Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0045(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0431/2018

Predložena besedila :

A8-0431/2018

Razprave :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0368

Sprejeta besedila
PDF 225kWORD 69k
Torek, 16. april 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Čezmejna distribucija kolektivnih naložbenih podjemov (uredba) ***I
P8_TA-PROV(2019)0368A8-0431/2018
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih investicijskih skladov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 ter (EU) št. 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0110),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0110/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2018(1),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 27. februarja 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0431/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 367, 10.10.2018, str. 50.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1286/2014
P8_TC1-COD(2018)0045

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Različni regulativni in nadzorni pristopi v zvezi s čezmejno distribucijo alternativnih investicijskih skladov (AIS), kot so opredeljeni v Direktivi 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta(3), vključno z evropskimi skladi tveganega kapitala (EuVECA), kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(4), evropskimi skladi za socialno podjetništvo (EuSEF), kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(5), ter evropskimi dolgoročnimi investicijskimi skladi (ELTIF), kot so opredeljeni v Uredbi (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta(6), kot tudi kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu: KNPVP) v smislu Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta(7), vodijo do razdrobljenosti in ovir za čezmejno trženje in dostop AIS in KNPVP, kar jim lahko prepreči trženje v drugih državah članicah. KNPVP ima lahko zunanjega ali notranjega upravitelja, odvisno od njegove pravne oblike. V tej uredbi bi se morale vse določbe v zvezi z družbami za upravljanje KNPVP uporabljati tako za družbo, katere redna poslovna dejavnost je upravljanje KNPVP, kot tudi za vse KNPVP, ki niso določili družbe za upravljanje KNPVP.

(2)  Da bi se okrepil regulativni okvir, ki se uporablja za kolektivne naložbene podjeme, in povečala zaščita vlagateljev, bi morala biti tržna sporočila za vlagatelje v AIS in KNPVP prepoznavna kot taka in bi morala tveganja in koristi nakupa enot ali deležev AIS ali KNPVP opisati na enako viden način. Poleg tega bi morale biti vse informacije v tržnih sporočilih, ki so naslovljena na vlagatelje, predstavljene pošteno, jasno in ne bi smele biti zavajajoče. Za ohranjanje zaščite vlagateljev in zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev med AIS in KNPVP, bi se morali standardi za tržna sporočila uporabljati za tržna sporočila AIS in KNPVP.

(3)  V tržnih sporočilih, ki so naslovljena na vlagatelje v AIS in KNPVP, bi bilo treba navesti, kje, kako in v katerem jeziku lahko vlagatelji dobijo povzetek informacij o njihovih pravicah, jasno pa bi bilo treba navesti, da ima UAIS, upravitelj EuVECA, upravitelj EuSEF ali družba za upravljanje KNPVP (v nadaljnjem besedilu skupaj: upravitelji kolektivnih naložbenih podjemov) pravico prekiniti sprejete ureditve za trženje.

(4)  Da bi se povečali preglednost in zaščita vlagateljev in olajšal dostop do informacij o nacionalnih zakonih, predpisih in upravnih določbah, ki se uporabljajo za tržna sporočila, bi morali pristojni organi tovrstna besedila objaviti na svojih spletnih mestih najmanj v jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ, vključno z neuradnimi povzetki teh besedil, kar bi upraviteljem kolektivnih naložbenih podjemov omogočilo širok pregled nad temi zakoni, predpisi in upravnimi določbami. Objava bi morala biti zgolj informativne narave in ne bi smela ustvarjati pravnih obveznosti. Iz istih razlogov bi moral Evropski nadzorni organ (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta(8) (ESMA), vzpostaviti centralno zbirko podatkov, ki bi vsebovala povzetke nacionalnih zahtev v zvezi s tržnimi sporočili in povezave do informacij, objavljenih na spletnih mestih pristojnih organov.

(5)  Da bi spodbujali dobre prakse na področju zaščite vlagateljev, določene v nacionalnih zahtevah za poštena in jasna tržna sporočila, vključno s spletnimi vidiki takih tržnih sporočil, bi moral ESMA izdati smernice o uporabi teh zahtev za tržna sporočila.

(6)  Pristojni organi bi morali imeti možnost zahtevati predhodno uradno obveščanje o tržnih sporočilih za namene predhodnega preverjanja skladnosti teh sporočil s to uredbo in drugimi veljavnimi zahtevami, na primer, ali so tržna sporočila prepoznavna kot taka, ali na enako viden način opisujejo tveganja in prednosti nakupa enot v KNPVP in, kadar država članica dovoli trženje AIS malim vlagateljem, tveganja in prednosti nakupa enot ali deležev AIS ter ali so vse informacije v tržnih sporočilih predstavljene pošteno, jasno in niso zavajajoče. To preverjanje bi se moralo izvajati v omejenem časovnem okviru. Kadar pristojni organi zahtevajo predhodno uradno obvestilo, jim to ne bi smelo preprečevati naknadnega preverjanja tržnih sporočil.

(7)  Pristojni organi bi morali ESMA poročati o rezultatih teh preverjanj, zahtevah za spremembe in morebitnih sankcijah, naloženih upravljavcem kolektivnih naložbenih podjemov. Da bi se povečala ozaveščenost in preglednost pravil, ki veljajo za tržna sporočila, hkrati pa zagotovila zaščita vlagateljev, bi moral ESMA vsako drugo leto pripraviti poročilo o teh pravilih in njihovi praktični uporabi na podlagi predhodnih in naknadnih preverjanj tržnih sporočil, ki jih izvajajo pristojni organi, in ga poslati Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

(8)  Da se zagotovi enakopravna obravnava upraviteljev kolektivnih naložbenih podjemov in se jim olajša sprejemanje odločitev ▌glede čezmejne distribucije investicijskih skladov, je pomembno, da so pristojbine in dajatve, ki jih pristojni organi zaračunajo za ▌nadzor čezmejnih dejavnosti, sorazmerne z nadzornimi nalogami, ki se izvajajo in se javno razkrijejo, ter da so za okrepitev preglednosti te pristojbine in dajatve objavljene na spletnih mestih pristojnih organov. Zaradi istega razloga bi morale biti na spletnem mestu ESMA objavljene povezave do informacij, ki so objavljene na spletnih mestih pristojnih organov v zvezi s pristojbinami in dajatvami, da bi vzpostavili osrednjo točko za informacije. Spletno mesto ESMA bi moralo vsebovati tudi interaktivno orodje, ki bi omogočalo okvirne izračune teh pristojbin in dajatev, ki jih zaračunajo pristojni organi.

(9)  Da bi izboljšali pobiranje pristojbin ali dajatev in povečali preglednost in jasnost sistema pristojbin in dajatev, bi morali upravljavci kolektivnih naložbenih podjemov povsod, kjer pristojni organi zaračunavajo pristojbine ali dajatve, prejeti račun, individualno potrdilo o plačilu ali navodilo za plačilo z jasno navedbo zneska obveznih pristojbin ali dajatev in načini plačila.

(10)  Ker bi moral ESMA v skladu z Uredbo (EU) št. 1095/2010 spremljati in ocenjevati razvoj na trgu na področju, za katerega je pristojen, je primerno in potrebno, da se poveča obseg znanja ESMA z razširitvijo njegovih obstoječih zbirk podatkov, da bodo vključevale centralno zbirko podatkov, ki navajajo vse UAIS in KNPVP, ki se tržijo čezmejno, upravljavce teh kolektivnih naložbenih podjemov in države članice, v katerih se ▌tržijo. V ta namen bi morali pristojni organi, da bi ESMA omogočili vzdrževanje posodobljene centralne zbirke podatkov, ESMA posredovati informacije o uradnih obvestilih in informacijah, ki so jih prejeli na podlagi direktiv 2009/65/ES in 2011/61/EU v zvezi z dejavnostjo čezmejnega trženja, ter informacije o vseh spremembah, ki bi morale biti prikazane v tej zbirki podatkov. V zvezi s tem bi moral ESMA vzpostaviti portal za uradno obveščanje, na katerega bi morali pristojni organi naložiti vse dokumente v zvezi s čezmejno distribucijo KNPVP in AIS.

(11)  Da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji med kvalificiranimi skladi tveganega kapitala, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 345/2013, ali kvalificiranimi skladi za socialno podjetništvo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 346/2013, na eni strani in drugimi AIS na drugi strani, je treba v navedenih uredbah vključiti pravila o predhodnem trženju, ki so identična pravilom o predhodnem trženju, določenim v Direktivi 2011/61/EU. Taka pravila bi morala upraviteljem, registriranim v skladu z navedenima uredbama, omogočiti, da izbirajo vlagatelje tako, da preizkusijo njihov interes za prihajajoče naložbene priložnosti ali strategije prek kvalificiranih skladov tveganega kapitala ali kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo.

(12)  V skladu z Uredbo (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta(9) so določene družbe in osebe iz člena 32 navedene uredbe izvzete iz obveznosti iz navedene uredbe do 31. decembra 2019. V navedeni uredbi je tudi določeno, da jo mora Komisija pregledati do 31. decembra 2018, da bi med drugim ocenila, ali je treba to prehodno izvzetje podaljšati ali pa je treba določbe o ključnih podatkih za vlagatelje iz Direktive 2009/65/ES, potem ko se ugotovi, kaj vse je treba prilagoditi, nadomestiti z dokumentom s ključnimi informacijami, kot je določeno v navedeni uredbi, ali obravnavati kot enakovredne temu dokumentu.

(13)  Da bi Komisija lahko izvedla pregled v skladu z Uredbo (EU) št. 1286/2014, kot je bilo prvotno določeno, bi bilo treba rok za ta pregled podaljšati za 12 mesecev. Pristojni odbor Evropskega parlamenta bi moral podpreti postopek pregleda, ki ga izvede Komisija, z organizacijo posvetovanja o tej temi z ustreznimi deležniki, ki zastopajo interese industrije in potrošnikov.

(14)  Da vlagatelji ne bi prejemali dveh različnih dokumentov pred objavo, to sta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje, kot ga zahteva Direktiva 2009/65/ES, in dokument s ključnimi informacijami, kot ga zahteva Uredba (EU) št. 1286/2014, za isti kolektivni naložbeni podjem, medtem ko se sprejemajo in izvajajo zakonodajni akti, pripravljeni na podlagi pregleda Komisije v skladu z navedeno uredbo, bi bilo treba prehodno izvzetje iz obveznosti na podlagi navedene uredbe podaljšati za 24 mesecev. Vse institucije in nadzorni organi bi si morali brez poseganja v to podaljšanje prizadevati za čim hitrejše ukrepanje, da se olajša prenehanje prehodnega izvzetja.

(15)  Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov, ki jih pripravi ESMA, v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki, s katerimi pristojni organi objavljajo in obveščajo o nacionalnih zakonih, predpisih in upravnih določbah ter njihovih povzetkih v zvezi z zahtevami glede trženja, ki se uporabljajo na njihovih ozemljih, ravneh pristojbin ali dajatev, ki jih zaračunavajo za čezmejne dejavnosti, in po potrebi zadevnih metodologijah za njihovo izračunavanje. Poleg tega bi bilo treba za izboljšanje posredovanja ▌ESMA sprejeti tudi izvedbene tehnične standarde glede uradnih obvestil in informacij o dejavnostih čezmejnega trženja, ki se zahtevajo z direktivama 2009/65/ES in 2011/61/EU, in tehnične ureditve, potrebne za delovanje portala za obveščanje, ki ga vzpostavi ESMA. Komisija bi morala te izvedbene tehnične standarde sprejeti z izvedbenimi akti na podlagi člena 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

(16)  Da bi bile zbirke podatkov vseh kolektivnih naložbenih podjemov in njihovih upraviteljev posodobljene, je treba podrobno navesti, katere informacije je treba vsako četrtletje sporočiti ESMA.

(17)  Vsaka obdelava osebnih podatkov, izvedena v okviru te uredbe, kot sta izmenjava ali prenos osebnih podatkov s strani pristojnih organov, bi morala potekati v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta(10), vsaka izmenjava ali prenos informacij s strani ESMA pa bi morala potekati v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta(11).

(18)  Da bi se pristojnim organom omogočilo izvrševanje nalog, dodeljenih s to uredbo, bi morale države članice zagotoviti, da imajo ti organi vsa potrebna nadzorna in preiskovalna pooblastila.

(19)  Komisija bi morala do ... [pet let po datumu začetka veljavnosti te uredbe] oceniti izvajanje te uredbe. Pri oceni bi bilo treba upoštevati razvoj na trgu in presoditi, ali se je zaradi uvedenih ukrepov povečal obseg čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov.

(20)  Komisija bi morala do ... [2 leti po datumu začetka veljavnosti te uredbe] objaviti poročilo o vlaganju in povpraševanju na vlagateljevo pobudo, pri čemer bi morala navesti obseg te oblike vpisa sredstev, njihovo geografsko porazdelitev, tudi v tretjih državah, in njegov vpliv na čezmejno opravljanje storitev.

(21)  Za zagotovitev pravne varnosti je treba uskladiti datume začetka uporabe nacionalne zakonodaje, predpisov in upravnih določb za izvajanje Direktive (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta(12)(13) in te uredbe v zvezi z določbami o tržnih sporočilih in predhodnem trženju.

(22)  Ker cilja te uredbe, in sicer povečanja učinkovitosti trga ob hkratnem vzpostavljanju unije kapitalskih trgov, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi njihovih učinkov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Po načelu sorazmernosti iz tega člena ta uredba ne presega potrebnega za dosego navedenega cilja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa enotna pravila o objavah nacionalnih določb v zvezi z zahtevami glede trženja za kolektivne naložbene podjeme in o tržnih sporočilih, ki so naslovljena na vlagatelje, kot tudi o skupnih načelih o pristojbinah in dajatvah, ki se zaračunajo upraviteljem kolektivnih naložbenih podjemov v zvezi z njihovimi čezmejnimi dejavnostmi. Ta uredba določa tudi vzpostavitev osrednje podatkovne zbirke o čezmejnem trženju kolektivnih naložbenih podjemov.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za:

(a)  upravitelje alternativnih investicijskih skladov;

(b)  družbe za upravljanje KNPVP, vključno z vsemi KNPVP, ki niso določili družbe za upravljanje KNPVP;

(c)  upravitelje EuVECA ter

(d)  upravitelje EuSEF.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)  „alternativni investicijski skladi“ ali „AIS“ pomeni AIS, kot so opredeljeni v točki (a) člena 4(1) Direktive 2011/61/EU, in vključujejo EuVECA, EuSEF in ELTIF;

(b)  „upravitelji alternativnih investicijskih skladov“ ali „UAIS“ pomeni UAIS, kot so opredeljeni v točki (b) člena 4(1) Direktive 2011/61/EU in ki imajo dovoljenje v skladu s členom 6 navedene direktive;

(c)  „upravitelj EuVECA“ pomeni upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala, kot je opredeljen v točki (c) prvega odstavka člena 3 Uredbe (EU) št. 345/2013 in ki je registriran v skladu s členom 14 navedene uredbe;

(d)  „upravitelj EuSEF“ pomeni upravitelja kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo, kot je opredeljen v točki (c) člena 3(1) Uredbe (EU) št. 346/2013 in ki je registriran v skladu s členom 14 navedene uredbe;

(e)  „pristojni organi“ pomeni pristojne organe, kot so opredeljeni v točki (h) člena 2(1) Direktive 2009/65/ES ali točki (f) člena 4(1) Direktive 2011/61/EU, ali pristojne organe EU AIS, kot so opredeljeni v točki (h) člena 4(1) Direktive 2011/61/EU;

(f)  „matična država članica“ pomeni državo članico, v kateri ima UAIS, upravitelj EuVECA, upravitelj EuSEF ali družba za upravljanje KNPVP registrirani sedež;

(g)  „KNPVP“ pomeni KNPVP z dovoljenjem v skladu s členom 5 Direktive 2009/65/ES;

(h)  „družba za upravljanje KNPVP“ pomeni družbo za upravljanje, kot je opredeljena v točki (b) člena 2(1) Direktive 2009/65/ES.

Člen 4

Zahteve za tržna sporočila

1.  UAIS, upravitelji EuVECA, upravitelji EuSEF in družbe za upravljanje KNPVP zagotovijo, da so vsa tržna sporočila, ki so naslovljena na vlagatelje, prepoznavna kot taka ter da na enako viden način opišejo tveganja in koristi nakupa enot ali deležev v AIS ali enot premoženja KNPVP ter da so vse informacije v tržnih sporočilih poštene, jasne in niso zavajajoče.

2.  Družbe za upravljanje KNPVP zagotovijo, da tržna sporočila, ki vsebujejo konkretne informacije o KNPVP, ne nasprotujejo ali ne zmanjšajo pomena informacij, vsebovanih v prospektu iz člena 68 Direktive 2009/65/ES ali v ključnih podatkih za vlagatelje iz člena 78 navedene direktive. Družbe za upravljanje KNPVP zagotovijo, da je v vseh tržnih sporočilih navedeno, da obstaja prospekt in da so na voljo ključni podatki za vlagatelje. V teh tržnih sporočilih se navede, kje, kako in v katerem jeziku lahko vlagatelji ali potencialni vlagatelji pridobijo prospekt in ključne podatke za vlagatelje, navedejo pa se tudi spletne povezave do ali naslovi spletnih strani za navedene dokumente.

3.  V tržnih sporočilih iz odstavka 2 se navede, kje, kako in v katerih jezikih lahko vlagatelji ali potencialni vlagatelji pridobijo povzetek pravic vlagateljev, in zagotovi spletna povezava do takšnega povzetka, ki po potrebi vključuje informacije o dostopu do mehanizma kolektivnih pravnih sredstev na ravni Unije in nacionalni ravni v primeru sodnega postopka.

V takih tržnih sporočilih se tudi jasno navede, da se lahko upravljavec ali družba za upravljanje iz odstavka 1 tega člena odloči prekiniti dogovore o trženju svojih kolektivnih naložbenih podjemov v skladu s členom 93a Direktive 2009/65/ES in členom 32a Direktive 2011/61/EU.

4.  UAIS, upravitelji EuVECA in upravitelji EuSEF zagotovijo, da tržna sporočila, s katerimi vabijo k nakupu enot ali deležev v AIS, ki vsebujejo konkretne informacije o AIS, ▌ne ▌nasprotujejo informacijam, ki jih je treba razkriti vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, s členom 13 Uredbe (EU) št. 345/2013 ali s členom 14 Uredbe (EU) št. 346/2013, ali zmanjšujejo njihov pomen.

5.  Odstavek 2 tega člena se smiselno uporablja za AIS, ki objavijo prospekt v skladu z Uredbo (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta(14) ali v skladu z nacionalnim pravom oziroma ki uporabljajo pravila o obliki in vsebini ključnih podatkov za vlagatelje iz člena 78 Direktive 2009/65/ES.

6.  ESMA do ... [24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] izda smernice, ki jih nato redno posodablja, o izvajanju zahtev za tržna sporočila iz odstavka 1, pri čemer upošteva spletne vidike takih tržnih sporočil.

Člen 5

Objava nacionalnih določb o zahtevah glede trženja

1.  Pristojni organi objavijo in na svojih spletnih mestih vodijo posodobljene in popolne informacije o veljavnih nacionalnih zakonih, predpisih in upravnih določbah, ki urejajo zahteve glede trženja za AIS in KNPVP, ter njihove povzetke, in sicer najmanj v jeziku, ki se navadno uporablja na področju mednarodnih financ.

2.  Pristojni organi ESMA sporočijo ▌povezave do spletnih mest pristojnih organov, kjer so objavljene informacije iz odstavka 1.

Pristojni organi brez nepotrebnega odlašanja sporočijo ESMA vse spremembe informacij iz prvega pododstavka tega odstavka.

3.  ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, s katerimi določi standardne obrazce, predloge in postopke za objave in uradna sporočila v skladu s tem členom.

ESMA osnutke izvedbenih tehničnih standardov Komisiji predloži do ... [18 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Člen 6

Centralna podatkovna zbirka ESMA o nacionalnih določbah v zvezi z zahtevami glede trženja

ESMA do ... [30 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] objavi in na svojem spletnem mestu vodi centralno podatkovno zbirko, ki vsebuje ▌povzetke iz člena 5(1) in spletne povezave do spletnih mest pristojnih organov iz člena 5(2).

Člen 7

Predhodno preverjanje tržnih sporočil

1.  Pristojni organi lahko izključno za namen preverjanja skladnosti s to uredbo in z nacionalnimi določbami v zvezi z zahtevami glede trženja zahtevajo predhodno uradno obvestilo o tržnih sporočilih, ki jih nameravajo družbe za upravljanje KNPVP ▌neposredno in posredno uporabljati pri poslovanju z vlagatelji.

Zahteva po predhodnem uradnem obvestilu iz prvega pododstavka ni predhodni pogoj za trženje enot KNPVP in ne sme biti del postopka uradnega obvestila iz člena 93 Direktive 2009/65/ES.

Kadar pristojni organi zahtevajo predhodno uradno obvestilo, kot je navedeno v prvem pododstavku, v 10 delovnih dneh od prejema tržnih sporočil družbo za upravljanje KNPVP obvestijo o vsaki zahtevi po spremembi njenih tržnih sporočil.

Predhodno obvestilo iz prvega pododstavka se lahko zahteva sistematično ali v skladu z drugimi praksami preverjanja in ne sme posegati v kakršna koli nadzorna pooblastila za naknadno preverjanje tržnih sporočil.

2.  Pristojni organi, ki zahtevajo predhodno obvestilo o tržnih sporočilih, določijo, izvajajo in na svojih spletnih mestih objavijo postopke za tako predhodno uradno obvestilo. Notranja pravila in postopki zagotovijo pregledno in nediskriminatorno obravnavo vseh KNPVP ne glede na države članice, v katerih ima KNPVP dovoljenje.

3.  Kadar ▌UIAS, upravitelji EuVECA ali upravitelji EuSEF tržijo enote ali deleže v svojih AIS malim vlagateljem, se za te UAIS, upravitelje EuVECA ali upravitelje EuSEF smiselno uporabljata odstavka 1 in 2 ▌.

Člen 8

Poročilo ESMA o tržnih sporočilih

1.   Pristojni organi ▌do 31. marca 2021 in nato vsako drugo leto ESMA poročajo o ▌naslednjih informacijah:

(a)  ▌številu zahtevkov za spremembo tržnih sporočil na podlagi predhodnega preverjanja, kadar je to ustrezno;

(b)  številu zahtevkov za spremembo in sprejetih odločitev na podlagi naknadnih preverjanj, pri čemer so jasno razvidne najpogostejše kršitve, vključno z opisom in naravo teh kršitev;

(c)  opis najpogostejših kršitev zahtev iz člena 4 ter

(d)  en primer za vsako od kršitev iz točk (b) in (c).

2.   ESMA do 30. junija 2021 in nato vsako drugo leto predloži poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji, ki vsebuje pregled zahtev glede trženja iz člena 5(1) v vseh državah članicah in analizo učinkov nacionalnih zakonov, predpisov in upravnih določb, ki urejajo tržna sporočila, tudi na podlagi informacij, prejetih v skladu z odstavkom 1 tega člena.

Člen 9

Skupna načela glede pristojbin ali dajatev

1.  Kadar pristojni organi za opravljanje njihovih nalog v zvezi s čezmejno dejavnostjo UAIS, upraviteljev EuVECA, upraviteljev EuSEF in družb za upravljanje KNPVP naložijo pristojbine ali dajatve, morajo biti take pristojbine ali dajatve skladne s skupnimi stroški, povezanimi zizvajanjem funkcij pristojnega organa.

2.  Pristojni organi za pristojbine ali dajatve iz odstavka 1 tega člena pošljejo račun, individualno potrdilo o plačilu ali navodilo za plačilo z jasno navedbo načina in roka plačila na naslov iz tretjega pododstavka člena 93(1) Direktive 2009/65/ES ali točke (i) Priloge IV k Direktivi 2011/61/EU.

Člen 10

Objava nacionalnih določb glede pristojbin in dajatev

1.  Pristojni organi do ... [6 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] objavijo in na svojih spletnih mestih vodijo posodobljene informacije, v katerih so navedene pristojbine ali dajatve iz člena 9(1) ali, kadar je smiselno, metodologije za izračun teh pristojbin ali dajatev, in sicer najmanj v jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ.

2.  Pristojni organi ESMA sporočijo povezave do spletnih mest pristojnih organov, kjer so objavljene informacije iz odstavka 1.

3.  ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, s katerimi določi standardne obrazce, predloge in postopke za objave in uradna obvestila v skladu s tem členom.

ESMA te osnutke izvedbenih standardov predloži Komisiji do ... [18 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Člen 11

Objava ESMA o pristojbinah in dajatvah

1.  ESMA do ... [30 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] objavi in na svojem spletnem mestu vodi povezave do spletnih mest pristojnih organov iz člena 10(2). Te povezave se redno posodabljajo.

2.  ESMA do ... [30 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] razvije in na svojem spletnem mestu da na voljo interaktivno orodje, ki je javno dostopno najmanj v jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ, v katerem je naveden okvirni izračun pristojbin ali dajatev iz člena 9(1) ▌. To orodje se redno posodablja.

Člen 12

Centralna zbirka podatkov ESMA o čezmejnem trženju AIS in KNPVP

1.  ESMA do ... [30 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] ▌na svojem spletnem mestu objavi centralno zbirko podatkov o čezmejnem trženju AIS in KNPVP, javno dostopno v jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ, v kateri so navedeni ▌:

(a)  vsi AIS, ki se tržijo v državi članici, ki ni matična država članica, njihovi UAIS, upravitelji EuSEF ali upravitelji EuVECA in seznam držav članic, kjer se tržijo, ter

(b)  vsi KNPVP, ki se tržijo v državi članici, ki ni matična država članica KNPVP, kot je opredeljena v točki (e) člena 2(1) Direktive 2009/65/ES, njihove družbe za upravljanje KNPVP in države članice, v katerih se tržijo.

Centralna zbirka podatkov se redno posodablja.

2.  Obveznosti iz tega člena in člena 13 v zvezi z zbirko podatkov iz odstavka 1 tega člena ne posegajo v obveznosti v zvezi s seznamom iz drugega pododstavka člena 6(1) Direktive 2009/65/ES, osrednji javni register iz drugega pododstavka člena 7(5) Direktive 2011/61/EU, centralno zbirko podatkov iz člena 17 Uredbe (EU) št. 345/2013 in centralno zbirko podatkov iz člena 18 Uredbe (EU) št. 346/2013.

Člen 13

Standardizacija uradnih obvestil za ESMA

1.  Pristojni organi matične države članice ESMA vsako četrtletje sporočijo informacije, potrebne za vzpostavitev in vodenje centralne zbirke podatkov iz člena 12 te uredbe v zvezi z vsemi uradnimi obvestili ali informacijami iz ▌člena 93(1) in člena 93a(2) Direktive 2009/65/ES ter člena 31(2),člena 32(2) in člena 32a(2) ▌Direktive 2011/61/EU, ter vse spremembe teh informacij, če bi te spremembe povzročile spremembo informacij v centralni zbirki podatkov.

2.  ESMA vzpostavi portal za uradno obveščanje, na katerega vsak pristojni organ naloži vse dokumente iz odstavka 1.

3.  ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, s katerimi se določijo informacije, ki jih je treba sporočati, ter obrazci, predloge in postopki za sporočanje informacij s strani pristojnih organov za namene odstavka 1 ter tehnične ureditve, potrebne za delovanje portala za uradno obveščanje iz odstavka 2.

ESMA te osnutke izvedbenih tehničnih standardov Komisiji predloži do ... [18 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Člen 14

Pooblastila pristojnih organov

1.  Pristojni organi imajo nadzorna in preiskovalna pooblastila, potrebna za izvajanje svojih nalog na podlagi te uredbe.

2.  Pooblastila, ki so na pristojne organe prenesena na podlagi direktiv 2009/65/ES in 2011/61/EU, uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) 2015/760, vključno s tistimi, ki so povezana s kaznimi ali drugimi ukrepi, se izvajajo tudi za upravitelje iz člena 4 te uredbe.

Člen 15

Spremembe Uredbe (EU) št. 345/2013

Uredba (EU) št. 345/2013 se spremeni:

(1)  v členu 3 se doda naslednja točka:"

„(o) ‚predhodno trženje‘ pomeni neposredno ali posredno zagotavljanje informacij ali sporočil o naložbenih strategijah ali idejah za naložbe s strani upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala ali v njegovem imenu potencialnim vlagateljem s stalnim prebivališčem ali registriranim sedežem v Uniji, da se preveri, ali bi jih zanimal kvalificiran sklad tveganega kapitala, ki še ni ustanovljen, oziroma kvalificiran sklad tveganega kapitala, ki je ustanovljen, vendar še ni priglašen za trženje v skladu s členom 15 v tej državi članici, v kateri imajo potencialni vlagatelji prebivališče ali registriran sedež, in ki v posameznih primerih ne pomeni naložbene ponudbe za potencialnega vlagatelja, naj vlaga v enote ali deleže tega kvalificiranega sklada tveganega kapitala, ali plasiranja.“;

"

(2)  vstavi se naslednji člen:"

„Člen 4a

1.  Upravitelju kvalificiranega sklada tveganega kapitala je dovoljeno predhodno trženje v Uniji, razen kadar so informacije, predstavljene potencialnim vlagateljem:

   (a) zadostne, da vlagateljem omogočajo, da se zavežejo k nakupu enot ali deležev določenega kvalificiranega sklada tveganega kapitala;
   (b) enakovredne ▌vpisnim obrazcem ali podobnim dokumentom v obliki osnutka ali končni obliki ▌ali
   (c) enakovredne ustanovitvenim dokumentom, prospektu ali ponudbeni dokumentaciji še neustanovljenega kvalificiranega sklada tveganega kapitala v končni obliki.

Kadar je na voljo osnutek prospekta ali ponudbene dokumentacije, ta ne sme vsebovati dovolj informacij, ki bi vlagateljem omogočale, da sprejmejo naložbeno odločitev, in mora biti v njem jasno navedeno, da:

   (a) ne predstavlja ponudbe ali poziva k vpisu enot ali deležev kvalificiranega sklada tveganega kapitala in
   (b) se ne bi smelo zanašati na navedene informacije, ker so nepopolne in se lahko spremenijo.

2.  Pristojni organi od upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala ne smejo zahtevati, da jih obvesti o vsebini ali naslovnikih predhodnega trženja ali da izpolni druge pogoje ali zahteve, razen tistih, ki so določene v tem členu, preden začne opravljati predhodno trženje.

3.   Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala zagotovijo, da vlagatelji ne kupijo enot ali deležev kvalificiranega sklada tveganega kapitala v okviru predhodnega trženja in da lahko vlagatelji, s katerimi so bili v stiku v okviru predhodnega trženja, enote ali deleže v tem kvalificiranem skladu tveganega kapitala pridobijo samo v okviru trženja, dovoljenega na podlagi člena 15.

Kakršen koli vpis profesionalnih vlagateljev v 18 mesecih po tem, ko je upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala začel s predhodnim trženjem, enot ali deležev kvalificiranega sklada tveganega kapitala, navedenega v informacijah v okviru predhodnega trženja, ali enot ali deležev kvalificiranega sklada tveganega kapitala, ustanovljenega kot rezultat predhodnega trženja, se šteje kot rezultat trženja in se zanj uporabljajo veljavni postopki obveščanja iz člena 15.

4.  Upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala v dveh tednih od začetka predhodnega trženja pristojnim organom matične države članice pošlje neuradni dopis v papirni ali elektronski obliki. V dopisu navede države članice in obdobja, v katerih se izvaja ali se je izvajalo predhodno trženje, kratek opis predhodnega trženja, vključno z informacijami o predstavljenih naložbenih strategijah, in po potrebi seznam kvalificiranih skladov tveganega kapitala, ki so ali so bili predmet predhodnega trženja. Pristojni organi matične države članice upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala takoj obvestijo pristojne organe držav članic, v katerih upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala izvaja ali je izvajal predhodno trženje. Pristojni organi države članice, v kateri se izvaja ali se je izvajalo predhodno trženje, lahko od pristojnih organov matične države članice upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala zahtevajo dodatne informacije o predhodnem trženju, ki se izvaja ali se je izvajalo na njenem ozemlju.

5.  Tretja oseba opravlja predhodno trženje v imenu pooblaščenega upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala le, kadar je ta pooblaščen kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta*, kot kreditna institucija v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta**, kot družba za upravljanje KNPVP v skladu z Direktivo 2009/65/ES, kot alternativni upravitelj investicijskih skladov v skladu z Direktivo 2011/61/EU ali deluje kot vezani zastopnik v skladu z Direktivo 2014/65/EU. Za takšno tretjo osebo veljajo pogoji, določeni v tem členu.

6.  Upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala zagotovi, da je predhodno trženje ustrezno dokumentirano.

_____________

* Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

** Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).“

"

Člen 16

Spremembe Uredbe (EU) št. 346/2013

Uredba (EU) št. 346/2013 se spremeni:

(1)  v členu 3 se doda naslednja točka:"

„(o) „predhodno trženje“ pomeni neposredno ali posredno zagotavljanje informacij ali sporočil o naložbenih strategijah ali idejah za naložbe s strani upravitelja kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo ali v njegovem imenu potencialnim vlagateljem s stalnim prebivališčem ali registriranim sedežem v Uniji, da se preveri, ali bi jih zanimal kvalificiran sklad za socialno podjetništvo, ki še ni ustanovljen, oziroma kvalificiran sklad za socialno podjetništvo, ki je ustanovljen, vendar še ni priglašen za trženje v skladu s členom 16 v tej državi članici, v kateri imajo potencialni vlagatelji prebivališče ali registriran sedež, in ki v posameznih primerih ne pomeni naložbene ponudbe za potencialnega vlagatelja, naj vlaga v enote ali deleže tega kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo, ali plasiranja.“;

"

(2)  vstavi se naslednji člen:"

„Člen 4a

1.  Upravitelju kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo je dovoljeno predhodno trženje v Uniji, razen kadar so informacije, predstavljene potencialnim vlagateljem:

   (a) zadostne, da vlagateljem omogočajo, da se zavežejo k nakupu enot ali deležev določenega kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo;
   (b) enakovredne ▌vpisnim obrazcem ali podobnim dokumentom v obliki osnutka ali končni obliki ▌ali
   (c) enakovredne ustanovitvenim dokumentom, prospektu ali ponudbeni dokumentaciji še neustanovljenega kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo v končni obliki.

Kadar je na voljo osnutek prospekta ali ponudbene dokumentacije, ta ne sme vsebovati dovolj informacij, ki bi vlagateljem omogočale, da sprejmejo naložbeno odločitev, in mora biti v njem jasno navedeno, da:

   (a) ne predstavlja ponudbe ali poziva k vpisu enot ali deležev kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo in
   (b) se ne bi smelo zanašati na navedene informacije, ker so nepopolne in se lahko spremenijo.

2.  Pristojni organi od upravitelja kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo ne smejo zahtevati, da jih obvesti o vsebini ali naslovnikih predhodnega trženja ali da izpolni druge pogoje ali zahteve, razen tistih, ki so določene v tem členu, preden začne opravljati predhodno trženje.

3.  Upravitelji kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo zagotovijo, da vlagatelji ne kupijo enot ali deležev kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo v okviru predhodnega trženja in da lahko vlagatelji, s katerimi so bili v stiku v okviru predhodnega trženja, enote ali deleže v tem kvalificiranem skladu za socialno podjetništvo pridobijo samo v okviru trženja, dovoljenega na podlagi člena 16.

Kakršen koli vpis profesionalnih vlagateljev v 18 mesecih po tem, ko je upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo začel s predhodnim trženjem, enot ali deležev kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo, navedenega v informacijah v okviru predhodnega trženja, ali enot ali deležev kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo, ustanovljenega kot rezultat predhodnega trženja, se šteje kot rezultat trženja in se zanj uporabljajo veljavni postopki obveščanja iz člena 16.

4.  Upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo v dveh tednih od začetka predhodnega trženja pristojnim organom svoje matične države članice pošlje neuradni dopis v papirni ali elektronski obliki. V dopisu navede države članice in obdobja, v katerih se izvaja ali se je izvajalo predhodno trženje, kratek opis predhodnega trženja, vključno z informacijami o predstavljenih naložbenih strategijah, in po potrebi seznam kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo, ki so ali so bili predmet predhodnega trženja. Pristojni organi matične države članice upravitelja kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo takoj obvestijo pristojne organe držav članic, v katerih upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo izvaja ali je izvajal predhodno trženje. Pristojni organi države članice, v kateri se izvaja ali se je izvajalo predhodno trženje, lahko od pristojnih organov matične države članice upravitelja kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo zahtevajo dodatne informacije o predhodnem trženju, ki se izvaja ali se je izvajalo na njenem ozemlju.

5.  Tretja oseba opravlja predhodno trženje v imenu pooblaščenega upravitelja kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo le, kadar je ta pooblaščen kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta*, kot kreditna institucija v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta**, kot družba za upravljanje KNPVP v skladu z Direktivo 2009/65/ES, kot alternativni upravitelj investicijskih skladov v skladu z Direktivo 2011/61/EU ali deluje kot vezani zastopnik v skladu z Direktivo 2014/65/EU. Za takšno tretjo osebo veljajo pogoji, določeni v tem členu.

6.  Upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo zagotovi, da je predhodno trženje ustrezno dokumentirano.

_____________

* Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

** Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).“

"

Člen 17

Spremembe Uredbe (EU) št. 1286/2014

Uredba (EU) št. 1286/2014 se spremeni:

(1)  v členu 32(1) se „31. decembra 2019“ nadomesti z „31. decembra 2021“;

(2)  člen 33 se spremeni:

(a)  v prvem pododstavku odstavka 1 se „31. decembra 2018“ nadomesti z „31. decembra 2019“;

(b)  v prvem pododstavku odstavka 2 se „31. decembra 2018“ nadomesti z „31. decembra 2019“;

(c)  v prvem pododstavku odstavka 4 se „31. decembra 2018“ nadomesti z „31. decembra 2019“.

Člen 18

Ocena

Komisija do ... [60 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] na podlagi javnega posvetovanja in po razpravah z ESMA in pristojnimi organi, oceni izvajanje te uredbe.

Komisija do ... [24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] na podlagi posvetovanj s pristojnimi organi, ESMA in drugimi relevantnimi deležniki predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o vlaganju in povpraševanju na vlagateljevo pobudo, pri čemer navede obseg te oblike vpisovanja v sklade, njegovo geografsko porazdelitev, vključno s tretjimi državami, in njegov vpliv na čezmejnega opravljanja storitev. V tem poročilu preuči tudi, ali bi bilo treba razviti portal za uradno obveščanje, vzpostavljen v skladu s členom 13(2), tako da bi vsi prenosi dokumentov med pristojnimi organi potekali prek njega.

Člen 19

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe].

Člen 4(1) do (5), člen 5(1) in (2), člen 15 in člen 16 pa se uporabljajo od ... [24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)UL C 367, 10.10.2018, str. 50.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019.
(3)Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).
(4) Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L 115, 25.4.2013, str. 1).
(5) Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L 115, 25.4.2013, str. 18).
(6) Uredba (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih (UL L 123, 19.5.2015, str. 98).
(7)Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).
(8) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).
(9) Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) (UL L 352, 9.12.2014, str. 1).
(10)Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
(11)Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).
(12) Direktiva (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2011/61/EU v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih naložbenih podjemov (UL L ...).
(13)+ UL: v besedilo vstaviti številko direktive iz dokumenta PE-CONS 54/19 (2018/0041(COD)) in v opombo vstaviti številko in datum navedene direktive ter sklic na UL.
(14)Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (UL L 168, 30.6.2017, str. 12).

Zadnja posodobitev: 18. april 2019Pravno obvestilo