogu reklaamteates esitatud teave on tõene, üheselt mõistetav ja mitteeksitav.

2.  Eurofondi valitsejad tagavad, et reklaamteated, mis sisaldavad eurofondi kohta spetsiifilist teavet, ei ole vastuolus direktiivi 2009/65/EÜ artiklis 68 osutatud prospektis sisalduva teabega ega kõnealuse direktiivi artiklis 78 osutatud investorile esitatava põhiteabega ega vähenda selle teabe olulisust. Eurofondi valitsejad tagavad, et kõigis reklaamteadetes osutatakse prospekti olemasolule ja investorile esitatava põhiteabe kättesaadavusele. Reklaamteadetes tuleb märkida, kus, kuidas ja millises keeles saavad investorid või potentsiaalsed investorid hankida prospekte ja investorile esitatavat põhiteavet, ning esitatakse nendele dokumentidele viivad hüperlingid või veebisaidi aadressid.

3.  Lõikes 2 osutatud reklaamteates tuleb märkida, kust, kuidas ja mis keeles saavad investorid või potentsiaalsed investorid hankida kokkuvõtlikku teavet oma õiguste kohta, ja esitada hüperlink sellele kokkuvõttele, milles on asjakohasel juhul ka teave vaidluse korral kasutatavate liidu ja riigi tasandi kollektiivsete õiguskaitsevahendite kohta.

Reklaamteated peavad sisaldama ka selget teavet selle kohta, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud valitseja võib otsustada lõpetada oma investeerimisfondide turustamise suhtes kehtestatud korrale tuginemise vastavalt direktiivi 2009/65/EÜ artiklile 93a ja direktiivi 2011/61/EL artiklile 32a.

4.  AIFi valitsejad, EuVECA valitsejad ja EuSEFi valitsejad tagavad, et reklaamteated, milles kutsutakse ostma AIFi osakuid või aktsiaid ja mis sisaldavad AIFi kohta spetsiifilist teavet, ei ole vastuolus teabega, mis tuleb avaldada investoritele direktiivi 2011/61/EL artikli 23, määruse (EL) nr 345/2013 artikli 13 või määruse (EL) nr 346/2013 artikli 14 kohaselt, ega vähenda selle teabe olulisust.

5.  Käesoleva artikli lõiget 2 kohaldatakse mutatis mutandis AIFide suhtes, mis avaldavad prospekti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2017/1129(14) või liikmesriigi õigusele või mis kohaldavad investorile esitatava põhiteabe sisu ja vormi reguleerivaid norme, millele on osutatud direktiivi 2009/65/EÜ artiklis 78.

6.  Hiljemalt ... [24 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] annab ESMA välja suunised lõikes 1 osutatud reklaamteadetele esitatavate nõuete kohaldamise kohta, võttes arvesse reklaamteadete veebis levitamise aspekte, ning seejärel ajakohastab neid korrapäraselt.

Artikkel 5

Turustusnõudeid käsitlevate liikmesriigi normide avaldamine

1.  Pädevad asutused avaldavad oma veebisaidil ning hoiavad seal vähemalt ühes rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles ajakohasena täieliku teabe nende kohaldatavate liikmesriigi õigus- ja haldusnormide kohta, mis reguleerivad AIFide ja eurofondide turustamisnõudeid, ning nende kokkuvõtted.

2.  Pädevad asutused edastavad ESMAle hüperlingid oma veebisaitidele, kus lõikes 1 osutatud teave on avaldatud.

Pädevad asutused teavitavad ESMAt põhjendamatu viivituseta igast muutusest, mis on käesoleva lõike esimeses lõigus sätestatud teabes toimunud.

3.  ESMA koostab rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, milles määratakse kindlaks käesoleva artikli kohaselt avaldatava teabe ja esitatavate teadete standardvorm, -mall ja ‑menetlus.

ESMA esitab kõnealuste rakenduslike tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt ... [18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

Artikkel 6

ESMA keskandmebaas turustamisnõudeid käsitlevate liikmesriikide normide kohta

Hiljemalt ... [30 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] avaldab ESMA oma veebisaidil keskandmebaasi, mis sisaldab artikli 5 lõikes 1 osutatud kokkuvõtteid ja artikli 5 lõikes 2 osutatud hüperlinke pädevate asutuste veebisaitidele, ning hoiab seda ajakohasena.

Artikkel 7

Reklaamteadete eelkontroll

1.  Pädevad asutused võivad nõuda, kuid üksnes selleks, et kontrollida vastavust käesolevale määrusele ja turustamisnõudeid käsitlevatele liikmesriikide normidele, et neid teavitataks eelnevalt reklaamteadetest, mida ▌eurofondide valitsejad kavatsevad investoritega suheldes otse või kaudselt kasutada.

Esimeses lõigus osutatud eelneva teavitamise kohustus ei ole eurofondide osakute turustamise eeltingimus ega ka direktiivi 2009/65/EÜ artiklis 93 osutatud teavitamiskorra osa.

Kui pädevad asutused nõuavad esimeses lõigus osutatud eelnevat teavitamist, siis annavad nad 10 tööpäeva jooksul alates reklaamteate kättesaamisest eurofondi valitsejale teada, kui nad nõuavad reklaamteate muutmist.

Esimeses lõigus osutatud eelnevat teavitamist võib nõuda korrapäraselt või kooskõlas muude kontrollitavadega ning sellega ei piirata järelevalvevolituste kasutamist reklaamteadete järelkontrollimiseks.

2.  Pädevad asutused, kes nõuavad reklaamteadetest eelnevat teavitamist, kehtestavad selleks asjakohase korra, kohaldavad seda ja avaldavad selle oma veebisaidil. Asutusesiseste eeskirjade ja menetluste abil tagatakse kõigi eurofondide läbipaistev ja mittediskrimineeriv kohtlemine, olenemata liikmesriigist, kus eurofond on tegevusloa saanud.

3.  Kui ▌AIFi, EuVECA või EuSEFi valitsejad turustavad oma AIFi osakuid või aktsiaid jaeinvestoritele ▌, siis kohaldatakse kõnealuste AIFi, EuVECA või EuSEFi valitsejate suhtes mutatis mutandis lõikeid 1 ja 2.

Artikkel 8

ESMA aruanne reklaamteadete kohta

1.   Pädevad asutused ▌esitavad hiljemalt 31. märtsiks 2021 ning seejärel igal teisel aastal ESMAle aruande ▌, mis sisaldab järgmist teavet:

a)  mitu korda nõuti eelkontrolli põhjal reklaamteate muutmist, kui seda tehti;

b)  mitu korda nõuti järelkontrolli põhjal muudatuste tegemist ja milliseid otsuseid järelkontrolli alusel tehti, tuues selgelt välja kõige sagedasemad rikkumised ning kirjeldades nende sisu ja laadi;

c)  artiklis 4 osutatud nõuete kõige sagedamini esinevate rikkumiste kirjeldus ja

d)  üks näide iga punktides b ja c osutatud rikkumise kohta.

2.   ESMA esitab hiljemalt 30. juuniks 2021 ja seejärel igal teisel aastal Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande, milles antakse ülevaade artikli 5 lõikes 1 osutatud turustamisnõuetest kõigis liikmesriikides ja mis sisaldab analüüsi reklaamteateid reguleerivate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide mõju kohta, võttes aluseks ka käesoleva artikli lõike 1 kohaselt saadud teabe.

Artikkel 9

Tasude üldpõhimõtted

1.  Kui pädevad asutused nõuavad seoses AIFi, EuVECA, EuSEFi ja eurofondi valitsejate piiriülese tegevusega tasusid, peavad need tasud olema kooskõlas pädeva asutuse ülesannete täitmisega seotud üldkuludega.

2.  Pädevad asutused saadavad käesoleva artikli lõikes 1 osutatud tasude kohta arve, eraldi maksenõude või maksejuhise, milles on selgelt välja toodud makseviis ja tasumise tähtpäev, aadressile, millele on osutatud direktiivi 2009/65/EÜ artikli 93 lõike 1 kolmandas lõigus või direktiivi 2011/61/EL IV lisa punktis i.

Artikkel 10

Tasusid käsitlevate liikmesriikide normide avaldamine

1.  Pädevad asutused avaldavad hiljemalt ... [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] oma veebisaidil ja hoiavad seal vähemalt ühes rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles ajakohasena teabe, milles on loetletud artikli 9 lõikes 1 osutatud tasud või nende tasude arvutamise meetodid, kui see on kohaldatav.

2.  Pädevad asutused edastavad ESMAle hüperlingid oma veebisaitidele, millel lõikes 1 osutatud teave on avaldatud.

3.  ESMA koostab rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, milles määratakse kindlaks käesoleva artikli kohaselt avaldatava teabe ja esitatavate teadete standardvorm, -mall ja ‑menetlus.

ESMA esitab kõnealuste rakenduslike tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt ... [18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

Artikkel 11

ESMA avaldatav teave tasude kohta

1.  ESMA avaldab hiljemalt ... [30 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] oma veebisaidil hüperlingid pädevate asutuste veebisaitidele, millele on osutatud artikli 10 lõikes 2. Kõnealuseid hüperlinke ajakohastatakse pidevalt.

2.  ESMA töötab hiljemalt ... [30 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] välja interaktiivse ja vähemalt ühes rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles kasutatava, avalikult juurdepääsetava vahendi, mille abil on võimalik teha artikli 9 lõikes 1 osutatud tasude näitlik arvutus, ning teeb selle vahendi oma veebisaidil kättesaadavaks. Vahendit ajakohastatakse pidevalt.

Artikkel 12

ESMA keskandmebaas AIFide ja eurofondide piiriülese turustamise kohta

1.  ESMA avaldab hiljemalt ... [30 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] oma veebisaidil AIFide ja eurofondide piiriülese turustamise kohta keskandmebaasi, mis on üldsusele kättesaadav ühes rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles ning milles on loetletud

a)  kõik AIFid, mida turustatakse muus liikmesriigis kui päritoluliikmesriik, nende valitsejad, EuSEFi valitseja või EuVECA valitseja ning liikmesriigid, kus neid turustatakse; ja

b)  kõik eurofondid, mida turustatakse muus liikmesriigis kui eurofondi päritoluliikmesriik, kes on määratletud direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis e, nende valitsejad ja liikmesriigid, kus neid turustatakse.

Kõnealust keskandmebaasi ajakohastatakse pidevalt.

2.  Käesolevas artiklis ja artiklis 13 osutatud kohustused, mis on seotud käesoleva artikli lõikes 1 osutatud andmebaasiga, ei piira direktiivi 2009/65/EÜ artikli 6 lõike 1 teises lõigus osutatud loeteluga, direktiivi 2011/61/EL artikli 7 lõike 5 teises lõigus osutatud avaliku keskregistriga, määruse (EL) nr 345/2013 artiklis 17 osutatud keskandmebaasiga ja määruse (EL) nr 346/2013 artiklis 18 osutatud keskandmebaasiga seotud kohustusi.

Artikkel 13

ESMAle saadetavate teadete standardimine

1.  Päritoluliikmesriigi pädevad asutused esitavad ESMAle igas kvartalis käesoleva määruse artiklis 12 osutatud keskandmebaasi loomiseks ja ajakohastamiseks vajaliku teabe seoses teadaannete, teatiste või muus vormis teabega, millele on osutatuddirektiivi 2009/65/EÜ artikli 93 lõikes 1 ja artikli 93a lõikes 2 ning direktiivi 2011/61/EL artikli 31 lõikes 2, artikli 32 lõikes 2 ja artikli 32a lõikes 2, ning kõik muudatused selles teabes, kui keskandmebaasis olevat teavet tuleb nende muudatuste tõttu muuta.

2.  ESMA loob teavitusportaali, kuhu iga pädev asutus laadib üles kõik lõikes 1 osutatud dokumendid.

3.  ESMA koostab rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, et täpsustada teavet, mida pädevad asutused peavad lõike 1 kohaselt esitama, samuti teabe esitamise vormid, mallid ja menetlused ning lõikes 2 osutatud teavitusportaali toimimiseks vajaliku tehnilise korra.

ESMA esitab kõnealuste rakenduslike tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt ... [18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

Artikkel 14

Pädevate asutuste volitused

1.  Pädevatel asutustel on käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks vajalikud järelevalve- ja uurimisvolitused.

2.  Pädevatele asutustele direktiivide 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL ning määruste (EL) nr 345/2013, (EL) nr 346/2013 ja (EL) 2015/760 kohaselt antud volitused, sealhulgas karistuste ja muude meetmetega seotud volitused, kehtivad ka käesoleva määruse artiklis 4 osutatud valitsejate suhtes.

Artikkel 15

Määruse (EL) nr 345/2013 muutmine

Määrust (EL) nr 345/2013 muudetakse järgmiselt:

1)  Artiklisse 3 lisatakse järgmine punkt:"

„o) „eelturustamine“ – investeerimisstrateegiaid või -ideid käsitleva teabe otsene või kaudne esitamine või edastamine kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja poolt või tema nimel potentsiaalsetele investoritele, kelle elukoht või registrijärgne asukoht on liidus, eesmärgiga teha kindlaks nende huvi sellise kvalifitseeruva riskikapitalifondi vastu, mis ei ole liikmesriigis, kus on potentsiaalsete investorite elukoht või registrijärgne asukoht, veel asutatud või moodustatud või on seal küll asutatud või moodustatud, kuid mille turustamisest ei ole veel artikli 15 kohaselt teatatud, kusjuures ühelgi juhul ei ole tegemist avaliku või mitteavaliku pakkumisega potentsiaalsele investorile, et ta investeeriks nimetatud kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakutesse või aktsiatesse.“

"

2)  Lisatakse järgmine artikkel:"

„Artikkel 4a

1.  Kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja võib tegeleda liidus eelturustamisega, välja arvatud juhul, kui potentsiaalsetele investoritele esitatav teave

   a) on piisav selleks, et investorid saaksid teha otsuse omandada teatava kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid;
   b) ▌hõlmab märkimisvorme või muid sarnaseid dokumente kavandina või lõplikul kujul või
   c) hõlmab veel asutamata või moodustamata kvalifitseeruva riskikapitalifondi asutamisdokumente või moodustamise dokumente, prospekti või pakkumisdokumente nende lõplikul kujul.

Prospekti või pakkumisdokumentide esitatavad kavandid ei tohi sisaldada teavet. millest investoritele piisaks investeerimisotsuse tegemiseks, ning nendes peab olema selgelt märgitud, et

   a) nende puhul ei ole tegemist pakkumisega ega kutsega märkida kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid ning
   b) neis esitatud teabe alusel ei tohiks teha otsuseid, sest see ei ole täielik ja seda võidakse muuta.

2.  Pädevad asutused ei tohi nõuda, et kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja teataks neile enne eelturustamisega tegelema hakkamist eelturustamisdokumentide sisu või adressaadid või täidaks muid tingimusi või nõudeid, mida ei ole käesolevas artiklis sätestatud.

3.   Kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitsejad tagavad, et investorid ei omanda eelturustamise käigus kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid ning et investorid, kellega on eelturustamise käigus ühendust võetud, võivad omandada kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid üksnes artiklis 15 lubatud turustamise käigus.

Kui 18 kuu jooksul pärast seda, kui kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja eelturustamist alustas, märgivad kutselised investorid eelturustamisel esitatud teabes osutatud kvalifitseeruva riskikapitalifondi või eelturustamise tulemusel asutatud või moodustatud kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid, käsitatakse seda märkimisena turustamise tulemusel ning selle suhtes kehtib artiklis 15 osutatud teavitamiskord.

4.  Kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja saadab kahe nädala jooksul pärast eelturustamise alustamist oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele paberil või elektrooniliselt mitteametliku kirja. Kirjas märgitakse, millistes liikmesriikides ja millisel ajavahemikul eelturustamine toimub või on toimunud, esitatakse eelturustamise lühikirjeldus, sealhulgas teave tutvustatud investeerimisstrateegiate kohta ning asjakohasel juhul loetelu eelturustatavatest või eelturustatud kvalifitseeruvatest riskikapitalifondidest. Kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused teavitavad viivitamata nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja eelturustamisega tegeleb või on tegelenud. Selle liikmesriigi pädevad asutused, kus eelturustamine toimub või on toimunud, võivad taotleda kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja päritoluliikmesriigi pädevatelt asutustelt tema territooriumil toimuva või toimunud eelturustamise kohta lisateavet.

5.  Kolmas isik tegeleb tegevusloa saanud kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja nimel eelturustamisega üksnes siis, kui ta on saanud tegevusloa Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL* kohase investeerimisühingu, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL** kohase krediidiasutuse, direktiivi 2009/65/EÜ kohase eurofondi valitseja või direktiivi 2011/61/EL kohase alternatiivse investeerimisfondi valitsejana või kui ta tegutseb direktiivi 2014/65/EL kohase seotud vahendajana. Sellise kolmanda isiku suhtes kohaldatakse käesolevas artiklis sätestatud tingimusi.

6.  Riskikapitalifondide valitseja tagab eelturustamise nõuetekohase dokumenteerimise.

_____________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).“

"

Artikkel 16

Määruse (EL) nr 346/2013 muutmine

Määrust (EL) nr 346/2013 muudetakse järgmiselt:

1)  Artiklisse 3 lisatakse järgmine punkt:"

„o) „eelturustamine“ – investeerimisstrateegiaid või -ideid käsitleva teabe otsene või kaudne esitamine või edastamine kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja poolt või tema nimel potentsiaalsetele investoritele, kelle elukoht või registrijärgne asukoht on liidus, eesmärgiga teha kindlaks nende huvi sellise kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi vastu, mis ei ole liikmesriigis, kus on potentsiaalsete investorite elukoht või registrijärgne asukoht, veel asutatud või moodustatud või on seal küll asutatud või moodustatud, kuid mille turustamisest ei ole veel artikli 16 kohaselt teatatud, kusjuures ühelgi juhul ei ole tegemist avaliku või mitteavaliku pakkumisega potentsiaalsele investorile, et ta investeeriks nimetatud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakutesse või aktsiatesse.

"

2)  Lisatakse järgmine artikkel:"

„Artikkel 4a

1.  Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja võib tegeleda liidus eelturustamisega, välja arvatud juhul, kui potentsiaalsetele investoritele esitatav teave

   a) on piisav selleks, et investorid saaksid teha otsuse omandada teatava kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid;
   b) ▌hõlmab märkimisvorme või muid sarnaseid dokumente kavandina või lõplikul kujul või
   c) hõlmab veel asutamata või moodustamata kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi asutamisdokumente või moodustamise dokumente, prospekti või pakkumisdokumente nende lõplikul kujul.

Prospekti või pakkumisdokumentide esitatavad kavandid ei tohi sisaldada teavet, millest investoritele piisaks investeerimisotsuse tegemiseks, ning nendes peab olema selgelt märgitud, et

   a) nende puhul ei ole tegemist pakkumisega ega kutsega märkida kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid ning
   b) neis esitatud teabe alusel ei tohiks teha otsuseid, sest see ei ole täielik ja seda võidakse muuta.

2.  Pädevad asutused ei tohi nõuda, et kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja teataks neile enne eelturustusega tegelema hakkamist eelturustamisdokumentide sisu või adressaadid või täidaks muid tingimusi või nõudeid, mida ei ole käesolevas artiklis sätestatud.

3.  Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad tagavad, et investorid ei omanda eelturustamise käigus kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid ning et investorid, kellega on eelturustamise käigus ühendust võetud, võivad omandada kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid üksnes artiklis 16 lubatud turustamise käigus.

Kui 18 kuu jooksul pärast seda, kui kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja eelturustamist alustas, märgivad kutselised investorid eelturustamisel esitatud teabes osutatud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi või eelturustamise tulemusel asutatud või moodustatud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid, käsitatakse seda märkimisena turustamise tulemusel ning selle suhtes kehtib artiklis 16 osutatud teavitamiskord.

4.  Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja saadab kahe nädala jooksul pärast eelturustamise alustamist oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele paberil või elektrooniliselt mitteametliku kirja. Kirjas märgitakse, millistes liikmesriikides ja millisel ajavahemikul eelturustamine toimub või on toimunud, esitatakse eelturustamise lühikirjeldus, sealhulgas teave tutvustatud investeerimisstrateegiate kohta ning asjakohasel juhul loetelu eelturustatavatest või eelturustatud kvalifitseeruvatest sotsiaalettevõtlusfondidest. Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused teavitavad viivitamata nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja eelturustamisega tegeleb või on tegelenud. Selle liikmesriigi pädevad asutused, kus eelturustamine toimub või on toimunud, võivad taotleda kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja päritoluliikmesriigi pädevatelt asutustelt nende territooriumil toimuva või toimunud eelturustamise kohta lisateavet.

5.  Kolmas isik tegeleb tegevusloa saanud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja nimel eelturustamisega üksnes siis, kui ta on saanud tegevusloa Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL* kohase investeerimisühingu, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL** kohase krediidiasutuse, direktiivi 2009/65/EÜ kohase eurofondi valitseja või direktiivi 2011/61/EL kohase alternatiivse investeerimisfondi valitsejana või kui ta tegutseb direktiivi 2014/65/EL kohase seotud vahendajana. Sellise kolmanda isiku suhtes kohaldatakse käesolevas artiklis sätestatud tingimusi.

6.  Sotsiaalettevõtlusfondide valitseja tagab eelturustamise nõuetekohase dokumenteerimise.

____________________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).“

"

Artikkel 17

Määruse (EL) nr 1286/2014 muudatused

Määrust (EL) nr 1286/2014 muudetakse järgmiselt:

1)  artikli 32 lõikes 1 asendatakse tekst „31. detsembrini 2019“ tekstiga „31. detsembrini 2021“;

2)  artiklit 33 muudetakse järgmiselt:

a)  lõike 1 esimeses lõigus asendatakse tekst „31. detsembriks 2018“ tekstiga „31. detsembriks 2019“;

b)  lõike 2 esimeses lõigus asendatakse tekst „31. detsembriks 2018“ tekstiga „31. detsembriks 2019“;

c)  lõike 4 esimeses lõigus asendatakse tekst „31. detsembriks 2018“ tekstiga „31. detsembriks 2019“.

Artikkel 18

Hindamine

Hiljemalt ... [60 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] hindab komisjon avaliku konsultatsiooni põhjal ning ESMA ja pädevate asutustega peetud arutelusid arvesse võttes käesoleva määruse kohaldamist.

Hiljemalt ... [24 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] esitab komisjon pädevate asutuste, ESMA ja muude asjaomaste sidusrühmadega peetud konsultatsioonide põhjal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles käsitletakse pöördpakkumist ja nõudlust investori omal algatusel ning kirjeldatakse, kui palju fondiosakuid või -aktsiaid on selliselt märgitud, kuidas see on geograafiliselt levinud, sh kolmandates riikides, ja selle mõju tegevusloa korrale. Aruandes vaadeldakse ka seda, kas artikli 13 lõike 2 kohaselt loodud teavitusportaal tuleks välja töötada nii, et kogu dokumentide edastamine pädevate asutuste vahel toimub selle portaali kaudu.

Artikkel 19

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev].

Artikli 4 lõikeid 1–5, artikli 5 lõikeid 1 ja 2, artiklit 15 ja artiklit 16 kohaldatakse alates ... [24 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1)ELT C 367, 10.10.2018, lk 50.
(2) Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2019. aasta seisukoht.
(3)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta (ELT L 115, 25.4.2013, lk 1).
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (ELT L 115, 25.4.2013, lk 18).
(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta (ELT L 123, 19.5.2015, lk 98).
(7)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).
(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).
(9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 9.12.2014, lk 1).
(10)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
(11)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).
(12) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... direktiiv (EL) 2019/..., millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL seoses investeerimisfondide piiriülese turustamisega (ELT L ...).
(13)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE-CONS 53/19 (2018/0041(COD)) sisalduva direktiivi number ning esitada joonealuses märkuses kõnealuse direktiivi number, kuupäev ja ELT avaldamisviide.
(14)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 12).

Viimane päevakajastamine: 18. aprill 2019Õigusalane teave