Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0045(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0431/2018

Pateikti tekstai :

A8-0431/2018

Debatai :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0368

Priimti tekstai
PDF 242kWORD 58k
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Reglamentas) ***I
P8_TA-PROV(2019)0368A8-0431/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0110),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0110/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. vasario 27 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0431/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 367, 2018 10 10, p. 50.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 ir (ES) Nr. 1286/2014
P8_TC1-COD(2018)0045

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  dėl skirtingų reguliavimo ir priežiūros metodų, taikomų alternatyvaus investavimo fondų (AIF), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/61/ES(3), įskaitant Europos rizikos kapitalo fondus (toliau – EuVECA), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 345/2013(4), Europos socialinio verslumo fondus (toliau – EuSEF), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 346/2013(5), ir Europos ilgalaikių investicijų fondus (toliau – ELTIF), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2015/760(6), taip pat kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/65/EB(7), investicinių vienetų ar akcijų platinimui tarpvalstybiniu mastu, rinka yra susiskaidžiusi ir kyla kliūčių tarpvalstybiniu mastu platinti AIF ir KIPVPS investicinius vienetus ar akcijas ir jų įsigyti, o tai savo ruožtu gali trukdyti juos platinti kitose valstybėse narėse. Priklausomai nuo subjekto teisinės formos, KIPVPS gali būti išorinio arba vidinio valdymo. Visos šio reglamento nuostatos dėl KIPVPS valdymo įmonių turėtų būti taikomos tiek įmonėms, kurių įprasta veikla yra KIPVPS valdymas, tiek ir KIPVPS, kurie nepaskyrė KIPVPS valdymo įmonės;

(2)  siekiant sustiprinti kolektyvinio investavimo subjektams taikomą reglamentavimo sistemą ir geriau apsaugoti investuotojus, į AIF ir KIPVPS investuojantiems investuotojams skirti rinkodaros pranešimai turėtų būti atpažįstami kaip tokie, juose turėtų būti vienodai aiškiai aprašyta su AIF arba KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų įsigijimu susijusi rizika ir nauda. Be to, visa į rinkodaros pranešimus įtraukiama investuotojams skirta informacija turėtų būti pateikta teisingai, aiškiai ir neklaidinančiai. Siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą ir vienodas AIF ir KIPVPS veiklos sąlygas, rinkodaros pranešimų standartai turėtų būti taikomi AIF ir KIPVPS rinkodaros pranešimams;

(3)  į AIF ir KIPVPS investuojantiems investuotojams skirtuose rinkodaros pranešimuose turėtų būti nurodyta, kur, kaip ir kokia kalba investuotojai gali gauti apibendrintą informaciją apie investuotojų teises, ir juose taip pat turėtų būti aiškiai nurodyta, kad AIFV, EuSEF valdytojas, EuSEF valdytojas arba KIPVPS valdymo įmonė (toliau – kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai) turi teisę panaikinti platinimo priemones;

(4)  siekiant didinti skaidrumą ir investuotojų apsaugą, taip pat palengvinti prieigą prie informacijos apie nacionalinius įstatymus, taisykles ir administracines nuostatas, taikomas rinkodaros pranešimams, kompetentingos institucijos turėtų paskelbti tokią informaciją savo svetainėse bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba, įskaitant neoficialią tokios informacijos santrauką, kuri sudarytų sąlygas kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams susidaryti bendrą vaizdą apie tuos įstatymus ir kitus teisės aktus. Tokią informaciją reikėtų skelbti tik susipažinimo tikslais ir dėl jos neturėtų atsirasti teisinių įpareigojimų. Dėl tų pačių priežasčių Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010(8) įsteigta Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (toliau – EVPRI) turėtų sukurti centrinę duomenų bazę, kurioje būtų laikomos rinkodaros pranešimams taikomų nacionalinių reikalavimų santraukos ir pateikiamos nuorodos į kompetentingų institucijų svetainėse paskelbtą informaciją;

(5)  siekiant skatinti laikytis geros praktikos, susijusios su investuotojų apsauga, įtvirtintos nacionaliniuose sąžiningų ir aiškių rinkodaros pranešimų reikalavimuose, įskaitant internete skelbiamų tokių rinkodaros pranešimų aspektus, EVPRI turėtų pateikti gaires dėl tų reikalavimų taikymo rinkodaros pranešimams;

(6)  kompetentingos institucijos turėtų galėti reikalauti iš anksto sistemingai informuoti apie rinkodaros pranešimus, kad galėtų ex ante patikrinti, ar tie pranešimai atitinka šį reglamentą ir kitus taikomus reikalavimus, pvz., ar rinkodaros pranešimai yra atpažįstami kaip tokie, ar juose vienodai aiškiai aprašyta išsami su KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų ir, kai valstybė narė leidžia platinti AIF investicinius vienetus ar akcijas mažmeniniams investuotojams, su AIF investicinių vienetų ar akcijų įsigijimu susijusi rizika ir nauda, ir ar visa rinkodaros pranešimuose esanti informacija pateikta teisingai, aiškiai ir neklaidinančiai. Tas patikrinimas turėtų būti atliktas per konkretų terminą. Kai kompetentingos institucijos reikalauja informuoti iš anksto, tai neturėtų joms užkirsti kelio atlikti rinkodaros pranešimų ex post patikrinimą;

(7)  kompetentingos institucijos turėtų pateikti EVPRI tokių patikrinimų rezultatus, prašymus dėl pakeitimų ir informaciją apie visas sankcijas, paskirtas kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams. Siekiant, viena vertus, didinti informuotumą ir skaidrumą dėl rinkodaros pranešimams taikomų taisyklių ir, kita vertus, užtikrinti investuotojų apsaugą, EVPRI turėtų kas dvejus metus parengti ir pateikti Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai tų taisyklių ir jų praktinio taikymo ataskaitą remdamasi kompetentingų institucijų atliekamais rinkodaros pranešimų ex ante ir ex post patikrinimais;

(8)  siekiant užtikrinti vienodas sąlygas kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams ir padėti jiems nuspręsti, ar užsiimti investicinių fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimu tarpvalstybiniu mastu, svarbu, kad kompetentingų institucijų taikomi mokesčiai ir rinkliavos už tarpvalstybinę veiklą būtų proporcingi atliktoms priežiūros užduotims ir būtų viešai atskleisti ir kad siekiant padidinti skaidrumą tie mokesčiai ir rinkliavos būtų skelbiami kompetentingų institucijų svetainėse. Dėl tos pačios priežasties nuorodos į kompetentingų institucijų svetainėse paskelbtą informaciją, susijusią su mokesčiais ir rinkliavomis, turėtų būti skelbiamos EVPRI svetainėje, siekiant sukurti bendrą informacijos punktą. EVPRI svetainėje taip pat turėtų būti pateikta interaktyvi priemonė, kuria naudojantis būtų galima apskaičiuoti kompetentingų institucijų taikomų mokesčių ir rinkliavų orientacinius dydžius;

(9)  kad būtų geriau renkami mokesčiai ir rinkliavos ir padidintas su mokesčių ir rinkliavų struktūra susijęs skaidrumas ir aiškumas, kai tokius mokesčius ar rinkliavas taiko kompetentingos institucijos, kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai turėtų gauti sąskaitą faktūrą, individualų mokėjimo lapelį arba mokėjimo nurodymą, kuriuose būtų aiškiai nurodoma mokėtina mokesčių ar rinkliavų suma ir mokėjimo būdas;

(10)  kadangi pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 EVPRI turėtų stebėti ir vertinti rinkos pokyčius savo kompetencijos srityje, dera ir būtina gausinti EVPRI žinias išplečiant šiuo metu egzistuojančias EVPRI duomenų bazes, kad jose būtų sukurta centrinė duomenų bazė, kurioje būtų įtraukti visi AIF ir KIPVPS, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami tarpvalstybiniu mastu, tų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai ir valstybės narės, kuriose vyksta platinimas. Tuo tikslu ir siekiant, kad EVPRI galėtų nuolat atnaujinti centrinę duomenų bazę, kompetentingos institucijos turėtų perduoti EVPRI informaciją apie pranešimus, laišku pateiktus pranešimus ir informaciją, kurią jos gavo pagal direktyvas 2009/65/EB ir 2011/61/ES, susijusią su tarpvalstybine platinimo veikla, taip pat informaciją apie bet kokius tos informacijos pakeitimus, kurie turėtų būti įtraukti į tą duomenų bazę. Tuo tikslu EVPRI turėtų sukurti pranešimų portalą, į kurį kompetentingos institucijos nusiųstų visus dokumentus, susijusius su KIPVPS ir AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimu tarpvalstybiniu mastu;

(11)  siekiant užtikrinti vienodas reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 345/2013, arba reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 346/2013, ir kitų AIF veiklos sąlygas, būtina į tuos reglamentus įtraukti išankstinio platinimo taisykles, kurios būtų tokios pat kaip Direktyvoje 2011/61/ES nustatytos išankstinio platinimo taisyklės. Tokiomis taisyklėmis turėtų būti sudarytos sąlygos pagal tuos reglamentus registruotiems valdytojams kryptingai pritraukti investuotojus patikrinant jų susidomėjimą numatomomis investicijų į reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus ir reikalavimus atitinkančius socialinio verslumo fondus galimybėmis ar strategijomis;

(12)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1286/2014(9) jame nustatyti įpareigojimai iki 2019 m. gruodžio 31 d. netaikomi tam tikroms įmonėms ir asmenims, nurodytiems to reglamento 32 straipsnyje. Tame reglamente taip pat numatyta, kad Komisija turi atlikti jo peržiūrą iki 2018 m. gruodžio 31 d., kad, be kita ko, galėtų įvertinti, ar neturėtų būti pratęstas pereinamojo laikotarpio išimties taikymas, o galbūt, nustačius būtinus koregavimus, Direktyvos 2009/65/EB pagrindinės informacijos investuotojams nuostatas būtų galima pakeisti tame reglamente nustatytomis pagrindinės informacijos dokumento nuostatomis arba tas direktyvos nuostatas prilyginti tame reglamente nustatytoms tokio dokumento nuostatoms;

(13)  siekiant sudaryti sąlygas Komisijai atlikti peržiūrą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014, kaip iš pradžių buvo numatyta, tos peržiūros terminas turėtų būti pratęstas 12 mėnesių. Europos Parlamento kompetentingas komitetas turėtų paremti Komisijos atliekamą peržiūros procesą surengdamas klausymą šia tema su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, atstovaujančiais sektoriaus ir vartotojų interesams;

(14)  siekiant, kad investuotojai negautų su tuo pačiu kolektyvinio investavimo subjektu susijusių dviejų skirtingų išankstinio informacijos atskleidimo dokumentų, būtent pagrindinės informacijos investuotojams dokumento, kaip reikalaujama pagal Direktyvą 2009/65/EB, ir pagrindinės informacijos dokumento, kaip reikalaujama pagal Reglamentą Nr. 1286/2014, kol priimami ir įgyvendinami teisės aktai, kurie bus priimti po Komisijos peržiūros pagal tą reglamentą, valdymo įmonėms pereinamojo laikotarpio išimties, pagal kurią netaikomi įpareigojimai pagal tą reglamentą, taikymas turėtų būti pratęstas 24 mėnesiais. Nedarant poveikio tam pratęsimui, visos susijusios institucijos ir priežiūros institucijos turėtų stengtis veikti kuo greičiau, kad būtų sudarytos sąlygos nustoti taikyti tą pereinamojo laikotarpio išimtį;

(15)  Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti EVPRI parengtus techninius įgyvendinimo standartus, kuriais nustatomos kompetentingų institucijų skelbiamos informacijos ir pranešimų apie nacionalinius įstatymus, taisykles ir administracines nuostatas, susijusias su jų teritorijoje taikomais platinimo reikalavimais, ir tos informacijos santraukos standartinės formos, šablonai ir procedūros, jų taikomų mokesčių ar rinkliavų už tarpvalstybinę veiklą lygiai ir, kai taikoma, jų apskaičiavimo metodika. Be to, siekiant pagerinti informacijos perdavimą ▌EVPRI, techniniai įgyvendinimo standartai taip pat turėtų būti priimti dėl pranešimų, laiškais pateikiamų pranešimų ir informacijos apie tarpvalstybinę platinimo veiklą, kurios reikalaujama pagal direktyvas 2009/65/EB ir 2011/61/ES, ir dėl techninių priemonių, būtinų EVPRI įsteigto pranešimų portalo veikimui. Komisija turėtų priimti tuos įgyvendinimo techninius standartus pasitelkdama įgyvendinimo aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 291 straipsnį, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsniu;

(16)  būtina nurodyti, kokia konkreti informacija kiekvieną ketvirtį turi būti perduodama EVPRI, siekiant užtikrinti, kad visų kolektyvinio investavimo subjektų ir jų valdytojų duomenų bazėse būtų pateikiama naujausia informacija;

(17)  bet koks asmens duomenų tvarkymas taikant šį reglamentą, kaip antai kompetentingų institucijų vykdomas keitimasis asmens duomenimis arba jų perdavimas, turėtų būti vykdomas laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679(10), o bet kokie EVPRI informacijos mainai ir jos perdavimas turėtų būti vykdomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725(11);

(18)  siekdamos sudaryti sąlygas kompetentingoms institucijoms vykdyti joms pagal šį reglamentą priskirtas funkcijas, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad toms institucijoms būtų suteikti visi būtini priežiūros ir tyrimo įgaliojimai;

(19)  ne vėliau kaip ... [5 metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija turėtų įvertinti šio reglamento taikymą. Atliekant įvertinimą turėtų būti atsižvelgta į rinkos pokyčius ir įvertinta, ar nustatytomis priemonėmis pavyko pagerinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų platinimą tarpvalstybiniu mastu;

(20)  ne vėliau kaip ... [2 metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija turėtų paskelbti ataskaitą dėl investuotojų prašymų parduoti nesiūlytus investicinius vienetus ir investuotojo iniciatyva atsirandančios paklausos, kurioje nurodytų tos formos fondų vienetų ar akcijų pasirašymo mastą, geografinę aprėptį (įskaitant trečiąsias valstybes) ir poveikį leidimo platinti visoje ES tvarkai;

(21)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina sinchronizuoti nacionalinių įstatymų, taisyklių ir administracinių nuostatų, kuriais įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/...(12)(13), ir šio reglamento nuostatų, susijusių su rinkodaros pranešimais ir išankstiniu platinimu, taikymo datas;

(22)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. kuriant kapitalo rinkų sąjungą padidinti rinkos efektyvumą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos vienodos nacionalinių nuostatų skelbimo, susijusio su kolektyvinio investavimo subjektams taikomais platinimo reikalavimais ir investuotojams skirtais rinkodaros pranešimais, taisyklės, taip pat nustatomi kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams taikomų mokesčių ir rinkliavų, susijusių su jų tarpvalstybine veikla, bendrieji principai. Jame taip pat numatytas centrinės kolektyvinio investavimo subjektų tarpvalstybinės prekybos duomenų bazės sukūrimas.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas:

a)  alternatyvaus investavimo fondų valdytojams,

b)  KIPVPS valdymo įmonėms, įskaitant bet kokiems KIPVPS, kurie nepaskyrė KIPVPS valdymo įmonės,

c)  EuVECA valdytojams, ir

d)  EuSEF valdytojams.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)  alternatyvaus investavimo fondai (AIF) – AIF, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte, įskaitant EuVECA, EuSEF ir ELTIF;

b)  alternatyvaus investavimo fondų valdytojai (AIFV) – AIFV, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punkte, kuriems suteiktas leidimas pagal tos direktyvos 6 straipsnį;

c)  EuVECA valdytojas – reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 345/2013 3 straipsnio pirmos pastraipos c punkte ir užregistruotas pagal to reglamento 14 straipsnį;

d)  EuSEF valdytojas – reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 346/2013 3 straipsnio 1 dalies c punkte ir užregistruotas pagal to reglamento 15 straipsnį;

e)  kompetentingos institucijos – kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies h punkte arba Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies f punkte arba ES AIF kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies h punkte;

f)  buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje yra AIFV, EuVECA valdytojo, EuSEF valdytojo arba KIPVPS valdymo įmonės registruotoji buveinė;

g)  KIPVPS – KIPVPS, kuriam suteiktas leidimas pagal Direktyvos 2009/65/EB 5 straipsnį;

h)  KIPVPS valdymo įmonė – valdymo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte.

4 straipsnis

Rinkodaros pranešimams taikomi reikalavimai

1.  AIFV, EuVECA valdytojai, EuSEF valdytojai ir KIPVPS valdymo įmonės užtikrina, kad visi investuotojams skirti rinkodaros pranešimai būtų atpažįstami kaip tokie, ir juose būtų vienodai aiškiu būdu aprašyta su AIF arba KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų įsigijimu susijusi rizika ir nauda ir kad visa rinkodaros pranešimuose pateikta informacija būtų teisinga, aiški ir neklaidinanti.

2.  KIPVPS valdymo įmonės užtikrina, kad rinkodaros pranešimai, kuriuose pateikta konkreti informacija apie KIPVPS, neprieštarautų Direktyvos 2009/65/EB 68 straipsnyje nurodytame prospekte pateiktai informacijai ir tos direktyvos 78 straipsnyje nurodytai pagrindinei informacijai investuotojams ar nesumenkintų jos svarbos. KIPVPS valdymo įmonės užtikrina, kad visuose rinkodaros pranešimuose būtų nurodyta, jog egzistuoja prospektas ir galima gauti pagrindinę informaciją investuotojams. Tokiuose rinkodaros pranešimuose nurodoma, kur, kaip ir kokia kalba investuotojai arba potencialūs investuotojai gali gauti prospektą ir pagrindinę informaciją investuotojams, ir pateikiamos nuorodos į tų dokumentų interneto svetaines arba tų svetainių adresai.

3.  2 dalyje nurodytuose rinkodaros pranešimuose nurodoma, kur, kaip ir kokiomis kalbomis investuotojai arba potencialūs investuotojai gali gauti investuotojų teisių santrauką, kurioje atitinkamai nurodoma, kokiu Sąjungos lygmens ir nacionaliniu kolektyvinio teisių gynimo mechanizmu galima pasinaudoti ginčo atveju, ir pateikiama nuoroda į tokią santrauką.

Tokiuose rinkodaros pranešimuose taip pat turi būti pateikta aiški informacija apie tai, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas valdytojas arba valdymo įmonė gali nuspręsti panaikinti savo kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų platinimo priemones pagal Direktyvos 2009/65/EB 93a straipsnį ir Direktyvos 2011/61/ES 32a straipsnį.

4.  AIFV, EuVECA valdytojai ir EuSEF valdytojai užtikrina, kad rinkodaros pranešimai, kuriuose kviečiama pirkti AIF investicinius vienetus ar akcijas ir kuriuose pateikta konkreti informacija apie AIF, neprieštarautų informacijai, kuri turi būti atskleista investuotojams pagal Direktyvos 2011/61/ES 23 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 345/2013 13 straipsnį arba Reglamento (ES) Nr. 346/2013 14 straipsnį, ir nemenkintų jos svarbos.

5.  Šio straipsnio 2 dalis mutatis mutandis taikoma AIF, kurie skelbia prospektą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1129(14) arba pagal nacionalinę teisę arba taiko taisykles, susijusias su Direktyvos 2009/65/EB 78 straipsnyje nurodytos pagrindinės informacijos investuotojams formatu ir turiniu.

6.  Ne vėliau kaip ... [24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] EVPRI paskelbia 1 dalyje nurodytiems rinkodaros pranešimams taikomų reikalavimų gaires, atsižvelgdama į tai, kad tokie rinkodaros pranešimai gali būti teikiami internetu, ir po to tas gaires periodiškai atnaujina.

5 straipsnis

Nacionalinių nuostatų dėl platinimo reikalavimų skelbimas

1.  Kompetentingos institucijos savo interneto svetainėse skelbia ir tvarko aktualią ir išsamią informaciją apie taikomus AIF ir KIPVPS platinimo reikalavimus reglamentuojančius nacionalinius įstatymus, taisykles ir administracines nuostatas, taip pat jų santraukas bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

2.  Kompetentingos institucijos pateikia EVPRI ▌kompetentingų institucijų interneto svetainių, kuriose skelbiama 1 dalyje nurodyta informacija, nuorodas.

Kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos praneša EVPRI apie bet kokius šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos pasikeitimus.

3.  EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomos pagal šį straipsnį skelbiamos informacijos ir teikiamų pranešimų standartinės formos, šablonai ir procedūros, projektus.

EVPRI tuos įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip … [18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

6 straipsnis

EVPRI centrinė nacionalinių nuostatų dėl platinimo reikalavimų duomenų bazė

Ne vėliau kaip ... [30 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos] EVPRI savo interneto svetainėje viešai paskelbia ir toliau tvarko centrinę duomenų bazę, kurioje pateikiamos 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos santraukos ir nuorodos į 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų interneto svetaines.

7 straipsnis

Rinkodaros pranešimų ex ante patikrinimas

1.  Turint vienintelį tikslą patikrinti atitiktį šiam reglamentui ir nacionalinėms nuostatoms dėl platinimo reikalavimų, kompetentingos institucijos gali reikalauti iš anksto informuoti apie rinkodaros pranešimus, kuriuos KIPVPS ▌valdymo įmonės ketina tiesiogiai arba netiesiogiai panaudoti bendraudamos su investuotojais.

Pirmoje pastraipoje nurodytas reikalavimas informuoti iš anksto nėra išankstinė prekybos KIPVPS investiciniais vienetais sąlyga ir neįeina į Direktyvos 2009/65/EB 93 straipsnyje nurodytą pranešimo procedūrą.

Kai kompetentingos institucijos reikalauja iš anksto informuoti, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, jos per 10 darbo dienų nuo rinkodaros pranešimų gavimo dienos informuoja KIPVPS valdymo įmonę apie kiekvieną prašymą iš dalies pakeisti jos rinkodaros pranešimus.

Pirmoje pastraipoje nurodytas išankstinio informavimo reikalavimas gali būti taikomas sistemingai arba remiantis bet kuria kita patikrinimo praktika ir jis nedaro poveikio bet kuriems priežiūros įgaliojimams, susijusiems su rinkodaros pranešimų patikrinimu ex post.

2.  Kompetentingos institucijos, kurios reikalauja iš anksto informuoti apie rinkodaros pranešimus, nustato, taiko ir skelbia savo interneto svetainėse tokio išankstinio informavimo procedūras. Vidaus taisyklėmis ir procedūromis užtikrinama, kad visiems KIPVPS būtų taikomos skaidrios ir nediskriminacinės sąlygos nepriklausomai nuo valstybės narės, kurioje KIPVPS išduotas leidimas.

3.  Kai ▌AIFV, EuVECA valdytojai arba EuSEF valdytojai platina savo AIF investicinius vienetus ar akcijas mažmeniniams investuotojams, tiems AIFV, EuVECA valdytojams arba EuSEF valdytojams mutatis mutandis taikomos šio straipsnio 1 ir 2 dalys.

8 straipsnis

EVPRI ataskaita dėl rinkodaros pranešimų

1.   Kompetentingos institucijos ▌ne vėliau kaip 2021 m. kovo 31 d., o po to kas dvejus metus EVPRI pateikia tokią informaciją ▌:

a)  kai taikytina, prašymų pakeisti rinkodaros pranešimus, pateiktų remiantis ex ante patikrinimu, skaičių;

b)  prašymų atlikti pakeitimus ir sprendimų, priimtų remiantis ex post patikrinimais, skaičių, aiškiai išskiriant dažniausiai pasitaikančius pažeidimus, įskaitant tų pažeidimų aprašymą ir pobūdį;

c)  dažniausiai pasitaikančių 4 straipsnyje nurodytų reikalavimų pažeidimų aprašymą ir

d)  vieną kiekvieno iš b ir c punktuose nurodytų pažeidimų pavyzdį.

2.   Ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d., o po to kas dvejus metus EVPRI pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, kurioje pateikiama platinimo reikalavimų visose valstybėse narėse apžvalga, kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalyje, ir nacionalinių įstatymų, taisyklių ir administracinių nuostatų, reglamentuojančių rinkodaros pranešimus, poveikio analizė, pagrįsta, be kita ko, pagal šio straipsnio 1 dalį gauta informacija.

9 straipsnis

Bendrieji principai, susiję su mokesčiais ar rinkliavomis

1.  Kai kompetentingos institucijos už savo pareigų, susijusių su AIFV, EuVECA valdytojų, EuSEF valdytojų ir KIPVPS valdymo įmonių tarpvalstybine veikla, vykdymą taiko mokesčius ar rinkliavas, tokie mokesčiai ar rinkliavos turi nuosekliai atitikti bendras kompetentingos institucijos patiriamas išlaidas jai vykdant savo funkcijas.

2.  Kompetentingos institucijos Direktyvos 2009/65/EB 93 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje arba Direktyvos 2011/61/ES IV priedo i punkte nurodytu adresu siunčia sąskaitą faktūrą, individualų mokėjimo lapelį arba mokėjimo nurodymą, aiškiai nurodydamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytų mokesčių ar rinkliavų mokėjimo būdus ir datą, iki kurios turi būti atliktas mokėjimas.

10 straipsnis

Nacionalinių nuostatų dėl mokesčių ir rinkliavų skelbimas

1.  Ne vėliau kaip... [6 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] kompetentingos institucijos savo interneto svetainėse viešai paskelbia ir toliau tvarko atnaujintą informaciją, kurioje pateikiami 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti mokesčiai ar rinkliavos arba, kai taikoma, tų mokesčių ar rinkliavų apskaičiavimo metodika bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

2.  Kompetentingos institucijos pateikia EVPRI kompetentingų institucijų interneto svetainių, kuriose skelbiama 1 dalyje nurodyta informacija, nuorodas.

3.  EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomos skelbiamos informacijos ir pranešimų pagal šį straipsnį standartinės formos, šablonai ir procedūros, projektus.

EVPRI tuos įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip … [18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

11 straipsnis

EVPRI skelbiama informacija apie mokesčius ir rinkliavas

1.  Ne vėliau kaip ... [30 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos] EVPRI savo interneto svetainėje viešai skelbia 10 straipsnio 2 dalyje nurodytas nuorodas į kompetentingų institucijų interneto svetaines. Tos nuorodos nuolat atnaujinamos.

2.  Ne vėliau kaip ... [30 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos] EVPRI parengia ir savo svetainėje viešai paskelbia interaktyvią priemonę, viešai prieinamą bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba, kuria naudojantis apskaičiuojami orientaciniai 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų mokesčių arba rinkliavų dydžiai. Ta priemonė nuolat atnaujinama.

12 straipsnis

EVPRI centrinė ▌AIF ir KIPVPS tarpvalstybinės prekybos duomenų bazė

1.  Ne vėliau kaip... [30 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos] EVPRI savo interneto svetainėje viešai paskelbia ▌centrinę AIF ir KIPVPS tarpvalstybinės prekybos duomenų bazę, viešai prieinamą tarptautinių finansų srityje įprasta kalba, kurioje išvardyti ▌:

a)  visi AIF, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami valstybėje narėje, kuri nėra buveinės valstybė narė, jų AIFV, EuSEF valdytojai arba EuSEF valdytojai ir valstybės narės, kuriose platinama; taip pat

b)  visi KIPVPS, kurių investiciniais vienetais ar akcijomis prekiaujama valstybėje narėje, kuri nėra KIPVPS buveinės valstybė narė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies e punkte, jų KIPVPS valdymo įmonė ir valstybės narės, kuriose prekiaujama.

Ta centrinė duomenų bazė nuolat atnaujinama.

2.  Šiame straipsnyje ir 13 straipsnyje nurodytos su šio straipsnio 1 dalyje nurodyta duomenų baze susijusios pareigos nedaro poveikio pareigoms, susijusioms su Direktyvos 2009/65/EB 6 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytu sąrašu, Direktyvos 2011/61/ES 7 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje nurodytu viešu centriniu registru, Reglamento (ES) Nr. 345/2013 17 straipsnyje nurodyta centrine duomenų baze ir Reglamento (ES) Nr. 346/2013 18 straipsnyje nurodyta centrine duomenų baze.

13 straipsnis

EVPRI skirtų pranešimų standartizavimas

1.  Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos kas ketvirtį pateikia EVPRI informaciją, kuri yra būtina siekiant sukurti ir tvarkyti šio reglamento 12 straipsnyje nurodytą centrinę duomenų bazę, susijusią su bet kokiu pranešimu, laišku pateikiamu pranešimu arba informacija, nurodyta Direktyvos 2009/65/EB ▌93 straipsnio 1 dalyje ir 93a straipsnio 2 dalyje, taip pat Direktyvos 2011/61/ES 31 straipsnio 2 dalyje ir ▌32a straipsnio 2 dalyje, ir bet kokius tos informacijos pakeitimus, jeigu dėl tokių pakeitimų būtų pakeista centrinėje duomenų bazėje pateikta informacija.

2.  EVPRI sukuria pranešimų portalą, į kurį kiekviena kompetentinga institucija nusiunčia visus 1 dalyje nurodytus dokumentus.

3.  EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nurodoma, kokią informaciją reikia pateikti, taip pat 1 dalyje nurodytos informacijos perdavimo formas, šablonus ir procedūras, kai informaciją perduoda kompetentingos institucijos 1 dalies tikslais, ir kokios techninės priemonės yra būtinos, kad veiktų 2 dalyje nurodytas pranešimų portalas.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip … [18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

14 straipsnis

Kompetentingų institucijų įgaliojimai

1.  Kompetentingos institucijos suteikiami visi priežiūros ir tyrimo įgaliojimai, būtini jų funkcijoms pagal šį reglamentą vykdyti.

2.  Kompetentingoms institucijoms suteikti įgaliojimai, įskaitant susiję su sankcijomis ar kitomis priemonėmis, pagal direktyvas 2009/65/EB ir 2011/61/ES bei reglamentus (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 ir (ES) 2015/760 taip pat vykdomi ir šio reglamento 4 straipsnyje nurodytų valdytojų atžvilgiu.

15 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 345/2013 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnis papildomas šiuo punktu:"

„o) išankstinis platinimas – reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojo ar jo vardu vykdomas tiesioginis arba netiesioginis informacijos arba pranešimų apie investavimo strategijas ar investavimo idėjas teikimas potencialiems investuotojams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba registruotoji buveinė yra Sąjungoje, siekiant patikrinti jų susidomėjimą dar neįsteigtu reikalavimus atitinkančiu rizikos kapitalo fondu arba reikalavimus atitinkančiu rizikos kapitalo fondu, kuris yra įsteigtas, bet apie jį pagal 15 straipsnį dar nepranešta platinimo tikslais toje valstybėje narėje, kurioje yra potencialių investuotojų nuolatinė gyvenamoji vieta arba registruotoji buveinė; tas informacijos ar pranešimų teikimas nė vienu atveju neprilygsta pasiūlymui potencialiam investuotojui investuoti į to reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo investicinius vienetus arba akcijas arba jų platinimui;“;

"

2)  įterpiamas šis straipsnis:"

„4a straipsnis

1.  Reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas gali užsiimti išankstiniu platinimu Sąjungoje, išskyrus atvejus, kai potencialiems investuotojams pateikiama informacija:

   a) yra pakankamai išsami, kad suteiktų galimybę investuotojams įsipareigoti įsigyti tam tikro reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo investicinius vienetus ar akcijas;
   b) prilygsta ▌pasirašymo formoms ar panašiems dokumentams projektų arba galutiniu pavidalu ▌arba
   c) prilygsta dar neįsteigto reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo steigiamiesiems dokumentams, prospektui arba siūlymo dokumentams galutiniu pavidalu.

Tais atvejais, kai teikiami prospekto arba siūlymo dokumentų projektai, juose neturi būti pakankamai išsamios informacijos, kuri leistų investuotojams priimti investavimo sprendimą, ir turi būti aiškiai nurodyta, kad:

   a) tai nėra pasiūlymas ar kvietimas pasirašyti reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo vienetų ar akcijų ir
   b) juose pateikta informacija neturėtų būti remiamasi, nes ji nėra išsami ir gali būti keičiama.

2.  Kompetentingos institucijos nereikalauja, kad reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas joms praneštų apie savo ketinimą užsiimti išankstiniu platinimu arba, prieš užsiimdamas išankstiniu platinimu, įvykdytų kokias nors sąlygas ar reikalavimus, kurie nėra nurodyti šiame straipsnyje.

3.   Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai užtikrina, kad investuotojai neįsigytų reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo vienetų ar akcijų išankstinio platinimo metu ir kad investuotojai, į kuriuos kreipiamasi vykdant išankstinį platinimą, galėtų įsigyti to reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo vienetus ar akcijas tik platinimo, leidžiamo pagal 15 straipsnį, metu.

Jeigu profesionalieji investuotojai per 18 mėnesių nuo reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojo pradėto išankstinio platinimo pradžios pasirašo reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo vienetus ar akcijas, apie kuriuos informacija pateikta vykdant išankstinį platinimą, arba reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondų, įsteigtų remiantis išankstiniu platinimu, investicinius vienetus ar akcijas, tas pasirašymas laikomas platinimo padariniu ir turi būti laikomasi taikytinų 15 straipsnyje nurodytų pranešimo procedūrų.

4.  Per dvi savaites nuo išankstinio platinimo pradžios reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms nusiunčia neoficialų laišką popierine arba elektronine forma. Tame laiške nurodoma, kuriose valstybėse narėse ir kuriais laikotarpiais yra ar buvo vykdomas išankstinis platinimas, taip pat pateikiamas trumpas išankstinio platinimo aprašymas, be kita ko, informacija apie pristatytas investavimo strategijas ir, kai taikytina, reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, įtraukiamų ar įtrauktų į išankstinį platinimą, sąrašas. Reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja valstybių narių, kuriose reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas vykdo ar vykdė išankstinį platinimą, kompetentingas institucijas. Valstybės narės, kurioje yra ar buvo vykdomas išankstinis platinimas, kompetentingos institucijos gali paprašyti reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojo buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų pateikti išsamesnės informacijos apie jos teritorijoje vykdomą ar vykdytą išankstinį platinimą.

5.  Trečioji šalis tik tada vykdo išankstinį platinimą leidimą turinčio reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojo vardu, kai ji turi investicinės įmonės veiklos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES*, kredito įstaigos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES**, KIPVPS valdymo įmonės leidimą pagal Direktyvą 2009/65/EB, alternatyvaus investavimo fondo valdytojo leidimą pagal Direktyvą 2011/61/ES arba veikia kaip priklausomas agentas pagal Direktyvą 2014/65/ES. Tokiai trečiajai šaliai taikomos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos.

6.  Reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas užtikrina, kad išankstinio platinimo veikla būtų tinkamai dokumentuojama.

_____________

* 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

** 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).“.

"

16 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 346/2013 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnis papildomas šiuo punktu:"

„o) išankstinis platinimas – ▌reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo ar jo vardu vykdomas tiesioginis arba netiesioginis informacijos arba pranešimų apie investavimo strategijas ar investavimo idėjas teikimas potencialiems investuotojams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba registruotoji buveinė yra Sąjungoje, siekiant patikrinti jų susidomėjimą dar neįsteigtu reikalavimus atitinkančiu socialinio verslumo fondu arba reikalavimus atitinkančiu socialinio verslumo fondu, kuris yra įsteigtas, bet apie jį pagal 16 straipsnį dar nepranešta platinimo tikslais toje valstybėje narėje, kurioje yra potencialių investuotojų nuolatinė gyvenamoji vieta arba registruotoji buveinė; tas informacijos ar pranešimų teikimas nė vienu atveju neprilygsta pasiūlymui potencialiam investuotojui investuoti į to reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo investicinius vienetus arba akcijas arba jų platinimui;“;

"

2)  įterpiamas šis straipsnis:"

„4a straipsnis

1.  Reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas gali užsiimti išankstiniu platinimu Sąjungoje, išskyrus atvejus, kai potencialiems investuotojams pateikiama informacija:

   a) yra pakankamai išsami, kad suteiktų galimybę investuotojams įsipareigoti įsigyti tam tikro reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo investicinius vienetus ar akcijas;
   b) prilygsta ▌pasirašymo formoms ar panašiems dokumentams projektų arba galutiniu pavidalu ▌arba
   c) prilygsta dar neįsteigto reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo steigiamiesiems dokumentams, prospektui arba siūlymo dokumentams galutiniu pavidalu.

Tais atvejais, kai teikiami prospekto arba siūlymo dokumentų projektai, juose neturi būti pakankamai išsamios informacijos, kuri leistų investuotojams priimti investavimo sprendimą, ir turi būti aiškiai nurodyta, kad:

   a) tai nėra pasiūlymas ar kvietimas pasirašyti reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo vienetų ar akcijų ir
   b) juose pateikta informacija neturėtų būti remiamasi, nes ji nėra išsami ir gali būti keičiama.

2.  Kompetentingos institucijos nereikalauja, kad reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas joms praneštų apie savo ketinimą užsiimti išankstiniu platinimu arba, prieš užsiimdamas išankstiniu platinimu, įvykdytų kokias nors sąlygas ar reikalavimus, kurie nėra nustatyti šiame straipsnyje.

3.  Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai užtikrina, kad investuotojai neįsigytų reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo vienetų ar akcijų išankstinio platinimo metu ir kad investuotojai, į kuriuos kreipiamasi vykdant išankstinį platinimą, galėtų įsigyti to reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo vienetus ar akcijas tik platinimo, leidžiamo pagal 16 straipsnį, metu.

Jeigu profesionalieji investuotojai per 18 mėnesių nuo reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo pradėto išankstinio platinimo pradžios pasirašo reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo vienetus ar akcijas, apie kuriuos informacija pateikta vykdant išankstinį platinimą, arba reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo, įsteigto remiantis išankstiniu platinimu, investicinius vienetus ar akcijas, tas pasirašymas laikomas platinimo padariniu ir turi būti laikomasi taikytinų 16 straipsnyje nurodytų pranešimo procedūrų.

4.  Per dvi savaites nuo išankstinio platinimo pradžios reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms nusiunčia neoficialų laišką popierine arba elektronine forma. Tame laiške nurodoma, kuriose valstybėse narėse ir kuriais laikotarpiais yra ar buvo vykdomas išankstinis platinimas, taip pat pateikiamas trumpas tos veiklos aprašymas, be kita ko, informacija apie pristatytas investavimo strategijas ir, kai taikytina, į išankstinį platinimą įtraukiamų ar įtrauktų reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų sąrašas. Reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja valstybių narių, kuriose reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas vykdo ar vykdė išankstinį platinimą, kompetentingas institucijas. Valstybės narės, kurioje yra ar buvo vykdomas išankstinis platinimas, kompetentingos institucijos gali paprašyti reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų pateikti išsamesnės informacijos apie jos teritorijoje vykdomą ar vykdytą išankstinį platinimą.

5.  Trečioji šalis tik tada vykdo išankstinį platinimą leidimą turinčio reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo vardu, kai ji turi investicinės įmonės veiklos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES*, kredito įstaigos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES**, KIPVPS valdymo įmonės leidimą pagal Direktyvą 2009/65/EB, alternatyvaus investavimo fondo valdytojo leidimą pagal Direktyvą 2011/61/ES arba veikia kaip priklausomas agentas pagal Direktyvą 2014/65/ES. Tokiai trečiajai šaliai taikomos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos.

6.  Reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas užtikrina, kad išankstinio platinimo veikla būtų tinkamai dokumentuojama.“.

_____________

* 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

** 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).“.

"

17 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)  32 straipsnio 1 dalyje data „2019 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2021 m. gruodžio 31 d.“;

2)  33 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies pirmoje pastraipoje data „2018 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2019 m. gruodžio 31 d.“;

b)  2 dalies pirmoje pastraipoje data „2018 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2019 m. gruodžio 31 d.“;

c)  4 dalies pirmoje pastraipoje data „2018 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2019 m. gruodžio 31 d.“.

18 straipsnis

Vertinimas

Ne vėliau kaip ... [60 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija, remdamasi viešomis konsultacijomis ir atsižvelgdama į diskusijas su EVPRI ir kompetentingomis institucijomis, atlieka šio reglamento taikymo vertinimą.

Ne vėliau kaip ... [24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija, remdamasi konsultacijomis su kompetentingomis institucijomis, EVPRI ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl investuotojų prašymų parduoti nesiūlytus investicinius vienetus ir investuotojo iniciatyva atsirandančios paklausos, kurioje nurodo tos formos fondų pasirašymo mastą, geografinę aprėptį (įskaitant trečiąsias valstybes) ir poveikį leidimo platinti visoje ES tvarkai. Toje ataskaitoje taip pat nagrinėjama, ar pagal 13 straipsnio 2 dalį sukurtas pranešimų portalas turėtų būti išplėstas taip, kad visas kompetentingų institucijų keitimasis dokumentais vyktų per jį.

19 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena].

Tačiau 4 straipsnio 1–5 dalys, 5 straipsnio 1 ir 2 dalys, 15 ir 16 straipsniai taikomi nuo ... [24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)OL C 367, 2018 10 10, p. 50.
(2) 2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).
(4)2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 1).
(5)2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 18).
(6)2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų (OL L 123, 2015 5 19, p. 98).
(7)2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
(8)2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
(9) 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1).
(10)2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(11)2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
(12) ... m. ... .. d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/..., kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2009/65/EB ir 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu (OL L ...).
(13)+ OL: prašom tekste įrašyti direktyvos, pateikiamos dokumente PE-CONS 54/19 (2018/0041(COD)), numerį ir išnašoje įrašyti tos direktyvos numerį, priėmimo datą ir OL nuorodą.
(14)2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 18 d.Teisinis pranešimas