Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0045(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0431/2018

Texte depuse :

A8-0431/2018

Dezbateri :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0368

Texte adoptate
PDF 240kWORD 71k
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv (regulament) ***I
P8_TA-PROV(2019)0368A8-0431/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0110),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0110/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2018(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 27 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0431/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 367, 10.10.2018, p. 50.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1286/2014
P8_TC1-COD(2018)0045

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Abordările divergente în materie de reglementare și de supraveghere a distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții alternative („FIA”), definite în Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului(3), inclusiv a fondurilor europene cu capital de risc (EuVECA), astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(4), a fondurilor europene de antreprenoriat social (EuSEF), astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(5) și a fondurilor europene de investiții pe termen lung (ELTIF), astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului(6), precum și a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM­uri), în înțelesul Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului(7), au drept rezultat fragmentarea pieței și crearea de bariere în calea comercializării și accesului transfrontalier la FIA și OPCVM-uri, care, la rândul lor, pot să împiedice comercializarea acestor fonduri în alte state membre. Un OPCVM ar putea fi administrat extern sau intern, în funcție de forma sa juridică. Orice dispoziții din prezentul regulament referitoare la o societăți de administrare a OPCVM-urilor ar trebui să se aplice atât unei societăți a cărei activitate obișnuită constă în administrarea OPCVM-urilor, cât și oricărui OPCVM care nu a desemnat nicio societate de administrare a OPCVM-urilor.

(2)  Pentru a consolida cadrul de reglementare aplicabil organismelor de plasament colectiv și a-i proteja mai bine pe investitori, comunicările publicitare adresate investitorilor în FIA și OPCVM-uri ar trebui să fie identificabile ca atare și să descrie în mod echitabil atât riscurile, cât și avantajele achiziționării de unități sau de acțiuni ale unui FIA sau OPCVM. De asemenea, toate informațiile incluse în comunicările publicitare destinate investitorilor ar trebui prezentate în mod corect și clar și să nu fie înșelătoare. Pentru a asigura protecția investitorilor, precum și condiții echitabile de concurență între FIA și OPCVM-uri, normele privind comunicările publicitare ar trebui să se aplice atât comunicărilor referitoare la FIA, cât și celor referitoare la OPCVM-uri.

(3)  Comunicările de marketing adresate investitorilor în FIA și OPCVM ar trebui să precizeze unde, în ce mod și în ce limbă investitorii pot obține informații sintetizate privind drepturile investitorilor și ar trebui să precizeze în mod clar că AFIA, administratorul EuVECA, administratorul EuSEF sau societatea de administrare a OPCVM (împreună, „administratorii organismelor de plasament colectiv”), are dreptul de a rezilia acordurile încheiate în vederea comercializării.

(4)  Pentru a mări transparența și protecția investitorilor și a facilita accesul la informațiile referitoare la actele cu putere de lege și actele administrative naționale care reglementează comunicările publicitare, autoritățile competente ar trebui să publice astfel de texte pe site-urile lor web, în cel puțin o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale, inclusiv rezumatele neoficiale ale acestora, permițându-le astfel administratorilor organismelor de plasament colectiv să aibă o imagine de ansamblu a acestor acte cu putere de lege și acte administrative . Publicarea informațiilor sus-menționate ar trebui să se facă exclusiv în scopuri informative și nu ar trebui să creeze obligații de natură juridică. Din aceleași motive, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(8), („ESMA”), ar trebui să creeze o bază de date centralizată care să conțină rezumatele cerințelor naționale aplicabile comunicărilor publicitare și linkuri către informațiile publicate pe site-urile web ale autorităților competente.

(5)  Pentru a promova bunele practici în materie de protecție a investitorilor înscrise în cerințele naționale pentru comunicări publicitare corecte și clare, inclusiv aplicarea unor astfel de comunicări publicitare în mediul online, ESMA ar trebui să publice orientări privind modul în care se aplică cerințele respective în cazul comunicărilor publicitare.

(6)  Autoritățile competente ar trebui să poată impune notificarea prealabilă a comunicărilor publicitare pentru a verifica ex ante dacă aceste comunicări respectă prezentul regulament și alte cerințe aplicabile, și anume dacă sunt identificabile ca atare, dacă descriu în mod echitabil riscurile și avantajele achiziționării de unități ale unui OPCVM și, în cazul în care un stat membru permite comercializarea FIA către investitorii de retail, riscurile și avantajele achiziționării de unități sau acțiuni ale unui FIA, precum și dacă toate informațiile din comunicările publicitare sunt prezentate în mod corect și clar și nu sunt înșelătoare. Verificarea sus-menționată ar trebui să se efectueze într-un interval de timp limitat. În cazul în care autoritățile competente solicită notificarea prealabilă a comunicărilor publicitare, acest lucru nu ar trebui să le împiedice să efectueze o verificare ex post a respectivelor comunicări.

(7)  Autoritățile competente ar trebui să îi raporteze ESMA rezultatele acestor verificări, cereri de modificare și orice sancțiuni impuse administratorilor organismelor de plasament colectiv. Pentru a spori gradul de conștientizare și de transparență în raport cu normele aplicabile comunicărilor publicitare, pe de o parte, și pentru a asigura protecția investitorilor, pe de altă parte, ESMA ar trebui să întocmească, o dată la doi ani, și să transmită Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind aceste norme și aplicarea lor în practică, pe baza verificărilor ex ante și ex post, efectuate de autoritățile competente, ale comunicărilor publicitare.

(8)  Pentru a asigura tratamentul egal al administratorilor organismelor de plasament colectiv și a-i ajuta să decidă dacă se angajează sau nu în distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții, este important ca taxele și comisioanele percepute de autoritățile competente pentru supravegherea activităților transfrontaliere ▌să fie proporționale cu sarcinile de supraveghere îndeplinite și făcute publice și, pentru mai multă transparență, ca aceste taxe și comisioane să fie publicate pe site-urile web ale autorităților competente. Din același motiv, linkurile către informațiile publicate pe site-urile web ale autorităților competente cu privire la taxe și comisioane ar trebui publicate pe site-ul web al ESMA, cu scopul de a constitui un punct central de informare. Site-ul web al ESMA ar trebui să includă, de asemenea, un instrument interactiv care să permită calcularea orientativă a taxelor și comisioanelor respective percepute de autoritățile competente.

(9)  Pentru a asigura o colectare mai eficientă a taxelor și a comisioanelor și a spori gradul de transparență și claritate în raport cu structura taxelor și comisioanelor, în cazul în care respectivele taxe și comisioane sunt percepute de către autoritățile competente, administratorii organismelor de plasament colectiv ar trebui să primească o factură, o declarație individuală de plată sau o instrucțiune de plată, în care să se precizeze clar cuantumul taxelor sau comisioanelor datorate și modalitățile de plată.

(10)  Întrucât ESMA, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 ▌, ar trebui să monitorizeze și să evalueze evoluțiile pieței în domeniul său de competență, este oportun și necesar să se extindă cunoștințele ESMA, prin includerea în actualele baze de date ale ESMA ▌ a unei baze de date centralizate care enumeră toate FIA și toate OPCVM-urile comercializate transfrontalier, administratorii acestor organisme de plasament colectiv, precum și statele membre de comercializare. În acest scop, și pentru a-i permite ESMA să actualizeze baza de date centralizată, autoritățile competente ar trebui să-i transmită ESMA informații privind notificările, scrisorile de notificare și informațiile primite în temeiul Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE în legătură cu activitățile de comercializare transfrontaliere, precum și informații referitoare la orice modificare care ar trebui să se reflecte în baza de date respectivă. În acest sens, ESMA ar trebui să creeze un portal de notificare în care autoritățile competente să încarce toate documentele referitoare la distribuția transfrontalieră a OPCVM și FIA.

(11)  Pentru a asigura condiții echitabile de concurență între fondurile cu capital de risc eligibile, definite în Regulamentul (UE) nr. 345/2013 ▌, sau fondurile de antreprenoriat social eligibile, definite în Regulamentul (UE) nr. 346/2013 ▌, pe de o parte, și alte FIA, pe de altă parte, este necesar să se includă în aceste regulamente norme privind precomercializarea, care să fie identice cu normele privind precomercializarea prevăzute în Directiva 2011/61/UE. Astfel de norme ar trebui să permită administratorilor înregistrați conform regulamentelor respective să se adreseze investitorilor testând interesul acestora pentru viitoare oportunități sau strategii de investiții în fondurile cu capital de risc eligibile și în fondurile de antreprenoriat social eligibile.

(12)  În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(9), anumite societăți și persoane menționate la articolul 32 din respectivul regulament sunt scutite de obligațiile prevăzute în regulamentul respectiv până la 31 decembrie 2019. Regulamentul respectiv prevede, de asemenea, că, până la 31 decembrie 2018, acesta urmea a fi reexaminat de Comisie, pentru a evalua, printre altele, dacă această scutire tranzitorie ar trebui prelungită sau dacă, după ce se identifică eventualele modificări necesare, dispozițiile privind informațiile esențiale destinate investitorilor din Directiva 2009/65/CE ar trebui înlocuite cu documentul cu informații esențiale prevăzut în regulamentul respectiv sau ar trebui considerate echivalente cu respectivul document.

(13)  Pentru a-i permite Comisiei să ducă la bun sfârșit reexaminarea Regulamentului (UE) nr. 1286/2014, astfel cum a fost prevăzută inițial, termenul limită pentru reexaminare ar trebui prelungit cu 12 luni. Comisia competentă a Parlamentului European ar trebui să sprijine procesul de reexaminare al Comisiei prin organizarea unei audieri pe această temă cu părțile interesate relevante care reprezintă interesele sectorului și ale consumatorilor.

(14)  Pentru a se evita situația în care investitorii primesc două documente diferite înainte de publicare, și anume un document cu informații esențiale destinate investitorilor (KIID), astfel cum se prevede în Directiva 2009/65/CE, și un document cu informații esențiale (KID), astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr 1286/2014, pentru același organism de plasament colectiv, în perioada în care sunt adoptate și puse în aplicare actele legislative care rezultă din reexaminarea Comisiei în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, ar trebui prelungită cu 24 de luni scutirea tranzitorie de la obligațiile prevăzute în regulamentul respectiv. Fără a aduce atingere acestei prelungiri, toate instituțiile și autoritățile de supraveghere implicate ar trebui să depună eforturi, acționând cât mai repede posibil pentru a facilita încetarea scutirii tranzitorii respective.

(15)  Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte standardele tehnice de punere în aplicare elaborate de ESMA în ceea ce privește formularele, modelele și procedurile standard pentru publicarea și notificarea de către autoritățile competente a actelor cu putere de lege și a actelor administrative naționale, inclusiv a rezumatelor acestora, privind cerințele de comercializare aplicabile pe teritoriul lor, nivelurile taxelor sau ale comisioanelor aplicabile activităților transfrontaliere pe care le percep și, după caz, metodologiile de calcul relevante. În plus, pentru a îmbunătăți transmiterea informațiilor către ▌ESMA, ar trebui adoptate și standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la notificările, scrisorile de notificare și informațiile privind activitățile de comercializare transfrontaliere prevăzute de Directivele 2009/65/CE și 2011/61/UE și la modalitățile tehnice necesare pentru funcționarea portalului de notificare care urmează să fie stabilit de ESMA. Comisia ar trebui să adopte aceste standarde tehnice de punere în aplicare prin intermediul actelor de punere în aplicare prevăzute la articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(16)  Este necesar să se precizeze ce informații urmează să fie comunicate trimestrial către ESMA, pentru a menține la zi bazele de date ale tuturor organismelor de plasament colectiv și ale administratorilor acestora .

(17)  Orice operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în contextul prezentului regulament, cum ar fi schimbul sau transmiterea de astfel de date de către autoritățile competente, ar trebui efectuată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(10) și orice schimb sau transmitere de informații de către ESMA ar trebui efectuat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului(11).

(18)  Pentru a le permite să își exercite atribuțiile care le-au fost conferite prin intermediul prezentului regulament, statele membre ar trebui să se asigure că autoritățile competente au toate prerogativele de supraveghere și de investigare necesare.

(19)  Până la ... [5 ani de la data de intrare în vigoare a prezentului regulament], Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a aplicării acestuia. Evaluarea ar trebui să țină seama de evoluțiile pieței și să verifice dacă măsurile introduse au îmbunătățit distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv .

(20)  Până la ... [2 ani de la data de intrare în vigoare a prezentului regulament], Comisia ar trebui să publice un raport privind solicitarea inversă și cererile din propria inițiativă a unui investitor, specificând amploarea acestei forme de subscriere de fonduri, distribuția sa geografică, inclusiv în țări terțe, și impactul său asupra regimului pașapoartelor.

(21)  Pentru a asigura securitatea juridică, este necesar să se sincronizeze datele de aplicare a actelor naționale cu putere de lege și a actelor administrative de punere în aplicare a Directivei (UE) 2019/… a Parlamentului European și a Consiliului(12)(13) cu data de aplicare a prezentului regulament, în ceea ce privește dispozițiile referitoare la comunicările publicitare și la precomercializare.

(22)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume îmbunătățirea eficienței pieței în contextul instituirii uniunii piețelor de capital, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește norme uniforme referitoare la publicarea dispozițiilor naționale privind cerințele de comercializare pentru organismele de plasament colectiv și privind comunicările de marketing adresate investitorilor, precum și principii comune privind onorariile și taxele percepute administratorilor organismelor de plasament colectiv în raport cu activitățile lor transfrontaliere. Prezentul regulament stabilește de asemenea înființarea unei baze de date centralizate privind comercializarea transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv .

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică:

(a)  administratorilor fondurilor de investiții alternative;

(b)  societăților de administrare ale OPCVM-urilor, inclusiv orice OPCVM care nu a desemnat o societate de administrare a OPCVM-urilor;

(c)  administratorilor EuVECA; și

(d)  administratorilor EuSEF.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament sunt valabile următoarele definiții:

(a)  „fonduri de investiții alternative” sau „FIA” înseamnă FIA, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE, și includ EuVECA, EuSEF și ELTIF;

(b)  „administratori de fonduri de investiții alternative” sau „AFIA” înseamnă AFIA definiți la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/61/UE și autorizați în conformitate cu articolul 6 din directiva respectivă;

(c)  „administrator al unui EuVECA” înseamnă un administrator al unui fond cu capital de risc eligibil definit la articolul 3 primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 și înregistrat în conformitate cu articolul 14 din regulamentul respectiv;

(d)  „administrator al unui EuSEF” înseamnă un administrator al unui fond de antreprenoriat social eligibil definit la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013 și înregistrat în conformitate cu articolul 15 din regulamentul respectiv;

(e)  „autorități competente” înseamnă autorități competente definite la articolul 2 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2009/65/CE sau ▌la articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2011/61/UE sau autorități competente pentru FIA din UE, definite la articolul 4 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2011/61/UE;

(f)  „stat membru de origine” înseamnă statul membru în care este situat sediul social al AFIA, al administratorului EuVECA, al administratorului EuSEF sau al societății de administrare a OPCVM;

(g)  „OPCVM” înseamnă un OPCVM autorizat în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2009/65/CE;

(h)  „societate de administrare a OPCVM” înseamnă societatea de administrare definită la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE.

Articolul 4

Cerințe pentru comunicările publicitare

(1)  AFIA, administratorii EuVECA, administratorii EuSEF și societățile de administrare ale OPCVM-urilor se asigură că toate comunicările publicitare adresate investitorilor sunt identificabile ca atare și descriu în mod echitabil riscurile și avantajele achiziționării de unități sau acțiuni ale unui FIA sau de unități ale unui OPCVM și că toate informațiile furnizate în comunicările publicitare sunt corecte și clare și nu sunt înșelătoare.

(2)  Societățile de administrare ale OPCVM-urilor se asigură că comunicările publicitare care conțin informații specifice despre un OPCVM nu contrazic informațiile cuprinse în prospectul menționat la articolul 68 din Directiva 2009/65/CE și nici informațiile-cheie destinate investitorilor menționate la articolul 78 din directiva respectivă și nici nu atribuie o mai mică însemnătate acestor informații. Societățile de administrare ale OPCVM-urilor se asigură că în toate comunicările publicitare se precizează că există un prospect și că sunt disponibile informațiile-cheie destinate investitorilor. În astfel de comunicări publicitare se indică unde, cum și în ce limbă investitorii sau potențialii investitori pot obține prospectul și informațiile-cheie și se inserează linkuri la aceste documente sau se precizează adresele web unde pot fi găsite.

(3)  Comunicările publicitare menționate la alineatul (2) indică unde, cum și în ce limbă investitorii sau potențialii investitori pot obține un rezumat al drepturilor investitorilor și furnizează un link la acest rezumat, care include, după caz, informații privind accesul la mecanismele de recurs colectiv de la nivelul Uniunii și la nivel național în caz de litigiu.

Astfel de comunicări publicitare conțin, de asemenea, informații clare cu privire la posibilitatea ca administratorul sau societatea de administrare menționată la alineatul (1) de la prezentul articol să decidă să rezilieze acordurile încheiate pentru comercializarea organismelor de plasament colectiv , în conformitate cu articolul 93a din Directiva 2009/65/CE și cu articolul 32a din Directiva 2011/61/UE.

(4)  AFIA, administratorii EuVECA și administratorii EuSEF se asigură că comunicările publicitare care conțin o invitație de a achiziționa unități sau acțiuni ale unui FIA, ce cuprind informații specifice despre FIA, nu ▌contrazic informațiile ce urmează a fi comunicate investitorilor în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2011/61/UE, cu articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 sau cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 346/2013, nici nu le atribuie o importanță mai mică.

(5)  Alineatul (2) al prezentului articol se aplică mutatis mutandis în cazul FIA care publică un prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului(14) sau în conformitate cu dreptul intern sau aplică norme privind formatul și conținutul informațiilor-cheie destinate investitorilor menționate la articolul 78 din Directiva 2009/65/CE.

(6)  Până la ... [ ▌24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], ESMA emite orientări, pe care ulterior le actualizează periodic, privind aplicarea cerințelor pentru comunicările publicitare menționate la alineatul (1), ținând seama de posibilitatea publicării online a unor astfel de comunicări publicitare.

Articolul 5

Publicarea dispozițiilor naționale privind cerințele de comercializare

(1)  Autoritățile competente publică și mențin pe site-urile lor web informații actualizate și complete privind toate actele naționale cu putere de lege aplicabile și toate actele administrative naționale aplicabile, inclusiv rezumatele acestora, ce reglementează cerințele de comercializare pentru FIA și OPCVM-uri, în cel puțin o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale.

(2)  Autoritățile competente notifică ESMA ▌linkurile către site-urile web ale autorităților competente pe care sunt publicate informațiile menționate la alineatul (1).

Autoritățile competente notifică ESMA, fără întârziere nejustificată, orice modificare a informațiilor furnizate în temeiul primului paragraf al prezentului alineat.

(3)  ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care stabilesc formularele, modelele și procedurile standard pentru publicările și notificările prevăzute în prezentul articol.

ESMA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare până la ... [ ▌18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 6

Baza de date centralizată a ESMA care conține dispozițiile naționale privind cerințele de comercializare

Până la ... [▌30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], ESMA publică și menține pe site-ul său web o bază de date centralizată care conține rezumatele menționate la articolul 5 alineatul (1), precum și linkuri către site-urile web ale autorităților competente, menționate la articolul 5 alineatul (2).

Articolul 7

Verificarea ex ante a comunicărilor publicitare

(1)  Cu unicul scop de a verifica respectarea prezentului regulament și a dispozițiilor naționale privind cerințele de comercializare, autoritățile competente pot solicita notificarea prealabilă a comunicărilor publicitare pe care societățile de administrare a OPCVM-urilor ▌intenționează să le utilizeze, în mod direct sau indirect, în relația cu investitorii.

Cerința privind notificarea prealabilă menționată la primul paragraf nu constituie o condiție prealabilă pentru comercializarea unităților OPCVM-urilor și nu face parte din procedura de notificare menționată la articolul 93 din Directiva 2009/65/CE.

În cazul în care autoritățile competente impun notificarea prealabilă astfel cum se menționează la primul paragraf, acestea comunică societății de administrare a OPCVM-urilor, în termen de 10 zile lucrătoare după ziua primirii comunicărilor publicitare, orice solicitare de modificare a comunicărilor sale publicitare.

Notificarea prealabilă menționată la primul paragraf poate fi solicitată în mod sistematic sau în conformitate cu orice alte practici în materie de verificare și nu aduce atingere exercitării c vreunei competențe de supraveghere în scopul efectuării unei verificări ex post a comunicărilor publicitare.

(2)  Autoritățile competente care impun notificarea prealabilă a comunicărilor publicitare stabilesc, aplică și publică pe site-urile lor web proceduri de astfel de notificări. Normele și procedurile interne asigură tratamentul transparent și nediscriminatoriu al tuturor OPCVM-urilor, indiferent de statele membre în care acestea sunt autorizate.

(3)  Dacă ▌AFIA, administratorii EuVECA sau ai EuSEF comercializează unități sau acțiuni ale FIA către investitorii de retail, alineatele (1) și (2) se aplică mutatis mutandis acestor AFIA, administratori ai EuVECA sau ai EuSEF.

Articolul 8

Raportul ESMA privind comunicările publicitare

(1)   Autoritățile competente ▌transmit ESMA, până la data de 31 martie 2021 și ulterior la fiecare doi ani, un raport cuprinzând următoarele informații:

(a)  numărul de solicitări de modificare a comunicărilor publicitare, prezentate pe baza verificării ex ante efectuate, dacă este cazul;

(b)  numărul de solicitări de modificare și de decizii luate pe baza verificărilor ex post, cu evidențierea clară a celor mai frecvente încălcări, inclusiv o descriere și o precizare a naturii încălcărilor respective;

(c)  o descriere a celor mai frecvente încălcări ale cerințelor menționate la articolul 4; și

(d)  un exemplu ▌pentru fiecare încălcare menționată la literele (b) și (c).

(2)   Până la data de 30 iunie 2021 și ulterior la fiecare doi ani, ESMA transmite un raport Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, care prezintă o imagine de ansamblu a cerințelor de comercializare menționate la articolul 5 alineatul (1) în toate statele membre și conține o analiză a efectelor actelor cu putere de lege și ale actelor administrative de drept intern care reglementează comunicările publicitare bazându-se, de asemenea, pe informațiile primite în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 9

Principii comune privind taxele sau comisioanele

(1)  În situațiile în care sunt percepute de autoritățile competente în exercițiul propriilor sarcini legate de activitățile transfrontaliere ale AFIA, ale administratorilor EuVECA, ale administratorilor EuSEF și ale OPCVM-urilor, astfel de taxe sau comisioane sunt proporționale cu costurile totale legate de ▌ exercitarea atribuțiilor autorității competente.

(2)  Pentru taxele sau comisioanele menționate la alineatul (1) din prezentul articol, autoritățile competente trimit o factură, o declarație individuală de plată sau o instrucțiune de plată, precizând mijloacele de plată și data scadenței, la adresa menționată la articolul 93 alineatul (1) al treilea paragraf din Directiva 2009/65/CE sau la punctul (i) din anexa IV la Directiva 2011/61/UE.

Articolul 10

Publicarea dispozițiilor naționale privind taxele și comisioanele

(1)  Până la ... [▌șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], autoritățile competente publică și mențin pe site-urile lor web informații actualizate, care cuprind taxele sau comisioanele menționate la articolul 9 alineatul (1) sau, după caz, metodologiile de calcul pentru aceste taxe sau comisioane, în cel puțin o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale.

(2)  Autoritățile competente notifică ESMA linkurile către site-urile web ale autorităților competente pe care sunt publicate informațiile menționate la alineatul (1).

(3)  ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care stabilesc formularele, modelele și procedurile standard pentru materialele publicate și notificările prevăzute în prezentul articol.

ESMA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare până la ... [ ▌18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 11

Publicația ESMA privind taxele și comisioanele

(1)  Până la ... [30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], ESMA publică pe site-ul său web linkuri către site-urile web ale autorităților competente menționate la articolul 10 alineatul (2). Linkurile respective sunt actualizate permanent.

(2)  Până la ... [30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], ESMA elaborează și pune la dispoziție pe site-ul său web un instrument interactiv, accesibil publicului în cel puțin o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale, care oferă o calculare orientativă a taxelor sau a comisioanelor menționate la articolul 9 alineatul (1)▌. Respectivul instrument se actualizează permanent.

Articolul 12

Baza de date centralizată a ESMA privind comercializarea transfrontalieră a FIA și a OPCVM‑urilor

(1)  Până la ... [▌30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], ESMA publică ▌ pe site-ul său web o bază de date centralizată privind comercializarea transfrontalieră a FIA și a OPCVM-urilor, accesibilă publicului într-o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale, care cuprinde ▌:

(a)  toate FIA care sunt comercializate în alt stat membru decât statul membru de origine, AFIA acestora, administratorul EuSEF sau administratorul EuVECA și o listă a statelor membre în care sunt comercializate; și

(b)  toate OPCVM-urile comercializate în alt stat membru decât statul membru de origine al OPCVM-urilor definit la articolul 2 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2009/65/CE, societatea de administrare a OPCVM-urilor și statele membre în care sunt comercializate;

Respectiva bază de date centralizată se actualizează permanent.

(2)  Obligațiile prevăzute la prezentul articol și la articolul 13 referitoare la baza de date menționată la alineatul (1) din prezentul articol nu aduc atingere listei menționate la articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2009/65/CE, registrului public central menționat la articolul 7 alineatul (5) al doilea paragraf din Directiva 2011/61/UE, bazei de date centralizate menționate la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 și bazei de date centralizate menționate la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 346/2013.

Articolul 13

Standardizarea notificărilor către ESMA

(1)  Autoritățile competente din statul membru de origine îi comunică ESMA, trimestrial, informațiile necesare pentru crearea și menținerea bazei de date centralizate menționate la articolul 12 din prezentul regulament în ceea ce privește orice notificare, scrisoare de notificare ▌sau informațiile menționate la ▌articolul 93 alineatul (1) și articolul 93a alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE, precum și la articolul 31 alineatul (2) ▌, articolul 32 alineatul (2) ▌și articolul 32a alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE, precum și orice modificare a acestor informații, în cazul în care aceste modificări ar conduce la o modificare a informațiilor din baza de date centralizată menționată.

(2)  ESMA creează un portal pentru notificări în care fiecare autoritate competentă încarcă toate documentele menționate la alineatul (1).

(3)  ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care stabilesc informațiile care trebuie comunicate, precum și formularele, modelele și procedurile folosite de autoritățile competente pentru comunicarea informațiilor ▌ în sensul alineatului (1), precum și dispozițiile tehnice necesare funcționării portalului de notificare menționat la alineatul (2).

ESMA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în până la ... [ ▌18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf al prezentului alineat în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 14

Competențele autorităților competente

(1)  Autoritățile competente dețin toate competențele de supraveghere și de investigare necesare pentru a-și exercita atribuțiile în temeiul prezentului regulament.

(2)  Competențele conferite autorităților competente în temeiul Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE și al Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) 2015/760, inclusiv cele privind sancțiunile sau alte măsuri, sunt exercitate și cu privire la administratorii menționați la articolul 4 din prezentul regulament.

Articolul 15

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 345/2013 ▌

Regulamentul (UE) nr. 345/2013 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 3 se adaugă următoarea literă ▌:"

„(o) «precomercializare» înseamnă furnizarea, directă sau indirectă, de informații sau comunicări privind strategii de investiții sau idei de investiții de către administratorul unui fond cu capital de risc eligibil, sau în numele acestuia, către potențiali investitori domiciliați în Uniune sau având sediul social în Uniune, cu scopul de a testa interesul acestora față de un fond cu capital de risc eligibil, care nu este încă înregistrat sau față de un fond cu capital de risc eligibil care este înregistrat, dar în legătură cu care nu s-a emis încă notificarea în vederea comercializării, în conformitate cu articolul 15, în statul membru în care își au domiciliul sau sediul social potențialii investitori, și care nu reprezintă, în niciunul dintre cazuri, un plasament sau o ofertă făcută investitorului potențial de a investi în unitățile sau acțiunile respectivului fond cu capital de risc eligibil.”;

"

2.  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 4a

(1)  Administratorul unui fond cu capital de risc eligibil poate desfășura o precomercializare în Uniune, cu excepția cazului în care informațiile prezentate potențialilor investitori:

   (a) sunt suficiente pentru a le permite investitorilor să își asume angajamentul de a achiziționa unități sau acțiuni ale unui anumit fond cu capital de risc eligibil;
   (b) echivalează cu ▌formulare de subscriere sau cu documente similare, aflate fie în stadiu de proiect, fie în forma finală ▌; sau
   (c) echivalează cu documentele constitutive, cu un prospect sau cu documentele de ofertă, în formă finală, ale unui fond cu capital de risc eligibil neînregistrat încă.

În cazul în care se furnizează un proiect de prospect sau documente de ofertă, astfel de documente nu conțin toate informațiile relevante care să permită investitorilor să ia o decizie în privința investiției și menționează în mod clar că:

   (a) ele nu constituie o ofertă sau o invitație de a subscrie unități sau acțiuni ale unui fond cu capital de risc eligibil; și
   (b) nu ar trebui să se bazeze pe informațiile prezentate în respectivele documente, pentru că sunt incomplete și pot face obiectul unor modificări.

(2)  Autoritățile competente nu cer unui administrator de fond cu capital de risc eligibil să le comunice conținutul materialelor lui de precomercializare sau destinatarii acestora, nici să îndeplinească alte condiții sau cerințe decât cele prevăzute la prezentul articol înainte de a demara precomercializarea.

(3)   Administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile se asigură că investitorii nu achiziționează unități sau acțiuni ale unui fond cu capital de risc eligibil în urma precomercializării și că investitorii contactați cu prilejul precomercializării pot achiziționa unități sau acțiuni ale fondului respectiv cu capital de risc eligibil numai prin activitățile de comercializare autorizate de articolul 15.

Orice subscriere efectuată de investitori profesioniști, în termen de 18 luni de la data la care administratorul unui fond cu capital de risc eligibil a început precomercializarea, a unităților sau a acțiunilor fondurilor cu capital de risc eligibile menționate în informațiile prezentate în contextul precomercializării sau ale unui fond cu capital de risc eligibil înregistrat ca urmare a precomercializării se consideră a fi rezultatul comercializării și face obiectul procedurilor de notificare aplicabile menționate la articolul 15.

(4)  În termen de 2 săptămâni după ce a început precomercializarea, administratorul unui fond cu capital de risc eligibil trimite autorităților competente din statul său membru de origine o scrisoare neoficială, pe suport de hârtie sau prin mijloace electronice. Scrisoarea respectivă precizează statele membre și perioadele în care are sau a avut loc precomercializarea, o scurtă descriere a precomercializării, incluzând informații cu privire la strategiile de investiții prezentate și, după caz, o listă a fondurilor cu capital de risc eligibile care fac sau au făcut obiectul precomercializării. Autoritățile competente din statul membru de origine al administratorului unui fond cu capital de risc eligibil informează prompt autoritățile competente din statele membre în care administratorul respectiv a fost implicat în precomercializare. Autoritățile competente ale statului membru în care are sau a avut loc precomercializarea pot solicita autorităților competente din statul membru de origine al administratorului unui fond cu capital de risc eligibil să furnizeze informații suplimentare privind precomercializarea care are sau avut loc pe teritoriul său.

(5)  O parte terță se angajează în precomercializare în numele unui administrator înregistrat de fonduri cu capital de risc eligibile numai dacă respectiva terță parte este autorizată ca firmă de investiții în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului*, ca instituție de credit în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului**, ca societate de administrare a OPCVM-urilor în conformitate cu Directiva 2009/65/CE, ca administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu Directiva 2011/61/UE sau dacă acționează ca agent delegat în conformitate cu Directiva 2014/65/UE. O astfel de parte terță face obiectul condițiilor prevăzute la prezentul articol.

(6)  Administratorul unui fond cu capital de risc eligibil se asigură că precomercializarea este însoțită de o documentație corespunzătoare.

_____________

* Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

** Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).”

"

Articolul 16

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 346/2013 ▌

Regulamentul (UE) nr. 346/2013 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 3 se adaugă următoarea literă ▌:"

„(o) «precomercializare» înseamnă furnizarea sau comunicarea, directă sau indirectă, de informații privind strategii de investiții sau idei de investiții de către administratorul unui fond cu capital de risc eligibil, sau în numele acestuia, către potențiali investitori domiciliați în Uniune sau având sediul social în Uniune, cu scopul de a testa interesul acestora față de un fond cu capital de risc eligibil, care nu este încă înregistrat sau față de un fond cu capital de risc eligibil care este înregistrat, dar în legătură cu care nu s-a emis încă notificarea în vederea comercializării, în conformitate cu articolul 16, în statul membru în care își au domiciliul sau sediul social potențialii investitori, și care nu reprezintă, în niciunul dintre cazuri, un plasament sau o ofertă făcută investitorului potențial de a investi în unitățile sau acțiunile respectivului fond cu capital de risc eligibil.”;

"

2.  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 4a

(1)  Administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil poate desfășura o precomercializare în Uniune, cu excepția cazului în care informațiile prezentate potențialilor investitori:

   (a) sunt suficiente pentru a le permite investitorilor să își asume angajamentul de a achiziționa unități sau acțiuni ale unui anumit fond de antreprenoriat social eligibil;
   (b) echivalează cu ▌formulare de subscriere sau cu documente similare, aflate fie în stadiu de proiect, fie în forma finală ▌; sau
   (c) echivalează cu documentele constitutive, cu un prospect sau cu documentele de ofertă, în formă finală, ale unui fond de antreprenoriat social eligibil neînregistrat încă.

În cazul în care se furnizează un proiect de prospect sau documente de ofertă, astfel de documente nu conțin toate informațiile relevante care să le permită investitorilor să ia o decizie în privința investiției și menționează în mod clar că:

   (a) ele nu constituie o ofertă sau o invitație de a subscrie unități sau acțiuni ale unui fond de antreprenoriat social; și
   (b) nu ar trebui să se bazeze pe informațiile prezentate în respectivele documente, pentru că sunt incomplete și pot face obiectul unor modificări.

(2)  Autoritățile competente nu cer unui administrator de fond de antreprenoriat social eligibil să le comunice conținutul materialelor sale de precomercializare sau destinatarii acestora, nici să îndeplinească alte condiții sau cerințe decât cele prevăzute la prezentul articol înainte de a demara precomercializarea.

(3)  Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile se asigură că investitorii nu achiziționează unități sau acțiuni ale unui fond de antreprenoriat social eligibil în urma unor activități de precomercializare și că investitorii contactați cu prilejul precomercializării pot achiziționa unități sau acțiuni ale fondului respectiv de antreprenoriat social eligibil numai prin activități de comercializare autorizate de articolul 16.

Orice subscriere efectuată de investitori profesioniști, în termen de 18 luni de la data la care administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil și-a început precomercializarea, a unităților sau a acțiunilor fondurilor de antreprenoriat social eligibile menționate în informațiile prezentate în contextul precomercializării sau ale unui fond de antreprenoriat social eligibil înregistrat ca urmare a precomercializării se consideră a fi rezultatul comercializării și face obiectul procedurilor de notificare aplicabile menționate la articolul 16.

(4)  În termen de 2 săptămâni după ce a început precomercializarea, un administrator al unui fond de antreprenoriat social eligibil trimite autorităților competente din statul său membru de origine o scrisoare neoficială, pe suport de hârtie sau prin mijloace electronice. Scrisoarea respectivă precizează statele membre și perioadele în care are sau a avut loc precomercializarea, o scurtă descriere a precomercializării, incluzând informații cu privire la strategiile de investiții prezentate și, după caz, o listă a fondurilor de antreprenoriat social eligibile care fac sau au făcut obiectul precomercializării. Autoritățile competente din statul membru de origine al administratorului unui fond de antreprenoriat social eligibil informează prompt autoritățile competente din statele membre în care administratorul respectiv a fost implicat în precomercializare. Autoritățile competente ale statului membru în care are sau a avut loc precomercializarea pot solicita autorităților competente din statul membru de origine al administratorului unui fond de antreprenoriat social eligibil să furnizeze informații suplimentare privind precomercializarea care are sau a avut loc pe teritoriul său.

(5)  O parte terță se angajează în precomercializare în numele unui administrator înregistrat de fonduri de antreprenoriat social eligibile numai dacă respectiva terță parte este autorizată ca firmă de investiții în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului*, ca instituție de credit în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului**, ca societate de administrare a OPCVM-urilor în conformitate cu Directiva 2009/65/CE, ca administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu Directiva 2011/61/UE sau dacă acționează ca agent delegat în conformitate cu Directiva 2014/65/UE. O astfel de parte terță face obiectul condițiilor prevăzute la prezentul articol.

(6)  Un administrator de fond de antreprenoriat social eligibil se asigură că precomercializarea este documentată în mod corespunzător.

_________________

* Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

** Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

"

Articolul 17

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 1286/2014

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 32 alineatul (1), „31 decembrie 2019” se înlocuiește cu „31 decembrie 2021”.

2.  Articolul 33 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1) primul paragraf, „31 decembrie 2018” se înlocuiește cu „31 decembrie 2019”;

(b)  la alineatul (2) primul paragraf, „31 decembrie 2018” se înlocuiește cu „31 decembrie 2019”;

(c)  la alineatul (4) primul paragraf, „31 decembrie 2018” se înlocuiește cu „31 decembrie 2019”.

Articolul 18

Evaluare

Până la ... [ ▌60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] Comisia efectuează, după o consultare publică și după discuții cu ESMA și cu autoritățile competente, o evaluare a aplicării prezentului regulament.

Până la ... [24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, după ce consultă autoritățile competente, ESMA și alte părți interesate vizate, un raport privind solicitarea inversă și cererea din propria inițiativă a unui investitor, precizând amploarea acestei forme de subscriere de fonduri, distribuția sa geografică, inclusiv în țări terțe, și impactul asupra regimului pașapoartelor. Raportul respectiv analizează, de asemenea, dacă portalul de notificare creat în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) ar trebui dezvoltat astfel încât toate transferurile de documente între autoritățile competente să aibă loc prin intermediul său.

Articolul 19

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică începând cu ... [▌data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Cu toate acestea, articolul 4 alineatele (1) - (5), articolul 5 alineatele (1) și (2), articolul 15 și articolul 16 se aplică de la ... [▌24 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)JO C 367, 10.10.2018, p. 50.
(2)Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2019.
(3)Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).
(4)Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, p. 1).
(5)Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, p. 18).
(6)Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung (JO L 123, 19.5.2015, p. 98).
(7)Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).
(8)Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).
(9)Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1).
(10)Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(11)Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
(12)Directiva (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv (JO L …).
(13)+JO: a se insera în text numărul directivei cuprinse în documentul PE-CONS 53/19 (2018/0041(COD)), iar în nota de subsol numărul, data, și referința JO ale directivei respective.
(14)Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

Ultima actualizare: 18 aprilie 2019Notă juridică