Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0045(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0431/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0431/2018

Rasprave :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0368

Usvojeni tekstovi
PDF 233kWORD 69k
Utorak, 16. travnja 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Uredba)***I
P8_TA-PROV(2019)0368A8-0431/2018
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)(C8-0110/2018),

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0110),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 27. veljače 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0431/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 367, 10.10.2018., str. 50.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013 i (EU) br. 1286/2014
P8_TC1-COD(2018)0045

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  Različiti regulatorni i nadzorni pristupi prekograničnoj distribuciji alternativnih investicijskih fondova (AIF-ova), kako su definirani u Direktivi 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća(3), uključujući europske fondove poduzetničkog kapitala (EuVECA-e), u smislu Uredbe br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(4), europske fondove za socijalno poduzetništvo (EuSEF-i), u smislu Uredbe (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(5) i europske fondove za dugoročna ulaganja (ELTIF-i), u smislu Uredbe (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća(6), kao i subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS-i), u smislu Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(7), uzrokuju rascjepkanost i prepreke prekograničnom marketingu i pristupu AIF-ovima i UCITS-ima, što bi u konačnici moglo spriječiti trgovanje njima u drugim državama članicama. UCITS-om se može upravljati izvana ili iznutra, ovisno o njegovu pravnom obliku. Svaka odredba ove Uredbe koja se odnosi na društva za upravljanje UCITS-ima trebala bi se primjenjivati i na društvo čija je redovna djelatnost upravljanje UCITS-om i na bilo koji UCITS koji još nije imenovao društvo za upravljanje UCITS-om.

(2)  Kako bi se poboljšao regulatorni okvir primjenjiv na subjekte za zajednička ulaganja i bolje zaštitili ulagatelji, promidžbeni sadržaji namijenjeni ulagateljima u AIF-ove i UCITS-e trebali bi biti prepoznatljivi kao takvi te bi na jednako jasan način u njima trebali biti opisani rizici i prednosti kupnje udjela ili dionica AIF-a ili UCITS-a. Osim toga, sve informacije iz promidžbenih sadržaja namijenjenih ulagateljima trebale bi biti predstavljene na nepristran, jasan i neobmanjujuć način. Kako bi se zajamčila zaštita ulagatelja i osigurali ravnopravni uvjeti među AIF-ovima i UCITS-ima, standardi za promidžbene sadržaje trebali bi se primjenjivati na promidžbene sadržaje AIF-ova i UCITS-a.

(3)  U promidžbenim sadržajima namijenjenima ulagateljima u AIF-ove i UCITS-e trebalo bi navesti gdje, kako i na kojem jeziku ulagatelji mogu dobiti sažete informacije o pravima ulagatelja te bi se u njima trebalo jasno navesti da UAIF, upravitelj EuVECA-e, upravitelj EuSEF-a ili društvo za upravljanje UCITS-ima (zajedno „upravitelji subjekata za zajednička ulaganja”) imaju pravo ukinuti dogovorene uvjete marketinga.

(4)  Kako bi se povećale transparentnost i zaštita ulagatelja te olakšao pristup informacijama o nacionalnim zakonima i drugim propisima koji su primjenjivi na promidžbene sadržaje, nadležna tijela trebala bi objavljivati takve tekstove na svojim internetskim stranicama barem na jeziku koji se uobičajeno koristi u području međunarodnih financija, uključujući njihove neslužbene sažetke, što bi se upraviteljima subjekata za zajednička ulaganja omogućilo da dobiju dobiti širok pregled nad tim zakonima i drugim propisima. Objavljivanje bi trebalo imati samo informativnu svrhu i na temelju objavljivanja ne bi trebale nastajati pravne obveze. Zbog istih bi razloga europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala), osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(8)(ESMA), trebalo uspostaviti središnju bazu podataka koja sadržava sažetke nacionalnih zahtjeva u pogledu promidžbenih sadržaja i poveznice na informacije objavljene na internetskim stranicama nadležnih tijela.

(5)  Kako bi se promicale dobre prakse zaštite ulagatelja koje su utvrđene u nacionalnim zahtjevima u pogledu poštenih i jasnih promidžbenih sadržaja, uključujući aspekte internetske objave takvih promidžbenih sadržaja, ESMA bi trebala izdati smjernice za primjenu tih zahtjeva na promidžbene sadržaje.

(6)  Nadležna tijela trebala bi moći zahtijevati prethodno obavješćivanje o promidžbenim sadržajima u svrhu ex ante provjere usklađenosti tih sadržaja s ovom Uredbom i drugim primjenjivim zahtjevima, primjerice jesu li promidžbeni sadržaji prepoznatljivi kao takvi, opisuju li se u njima na jednako jasan način rizici i prednosti kupnje udjela pojedinog UCITS-a, a ako država članica dopušta marketing AIF-ova s malim ulagateljima rizici i prednosti kupnje udjela ili dionica pojedinog AIF-a, te jesu li sve informacije iz promidžbenih sadržaja nepristrane, jasne i neobmanjujuće. Ta bi se provjera trebala provoditi u ograničenom roku. Ako nadležna tijela zahtijevaju prethodno obavješćivanje, to ih ne bi trebalo spriječiti u ex post provjeri promidžbenih sadržaja.

(7)  Nadležna tijela trebala bi izvijestiti ESMA-u o rezultatima tih provjera, zahtjevima za izmjene i svim sankcijama koje su nametnute upraviteljima subjekata za zajednička ulaganja. S ciljem povećanja svijesti i transparentnosti u pogledu pravila koja se primjenjuju na promidžbene sadržaje, s jedne strane, i osiguranja zaštite ulagatelja, s druge strane, ESMA bi svake druge godine trebala pripremiti i poslati Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji izvješće o tim pravilima i njihovoj praktičnoj primjeni na temelju ex ante i ex post provjera promidžbenog sadržaja od strane nadležnih tijela.

(8)  Kako bi se osiguralo jednako postupanje prema upraviteljima subjekata za zajednička ulaganja i kako bi im se olakšalo donošenje odluke o tome hoće li se baviti prekograničnom distribucijom investicijskih fondova, važno je da naknade i pristojbe koje nadležna tijela naplaćuju za ▌nadzor prekograničnih aktivnosti odgovaraju nadzornim zadaćama koje se obavljaju i koje su javno objavljene te da se te naknade i pristojbe objavljuju na internetskim stranicama nadležnih tijela kako bi se povećala transparentnost. Iz istog razloga poveznice na informacije o naknadama i pristojbama objavljene na internetskim stranicama nadležnih tijela trebale bi biti objavljene na internetskim stranicama ESMA-e kako bi postojala središnja točka za informacije. ESMA-ine internetske stranice trebale bi isto tako sadržavati interaktivni alat koji omogućuje okvirne izračune tih naknada i pristojbi koje naplaćuju nadležna tijela.

(9)  Kako bi se osiguralo bolje naplaćivanje naknada ili pristojbi i kako bi se povećale transparentnost i jasnoća strukture naknadi i pristojbi kada te naknade i pristojbe naplaćuju nadležna tijela, upravitelji subjekata za zajednička ulaganja trebali bi dobiti račun, pojedinačni nalog ili uputu za plaćanje u kojima se jasno navodi dospjeli iznos naknada ili pristojbi i način plaćanja.

(10)  Budući da bi ESMA, u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010, trebala pratiti i ocjenjivati tržišna kretanja u području svoje nadležnosti, primjereno je i potrebno unaprijediti ESMA-ino znanje na način da se prošire postojeće ESMA-ine baze podataka tako da obuhvate središnju bazu podataka s popisom svih AIF-ova i UCITS-a kojima se trguje prekogranično, upravitelja tih subjekata za zajednička ulaganja i država članica u kojima se odvija marketing. U tu svrhu i kako bi se omogućilo ESMA-i da održava središnju bazu podataka s ažuriranim informacijama, nadležna tijela trebala bi ESMA-i dostavljati informacije o obavijestima ili pisanim obavijestima i informacije koje su primila na temelju direktiva 2009/65/EZ i 2011/61/EU u odnosu na aktivnost prekograničnog marketinga kao i informacije o svim promjenama koje bi trebalo odraziti u toj bazi podataka. U tom bi pogledu ESMA trebala uspostaviti portal za obavješćivanje u koji bi nadležna tijela trebala učitati sve dokumente povezane s prekograničnom distribucijom UCITS-a i AIF-ova.

(11)  Kako bi se osigurali ravnopravni uvjeti među kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala kako su definirani u Uredbi (EU) br. 345/2013 ili među kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo kako su definirani u Uredbi (EU) br. 346/2013, s jedne strane, i drugim AIF-ovima s druge strane, potrebno je u te uredbe uključiti pravila o predmarketinškim aktivnostima koja su identična pravilima o predmarketinškim aktivnostima utvrđenima u Direktivi 2011/61/EU. Takvim bi se pravilima upraviteljima registriranima u skladu s tim uredbama trebalo omogućiti da se usmjere na ulagatelje na način da testiraju njihovo zanimanje za buduće investicijske mogućnosti ili strategije u okviru kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo.

(12)  U skladu s Uredbom (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(9), određena društva i osobe iz članka 32. te uredbe izuzeti su od obveza na temelju te uredbe do 31. prosinca 2019. Tom se uredbom također predviđa da je Komisija treba preispitati do 31. prosinca 2018. kako bi procijenila, među ostalim, treba li navedeno prijelazno izuzeće produljiti ili trebaju li se, nakon utvrđivanja eventualnih potrebnih prilagodbi, odredbe o ključnim informacijama za ulagatelje iz Direktive 2009/65/EZ zamijeniti ili smatrati jednakovrijednima dokumentu s ključnim informacijama, kako je utvrđeno u toj uredbi.

(13)  Kako bi se Komisiji omogućilo da provede preispitivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 1286/2014 kao što je izvorno predviđeno, rok za to preispitivanje trebalo bi produljiti za 12 mjeseci. Nadležni odbor Europskog parlamenta trebao bi podupirati postupak preispitivanja koji provodi Komisija organiziranjem rasprave o toj temi s relevantnim dionicima koji predstavljaju interese industrije i potrošača.

(14)  Kako bi se izbjeglo da ulagatelji dobiju dva različita dokumenta u svrhu prethodnog obavješćivanja, odnosno dokument s ključnim informacijama za ulagatelje, kako se zahtijeva Direktivom 2009/65/EZ, i dokument s ključnim informacijama, kako se zahtijeva Uredbom (EU) br. 1286/2014, za isti subjekt za zajednička ulaganja, dok se donose i provode zakonodavni akti koji proizlaze iz preispitivanja koje je Komisija provela u skladu s tom uredbom, trebalo bi za 24 mjeseca produljiti prijelazno izuzeće od obveza u skladu s tom uredbom. Ne dovodeći u pitanje navedeno produljenje, sve uključene institucije i nadzorna tijela trebali bi nastojati djelovati što je brže moguće kako bi se olakšalo ukidanje tog prijelaznog izuzeća.

(15)  Komisiju bi trebalo ovlastiti za donošenje provedbenih tehničkih standarda, koje je izradila ESMA, u vezi sa standardnim obrascima, predlošcima i postupcima koje nadležna tijela trebaju koristiti za objavljivanje i obavješćivanje o nacionalnim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi u pogledu marketinga primjenjivi na njihovim državnim područjima, kao i o sažecima tih zakona i propisa, iznosima naknada ili pristojbi koje naplaćuju za prekogranične aktivnosti i, ako je to primjenjivo, relevantnim metodologijama izračuna. Nadalje, kako bi se poboljšalo dostavljanje informacija ESMA-i, trebalo bi također donijeti provedbene tehničke standarde u pogledu obavijesti, pisanih obavijesti i informacija o aktivnostima prekograničnog marketinga koje su propisane direktivama 2009/65/EZ i 2011/61/EU te tehnička rješenja potrebna za funkcioniranje portala za obavješćivanje koji treba uspostaviti ESMA-a. Komisija bi trebala donijeti te provedbene tehničke standarde putem provedbenih akata na temelju članka 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

(16)  Potrebno je odrediti koje se informacije svako tromjesečje moraju dostaviti ESMA-i kako bi baze podataka o svim subjektima za zajednička ulaganja i njihovim upraviteljima bile ažurirane.

(17)  Svaka obrada osobnih podataka koja se provodi u okviru ove Uredbe, primjerice razmjena ili prijenos osobnih podataka od strane nadležnih tijela, trebala bi se provoditi u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a svaka razmjena ili prijenos informacija od strane ESMA-e trebala bi se provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća(11).

(18)  Kako bi se nadležnim tijelima omogućilo da izvršavaju funkcije koje su im dodijeljene ovom Uredbom, države članice trebale bi osigurati da ta tijela imaju sve potrebne nadzorne i istražne ovlasti.

(19)  Do ... [pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija bi trebala provesti evaluaciju primjene ove Uredbe. U evaluaciji bi trebalo uzeti u obzir tržišna kretanja i ocijeniti je li se uvedenim mjerama poboljšala prekogranična distribucija subjekata za zajednička ulagana.

(20)  Do ... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija bi trebala objaviti izvješće o obrnutom nuđenju i potražnji na vlastitu inicijativu ulagatelja u kojem se navodi opseg tog oblika prijave za fondove, njegova geografska distribucija, među ostalim u trećim zemljama, i njegov utjecaj na sustav putovnice.

(21)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je uskladiti datume početka primjene nacionalnih zakona i drugih propisa kojima se provode Direktiva (EU) 2019/ ... Europskog parlamenta i Vijeća(12)(13) i ova Uredba u pogledu odredaba o promidžbenim sadržajima i predmarketinškim aktivnostima.

(22)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno poboljšanje tržišne učinkovitosti uz istodobnu uspostavu unije tržišta kapitala, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njegova opsega ili učinaka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se ujednačena pravila o objavi nacionalnih odredaba o zahtjevima u pogledu marketinga za subjekte za zajednička ulaganja i o promidžbenim sadržajima namijenjenim ulagateljima, te zajednička načela koja se odnose na naknade i pristojbe koje se naplaćuju upraviteljima subjekata za zajednička ulaganja u vezi s njihovim prekograničnim aktivnostima. Njome se također predviđa uspostava središnje baze podataka o prekograničnom marketingu subjekata za zajednička ulaganja.

Članak 2.

Područje primjene

Ova Uredba primjenjuje se na:

(a)  upravitelje alternativnih investicijskih fondova;

(b)  društva za upravljanje UCITS-ima, uključujući bilo koji UCITS koji nije imenovao društvo za upravljanje UCITS-om;

(c)  upravitelje EuVECA-e; i

(d)  upravitelje EuSEF-a.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)  „alternativni investicijski fondovi” ili „AIF-ovi” znači AIF-ovi kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU koji uključuju EuVECA-u, EuSEF i ELTIF;

(b)  „upravitelji alternativnih investicijskih fondova” ili „UAIF-ovi” znači UAIF-ovi kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2011/61/EU koji su dobili odobrenje za rad u skladu s člankom 6. te direktive;

(c)  „upravitelj EuVECA-e” znači upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala kako je definiran u članku 3. prvom stavku točki (c) Uredbe br. 345/2013 koji je registriran u skladu s člankom 14. te uredbe;

(d)  „upravitelj EuSEF-a” znači upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo kako je definiran u članku 3. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) br. 346/2013 koji je registriran u skladu s člankom 15. te uredbe;

(e)  „nadležna tijela” znači nadležna tijela kako su definirana u članku 2. stavku 1. točke (h) Direktive 2009/65/EZ ili u članku 4. stavku 1. točki (f) Direktive 2011/61/EU ili nadležna tijela EU AIF-a kako su definirana u članku 4. stavku 1. točki (h) Direktive 2011/61/EU;

(f)  „matična država članica” znači država članica u kojoj UAIF, upravitelj EuVECA-e, upravitelj EuSEF-a ili društvo za upravljanje UCITS-ima ima svoje registrirano sjedište;

(g)  „UCITS” znači UCITS koji ima odobrenje za rad u skladu s člankom 5. Direktive 2009/65/EZ;

(h)  „društvo za upravljanje UCITS-ima” znači društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ.

Članak 4.

Zahtjevi u pogledu promidžbenih sadržaja

1.  UAIF-ovi, upravitelji EuVECA-e, upravitelji EuSEF-a i društva za upravljanje UCITS-ima osiguravaju da su svi promidžbeni sadržaji namijenjeni ulagateljima prepoznatljivi kao takvi te da se na jednako jasan način u njima opisuju rizici i prednosti kupnje udjela ili dionica pojedinog AIF-a ili udjela pojedinog UCITS-a te da su sve informacije iz promidžbenih sadržaja nepristrane, jasne i neobmanjujuće.

2.  Društva za upravljanje UCITS-ima osiguravaju da ▌promidžbeni sadržaji koji sadržavaju specifične informacije o UCITS-u nisu proturječni ▌informacijama sadržanima u ▌prospektu iz članka 68. Direktive 2009/65/EZ ili ključnim informacijama za ulagatelje iz članka 78. te direktive ili ne umanjuju značaj tih informacija. Društva za upravljanje UCITS-ima osiguravaju da se u svim promidžbenim sadržajima navodi da prospekt postoji i da su dostupne ključne informacije za ulagatelje. U takvom promidžbenom sadržaju navodi se gdje, kako i na kojem jeziku ulagatelji ili potencijalni ulagatelji mogu dobiti prospekt i ključne informacije za ulagatelje te se daju poveznice na te dokumente ili adrese internetskih stranica za te dokumente.

3.  U promidžbenim sadržajima iz stavka 2. navodi se gdje, kako i na kojem jeziku ulagatelji ili potencijalni ulagatelji mogu dobiti sažetak o pravima ulagatelja te se daje poveznica na takav sažetak koji uključuje, prema potrebi, informacije o pristupu mehanizmima kolektivne pravne zaštite na razini Unije i na nacionalnoj razini u slučaju spora.

U takvim promidžbenim sadržajima također se navode jasne informacije o tome da upravitelj ili društvo za upravljanje iz stavka 1. ovog članka može odlučiti ukinuti dogovorene uvjete marketinga svojim subjektima za zajednička ulaganja u skladu s člankom 93.a Direktive 2009/65/EZ i člankom 32.a Direktive 2011/61/EU.

4.  UAIF-ovi, upravitelji EuVECA-e i upravitelji EuSEF-a osiguravaju da ▌promidžbeni sadržaji s pozivom na kupnju udjela ili dionica AIF-a koji sadržavaju specifične informacije o AIF-u nisu proturječni informacijama koje se ulagateljima moraju otkriti u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU, člankom 13. Uredbe (EU) br. 345/2013 ili člankom 14. Uredbe (EU) br. 346/2013 ili ne umanjuju značaj tih informacija.

5.  Stavak 2. ovog članka primjenjuje se mutatis mutandis na AIF-ove koji objavljuju prospekt u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća(14) ili u skladu s nacionalnim pravom ili koji primjenjuju pravila o formatu i sadržaju ključnih informacija za ulagatelje iz članka 78. Direktive 2009/65/EZ.

6.  Do ... [ 24 mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe] ESMA izdaje smjernice o primjeni zahtjeva u pogledu promidžbenih sadržaja iz stavka 1., uzimajući u obzir aspekte internetske objave takvih promidžbenih sadržaja, i nakon toga periodično ažurira te smjernice.

Članak 5.

Objava nacionalnih odredaba koje se odnose na zahtjeve u pogledu marketinga

1.  Nadležna tijela na svojim internetskim stranicama objavljuju i ažuriraju potpune informacije o primjenjivim nacionalnim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi u pogledu marketinga AIF-ova i UCITS-a, a sažetke tih zakona i propisa barem na jeziku koji se uobičajeno koristi u području međunarodnih financija.

2.  Nadležna tijela ESMA-i dostavljaju ▌poveznice na internetske stranice nadležnih tijela na kojima se objavljuju informacije iz stavka 1.

Nadležna tijela ESMA-u bez nepotrebne odgode obavješćuju o svim promjenama informacija dostavljenih na temelju prvog podstavka ovog stavka.

3.  ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuju standardni obrasci, predlošci i postupci za objavljivanje i obavješćivanje na temelju ovog članka.

ESMA Komisiji dostavlja taj nacrt provedbenih standarda do ... [18 mjeseci nakon datuma stupanja ove Uredbe na snagu].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 6.

ESMA-ina središnja baza podataka o nacionalnim odredbama koje se odnose na zahtjeve u pogledu marketinga

Do ... [30 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] ESMA na svojim internetskim stranicama objavljuje i održava središnju bazu podataka koja sadržava ▌sažetke iz članka 5. stavka 1. i poveznicama na internetske stranice nadležnih tijela iz članka 5. stavka 2.

Članak 7.

Ex ante provjera promidžbenih sadržaja

1.  Isključivo za potrebe provjere usklađenosti s ovom Uredbom i nacionalnim odredbama koje se odnose na zahtjeve u pogledu marketinga, nadležna tijela mogu zahtijevati prethodno obavješćivanje o promidžbenim sadržajima koje ▌društva za upravljanje UCITS-ima namjeravaju izravno ili neizravno koristiti u svojim poslovima s ulagateljima.

Zahtjev za prethodno obavješćivanje iz prvog podstavka ne smije biti preduvjet za marketing udjela UCITS-a niti dio postupka obavješćivanja iz članka 93. Direktive 2009/65/EZ.

Ako nadležna tijela zahtijevaju prethodno obavješćivanje kako je navedeno u prvom podstavku, ona u roku od 10 radnih dana od primitka promidžbenih sadržaja, obavješćuju društvo za upravljanje UCITS-ima o svakom zahtjevu za izmjenu njegovih promidžbenih sadržaja.

Prethodno obavješćivanje iz prvog podstavka može se zahtijevati sustavno ili u skladu s ostalim praksama provjere te se njime ne dovode u pitanje druge nadzorne ovlasti za ex post provjeru promidžbenih sadržaja.

2.  Nadležna tijela koja zahtijevaju prethodno obavješćivanje o promidžbenim sadržajima utvrđuju, primjenjuju i na svojim internetskim stranicama objavljuju postupke za takvo prethodno obavješćivanje. Internim pravilima i postupcima osigurava se transparentno i nediskriminirajuće postupanje prema svim UCITS-ima neovisno o tome u kojoj državi članici UCITS-i imaju odobrenje za rad.

3.  Ako ▌UAIF-ovi, upravitelji EuVECA-e ili upravitelji EuSEF-a trguju udjelima ili dionicama ▌svojih AIF-ova s malim ulagateljima, stavci 1. i 2. ▌primjenjuju se mutatis mutandis na te UAIF-ove, upravitelje EuVECA-a ili EuSEF-a.

Članak 8.

ESMA-ino izvješće o promidžbenim sadržajima

1.   Nadležna tijela ▌do 31. ožujka, a nakon toga svake dvije godine, izvješćuju ▌ESMA-u o sljedećem ▌:

(a)  ▌broju zahtjeva za izmjenu promidžbenih sadržaja podnesenih na temelju ex ante provjere, kada je to primjenjivo;

(b)  broju zahtjeva za izmjenu i odluka donesenih na temelju ex post provjera, uz jasno navođenje najčešćih kršenja, uključujući opis i prirodu tih kršenja;

(c)  opis najčešćih kršenja zahtjevâ iz članka 4.; i

(d)  jedan primjer za svako od kršenja iz točaka (b) i (c).

2.   Do 30. lipnja 2021., a nakon toga svake dvije godine, ESMA podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji u kojem se iznosi pregled zahtjeva u pogledu marketinga iz članka 5. stavka 1. u svim državama članicama i koje sadržava analizu učinaka nacionalnih zakona i drugih propisa kojima se uređuju promidžbeni sadržaji također na temelju informacija primljenih u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 9.

Zajednička načela koja se odnose na naknade ili pristojbe

1.  Ako nadležna tijela naplaćuju naknade ili pristojbe za obavljanje svojih dužnosti u vezi s prekograničnim aktivnostima UAIF-ova, upraviteljâ EuVECA-e, upraviteljâ EuSEF-a i društava za upravljanje UCITS-ima, takve naknade ili pristojbe moraju odgovarati ukupnim troškovima povezanima s ▌obavljanjem funkcija nadležnog tijela.

2.  Za ▌pristojbe ili naknade iz stavka 1. ovog članka nadležna tijela šalju račun, pojedinačni nalog ili uputu za plaćanje u kojima se jasno navodi način plaćanja i datum dospijeća plaćanja, na adresu iz članka 93. stavka 1. trećeg podstavka Direktive 2009/65/EC ili točke (i) Priloga IV. Direktivi 2011/61/EU.

Članak 10.

Objava nacionalnih odredaba koje se odnose na naknade i pristojbe

1.  Do ... [6 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] nadležna tijela na svojim internetskim stranicama ▌objavljuju i ažuriraju informacije s popisom naknada ili pristojbi iz članka 9. stavka 1. ili, ako je to primjenjivo, s metodologijom izračuna tih naknada ili pristojbi barem na jeziku koji se uobičajeno koristi u području međunarodnih financija.

2.  Nadležna tijela ESMA-i dostavljaju poveznice na internetske stranice nadležnih tijela na kojima se objavljuju informacije iz stavka 1.

3.  ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuju standardni obrasci, predlošci i postupci za objavljivanje i obavješćivanje na temelju ovog članka.

ESMA Komisiji dostavlja taj nacrt provedbenih standarda do ... [18 mjeseci nakon datuma stupanja ove Uredbe na snagu].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 11.

ESMA-ine objave o naknadama i pristojbama

1.  Do ... [30 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] ESMA na svojim internetskim stranicama objavljuje poveznice na internetske stranice nadležnih tijela kako je navedeno u članku 10. stavku 2. Te se poveznice ažuriraju.

2.  Do ... [30 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] ESMA na svojim internetskim stranicama izrađuje i stavlja na raspolaganje interaktivni alat za okvirno izračunavanje naknada ili pristojbi iz članka 9. stavka 1. koji je javno dostupan barem na jeziku koji se uobičajeno koristi u području međunarodnih financija. Taj se instrument ažurira.

Članak 12.

ESMA-ina središnja baza podataka o prekograničnom marketingu AIF-ova i UCITS-a

1.  Do ... [30 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] ESMA na svojim internetskim stranicama objavljuje ▌središnju bazu podataka o prekograničnom marketingu AIF-ovima i UCITS-ima, koja je javno dostupna na jeziku koji se uobičajeno koristi u području međunarodnih financija, s popisom ▌:

(a)  svih AIF-ova kojima se trguje u državi članici koja nije matična država članica, njihovih UAIF-ova, upraviteljâ EuSEF-a ili upraviteljâ EuVECA-e i država članica u kojima se njima trguje; i

(b)  svih UCITS-a kojima se trguje u državi članici koja nije matična država članica UCITS-a u smislu članka 2. stavka 1. točke (e) Direktive 2009/65/EZ, njihova društva za upravljanje UCITS-ima i država članica u kojima se njima trguje.

Ta se središnja baza podataka ažurira.

2.  Obvezama iz ovog članka i članka 13. u vezi s bazom podataka iz stavka 1. ovog članka ne dovode se u pitanje obveze u vezi s popisom iz članka 6. stavka 1. drugog podstavka Direktive 2009/65/EZ, sa središnjim javnim registrom iz članka 7. stavka 5. drugog podstavka Direktive 2011/61/EU, sa središnjom bazom podataka iz članka 17. Uredbe (EU) br. 345/2013 i sa središnjom bazom podataka iz članka 18. Uredbe (EU) br. 346/2013.

Članak 13.

Standardizacija obavijesti koje se dostavljaju ESMA-i

1.  Nadležna tijela matičnih država članica svaka tri mjeseca šalju ESMA-i informacije koje su potrebne za uspostavljanje i održavanje središnje baze podataka iz članka 12. ove Uredbe o svim obavijestima, ▌pisanim obavijestima ▌ili ▌informacijama iz ▌ članka 93. stavka 1. i članka 93.a stavka 2. Direktive 2009/65/EZ te članka 31. stavka 2., ▌članka 32. stavka 2. i članka 32.a stavka 2. ▌Direktive 2011/61/EU te o svim promjenama tih informacija, ako te promjene za posljedicu imaju promjene informacija u središnjoj bazi podataka.

2.  ESMA uspostavlja portal za obavješćivanje u koji svako nadležno tijelo učitava sve dokumente iz stavka 1.

3.  ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda radi definiranja informacija koje treba poslati, kao i obrazaca, predložaka i postupaka za slanje informacija od strane nadležnih tijela za potrebe stavka 1. i tehničkih rješenja potrebnih za funkcioniranje portala za obavješćivanje iz stavka 2.

ESMA Komisiji podnosi nacrt provedbenih tehničkih standarda do ... [18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 14.

Ovlasti nadležnih tijela

1.  Nadležna tijela imaju sve nadzorne i istražne ovlasti koje su im potrebne za izvršavanje njihovih funkcija na temelju ove Uredbe.

2.  Ovlasti koje su povjerene nadležnim tijelima na temelju direktiva 2009/65/EZ i 2011/61/EU, uredaba (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013 i (EU) 2015/760, uključujući ovlasti povezane sa sankcijama ili drugim mjerama, izvršavaju se i u odnosu na upravitelje iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 15.

Izmjene Uredbe (EU) br. 345/2013

Uredba (EU) br. 345/2013 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. dodaje se sljedeća točka:"

„(o) „predmarketinške aktivnosti” znači ▌izravno ili neizravno pružanje informacija ili obavijesti o investicijskim strategijama ili investicijskim idejama od strane upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala, ili u njegove ime, potencijalnim ulagateljima koji u Uniji imaju boravište ili registrirano sjedište kako bi se ispitalo njihovo zanimanje za kvalificirani fond poduzetničkog kapitala koji još nije osnovan ili za registrirani kvalificirani fond poduzetničkog kapitala koji je osnovan, ali za koji još nije poslana obavijest o namjeri obavljanja marketinga u skladu s člankom 15., u onoj državi članici u kojoj potencijalni ulagatelji imaju boravište ili registrirano sjedište, a koje ni u jednom od ta dva slučaja nema značajke ponude ili plasiranja potencijalnom ulagatelju kako bi uložio u udjele ili dionice tog kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala”;

"

2.  umeće se sljedeći članak:"

„Članak 4.a

1.  Upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala može provoditi predmarketinške aktivnosti u Uniji, osim kada su informacije koje se iznose potencijalnim ulagateljima:

   (a) dovoljne da bi se ulagatelji mogli obvezati na stjecanje udjela ili dionica određenog kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala;
   (b) imaju značajke ▌obrazaca za upis ili sličnih dokumenata bilo da je riječ o nacrtu ili konačnom obliku ▌;
   (c) imaju značajke osnivačkih akata, prospekta ili dokumenata ponude kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala koji još nije osnovan u konačnom obliku.

Ako se stavljaju na raspolaganje nacrt prospekta ili dokumenti ponude, oni ne smiju sadržavati informacije koje su dovoljne da bi ulagatelji mogli donijeti odluku o ulaganju te se u njima mora jasno navesti da:

   (a) oni nisu ni ponuda ni poziv na upis udjela ili dionica kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala; i
   (b) informacije sadržane u njima ne bi trebalo smatrati pouzdanima jer nisu potpune i podložne su promjenama.

2.  Nadležna tijela ne zahtijevaju od upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala da, prije nego što započne provoditi predmarketinške aktivnosti, obavijesti nadležna tijela o sadržaju tih aktivnosti ili adresatima tih aktivnosti niti da ispuni bilo kakve druge uvjete ili zahtjeve osim onih utvrđenih u ovom članku.

3.   Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala osiguravaju da ulagatelji ne stječu udjele ili dionice kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala putem predmarketinških aktivnosti te da ulagatelji s kojima se komuniciralo u okviru predmarketinških aktivnosti mogu steći udjele ili dionice tog kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala samo putem marketinga dopuštenog na temelju članka 15.

Svi upisi koje vrše profesionalni ulagatelji u roku od 18 mjeseci nakon što je upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala započeo s predmarketinškim aktivnostima, i koji se odnose na udjele ili dionice kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala navedenog u informacijama pruženima u kontekstu predmarketinških aktivnosti ili kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala osnovanoga kao rezultat predmarketinških aktivnosti, smatraju se rezultatom marketinga i podliježu primjenjivim postupcima obavješćivanja iz članka 15.

4.  Upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala u roku od 2 tjedna nakon što je započeo provoditi predmarketinške aktivnosti šalje nadležnim tijelima svoje matične države neformalno pismo u papirnatom obliku ili elektroničkim sredstvima. U tom se pismu navode države članice u kojima se provode ili su se provodile predmarketinške aktivnosti i razdoblja tijekom kojih se te aktivnosti provode ili su se provodile, kratak opis predmarketinških aktivnosti, uključujući informacije o predstavljenim investicijskim strategijama i, prema potrebi, popis kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala koji jesu ili su bili predmetom predmarketinških aktivnosti. Nadležna tijela matične države članice upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala odmah obavješćuju nadležna tijela država članica u kojima upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala provodi ili je provodio predmarketinške aktivnosti. Nadležna tijela države članice u kojoj se provode ili su se provodile predmarketinške aktivnosti mogu od nadležnih tijela matične države članice kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala zatražiti da pruže dodatne informacije o predmarketinškim aktivnostima koje se provode ili su se provodile na državnom području te države članice.

5.  Treća osoba smije provoditi predmarketinške aktivnosti u ime odobrenog upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala jedino ako ona sama ima odobrenja kao investicijsko društvo u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća*, kao kreditna institucija u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća**, kao društvo za upravljanje UCITS-ima u skladu s Direktivom 2009/65/EZ, kao upravitelj alternativnih investicijskih fondova u skladu s Direktivom 2011/61/EU ili ako djeluje kao vezani zastupnik u skladu s Direktivom 2014/65/EU. Takva treća osoba podliježe uvjetima utvrđenima u ovom članku.

6.  Upravitelj kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala dužan je osigurati ▌odgovarajuće dokumentiranje predmarketinških aktivnosti.

_____________

* Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

** Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).”.

"

Članak 16.

Izmjene Uredbe (EU) br. 346/2013

Uredba (EU) br. 346/2013 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 3. dodaje se sljedeća točka:"

„(o) „predmarketinške aktivnosti” znači ▌izravno ili neizravno pružanje informacija ili obavijesti o investicijskim strategijama ili investicijskim idejama od strane upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo, ili u njegove ime, potencijalnim ulagateljima koji u Uniji imaju boravište ili registrirano sjedište kako bi se ispitalo njihovo zanimanje za ▌kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo koji još nije osnovan ili za kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo koji je osnovan, ali za koji još nije poslana obavijest o namjeri obavljanja marketinga u skladu s člankom 16., u onoj državi članici u kojoj potencijalni ulagatelji imaju boravište ili registrirano sjedište, a koje ni u jednom od ta dva slučaja nema značajke ponude ili plasiranja potencijalnom ulagatelju kako bi uložio u udjele ili dionice tog kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo.”;

"

2.  umeće se sljedeći članak:"

„Članak 4.a

1.  Upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo može provoditi predmarketinške aktivnosti u Uniji, osim kada su informacije koje se iznose potencijalnim ulagateljima:

   (a) dovoljne da bi se ulagatelji mogli obvezati na stjecanje udjela ili dionica određenog kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo;
   (b) imaju značajke ▌obrazaca za upis ili sličnih dokumenata bilo da je riječ o nacrtu ili konačnom obliku ▌; ili
   (c) imaju značajke osnivačkih akata, prospekta ili dokumenata ponude kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo koji još nije osnovan u konačnom obliku.

Ako se stavljaju na raspolaganje nacrt prospekta ili dokumenti ponude, oni ne smiju sadržavati informacije koje su dovoljne da bi ulagatelji mogli donijeti odluku o ulaganju te se u njima mora jasno navesti da:

   (a) oni nisu ni ponuda ni poziv na upis udjela ili dionica kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo; i
   (b) informacije sadržane u njima ne bi trebalo smatrati pouzdanima jer nisu potpune i podložne su promjenama.

2.  Nadležna tijela ne zahtijevaju od upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo da, prije nego što započne provoditi predmarketinške aktivnosti, obavijesti nadležna tijela o sadržaju predmarketinških aktivnosti ili adresatima tih aktivnosti niti da ispuni bilo kakve druge uvjete ili zahtjeve osim onih utvrđenih u ovom članku.

3.  Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo osiguravaju da ulagatelji ne stječu udjele ili dionice kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo putem predmarketinških aktivnosti te da ulagatelji s kojima se komuniciralo u okviru predmarketinških aktivnosti mogu steći udjele ili dionice tog kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo samo putem marketinga dopuštenog na temelju članka 16.

Svi upisi koje vrše profesionalni ulagatelji u roku od 18 mjeseci nakon što je upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo započeo s predmarketinškim aktivnostima, i koji se odnose na udjele ili dionice kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo navedenog u informacijama pruženima u kontekstu predmarketinških aktivnosti ili kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo osnovanoga kao rezultat predmarketinških aktivnosti, smatraju se rezultatom marketinga i podliježu primjenjivim postupcima obavješćivanja iz članka 16.

4.  Upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo u roku od 2 tjedna nakon što je započeo provoditi predmarketinške aktivnosti šalje nadležnim tijelima svoje matične države neformalno pismo u papirnatom obliku ili elektroničkim sredstvima. U tom se pismu navode države članice u kojima se provode ili su se provodile predmarketinške aktivnosti i razdoblja tijekom kojih se te aktivnosti provode ili su se provodile, kratak opis predmarketinških aktivnosti, uključujući informacije o predstavljenim investicijskim strategijama i, prema potrebi, popis kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji jesu ili su bili predmetom predmarketinških aktivnosti. Nadležna tijela matične države članice upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo odmah obavješćuju nadležna tijela država članica u kojima upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo provodi ili je provodio predmarketinške aktivnosti. Nadležna tijela države članice u kojoj se provode ili su se provodile predmarketinške aktivnosti mogu od nadležnih tijela matične države članice kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo zatražiti da pruže dodatne informacije o predmarketinškim aktivnostima koje se provode ili su se provodile na državnom području te države članice.

5.  Treća osoba smije provoditi predmarketinške aktivnosti u ime odobrenog upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo jedino ako ona sama ima odobrenje kao investicijsko društvo u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća*, kao kreditna institucija u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća**, kao društvo za upravljanje UCITS-ima u skladu s Direktivom 2009/65/EZ, kao upravitelj alternativnih investicijskih fondova u skladu s Direktivom 2011/61/EU ili ako djeluje kao vezani zastupnik u skladu s Direktivom 2014/65/EU. Takva treća osoba podliježe uvjetima utvrđenima u ovom članku.

6.  Upravitelj kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo dužan je osigurati ▌ odgovarajuće dokumentiranje predmarketinških aktivnosti.

_____________

* Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

** Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).”.

"

Članak 17.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1286/2014

Uredba (EU) br. 1286/2014 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 32. stavku 1. prvom podstavku datum „31. prosinca 2019.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2021.”;

2.  članak 33. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 1. prvom podstavku datum „31. prosinca 2018.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2019.”;

(b)  u stavku 2. prvom podstavku datum „31. prosinca 2018.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2019.”;

(c)  u stavku 4. prvom podstavku datum „31. prosinca 2018.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2019.”.

Članak 18.

Evaluacija

Do ... [60 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija, na temelju javnog savjetovanja i s obzirom na rasprave s ESMA-om i nadležnim tijelima, provodi evaluaciju primjene ove Uredbe.

Do ... [24 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija, na temelju savjetovanja s nadležnim tijelima, ESMA-om i drugim relevantnim dionicima, podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o obrnutom nuđenju i potražnji na vlastitu inicijativu ulagatelja u kojem se navodi opseg tog oblika prijave za fondove, njegova geografska distribucija, među ostalim u trećim zemljama, i njegov utjecaj na sustav putovnice. U tom se izvješću također ispituje treba li dodatno razviti portal za obavješćivanje uspostavljen u skladu s člankom 13. stavkom 2. tako da se svi prijenosi dokumenata među nadležnim tijelima odvijaju preko njega.

Članak 19.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

Međutim, članak 4. stavci od 1. do 5., članak 5. stavci 1. i 2., članak 15. i članak 16. primjenjuju se od ... [24 mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)SL C 367, 10.10.2018., str. 50.
(2) Stajalište Europskog parlamenta od 16. travnja 2019.
(3)Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).
(4) Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 115, 25.4.2013., str. 1.).
(5) Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 115, 25.4.2013., str. 18.).
(6) Uredba (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (SL L 123, 19.5.2015., str. 98.).
(7)Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).
(8)Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).
(9)Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1.).
(10)Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
(11)Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).
(12)Direktiva (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća od ... o izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja (SL L ...).
(13)+SL: molimo u tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta PE-CONS 54/19 (2018/0041(COD)), a u bilješku umetnuti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu direktivu.
(14)Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (SL L 168, 30.6.2017., str. 12.).

Posljednje ažuriranje: 18. travnja 2019.Pravna napomena