Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0045(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0431/2018

Predkladané texty :

A8-0431/2018

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0368

Prijaté texty
PDF 243kWORD 68k
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (nariadenie) ***I
P8_TA-PROV(2019)0368A8-0431/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0110),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0110/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0431/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 50.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013, (EÚ) č. 346/2013 a (EÚ) č. 1286/2014
P8_TC1-COD(2018)0045

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Odlišné prístupy v oblasti regulácie a dohľadu týkajúce sa cezhraničnej distribúcie alternatívnych investičných fondov (ďalej len „AIF“) v zmysle vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ(3) vrátane európskych fondov rizikového kapitálu (ďalej len „EuVECA“) v zmysle vymedzenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013(4), európskych fondov sociálneho podnikania (ďalej len „EuSEF“) v zmysle vymedzenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013(5) a európskych dlhodobých investičných fondov (ďalej len „ELTIF“) v zmysle vymedzenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760(6), ako aj podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (ďalej len „PKIPCP“) v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES(7) vedú k roztrieštenosti a prekážkam pri cezhraničnom uvádzaní AIF a PKIPCP na trh a prístupe k nim, čo by mohlo brániť ich uvádzaniu na trh v iných členských štátoch. PKIPCP môže byť spravovaný externe alebo interne v závislosti od jeho právnej formy. Každé ustanovenie tohto nariadenia týkajúce sa správcovských spoločností PKIPCP by sa malo vzťahovať na spoločnosť, ktorej bežnou činnosťou je správa PKIPCP, a na každý PKIPCP, ktorý neurčil správcovskú spoločnosť PKIPCP.

(2)  S cieľom posilniť regulačný rámec uplatniteľný na podniky kolektívneho investovania a lepšie chrániť investorov by marketingové oznámenia pre investorov do AIF a PKIPCP mali byť identifikovateľné ako také a mali by opisovať riziká a prínosy vyplývajúce z nákupu podielových listov alebo akcií AIF alebo PKIPCP rovnako zreteľným spôsobom. Všetky informácie zahrnuté v marketingových oznámeniach pre investorov by navyše mali byť poskytované nestranným, jednoznačným a nezavádzajúcim spôsobom. Na zabezpečenie ochrany investorov a rovnakých podmienok pre AIF a PKIPCP by sa na marketingové oznámenia o AIF a PKIPCP mali uplatňovať normy týkajúce sa marketingových oznámení.

(3)  V marketingových oznámeniach pre investorov do AIF a PKIPCP by sa malo presne určiť, kde, ako a v akom jazyku môžu investori získať súhrnné informácie o právach investorov, a malo by sa v nich jasne uviesť, že správca AIF, správca EuVECA, správca EuFSP alebo správcovská spoločnosť PKIPCP (spoločne len „správcovia podnikov kolektívneho investovania“) má právo zrušiť opatrenia prijaté na účely uvádzania na trh.

(4)  S cieľom zvýšiť transparentnosť a ochranu investorov a uľahčiť prístup k informáciám o vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach, ktoré sa uplatňujú na marketingové oznámenia, by príslušné orgány mali uverejňovať takéto texty na svojich webových sídlach aspoň v jazyku, ktorý sa obvykle používa v oblasti medzinárodných financií, ako aj ich neoficiálne súhrny, ktoré by umožnili správcom podnikov kolektívneho investovania získať široký prehľad o týchto zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach. Toto uverejňovanie by malo slúžiť len na informačné účely a nemalo by vytvárať právne záväzky. Z rovnakých dôvodov by európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010(8) (ďalej len „ESMA“) mal vytvoriť centrálnu databázu obsahujúcu súhrny vnútroštátnych požiadaviek na marketingové oznámenia a hypertextové odkazy na informácie uverejnené na webových sídlach príslušných orgánov.

(5)  Na podporu osvedčených postupov na ochranu investorov, ktoré sú zakotvené vo vnútroštátnych požiadavkách na nestranné a jednoznačné marketingové oznámenia, vrátane online aspektov takýchto marketingových oznámení, by orgán ESMA mal vydať usmernenia o uplatňovaní uvedených požiadaviek na marketingové oznámenia.

(6)  Príslušné orgány by mali mať možnosť požadovať poskytovanie marketingových oznámení vopred, a to na účely overenia vopred ich súladu s týmto nariadením a inými uplatniteľnými požiadavkami, napríklad, či sú marketingové oznámenia identifikovateľné ako také, či rovnako zreteľným spôsobom opisujú riziká a prínosy vyplývajúce z nákupu podielových listov PKIPCP, a ak členský štát umožní uvádzať AIF na trh pre retailových investorov, riziká a prínosy vyplývajúce z nákupu podielových listov alebo akcií AIF, a či sú všetky informácie v marketingových oznámeniach predložené nestranným,. Uvedené overenie by sa malo vykonať v obmedzenom časovom rámci. Ak príslušné orgány vyžadujú, aby bolo poskytnutie marketingových oznámení vopred, nemalo by im to brániť v následnom overovaní marketingových oznámení.

(7)  Príslušné orgány by mali orgánu ESMA oznamovať výsledky uvedených overení, žiadosti o zmeny a všetky sankcie uložené správcom podnikov kolektívneho investovania. S cieľom zvýšiť informovanosť a transparentnosť pravidiel uplatniteľných na marketingové oznámenia na jednej strane a zabezpečiť ochranu investorov na druhej strane by orgán ESMA mal každý druhý rok vypracovať a poslať Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o uvedených pravidlách a ich praktickom uplatňovaní na základe overení vopred a následných overení marketingových oznámení príslušnými orgánmi.

(8)  Na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so správcami podnikov kolektívneho investovania a na uľahčenie ich rozhodovania, či sa majú zapojiť do cezhraničnej distribúcie investičných fondov, je dôležité, aby poplatky a platby vyberané príslušnými orgánmi za ▌ dohľad ▌nad cezhraničnými činnosťami boli primerané vykonávaným úlohám dohľadu a verejne známe a aby na posilnenie transparentnosti boli uvedené poplatky a platby uverejňované na webových sídlach príslušných orgánov. Z toho istého dôvodu by sa na webovom sídle orgánu ESMA mali uverejňovať hypertextové odkazy na informácie uverejnené na webových sídlach príslušných orgánov a týkajúce sa poplatkov a platieb, a tak existovalo ústredné informačné miesto. Webové sídlo orgánu ESMA by malo obsahovať aj interaktívny nástroj umožňujúci orientačné výpočty uvedených poplatkov a platieb vyberaných príslušnými orgánmi.

(9)  S cieľom zabezpečiť lepšie vymáhanie poplatkov alebo platieb a zvýšiť transparentnosť a jasnosť štruktúry poplatkov a platieb, ak sú takéto poplatky alebo platby vyberané príslušnými orgánmi, by správcovia podnikov kolektívneho investovania mali dostávať faktúru, individuálny výkaz platieb alebo platobný pokyn, na ktorých bude jasne uvedená výška splatných poplatkov alebo platieb a spôsoby platby.

(10)  Keďže orgán ESMA by v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010 mal monitorovať a posudzovať vývoj na trhu v oblasti jeho právomoci, je vhodné a potrebné zvýšiť úroveň znalostí orgánu ESMA rozšírením jeho existujúcich databáz tak, aby zahŕňali centrálnu databázu, v ktorej bude uvedený zoznam všetkých AIF a PKIPCP, ktoré podliehajú cezhraničnému uvádzaniu na trh, správcov týchto podnikov kolektívneho investovania a členských štátov, v ktorých sú uvádzané na trh. Na uvedený účel a s cieľom umožniť orgánu ESMA viesť aktualizovanú centrálnu databázu by príslušné orgány mali zasielať orgánu ESMA informácie o oznámeniach, oznamovacích listoch a informáciách, ktoré dostali podľa smerníc 2009/65/ES a 2011/61/EÚ v súvislosti s cezhraničnou činnosťou týkajúcou sa uvádzania na trh, ako aj informácie o všetkých zmenách uvedených informácií, ktoré by sa mali premietnuť do uvedenej databázy. V tejto súvislosti by orgán ESMA mal zriadiť oznamovací portál, do ktorého by príslušné orgány mali ukladať všetky dokumenty týkajúce sa cezhraničnej distribúcie PKIPCP a AIF.

(11)  S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky medzi kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 345/2013 alebo kvalifikovanými fondmi sociálneho podnikania v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 346/2013 na jednej strane a inými AIF na strane druhej je nevyhnutné do uvedených nariadení zahrnúť pravidlá týkajúce sa predmarketingu, ktoré budú totožné s pravidlami týkajúcimi sa predmarketingu stanovenými v smernici 2011/61/EÚ. Takéto pravidlá by správcom zaregistrovaným v súlade s uvedenými nariadeniami mali umožniť, aby sa zamerali na investorov testovaním ich ochoty využiť nadchádzajúce investičné príležitosti alebo stratégie prostredníctvom kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania.

(12)  V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014(9) majú byť určité spoločnosti a osoby uvedené v článku 32 uvedeného nariadenia oslobodené od povinností podľa uvedeného nariadenia do 31. decembra 2019. V uvedenom nariadení sa takisto stanovuje, že Komisia ho má do 31. decembra 2018 preskúmať s cieľom posúdiť okrem iného aj to, či by sa uvedené prechodné oslobodenie malo predĺžiť alebo či by sa na základe zistenia potreby akýchkoľvek úprav mali ustanovenia o kľúčových informáciách pre investorov uvedené v smernici 2009/65/ES nahradiť alebo považovať za rovnocenné s dokumentom s kľúčovými informáciami stanoveným v uvedenom nariadení.

(13)  S cieľom umožniť Komisii vykonať preskúmanie v súlade s nariadením (EÚ) č. 1286/2014, ako bolo pôvodne stanovené, by sa lehota na uvedené preskúmanie mala predĺžiť o 12 mesiacov. Príslušný výbor Európskeho parlamentu by mal podporiť proces preskúmania Komisiou zorganizovaním vypočutia na túto tému s príslušnými zainteresovanými stranami zastupujúcimi záujmy odvetvia a spotrebiteľov.

(14)  S cieľom zabrániť tomu, aby investori dostávali dva rôzne dokumenty predbežného poskytnutia informácií, a to dokument s kľúčovými informáciami pre investorov, ako sa požaduje podľa smernice 2009/65/ES, a dokument s kľúčovými informáciami, ako sa požaduje podľa nariadenia (EÚ) č. 1286/2014, pre ten istý podnik kolektívneho investovania, dokiaľ sa neprijmú a nezačnú vykonávať legislatívne akty vyplývajúce z preskúmania Komisie v súlade s uvedeným nariadením, by sa prechodné oslobodenie od povinností podľa uvedeného nariadenia malo predĺžiť o 24 mesiacov. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené predĺženie, by sa všetky zúčastnené inštitúcie a orgány dohľadu mali usilovať čo najrýchlejšie ukončiť uplatňovanie uvedeného prechodného oslobodenia.

(15)  Komisia by mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie technické predpisy vypracované orgánom ESMA, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy pre príslušné orgány týkajúce sa uverejňovania a oznamovanie vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ako aj ich zhrnutí týkajúcich sa požiadaviek na uvádzanie na trh uplatniteľných na ich územiach, výšky poplatkov alebo platieb, ktoré vyberajú za cezhraničné činnosti, a prípadne príslušných metód výpočtu. Na zlepšenie prenosu informácií orgánu ESMA by sa mali prijať aj vykonávacie technické predpisy vzhľadom na oznámenia, oznamovacie listy a informácie o cezhraničných činnostiach týkajúcich sa uvádzania na trh, ktoré sú požadované podľa smerníc 2009/65/ES a 2011/61/EÚ, a technické opatrenia potrebné na fungovanie oznamovacieho portálu zriadeného orgánom ESMA. Komisia by mala prijímať uvedené vykonávacie technické predpisy prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ”) a v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(16)  Je nevyhnutné určiť informácie, ktoré sa majú štvrťročne oznamovať orgánu ESMA na účely aktualizácie databáz všetkých podnikov kolektívneho investovania a ich správcov.

(17)  Akékoľvek spracúvanie osobných údajov uskutočňované v rámci tohto nariadenia, ako napríklad výmena alebo prenos osobných údajov príslušnými orgánmi, by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(10) a akákoľvek výmena alebo prenos informácií orgánom ESMA by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725(11).

(18)  S cieľom umožniť vnútroštátnym orgánom vykonávať funkcie, ktoré im boli pridelené v tomto nariadení, by členské štáty mali zabezpečiť, aby uvedené orgány mali všetky potrebné právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania.

(19)  Komisia by mala do ... [5 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] vykonať hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia. V hodnotení by sa mal zohľadniť vývoj na trhu a malo by sa posúdiť, či zavedené opatrenia zlepšili cezhraničnú distribúciu podnikov kolektívneho investovania.

(20)  Komisia by mala do ... [2 roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] uverejniť správu o investovaní a dopyte z vlastnej iniciatívy investora, pričom uvedie rozšírenosť uvedenej formy upisovania fondov, jej geografickú distribúciu, a to aj v tretích krajinách, a jej vplyv na režim európskeho povolenia.

(21)  Na zabezpečenie právnej istoty je potrebné zosynchronizovať dátumy začatia uplatňovania vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2009/...(12)(13), a tohto nariadenia, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa marketingových oznámení a predmarketingu.

(22)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to posilnenie efektívnosti trhu pri budovaní únie kapitálových trhov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú jednotné pravidlá týkajúce sa uverejňovania vnútroštátnych ustanovení o požiadavkách na uvádzanie podnikov kolektívneho investovania na trh a marketingových oznámení pre investorov, ako aj spoločných zásad týkajúcich sa poplatkov a platieb vyberaných od správcov podnikov kolektívneho investovania v súvislosti s ich cezhraničnými činnosťami. Stanovuje sa v ňom aj vytvorenie centrálnej databázy cezhraničného uvádzania podnikov kolektívneho investovania na trh.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na:

a)  správcov alternatívnych investičných fondov;

b)  správcovské spoločnosti PKIPCP vrátane každého PKIPCP, ktorý neurčil správcovskú spoločnosť PKIPCP;

c)  správcov EuVECA a

d)  správcov EuSEF.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)  „alternatívne investičné fondy“ alebo „AIF“ sú AIF v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ a zahŕňajú EuVECA, EuSEF a ELTIF;

b)  „správcovia alternatívnych investičných fondov“ alebo „správcovia AIF“ sú správcovia AIF v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2011/61/EÚ, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s článkom 6 uvedenej smernice;

c)  „správca EuVECA“ je správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu v zmysle vymedzenia v článku 3 prvom odseku písm. c) nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a zaregistrovaný v súlade s článkom 14 uvedeného nariadenia;

d)  „správca EuSEF“ je správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 346/2013 a zaregistrovaný v súlade s článkom 15 uvedeného nariadenia;

e)  „príslušné orgány“ sú príslušné orgány v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2009/65/ES, alebo v článku 4 ods. 1 písm. f) smernice 2011/61/EÚ alebo príslušné orgány pre AIF z EÚ v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. h) smernice 2011/61/EÚ;

f)  „domovský členský štát“ je členský štát, v ktorom má správca AIF, správca EuVECA, správca EuSEF alebo správcovská spoločnosť PKIPCP svoje sídlo;

g)  „PKIPCP“ sú PKIPCP, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s článkom 5 smernice 2009/65/ES;

h)  „správcovská spoločnosť PKIPCP“ je správcovská spoločnosť podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2009/65/ES.

Článok 4

Požiadavky na marketingové oznámenia

1.  Správcovia AIF, správcovia EuVECA, správcovia EuSEF a správcovské spoločnosti PKIPCP zabezpečia, aby všetky marketingové oznámenia pre investorov boli identifikovateľné ako také a aby opisovali riziká a prínosy vyplývajúce z nákupu podielových listov alebo akcií AIF alebo podielových listov PKIPCP rovnako zreteľným spôsobom a aby všetky informácie obsiahnuté v marketingových oznámeniach boli nestranné, jednoznačné a nezavádzajúce.

2.  Správcovské spoločnosti PKIPCP musia zabezpečiť, aby ▌marketingové oznámenia obsahujúce konkrétne informácie o PKIPCP neboli v rozpore s informáciami uvedenými v prospekte podľa článku 68 smernice 2009/65/ES alebo s kľúčovými informáciami pre investorov podľa článku 78 uvedenej smernice, ani neznižovali význam uvedených informácií. Správcovské spoločnosti PKIPCP musia zabezpečiť, aby vo všetkých marketingových oznámeniach bolo uvedené, že existuje prospekt a že sú k dispozícii kľúčové informácie pre investorov. V takýchto marketingových oznámeniach sa musí uviesť, kde, ako a v akom jazyku môžu investori alebo potenciálni investori získať prospekt a kľúčové informácie pre investorov a musia sa v nich uviesť hypertextové odkazy na uvedené dokumenty alebo adresy webového sídla, na ktorých sú uložené.

3.  V marketingových oznámeniach uvedených v odseku 2 sa musí uviesť, kde, ako a v akom jazyku investori alebo potenciálni investori môžu získať zhrnutie práv investorov a musí sa v nich uviesť hypertextový odkaz na takéto zhrnutie, ktoré prípadne zahŕňa informácie o prístupe k mechanizmom kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni v prípade súdneho sporu.

Takéto marketingové oznámenia musia obsahovať aj jasnú informáciu o tom, že správca alebo správcovská spoločnosť uvedení v odseku 1 tohto článku sa môžu rozhodnúť zrušiť opatrenia prijaté na účely uvedenia svojich podnikov kolektívneho investovania na trh v súlade s článkom 93a smernice 2009/65/ES a s článkom 32a smernice 2011/61/EÚ.

4.  Správcovia AIF, správcovia EuVECA a správcovia EuSEF zabezpečia, aby ▌marketingové oznámenia obsahujúce výzvu na nákup podielových listov alebo akcií AIF, ktoré obsahujú konkrétne informácie o AIF, neboli v rozpore s informáciami, ktoré majú byť zverejnené investorom v súlade s článkom 23 smernice 2011/61/EÚ, s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 345/2013 alebo s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 346/2013, ani neznižovali ich význam.

5.  Odsek 2 tohto článku sa primerane vzťahuje na AIF, ktoré uverejňujú prospekt v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129(14) alebo v súlade s vnútroštátnym právom, alebo uplatňujú pravidlá týkajúce sa formátu a obsahu kľúčových informácií pre investorov uvedených v článku 78 smernice 2009/65/ES.

6.  Orgán ESMA vydá do ... [24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a následne pravidelne aktualizuje usmernenia o uplatňovaní požiadaviek na marketingové oznámenia uvedené v odseku 1, v ktorých zohľadní online aspekty takýchto marketingových oznámení.

Článok 5

Uverejňovanie vnútroštátnych ustanovení o požiadavkách na uvádzanie na trh

1.  Príslušné orgány uverejňujú a vedú na svojich webových sídlach aktuálne a úplné informácie o platných vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie na trh, ktorými sa riadia AIF a PKIPCP, a ich zhrnutia, a to aspoň v jazyku bežnom v oblasti medzinárodných financií.

2.  Príslušné orgány oznámia orgánu ESMA ▌hypertextové odkazy na webové sídla príslušných orgánov, na ktorých sa uverejňujú informácie uvedené v odseku 1.

Príslušné orgány bez zbytočného odkladu oznámia orgánu ESMA každú zmenu v informáciách poskytnutých podľa prvého pododseku tohto odseku.

3.  Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých určí štandardné formuláre, vzory a postupy pre uverejňovanie a oznamovanie podľa tohto článku.

Orgán ESMA predloží uvedený návrh vykonávacích predpisov Komisii do ... [18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 6

Centrálna databáza orgánu ESMA obsahujúca vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na uvádzanie na trh

Orgán ESMA do ... [30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] uverejní a vedie na svojom webovom sídle centrálnu databázu obsahujúcu ▌zhrnutia uvedené v článku 5 ods. 1 a hypertextové odkazy na webové sídla príslušných orgánov uvedené v článku 5 ods. 2.

Článok 7

Overenie marketingových oznámení vopred

1.  Príslušné orgány môžu výlučne len na účel overenia súladu s týmto nariadením a vnútroštátnymi opatreniami týkajúcimi sa požiadaviek na uvádzanie na trh požadovať vopred poskytnutie marketingových oznámení, ktoré ▌správcovské spoločnosti PKIPCP zamýšľajú priamo alebo nepriamo použiť v styku s investormi.

Požiadavka na poskytnutie marketingových oznámení vopred uvedená v prvom pododseku nesmie predstavovať predbežnú podmienku uvádzania podielových listov PKIPCP na trh a nesmie byť súčasťou postupu oznamovania uvedeného v článku 93 smernice 2009/65/ES.

Ak príslušné orgány požadujú poskytnutie marketingových oznámení vopred, ako je uvedené v prvom pododseku, do 10 pracovných dní po doručení marketingových oznámení informujú správcovskú spoločnosť PKIPCP o každej požiadavke na zmenu jej marketingových oznámení.

Poskytnutie marketingových oznámení vopred uvedené v prvom pododseku sa môže požadovať systematicky alebo v súlade s akýmikoľvek inými postupmi overovania a nesmú ním byť dotknuté akékoľvek právomoci v oblasti dohľadu týkajúce sa následného overovania marketingových oznámení.

2.  Príslušné orgány, ktoré požadujú poskytnutie marketingových oznámení vopred, stanovia, uplatňujú a na svojich webových sídlach uverejňujú postupy týkajúce sa takéhoto poskytovania marketingových oznámení vopred. Vnútorné pravidlá a postupy musia zabezpečiť transparentné a nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými PKIPCP bez ohľadu na členské štáty, v ktorých bolo PKIPCP udelené povolenie.

3.  Ak ▌správcovia AIF, správcovia EuVECA alebo správcovia EuSEF uvádzajú na trh podielové listy alebo akcie ▌svojich AIF pre retailových investorov, odseky 1 a 2 ▌sa primerane uplatňujú na uvedených správcov AIF, správcov EuVECA alebo správcov EuSEF.

Článok 8

Správa orgánu ESMA o marketingových oznámeniach

1.   Príslušné orgány ▌do 31. marca 2021 a následne každý druhý rok ▌oznamujú ▌orgánu ESMA tieto informácie ▌:

a)  v relevantných prípadoch ▌počet žiadostí o zmenu marketingových oznámení vykonaných na základe overenia vopred;

b)  počet žiadostí o zmenu a rozhodnutí prijatých na základe následného overenia, v ktorých sú jasne rozlíšené najčastejšie porušenia a ktoré zahŕňajú opis a povahu uvedených porušení;

c)  opis najčastejších porušení požiadaviek uvedených v článku 4 a

d)  jeden príklad každého porušenia uvedeného v písmenách b) a c).

2.   Orgán ESMA predloží do 30. júna 2021 a následne každý druhý rok Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu obsahujúcu prehľad požiadaviek na uvádzanie na trh uvedených v článku 5 ods. 1 vo všetkých členských štátoch a analýzu účinkov vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktorými sa riadia marketingové oznámenia, a to aj na základe informácií získaných v súlade s odsekom 1 tohto článku.

Článok 9

Spoločné zásady týkajúce sa poplatkov alebo platieb

1.  Ak poplatky alebo platby vyberajú príslušné orgány za vykonávanie svojich povinností súvisiacich s cezhraničnými činnosťami správcov AIF, správcov EuVECA, správcov EuSEF a správcovských spoločností PKIPCP, takéto poplatky alebo platby musia byť v súlade s celkovými nákladmi súvisiacimi s výkonom funkcií príslušného orgánu.

2.  Príslušné orgány zasielajú v prípade ▌poplatkov alebo platieb uvedených v odseku 1 tohto článku faktúru, individuálny výkaz platieb alebo platobný pokyn, ktoré jasne stanovujú spôsob platby a dátum splatnosti, na adresu uvedenú v článku 93 ods. 1 treťom pododseku smernice 2009/65/ES alebo v bode i) prílohy IV k smernici 2011/61/EÚ.

Článok 10

Uverejňovanie vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa poplatkov a platieb

1.  Príslušné orgány na svojich webových sídlach do ... [6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] uverejnia a vedú aktuálne informácie ▌uvádzajúce poplatky alebo platby uvedené v článku 9 ods. 1 alebo prípadne metódy výpočtu uvedených poplatkov alebo platieb, a to aspoň v jazyku, ktorý je bežný v oblasti medzinárodných financií.

2.  Príslušné orgány oznámia orgánu ESMA hypertextové odkazy na webové sídla príslušných orgánov, na ktorých sa uverejňujú informácie uvedené v odseku 1.

3.  Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých určí štandardné formuláre, vzory a postupy pre uverejňovanie a oznamovanie podľa tohto článku.

Orgán ESMA predloží uvedený návrh vykonávacích predpisov Komisii do ... [18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 11

Uverejňovanie poplatkov a platieb orgánom ESMA

1.  Orgán ESMA na svojom webovom sídle do ... [30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] uverejní hypertextové odkazy na webové sídla príslušných orgánov uvedené v článku 10 ods. 2. Uvedené hypertextové odkazy sa priebežne aktualizujú.

2.  Orgán ESMA do ... [30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] vypracuje a sprístupní na svojom webovom sídle interaktívny nástroj, ktorý bude verejne prístupný aspoň v jazyku bežnom v oblasti medzinárodných financií a ktorý bude poskytovať orientačný výpočet poplatkov alebo platieb uvedených v článku 9 ods. 1. Uvedený nástroj sa priebežne aktualizuje.

Článok 12

Centrálna databáza orgánu ESMA o cezhraničnom uvádzaní AIF a PKIPCP na trh

1.  Orgán ESMA do ... [30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] na svojom webovom sídle uverejní ▌centrálnu databázu o cezhraničnom uvádzaní AIF a PKIPCP na trh, ktorá bude verejne prístupná v jazyku bežnom v oblasti medzinárodných financií a v ktorej budú uvedené ▌:

a)  všetky AIF, ktoré sa uvádzajú na trh v inom členskom štáte než v domovskom členskom štáte, ich správca AIF, správca EuSEF alebo správca EuVECA a členské štáty, v ktorých sa uvádzajú na trh, a

b)  všetky PKIPCP, ktoré sa uvádzajú na trh v inom členskom štáte než v domovskom členskom štáte PKIPCP v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. e) smernice 2009/65/ES, ich správcovská spoločnosť PKIPCP a členské štáty, v ktorých sa uvádzajú na trh.

Uvedená centrálna databáza sa priebežne aktualizuje.

2.  Povinnosťami uvedenými v tomto článku a v článku 13, ktoré súvisia s databázou uvedenou v odseku 1 tohto článku, nie sú dotknuté povinnosti súvisiace so zoznamom uvedeným v článku 6 ods. 1 druhom pododseku smernice 2009/65/ES, s ústredným verejným registrom uvedeným v článku 7 ods. 5 druhom pododseku smernice 2011/61/EÚ, s centrálnou databázou uvedenou v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a s centrálnou databázou uvedenou v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 346/2013.

Článok 13

Štandardizácia oznámení orgánu ESMA

1.  Príslušné orgány domovského členského štátu štvrťročne oznamujú orgánu ESMA informácie, ktoré sú potrebné na vytvorenie a vedenie centrálnej databázy uvedenej v článku 12 tohto nariadenia, pokiaľ ide o akékoľvek oznámenie, ▌oznamovacie listy alebo ▌informácie uvedené v ▌článku 93 ods. 1 a článku 93a ods. 2 smernice 2009/65/ES a v článku 31 ods. 2, ▌článku 32 ods. 2 a článku 32a ods. 2 ▌smernice 2011/61/EÚ, a každú zmenu uvedených informácií, ak by takáto zmena viedla k zmene informácií v uvedenej centrálnej databáze.

2.  Orgán ESMA zriadi oznamovací portál, do ktorého každý príslušný orgán uloží všetky dokumenty uvedené v odseku 1.

3.  Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých bližšie určí informácie, ktoré sa majú oznamovať, ako aj formuláre, vzory a postupy oznamovania informácií príslušnými orgánmi na účely odseku 1 a technické opatrenia potrebné na fungovanie oznamovacieho portálu uvedeného v odseku 2.

Orgán ESMA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do ... [18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

Článok 14

Právomoci príslušných orgánov

1.  Príslušné orgány majú všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania potrebné na plnenie ich úloh podľa tohto nariadenia.

2.  Právomoci udelené príslušným orgánom podľa smerníc 2009/65/ES a 2011/61/EÚ a nariadení (EÚ) č. 345/2013, (EÚ) č. 346/2013 a (EÚ) 2015/760 vrátane právomocí týkajúcich sa sankcií alebo iných opatrení musia byť uplatňované s ohľadom na správcov uvedených v článku 4 tohto nariadenia.

Článok 15

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 345/2013

Nariadenie (EÚ) č. 345/2013 sa mení takto:

1.  V článku 3 sa dopĺňa toto písmeno:"

„o) „predmarketing“ je priame alebo nepriame poskytovanie informácií alebo oznámení o investičných stratégiách alebo investičných zámeroch zo strany správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, alebo v jeho mene, potenciálnym investorom s bydliskom alebo so sídlom v Únii s cieľom preveriť ich záujem o zatiaľ nezaložený kvalifikovaný fond rizikového kapitálu alebo o kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, ktorý je založený, ale ešte nebol oznámený pre uvedenie na trh v súlade s článkom 15, v tom členskom štáte, v ktorom majú potenciálni investori bydlisko alebo sídlo, a ktoré v jednotlivých prípadoch nepredstavuje ponuku ani umiestnenie u potenciálneho investora týkajúcu sa investovania do podielových listov alebo akcií daného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu“

"

2.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 4a

1.   Správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu môže vykonávať predmarketing v Únii s výnimkou prípadov, keď informácie predložené potenciálnym investorom:

   a) sú postačujúce na to, aby investorom umožnili zaviazať sa k nadobudnutiu podielových listov alebo akcií určitého kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;
   b) predstavujú ▌upisovacie formuláre alebo podobné dokumenty, či už vo forme návrhu alebo v konečnej podobe ▌, alebo
   c) predstavujú zakladajúce dokumenty, prospekt alebo ponukové materiály ešte nezaloženého kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu v konečnej podobe.

Ak sa poskytuje návrh prospektu alebo ponukové materiály, nesmú obsahovať informácie postačujúce na to, aby investorom umožnili prijať investičné rozhodnutie, a musí sa v nich jasne uvádzať, že:

   a) nepredstavujú ponuku ani výzvu na upísanie podielových listov alebo akcií kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, a
   b) na informácie, ktoré sú v nich predložené, sa nemožno spoliehať, pretože nie sú úplné a môžu sa zmeniť.

2.  Príslušné orgány nesmú od správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu požadovať, aby príslušným orgánom oznamoval obsah alebo adresátov predmarketingu ani aby pred vykonávaním predmarketingu splnil iné podmienky alebo požiadavky než tie, ktoré sú stanovené v tomto článku.

3.   Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu zabezpečia, aby investori nenadobudli podielové listy alebo akcie v kvalifikovanom fonde rizikového kapitálu prostredníctvom predmarketingu a aby investori kontaktovaní v rámci predmarketingu mohli nadobudnúť podielové listy alebo akcie v danom kvalifikovanom fonde rizikového kapitálu len prostredníctvom uvedenia na trh povoleného podľa článku 15.

Každé upisovanie profesionálnymi investormi do 18 mesiacov po tom, ako správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu začal s predmarketingom, vzťahujúce sa na podielové listy alebo akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, na ktorý sa odkazuje v informáciách poskytnutých ako súčasť predmarketingu, alebo na podielové listy alebo akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktorého založenie je výsledkom predmarketingu, sa považuje za výsledok uvádzania na trh a podlieha uplatniteľným postupom oznamovania uvedeným v článku 15.

4.  Správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zašle do dvoch týždňov po tom, ako začal s predmarketingom, príslušným orgánom svojho domovského členského štátu neformálny list v papierovej podobe alebo elektronicky. V tomto liste uvedie členské štáty, v ktorých sa predmarketing uskutočňuje alebo sa uskutočnil, ako aj príslušné obdobie, stručný opis predmarketingu vrátane informácií o predložených investičných stratégiách a v relevantných prípadoch zoznam kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré sú alebo boli predmetom predmarketingu. Príslušné orgány domovského členského štátu správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu o tom bezodkladne informujú príslušné orgány členských štátov, v ktorých správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vykonával predmarketing. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa predmarketing uskutočňuje alebo sa uskutočnil, môžu požiadať príslušné orgány domovského členského štátu správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu o poskytnutie ďalších informácií o predmarketingu, ktorý sa uskutočňuje alebo sa uskutočnil na ich území.

5.  Tretia strana smie vykonávať predmarketing v mene oprávneného správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, iba ak jej bolo udelené povolenie ako investičnej spoločnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ*, ako úverovej inštitúcii v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ**, ako správcovskej spoločnosti PKIPCP v súlade so smernicou 2009/65/ES, ako správcovi alternatívneho investičného fondu v súlade so smernicou 2011/61/EÚ, alebo ak koná ako viazaný sprostredkovateľ v súlade so smernicou 2014/65/EÚ. Na túto tretiu stranu sa vzťahujú podmienky stanovené v tomto článku.

6.  Správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zabezpečí primerané zdokumentovanie predmarketingu.

_____________

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

** Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).“

"

Článok 16

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 346/2013

Nariadenie (EÚ) č. 346/2013 sa mení takto:

1.  V článku 3 sa dopĺňa toto písmeno:"

„o) „predmarketing“ je priame alebo nepriame poskytovanie informácií alebo oznámení o investičných stratégiách alebo investičných zámeroch zo strany správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, alebo v jeho mene, potenciálnym investorom s bydliskom alebo so sídlom v Únii s cieľom preveriť ich záujem o zatiaľ nezaložený kvalifikovaný fond sociálneho podnikania alebo o kvalifikovaný fond sociálneho podnikania, ktorý je založený, ale ešte nebol oznámený pre uvedenie na trh v súlade s článkom 16, v tom členskom štáte, v ktorom majú potenciálni investori bydlisko alebo sídlo, a ktoré v jednotlivých prípadoch nepredstavuje ponuku ani umiestnenie u potenciálneho investora týkajúce sa investovania do podielových listov alebo akcií daného kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania.“

"

2.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 4a

1.  Správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania môže vykonávať predmarketing v Únii s výnimkou prípadov, keď informácie predložené potenciálnym investorom:

   a) sú postačujúce na to, aby investorom umožnili zaviazať sa k nadobudnutiu podielových listov alebo akcií určitého kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania;
   b) predstavujú ▌upisovacie formuláre alebo podobné dokumenty, či už vo forme návrhu alebo v konečnej podobe ▌, alebo
   c) predstavujú zakladajúce dokumenty, prospekt alebo ponukové materiály ešte nezaloženého kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania v konečnej podobe.

Ak sa poskytuje návrh prospektu alebo ponukové materiály, nesmú obsahovať informácie postačujúce na to, aby investorom umožnili prijať investičné rozhodnutie, a musí sa v nich jasne uvádzať, že:

   a) nepredstavujú ponuku ani výzvu na upísanie podielových listov alebo akcií kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, a
   b) na informácie, ktoré sú v nich predložené, sa nemožno spoliehať, pretože nie sú úplné a môžu sa zmeniť.

2.  Príslušné orgány nesmú od správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania požadovať, aby príslušným orgánom oznamoval obsah alebo adresátov predmarketingu ani aby pred vykonávaním predmarketingu splnil iné podmienky alebo požiadavky než tie, ktoré sú stanovené v tomto článku.

3.  Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania zabezpečia, aby investori nenadobudli podielové listy alebo akcie v kvalifikovanom fonde sociálneho podnikania prostredníctvom predmarketingu a aby investori kontaktovaní v rámci predmarketingu mohli nadobudnúť podielové listy alebo akcie v danom kvalifikovanom fonde sociálneho podnikania len prostredníctvom uvedenia na trh, ktoré je povolené podľa článku 16.

Každé upisovanie profesionálnymi investormi do 18 mesiacov po tom, ako správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania začal s predmarketingom, vzťahujúce sa na podielové listy alebo akcie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, na ktorý sa odkazuje v informáciách poskytnutých ako súčasť predmarketingu, alebo na podielové listy alebo akcie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, ktorého založenie je výsledkom predmarketingu, sa považuje za výsledok uvádzania na trh a podlieha uplatniteľným postupom oznamovania uvedeným v článku 16.

4.  Správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zašle do dvoch týždňov po tom, ako začal s predmarketingom, príslušným orgánom svojho domovského členského štátu neformálny list v papierovej podobe alebo elektronicky. V tomto liste uvedie členské štáty, v ktorých sa predmarketing uskutočňuje alebo sa uskutočnil, ako aj príslušné obdobie, stručný opis predmarketingu vrátane informácií o predložených investičných stratégiách a v relevantných prípadoch zoznam kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktoré sú alebo boli predmetom predmarketingu. Príslušné orgány domovského členského štátu správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania o tom bezodkladne informujú príslušné orgány členských štátov, v ktorých správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania vykonáva alebo vykonával predmarketing. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa predmarketing uskutočňuje alebo sa uskutočnil, môžu príslušné orgány domovského členského štátu správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania požiadať o poskytnutie ďalších informácií o predmarketingu, ktorý sa uskutočňuje alebo sa uskutočnil na ich území.

5.  Tretia strana smie vykonávať predmarketing v mene oprávneného správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, iba ak jej bolo udelené povolenie ako investičnej spoločnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ*, ako úverovej inštitúcii v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ**, ako správcovskej spoločnosti PKIPCP v súlade so smernicou 2009/65/ES, ako správcovi alternatívneho investičného fondu v súlade so smernicou 2011/61/EÚ, alebo ak koná ako viazaný sprostredkovateľ v súlade so smernicou 2014/65/EÚ. Na túto tretiu stranu sa vzťahujú podmienky stanovené v tomto článku.

6.  Správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zabezpečí primerané zdokumentovanie predmarketingu.

_____________

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

** Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).“

"

Článok 17

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1286/2014

Nariadenie (EÚ) č. 1286/2014 sa mení takto:

1.  V článku 32 ods. 1 sa dátum „31. decembra 2019“ nahrádza dátumom „31. decembra 2021“.

2.  Článok 33 sa mení takto:

a)  v odseku 1 prvom pododseku sa dátum „31. decembra 2018“ nahrádza dátumom „31. decembra 2019“;

b)  v odseku 2 prvom pododseku sa dátum „31. decembra 2018“ nahrádza dátumom „31. decembra 2019“;

c)  v odseku 4 prvom pododseku sa dátum „31. decembra 2018“ nahrádza dátumom „31. decembra 2019“

Článok 18

Hodnotenie

Komisia do ... [60 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] na základe verejnej konzultácie a v nadväznosti na diskusie s orgánom ESMA a príslušnými orgánmi vykoná hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia.

Komisia do ... [24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] na základe konzultácie s príslušnými orgánmi, orgánom ESMA a inými príslušnými zainteresovanými stranami predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o investovaní a dopyte z vlastnej iniciatívy investora, v ktorej určí rozšírenosť uvedenej formy upisovania fondov, jej geografickú distribúciu, a to aj v tretích krajinách, a jej vplyv na režim európskych povolení. V uvedenej správe sa tiež preskúma, či by sa oznamovací portál zriadený v súlade s článkom 13 ods. 2 mal vytvoriť tak, aby sa prostredníctvom neho uskutočňovali všetky prenosy dokumentov medzi príslušnými orgánmi.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Avšak článok 4 ods. 1 až 5, článok 5 ods. 1 a 2, článok 15 a článok 16 sa uplatňujú od ... [24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 50.
(2)Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019.
(3)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 1).
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 18).
(6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760 z 29. apríla 2015 o európskych dlhodobých investičných fondoch (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 98).
(7)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).
(9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1).
(10)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(11)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).
(12) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu podnikov kolektívneho investovania (Ú. v. EÚ L ...).
(13)+ Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo smernice nachádzajúce sa v dokumente PE-CONS 54/19 (2018/0041(COD)) a do poznámky pod čiarou číslo, dátum a odkaz na jej uverejnenie v úradnom vestníku.
(14)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12).

Posledná úprava: 18. apríla 2019Právne oznámenie