Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2016/0360A(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0242/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0242/2018

Díospóireachtaí :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Vótaí :

PV 16/04/2019 - 8.11
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0369

Téacsanna atá glactha
PDF 1427kWORD 492k
Dé Máirt, 16 Aibreán 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
Ceanglais Chaipitil (Rialachán) ***I
P8_TA-PROV(2019)0369A8-0242/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i dtaca leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaí, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomh-infheistíochta,leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2016)0850),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0480/2016),

—  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim réasúnaithe a thíolaic Parlaimint na Sualainne, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint do thuairim ón mBanc Ceannais Eorpach an 8 Samhain 2017(1),

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 30 Márta 2017(2),

–  ag féachaint don chinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 18 Bealtaine 2017 chun a údarú don Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta an togra ón gCoimisiún thuasluaite a roinnt agus dhá thuarascáil reachtach ar leith a tharraingt suas ar a bhonn,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 15 Feabhra 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0242/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige é a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 34, 31.1.2018, lch. 5.
(2) IO C 209, 30.06.2017, lch. 36.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 16 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012
P8_TC1-COD(2016)0360A

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach(1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(3),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Tar éis na géarchéime airgeadais a tháinig chun cinn le linn na mblianta 2007-2008, chuir an tAontas athchóiriú mór chun feidhme ar chreat rialála na seirbhísí airgeadais chun athléimneacht a chuid institiúidí airgeadais a fheabhsú. Bunaíodh an t-athchóiriú sin go mór ar na caighdeáin idirnáisiúnta a chomhaontaigh Coiste Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht (CBMB) in 2010, comhaontú ar a dtugtar Creat Basel III. Ar na bearta iomadúla a bhí sa phacáiste athchóiriúcháin, bhí glacadh Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(4) agus Treoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5), reachtaíocht lenar daingníodh na ceanglais stuamachta maidir le hinstitiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta (institiúidí).

(2)  Cé go bhfuil an córas airgeadais níos cobhsaí agus níos athléimní i gcoinne cuid mhór cineálacha suaite agus géarchéime a d’fhéadfadh bheith ann sa todhchaí, a bhuí leis an athchóiriú, ní dheachaigh an t-athchóiriú i ngleic go cuimsitheach fós leis na fadhbanna uile a sainaithníodh. Cúis thábhachtach leis sin nach raibh a gcuid oibre ar réitigh a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta chun dul i ngleic leis na fadhbanna sin an tráth sin críochnaithe ag lucht socraithe na gcaighdeán idirnáisiúnta, amhail CBMB agus an Bord um Chobhsaíocht Airgeadais (FSB). Ós rud é go bhfuil an obair ar athchóirithe tábhachtacha breise críochnaithe anois, ba cheart dul i ngleic leis na fadhbanna atá ann fós.

(3)  I dteachtaireacht uaidh an 24 Samhain 2015 dar teideal “Towards the completion of the Banking Union” [I dtreo chomhlánú an Aontais Baincéireachta], d’aithin an Coimisiún go raibh gá le tuilleadh laghdaithe priacail agus gheall sé go gcuirfeadh sé togra reachtach chun cinn a bheadh bunaithe ar chaighdeán a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta. D’aithin an Chomhairle sna conclúidí uaithi an 17 Meitheamh 2016 agus d’aithin Parlaimint na hEorpa sa rún uaithi an 10 Márta 2016 maidir leis an Aontas Baincéireachta - Tuarascáil Bhliantúil 2015(6) gur ghá tuilleadh céimeanna reachtacha nithiúla a thabhairt ó thaobh priacal a laghdú.

(4)  Ní hamháin gur cheart go neartódh na bearta laghdaithe priacail athléimneacht chóras baincéireachta na hEorpa agus muinín na margaí ann, ach ba cheart dóibh freisin bonn a sholáthar chun tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh maidir leis an Aontas Baincéireachta a thabhairt chun críche. Lena chois sin, ba cheart dearcadh ar na bearta sin ar chúlra na ndúshlán níos leithne atá roimh gheilleagar an Aontais, go háirithe an gá atá ann fás agus poist a chur chun cinn nuair nach mbíonn cinnteacht maidir leis an ionchas eacnamaíochta. Ina fhianaise sin, seoladh mórthionscnaimh bheartais éagsúla, amhail an Plean Infheistíochta don Eoraip agus Aontas na Margaí Caipitil d’fhonn geilleagar an Aontais a neartú. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach go n-idiroibreodh na bearta laghdaithe priacail ar fad go réidh leis na tionscnaimh bheartais sin uile agus le hathchóirithe níos leithne a rinneadh le déanaí san earnáil airgeadais chomh maith.

(5)  Ba cheart forálacha an Rialacháin seo a bheith coibhéiseach le caighdeáin idirnáisiúnta a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta agus ba cheart a áirithiú leo go leanfaí den choibhéis idir Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, ar thaobh amháin agus Creat Basel III ar an taobh eile. Ba cheart teorainn réime agus ama a bheith leis na coigeartaithe spriocdhírithe a dhéanfar chun bheith ag teacht le sonraíochtaí an Aontais agus le ceisteanna beartais níos leithne d’fhonn nach gcuirfear isteach ar fhónamh fhoriomlán an chreata stuamachta.

(6)  Ba cheart bearta laghdaithe priacail atá ann cheana agus, go háirithe, ceanglais tuairiscithe agus nochta a fheabhsú freisin chun a áirithiú gur féidir iad a chur i bhfeidhm ar chaoi níos comhréirí agus nach gcruthóidh siad ualach comhlíonta rómhór, go háirithe i gcás institiúidí atá níos lú agus nach bhfuil a oiread castachta ag baint leo.

(7)  Teastaíonn sainmhíniú beacht maidir le hinstitiúidí beaga neamhchasta ionas gur féidir simpliú dírithe a dhéanamh i ndáil le cur i bhfeidhm phrionsabal na comhréireachta. Agus tairseach absalóideach amháin ann ina aonar, ní chuirtear san áireamh sainiúlachtaí na margaí náisiúnta baincéireachta. Is gá mar sin go mbeidh na Ballstáit in ann feidhmiú de réir a mbreithiúnas féin chun an tairseach a thabhairt i gcomhréir le himthosca intíre agus í a choigeartú trína hísliú de réir mar is iomchuí. Ós amhlaidh nach í méid na hinstitiúide féin fachtóir sainiúil a próifíle priacail, is gá freisin critéir cháilíochtúla bhreise a chur i bhfeidhm lena áirithiú nach measfar ach i gcás ina gcomhlíonfaidh sí na critéir ábhartha go léir gur institiúid bheag neamhchasta í institiúid, a bheidh in ann tairbhe a bhaint as rialacha níos comhréirí.

(8)  Cuidíonn cóimheasa luamhánaithe le cobhsaíocht airgeadais a choimeád trí bheith ina gcúlstop ag ceanglais chaipitil atá bunaithe ar phriacal agus trí shrian a chur le giaráil rómhór le linn cora chun feabhais sa gheilleagar. D’athbhreithnigh CBMB an caighdeán idirnáisiúnta maidir leis an gcóimheas luamhánaithe chun gnéithe áirithe eile de dhearadh an chóimheasa sin a shonrú. Ba cheart Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a ailíniú leis an gcaighdeán athbhreithnithe chun cothroime iomaíochta idirnáisiúnta le haghaidh institiúidí de chuid an Aontais Eorpaigh, a bunaíodh laistigh den Aontas ach a fheidhmítear lasmuigh den Aontas a áirithiú, agus chun a áirithiú go leanfaidh an cóimheas luamhánaithe sin de bheidh ina chomhlánú éifeachtach ar na ceanglais phriacal-bhunaithe maidir le cistí dílse. Dá bhrí sin, ba cheart ceanglas cóimheasa luamhánaithe a thabhairt isteach chun córas tuairiscithe agus nochta an chóimheasa luamhánaithe a chomhlánú.

(9)  Chun nach gcuirfear srian nach bhfuil gá leis le hiasachtú ó institiúidí do chorparáidí agus do theaghlaigh phríobháideacha agus chun drochthionchar nach bhfuil gá leis ar leachtacht an mhargaidh a chosc, ba cheart an ceanglas cóimheasa luamhánaithe a shocrú ar leibhéal ar a ngníomhóidh sé mar chúlstop inchreidte ag an bpriacal go mbeidh giaráil rómhór ann gan bac a chur ar fhás eacnamaíoch.

(10)  Is é an chonclúid a bhí ag an Údarás Maoirseachta Eorpach (Údarás Baincéireachta Eorpach) (ÚBE), a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(7) sa tuarascáil a thíolaic sé an 3 Lúnasa 2016 maidir leis an gceanglas cóimheasa luamhánaithe gur feidhm chúlstop inchreidte a bheadh i gcóimheas luamhánaithe caipitil Leibhéal 1 arna chalabrú ag 3 % le haghaidh aon chineál institiúide creidmheasa. Lena chois sin, chomhaontaigh CBMB ar leibhéal idirnáisiúnta go mbeadh ceanglas cóimheasa luamhánaithe ag 3 % ann. Dá bhrí sin, ba cheart an ceanglas cóimheasa luamhánaithe a chalabrú ag 3 %.

(11)  Mar sin féin, dá mbeadh ceanglas cóimheasa luamhánaithe ag 3 % ann, is mó an srian a chuirfí le samhlacha gnó áirithe ná leis an gcuid eile. Go háirithe, d’imreofaí tionchar míréireach ar an iasachtú poiblí a dhéantar ó bhainc forbartha poiblí agus le creidmheasanna onnmhairiúcháin a fhaighdeann tacaíocht oifigiúil. Dá bhrí sin, ba cheart an cóimheas luamhánaithe a choigeartú le haghaidh na gcineálacha sin risíochtaí. Dá bhrí sin, ba cheart critéir shoiléire a leagan amach lena gcuideofar le sainordú poiblí d’institiúidí creidmheasa den sórt sin a fháil amach agus gnéithe amhail a mbunú, na gníomhaíochtaí a dhéanann siad, a gcuspóir agus na socruithe ráthaíochta ó chomhlachtaí poiblí agus teorainneacha ar ghníomhaíochtaí glactha taiscí a chumhdach. Ba cheart, áfach, go mbeadh foirm agus modh bhunú institiúidí creidmheasa den chineál sin faoi rogha rialtas lárnach, rialtas réigiúnach nó údarás áitiúil an Bhallstáit, agus d’fhéadfadh bunú institiúide creidmheasa nua, nó eintiteas atá ann cheana a fháil nó a tháthcheangal ag údaráis phoiblí, lena n-áirítear trí lamháltais agus i gcomhthéacs na nósanna imeachta réitigh, a bheith i gceist.

(12)  Níor cheart go mbainfí d’éifeacht soláthair seirbhísí imréitigh lárnacha a chuireann na hinstitiúidí ar fáil do chliaint mar gheall ar chóimheas luamhánaithe. Dá bhrí sin, na corrlaigh thosaigh ar idirbhearta arna n-imréiteach go lárnach a fhaigheann institiúidí óna gcliaint agus a chuireann siad ar aghaidh chuig contrapháirtithe lárnacha (CPLanna), ba cheart iad a eisiamh ón tomhas risíochta iomlán.

(13)  In imthosca eisceachtúla ina mbíonn bonn le risíochtaí ar bhainc cheannais a eisiamh ón gcóimheas luamhánaithe agus d’fhonn cur chun feidhme beartas airgeadaíochta a éascú, ba cheart do na húdaráis inniúla a bheith in ann risíochtaí den sórt sin a eisiamh, ar bhonn sealadach, ón tomhas risíochta iomlán. Chun na críche sin, ba cheart dóibh a fhógairt go poiblí, tar éis dul i gcomhairle leis an mbanc ceannais ábhartha, go bhfuil imthosca eisceachtúla den sórt sin ann. Ba cheart an ceanglas cóimheasa luamhánaithe a athchalabrú go comhréireach chun tionchar an eisiata a fhritháireamh. Ba cheart a áirithiú, le hathchalabrú den sórt sin, go n-eisiafaí priacail do chobhsaíocht airgeadais a dhéanann difear do na hearnálacha baincéireachta ábhartha, agus go gcoinneofaí an athléimneacht a thugtar leis an gcóimheas luamhánaithe.

(14)  Is cuí ceanglas maoláin cóimheasa luamhánaithe a chur chun feidhme i ndáil le hinstitiúidí a aithnítear gur institiúidí domhanda a bhfuil tábhacht shistéamach leo (G-SIInna) iad i gcomhréir le Treoir 2013/36/AE agus caighdeán CBMB maidir le maolán cóimheasa luamhánaithe le haghaidh bainc dhomhanda a bhfuil tábhacht shistéamach leo (G-SIBanna) a foilsíodh i mí na Nollag 2017. Rinne CBMB an maolán cóimheasa luamhánaithe a chalabrú leis an aidhm shonrach na priacail inchomparáide níos mó ar an gcobhsaíocht airgeadais mar gheall ar G-SIBanna a mhaolú agus, i bhfianaise an mhéid sin, níor cheart é a chur i bhfeidhm ach amháin ar G-SIInna ag an bpointe seo. Mar sin féin, ba cheart tuilleadh anailíse a dhéanamh chun a chinneadh arbh iomchuí an ceanglas maoláin cóimheasa luamhánaithe a chur i bhfeidhm maidir le hinstitiúidí eile a bhfuil tábhacht shistéamach leo (O-SIInna), mar a shainítear i dTreoir 2013/36/AE, agus, más amhlaidh atá, an bealach ar cheart an calabrú a chur in oiriúint do ghnéithe sonracha na n‑institiúidí sin.

(15)  Ar 9 Samhain 2015, d’fhoilsigh FSB ▌ Bileog Téarmaí (‘caighdeán TLAC’) an chumais iomlán ionsúcháin caillteanas (TLAC) agus d’fhormhuinigh G-20 é ag cruinniú mullaigh mhí na Samhna 2015 sa Tuirc. De réir chaighdeán TLAC, ní mór do G-SIBanna méid leordhóthanach de dhliteanais ardionsúcháin caillteanas (intarrthála) chun a áirithiú go n‑ionsófar na caillteanais agus go ndéanfar athchaipitliú go mín agus go tapúil i gcás réitigh. Ba cheart caighdeán TLAC a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(16)  Nuair a bheifear ag cur caighdeán TLAC chun feidhme i ndlí an Aontais, ní mór an t-íoscheanglas institiúid-sonrach atá ann cheana le haghaidh cistí dílse agus dliteanais incháilithe (ICDI) a chur san áireamh, íoscheanglas a leagtar amach i dTreoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(8). Ós rud é go bhfuil an t-aon chuspóir amháin ag caighdeán TLAC agus ag ICDI, mar atá a áirithiú go mbeidh cumas leordhóthanach ionsúcháin caillteanas ag na hinstitiúidí, ba cheart don dá cheanglas a bheith ina ngnéithe comhlántacha de chomhchreat. Ó thaobh na hoibríochta, ba cheart íosleibhéal comhchuibhithe TLAC a thabhairt isteach i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 le ceanglas nua go mbeidh cistí dílse agus dliteanais incháilithe ann, agus ba cheart an forlíontán institiúid -sonrach maidir le G-SIInna agus an ceanglas institiúid ‑sonrach maidir le heintitis nach G-SIInna iad a thabhairt isteach le leasuithe spriocdhírithe ar Threoir 2014/59/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(9). Ba cheart na forálacha lena dtugtar isteach caighdeán TLAC i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a léamh in éineacht leis na forálacha a thugtar isteach i dTreoir 2014/59/AE agus i Rialachán (AE) Uimh. 806/2014, agus le Treoir 2013/36/AE.

(17)  I gcomhréir le caighdeán TLAC, caighdeán nach gcumhdaíonn ach G-SIBanna, níor cheart feidhm a bheith ag an íoscheanglas maidir le méid leordhóthanach de chistí dílse agus de dhliteanais ardionsúcháin caillteanas a thugtar isteach sa Rialachán seo, níor cheart feidhm a bheith aige ach maidir le G-SIInna. Mar sin féin, ba cheart feidhm a bheith ag na rialacha maidir le dliteanais incháilithe a thugtar isteach sa Rialachán seo maidir leis na hinstitiúidí uile, i gcomhréir leis na coigeartuithe agus na ceanglais chomhlántacha a leagtar amach i dTreoir 2014/59/AE.

(18)  I gcomhréir le caighdeán TLAC, ba cheart feidhm a bheith ag an gceanglas maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe maidir le heintitis réitigh ar G-SII iad féin nó ar cuid de ghrúpa a sainaithníodh mar G-SII iad. Ba cheart feidhm a bheith ag an gceanglas maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe ar bhonn aonair nó ar bhonn comhdhlúite, ag brath ar cé acu institiúidí neamhspleácha gan aon fhochuideachtaí nó máthairghnóthais iad na heintitis réitigh sin.

(19)  Tá cead tugtha i dTreoir 2014/59/AE uirlisí réitigh a úsáid, ní hamháin i gcás institiúidí ach i gcás cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais agus cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais measctha. Dá bhrí sin, ba cheart cumas ionsúcháin caillteanas leordhóthanach a bheith ag máthairchuideachtaí sealbhaíochta airgeadais agus máthairchuideachtaí sealbhaíochta airgeadais measctha ar nós máthairinstitiúidí.

(20)  Chun a áirithiú go mbeidh an ceanglas maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe éifeachtach, tá sé ríthábhachtach go mbeidh ardchumas ionsúcháin caillteanas ag na hionstraimí a shealbhófar chun an ceanglas sin a chomhlíonadh. Níl an cumas sin ag dliteanais atá eisiata ón uirlis tarrthála dá dtagraítear i dTreoir 2014/59/AE agus ní mó na sin atá an cumas sin ag dliteanais eile arbh fhéidir go mbeadh deacrachtaí praiticiúla lena dtarrtháil cé go bhfuil siad intarrthála i bprionsabal. Dá bhrí sin, níor cheart a mheas go bhfuil na dliteanais sin incháilithe don cheanglas maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe. Ar an taobh eile, tá ardchumas ionsúcháin caillteanas ag ionstraimí caipitil, agus ag dliteanais fho-ordaithe chomh maith. Lena chois sin, ba cheart an poitéinseal ionsúcháin caillteanas atá ag dliteanais atá ar an leibhéal pari passu le dliteanais eisiata áirithe, ba cheart é a aithint go pointe áirithe, i gcomhréir le caighdeán TLAC.

(21)  Chun nach gcomhairfear dliteanais faoi dhó chun críocha an cheanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, ba cheart rialacha a thabhairt isteach le haghaidh asbhaint sealúchas ítimí dliteanas incháilithe amhail an cur chuige asbhainte a forbraíodh cheana i Rialacha (AE) Uimh. 575/2013 le haghaidh ionstraimí caipitil. Faoin gcur chuige sin, ba cheart sealúchais ionstraimí dliteanas incháilithe a asbhaint ar dtús as dliteanais incháilithe agus, a mhéid nach bhfuil dliteanais leordhóthanacha ann, ba cheart na hionstraimí dliteanas incháilithe sin a bhaint as ionstraimí Leibhéal 2.

(22)  I gcaighdeán TLAC tá roinnt critéar incháilitheachta i leith dliteanas agus tá siad níos déine ná na critéir incháilitheachta i leith ionstraimí caipitil atá ann faoi láthair. Chun an chomhsheasmhacht a áirithiú, ba cheart na critéir incháilitheachta i leith ionstraimí caipitil a ailíniú a mheid a bhaineann le neamh-incháilitheacht ionstraimí arna n-eisiúint trí eintitis sainchuspóireacha amhail ón 1 Eanáir 2022.

(23)  Is gá foráil do phróiseas soiléir, trédhearcach formheasa le haghaidh ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1, próiseas ar féidir leis cuidiú le hardchaighdeán na n‑ionstraimí sin a choinneáil. Chun na críche sin, ba cheart é a bheith de chúram ar na húdaráis inniúla na hionstraimí sin a fhormheas sula mbeidh cead ag institiúidí iad a aicmiú mar ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1. Mar sin féin, níor cheart gur gá réamhchead a bheith ag údaráis inniúla d’ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1 a eisítear ar bhonn doiciméadacht dhlíthiúil a ndearna an t-údarás inniúil formheas uirthi cheana féin agus a rialaítear, a bheag nó a mhór, leis na forálacha céanna lena rialaítear ionstraimí caipitil a bhfuair an institiúid réamhchead ón údarás inniúil a aicmiú mar ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1. I gcás den sórt sin, in ionad formheas a iarraidh roimh ré, ba cheart an deis a bheith ag institiúidí fógra a thabhairt dá n-údaráis inniúla go bhfuil sé beartaithe acu ionstraimí den sórt sin a eisiúint. Ba cheart dóibh sin a dhéanamh luath go leor roimh aicmiú na n-ionstraimí mar ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1 ionas go mbeidh an t-am ag na húdaráis inniúla na hionstraimí sin a athbhreithniú, más gá. I bhfianaise ról ÚBE cleachtais mhaoirseachta a chóineasú tuilleadh agus feabhas a chur ar cháilíocht na n-ionstraimí cistí dílse, ba cheart do na húdaráis inniúla dul i gcomhairle le ÚBE sula bhformheastar aon fhoirm nua d’ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1.

(24)  Ní bheidh ionstraimí caipitil incháilithe mar ionstraimí breise Leibhéal 1 nó mar ionstraimí Leibhéal 2 ach amháin a mhéid a chomhlíontar na critéir incháilitheachta ábhartha leo. D’fhéadfadh sé gur cothromas nó dliteanais, lena n-áirítear iasachtaí fo‑ordaithe lena gcomhlíontar na critéir sin, a bheadh sna hionstraimí caipitil sin.

(25)  Níor cheart ionstraimí caipitil ná páirteanna ionstraimí caipitil a bheith i dteideal a bheith cáilithe mar ionstraimí cistí dílse ach a mhéid atá siad íoctha. A fhad is nach bhfuil páirteanna ionstraime íoctha, níor cheart do na páirteanna sin a bheith i dteideal a bheith cáilithe mar ionstraimí cistí dílse.

(26)  Níor cheart na hionstraimí cistí dílse ná dliteanais incháilithe a bheith faoi réir socruithe fritháirimh nó socruithe glanluachála a chuirfeadh isteach ar a gcumas ionsúcháin caillteanas i gcás réitigh. Níor cheart tuiscint uaidh sin gur cheart clásal a bheith sna forálacha conartha lena rialaítear na dliteanais ina luafar go sainráite nach mbeidh an ionstraim faoi réir cearta fritháirimh nó cearta glanluachála.

(27)  Tá tábhacht an bhogearra mar chineál sócmhainne ag dul i méid de thairbhe ascnamh earnáil na baincéireachta i dtimpeallacht atá ag éirí níos digití. Níor cheart bogearraí, a luacháiltear go stuama agus nach mbíonn tionchar diúltach ag réiteach, ag dócmhainneacht nó ag leachtú na hinstitiúide ar a luach, a bheith faoi réir asbhaint sócmhainní doláimhsithe ó ítimí de Ghnáthchothromas Leibhéal 1. Tá an tsonraíocht sin tábhachtach cionn is gur coincheap leathan é bogearra lena gcumhdaítear a lán cineálacha éagsúla sócmhainní nach gcoimeádann iomlán na gcineálacha sin a luach i gcás gnóthas éagtha. Sa chomhthéacs sin, ba cheart éagsúlachtaí maidir le luacháil agus amúchadh sócmhainní bogearra agus díolacháin réadaithe na sócmhainní sin a chur san áireamh. Ina theannta sin, ba cheart aird a thabhairt ar fhorbairtí idirnáisiúnta agus ar dhifríochtaí maidir le láimhseáil rialála na n‑infheistíochtaí i mbogearraí, ar rialacha stuamachta éagsúla a bhfuil feidhm acu maidir le hinstitiúidí agus gnóthais árachais, agus ar éagsúlacht na hearnála airgeadais san Aontas, lena n-áirítear eintitis neamhrialáilte amhail cuideachtaí teicneolaíochta airgeadais.

(28)  D’fhonn éifeachtaí aille a sheachaint, is gá na hionstraimí atá ann cheana a mharthanú i ndáil le critéir incháilitheachta áirithe. I gcás dliteanais arna n-eisiúint roimh [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo], ba cheart critéir incháilitheachta áirithe le haghaidh ionstraimí cistí dílse agus le haghaidh dliteanais incháilithe a tharscaoileadh. Ba cheart feidhm a bheith ag marthanú den sórt sin maidir le dliteanais a chuirtear san áireamh, i gcás inarb infheidhme, le haghaidh na coda fo-ordaithe de TLAC agus le haghaidh na coda fo-ordaithe de ICDI faoi Threoir 2014/59/AE, agus maidir le dliteanas a chuirtear san áireamh, i gcás inarb infheidhme, le haghaidh na coda neamh-fho-ordaithe de TLAC agus le haghaidh na coda neamh-fho-ordaithe de ICDI faoi Threoir 2014/59/AE. I gcás ionstraimí cistí dílse, ba cheart an marthanú a theacht chun deiridh... [sé bliana tar éis dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo].

(29)  Ní féidir ionstraimí dliteanas incháilithe, lena n-áirítear iad siúd ag a bhfuil aibíocht iarmhair faoi bhun bliain amháin, a fhuascailt ach amháin tar éis réamhchead a fháil ón údarás réitigh. D’fhéadfadh réamhchead den sórt sin a bheith ina réamhchead ginearálta, agus sa chás sin bheadh ar an bhfuascailt tarlú faoi cheann na tréimhse teoranta ama agus le haghaidh méid réamhshocraithe a chumhdófaí leis an réamhchead ginearálta sin.

(30)  Ó glacadh Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, rinneadh leasú ar an gcaighdeán idirnáisiúnta maidir le láimhseáil stuamachta risíochtaí institiúidí ar CPLanna chun feabhas a chur ar láimhseáil risíochtaí institiúidí ar CPLanna cáilitheacha (CPLCanna). Ar na hathbhreithnithe suntasacha a rinneadh ar an gcaighdeán sin tá úsáid aon mhodha amháin chun an ceanglas cistí dílse maidir le risíochtaí atá dlite de dheasca ranníocaíochtaí ciste mainneachtana, uasteorainn fhollasach ar na ceanglais cistí dílse foriomlána a chuirtear i bhfeidhm ar risíochtaí ar CPLCanna, agus cur chuige níos íogaire ó thaobh priacail de chun luach díorthach a ghabháil i ríomh acmhainní hipitéiseacha de chudi CPLC. San am céanna, fágadh gan athrú láimhseáil risíochtaí ar CPLanna neamhcháilitheacha. Ós rud é gur thug na caighdeáin idirnáisiúnta athbhreithnithe isteach láimhseáil a oireann níos fearr don timpeallacht imréitigh lárnach, ba cheart dlí an Aontais a leasú chun na caighdeáin sin a ionchorprú.

(31)  Chun a áirithiú go mbainisteoidh na hinstitiúidí a risíochtaí go leordhóthanach i bhfoirm aonad nó scaireanna i ngnóthais chomhinfheistíochta (GCanna), ba cheart na rialacha lena leagtar síos láimhseáil na risíochtaí sin a bheith íogair ó thaobh priacail de agus ba cheart dóibh trédhearcacht a chur chun cinn i leith risíochtaí foluiteacha GCanna. Dá bhrí sin, ghlac CBMB caighdeán athbhreithnithe lenar socraíodh ord tosaíochta soiléir de chineálacha cur chuige chun méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh i gcás na risíochtaí sin. Tá an leibhéal trédhearcachta maidir leis na risíochtaí foluiteacha léirithe san ord tosaíochta sin. Ba cheart Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a ailíniú leis na rialacha sin a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta.

(32)  Maidir le hinstitiúid a thugann gealltanas íosluacha ar mhaithe, sa deireadh, le cliaint miondíola le haghaidh infheistíocht i bhfoirm aonad nó scaireanna in GC lena n-áirítear mar chuid de scéim pinsin rialtas-urraithe phríobháideach, ní cheanglaítear ar an institiúid ná ar an ngnóthas a áirítear i raon feidhme an chomhdhlúthaithe stuamachta céanna aon íocaíocht a dhéanamh ach amháin i gcás ina dtitfidh luach scaireanna nó aonaid an chustaiméara in GC faoi bhun an mhéid faoi ráthaíocht ag ceann amháin nó níos mó de na pointí ama a shonraítear sa chonradh. Ní dócha, dá bhrí sin, go bhfeidhmeofar an gealltanas i gcleachtas. I gcás ina bhfuil gealltanas íosluacha institiúide teoranta do chéatadán den mhéid a rinne cliaint a infheistiú i dtosach i scaireanna nó aonad in GC (gealltanas seasta íosluacha) nó do mhéid a bhraitheann ar fheidhmíocht na táscairí airgeadais nó innéacsanna margaidh a fhad le ham áirithe, maolán a bheidh in aon difríocht dhearfach idir luach scaireanna nó aonaid an chustaiméara agus luach an mhéid faoi ráthaíocht ar dháta ar leith agus is leis an maolán sin a laghdófar an priacal don institiúid an méid faoi ráthaíocht a íoc amach. Is údar na cúiseanna sin uile le fachtóir coinbhéartaithe creidmheasa laghdaithe.

(33)  Agus iad ag ríomh luach risíochta idirbheart díorthach faoin gcreat priacail creidmheasa contrapháirtí, tá rogha ag na hinstitiúidí idir trí chur chuige chaighdeánaithe faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013: an Modh Caighdeánaithe (SM), an Modh um Marcáil ón Margadh (MMM) agus Modh na Risíochta Tosaigh (MNB).

(34)  Mar sin féin, ní aithnítear go hiomchuí sna trí chur chuige sin go laghdaíonn comhthaobhacht priacal sna risíochtaí. Tá a gcalabruithe as dáta agus ní léiríonn siad an t-ardleibhéal luaineachta a braitheadh le linn na géarchéime airgeadais. Ní aithnítear go hiomchuí iontu sochar na glanluachála ach oiread. Chun dul i ngleic leis na heasnaimh sin, chinn CBMB cur chuige nua caighdeánaithe chun luach risíochta risíochtaí díorthach a ríomh a chur in ionad SM agus MMM, cur chuige darb ainm an Cur Chuige Caighdeánaithe le haghaidh Priacal Creidmheasa Contrapháirtí (CCC-PCC). Ós rud é gur thug na caighdeáin idirnáisiúnta athbhreithnithe isteach cur chuige caighdeánaithe nua a oireann níos fearr don timpeallacht imréitigh lárnach, ba cheart dlí an Aontais a leasú chun na caighdeáin sin a ionchorprú.

(35)  Tá CCC-PCC níos íogaire ó thaobh priacail de ná SM agus MMM agus ba cheart, dá bhrí sin, ceanglais cistí dílse teacht as is fearr a léireoidh na priacail a bhaineann le hidirbhearta díorthach na n-institiúidí. Ag an am céanna, i gcás roinnt de na hinstitiúidí a úsáideann MMM faoi láthair, d’fhéadfadh sé go mbeadh CCC-PCC róchasta agus ualach róthrom ag baint leis, lena chur chun feidhme. Ba cheart leagan simplithe de CCC-PCC (“CCC-PCC simplithe”) a thabhairt isteach d’institiúidí a chomhlíonann critéir cháilitheachta réamhshainithe agus d’institiúidí ar cuid de ghrúpa iad a chomhlíonann na critéir sin ar bhonn comhdhlúite. Ós rud é gur lú an íogaireacht ó thaobh priacail de a bheidh ag an leagan simplithe sin ná atá ag CCC-PCC, ba cheart é a chalabrú chun a áirithiú nach ndéanfar gannmheastachán ar luach risíochta na n-idirbheart díorthach leis.

(36)  I gcás institiúidí ar beag ▌ na risíochtaí díorthach atá acu agus a úsáideann MMM nó MNB faoi láthair, d’fhéadfadh sé go mbeadh CCC-PCC agus CCC-PCC simplithe araon róchasta lena gcur chun feidhme. Dá bhrí sin, ba cheart MNB a choinneáil mar chur chuige malartach do na hinstitiúidí sin a chomhlíonann critéir cháilitheachta réamhshainithe agus d’institiúidí ar cuid de ghrúpa iad a chomhlíonann na critéir sin ar bhonn comhdhlúite, ach ba cheart é a athbhreithniú chun dul i ngleic lena phríomheasnaimh.

(37)  Chun treoir a thabhairt d’institiúid agus ceann de na cineálacha cur chuige atá ceadaithe á roghnú aici, ba cheart critéir shoiléire a thabhairt isteach. Ba cheart na critéir sin a bhunú ar an méid gníomhaíochtaí díorthach a dhéanann institiúid, rud a léiríonn an leibhéal sofaisticiúlachta ba cheart d’institiúid a bhaint amach chun luach na risíochta a ríomh.

(38)  Le linn na géarchéime airgeadais, ba mhór na caillteanais leabhair trádála a bhí i gceist i gcás roinnt institiúidí a bhí bunaithe san Aontas. I gcás cuid acu, níor leor an leibhéal caipitil a raibh sé de cheangal acu a bheith acu chun na caillteanais sin a fhritháireamh. Ar na cúiseanna sin, chuir CBMB deireadh le roinnt laigí sa láimhseáil stuamachta le haghaidh suíomhanna leabhair trádála, mar atá na ceanglais cistí dílse maidir le priacal margaidh.

(39)  In 2009, tugadh an chéad tacar athchóirithe chun críche ar an leibhéal idirnáisiúnta agus trasuíodh isteach i ndlí an Aontais iad trí bhíthin Threoir 2010/76/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(10). Mar sin féin, ní dheachaigh athchóiriú 2009 i ngleic leis na laigí struchtúracha sna ceanglais cistí dílse maidir le caighdeáin priacail margaidh. Mar gheall ar an easpa soiléireachta ó thaobh na teorann idir na leabhair thrádála agus na leabhair bhaincéireachta, bhí deiseanna ann arbatráiste rialála a dhéanamh, ach, mar gheall ar easpa íogaireachta sna ceanglais cistí dílse maidir le priacal margaidh, níorbh fhéidir raon iomlán na priacail ar a bhfuil institiúidí risíochta a ghabháil.

(40)  Chuir CBMB tús leis an athbhreithniú ó bhun ar an leabhar trádála (FRTB) chun aghaidh a thabhairt ar laigí struchtúracha na gceanglas cístí dílse maidir le caighdeáin priacail margaidh. Mar thoradh ar an obair sin foilsíodh, i mí Eanáir 2016, creat priacail margaidh athbhreithnithe. I mí na Nollag 2017, chomhaontaigh Grúpa na nGobharnóirí Banc Ceannais agus na gCeann Maoirseachta dáta cur chun feidhme an chreata priacail margaidh athbhreithnithe a shíneadh, d’fhonn am breise a thabhairt d’institiúidí an bonneagar córais riachtanach a fhorbairt agus do CBMB chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna áirithe a bhaineann leis an gcreat. Áirítear air sin athbhreithniú ar chalabrú an chur chuige chaighdeánaithe agus ar chalabrú chur chuige na samhla inmheánaí chun comhsheasmhacht a áirithiú le hionchais CBMB ar dtús báire. Tar éis bailchríoch a chur ar an athbhreithniú sin, agus sula ndéanfar measúnú tionchair chun tionchar na n-athbhreithnithe ar chreat BLT ar institiúidí san Aontas a mheas, ba cheart do na hinstitiúidí uile a bheadh faoi réir chreat BLT san Aontas tús a chur le tuairisciú na ríomhanna a dhíorthaítear ón gcur chuige caighdeánaithe athbhreithnithe. Chun na críche sin, d’fhonn na ríomhanna le haghaidh ceanglais tuairiscithe a dhéanamh lán-oibríochtúil i gcomhréir le forbairtí ar an leibhéal idirnáisiúnta, ba cheart an chumhacht chun gníomh a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (TFEU) a tharmligean chuig an gCoimisiún. Ba cheart don Choimisiún an gníomh tarmligthe sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2019. Ba cheart d’institiúidí tús a chur le tuairisciú an ríomha sin tráth nach déanaí ná bliain amháin i ndiaidh ghlacadh an ghnímh tharmligthe. Ina theannta sin, na hinstitiúidí a fuair formheas cur chuige na samhla inmheánaí athbhreithnithe i gcreat BLT a úsáid chun críocha tuairiscithe, ba cheart dóibh an ríomh faoi chur chuige na samhla inmheánaí a thuairisciú trí bliana tar éis a chur i bhfeidhm iomláin.

(41)  Ba cheart tabhairt isteach ceanglais tuairiscithe do chineálacha cur chuige BLT a mheas mar chéad chéim i dtreo creat BLT a chur chun feidhme go hiomlán san Aontas. Agus athbhreithnithe deiridh ar chreat BLT a rinne CBMB, agus torthaí thionchar na n‑athbhreithnithe sin ar institiúidí san Aontas agus ar chineálacha cur chuige BLT atá leagtha amach cheana féin sa Rialachán seo i ndáil le ceanglais tuairiscithe, á gcur san áireamh, ba cheart don Choimisiún, i gcás inarb iomchuí, togra reachtach a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle faoin 30 Meitheamh 2020 maidir leis an tslí ina bhféadfaí creat BLT a chur chun feidhme san Aontas chun ceanglais cistí dílse le haghaidh priacail mhargaidh a bhunú.

(42)  Ba cheart feidhm a bheith ag láimhseáil chomhréireach le haghaidh priacal margaidh freisin maidir le hinstitiúidí ag a bhfuil gníomhaíochtaí leabhair trádála teoranta, sa chaoi gur féidir le tuilleadh institiúidí ag a bhfuil gníomhaíochtaí beaga leabhair trádála an creat pracail creidmheasa a chur i bhfeidhm i gcás suíomhanna leabhair baincéireachta mar a leagtar amach faoi leagan athbhreithnithe den mhaolú le haghaidh gnó beag leabhair trádála. Ba cheart prionsabal na comhréireachta a chur san áireamh nuair a dhéanann an Coimisiún athmheasúnú ar an mbealach is ceart d’institiúidí le gnó meánmhéide leabhair trádála an ceanglas cistí dílse le haghaidh priacail mhargaidh a ríomh. Go háirithe, i bhfianaise na bhforbairtí ar an leibhéal idirnáisiúnta, ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar chalabrú na gceanglas cistí dílse le haghaidh priacal margaidh d’institiúidí le gnó meánmhéide leabhair trádála. Idir an dá linn, ba cheart na hinstitiúidí sin le gnó meánmhéide leabhair trádála, mar aon le hinstitiúidí le gnó beag leabhar trádála, a dhíolmhú ó na ceanglais tuairiscithe faoi BLT.

(43)  Ba cheart an creat risíochtaí móra a dhaingniú chun gur fearr a bheidh institiúidí in ann caillteanais a ionsú agus caighdeáin idirnáisiúnta a chomhlíonadh. Chun na críche sin, ba cheart cáilíocht níos fearr caipitil a úsáid mar bhonn caipitil chun teorainn na risíochtaí móra agus risíochtaí ar dhíorthaigh chreidmheasa a ríomh i gcomhréir le CCC-PCC. Ina theannta sin, ba cheart an teorainn leis na risíochtaí a d’fhéadfadh G-SIInna a bheith i leith G-SIInna eile a ísliú chun priacail shistéamacha a laghdú a bhaineann le hidirnaisc idir institiúidí móra agus leis an tionchar a d’fhéadfadh contrapháirtí G-SIInna a bheith acu ar an gcobhsaíocht airgeadais.

(44)  Cé go n-áirithíonn an cóimheas cumhdaigh ar leachtacht (“LCR”) go mbeidh institiúidí in ann strus mór a sheasamh go gearrthéarmach, ní áirithíonn sé go mbeidh struchtúr maoinithe cobhsaí ag na hinstitiúidí sin nuair a bheidh tréimhse níos faide i gceist. Is léir ar an gcaoi sin gur cheart ceanglas maoiniúcháin chobhsaí ceangailtí mionsonraithe a fhorbairt ar leibhéal an Aontais agus gur cheart é a chomhlíonadh i gcónaí chun nach mbeidh neamhréir aibíochta ró-thromchúiseacha idir sócmhainní agus dliteanais agus chun nach mbeifear ag brath go rómhór ar mhaoiniú mórdhíola gearrthéarmach.

(45)  Chun bheith comhsheasmhach le caighdeán mhaoinithe CBMB, ba cheart,mar sin, rialacha a ghlacadh chun an ceanglas maoiniúcháin chobhsaí a shainmhíniú mar chóimheas idir an méid maoiniúcháin chobhsaí atá ar fáil ag institiúid agus an méid cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh atá aici in imeacht bliana. Ba cheart an ceanglas cóimheasa glanchistiúcháin chobhsaí (‘CGCC’) a thabhairt ar an gceanglas ▌ ceangailteach sin. Ba cheart méid an chistiúcháin chobhsaí atá ar fáil a ríomh trí dhliteanais agus cistí dílse na hinstitiúide a iolrú faoi fhachtóirí iomchuí a léiríonn a leibhéil iontaofachta thar thréimhse aon bhliana CGCC. Ba cheart méid an chistiúcháin chobhsaí cheangailtigh a ríomh trí shócmhainní agus risíochtaí na hinstitiúid lasmuigh den chlár comhardaithe e a iolrú faoi fhachtóirí iomchuí a léiríonn a dtréithe leachtachta agus a n-aibíochtaí iarmhair thar thréimhse aon bhliana CGCC.

(46)  Ba cheart CGCC a shloinneadh mar chéatadán agus a shocrú ar íosleibhéal 100%, rud a thugann le fios go sealbhaíonn institiúid maoiniú cobhsaí leordhóthanach chun a riachtanais maoiniúcháin a riar thar thréimhse aon bhliana faoi ghnáthdhálaí agus faoi strus. Dá dtitfeadh a CGCC faoi bhun 100%, ba cheart don institiúid na ceanglais shonracha a chomhlíonadh a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 chun go dtabharfar a CGCC ar ais go dtí an t-íosleibhéal go tráthúil. Níor cheart cur i bhfeidhm na mbeart maoirseachta i gcás neamh-chomhlíonadh cheanglas CGCC a bheith uathoibríoch ▌. Ba cheart do na húdaráis inniúla na cúiseanna atá le neamh-chomhlíonadh cheanglas CGCC a mheas sula saineoidh siad bearta maoirseachta.

(47)  I gcomhréir leis na moltaí a rinne ÚBE sa tuarascáil uaidh an 15 Nollaig 2015 maidir le ceanglais glanchistiúcháin chobhsaí faoi Airteagal 510 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, ba cheart na rialacha maidir le CGCC a ríomh a ailíniú go dlúth le caighdeáin CBMB, lena n-airítear forbairtí sna caighdeáin sin i ndáil le láimhseáil idirbheart díorthach. Ós rud é gur gá roinnt sonraíochtaí Eorpacha a chur san áireamh chun a áirithiú nach mbeidh ceanglas CGCC ina chonstaic roimh mhaoiniú fhíorgheilleagar na hEorpa, áfach, tá údar maith ann roinnt coigeartaithe ar CGCC a cheap CBMB a ghlacadh chun ceanglas CGCC na hEorpa a shainiú. Molann ÚBE na coigeartuithe sin a thagann as an gcomhthéacs Eorpach, ar coigeartuithe iad a bhaineann den chuid is mó le láimhseáil shonrach le haghaidh: samhlacha faoi bhealach go ginearálta agus eisiúint bannaí cumhdaithe go háirithe; gníomhaíochtaí maoinithe trádála; coigilteas rialáilte lárnach; iasachtaí ráthaithe áite chónaithe; ▌ comhair chreidmheasa; CPLanna agus taisclanna lárnacha urrús (CSDanna) nach ndéanann aon chlaochlú aibíochta suntasach. Léiríonn an láimhseáil shonrach sin atá molta an chóir fhabhrach a chuirtear ar na gníomhaíochtaí sin i LCR na hEorpa, seachas mar a chuirtear i LCR a cheap CBMB. Ós rud é go gcomhlánaíonn CGCC an LCR, ba cheart an dá chóimheas sin a bheith comhsheasmhach le chéile ó thaobh sainiú agus calabrú de. Is fíor sin go háirithe i gcás fachtóirí cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh a chuirtear i bhfeidhm ar shócmhainní leachtachta ardcháilíochta LCR chun CGCC a ríomh ar cheart dóibh na sainithe agus na caolchorrlaigh atá i LCR na hEorpa a léiriú, beag beann ar chomhlíonadh na gceanglas ginearálta agus oibríochtúla sin a leagtar amach do ríomh an LCR agus nach bhfuil iomchuí i dtréimhse aon bhliana ríomh CGCC.

(48)  Lasmuigh de na sonraíochtaí Eorpacha, b’fhéidir go mbeadh tionchar mór ag láimhseáil ▌ idirbheart díorthach i CGCC a cheap CBMB ar ghníomhaíochtaí díorthach institiúidí agus, mar gheall air sin, ar mhargaí airgeadais na hEorpa agus ar rochtain ar roinnt oibríochtaí d’úsáideoirí deiridh. D’fhéadfadh sé go mbeadh tionchar míchuí míréireach ag tabhairt isteach CGCC a cheap CBMB ar idirbhearta díorthach agus ar roinnt idirbheart idirnasctha, lena n-áirítear gníomhaíochtaí imréitigh, mura ndéanfaí staidéir tionchair cainníochtúil leitheadacha agus comhairliúchán poiblí maidir leis an tabhairt isteach sin. An ceanglas breise gur gá idir 5% agus 20% de mhaoiniú cobhsaí a shealbhú i gcoinne dliteanais chomhlána díorthach, meastar go forleathan gur garbh an beart é chun priacail maoiniúcháin bhreise a ghabháil a bhaineann leis an méadú ar dhliteanais díorthach a d’fhéadfadh a bheith ann thar thréimhse aon bhliana, agus tá sé faoi bhreithniú ar leibhéal CBMB. D’fhéadfaí an ceanglas sin, a thabharfaí isteach ar leibhéal 5% i gcomhréir leis an rogha a d’fhág CBMB ag dlínse an fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh ar dhliteanais chomhlána díorthach a ísliú, a leasú ina dhiaidh sin, chun forbairtí ar leibhéal CBMB a chur san áireamh agus chun iarmhairtí neamhbheartaithe a d’fhéadfadh a bheith ann a sheachaint, amhail constaic a chur roimh dhea-fheidhmiú mhargaí airgeadais na hEorpa agus roimh sholáthar uirlisí fálaithe priacail d’institiúidí agus d’úsáideoirí deiridh, corparáidí san áireamh, chun a maoiniú a áirithiú mar chuspóir de chuid aontas na margaí caipitil.

(49)  Is é atá beartaithe leis an láimhseáil neamhshiméadrach a dhéanann CBMB ar chistiú gearrthéarmach, amhail comhaontuithe athcheannaigh (nuair nach dtugtar aitheantas do chistiú cobhsaí) agus iasachtú gearrthéarmach, amhail comhaontuithe athcheannaigh droim ar ais (nuair a cheanglaítear roinnt cistiúcháin chobhsaí a bheith ann – 10% má chomhthaobhaítear é le sócmhainní leachtachta ardcháilíochta (SLAL) leibhéal 1 de réir an tsainmhínithe sa LCR agus 15% i gcás idirbhearta eile) le cliaint airgeadais, naisc chistiúcháin ghearrthéarmaigh fhairsinge a dhíspreagadh idir cliaint airgeadais, toisc gur foinse idirnasctha iad na naisc sin agus gur deacra a bhíonn sé, mar thoradh orthu, institiúid áirithe a réiteach gan priacal gabhála a bheith ar an gcuid eile den chóras airgeadais i gcás cliseadh. Mar sin féin, tá calabrú na neamhshiméadrachta ▌róchoimeádach agus d’fhéadfadh sé difear a dhéanamh do leachtacht urrús a úsáidtear de ghnáth mar chomhthaobhacht in idirbhearta gearrthéarmacha, go háirithe i ndáil le bannaí ceannasacha, mar gur dócha go laghdóidh na hinstitiúidí méid a n-oibríochtaí ar na margaí athcheannaigh. D’fhéadfadh sé freisin go mbainfeadh sé d’éifeacht na ngníomhaíochtaí cruthaithe margaidh, mar go n-éascaíonn na margaí athcheannaigh bainistiú an fhardail is gá, rud a thiocfadh salach ar chuspóirí aontas na margaí caipitil. D’fhonn go leor ama a chur ar fáil do na hinstitiúidí iad féin a chur in oiriúint de réir a chéile don chalabrú coimeádach sin, ba cheart idirthréimhse a thabhairt isteach ar lena linn a dhéanfaí fachtóirí an ghlanchistiúcháin chobhsaí cheangailtigh a laghdú go sealadach. Ba cheart méid an laghdaithe shealadaigh i bhfachtóirí an ghlanchistiúcháin chobhsaí cheangailtigh a bheith ag brath ar chineálacha na n-idirbheart agus ar chineál na comhthaobhachta a úsáidtear sna hidirbhearta sin.

(50)  Le cois chalabrú sealadach fhachtóir an ghlanchistiúcháin chobhsaí cheangailtigh de chuid CBMB a bhfuil feidhm aige maidir le hidirbhearta gearrthéarmacha athcheannaigh droim ar ais le cliaint airgeadais a urrúsaítear le bannaí ceannasacha ▌, léiríodh gur gá roinnt coigeartuithe eile a dhéanamh chun a áirithiú nach gcuirfidh tabhairt isteach cheanglas CGCC bac ar leachtacht mhargaí na mbannaí ceannasacha. Le fachtóir an ghlanchistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 5 % de chuid CBMB a bhfuil feidhm aige maidir le SLAL leibhéal 1, lena n-áirítear bannaí ceannasacha, chaithfeadh na hinstitiúidí cistiú fadtéarmach neamhurrúsaithe a bheadh ar fáil a bheith faoi réir acu ag an gcéatadán sin, is cuma cén fad a bhfuil siad ag súil na bannaí ceannasacha a bheith acu. D’fhéadfadh sé gur dreasú breise a bheadh ansin d’institiúidí airgead tirim a thaisceadh i mbainc lárnacha seachas gníomhú mar phríomhdhéileálaithe agus leachtacht a sholáthar i margaí bannaí ceannasacha. Lena chois sin, níl sé comhsheasmhach leis an LCR a aithníonn leachtacht iomlán na sócmhainní sin, fiú nuair a bhíonn dianstrus leachtachta ann (caolchorrlach 0 %). Ba cheart, mar sin fachtóir an ghlanchistiúcháin chobhsaí cheangailtigh SLAL leibhéal 1 de réir an tsainmhínithe i LCR na hEorpa, lasmuigh de bhannaí cumhdaithe ardcháilíochta, a laghdú ó 5 % go 0 %.

(51)  Thairis sin, ba cheart SLAL leibhéal 1 uile, mar a shainmhínítear i LCR na hEorpa iad, seachas bannaí cumhdaithe sárcháilíochta, a fhaightear mar chorrlaigh athrúcháin i gconarthaí díorthacha, ba cheart dóibh sócmhainní díorthach a fhritháireamh, ach ní ghlacann CGCC arna fhorbairt ag CBMB ach airgead tirim a chomhlíonann coinníollacha an chreata giarála chun sócmhainní díorthach a fhritháireamh. Le haitheantas níos leithne sin do shócmhainní a fhaightear mar chorrlaigh athrúcháin, cuirfear le leachtacht na margaí bannaí ceannasacha, seachnófar pionósú na n-úsáideoirí deiridh a shealbhaíonn méideanna móra de bhannaí ceannasacha ach ar beag bannaí airgid tirim (ar nós cistí pinsin) a shealbhaíonn siad, agus seachnófar cur leis an teannas san éileamh ar airgead tirim sna margaí athcheannaigh.

(52)  Ba cheart feidhm a bheith ag ceanglas CGCC maidir leis na hinstitiúidí ar bhonn aonair agus ar bhonn comhdhlúite araon, mura dtarscaoilfidh na húdaráis inniúla cur i bhfeidhm ceanglas CGCC ar bhonn aonair. Murar tarscaoileadh cur i bhfeidhm ceanglas CGCC ar bhonn aonair, ba cheart, i bprionsabal, d’idirbhearta idir dhá institiúid atá san aon ghrúpa amháin nó san aon scéim cosanta institiúidí amháin fachtóirí siméadracha a fháil i ndáil le cistiú cobhsaí atá ar fáil agus cistiú cobhsaí ceangailteach chun nach mbeidh caillteanas cistiúcháin ann sa mhargadh aonair agus nach gcuirfear bac ar bhainistiú éifeachtach leachtachta i ngrúpaí Eorpacha ina mbainistítear leachtacht go lárnach. Níor cheart an láimhseáil shiméadrach fhabhrach sin a thabhairt ach i gcás idirbhearta laistigh de ghrúpa nuair a bheidh na cosaintí uile is gá ar bun, ar bhonn critéir bhreise i gcás idirbhearta trasteorann, agus níor cheart sin a dhéanamh ach má d’fhormheas na húdaráis inniúla lena mbaineann é mar nach féidir a thoimhdiú go bhfaighidh institiúidí ar deacair dóibh a n‑oibleagáidí íocaíochta a chomhlíonadh tacaíocht chistiúcháin i gcónaí ó ghnóthais eile sa ghrúpa céanna leo nó sa scéim cosanta institiúidí céanna leo.

(53)  Ba cheart an deis a thabhairt d’institiúidí beaga neamhchasta úsáid a bhaint as leagan simplithe de cheanglas CGCC. Ba cheart, leis an leagan simplithe nach bhfuil chomh mionsonraithe céanna de CGCC, gan an oiread céanna pointí sonraí a bhailiú, rud a laghdódh castacht an ríomha do na hinstitiúidí sin i gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, ach a áiritheodh ag an am céanna go gcoinneodh na hinstitiúidí sin fós fachtóir cistiúcháin chobhsaí leordhóthanaí trí bhíthin calabrú a bheadh chomh coimeádach le, nó níos coimeádaí ná, calabrú cheanglas CGCC lánfheidhme. Ba cheart d’údaráis inniúla bheith ábalta, áfach, a cheangal ar institiúidí beaga neamhchasta go gcuirfeadh siad ceanglas CGCC lánfheidhme i bhfeidhm in ionad an leagain shimplithe.

(54)  Ba cheart aird chuí a thabhairt ar na ceanglais cistiúcháin chobhsaí is infheidhme i dtríú tíortha agus comhdhlúthú á dhéanamh ar fhochuideachtaí sna tíortha sin. Dá réir sin, níor cheart do rialacha comhdhlúthaithe san Aontas láimhseáil níos fabhraí a thabhairt isteach le haghaidh cistiú cobhsaí atá ar fáil agus cistiú cobhsaí ceangailteach i bhfochuideachtaí tríú tír ná an láimhseáil atá le fáil faoi dhlí náisiúnta na dtríú tíortha sin.

(55)  Ba cheart é a bheith de cheangal ar na hinstitiúidí tuairisciú chuig a n-údaráis inniúla san airgeadra tuairiscithe faoin CGCC ceangailteach le haghaidh na n-ítimí uile agus, ar leithligh, le haghaidh ítimí arna n-ainmniú i ngach airgeadra suntasacha chun a áirithiú go ndéanfar maoirseacht iomchuí ar neamhréir féideartha airgeadraí. Níor cheart do cheanglas CGCC aon cheanglais tuairiscithe dhúbailte, nó ceanglais tuairiscithe, nach bhfuil i gcomhréir leis na rialacha atá i bhfeidhm, a chur ar na hinstitiúidí agus ba cheart go leor ama a thabhairt do na hinstitiúidí chun iad féin a ullmhú le haghaidh teacht i bhfeidhm ceanglais tuairiscithe nua.

(56)  Ós rud é gur bunphrionsabal ag aon chóras baincéireachta fónta é soláthar faisnéise fiúntaí inchomparáide ar chomh-mhéadracht phríomhphriacal, tá sé ríthábhachtach an neamhshiméadracht faisnéise a laghdú a mhéid is féidir agus an inchomparáideacht a éascú idir próifílí priacail institiúidí creidmheasa laistigh de dhlínse agus ó dhlínse go dlínse. D’fhoilsigh CBMB caighdeáin athbhreithnithe Cholún 3 ar nochtadh in Eanáir 2015 chun inchomparáideacht, cáilíocht agus comhsheasmhacht nochtadh rialála na n-institiúidí don mhargadh a fheabhsú. Dá bhrí sin, is iomchuí na ceanglais nochta atá ann faoi láthair a leasú chun na caighdeáin nua sin a chur chun feidhme.

(57)  Dar le freagróirí ar Ghlao an Choimisiún ar fhianaise ar chreat rialála seirbhísí airgeadais an Aontais Eorpaigh, tá na ceanglais maidir le nochtadh atá ann faoi láthair míréireach agus cuireann siad ualach rómhór ar institiúidí beaga. Gan dochar do nochtadh a ailíniú níos dlúithe le caighdeáin idirnáisiúnta, ní mór é a bheith de cheangal ar institiúidí beaga neamhchasta, nochtadh a dhéanamh ina mbeidh níos lú mionsonraithe ná mar a bheadh i nochtadh a dhéanfadh na hinstitiúidí móra agus gan an nochtadh sin a bheith le déanamh acu chomh minic sin, agus ar an gcaoi sin laghdófar an t-ualach riaracháin atá orthu.

(58)  Ba cheart roinnt soiléirithe a dhéanamh maidir le nochtadh aisíocaíochta. Ba cheart na ceanglais nochta i dtaca leis an luach saothair a leagtar amach sa Rialachán seo a bheith comhoiriúnach leis na rialacha maidir le luach saothair, is é sin, beartais agus cleachtais luacha saothair a bhunú agus a chothabháil le haghaidh na gcatagóirí foirne sin a mbíonn tionchar iarbhír ag a gcuid gníomhaíochtaí gairmiúla ar phróifíl priacail na n-institiúidí agus atá i gcomhréir le bainistiú priacail éifeachtach. Thairis sin, na hinstitiúidí a fuair maolú ar rialacha aisíocaíochta áirithe, ba cheart é a bheith de cheanglas orthu faisnéis a nochtadh ar an maolú sin.

(59)  Tá fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) ar cheann de cholúin taca gheilleagar an Aontais mar gheall ar an ról bunúsach atá acu i leith fás eacnamaíoch a chruthú agus fostaíocht a sholáthar. Ós rud é gur lú an priacal sistéamach a iompraíonn FBManna ná corparáidí eile, ba cheart gur ísle na ceanglais chaipitil a bheadh ar FBManna ná mar a bheadh ar chorparáidí móra, chun a áirithiú go ndéanfaidh na bainc an cistiú is fearr is féidir ar na FBManna. Faoi láthair, tá risíochtaí FBManna suas le EUR 1,5 milliún faoi réir laghdú 23,81% i méid risíochta atá ualaithe de réir priacail. Ós rud é nach léiríonn an tairseach sin EUR 1,5 milliún do risíocht FBManna athrú ar an bpriacal a bhaineann le FBM, ba cheart an laghdú ar cheanglais chaipitil a leathnú go gcumhdóidh sé risíochtaí FBManna ▌ a fhad le EUR 2,5 milliún agus ▌ ba cheart an chuid sin de risíocht FBM atá thar EUR 2,5 milliún a bheith faoi réir laghdú 15% i gceanglais chaipitil.

(60)  Tá infheistíochtaí sa bhonneagar ríthábhachtach chun iomaíocht na hEorpa a neartú agus chun cruthú post a spreagadh. Tá téarnamh gheilleagar an Aontais agus an fás a thiocfaidh air amach anseo ag brath cuid mhór ar chaipiteal a bheith ar fáil le haghaidh infheistíochtaí straitéiseach ar an mbonneagar atá suntasach ar scála Eorpach, lena n-áirítear líonraí leathanbhanda agus fuinnimh chomh maith leis an mbonneagar iompair lena n-áirítear bonneagar leictrea-shoghluaisteachta, go háirithe i láir thionsclaíochta; oideachas, taighde agus nuálaíocht; fuinneamh in-athnuaite agus éifeachtúlacht fuinnimh. Tá an Plean Infheistíochta don Eoraip dírithe ar chistiú breise a spreagadh le haghaidh tionscadail bhonneagair atá inmharthana trí, inter alia, foinsí príobháideacha cistiúcháin breise a chur i gcúrsaíocht. Is an t-ábhar imní atá ag roinnt infheisteoirí ionchasacha go síltear nach bhfuil tionscadail inmharthana ann agus gur beag an cumas atá ann priacal a mheas mar is ceart mar gheall ar iad a bheith casta ó nádúr.

(61)  Chun infheistíochtaí príobháideacha agus poiblí i dtionscadail bhonneagair a spreagadh, tá sé ríthábhachtach timpeallacht rialála a leagan síos lenar féidir tionscadail bhonneagair ardcháilíochta a chur chun cinn agus priacail d’infheisteoirí a laghdú. Go háirithe, ba cheart ceanglais cistí dílse le haghaidh risíochtaí ar thionscadail bhonneagair a laghdú ar choinníoll go gcomhlíonann siad tacar critéar lenar féidir a bpróifíl priacail a laghdú agus intuarthacht na sreabh airgid thirim a fheabhsú. Ba cheart don Choimisiún an fhoráil maidir le tionscadail bonneagair ardcháilíochta a athbhreithniú chun measúnú a dhéanamh ar: tionchar na forála ar an méid infheistíochtaí bonneagair a rinne institiúidí agus cáilíocht na n-infheistíochtaí i dtaca leis an gcuspóir atá ag an Aontas dul i dtreo geilleagar ísealcharbóin a bheidh seasmhach ó thaobh na haeráide de agus ciorclach; agus a leordhóthanaí atá an fhoráil ó thaobh stuamachta de. Lena chois sin, ba cheart don Choimisiún a fhiafraí de féin ar cheart raon na bhforálacha sin a leathnú go gcumhdóidh sé infheistíochtaí bonneagair a dhéanann corparáidí.

(62)  Mar a mhol ÚBE, an tÚdarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) (ESMA), a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(11) agus an Banc Ceannais Eorpach, ba cheart CLanna, mar gheall ar an tsamhail ghnó ar leith atá acu, a dhíolmhú ón gcóimheas luamhánaithe, toisc go bhfuil sé de cheanglas orthu ceadúnas baincéireachta a fháil chun rochtain a fháil ar shaoráidí bainc ceannais thar oíche agus chun a róil a chomhlíonadh mar phríomhéascaitheoirí cuspóirí tábhachtacha polaitiúla agus rialála in earnáil an airgeadais.

(63)  Ina theannta sin, risíochtaí TLUanna a údaraítear mar institiúidí creidmheasa agus risíochtaí institiúidí creidmheasa a ainmnítear i gcomhréir le Airteagal 54(2) de Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(12), amhail iarmhéideanna airgid thirim a thagann as cuntais airgid a sholáthar do rannpháirtithe i gcóras socraíochta urrús agus do shealbhóirí cuntais urrús, nó a thagann as cuntais airgid a ghlacadh ó na rannpháirtithe agus na sealbhóirí sin, ba cheart iad a eisiamh ó thomhas iomlán risíochtaí de dheasca nach gcruthaítear leo priacal maidir le giaráil iomarcach mar úsáidtear na hiarmhéideanna airgid thirim sin chun idirbhearta a shocrú i gcórais socraíochta urrús.

64)  Ós rud é gur sprioc-chaipitil ina léirítear ionchais mhaoirseachta í an treoir maidir le cistí breise dílse dá dtagraítear i dTreoir 2013/36/AE, níor cheart í a bheith faoi réir nochtadh éigeantach ná toirmeasc ar nochtadh arna dhéanamh ag údaráis inniúla faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 nó faoin Treoir sin.

(65)  Chun a áirithiú go saineofar go hiomchuí roinnt forálacha teicniúla sonracha de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus chun go gcuirfear san áireamh forbairtí féideartha áirithe sna caighdeáin ar an leibhéal idirnáisiúnta, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún: i dtaca leis an liosta de na táirgí nó na seirbhísí ar féidir a mheas go bhfuil a sócmhainní agus a ndliteanais idirspleách a leasú; i dtaca leis an liosta de na bainc forbartha iltaobhacha a leasú; i dtaca leis na ceanglais maidir le priacal margaidh a thuairisciú a leasú; agus i dtaca le ceanglais bhreise leachtachta a shonrú. Sula nglacfar na gníomhartha sin, tá sé ríthábhachtach go ndéanfaidh an Coimisiún comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear comhairliúcháin ar leibhéal saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr(13). Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(66)  Ba cheart comhchuibhiú comhsheasmhach na gceanglas a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a áirithiú leis na caighdeáin theicniúla. Ós rud é gur comhlacht é ÚBE a bhfuil saineolas an-speisialaithe aige, ba cheart sainordú a thabhairt dó dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a dhréachtú, nach mbeadh roghanna beartais ag baint leo, le cur faoi bhráid an Choimisiúin. Ba cheart caighdeáin rialála teicniúla a fhorbairt sna réimsí seo a leanas: comhdhlúthú stuamachta, cistí dílse, TLAC, láimhseáil risíochtaí a urraítear le morgáistí ar mhaoin dhochorraithe, infheistíochtaí cothromais i gcistí, ríomh an chaillteanais i gcás mainneachtana faoin gCur Chuige Inmheánach Bunaithe ar Rátálacha maidir le priacal creidmheasa, priacal margaidh, risíochtaí móra agus leachtacht. Ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún na caighdeáin theicniúla rialála sin a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe de bhun Airteagal 290 CFAE agus i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010. Ba cheart don Choimisiún agus do ÚBE a áirithiú go bhféadfaidh na hinstitiúidí go léir lena mbaineann na caighdeáin agus na ceanglais sin a chur i bhfeidhm ar bhealach atá comhréireach le cineál, scála agus castacht na n-institiúidí sin agus a ngníomhaíochtaí.

(67)  Chun gur fusa nochtadh a chur i gcomparáid le nochtadh eile, ba cheart sainordú a thabhairt do ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme a cheapadh lena mbunófar teimpléid chaighdeánaithe nochta lena gcumhdófaí na ceanglais nochta shubstaintiúla uile a leagtar amach i Rialachán (AE) 575/2013. Agus é ag forbairt na gcaighdeán sin, ba cheart do ÚBE méid agus castacht na n-institiúidí chomh maith le nádúr agus leibhéal an phriacail a bhaineann lena ngníomhaíochtaí a chur san áireamh. Ba cheart do ÚBE tuairisciú ar an áit is féidir feabhas a chur ar phacáiste tuairiscithe maoirseachta an Aontais ó thaobh raoin, gráinneachta nó minicíochta de agus moltaí nithiúla, ar a laghad, a dhéanamh, maidir leis an dóigh chun meánchostais chomhlíonta na n-institiúidí beaga a laghdú 20 % nó níos mó agus iad a laghdú 10 %, ar a laghad, trí na ceanglais a shimpliú go hiomchuí. Ba cheart sainordú a thabhairt do ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme a fhorbairt a ghabhfaidh leis an tuarascáil sin. Ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme de bhun Airteagal 291 CFAE agus i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

(68)  Chun gur fusa do na hinstitiúidí na rialacha a leagtar amach sa Rialachán seo agus i dTreoir 2013/36/AE a chomhlíonadh, agus na caighdeáin rialála teicniúla, na rialacha teicniúla cur chun feidhme, na treoirlínte agus na teimpléid arna nglacadh chun na rialacha sin a chur chun feidhme a chomhlíonadh chomh maith, ba cheart do ÚBE uirlis TF a fhorbairt a bheidh dírithe ar institiúidí a stiúradh trí na forálacha ábhartha, na caighdeáin, na treoirlínte agus na teimpléid de réir a méide agus a samhla gnó.

(69)  Chomh maith le tuairisc a dhéanamh maidir le laghduithe costais féideartha, faoi cheann … [12 mhí tar éis an dáta a dtiocfaidh an Rialachán leasaitheach seo i bhfeidhm], ba cheart do ÚBE - i gcomhar leis na húdaráis uile ábhartha, is é sin na húdaráis sin atá freagrach as maoirseacht stuamachta, as réiteach agus as scéimeanna ráthaithe taiscí agus go háirithe an Córas Eorpach Banc Ceannais (CEBC) — tuarascáil féidearthachta a chur i dtoll a chéile maidir le córas comhsheasmhach comhtháite a cheapadh le haghaidh sonraí staidrimh, sonraí réitigh agus sonraí stuamachta a bhailiú. Agus aird á tabhairt ar an obair a rinne CEBC roimhe seo maidir le bailiú sonraí, ba cheart, sa tuarascáil sin, anailís costas agus sochar a chur ar fáil maidir le pointe bailithe sonraí lárnach a chruthú do chóras tuairiscithe sonraí comhtháite a mhéid a bhaineann le sonraí staidrimh agus rialála le haghaidh na n-institiúidí uile atá lonnaithe san Aontas. Ba cheart, sa chóras sin, i measc rudaí eile, sainmhínithe agus caighdeáin chomhsheasmhacha a úsáid maidir leis na sonraí atá le bailiú, agus malartú faisnéise iontaofa buan idir na húdaráis inniúla a ráthú, lena n-áiritheofar rúndacht dhian na sonraí a bhaileofar, deimhniú láidir agus bainistiú ceart na rochtana ar an gcóras agus an a chibearshlándáil, chomh maith. Is é is aidhm leis an lárú agus an comhchuibhiú sin ar an bpróiseas tuairiscithe Eorpach, gan iarrataí iolracha atá comhchosúil nó comhionann a bheith á ndéanamh ag údaráis éagsúla agus leis sin, an t-ualach riaracháin agus airgeadais a laghdú go suntasach do na húdaráis inniúla agus do na hinstitiúidí araon. Ba cheart don Choimisiún, i gcás inarb iomchuí, agus an tuarascáil féidearthachta le ÚBE á cur san áireamh, togra reachtach a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

(70)  Ba cheart é a bheith mar aidhm ag na húdaráis ábhartha inniúla nó ainmnithe go seachnófaí aon fhoirm d’úsáid dhúbailteach nó neamh-chomhsheasmhach na gcumhachtaí macrastuamachta a leagtar síos i Rialachán (AE) 575/2013 agus i dTreoir 2013/36/AE. Go háirithe, ba cheart do na húdaráis inniúla nó ainmnithe ábhartha a mheas go cuí an bhfuil na bearta a dhéanann siad faoi Airteagal 124, 164 nó 458 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 dúbailteach nó neamh‑chomhsheasmhach le bearta eile atá ann faoi láthair nó a bheidh ann amach anseo faoi Airteagal 133 de Threoir 2013/36/AE.

(71)  Dá bhrí sin, i bhfianaise na leasuithe ar láimhseáil risíochtaí ar CPLCanna, go sonrach na leasuithe ar láimhseáil ranníocaíochtaí institiúidí le cistí mainneachtana CPLCanna, a leagtar síos sa Rialachán seo, ba cheart leasú a dhéanamh dá réir sin ar na forálacha ábhartha i Rialachán (AE) Uimh. 648/2012(14), forálacha a tugadh isteach sa Rialachán sin leis an Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus ina leagtar amach go mionsonraithe ríomh caipitil hipitéisigh CPLanna a úsáideann na hinstitiúidí ansin chun a gceanglais cistí dílse a ríomh.

(72)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon gníomhartha dlí de chuid an Aontais atá ann cheana lena n‑áirithítear ceanglais stuamachta atá i bhfeidhm maidir le hinstitiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta ar fud an Aontais a dhaingniú agus a athscagadh, a bhaint amach go leordhóthanach ach gur féidir, mar gheall ar a bhfairsinge agus ar a n-éifeachtaí, na cuspóirí sin a bhaint amach níos fearr ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

(73)  D’fhonn go mbeifear in ann dídhílsiú ordúil a dhéanamh ó shealúchais árachais nach bhfuil faoi réir maoirseacht fhorlíontach, ba cheart leagan leasaithe de na forálacha idirthréimhseacha i ndáil leis an díolúine ó shealúchais árachais a asbhaint i gcuideachtaí árachais a chur i bhfeidhm le héifeacht chúlghabhálach ón 1 Eanáir 2019.

(74)  Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 mar a leanas:

(1)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagail 1 agus 2:"

“Airteagal 1

Raon feidhme

Leagtar síos leis an Rialachán seo rialacha aonfhoirmeacha maidir le ceanglais stuamachta ghinearálta nach mór d’institiúidí, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais agus cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais measctha atá faoi mhaoirsiú Threoir 2013/36/AE a chomhlíonadh i ndáil leis na nithe seo a leanas:

   (a) ceanglais cistí dílse a bhaineann le gnéithe de phriacal creidmheasa, priacal margaidh, priacal oibriúcháin ▌, priacal socraíochta agus giaráil atá go hiomlán inchainníochtaithe, aonfhoirmeach agus caighdeánaithe;
   (b) ceanglais a chuireann teorainneacha le risíochtaí móra;
   (c) ceanglais leachtachta a bhaineann le priacal leachtachta atá go hiomlán inchainníochtaithe, aonfhoirmeach agus caighdeánaithe;
   (d) ceanglais tuairiscithe a bhaineann le pointí (a), (b) agus (c);
   (e) ceanglais maidir le nochtadh poiblí.

Leagtar síos leis an Rialachán seo rialacha aonfhoirmeacha maidir leis na ceanglais cistí dílse agus dliteanas incháilithe a chomhlíonfaidh eintitis réitigh ar institiúidí domhanda a bhfuil tábhacht shistéamach leo (G-SIInna) iad nó cuid de G-SIInna agus fochuideachtaí suntasacha de G-SIInna neamh-AE.

Ní rialaítear leis an Rialachán seo na ceanglais atá ar údaráis inniúla maidir le nochtadh i réimse na rialála stuamachta agus na maoirseachta institiúidí mar a leagtar amach i dTreoir 2013/36/AE.

Airteagal 2

Cumhachtaí maoirseachta

   1. D’fhonn a áirithiú go gcomhlíonfar an Rialachán seo, beidh na cumhachtaí ag na húdaráis inniúla a leagtar amach i dTreoir 2013/36/AE agus leanfaidh siad na nósanna imeachta atá inti agus sa Rialachán seo.
   2. D’fhonn a áirithiú go gcomhlíonfar an Rialachán seo, beidh na cumhachtaí ag na húdaráis réitigh a leagtar amach i dTreoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle* agus leanfaidh siad na nósanna imeachta atá inti agus sa Rialachán seo.
   3. Chun a áirithiú go gcomhlíonfar na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanas incháilithe, oibreoidh údaráis inniúla agus údaráis réitigh i gcomhar le chéile.
   4. Chun críocha comhlíonadh a áirithiú laistigh dá n-inniúlachtaí faoi seach, áiritheoidh an Bord Aonair Réitigh, arna bhunú ag Airteagal 42 de Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle**, agus an Banc Ceannais Eorpach, i ndáil le hábhair a bhaineann leis na cúraimí a thugtar dó le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013*** ón gComhairle, go ndéanfar faisnéis ábhartha a mhalartú go rialta iontaofa.

______________

* Treoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear creat um théarnamh agus réiteach na n-institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Treoir 82/891/CEE ón gComhairle, agus Treoracha 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/AE, 2012/30/AE agus 2013/36/AE, agus Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010 agus (AE) Uimh. 648/2012, ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a aisghairm (IO L 173, 12.6.2014, lch. 190).

** Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 225, 30.7.2014, lch. 1).

*** Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 an 15 Deireadh Fómhair 2013 lena dtugtar cúraimí sonracha don Bhanc Ceannais Eorpach maidir le beartais a bhaineann le maoirseacht stuamachta ar institiúidí creidmheasa (IO L 287, 29.10.2013, lch. 63).”;

"

(2)  leasaítear Airteagal 4 mar a leanas:

(a)  leasaítear mír 1 mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (7):"

“(7) ciallaíonn “gnóthas comhinfheistíochta” nó “(GC)” GCUI mar a shainmhínítear é in Airteagal 1 de Threoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle nó ciste infheistíochta malartach (CIM) mar a shainmhínítear é i bpointe (a) d’Airteagal 4(1) de Threoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle**;

______________

* Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú forálacha reachtaíochta, rialúchán agus riaracháin a bhaineann le gnóthais le haghaidh comhinfheistíocht in urrúis inaistrithe (GCUI) (IO L 302, 17.11.2009, lch. 32).

** Treoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha agus lena leasaítear Treoracha 2003/41/CE agus 2009/65/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 1060/2009 agus (AE) Uimh. 1095/2010 (IO L 174, 1.7.2011, lch. 1).”;

"

(ii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (20):"

“(20) ciallaíonn ‘cuideachta shealbhaíochta airgeadais’ institiúid airgeadais ar institiúidí airgeadais a fochuideachtaí uile nó an chuid is mó díobh agus nach cuideachta shealbhaíochta airgeadais mheasctha í; is éard is fochuideachtaí de chuid institiúid airgeadais ann, institiúidí nó institiúidí airgeadais, den chuid is mó, ar institiúid ceann amháin díobh ar a laghad agus a mbaineann níos mó ná 50 % de chothromas, de shócmhainní comhdhlúite, d’ioncam nó de phearsanra na hinstitiúide airgeadais nó de tháscaire eile de chuid na hinstitiúide airgeadais sin a mheasann a húdarás inniúil atá ábhartha, le fochuideachtaí ar institiúidí nó institiúidí airgeadais iad;”;

"

(iii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (26):"

“(26) ciallaíonn ‘institiúid airgeadais’ gnóthas seachas institiúid agus seachas cuideachta shealbhaíochta airgeadais, arb é a phríomhghníomhaíocht sealúchais a fháil nó ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí a liostaítear i bpointí 2 go 12 agus i bpointe 15 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2013/36/AE a shaothrú, lena n-áirítear cuideachta shealbhaíochta airgeadais, cuideachta shealbhaíochta airgeadais mheasctha, institiúid íocaíochta mar a shainmhínítear í i bpointe (4) d’Airteagal 4 de Threoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*, agus cuideachta bainistíochta sócmhainní, ach ní áirítear leis cuideachtaí sealbhaíochta árachais agus cuideachtaí sealbhaíochta árachais gníomhaíochtaí measctha mar a shainmhínítear iad, faoi seach, i bpointí (f) agus (g) d’Airteagal 212(1) de Threoir 2009/138/CE;”;

__________________

* Treoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach, lena leasaítear Treoracha 2002/65/CE, 2009/110/CE agus 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/64/CE (IO L 337, 23.12.2015, lch. 35).”;

"

(iv)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (28):"

“(28) ‘ciallaíonn ‘máthairinstitiúid i mBallstát’ institiúid i mBallstát a bhfuil institiúid nó institiúid airgeadais nó gnóthas seirbhísí coimhdeacha mar fhochuideachta aici, a bhfuil rannpháirtíocht aici in institiúid, in institiúid airgeadais nó i ngnóthas seirbhísí coimhdeacha, agus nach bhfuil ina fochuideachta í de chuid institiúid eile atá údaraithe sa Bhallstát céanna, ná ina fochuideachta de chuid cuideachta sealbhaíochta airgeadais nó de chuid cuideachta sealbhaíochta airgeadais measctha atá bunaithe sa Bhallstát céanna”;

"

(v)  cuirtear na pointí seo a leanas isteach:"

“(29a) ciallaíonn ‘máthairghnólacht infheistíochta i mBallstát’ máthairinstitiúid i mBallstát ar gnólacht infheistíochta í;

   (29b) ciallaíonn ‘máthairghnólacht infheistíochta AE’ máthairinstitiúid AE ar gnólacht infheistíochta í;
   (29c) ciallaíonn ‘máthairinstitiúid chreidmheasa i mBallstát’ máthairinstitiúid i mBallstát ar institiúid creidmheasa í;
   (29d) ciallaíonn ‘máthairinstitiúid creidmheasa AE’ máthairinstitiúid AE ar institiúid creidmheasa í;”;

"

(vi)  i bpointe (39), cuirtear an mhír seo a leanas leis:"

“Ní mheastar gur grúpa cliant nasctha iad beirt nó triúr daoine nádúrtha nó dlítheanacha a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (a) nó (b) mar go bhfuil siad risíochta go díreach ar CPL céanna chun críocha gníomhaíochtaí imréitigh;”;

"

(vii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (41):"

“(41) ciallaíonn ‘maoirseoir comhdhlúthaithe’ údarás inniúil atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar bhonn comhdhlúite i gcomhréir le hAirteagal 111 de Threoir 2013/36/AE;”;

"

(viii)  i bpointe (71), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an fhrása réamhráitigh i bpointe (b):"

“(b) chun críocha Airteagal 97, ciallaíonn sé suim na méideanna seo a leanas:”;

"

(ix)  i bpointe (72), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

“(a) is margadh rialáilte nó margadh tríú tír é a mheastar a bheith coibhéiseach le margadh rialáilte i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i bpointe (a) d’Airteagal 25(4) de Threoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*;

__________________

* Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais lena leasaítear Treoir 2002/92/AE ón gComhairle agus Treoir 2011/61/AE (IO L 173, 12.6.2014, lch. 349).”;

"

(x)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (86):"

“(86) ciallaíonn ‘leabhar trádála’ gach suíomh in ionstraimí airgeadais agus i dtráchtearraí arna sealbhú ag institiúid le hintinn trádála, d’fhonn suíomhanna arna sealbhú le hintinn iad a thrádáil a fhálú ▌, i gcomhréir le hAirteagal 104 ▌;”;

"

(xi)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (91):"

“(91) ciallaíonn ‘risíocht trádála’ risíocht reatha, lena n-áirítear corrlach athrúcháin atá dlite don chomhalta imréitigh ach nach bhfuarthas fós agus aon risíocht a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo de chuid comhalta imréitigh nó de chuid cliaint ar CPL a eascraíonn as conarthaí agus idirbhearta a liostaítear i bpointí (a), (b) agus (c) d’Airteagal 301(1), mar aon le corrlach tosaigh;”;

"

(xii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (96):"

“(96) ciallaíonn ‘fálú inmheánach’ suíomh lena bhfritháirítear na heilimintí priacail comhpháirtí idir suíomh sa leabhar trádála agus suíomh amháin nó níos mó sa leabhar neamhthrádála nó idir dhá dheasca trádála;”;

"

(xiii)  i bpointe (127), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

“(a) tá na hinstitiúidí faoi chuimsiú na scéime cosanta institiúidí céanna dá dtagraítear in Airteagal 113(7) nó tá siad cleamhnaithe go buan le comhlacht lárnach trí bhíthin líonra;”;

"

(xiv)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (128):"

“(128) ciallaíonn ‘ítimí indáilte’ méid an bhrabúis ag deireadh na bliana airgeadais deiridh móide aon bhrabús a thugtar ar aghaidh agus aon chúlchistí atá ar fáil chuige sin sula ndéanfar dáileacháin ar shealbhóirí ionstraimí cistí dílse lúide aon chaillteanais a thugtar ar aghaidh, aon bhrabúis atá neamh-indáilte de bhun dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta nó fhodhlíthe na hinstitiúide, agus aon suimeanna a chuirtear i gcúlchistí neamh-indáilte i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is nó le reachtanna na hinstitiúide, i ngach cás maidir le catagóir sonrach na n‑ionstraimí cistí dílse lena mbaineann dlí an Aontais, an dlí náisiúnta, fodhlíthe na n-institiúidí nó reachtanna; agus brabúis, caillteanais agus cúlchistí den chineál sin á gcinneadh ar bhonn chuntas aonair na hinstitiúide seachas ar bhonn na gcuntas comhdhlúite;”;

"

(xv)  cuirtear na pointí seo a leanas leis:"

“(130) ciallaíonn ‘údarás réitigh’ údarás réitigh mar a shainmhínítear é i bpointe (18) d’Airteagal 2(1) de Threoir 2014/59/AE;

   (131) ciallaíonn ‘eintiteas réitigh’ eintiteas réitigh mar a shainmhínítear é i bpointe (83a) d’Airteagal 2(1) de Threoir 2014/59/AE;
   (132) ciallaíonn ‘grúpa réitigh’ grúpa réitigh mar a shainmhínítear é i bpointe (83b) d’Airteagal 2(1) de Threoir 2014/59/AE;
   (133) ciallaíonn ‘institiúid dhomhanda a bhfuil tábhacht shistéamach léi’ nó “G-SII” G-SII a sainaithníodh i gcomhréir le hAirteagal 131(1) agus (2) de Threoir 2013/36/AE;
   (134) ciallaíonn ‘institiúid dhomhanda neamh-AE a bhfuil tábhacht shistéamach léi” nó “G-SII neamh-’AE grúpa banc domhanda lena bhfuil tábhacht shistéamach nó banc (G-SIBanna) nach G‑SII é agus atá ar liosta na G-SIBanna a fhoilsíonn an Bord um Chobhsaíocht Airgeadais, liosta a thabharfar cothrom le dáta go rialta;
   (135) ciallaíonn ‘fochuideachta ábhartha’ fochuideachta a chomhlíonann, ar bhonn aonair nó ar bhonn comhdhlúite, aon cheann de na coinníollacha seo a leanas:
   (a) sealbhaíonn an fhochuideachta níos mó ná 5 % de shócmhainní comhdhlúite atá ualaithe ó thaobh priacail a máthairghnóthais bunaidh;
   (b) gineann an fhochuideachta níos mó ná 5 % d’ioncam oibriúcháin iomlán a máthairghnóthais bunaidh;
   (c) is mó tomhas iomlán na risíochtaí, dá dtagraítear in Airteagal 429(4) den Rialachán seo, atá ag an bhfochuideachta ná 5 % de thomhas comhdhlúite iomlán na risíochtaí atá ag a máthairghnóthas bunaidh;

chun cinneadh cé hí an fhochuideachta ábhartha, i gcás ina mbeidh feidhm ag Airteagal 21b(2) de Threoir 2013/36/AE, glacfar leis an dá mháthairghnóthas idirmheánacha de chuid an Aontais mar fhochuideachta aonair ar bhonn a gcáis chomhdhlúite;

   (136) ciallaíonn ‘eintiteas G-SII’ eintiteas ag a bhfuil pearsantacht dhlítheanach agus ar G-SII nó cuid de G-SII nó de G-SII neamh-AE é;
   (137) ciallaíonn ‘uirlis díluachála fiachais’ uirlis díluachála fiachais mar a shainmhínítear í i bpointe (57) d’Airteagal 2(1) de Threoir 2014/59/(AE);
   (138) ciallaíonn ‘grúpa’ grúpa de ghnóthais ar institiúid é gnóthas amháin acu ar a laghad agus atá déanta de mháthairghnóthas agus dá fochuideachtaí, nó de ghnóthais a bhfuil baint acu lena chéile mar a leagtar amach ina Airteagal 22 de Threoir 2013/34/AE de Pharlaimint na hEorpa agus den Chomhairle*;
   (139) ciallaíonn ‘idirbheart maoinithe urrús’ ‘idirbheart athcheannaigh’, idirbheart lena dtugtar nó lena bhfaightear urrúis nó tráchtearraí ar iasacht, nó idirbheart lena dtugtar corrlach ar iasacht;
   (140) ciallaíonn ‘corrlach tosaigh’ nó ‘CT’ aon chomhthaobhacht, seachas an corrlach athrúcháin, a bailíodh ó eintiteas nó a postáladh chuige chun an risíocht atá ann faoi láthair agus an risíocht a d’fhéadfadh a bheith ann sa todhchaí ar idirbheart nó punann idirbheart le linn na tréimhse is gá chun na hidirbhearta sin a leachtú nó chun a bpriacal margaidh a athfhálú, tar éis mhainneachtain an chontrapháirtí san idirbheart nó i bpunann na n-idirbheart;
   (141) ciallaíonn ‘‘priacal margaidh’ an priacal go dtiocfadh caillteanais as athruithe ar phraghsanna margaidh, lena n-áirítear rátaí malairte eachtraí nó praghsanna tráchtearraí;
   (142) ciallaíonn ‘priacal malairte eachtraí’ an priacal go dtiocfadh caillteanais as athruithe ar rátaí malairte eachtraí;
   (143) ciallaíonn ‘priacal tráchtearraí’ an priacal go dtiocfadh caillteanais as athruithe ar phraghsanna tráchtearraí;
   (144) ciallaíonn ‘deasc trádála’, grúpa déileálaithe léir-shainaitheanta arna chur ar bun ag an institiúid chun comhbhainistiú a dhéanamh ar phunann de shuíomhanna leabhair trádála i gcomhréir le straitéis ghnó chomhsheasmhach dhea-shainithe agus é ag oibriú faoin aon struchtúr bainistithe priacail amháin;
   (145) ciallaíonn “institiúid bheag neamhchasta” institiúid a chomhlíonann gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:
   (a) nach institiúid mhór í;
   (b) tá luach iomlán a sócmhainní ar bhonn aonair nó, más infheidhme, ar bhonn comhdhlúite i gcomhréir leis an Rialachán seo agus le Treoir 2013/36/AE, ar an meán, cothrom le tairseach EUR 5 bhilliún thar an tréimhse ceithre bliana atá díreach roimh an tréimhse bhliantúil reatha tuairiscithe nó níos lú ná an tairseach sin; Is ceadmhach do Bhallstáit an tairseach sin a ísliú;
   (c) níl sí faoi réir aon oibleagáidí, nó tá sí faoi réir oibleagáidí simplithe, i ndáil leis an bpleanáil téarnaimh agus réitigh i gcomhréir le hAirteagal 4 de Threoir 2014/59/AE;
   (d) rangaítear a gnó leabhar trádála mar ghnó beag de réir bhrí Airteagal 94(1);
   (e) ní mó luach iomlán a suíomhanna díorthacha arna sealbhú le hintinn iad a thrádáil ná 2 % d’iomlán á sócmhainní laistigh agus lasmuigh den chlár comhardaithe agus ní mó luach iomlán a suíomhanna díorthach ná 5 %, i gcás ina ríomhfar an dá luach sin i gcomhréir le hAirteagal 273a(3);
   (f) baineann corradh le 75 % de shócmhainní iomlána agus comhdhlúite na hinstitiúide agus de dhliteanais iomlána chomhdhlúite na hinstitiúide, cé is moite de na risíochtaí laistigh de ghrúpa sa dá chás, baineann siad le gníomhaíochtaí le contrapháirtithe atá lonnaithe sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch;
   (g) ní úsáideann an institiúid samhlacha inmheánacha chun freastal ar na ceanglais stuamachta i gcomhréir leis an Rialachán seo cé is moite d’fhochuideachtaí a bhaineann úsáid as samhlacha inmheánacha a forbraíodh ar leibhéal an ghrúpa, ar choinníoll go bhfuil an grúpa faoi réir na gceanglas maidir le nochtadh a leagtar síos in Airteagal 433a nó in Airteagal 433c ar leibhéal comhdhlúite;
   (h) níor cuireadh agóid in iúl don údarás inniúil ag an institiúid i gcoinne a rangaithe mar institiúid bheag neamhchasta;
   (i) ní dhearna an t-údarás inniúil cinneadh nach measfar an institiúid a bheith mar institiúid bheag neamhchasta ar bhonn anailís ar a méid, a hidirnascacht, a castacht nó ar a próifíl priacail;
   (146) ciallaíonn ‘institiúid mhór’ institiúid a chomhlíonann aon cheann de na coinníollacha seo a leanas:
   (a) is ‘G-SII’ í ;
   (b) sainaithníodh í mar institiúid eile a bhfuil tábhacht shistéamach léi (O-SII) i gcomhréir le hAirteagal 131(1) agus (2) de Threoir 2013/36/AE ;
   (c) tá sí, sa Bhallstát ina bhfuil sí bunaithe, ar na trí institiúid is mó de réir luach iomlán na sócmhainní;
   (d) is comhionann le EUR 30 billiún nó níos mó ná sin é luach iomlán a sócmhainní ar bhonn aonair nó, más infheidhme, ar bhonn a cáis chomhdhlúite i gcomhréir leis an Rialachán seo agus le Treoir 2013/36/AE;
   (147) ciallaíonn ‘fochuideachta mhór’ cuideachta a cháilíonn mar institiúid mhór;
   (148) ciallaíonn ‘institiúid neamhliostaithe’ institiúid nár eisigh urrúis a ligtear isteach chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte d’aon Bhallstát, de réir bhrí phointe (21) d’Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;
   (149) ciallaíonn ‘tuarascáil airgeadais’, chun chríocha Chuid a hOcht, tuarascáil airgeadais de réir bhrí Airteagail 4 agus 5 de Threoir 2004/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle**.

__________________

* Treoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir leis na ráitis airgeadais bhliantúla, na ráitis airgeadais chomhdhlúite agus na tuarascálacha gaolmhara de chuid cineálacha áirithe gnóthas, lena leasaítear Treoir 2006/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 78/660/CEE ón gComhairle agus Treoir 83/349/CEE ón gComhairle (IO L 182, 29.6.2013, lch. 19).

** Treoir 2004/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2004 maidir le comhchuibhiú ceanglas trédhearcachta i ndáil le faisnéis i dtaobh eisitheoirí a ligtear isteach a gcuid urrús chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte agus lena leasaítear Treoir 2001/34/CE (IO L 390, 31.12.2004, lch. 38).”;

"

(b)  cuirtear an mhír seo a leanas isteach :"

“4. Déanfaidh ÚBE caighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt lena sonrófar cé hiad na cásanna ina gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (39) de mhír 1.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoi ... [aon bhliain amháin tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo].

Tarmligtear chuig an gCoimisiún an chumhacht chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.”;

"

(3)  leasaítear Airteagal 6 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“1. Déanfaidh institiúidí na hoibleagáidí a leagtar síos i gCodanna a Dó, a Trí, a Ceathair, a Seacht, a Seacht A agus a hOcht den Rialachán seo agus i gCaibidil 2 de Rialachán (AE) 2017/2402 a chomhlíonadh ar bhonn aonair, cé is moite de phointe (d) d’Airteagal 430(1) den Rialachán seo.”;

"

(b)  cuirtear an mhír seo a leanas isteach:"

“1a. De mhaolú ar mhír 1 den Rialachán seo, is institiúidí a sainaithníodh mar eintitis réitigh, ar G‑SIInna iad nó atá mar chuid de G-SII freisin, agus nach bhfuil fochuideachtaí acu, agus na hinstitiúidí sin amháin a chomhlíonfaidh an ceanglas a leagtar síos in Airteagal 92a ar bhonn aonair.

Comhlíonfaidh fochuideachtaí ábhartha de G-SII neamh-AE ▌ Airteagal 92b ar bhonn aonair i gcás ina gcomhlíonfaidh siad na coinníollacha uile seo a leanas:

   (a) ní eintitis réitigh iad;
   (b) níl fochuideachtaí acu;
   (c) ní fochuideachtaí iad de mháthairinstitiúid AE.”;

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhíreanna 3, 4 agus 5:"

“3. Maidir le haon institiúid ar máthairghnóthas í nó ar fochuideachta í, agus gach institiúid a áirítear sa chomhdhlúthú de bhun Airteagal 18, ní cheanglófar uirthi nó air na hoibleagáidí atá leagtha síos i gCuid a hOcht a chomhlíonadh ar bhonn aonair.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír den mhír seo, comhlíonfaidh na hinstitiúidí dá dtagraítear i mír 1a den Airteagal seo Airteagal 437a agus pointe (h) d’Airteagal 447 ar bhonn aonair.

   4. Institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta atá údaraithe chun na seirbhísí agus na gníomhaíochtaí infheistíochta a liostaítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE a sholáthar, comhlíonfaidh siad na hoibleagáidí a leagtar síos i gCuid a Sé agus i bpointe (d) d’Airteagal 430(1) den Rialachán seo ar bhonn aonair.

Ní bheidh sé de cheangal ar na hinstitiúidí seo a leanas Airteagal 413(1) agus na ceanglais ghaolmhara maidir le tuairisciú leachtachta a leagtar síos i gCuid a Seacht A den Rialachán seo a chomhlíonadh:

   (a) institiúidí atá údaraithe freisin i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012;
   (b) institiúidí atá údaraithe freisin i gcomhréir le hAirteagal 16 agus le pointe (a) d’Airteagal 54(2) de Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*, ar choinníoll nach ndéanann siad aon tiontú aibíochta suntasach; agus
   (c) institiúidí atá ainmnithe i gcomhréir le pointe (b) d’Airteagal 54(2) de Rialachán (AE) Uimh. 909/2014, ar na coinníollacha seo a leanas:
   (i) go bhfuil a gcuid gníomhaíochtaí teoranta do sheirbhísí a thairiscint do thaisclanna lárnacha urrús a údaraítear i gcomhréir le hAirteagal 16 den Rialachán sin, ar seirbhísí de chineál baincéireachta iad a liostaítear i bpointí (a) go (e) de Roinn C den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán sin; agus
   (ii) nach ndéanann siad aon tiontú aibíochta suntasach.

Go dtí go dtíolacfaidh an Coimisiún an tuarascáil i gcomhréir le hAirteagal 508(3), is ceadmhach d’údaráis inniúla gnólachtaí infheistíochta a dhíolmhú ó na hoibleagáidí a leagtar síos i gCuid a Sé agus i bpointe (d) d’Airteagal 430(1) a chomhlíonadh agus cineál, scála agus castacht a ngníomhaíochtaí á gcur san áireamh.

   5. Ní bheidh sé de cheangal ar ghnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagail 95(1) agus 96(1) den Rialachán seo, ar institiúidí dár fheidhmigh na húdaráis inniúla an maolú a shonraítear in Airteagal 7(1) nó (3) den Rialachán seo, ar institiúidí atá údaraithe, freisin, i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 nó ar institiúidí atá údaraithe, freisin, i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, na hoibleagáidí a leagtar síos i gCuid a Seacht agus na ceanglais tuairiscithe gaolmhara um chóimheas luamhánaithe a leagtar síos i gCuid a Seacht A den Rialachán seo a chomhlíonadh ar bhonn aonair.

________________

* Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le socraíoch urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús agus lena leasaítear Treoir 98/26/CE agus Treoir 2014/65/AE agus Rialachán (AE) Uimh.  236/2012 (IO L 257, 28.8.2014, lch. 1).”;

"

(4)  leasaítear Airteagal 8 mar a leanas:

(a)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):"

“(b) déanfaidh an mháthairinstitiúid ar bhonn comhdhlúite nó an institiúid fochuideachta ar bhonn fo-chomhdhlúite, maoirseacht i gcónaí ar shuíomhanna leachtachta gach institiúide den ghrúpa nó den fhoghrúpa atá faoi réir na tarscaoilte, déanfaidh sí faireachán agus maoirseacht i gcónaí ar shuíomhanna cistiúcháin gach institiúide den ghrúpa nó den fhoghrúpa i gcás ina dtarscaoilfear an ceanglas cóimheasa glanchistiúcháin chobhsaí (CGCC) a leagtar amach i dteideal IV de Chuid a Sé, agus áiritheoidh sí go mbeidh leibhéal leordhóthanach leachtachta ann agus, i gcás ina dtarscaoilfear ceanglas CGCC a leagtar amach i dteideal IV de Chuid a Sé, go mbeidh leibhéal leordhóthanach cistiúcháin chobhsaí ann i gcomhair na n‑institiúidí sin uile;”;

"

(b)  i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointí (b) agus (c):"

“(b) dáileadh méideanna, láthair agus úinéireacht na sócmhainní leachtacha arna gceangal atá le sealbhú laistigh den fhoghrúpa leachtachta aonair i gcás ina dtarscaoilfear an ceanglas maidir le cóimheas cumhdaigh ar leachtacht (LCR) mar a leagtar síos sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), agus dáileadh méideanna agus suíomh an chistiúcháin chobhsaí atá ar fáil laistigh den fhoghrúpa leachtachta aonair i gcás ina dtarscaoilfear ceanglas CGCC a leagtar amach i dTeideal IV de Chuid a Sé;

   (c) cinneadh a dhéanamh i ndáil le híosmhéid sócmhainní leachtacha arna atá le sealbhú ag institiúidí ar ina leith a tharscaoilfear cur chun feidhme cheanglas LCR a leagtar síos sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1) agus cinneadh a dhéanamh i ndáil le híosmhéid cistiúcháin chobhsaí atá ar fáil atá le sealbhú ag institiúidí ar ina leith a tharscaoilfear cur chun feidhme cheanglas CGCC a leagtar amach i dTeideal IV de Chuid a Sé;”;

"

(c)  cuirtear an mhír seo a leanas leis:"

“6. Sa chás, i gcomhréir leis an Airteagal seo, go dtarscaoileann údarás inniúil, go páirteach nó go hiomlán, cur i bhfeidhm Chuid a Sé d’institiúid, féadfaidh sé cur i bhfeidhm na gceanglas tuairiscithe leachtachta gaolmhar faoi phointe (d) d’Airteagal 430(1) a tharscaoileadh freisin don institiúid sin.”;

"

(5)  in Airteagal 10(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhrása thosaigh na chéad fhomhíre:"

“1. Féadfaidh údaráis inniúla, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, cur i bhfeidhm na gceanglas a leagtar amach i gCodanna a Dó go hOcht den Rialachán seo agus i gCaibidil 2 de Rialachán (AE) 2017/2402 a tharscaoileadh go páirteach nó go hiomlán d’institiúid chreidmheasa amháin nó níos mó atá suite sa Bhallstát céanna agus atá cleamhnaithe go buan le comhlacht lárnach a dhéanann maoirseacht orthu agus atá bunaithe sa Bhallstát céanna, má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:”;

"

(6)  Leasaítear Airteagal 11 mar seo a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhíreanna 1 agus 2:"

“1. Comhlíonfaidh máthairinstitiúidí i mBallstát, a mhéid agus ar an modh a leagtar amach in Airteagal 18, na hoibleagáidí a leagtar síos i gCodanna a Dó, a Trí, a Ceathair, a Seacht agus a Seacht A ar bhonn a gcáis chomhdhlúite, cé is moite de phointe (d) d’Airteagal 430(1). Bunóidh na máthairghnóthais agus a bhfochuideachtaí atá faoi réir an Rialacháin seo struchtúr eagraíochtúil iomchuí agus sásraí rialaithe inmheánaigh is iomchuí chun a áirithiú go ndéanfar na sonraí is gá chun an comhdhlúthú a phróiseáil go hiomchuí agus a chur ar aghaidh. Go háirithe, áiritheoidh siad go ndéanfaidh na fochuideachtaí sin nach bhfuil faoi réir an Rialacháin seo socruithe, próisis agus sásraí a chur chun feidhme chun comhdhlúthú iomchuí a áirithiú.

   2. Chun a áirithiú go gcuirfear ceanglais an Rialacháin seo i bhfeidhm ar bhonn comhdhlúite, déanfaidh na téarmaí ‘institiúid’, ‘máthairinstitiúid i mBallstát’, ‘máthairinstitiúid AE’ agus ‘máthairghnóthas’, de réir an cháis, tagairt freisin don mhéid a leanas:
   (a) cuideachta shealbhaíochta airgeadais nó cuideachta shealbhaíochta airgeadais mheasctha arna formheas i gcomhréir le hAirteagal 21a de Threoir 2013/36/AE;
   (b) institiúid ainmnithe a rialaíonn máthairchuideachta shealbhaíochta airgeadais nó máthairchuideachta shealbhaíochta airgeadais mheasctha i gcás nach mbíonn an mháthairchuideachta sin faoi réir formheasa i gcomhréir le hAirteagal 21a(4) de Threoir 2013/36/AE;
   (c) cuideachta shealbhaíochta airgeadais, cuideachta shealbhaíochta airgeadais mheasctha nó institiúid a ainmnítear i gcomhréir le pointe (d) d’Airteagal 21a(6) de Threoir 2013/36/AE.

Is é cás comhdhlúite na máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais nó na máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha nach mbíonn faoi réir formheasa i gcomhréir le hAirteagal 21a(4) de Threoir 2013/36/AE a bheidh i gcás comhdhlúite gnóthais dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír den mhír seo. Is é cás comhdhlúite na máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais nó na máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha a bheidh i gcás comhdhlúite gnóthais dá dtagraítear i bpointe (c) den chéad fhomhír den mhír seo.”;

"

(b)  scriostar mír 3;

(c)  cuirtear an mhír seo a leanas isteach:"

“3a. De mhaolú ar mhír 1 den Airteagal seo, is institiúidí a sainaithníodh mar eintitis réitigh ar G-SIInna, cuid de G-SII nó cuid de G-SII neamh-AE iad agus iad sin amháin a chomhlíonfaidh Airteagal 92a den Rialachán seo ar bhonn comhdhlúite, a mhéid agus ar an modh a leagtar amach in Airteagal 18 den Rialachán seo.

Is máthairghnóthais de chuid an Aontais Eorpaigh ar fochuideachta iad de G-SII neamh-AE agus nach eintitis réitigh iad, agus iadsan amháin, a chomhlíonfaidh Airteagal 92b den Rialachán seo ar bhonn comhdhlúite a mhéid agus ar an modh a leagtar amach in Airteagal 18 den Rialachán seo. I gcás ina mbeidh feidhm ag Airteagal 21b(2) de Threoir 2013/36/AE, comhlíonfaidh an dá mháthairghnóthas idirmheánacha AE faoi seach, ar sainaithníodh go comhpháirteach iad mar fhochuideachta ábhartha, Airteagal 92b den Rialachán seo ar bhonn a gcáis chomhdhlúite.”;

"

(d)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhíreanna 4 agus 5:"

“4. Comhlíonfaidh máthairghnóthais AE Cuid a Sé agus pointe (d) d’Airteagal 430(1) den Rialachán seo ar bhonn a gcáis chomhdhlúite ▌ má bhíonn institiúid chreidmheasa nó gnólacht infheistíochta amháin nó níos mó sa ghrúpa agus iad údaraithe na seirbhísí agus na gníomhaíochtaí infheistíochta a liostaítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE a sholáthar. Go dtí go dtíolacfaidh an Coimisiún an tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 508(2) den Rialachán seo, agus i gcás nach mbeidh ach gnólachtaí infheistíochta sa ghrúpa, féadfaidh údaráis inniúla máthairghnóthais AE a dhíolmhú ó chomhlíonadh Chuid a Sé agus pointe (d) d’Airteagal 430(1) den Rialachán seo ar bhonn comhdhlúite, agus cineál, scála agus castacht ghníomhaíochtaí na gnólachta infheistíochta á gcur san áireamh.

Má tugadh tarscaoileadh faoi ’Airteagal 8(1) go (5) déanfaidh na hinstitiúidí agus, más infheidhme, na cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais nó na cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais measctha ar cuid iad d’fhoghrúpa leachtachta Cuid a Sé agus pointe (d) d’Airteagal 430(1) a chomhlíonadh ar bhonn comhdhlúite nó ar bhonn fo-chomhdhlúite leachtacht an fhoghrúpa.

   5. I gcás ina bhfuil feidhm ag Airteagal 10 den Rialachán seo, comhlíonfaidh an comhlacht lárnach dá dtagraítear san Airteagal sin ceanglais Chuid a Dó go Cuid a hOcht den Rialachán seo agus Chaibidil 2 de Rialachán (AE) 2017/2402 ar bhonn chás comhdhlúite an iomláin arb éard atá ann an comhlacht lárnach i dteannta a institiúidí chleamhnaithe.
   6. De bhreis ar na ceanglais i mír 1 go 5 den Airteagal seo, agus gan dochar d’fhorálacha eile an Rialacháin seo agus Threoir 2013/36/AE nuair a bheidh bonn cirt ann chun críocha maoirseachta de bharr shonraíochtaí priacail nó struchtúr caipitil institiúide, nó i gcás ina nglacfaidh na Ballstáit dlíthe náisiúnta lena gceanglófar go ndéanfar gníomhaíochtaí laistigh de ghrúpa baincéireachta a scaradh go struchtúrach, féadfaidh na húdaráis inniúla a cheangal ar institiúid na hoibleagáidí a leagtar síos i gCodanna a Dó go dtí a hOcht den Rialachán seo agus i dTeideal VII de Threoir 2013/36/AE a chomhlíonadh ar bhonn fo-chomhdhlúite.

Beidh cur i bhfeidhm an chur chuige a leagtar amach sa chéad fhomhír gan dochar do mhaoirseacht éifeachtach ar bhonn comhdhlúite agus ní bheidh éifeachtaí díobhálacha díréireacha i gceist don chóras airgeadais i bpáirt nó ina iomláine i mBallstáit eile nó san Aontas ina iomláine ná ní fhoirmeoidh sé ná ní chruthóidh sé constaic i gcoinne fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.”;

"

(7)  scriostar Airteagal 12;

(8)  cuirtear an t-airteagal seo a leanas isteach:"

“Airteagal 12a

Ríomh comhdhlúite le haghaidh G-SIInna ag a bhfuil il-eintitis réitigh

I gcás inar eintiteas réitigh dhá eintiteas G-SII ar a laghad ar leis an aon G-SII iad, ríomhfaidh máthairinstitiúid AE an G-SII sin an méid cistí dílse agus dliteanas incháilithe dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 92a(1) den Rialachán seo. Déanfar an ríomh sin ar bhonn chás comhdhlúite mháthairinstitiúid AE amhail dá mba é an t-aon eintiteas réitigh amháin de chuid an G-SII sin é.

I gcás ina mbeidh an méid a ríomhadh i gcomhréir leis an gcéad mhír den Rialachán seo níos lú ná suim na méideanna cistí dílse agus dliteanas incháilithe dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 92a(1) den Rialachán seo atá ag na heintitis uile ar leis an G-SII sin iad, gníomhóidh na húdaráis réitigh i gcomhréir le hAirteagail 45d(3) agus 45h(2) de Threoir 2014/59/AE.

I gcás ina mbeidh an méid a ríomhadh i gcomhréir leis an gcéad mhír den Airteagal seo níos mó ná suim na méideanna cistí dílse agus dliteanas incháilithe dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 92a(1) den Rialachán seo atá ag na heintitis uile ar leis an G-SII sin iad, féadfaidh na húdaráis réitigh gníomhú i gcomhréir le hAirteagail 45d(3) agus 45h(2) de Threoir 2014/59/AE.”;

"

(9)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagail 13 agus 14:"

“Airteagal 13

Cur i bhfeidhm ceanglais maidir le nochtadh ar bhonn comhdhlúite

   1. Comhlíonfaidh máthairinstitiúidí AE Cuid a hOcht ar bhonn a gcáis chomhdhlúite.

Nochtfaidh fochuideachtaí móra máthairinstitiúidí AE an fhaisnéis a shonraítear in Airteagail 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451a ▌ agus 453 ar bhonn aonair nó, más infheidhme i gcomhréir leis an Rialachán seo agus le Treoir 2013/36/AE, ar bhonn fo-chomhdhlúite.

   2. Déanfaidh institiúidí a sainaithníodh mar eintitis réitigh ar G-SIInna nó atá mar chuid de G-SII Airteagal 437a agus pointe (h) d’Airteagal 447 a chomhlíonadh ar bhonn ▌ cás comhdhlúite a ngrúpa réitigh.
   3. Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír de mhír 1 maidir le máthairinstitiúidí AE, máthairchuideachtaí sealbhaíochta airgeadais AE, máthairchuideachtaí sealbhaíochta airgeadais measctha AE, nó eintitis réitigh má áirítear iad laistigh de nochtaí coibhéiseacha ar bhonn comhdhlúite ag máthairghnóthas atá bunaithe i dtríú tír.

Beidh feidhm ag an dara fomhír de mhír 1 maidir le fochuideachtaí máthairghnóthas atá suite i dtríú tír ina bhfuil na fochuideachtaí sin cáilithe mar fhochuideachtaí móra.

   4. I gcás ina bhfuil feidhm ag Airteagal 10, comhlíonfaidh an comhlacht lárnach dá dtagraítear san Airteagal sin rialacha Chuid a hOcht ar bhonn chás comhdhlúite an chomhlachta lárnaigh. Beidh feidhm ag Airteagal 18(1) maidir leis an gcomhlacht lárnach agus láimhseálfar na hinstitiúidí cleamhnaithe mar fhochuideachtaí de chuid an chomhlachta lárnaigh.

Airteagal 14

Ceanglais Airteagal 5 de Rialachán (AE) 2017/2402 a chur i bhfeidhm ar bhonn comhdhlúite

   1. Cuirfear de cheangal ar mháthairghnóthais agus a bhfochuideachtaí atá faoi réir an Rialacháin seo na hoibleagáidí a leagtar síos in Airteagal 5 de Rialachán (AE) 2017/2402 a chomhlíonadh ar bhonn comhdhlúite nó ar bhonn fo-chomhdhlúite, lena áirithiú go bhfuil na socruithe, na próisis agus na sásraí a cheanglaítear leis na forálacha sin comhsheasmhach agus comhtháite agus gur féidir aon sonraí agus aon fhaisnéis atá ábhartha do chuspóir na maoirseachta a chur ar fáil. Go háirithe, áiritheoidh siad go gcuireann fochuideachtaí nach bhfuil faoi réir an Rialacháin seo socruithe, próisis agus sásraí chun feidhme lena áirithiú go gcomhlíonfar na forálacha sin.
   2. Cuirfidh institiúidí ualú priacail breise i bhfeidhm i gcomhréir le hAirteagal 270a den Rialachán seo nuair a bheidh Airteagal 92 den Rialachán seo á chur i bhfeidhm ar bhonn comhdhlúite nó fo‑chomhdhlúite, má sháraítear na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 5 de Rialachán (AE) 2017/2402 ag leibhéal eintitis atá bunaithe i dtríú tír agus a áirítear sa chomhdhlúthú de réir Airteagal 18 den Rialachán seo má tá an sárú ábhartha de réir phróifíl priacail foriomlán an ghrúpa.”;

"

(10)  in Airteagal 15(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhrása thosaigh na chéad fhomhíre:"

“1. Féadfaidh an maoirseoir comhdhlúthaithe, ar bhonn an cháis, cur i bhfeidhm Chuid a Trí agus na ceanglas tuairiscithe gaolmhar i gCuid a Seacht A den Rialachán seo agus Chaibidil 4 de Theideal VII de Threoir 2013/36/AE, cé is moite de phointe (d) d’Airteagal 430(1) den Rialachán seo a tharscaoileadh ar bhonn comhdhlúite, ar an gcoinníoll go bhfuil na coinníollacha seo a leanas ann:”;

"

(11)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 16:"

“Airteagal 16

Maolú ar chur i bhfeidhm cheanglais an chóimheasa luamhánaithe ar bhonn comhdhlúite maidir le grúpaí gnólachtaí infheistíochta

I gcás inar gnólachtaí infheistíochta atá díolmhaithe ó na ceanglais a leagtar síos i gCuid a Seacht a chur i bhfeidhm ar bhonn aonair i gcomhréir le hAirteagal 6(5) iad gach eintiteas i ngrúpa de ghnólachtaí infheistíochta, lena n-áirítear an máthaireintiteas, féadfaidh an máthairghnólacht infheistíochta a shocrú gan na ceanglais a leagtar síos i gCuid a Seacht agus ceanglais ghaolmhara um chóimheas luamhánaithe a thuairisciú a chur i bhfeidhm ar bhonn comhdhlúite.

"

(12)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 18:"

“Airteagal 18

Modhanna comhdhlúthaithe stuamachta

   1. Na hinstitiúidí, na cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais agus na cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais measctha nach mór dóibh na ceanglais dá dtagraítear i Roinn 1 a chomhlíonadh, ar bhonn a gcáis chomhdhlúite, déanfaidh siad comhdhlúthú iomlán ar gach institiúid agus institiúid airgeadais atá ina bhfochuideachtaí aige, nó, nuair is ábhartha, ina bhfochuideachtaí ag an mháthairchuideachta shealbhaíochta airgeadais chéanna nó ag máthairchuideachta shealbhaíochta airgeadais mheasctha. Ní bheidh feidhm ag míreanna 3 go 6 agus mír 9 den Airteagal seo i gcás ina mbeidh feidhm ag Cuid a Sé agus pointe (d) d’Airteagal 430(1) ar bhonn cás comhdhlúite institiúide, cuideachta sealbhaíochta airgeadais nó cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha, nó ar bhonn cás fo-chomhdhlúite foghrúpa leachtachta mar a leagtar amach in Airteagail 8 agus 10.

Chun críocha Airteagal 11(3a), na hinstitiúidí nach mór dóibh na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 92a nó 92b a chomhlíonadh ar bhonn comhdhlúite, déanfaidh siad comhdhlúthú ar na hinstitiúidí agus na hinstitiúidí airgeadais uile arb iad a bhfochuideachtaí iad sna grúpaí réitigh ábhartha.

   2. Áireofar gnóthais seirbhísí coimhdeachta sa chomhdhlúthú sna cásanna a leagtar síos san Airteagal seo agus de réir na modhanna a leagtar síos san Airteagal seo.
   3. I gcás ina bhfuil baint ag gnóthais lena chéile de réir bhrí Airteagal 22(7) de Threoir 2013/34/CE, socróidh na húdaráis inniúla conas a dhéanfar comhdhlúthú.
   4. Cuirfidh an maoirseoir comhdhlúthaithe de cheangal go ndéanfar an comhdhlúthú comhréireach de réir na scaire caipitil a shealbhaíonn rannpháirtíochtaí in institiúidí agus in institiúidí airgeadais a bhainistíonn gnóthas a áirítear sa chomhdhlúthú mar aon le gnóthas amháin nó níos mó nach n-áirítear sa chomhdhlúthú, i gcás ina mbeidh dliteanas na ngnóthas sin teoranta don scair den chaipiteal atá ina seilbh.
   5. I gcás rannpháirtíochtaí nó naisc chaipitiúla seachas iad sin dá dtagraítear i míreanna 1 agus 4, cinnfidh na húdaráis inniúla an bhfuil comhdhlúthú le déanamh agus conas a dhéanfar é. Go háirithe, féadfaidh siad úsáid an mhodha cothromais a cheadú nó a cheangal. Mar sin féin, ní hionann an modh sin a úsáid agus na gnóthais lena mbaineann a bheith ar áireamh faoin maoirseacht ar bhonn comhdhlúite.
   6. Cinnfidh na húdaráis inniúla an bhfuil comhdhlúthú le déanamh agus conas a dhéanfar é sna cásanna seo a leanas:
   (a) i gcás ina bhfuil, i dtuairim na n-údarás inniúil, tionchar suntasach ag institiúid ar institiúid amháin nó ar institiúid airgeadais amháin nó níos mó, ach gan seilbh a bheith aici ar rannpháirtíocht ná naisc chaipitiúla eile sna hinstitiúidí sin; agus
   (b) i gcás ina bhfuil dhá institiúid nó dhá institiúid airgeadais nó níos mó curtha faoi bhainistíocht aonair ach amháin más de bhun conartha, ar bhonn clásail atá ina meabhráin nó ar bhonn a nairteagal comhlachais a dhéantar an méid sin.

Go háirithe, féadfaidh na húdaráis inniúla úsáid ▌ an mhodha a ndéantar foráil dó in Airteagal 22(7), (8) agus (9) de Threoir 2013/34/CEE a cheadú ▌ nó a éileamh. Ní hionann an modh sin a úsáid agus na gnóthais lena mbaineann a bheith ar áireamh faoin maoirseacht ar bhonn comhdhlúite.

   7. I gcás ina bhfuil fochuideachta ag institiúid ar gnóthas é nach institiúid, institiúid airgeadais nó gnóthas seirbhísí coimhdeacha an gnóthas sin, nó i gcás ina bhfuil rannpháirtíocht ag institiúid i ngnóthas den sórt sin, beidh feidhm ag an modh cothromais leis an bhfochuideachta sin nó leis an rannpháirtíocht sin. Mar sin féin, ní hionann an modh sin a úsáid agus na gnóthais lena mbaineann a bheith ar áireamh faoin maoirseacht ar bhonn comhdhlúite.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, féadfaidh údaráis inniúla a cheadú d’institiúidí nó a éileamh orthu modh éagsúil a chur i bhfeidhm ar fhochuideachtai nó rannpháirtíochtaí den chineál sin, lena n-áirítear an modh a cheanglaítear faoin gcreat cuntasaíochta infheidhme, ar choinníoll go ndéanfar an méid a leanas:

   (a) nach bhfuil an modh cothromais á chur i bhfeidhm cheana ar an ... [18 mí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo];
   (b) gur róthrom an t-ualach an modh cothromais a chur i bhfeidhm nó nach léirítear go leordhóthanach leis an modh cothromais na priacail don institiúid ón ngnóthas dá dtagraítear sa chéad fhomhír; agus
   (c) nach mbíonn comhdhlúthú iomlán nó cionmhar ar an ngnóthas sin mar thoradh ar an modh a chuirtear i bhfeidhm.
   8. Féadfaidh údaráis inniúla comhdhlúthú iomlán nó cionmhar a cheangal ar fhochuideachta nó ar ghnóthas ina bhfuil rannpháirtíocht ag institiúid i gcás nach institiúid, institiúid airgeadais nó gnóthas seirbhísí coimhdeacha é agus i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha uile seo a leanas:
   (a) ní gnóthas árachais, gnóthas árachais tríú tír, gnóthas athárachais, gnóthas athárachais tríú tír, cuideachta shealbhaíochta árachais nó gnóthas atá eisiata ó raon feidhme Threoir 2009/138/CE i gcomhréir le hAirteagal 4 den Treoir sin é an gnóthas;
   (b) tá baol suntasach ann go gcinnfidh an institiúid tacaíocht airgeadais a chur ar fáil don ghnóthas sin agus é i gcruachás, in éagmais aon oibleagáidí conarthacha nó sa bhreis ar aon oibleagáidí conarthacha maidir le tacaíocht den sórt sin a chur ar fáil.
   9. Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun na coinníollacha a shonrú ar dá réir a gcuirfear an comhdhlúthú i bhfeidhm sna cásanna dá dtagraítear i míreanna 3 go 6 agus mír 8.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 31 Nollaig 2020.

Tarmligtear chuig an gCoimisiún an chumhacht chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.”;

"

(13)  Cuirtear an tAirteagal seo a leanas in ionad Airteagal 22"

“Airteagal 22

Fo-chomhdhlúthú i gcás eintitis i dtríú tíortha

   1. Déanfaidh fo-institiúidí na ceanglais a leagtar síos in Airteagail 89, 90 agus 91 agus i gCodanna a Trí, a Ceathair agus a Seacht agus na ceanglais ghaolmhara tuairiscithe a leagtar síos i gCuid a Seacht A a chur i bhfeidhm ar bhonn a gcáis fho‑chomhdhlúite má tá institiúid nó institiúid airgeadais mar fhochuideachta i dtríú tír acu nó má tá rannpháirtíocht i ngnóthas den chineál sin ina seilbh.
   2. De mhaolú ar mhír 1 den Airteagal seo, féadfaidh fo-institiúidí a roghnú gan na ceanglais a leagtar síos in Airteagail 89, 90 agus 91 agus i gCodanna a Trí, a Ceathair agus a Seacht agus na ceanglais ghaolmhara tuairiscithe a leagtar síos i gCuid a Seacht A a chur i bhfeidhm ar bhonn a gcáis fho-chomhdhlúite más lú ná 10 % de mhéid iomlán na sócmhainní agus na n-ítimí lasmuigh den chlár comhardaithe atá ag an bhfo-institiúid méid iomlán na sócmhainní agus na n-ítimí lasmuigh den chlár comhardaithe atá ag a bhfochuideachta agus ag a rannpháirtíochtaí sna tríú tíortha.”;

"

(14)  i gCuid a Dó, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:"

“CISTÍ DÍLSE AGUS DLITEANAIS INCHÁILITHE”;

"

(15)  in Airteagal 26, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

“3. Déanfaidh na húdaráis inniúla meastóireacht ar a bhfuil na critéir a leagtar síos in Airteagal 28, nó, i gcás inarb infheidhme, Airteagal 29 á gcomhlíonadh ag eisiúintí ionstraimí caipitil. Ní aicmeoidh na hinstitiúidí eisiúintí ionstraimí caipitil mar ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1 ach amháin tar éis cead a fháil ó na húdaráis inniúla.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, féadfaidh na hinstitiúidí eisiúintí a dhéanfar ina dhiaidh sin i bhfoirm ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1 dár tugadh cead don institiúid cheana féin, a aicmiú mar ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1, ar choinníoll go gcomhlíontar ar dá choinníoll seo a leanas:

   (a) gurb ionann, a bheag nó a mhór, na forálacha lena rialaítear na heisiúintí sin a dhéanfar ina dhiaidh sin agus na forálacha lena rialaítear na heisiúintí sin dár tugadh cead don institiúid cheana féin;
   (b) gur thug na hinstitiúidí fógra luath go leor do na húdaráis inniúla faoi na heisiúintí sin a dhéanfar ina dhiaidh sin sula ndéanfar iad a aicmiú mar ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1.

Rachaidh na húdaráis inniúla i gcomhairle le ÚBE sula dtabharfaidh siad an cead sin le haghaidh cineálacha nua ionstraimí caipitil a aicmiú mar ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1. Tabharfaidh na húdaráis inniúla aird chuí ar thuairim ÚBE agus, i gcás ina gcinnfidh siad imeacht uaithi, scríobhfaidh siad chuig ÚBE laistigh de thrí mhí ón dáta a bhfaighidh siad tuairim ÚBE, d’fhonn an réasúnaíocht ba bhun leis an imeacht sin uaithi a leagan amach. Níl feidhm ag an bhfomhír seo maidir leis na hionstraimí caipitil dá dtagraítear in Airteagal 31.

Ar bhonn na faisnéise a bhailítear ó na húdaráis inniúla, déanfaidh ÚBE liosta d’fhoirmeacha uile ionstraimí caipitil a bhunú, a chothabháil agus a fhoilsiú i ngach Ballstát, ar ionstraimí iad a cháilíonn mar ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1. I gcomhréir le hAirteagal 35 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, féadfaidh ÚBE aon fhaisnéis a bhailiú i ndáil le hionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1 a mheasann sé is gá chun a bhunú go gcomhlíonfar na critéir a leagtar amach in Airteagal 28, nó i gcás inarb infheidhme, in Airteagal 29 den Rialachán seo, agus d’fhonn an liosta dá dtagraítear san fhomhír seo a chothabháil agus a nuashonrú.

I ndiaidh athbhreithniú a dhéanamh de réir an phróisis a leagtar amach in Airteagal 80, agus i gcás ina bhfuil fianaise leordhóthanach nach gcomhlíonann na hionstraimí caipitil ábhartha na critéir a leagtar amach in Airteagal 28, nó, i gcás inarb infheidhme, in Airteagal 29, nó gur scoir siad den chomhlíonadh sin, is ceadmhach do ÚBE a chinneadh gan na hionstraimí dá dtagraítear sa cheathrú fomhír a chur leis an liosta sin nó iad a bhaint den liosta, de réir an cháis. Tabharfaidh ÚBE fógra chun na críche sin ina dtagrófar freisin do sheasamh an údaráis inniúil ábhartha i leith an ábhair féin. Níl feidhm ag an bhfomhír seo maidir leis na hionstraimí caipitil dá dtagraítear in Airteagal 31.”;

"

(16)  leasaítear Airteagal 28 mar a leanas:

(a)  leasaítear mír 1 mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):"

“(b) tá na hionstraimí láníoctha agus ní dhéanann an institiúid, go díreach nó go hindíreach, éadáil úinéireacht na n-ionstraimí sin a chistiú;”;

"

(ii)  cuirtear an fhomhír seo a leanas leis:"

“Chun críocha phointe (b) den chéad fhomhír, ní bheidh ach an chuid den ionstraim chaipitil atá láníoctha i dteideal a cháilithe mar ionstraim Gnáthchothromais Leibhéal 1.”;

"

(b)  i mír 3, cuirtear na fomhíreanna seo a leanas léi:"

“Measfar go gcomhlíonfar an coinníoll a leagtar amach i bpointe (h)(v) den chéad fhomhír de mhír 1 d’ainneoin fochuideachta a bheith faoi réir comhaontú leis an máthairghnóthas maidir le brabús agus caillteanas a aistriú, ar dá réir a bhfuil sé d’oibleagáid ar an bhfochuideachta an toradh bliantúil a aistriú chuig an máthairghnóthas, tar éis di a ráitis airgeadais bhliantúla a ullmhú, i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha uile a leanas:

   (a) gur leis an máthairghnóthas 90 %, nó níos mó, de chearta vótála agus de chaipiteal na fochuideachta;
   (b) go bhfuil an máthairghnóthas agus an fhochuideachta lonnaithe sa Bhallstát céanna;
   (c) gur chun críocha dlisteanacha cánach a tugadh an comhaontú i gcrích;
   (d) go bhfuil sé de rogha ag an bhfochuideachta suim na ndáileachán a laghdú, agus an ráiteas airgeadais bliantúil á ullmhú aici, trí chuid dá brabús nó an brabús ar fad a leithdháileadh ar a cúlchistí dílse nó ar a cistí do phriacal baincéireachta ginearálta sula ndéanfaidh sí aon íocaíocht leis an máthairghnóthas;
   (e) go bhfuil sé d’oibleagáid ar an máthairghnóthas faoin gcomhaontú sin an fhochuideachta a chúiteamh go hiomlán ar na caillteanais uile a thabhaíonn sí;
   (f) go bhfuil an comhaontú faoi réir tréimhse fógra ar dá réir is féidir an comhaontú a fhoirceannadh faoi dheireadh na bliana cuntasaíochta, agus faoi sin amháin, agus éifeacht ag an bhfoirceannadh sin tráth nach luaithe ná tosach na bliana cuntastaíochta dár gcionn, rud a fhágann nach dtagann aon athrú ar an oibleagáid atá ar an máthairghnóthas an fhochuideachta a chúiteamh go hiomlán ar na caillteanais uile a thabhaíonn sí le linn na bliana cuntasaíochta reatha.

I gcás ina bhfuil comhaontú maidir le brabús agus caillteanas a aistriú déanta ag institiúid, tabharfaidh sí fógra don údarás inniúil gan mhoill agus cuirfidh sí cóip den chomhaontú ar fáil don údarás inniúil. Tabharfaidh an institiúid fógra freisin don údarás inniúil gan mhoill má thagann aon athrú ar an gcomhaontú maidir le brabús agus caillteanas a aistriú agus má fhoirceanntar é. Ní dhéanfaidh institiúid níos mó ná aon chomhaontú amháin maidir le brabús agus caillteanas a aistriú.”;

"

(17)  in Airteagal 33(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

“(c) gnóthachain agus caillteanais ar luach cóir ar dhliteanais díorthach de chuid na hinstitiúide as a dtagann athruithe ar priacal creidmheasa dhílis na hinstitiúide sin.”;

"

(18)  leasaítear Airteagal 36 mar a leanas:

(a)  leasaítear mír 1 mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):"

“(b) sócmhainní doláimhsithe cé is moite de bhogearraí a luacháiltear go stuama agus nach mbíonn tionchar diúltach ag réiteach, ag dócmhainneacht nó ag leachtú na hinstitiúide ar a luach;”;

"

(ii)  cuirtear an pointe seo a leanas leis:"

“(n) i gcás gealltanas íosluacha dá dtagraítear in Airteagal 132c(2), suim ar bith lena dtagann margadhluach reatha i gcás aonad nó scaireanna in GCanna agus a fholuíonn an gealltanas íosluacha, lena dtagann sin gann ar luach reatha an ghealltanais íosluacha agus nach bhfuil laghdú aitheanta cheana féin ag an institiúid ina leith i gcás ítimí Ghnáthchothromas Leibhéal 1.”;

"

(b)  cuirtear an mhír seo a leanas leis:"

“4. Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun cur i bhfeidhm na n-asbhaintí dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 a shonrú, lena n‑áirítear ábharthacht na n-éifeachtaí diúltacha ar an luach nach ábhar imní iad ó thaobh stuamachta de.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoi ... [12 mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo].

Tarmligtear chuig an gCoimisiún an chumhacht chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.”;

"

(19)  cuirtear an pointe seo a leanas le hAirteagal 37:"

“(c) bainfear méid na hathluachála cuntasaíochta ar shócmhainní doláimhsithe na gcuideachtaí arna dhíorthú ó chomhdhlúthú fochuideachtaí is inchurtha i leith daoine seachas na gnóthais atá sa chomhdhlúthú de bhun Chaibidil 2 de Theideal II de Chuid a hAon, bainfear an méid sin den mhéid atá le hasbhaint.”;

"

(20)  in Airteagal 39(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na foclaíochta réamhráití sa chéad fhomhír:"

“Beidh na sócmhainní cánach iarchurtha nach bhfuil ag brath ar bhrabúsacht todhchaí teoranta do shócmhainní cánach iarchurtha a cruthaíodh roimh 23 Samhain 2016 agus a eascraíonn as difríochtaí sealadacha, i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas ar fad:”;

"

(21)  in Airteagal 45, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a)(i):"

“(i) dáta aibíochta an tsuímh ghearr, is ionann é agus dáta aibíochta an tsuímh fhada nó is déanaí é ná an dáta sin ▌, nó is é bliain amháin, ar a laghad, aibíocht iarmhair an tsuímh ghearr;”;

"

(22)  leasaítear Airteagal 49 mar a leanas:

(a)  i mír 2, cuirtear an fhomhír seo a leanas léi:"

“Ní bheidh feidhm ag an mír seo nuair a bheifear ag ríomh cistí dílse chun críocha na gceanglas in Airteagail 92a agus 92b, rud a ríomhfar i gcomhréir leis an gcreat asbhainte a leagtar amach in Airteagal 72e(4).”;

"

(b)  leasaítear mír 3 mar a leanas:

(i)  i bpointe (a)(iv), cuirtear na méid seo a leanas in ionad na habairte deiridh:"

“Déanfar an clár comhardaithe comhdhlúite nó an ríomh comhiomlán leathnaithe a thuairisciú chuig na húdaráis inniúla chomh minic agus a leagtar amach sna ceanglais theicniúla chur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 430(7).”;

"

(ii)  i bpointe (a)(v), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad abairte:"

“(v) comhlíonann na hinstitiúidí atá ar áireamh i scéim chosanta institiúideach na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 92 ar bhonn comhdhlúite nó ar bhonn comhiomlán fadaithe agus déanann siad comhlíonadh na gceanglas sin a thuairisciú i gcomhréir le hAirteagal 430.”;

"

(23)  leasaítear Airteagal 52(1) mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

“(a) eisíonn institiúid na hionstraimí go díreach agus tá siad íoctha go hiomlán;”;

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte réamhráití de phointe (b):"

“(b) ní le haon cheann díobh seo a leanas na hionstraimí:”;

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

“(c) ní dhéanann an institiúid éadáil úinéireacht na n-ionstraimí a chistiú go díreach nó go hindíreach;”;

"

(d)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (h):"

“(h) i gcás ina n-áirítear leis na hionstraimí luathrogha amháin ar fhuascailt, nó níos mó, lena n-áirítear céadroghanna ar cheannach, féadfar na roghanna a fheidhmiú de réir lánrogha iomlán an eisitheora;”;

"

(e)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (j):"

“(j) ní thugtar le fios go sainráite ná go hintuigthe sna forálacha lena rialaítear na hionstraimí go ndéanfadh an institiúid ionstraimí a cheannach, a fhuascailt nó a athcheannach, de réir mar is infheidhme, ach amháin i gcás dhócmhainneacht nó leachtú na hinstitiúide agus nach dtugann an institiúid an méid sin le fios ar aon tslí eile;”;

"

(f)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (p):"

“(p) i gcás ina bhfuil an t-eisitheoir bunaithe i dtríú tír agus ar ainmníodh é i gcomhréir le hAirteagal 12 de Threoir 2014/59/AE mar chuid de ghrúpa réitigh a bhfuil a eintiteas réitigh bunaithe san Aontas, nó i gcás ina bhfuil an t-eisitheoir bunaithe i mBallstát, de réir an dlí nó de réir forálacha conartha lena rialaítear na hionstraimí, ní mór, ar chinneadh ón údarás réitigh an chumhacht díluachála agus comhshó dá dtagraítear in Airteagal 59 den Treoir sin a fheidhmiú, príomhshuim na n-ionstraimí a dhíluacháil ar bhonn buan nó na hionstraimí a chomhshó ina n-ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1;

i gcás ina bhfuil an t-eisitheoir bunaithe i dtríú tír agus nár ainmníodh é i gcomhréir le hAirteagal 12 de Threoir 2014/59/AE mar chuid de ghrúpa réitigh a bhfuil a eintitis réitigh bunaithe san Aontas, ceanglaítear leis an dlí, nó le forálacha conartha, lena rialaítear na hionstraimí, nach mór, ar chinneadh ón údarás ábhartha sa tríú tír, príomhshuim na n-ionstraimí a dhíluacháil ar bhonn buan nó na hionstraimí a chomhshó ina n-ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1;”;

"

(g)  ▌ cuirtear na pointí ▌ seo a leanas leis:"

“(q) i gcás ina bhfuil an t-eisitheoir bunaithe i dtríú tír agus ar ainmníodh é i gcomhréir le hAirteagal 12 de Threoir 2014/59/AE mar chuid de ghrúpa réitigh a bhfuil a eintiteas réitigh bunaithe san Aontas, nó i gcás ina bhfuil an t-eisitheoir bunaithe i mBallstát, is i gcás ina bhfuil feidhmiú na cumhachta díluachála agus comhshó dá dtagraítear in Airteagal 59 den Treoir sin de réir dlíthe tríú tír, ina bhfuil an feidhmiú sin éifeachtach agus infheidhmithe ar bhonn forálacha reachtacha nó forálacha conartha a aithníonn gníomhartha réitigh nó gníomhartha díluachála nó comhshó eile, agus sa chás sin amháin, a fhéadfar ionstraimí a eisiúint faoi dhlíthe tríú tír nó a chur faoi réir na ndlíthe sin ar dhóigh eile;

   (r) níl na hionstraimí faoi réir socruithe ▌fritháirimh nó socruithe glanluachála ▌a chuirfeadh isteach ar a n-acmhainn ionsúite caillteanas.”;

"

(h)  cuirtear an fhomhír seo a leanas leis:"

“Chun críocha phointe (a) den chéad fhomhír, ní bheidh ach an chuid den ionstraim chaipitil atá láníoctha i dteideal a cháilithe mar ionstraim de Chaipiteal Breise Leibhéal 1.”;

"

(24)   cuirtear an pointe seo a leanas le hAirteagal 54(1):"

“(e) i gcás ina n-eisíonn gnóthas fochuideachta atá bunaithe i dtríú tír na hionstraimí Leibhéal 1 Breise, déanfar an truicear dar méid 5,125 % nó níos airde, dá dtagraítear i bpointe (a) a ríomh i gcomhréir le dlí náisiúnta an tríú tír sin nó leis na forálacha conarthacha lena rialaítear na hionstraimí, ar choinníoll gur deimhin leis an údarás inniúil, tar éis dó dul i gcomhairle le ÚBE, go bhfuil na forálacha sin comhionann, ar a laghad, leis na ceanglais a leagtar amach san Airteagal seo.”;

"

(25)  in Airteagal 59, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a)(i):"

“(i) dáta aibíochta an tsuímh ghearr, is ionann é agus dáta aibíochta an tsuímh fhada nó is déanaí é ná an dáta sin ▌, is é bliain amháin, ar a laghad, aibíocht iarmhair an tsuímh ghearr;”;

"

(26)  in Airteagal 62, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

“(a) ionstraimí caipitil ▌, ar an gcoinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 63, agus a mhéid a shonraítear in Airteagal 64;”;

"

(27)  leasaítear Airteagal 63 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an fhrása réamhráitigh:"

“Cáileoidh ionstraimí caipitil mar ionstraimí Leibhéal 2 ar an gcoinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:”;

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

“(a) eisíonn ▌ institiúid na hionstraimí go díreach agus tá siad íoctha ina n‑iomláine;”;

"

(c)  i bpointe (b), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte tosaigh:"

“(b) ní le haon cheann díobh seo a leanas na hionstraimí:”;

"

(d)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c) agus phointe (d):"

“(c) ní dhéanann an institiúid éadáil úinéireacht na n-ionstraimí a chistiú go díreach nó go hindíreach;

   (d) tá an t-éileamh ar mhéid phríomhshuim na n-ionstraimí faoi na forálacha lena rialaítear na hionstraimí rangaithe faoi bhun aon éilimh ó ionstraimí dliteanas incháilithe;”;

"

(e)  i bpointe (e), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte réamhráití:"

“(e) níl na hionstraimí urraithe, ná faoi réir ráthaíocht lena gcuirtear le sinsearacht an éilimh ag aon cheann díobh seo a leanas:”;

"

(f)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointí (f) go (n):"

“(f) níl na hionstraimí faoi réir aon socrú a chuireann le sinsearacht an éilimh faoi na hionstraimí;

   (g) tá aibíocht bunaidh cúig bliana ar a laghad ag na hionstraimí;
   (h) sna forálacha lena rialaítear na hionstraimí, níl aon dreasacht do na hinstitiúidí chun a méid príomhshuime a fhuascailt nó a aisíoc, mar is infheidhme, roimh thráth a n-aibíochta;
   (i) i gcás ina n-áirítear leis na hionstraimí luathrogha amháin ar aisíoc, nó níos mó, lena n-áirítear céadroghanna ar cheannach, féadfar na roghanna a fheidhmiú de réir lánrogha iomlán an eisitheora;
   (j) ní fhéadfar na hionstraimí a cheannach, a fhuascailt, a aisíoc nó a athcheannach go luath, ach amháin i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 77, agus tráth nach túisce ná cúig bliana tar éis an dáta eisiúna ach amháin i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 78(4);
   (k) ní thugtar le fios go sainráite ná go hintuigthe sna forálacha lena rialaítear na hionstraimí go ndéanfadh an institiúid ionstraimí a cheannach, a fhuascailt, a aisíoc nó a athcheannach go luath, de réir mar is infheidhme, ach amháin i gcás dhócmhainneacht nó leachtú na hinstitiúide agus nach dtugann an institiúid an méid sin le fios ar aon tslí eile;
   (l) ní thugann na forálacha lena rialaítear na hionstraimí an ceart don sealbhóir dlús a chur faoi íocaíocht sceidealta an úis nó na príomhshuime amach anseo, ach amháin i gcás dhócmhainneacht nó leachtú na hinstitiúide;
   (m) ní leasófar an leibhéal úis nó na híocaíochtaí díbhinne, de réir mar is infheidhme, a bheidh dlite ar na hionstraimí ar bhonn sheasamh creidmheasa na hinstitiúide nó a máthairghnóthas;
   (n) i gcás ina bhfuil an t-eisitheoir bunaithe i dtríú tír agus ar ainmníodh é i gcomhréir le hAirteagal 12 de Threoir 2014/59/AE mar chuid de ghrúpa réitigh a bhfuil a eintiteas réitigh bunaithe san Aontas, nó i gcás ina bhfuil an t-eisitheoir bunaithe i mBallstát, de réir an dlí nó de réir forálacha conartha lena rialaítear na hionstraimí, ní mór, ar chinneadh ón údarás réitigh an chumhacht díluachála agus comhshó dá dtagraítear in Airteagal 59 den Treoir sin a fheidhmiú, príomhshuim na n-ionstraimí a dhíluacháil ar bhonn buan nó na hionstraimí a chomhshó ina n-ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1;

i gcás ina bhfuil an t-eisitheoir bunaithe i dtríú tír agus nár ainmníodh é i gcomhréir le hAirteagal 12 de Threoir 2014/59/AE mar chuid de ghrúpa réitigh a bhfuil a eintitis réitigh bunaithe san Aontas, ceanglaítear leis an dlí, nó le forálacha conartha, lena rialaítear na hionstraimí, nach mór, ar chinneadh ón údarás ábhartha sa tríú tír, príomhshuim na n-ionstraimí a dhíluacháil ar bhonn buan nó na hionstraimí a chomhshó ina n-ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1;”;

"

(g)  cuirtear na pointí seo a leanas isteach:"

“(o) i gcás ina bhfuil an t-eisitheoir bunaithe i dtríú tír agus ar ainmníodh é i gcomhréir le hAirteagal 12 de Threoir 2014/59/AE mar chuid de ghrúpa réitigh a bhfuil a eintiteas réitigh bunaithe san Aontas, nó i gcás ina bhfuil an t-eisitheoir bunaithe i mBallstát, is i gcás ina bhfuil feidhmiú na cumhachta díluachála agus comhshó dá dtagraítear in Airteagal 59 den Treoir sin de réir dlíthe tríú tír, ina bhfuil an feidhmiú sin éifeachtach agus infheidhmithe ar bhonn forálacha reachtacha nó forálacha conartha a aithníonn gníomhartha réitigh nó gníomhartha díluachála nó comhshó eile, agus sa chás sin amháin, a fhéadfar ionstraimí a eisiúint faoi dhlíthe tríú tír nó a chur faoi réir na ndlíthe sin ar dhóigh eile;

   (p) níl na hionstraimí faoi réir socruithe ▌fritháirimh nó socruithe glanluachála ▌a chuirfeadh isteach ar a n-acmhainn ionsúite caillteanas.”;

"

(h)  cuirtear an mhír seo a leanas isteach:"

“Chun críocha phointe (a) den chéad mhír, ní bheidh ach an chuid den ionstraim chaipitil atá láníoctha i dteideal a cháilithe mar ionstraim Leibhéal 2.”;

"

(28)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 64:"

“Airteagal 64

Ionstraimí de Chaipiteal Leibhéal 2 a amúchadh

   1. Measfar gur ítimí Leibhéal 2 méid iomlán ionstraimí Leibhéal 2 ag a bhfuil aibíocht iarmhair os cionn cúig bliana.
   2. Déantar an méid a cháilíonn ionstraimí Leibhéal 2 mar ítimí Leibhéal 2 sna cúig bliana deireanacha d’aibíocht na n-ionstraimí a ríomh tríd an toradh a dhíorthaítear ón ríomh dá dtagraítear i bpointe (a) a iolrú faoin méid dá dtagraítear i bpointe (b) mar seo a leanas:
   (a) roinntear suim ainmniúil na n-ionstraimí ▌ar an gcéad lá den tréimhse deiridh cúig bliana dá n-aibíocht chonarthach ar líon na laethanta sa tréimhse sin;
   (b) líon na laethanta d’aibíocht chonarthach atá fágtha maidir leis na hionstraimí ▌.”;

"

(29)  in Airteagal 66, cuirtear an pointe seo a leanas leis:"

“(e) méid na n-ítimí is gá a asbhaint as ítimí dliteanas incháilithe de bhun Airteagal 72e a sháraíonn ítimí dliteanas incháilithe na hinstitiúide.”;

"

(30)  in Airteagal 69, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a)(i):"

“(i) dáta aibíochta an tsuímh ghearr, is ionann é agus dáta aibíochta an tsuímh fhada nó is déanaí é ná an dáta sin, nó is é bliain amháin, ar a laghad, aibíocht iarmhair an tsuímh ghearr;”;

"

(31)  cuirtear an Chaibidil seo a leanas isteach i ndiaidh Airteagal 72:"

“CAIBIDIL 5a

Dliteanais incháilithe

Roinn 1

Ítimí agus ionstraimí dliteanas incháilithe

Airteagal 72a

Ítimí dliteanas incháilithe

   1. Is iad na nithe seo a leanas a bheidh ina n-ítimí dliteanas incháilithe, mura bhfuil siad in aon cheann de na catagóirí de dhliteanais eisiata a leagtar síos i mír 2 den Airteagal seo, agus a mhéid a shonraítear in Airteagal 72c:
   (a) ionstraimí dliteanas incháilithe má chomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 72b, a mhéid nach gcáilíonn siad mar ítimí Gnáthchothromas Leibhéal 1, Leibhéal 1 Breise nó Leibhéal 2;
   (b) Ionstraimí Leibhéal 2 ag a bhfuil aibíocht iarmhair bliana amháin ar a laghad, a mhéid nach gcáilíonn siad mar ítimí Leibhéal 2 i gcomhréir le hAirteagal 64.
   2. Eisiafar na dliteanais seo a leanas ó ítimí dliteanas incháilithe:
   (a) taiscí cumhdaithe;
   (b) taiscí ar amharc agus taiscí gearrthéarma a bhfuil a n-aibíocht bunaidh faoi bhun bliain amháin;
   (c) an chuid sin de thaiscí incháilithe ó dhaoine nádúrtha agus ó mhicreaghnóthais, gnóthais bheaga agus gnóthais mheánmhéide a sháraíonn an leibhéal cumhdaigh dá dtagraítear in Airteagal 6 de Threoir 2014/49/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*;
   (d) taiscí a bheadh ina dtaiscí incháilithe ó dhaoine nádúrtha agus ó mhicreafhiontair, fiontair bheaga agus fiontair mheánmhéide, gur taisceadh iad trí bhrainsí a bhí lonnaithe lasmuigh den Aontas ó institiúidí atá bunaithe san Aontas;
   (e) dliteanais urraithe lena n-áirítear bannaí cumhdaithe agus dliteanais i bhfoirm ionstraimí airgeadais a úsáidtear chun críocha fálaithe agus ar cuid lárnach iad den chomhthiomsú cumhdaigh agus dhéantar a urrú, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, ar bhealach comhchosúil le bannaí cumhdaithe, ar choinníoll nach ndéanfar difear d’aon sócmhainní urraithe a bhaineann le comhthiomsú cumhdaigh agus go leanfar dá ndóthain cistiúcháin a thabhairt dóibh agus seachas aon chuid de dhliteanas urraithe nó de dhliteanas a mbeidh comhthaobhacht geallta ina leith ar mó é ná luach na sócmhainní, an ghealltáin, an liain nó na comhthaobhachta lena bhfuil sé urraithe;
   (f) aon dliteanas a thagann chun cinn mar gheall ar shócmhainní cliaint nó airgead cliaint i seilbh lena n-áirítear sócmhainní cliaint agus airgead cliaint atá i seilbh ar son gnóthais chomhinfheistíochta, ar choinníoll ar choinníoll go mbeidh an cliant sin faoi chosaint an dlí dócmhainneachta is infheidhme;
   (g) aon dliteanais a eascraíonn de bhua caidrimh mhuinínigh idir an t-eintiteas réitigh nó aon cheann dá fhochuideachtaí (mar mhuiníneach) agus duine eile (mar thairbhí), ar choinníoll go mbeidh an tairbhí sin faoi chosaint an dlí dócmhainneachta nó sibhialta is infheidhme;
   (h) dliteanais d’institiúidí, gan dliteanais d’eintitis ar cuid den ghrúpa céanna iad a áireamh, a bhfuil aibíocht bunaidh níos lú ná seacht lá acu;
   (i) dliteanais a bhfuil aibíocht níos lú ná seacht lá fágtha iontu, atá dlite do na heintitis seo a leanas:
   (i) córais nó oibreoirí córas a ainmnítear i gcomhréir le Treoir 98/26/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle**;
   (ii) rannpháirtithe i gcóras a ainmnítear i gcomhréir le Treoir 98/26/CE agus a eascraíonn as rannpháirtíocht i gcóras den sórt sin; nó
   (iii) CPL tríú tír a aithnítear i gcomhréir le hAirteagal 25 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012;
   (j) dliteanas i leith aon cheann díobh seo a leanas:
   (i) Fostaí ▌, maidir le tuarastal fabhraithe, sochair phinsin nó luach saothair socraithe eile, seachas comhpháirt athraitheach an luacha saothair nach bhfuil rialáilte le comhaontú cómhargála agus seachas an chomhchuid inathraithe de luach saothair glacadóirí priacail ábhartha dá dtagraítear in Airteagal 92(2) de Threoir 2013/36/AE;
   (ii) creidiúnaí tráchtála nó trádála má thagann an dliteanas as soláthar, don institiúid nó don mháthairghnóthas, earraí nó seirbhísí a bhfuil gá leo chun go bhfeidhmeodh oibríochtaí na hinstitiúide nó an mháthairghnóthais, lena n-áirítear seirbhísí TF, fóntais agus cíos, seirbhísiú agus cothabháil an áitribh;
   (iii) údaráis chánach agus údaráis slándála sóisialta, ar choinníoll go mbeidh tosaíocht ag na dliteanais sin faoin dlí is infheidhme;
   (iv) scéimeanna ráthaithe taiscí má thagann an dliteanas as ranníocaíochtaí atá dlite i gcomhréir le Treoir 2014/49/AE;
   (k) dliteanais a thagann as díorthaigh;
   (l) dliteanais a thagann as ionstraimí fiachais ag a bhfuil díorthaigh leabaithe.

Chun críocha phointe (l) den chéad fhomhír, ionstraimí fiachais ina bhfuil roghanna ar luathfhuascailt is féidir a fheidhmiú de réir rogha an eisitheora nó an tsealbhóra, agus ionstraimí fiachais ag a bhfuil ús athraitheach a dhíorthaítear ó ráta tagartha a úsáidtear go leitheadach amhail Euribor nó Libor, ní mheasfar gur ionstraimí fiachais ag a bhfuil díorthaigh leabaithe iad ar bhonn gnéithe den sórt sin amháin.

Airteagal 72b

Ionstraimí dliteanas incháilithe

   1. Cáileoidh dliteanais mar ionstraimí dliteanas incháilithe ar choinníoll go gcomhlíonann siad na coinníollacha a leagtar amach san Airteagal seo agus a mhéid a shonraítear san Airteagal seo.
   2. Cáileoidh dliteanais mar ionstraimí dliteanas incháilithe ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas uile:
   (a) eisíonn institiúid go díreach nó faigheann institiúid na dliteanais, de réir mar is infheidhme, agus tá siad íoctha go hiomlán;
   (b) ní le haon cheann díobh seo a leanas na dliteanais:
   (i) institiúid nó eintiteas atá sa ghrúpa réitigh céanna;
   (ii) gnóthas ina bhfuil rannpháirtíocht dhíreach nó indíreach ag an institiúid ann i bhfoirm úinéireacht dhíreach, nó i bhfoirm rialaithe, ar 20 % nó níos mó de na cearta vótála nó de chaipiteal an ghnóthais sin;
   (c) ní dhéanann an t-eintiteas réitigh éadáil úinéireacht na ndliteanas a chistiú go díreach nó go hindíreach;
   (d) tá an t-éileamh ar phríomhshuim na ndliteanas faoi na forálacha lena rialaítear na hionstraimí go hiomlán fo-ordaithe maidir le héilimh a thagann as na dliteanais eisiata dá dtagraítear in Airteagal 72a(2); measfar gur comhlíonadh an ceanglas fo-ordúcháin sin in aon cheann de na cásanna seo a leanas:
   (i) sonraíonn na forálacha conartha lena rialaítear na dliteanais go mbeidh, i gcás gnáthimeachtaí dócmhainneachta mar a shainmhínítear iad i bpointe (47) d’Airteagal 2(1) de Threoir 2014/59/AE, an t-éileamh ar phríomhshuim na n-ionstraimí rangaithe faoi bhun na n-éileamh a thagann as aon cheann de na dliteanais eisiata dá dtagraítear in Airteagal 72a(2) den Rialachán seo;
   (ii) sonraítear sa dlí ▌is infheidhme go mbeidh, i gcás gnáthimeachtaí dócmhainneachta mar a shainmhínítear iad i bpointe (47) d’Airteagal 2(1) de Threoir 2014/59/AE, an t-éileamh ar phríomhshuim na n-ionstraimí rangaithe faoi bhun na n-éileamh a thagann as aon cheann de na dliteanais eisiata dá dtagraítear in Airteagal 72a(2) den Rialachán seo;
   (iii) is eintiteas réitigh nach bhfuil aon dliteanais eisiata dá dtagraítear in Airteagal 72a(2) den Rialachán seo a rangaítear pari passu le hionstraimí dliteanas incháilithe nó níos sóisearaí ná iad ar a chlár comhordaithe a eisíonn na hionstraimí;
   (e) níl na dliteanais urraithe, ná faoi réir ráthaíochta ná aon socrú eile lena gcuirtear le sinsearacht an éilimh, ag aon cheann díobh seo a leanas:
   (i) institiúid nó a fochuideachtaí;
   (ii) máthairghnóthas na hinstitiúide nó fochuideachtaí na hinstitiúide;
   (iii) aon ghnóthas a bhfuil dlúthnaisc aige le heintitis dá dtagraítear i bpointí (i) agus (ii);
   (f) níl na dliteanais faoi réir ▌socruithe fritháirimh nó socruithe glanluachála ▌a chuirfeadh isteach ar a n-acmhainn ionsúite caillteanas i gcás réitigh;
   (g) ní áirítear sna forálacha lena rialaítear na dliteanais aon dreasacht don institiúid chun a méid príomhshuime a cheannach, a fhuascailt, a athcheannach nó a aisíoc, de réir mar is infheidhme, ach amháin sna cásanna dá dtagraítear in Airteagal 72c(3);
   (h) níl féidir le sealbhóirí na n-ionstraimí na dliteanais a fhuascailt roimh thráth a n-aibíochta, ach amháin sna cásanna dá dtagraítear in Airteagal 72c(2);
   (i) faoi réir Airteagal 72c(3) agus (4), i gcás ina n-áirítear leis na dliteanais luathrogha amháin ar aisíoc, nó níos mó, ▌lena n-áirítear céadroghanna ar cheannach, féadfar na roghanna a fheidhmiú de réir lánrogha iomlán an eisitheora, ach amháin sna cásanna dá dtagraítear in Airteagal 72c(2);
   (j) ní fhéadfar na dliteanais a cheannach, a fhuascailt, a aisíoc nó a athcheannach go luath ach i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach in Airteagail 77 agus 78a;
   (k) ní thugtar le fios go sainráite ná go hintuigthe sna forálacha lena rialaítear na dliteanais go ndéanfadh ▌an t-eintiteas réitigh dliteanais a cheannach, a fhuascailt, a aisíoc nó a athcheannach go luath, de réir mar is infheidhme, ach amháin i gcás dhócmhainneacht nó leachtú na hinstitiúide agus nach dtugann an institiúid an méid sin le fios ar aon tslí eile;
   (l) ní thugann na forálacha lena rialaítear na dliteanais an ceart don sealbhóir dlús a chur faoi íocaíocht sceidealta an úis nó na príomhshuime amach anseo, ach amháin i gcás dhócmhainneacht nó leachtú an eintitis réitigh;
   (m) ní ▌leasófar an leibhéal úis nó na híocaíochtaí díbhinne, de réir mar is infheidhme, a bheidh dlite ar na dliteanais, de réir mar is infheidhme, ar bhonn sheasamh creidmheasa an eintitis réitigh nó a mháthairghnóthas;
   (n) i gcás ionstraimí a eisítear tar éis ... [dhá bhliain tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo], luafar go sainráite sa doiciméadacht chonarthach ábhartha agus, i gcás inarb infheidhme, sa réamheolaire a bhaineann leis an eisiúint, go bhféadfaí an chumhacht díluachála agus comhshó a fheidhmiú i gcomhréir le hAirteagal 48 de Threoir 2014/59/AE. ▌

Chun críocha phointe (a) den chéad fhomhír, ní bheidh ach na codanna sin de na dliteanais atá íoctha go hiomlán i dteideal a gcáilithe mar ionstraimí dliteanais incháilithe.

Chun críocha phointe (d) den chéad fhomhír den Airteagal seo, i gcás ina bhfuil roinnt de na dliteanais eisiata dá dtagraítear in Airteagal 72a(2) fo-ordaithe maidir le gnáthéilimh neamhurraithe faoin dlí dócmhainneachta náisiúnta, ar an ábhar, inter alia, go bhfuil siad á sealbhú ag creidiúnaí a bhfuil dlúthnaisc aige leis an bhféichiúnaí, go bhfuil, nó go raibh, an creidiúnaí ina scairshealbhóir, i ngaolmhaireacht rialaithe nó grúpa, gur comhalta den chomhlacht bainistíochta an creidiúnaí nó go bhfuil an creidiúnaí bainteach le haon duine de na daoine sin, ní dhéanfar an fo-ordú a mheas trí thagairt d’éilimh a éiríonn as dliteanais eisiata den sórt sin.

   3. Le cois na ndliteanas dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, féadfaidh an t-údarás réitigh ligean do dhliteanais a bheith incháilithe mar ionstraimí dliteanas go dtí méid comhiomlán nach mó ná 3,5% de mhéid iomlán na risíochta ar phriacal arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 92(3) agus (4), ar choinníoll:
   (a) go gcomhlíontar na coinníollacha uile a leagtar amach i mír 2 cé is moite den choinníoll i bpointe (d) den chéad fhomhír de mhír 2;
   (b) go rangaítear na dliteanais pari passu leis na dliteanais eisiata is ísle rangú dá dtagraítear in Airteagal 72a(2) cé is moite de dhliteanais eisiata atá fo-ordaithe maidir le gnáthéilimh neamhurraithe faoin dlí dócmhainneachta náisiúnta dá dtagraítear sa tríú fomhír de mhír 2 den Airteagal seo; agus
   (c) nach dtiocfadh, mar thoradh ar na dliteanais sin a áireamh in ítimí dliteanas incháilithe, priacal ábhartha d’agóid dhlíthiúil rathúil ná d’éilimh bhailí ar chúiteamh mar a mheas an t-údarás réitigh iad i ndáil leis na prionsabail dá dtagraítear i bpointe (g) d’Airteagal 34(1) agus d’Airteagal 75 de Threoir 2014/59/AE.

   4. Féadfaidh an t-údarás réitigh ligean do dhliteanais a bheith incháilithe mar ionstraimí dliteanais incháilithe sa bhreis ar na dliteanais dá dtagraítear i mír 2 ar choinníoll go ndéantar an méid a leanas:
   (a) nach gceadaítear don institiúid dliteanais dá dtagraítear i mír 3 a áireamh i ndliteanais incháilithe;
   (b) go gcomhlíontar na coinníollacha uile a leagtar amach i mír 2 cé is moite den choinníoll i bpointe (d) den chéad fhomhír de mhír 2 den Airteagal seo;
   (c) go rangaítear na dliteanais pari passu leis na dliteanais eisiata is ísle rangú dá dtagraítear in Airteagal 72a(2), nó gur sinsearaí na dliteanais ná iad, cé is moite de na dliteanais eisiata atá fo-ordaithe maidir le gnáthéilimh neamhurraithe faoin dlí dócmhainneachta náisiúnta dá dtagraítear sa tríú fomhír de mhír 2;
   (d) ar chlár comhordaithe na hinstitiúide, nach mó ná 5 % de mhéid cistí dílse agus dliteanas incháilithe na hinstitiúide an méid dliteanas eisiata dá dtagraítear in Airteagal 72a(2) a rangaítear pari passu leis na dliteanais sin i ndócmhainneacht nó níos ísle ná iad;
   e) nach dtiocfadh, mar thoradh ar na dliteanais sin a áireamh in ítimí dliteanas incháilithe, priacal ábhartha d’agóid dhlíthiúil rathúil ná d’éilimh bhailí ar chúiteamh mar a mheas an t-údarás réitigh iad i ndáil leis na prionsabail dá dtagraítear i bpointe (g) d’Airteagal 34(1) agus ▌d’Airteagal 75 de Threoir 2014/59/AE.
   5. Ní fhéadfaidh údarás réitigh a cheadú d’institiúid ▌ach na dliteanais sin dá dtagraítear i mír 3 nó 4, agus iad sin amháin, a áireamh ▌mar ítimí dliteanas incháilithe.

   6. Rachaidh ▌an t-údarás réitigh i gcomhairle leis an údarás inniúil agus é ag déanamh scrúdú féachaint an bhfuil coinníollacha a leagtar amach san Airteagal seo comhlíonta.
   7. Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála d’fhonn na nithe seo a leanas a shonrú:
   (a) leaganacha agus cineálacha maoinithe indírigh infheidhme na n-ionstraimí dliteanas incháilithe;
   (b) foirm agus cineál na ndreasachtaí atá le fuascailt chun críocha an choinníll a leagtar amach i bpointe (g) den chéad fhomhír de mhír 2 den Airteagal seo agus chun críocha Airteagal 72c(3).

Déanfar na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin a ailíniú go hiomlán leis an ngníomh tarmligthe dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 28(5) agus i bpointe (a) d’Airteagal 52(2).

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoi ... [sé mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo].

Tarmligtear chuig an gCoimisiún an chumhacht chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 72c

Ionstraimí dliteanas incháilithe a amúchadh

   1. Ionstraimí dliteanas incháilithe ag a bhfuil aibíocht iarmhair bliana amháin ar a laghad, cáileoidh siad go hiomlán mar ítimí dliteanas incháilithe.

Ionstraimí dliteanas incháilithe ag a bhfuil aibíocht iarmhair faoi bhun bliain amháin, ní cháileoidh siad go mar ítimí dliteanas incháilithe.

   2. Chun críocha mhír 1, i gcás ina gcuimsíonn ionstraim dliteanas incháilithe rogha fuascailte don sealbhóir is infheidhmithe roimh thráth aibíochta na hionstraime mar a sonraíodh é ar dtús, saineofar tráth aibíocht na hionstraime mar an dáta is luaithe is féidir leis an sealbhóir an rogha fuascailte a fheidhmiú agus fuascailt nó aisíoc na hionstraime a iarraidh.
   3. Chun críocha mhír 1, má chuimsíonn ionstraim dliteanas incháilithe dreasacht don eisitheoir an ionstraim a cheannach, a fhuascailt, a athcheannach nó a aisíoc roimh thráth aibíochta na hionstraime mar a sonraíodh é ar dtús, saineofar tráth aibíocht na hionstraime mar an dáta is luaithe is féidir leis an eisitheoir an rogha sin a fheidhmiú agus fuascailt nó aisíoc na hionstraime a iarraidh.
   4. Chun críocha mhír 1, má chuimsíonn ionstraim dliteanas incháilithe luathroghanna ar fhuascailt is infheidhmithe de réir lánrogha iomlán an eisitheora roimh thráth aibíochta na hionstraime mar a sonraíodh é ar dtús, ach nach gcuimsíonn na forálacha lena rialaítear an ionstraim dreasacht ar bith an ionstraim a cheannach, a fhuascailt, a aisíoc nó a athcheannach roimh thráth a haibíochta agus nach gcuimsíonn siad rogha ar bith fuascailte nó aisíoctha de réir lánrogha na sealbhóirí, saineofar tráth aibíochta na hionstraime mar an tráth aibíochta a sonraíodh ar dtús.

Airteagal 72d

Na hiarmhairtí le deireadh a bheith le comhlíonadh na gcoinníollacha incháilitheachta

Más rud é, i gcás ionstraim dliteanas incháilithe, gur stadadh de chomhlíonadh na gcoinníollacha a leagtar amach in Airteagal 72b, stadfaidh na dliteanais láithreach de cháiliú mar ionstraimí dliteanas incháilithe.

Féadfar glacadh le dliteanais dá dtagraítear in Airteagal 72b(2) mar ionstraimí dliteanas incháilithe ar choinníoll go gcáilíonn siad mar ionstraimí dliteanas incháilithe faoi Airteagal 72b(3) nó (4).

Roinn 2

Asbhaintí as ítimí dliteanas incháilithe

Airteagal 72e

Asbhaintí as ítimí dliteanas incháilithe

   1. Asbhainfidh institiúidí atá faoi réir Airteagal 92a an méid seo a leanas as ítimí dliteanas incháilithe:
   (a) sealúchais dhíreacha, indíreacha agus shintéiseacha d’ionstraimí dílse atá ag an institiúid, lena n-áirítear dliteanais dhílse a bhfeadfadh oibleagáid a bheith ar an institiúid iad a cheannach mar thoradh ar oibleagáidí conarthacha atá ann cheana;
   (b) sealúchais, bíodh siad díreach, indíreach nó sintéiseach, atá ag an institiúid ar ionstraimí de chuid eintitis G-SII agus ina bhfuil tras-sealúchais chómhalartacha ag an institiúid leis na heintitis sin agus a mheasann an t‑údarás inniúil gur ceapadh iad chun cumas ionsúcháin caillteanas agus cumas athchaipitlithe na hinstitiúide a mhéadú go saorga;
   (c) méid infheidhme, a chinntear i gcomhréir le hAirteagal 72i, sealúchas díreach, indíreach agus sintéiseach ionstraimí dliteanas incháilithe de chuid eintitis G‑SII, i gcás nach bhfuil infheistíocht shuntasach ag an institiúid sna heintitis sin;
   (d) sealúchais dhíreacha, indíreacha agus shintéiseacha atá ag an institiúid ar ionstraimí de chuid eintitis G-SII i gcás ina bhfuil infheistíocht shuntasach ag an institiúid sna heintitis sin, cé is moite de shuíomhanna frithgheallta arna sealbhú ar feadh tréimhse níos giorra ná cúig lá gnó.
   2. Chun críocha na Roinne seo, láimhseálfar na hionstraimí uile a rangaítear pari passu le hionstraimí dliteanas incháilithe mar ionstraimí dliteanas incháilithe, cé is moite d’ionstraimí a rangaítear pari passu le hionstraimí a aithnítear mar ionstraimí dliteanas incháilithe de bhun Airteagal 72b(3) agus (4).
   3. Chun críocha na Roinne seo, féadfaidh institiúidí méid sealúchas na n-ionstraimí dliteanas incháilithe dá dtagraítear in Airteagal 72b(3) a ríomh mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000002.png

nuair:

h = méid sealúchas na n-ionstraimí dliteanas incháilithe dá dtagraítear in Airteagal 72b(3);

i = an t-innéacs lena gcuirtear institiúid eisiúna in iúl;

Hi = méid sealúchas dhliteanais incháilithe na hinstitiúide eisiúna i dá dtagraítear in Airteagal 72b(3);

li = méid na sealúchas a áiríonn an institiúid eisiúna i in ítimí dliteanas incháilithe laistigh de na teorainneacha a shonraítear in Airteagal 72b(3) de réir an nochta is déanaí ón institiúid eisiúna; agus

Li = méid iomlán dhliteanais gan íoc na hinstitiúide eisiúna i dá dtagraítear in Airteagal 72b(3) de réir an nochta is déanaí ón institiúid eisiúna.

   4. I gcás ina bhfuil sealúchais dhíreacha, indíreacha nó shintéiseacha ar ionstraimí cistí dílse nó ar ionstraimí dliteanas incháilithe ó fhochuideachta amháin nó níos mó nach bhfuil in aon ghrúpa réitigh amháin léi ag máthairinstitiúid AE nó máthairinstitiúid i mBallstát atá faoi réir Airteagal 92a, féadfaidh sí, tar éis di barúil údaráis réitigh aon fhochuideachtaí lena mbaineann a thabhairt ar aird mar ba chuí, cead a thabhairt don mháthairchuideachta na sealúchais sin a asbhaint, trí mhéid níos lú arna shonrú ag údarás réitigh na máthairchuideachta sin a asbhaint. Beidh an méid coigeartaithe sin ar a laghad cothrom leis an méid (m) a ríomhfar mar a leanas:

mi=uasmhéid{0; OPi+LPi−uasmhéid{0;20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000003.png∙[20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000004.png]}}

nuair:

i = an t-innéacs lena gcuirtear an fhochuideachta in iúl;

OPi = an méid ionstraimí cistí dílse atá eisithe ag fochuideachta i agus atá i seilbh na máthairinstitiúide;

LPi = an méid ítimí dliteanas incháilithe atá eisithe ag fochuideachta i agus atá i seilbh na máthairinstitiúide;

𝛽 = céatadán na n-ionstraimí cistí dílse agus na n-ítimí dliteanas incháilithe atá eisithe ag fochuideachta i ▌ agus atá i seilbh an mháthairghnóthais;

Oi = méid chistí dílse fhochuideachta i, gan an asbhaint a ríomhtar i gcomhréir leis an mír seo a chur san áireamh;

Li = méid dhliteanais incháilithe fhochuideachta i, gan an asbhaint a ríomhtar i gcomhréir leis an mír seo a chur san áireamh;

ri = an cóimheas is infheidhme maidir le fochuideachta i ar leibhéal a grúpa réitigh i gcomhréir le pointe (a) d’Airteagal 92a(1) den Rialachán seo agus Airteagal 45d de Threoir 2014/59/AE; agus

aRWAi = méid iomlán risíochta ar phriacal an eintitis G-SII, ar méid é a ríomhtar i gcomhréir le hAirteagal 92(3) agus (4), agus coigeartuithe a leagtar amach in Airteagal 12 á gcur san áireamh.

I gcás ina bhfuil cead ag an máthairinstitiúid an méid coigeartaithe a asbhaint i gcomhréir leis an gcéad fhomhír, asbhainfidh an fhochuideachta ▌an difríocht idir méid shealúchas na n-ionstraimí cistí dílse agus na n-ionstraimí dliteanas incháilithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír agus an méid coigeartaithe sin.

Airteagal 72f

Sealúchais ionstraimí dílse dliteanas incháilithe a asbhaint

Chun críocha phointe (a) d’Airteagal 72e(1), ríomhfaidh institiúidí sealúchais ar bhonn ollsuíomhanna fada faoi réir na n-eisceachtaí seo a leanas:

   (a) féadfaidh institiúidí méid na sealúchas sa leabhar trádála a ríomh ar bhonn an ghlansuímh fhada ar an gcoinníoll go gcomhlíonfar an dá choinníoll seo a leanas:
   (i) tá an risíocht fholuiteach chéanna ag na suíomhanna fada agus na suíomhanna gearra agus níl aon phriacal contrapháirtí ag baint leis na suíomhanna gearra;
   (ii) coimeádtar na suíomhanna gearra agus na suíomhanna fada araon sa leabhar trádála nó coimeádtar iad araon sa leabhar neamhthrádála;
   (b) déanfaidh institiúidí an méid a asbhainfear i dtaca le sealúchais dhíreacha, indíreacha agus shintéiseacha atá mar shealúchais d’urrúis innéacsanna a chinneadh tríd an risíocht fholuiteach ar ionstraimí dliteanas dílis incháilithe sna hinnéacsanna sin a ríomh;
   (c) féadfaidh institiúidí ollsuíomhanna fada in ionstraimí dílse dliteanas incháilithe a thagann as sealúchais d’urrúis innéacsanna a ghlanluacháil i gcoinne suíomhanna gearra in ionstraimí dílse 72e(1) a thagann as suíomhanna gearra sna hinnéacsanna foluiteacha, lena n-áirítear i gcás ina bhfuil priacal contrapháirtí ag baint leis na suíomhanna gearra sin. ar an gcoinníoll go gcomhlíonfar an dá choinníoll seo a leanas:
   (i) tá an suíomh gearr agus an suíomh fada sna hinnéacsanna foluiteacha céanna;
   (ii) coimeádtar na suíomhanna gearra agus na suíomhanna fada araon sa leabhar trádála nó coimeádtar iad araon sa leabhar neamhthrádála.

Airteagal 72g

Bunachar asbhainte le haghaidh ítimí dliteanas incháilithe

Chun críocha phointe (b), phointe (c) agus phointe (d) d’Airteagal 723(1), asbhainfidh institiúidí na hollsuíomhanna fada faoi réir na n-eisceachtaí a leagtar síos in Airteagal 72h agus 72i.

Airteagal 72h

Sealúchais de dhliteanais incháilithe de chuid eintitis G-SII eile a asbhaint

Institiúidí nach bhfuil ag úsáid na heisceachta a leagtar síos in Airteagal 72j ▌, déanfaidh siad na hasbhaintí dá dtagraítear i bpointí (c) agus (d) d’Airteagal 72e(1) i gcomhréir leis an méid seo a leanas:

   (a) féadfaidh siad sealúchais dhíreacha, indíreacha agus shintéiseacha ionstraimí dliteanas incháilithe a ríomh ar bhonn an ghlansuímh fhada atá sa risíocht bhunúsach chéanna ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leanas:
   (i) dáta aibíochta an tsuímh ghearr, is ionann é agus dáta aibíochta an tsuímh fhada nó is déanaí é ná an dáta sin ▌, nó is é bliain amháin, ar a laghad, aibíocht iarmhair an tsuímh ghearr;
   (ii) go gcoimeádtar suímh ghearra agus fhada araon sa leabhar neamhthrádála nó go gcoimeádtar iad araon sa leabhar trádála;
   (b) déanfaidh siad an méid a asbhainfear i dtaca le sealúchais dhíreacha, indíreacha agus shintéiseacha atá mar shealúchais d’urrúis innéacsanna a chinneadh trí dhearcadh ar an risíocht fholuiteach ar ionstraimí dliteanas incháilithe sna hinnéacsanna sin.

Airteagal 72i

Dliteanais incháilithe a asbhaint i gcás nach bhfuil infheistíocht shuntasach ag an institiúid in eintitis G-SII

   1. Chun críocha phointe (c) d’Airteagal 72e(1), ríomhfaidh institiúidí an méid is infheidhme a asbhainfear tríd an méid dá dtagraítear i bpointe (a) den mhír seo a iolrú faoin bhfachtóir a díorthaíodh ón ríomh dá dtagraítear i bpointe (b) den mhír seo:
   (a) an méid comhiomlán a sháraíonn na sealúchais dhíreacha, indíreacha agus shintéiseacha d’ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1, Leibhéal 1 Breise, Leibhéal 2 eintiteas earnála airgeadais agus eintitis, ionstraimí dliteanas de chuid eintiteas G-SII nach bhfuil infheistíocht shuntasach ag an institiúid in aon cheann acu, a sháraíonn 10 % de na hítimí Gnáthchothromas Leibhéal 1 atá ag an institiúid agus ríomhfar an méid comhiomlán sin tar éis iad seo a leanas a chur i bhfeidhm:
   (i) Airteagail 32 go 35;
   (ii) pointí (a) go (g), pointí k(ii) go k(v) agus pointe (l) d’Airteagal 36(1), cé is moite den mhéid a bheidh le hasbhaint i dtaca le sócmhainní cánach iarchurtha atá ag brath ar bhrabúsacht todhchaí agus a thig ó dhifríochtaí sealadacha;
   (iii) Airteagail 44 agus 45;
   (b) an méid comhiomlán sealúchas díreach, indíreach agus sintéiseach ar ionstraimí dliteanas incháilithe atá ag eintitis G-SII nach bhfuil infheistíocht shuntasach ag an institiúid iontu arna roinnt ar mhéid foriomlán na sealúchas díreach, indíreach agus sintéiseach atá ag an institiúid d’ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1, Leibhéal 1 breise agus Leibhéal 2 de chuid eintiteas san earnáil airgeadais agus ionstraimí dliteanas de chuid eintitis G-SII nach bhfuil infheistíocht shuntasach ag an eintiteas réitigh in aon cheann acu.
   2. Déanfaidh institiúidí suíomhanna frithgheallta arna sealbhú ar feadh cúig lá gnó nó níos lú a eisiamh ón méid dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1 agus ó ríomh an fhachtóra i gcomhréir le pointe (b) de mhír 1.
   3. Dáilfear an méid atá le hasbhaint de bhun mhír 1 ar gach ionstraim dliteanas incháilithe de chuid eintiteas G-SII. Déanfaidh institiúidí méid gach ionstraime dliteanas incháilithe a asbhaintear de bhun mhír 1 a chinneadh tríd an méid a shonraítear i bpointe (a) a mhéadú faoin gcion a shonraítear i bpointe (b) den mhír seo:
   (a) méid na sealúchas is gá a asbhaint de bhun mhír 1;
   (b) an méid comhiomlán de na sealúchais dhíreacha, indíreacha agus shintéiseacha atá i seilbh na hinstitiúide d’ionstraimí dliteanas incháilithe de chuid eintitis G‑SII nach bhfuil infheistíocht shuntasach ag an institiúid iontu arna léiriú ag gach ionstraim dliteanas incháilithe atá i seilbh na hinstitiúide.
   4. Ní asbhainfear méid na sealúchas dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 72e(1) atá cothrom le nó níos lú ná 10 % d’ítimí Gnáthchothromas Leibhéal 1 atá ag an institiúid tar éis na forálacha leagtar síos i bpointí (a)(i), (a)(ii) agus (a)(iii) de mhír 1 den Airteagal seo a chur i bhfeidhm agus beidh siad faoi réir na n-ualuithe priacail is infheidhme i gcomhréir le Caibidil 2 nó Caibidil 3 de Theideal II de Chuid a Trí agus na gceanglas a leagtar síos i dTeideal IV de Chuid a Trí, de réir mar is infheidhme.
   5. Déanfaidh institiúidí méid gach ionstraime dliteanas incháilithe atá priacal-ualaithe de bhun mhír 1 a chinneadh tríd an méid sealúchas a cheanglaítear a bheith priacal‑ualaithe i bpointe (a) a mhéadú faoin gcion a thiocfaidh as an ríomh a shonraítear i bpointe (b) de mhír 3.

Airteagal 72j

Díolmhú leabhair trádála ó asbhaintí as ítimí dliteanas incháilithe

   1. Féadfaidh institiúidí cinneadh a dhéanamh gan cuid ainmnithe dá sealúchais dhíreacha, indíreacha agus shintéiseacha ar ionstraimí dliteanas incháilithe, atá, ina méid comhiomlán agus arna thomhas ar bhonn comhlán fada, cothrom le nó níos lú ná 5 % d’ítimí Gnáthchothromas Leibhéal 1 de chuid na hinstitiúide tar éis dóibh Airteagail 32 go 36, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas go léir:
   (a) tá na sealúchais sa leabhar trádála;
   (b) ní choinnítear na hionstraimí dliteanas incháilithe níos faide ná 30 lá gnó.
   2. Beidh méideanna na n-ítimí nár asbhaineadh de bhun mhír 1 faoi réir ceanglais cistí dílse maidir le hítimí sa leabhar trádála.
   3. Más rud é, i gcás sealúchais nár asbhaineadh i gcomhréir le mír 1, nach gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach sa mhír sin a thuilleadh, asbhainfear na sealúchais i gcomhréir le hAirteagal 72g gan na heisceachtaí a leagtar síos in Airteagail 72h agus 72i a chur i bhfeidhm.

Roinn 3

Cistí dílse agus dliteanais incháilithe

Airteagal 72k

Ionstraimí dliteanas incháilithe

Is éard a bheidh i ndliteanais incháilithe institiúide, ítimí dliteanais incháilithe na hinstitiúide tar éis na n-asbhaintí dá dtagraítear in Airteagal 72e.

Airteagal 72l

Cistí dílse agus dliteanais incháilithe

Is éard a bheidh i gcistí dílse agus dliteanais incháilithe, suim a cistí dílse agus a dliteanais incháilithe.

______________

* Treoir 2014/49/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le scéimeanna ráthaíochta taiscí (IO L 173, 12.6.2014, lch. 149).

** Treoir 98/26/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 1998 maidir le críochnaitheacht socraíochta i gcórais íocaíochta agus socraíochta urrús (IO L 166, 11.6.1998, lch. 45).

"

(32)  i dTeideal I de Chuid a Dó, cuirtear an méid seo a leanas in ionad theideal Chaibidil 6:"

“Ceanglais ghinearálta maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe”;

"

(33)  leasaítear Airteagal 73 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:"

“DÁILEACHÁIN AR IONSTRAIMÍ”;

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhíreanna 1 go 4:"

“1. Maidir le hionstraimí caipitil agus dliteanais a bhfuil lánrogha iomlán ag institiúid a chinneadh ina leith dáileacháin a íoc in aon fhoirm seachas mar airgead tirim nó ionstraimí cistí dílse, ní bheidh sé incháilithe cáiliú mar ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1, Leibhéal 1 Breise, Leibhéal 2 nó ionstraimí dliteanas incháilithe ach amháin i gcás ina bhfuil réamhchead faighte ag an institiúid ó na húdaráis inniúla.

   2. Ní thabharfaidh na húdaráis inniúla an réamhchead dá dtagraítear i mír 1 ach amháin i gcás ina measann siad go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:
   (a) nach ndéanfadh an rogha dá dtagraítear i mír 1, nó an fhoirm ina bhféadfaí dáileacháin a dhéanamh, dochar do chumas na hinstitiúide íocaíochtaí a chur ar ceal faoin ionstraim;
   (b) nach ndéanfadh an rogha dá dtagraítear i mír 1, nó an fhoirm ina bhféadfaí dáileacháin a dhéanamh, dochar do chumas na hionstraime caipitil nó an dliteanais caillteanais a sheasamh;
   (c) nach laghdódh an rogha dá dtagraítear i mír 1 nó an fhoirm ina bhféadfaí na dáileacháin a dhéanamh cáilíocht na hionstraime caipitil nó an dliteanais ar aon slí eile.

Rachaidh an t-údarás inniúil i gcomhairle leis an údarás réitigh maidir leis an institiúid a bheith ag comhlíonadh na gcoinníollacha sin sula dtabharfaidh sé an réamhchead dá dtagraítear i mír 1.

   3. Maidir le hionstraimí caipitil agus dliteanais a bhfuil sé de rogha ag duine dlítheanach seachas an institiúid a eisíonn iad a chinneadh nó a cheangal ina leith go ndéanfar na dáileacháin faoi na hionstraimí sin a íoc in aon fhoirm seachas mar airgead tirim nó ionstraimí cistí dílse, ní bheidh sé incháilithe cáiliú mar ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1, Leibhéal 1 Breise, Leibhéal 2 nó ionstraimí dliteanas incháilithe.
   4. Féadfaidh institiúidí innéacs leathan margaidh a úsáid mar cheann amháin de na boinn lena gcinntear leibhéal na ndáileachán ar ionstraimí Leibhéal 1 Breise, Leibhéal 2 agus ionstraimí dliteanas incháilithe.”;

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:"

“6. Tuairisceoidh agus nochtfaidh institiúidí na hinnéacsanna margaidh leathana ar a mbraitheann a n-ionstraimí caipitil agus a n-ionstraimí dliteanas incháilithe.”;

"

(34)  in Airteagal 75 cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte réamhráití:"

“Measfar go gcomhlíontar na ceanglais aibíochta i ndáil le suíomhanna gearra dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 45(a), pointe (a) d’Airteagal 59, pointe (a) d’Airteagal 69 agus pointe (a) d’Airteagal 72h maidir le suíomhanna a thógtar nuair a chomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas go léir:”;

"

(35)  in Airteagal 76, cuirtear an méid a leanas in ionad mhír 1, mhír 2 agus mhír 3:"

“1. Chun críocha phointe (a) d’Airteagal 42, phointe (a) d’Airteagal 45, phointe (a) d’Airteagal 57, phointe (a) d’Airteagal 59, phointe (a) d’Airteagal 67, phointe (a) d’Airteagal 69 agus phointe (a) d’Airteagal 72h, féadfaidh institiúidí méid suímh fhada in ionstraim chaipitil a laghdú le cion innéacs atá comhdhéanta den risíocht fholuiteach chéanna atá á fálú, ar an gcoinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

   (a) sealbhaítear an suíomh fada atá á fhálú, agus coimeádtar an suíomh gearr arna úsáid in innéacs chun an suíomh fada sin a fhálú sa leabhar trádála nó sealbhaítear iad araon sna leabhair neamhthrádála;
   (b) sealbhaítear na suímh dá dtagraítear i bpointe (a) ag luach chóir ar chlár comhordaithe na hinstitiúide;
   (c) cáilíonn an suíomh gearr dá dtagraítear i bpointe (a) mar fhálú éifeachtach faoi phróisis rialaithe inmheánaigh na hinstitiúide;
   (d) déanann na húdaráis inniúla measúnú ar leordhóthanacht na bpróiseas inmheánach rialaithe dá dtagraítear i bpointe (c) ar bhonn bliantúil ar a laghad agus tá siad sásta lena oiriúnaí atá na próisis i gcónaí.
   2. Féadfaidh institiúid, i gcás inar dheonaigh an t-údarás inniúil réamhchead, meastachán coimeádach a úsáid ar risíocht fholuiteach na hinstitiúide ar ionstraimí a áirítear sna hinnéacsanna mar rogha eile ar institiúid a bheith ag ríomh na risíochta atá aici ar na hítimí dá dtagraítear i gceann amháin nó níos mó de na pointí seo a leanas:
   (a) ionstraimí dílse Gnáthchothromas Leibhéal 1, Leibhéal 1 Breise, Leibhéal 2 agus ionstraimí dliteanas incháilithe, a áirítear sna hinnéacsanna;
   (b) ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1, Leibhéal 1 Breise agus Leibhéal 2 de chuid eintiteas san earnáil airgeadais, a áirítear sna hinnéacsanna;
   (c) ionstraimí dliteanas incháilithe, a áirítear sna hinnéacsanna.
   3. Ní thabharfaidh údaráis inniúla an réamhchead dá dtagraítear i mír 2 ach amháin nuair atá sé léirithe ag an institiúid chun sástacht na n-údarás inniúil go gcuirfeadh sé ualach rómhór ar an institiúid faireachán a dhéanamh ar a risíocht fholuiteach ar na hítimí dá dtagraítear i gceann amháin nó níos mó de phointí mhír 2, de réir mar is infheidhme.”;

"

(36)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 77:"

“Airteagal 77

Coinníollacha maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe a laghdú

   1. Gheobhaidh institiúid réamhchead ón údarás inniúil chun aon cheann acu seo a leanas a dhéanamh:
   (a) ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1 arna n-eisiúint ag an institiúid ar shlí a cheadaítear faoin dlí náisiúnta is infheidhme a laghdú, a fhuascailt nó a athcheannach;
   (b) na cuntais scairbhisigh a bhaineann le hionstraimí cistí dílse a laghdú, a dháileadh nó a athaicmiú mar ítim cistí dílse;
   (c) ceannach, fuascailt, aisíoc nó athcheannach ionstraimí Leibhéal 1 Breise nó ionstraimí Leibhéal 2, a chur i gcrích roimh dháta a n-aibíochta conarthaí.
   2. Gheobhaidh institiúid réamhchead ón údarás réitigh ceannach, fuascailt, aisíoc nó athcheannach ionstraimí dliteanas incháilithe nach gcumhdaítear faoi mhír 1 a chur i gcrích, roimh dháta a n-aibíochta conarthaí.”;

"

(37)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 78:"

“Airteagal 78

Cead maoirseachta chun cistí dílse a laghdú ▌

   1. Tabharfaidh an t-údarás inniúil cead d’institiúid chun ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1, Leibhéal 1 Breise nó Leibhéal 2 ▌a laghdú, a cheannach, a fhuascailt, a aisíoc, nó a athcheannach, nó na cuntais scairbhisigh ghaolmhara a laghdú, a dháileadh nó a athaicmiú, i gcás ina gcomhlíontar aon cheann de na coinníollacha seo a leanas:
   (a) tráth roimh beart ar bith dá dtagraítear in Airteagal 77(1), nó an tráth céanna le beart ar bith acu sin, déanfaidh an institiúid na hionstraimí nó na cuntais scairbhisigh ghaolmhara dá dtagraítear in Airteagal 77(1) a ionadú le hionstraimí cistí dílse a mbeidh an cháilíocht chéanna nó cáilíocht níos airde iontu faoi théarmaí atá inbhuanaithe maidir le hinniúlacht ioncaim na hinstitiúide;
   (b) léirigh an institiúid chun sástacht an údaráis inniúil go sáródh cistí dílse agus dliteanais incháilithe na hinstitiúide, tar éis an bhirt dá dtagraítear in Airteagal 77(1) den Rialachán seo, na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo, agus i dTreoir 2013/36/AE agus i dTreoir 2014/59/AE de chorrlach a mheasann an t-údarás inniúil a bheith riachtanach.

Má thugann institiúid ráthaíochtaí leordhóthanacha maidir lena cumas oibriú le cístí dílse os cionn na méideanna a cheanglaítear sa Rialachán seo agus i dTreoir 2013/36/AE ▌, féadfaidh an t-údarás inniúil ▌réamhchead ginearálta a thabhairt don institiúid sin aon cheann de na gníomhartha a leagtar síos in Airteagal 77(1) den Rialachán seo a dhéanamh, faoi réir critéir lena n-áiritheofar go mbeidh aon ghníomh den sórt sin i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar amach i bpointí (a) agus (b) den mhír seo. Ní thabharfar an réamhchead ginearálta sin ach le haghaidh tréimhse sonrach nach mó ná bliain amháin, agus féadfar é a athnuachan tar a éis sin. Tabharfar an réamhchead ginearálta le haghaidh méid áirithe réamhchinnte a shocróidh an t-údarás inniúil. I gcás ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1, ní sháróidh an méid réamhchinnte sin 3 % den aschur ábhartha agus ní sháróidh sé 10 % den mhéid a sháraíonn caipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1 suim na gceanglas maidir maidir le caipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1 a leagtar amach sa Rialachán seo, i dTreoir 2013/36/AE agus i dTreoir 2014/59/AE le corrlach a mheasann an t‑údarás inniúil atá riachtanach. I gcás ionstraimí Leibhéal 1 Breise nó Leibhéal 2, ní sháróidh an méid réamhchinnte sin 10 % den aschur ábhartha agus ní sháróidh sé 3 % de mhéid iomlán ionstraimí Leibhéal 1 Breise nó Leibhéal 2 gan íoc, de réir mar is infheidhme. ▌

Aistarraingeoidh na húdaráis inniúla an réamhchead ginearálta má sháraíonn institiúid aon cheann de na critéir a tugadh chun críocha an cheada sin.

   2. Agus inbhuanaitheacht na n-ionstraimí athsholáthair d’inniúlacht ioncaim na hinstitiúide dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1 á measúnú, measfaidh na húdaráis inniúla a mhéid a mbeadh na hionstraimí athsholáthair chaipitil sin ▌níos costasaí don institiúid ná na hionstraimí caipitil nó na cuntais scairbhisigh a mbeidís ag gabháil ina n-ionad.
   3. I gcás ina ndéanfaidh institiúid beart dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 77(1) agus go dtoirmiscfear de réir an dlí náisiúnta is infheidhme diúltú d’ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1 dá dtagraítear in Airteagal 27 a fhuascailt, féadfaidh an t-údarás inniúil na coinníollacha a leagtar amach i mír 1 den Airteagal seo a tharscaoileadh ar an gcoinníoll go gceanglóidh an t-údarás inniúil ar an institiúid teorainn a chur le fuascailt na n-ionstraimí sin ar bhonn iomchuí.
   4. Féadfaidh na húdaráis inniúla cead a thabhairt d’institiúidí ionstraimí Leibhéal 1 Breise nó Leibhéal 2 nó cuntais scairbhisigh ghaolmhara a cheannach, a fhuascailt, a athcheannach nó a aisíoc le linn na gcúig bliana tar éis a ndáta eisiúna má chomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach i mír 1 agus ceann de na coinníollacha seo a leanas:
   (a) tháinig athrú ar aicmiú rialála na n-ionstraimí sin ar dóigh go mbeadh mar thoradh air eisiamh na n-ionstraimí ó chistí dílse nó athaicmiú mar chistí dílse de chineál cáilíochta níos ísle, agus comhlíontar na coinníollacha seo a leanas:
   (i) measann an t-údarás inniúil gur leor an chinnteacht a bhaineann leis an athrú sin;
   (ii) léiríonn an institiúid chun sástacht na n-údarás inniúil nach raibh athaicmiú rialála na n-ionstraimí sin intuartha go réasúnach tráth a n‑eisiúna;
   (b) tháinig athrú ar an láimhseáil cánach is infheidhme i ndáil leis na hionstraimí sin a léiríonn an institiúid chun sástacht na n-údarás inniúil gur athrú ábhartha é agus nach raibh sé intuartha go réasúnach tráth a n-eisiúna;
   (c) déantar na hionstraimí agus na cuntais scairbhisigh ghaolmhara a mharthanú faoi Airteagal 494b;
   (d) tráth roimh an mbeart nó an tráth céanna leis an mbeart dá dtagraítear in Airteagal 77(1), déanfaidh an institiúid na hionstraimí nó na cuntais scairbhisigh ghaolmhara dá dtagraítear in Airteagal 77(1) a ionadú le hionstraimí cistí dílse ▌ ar an gcáilíocht chéanna nó ar cháilíocht níos airde faoi théarmaí atá inbhuanaithe maidir le hacmhainn ioncaim na hinstitiúide agus cheadaigh an t-údarás inniúil an gníomh sin ar bhonn an chinnidh go mbainfeadh sochar leis ó thaobh na stuamachta de agus go mbeadh údar leis de bharr cás eisceachtúil a bheith ann;
   (e) athcheannaítear ionstraimí Leibhéal 1 Breise nó Leibhéal 2 chun críocha cruthaithe margaidh.

   5. Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála d’fhonn na nithe seo a leanas a shonrú:
   (a) an bhrí atá le “inbhuanaithe maidir le hinniúlacht ioncaim na hinstitiúide”;
   (b) na bunúis iomchuí le teorannú na fuascailte dá dtagraítear i mír 3;
   (c) an próiseas, lena n-áirítear na teorainneacha agus na nósanna imeachta maidir leis na húdaráis inniúil an formheas a dhéanamh roimh ré i gcás beart atá liostaithe in Airteagal 77(1), agus na ceanglais sonraí a theastóidh nuair a dhéanfaidh institiúid iarratas ar chead an údaráis inniúil chun beart atá liostaithe ann a dhéanamh, lena n-áirítear an próiseas atá le cur i bhfeidhm i gcás fhuascailt na scaireanna arna n-eisiúint do chomhaltaí comharchumann, agus an teorainn ama atá leis an iarratas sin a phróiseáil.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 28 Iúil 2013.

Tarmligtear chuig an gCoimisiún an chumhacht chun na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.”;

"

(38)  cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:"

“Airteagal 78a

Cead ionstraimí dliteanas incháilithe a laghdú

   1. Tabharfaidh an t-údarás réitigh cead d’institiúid ionstraimí dliteanas incháilithe a cheannach, a fhuascailt, a aisíoc nó a athcheannach i gcás ina gcomhlíontar ceann de na coinníollacha seo a leanas:
   (a) tráth níos luaithe ná an beart nó an tráth céanna le ceann ar bith de na gníomhartha dá dtagraítear in Airteagal 77(2), déanann an institiúid na hionstraimí dliteanas incháilithe a ionadú le hionstraimí cistí dílse nó le hionstraimí dliteanas incháilithe atá ar an gcáilíocht chéanna nó ar cháilíocht níos airde faoi théarmaí atá inbhuanaithe maidir le hinniúlacht ioncaim na hinstitiúide;
   (b) léirigh an institiúid chun sástacht an údaráis réitigh go sáródh cistí dílse agus dliteanais incháilithe na hinstitiúide, tar éis an bhirt dá dtagraítear in Airteagal 77(2) den Rialachán seo, na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo agus i dTreoracha 2013/36/AE agus 2014/59/AE, de chorrlach a mheasann an t‑údarás réitigh, agus an t-údarás inniúil ar aon intinn leis, atá riachtanach;
   (c) léirigh an institiúid chun sástacht an údaráis réitigh gur gá ionstraimí cistí dílse a chur in ionad dliteanais incháilithe, go hiomlán nó go páirteach, d’fhonn a áirithiú go gcomhlíontar na ceanglais maidir le cistí dílse a leagtar amach sa Rialachán seo agus i dTreoir 2013/36/AE, ionas go leanfar leis an údarú.

Má thugann institiúid ráthaíochtaí leordhóthanacha maidir lena cumas oibriú le cístí dílse agus le dliteanais incháilithe os cionn mhéid na gceanglas a leagtar amach sa Rialachán seo agus i dTreoracha 2013/36/AE agus 2014/59/AE, féadfaidh an t-údarás réitigh, tar éis dó dul i gcomhairle leis an údarás inniúil, réamhchead ginearálta a thabhairt don institiúid sin ceannach, fuascailt, aisíoc nó athcheannach ionstraimí dliteanas incháilithe a dhéanamh, faoi réir critéir lena n‑áiritheofar go mbeidh aon ghníomh den sórt sin i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar amach i bpointí (a) agus (b) den mhír seo. Ní thabharfar an réamhchead ginearálta sin ach le haghaidh tréimhse sonrach nach mó ná bliain amháin, agus féadfar é a athnuachan tar a éis sin. Tabharfar an réamhchead ginearálta le haghaidh méid áirithe réamhchinnte a shocróidh an t-údarás réitigh. Cuirfidh na húdaráis réitigh na húdaráis inniúla ar an eolas faoi aon réamhchead ginearálta a tugadh.

Aistarraingeoidh an t-údarás réitigh an réamhchead ginearálta má sháraíonn institiúid aon cheann de na critéir a tugadh chun críocha an cheada sin.

   2. Agus inbhuanaitheacht na n-ionstraimí athsholáthair d’inniúlacht ioncaim na hinstitiúide dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1 á measúnú, measfaidh na húdaráis réitigh a mhéid a mbeadh na hionstraimí athsholáthair chaipitil sin agus na dliteanais athsholáthair incháilithe sin níos costasaí don institiúid ná iad siúd a mbeidís ag gabháil ina n-ionad.
   3. Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála d’fhonn na nithe seo a leanas a shonrú:
   (a) an próiseas don chomhordú idir an t-údarás inniúil agus an t-údarás réitigh;
   (b) an nós imeachta, lena n-áirítear na teorainneacha ama agus na ceanglais faisnéise, chun cead a dheonú i gcomhréir leis an gcéad fhomhír de mhír 1;
   (c) an nós imeachta, lena n-áirítear na teorainneacha ama agus na ceanglais faisnéise, chun an réamhchead ginearálta a dheonú i gcomhréir leis an dara fomhír de mhír 1;
   (d) an bhrí atá le ‘inbhuanaithe d’acmhainn ioncaim na hinstitiúide’.

Chun críocha phointe (d) den chéad fhomhír den mhír seo, déanfar na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a ailíniú go hiomlán leis an ngníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 78.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoi ... [sé mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo].

Tarmligtear chuig an gCoimisiún an chumhacht chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.”;

"

(39)  leasaítear Airteagal 79 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:"

“Tarscaoileadh sealadach ó asbhaint ó chistí dílse agus ó dhliteanais incháilithe”;

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“1. I gcás ina sealbhaíonn institiúid ionstraimí caipitil nó dliteanais a cháilíonn mar ionstraimí cistí dílse in eintiteas earnála airgeadais nó mar dhliteanais incháilithe in institiúid agus ina measann an t-údarás inniúil go bhfuil na sealúchais sin ann chun críocha oibríochta cúnaimh airgeadais a ceapadh chun inmharthanacht an eintitis nó na hinstitiúide sin a atheagrú agus a athshlánú, féadfaidh an t-údarás inniúil na forálacha maidir le hasbhaint a mbeadh feidhm aici ar shlí eile maidir leis na hionstraimí sin a tharscaoileadh ar bhonn sealadach.”;

"

(40)  cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:"

“Airteagal 79a

Measúnú ar chomhlíonadh na gcoinníollacha maidir le cistí dílse agus ionstraimí dliteanas incháilithe

Is ar ghnéithe substaintiúla na n-ionstraimí agus ní ar a bhfoirm dhlíthiúil amháin a thabharfaidh na hinstitiúidí aird agus measúnú á dhéanamh ar chomhlíonadh na gceanglas a leagtar síos i gCuid a Dó. Áireofar sa mheasúnú ar ghnéithe substaintiúla ionstraime na socruithe go léir a bhaineann leis na hionstraimí, fiú i gcás socruithe nach leagtar amach go sainráite i dtéarmaí agus i gcoinníollacha na n-ionstraimí féin, d’fhonn a chinneadh an gcomhlíontar cuspóir na bhforálacha ábhartha le héifeachtaí comhcheangailte eacnamaíocha na socruithe sin.”;

"

(41)  leasaítear Airteagal 80 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:"

“Athbhreithniú leantach ar cháilíocht cistí dílse agus ionstraimí dliteanas incháilithe”;

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“1. Déanfaidh ÚBE monatóireacht ar chaighdeán na n-ionstraimí cistí dílse agus dliteanas incháilithe arna n-eisiúint ag institiúidí ar fud an Aontais agus tabharfaidh sé fógra don Choimisiún láithreach i gcás ina bhfuil fianaise shuntasach ann nach gcomhlíonann na hionstraimí sin na critéir incháilitheachta lena mbaineann a leagtar amach sa Rialachán seo.

Ar iarratas ó ÚBE agus gan aon mhoill, cuirfidh údaráis inniúla gach faisnéis ar aghaidh chuig ÚBE a mheasann ÚBE a bhaineann le hábhar i ndáil le hionstraimí nua caipitil nó cineálacha nua dliteanas a eisíodh chun é a chur ar chumas ÚBE faireachán a dhéanamh ar cháilíocht ionstraimí cistí dílse agus dliteanas incháilithe arna n-eisiúint ag institiúidí ar fud an Aontais.”;

"

(c)  i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte réamhráití:"

“3. Tabharfaidh ÚBE comhairle theicniúil don Choimisiún maidir le haon athruithe suntasacha a mheasann sé a theastaíonn don sainmhíniú ar chistí dílse mar thoradh ar aon cheann díobh seo a leanas:”;

"

(42)  in Airteagal 81, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“1. Is leasanna mionlaigh iad suim na n-ítimí Gnáthchothromas Leibhéal 1 de chuid fochuideachta, i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas:

   (a) is ceann díobh seo a leanas í an fhochuideachta:
   (i) institiúid;
   (ii) gnóthas atá faoi réir cheanglais an Rialacháin seo agus Threoir 2013/36/AE, de bhua an dlí náisiúnta is infheidhme;
   (iii) cuideachta inmheánach sealbhaíochta airgeadais i dtríú tír atá faoi réir ceanglais stuamachta atá chomh dian céanna leis na ceanglais stuamachta a bhfuil institiúidí creidmheasa an tríú tír sin faoina réir agus má chinn an Coimisiún i gcomhréir le hAirteagal 107(4) go bhfuil na ceanglais stuamachta sin coibhéiseach, ar a laghad, le ceanglais stuamachta an Rialacháin seo;
   (b) tá an fhochuideachta áirithe go hiomlán sa chomhdhlúthú de bhun Chaibidil 2 de Theideal II de Chuid a hAon;
   (c) is le daoine seachas na gnóthais a áirítear sa chomhdhlúthú de bhun Chaibidil 2 de Theideal II de Chuid a hAon na hítimí Gnáthchothromas Leibhéal 1 dá dtagraítear sa chuid réamhráiteach den mhír seo.”;

"

(43)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 82:"

“Airteagal 82

Caipiteal cáilitheach Breise Leibhéal 1, caipiteal Leibhéal 1 agus Leibhéal 2 agus cistí dílse cáilitheacha

Is é a bheidh i gcaipiteal cáilitheach Leibhéal 1 Breise, Leibhéal 1 agus Leibhéal 2 agus i gcistí dílse cáilitheacha, an leas mionlaigh, ionstraimí Leibhéal 1 Breise, Leibhéal 1 nó Leibhéal 2, de réir mar is infheidhme, móide an tuilleamh coimeádta gaolmhar agus cuntais scairbhisigh, de chuid fochuideachta, i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas:

   (a) is ceann díobh seo a leanas í an fhochuideachta:
   (i) institiúid;
   (ii) gnóthas atá faoi réir cheanglais an Rialacháin seo agus Threoir 2013/36/AE, de bhua an dlí náisiúnta is infheidhme;
   (iii) cuideachta inmheánach sealbhaíochta airgeadais i dtríú tír atá faoi réir ceanglais stuamachta atá chomh dian céanna leis na ceanglais stuamachta a bhfuil institiúidí creidmheasa an tríú tír sin faoina réir agus i gcás ina gcinnfidh an Coimisiún i gcomhréir le hAirteagal 107(4) go bhfuil na ceanglais stuamachta sin coibhéiseach, ar a laghad, le ceanglais stuamachta an Rialacháin seo;
   (b) tá an fhochuideachta áirithe go hiomlán faoi raon feidhme an chomhdhlúthaithe de bhun Chaibidil 2 de Theideal II de Chuid a hAon;
   (c) is le daoine seachas na gnóthais a áirítear sa chomhdhlúthú de bhun Chaibidil 2 de Theideal II de Chuid a hAon na hionstraimí sin.”;

"

(44)  in Airteagal 83(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na foclaíochta réamhráití:"

“1. Go dtí an 31 Nollaig 2021, níl ionstraimí Leibhéal 1 Breise agus Leibhéal 2 arna n‑eisiúint ag eintiteas sainchuspóireach, agus na cuntais scairbhisigh ghaolmhara ar áireamh i gcaipiteal cáilitheach Leibhéal 1 Breise nó i Leibhéal 1 nó Leibhéal 2 nó i gcistí dílse cáilitheacha, de réir mar is infheidhme, ach amháin i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas:”;

"

(45)  cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:"

“Airteagal 88a

Ionstraimí dliteanas cáilitheacha incháilithe

Maidir le dliteanais a eiseoidh fochuideachta atá bunaithe san Aontas ar cuid den ghrúpa réitigh céanna í leis an eintiteas réitigh, beidh siad cáilithe a áireamh i measc ionstraimí dliteanas incháilithe chomhdhlúthaithe institiúide faoi réir Airteagal 92a ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha uile seo a leanas:

   (a) eiseofar iad i gcomhréir le pointe (a) d’Airteagal 45f(2) de Threoir 2014/59/AE;
   (b) ceannóidh scairshealbhóir atá ann cheana iad nach cuid den ghrúpa réitigh céanna é chomh fada agus nach ndéanfar difear, le feidhmiú na gcumhachtaí díluachála nó comhshó i gcomhréir le hAirteagail 59 go 62 de Threoir 2014/59/AE, don rialú a dhéanfaidh an t-eintiteas réitigh ar an bhfochuideachta;
   (c) ní mó iad ná méid a chinnfear tríd an méid dá dtagraítear i bpointe (i) a dhealú ón méid dá dtagraítear i bpointe (ii):
   (i) suim na ndliteanas a eiseofar don eintiteas réitigh agus a cheannóidh an t‑eintiteas réitigh sin go díreach nó go hindíreach trí eintitis eile sa ghrúpa réitigh céanna agus méid na gcistí dílse a eiseofar i gcomhréir le pointe (b) d’Airteagal 45f(2) de Threoir 2014/59/AE;
   (ii) an méid is gá i gcomhréir le hAirteagal 45f(1) de Threoir 2014/59/AE”;

"

(46)  leasaítear Airteagal 92 mar a leanas:

(a)  i mír 1, cuirtear an pointe seo a leanas léi:"

“(d) cóimheas luamhánaithe 3 %.”;

"

(b)  cuirtear an mhír seo a leanas isteach:"

“1a. Sa bhreis ar an gceanglas a leagtar síos i bpointe (d) de mhír 1 den Airteagal seo, coinneoidh G-SII maolán cóimheasa luamhánaithe cothrom le tomhas iomlán risíochta de chuid G-SII dá dtagraítear in Airteagal 429(4) den Rialachán seo arna iolrú faoi 50 % de mhaolán G-SII is infheidhme maidir le G-SII i gcomhréir le hAirteagal 131 de Threoir 2013/36/AE.

Ní dhéanfaidh G-SII an ceanglas maoláin cóimheasa luamhánaithe a chomhlíonadh ach amháin le caipiteal Leibhéal 1. Caipiteal Leibhéal 1 a úsáidfear chun an ceanglas maoláin cóimheasa luamhánaithe a chomhlíonadh, ní úsáidfear é chun aon cheanglas giaráil-bhunaithe a leagtar amach sa Rialachán seo agus i dTreoir 2013/36/AE a chomhlíonadh, ach amháin má dhéantar foráil shainráite dó ar shlí eile sa Rialachán nó sa Treoir.

I gcas nach gcomhlíonfaidh G-SII an ceanglas maoláin cóimheasa luamhánaithe, beidh sé faoi réir an cheanglais caomhnaithe caipitil i gcomhréir le hAirteagal 141b de Threoir 2013/36/AE.

I gcás nach gcomhlíonfaidh G-SII an ceanglas maoláin cóimheasa luamhánaithe agus an ceanglas maoláin chomhcheangailte mar a shainmhínítear i bpointe (6) d’Airteagal 128 de Threoir 2013/36/AE é ag an am céanna, beidh sé faoi réir an cheanglais caomhnaithe caipitil atá níos airde i gcomhréir le hAirteagal 141 agus 141b den Treoir sin.”;

"

(c)  leasaítear mír 3 mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointí (b) agus (c):"

“(b) ceanglais cistí dílse gnó institiúide, ar gnó é sin a bhaineann leis an leabhar trádála, i gcás an mhéid seo a leanas:

   (i) priacail mhargaidh arna gcinneadh i gcomhréir le Teideal IV den Chuid seo, cé is moite de na cur chuige a leagtar amach i gCaibidlí 1a agus 1b den Teideal sin;
   (ii) risíochtaí móra a sháraíonn na teorainneacha a shonraítear in Airteagal 395 go hAirteagal 401, a mhéid is ceadmhach d’institiúid na teorainneacha sin a shárú, arna gcinneadh i gcomhréir le Cuid a Ceathair;
   (c) na ceanglais cistí dílse do priacal margaidh arna gcinneadh i dTeideal IV den Chuid seo, cé is moite de na cur chuige a leagtar amach i gCaibidlí 1a agus 1b den Teideal sin, do gach gníomhaíocht ghnó atá faoi réir priacal malairte eachtraí nó priacal tráchtearraí;”;

"

(ii)  cuirtear an pointe seo a leanas isteach:"

“(ca) na ceanglais cistí dílse arna ríomh i gcomhréir le Teideal V den Chuid seo, cé is moite d’Airteagal 379 le haghaidh priacal socraíochta.”;

"

(47)  cuirtear na hairteagail seo a leanas isteach:"

“Airteagal 92a

Ceanglais ar G-SIInna maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe

   1. Faoi réir Airteagail 93 agus 94 agus na n-eisceachtaí a leagtar amach i mír 2 den Airteagal seo, comhlíonfaidh na hinstitiúidí a shainaithnítear mar eintitis réitigh agus ar G-SII iad nó ar cuid de G-SII iad na ceanglais seo a leanas i gcónaí maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe:
   (a) cóimheas priacalbhunaithe 18 %, a bhaineann le cistí dílse agus dliteanais incháilithe na hinstitiúide arna sloinneadh mar chéatadán de mhéid iomlán na risíochta ar phriacal a ríomhtar i gcomhréir le hAirteagal 92(3) agus (4);
   (b) cóimheas 6.75 % nach cóimheas priacalbhunaithe é, a bhaineann le cistí dílse agus dliteanais incháilithe na hinstitiúide arna sloinneadh mar chéatadán den tomhas iomlán risíochta dá dtagraítear in Airteagal 492(4).
   2. Ní bheidh feidhm leis na ceanglais a leagtar síos i mír 1 sna cásanna seo a leanas:
   (a) faoi cheann thrí bliana i ndiaidh an dáta ar sainaithníodh an institiúid nó an grúpa ar cuid den institiúid é mar G-SII;
   (b) faoi cheann dhá bhliain tar éis an dáta ar chuir an t-údarás réitigh an uirlis díluachála fiachais i bhfeidhm i gcomhréir le Treoir 2014/59/EU;
   (c) faoi cheann an dá bhliain tar éis an dáta ar chuir an t-eintiteas réitigh beart malartach ón earnáil phríobháideach i bhfeidhm dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 32(1) de Threoir 2014/59/EU lena ndearnadh ionstraimí caipitil agus dliteanais eile a dhíluacháil nó a chomhshó ina n-ítimí de Ghnáthchothromas Leibhéal 1 chun an t-eintiteas réitigh a athchaipitliú gan uirlisí réitigh a chur i bhfeidhm.
   3. I gcás ina sáróidh an comhiomlán a thiocfaidh as cur i bhfeidhm na gceanglas a leagtar síos i bpointe (a) de mhír 1 den Airteagal seo ar gach eintiteas réitigh den G-SII céanna an ceanglas maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe a ríomhtar i gcomhréir le hAirteagal 12 den Rialachán seo, féadfaidh údarás réitigh mháthairinstitiúid AE, tar éis dó dul i gcomhairle leis na húdaráis réitigh ábhartha eile, gníomhú i gcomhréir le hAirteagal 45d(3) nó Airteagal 45h(1) de Threoir 2014/59/EU.

Airteagal 92a

Ceanglais ar G-SIInna neamh-AE maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe

   1. Comhlíonfaidh institiúidí ar fochuideachtaí ábhartha iad de G-SIInna neamh-AE agus nach eintitis réitigh iad ceanglais i gcónaí maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe ar comhionann iad agus 90 % de na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe a leagtar síos in Airteagal 92a.
   2. Ar mhaithe le mír 1 a chomhlíonadh, ní chuirfear ionstraimí breise Leibhéal 1, Leibhéal 2 agus ionstraimí dliteanas incháilithe san áireamh ach i gcás gur le máthairghnóthas deiridh G-SII neamh-AE iad agus gur eisíodh iad, go díreach nó go hindíreach, trí eintitis eile sa ghrúpa céanna, ar choinníoll go bhfuil na heintitis sin go léir bunaithe sa tríú tír céanna is atá an máthairghnóthas deiridh nó i mBallstát.
   3. Ní chuirfear aon ionstraim dliteanas incháilithe san áireamh chun mír 1 a chomhlíonadh ach amháin i gcás ina gcomhlíonfaidh sí gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:
   (a) i gcás gnáthimeachtaí dócmhainneachta mar a shainmhínítear i bpointe (47) d’Airteagal 2(1) de Threoir 2014/59/AE, beidh an t-éileamh a eascróidh ón dliteanas rangaithe faoi bhun na n-éileamh a thiocfaidh as dliteanais nach gcomhlíonfaidh na coinníollach a leagtar amach i mír 2 den Airteagal seo nach bhfuil incháilithe mar ionstraimí cistí dílse;
   (b) tá sí faoi réir na gcumhachtaí díluachála nó comhshó i gcomhréir le hAirteagal 59 go hAirteagal 61 de Threoir 2014/59/AE.”;

"

(48)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 94:"

“Airteagal 94

Maolú do ghnó beag a bhaineann leis an leabhar trádála

   1. De mhaolú ar phointe (b) d’Airteagal 92(3), féadfaidh institiúidí an ceanglas maidir le cistí dílse a ngnó a bhaineann leis an leabhar trádála a ríomh i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo ar choinníoll gur lú méid gnó na n-institiúidí a bhaineann leis an leabhar trádála laistigh agus lasmuigh den chlár comhardaithe ná an dá thairseach seo a leanas, nó go mbeidh siad cothrom leo, ar bhonn measúnú a dhéanfar orthu go míosúil agus na sonraí ón lá deireanach den mhí á n-úsáid:
   (a) 5 % de shócmhainní iomlána na hinstitiúide;
   (b) EUR 50 milliún.
   2. I gcás ina gcomhlíonfar an dá choinníoll a leagtar amach i bpointí (a) agus (b) de mhír 1, féadfaidh institiúidí an ceanglas maidir le cistí dílse a ngnó a bhaineann leis an leabhar trádála a ríomh mar seo a leanas:
   (a) maidir leis na conarthaí a liostaítear i bpointe 1 d’Iarscríbhinn II, ar conarthaí iad a bhaineann le cothromais dá dtagraítear i bpointe 3 den ‘ Iarscríbhinn sin agus díorthaigh chreidmheasa, féadfaidh institiúidí na suíomhanna sin a dhíolmhú ón gceanglas maidir le cistí dílse dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 92(3);
   (b) maidir le suíomhanna leabhair trádála, seachas iad siúd dá dtagraítear i bpointe (a) den mhír seo, féadfaidh institiúidí an ceanglas a ríomhfar i gcomhréir le pointe (a) d’Airteagal 92(3) a chur in ionad an cheanglais maidir le cistí dílse dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 92(3).
   3. Déanfaidh institiúidí méid an ghnó leabhair trádála atá acu laistigh agus lasmuigh den chlár comhardaithe a ríomh bunaithe ar shonraí ón lá deireanach de gach mí chun críocha mhír 1 i gcomhréir leis na ceanglais seo a leanas:
   (a) beidh na suíomhanna uile a shannfar don leabhar trádála i gcomhréir le hAirteagal 104 ar áireamh sa ríomh seachas sna cásanna seo a leanas:
   (i) suíomhanna a bhaineann le malairt eachtrach agus tráchtearraí;
   (ii) suíomhanna i ndíorthaigh chreidmheasa a aithnítear mar fháluithe inmheánacha ar risíochtaí leabhair neamhthrádála ar phriacal creidmheasa nó risíochtaí ar phriacal contrapháirtí agus na hidirbhearta díorthaigh chreidmheasa a fhritháiríonn go hiomlán priacal margaidh na bhfáluithe inmheánacha sin dá dtagraítear in Airteagal 106(3);
   (b) déanfar gach suíomh a áireofar sa ríomh i gcomhréir le pointe (a) a luacháil ag a margadhluach ar an dáta áirithe sin, i gcás nach mbeidh margadhluach suímh ar fáil ar dháta áirithe, tógfaidh institiúidí luach cóir don suíomh ar an dáta sin; i gcás nach mbeidh margadhluach ná an luach cóir ar shuíomh ar fáil ar dháta áirithe, tógfaidh institiúidí an margadhluach nó an luach cóir is déanaí don suíomh sin;
   (c) déanfar luach absalóideach suíomhanna fada agus luach absalóideach suíomhanna gearra a shuimiú le chéile.
   4. I gcás ina gcomhlíonfar an dá choinníoll a leagtar amach i bpointí (a) agus (b) de mhír 1 den Airteagal seo, beag beann ar na hoibleagáidí a leagtar amach in Airteagail 74 agus 83 de Threoir 2013/36/AE, ní bheidh feidhm ag Airteagal 102(3) agus (4) ná ag Airteagail 103 ná 104b den Rialachán seo.
   5. Tabharfaidh institiúidí fógra do na húdaráis inniúla nuair a ríomhfaidh siad ceanglais cistí dílse á ngnó a bhaineann leis an leabhar trádála, nó nuair a scoirfidh siad dá ríomh, i gcomhréir le ▌mír 2.
   6. Institiúid nach gcomhlíonfaidh a thuilleadh ceann amháin nó níos mó de na coinníollacha a leagtar amach i mír 1 tabharfaidh sí fógra ina leith don údarás inniúil gan mhoill.
   7. Scoirfidh institiúid de cheanglais cistí dílse a gnó a bhaineann leis an leabhar trádála a ríomh i gcomhréir le mír 2 laistigh de thrí mhí tar éis do cheann amháin de na cásanna seo a leanas tarlú:
   (a) ní chomhlíonfaidh na hinstitiúidí ▌na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (a) nó (b) de mhír 1 ar feadh trí mhí as a chéile;
   (b) ní chomhlíonfaidh an institiúid ▌ na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (a) nó i bpointe (b) de mhír 1 ar feadh níos mó ná 6 mhí de na 12 mhí dheireanacha.
   8. I gcás inar scoir institiúid de cheanglais cistí dílse a gnó a bhaineann leis an leabhar trádála atá aici a ríomh i gcomhréir leis an Airteagal seo, ní cheadófar di ceanglais cistí dílse a gnó a bhaineann leis an leabhar trádála a ríomh i gcomhréir leis an Airteagal seo ach amháin i gcás ina léireoidh sí don údarás inniúil gur comhlíonadh na coinníollacha go léir a leagtar amach i mír 1 ar feadh bliain iomlán gan bhriseadh.
   9. Ní thiocfaidh institiúidí i suíomh leabhair trádála ná ní dhéanfaidh sí suíomh leabhair trádála a cheannach ná a dhíol nach mbeidh de chríoch acu ach aon cheann de na coinníollacha a leagtar amach i mír 1 a chomhlíonadh i rith an mheasúnaithe mhíosúil.”;

"

(49)  i dTeideal 1 de Chuid 3, scriostar Caibidil 2;

(50)  leasaítear Airteagal 102 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2, mhír 3 agus mhír 4:"

“2. Beidh fianaise ann ar intinn trádála ar bhonn na straitéisí, na mbeartas agus na nósanna imeachta arna mbunú ag an institiúid chun an suíomh nó an phunann a bhainistiú i gcomhréir le hAirteagail 103, 104 agus 104a.

   3. Déanfaidh institiúidí córais agus rialuithe a bhunú agus a choimeád ar bun lena leabhar trádála a bhainistiú i gcomhréir le hAirteagal 103.
   4. Chun críocha na gceanglas tuairiscithe a leagtar amach in Airteagal 430b(3), sannfar suíomhanna leabhair trádála do dheasca trádála arna mbunú ▌ i gcomhréir le hAirteagal 104b. ▌”;

"

(b)  cuirtear na míreanna seo a leanas leis:"

“5. Beidh suíomhanna sa leabhar trádála faoi réir na gceanglas maidir le luacháil stuama a shonraítear in Airteagal 105.

   6. Déanfaidh institiúidí fálú inmheánach a láimhseáil i gcomhréir le hAirteagal 106.”;

"

(51)  cuirtear an méid seo a leanas ▌ in ionad Airteagal 103103:"

Airteagal 103

An leabhar trádála a bhainistiú

   1. Beidh beartais agus nósanna imeachta a bheidh sainmhínithe go soiléir i bhfeidhm ag institiúidí maidir le bainistiú foriomlán an leabhair trádála. Rachaidh na beartais agus na nósanna imeachta sin i ngleic leis na nithe seo a leanas ar a laghad:
   (a) na gníomhaíochtaí a mheasann an institiúid gur gníomhaíochtaí trádála iad agus gur cuid den leabhar trádála iad chun críocha ceanglas cistí dílse;
   (b) a mhéid is féidir suíomh a mharcáil go laethúil ón margadh trí thagairt a dhéanamh do mhargadh dhá-threo leachtach, gníomhach;
   (c) maidir le suíomhanna atá marcáilte de réir samhla, an méid is féidir leis an institiúid na nithe seo a leanas a dhéanamh:
   (i) priacail ábhartha uile an tsuímh a shainaithint;
   (ii) priacail ábhartha uile an tsuímh a fhálú le hionstraimí a bhfuil margadh dhá threo leachtach, gníomhach ann ina leith;
   (iii) meastacháin iontaofa a dhíorthú do na príomhthoimhdí agus do na paraiméadair a úsáidtear sa tsamhail;
   (d) a mhéid is féidir leis an institiúid, agus a mhéid a cheanglaítear uirthi, luachálacha a ghiniúint don suíomh, luachálacha is féidir a bhailíochtú go seachtrach agus go comhleanúnach;
   (e) a mhéid a chuirfeadh srianta dlí nó ceanglais oibriúcháin eile bac ar chumas na hinstitiúide an suíomh a leachtú nó a fhálú go gearrthéarmach;
   (f) a mhéid is féidir leis an institiúid, agus a mhéid a cheanglaítear uirthi, priacail na suíomhanna laistigh dá hoibríocht trádála a bhainistiú;
   (g) a mhéid a fhéadfaidh an institiúid priacal nó suíomhanna a athaicmiú idir na leabhair neamhthrádála agus na leabhair thrádála agus na ceanglais maidir leis na hathaicmithe sin dá dtagraítear in Airteagal 104a.

   2. Agus í ag bainistiú a cuid suíomhanna nó a punanna suíomhanna sa leabhar trádála, comhlíonfaidh an institiúid na ceanglais seo a leanas ar fad:

   (a) beidh straitéis trádála a bheidh doiciméadaithe go soiléir, agus formheasta ag an mbainistíocht shinsearach, i bhfeidhm ag an institiúid don suíomh nó do na punanna sa leabhar trádála, agus áireofar an tréimhse shealbhaíochta ionchasach ann;

   (b) beidh beartais agus nósanna imeachta a bheidh sainmhínithe go soiléir i bhfeidhm ag an institiúid d’fhonn bainistíocht ghníomhach a dhéanamh ar shuíomhanna nó ar phunanna sa leabhar trádála; áireofar na nithe seo a leanas sna beartais agus sna nósanna imeachta sin:

   (i) cé na suíomhanna nó na punanna ar féidir le gach deasc trádála nó, de réir mar a bheidh, déileálaithe ainmnithe dul isteach iontu;
   (ii) teorainneacha suímh a shocrú agus faireachán a dhéanamh orthu féachaint cé chomh hoiriúnach is atá siad;
   (iii) áiritheofar go mbeidh an uathriail ag déileálaithe dul isteach i suíomh agus é a bhainistiú laistigh de theorainneacha a bheidh comhaontaithe agus de réir na straitéise formheasta;
   (iv) áiritheofar go dtuairisceofar suíomhanna don bhainistíocht shinsearach mar chuid lárnach de phróiseas bainistithe priacail na hinstitiúide;
   (v) áiritheofar go ndéanfar faireachán gníomhach ar shuíomhanna agus tabharfar aird ar fhoinsí faisnéise an mhargaidh agus ar mheasúnú a dhéanfar ar an gcumas an suíomh, nó na priacail chomhpháirte a bhaineann leis, a mhargú nó a fhálú, lena n-áirítear measúnú, cáilíocht agus infhaighteacht ionchuir an mhargaidh sa phróiseas luachála, leibhéal láimhdeachais an mhargaidh, méideanna na suíomh a dhéantar a thrádáil ar an margadh;
   (vi) nósanna imeachta agus rialuithe gníomhacha frithchalaoise;
   (c) beidh beartais agus nósanna imeachta a bheidh sainmhínithe go soiléir i bhfeidhm ag an institiúid chun faireachán a dhéanamh ar na suíomhanna i gcomparáid le straitéis trádála na hinstitiúide lena n-áirítear faireachán ar láimhdeachas agus ar shuíomhanna ar saraíodh an tréimhse shealbhaíochta a bhí i gceist leo ag an tús ina leith.”;

"

(52)  in Airteagal 104, scriostar mír 2;

(53)  cuirtear na hAirteagail seo a leanas isteach:"

“Airteagal 104a

Suíomh a athaicmiú

   1. Beidh beartais a bheidh sainmhínithe go soiléir i bhfeidhm ag institiúidí chun na himthosca eisceachtúla sin a shainaithint a bhfuil údar cuí leo suíomh leabhair trádála a athaicmiú mar shuíomh leabhair neamhthrádála nó, os a choinne sin, suíomh leabhair neamhthrádála a athaicmiú ina shuíomh leabhair trádála chun na ceanglais cistí dílse a chinneadh chun sástacht na n-údarás inniúil. Déanfaidh na hinstitiúidí athbhreithniú ar na beartais sin ar bhonn bliantúil ar a laghad.

Déanfaidh ÚBE faireachán ar réimse na gcleachtas maoirseachta agus eiseoidh sé treoirlínte i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 faoi ...[cúig bliana tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo] faoin mbrí atá le himthosca eisceachtúla chun críocha mhír 1 den Airteagal seo. Go dtí go n-eiseoidh ÚBE na treoirlínte sin, cuirfidh údaráis inniúla ÚBE ar an eolas faoina gcinntí maidir le cibé an dtabharfaidh siad cead d’institiúid a suíomh a athaicmiú dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, agus an réasúnaíocht a bheidh leis.

   2. Ní thabharfaidh údaráis inniúla a gcead suíomh leabhair trádála a athaicmiú ina shuíomh leabhair trádála nó, os a choinne sin, suíomh leabhair neamhthrádála a athaicmiú ina shuíomh leabhair trádála chun críche ceanglais cistí dílse a chinneadh ach amháin i gcás inar sholáthair an institiúid fianaise i scríbhinn do na húdaráis inniúla go bhfuil a cinneadh chun an suíomh sin a athaicmiú bunaithe ar imthoisc eisceachtúil atá comhsheasmhach leis na beartais a leagfaidh an institiúid amach i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo. Chun na críche sin, soláthróidh an institiúid fianaise leordhóthanach nach gcomhlíonann an suíomh an coinníoll gur cheart an suíomh a aicmiú mar shuíomh leabhair trádála nó mar shuíomh leabhair neamhthrádála de bhun Airteagal 104.

Déanfaidh comhlacht bainistíochta na hinstitiúide an cinneadh dá dtagraítear sa chéad fhomhír a fhormheas.

   3. I gcás inar thug údarás inniúil an cead suíomh leabhair trádála a athaicmiú i gcomhréir le mír 2, déanfaidh an institiúid a fuair an cead an méid seo a leanas:
   (a) gan aon mhoill, an dá ní seo a leanas a nochtadh go poiblí,
   (i) an fhaisnéis go ndearnadh a shuíomh a athaicmiú, agus
   (ii) i gcás ina mbeidh laghdú ar cheanglais cistí dílse na hinstitiúide mar éifeacht ar an athaicmiú sin, méid an laghdaithe; agus
   (b) i gcás inar laghdú ar cheanglais cistí dílse na hinstitiúide éifeacht an athaicmithe sin, ní aithneoidh sí an éifeacht sin go dtí go n-aibeoidh an suíomh, mura gceadóidh údarás inniúil na hinstitiúide di an éifeacht a aithint ar dháta níos luaithe.
   4. Ríomhfaidh an institiúid an glanathrú ar mhéid a ceanglas cistí dílse de bharr an suíomh a athaicmiú mar an difríocht idir an ceanglas cistí dílse díreach tar éis an athaicmithe agus na ceanglais cistí dílse díreach roimh an athaicmiú, agus iad araon á ríomh i gcomhréir le hAirteagal 92. Ní chuirfear tosca ar bith eile san áireamh sa ríomh seachas an t-athaicmiú.
   5. Ní fhéadfar athaicmiú suímh a rinneadh i gcomhréir leis an Airteagal seo a chúlghairm.

Airteagal 104b

Ceanglais le haghaidh na deisce trádála

   1. Chun críocha na gceanglas tuairiscithe a leagtar amach in Airteagal 430b(3), bunóidh institiúidí deasca trádála agus sannfaidh siad gach suíomh leabhair trádála acu do cheann de na deasca trádála sin. Ní shannfar suíomhanna leabhair trádála don deasc trádála chéanna ach amháin i gcás ina gcomhlíonfaidh siad an straitéis ghnó a comhaontaíodh le haghaidh na deisce trádála agus i gcás ina ndéanfar bainistiú agus faireachán go comhsheasmhach orthu i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo.
   2. Comhlíonfaidh deasca trádála na n-institiúidí na ceanglais seo a leanas i gcónaí:
   (a) beidh ag gach deasc trádála straitéis ghnó atá soiléir sainiúil agus struchtúr bainistithe priacail atá oiriúnach dá straitéis ghnó;
   (b) beidh ag gach deasc trádála struchtúr soiléir eagrúcháin; déanfaidh déileálaithe ainmnithe de chuid na hinstitiúide na suíomhanna in aon deasc trádála ar leith a bhainistiú; beidh a shainfheidhmeanna féin ag gach déileálaí i dtaca leis an deasc trádála; ní shannfar d’aon deasc trádála ar leith ach an t-aon déileálaí amháin; ▌
   (c) socrófar teorainneacha suímh laistigh de gach deasc trádála de réir straitéis gnó na deisce trádála sin;
   (d) déanfar tuarascálacha ar na gníomhaíochtaí, ar an mbrabúsacht, ar an mbainistiú priacail agus ar na ceanglais rialála ar leibhéal na deisce trádála a sholáthar ar bhonn seachtainiúil ar a laghad agus cuirfear iad in iúl don chomhlacht bainistíochta ar bhonn rialta;
   (e) beidh plean gnó bliantúil soiléir ag gach deasc trádála lena n-áireofar beartas dea‑shainithe luacha saothair bunaithe ar chritéir fhónta a úsáidtear chun feidhmíocht a thomhas;
   (f) ullmhófar tuarascálacha maidir le suíomhanna a aibíonn go laethúil, sáruithe teorann trádála ionlae agus laethúla agus gníomhaíochtaí a dhéanann an institiúid chun aghaidh a thabhairt ar na sáruithe sin, chomh maith le measúnú ar leachtacht an mhargaidh le haghaidh gach deisce trádála ar bhonn míosúil agus cuirfear ar fáil do na húdaráis inniúla iad.
   3. De mhaolú ar phointe (b) de mhír 2, féadfaidh institiúid déileálaí a shannadh do níos mó ná aon deasc trádála amháin ar choinníoll go léiríonn an institiúid, chun sástachta a údaráis inniúil, go ndearnadh an sannadh de bharr cúinsí gnó nó acmhainní eile agus go gcaomhnóidh an sannadh na ceanglais cháilíochtúla eile a leagtar amach san Airteagail seo is infheidhme i ndáil le déileálaithe agus le deasca trádála.
   4. Tabharfaidh na hinstitiúidí fógra do na húdaráis inniúla faoin gcaoi a gcomhlíonfaidh siad mír 2. Féadfaidh na húdaráis inniúla a chur de cheangal ar institiúid struchtúr nó eagrú a deasc trádála a athrú le go mbeidh siad i gcomhréir leis an Airteagal seo.”;

"

(54)  leasaítear Airteagal 105 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“1. Beidh gach suíomh leabhair trádála agus gach suíomh leabhair neamhthrádála arna dtomhas ar luach cóir faoi réir na gcaighdeán maidir le luacháil stuama a shonraítear san Airteagal seo. Áiritheoidh institiúidí go háirithe go mbainfidh an luacháil stuama a dhéanfar ar a gcuid suíomhanna leabhair trádála leibhéal cinnteachta iomchuí amach ag féachaint don mhianach dinimiciúil a bhaineann le suíomhanna leabhair trádála agus suíomhanna leabhair neamhthrádála arna dtomhas ar luach cóir, na héilimh a bhaineann le fóntacht stuamachta agus an modh oibríochta agus cuspóir na riachtanas caipitil maidir le suíomhanna leabhair trádála agus suíomhanna leabhair neamhthrádála arna dtomhas ar luach cóir.”;

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3 agus mhír 4:"

“3. Déanfaidh institiúidí athluacháil ar shuíomhanna leabhair trádála ar luach cóir ar bhonn laethúil ar a laghad. Déanfar athruithe ar luach na suíomhanna sin a thuairisciú mar chuid de chuntas brabúis agus caillteanais na hinstitiúide.

   4. Marcálfaidh institiúidí a gcuid suíomhanna leabhair trádála agus suíomhanna leabhair neamhthrádála arna dtomhas ar luach cóir, nuair is féidir sin, lena n‑áirítear nuair a bheidh an láimhseáil caipitil ábhartha á cur i bhfeidhm acu ar na suíomhanna sin.”;

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:"

“6. Nuair nach féidir marcáil ón margadh a dhéanamh, déanfaidh institiúidí marcáil choimeádach de réir samhla a fháil dá suíomhanna agus dá bpunanna, lena n-áirítear nuair a bheidh ceanglais cistí dílse á ríomh le haghaidh suíomhanna leabhair trádála agus suíomhanna leabhair neamhthrádála arna dtomhas ar luach cóir.”;

"

(d)  i mír 7, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:"

“Chun críocha phointe (d) den chéad fhomhír, ceapfar nó formheasfar an tsamhail go neamhspleách ar na deasca trádála agus déanfar tástáil neamhspleách uirthi, lena n-áirítear bailíochtú ar an matamaitic, ar na toimhdí agus ar chur chun feidhme na mbogearraí.”;

"

(e)  i mír 11, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

“(a) an méid breise ama a thógfadh sé an suíomh nó na priacail laistigh den suíomh sin a fhálú amach i ndiaidh na dtréimhsí leachtachta a sannadh d’fhachtóirí priacail an tsuímh i gcomhréir le hAirteagal 325bd;”;

"

(55)  leasaítear Airteagal 106 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2 agus mhír 3:"

“2. Beidh feidhm ag na ceanglais a leagtar amach i mír 1 gan dochar do na ceanglais is infheidhme maidir leis an suíomh fálaithe sa leabhar neamhthrádála nó sa leabhar trádála, nuair is ábhartha.

   3. I gcás ina ndéanfaidh institiúid fálú ar risíocht leabhair neamhthrádála ar phriacal creidmheasa nó ar risíocht ar phriacal contrapháirtí ag úsáid díorthach creidmheasa atá cláraithe ina leabhar trádála, aithneofar an suíomh díorthaigh creidmheasa sin mar fhálú inmheánach ar risíocht leabhair neamhthrádála ar phriacal creidmheasa nó ar risíocht ar phriacal contrapháirtí chun críche na méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 92(3) a ríomh i gcás ina ndéanfaidh an institiúid idirbheart díorthaigh chreidmheasa eile le soláthraí cosanta tríú páirtí incháilithe a chomhlíonann na ceanglais maidir le cosaint neamhchistithe chreidmheasa sa leabhar neamhthrádála agus a fhritháiríonn go hiomlán priacal margaidh an fhálaithe inmheánaigh.

Áireofar fálú inmheánach a aithnítear i gcomhréir leis an gcéad fhomhír agus an díorthach creidmheasa a rinneadh le tríú páirtí, áireofar iad araon sa leabhar trádála chun críche na ceanglais cistí dílse le haghaidh priacail mhargaidh a ríomh.”;

"

(b)  cuirtear na míreanna seo a leanas leis:"

“4. I gcás ina ndéanfaidh institiúid fálú ar risíocht leabhair neamhthrádála ar phriacal cothromais ag úsáid díorthach cothromais atá cláraithe ina leabhar trádála, aithneofar an suíomh díorthaigh chothromais sin mar fhálú inmheánach ar risíocht leabhair neamhthrádála ar phriacal cothromais chun críche na méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 92(3) a ríomh i gcás ina ndéanfaidh an institiúid idirbheart díorthaigh chothromais eile le soláthraí cosanta tríú páirtí incháilithe a chomhlíonann na ceanglais maidir le cosaint neamhchistithe chreidmheasa sa leabhar neamhthrádála agus a fhritháiríonn go hiomlán priacal margaidh an fhálaithe inmheánaigh.

Áireofar fálú inmheánach a aithnítear i gcomhréir leis an gcéad fhomhír agus an díorthach cothromais a dhéantar le soláthraí cosanta tríú páirtí incháilithe, áireofar iad araon sa leabhar trádála chun críche na ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal margaidh a ríomh.

   5. I gcás ina ndéanfaidh institiúid fálú ar risíochtaí leabhair neamhthrádála ar phriacal ráta úis ag úsáid suíomh priacail ráta úis atá cláraithe ina leabhar trádála, measfar gur fálú inmheánach é an suíomh sin maidir le priacal an ráta úis chun críocha priacail ráta úis a thagann as suíomhanna neamhthrádála a mheasúnú i gcomhréir le hAirteagail 84 agus 98 de Threoir 2013/36/AE i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas:
   (a) sannadh an suíomh do phunann ar leithligh ón suíomh leabhair trádála eile, arb é is straitéis ghnó di bainistiú agus maolú a dhéanamh ar an bpriacal margaidh a bhaineann le fáluithe inmheánacha ar risíocht ar phriacal ráta úis, agus an méid sin amháin; chun na críche sin, féadfaidh an institiúid a shannadh don phunann sin suíomhanna eile priacail ráta úis a dhéantar le tríú páirtithe, nó a leabhar trádála féin ar choinníoll go bhfritháiríonn an institiúid go hiomlán priacal margaidh na suíomhanna eile priacail ráta úis sin trí shuíomhanna priacail ráta úis dá malairt a bheith acu le tríú páirtithe;
   (b) chun críocha na gceanglas tuairiscithe a leagtar amach in Airteagal 430b(3), sannadh an suíomh do dheasc trádála a bunaíodh i gcomhréir le hAirteagal 104b arb é is straitéis ghnó di bainistiú agus maolú a dhéanamh ar an bpriacal margaidh a bhaineann le fáluithe inmheánacha ar risíocht ar phriacal ráta úis, agus an méid sin amháin; chun na críche sin, féadfaidh an deasc trádála sin suíomhanna eile priacail ráta úis a bheith acu le tríú páirtithe nó le deasca trádála eile de chuid na hinstitiúide, ar choinníoll go bhfritháireoidh na deasca trádála eile sin go hiomlán priacal margaidh na suíomhanna eile priacail ráta úis sin trí shuíomhanna priacail ráta úis dá malairt a bheith acu le tríú páirtithe;
   (c) rinne an institiúid doiciméadú iomlán ar an gcaoi a maolóidh an suíomh an phriacail ráta úis a bhaineann le suíomhanna leabhair neamhthrádála chun críocha na gceanglas a leagtar síos in Airteagail 84 agus 98 de Threoir 2013/36/AE.
   6. Na ceanglais cistí dílse do phriacal margaidh na suíomhanna uile a sannadh don phunann ar leithligh dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 5, déanfar iad a ríomh ar bhonn aonair agus beidh siad sa bhreis ar na ceanglais cistí dílse do na suíomhanna leabhair trádála eile.
   7. Chun críocha na gceanglas tuairiscithe a leagtar amach in Airteagal 430b, na ceanglais cistí dílse do phriacal margaidh na suíomhanna uile a sannadh don phunann ar leithligh dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 5 den Airteagal seo nó don deasc trádála nó atá ag an deasc dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 5 den Airteagal seo, de réir mar is iomchuí, déanfar iad a ríomh ar bhonn aonair mar phunann ar leithligh agus beidh siad sa bhreis ar ríomh na gceanglas cistí dílse do na suíomhanna leabhair trádála eile.”;

"

(56)  in Airteagal 107, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

“3. Chun críocha an Rialacháin seo, láimhseálfar risíochtaí ar ghnólacht infheistíochta tríú tír, risíochtaí ar institiúid chreidmheasa tríú tír agus risíochtaí ar mhalartán tríú tír mar risíochtaí ar institiúid i gcás ina gcuirfidh an tríú tír ceanglais stuamachta agus mhaoirseachta bhfeidhm ar an eintiteas sin, ar ceanglais iad atá ar a laghad coibhéiseach leo siúd a chuirtear i bhfeidhm san Aontas, agus sa chás sin amháin.”;

"

(57)  in Airteagal 117, leasaítear mír 2 mar a leanas:

(a)  cuirtear na pointí seo a leanas léi:"

“(o) an Comhlachas Forbartha Idirnáisiúnta;

   (p) Banc na hÁise don Infheistiú sa Bhonneagar.”;

"

(b)  cuirtear an mhír seo a leanas isteach:"

“Tugtar de chumhacht don Choimisiún an Rialachán seo a leasú trí ghníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 462 lena leasítear, i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta, liosta na mbanc forbartha iltaobhach dá dtagraítear sa chéad fhomhír.”;

"

(58)  in Airteagal 118, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

“(a) an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach;”;

"

(59)  in Airteagal 123, cuirtear an mhír seo a leanas leis:"

“Risíochtaí i ngeall ar iasachtaí arna ndeonú ag institiúid chreidmheasa do phinsinéirí nó d’fhostaithe a bhfuil conradh buan in aghaidh aistriú neamhchoinníollach cuid de phinsean nó de thuarastal an iasachtaí chuig an institiúid chreidmheasa sin, sannfar ualú priacail 35 % dóibh, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha ar fad seo a leanas:

   (a) chun an iasacht a aisíoc, údaraíonn an t-iasachtaí go neamhchoinníollach don chiste pinsin nó don fhostóir íocaíochtaí díreacha a dhéanamh leis an institiúid chreidmheasa trí na híocaíochtaí míosúla ar an iasacht a bhaint as tuarastal míosúil nó pinsean an iasachtaí;
   (b) go gclúdaítear go cuí na priacail ar bhás, éagumas chun oibre, dífhostaíocht nó laghdú ar phinsean nó tuarastal glan míosúil an iasachtaí le polasaí árachais a bheidh frithgheallta ag an iasachtaí chun tairbhe na hinstitiúide creidmheasa;
   (c) nach mó ná 20 % de phinsean nó tuarastal glan míosúil an iasachtaí na híocaíochtaí míosúla atá le déanamh ag an iasachtaí ar na hiasachtaí uile a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach i bpointí (a) agus (b);
   (d) go bhfuil uastréimhse aibíochta bunaidh na hiasachta cothrom le deich mbliana nó níos giorra ná sin.”;

"

(60)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 124:"

“Airteagal 124

Risíochtaí arna n-urrú le morgáistí ar mhaoin dhochorraithe

   1. I gcás risíocht nó aon chuid de risíocht atá urraithe go hiomlán le morgáiste ar mhaoin dhochorraithe, déanfar ualú priacail cothrom le 100 % a shannadh di, i gcás nach gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 125 nó Airteagal 126, cé is moite d’aon chuid den risíocht atá sannta d’aicme risíochta eile. Déanfar an t-ualú priacail is infheidhme maidir le risíochtaí gan urrús an chontrapháirtí lena mbaineann a shannadh don chuid den risíocht lena sáraítear luach morgáiste na maoine dochorraithe.

Ní bheidh an chuid sin de risíocht a láimhseáiltear mar risíocht atá urraithe go hiomlán le maoin dhochorraithe níos mó ná an méid atá curtha i ngeall den mhargadhluach nó, sna Ballstáit sin a bhfuil critéir dhiana leagtha síos acu i bhforálacha reachtúla nó rialála chun measúnú a dhéanamh ar an luach iasachta morgáiste, luach iasachta morgáiste na maoine dochorraithe atá i gceist.

   1a. Ainmneoidh na Ballstáit údarás a bheidh freagrach as mír 2 a chur i bhfeidhm. Is é an t-údarás inniúil nó an t-údarás ainmnithe a bheidh san údarás sin a ainmneofar.

I gcás inarb é an t-údarás inniúil an t-údarás arna ainmniú ag an mBallstát chun an tAirteagal seo a chur i bhfeidhm, áiritheoidh sé go gcuirfear na comhlachtaí agus údaráis ábhartha náisiúnta ag a bhfuil sainordú macrastuamachta ar an eolas go cuí maidir le rún an údaráis inniúil úsáid a bhaint as an Airteagal seo, agus go mbeidh siad rannpháirteach go hiomchuí i measúnú na n-ábhar imní maidir le cobhsaíocht airgeadais ina Bhallstát i gcomhréir le mír 2.

I gcás nach é an t-údarás inniúil an t-údarás arna ainmniú ag an mBallstát chun an tAirteagal seo a chur i bhfeidhm, glacfaidh an Ballstát na forálacha is gá chun comhordú agus malartú cuí faisnéise idir an t-údarás inniúil agus an t-údarás ainmnithe a áirithiú le go gcuirfear an tAirteagal seo i bhfeidhm go cuí. Go háirithe, ceanglófar ar údaráis comhoibriú go dlúth agus an fhaisnéis ar fad a chomhroinnt a d’fhéadfadh a bheith riachtanach chun go ndéanfaidh siad go leordhóthanach na dualgais a fhorchuirtear ar an údarás ainmnithe de bhun an Airteagail seo. Beidh sé d’aidhm leis an gcomhar sin aon chineál gníomhaíochta dúbailtí nó neamh‑chomhsheasmhaí idir an t-údarás inniúil agus an t-údarás ainmnithe a sheachaint, agus a áirithiú go gcuirfear san áireamh go cuí aon idirghníomhaíocht le bearta eile, go háirithe na bearta arna nglacadh faoi Airteagal 458 den Rialachán seo agus faoi Airteagal 133 de Threoir 2013/36/AE.

   2. Bunaithe ar na sonraí a bailíodh faoi Airteagal 430a, agus ar aon táscairí ábhartha eile, déanfaidh an t-údarás arna ainmniú i gcomhréir le mír 1a den Airteagal seo measúnú, go tréimhsiúil, agus go bliantúil ar a laghad, an bhfuil an t-ualú priacail 35 % oiriúnach i gcás risíochtaí ar dheighleog amháin maoine nó níos mó atá urraithe le morgáistí ar mhaoin chónaithe dá dtagraítear in Airteagal 125 atá suite i gcuid amháin nó i gcodanna de chríoch Bhallstáit an údaráis ábhartha agus an bhfuil an t-ualú priacail 50 % i gcás oiriúnach risíochtaí atá urraithe ag morgáistí ar mhaoin tráchtála dhochorraithe dá dtagraítear in Airteagal 126 atá suite i gcuid amháin nó i gcodanna de chríoch Bhallstáit an údaráis ábhartha, agus an measúnú sin bunaithe ar an méid a leanas:
   (a) caillteanas taithí na risíochtaí atá urraithe le maoin dhochorraithe;
   (b) forbairtí réamhbhreathnaitheacha sna margaí maoine dochorraithe.

I gcás ina mbeidh an t-údarás arna ainmniú i gcomhréir le mír 1a den Airteagal seo den tuairim, bunaithe ar an measúnú dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo, nach léireofar go leordhóthanach sna hualuithe priacail a leagtar amach in Airteagal 125(2) nó in 126(2) na priacail iarbhír a bhaineann le risíochtaí maidir le deighleog amháin maoine nó maidir le níos mó deighleog maoine risíochtaí arna n-urrú go hiomlán le morgáistí ar mhaoin chónaithe nó ar réadmhaoin tráchtála dhochorraithe a lonnaítear i gcuid amháin nó i gcodanna de chríoch Bhallstát an údaráis ábhartha, agus má mheasann sé go bhféadfadh neamhleordhóthanacht na n-ualuithe priacail difear díobhálach a dhéanamh ar chobhsaíocht airgeadais faoi láthair nó amach anseo ina Bhallstát, féadfaidh sé na hualuithe priacail is infheidhme ar na risíochtaí sin a mhéadú laistigh de na raonta a socraítear sa cheathrú fomhír den mhír seo nó féadfaidh sé critéir a fhorchur atá níos déine ná na critéir a leagtar amach in Airteagal 125(2) nó 126(2).

Tabharfaidh an t-údarás arna ainmniú i gcomhréir le mír 1a den Airteagal seo fógra do ÚBE agus do BERS faoi aon choigeartuithe ar na hualuithe priacail agus ar na critéir a chuirfear i bhfeidhm de bhun na míre seo. Faoi cheann mí amháin ón bhfógra réamhluaite a fháil, cuirfidh ÚBE agus BERS a dtuairimí in iúl don Bhallstát lena mbaineann. Foilseoidh ÚBE agus BERS na hualuithe priacail agus na critéir le haghaidh risíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 125, Airteagal 126 agus i bpointe (a) d’Airteagal 199(1) mar a chuir an t-údarás ábhartha chun feidhme iad.

Chun críocha an dara fomhír den mhír seo féadfaidh an t-údarás arna inmniú i gcomhréir le mír 1a na hualuithe priacail a shocrú faoi na raonta seo a leanas:

   (a) 35 % go 150 % do risíochtaí arna n-urrú le morgáistí ar mhaoin chónaithe;
   (b) 50 % go 150 % do risíochtaí arna n-urrú le morgáistí ar mhaoin tráchtála dhochorraithe.
   3. I gcás ina ndéanfaidh an t-údarás arna ainmniú i gcomhréir le mír 1a ualú priacail níos airde nó critéir níos déine a shocrú de bhun an dara fomhír de mhír 2, beidh idirthréimhse sé mhí ag institiúidí chun an t-ualú priacail nua a chur i bhfeidhm.
   4. Déanfaidh ÚBE, i ndlúthchomhar le BERS, dréachtchaighdeáin theicniúla a fhorbairt chun na critéir dhiana chun measúnú a dhéanamh ar an luach iasachta morgáiste dá dtagraítear i mír 1 a shainiú agus na cineálacha fachtóirí atá le meas chun a iomchuí atá na hualuithe priacail dá dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 2 a mheasúnú.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 31 Nollaig 2019.

Tugtar de chumhacht don Choimisiún an chumhacht chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

   5. Féadfaidh BERS, trí bhíthin moltaí i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010, agus i ndlúthchomhar le ÚBE, treoir a thabhairt do na húdaráis a ainmneofar i gcomhréir le mír 1a den Airteagal seo maidir leis an méid seo a leanas:
   (a) fachtóirí a d’fhéadfadh “difear díobhálach a dhéanamh do chobhsaíocht airgeadais faoi láthair nó amach anseo” dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 2; agus
   (b) tagarmharcanna táscacha atá le cur san áireamh ag an údarás arna ainmniú i gcomhréir le mír 1a agus ualuithe priacail níos airde á socrú.
   6. Cuirfidh institiúidí Ballstáit na hualuithe priacail agus na critéir arna gcinneadh ag údaráis de chuid Ballstáit eile i gcomhréir le mír 2 i bhfeidhm maidir lena risíochtaí uile atá urraithe le morgáistí ar mhaoin chónaithe nó ar mhaoin tráchtála dhochorraithe atá suite i gcuid amháin nó i gcodanna den Bhallstát sin.”;

"

(61)  in Airteagal 128, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1 agus mhír 2:"

“1. Sannfaidh institiúidí ualú priacail 150 % ar risíochtaí a mbaineann priacal fíor‑ard leo.

   2. Chun críocha an Airteagail seo, láimhseálfaidh institiúidí aon cheann de na risíochtaí seo a leanas ar aon dul le risíochtaí a mbaineann priacal fíor‑ard leo:
   (a) infheistíochtaí i ngnólachtaí caipitil fiontair, ach amháin i gcás ina láimhseáiltear na hinfheistíochtaí sin faoi Airteagal 132;
   (b) infheistíochtaí i gcothromas príobháideach, ach amháin i gcás ina láimhseáiltear na hinfheistíochtaí sin faoi Airteagal 132;
   (c) maoiniú amhantrach maoine dochorraithe.”;

"

(62)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 132:"

“Airteagal 132

Ceanglais cistí dílse do risíochtaí atá i bhfoirm aonad nó scaireanna i GCanna

   1. Ríomhfaidh institiúidí méid risíochta a risíochtaí féin atá ualaithe ó thaobh priacail i bhfoirm aonad nó scaireanna i GC trí mhéid risíochta risíochtaí an GC atá ualaithe ó thaobh priacail, arna thomhas sin i gcomhréir leis na cineálacha cur chuige dá dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 2, a iolrú faoi chéatadán na n-aonad nó na scaireanna atá ag na hinstitiúidí sin.
   2. I gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar amach i mír 3 den Airteagal seo, féadfaidh institiúidí cur chuige na trédhearcachta a chur i bhfeidhm i gcomhréir le hAirteagal 132a(1) nó an cur chuige bunaithe ar shainordú a chur i bhfeidhm i gcomhréir le hAirteagal 132a(2).

Faoi réir Airteagal 132b(2), na hinstitiúidí sin nach gcuirfidh cur chuige na trédhearcachta ná an cur chuige bunaithe ar shainordú i bhfeidhm, sannfaidh siad ualú priacail 1 250 % (“cur chuige cúltaca”) ar na risíochtaí sin dá gcuid atá i bhfoirm aonad nó scaireanna i GC.

Féadfaidh institiúidí méid risíochta a risíochtaí féin atá ualaithe ó thaobh priacail i bhfoirm aonad nó scaireanna i GC a ríomh trí na cineálacha cur chuige dá dtagraítear sa mhír seo a chomhcheangal, ar chuntar go gcomhlíonfar na coinníollacha maidir leis na cineálacha cur chuige sin a úsáid.

   3. Féadfaidh institiúidí méid risíochta risíochtaí GC atá ualaithe ó thaobh priacail a chinneadh i gcomhréir leis na cineálacha cur chuige a leagtar amach in Airteagal 132a i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas ar fad:
   (a) is ceann díobh seo a leanas an GC sin:
   (i) gnóthas le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (GCUI) atá faoi rialú ag Treoir 2009/65/CE;
   (ii) ciste ▌infheistíochta malartach (CIM) faoi bhainistiú bainisteoirí cistí infheistíochta malartacha de chuid an Aontais Eorpaigh (BCIM AE) atá cláraithe faoi Airteagal 3(3) de Threoir 2011/61/AE;
   (iii) CIM faoi bhainistiú BCIM AE atá údaraithe faoi Airteagal 6 de Threoir 2011/61/AE;
   (iv) CIM faoi bhainistiú BCIM neamh-AE atá údaraithe faoi Airteagal 37 de Threoir 2011/61/AE;
   (v) CIM neamh-AE faoi bhainistiú BCIM neamh-AE atá údaraithe i gcomhréir le hAirteagal 42 de Threoir 2011/61/AE;
   (vi) CIM neamh-AE nach margaítear san Aontas faoi bhainistiú BCIM neamh-AE atá bunaithe i dtríú tír a chumhdaítear faoi ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 67(6) de Threoir 2011/61/AE;
   (b) áirítear an méid seo a leanas i réamheolaire an GC sin nó ina choibhéis de dhoiciméad:
   (i) na catagóirí sócmhainní a bhfuil údarú ag an GC sin infheistiú iontu;
   (ii) na teorainneacha coibhneasta agus na modheolaíochtaí chun iad a ríomh, más rud é go bhfuil feidhm ag teorainneacha infheistíochta;
   (c) tá nósanna tuairiscithe an GC nó chuideachta bainistíochta an GC sin don institiúid i gcomhréir leis na ceanglais seo a leanas:
   (i) déanfar risíochtaí an GC sin a thuairisciú chomh minic céanna, ar a laghad, le risíochtaí na hinstitiúide;
   (ii) is leor gráinneacht na faisnéise airgeadais le gur féidir leis an institiúid méid risíochta an GC sin atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh i gcomhréir leis an gcur chuige a roghnóidh an institiúid;
   (iii) déanfaidh tríú páirtí neamhspleách faisnéis faoi na risíochtaí foluiteacha a fhíorú i gcás ina gcuirfidh an institiúid cur chuige na trédhearcachta i bhfeidhm.

De mhaolú ar phointe (a) den chéad fhomhír den Airteagal seo, féadfaidh bainc forbartha iltaobhacha agus bainc forbartha déthaobhacha agus institiúidí eile a chomhinfheistíonn i GC le bainc forbartha iltaobhacha nó déthaobhacha méid risíochta risíochtaí GC atá ualaithe ó thaobh priacail a chinneadh i gcomhréir leis an gcur chuige a leagtar amach in Airteagal 132a, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar amach i bpointí (b) agus (c) den chéad fhomhír den Airteagal seo agus de réir teorannacha i sainordú infheistíochta GC nach féidir leis an GC sin infheistiú a dhéanamh in aon chineál sócmhainní eile seachas sócmhainní a chuireann forbairt inbhuanaithe chun cinn i dtíortha atá i mbéal forbartha.

Tabharfaidh institiúidí fógra dá n-údarás inniúil faoi na GCanna sin a gcuireann siad na coinníollacha dá dtagraítear sa dara fomhír i bhfeidhm orthu.

De mhaolú ar phointe (c)(i) den chéad fhomhír, i gcás ina gcinnfidh an institiúid méid risíochta risíochtaí GC atá ualaithe ó thaobh priacail i gcomhréir leis an gcur chuige sainordú-bhunaithe, féadfar tuairisciú an GC sin nó chuideachta bainistíochta an GC sin don institiúid a theorannú do shainordú infheistíochta an GC sin agus d’aon athruithe ina leith agus ní fhéadfar an tuairisciú a dhéanamh ach amháin i gcás ina dtabhóidh an institiúid an risíocht don GC sin den chéad uair agus nuair a bheidh athrú ar shainordú infheistíochta an GC sin.

   4. Féadfaidh institiúidí nach bhfuil leordhóthain sonraí nó faisnéise acu chun méid risíochta risíochtaí GC atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh i gcomhréir leis na cineálacha cur chuige a leagtar amach in Airteagal 132a, féadfaidh siad brath ar ríomhanna atá déanta ag tríú páirtí, ar chuntar go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas ar fad:
   (a) is ceann díobh seo a leanas an tríú páirtí:
   (i) institiúid taisclainne nó institiúid taisclainne airgeadais an GC ar chuntar go ndéanfaidh an GC infheistíocht eisiach in urrúis agus go ndéanfaidh sí gach urrús a chur i dtaisce san institiúid taisclainne sin nó san institiúid taisclainne airgeadais sin;
   (ii) maidir le GCanna nach gcumhdaítear le pointe (i) den phointe seo, cuideachta bainistíochta an GC sin, ar choinníoll go gcomhlíonfaidh an chuideachta an coinníoll a leagtar amach i bpointe (a) de mhír 3;
   (b) déanfaidh an tríú páirtí an ríomh i gcomhréir leis na cineálacha cur chuige a leagtar amach in Airteagal 132a(1), (2) nó (3) de réir mar is infheidhme;
   (c) deimhneoidh iniúchóir seachtrach cruinneas an ríomha a rinne an tríú páirtí.

Institiúidí a bheidh ag brath ar ríomhanna atá déanta ag tríú páirtí, déanfaidh siad an méid risíochta, ualaithe ó thaobh priacail, de risíochtaí GC a thiocfaidh as na ríomhanna sin a iolrú faoi fhachtóir 1,2.

De mhaolú ar an dara fomhír, i gcás ina mbeidh rochtain neamhshrianta ag an institiúid ar ríomhanna mionsonraithe arna ndéanamh ag an tríú páirtí, ní bheidh feidhm ag an bhfachtóir 1,2. Tabharfaidh an institiúid na ríomhanna sin dá húdarás inniúil arna iarraidh sin uirthi.

   5. I gcás ina gcuirfidh institiúid na cineálacha cur chuige dá dtagraítear in Airteagal 132(a) i bhfeidhm chun críche an méid risíochta, ualaithe ó thaobh priacail, de risíochtaí GC (‘GC Leibhéal 1’) a ríomh, agus i gcás inar risíocht i bhfoirm aonad nó scaireanna i GC eile (‘GC Leibhéal 2’) é aon cheann de risíochtaí foluiteacha an GC Leibhéal 1, féadfar an méid risíochta, ualaithe ó thaobh priacail, de risíochtaí an GC Leibhéal 2 a ríomh trí úsáid a bhaint as aon cheann de na trí chineál cur chuige ar a bhfuil tuairisc i mír 2 den Airteagal seo. Féadfaidh an institiúid cur chuige na trédhearcachta a úsáid chun na méideanna risíochta, ualaithe ó thaobh priacail, de risíochtaí an GC Leibhéal 3 a ríomh agus risíochtaí ar aon leibhéal ina dhiaidh sin i gcás inar úsáideadh an cur chuige sin chun an leibhéal roimhe sin a ríomh. In aon chás eile, bainfidh sí úsáid as an gcur chuige cúltaca.
   6. Maidir leis an méid risíochta, ualaithe ó thaobh priacail, de risíochtaí GC arna ríomh i gcomhréir le cur chuige na trédhearcachta agus leis an gcur chuige bunaithe ar shainordú a leagtar amach in Airteagal 132a(1) agus (2), beidh uasteorainn leis arb ionann í agus an méid risíochta, ualaithe ó thaobh priacail, de risíochtaí an GC sin arna ríomh i gcomhréir leis an gcur chuige cúltaca.
   7. De mhaolú ar mhír 1 den Airteagal seo, féadfaidh institiúidí ag a bhfuil cur chuige na trédhearcachta á chur i bhfeidhm acu i gcomhréir le hAirteagal 132a(1) an méid risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail dá risíochtaí féin a ríomh i bhfoirm aonad nó scaireanna i GC trí mhéid risíochta na risíochtaí sin a iolrú, arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 111, agus an t-ualú priacail (20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000005.png) arna ríomh i gcomhréir leis an bhfoirmle a leagtar amach in Airteagal 132c, ar chuntar go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas:
   (a) déanfaidh na hinstitiúidí luach a n-aonad nó scaireanna i GC a thomhas ar chostas stairiúil ach déanfaidh siad luach sócmhainní foluiteacha an GC a thomhas ar luach cóir má chuireann siad cur chuige na trédhearcachta i bhfeidhm;
   (b) ní dhéanfaidh athrú i margadhluach na n-aonad nó na scaireanna ar a ndéanfaidh na hinstitiúidí an luach ar chostas stairiúil a thomhas aon difríocht do mhéid chistí dílse na n-institiúidí sin ná don luach risíochta a bhaineann leis na sealúchais sin.”;

"

(63)  cuirtear na hAirteagail seo a leanas isteach:"

“Airteagal 132a

Cineálacha cur chuige chun na méideanna risíochta, ualaithe ó thaobh priacail, de GCanna a ríomh

   1. I gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 132(3), institiúidí a bhfuil leordhóthain faisnéise acu faoi risíochtaí foluiteacha aonair GC, déanfaidh siad na risíochtaí sin a thrédhearcadh chun an méid risíochta, ualaithe ó thaobh priacail, de chuid an GC sin a ríomh, agus ualú priacail á dhéanamh acu ar gach risíocht fholuiteach de chuid an GC amhail agus dá mba leis na hinstitiúidí féin iad.
   2. I gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 132(3), féadfaidh institiúidí nach bhfuil leordhóthain faisnéise acu faoi risíochtaí foluiteacha aonair GC chun cur chuige na trédhearcachta a úsáid, féadfaidh siad an méid risíochta, ualaithe ó thaobh priacail, de na risíochtaí sin a ríomh faoi na teorainneacha a socraíodh sa dlí ábhartha agus i sainordú an GC.

Chun críocha na chéad fhomhíre, déanfaidh na hinstitiúidí na ríomhanna, á ghlacadh leis go dtabhóidh an GC sin ar dtús risíochtaí go dtí an t-uasmhéid a cheadaítear dó faoina shainordú nó faoin reachtaíocht ábhartha sna risíochtaí a mbaineann an ceanglas cistí dílse is airde leo agus go leanfaidh siad de bheith ag tabhú risíochtaí in ord íslitheach go dtí go sroichfear an uasteorainn risíochta iomlán, agus go gcuirfidh an GC sin giaráil i bhfeidhm go dtí an t‑uasmhéid a cheadaítear dó faoina shainordú nó faoin dlí ábhartha, i gcás inarb infheidhme.

Déanfaidh institiúidí na ríomhanna dá dtagraítear sa chéad fhomhír i gcomhréir leis na modhanna a leagtar amach sa Chaibidil seo, i gCaibidil 5 den Teideal seo, agus i Roinn 3, i Roinn 4 nó i Roinn 5 de Chaibidil 6 den Teideal seo.

   3. De mhaolú ar phointe (d) d’Airteagal 92(3), féadfaidh institiúidí a ríomhfaidh an méid risíochta, ualaithe ó thaobh priacail de risíochtaí GC i gcomhréir le mír 1 nó 2 den Airteagal seo, féadfaidh siad méid is ionann agus 50 % de cheanglais císte dílse na risíochtaí díorthach sin a ríomh don cheanglais cistí dísle do phriacal coigeartaithe luachála creidmheasa a risíochtaí díorthach arna ríomh i gcomhréir le Roinn 3, le Roinn 4 nó le Roinn 5 de Chaibidil 6 den Teideal seo, de réir mar is infheidhme.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, agus an ceanglas cistí dísle do dhíorthach priacail ó choigeartú luachála creidmheasa á ríomh aici, féadfaidh institiúid risíochtaí a eisiamh ón ríomh sin nach mbeadh faoi réir an cheanglais i gcás inar thabhaigh an institiúid go díreach iad.

   4. Ceapfaidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála lena shonrú conas a dhéanfaidh institiúidí an méid risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail dá dtagraítear i mír 2 a ríomh i gcás nach bhfuil fáil ar cheann amháin nó níos mó de na hionchuir is gá le haghaidh an ríomha sin.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoi ... [naoi mí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo].

Tarmligtear chuig an gCoimisiún an chumhacht chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

“Airteagal 132b

Eisiaimh ó na cineálacha cur chuige chun na méideanna risíochta, ualaithe ó thaobh priacail, de chuid GCanna a ríomh

   1. Maidir leis na ríomhanna dá dtagraítear in Airteagal 132, féadfaidh institiúidí ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1, ionstraimí Breise Leibhéal 1, ▌ ionstraimí Leibhéal 2 agus ionstraimí dliteanais incháilithe atá ag GC agus nach mór d’institiúidí a asbhaint i gcomhréir le hAirteagal 36(1) agus le hAirteagail 56, 66 agus 72e faoi seach, féadfaidh siad na hionstraimí sin a eisiamh ó na ríomhanna thuasluaite.
   2. Maidir leis na ríomhanna dá dtagraítear in Airteagal 132, féadfaidh institiúidí risíochtaí i bhfoirm aonad nó scaireanna in GCanna dá dtagraítear i bpointí (g) agus (h) d’Airteagal 150(1) a eisiamh ó na ríomhanna sin agus féadfaidh siad na risíochtaí sin a láimhseáil mar a leagtar amach in Airteagal 133.

Airteagal 132c

Risíochtaí lasmuigh den chlár comhardaithe ar GCanna a láimhseáil

   1. Ríomhfaidh institiúidí méid na risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail maidir lena n-ítimí lasmuigh den chlár comhardaithe ag a bhfuil an fhéidearthacht risíochtaí a chomhshó i bhfoirm aonad nó scaireanna i GC trí luachanna risíochta na risíochtaí sin a iolrú, arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 111, ag a bhfuil an t-ualú priacail seo a leanas:
   (a) do gach risíocht a mbaineann na hinstitiúidí úsáid as ceann de na cineálacha cur chuige a leagtar amach in Airteagal 123a ina leith:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000006.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000007.png = an t-ualú priacail;

i = an t-innéacs lena gcuirtear an GC in iúl:

RW20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000008.png= an tsuim arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 132a maidir le GCi;

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000009.pngluach risíochta na risíochtaí GCi;

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000010.png luach cuntasaíochta na sócmhainní GCi; agus

EQi = luach cuntasaíochta chothromas GCi.

   (b) do gach risíocht eile, 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000011.png.
   2. Ríomhfaidh institiúidí an luach risíochta a bhaineann leis an ngealltanas íosluacha a chomhlíonfadh na coinníollacha a leagtar síos i mír 3 den Airteagal seo mar luach lascainithe reatha an mhéid faoi ráthaíocht trí úsáid a bhaint as fachtóir lascaine saor ó phriacal um mainneachtain. Féadfaidh institiúidí an luach risíochta a bhaineann leis an ngealltanas íosluacha a laghdú faoi aon chaillteanais a aithnítear i ndáil leis an ngealltanas íosluacha faoin gcaighdeán cuntasaíochta is infheidhme.

Ríomhfaidh institiúidí an méid risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail le haghaidh risíochtaí lasmuigh den chlár comhardaithe a thagann as na gealltanais íosluacha a chomhlíonfaidh na coinníollacha go léir a leagtar amach i mír 3 den Airteagal seo trí luach risíochta na risíochtaí a iolrú faoi fhachtóir coinbhéartaithe creidmheasa de 20 % agus an t-ualú priacail a dhíorthaítear faoi Airteagal 132 nó 152.

   3. Cinnfidh institiúidí an méid risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail le haghaidh risíochtaí lasmuigh den chlár comhardaithe a eascraíonn ó ghealltanais íosluacha i gcomhréir le mír 2 i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha uile seo a leanas:
   (a) is ionann risíocht lasmuigh de chlár comhardaithe na hinstitiúide agus gealltanas íosluacha chun infheistíocht a dhéanamh in aonaid nó scaireanna de chuid GC amháin nó níos mó nach bhfuil oibleagáid dá réir ar an institiúid ach íocaíocht a dhéanamh de réir an ghealltanais íosluacha i gcás ina bhfuil margadhluach risíochtaí foluiteacha an GC nó na GCanna faoi bhun tairseach réamhshocraithe ag ceann amháin nó níos mó de na pointí in am, mar a shonraítear sa chonradh;
   (b) is GC é aon cheann díobh seo a leanas:
   (i) GCUI mar a shainmhínítear i dTreoir 2009/65/CE; nó
   (ii) CIM mar a shainmhínítear i bpointe (a) d’Airteagal 4(1) de Threoir 2011/61/AE nach n-infheistíonn ach in urrúis inaistrithe amháin nó i sócmhainní so-aistrithe airgeadais eile dá dtagraítear in Airteagal 50(1) de Threoir 2009/65/CE, i gcás nach gceadaítear faoi shainordú an CIM giaráil níos airde ná mar a cheadaítear faoi Airteagal 51(3) de Threoir 2009/65/CE;
   (c) cumhdaíonn nó sáraíonn margadhluach reatha risíochtaí foluiteacha an GC is bun leis an ngealltanas íosluacha gan aird a thabhairt ar éifeacht gealltanais íosluacha atá lasmuigh den chlár comhardaithe an luach reatha atá ar an tairseach a shonraítear sa ghealltanas íosluacha;
   (d) i gcás ina laghdóidh barrachas margadhluacha risíochtaí foluiteacha an GC nó na GCanna i gcomparáid le luach reatha an ghealltanais íosluacha, féadfaidh an institiúid, nó gnóthas eile a mhéid is atá sé clúdaithe ag an maoirseacht ar bhonn comhdhlúite a bhfuil an institiúid féin faoina réir, i gcomhréir leis an Rialachán seo agus le Treoir 2013/36/AE nó Treoir 2002/87/CE, tionchar a imirt ar chomhdhéanamh risíochtaí foluiteacha an GC nó na GCanna nó teorainn a chur leis na féidearthachtaí maidir le laghdú breise ar an mbarrachas i slite eile;
   (e) is cliant miondíola mar a shainmhínítear i bpointe 11 d’Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE é de ghnáth tairbhí deiridh díreach nó indíreach an ghealltanais íosluacha.”;

"

(64)  in Airteagal 144(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (g):"

“(g) rinne an institiúid na ceanglais cistí dílse a thagann óna cuid meastachán ar pharaiméadair phriacail a ríomh faoin gCur Chuige IRB agus tá sí in ann an tuairisciú a cheanglaítear le hAirteagal 430 a chur isteach;”;

"

(65)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 152:"

“Airteagal 152

Risíochtaí i bhfoirm aonad nó scaireanna in GCanna a láimhseáil

   1. Ríomhfaidh institiúidí an méid risíochta, ualaithe ó thaobh priacail, dá risíochtaí féin i bhfoirm aonad nó scaireanna in GC trí mhéid risíochta, ualaithe ó thaobh priacail, de chuid an GC sin, arna thomhas sin i gcomhréir leis na cineálacha cur chuige a leagtar amach i míreanna 2 agus 5, a iolrú faoi chéatadán na n-aonad nó na scaireanna atá ag na hinstitiúidí sin.
   2. I gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 132(3), déanfaidh institiúidí a bhfuil leordhóthain faisnéise acu faoi risíochtaí foluiteacha aonair GC, déanfaidh siad na risíochtaí foluiteacha sin a thrédhearcadh chun an méid risíochta, ualaithe ó thaobh priacail, de chuid an GC sin a ríomh, agus ualú priacail á dhéanamh acu ar gach risíocht fholuiteach de chuid an GC amhail agus dá mba leis na hinstitiúidí féin iad.
   3. De mhaolú ar phointe (d) d’Airteagal 92(3), féadfaidh institiúidí a ríomhfaidh méid risíochta risíochtaí GC atá ualaithe ó thaobh priacail i gcomhréir le mír 1 nó 2 den Airteagal seo, féadfaidh siad méid is ionann agus 50 % de cheanglais císte dílse na risíochtaí díorthach sin a ríomh don cheanglais cistí dísle do phriacal coigeartaithe luachála creidmheasa a risíochtaí díorthacha arna ríomh i gcomhréir le Roinn 3, le Roinn 4 nó le Roinn 5 de Chaibidil 6 den Teideal seo, de réir mar is infheidhme.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, agus an ceanglas cistí dísle do dhíorthach priacail ó choigeartú luachála creidmheasa á ríomh aici, féadfaidh institiúid risíochtaí a eisiamh ón ríomh sin nach mbeadh faoi réir an cheanglais i gcás inar thabhaigh an institiúid go díreach iad.

   4. Maidir le hinstitiúidí a chuireann cur chuige na trédhearcachta i bhfeidhm i gcomhréir le mír 2 agus le mír 3 den Airteagal seo agus a chomhlíonann na coinníollacha maidir le páirtúsáid bhuan i gcomhréir le hAirteagal 150, nó nach gcomhlíonann na coinníollacha maidir leis na modhanna a leagtar amach sa Chaibidil seo nó ceann amháin nó níos mó de na modhanna a leagtar amach i gCaibidil 5 a úsáid do risíochtaí foluiteacha uile an GC nó do chodanna díobh, ríomhfaidh na hinstitiúidí sin méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail agus méideanna an chaillteanais ionchasaigh i gcomhréir leis na prionsabail seo a leanas:
   (a) maidir le risíochtaí a shanntar d’aicme na risíochta ar chothromas dá dtagraítear i bpointe (e) d’Airteagal 147(2), cuirfidh institiúidí an cur chuige simplí maidir le hualú priacail i bhfeidhm a leagtar amach in Airteagal 155(2);
   (b) maidir le risíochtaí a shanntar do na hítimí a ionadaíonn do shuíomhanna urrúsúcháin dá dtagraítear i bpointe (f) d’Airteagal 147(2), cuirfidh institiúidí an láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 254 i bhfeidhm amhail is dá mbeadh na risíochtaí sin i seilbh na n-institiúidí sin go díreach;
   (c) maidir le gach risíocht fhorluiteach eile, cuirfidh institiúidí i bhfeidhm an cur chuige caighdeánaithe a leagtar síos i gCaibidil 2 den Teideal seo.

Chun críocha phointe (a) den chéad fhomhír, i gcás nach mbeidh an institiúid in ann idirdhealú a dhéanamh idir risíochtaí ar chothromas príobháideach, risíochtaí a thrádáiltear ar an malartán agus risíochtaí eile cothromais, láimhseálfaidh sí na risíochtaí lena mbaineann mar risíochtaí cothromais eile.

   5. I gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar amach faoi Airteagal 132(3), féadfaidh institiúidí nach bhfuil leordhóthain faisnéise acu faoi risíochtaí foluiteacha aonair GC, féadfaidh siad méid risíochta na risíochtaí sin atá ualaithe ó thaobh priacail a ríomh i gcomhréir leis an gcur chuige bunaithe ar shainordú a leagtar amach in Airteagal 132a(2). Os a choinne sin, i gcás na risíochtaí a liostaítear i bpointí (a), (b) agus (c) de mhír 4 den Airteagal seo, cuirfidh institiúidí na cineálacha cur chuige i bhfeidhm a leagtar amach ann.
   6. Faoi réir Airteagal 132b(2), na hinstitiúidí sin nach gcuireann cur chuige na trédhearcachta i bhfeidhm i gcomhréir le mír 2 agus le mír 3 den Airteagal seo nó nach gcuireann an cur chuige bunaithe ar shainordú i bhfeidhm i gcomhréir le mír 5 den Airteagal seo, cuirfidh siad an cur chuige cúltaca dá dtagraítear in Airteagal 132(2) i bhfeidhm.
   7. Féadfaidh institiúidí méid risíochta, ualaithe ó thaobh priacail, dá risíochtaí féin i bhfoirm aonad nó scaireanna i GC a ríomh trí na cineálacha cur chuige dá dtagraítear sa Airteagal seo a chomhcheangal, ar chuntar go gcomhlíonfar na coinníollacha maidir leis na cineálacha cur chuige sin a úsáid.
   8. Féadfaidh institiúidí nach bhfuil leordhóthain sonraí nó faisnéise acu chun méid risíochta, ualaithe ó thaobh priacail de chuid GC a ríomh i gcomhréir leis na cineálacha cur chuige a leagtar amach i míreanna 2, 3, 4 agus 5, féadfaidh siad brath ar ríomhanna atá déanta ag tríú páirtí, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas ar fad:
   (a) is ceann díobh seo a leanas an tríú páirtí:
   (i) institiúid taisclainne nó institiúid taisclainne airgeadais an GC sin, ar chuntar go ndéanfaidh an GC infheistíocht eisiach in urrúis agus go ndéanfaidh sí gach urrús a chur i dtaisce san institiúid taisclainne sin nó san institiúid taisclainne airgeadais sin;
   (ii) maidir le GCanna nach gcumhdaítear le pointe (i) den phointe seo, an chuideachta bainistíochta GC, ar choinníoll go gcomhlíonfaidh cuideachta bainistíochta an GC sin na critéir a leagtar amach i bpointe (a) d’Airteagal 132(3);
   (b) maidir le risíochtaí seachas iad siúd a liostaítear i bpointí (a), (b) agus (c) den Airteagal seo, déanfaidh an tríú páirtí an ríomh i gcomhréir leis an gcur chuige a leagtar amach in Airteagal 132a(1);
   (c) maidir leis na risíochtaí a liostaítear i bpointí (a), (b) agus (c) de mhír 4, déanfaidh an tríú páirtí an ríomh i gcomhréir leis na cineálacha cur chuige a leagtar amach inti;
   (d) daingneoidh iniúchóir seachtrach cruinneas an ríomha a rinne an tríú páirtí.

Déanfaidh institiúidí a bheidh ag brath ar ríomhanna atá déanta ag tríú páirtí na méideanna risíochta, ualaithe ó thaobh priacail, de risíochtaí GCa thagann as na ríomhanna sin a iolrú faoi fhachtóir 1,2.

De mhaolú ar an dara fomhír, i gcás ina mbeidh rochtain neamhshrianta ag an institiúid ar ríomhanna mionsonraithe arna ndéanamh ag an tríú páirtí, ní bheidh feidhm ag an bhfachtóir 1,2. Tabharfaidh an institiúid na ríomhanna sin dá húdarás inniúil arna iarraidh sin uirthi.

   9. Chun críocha an Airteagail seo, beidh feidhm ag na forálacha atá in Airteagal 132(5) agus (6) agus in Airteagal 132b. Chun críocha an Airteagail seo, beidh feidhm ag Airteagal 132c, agus na hualuithe priacail arna ríomh i gcomhréir le Caibidil 3 den Teideal seo á n-úsáid.”;

"

(66)  in Airteagal 158, cuirtear an mhír seo a leanas isteach:"

“9a. Nialas a bheidh i méid an chaillteanais ionchasaigh le haghaidh gealltanas íosluacha a chomhlíonann na ceanglais go léir a leagtar amach in Airteagal 132c(3).”;

"

(67)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 164:"

“Airteagal 164

Caillteanas i gcás Mainneachtana (LGD)

   1. Cuirfidh na hinstitiúidí a meastacháin féin ar LGDanna ar fáil faoi réir na gceanglas a shonraítear i Roinn 6 den Chaibidil seo agus ar an gcoinníoll go bhfaighidh siad cead ó na húdaráis inniúla i gcomhréir le hAirteagal 143. I gcás priacal caolúcháin ar earraí infhaighte ceannaithe, úsáidfear luach LGD atá cothrom le 75 %. Más féidir le hinstitiúid a meastacháin EL ar phriacal caolúcháin na n-earraí infhaighte ceannaithe a mhiondealú ina PDanna agus ina LGDanna ar bhealach iontaofa, féadfaidh an institiúid a meastachán LGD féin a úsáid.
   2. D’fhonn tacú le risíocht ar leith nó le comhthiomsú de risíochtaí, féadfar cosaint neamhchistithe chreidmheasa a aithint mar ghné atá incháilithe ach na meastacháin PD nó LGD a choigeartú faoi réir na gceangaltas a shonraítear in Airteagal 183(1), (2) agus (3) agus faoi réir chead na n-údarás inniúil. Ní shannfaidh institiúid PD ná LGD coigeartaithe do risíochtaí faoi ráthaíocht ar chaoi gurbh ísle an t-ualú priacail coigeartaithe ná an t-ualú priacail a bheadh ag risíocht dhíreach inchomparáide ar an ráthóir.
   3. Chun críocha Airteagal 154(2), is ionann LGD na risíochta dírí inchomparáide ar sholáthraí na cosanta dá dtagraítear in Airteagal 153(3) agus an LGD a bhaineann le saoráid neamhfhálaithe chun an ráthóra, é sin nó le saoráid neamhfhálaithe an fhéichiúnaí, rud a bheadh ag brath ar cé acu, i gcás ina mainneodh an ráthóir agus an féichiúnaí araon le linn shaolré an idirbhirt fhálaithe, a léireofaí nó nach léireofaí leis an bhfianaise atá le fáil agus le struchtúr na ráthaíochta, go mbeadh an méid a ghnóthófaí ag brath ar staid airgeadais an ráthóra nó an fhéichiúnaí, faoi seach.
   4. An meánluach LGD ualaithe ó thaobh na risíochta do gach risíocht ar mhiondíol arna hurrú le maoin chónaithe agus gan ráthaíochtaí ó rialtais láir acu, ní bheidh sé níos ísle ná 10 %.

An meánluach LGD ualaithe ó thaobh na risíochta do gach risíocht ar mhiondíol arna hurrú le maoin tráchtála dhochorraithe agus gan ráthaíochtaí ó rialtais láir acu, ní bheidh sé níos ísle ná 15 %.

   5. Ainmneoidh na Ballstáit údarás a bheidh freagrach as mír 6 a chur i bhfeidhm. Is é an t-údarás inniúil nó an t-údarás ainmnithe a bheidh san údarás sin .

I gcás inarb é an t-údarás inniúil é an t-údarás a ainmneoidh an Ballstát chun an tAirteagal seo a chur i bhfeidhm, áiritheoidh an t-údarás inniúil sin go gcuirfear na comhlachtaí agus údaráis ábhartha náisiúnta ag a bhfuil sainordú macrastuamachta ar an eolas go cuí maidir le rún an údaráis inniúil úsáid a bhaint as an Airteagal seo, agus go mbeidh siad rannpháirteach go hiomchuí i measúnú na n-ábhar imní maidir le cobhsaíocht airgeadais ina Bhallstát i gcomhréir le mír 6.

I gcás nach é an t-údarás inniúil é an t-údarás a ainmneoidh an Ballstát chun an Airteagal seo a chur i bhfeidhm, glacfaidh an Ballstát na forálacha is gá chun comhordú agus malartú ceart faisnéise idir an t-údarás inniúil agus an t-údarás ainmnithe a áirithiú le go gcuirfear an tAirteagal seo i bhfeidhm go cuí. Go háirithe, ceanglófar ar na húdaráis comhoibriú go dlúth agus an fhaisnéis ar fad a chomhroinnt a d’fhéadfadh a bheith riachtanach chun go ndéanfaidh an t‑údarás ainmnithe na dualgais a fhorchuirtear air, de bhun an Airteagail seo, ar bhealach leordhóthanach. Beidh sé d’aidhm leis an gcomhar sin aon chineál gníomhaíochtaí dúblailteacha nó neamh-chomhsheasmhacha idir an t-údaráis inniúla agus an t-údarás ainmnithe a sheachaint, agus a áirithiú go gcuirfear san áireamh go cuí aon idirghníomhaíocht le bearta eile, go háirithe faoi Airteagal 458 den Rialachán seo agus faoi Airteagal 133 de Threoir 2013/36/AE.

   6. Bunaithe ar fhaisnéis a bailíodh faoi Airteagal 430a agus ar aon táscaire ábhartha eile, agus forbairtí réamhbhreathnaitheacha sna margaí maoine dochorraithe á gcur san áireamh, déanfaidh an t-údarás arna ainmniú i gcomhréir le mír 5 den Airteagal seo a mheas go tréimhsiúil nó, ar a laghad uair sa bhliain, an bhfuil na luachanna íosta LGD dá dtagraítear i mír 4 den Airteagal seo iomchuí do risíochtaí atá urraithe le morgáistí ar mhaoin chónaithe nó ar mhaoin tráchtála dhochorraithe atá suite i gcuid amháin nó níos mó de chríoch Bhallstát an údaráis ábhartha.

I gcás ina mbeidh an t-údarás a ainmneofar i gcomhréir le mír 5 den tuairim, ar bhonn an mheasúnaithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo, nach leordhóthanach na luachanna íosta LGD dá dtagraítear i mír 4, agus ina measfaidh sé go bhféadfadh neamhleordhóthanacht na luachanna LGD difear díobhálach a dhéanamh ar chobhsaíocht airgeadais faoi láthair nó amach anseo ina Bhallstát, féadfaidh sé luachanna íosta LGD níos airde a shocrú i dtaca leis na risíochtaí sin atá lonnaithe i gcuid amháin nó níos mó de chríoch Bhallstát an údaráis ábhartha. Féadfar na íosluachanna níos airde sin a chur i bhfeidhm freisin ar leibhéal ceann amháin nó níos mó de na deighleoga maoine den sórt sin.

Tabharfaidh an t-údarás a ainmneofar i gcomhréir le mír 5 fógra do ÚBE agus do BERS roimh an gcinneadh dá dtagraítear sa mhír seo a dhéanamh. Faoi cheann mí amháin ón bhfógra réamhluaite a fháil, cuirfidh BERS agus ÚBE a dtuairimí in iúl don Bhallstát lena mbaineann. Foilseoidh ÚBE agus BERS na luachanna LGD sin.

   7. I gcás ina ndéanfaidh an t-údarás a a ainmneofar i gcomhréir le mír 5 luachanna íosta LGD níos airde a shocrú de bhun mhír 6, beidh idirthréimhse sé mhí ag institiúidí chun iad a chur i bhfeidhm.
   8. Déanfaidh ÚBE, i ndlúthchomhar le BERS, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt d’fhonn na coinníollacha a shonrú a chuirfidh an t-údarás a ainmneofar i gcomhréir le mír 5 san áireamh agus oiriúnacht na luachanna LGD á meas acu mar chuid den mheasúnú dá dtagraítear i mír 6.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 31 Nollaig 2019.

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún an chumhacht chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

   9. Féadfaidh BERS trí nhithín moltaí i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010, agus i ndlúthchomhar le ÚBE, treoir a thabhairt do na húdaráis a ainmneofar i gcomhréir le mír 5 den Airteagal seo maidir leis an méid seo a leanas:
   (a) na fachtóirí a d’fhéadfadh “difear díobhálach a dhéanamh do chobhsaíocht airgeadais faoi láthair nó amach anseo” dá dtagraítear i mír 6; agus
   (b) tagarmharcanna táscacha a chuirfidh an t-údarás arna ainmniú i gcomhréir le mír 5 san áireamh agus luachanna LGD níos airde á socrú.
   10. Cuirfidh institiúidí de chuid Ballstáit amháin na luachanna íosta LGD níos airde arna gcinneadh ag údaráis Ballstáit eile i gcomhréir le mír 6 i bhfeidhm maidir lena risíochtaí comhfhreagracha uile atá urraithe le morgáistí ar mhaoin chónaithe agus ar mhaoin tráchtála dhochorraithe atá suite i gcuid amháin nó níos mó den Bhallstát sin.”;

"

(68)  in Airteagal 201(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (h):"

“(h) contrapháirtithe lárnacha cáilitheacha.”;

"

(69)  cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:"

“Airteagal 204a

Cineálacha incháilithe díorthach cothromais

   1. Ní fhéadfaidh institiúidí díorthaigh chothromais, ar babhtálacha an toraidh iomláin iad nó cinn a bhfuil éifeacht eacnamaíoch chomhchosúil acu, a úsáid mar chosaint chreidmheasa incháilithe ach amháin chun críocha fáluithe inmheánacha a dhéanamh.

I gcás ina gceannóidh institiúid cosaint chreidmheasa trí bhabhtáil an toraidh iomláin agus ina ndéanann sí taifead ar na glaníocaíochtaí arna bhfáil ar an mbabhtáil mar ghlanioncam, ach nach ndéanfaidh sí taifead ar an meath fritháirimh i luach na sócmhainne atá cosanta faoi laghduithe i luach cóir nó trí mhéid breise a bheith curtha le cúlchistí, ní cháileoidh an chosaint chreidmheasa sin mar chosaint chreidmheasa incháilithe.

   2. I gcás ina ndéanfaidh institiúid fálú inmheánach ag baint úsáid as díorthach cothromais, ionas go gcáileoidh an fálú inmheánach mar chosaint chreidmheasa incháilithe chun críocha na Caibidle seo, déanfar an priacal creidmheasa a aistríodh chuig an leabhar trádála a aistriú chuig tríú páirtí nó páirtithe.

I gcás ina ndearnadh fálú inmheánach i gcomhréir leis an gcéad fhomhír agus inar comhlíonadh na ceanglais sa Chaibidil seo, cuirfidh institiúidí na rialacha a leagtar amach i Roinn 4 go Roinn 6 den Chaibidil seo i bhfeidhm maidir le méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail agus méideanna an chaillteanais ionchasaigh a ríomh i gcás ina bhfaighidh siad cosaint neamhchistithe chreidmheasa.”;

"

(70)  leasaítear Airteagal 223 mar a leanas:

(a)  i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:"

“I gcás idirbheart díorthach thar an gcuntar, déanfaidh institiúidí a mbíonn an modh a leagtar síos i Roinn 6 de Chaibidil 6 á úsáid acu EVA a ríomh mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000012.png.”;

"

(b)  i mír 5, cuirtear an fhomhír seo a leanas léi:"

“I gcás idirbheart díorthach thar an gcuntar, déanfaidh institiúidí a mbíonn na modhanna a leagtar síos i Roinn 3, i Roinn 4 agus i Roinn 5 de Chaibidil 6 á n-úsáid acu, éifeachtaí maolaithe priacail na comhthaobhachta a chur san áireamh i gcomhréir leis na forálacha a leagtar síos i Ranna 3, 4 agus 5 de Chaibidil 6, de réir mar is infheidhme.”;

"

(71)  leasaítear Airteagal 272 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (6):"

“(6) ciallaíonn ‘tacar fálúcháin’ grúpa idirbheart laistigh de thacar glanluachála aonair dá gceadaítear fritháireamh iomlán nó páirteach chun an risíocht fhéideartha thodhchaíoch a chinneadh de réir na modhanna a leagtar amach i Roinn 3 nó i Roinn 4 den Chaibidil seo;”;

"

(b)  cuirtear an pointe seo a leanas isteach:"

“(7a) ciallaíonn ‘comhaontú corrlaigh aontreo’ comhaontú corrlaigh faoina n-éileofar ar an institiúid corrlaigh athrúcháin a bhreacadh chuig contrapháirtí ach nach bhfuil sí i dteideal corrlach athrúcháin a fháil ón gcontrapháirtí sin nó a mhalairt;”;

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (12):"

“(12) ciallaíonn ‘margadhluach reatha’, nó ‘CMV’ margadhluach glan na n‑idirbheart uile laistigh de thacar glanluachála, d’aon chomhthaobhacht a fuarthas nó a breacadh, i gcás margadh dearfach agus margadh diúltach a bheith glanluacháilte agus an CMV á ríomh;”;

"

(d)  cuirtear an pointe seo a leanas isteach:"

“(12a) ciallaíonn ‘glanmhéid na comhthaobhachta neamhspleáiche’ nó ▌’NICA’ suim luach na glanchomhthaobhachta arna choigeartú i bhfianaise na luaineachta, a fuarthas nó a breacadh, de réir mar is infheidhme, chuig an tacar glanluachála seachas an corrlach athrúcháin;”;

"

(72)  leasaítear Airteagal 273 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“1. Cinnfidh institiúidí luach risíochta na gconarthaí a liostaítear in Iarscríbhinn II ar bhonn ceann de na modhanna a leagtar amach i Roinn 3 go Roinn 6 i gcomhréir leis an Airteagal seo.

Ní úsáidfidh institiúid nach gcomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 273a (1) an modh a leagtar amach i Roinn 4. Ní úsáidfidh institiúid nach gcomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 273a (2) an modh a leagtar amach i Roinn 5.

Féadfaidh institiúidí na modhanna a leagtar amach i Ranna 3 go 6 a úsáid i dteaglaim ar bhonn buan laistigh de ghrúpa. Ní dhéanfaidh institiúid aonair, ar bhonn buan, na modhanna a leagtar amach i Roinn 3 go Roinn 6 a úsáid i dteaglaim.”;

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhíreanna 6, 7 agus 8:"

“6. Faoi gach modh a leagtar amach i Ranna 3 go 6, beidh luach na risíochta le haghaidh contrapháirtí áirithe cothrom le suim na luachanna risíochta arna ríomh do gach tacar glanluachála leis an gcontrapháirtí sin.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, i gcás ina mbeidh feidhm ag comhaontú corrlaigh amháin maidir le tacair ghlanluachála iomadúla leis an gcontrapháirtí sin agus i gcás ina mbeidh ceann de na modhanna a leagtar amach i Roinn 3 go Roinn 6 á úsáid ag an institiúid chun luach risíochta na dtacar glanluachála sin a ríomh, déanfar luach na risíochta a ríomh i gcomhréir leis an Roinn ábhartha.

Le haghaidh contrapháirtí faoi leith, beidh luach na risíochta le haghaidh tacar glanluachála áirithe d’ionstraimí díorthacha thar an gcuntar a liostaítear in Iarscríbhinn II arna ríomh i gcomhréir leis an gCaibidil seo cothrom leis an gceann is mó idir nialas agus an difríocht idir suim na luachanna risíochta thar gach tacar glanluachála leis an gcontrapháirtí agus suim na gcoigeartuithe luachála creidmheasa don chontrapháirtí sin arna aithint ag an institiúid mar dhíluacháil thabhaithe. Déanfar na coigeartuithe luachála creidmheasa a ríomh gan aon choigeartuithe luachála dochair fhritháirimh a chur san áireamh a thugtar do phriacal creidmheasa na gnólachta airgeadais féin atá eisiata cheana ó chistí dílse i gcomhréir le pointe (c) d’Airteagal 33(1).

   7. Agus luach na risíochta á ríomh acu i gcomhréir leis na modhanna a leagtar amach i Ranna 3, 4 agus 5, féadfaidh institiúidí dhá chonradh dhíorthacha thar an gcuntar ar lánmheaitseálacha iad agus a áirítear sa chomhaontú glanluachála céanna a láimhseáil mar chonradh singil ag a bhfuil príomhshuim bharúlach atá cothrom le nialas.

Chun críocha na chéad fhomhíre, measfar gur lánmheaitseálacha dhá chonradh dhíorthacha thar an gcuntar i gcás ina gcomhlíonfaidh siad na coinníollacha seo a leanas:

   (a) go bhfuil a suíomhanna priacail urchomhaireach i leith a chéile;
   (b) gur comhionann na gnéithe atá acu cé is moite den dáta trádála;
   (c) go bhfritháiríonn a sreabha airgid a chéile.
   8. Déanfaidh institiúidí luach risíochta na risíochtaí a thagann as idirbhearta socraíochta iarchurtha a chinneadh trí aon cheann de na modhanna a leagtar amach i Roinn 3 go Roinn 6, beag beann ar an modh atá roghnaithe ag an institiúid chun díorthaigh thar an gcuntar agus idirbhearta athcheannaigh, idirbhearta iasachtaithe nó iasachtaíochta i leith urrús nó tráchtearraí agus idirbhearta iasachta corrlaigh a láimhseáil. Agus ceanglais cistí dílse á ríomh le haghaidh idirbhearta socraíochta iarchurtha, féadfaidh institiúid a úsáideann an cur chuige a leagtar amach i gCaibidil 3 ualuithe priacail a shannadh faoin gcur chuige a leagtar amach i gCaibidil 2 ar bhonn buan agus beag beann ar ábharthacht na suíomhanna sin.”;

"

(c)  cuirtear an mhír seo a leanas leis:"

“9. I dtaca leis na modhanna a leagtar amach i Roinn 3 go Roinn 6 den Chaibidil seo, láimhseálfaidh institiúidí idirbhearta ina ndearnadh Sainphriacal Comhghaolmhaireachta a aithint i gcomhréir le hAirteagal 291(2), (4), (5), agus (6).”;

"

(73)  cuirtear na hAirteagail seo a leanas isteach:"

“Airteagal 273a

Coinníollacha maidir le modhanna simplithe a úsáid chun luach na risíochta a ríomh

   1. Féadfaidh institiúid luach risíochta a cuid suíomhanna díorthach a ríomh i gcomhréir leis an modh a leagtar amach i Roinn 4 ar choinníoll gur lú gnó díorthach na hinstitiúide laistigh agus lasmuigh den chlár comhardaithe ná an dá thairseach seo a leanas, nó go bhfuil siad cothrom leo, ar bhonn measúnú a dhéantar go míosúil agus na sonraí ón lá deireanach den mhí amach á n-úsáid:
   (a) 10 % de shócmhainní iomlána na hinstitiúide;
   (b) EUR 300 milliún.

   2. Féadfaidh institiúid luach risíochta ▌suíomhanna díorthach a ríomh i gcomhréir leis an modh a leagtar amach i Roinn 5 ar choinníoll gur lú gnó díorthach na hinstitiúide laistigh agus lasmuigh den chlár comhardaithe ná an dá thairseach seo a leanas, nó go bhfuil siad cothrom leo, ar bhonn measúnú a dhéantar go míosúil agus na sonraí ón lá deireanach den mhí amach á n-úsáid;
   (a) 5 % de shócmhainní iomlána na hinstitiúide;
   (b) EUR 100 milliún.

   3. Chun críocha mhír 1 agus mhír 2, déanfaidh institiúidí méid a ngnó díorthach laistigh agus lasmuigh den chlár comhardaithe a ríomh bunaithe ar shonraí ón lá deireanach de gach mí amach i gcomhréir leis na ceanglais seo a leanas:
   (a) déanfar gach suíomh díorthach a luacháil ag a margadhluachanna ar an dáta áirithe sin; i gcás nach bhfuil margadhluach suímh ar fáil ar dháta áirithe, déanfaidh institiúidí luach cóir don suíomh ar an dáta sin a ghlacadh; i gcás nach mbeidh an margadhluach an an luach cóir ar shuíomh ar fáil ar dháta áirithe, tógfaidh institiúidí an margadhluach nó an luach cóir is déanaí don suíomh sin;
   (b) déanfar suimiú ar luach absalóideach suíomhanna fada díorthach agus ar luach absalóideach suíomhanna gearra díorthach;
   (c) cuirfear na suíomhanna díorthach go léir san áireamh, seachas díorthaigh chreidmheasa a aithneofar mar fháluithe inmheánacha ar risíochtaí leabhair neamhthrádála ar phriacal creidmheasa.
   4. De mhaolú ar mhír 1 nó ar mhír 2, de réir mar is infheidhme, i gcás nach sáraíonn an gnó díorthach ar bhonn comhdhlúite na tairseacha a leagtar amach i mír 1 nó 2, de réir mar is infheidhme, féadfaidh institiúid a áirítear sa chomhdhlúthú agus ar a mbeidh an modh a leagtar amach i Roinn 3 nó 4 a chur i bhfeidhm, de réir mar is infheidhme, ós rud é go sáraíonn an institiúid na tairseacha sin ar bhonn aonair, a roghnú ina ionad sin, faoi réir formheas ó na húdaráis inniúla, an modh a chur i bhfeidhm ag a mbeadh feidhm ar bhonn comhdhlúite.
   5. Tabharfaidh institiúidí fógra do na húdaráis inniúla i leith na modhanna a leagtar amach i Roinn 4 nó i Roinn 5 as a mbaineann siad úsáid, nó a scoireann siad de bheith á n-úsáid, de réir mar is infheidhme, chun luach risíochta a suíomhanna díorthach a ríomh.
   6. Ní bheidh institiúidí páirteach in idirbheart díorthach, ná ní dhéanfaidh siad é a cheannach ná a dhíol, mura bhfuil de chuspóir acu ach aon cheann de na coinníollacha a leagtar amach i míreanna 1 agus 2 a chomhlíonadh i rith an mheasúnaithe mhíosúil.

Airteagal 273b

Neamh-chomhlíonadh na gcoinníollacha maidir le modhanna simplithe a úsáid chun luach risíochta díorthach a ríomh

   1. Institiúid nach gcomhlíonann a thuilleadh ceann amháin nó níos mó de na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 273a(1) nó (2), tabharfaidh an institiúid sin fógra ina leith don údarás inniúil gan mhoill.
   2. Scoirfidh institiúid de luachanna risíochta a suíomhanna díorthach a ríomh i gcomhréir le Roinn 4 nó Roinn 5, de réir mar is infheidhme, laistigh de thrí mhí ón uair a tharlóidh ceann amháin de na cásanna seo a leanas:
   (a) ní chomhlíonann an institiúid na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (a) d’Airteagal 273a(1) nó (2), de réir mar is infheidhme, nó na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (b) d’Airteagal 273a(1) nó (2), de réir mar is infheidhme, ar feadh trí mhí as a chéile;
   (b) ní chomhlíonann an institiúid na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (a) d’Airteagal 273a(1) nó (2), de réir mar is infheidhme, nó na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (b) d’Airteagal 273a(1) nó (2), de réir mar is infheidhme, ar feadh breis agus 6 mhí den 12 mhí roimhe sin.
   3. I gcás inar scoir institiúid de luachanna risíochta a suíomhanna díorthach a ríomh i gcomhréir le Roinn 4 nó 5, de réir mar is infheidhme, ní cheadófar di luachanna risíochta a suíomhanna díorthacha a ríomh arís mar a leagtar amach i Roinn 4 nó i Roinn 5 ach amháin i gcás ina léiríonn sí don údarás inniúil gur comhlíonadh na coinníollacha go léir a leagtar amach in Airteagal 273a(1) nó (2) ar feadh tréimhse bliana gan bhriseadh.”;

"

(74)  i gCaibidil 6 de Theideal II de Chuid a Trí, cuirtear an méid seo a leanas in ionad Ranna 3, 4 agus 5:"

“Roinn 3

Cur chuige caighdeánaithe le haghaidh priacal creidmheasa contrapháirtí

Airteagal 274

Luach risíochta

   1. Féadfaidh institiúid luach risíochta aonair a ríomh ar leibhéal an tacair glanluachála le haghaidh na n-idirbheart uile a chumhdaítear le comhaontú glanluachála conarthach i gcás ina gcomhlíontar an méid seo a leanas:
   (a) is le ceann de na cineálacha comhaontuithe glanluachála conarthacha dá dtagraítear in Airteagal 295 a bhaineann an comhaontú glanluachála;
   (b) tá an comhaontú glanluachála aitheanta ag na húdaráis inniúla i gcomhréir le hAirteagal 296;
   (c) tá na hoibleagáidí a leagtar síos in Airteagal 297 comhlíonta ag an institiúid i ndáil leis an gcomhaontú glanluachála.

I gcás nach gcomhlíontar aon cheann de na coinníollacha a leagtar amach sa chéad fhomhír, déanfaidh an institiúid gach idirbheart a láimhseáil amhail agus dá mba é a thacar glanluachála féin é.

   2. Déanfaidh institiúidí luach risíochta tacair ghlanluachála a ríomh faoin gcur chuige caighdeánaithe maidir le priacal creidmheasa contrapháirtí mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000013.png

nuair:

RC = an costas athsholáthair arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 275; agus

PFE = an risíocht fhéideartha thodhchaíoch arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 278;

α = 1,4.

   3. Maidir leis an luach risíochta tacair glanluachála atá faoi réir comhaontú corrlaigh conarthach beidh uasteorainn leis is ionann agus luach risíochta an tacair glanluachála chéanna nach bhfuil faoi réir aon chomhaontaithe corrlaigh.
   4. I gcás ina bhfuil feidhm ag comhaontuithe corrlaigh iolracha maidir leis an tacar glanluachála céanna, déanfaidh institiúidí gach comhaontú corrlaigh a leithdháileadh ar ghrúpa idirbheart sa tacar glanluachála a bhfuil feidhm chonarthach ag an gcomhaontú corrlaigh maidir leis agus déanfaidh siad luach risíochta a ríomh ar leithligh le haghaidh gach ceann de na hidirbhearta grúpáilte sin.
   5. Féadfaidh institiúidí luach risíochta tacair glanluachála a shocrú ag nialas i gcás ina gcomhlíonann an tacar sin na coinníollacha seo a leanas:
   (a) gur céadroghanna díolta amháin atá sa tacar glanluachála;
   (b) go mbíonn margadhluach reatha an tacair glanluachála diúltach i gcónaí;
   (c) go bhfuair an institiúid roimh ré préimh na gcéadroghanna uile a áirítear sa tacar glanluachála chun comhlíonadh na gconarthaí a ráthú;
   (d) nach bhfuil an tacar glanluachála faoi réir aon chomhaontaithe corrlaigh.
   6. Maidir le tacar glanluachála, is é a chuirfidh institiúid in ionad idirbheart ar comhcheangal líneach finideach é de chéadroghanna ar cheannach nó ar dhíol atá ceannaithe nó díolta na céadroghanna aonair uile atá sa chomhcheangal líneach sin, arna dtógáil mar idirbheart aonair, chun críocha luach risíochta an tacair glanluachála a ríomh i gcomhréir leis an roinn seo. Déanfar gach comhcheangal de roghanna a láimhseáil mar idirbheart aonair sa tacar glanluachála ina gcuirtear an comhcheangal san áireamh chun críche an luach risíochta a ríomh.
   7. Luach risíochta idirbhirt díorthach creidmheasa a ionadaíonn suíomh fada sa risíocht fholuiteach, féadfar é a theorannú do mhéid méid na préimhe atá fós gan íoc ar choinníoll go ndéileáiltear leis amhail mar a thacar glanluachála féin nach bhfuil faoi réir comhaontú corrlaigh.

Airteagal 275

Costas athsholáthair

   1. Déanfaidh institiúidí costas athsholáthair RC‘’na dtacar glanluachála nach bhfuil faoi réir comhaontú corrlaigh a ríomh i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000014.png

   2. Déanfaidh institiúidí costas athsholáthair na dtacar glanluachála aonair atáoi réir comhaontú corrlaigh a ríomh i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000015.png

nuair:

RC = an costas athsholáthair

VM = luach an ghlanchorrlaigh athrúcháin arna choigeartú i bhfianaise na luaineachta, a fuarthas nó a breacadh, de réir mar is infheidhme, chuig an tacar glanluachála ar bhonn rialta chun athruithe ar CMV an tacair glanluachála a mhaolú;

TH = an tairseach corrlaigh is infheidhme maidir leis an tacar glanluachála faoin gcomhaontú corrlaigh, ar tairseach í faoina mbeadh cosc ar an institiúid glao a dhéanamh ar chomhthaobhacht; agus

MTA = íosmhéid an aistrithe is infheidhme maidir leis an tacar glanluachála faoin gcomhaontú corrlaigh.

   3. Déanfaidh institiúidí an costas athsholáthair le haghaidh tacair ghlanluachála iolracha atá faoi réir an chomhaontaithe corrlaigh chéanna a ríomh i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000016.png

nuair:

RC = costas athsholáthair

i = an t-innéacs lena gcuirtear in iúl na tacair ghlanluachála atá faoi réir an corrlaigh aonair;

CMVi = CMV thacar glanluachála ‘i’;

VMMA = suim luach na comhthaobhachta arna choigeartú i bhfianaise na luaineachta, a fuarthas nó a breacadh, de réir mar is infheidhme, chuig tacair ghlanluachála iolracha ar bhonn rialta chun athruithe ar a CMV a mhaolú; agus

NICAMA = suim luach na comhthaobhachta arna choigeartú i bhfianaise na luaineachta, a fuarthas nó a breacadh, de réir mar is infheidhme, chuig tacair ghlanluachála iolracha cé is moite de VMMA.

Chun críocha na chéad fhomhíre, féadfar NICAMA a ríomh ar an leibhéal trádála, ar leibhéal an tacair glanluachála nó ar leibhéal na dtacar glanluachála uile a bhfuil feidhm ag an gcomhaontú corrlaigh maidir leo ag brath ar an leibhéal a bhfuil feidhm ag an gcomhaontú corrlaigh maidir leis.

Airteagal 276

Comhthaobhacht a aithint agus a láimhseáil

   1. Chun críocha na Roinne seo, déanfaidh institiúidí méideanna comhthaobhachta VM, VMMA, NICA agus NICAMA, a ríomh trí na ceanglais uile seo a leanas a chur i bhfeidhm:
   (a) i gcás ina mbaineann na hidirbhearta uile a áirítear i dtacar glanluachála leis an leabhar trádála, ní aithneofar ach amháin comhthaobhacht atá incháilithe faoi Airteagail 197 agus 299;
   (b) i gcás ina bhfuil idirbheart amháin ar a laghad a bhaineann le leabhar neamhthrádála i dtacar glanluachála, ní aithneofar ach amháin comhthaobhacht atá incháilithe faoi Airteagal 197;
   (c) is trí chomhartha deimhneach a aithneofar comhthaobhacht a fhaightear ó chontrapháirtí agus is trí chomhartha diúltach a aithneofar comhthaobhacht a bhreactar i leith contrapháirtí;
   (d) déanfar luach aon chineáil comhthaobhachta arna choigeartú i bhfianaise na luaineachta, a fuarthas nó a breacadh, a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 223; chun críocha an ríomha sin, ní úsáidfidh institiúidí an modh a leagtar amach in Airteagal 225;
   (e) ní áireofar an ítim chomhthaobhachta chéanna i VM agus i NICA araon ag an am céanna;
   (f) ní áireofar an ítim chomhthaobhachta chéanna i VMMA agus i NICAMA araon ag an am céanna;
   (g) ní aithneofar aon chomhthaobhacht a bhreactar i leith an chontrapháirtí atá leithscartha ó shócmhainní an chontrapháirtí sin, agus, mar gheall ar an leithscaradh sin, nach bhfuil baint aici le féimheacht i gcás mhainneachtain nó dhócmhainneacht an chontrapháirtí sin, ní aithneofar í agus NICA agus NICAMA á ríomh.
   2. Maidir le luach comhthaobhachta breactha arna choigeartú i bhfianaise na luaineachta dá dtagraítear i bpointe (d) de mhír 1 den Airteagal seo a ríomh, cuirfidh institiúidí an fhoirmle seo a leanas in ionad na foirmle a leagtar amach in Airteagal 223(2):

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000017.png

nuair:

CVA = luach comhthaobhachta breactha arna choigeartú i bhfianaise na luaineachta; agus

C = an chomhthaobhacht;

agus Hc agus Hfx á sainmhíniú i gcomhréir le hAirteagal 223(2).

   3. Chun críche phointe (d) de mhír 1, socróidh institiúidí an tréimhse leachtaithe is ábhartha do ríomh an luacha comhthaobhachta arna choigeartú i bhfianaise na luaineachta, a fuarthas nó a breacadh, i gcomhréir le ceann amháin de na tréimhsí ionchasacha seo a leanas:
   (a) bliain amháin i gcás na dtacar glanluachála dá dtagraítear in Airteagal 275(1)r;
   (b) an tréimhse corrlaigh faoi phriacal arna cinneadh i gcomhréir le pointe (b) d’Airteagal 279c(1) i gcás na dtacar glanluachála dá dtagraítear in Airteagal 275(2) agus (3).

Airteagal 277

Idirbhearta a mhapáil ar chatagóirí priacail

   1. Mapálfaidh institiúidí gach idirbheart de chuid tacar glanluachála ar cheann amháin de na catagóirí priacail seo a leanas chun an risíocht fhéideartha thodhchaíoch a chinneadh don tacar glanluachála dá dtagraítear in Airteagal 278:
   (a) priacal ráta úis;
   (b) priacal malairte eachtraí;
   (c) priacal creidmheasa;
   (d) priacal cothromais;
   (e) priacal tráchtearraí;
   (f) priacal eile.
   2. Déanfaidh institiúidí an mhapáil dá dtagraítear i mír 1 ar bhonn phríomhspreagaí priacail an idirbhirt díorthach. Ní bheidh de spreagaí priacail ábhartha ag idirbheart díorthach ach an príomhspreagaí priacail.

   3. De mhaolú ar mhír 2, mapálfaidh institiúidí idirbhearta díorthach ag a bhfuil níos mó ná aon spreagaí priacail ábhartha amháin ar níos mó ná aon chatagóir phriacail amháin. I gcás ina mbaineann spreagaí priacail ábhartha uile aon idirbhirt amháin díobh sin leis an gcatagóir chéanna phriacail, ní cheanglófar ar institiúidí an t-idirbheart sin a mhapáil ar an gcatagóir phriacail sin ach an t-aon uair amháin ar bhonn an an spreagaithe priacail is ábhartha de na spreagaithe priacail sin. I gcás ina mbaineann spreagaithe priacail ábhartha aon idirbhirt amháin díobh sin le catagóirí priacail éagsúla, déanfaidh institiúidí an t-idirbheart sin a mhapáil aon uair amháin ar gach catagóir phriacail díobh sin a bhfuil aon spreagaí priacail ábhartha amháin ar a laghad acu, ar bhonn an spreagaí priacail is ábhartha de na spreagaithe priacail sa chatagóir phriacail sin.
   4. In ainneoin mhíreanna 1, 2 agus 3, nuair a bheidh idirbhearta á mapáil acu ar na catagóirí priacail a liostaítear i mír 1, cuirfidh institiúidí na ceanglais seo a leanas i bhfeidhm:
   (a) más athróg boilsciúcháin atá i bpríomhspreagaí priacail idirbhirt, nó an spreagaí priacail is ábhartha de na spreagaithe priacail i gcatagóir áirithe idirbheart dá dtagraítear i mír 3, mapálfaidh institiúidí an t-idirbheart sin ar an gcatagóir priacail ráta úis;
   (b) más athróg dálaí aeráide atá i bpríomhspreagaí priacail idirbhirt, nó an spreagaí priacail is ábhartha de na spreagaithe priacail i gcatagóir áirithe idirbheart dá dtagraítear i mír 3, mapálfaidh institiúidí an t-idirbheart sin ar an gcatagóir priacail tráchtearraí.
   5. Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála d’fhonn na nithe seo a leanas a shonrú:
   (a) an modh chun na hidirbhearta sin nach bhfuil ach aon spreagaí priacail ábhartha amháin acu a shainaithint;
   (b) an modh chun idirbhearta a aithint ag a bhfuil níos mó ná spreagaí priacail ábhartha amháin agus chun an spreagaí is ábhartha de na spreagaithe priacail sin a aithint chun críocha mhír 3;

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoi ... [sé mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo].

Tarmligtear chuig an gCoimisiún an chumhacht chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 277a

Tacair falúcháin

   1. Bunóidh institiúidí na tacair fálúcháin is ábhartha do gach catagóir phriacail a ghabhann le tacar glanluachála agus sannfaidh siad gach idirbheart do na tacair fálúcháin sin mar leanas:
   (a) ní shannfar don tacar fálúcháin céanna idirbhearta arna mapáil ar an gcatagóir priacail ráta úis ach amháin i gcás ina mbeidh a bpríomhspreagaí priacail, nó an spreagaí priacail is ábhartha de na spreagaithe priacail i gcatagóir áirithe idirbheart dá dtagraítear in Airteagal 277(3), ainmnithe san airgeadra céanna;
   (b) ní shannfar don tacar fálúcháin céanna idirbhearta arna mapáil ar an gcatagóir priacail malairte eachtraí ach amháin i gcás ina mbeidh a bpríomhspreagaí priacail, nó an spreagaí priacail is ábhartha de na spreagaithe priacail i gcatagóir áirithe idirbheart dá dtagraítear in Airteagal 277(3), bunaithe ar an bpéire airgeadra céanna;
   (c) sannfar don tacar fálúcháin céanna gach idirbheart arna mhapáil ar an gcatagóir priacail creidmheasa;
   (d) sannfar don tacar fálúcháin céanna gach idirbheart arna mhapáil ar an gcatagóir priacail cothromais;
   (e) sannfar do cheann amháin de na tacair fálúcháin seo a leanas idirbhearta arna mapáil ar an gcatagóir priacail tráchtearraí ar bhonn nádúr a bpríomhspreagaí priacail nó an spreagaí priacail is ábhartha de na spreagaithe priacail i gcatagóir áirithe idirbheart dá dtagraítear in Airteagal 277(3):
   (i) fuinneamh;
   (ii) miotail;
   (iii) earraí talmhaíochta;
   (iv) tráchtearraí eile;
   (v) dálaí aeráide;
   (f) ní shannfar don tacar fálúcháin céanna idirbhearta arna mapáil ar an gcatagóir phriacail eile ach amháin i gcás inarb ionann príomhspreagaí priacail, nó an spreagaí priacail is ábhartha de na spreagaithe priacail i gcatagóir áirithe idirbheart dá dtagraítear in Airteagal 277(3), dóibh.

Chun críocha phointe (a) den chéad fhomhír den mhír seo, sannfar do thacair fálúcháin ar leithligh idirbhearta arna mapáil ar an gcatagóir priacail ráta úis ar athróg boilsciúcháin é an príomhspreagaí priacail atá acu, cé is moite de na tacair fálúcháin sin a bunaíodh le haghaidh idirbhearta arna mapáil ar an gcatagóir priacail ráta úis nach é athróg boilsciúcháin an príomhspreagaí priacail atá acu. Ní shannfar na hidirbhearta sin don tacar fálúcháin céanna ach amháin i gcás ina mbeidh a bpríomhspreagaí priacail, nó an spreagaí priacail is ábhartha de na spreagaithe priacail i gcatagóir áirithe idirbheart dá dtagraítear in Airteagal 277(3), ainmnithe san airgeadra céanna.

   2. De mhaolú ar mhír 1 den Airteagal seo, bunóidh institiúidí tacair fálúcháin aonair ar leithligh i ngach catagóir phriacail le haghaidh na n-idirbheart seo a leanas:
   (a) idirbhearta arb é an príomhspreagaí priacail, nó an spreagaí priacail is ábhartha de na spreagaithe priacail i gcatagóir áirithe idirbheart dá dtagraítear in Airteagal 277(3), atá acu luaineacht spreagaí priacail, cé acu luaineacht intuigthe an mhargaidh í sin nó luaineacht réadaithe, nó an comhchoibhneas idir dhá spreagaí priacail;
   (b) idirbhearta arb é an príomhspreagaí priacail, nó an spreagaí priacail is ábhartha de na spreagaithe priacail i gcatagóir áirithe idirbheart dá dtagraítear in Airteagal 277(3), atá acu an difríocht idir dhá spreagaí priacail arna mapáil ar an gcatagóir chéanna phriacail nó idirbhearta arb é atá iontu dhá chuid d’íocaíocht ainmnithe san airgeadra céanna agus a bhfuil spreagaí priacail ó chatagóir chéanna phriacail an phríomhspreagaí priacail le fáil sa chuid d’íocaíocht eile nach í an chuid d’íocaíocht a bhfuil an príomhspreagaí priacail inti í.

Chun críocha phointe (a) den chéad fhomhír den mhír seo, ní shannfaidh institiúidí idirbhearta don tacar fálúcháin céanna de chuid na catagóire priacail lena mbainfidh ach amháin i gcás inarb ionann príomhspreagaí priacail, nó an spreagaí priacail is ábhartha de na spreagaithe priacail i gcatagóir áirithe idirbheart dá dtagraítear in Airteagal 277(3), dóibh.

Chun críocha phointe (b) den chéad fhomhír, ní shannfaidh institiúidí idirbhearta don tacar fálúcháin céanna de chuid na catagóire priacail lena mbainfidh ach amháin i gcás inarb ionann an péire spreagaithe priacail sna hidirbhearta sin dá dtagraítear ann agus go mbeidh an dá spreagaí priacail sa phéire sin curtha i gcomhchoibhneas deimhneach. Seachas sin, sannfaidh institiúidí idirbhearta dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír do cheann amháin de na tacair fálúcháin sin arna mbunú i gcomhréir le mír 1, ar bhonn ceann den dá spreagaí priacail dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír.

   3. Ar iarraidh ó údarás inniúil, cuirfidh institiúidí ar fáil líon na dtacar fálúcháin arna mbunú i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo do gach catagóir phriacail, mar aon leis an bpríomhspreagaí priacail, nó an spreagaí priacail is ábhartha de na spreagaithe priacail i gcatagóir áirithe idirbheart dá dtagraítear in Airteagal 277(3), nó an péire spreagaithe priacail do gach ceann de na tacair fálúcháin sin, mar aon le líon na n-idirbheart i ngach ceann de na tacair fálúcháin sin.

Airteagal 278

Risíocht fhéideartha thodhchaíoch

   1. Ríomhfaidh institiúidí an risíocht fhéideartha thodhchaíoch ‘’a bhaineann le tacar glanluachála mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000018.png

nuair:

PFE = risíocht fhéideartha thodhchaíoch

a = an t-innéacs lena gcuirtear in iúl na catagóirí priacail a áireofar i ríomh risíocht fhéideartha thodhchaíoch an tacair glanluachála;

AddOn(a) = an forlíontán do chatagóir phriacail’’ arna ríomh i gcomhréir le hAirteagail 280a go 280f, de réir mar is infheidhme; agus

multiplier = fachtóir iolrúcháin arna ríomh i gcomhréir leis an bhfoirmle dá dtagraítear i mír 3.

Chun críche an ríomha sin, áireoidh institiúidí forlíontán catagóire priacail áirithe i ríomh risíocht fhéideartha thodhchaíoch an tacair glanluachála i gcás inar mapáladh idirbheart amháin ar a laghad de chuid an tacair glanluachála ar an gcatagóir phriacail sin.

   2. Déanfar risíocht fhéideartha thodhchaíoch de chuid tacair ghlanluachála iolracha atá faoi réir comhaontú corrlaigh amháin, dá dtagraítear in Airteagal 275(3), a ríomh mar shuim risíochtaí féideartha todhchaíocha na dtacar glanluachála aonair uile amhail agus nach raibh siad faoi réir comhaontú corrlaigh d’aon sórt.
   3. Chun críche mhír 1, ríomhfar an t-iolraitheoir mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000019.png

nuair:

Floorm = 5 %;

y = 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000020.png

z = 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000021.png

NICAi = glanmhéid na comhthaobhachta neamhspleáiche arna ríomh d’idirbhearta a áirítear i dtacar glanluachála ‘i’ agus do na hidirbhearta sin amháin. Déanfar NICAi a ríomh ar an leibhéal trádála nó ar leibhéal an tacair glanluachála ag brath ar an gcomhaontú corrlaigh.

Airteagal 279

Suíomhanna priacail a ríomh

Chun críocha na forlíontáin catagóire priacail dá dtagraítear in Airteagal 280a go hAirteagal 280f a ríomh, déanfaidh institiúidí suíomh priacail gach idirbhirt de chuid tacar glanluachála a ríomh mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000022.png

nuair:

δ = deilte mhaoirseachta an idirbhirt a ríomh i gcomhréir leis an bhfoirmle a leagtar síos in Airteagal 279a;

AdjNot = méid barúlach coigeartaithe an idirbhirt arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 279b; agus

MF = fachtóir aibíochta an idirbhirt a ríomh i gcomhréir leis an bhfoirmle a leagtar síos in Airteagal 279c.

Airteagal 279a

Deilte mhaoirseachta

   1. Ríomhfaidh institiúidí an deilte mhaoirseachta mar leanas:
   (a) maidir le céadroghanna ar dhíol nó ar cheannach lena dtugtar cead do cheannaitheoir na céadrogha bunionstraim a cheannach nó a dhíol ar phraghas deimhneach ar aon dáta amháin nó ar an iliomad dátaí san am atá amach romhainn, cé is moite de chásanna inar mapáladh na céadroghanna sin ar an gcatagóir priacail ráta úis, úsáidfidh institiúidí an fhoirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000023.png

nuair:

δ = an deilte mhaoirseachta

sign = -1 i gcás idirbheart ar céadrogha ar dhíol atá díolta nó céadrogha ar cheannach atá ceannaithe é;

sign = +1 i gcás idirbheart ar céadrogha ar dhíol atá ceannaithe nó céadrogha ar cheannach atá díolta é;

type = -1 i gcás idirbheart ar céadrogha ar cheannach é;

type = +1 i gcás idirbheart ar céadrogha ar dhíol é;

N(x) = an fheidhm dáileacháin charnaigh d’athróg randamach normálta chaighdeánach, i.e. an dóchúlacht go bhfuil athróg randamach normálta le meán de nialas agus athraitheas d’aon níos lú ná, nó cothrom le, ‘x’;

P = spotphraghas nó réamhphraghas bhunionstraim na céadrogha; i gcás roghanna a bhfuil a sreafaí airgid ag brath ar mheánluach phraghas na bunionstraime, beidh P cothrom leis an meánluach ar an dáta ríofa;

K = praghas ceangail na céadrogha;

T = dáta éaga na céadrogha; i gcás céadroghanna nach féidir a fheidhmiú ach amháin ar dháta amháin sa todhchaí, is é an dáta sin a bheidh mar dháta éaga; i gcás céadroghanna is féidir a fheidhmiú ar dhátaí éagsúla sa todhchaí, is é an dáta is déanaí de na dátaí sin a bheidh mar dháta éaga; sloinnfear an dáta éaga sin i mblianta ag úsáid an choinbhinsiúin ábhartha maidir le laethanta oibre; agus

σ = luaineacht mhaoirseachta na céadrogha arna cinneadh i gcomhréir le Tábla 1 ar bhonn chatagóir phriacail an idirbhirt agus nádúr bhunionstraim na céadrogha.

Tábla 1

Catagóir phriacail

Bunionstraim

Luaineacht mhaoirseachta

Malairt Eachtrach

Uile

15 %

Creidmheas

Ionstraim aonainm

100 %

Ionstraim il‑ainmneacha

80 %

Cothromas

Ionstraim aonainm

120 %

Ionstraim il‑ainmneacha

75 %

Tráchtearra

Leictreachas

150 %

Tráchtearraí eile (seachas leictreachas)

70 %

Eile

Uile

150 %

Institiúidí a bheidh ag úsáid réamhphraghas bhunionstraim na céadrogha, áiritheoidh siad na nithe seo a leanas:

   (i) go bhfuil an réamhphraghas comhsheasmhach le tréithe na céadrogha;
   (ii) go ríomhtar an réamhphraghas ag úsáid pé ráta úis ábhartha atá i réim ar an dáta tuairiscithe;
   (iii) go gcomhtháthaítear sa réamhphraghas sreabha airgid ionchasacha na bunionstraime roimh dháta éaga na céadrogha;
   (b) maidir le tráinsí d’urrúsú sintéiseach agus díorthach creidmheasa don nú mainneachtain, úsáidfidh institiúidí an fhoirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000024.png

nuair:

sign =20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000025.png

A = pointe astaithe an tráinse; i gcás idirbheart díorthach creidmheasa don nú mainneachtain bunaithe ar eintitis tagartha k, A = (n-1)/k; agus

D = pointe dí-astaithe an tráinse; i gcás idirbheart díorthach creidmheasa don nú mainneachtain bunaithe ar eintitis tagartha k, D = n/k;

   (c) maidir le hidirbhearta nach dtagraítear dóibh i bpointe (a) ná (b), úsáidfidh institiúidí an deilte mhaoirseachta seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000026.png

   2. Chun críocha na Roinne seo, ciallaíonn suíomh fada i bpríomhspreagaí priacail nó sa spreagaí priacail is ábhartha de na spreagaithe priacail i gcatagóir áirithe idirbheart dá dtagraítear in Airteagal 277(3) go dtagann méadú ar mhargadhluach an idirbhirt nuair a thagann méadú ar luach an spreagaí priacail sin agus ciallaíonn suíomh gearr i bpríomhspreagaí priacail nó sa spreagaí priacail is ábhartha de na spreagaithe priacail i gcatagóir áirithe idirbheart dá dtagraítear in Airteagal 277(3) go dtagann laghdú ar mhargadhluach an idirbhirt nuair a thagann méadú ar luach an spreagaí priacail sin.

   3. Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála d’fhonn na nithe seo a leanas a shonrú:
   (a) i gcomhréir leis na forbairtí rialála idirnáisiúnta, an fhoirmle a úsáidfidh institiúidí chun ríomh a dhéanamh ar dheilte mhaoirseachta na gcéadroghanna ar cheannach agus ar dhíol arna mapáil ar an gcatagóir priacail ráta úis atá comhoiriúnach le dálaí margaidh faoina bhféadfadh rátaí úis a bheith diúltach agus faoina bhféadfadh luaineacht mhaoirseacht atá oiriúnach don fhoirmle sin a bheith diúltach freisin;
   (b) an modh chun a chinneadh cé acu suíomh fada nó gearr é idirbheart sa phríomhspreagaí priacail nó sa spreagaí priacail is ábhartha de na spreagaithe priacail i gcatagóir áirithe idirbheart dá dtagraítear in Airteagal 277(3).

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoi ... [sé mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo].

Tarmligtear chuig an gCoimisiún an chumhacht chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 279b

Méid barúlach coigeartaithe

   1. Ríomhfaidh institiúidí an méid barúlach coigeartaithe mar leanas:
   (a) maidir le hidirbhearta arna mapáil ar an gcatagóir priacail ráta úis nó an catagóir priacail creidmheasa, ríomhfaidh institiúidí an méid barúlach coigeartaithe mar thoradh mhéid barúlach an chonartha dhíorthaigh agus fhachtóir na marthanachta maoirseachta, a ríomhfar mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000027.png

nuair:

R = an ráta lascaine maoirseachta; R = 5 %;

S = an tréimhse idir dáta tosaigh idirbhirt agus an dáta tuairiscithe, arna sloinneadh i mblianta ag úsáid an choinbhinsiúin ábhartha maidir le laethanta oibre; agus

E = an tréimhse idir dáta deiridh ▌ idirbhirt ▌agus an dáta tuairiscithe, arna sloinneadh i mblianta ag úsáid an choinbhinsiúin ábhartha maidir le laethanta oibre.

Is é dáta tosaigh idirbhirt an dáta is luaithe ar a ndéantar ar a laghad íocaíocht chonarthach faoin idirbheart, leis an institiúid nó as an institiúid, a shocrú nó a mhalartú, seachas na híocaíochtaí a bhaineann le malartú comhthaobhacha i gcomhaontú corrlaigh. I gcás ina raibh íocaíochtaí á socrú nó á ndéanamh faoin idirbheart ar an dáta tuairiscithe cheana féin, beidh dáta tosaigh an idirbhirt cothrom le 0.

I gcás ina bhfuil aon dáta conarthach nó níos mó dátaí conarthacha sa todhchaí i gceist leis an idirbheart, ar a bhféadfaidh an institiúid nó an contrapháirtí a chinneadh an t-idirbheart a fhoirceannadh roimh dháta a aibíochta conarthaí, beidh dáta tosaigh an idirbhirt cothrom leis an gceann is luaithe díobh seo a leanas:

   (i) an dáta nó an ceann is luaithe de dhátaí éagsúla sa todhchaí ar a bhféadfaidh an institiúid nó an contrapháirtí a chinneadh idirbheart a fhoirceannadh níos luaithe ná dáta a aibíochta conarthaí;
   (ii) an dáta ar a dtosaítear ar íocaíochtaí a shocrú nó a dhéanamh le hidirbheart, seachas íocaíochtaí a bhaineann le malartú comhthaobhachta i gcomhaontú corrlaigh.

I gcás ina bhfuil ionstraim airgeadais ag idirbheart mar an bhunionstraim a d’fhéadfadh bheith ina cúis le hoibleagáidí conarthacha sa bhreis ar oibleagáidí conarthacha sin an idirbhirt, cinnfear dáta tosaigh idirbhirt ar bhonn an dáta is luaithe ar a dtosaítear ar íocaíochtaí a shocrú nó a dhéanamh leis an mbunionstraim.

Is é dáta deiridh idirbhirt an dáta is déanaí ar a ndéantar íocaíocht chonarthach faoin idirbheart sin, leis an institiúid nó as an institiúid, nó an dáta is déanaí ar a bhféadtar an íocaíocht sin a dhéanamh.

I gcás ina bhfuil ionstraim airgeadais ag idirbheart mar bhunionstraim a d’fhéadfadh bheith ina cúis le hoibleagáidí conarthacha sa bhreis ar oibleagáidí conarthacha sin an idirbhirt, cinnfear dáta deiridh an idirbhirt ar bhonn na híocaíochta conarthaí deireanaí a dhéanfar i leith bhunionstraim an idirbhirt.

I gcás idirbheart atá struchtúraithe chun risíocht gan íoc a shocrú tar éis dátaí íocaíochta sonraithe agus i gcás inar athshocraíodh na téarmaí sa chaoi gur nialas é margadhluach an idirbhirt ar na dátaí sonraithe sin, measfar gur íocaíocht chonarthach faoin idirbheart céanna é socrú na risíochta gan íoc ar na dátaí sonraithe sin;

   (b) maidir le hidirbhearta arna mapáil ar an gcatagóir priacail malairte eachtraí, ríomhfaidh institiúidí an méid barúlach coigeartaithe mar leanas:
   (i) nuair is aon chuid d’íocaíocht amháin a bheidh i gceist leis an idirbheart, is éard a bheidh sa mhéid barúlach coigeartaithe méid barúlach an chonartha dhíorthaigh;
   (ii) nuair is dhá chuid d’íocaíocht a bheidh i gceist leis an idirbheart agus méid barúlach cuid d’íocaíocht amháin díobh sin ainmnithe in airgeadra tuairiscithe na hinstitiúide, is éard a bheidh sa mhéid barúlach coigeartaithe méid barúlach na coda d’íocaíocht eile;
   (iii) nuair is dhá chuid d’íocaíocht a bheidh i gceist leis an idirbheart agus méid barúlach an dá chuid d’íocaíocht ainmnithe in airgeadra eile seachas airgeadra tuairiscithe na hinstitiúide, is éard a bheidh sa mhéid barúlach coigeartaithe an ceann is mó de mhéideanna barúlacha an dá chuid d’íocaíocht tar éis na méideanna sin a thiontú go hairgeadra tuairiscithe na hinstitiúide de réir an spotráta malairte atá i réim;
   (c) maidir le hidirbhearta arna mapáil ar an gcatagóir priacail cothromais nó ar an gcatagóir priacail tráchtearraí, ríomhfaidh institiúidí an méid barúlach coigeartaithe trí phraghas margaidh aon aonad amháin de bhunionstraim an idirbhirt a iolrú faoi líon na n-aonad sa bhunionstraim atá faoi thagairt ag an idirbheart;

i gcás ina ndéantar idirbheart arna mhapáil ar an gcatagóir priacail cothromais nó ar an gcatagóir priacail tráchtearraí a shloinneadh, de réir conartha, mar mhéid barúlach, úsáidfidh institiúidí méid barúlach an idirbhirt seachas líon na n-aonad sa bhunionstraim, mar an méid barúlach coigeartaithe;

   (d) i gcás idirbhearta arna mapáil ar an gcatagóir priacal eile, ríomhfaidh institiúidí an méid barúlach coigeartaithe ar bhonn an mhodha is iomchuí i measc na modhanna a leagtar amach i bpointí (a), (b) agus (c), ag brath ar chineál agus ar shaintréithe bhunionstraim an idirbhirt.
   2. Cinnfidh institiúidí méid barúlach nó líon aonad na bunionstraime chun críche méid barúlach coigeartaithe idirbhirt dá dtagraítear i mír 1 a ríomh mar leanas:
   (a) i gcás nach socraítear méid barúlach nó líon aonad bhunionstraim an idirbhirt go dtí a aibíocht chonarthach:
   (i) maidir le méideanna barúlacha cinnteachaíocha agus líon aonad cinnteachaíoch na bunionstraime, beidh an méid barúlach cothrom le meán ualaithe luachanna cinnteachaíocha mhéideanna barúlacha cinnteachaíocha agus líon aonad cinnteachaíoch na bunionstraime, de réir mar is infheidhme, go dtí aibíocht chonarthach an idirbhirt, nuair is ionann na hualuithe agus an cion den tréimhse ama a bhfuil feidhm ag gach luach méid bharúlaigh lena linn;
   (ii) maidir le méideanna barúlacha stocastach agus líon aonad stocastach na bunionstraime, beidh an méid barúlach cothrom leis an méid a chinntear trí mhargadhluachanna reatha a shocrú laistigh den fhoirmle lena ríomhtar margadhluachanna na todhchaí;

   (b) maidir le conarthaí le malartuithe iolracha an mhéid bharúlaigh, déanfar an méid barúlach a iolrú faoi líon na n-íocaíochtaí atá fágtha a bheidh fós le déanamh i gcomhréir leis na conarthaí;
   (c) i gcás conarthaí ina ndéantar foráil maidir le hiolrú íocaíochtaí na sreabh airgid nó maidir le hiolrú bhunionstraim an chonartha dhíorthaigh, coigeartóidh institiúid an méid barúlach chun iarmhairtí an iolrúcháin ar struchtúr priacail na gconarthaí sin a chur san áireamh.
   3. Tiontóidh institiúidí méid barúlach coigeartaithe idirbhirt go dtí a n-airgeadra tuairiscithe de réir an spotráta malairte atá i réim i gcás ina ríomhtar an méid barúlach coigeartaithe faoin Airteagal seo ar bhonn méid barúlach conarthach nó praghas margaidh líon aonad na bunionstraime ainmnithe in airgeadra eile.

Airteagal 279c

Fachtóir Aibíochta

   1. Ríomhfaidh institiúidí an fachtóir aibíochta ‘’mar leanas:
   (a) maidir le hidirbhearta a áirítear i dtacair ghlanluachála dá dtagraítear in Airteagal 275(1), úsáidfidh institiúidí an fhoirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000028.png

nuair:

MF = an fachtóir aibíochta

M = aibíocht iarmhair an idirbhirt atá cothrom leis an tréimhse is gá chun oibleagáidí conarthacha uile an idirbhirt a fhoirceannadh; chun na críche sin, measfar gur oibleagáid chonarthach í aon roghnaíocht a ghabhann le conradh díorthach; sloinnfear an aibíocht iarmhair i mblianta ag úsáid an choinbhinsiúin ábhartha maidir le laethanta oibre;

i gcás ina bhfuil conradh díorthach eile ag idirbheart mar bhunionstraim a d’fhéadfadh bheith ina cúis le hoibleagáidí conarthacha sa bhreis ar oibleagáidí conarthacha an idirbhirt, beidh aibíocht iarmhair an idirbhirt cothrom leis an tréimhse is gá chun oibleagáidí conarthacha uile na bunionstraime a fhoirceannadh;

i gcás idirbheart atá struchtúraithe chun risíocht gan íoc a shocrú tar éis dátaí íocaíochta sonraithe agus i gcás inar athshocraíodh na téarmaí sa chaoi gur nialas é margadhluach an idirbhirt ar na dátaí sonraithe sin, beidh aibíocht iarmhair an idirbhirt cothrom leis an tréimhse go dtí an chéad dáta athshocraithe eile; agus

OneBusinessYear = bliain amháin arna sloinneadh i laethanta oibre ag úsáid an choinbhinsiúin ábhartha maidir le laethanta oibre;

   (b) maidir le hidirbhearta a áirítear sna tacair ghlanluachála dá dtagraítear in Airteagal 275(2) agus (3), sainmhínítear an fachtóir aibíochta mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000029.png

nuair:

MF = an fachtóir aibíochta;

MPOR = an tréimhse corrlaigh faoi phriacal a ghabhann le tacar glanluachála arna cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 285(2) go (5); agus

OneBusinessYear = bliain amháin arna sloinneadh i laethanta gnó agus leas á bhaint as an gcoinbhinsiún ábhartha maidir le lá gnó

Agus an tréimhse corrlaigh faoi phriacail d’idirbhearta idir cliant agus comhalta imréitigh á cinneadh aici, cuirfidh an institiúid ag gníomhú di mar an cliant nó mar an comhalta imréitigh, cuirfidh sí cúig lá oibre in ionad na híostréimhse a leagtar amach i bpointe (b) d’Airteagal 285(2).

   2. Chun críche mhír 1, beidh an aibíocht iarmhair cothrom leis an tréimhse go dtí an chéad dáta athshocraithe eile i gcás idirbhearta a bhfuil struchtúr acu chun risíocht gan íoc a shocrú tar éis dátaí íocaíochta sonraithe agus i gcás ina n‑athshocraítear na téarmaí le go mbeidh margadhluach nialasach ag an gconradh ar na dátaí sonraithe sin.

Airteagal 280

Comhéifeacht fachtóra maoirseachta tacair fálúcháin

Chun críche an forlíontán tacair fálúcháin dá dtagraítear in Airteagal 280a go hAirteagal 280f a ríomh, is éard a bheidh i gcomhéifeacht fachtóra maoirseachta tacair fálúcháin ‘ϵ’:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000030.png

Airteagal 280a

Forlíontán na catagóire priacail ráta úis

   1. Chun críocha Airteagal 278, ríomhfaidh institiúidí forlíontán na catagóire priacail ráta úis le haghaidh tacar glanluachála áirithe mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000031.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000032.png = forlíontán na catagóire priacail ráta úis;

j = an t-innéacs lena gcuirtear in iúl na tacair fálúcháin priacail ráta úis uile arna socrú i gcomhréir le pointe (a) d’Airteagal 277a(1) agus le hAirteagal 277a(2) le haghaidh an tacair glanluachála; agus

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000033.png = forlíontán thacar fálúcháin ‘j’ de chuid na catagóire priacail ráta úis arna ríomh i gcomhréir le mír 2.

   2. Ríomhfaidh institiúidí an forlíontán do thacar fálúcháin ‘j’ den chatagóir priacail ráta úis mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000034.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000035.png = comhéifeacht fachtóra maoirseachta tacair fálúcháin thacar fálúcháin ‘j’ arna cinneadh i gcomhréir leis na luachanna is infheidhme a shonraítear in Airteagal 280;

SFIR = fachtóir maoirseachta na catagóire priacail ráta úis ag a bhfuil luach atá cothrom le 0.5 %; agus

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000036.png = méid barúlach iarbhír thacar fálúcháin ‘j arna ríomh i gcomhréir le mír 3.

   3. Chun críche méid barúlach iarbhír thacar fálúcháin ‘j’, a ríomh, déanfaidh institiúidí gach idirbheart den tacar fálúcháin a mhapáil ar an mbuicéad iomchuí i dTábla 2. Déanfaidh siad amhlaidh ar bhonn dháta deiridh gach idirbhirt arna chinneadh faoi phointe (a) d’Airteagal 279b(1):

Tábla 2

Buicéad

Dáta deiridh

(blianta)

1

>0 agus <=1

2

>1 agus <= 5

3

> 5

Déanfaidh institiúidí méid barúlach iarbhír thacar fálúcháin ‘j’ a ríomh i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000037.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000038.png = méid barúlach iarbhír thacar fálúcháin ‘j’; agus

Dj,k = méid barúlach iarbhír bhuicéad ‘k de chuid thacar fálúcháin ‘j’ arna ríomh mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000039.png

nuair:

l = an t-innéacs lena gcuirtear an suíomh priacail in iúl.

Airteagal 280b

Forlíontán na catagóire priacail malairte eachtraí

   1. Chun críocha Airteagal 278, ríomhfaidh institiúidí forlíontán na catagóire priacail malairte eachtraí le haghaidh tacar glanluachála áirithe mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000040.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000041.png = forlíontán na catagóire priacail malairte eachtraí;

j = an t-innéacs lena gcuirtear in iúl na tacair fálúcháin priacail malairte eachtraí arna socrú i gcomhréir le pointe (b) d’Airteagal 277a(1) agus le hAirteagal 277a(2) le haghaidh an tacair glanluachála; agus

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000042.png= forlíontán thacar fálúcháin ‘j’ de chuid na catagóire priacail malairte eachtraí arna ríomh i gcomhréir le mír 2.

   2. Ríomhfaidh institiúidí an forlíontán do thacar fálúcháin ‘j’ den chatagóir priacail malairte eachtraí mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000043.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000044.png = comhéifeacht fachtóra maoirseachta tacair fálúcháin thacar fálúcháin ‘j’ arna cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 280;

SFFX = fachtóir maoirseachta na catagóire priacail malairte eachtraí ag a bhfuil luach atá cothrom le 4 %;

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000045.png= méid barúlach iarbhír thacar fálúcháin ‘j’ arna ríomh mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000046.png

nuair:

l = an t-innéacs lena gcuirtear an suíomh priacail in iúl.

Airteagal 280c

Forlíontán na catagóire priacail creidmheasa

   1. Chun críocha mhír 2, bunóidh institiúidí eintitis tagartha chreidmheasa ábhartha an tacair glanluachála i gcomhréir leis na nithe seo a leanas:
   (a) Beidh aon eintiteas tagartha creidmheasa ann do gach eisitheoir ionstraime fiachais tagartha a fholuíonn idirbheart aonainm arna leithdháileadh ar an gcatagóir priacail creidmheasa; sannfar idirbhearta aonainm don eintiteas tagartha creidmheasa céanna i gcás ina n-eisíonn an t-eisitheoir céanna bunionstraim fiachais tagartha na n-idirbheart sin, agus sa chás sin amháin;
   (b) Beidh aon eintiteas tagartha creidmheasa ann do gach grúpa d’ionstraimí fiachais tagartha nó díorthaigh chreidmheasa aonainm a fholuíonn idirbheart il‑ainmneacha arna leithdháileadh ar an gcatagóir priacail creidmheasa; sannfar idirbhearta il-ainmneacha don eintiteas tagartha creidmheasa céanna i gcás ina bhfuil na comhpháirteanna céanna i ngach grúpa de bhunionstraimí fiachais tagartha nó i ndíorthaigh chreidmheasa aonainm na n-idirbheart sin, agus sa chás sin amháin.
   2. Chun críocha Airteagal 278, ríomhfaidh institiúidí forlíontán na catagóire priacail creidmheasa le haghaidh tacar glanluachála áirithe mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000047.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000048.png forlíontán na catagóire priacail creidmheasa;

j = an t-innéacs lena gcuirtear in iúl na tacair fálúcháin priacail creidmheasa uile arna socrú i gcomhréir le pointe (c) d’Airteagal 277a(1) agus le hAirteagal 277a(2) le haghaidh an tacair glanluachála. agus

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000049.png= an forlíontán do thacar fálúcháin ‘j’ den chatagóir priacail creidmheasa arna ríomh i gcomhréir le mír 3.

   3. Ríomhfaidh institiúidí forlíontán na catagóire priacail creidmheasa le haghaidh thacar fálúcháin ‘j’ mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000050.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000051.png forlíontán na catagóire priacail creidmheasa le haghaidh thacar fálúcháin ‘j’

ϵj = comhéifeacht fachtóra maoirseachta tacair fálúcháin thacar fálúcháin ‘j’ arna cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 280;

k = an t-innéacs lena gcuirtear in iúl eintitis tagartha chreidmheasa an tacair glanluachála arna mbunú i gcomhréir le mír 1;

ρkCredit = fachtóir comhghaolúcháin eintiteas tagartha creidmheasa ‘k’; i gcás inar bunaíodh eintiteas tagartha creidmheasa k i gcomhréir le pointe (a) de mhír 1, ρkCredit = 50 %, i gcás inar bunaíodh eintiteas tagartha creidmheasa k i gcomhréir le pointe (b) de mhír 1, ρkCredit = 80 %; agus

AddOn(Entityk) = an forlíontán don eintiteas tagartha creidmheasa ‘k’ arna chinneadh i gcomhréir le mír 4.

   4. Ríomhfaidh institiúidí forlíontán eintiteas tagartha creidmheasa ‘k’ mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000052.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000053.png = méid barúlach iarbhír eintiteas tagartha creidmheasa k arna ríomh mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000054.png

nuair:

l = an t-innéacs lena gcuirtear an suíomh priacail in iúl; agus

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000055.png= an fachtóir maoirseachta is infheidhme maidir le heintiteas tagartha creidmheasa k arna ríomh i gcomhréir le mír 5.

   5. Ríomhfaidh institiúidí forlíontán eintiteas tagartha creidmheasa k mar a leanas:
   (a) maidir le heintiteas tagartha creidmheasa ‘k’ arna bhunú i gcomhréir le pointe (a) de mhír 1, déanfar 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000056.pnga mhapáil ar cheann amháin de na sé fhachtóir maoirseachta a leagtar amach i dTábla 3 den mhír seo ar bhonn mheasúnú creidmheasa seachtrach arna dhéanamh ag IMCS ainmnithe de chuid an eisitheora aonair chomhfhreagraigh; maidir le heisitheoir aonair nach bhfuil measúnú creidmheasa a rinne IMCS ainmnithe ar fáil ina leith:
   (i) institiúid a úsáideann an cur chuige dá dtagraítear i gCaibidil 3, déanfaidh sí rátáil inmheánach an eisitheora aonair a mhapáil ar cheann de na measúnuithe creidmheasa seachtracha;
   (ii) institiúid a úsáideann an cur chuige dá dtagraítear i gCaibidil 2, déanfaidh sí SFk,lCredit = 0,54 % a shannadh don eintiteas tagartha creidmheasa sin; i gcás ina gcuireann institiúid Airteagal 128 i bhfeidhm, áfach, chun risíochtaí priacail creidmheasa contrapháirtithe ar an eisitheoir aonair sin a ualú ó thaobh priacail, déanfar 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000057.png= 1,6 % a shannadh don eintiteas tagartha creidmheasa sin;
   (b) maidir le heintiteas tagartha creidmheasa k arna mbunú i gcomhréir le pointe (b) de mhír 1:
   (i) I gcás inar innéacs creidmheasa, a liostaítear ar mhalartán aitheanta, é an suíomh priacaill arna shannadh d’eintiteas tagartha creidmheasa k, déanfar 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000058.pnga mhapáil ar cheann den dá fhachtóir maoirseachta a leagtar amach i dTábla 4 den mhír seo ar bhonn cháilíocht chreidmheasa fhormhór a chomhpháirteanna aonair;
   (ii) I gcás nach dtagraítear i bpointe (b)(i) do shuíomh priacail l arna shannadh d’eintiteas tagartha creidmheasa ‘k’, is éard a bheidh in 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000059.pngmeán ualaithe na bhfachtóirí maoirseachta arna mapáil ar gach comhpháirt i gcomhréir leis an modh a leagtar amach i bpointe (a), nuair a shainmhínítear na hualuithe de réir chion mhéid barúlach na gcomhpháirteanna sa suíomh sin.

Tábla 3

Céim na cáilíochta creidmheasa

Fachtóir maoirseachta d’idirbhearta aonainm

1

0,38 %

2

0,42 %

3

0,54 %

4

1,06 %

5

1,6 %

6

6,0 %

Tábla 4

Cáilíocht chreidmheasa cheannasach

Fachtóir maoirseachta d’innéacsanna luaite

Grád infheistíochta

0,38 %

Grád neamhinfheistíochta

1,06 %

Airteagal 280d

Forlíontán na catagóire priacail cothromais

   1. Chun críocha mhír 2, bunóidh na hinstitiúidí eintitis tagartha chothromais ábhartha an tacair glanluachála i gcomhréir leis na nithe seo a leanas:
   (a) beidh aon eintiteas tagartha cothromais ann do gach eisitheoir ionstraime tagartha cothromais a fholuíonn idirbheart aonainm arna leithdháileadh ar an gcatagóir priacail cothromais; sannfar idirbhearta aonainm don eintiteas tagartha cothromais céanna i gcás ina n-eisíonn an t-eisitheoir céanna bunionstraim tagartha chothromais na n-idirbheart sin, agus sa chás sin amháin;
   (b) beidh aon eintiteas tagartha cothromais ann do gach grúpa d’ionstraimí tagartha cothromais nó díorthaigh chothromais aonainm a fholuíonn idirbheart il‑ainmneacha arna leithdháileadh ar an gcatagóir priacail cothromais; sannfar idirbhearta il-ainmneacha don eintiteas tagartha cothromais céanna i gcás ina bhfuil na comhpháirteanna céanna i ngach grúpa de bhunionstraimí tagartha cothromais nó i ndíorthaigh chothromais aonainm na n-idirbheart sin, de réir mar is infheidhme, agus sa chás sin amháin.
   2. Chun críocha Airteagal 278, ríomhfaidh institiúidí forlíontán na catagóire priacail cothromais le haghaidh tacar glanluachála áirithe mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000060.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000061.png forlíontán na catagóire priacail cothromais;

j = an t-innéacs lena gcuirtear in iúl na tacair fálúcháin priacail cothromais uile arna socrú i gcomhréir le pointe (d) d’Airteagal 277a(1) agus le hAirteagal 277a(2) le haghaidh an tacair glanluachála; agus

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000062.png = an forlíontán do thacar fálúcháin ‘j’ den chatagóir priacail creidmheasa arna ríomh i gcomhréir le mír 3.

   3. Ríomhfaidh institiúidí forlíontán na catagóire priacail cothromais le haghaidh thacar fálúcháin ‘j’ mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000063.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000064.png = an forlíontán do thacar fálúcháin ‘j’ den chatagóir priacail creidmheasa

ϵj = comhéifeacht fachtóra maoirseachta tacair fálúcháin thacar fálúcháin ‘j’ arna cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 280;

k = an t-innéacs lena gcuirtear in iúl eintitis tagartha chothromais an tacair glanluachála arna mbunú i gcomhréir le mír 1;

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000065.png = fachtóir comhghaolúcháin eintiteas tagartha cothromais k; i gcás inar bunaíodh eintiteas tagartha cothromais k i gcomhréir le mír 1(a), ρkEquity =50 %; i gcás inar bunaíodh eintiteas tagartha cothromais k i gcomhréir le pointe (b) de mhír 120190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000066.png=80 %; agus

AddOn(Entityk) = an forlíontán don eintiteas tagartha creidmheasa ‘k’ arna chinneadh i gcomhréir le mír 4.

   4. Ríomhfaidh institiúidí forlíontán eintitis tagartha cothromais ‘k’ mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000067.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000068.png an forlíontán eintitis tagartha cothromais k;

SFkEquity = an fachtóir maoirseachta is infheidhme maidir le heintiteas tagartha cothromais k; i gcás inar bunaíodh eintiteas tagartha cothromais k i gcomhréir le pointe (a) de mhír 1, SFkEquity = 32 %; i gcás inar bunaíodh eintiteas tagartha cothromais ‘k’ i gcomhréir le pointe (b) de mhír 1, SFkEquity = 20 %; agus

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000069.png = méid barúlach iarbhír eintiteas tagartha cothromais ‘k’ arna ríomh mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000070.png

nuair:

l = an t-innéacs lena gcuirtear an suíomh priacail in iúl.

Airteagal 280e

Forlíontán na catagóire priacail tráchtearraí

   1. Chun críocha Airteagal 278, ríomhfaidh institiúidí forlíontán na catagóire priacail tráchtearraí le haghaidh tacar glanluachála áirithe mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000071.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000072.png forlíontán na catagóire priacail tráchtearraí;

j = an t-innéacs lena gcuirtear in iúl na tacair fálúcháin tráchtearraí arna socrú i gcomhréir le pointe (e) d’Airteagal 277a(1) agus le hAirteagal 277a(2) le haghaidh an tacair glanluachála; agus

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000073.png = an forlíontán do thacar fálúcháin ‘j’ den chatagóir priacail tráchtearraí arna ríomh i gcomhréir le mír 4.

   2. Chun críche forlíontán tacair fálúcháin tráchtearraí do thacar glanluachála áirithe a ríomh i gcomhréir le mír 4, bunóidh institiúidí na cineálacha tagartha tráchtearraí do gach tacar fálúcháin. Sannfar idirbhearta díorthach tráchtearraí don chineál tagartha tráchtearraí céanna i gcás inarb ionann nádúr do bhunionstraim tráchtearraí na n-idirbheart sin, agus sa chás sin amháin, beag beann ar shuíomh seachadta na hionstraime tráchtearraí agus ar cháilíocht na hionstraime tráchtearraí sin.
   3. De mhaolú ar mhír 2, féadfaidh na húdaráis inniúla a chur de cheangal ar institiúid a bhfuil risíocht mhór aici ar an mbunphriacal a bhaineann le suíomhanna éagsúla inarb ionann nádúr na suíomhanna féin agus dá dtagraítear i mír 2 chun na cineálacha tagartha tráchtearraí do na suíomhanna sin a shuí agus níos mó saintréithe a úsáid seachas nádúr na bunionstraime tráchtearraí amháin. I gcás mar sin, sannfar idirbhearta díorthach tráchtearraí don chineál tagartha tráchtearraí céanna i gcás inarb ionann na saintréithe sin, agus sa chás sin amháin.

   4. Ríomhfaidh institiúidí forlíontán na catagóire priacail tráchtearraí le haghaidh thacar fálúcháin j mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000074.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000075.png forlíontán na catagóire priacail tráchtearraí le haghaidh thacar fálúcháin j;

ϵj = comhéifeacht fachtóra maoirseachta tacair fálúcháin thacar fálúcháin j arna cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 280;

ρCom = fachtóir comhghaolúcháin na catagóire priacail tráchtearraí ag a bhfuil luach atá cothrom le 40 %;

k = an t-innéacs lena gcuirtear in iúl cineálacha tagartha tráchtearraí an tacair glanluachála arna mbunú i gcomhréir le mír 2; agus

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000076.png = forlíontán chineál tagartha tráchtearraí k arna ríomh i gcomhréir le mír 5.

   5. Ríomhfaidh institiúidí an forlíontán do chineál tagartha tráchtearraí k mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000077.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000078.png an forlíontán do chineál tagartha tráchtearraí ‘k’;

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000079.png= an fachtóir maoirseachta is infheidhme maidir le cineál tagartha tráchtearraík; i gcás ina gcomhfhreagraíonn cineál tagartha tráchtearraí ‘k’ d’idirbhearta arna leithdháileadh ar an tacar fálúcháin dá dtagraítear i bpointe (e)(i) d’Airteagal 277a(1), cé is moite d’idirbhearta a bhaineann le leictreachas, SFkCom = 18 %; d’idirbhearta a bhaineann le leictreachas, SFkCom = 40 %; agus

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000080.png = méid barúlach iarbhír chineál tagartha tráchtearraí k arna ríomh mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000081.png

nuair:

l = an t-innéacs lena gcuirtear an suíomh priacail in iúl.

Airteagal 280f

Forlíontán na catagóire priacail eile

   1. Chun críocha Airteagal 278, ríomhfaidh institiúidí forlíontán na catagóire priacail eile le haghaidh tacar glanluachála áirithe mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000082.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000083.png forlíontán na catagóire priacail eile;

j = an t-innéacs lena gcuirtear in iúl na tacair fálúcháin priacail eile arna socrú i gcomhréir le pointe (f) d’Airteagal 277a(1) agus le hAirteagal 277a(2) le haghaidh an tacair glanluachála; agus

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000084.png = forlíontán na catagóire priacail eile le haghaidh thacar fálúcháin j arna ríomh i gcomhréir le mír 2.

   2. Ríomhfaidh institiúidí forlíontán na catagóire priacail eile le haghaidh thacar fálúcháin ‘j’ mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000085.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000086.png forlíontán na catagóire priacail eile le haghaidh thacar fálúcháin j;

ϵj = comhéifeacht fachtóra maoirseachta tacair fálúcháin thacar fálúcháin ‘j’ arna cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 280; agus

SFOther = fachtóir maoirseachta na catagóire priacail eile ag a bhfuil luach atá cothrom le 8 %;

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000087.png= méid barúlach iarbhír thacar fálúcháin j arna ríomh mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000088.png

nuair:

l = an t-innéacs lena gcuirtear an suíomh priacail in iúl”.

Roinn 4

Cur chuige caighdeánaithe simplithe le haghaidh priacal creidmheasa contrapháirtí

Airteagal 281

Luach na risíochta a ríomh

   1. Ríomhfaidh institiúidí luach risíochta aonair ar leibhéal an tacair glanluachála i gcomhréir le Roinn 3, faoi réir mhír 2 den Airteagal seo.
   2. Ríomhfar luach risíochta tacair glanluachála i gcomhréir leis na ceanglais seo a leanas:
   (a) ní chuirfidh institiúidí an láimhseáil dá dtagraítear in Airteagal 274(6) i bhfeidhm;
   (b) de mhaolú ar Airteagal 275(1), maidir le tacair ghlanluachála nach dtagraítear dóibh in Airteagal 275(2), ríomhfaidh institiúidí an costas athsholáthair i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000089.png

nuair:

RC = an costas athsholáthair; agus

CMV = an margadhluach reatha.

   (c) de mhaolú ar Airteagal 275(2) den Rialachán seo, maidir le tacair ghlanluachála na n-idirbheart: a thrádáiltear ar mhalartán aitheanta; a imréitíonn contrapháirtí lárnach ar bhonn lárnach, ar contrapháirtí é a údaraítear i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 nó a aithnítear i gcomhréir le hAirteagal 25 den Rialachán sin; nó a malartaítear comhthaobhacht ina leith ar bhonn déthaobhach leis an gcontrapháirtí i gcomhréir le hAirteagal 11 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, maidir leo sin ar fad ríomhfaidh institiúidí an costas athsholáthair i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000090.png

nuair atá:

RC = an costas athsholáthair;

TH = an tairseach corrlaigh is infheidhme maidir leis an tacar glanluachála faoin gcomhaontú corrlaigh, ar tairseach í faoina mbeadh cosc ar an institiúid glao a dhéanamh ar chomhthaobhacht; agus

MTA = íosmhéid an aistrithe is infheidhme maidir leis an tacar glanluachála faoin gcomhaontú corrlaigh;

   (d) de mhaolú ar Airteagal 275(3), maidir le tacair ghlanluachála iolracha atá faoi réir comhaontú corrlaigh, ríomhfaidh institiúidí an costas athsholáthair mar shuim chostas athsholáthair gach tacair glanluachála aonair, arna ríomh sin i gcomhréir le mír 1 amhail agus nach raibh siad faoi chumhdach corrlaigh;
   (e) bunófar gach tacar fálúcháin i gcomhréir le hAirteagal 277a(1);
   (f) socróidh institiúidí ag 1 an t-iolraitheoir san fhoirmle a úsáidtear chun an risíocht fhéideartha thodhchaíoch in Airteagal 278(1) a ríomh, mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000091.png

nuair:

PFE = an risíocht fhéideartha thodhchaíoch; agus

AddOn(a) = an forlíontán do chatagóir phriacail a;

   (g) de mhaolú ar Airteagal 279a(1), maidir le gach idirbheart, ríomhfaidh institiúidí an deilte mhaoirseachta mar leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000092.png

nuair:

δ = an deilte mhaoirseachta;

   (h) mar seo a leanas a bheidh an fhoirmle dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 279b(1) a úsáidtear chun fachtóir na marthanachta maoirseachta a ríomh:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000093.png

nuair:

E = an tréimhse idir dáta deiridh idirbhirt agus an dáta tuairiscithe; agus

S = an tréimhse idir dáta tosaigh idirbhirt agus an dáta tuairiscithe;

   (i) déanfar an fachtóir aibíochta dá dtagraítear in Airteagal 279c(1) a ríomh mar leanas:
   (i) maidir le hidirbhearta a áirítear sna tacair ghlanluachála dá dtagraítear in Airteagal 275(1), MF = 1;
   (ii) maidir le hidirbhearta a áirítear sna tacair ghlanluachála dá dtagraítear in Airteagal 275(2) agus (3), MF=0,42;
   (j) mar seo a leanas a bheidh an fhoirmle dá dtagraítear in Airteagal 280a(3) a úsáidtear chun méid barúlach iarbhír thacar fálúcháin 'j' a ríomh:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000094.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000095.png = méid barúlach iarbhír thacar fálúcháin 'j' agus

Dj,k, = méid barúlach iarbhír bhuicéad k de thacar fálúcháin 'j'

   (k) mar seo a leanas a bheidh an fhoirmle dá dtagraítear ina Airteagal 280c(3) a úsáidtear chun forlíontán na catagóire priacail creidmheasa le haghaidh thacar fálúcháin 'j' a ríomh:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000096.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000097.png = forlíontán na catagóire priacail creidmheasa le haghaidh thacar fálúcháin 'j'; agus

AddOn(Entityk) = forlíontán an eintitis thagartha creidmheasa k;

   (l) mar seo a leanas a bheidh an fhoirmle dá dtagraítear in Airteagal 280d(3) a úsáidtear chun forlíontán na catagóire priacail cothromais le haghaidh thacar fálúcháin 'j' a ríomh:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000098.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000099.png forlíontán na catagóire priacail cothromais le haghaidh thacar fálúcháin 'j' agus

AddOn(Entityk) = forlíontán an eintitis thagartha creidmheasa k;

   (m) mar seo a leanas a bheidh an fhoirmle dá dtagraítear in Airteagal 280e(4) a úsáidtear chun forlíontán na catagóire priacail tráchtearraí le haghaidh thacar fálúcháin 'j' a ríomh:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000100.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000101.png forlíontán na catagóire priacail tráchtearraí le haghaidh thacar fálúcháin 'j' agus

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000102.png = forlíontán na tagartha tráchtearraí de chineál k.

Roinn 5

Modh na risíochta tosaigh

Airteagal 282

Luach na risíochta a ríomh

   1. Féadfaidh institiúidí luach risíochta aonair a ríomh le haghaidh na n-idirbheart uile atá mar chuid de chomhaontú glanluachála conarthach i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha uile a leagtar amach in Airteagal 274(1). In aon chás eile, ríomhfaidh institiúidí luach risíochta go leithleach le haghaidh gach idirbhirt, agus láimhseálfar gach idirbheart mar a thacar glanluachála féin.
   2. Is éard a bheidh i luach risíochta tacair glanluachála nó idirbhirt 1,4 uair shuim an chostais reatha athsholáthair agus na risíochta féideartha todhchaíche.
   3. Déanfar an costas reatha athsholáthair dá dtagraítear i mír 2 a ríomh mar leanas:
   (a) maidir le tacair ghlanluachála na n-idirbheart: a thrádáiltear ar mhalartán aitheanta; a imréitíonn contrapháirtí lárnach ar bhonn lárnach, ar contrapháirtí é a údaraítear i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 nó a aithnítear i gcomhréir le hAirteagal 25 den Rialachán sin; nó a malartaítear comhthaobhacht ina leith ar bhonn déthaobhach leis an gcontrapháirtí i gcomhréir le hAirteagal 11 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, maidir leo sin ar fad úsáidfidh institiúidí an fhoirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000103.png

nuair:

RC = an costas athsholáthair;

TH = an tairseach corrlaigh is infheidhme maidir leis an tacar glanluachála faoin gcomhaontú corrlaigh, ar tairseach í faoina mbeadh cosc ar an institiúid glao a dhéanamh ar chomhthaobhacht; agus

MTA = íosmhéid an aistrithe is infheidhme maidir leis an tacar glanluachála faoin gcomhaontú corrlaigh;

   (b) maidir leis na tacair ghlanluachála eile nó na hidirbhearta aonair eile, úsáidfidh institiúidí an fhoirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000104.png

nuair:

RC = an costas athsholáthair; agus

CMV = an margadhluach reatha.

D'fhonn an costas reatha athsholáthair a ríomh, tabharfaidh institiúidí na luachanna margaidh reatha cothrom le dáta ar bhonn míosúil ar a laghad.

   4. Déanfaidh institiúidí an risíocht fhéideartha thodhchaíoch dá dtagraítear i mír 2 a ríomh mar leanas:
   (a) is éard is risíocht fhéideartha thodhchaíoch tacair glanluachála ann suim risíocht fhéideartha thodhchaíoch na n-idirbheart uile a áirítear sa tacar glanluachála, arna ríomh i gcomhréir le pointe (b);
   (b) is éard is risíocht fhéideartha thodhchaíoch idirbhirt aonair ann a mhéid barúlach arna iolrú faoin méid seo a leanas:
   (i) toradh 0,5 % agus aibíocht iarmhair an idirbhirt arna sloinneadh i mblianta le haghaidh conarthaí díorthach rátaí úis;
   (ii) toradh 6 % agus aibíocht iarmhair an idirbhirt arna sloinneadh i mblianta le haghaidh conarthaí díorthach creidmheasa;
   (iii) 4 % le haghaidh díorthach malairte eachtraí;
   (iv) 18 % le haghaidh díorthach óir agus tráchtearraí seachas díorthaigh leictreachais;
   (v) 40 % le haghaidh díorthach leictreachais ;
   (vi) 32 % le haghaidh díorthach cothromais;
   (c) déanfar an méid barúlach dá dtagraítear i bpointe (b) den mhír seo a chinneadh i gcomhréir le pointe (2) agus (3) d'Airteagal 279(b) maidir le gach díorthach a liostaítear sa phointe sin; ina theannta sin, déanfar méid barúlach na ndíorthach dá dtagraítear i bpointí (b)(iii) go (b)(vi) den mhír seo a chinneadh i gcomhréir le pointí (b) agus (c) d'Airteagal 279b(1);
   (d) déanfar risíocht fhéideartha thodhchaíoch na dtacar glanluachála dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 3 a iolrú faoi 0,42.

Chun risíocht fhéideartha díorthach rátaí úis agus díorthach creidmheasa i gcomhréir le pointe b(i) agus (ii), féadfaidh institiúid rogha a dhéanamh an aibíocht bunaidh a úsáid in áit aibíocht iarmhair na gconarthaí.”;

"

(75)  in Airteagal 283, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:"

“4. Maidir le gach idirbheart díorthach thar an gcuntar, agus maidir le hidirbhearta socraíochta iarchurtha nach bhfuil cead faighte ag institiúid an IMM a úsáid ina leith faoi mhír 1, bainfidh an institiúid úsáid as na modhanna a leagtar amach i Roinn 3 ▌. Féadfar na modhanna sin a úsáid i dteaglaim ar bhonn buan laistigh de ghrúpa.”;

"

(76)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 298:"

“Airteagal 298

Na héifeachtaí a bhaineann le glanluacháil mar rud a laghdaíonn priacal a aithint

Déanfar glanluacháil chun críocha Roinn 3 go Roinn 6 a aithint mar a leagtar amach sna Ranna sin.”;

"

(77)  in Airteagal 299(2), scriostar pointe (a);

(78)  Leasaítear Airteagal 300 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte tosaigh:"

“Chun críocha na Roinne seo agus Chuid a Seacht, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:ˮ;

"

(b)  cuirtear isteach na pointí seo a leanas:"

“(5) ciallaíonn “idirbheart airgid” idirbheart in airgead tirim, ionstraimí fiachais nó cothromais, spot-idirbheart malairte eachtraí nó spot-idirbheart tráchtearraí; ach ní idirbhearta airgid iad idirbhearta athcheannaigh agus idirbhearta iasachtaithe nó iasachtaíochta i leith urrús nó tráchtearraí;

   (6) ciallaíonn “socrú imréitigh indíreach” socrú a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach sa dara fomhír d'Airteagal 4(3) de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012;
   (7) ciallaíonn “cliant ar leibhéal níos airde” eintiteas a chuireann seirbhísí imréitigh ar fáil do chliant ar leibhéal níos ísle;
   (8) ciallaíonn “cliant ar leibhéal níos ísle” eintiteas a bhfuil rochtain ar sheirbhísí contrapháirtí lárnaigh á fáil aige trí bhíthin cliant ar leibhéal níos airde;
   (9) ciallaíonn “struchtúr cliant il-leibhéil” socrú imréitigh indíreach faoina gcuireann eintiteas nach comhalta imréitigh é ach ar cliant de chuid comhalta imréitigh nó de chuid cliant ar leibhéal níos airde é, faoina gcuireann sé seirbhísí imréitigh ar fáil d'institiúid;
   (10) ciallaíonn “ranníocaíocht neamhchistithe le ciste mainneachtana” ranníocaíocht a gheallann institiúid a ghníomhaíonn mar chomhalta imréitigh go conarthach a sholáthar do chontrapháirtí lárnach tar éis don chontrapháirtí lárnach a chiste mainneachtana a ídiú chun caillteanais a chumhdach a thabhaigh sé tar éis mainneachtain ceann amháin nó níos mó dá chomhaltaí imréitigh;
   (11) ciallaíonn “idirbheart iasachtaithe nó iasachtaíochta i leith taiscí lánráthaithe” idirbheart margaidh i leith airgead lánchomhthaobhaithe ina malartaíonn beirt chontrapháirtithe taiscí le chéile agus ina n-idirchuireann contrapháirtí é féin eatarthu chun comhlíonadh oibleagáidí íocaíochta na gcontrapháirtithe sin a áirithiú.ˮ;

"

(79)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 301:"

“Airteagal 301

Raon feidhme ábhartha

   1. Baineann an Roinn seo leis na conarthaí agus na hidirbhearta seo a leanas fad agus atá siad gan réiteach le contrapháirtí lárnach:
   (a) na conarthaí díorthacha a liostaítear in Iarscríbhinn II agus díorthaigh chreidmheasa;
   (b) idirbhearta um maoiniú urrús agus idirbhearta iasachtaithe nó iasachtaíochta i leith taiscí lánráthaithe; agus
   (c) idirbhearta socraíochta iarchurtha.

Níl feidhm ag an Roinn seo maidir le risíochtaí a thagann as socraíocht idirbheart airgid. Cuirfidh institiúidí an láimhseáil a leagtar síos i dTeideal V i bhfeidhm ar risíochtaí trádála a thagann as na hidirbhearta sin agus cuirfidh siad ualú priacail 0 % i bhfeidhm ar na ranníocaíochtaí le ciste mainneachtana a chumhdaíonn na hidirbhearta réamhráite agus iad sin amháin. Cuirfidh institiúidí an láimhseáil a leagtar síos in Airteagal 307 i bhfeidhm ar na ranníocaíochtaí le ciste mainneachtana a chumhdaíonn aon cheann de na conarthaí a liostaítear sa chéad fhomhír den mhír seo sa bhreis ar idirbhearta airgid.

   2. Chun críocha na Roinne seo, beidh feidhm ag na ceanglais seo a leanas:
   (a) ní áireofar sa chorrlach tosaigh ranníocaíochtaí le contrapháirtí lárnach le haghaidh socruithe roinnte caillteanas;
   (b) áireofar sa chorrlach tosaigh comhthaobhacht arna taisceadh ag institiúid atá ag gníomhú mar chomhalta imréitigh nó ag cliant sa bhreis ar an íosmhéid a theastaíonn ón gcontrapháirtí lárnach nó ón institiúid atá ag gníomhú mar chomhalta imréitigh faoi seach, ar choinníoll go bhféadfaidh an contrapháirtí lárnach sin nó an institiúid sin, nuair is iomchuí, cosc a chur ar an institiúid atá ag gníomhú mar chomhalta imréitigh nó ar an gcliant an chomhthaobhacht bhreise sin a aistarraingt;
   (c) i gcás ina n-úsáideann contrapháirtí lárnach corrlach tosaigh chun caillteanais a fhrithpháirtiú i measc a chomhaltaí imréitigh, féadfaidh institiúidí a ghníomhaíonn mar chomhaltaí imréitigh an corrlach tosaigh sin a láimhseáil mar ranníocaíocht le ciste mainneachtana.ˮ;

"

(80)  in Airteagal 302, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

“2. Maidir le leibhéal na gcistí dílse atá á sealbhú i gcoinne risíochtaí ar chontrapháirtí lárnach, lena náirítear risíochtaí féideartha todhchaíocha nó risíochtaí creidmheasa teagmhasacha, risíochtaí ar ranníocaíochtaí le ciste mainneachtana agus, nuair atá an institiúid ag gníomhú mar chomhalta imréitigh, risíochtaí ar toradh iad ar shocruithe conarthacha a leagtar síos in Airteagal 304, déanfaidh institiúidí a mheas, trí anailís iomchuí ar chnámha an scéil a dhéanamh agus trí bhearta tástála struis, an leor iad le cois na priacail is gné dhílis de na risíochtaí sin.ˮ;

"

(81)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 303:"

“Airteagal 303

Risíochtaí na gcomhaltaí imréitigh ar chontrapháirtithe lárnacha a láimhseáil

   1. I gcás ina bhfuil institiúid ag gníomhú mar chomhalta imréitigh, chun a críocha féin nó mar idirghabhálaí airgeadais idir cliant agus contrapháirtí lárnach, ríomhfaidh sí na ceanglais cistí dílse dá risíochtaí ar chontrapháirtí lárnach mar leanas:
   (a) cuirfidh sí an láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 306 i bhfeidhm ar a risíochtaí trádála ar an gcontrapháirtí lárnach;
   (b) cuirfidh sí an láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 307 i bhfeidhm ar a ranníocaíochtaí ciste mainneachtana leis an gcontrapháirtí lárnach.
   2. Chun críocha mhír 1, beidh suim ceanglas cistí dílse institiúide le haghaidh a risíochtaí ar chontrapháirtí lárnach cáilitheach i ngeall ar risíochtaí trádála agus ranníocaíochtaí le ciste mainneachtana, beidh sí faoi réir uasteorainn atá cothrom le suim na gceanglas cistí dílse a chuirfí i bhfeidhm ar na risíochtaí céanna sin dá mba chontrapháirtí lárnach neamhcháilitheach é an contrapháirtí lárnach.ˮ;

"

(82)  leasaítear Airteagal 304 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“1. Institiúid a ghníomhaíonn mar chomhalta imréitigh, agus sa cháil sin, a ghníomhaíonn mar idirghabhálaí airgeadais idir cliant agus contrapháirtí lárnach, déanfaidh sí na ceanglais cistí dílse a ríomh do na hidirbhearta sin dá chuid a bhaineann le contrapháirtí lárnach leis an gcliant sin i gcomhréir le Roinn 1 go Roinn 8 den Chaibidil seo, le Roinn 4 de Chaibidil 4 den Teideal seo agus le Teideal VI, de réir mar is infheidhme.”;

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3, mhír 4 agus mhír 5:"

“3. I gcás ina n-úsáideann institiúid atá ag gníomhú mar chomhalta imréitigh na modhanna a leagtar amach i Roinn 3 nó i Roinn 6 den Chaibidil seo chun a ceanglais cistí dílse le haghaidh a risíochtaí a ríomh, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

   (a) de mhaolú ar Airteagal 285(2), féadfaidh an institiúid leas a bhaint as tréimhse corrlaigh faoi phriacail a mhairfidh cúig lá oibre ar a laghad le haghaidh a risíochtaí ar chliant;
   (b) cuirfidh an institiúid tréimhse corrlaigh faoi phriacail i bhfeidhm a mhairfidh 10 lá oibre ar a laghad le haghaidh a risíochtaí ar chontrapháirtí lárnach;
   (c) de mhaolú ar Airteagal 285(3), i gcás ina gcomhlíonann tacar glanluachála atá ar áireamh sa ríomh na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (a) den mhír sin, féadfaidh an institiúid neamhaird a thabhairt ar an teorainn a leagtar amach sa phointe sin, ar choinníoll nach gcomhlíonann an tacar glanluachála an coinníoll a leagtar amach i bpointe (b) den mhír sin agus nach bhfuil aon trádálacha ná céadroghanna coimhthíocha iontu ar ábhar díospóide iad;
   (d) i gcás ina gcoimeádann contrapháirtí lárnach corrlach athrúcháin i gcoinne idirbhirt agus nach ndéantar comhthaobhacht na hinstitiúide a chosaint ar dhócmhainneacht an chontrapháirtí lárnaigh, cuirfidh an institiúid tréimhse corrlaigh priacail i bhfeidhm arb ionann í agus aon bhliain amháin nó aibíocht iarmhair an idirbhirt, cibé acu is ísle, agus íosráta 10 lá gnó i gceist.
   4. De mhaolú ar phointe (i) d'Airteagal 281(2), i gcás ina n-úsáideann institiúid a ghníomhaíonn mar chomhalta imréitigh na modhanna a leagtar amach i Roinn 4 chun a ceanglais cistí dílse le haghaidh a risíochtaí maidir le cliant a ríomh, féadfaidh an institiúid fachtóir aibíochta 0,21 a úsáid le haghaidh a ríomha.
   5. De mhaolú ar phointe (d) d'Airteagal 282(4), i gcás ina n-úsáideann institiúid atá ag gníomhú mar chomhalta imréitigh na modhanna a leagtar amach i Roinn 5 chun a ceanglais cistí dílse le haghaidh a risíochtaí a ríomh, féadfaidh an institiúid sin fachtóir aibíochta 0,21 a úsáid le haghaidh an ríomha sin.”;

"

(c)  cuirtear na míreanna seo a leanas leis:"

“6. Féadfaidh institiúid a ghníomhaíonn mar chomhalta imréitigh úsáid a dhéanamh den risíocht laghdaithe tráth na mainneachtana a thagann as na ríomhanna a leagtar amach i mír 3, i mír 4 agus i mír 5 chun críocha a gceanglais cistí dílse le haghaidh priacal CVA a ríomh i gcomhréir le Teideal VI.

   7. Institiúid a ghníomhaíonn mar chomhalta imréitigh a bhailíonn comhthaobhacht ó chliant d'idirbheart a bhaineann le contrapháirtí lárnach agus a chuireann an chomhthaobhacht ar aghaidh chuig an gcontrapháirtí lárnach, féadfaidh sí an chomhthaobhacht sin a aithint chun a risíocht ar an gcliant a laghdú i dtaca leis an idirbheart sin a bhaineann le contrapháirtí lárnach.

I gcás struchtúr cliant il-leibhéil, féadfar an láimhseáil a leagtar amach sa chéad fhomhír a chur i bhfeidhm ar gach leibhéal den struchtúr sin.ˮ;

"

(83)  Leasaítear Airteagal 305 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“1. Ríomhfaidh institiúid ar cliant í na ceanglais cistí dílse do na hidirbhearta dá cuid a bhaineann le contrapháirtí lárnach lena comhalta imréitigh i gcomhréir le Roinn 1 go Roinn 8 den Chaibidil seo, le Roinn 4 de Chaibidil 4 den Teideal seo agus le Teideal VI, de réir mar is infheidhme.”;

"

(b)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

“ (c) tá athbhreithniú dlíthiúil leordhóthanach déanta ag an gcliant, ar athbhreithniú é atá cothrom le dáta, a chruthaíonn go bhfuil na socruithe lena n-áirithítear comhlíonadh an choinníll atá leagtha amach i bpointe (b), go bhfuil siad dlíthiúil, bailí, ceangailteach agus infhorfheidhmithe faoi dhlíthe ábhartha na dlínse nó na ndlínsí ábhartha;”;

"

(c)  cuirtear an fhomhír seo a leanas le mír 2:"

“I gcás ina ndéanann an institiúid measúnú ar an gcaoi a bhfuil an coinníoll i bpointe (b) den chéad fhomhír á chomhlíonadh aici, féadfaidh institiúid aon fhasaigh shoiléire i ndáil le haistrithe suíomhanna cliant agus le comhthaobhacht chomhfhreagrach chuig contrapháirtí lárnach a chur san áireamh, maille le haon rún sa tionscal leanúint den chleachtas seo.”;

"

(d)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3 agus mhír 4:"

“3. De mhaolú ar mhír 2 den Airteagal seo, i gcás nach gcomhlíonann institiúid ar cliant í an coinníoll a leagtar amach i bpointe (a) den mhír sin toisc nach gcosnaítear an institiúid sin ar chaillteanais i gcás ina gcómhainneachtaíonn an comhalta imréitigh agus cliant eile de chuid an chomhalta imréitigh, ar choinníoll go bhfuil na coinníollacha uile eile a leagtar amach i bpointí (a) go (d) den mhír sin á gcomhlíonadh, féadfaidh an institiúid na ceanglais cistí dílse dá risíochtaí trádála ar idirbhearta a bhaineann le contrapháirtí lárnach lena comhalta imréitigh a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 306, faoi réir ualú priacail 4 % a chur in ionad an ualaithe phriacail 2 % a leagtar amach i bpointe (a) d'Airteagal 306(1).

   4. I gcás struchtúr cliant il-leibhéil, ní fhéadfaidh institiúid ar cliant ar leibhéal níos ísle í a bhfuil rochtain ar sheirbhísí contrapháirtí lárnaigh á fáil aici trí bhíthin cliant ar leibhéal níos airde, ní fhéadfaidh sí an láimhseáil a leagtar amach i mír 2 nó i mír 3 a chur i bhfeidhm ach amháin i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach iontu ar gach leibhéal den struchtúr sin.ˮ;

"

(84)  leasaítear Airteagal 306 mar a leanas:

(a)  leasaítear mír 1 mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

“(c) i gcás ina bhfuil institiúid ag gníomhú mar idirghabhálaí airgeadais idir cliant agus contrapháirtí lárnach agus go bhforálann téarmaí an idirbhirt a bhaineann leis an gcontrapháirtí lárnach nach bhfuil sé de cheangal ar an institiúid an cliant a aisíoc as aon chaillteanas a bhain dó de thoradh athruithe ar luach an idirbhirt sin má mhainníonn an contrapháirtí lárnach, féadfaidh an institiúid sin luach risíochta na risíochta trádála ar an gcontrapháirtí lárnach a chomhfhreagraíonn don idirbheart sin a bhaineann le contrapháirtí lárnach, féadfaidh sí an luach sin a shocrú ag nialas;”;

"

(ii)  cuirtear an pointe seo a leanas isteach:"

“(d) i gcás ina bhfuil institiúid ag gníomhú mar idirghabhálaí airgeadais idir cliant agus contrapháirtí lárnach, agus go bhforálann téarmaí an idirbhirt a bhaineann leis an gcontrapháirtí lárnach go bhfuil sé de cheangal ar an institiúid an cliant a aisíoc as aon chaillteanas a bhain dó de thoradh athruithe ar luach an idirbhirt sin má mhainníonn an contrapháirtí lárnach, féadfaidh an institiúid sin an láimhseáil i bpointe (a) nó i bpointe (b), de réir mar is infheidhme, a chur i bhfeidhm ar an risíocht trádála ar an gcontrapháirtí lárnach a chomhfhreagraíonn don idirbheart sin a bhaineann le contrapháirtí lárnach.”;

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2 agus mhír 3:"

“2. De mhaolú ar mhír 1, i gcás ina bhfuil sócmhainní a bhreactar mar chomhthaobhacht do chontrapháirtí lárnach nó do chomhalta imréitigh neamhbhainteach le féimheacht i gcás ina n-éireoidh an contrapháirtí lárnach, an comhalta imréitigh nó duine amháin nó níos mó de na cliaint eile dócmhainneach, féadfaidh institiúid luach risíochta nialais a shannadh do risíochtaí priacail creidmheasa contrapháirtithe maidir leis na sócmhainní sin.

   3. Ríomhfaidh institiúid luachanna risíochta a risíochtaí trádála ar chontrapháirtí lárnach i gcomhréir le Roinn 1 go Roinn 8 den Chaibidil seo, agus le Roinn 4 de Chaibidil 4, de réir mar is infheidhme.”;

"

(85)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 307:"

“Airteagal 307

Ceanglais cistí dílse maidir le ranníocaíochtaí le ciste mainneachtana contrapháirtí lárnaigh

Cuirfidh institiúid a ghníomhaíonn mar chomhalta imréitigh an láimhseáil seo a leanas i bhfeidhm ar a risíochtaí a thagann as a ranníocaíochtaí le ciste mainneachtana contrapháirtí lárnaigh:

   (a) ríomhfaidh sí an ceanglas cistí dílse dá ranníocaíochtaí réamhchistithe le ciste mainneachtana contrapháirtí lárnaigh cháilithigh i gcomhréir leis an gcur chuige a leagtar amach in Airteagal 308;
   (b) ríomhfaidh sí an ceanglas cistí dílse dá ranníocaíochtaí réamhchistithe agus neamhchistithe le ciste mainneachtana contrapháirtí lárnaigh neamhcháilithigh i gcomhréir leis an gcur chuige a leagtar amach in Airteagal 309;
   (c) ríomhfaidh sí an ceanglas cistí dílse dá ranníocaíochtaí neamhchistithe le ciste mainneachtana contrapháirtí lárnaigh cháilithigh i gcomhréir leis an láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 310.ˮ;

"

(86)  leasaítear Airteagal 308 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2 agus mhír 3:"

“2. Is mar seo a leanas a ríomhfaidh institiúid an ceanglas cistí dílse chun an risíocht a thagann as a ranníocaíocht réamhchistithe a chumhdach:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000105.png

nuair atá:

Ki = an ceanglas cistí dílse;

i = an t-innéacs lena gcuirtear an comhalta imréitigh in iúl;

KCCP = caipiteal hipitéiseach an chontrapháirtí lárnaigh cháilithigh a chuireann an contrapháirtí lárnach cáilitheach in iúl don institiúid i gcomhréir le hAirteagal 50c de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012;

DFi = an ranníocaíocht réamhchistithe;

DFCCP = acmhainní airgeadais réamhchistithe an chontrapháirtí lárnaigh cháilithigh a chuireann an contrapháirtí lárnach cáilitheach in iúl don institiúid i gcomhréir le hAirteagal 50c de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012; agus

DFCM = suim ranníocaíochtaí réamhchistithe chomhaltaí imréitigh uile an chontrapháirtí lárnaigh cháilithigh a chuireann an contrapháirtí lárnach cáilitheach in iúl don institiúid i gcomhréir le hAirteagal 50c de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012.

   3. Déanfaidh institiúid méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal a ríomh maidir le risíochtaí a thagann as ranníocaíocht réamhchistithe na hinstitiúide sin le ciste mainneachtana contrapháirtí lárnaigh cháilithigh chun críocha Airteagal 92(3) mar an ceanglas cistí dílse, arna ríomh i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo arna iolrú faoi 12,5.ˮ;

"

(b)  scriostar mír 4 agus mír 5;

(87)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 309, Airteagal 310 agus Airteagal 311:"

“Airteagal 309

Ceanglais cistí dílse maidir le ranníocaíochtaí réamhchistithe le ciste mainneachtana contrapháirtí lárnaigh neamhcháilithigh agus le ranníocaíochtaí neamhchistithe le contrapháirtí lárnach neamhcháilitheach

   1. Cuirfidh institiúid an fhoirmle seo a leanas i bhfeidhm chun an ceanglas cistí dílse a ríomh maidir leis na risíochtaí a thagann as a ranníocaíochtaí réamhchistithe le ciste mainneachtana contrapháirtí lárnaigh neamhcháilithigh agus as ranníocaíochtaí neamhchistithe le contrapháirtí lárnach den sórt sin:

K=DF+UC

nuair:

K = na ceanglais cistí dílse;

DF = ranníocaíochtaí réamhchistithe le ciste mainneachtana contrapháirtí lárnaigh neamhcháilithigh; agus

UC = ranníocaíochtaí neamhchistithe le ciste mainneachtana contrapháirtí lárnaigh neamhcháilithigh.

   2. Déanfaidh institiúid méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal a ríomh maidir le risíochtaí a thagann as ranníocaíocht na hinstitiúide sin le ciste mainneachtana contrapháirtí lárnaigh neamhcháilithigh chun críocha Airteagal 92(3) mar an ceanglas cistí dílse, arna ríomh i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo, arna iolrú faoi 12,5.ˮ;

Airteagal 310

Ceanglais cistí dílse maidir le ranníocaíochtaí réamhchistithe le ciste mainneachtana contrapháirtí lárnaigh cháilithigh

Cuirfidh institiúid ualú priacail 0 % i bhfeidhm ar a ranníocaíochtaí neamhchistithe le ciste mainneachtana contrapháirtí lárnaigh cháilithigh.

Airteagal 311

Ceanglais cistí dílse do risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha nach gcomhlíonann coinníollacha áirithe a thuilleadh

   1. Cuirfidh institiúidí an láimhseáil a leagtar amach san Airteagal seo i bhfeidhm i gcás inar tháinig siad de bheith ar an eolas, tar éis fógra poiblí nó fógra ó údarás inniúil contrapháirtí lárnaigh a úsáideann na hinstitiúidí nó ón gcontrapháirtí lárnach féin, nach gcomhlíonfaidh an contrapháirtí lárnach na coinníollacha maidir le húdarú nó le haitheantas, de réir mar is infheidhme, a thuilleadh.
   2. I gcás ina gcomhlíontar an coinníoll a leagtar amach i mír 1, déanfaidh institiúidí, laistigh de thrí mhí ón dáta a bhfuil a fhios acu faoin imthoisc dá dtagraítear sa mhír sin nó níos luaithe i gcás ina n-éilíonn údaráis inniúla na n-institiúidí sin é, déanfaidh siad an méid seo a leanas i ndáil lena risíochtaí ar an gcontrapháirtí lárnach sin:
   (a) cuirfidh siad an láimhseáil a leagtar amach i bpointe (b) d'Airteagal 306(1) i bhfeidhm ar a risíochtaí trádála ar an gcontrapháirtí lárnach sin;
   (b) cuirfidh siad an láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 309 i bhfeidhm ar a ranníocaíochtaí réamhchistithe le ciste mainneachtana an chontrapháirtí lárnaigh sin agus ar a ranníocaíochtaí neamhchistithe leis an gcontrapháirtí lárnach sin;
   (c) déanfaidh siad a risíochtaí ar an gcontrapháirtí lárnach sin seachas iad sin a liostaítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) den mhír sin a láimhseáil mar risíochtaí ar eintiteas corparáideach i gcomhréir leis an gCur Chuige Caighdeánaithe maidir le priacalcreidmheasa i gCaibidil 2.ˮ;

"

(88)  in Airteagal 316(1), cuirtear an fhomhír seo leanas isteach:"

“De mhaolú ar an gcéad fhomhír den mhír seo, féadfaidh institiúidí a roghnú gan na catagóirí cuntasaíochta don chuntas brabúis agus caillteanais faoi Airteagal 27 de Threoir 86/635/CEE a chur i bhfeidhm maidir le léasanna airgeadais agus oibriúcháin chun críocha an táscaire ábhartha a ríomh agus féadfaidh siad na nithe seo a leanas a chur san áireamh ina n-ionad:

   (a) ioncaim úis ó léasanna airgeadais agus oibriúcháin agus brabúis ó shócmhainní léasaithe isteach sa chatagóir dá dtagraítear i bpointe 1 de Thábla 1;
   (b) úschostas ó léasanna airgeadais agus oibriúcháin, caillteanais, dímheas agus lagú ar shócmhainní léasaithe oibriúcháin isteach sa chatagóir dá dtagraítear i bpointe 2 de Thábla 1.”;

"

(89)  i dTeideal IV de Chuid a Trí, cuirtear an méid seo a leanas in ionad Chaibidil 1:"

“Caibidil 1

Forálacha ginearálta

Airteagal 325

Cur chuige chun críche ceanglais cistí dílse a ríomh le haghaidh priacal margaidh

   1. Déanfaidh gach institiúid a ceanglais cistí dílse maidir le priacal margaidh gach suímh leabhar trádála agus gach suímh leabhar neamhthrádála atá faoi réir priacal malairte eachtraí nó priacal tráchtearraí a ríomh i gcomhréir leis an gcur chuige seo a leanas:
   (a) ▌an cur chuige caighdeánaithe dá dtagraítear i mír 2;

   (b) ▌an cur chuige samhla inmheánaí a leagtar amach i gCaibidil 5 den Teideal seo do na catagóirí priacail ar tugadh cead d'institiúid ina leith an cur chuige sin a úsáid i gcomhréir le hAirteagal 363 ▌.
   2. Ciallóidh na ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal margaidh a ríomhtar i gcomhréir leis an ▌ gcur chuige caighdeánaithe dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1 suim na gceanglas cistí dílse, mar is infheidhme:
   (a) na ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal suímh dá dtagraítear i gCaibidil 2;
   (b) na ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal malairte eachtraí dá dtagraítear i gCaibidil 3;
   (c) na ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal tráchtearraí dá dtagraítear i gCaibidil 4.
   3. Aon institiúid ▌nach bhfuil díolúine aici ó na ceanglais tuairiscithe a leagtar amach in Airteagal 430b i gcomhréir le hAirteagal 325a, déanfaidh an institiúid sin an ríomh a thuairisciú i gcomhréir le hAirteagal 430b do gach suíomh leabhar trádála agus gach suíomh leabhar neamhthrádála faoi réir priacal malairte eachtraí nó priacal tráchtearraí i gcomhréir leis na cuir chuige seo a leanas:
   (a) an cur chuige caighdeánaithe malartach a leagtar amach i gCaibidil 1a;
   (b) an cur chuige samhla inmheánaí malartach a leagtar amach i gCaibidil 1b.
   4. Féadfaidh institiúid na cineálacha cur chuige a leagtar amach i bpointe (a) agus pointe (b) de mhír 1 den Airteagal seo a úsáid i gcomhcheangal ar bhonn buan laistigh de ghrúpa i gcomhréir le hAirteagal 363.

   5. Ní úsáidfidh institiúid an cur chuige a leagtar amach i bpointe (b) de mhír 3 d'ionstraimí ina leabhar trádála ar suíomhanna urrúsúcháin iad nó suíomhanna a áirítear sa phunann trádála chomhghaoil mhalartach (ACTP) mar a leagtar amach i mír 6, i mír 7 agus i mír 88.

   6. Maidir le suíomhanna urrúsúcháin agus díorthaigh chreidmheasa don n-ú mainneachtain a chomhlíonann na critéir uile seo a leanas, áireofar san ACTP iad:
   (a) ní suíomhanna athurrúsúcháin iad, ná roghanna ar thráinse urrúsúcháin, ná aon díorthaigh eile ó risíochtaí urrúsúcháin nach soláthraíonn sciar pro rata sna fáltais ó thráinse urrúsúcháin;
   (b) is ionstraimí de na cinn seo a leanas iad na hionstraimí foluiteacha:
   (i) ionstraimí aonainm, lena n-áirítear díorthaigh chreidmheasa aonainm, a bhfuil margadh leachtach dhá threo ann ina leith;
   (ii) innéacsanna a thrádáiltear de ghnáth bunaithe ar na hionstraimí dá dtagraítear i bpointe (i).

Meastar go bhfuil margadh dhá threo ann má dhéantar tairiscintí neamhspleácha bona fide chun earraí a cheannach agus a dhíol ionas gur féidir praghas a bhaineann go réasúnta leis an bpraghas díola deireanach nó le tairiscint iomaíoch bona fide agus luachanna tairisceana reatha a chinneadh laistigh de lá amháin agus a shocrú ar an bpraghas sin laistigh de thréimhse measartha gearr ag teacht le gnás trádála.

   7. Ní áireofar sa phunann trádála chomhghaoil mhalartach aon suíomhanna ina bhfuil aon cheann de na hionstraimí seo a leanas:
   (a) ionstraimí foluiteacha a shanntar do na haicmí risíochtaí dá dtagraítear i bpointe (h) nó i bpointe (i) d'Airteagal 112;
   (b) éileamh ar eintiteas sainchuspóireach, arna chomhthaobhú, go díreach nó go hindíreach, le suíomh nach mbeadh incháilithe é féin le cur isteach sa phunann trádála chomhghaoil mhalartach i gcomhréir le mír 6.
   8. Féadfaidh institiúidí suíomhanna a chur sa phunann trádála chomhghaoil mhalartach nach suíomhanna urrúsúcháin ná díorthaigh chreidmheasa don n-ú mainneachtain iad ach a fhálaíonn suíomhanna eile sa phunann sin, ar choinníoll go bhfuil margadh leachtach dhá threo, de réir na tuairisce sa dara fomhír de mhír 6, ann don ionstraim sin nó dá ionstraimí foluiteacha.
   9. Déanfaidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt d'fhonn sonrú a thabhairt ar an dóigh ina ríomhfaidh na hinstitiúidí ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal margaidh do shuíomhanna leabhar neamhthrádála atá faoi réir priacal malairte eachtraí nó priacal tráchtearraí i gcomhréir leis na cineálacha cur chuige a leagtar amach i bpointe (a) nó i bpointe (b) de mhír 3.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin ... [15 mhí tar éis an dáta a dtiocfaidh an Rialachán leasaitheach seo i bhfeidhm].

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 325a

Díolúintí ó cheanglais shonracha tuairiscithe le haghaidh priacal margaidh

   1. Díolmhófar institiúid ón gceanglas tuairiscithe a leagtar amach in Airteagal 430b, ar choinníoll gur lú gnó na hinstitiúide laistigh agus lasmuigh den chlár comhardaithe atá faoi réir priacal margaidh ná gach ceann de na tairseacha seo a leanas, nó go bhfuil siad cothrom leo, ar bhonn measúnú a dhéantar go míosúil, agus na sonraí a úsáid ón lá deireanach den mhí:
   (a) 10 % de shócmhainní iomlána na hinstitiúide;
   (b) EUR 500 milliún.
   2. Déanfaidh institiúidí méid a ngnó laistigh agus lasmuigh den chlár comhardaithe atá faoi réir priacal margaidh bunaithe ar shonraí amhail ón lá deireanach de gach mí i gcomhréir leis na ceanglais seo a leanas:
   (a) áireofar na suíomhanna go léir a shannfar don leabhar trádála, cé is moite de dhíorthaigh chreidmheasa a aithnítear mar fháluithe inmheánacha ar risíochtaí leabhair neamhthrádála ar phriacal creidmheasa agus idirbhearta díorthaigh chreidmheasa a fhritháiríonn go hiomlán priacal margaidh na bhfáluithe inmheánacha dá dtagraítear in Airteagal 106(3);
   (b) cuirfear gach suíomh leabhar neamhthrádála atá faoi réir priacail malairte eachtraí nó tráchtearraí san áireamh;
   (c) déanfar gach suíomh a luacháil ag a luachanna ar an margadh an dáta sin, seachas na suíomhanna dá dtagraítear i bpointe (b); i gcás nach bhfuil luach margaidh suímh ar fáil ar dháta áirithe, déanfaidh institiúidí luach cóir don suíomh a ghlacadh ar an dáta sin; I gcás nach bhfuil an luach cóir agus luach margaidh ar shuíomh ar fáil ar dháta ar leith, déanfaidh institiúidí an luach is déanaí, cibé an luach margaidh nó an luach cóir, don suíomh sin a ghlacadh;
   (d) déanfar gach suíomh leabhar ▌neamhthrádála atá faoi réir priacail malairte eachtraí a mheas mar ghlansuíomh foriomlán in airgeadra eachtrach agus a luacháil i gcomhréir le hAirteagal 352;
   (e) déanfar gach suíomh leabhar neamhthrádála atá faoi réir priacail tráchtearra a mheas trí úsáid a bhaint as Airteagal 357 agus Airteagal 358;
   (f) déanfar luach absalóideach suíomhanna fada a shuimiú le luach absalóideach suíomhanna gearra.
   3. Tabharfaidh institiúidí fógra do na húdaráis inniúla nuair a ríomhfaidh siad a gceanglais cistí dílse le haghaidh priacal margaidh i gcomhréir leis an Airteagal seo, nó nuair a scoirfidh siad de na ceanglais sin a ríomh.
   4. Institiúid nach gcomhlíonfaidh a thuilleadh ceann amháin nó níos mó de na coinníollacha a leagtar amach i mír 1 tabharfaidh sí fógra ina leith don údarás inniúil gan mhoill.
   5. Scoirfidh an díolúine ó na ceanglais tuairiscithe a leagtar síos in Airteagal 430b d'fheidhm a bheith aici laistigh de thrí mhí de cheachtar de na cásanna seo a leanas:
   (a) ní chomhlíonann an institiúid ▌ na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (a) nó i bpointe (b) de mhír 1 ar feadh trí mhí as a chéile; nó
   (b) níor chomhlíon an institiúid na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (a) nó i bpointe (b) de mhír 1 ar feadh níos mó ná 6 mhí de na 12 mhí dheireanacha.
   6. I gcás ina bhfuil institiúid faoi féir ▌na gceanglas tuairiscithe a leagtar síos in Airteagal 430b i gcomhréir le mír 5 den Airteagal seo, ní bheidh an institiúid díolmhaithe ó na ceanglais tuairiscithe sin ▌ach amháin i gcás ina léiríonn sí don údarás inniúil gur comhlíonadh na coinníollacha go léir a leagtar amach i mír 1 den Airteagal seo ar feadh tréimhse bliana iomlán.
   7. Ní thiocfaidh institiúid i suíomh ná ní dhéanfaidh sí suíomh a cheannach ná a dhíol, d'aon ghnó, chun ceann ar bith de na coinníollacha a leagtar amach i mír 1 a chomhlíonadh i rith an mheasúnaithe mhíosúil agus chun na críche sin amháin.
   8. Aon institiúid atá incháilithe don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 94, beidh sí díolmhaithe ón gceanglas tuairiscithe atá leagtha amach in Airteagal 430b.

Airteagal 325b

Cead i leith ceanglais chomhdhlúite

   1. Faoi réir mhír 2, agus ar mhaithe le glansuíomhanna agus ceanglais cistí dílse a ríomh i gcomhréir leis an Teideal seo ar bhonn comhdhlúite, agus ar mhaithe leis sin amháin, féadfaidh institiúidí suíomhanna in institiúid nó i ngnóthas amháin a úsáid chun suíomhanna in institiúid nó i ngnóthas eile a fhritháireamh.
   2. Ní fhéadfaidh institiúidí mír 1 a chur i bhfeidhm ach amháin le cead ó na húdaráis inniúla, cead a thabharfar má chomhlíontar gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:
   (a) tá cistí dílse leithdháilte go sásúil laistigh den ghrúpa;
   (b) ráthaítear leis an gcreat rialúcháin, dlíthiúil nó conarthach ina bhfeidhmíonn na hinstitiúidí go bhfuil tacaíocht airgeadais fhrithpháirteach laistigh den ghrúpa.
   3. I gcás ina bhfuil na gnóthais suite i dtríú tíortha, comhlíonfar gach ceann de na coinníollacha seo a leanas i dteannta na gcoinníollacha a leagtar amach i mír 2:
   (a) tá na gnóthais sin údaraithe i dtríú tír agus comhlíonann siad an sainmhíniú ar institiúid creidmheasa nó is gnólachtaí infheistíochta aitheanta tríú tír iad;
   (b) ar bhonn aonair, comhlíonann na gnóthais sin ceanglais cistí dílse atá coibhéiseach leis na cinn sin a leagtar síos sa Rialachán seo;
   (c) níl aon rialacháin sna tríú tíortha atá i gceist a d'fhéadfadh difear suntasach a dhéanamh d'aistriú cistí laistigh den ghrúpa.”;

"

(90)  i dTeideal IV de Chuid a Trí, cuirtear na Caibidlí seo a leanas isteach:"

Caibidil 1a

An Cur Chuige Caighdeánaithe Malartach

Roinn 1

Forálacha ginearálta

Airteagal 325c

Raon feidhme agus struchtúr an chur chuige mhalartaigh caighdeánaithe

   1. Níor cheart an cur chuige caighdeánaithe malartach mar a leagtar amach sa Chaibidil seo a úsáid ach amháin chun críocha an cheanglais tuairiscithe a leagtar síos in Airteagal 430b(1).
   2. Déanfaidh na hinstitiúidí a gceanglais cistí dílse le haghaidh priacal margaidh a ríomh i gcomhréir leis an gcur chuige caighdeánaithe malartach maidir le punann de shuíomhanna sa leabhar trádála agus de shuíomhanna leabhar neamhthrádála atá faoi réir priacail malairte eachtraí nó tráchtearraí mar shuim na dtrí chomhpháirt seo a leanas:
   (a) an ceanglas cistí dílse de réir an mhodha íogaireacht-bhunaithe a leagtar amach i Roinn 2;
   (b) an ceanglas cistí dílse i gcomhair priacal mainneachtana a leagtar amach i Roinn 5 a bhfuil feidhm aige maidir leis na suíomhanna leabhar trádála dá dtagraítear sa Roinn sin agus leis na suíomhanna sin amháin;
   (c) an ceanglas cistí dílse le haghaidh priacail iarmharacha a leagtar amach i Roinn 4 a bhfuil feidhm aige maidir leis na suíomhanna leabhar trádála dá dtagraítear sa Roinn sin agus leis na suíomhanna sin amháin.

Roinn 2

Ceanglas íogaireacht-bhunaithe maidir le cistí dílse a ríomh

Airteagal 325d

Sainmhínithe

Chun críocha na Caibidle seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

   (1) ciallaíonn “aicme priacail” aon cheann de na seacht gcatagóir seo a leanas:
   (i) priacal ráta úis ghinearálta;
   (ii) priacal um raon difríochta creidmheasa (CSR) le haghaidh neamhurrúsúcháin;
   (iii) priacal um raon difríochta creidmheasa le haghaidh urrúsúcháin nach n-áirítear sa phunann trádála neamhchomhghaoil mhalartach (CSR nach mbaineann le hurrúsúcháin ACTP);
   (iv) priacal um raon difríochta creidmheasa le haghaidh urrúsúcháin a áirítear sa phunann trádála comhghaoil mhalartach (ACTP CSR);
   (v) priacal cothromais;
   (vi) priacal tráchtearraí;
   (vii) priacal malairte eachtraí;
   (2) ciallaíonn ‘íogaireacht’ an t-athrú cóimheasa ar luach suímh, mar thoradh ar athrú ar luach aon cheann d'fhachtóirí priacail ábhartha an tsuímh, a ríomhadh le samhail phraghsála na hinstitiúide i gcomhréir le Foroinn 2 de Roinn 3;
   (3) ciallaíonn “buicéad” fochatagóir suíomhanna laistigh d'aicme phriacail amháin a bhfuil próifíl phriacail aige a bhfuil priacal-ualú sannta di mar a shainmhínítear i bhForoinn 1 de Roinn 3.

Airteagal 325e

Comhpháirteanna an mhodha íogaireacht-bhunaithe

   1. Déanfaidh institiúidí a gceanglais cistí dílse féin le haghaidh priacal margaidh a ríomh de réir an mhodha íogaireacht-bhunaithe trí na trí cheanglas cistí dílse a chomhiomlánú i gcomhréir le hAirteagal 325h:
   (a) ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal deilte lena ngabhtar an priacal go dtiocfaidh athruithe ar luach na hionstraime mar gheall ar ghluaiseachtaí sna fachtóirí priacail neamhluaineachta ▌;
   (b) ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal vega lena ngabhtar an priacal go dtiocfaidh athruithe ar luach ionstraime mar gheall ar ghluaiseachtaí sna fachtóirí priacail luaineachta;
   (c) ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal cuaire lena ngabhtar an priacal go dtiocfaidh athruithe ar luach ionstraime mar gheall ar ghluaiseachtaí sna príomhfhachtóirí priacail neamhluaineachta a bhaineann le fachtóirí priacail gaolmhara nach ngabhtar le ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal deilte.
   2. Chun críche an ríomha dá dtagraítear i mír 1,
   (a) beidh suíomhanna uile ionstraimí ina bhfuil roghnaíocht faoi réir na gceanglas cistí dílse dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) de mhír 1.
   (b) beidh suíomhanna uile ionstraimí gan roghnaíocht faoi réir na gceanglas cistí dílse dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1.

Chun críocha na Caibidle seo, ar na hionstraimí ina bhfuil roghnaíocht tá, i measc ionstraimí eile: glaonna, céadroghanna, caidhpeanna, íosrátaí, roghtálacha, céadroghanna bacainneacha agus céadroghanna coimhthíocha. Measfar gur suíomhanna ar leithligh i roghanna iad roghanna leabaithe, amhail roghanna réamhíocaíochta nó iompraíochta, chun críche ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal margaidh a ríomh.

Chun críocha na Caibidle seo, measfar gur ionstraimí gan roghnaíocht iad ionstraimí ar féidir a sreabhadh airgid thirim a scríobh mar fheidhm líneach de mhéid barúlach an fholuitigh.

Airteagal 325f ▌

Ceanglais cistí dílse maidir le priacail deilte agus vega

   1. Cuirfidh institiúidí na fachtóirí priacail deilte agus vega i bhfeidhm mar a thuairiscítear i bhForoinn 1 de Roinn 3 chun ceanglais cistí dílse le haghaidh priacail deilte agus vega a ríomh.
   2. Cuirfidh institiúidí an próiseas i bhfeidhm mar a leagtar amach i míreanna 3 go 8 chun ceanglais cistí dílse le haghaidh priacail deilte agus vega a ríomh.
   3. Maidir le gach aicme phriacail, déanfar íogaireacht na n-ionstraimí uile faoi raon feidhme na gceanglas cistí dílse le haghaidh priacail deilte nó vega ar gach fachtóir priacail deilte nó vega is infheidhme atá san áireamh san aicme phriacail sin, déanfar sin a ríomh trí na foirmlí comhfhreagracha i bhForoinn 2 de Roinn 3 a úsáid. Má bhíonn luach ionstraime ag brath ar an iliomad fachtóirí priacail, déanfar an íogaireacht a chinneadh ar leithligh maidir le gach fachtóir priacail.
   4. Déanfar íogaireachtaí a shannadh do cheann amháin de na buicéid 'b' laistigh de gach aicme phriacail.
   5. Laistigh de gach buicéad 'b', déanfar na híogaireachtaí deimhneacha agus diúltacha a ghlanluacháil, as a dtagann glaníogaireachtaí (sk) ar gach fachtóir priacail k laistigh de bhuicéad.
   6. Déanfar na glaníogaireachtaí ar gach fachtóir priacail laistigh de gach buicéad a iolrú faoi na hualuithe priacail chomhfhreagracha mar a leagtar amach i Roinn 6, as a dtiocfaidh íogaireachtaí ualaithe ar gach fachtóir priacail laistigh den bhuicéad sin i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000106.png

nuair:

WSk= na híogaireachtaí ualaithe;

RWk = na hualuithe priacail; agus

sk = an fachtóir priacail.

   7. Déanfar na híogaireachtaí ualaithe ar na fachtóirí priacail difriúla laistigh de gach buicéad a chomhiomlánú i gcomhréir leis an bhfoirmle thíos, mar a socraítear íosteorainn an mhéid laistigh den fheidhm fréimhe cearnaí ag nialas, as a dtagann an íogaireacht bhuicéad-shonrach. Úsáidfear na comhghaolta comhfhreagracha maidir le híogaireachtaí ualaithe laistigh den bhuicéad céanna (ρkl), a leagtar amach i Roinn 6.

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000107.png

nuair:

Kb = an íogaireacht bhuicéad-shonrach; agus

WS = na híogaireachtaí ualaithe.

   8. Déanfar an íogaireacht bhuicéad-shonrach a ríomh maidir le gach buicéad atá laistigh d'aicme phriacail i gcomhréir le mír 5, mír 6 agus mír 7. Nuair a ríomhfar an íogaireacht bhuicéad-shonrach i leith na mbuicéad go léir, déanfar íogaireachtaí ualaithe ar gach fachtóir priacail a chomhiomlánú i gcomhréir leis an bhfoirmle thíos, trí na comhghaolta comhfhreagracha γbc maidir le híogaireachtaí ualaithe i mbuicéad difriúla a úsáid mar a leagtar amach i Roinn 6, as a dtagann an ceanglas cistí dílse a bhaineann go sonrach le haicme phriacail do phriacal deilte nó vega:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000108.png

Nuair: 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000109.pngatá maidir le gach fachtóir priacail i mbuicéad b agus 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000110.png i mbuicéad c; i gcás ina ngineann suim luachanna20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000111.png agus 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000112.png uimhir dhiúltach mar shuim fhoriomlán 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000113.png , déanfaidh an institiúid ceanglais cistí dílse a bhaineann go sonrach le haicme phriacail do phriacal deilte nó vega ar leith a ríomh trí úsáid a bhaint as sonrú malartach i gcás ina bhfuil

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000114.pngmaidir le gach fachtóir priacail i mbuicéad b, agus

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000115.pngmaidir le gach fachtóir priacail i mbuicéad c.

Déanfar na ceanglais cistí dílse le haghaidh priacail deilte nó vega a bhaineann go sonrach le haicme phriacail ar leith a ríomh maidir le gach aicme phriacail i gcomhréir le míreanna 1 go 8.

Airteagal 325g

Ceanglais cistí dílse le haghaidh priacail cuaire

Déanfaidh na hinstitiúidí ceanglais cistí dílse le haghaidh priacail cuaire a ríomh i gcomhréir leis an ngníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 461a.

Airteagal 325h

Ceanglais cistí dílse a chomhiomlánú a bhaineann go sonrach le haicme phriacail ar leith le haghaidh priacail deilte, vega agus cuaire

   1. Comhiomlánóidh institiúidí ceanglais cistí dílse a bhaineann go sonrach le haicme phriacail ar leith le haghaidh na priacail deilte, vega agus cuaire i gcomhréir leis an bpróiseas a leagtar amach i mír 2, 3 agus 4.
   2. An próiseas chun ceanglais cistí dílse a bhaineann go sonrach le haicmí priacail deilte, vega agus cuaire ar leith a ríomh mar a thuairiscítear in Airteagal 325f agus Airteagal 325g, déanfar an próiseas sin trí huaire le haghaidh gach aicme phriacail, trí thacar paraiméadar comhghaoil difriúil a úsáid gach uair20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000116.png (an comhghaol idir fachtóirí priacail laistigh de bhuicéad) agus20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000117.png (an comhghaol idir buicéid laistigh d'aicme phriacail). Beidh gach ceann de na trí thacar sin comhfhreagrach le cás difriúil, mar a leanas:
   (a) cás 'na meán-chomhghaolta', trína bhfágfar nach mbíonn aon difríocht idir na paraiméadair comhghaoil20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000118.png agus 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000119.png a shonraítear i Roinn 6;
   (b) 'cás na gcomhghaolta arda', trína ndéanfar na paraiméadair comhghaoil20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000120.png agus 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000121.png a shonraítear i Roinn 6 a iolrú go haonfhoirmeach faoi 1,25, agus beidh20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000122.png agus 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000123.pngfaoi réir uasteorainn 100 %.
   (c) sonrófar 'cás na gcomhghaolta ísle' sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 461a.
   3. Ríomhfaidh na hinstitiúidí na ceanglais cistí dílse a bhaineann go sonrach le haicmí priacail deilte, vega agus cuaire ar leith maidir le gach cás ▌chun trí ▌cheanglas cistí dílse cás-sonracha a chinneadh ▌..
   4. Is éard a bheidh sa cheanglas cistí dílse faoin modh íogaireacht-bhunaithe an ceann is mó de na trí cheanglas ▌cistí dílse cás-sonracha dá dtagraítear i mír 3.

Airteagal 325i

Ionstraimí innéacs agus céadroghanna il-fholuiteacha a láimhseáil

Déanfaidh na hinstitiúidí láimhseáil na n-ionstraimí innéacs agus na gcéadroghanna il-fholuiteacha▌ a shonrú i gcomhréir leis an ngníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 461a.

Airteagal 325j

Gnóthais chomhinfheistíochta a láimhseáil

Déanfaidh na hinstitiúidí láimhseáil na ngnóthas comhinfheistíochta a shonrú i gcomhréir leis an ngníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 461a.

Airteagal 325k

Suíomhanna frithgheallta

   1. Féadfaidh institiúidí úsáid a bhaint as an bpróiseas a leagtar amach san Airteagal seo chun ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal margaidh maidir le suíomhanna frithgheallta ionstraimí fiachais nó cothromais a ríomh.
   2. Déanfaidh institiúidí ceann amháin de na fachtóirí iolraithe iomchuí arna liostú i dTábla 1 a chur i bhfeidhm ar ghlaníogaireachtaí na suíomhanna frithgheallta i ngach eisitheoir aonair, seachas na suíomhanna frithgheallta a ndéantar a shuibscríobh nó a fho-fhrithghealladh ag tríú páirtithe ar bhonn comhaontuithe foirmiúla, agus déanfaidh siad na ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal margaidh a ríomh i gcomhréir leis an gcur chuige a leagtar amach sa Chaibidil seo ar bhonn na nglaníogaireachtaí coigeartaithe.

Tábla 1

Lá gnó 0

0 %

Lá gnó 1

10 %

Lá gnó 2 agus 3

25 %

Lá gnó 4

50 %

Lá gnó 5

75 %

Tar éis lá gnó 5

100 %

Chun críocha an Airteagail seo, ciallaíonn ‘lá gnó 0’ an lá gnó ar a dtabharfaidh an institiúid gealltanas gan choinníoll glacadh le líon áirithe urrús ar phraghas comhaontaithe.

   3. Tabharfaidh institiúidí fógra do na húdaráis inniúla maidir le cur i bhfeidhm an phróisis a leagtar amach san Airteagal seo.

Roinn 3

Sainmhínithe ar fhachtóirí priacail agus ar íogaireacht

Foroinn 1

Sainmhínithe ar fhachtóirí priacail

Airteagal 325l

Fachtóirí priacail i dtaca le ráta úis ginearálta

   1. Maidir leis na fachtóirí priacail i dtaca le ráta úis ginearálta, lena n-áirítear priacal bolscaireachta agus priacal trasairgeadra-bhunaithe, beidh buicéad amháin in aghaidh an airgeadra a bhfuil cineálacha difriúla fachtóir priacail i ngach ceann acu.

Is éard a bheidh sna fachtóirí priacail deilte i dtaca le rátaí úis ginearálta mar is infheidhme maidir le hionstraimí atá íogair ar rátaí úis na rátaí ábhartha saor ó phriacal in aghaidh an airgeadra agus in aghaidh gach ceann de na haibíochtaí seo a leanas: 0,25 bliain, 0.5 bliain, 1 bhliain, 2 bhliain, 3 bliana, 5 bliana, 10 mbliana, 15 bliana, 20 bliain, 30 bliain. Déanfaidh institiúidí fachtóirí priacail a shannadh do na reanna a shonraítear trí idirshuíomh líneach nó trí mhodh a úsáid is mó atá comhsheasmhach leis na feidhmeanna praghsála a úsáidtear le feidhm rialaithe phriacail neamhspleách na hinstitiúide chun priacal margaidh nó brabúis agus caillteanais a thuairisciú chun na bainistíochta sinsearaí.

   2. Gheobhaidh na hinstitiúidí na rátaí saor ó phriacal in aghaidh an airgeadra ó ionstraimí margaidh airgid atá i leabhar trádála na hinstitiúide ag a bhfuil an priacal creidmheasa is ísle, amhail babhtálacha innéacsanna thar oíche.
   3. I gcás nach bhféadann institiúid an cur chuige dá dtagraítear i mír 2 a chur i bhfeidhm, bunófar na rátaí saor ó phriacal ar chuar babhtála intuigthe ón margadh amháin nó níos mó ná sin chun suíomhanna ar an margadh a mharcáil, amhail cuar babhtála ráta a thairgtear idir bainc.

I gcás nach leordhóthanach na sonraí maidir le cuara babhtála intuigthe ón margadh ar a bhfuil tuairisc i mír 2 agus sa chéad fhomhír den mhír sin, féadfar na rátaí saor ó phriacal a dhíorthú ón gcuar banna ceannais is oiriúnaí maidir le hairgeadra ar leith.

I gcás ina n-úsáideann institiúidí fachtóirí priacail ráta úis ghinearálta a dhíorthaítear i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach sa dara fomhír den mhír sin maidir le hionstraimí fiachais cheannasaigh, ní bheidh díolúine ag an ionstraim fiachais cheannasaigh ón gceanglas cistí maidir le priacal um raon difríochta creidmheasa. Sna cásanna sin, nuair nach féidir an ráta saor ó phriacal a scaradh ó chomhpháirt an raoin difríochta, déanfar an íogaireacht ar an bhfachtóir priacail sin a leithdháileadh ar phriacal ráta úis ghinearálta agus ar aicmí priacail um raon difríochta.

   4. I gcás fachtóirí priacail i dtaca le ráta úis ginearálta, is buicéad ar leithligh a bheidh i ngach airgeadra. Sannfaidh institiúidí fachtóirí priacail laistigh den bhuicéad céanna, ach beidh aibíochtaí difriúla ag gabháil leo, ualú priacail difriúil, i gcomhréir le Roinn 6.

Cuirfidh institiúidí fachtóirí priacail breise le haghaidh priacal boilscithe i bhfeidhm ar ionstraimí fiachais a bhfuil a sreabhadh airgid thirim ag brath go feidhmeach ar rátaí boilscithe. Is éard a bheidh sna fachtóirí priacail breise sin veicteoir amháin de rátaí boilscithe intuigthe ón margadh a bhfuil aibíochtaí difriúla acu in aghaidh an airgeadra. Maidir le gach ionstraim, beidh sa veicteoir a mhéid comhpháirteanna agus a bhfuil de rátaí boilscithe ann a úsáidtear mar athróga le samhail phraghsála na hinstitiúide don ionstraim sin.

   5. Déanfaidh institiúidí íogaireacht na hionstraime ar an bhfachtóir priacail breise le haghaidh priacal boilscithe dá dtagraítear i mír 4 a ríomh mar athrú ar luach na hionstraime, i gcomhréir lena samhail phraghsála, mar thoradh ar athrú 1 phointe boinn amháin i ngach ceann de chomhpháirteanna an veicteora. Buicéad ar leith a bheidh i ngach airgeadra. Laistigh de gach buicéad, déanfaidh institiúidí an boilsciú a láimhseáil mar fhachtóir priacail aonair, gan beann ar an líon comhpháirteanna i ngach veicteoir. Déanfaidh institiúidí gach íogaireacht ar bhoilsciú a fhritháireamh laistigh de bhuicéad, arna ríomh mar a thuairiscítear sa mhír seo, chun críche glaníogaireacht amháin in aghaidh an bhuicéid a chur faoi deara.
   6. Beidh ionstraimí fiachais a bhaineann le híocaíochtaí in airgeadraí difriúla faoi réir freisin ag priacal trasairgeadra-bhunaithe idir na hairgeadraí sin. Chun críocha an mhodha íogaireacht-bhunaithe, is éard a bheidh sna fachtóirí priacail a bheidh le cur i bhfeidhm ag na hinstitiúidí na priacail trasairgeadra-bhunaithe ar bhonn de réir dollar SAM nó ar bhonn de réir euro. Déanfaidh institiúidí boinn thrasairgeadra nach mbaineann le bonn de réir USD nó bonn de réir euro a ríomh 'ar bhonn de réir dollar SAM nó 'ar bhonn de réir euro'.

Is éard a bheidh sna fachtóirí ar bhonn trasairgeadra sin veicteoir amháin de rátaí boilscithe intuigthe ón margadh ag a bhfuil aibíochtaí difriúla acu in aghaidh an airgeadra. Maidir le gach ionstraim fiachais, beidh sa veicteoir a mhéid comhpháirteanna agus a bhfuil de bhoinn thrasairgeadra ann a úsáidtear mar athróga le samhail phraghsála don ionstraim sin. Buicéad difriúil a bheidh i ngach airgeadra.

Déanfaidh institiúidí íogaireacht na hionstraime ar an bhfachtóir ar bhonn trasairgeadra a ríomh mar athrú ar luach na hionstraime, i gcomhréir lena samhail phraghsála, mar thoradh ar athrú 1 phointe boinn amháin i ngach ceann de chomhpháirteanna an veicteora. Buicéad ar leith a bheidh i ngach airgeadra. Laistigh de gach buicéad beidh dhá fhachtóir priacail fhéideartha éagsúla: bonn de réir euro agus bonn de réir dollar SAM, gan beann ar an líon comhpháirteanna a bhíonn i ngach veicteoir lena bhfuil bonn trasairgeadra. Ní bheidh níos mó ná dhá ghlaníogaireacht i ngach buicéad.

   7. Na fachtóirí priacail vega i dtaca le ráta úis ginearálta is infheidhme maidir le céadroghanna lena mbaineann ionstraimí foluiteacha atá íogair ar ráta úis ginearálta, is éard a bheidh sna fachtóirí sin luaineachtaí intuigthe na rátaí úis saor ó phriacal lena mbaineann mar a thuairiscítear i mír 2 agus mír 3, a ndéanfar a shannadh do bhuicéid ag brath ar an airgeadra agus arna mapáil ar na haibíochtaí seo a leanas laistigh de gach buicéad: 0,5 bliain, 1 bhliain, 3 bliana, 5 bliana, 10 mbliana. Buicéad amháin in aghaidh an airgeadra a bheidh ann.

Chun críocha mapála, measfaidh gach institiúid gur san fhachtóir priacail céanna a bheidh luaineachtaí intuigthe arna nascadh leis na rátaí céanna saor ó phriacal agus arna mapáil ar na haibíochtaí céanna.

I gás ina mapálann institiúidí luaineachtaí intuigthe leis na haibíochtaí dá dtagraítear sa mhír seo, beidh feidhm ag na ceanglais seo a leanas:

   (a) i gcás ina ndéantar an chéadrogha a ailíniú le haibíocht na hionstraime foluití, déanfar fachtóir priacail aonair a mheas, a dhéanfar a mhapáil don aibíocht sin;
   (b) i gcás inar giorra aibíocht na céadrogha ná aibíocht na hionstraime foluití, déanfar na fachtóirí priacail seo a leanas a mheas mar a leanas:
   (i) déanfar an chéad fhachtóir priacail a mhapáil d’aibíocht na céadrogha;
   (ii) déanfar an dara fachtóir priacail a mhapáil d’aibíocht iarmharach na hionstraime foluití dáta éaga na céadrogha.
   8. Is éard a bheidh sna fachtóirí priacail maidir le rátaí ginearálta úis cuaire a bheidh le cur i bhfeidhm ag na hinstitiúidí veicteoir amháin de rátaí saor ó phriacal, arb éard a bheidh ann aon chuar toraidh shonrach amháin, in aghaidh an airgeadra. Buicéad difriúil a bheidh i ngach airgeadra. Maidir le gach ionstraim, beidh sa veicteoir a mhéid comhpháirteanna agus a bhfuil d'aibíochtaí difriúla rátaí saor ó phriacal ann a úsáidtear mar athróga le samhail phraghsála na hinstitiúide don ionstraim sin.
   9. Déanfaidh na hinstitiúidí íogaireacht gach ionstraime ar gach fachtóir priacail arna úsáid san fhoirmle phriacail cuaire a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 325g. Chun críocha priacal cuaire, measfaidh institiúidí gurb é an fachtóir priacail céanna veicteoirí atá comhfhreagrach le cuara toradh difriúla agus a bhfuil líon comhpháirteanna difriúil acu, ar choinníoll go bhfuil na veicteoirí sin comhfhreagrach leis an airgeadra céanna. Déanfaidh institiúidí íogaireachtaí ar an bhfachtóir priacail céanna a fhritháireamh. Ní bheidh ach aon ghlaníogaireacht amháin le haghaidh gach buicéid.

Ní bheidh aon cheanglais cistí dílse priacal cuaire le haghaidh boilsciú agus priacail trasairgeadra-bhunaithe.

Airteagal 325m

Fachtóirí priacail um raon difríochta le haghaidh neamhurrúsúcháin

   1. Is éard a bheidh sna fachtóirí priacail um raon difríochta deilte a bheidh le cur i bhfeidhm ag institiúidí maidir le hionstraimí neamhurrúsúcháin a bhíonn íogair ar raonta difríochta ná rátaí um raon difríochta eisitheora na n-ionstraimí sin, arna mbunú ar na hionstraimí fiachais ábhartha agus ar bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa, agus arna mapáil ar gach ceann de na haibíochtaí seo a leanas: ▌0,5 bliain, 1 bhliain, ▌3 bliana, 5 bliana, 10 mbliana ▌. Cuirfidh institiúidí fachtóir priacail amháin i bhfeidhm maidir le gach eisitheoir agus aibíocht, gan beann ar a bhfuil na rátaí um raon difríochta eisitheora sin bunaithe ar ionstraimí fiachais nó babhtálacha mainneachtana creidmheasa. Is éard a bheidh sna buicéid buicéid earnála, dá dtagraítear i Roinn 6, agus beidh na fachtóirí priacail arna leithdháileadh ar na fachtóirí priacail a shanntar don earnáil ábhartha.
   2. Is éard a bheidh sna fachtóirí priacail vega um raon difríochta creidmheasa a bhíonn le cur i bhfeidhm ag institiúidí maidir le céadroghanna a bhfuil ionstraimí foluiteacha ag gabháil leo a bhíonn íogair ar raon difríochta creidmheasa ná luaineachtaí intuigthe rátaí um raon difríochta creidmheasa eisitheora na hionstraime foluití mar a leagtar síos i mír 1, a ndéanfar a mhapáil ar na haibíochtaí seo a leanas i gcomhréir le haibíocht na céadrogha faoi réir an cheanglais cistí dílse: 0,5 bliain, 1 bhliain, 3 bliana, 5 bliana, 10 mbliana. Bainfear úsáid as na buicéid chéanna a úsáideadh don phriacal um raon difríochta creidmheasa deilte i ndáil le neamhurrúsúchán.
   3. Is éard a bheidh sna fachtóirí priacail um raon difríochta cuaire a bheidh le cur i bhfeidhm ag institiúidí maidir le hionstraimí neamhurrúsúcháin veicteoir amháin rátaí um raon difríochta, arb éard a bheidh ann cuar um raon difríochta creidmheasa a bhaineann go sonrach leis an eisitheoir. Maidir le gach ionstraim, beidh sa veicteoir a mhéid comhpháirteanna agus a bhfuil d'aibíochtaí difriúla rátaí um raon difríochta creidmheasa ann a úsáidtear mar athróga le samhail phraghsála na hinstitiúide don ionstraim sin. Bainfear úsáid as na buicéid chéanna a úsáideadh don phriacal um raon difríochta creidmheasa deilte i ndáil le neamhurrúsúchán.
   4. Déanfaidh na hinstitiúidí íogaireacht gach ionstraime ar gach fachtóir priacail arna úsáid san fhoirmle phriacail chuaire a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 325g. Chun críocha priacal cuaire, measfaidh institiúidí gurb é an fachtóir priacail céanna veicteoirí atá bunaithe ar ionstraimí fiachais ábhartha nó babhtálacha mainneachtana creidmheasa agus a bhfuil líon comhpháirteanna difriúil acu, ar choinníoll go bhfuil na veicteoirí sin comhfhreagrach leis an eisitheoir céanna.

Airteagal 325n

Fachtóirí priacail um raon difríochta i gcomhair urrúsúcháin

   1. Cuirfidh institiúidí na fachtóirí priacail um raon difríochta creidmheasa dá dtagraítear i mír 3 i bhfeidhm ar shuíomhanna urrúsúcháin a áirítear i ACTP, dá dtagraítear i mír (6) ▌, mír (7) agus mír (8) d'Airteagal 325,

Cuirfidh institiúidí na fachtóirí priacail um raon difríochta creidmheasa dá dtagraítear i mír 5 i bhfeidhm ar shuíomhanna urrúsúcháin nach n-áirítear i ACTP, dá dtagraítear i mír (6) ▌, mír (7) agus mír (8) d'Airteagal 325.

   2. Is ionann na buicéid is infheidhme le priacal um raon difríochta creidmheasa le haghaidh urrúsúchán a áirítear i ACTP agus na buicéid is infheidhme le priacal um raon difríochta creidmheasa le haghaidh neamhurrúsúcháin, dá dtagraítear i Roinn 6.

Bainfidh na buicéid is infheidhme le priacal um raon difríochta creidmheasa le haghaidh urrúsúchán nach n-áirítear i ACTP go sonrach leis an gcatagóir aicme phriacail sin, dá dtagraítear i Roinn 6.

   3. Is iad seo a leanas na fachtóirí priacail um raon difríochta creidmheasa ag institiúidí ar shuíomhanna urrúsúcháin a áirítear i ACTP:
   (a) is é a bheidh sna fachtóirí priacail rátaí um raon difríochta creidmheasa ábhartha uile eisitheoirí risíochtaí ionstraimí foluiteacha an tsuímh urrúsúcháin, a bhunaítear ar na hionstraimí fiachais agus babhtálacha mainneachtana creidmheasa, agus maidir le gach ceann de na haibíochtaí seo a leanas: 0,5 bliain, 1 bhliain, 3 bliana, 5 bliana, 10 mbliana.
   (b) is éard a bheidh sna fachtóirí priacail vega a bhíonn le cur i bhfeidhm maidir le céadroghanna a áirítear i ACTP mar ionstraimí foluiteacha ná luaineachtaí intuigthe um raon difríochta eisitheoirí risíochtaí foluiteacha an tsuímh urrúsúcháin, atá intuigthe mar a thuairiscítear i bpointe (a) den mhír seo, a ndéanfar a mhapáil ar na hurrúsúcháin seo a leanas i gcomhréir le haibíocht na céadrogha comhfhreagraí faoi réir an cheanglais cistí dílse: 0,5 bliain, 1 bhliain, 3 bliana, 5 bliana, 10 mbliana.
   (c) is éard a bheidh sna fachtóirí priacail chuaire cuara toraidh ábhartha um raon difríochta creidmheasa eisitheoirí risíochtaí foluiteacha an tsuímh urrúsúcháin arna shloinneadh mar veicteoir rátaí um raon difríochta creidmheasa maidir le haibíochtaí difriúla, atá intuigthe ó phointe (a) den mhír seo; maidir le gach ionstraim, beidh sa veicteoir a mhéid comhpháirteanna agus a bhfuil d'aibíochtaí difriúla rátaí um raon difríochta creidmheasa ann a úsáidtear mar athróga le samhail phraghsála na hinstitiúide don ionstraim sin.
   4. Déanfaidh na hinstitiúidí íogaireacht gach urrúsúcháin ar gach fachtóir priacail arna úsáid san fhoirmle phriacail chuaire a ríomh mar a leagtar amach in Airteagal 325g. Chun críocha priacal cuaire, measfaidh institiúidí gurb é an fachtóir priacail céanna veicteoirí atá bunaithe ar ionstraimí fiachais ábhartha nó babhtálacha mainneachtana creidmheasa agus a bhfuil líon comhpháirteanna difriúil acu, ar choinníoll go bhfuil na veicteoirí sin comhfhreagrach leis an eisitheoir céanna.
   5. Déanfaidh na fachtóirí priacail um raon difríochta creidmheasa a bhíonn le cur i bhfeidhm ag institiúidí ar shuíomhanna urrúsúcháin nach n-áirítear i ACTP, déanfaidh siad tagairt do raon difríochta an tráinse seachas raon difríochta na n-ionstraimí foluiteacha agus is éard a bheidh iontu an méid seo a leanas:
   (a) is éard a bheidh sna fachtóirí priacail deilte na rátaí um raon difríochta creidmheasa arna mapáil ar na haibíochtaí seo a leanas, i gcomhréir le haibíocht an tráinse: 0,5 bliain, 1 bhliain, 3 bliana, 5 bliana, 10 mbliana.
   (b) is éard a bheidh sna fachtóirí priacail vega a bhíonn le cur i bhfeidhm maidir le céadroghanna nach n-áirítear i ACTP mar ionstraimí foluiteacha ná luaineachtaí intuigthe um raon difríochta creidmheasa na dtráinsí, a ndéanfar a mhapáil ar na hurrúsúcháin seo a leanas i gcomhréir le haibíocht na céadrogha comhfhreagraí faoi réir an cheanglais cistí dílse: 0,5 bliain, 1 bhliain, 3 bliana, 5 bliana, 10 mbliana.
   (c) is ionann na fachtóirí priacail chuaire agus na fachtóirí a thuairiscítear i bpointe (a) den mhír seo; cuirfear ualú priacail coiteann i bhfeidhm ar na fachtóirí priacail sin uile, dá dtagraítear i Roinn 6.

Airteagal 325o

Fachtóirí priacail cothromais

   1. Is éard a bheidh sna buicéid maidir le gach fachtóir priacail cothromais na buicéid earnála, dá dtagraítear i Roinn 6.
   2. Is éard a bheidh sna fachtóirí priacail deilte cothromais a bhíonn le cur i bhfeidhm ag na hinstitiúidí na spotphraghsanna cothromais uile agus ▌na rátaí athcheannaigh cothromais uile.

Chun críocha priacal cothromais, is fachtóir priacail aonair, arna shloinneadh mar veicteoir rátaí athcheannaigh d'aibíochtaí difriúla, a bheidh i gcuar athcheannaigh cothromais sonrach. Maidir le gach ionstraim, beidh sa veicteoir a mhéid comhpháirteanna agus a bhfuil d'aibíochtaí difriúla rátaí athcheannaigh ann a úsáidtear mar athróga le samhail phraghsála na hinstitiúide don ionstraim sin.

Déanfaidh institiúidí íogaireacht ionstraime ar an bhfachtóir priacail cothromais sin a ríomh mar athrú ar luach na hionstraime, i gcomhréir lena samhail phraghsála, mar thoradh ar athrú 1 phointe boinn amháin i ngach ceann de chomhpháirteanna an veicteora. Déanfaidh institiúidí íogaireachtaí ar fhachtóir priacail ráta athcheannaigh an urrúis cothromais chéanna a fhritháireamh, gan beann ar an líon comhpháirteanna i ngach veicteoir.

   3. Is éard a bheidh sna fachtóirí priacail cothromais a bhíonn le cur i bhfeidhm ag institiúidí maidir le céadroghanna a bhfuil ionstraimí foluiteacha ag gabháil leo a bhíonn íogair ar chothromas luaineachtaí intuigthe spotphraghsanna cothromais, a ndéanfar a mhapáil ar na haibíochtaí seo a leanas i gcomhréir le haibíocht na gcéadroghanna comhfhreagracha faoi réir an cheanglais cistí dílse: 0,5 bliain, 1 bhliain, 3 bliana, 5 bliana, 10 mbliana. Ní bheidh aon cheanglais cístí dílse i gcomhair priacal vega ar ▌rátaí athcheannaigh cothromais.
   4. Is éard a bheidh sna fachtóirí priacail cuaire a bhíonn le cur i bhfeidhm ag institiúidí maidir le céadroghanna a mbíonn ionstraimí foluiteacha ag gabháil leo atá íogair ar chothromas na spotphraghsanna cothromais uile, gan beann ar aibíocht na gcéadroghanna comhfhreagracha. Ní bheidh aon cheanglais cístí dílse i gcomhair priacal cuaire ar rátaí athcheannaigh cothromais.

Airteagal 325p

Fachtóirí priacail tráchtearraí

   1. Is éard a bheidh sna buicéid maidir le gach fachtóir priacail tráchtearraí na buicéid earnála, dá dtagraítear i Roinn 6.
   2. Is éard a bheidh sna fachtóirí priacail deilte a bhíonn le cur i bhfeidhm ag institiúidí maidir le hionstraimí atá íogair ar thráchtearraí ná na spotphraghsanna tráchtearraí uile de réir cineáil tráchtearra agus de réir gach ceann de na haibíochtaí seo a leanas: 0,25 bliain, 0,5 bliain, 1 bhliain, 2 bhliain, 3 bliana, 5 bliana, 10 mbliana, 15 bliana, 20 bliain, 30 bliain. Ní dhéanfaidh institiúidí ach dhá phraghas tráchtearraí maidir leis an gcineál tráchtearra céanna, a bhfuil an aibíocht chéanna aige, a mheas mar ▌ an fachtóir priacail céanna i gcás inarb ionann an tacar téarmaí dlíthiúla maidir le suíomh a seachadta.
   3. Is éard a bheidh sna fachtóirí priacail vega tráchtearraí a bhíonn le cur i bhfeidhm ag institiúidí maidir le céadroghanna a bhfuil ionstraimí foluiteacha atá íogair ar thráchtearra luaineachtaí intuigthe na bpraghsanna tráchtearraí de réir cineál tráchtearra, a ndéanfar a mhapáil ar na haibíochtaí seo a leanas i gcomhréir le haibíochtaí na gcéadroghanna comhfhreagracha faoi réir an cheanglais cistí dílse: 0,5 bliain, 1 bhliain, 3 bliana, 5 bliana, 10 mbliana. Déanfaidh institiúidí íogaireachtaí ar an gcineál céanna tráchtearra agus a leithdháiltear ar an aibíocht chéanna a mheas mar fhachtóir priacail aonair, a ndéanfaidh institiúidí a fhritháireamh ansin.
   4. Is éard a bheidh sna fachtóirí priacail cuaire tráchtearraí a bhíonn le cur i bhfeidhm ag institiúidí maidir le céadroghanna a bhfuil ionstraimí foluiteacha atá íogair ar phraghsanna tráchtearraí ná tacar amháin de phraghsanna tráchtearraí ag a bhfuil aibíochtaí difriúla de réir cineál tráchtearra, arna shloinneadh mar veicteoir. Maidir le gach ionstraim, beidh sa veicteoir a mhéid comhpháirteanna agus a bhfuil ann de phraghsanna an tráchtearraí sin a úsáidtear mar athróga i samhail phraghsála na hinstitiúide don ionstraim sin. Ní dhéanfaidh institiúidí idirdhealú idir praghsanna tráchtearraí ▌ de réir suíomh seachadta.

Déanfar íogaireacht na hionstraime ar gach fachtóir priacail arna úsáid san fhoirmle phriacail chuaire a ríomh mar a leagtar amach in Airteagal 325g. Chun críocha priacal cuaire, measfaidh institiúidí gurb é an fachtóir priacail céanna veicteoirí a bhfuil líon comhpháirteanna difriúil acu, ar choinníoll go bhfuil na veicteoirí sin comhfhreagrach leis an gcineál tráchtearra céanna.

Airteagal 325q

Fachtóirí priacail um phriacal malairte eachtraí

   1. Is éard a bheidh sna fachtóirí priacail malairte eachtraí deilte is ionchurtha i bhfeidhm ar ionstraimí atá íogair ar mhalartú eachtrach – na spotrátaí malairte go léir idir an t‑airgeadra ina bhfuil an ionstraim ainmnithe agus airgeadra tuairiscithe na hinstitiúide. Buicéad amháin a bheidh ann in aghaidh gach péire airgeadraí, ina mbeidh fachtóir priacail aonair agus glaníogaireacht aonair.
   2. Is éard a bheidh sna fachtóirí priacail vega um malairt eachtrach a bhíonn le cur i bhfeidhm ag institiúidí maidir le céadroghanna a bhfuil ionstraimí foluiteacha ag gabháil leo a bhíonn íogair ar mhalairt eachtrach ná luaineachtaí atá intuigthe ó rátaí malairt idir na péirí airgeadra dá dtagraítear i mír 1. Déanfar na luaineachtaí intuigthe rátaí malartuithe sin a mhapáil ar na haibíochtaí seo a leanas i gcomhréir le haibíochtaí na gcéadroghanna faoi réir an cheanglais cistí dílse: 0,5 bliain, 1 bhliain, 3 bliana, 5 bliana, 10 mbliana.
   3. Is éard a bheidh sna fachtóirí priacail cuaire um malairt eachtrach a bhíonn le cur i bhfeidhm ag institiúidí maidir le céadroghanna a bhfuil ionstraimí foluiteacha ag gabháil leo a bhíonn íogair ar mhalartú eachtrach na fachtóirí priacail dá dtagraítear i mír 1.
   4. Ní bheidh de cheanglas ar institiúidí idirdhealú a dhéanamh idir athróga intíre agus eischósta airgeadra i gcomhair gach fachtóra phriacail chuaire, vega, deilte agus malairte eachtraí.

Foroinn 2:

Sainmhínithe íogaireachta

Airteagal 325r

Íogaireachtaí priacail deilte

   1. Déanfaidh institiúidí íogaireachtaí priacail deilte i dtaca le rátaí úis ginearálta (GIRR) a ríomh mar a leanas:
   (a) déanfar na híogaireachtaí ar fhachtóirí priacail lena n-áirítear rátaí saor ó phriacal a ríomh mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000124.png

nuair atá:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000125.png na híogaireachtaí ar fhachtóirí priacail lena n-áirítear rátaí saor ó phriacal;

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000126.png = ráta cuaire saor ó phriacal k ag a bhfuil an aibíocht t;

Vi (.) = feidhm praghsála na hionstraime i; agus

x,y = fachtóirí priacail seachas 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000127.png san fheidhm praghsála Vi;

   (b) déanfar na híogaireachtaí ar fhachtóirí priacail lena n-áirítear priacal boilscithe agus bonn trasairgeadra a ríomh mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000128.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000129.png na híogaireachtaí ar fhachtóirí priacail lena n-áirítear priacal boilscithe agus bonn trasairgeadra;

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000130.png = veicteoir de chomhpháirteanna m lena léirítear an chuar boilscithe intuigthe nó an chuar ar bhonn trasairgeadra maidir le hairgeadra ar leith j nuair a bhíonn m cothrom leis an líon athróg boilscithe nó trasairgeadra arna úsáid i samhail phraghsála na hionstraime i;

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000131.png = maitrís aontachta ghné (1 x m);

Vi (.) = feidhm praghsála na hionstraime i; agus

y, z = athróga eile sa tsamhail phraghsála.

   2. Déanfaidh institiúidí na híogaireachta priacail deilte um raon difríochta creidmheasa i gcomhair gach suíomh urrúsúcháin agus neamhurrúsúcháin a ríomh mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000132.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000133.png a híogaireachta priacail deilte um raon difríochta creidmheasa i gcomhair gach suíomh urrúsúcháin agus neamhurrúsúcháin;

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000134.png = luach ráta um raon difríochta creidmheasa eisitheora j ag aibíocht t;

Vi (.) = feidhm praghsála na hionstraime i; agus

x,y = fachtóirí priacail seachas 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000135.png san fheidhm praghsála Vi.

   3. Déanfaidh institiúidí íogaireachtaí priacail cothromais deilte a ríomh mar a leanas:
   (a) déanfar na híogaireachtaí ar fhachtóirí priacail ar rátaí spotphraghsanna cothromais iad a ríomh mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000136.png

nuair:

sk = na híogaireachtaí ar fhachtóirí priacail ar rátaí spotphraghsanna cothromais;

k = urrús cothromais sonrach;

EQk = luach spotphraghais an urrúis cothromais sin;

Vi (.) = feidhm praghsála na hionstraime i; agus

x,y = fachtóirí priacail seachas EQk san fheidhm praghsála Vi;

   (b) ina ndéanfar na híogaireachtaí ar fhachtóirí priacail ar rátaí athcheannaigh gnáthchothromais iad a ríomh mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000137.png

nuair atá:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000138.png na híogaireachtaí ar fhachtóirí priacail ar rátaí athcheannaigh gnáthchothromais;

k = an t-innéacs a chuireann na cothromais in iúl;

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000139.png = veicteoir de chomhpháirteanna m lena léirítear an struchtúr téarma athcheannaigh i gcomhair cothromas ar leith k nuair a bhíonn m cothrom le líon na rátaí athcheannaigh atá comhfhreagrach leis na haibíochtaí a úsáidtear i samhail phraghsála na hionstraime i;

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000140.png = maitrís aontachta ghné (1 · m);

V i (.) = feidhm praghsála na hionstraime i; agus

y,z = fachtóirí priacail seachas 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000141.png san fheidhm praghsála Vi.

   4. Déanfaidh institiúidí na híogaireachtaí priacail tráchtearraí deilte a ríomh ar gach fachtóir priacail k mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000142.png

nuair atá:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000143.png na híogaireachtaí priacail tráchtearraí deilte;

k = fachtóir priacail tráchtearraí ar leith;

CTYk = luach fachtóir priacail k;

Vi (.) = luach margaidh na hionstraime i mar fheidhm d'fhachtóir priacail k; agus

y, z = fachtóirí priacail seachas CTYk i samhail phraghsála na hionstraime i.

   5. Déanfaidh institiúidí na híogaireachtaí priacail malairte airgid deilte a ríomh ar gach fachtóir priacail k mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000144.png

nuair:

sk = na híogaireachtaí priacail malairte airgid deilte;

k = fachtóir priacail malairte eachtraí ar leith;

FXk = luach an fhachtóra phriacail;

Vi (.) = luach margaidh na hionstraime i mar fheidhm d'fhachtóir priacail k; agus

y, z = fachtóirí priacail seachas FXk i samhail phraghsála na hionstraime i.

Airteagal 325s

Íogaireachtaí priacail vega

   1. Déanfaidh institiúidí íogaireacht priacail vega céadrogha ar fhachtóir priacail k a ríomh mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000145.png

nuair:

sk = íogaireacht priacail vega céadrogha;

k = fachtóir priacail vega ar leith, ina bhfuil luaineacht intuigthe;

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000146.png= luach an fhachtóra phriacail sin, ar cheart é a shloinneadh mar chéatadán; agus

x,y = fachtóirí priacail seachas 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000147.png san fheidhm praghsála Vi.

   2. I gcás aicmí priacail ina mbíonn gné aibíochta ag fachtóirí priacail vega, ach nach infheidhme na rialacha faoina mapáiltear na fachtóirí priacail toisc nach bhfuil aibíocht ag na céadroghanna, déanfaidh institiúidí na fachtóirí sin a mhapáil ar an aibíocht is faide a leagtar síos. Beidh na céadroghanna sin faoi réir na priacail forlíontáin iarmharacha.
   3. I gcás céadroghanna nach bhfuil ceangal nó bacainn acu agus céadroghanna a bhfuil an iliomad ceangail agus bacainneacha acu, déanfaidh institiúidí an mhapáil a chur i bhfeidhm ar cheangail agus ar aibíocht a úsáidtear go hinmheánach ag institiúid chun an chéadrogha a phraghsáil. Beidh na céadroghanna sin faoi réir na priacail forlíontáin iarmharacha chomh maith.
   4. Ní dhéanfaidh institiúidí an priacal vega i gcomhair tráinsí urrúsúcháin a chumhdaítear le ACTP, amhail dá dtagraítear in Airteagal 325 (6) ▌, (7) agus (8) nach bhfuil luaineacht intuigthe acu. Déanfar ceanglais cístí dílse i gcomhair priacal deilte ▌agus cuaire a ríomh do na tráinsí urrúsúcháin sin.

Airteagal 325t

Ceanglais maidir le ríomhanna íogaireachta

   1. Agus na foirmlí a leagtar amach san Fhoroinn seo á n-úsáid acu, déanfaidh institiúidí íogaireachtaí a dhíorthú ó shamhlacha praghsála na hinstitiúide atá mar bhonn le brabúis agus le caillteanais a thuairisciú don bhainistíocht shinsearach.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, féadfaidh údaráis inniúla a cheangal ar institiúid, dár tugadh cead úsáid a bhaint as an gcur chuige samhla inmheánaí malartaí a leagtar amach i gCaibidil 1b, feidhmeanna praghsála de chóras tomhais priacail a gcur chuige samhla inmheánaí a úsáid i dtaca le híogaireachtaí a ríomh faoin gCaibidil seo maidir leis na ceanglais cístí dílse i gcomhair priacal margaidh a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 430b(3).

   2. Agus íogaireachtaí priacail deilte ionstraimí ina bhfuil roghnaíocht dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 325e(2) á ríomh ag institiúidí, féadfaidh siad a thoimhdiú go leanfaidh fachtóirí priacail na luaineachta intuigthe de bheith seasta.
   3. Agus íogaireachtaí priacail vega ionstraimí ina bhfuil roghnaíocht dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 325e(2) á ríomh, beidh feidhm ag na ceanglais seo a leanas:
   (a) maidir le priacal ráta úis ginearálta agus priacal um raon difríochta creidmheasa, toimhdeoidh na hinstitiúidí, i gcás gach airgeadra, go leanfaidh ionstraim fholuiteach na bhfachtóirí priacail luaineachta, ar ina leith a dhéantar priacal vega a ríomh, dáileadh lognormalach nó normalach sna samhlacha praghsála a úsáidtear do na hionstraimí sin;
   (b) maidir le priacal cothromais, priacal tráchtearraí agus priacal malairte eachtraí, toimhdeoidh na hinstitiúidí go leanfaidh ionstraim fholuiteach na bhfachtóirí priacail luaineachta, ar ina leith a dhéantar priacal vega a ríomh, dáileadh lognormalach sna samhlacha praghsála a úsáidtear do na hionstraimí.
   4. Déanfaidh institiúidí na híogaireachtaí uile seachas na híogaireachtaí ar choigeartuithe luachála creidmheasa a ríomh.

   5. De mhaolú ar mhír 1, faoi réir cead a fháil ó na húdaráis inniúla, féadfaidh institiúid sainmhínithe malartacha ar íogaireachtaí priacail deilte a úsáid chun na ceanglais cístí dílse maidir le suíomh leabhair trádála a ríomh faoin gCaibidil seo ar choinníoll go gcomhlíonfaidh an institiúid na coinníollacha uile seo a leanas:
   (a) úsáidtear na sainmhínithe malartacha sin chun críocha bainistithe priacail inmheánaigh agus chun brabúis agus caillteanais a thuairisciú don ardbhainistíocht, ar tuairisciú é sin a dhéanfaidh aonad neamhspleách rialaithe phriacail laistigh den institiúid;
   (b) léireoidh an institiúid gur iomchuí na sainmhínithe malartacha seo chun na híogaireachtaí ábhartha maidir leis an suíomh a ghabháil ná na foirmlí a leagtar amach san Fhoroinn seo agus nach bhfuil aon difear ábharthach idir na híogaireachtaí a thagann astu agus na foirmlí sin.
   6. De mhaolú ar mhír 1, faoi réir cead a fháil ó na húdaráis inniúla, féadfaidh institiúid íogaireachtaí vega a ríomh ar bhonn claochlú líneach sainmhínithe malartacha ar íogaireachta chun na ceanglais cístí dílse maidir le suíomh leabhair trádála a ríomh faoin gCaibidil seo, ar choinníoll go gcomhlíonfaidh an institiúid an dá choinníoll seo a leanas:
   (a) úsáidfear na sainmhínithe malartacha sin chun críocha bainistithe phriacail inmheánaigh agus chun brabúis agus caillteanais a thuairisciú don ardbhainistíocht, ar tuairisciú é sin a dhéanfaidh aonad neamhspleách rialaithe phriacail laistigh den institiúid;
   (b) léireoidh an institiúid gur iomchuí na sainmhínithe malartacha seo chun na híogaireachtaí ábhartha maidir leis an suíomh a ghabháil ná na foirmlí a leagtar amach san Fhoroinn seo agus gur léiriú é an claochlú líneach dá dtagraítear sa chéad fhomhír ar íogaireacht priacail vega.

Roinn 4

An forlíontán priacail iarmharaigh

Airteagal 325u

Ceanglais cistí dílse le haghaidh priacail iarmharacha

   1. I dteannta leis na ceanglais cistí dílse maidir le priacal margaidh a leagtar amach i Roinn 2, cuirfidh institiúidí ceanglais cistí dílse breise i bhfeidhm maidir le hionstraimí atá ar ris ar phriacail iarmharacha i gcomhréir leis an Airteagal seo.
   2. Measfar gur ionstraimí ar ris ar phriacail iarmharacha iad ionstraimí a chomhlíonfaidh aon cheann de na coinníollacha seo a leanas:
   (a) tagraíonn an ionstraim d'ionstraim fholuiteach choimhthíoch, rud a chiallaíonn chun críocha na Caibidle seo, ionstraim leabhair trádála lena dtagraítear do nó cuaire faoin modh íogaireacht-bhunaithe a leagtar amach i Roinn 2 nó faoi na ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal mainneachtana a leagtar amach i Roinn 5;
   (b) iompraíonn an ionstraim priacal iarmharach eile, rud a chiallaíonn, chun críocha na Caibidle seo, aon cheann de na hionstraimí seo a leanas:
   (i) ionstraimí atá faoi réir ceanglais cistí dílse i gcomhair priacail vega agus cuaire faoin modh íogaireacht-bhunaithe a leagtar amach i Roinn 2 agus as a dtagann dea-thorthaí nach féidir aithris a dhéanamh orthu mar chomhcheangal líneach finideach de chéadroghanna loma le praghas cothromais foluiteach aonair, praghas tráchtearraí, ráta malairte, praghas banna, praghas um babhtáil mainneachtana creidmheasa nó babhtáil ráta úis;
   (ii) ionstraimí ar suíomh urrúsúcháin iad a áirítear i ACTP, dá dtagraítear in Airteagal 325(6); ní bhreathnófar ar fháluithe a áirítear i ACTP, dá dtagraítear in Airteagal 325(8).
   3. Déanfaidh institiúidí na ceanglais cistí dílse breise dá dtagraítear i mír 1 a ríomh mar shuim ollmhéideanna barúlacha na n-ionstraimí dá dtagraítear i mír 2 iolraithe faoi na hualuithe priacail seo a leanas:
   (a) 1,0 % i gcás na hionstraime dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 2;
   (b) 0,1 % i gcás na hionstraime dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 2.
   4. De mhaolú ar mhír 1, ní dhéanfaidh institiúid an ceanglas cistí dílse a chur i bhfeidhm maidir le priacail iarmharacha ar ionstraim a chomhlíonann aon cheann de na coinníollacha seo a leanas:
   (a) tá an ionstraim liostaithe ar mhalartán aitheanta;
   (b) tá an ionstraim i dteideal imréiteach lárnach i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 648/2012;
   (c) déanann an ionstraim phriacail margaidh suímh eile sa leabhar trádála a fhritháireamh go hiomlán, agus sa chás sin beidh díolúine ag an dá shuíomh leabhar trádála lánchomhréireacha ón gceanglas cistí dílse i gcomhair priacail iarmharacha.
   5. Déanfaidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a cheapadh le sonrú cad is ionstraim fholuiteach choimhthíoch ann agus cé na hionstraimí ar ionstraimí risíochta ar phriacail iarmharacha iad chun críocha mhír 2.

Agus na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin á gceapadh aige, déanfaidh ÚBE ▌scrúdú ar cheart priacal fadsaolaí, an aimsir, tubaistí nádúrtha agus luaineacht a réadófar sa todhchaí a mheas mar ionstraimí foluiteacha coimhthíocha.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoi cheann ... [dhá bhliain ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo].

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Roinn 5

Na ceanglais cistí dílse i gcomhair ▌priacal mainneachtana

Airteagal 325v

Sainmhínithe agus forálacha ginearálta

   1. Chun críocha na Roinne seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:
   (a) ciallaíonn 'risíocht ghearrthéarmach' gur gnóthachan don institiúid is toradh le mainneachtain eisitheora nó grúpa eisitheoirí, gan beann ar an gcineál ionstraime nó idirbhirt lena gcruthaítear an risíocht;
   (b) ciallaíonn 'risíocht fhadtéarmach' gur caillteanas don institiúid is toradh le mainneachtain eisitheora nó grúpa eisitheoirí, gan beann ar an gcineál ionstraime nó idirbhirt lena gcruthaítear an risíocht;
   (c) ciallaíonn 'ollmhéid na mainneachtana gan choinne (ollmhéid JTD)' méid measta an ghnóthachain nó an chaillteanais a thiocfadh as mainneachtain féichiúnaí maidir le risíocht ar leith;
   (d) ciallaíonn 'glanmhéid na mainneachtana gan choinne (glanmhéid JTD)' méid measta an ghnóthachain nó an chaillteanais a thabhódh institiúid mar gheall ar mainneachtain féichiúnaí ▌, tar éis fritháireamh a dhéanamh idir ollmhéideanna JTD,
   (e) ciallaíonn 'caillteanas i gcás mainneachtana' nó 'LGD' caillteanas i gcás mainneachtana an fhéichiúnaí maidir le hionstraim arna heisiúint ag an bhféichiúnaí sin arna shloinneadh mar sciar de mhéid bharúlach na hionstraime;
   (f) ciallaíonn 'ualú priacail mainneachtana' an céatadán lena léirítear dóchúlacht mainneachtana measta gach féichiúnaí, i gcomhréir le hacmhainneacht creidmheasa an fhéichiúnaí sin.
   2. Beidh feidhm ag ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal mainneachtana maidir le hionstraimí fiachais agus cothromais, ionstraimí díorthacha a bhfuil na hionstraimí sin a bhí ann cheana mar ionstraimí foluiteacha acu agus díorthaigh, a bhfuil éifeacht ar a ndea-thorthaí nó luachanna córa ag mainneachtain de chuid féichiúnaí nach contrapháirtí na hionstraime díorthaí féin. Déanfaidh institiúidí na ceanglais i gcomhair priacal mainneachtana ▌ a ríomh go leithleach maidir le gach ceann de na cineálacha ionstraime seo a leanas: neamhurrúsúcháin, urrúsúcháin nach gcumhdaítear le ACTP agus urrúsúcháin a chumhdaítear le ACTP. Is éard a bheidh sna ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal mainneachtana deiridh institiúide suim na dtrí comhpháirteanna sin.

Foroinn 1

Ceanglais cistí dílse ▌i gcomhair priacal mainneachtana le haghaidh neamhurrúsúchán

Airteagal 325w

Ollmhéideanna na mainneachtana gan choinne

   1. Déanfaidh institiúidí ollmhéideanna na mainneachtana gan choinne a ríomh maidir le gach risíocht fhadtéarmach ar ionstraimí fiachais mar a leanas:

JTDlong = max{LGD Vnotional + P&Llong + Adjustmentlong; 0}

nuair atá:

JTDlong = ollmhéid JTD le haghaidh na risíochta fadtéarmaí;

Vnotional = méid barúlach na hionstraime;

P&Llong = téarma a oiriúnaíonn do ghnóthachain nó caillteanais arna gcur san áireamh cheana ag an institiúid de bharr athruithe ar luach cóir na hionstraime lena gcruthaítear an risíocht fhadtéarmach; iontrálfar gnóthachain san fhoirmle le comhartha deimhneach agus caillteanais le comhartha diúltach; agus

Adjustmentlong = an méid a mhéadófaí nó a laghdófaí, de bharr struchtúr na hionstraime díorthaí, caillteanas na hinstitiúide i gcás mainneachtana i gcoibhneas le caillteanas iomlán na hionstraime foluite; iontrálfar méaduithe in Adjustmentlong agus comhartha deimhneach leo agus iontrálfar caillteanais agus comhartha diúltach leo.

   2. Déanfaidh institiúidí ollmhéideanna JTD a ríomh maidir le gach risíocht ghearrthéarmach ar ionstraimí fiachais mar a leanas:

JTDshort = min{LGD Vnotional + P&Lshort + Adjustmentshort; 0}

nuair atá:

JTDshort = ollmhéid JTD le haghaidh risíochta gearrthéarmaí

Vnotional = méid barúlach na hionstraime a iontrálfar san fhoirmle agus comhartha diúltach leis;

P&Lshort = téarma a oiriúnaíonn do ghnóthachain nó caillteanais arna gcur san áireamh cheana ag an institiúid de bharr athruithe ar luach cóir na hionstraime lena gcruthaítear an risíocht ghearrthéarmach; is le comhartha deimhneach a iontrálfar gnóthachain san fhoirmle agus is le comhartha diúltach a iontrálfar caillteanais; agus

Adjustmentshort = an méid a mhéadófaí nó a laghdófaí, de bharr struchtúr na hionstraime díorthaí, gnóthachan na hinstitiúide i gcás mainneachtana i gcoibhneas le caillteanas iomlán na hionstraime foluití; i gcás laghduithe, iontrálfar Adjustmentshort agus comhartha deimhneach leis, agus i gcás méaduithe, agus comhartha diúltach leis.

   3. Chun críche an ríomha a leagtar amach i mír 1 agus mír 2, beidh an méid seo a leanas in LGD i gcomhair ionstraimí fiachais a bhíonn le cur i bhfeidhm ag institiúidí:
   (a) sannfar LGD 100 % do risíochtaí ar ionstraimí fiachais neamhshinsearaigh;
   (b) sannfar LGD 75 % d'ionstraimí fiachais shinsearaigh;
   (c) sannfar LGD 25 % do risíochtaí ar bhannaí faoi chumhdach, dá dtagraítear in Airteagal 129.
   4. Chun críocha an ríomha a leagtar amach i mír 1 agus mír 2, déanfar méideanna barúlacha a chinneadh mar seo a leanas:
   (a) is éard atá sa mhéid barúlach i gcás ionstraimí fiachais luach ainmniúil na hionstraime fiachais ▌;
   (b) is éard atá sa mhéid barúlach i gcás ionstraimí díorthacha ag a bhfuil urrúis fiachais fholuiteacha méid barúlach na hionstraime díorthaí.
   5. Maidir le risíochtaí ar ionstraimí cothromais, déanfaidh institiúidí ollmhéideanna JTD a ríomh leis na foirmlí seo a leanas, seachas na foirmlí dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2:

JTDlong = max{LGD V + P&Llong + Adjustmentlong; 0}

JTDshort = min{LGD V + P&Lshort + Adjustmentshort; 0}

nuair atá:

JTDlong = ollmhéid JTD le haghaidh na risíochta fadtéarmaí;

JTDshort = ollmhéid JTD le haghaidh risíochta gearrthéarmaí; agus

V = luach cóir an chothromais, nó i gcás ionstraimí díorthacha ag a bhfuil cothromais fholuiteacha, luach cóir an chothromais fholuitigh.

   6. Sannfaidh institiúidí LGD 100 % d'ionstraimí cothromais chun críocha an ríomha a leagtar amach i mír 5.
   7. I gcás risíochtaí ar phriacal mainneachtana a thagann ó ionstraimí díorthacha nach bhfuil baint ag a ndea-thorthaí i gcás mhainneachtana an fhéichiúnaí le méid barúlach ionstraime ar leith arna heisiúint ag an bhféichiúnaí sin nó le LGD an fhéichiúnaí nó le hionstraim arna heisiúint ag an bhféichiúnaí sin, déanfaidh institiúidí modheolaíochtaí malartacha a úsáid chun ollmhéideanna JTD a mheas i gcomhréir le hAirteagal 325v.
   8. Ceapfaidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála d'fhonn na nithe seo a leanas a shonrú:
   (a) an dóigh a bhfuil institiúidí le méideanna JTD a ríomh maidir le cineálacha difriúla ionstraimí i gcomhréir leis an Airteagal seo ▌;
   (b) na modheolaíochtaí malartacha atá le húsáid ag institiúidí chun críocha ollmhéideanna JTD a mheas dá dtagraítear i mír 7.
   (c) méideanna barúlacha ionstraimí seachas na cinn dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) de mhír 4.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoi cheann ... [dhá bhliain ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo].

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 325x

Glanmhéideanna na mainneachtana gan choinne

   1. Déanfaidh institiúidí na glanmhéideanna JTD a ríomh trí ollmhéideanna JTD risíochtaí gearrthéarmacha agus risíochtaí fadtéarmacha a fhritháireamh. Ní fhéadfar fritháireamh a dhéanamh ach amháin idir risíochtaí ar a bhféichiúnaí céanna i gcás ina mbíonn an tsinsearacht chéanna nó sinsearacht níos ísle ag na risíochtaí gearrthéarmacha ná na risíochtaí fadtéarmacha.
   2. Beidh an fritháireamh iomlán nó páirteach, ag brath ar aibíochtaí na risíochtaí fritháirimh.
   (a) Déanfar fritháireamh iomlán i gcás ina mbíonn aibíochtaí de thréimhse bliana nó níos mó ag na risíochtaí fritháirimh.
   (b) Beidh an fritháireamh páirteach i gcás ina mbíonn aibíocht níos lú ná bliain amháin ag ceann de na risíochtaí fritháirimh, agus sa chás sin, déanfar méid JTD gach risíochta a bhfuil risíocht níos lú ná bliain amháin aige a iolrú faoi choibhneas aibíocht na risíochta i dtaca le bliain amháin.
   3. I gcás nach bhféadtar fritháireamh a dhéanamh beidh ollmhéideanna JTD cothrom le glanmhéideanna JTD i gcás risíochtaí a bhfuil aibíochtaí de thréimhse bliana nó níos mó acu. Déanfar ollmhéideanna JTD a bhfuil aibíochtaí acu ar lú ná bliain iad a iolrú faoi choibhneas aibíocht na risíochta i dtaca le bliain amháin, agus iosráta trí mhí i gceist, chun glanmhéideanna JTD a ríomh.
   4. Chun críche mhír 2 agus mhír 3, déanfar aibíochtaí na gconarthaí díorthacha, seachas aibíochtaí a n-ionstraimí foluiteacha, a mheas. Déanfar aibíocht bliana nó trí mhí a shannadh do risíochtaí ar chothromas airgid thirim, ar rogha na hinstitiúide.

Airteagal 325y

Ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal mainneachtana a ríomh

   1. Déanfar glanmhéideanna JTD, gan beann ar an gcineál contrapháirtí, a iolrú faoi na hualuithe priacail mainneachtana a chomhfhreagraíonn dá gcáilíocht chreidmheasa, mar a leagtar amach i dTábla 2:

Tábla 2

Catagóir cáilíochta creidmheasa

Ualú priacail mainneachtana

Beart cáilíochta creidmheasa 1

0.5 %

Beart cáilíochta creidmheasa 2

3 %

Beart cáilíochta creidmheasa 3

6 %

Beart cáilíochta creidmheasa 4

15 %

Beart cáilíochta creidmheasa 5

30 %

Beart cáilíochta creidmheasa 6

50 %

Gan rátáil

15 %

Mainnithe

100 %

   2. Risíochtaí a bhfaigheadh ualú priacail 0 % faoin gCur Chuige Caighdeánaithe maidir le priacal creidmheasa i gcomhréir le Caibidil 2 de Theideal II, gheobhaidh siad ualú priacail mainneachtana 0 % do na ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal mainneachtana.
   3. Déanfar glanmhéideanna ualaithe JTD a shannadh do na buicéid seo a leanas: corparáidí, flaithiúnais, agus rialtais áitiúla/bardais.
   4. Déanfar glanmhéideanna ualaithe JTD a chomhiomlánú le gach buicéad i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000148.png

DRCb = an ceanglas cistí dílse i gcomhair an phriacail mhainneachtana do bhuicéad b;

nuair atá:

i = an t-innéacs a léiríonn ionstraim a bhaineann le buicéad b;

RW = an t-ualach priacail; agusmaidir le priacal

WtS = coibhneas lena n-aithnítear leas le haghaidh gaolta fálaithe laistigh de bhuicéad, a dhéanfar a ríomh mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000149.png

Chun críocha DRCb agus WtS a ríomh, déanfar suimiú na suíomhanna fada agus na suíomhanna gearra a chomhiomlánú maidir le gach suíomh laistigh de bhuicéad, gan beann ar an gcéim cáilíochta creidmheasa ar a ndéantar na suíomhanna sin a leithdháileadh, chun na ceanglais cistí dílse um phriacal mainneachtana a bhaineann go sonrach le buicéid ar leith a fháil.

   5. Déanfar an ceanglas cistí dílse i gcomhair priacal mainneachtana maidir le hurrúsúcháin a ríomh mar shuim shimplí na gceanglas cistí dílse ar leibhéal an bhuicéid.

Foroinn 2

Ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal mainneachtana le haghaidh urrúsúchán nach n-áirítear i ACTP

Airteagal 325z

Méideanna na mainneachtana gan choinne

   1. Is éard a bheidh sna hollmhéideanna mainneachtana gan choinne i gcomhair risíochtaí urrúsúcháin a luach margaidh, nó, mura bhfuil fáil ar a luach margaidh, a luach cóir a chinnfear i gcomhréir leis an gcreat cuntasaíochta is infheidhme.
   2. Déanfar glanmhéideanna mainneachtana gan choinne a chinneadh trí ollmhéideanna mainneachtana fadtéarmacha gan choinne agus ollmhéideanna mainneachtana gearrthéarmacha gan choinne a fhritháireamh. Ní fhéadfar fritháireamh a dhéanamh ach amháin idir risíochtaí urrúsúcháin a bhfuil an comhthiomsú sócmhainní foluiteacha céanna acu agus ar leis an tráinse céanna iad. Ní cheadófar aon fhritháireamh idir risíochtaí urrúsúcháin a bhfuil comhthiomsuithe sócmhainní foluiteacha difriúla acu, fiú amháin i gcás inarb ionann na pointí astaithe agus na pointí dí-astaithe.
   3. I gcás inar féidir risíochtaí urrúsaithe eile atá ann cheana a aithris go hiomlán, trí risíochtaí urrúsúcháin atá ann cheana a dhí-chomhdhéanamh nó a chumasc, seachas gné na haibíochta, féadfar na risíochtaí a thiocfaidh as an dí‑chomhdhéanamh sin nó as an gcumasc sin a úsáid in ionad na risíochtaí urrúsúcháin atá ann cheana chun críche fritháirimh.
   4. I gcás inar féidir struchtúr tráinse iomláin risíochta urrúsúcháin atá ann cheana a aithris go hiomlán, trí risíochtaí atá ann cheana a dhí-chomhdhéanamh nó a chumasc in ainmneacha foluiteacha, féadfar na risíochtaí a thiocfaidh as an dí‑chomhdhéanamh sin nó as an gcumasc sin a úsáid in ionad na risíochtaí urrúsúcháin atá ann cheana chun críche fritháirimh. I gcás ina n-úsáidfear ainmneacha foluiteacha ar an dóigh sin, ní dhéanfar déileáil leo a thuilleadh mar phriacal mainneachtana neamh-urrúsúcháin.
   5. Beidh feidhm ag Airteagal 325x maidir le risíochtaí ar urrúsúcháin atá ann cheana agus maidir le risíochtaí urrúsúcháin a úsáidfear i gcomhréir le mír 3 nó le mír 4 den Airteagal seo. Is éard a bheidh sna haibíochtaí ábhartha aibíochtaí ábhartha na dtráinsí urrúsúcháin.

Airteagal 325aa

Ceanglas cistí dílse i gcomhair priacal mainneachtana le haghaidh urrúsúchán a ríomh

   1. Déanfar glanmhéideanna JTD risíochtaí urrúsúcháin a iolrú faoi 8 % den ualú priacail a bhfuil feidhm aige maidir leis an risíocht urrúsúcháin ábhartha, lena n-áirítear urrúsúcháin atá simplí, trédhearcach agus caighdeánaithe (STS), sa leabhar neamhthrádála i gcomhréir le hordlathas na gcineálacha cur chuige a leagtar amach i Roinn 3 de Chaibidil 5 de Theideal II agus gan beann ar an gcineál contrapháirtí.
   2. Cuirfear aibíocht bliana amháin i bhfeidhm ar gach tráinse i gcás ina ndéantar ualaí priacail a ríomh i gcomhréir leis an gCur Chuige Urrúsaithe Bunaithe ar Rátálacha Inmheánacha (SEC-IRBA) agus leis an gCur Chuige Urrúsaithe Bunaithe ar Rátálacha Seachtracha (SEC-ERBA).
   3. Déanfar méideanna JTD priacal-ualaithe le haghaidh risíochtaí urrúsúcháin airgid thirim a uasteorannú ar luach cóir an tsuímh.
   4. Déanfar glanmhéideanna JTD priacal-ualaithe a shannadh do na buicéid seo a leanas:
   (a) aon chomhbhuicéad amháin do na corparáidí go léir, gan beann ar an réigiún;
   (b) 44 bhuicéad éagsúla, is é sin buicéad amháin in aghaidh an réigiúin do gach ceann de an 11 aicme sócmhainne a shainmhínítear sa dara fomhír.

Chun críocha na chéad fhomhíre, is iad seo a leanas an 11 aicme sócmhainne: ABPC, iasachtaí /léasanna le haghaidh gluaisteáin, urrúis de bhun morgáistí cónaithe, cártaí creidmheasa, urrúis de bhun morgáistí tráchtála, oibleagáidí iasachta atá comhthaobhaithe, oibleagáid fiachais atá comhthaobhaithe-cearnaithe, fiontair bheaga agus mheánmhéide ('FBManna'), iasachtaí mic léinn, miondíol eile, mórdhíol eile. Is iad an Áise, an Eoraip, Meiriceá Thuaidh, agus an chuid eile den domhan na ceithre réigiún.

   5. Chun risíocht urrúsúcháin a shannadh do bhuicéad, braithfidh institiúidí ar aicmiú a úsáidtear go coitianta sa mhargadh. Ní dhéanfaidh institiúidí gach risíocht urrúsúcháin a shannadh ach do cheann amháin de na buicéid dá dtagraítear i mír 4. Aon risíocht neamhurrúsúcháin nach bhféadfaidh institiúid a shannadh do bhuicéad i gcomhair aicme sócmhainne nó réigiúin, déanfar an risíocht sin a shannadh don aicme sócmhainne dar teideal 'miondíol eile', 'mórdhíol eile' nó 'an chuid eile den domhan', faoi seach.
   6. Déanfar glanmhéideanna ualaithe JTD a chomhiomlánú laistigh de gach buicéad ar an dóigh chéanna a ndéantar maidir le risíochtaí neamhurrúsúcháin ar phriacal mainneachtana, agus an foirmle in Airteagal 325y(4) á úsáid, agus is as sin a gheofar an ceanglas cistí dílse i gcomhair priacal mainneachtana do gach buicéad.
   7. Déanfar an ceanglas deiridh cistí dílse i gcomhair priacal mainneachtana le haghaidh urrúsúchán nach n-áirítear i ACTP a ríomh mar shuim shimplí na gceanglas cistí dílse ar leibhéal an bhuicéid.

Foroinn 3

Ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal mainneachtana ▌maidir le hurrúsúcháin a áirítear i ACTP

Airteagal 325ab

Raon feidhme

   1. Maidir le ACTP, is éard a bheidh sna ceanglais cistí dílse an priacal mainneachtana i gcomhair risíochtaí urrúsúcháin agus i gcomhair fáluithe neamhurrúsúcháin. Déanfar na fáluithe sin a bhaint de ríomhanna an phriacail mainneachtana neamhurrúsúcháin. Ní bheidh aon éagsúlú idir na ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal mainneachtana do neamhurrúsúcháin, na ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal mainneachtana d'urrúsúcháin nach n-áirítear i ACTP agus na ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal mainneachtana d'urrúsúcháin a áirítear i ACTP.
   2. Maidir le díorthaigh chreidmheasa agus chothromais neamhurrúsaithe trádálaithe, déanfar méideanna JTD a chinneadh trí chur chuige trédhearcaithe a chur i bhfeidhm.

Airteagal 325ac

Méideanna mainneachtana gan choinne i gcomhair ACTP

   1. Chun críocha an Airteagail seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:
   (a) ciallaíonn 'dí-chomhdhéanamh le samhail luachála' go luachálfar comhdhéanamh aonainm neamhurrúsúcháin mar an difríocht idir luach neamhchoinníollach an urrúsúcháin agus luach coinníollach an urrúsúcháin ag glacadh leis go mainneoidh an t-aonainm sin le LGD 100 %;
   (b) ciallaíonn 'macasamhlú' go ndéantar an teaglaim tráinsí innéacs neamhurrúsúcháin aonair a chumasc chun tráinse eile den tsraith innéacs sin a mhacasamhlú, nó chun suíomh nach bhfuil i dtráinse sa tsraith innéacs a mhacasamhlú;
   (c) ciallaíonn 'dí-chomhdhéanamh' innéacs a mhacasamhlú trí urrúsúchán inarb ionann na risíochtaí sa chomhthiomsú agus na risíochtaí aonainm lena gcomhdhéantar an t-innéacs.
   2. Is éard a bheidh sna hollmhéideanna JTD i gcomhair risíochtaí urrúsúcháin agus i gcomhair risíochtaí neamhurrúsúcháin in ACTP a luach margaidh, nó, mura bhfuil fáil ar a luach margaidh, a luach cóir a chinnfear i gcomhréir leis an gcreat cuntasaíochta is infheidhme.
   3. Déileálfar le táirgí Nú mainneachtana mar tháirgí i dtráinsí a mbeidh na pointí astaithe agus na pointí dí-astaithe seo acu:
   (a) pointe astaithe = (N – 1) / Ainmneacha Iomlána;
   (b) pointe dí-astaithe = N / Ainmneacha Iomlána;

i gcás inarb é "Ainmneacha Iomlána" líon iomlán na n-ainmneacha sa bhascaed nó sa chomhthiomsú comhfhreagrach.

   4. Déanfar glanmhéideanna JTD a chinneadh trí ollmhéideanna JTD fadtéarmacha agus ollmhéideanna JTD gearrthéarmacha a fhritháireamh. Ní fhéadfar fritháireamh a dhéanamh ach amháin idir risíochtaí arb ionann iad ar gach dóigh ach amháin maidir le haibíocht. Ní fhéadfar fritháireamh a dhéanamh ach amháin sna cásanna seo a leanas:
   (a) maidir le hinnéacsanna, tráinsí innéacs agus tráinsí saincheaptha, féadfar fritháireamh a dhéanamh ar aibíochtaí sa chlann innéacs chéanna, sa tsraith innéacs chéanna agus sa tráinse innéacs céanna, faoi réir na bhforálacha maidir le risíochtaí ar lú ná bliain amháin iad mar a leagtar síos in Airteagal 325x; is féidir méideanna JTD fadtéarmacha agus méideanna JTD gearrthéarmacha, ar macasamhlaithe foirfe iad, a fhritháireamh trína ndí‑chomhdhéanamh i risíochtaí coibhéiseacha aonainm agus shamhail luachála á húsáid; i gcásanna den chineál sin beidh suim na n-ollmhéideanna JTD de chuid risíochtaí coibhéiseacha aonainm arna bhfáil trí dhí‑chomhdhéanamh cothrom le hollmhéid JTD na risíochta neamh‑dhí‑chomhdhéanta.
   (b) ní cheadófar fritháireamh, mar a leagtar síos i bpointe (a) é, trí dhí‑chomhdhéanamh maidir le hathurrúsúcháin nó le díorthaigh ar urrúsúcháin.
   (c) maidir le hinnéacsanna agus tráinsí innéacs, beidh fritháireamh indéanta ar aibíochtaí sa chlann innéacs chéanna, sa tsraith innéacs chéanna agus sa tráinse innéacs céanna trí mhacasamhlú nó trí dhí-chomhdhéanamh; i gcás ina mbeidh na risíochtaí fadtéarmacha agus na risíochtaí gearrthéarmacha coibhéiseach, seachas comhpháirt iarmharach aonair, ceadófar fritháireamh agus léireoidh glanmhéid JTD an risíocht iarmharach.
   (d) ní cheadófar tráinsí difriúla sa tsraith innéacs chéanna, i sraitheanna difriúla den innéacs céanna agus i gclanna innéacs difriúla a fhritháireamh ar a chéile.

Airteagal 325ad

Na ceanglais chistí dílse i gcomhair priacal mainneachtana le haghaidh ACTP a ríomh

   1. Déanfar glanmhéideanna JTD a iolrú:
   (a) i gcás táirgí i dtráinsí, faoi na hualuithe priacail mainneachtana atá comhfhreagrach lena gcáilíocht chreidmheasa mar a shainítear i mír (1) agus mír (2) d'Airteagal 325y;
   (b) i gcás táirgí nach bhfuil i dtráinsí, na hualuithe priacail mainneachtana dá dtagraítear in Airteagal 325aa(1).
   2. Déanfar glanmhéideanna priacal-ualaithe JTD a shannadh do bhuicéid a bhíonn comhfhreagrach le hinnéacs.
   3. Déanfar glanmhéideanna ualaithe JTD a chomhiomlánú le gach buicéad i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000150.png

nuair atá:

DRCb = an ceanglas cistí dílse maidir le priacalmaidir leis an bpriacal mainneachtana do bhuicéad b;

i = ionstraim atá i mbuicéad b; agus

WtSACTP = an cóimheas lena n-aithnítear tairbhe maidir le gaolta fálaithe laistigh de bhuicéad, a ríomhfar i gcomhréir leis an bhfoirmle WtS a leagtar amach in Airteagal 325y(4), ach trí úsáid a bhaint as suíomhanna fada agus gearra ar ACTP iomlán seachas ar na suíomhanna i mbuicéad ar leith amháin.

   4. Déanfaidh institiúidí na ceanglais cistí dílse um phriacal mainneachtana le haghaidh ACTP a ríomh tríd an bhfoirmle seo a leanas a úsáid:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000151.png

nuair:

DRCACTP = na ceanglais cistí dílse um phriacal mainneachtana le haghaidh ACTP; and

DRCb = na ceanglais cistí dílse um phriacal mainneachtana do bhuicéad b.

Roinn 6

Ualuithe priacail agus comhghaolta

Foroinn 1

Ualuithe priacail deilte agus comhghaolta

Airteagal 325ae

Ualuithe priacail do phriacal ráta úis ginearálta

   1. Maidir le hairgeadraí nach n-áirítear i bhfochatagóir na n-airgeadraí is leachtaí dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 325bd(7), déanfar ualaí priacail na n‑íogaireachtaí ar na fachtóirí priacail ráta saor ó phriacal do gach buicéad i dTábla 3 a shonrú de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 461a.

Tábla 3

Buicéad

Aibíocht

1

0,25 bliain

2

0,5 bliain

3

1 bhliain

4

2 bhliain

5

3 bliana

6

5 bliana

7

10 mbliana

8

15 bliana

9

20 bliain

10

30 bliain

   2. Déanfar ▌comhualú priacail a shonrú, sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 461a, do gach íogaireacht maidir le boilsciú agus do fhachtóirí priacail ar bhonn trasairgeadra araon.
   3. Maidir leis na hairgeadraí san fhochatagóir airgeadra is leachtaí dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 325bd(7) agus airgeadra intíre na hinstitiúide, is éard a bheidh in ualaí priacail na rátaí priacail saor ó phriacal na hualaí priacail dá dtagraítear i dTábla 3 arna roinnt ar 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000152.png.

Airteagal 325af

Comhghaolta laistigh de bhuicéad maidir le priacal ráta úis ginearálta

   1. An comhghaol idir dhá íogaireacht ualaithe ar na fachtóirí priacail ráta úis ginearálta WSk agus WSl laistigh den bhuicéad céanna, a bhfuil an aibíocht shannta chéanna acu ach a bhíonn comhfhreagrach le cuair dhifriúla, socrófar an comhghaol pkl sin ar 99,90 %.
   2. An comhghaol idir dhá íogaireacht ualaithe ar na fachtóirí priacail ráta úis ginearálta WSk agus WSl laistigh den bhuicéad céanna, a bhíonn comhfhreagrach leis an gcuar céanna, ach a bhfuil aibíochtaí difriúla acu, socrófar an comhghaol sin i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000153.png

nuair atá:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000154.png( 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000155.png faoi seach) = an aibíocht a bhaineann leis an ráta priacail saor ó phriacal;

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000156.png = 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000157.png

   3. An comhghaol idir dhá íogaireacht ualaithe ar na fachtóirí priacail ráta úis ginearálta WSk agus WSl laistigh den bhuicéad céanna, atá comhfhreagrach le cuair dhifriúla agus a bhfuil aibíochtaí difriúla acu, beidh an comhghaol ρkl sin cothrom leis an bparaiméadar comhghaoil mar a shainítear i mír 2 iolraithe faoi 99,90 %.
   4. Socrófar ar 40 % an comhghaol idir aon íogaireacht ualaithe ar leith ar na fachtóirí priacail ráta úis ginearálta WSk agus aon íogaireacht ualaithe ar leith ar na fachtóirí priacail boilscithe WSl.
   5. Socrófar ar 0 % an comhghaol idir aon íogaireacht ualaithe ar na fachtóirí ar bhonn trasairgeadra WSk agus aon íogaireacht ualaithe ar leith ar na fachtóirí priacail ráta úis ginearálta WSl, lena n-áirítear fachtóir priacail eile ar bhonn trasairgeadra.

Airteagal 325ag

Comhghaolta i mbuicéid difriúla i gcomhair priacal ráta úis ginearálta

   1. Déanfar an paraiméadar γbc = 50 % a úsáid chun fachtóirí priacail a bhaineann le buicéid éagsúla a chomhiomlánú.
   2. Déanfar an paraiméadar γbc = 80 % a úsáid chun fachtóir priacail ráta úis bunaithe ar airgeadra dá dtagraítear in Airteagal 325av(3) agus fachtóir priacail ráta úis bunaithe ar an euro a chomhiomlánú.

Airteagal 325ah

Ualuithe priacail i gcomhair an phriacail um raon difríochta creidmheasa le haghaidh neamhurrúsúchán

   1. Is ionann na hualuithe priacail do na híogaireachtaí ar fhachtóirí priacail um raon difríochta creidmheasa (neamhurrúsúcháin) i dtaca le gach aibíocht (0,5 bliain, 1 bhliain, 3 bliana, 5 bliana, 10 mbliana) laistigh de gach buicéad i dTábla 4:

Tábla 4

Uimhir buicéid

Cáilíocht creidmheasa

Earnáil

Ualú priacail

(pointí céatadáin)

1.

Uile

Rialtas láir, lena n-áirítear bainc ceannais, Ballstáit

0,50 %

2.

Céim cáilíochta creidmheasa 1 go 3

Rialtas láir, lena n-áirítear bainc ceannais, tríú tír, bainc forbartha iltaobhaí agus eagraíochtaí idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 117(2) nó Airteagal 118

0,5 %

3.

Rialtais réigiúnacha, údaráis áitiúla agus eintitis earnála poiblí

1,0 %

4

Eintitis san earnáil airgeadais, lena n-áirítear institiúidí creidmheasa atá ionchorpraithe nó bunaithe ag rialtas láir, rialtas réigiúnach nó údarás áitiúil nó iasachtóirí cur chun cinn

5,0 %

5.

Ábhair bhunúsacha, fuinneamh, scaireanna tionsclaíocha, talmhaíocht, monarú, mianadóireacht agus cairéalacht

3,0 %

6.

Earraí agus seirbhísí tomhaltais, iompar agus stóráil, gníomhaíocht seirbhíse tacaíochta agus riaracháin

3,0 %

7.

Teicneolaíocht, teileachumarsáid

2,0 %

8.

Cúram sláinte, fóntais, gníomhaíochtaí gairmiúla agus teicniúla

1,5 %

9.

Bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint ag institiúidí creidmheasa i mBallstáit

1,0 %

11.

Céim cáilíochta creidmheasa 4 go 6

Rialtas láir, lena n-áirítear bainc ceannais, tríú tír, bainc forbartha iltaobhaí agus eagraíochtaí idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 117(2) nó in Airteagal 118

 

12.

Rialtais réigiúnacha, údaráis áitiúla agus eintitis earnála poiblí

4.0 %

13.

Eintitis san earnáil airgeadais, lena n-áirítear institiúidí creidmheasa atá ionchorpraithe nó bunaithe ag rialtas láir, rialtas réigiúnach nó údarás áitiúil nó iasachtóirí cur chun cinn

12.0 %

14.

Ábhair bhunúsacha, fuinneamh, scaireanna tionsclaíocha, talmhaíocht, monarú, mianadóireacht agus cairéalacht

7.0 %

15.

Earraí agus seirbhísí tomhaltais, iompar agus stóráil, gníomhaíocht seirbhíse tacaíochta agus riaracháin

8.5 %

16.

Teicneolaíocht, teileachumarsáid

5.5 %

17.

Cúram sláinte, fóntais, gníomhaíochtaí gairmiúla agus teicniúla

5.0 %

18.

Earnáil eile

12.0 %

   2. Chun risíocht ar phriacal á sannadh d'earnáil, ▌ braithfidh institiúidí ar aicmiú a úsáidtear go coitianta sa mhargadh chun eisitheoirí a ghrúpáil de réir earnála. Déanfaidh institiúidí gach eisitheoir a shannadh do cheann amháin de na buicéid earnála i dTábla 4. Risíochtaí ar phriacal ó eisitheoir ar bith nach féidir le hinstitiúid a shannadh d'earnáil ar leith ar an gcaoi sin, déanfar na risíochtaí sin a shannadh do bhuicéad 18 i dTábla 4.

Airteagal 325ai

Comhghaolta laistigh de bhuicéad maidir le priacal um raon difríochta creidmheasa le haghaidh neamhurrúsúchán

   1. Socrófar an paraiméadar comhghaoil 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000158.png, idir dhá íogaireacht 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000159.png agus 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000160.png laistigh den bhuicéad céanna, mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000161.png= 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000162.png (name)20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000163.png (tenor)20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000164.png (basis)

[…]

beidh 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000165.png(name) cothrom le 1 i gcás inarb ionann an dá ainm de chuid íogaireachtaí k agus l, agus 35 % i gcásanna eile;

beidh 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000166.png(tenor) cothrom le 1 i gcás inarb ionann an dá rinn de chuid íogaireachtaí k agus l, agus 65 % i gcásanna eile;

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000167.png (basis) cothrom le 1 i gcás ina mbaineann an dá íogaireacht leis na cuair chéanna, agus 99,90 % i gcásanna eile.

   2. Ní bheidh feidhm ag na paraiméadair comhghaoil dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo maidir le buicéad 18 i dTábla 4 de Airteagal 325ah(1). Beidh an ceanglas caipitil maidir leis an bhfoirmle comhiomlánaithe priacail deilte cothrom le suim luachanna absalóideacha na nglaníogaireachtaí ualaithe a leithdháiltear ar bhuicéad 18:

Kb(bucket 18) = 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000168.png

Airteagal 325aj

Comhghaolta i mbuicéid difriúla i gcomhair priacail um raon difríochta creidmheasa le haghaidh neamhurrúsúchán

   1. Déanfar an paraiméadar comhghaoil γbc a bhfuil feidhm aige maidir le comhiomlánú na n-íogaireachtaí idir buicéid dhifriúla a shocrú mar a leanas:

γbc = γbc (rating)γbc (sector)

agus is amhlaidh an méid a leanas:

beidh γbc(rating) cothrom le 1 i gcás ina bhfuil an catagóir cáilíochta creidmheasa ag an dá bhuicéad sin (céim 1 go céim 3 nó céim 4 go céim 6 den cháilíocht chreidmheasa), agus 50 % i gcásanna eile. Chun críocha an ríomha sin, measfar go mbeidh an catagóir cáilíochta creidmheasa chéanna ag buicéad 1 agus atá ag buicéid a bhfuil céim cáilíochta creidmheasa 1 go céim cáilíochta creidmheasa 3 acu; agus

beidh γbc(sector) cothrom le 1 i gcás ina bhfuil an dá bhuicéad san earnáil chéanna, agus leis na céatadáin chomhfhreagracha a leagtar amach i dTábla 5 i gcásanna eile:

Tábla 5

Buicéad

1, 2 agus 11

3 agus 12

4 agus 13

5 agus 14

6 agus 15

7 agus 16

8 agus 17

9

1, 2 agus 11

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

3 agus 12

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

4 agus 13

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

5 agus 14

20 %

25 %

5 %

5 %

6 agus 15

25 %

5 %

15 %

7 agus 16

5 %

20 %

8 agus 17

5 %

9

 -

Airteagal 325ak

Ualuithe priacail i gcomhair urrúsúcháin phriacail um raon difríochta creidmheasa a áirítear i ACTP

Is ionann na hualuithe priacail do na híogaireachtaí ar fhachtóirí priacail um raon difríochta creidmheasa le haghaidh urrúsúchán a áirítear i ACTP i dtaca le gach aibíocht (0,5 bliain, 1 bhliain, 3 bliana, 5 bliana, 10 mbliana) laistigh de gach buicéad agus sonrófar iad do gach buicéad i dTábla 6 de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 461a:

Tábla 6

Uimhir buicéid

Cáilíocht creidmheasa

Earnáil

1

Uile

Rialtas láir, lena n-áirítear bainc ceannais, de chuid na mBallstát

2

Céim cáilíochta creidmheasa 1 go céim cáilíochta creidmheasa 3

Rialtas láir, lena n-áirítear bainc ceannais, tríú tír, bainc forbartha iltaobhaí agus eagraíochtaí idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 117(2) nó in Airteagal 118

3

Rialtais réigiúnacha, údaráis áitiúla agus eintitis earnála poiblí

4

Eintitis san earnáil airgeadais, lena n-áirítear institiúidí creidmheasa atá ionchorpraithe nó bunaithe ag rialtas láir, rialtas réigiúnach nó údarás áitiúil nó iasachtóirí cur chun cinn

5

Ábhair bhunúsacha, fuinneamh, scaireanna tionsclaíocha, talmhaíocht, monarú, mianadóireacht agus cairéalacht

6

Earraí agus seirbhísí tomhaltais, iompar agus stóráil, gníomhaíocht seirbhíse tacaíochta agus riaracháin

7

Teicneolaíocht, teileachumarsáid

8

Cúram sláinte, fóntais, gníomhaíochtaí gairmiúla agus teicniúla

9

Bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint ag institiúidí creidmheasa atá bunaithe i mBallstáit

10

Bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint ag institiúidí creidmheasa i dtríú tíortha

11

Céim cáilíochta creidmheasa 4 go céim cáilíochta creidmheasa 6

Rialtas láir, lena n-áirítear bainc ceannais, tríú tír, bainc forbartha iltaobhaí agus eagraíochtaí idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 117(2) nó Airteagal 118

 

12

Rialtais réigiúnacha, údaráis áitiúla agus eintitis earnála poiblí

 

13

Eintitis san earnáil airgeadais, lena n-áirítear institiúidí creidmheasa atá ionchorpraithe nó bunaithe ag rialtas láir, rialtas réigiúnach nó údarás áitiúil nó iasachtóirí cur chun cinn

 

14

Ábhair bhunúsacha, fuinneamh, scaireanna tionsclaíocha, talmhaíocht, monarú, mianadóireacht agus cairéalacht

 

15

 

Earraí agus seirbhísí tomhaltais, iompar agus stóráil, gníomhaíocht seirbhíse tacaíochta agus riaracháin

 

16

Teicneolaíocht, teileachumarsáid

 

17

Cúram sláinte, fóntais, gníomhaíochtaí gairmiúla agus teicniúla

 

18

Earnáil eile

 

Airteagal 325al

Comhghaolta i gcomhair urrúsúcháin phriacail raon difríochta creidmheasa a áirítear i ACTP

   1. Déanfar comhghaol priacail deilte 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000169.png a dhíorthú i gcomhréir le hAirteagal 325ai, ach amháin go mbeidh l 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000170.png(basis), chun críocha na míre seo, cothrom le 1 i gcás ina mbaineann an dá íogaireacht leis na cuair chéanna, agus cothrom le 99,90 % i gcásanna eile.
   2. Déanfar an comhghaol γbc a dhíorthú i gcomhréir le hAirteagal 325aj.

Airteagal 325am

Ualuithe priacail i gcomhair urrúsúcháin phriacail raon difríochta creidmheasa nach n-áirítear i ACTP

   1. Is ionann na hualuithe priacail do na híogaireachtaí ar fhachtóirí priacail um raon difríochta creidmheasa le haghaidh hurrúsúchán nach n-áirítear i ACTP i dtaca le gach aibíocht (0.05 bliain, 1 bhliain, 3 bliana, 5 bliana, 10 mbliana) laistigh de gach buicéad i dTábla 7 agus sonrófar iad do gach buicéad i dTábla 7 de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 461a:

Tábla 7

Uimhir buicéid

Cáilíocht creidmheasa

Earnáil

1

Céim cáilíochta Sinsear agus Creidmheasa 1 go 3

RMBS - Príomha

2

RMBS - Meán-Phríomha

3

RMBS - Fo-Phríomha

4

CMBS

5

Urrúis de bhun sócmhainní (ABS) — Iasachtaí do mhic léinn

6

ABS - Cártaí creidmheasa

7

ABS - Mótar

8

 

Oibleagáidí iasachta comhthaobhaithe (CLO) nach mbaineann le ACTP

9

Céim cáilíochta Neamhshinsear agus Creidmheasa 1 go 3

RMBS - Príomha

10

RMBS - Meán-Phríomha

11

RMBS - Fo-Phríomha

12

 

CMBS

13

ABS - Iasachtaí do mhic léinn

14

ABS - Cártaí creidmheasa

15

ABS - Mótar

16

Oibleagáidí iasachta nach mbaineann le ACTP atá comhthaobhaithe

17

Céim cáilíochta creidmheasa 4 go 6

RMBS - Príomha

18

RMBS - Meán-Phríomha

19

RMBS - Fo-Phríomha

20

CMBS

21

ABS - Iasachtaí do mhic léinn

22

ABS - Cártaí creidmheasa

23

ABS - Mótar

24

CLO nach mbaineann le ACTP

25

Earnáil eile

   2. Chun risíocht ar phriacal á sannadh d'earnáil, ▌ braithfidh institiúidí ar aicmiú a úsáidtear go coitianta sa mhargadh chun eisitheoirí a ghrúpáil de réir earnála. Déanfaidh institiúidí gach tráinse a shannadh do cheann amháin de na buicéid earnála i dTábla 7. Risíochtaí ar phriacal ó thráinse ar bith nach féidir le hinstitiúid a shannadh d'earnáil ar leith ar an gcaoi sin, déanfar na risíochtaí sin a shannadh do bhuicéad 25.

Airteagal 325an

Comhghaolta laistigh de bhuicéad i gcomhair urrúsúcháin phriacail raon difríochta creidmheasa nach n-áirítear i ACTP

   1. Idir dhá íogaireacht 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000171.png agus 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000172.png laistigh den bhuicéad céanna, socrófar an paraiméadar comhghaoil 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000173.png mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000174.png= 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000175.png (tranche)20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000176.png (tenor)20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000177.png (basis)

nuair is amhlaidh an méid a leanas:

beidh 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000178.png (tranche) cothrom le 1 i gcás ina bhfuil an dá ainm de chuid íogaireachtaí k agus l laistigh den bhuicéad céanna agus ina mbaineann siad leis an tráinse céanna urrúsúcháin (níos mó ná 80 % d'fhorluí i dtéarmaí barúlacha) agus cothrom le 40 % i gcásanna eile;

beidh 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000179.png(tenor) cothrom le 1 i gcás inarb ionann an dá rinn de chuid íogaireachtaí k agus l, agus cothrom le 80 % i gcásanna eile; agus

beidh 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000180.png (basis) cothrom le 1 i gcás ina mbaineann an dá íogaireacht leis na cuair chéanna, agus cothrom le 99,90 % i gcásanna eile.

   2. Ní bheidh feidhm ag na paraiméadair chomhghaoil dá dtagraítear i mír 1 maidir le buicéad 25. Beidh an ceanglas cistí dílse maidir leis an bhfoirmle chomhiomlánaithe priacail deilte laistigh de bhuicéad 25 cothrom le suim luachanna absalóideacha na nglaníogaireachtaí ualaithe a leithdháilfear ar an mbuicéad sin:

Kb(bucket 25) = 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000181.png

Airteagal 325ao

Comhghaolta i mbuicéid dhifriúla i gcomhair urrúsúcháin phriacail raon difríochta creidmheasa nach n-áirítear i ACTP

   1. Beidh feidhm ag an bparaiméadar comhghaoil γbc maidir le comhiomlánú na n‑íogaireachtaí idir buicéid dhifriúla agus déanfar é a shocrú ag 0 %.
   2. Suimeofar an ceanglas cistí dílse do bhuicéad 25 leis an gcaipiteal oll-leibhéil aicme phriacail, gan aon éagsúlú nó éifeachtaí fálaithe le buicéad ar bith eile a aithint.

Airteagal 325ap

Ualuithe priacail i gcomhair priacal cothromais

   1. Déanfar na hualuithe priacail do na híogaireachtaí ar fhachtóirí priacail maidir le rátaí cothromais agus rátaí athcheannaigh cothromais ▌ a shonrú do gach buicéad i dTábla 8 de bhun an ghníomh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 461a:

Tábla 8

Uimhir buicéid

Caipitliú margaidh

An Geilleagar

Earnáil

1

Mór

Geilleagar margaidh i mbéal forbartha

Earraí agus seirbhísí tomhaltais, iompar agus stóráil, gníomhaíochtaí seirbhíse tacaíochta agus riaracháin, cúram sláinte, fóntais

2

teileachumarsáid, scaireanna tionsclaíocha

3

Ábhair bhunúsacha, fuinneamh, talmhaíocht, monarú, mianadóireacht agus cairéalacht

4

 

 

Scaireanna airgeadais lena n-áirítear scaireanna airgeadais le taca rialtais, gníomhaíochtaí réadmhaoine, teicneolaíocht

5

 

Geilleagar sárfhorbartha

Earraí agus seirbhísí tomhaltais, iompar agus stóráil, gníomhaíochtaí seirbhíse tacaíochta agus riaracháin, cúram sláinte, fóntais

 

6

teileachumarsáid, scaireanna tionsclaíocha

 

7

Ábhair bhunúsacha, fuinneamh, talmhaíocht, monarú, mianadóireacht agus cairéalacht

 

8

Scaireanna airgeadais lena n-áirítear scaireanna airgeadais le taca rialtais, gníomhaíochtaí réadmhaoine, teicneolaíocht

 

9

Beag

Geilleagar margaidh i mbéal forbartha

Na hearnálacha go léir a thuairiscítear faoi bhuicéid uimhir 1, 2, 3 agus 4

 

10

Geilleagar sárfhorbartha

Na hearnálacha go léir a thuairiscítear faoi bhuicéid uimhir 5, 6, 7 agus 8

 

11

Earnáil eile

 

   2. Chun críocha an Airteagail seo, sonrófar sna caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear in Airteagal 325bd(7) céard is caipitliú margaidh beag agus céard is caipitliú margaidh mór ann.    3. Chun críocha an Airteagail seo, déanfaidh ÚBE dréachtchaighdeáin rialála theicniúla a cheapadh lena shonrú céard is geilleagar i mbéal forbartha agus céard is geilleagar lánfhorbartha ann.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoi cheann... [dhá bhliain ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

   4. Agus risíocht ar phriacal á sannadh d'earnáil acu,▌ braithfidh institiúidí ar aicmiú a úsáidtear go coitianta sa mhargadh chun eisitheoirí a ghrúpáil de réir earnála. Déanfaidh institiúidí gach eisitheoir a shannadh do cheann amháin de na buicéid earnála i dTábla 8, agus déanfaidh siad na heisitheoirí uile de chuid an tionscail chéanna a shannadh ar an earnáil chéanna. Risíochtaí ar phriacal ó eisitheoir ar bith nach féidir le hinstitiúid a shannadh d'earnáil ar leith ar an gcaoi sin, déanfar na risíochtaí sin a shannadh do bhuicéad 11 i dTábla 8. Déanfar eisitheoirí ilnáisiúnta nó il-earnála a shannadh do bhuicéad ar leith ar bhonn an réigiúin is mó lena mbaineann agus na hearnála ina n-oibríonn an t-eisitheoir cothromais.

Airteagal 325aq

Comhghaolta laistigh de bhuicéad i gcomhair priacail cothromais

   1. Déanfar paraiméadar comhghaoil priacail deilte ρkl idir dhá íogaireacht 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000182.png agus 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000183.png laistigh den bhuicéad céanna a shocrú ag 99,00 %, i gcás ina bhfuil ceann amháin ina híogaireacht ar spotphraghas cothromais agus ina bhfuil an ceann eile ina híogaireacht ar ráta athcheannaigh cothromais, i gcás ina mbaineann an dá cheann leis an ainm eisitheora cothromais céanna.
   2. I gcásanna eile seachas na cásanna dá dtagraítear i mír 1, déanfar an paraiméadar comhghaoil ρkl idir dhá íogaireacht 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000184.png agus 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000185.png ar spotphraghas cothromais laistigh den bhuicéad céanna a shocrú mar a leanas:
   (a) 15 % idir dhá íogaireacht laistigh den bhuicéad céanna a thagann faoin gcatagóir do chaipitliú margaidh mór, eacnamaíocht margaidh i mbéal forbartha (buicéad 1, 2, 3, nó 4);
   (b) 25 % idir dhá íogaireacht laistigh den bhuicéad céanna a thagann faoin gcatagóir do chaipitliú margaidh mór, geilleagar sárfhorbartha (buicéad 5, 6, 7, nó 8);
   (c) 7,5 % idir dhá íogaireacht laistigh den bhuicéad céanna a thagann faoin gcatagóir do chaipitliú margaidh beag, eacnamaíocht margaidh i mbéal forbartha (buicéad 9);
   (d) 12,5 % idir dhá íogaireacht laistigh den bhuicéad céanna a thagann faoin gcatagóir do chaipitliú margaidh beag, geilleagar sárfhorbartha (buicéad 10).
   3. Déanfar an paraiméadar comhghaoil ρkl idir dhá íogaireacht 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000186.png agus 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000187.png ar ráta athcheannaigh cothromais laistigh den bhuicéad céanna a shocrú i gcomhréir le mír 2.
   4. Idir dhá íogaireacht 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000188.png agus 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000189.png laistigh den bhuicéad céanna i gcás inar íogaireacht ar spotphraghas cothromais ceann amháin agus inar íogaireacht ar ráta athcheannaigh cothromais an ceann eile agus ina mbaineann an dá íogaireacht le hainm eisitheora cothromais difriúil, socrófar an paraiméadar comhghaoil ρkl ag na paraiméadair chomhghaoil a shonraítear i mír 2, iolraithe faoi 99,90 %.
   5. Ní bheidh feidhm ag na paraiméadair chomhghaoil a shonraítear i mír 1 go mír 4 maidir le buicéad 11. Beidh an ceanglas caipitil maidir leis an bhfoirmle chomhiomlánaithe phriacail deilte laistigh de bhuicéad 11 cothrom le suim luachanna absalóideacha na nglaníogaireachtaí ualaithe a leithdháiltear ar an mbuicéad sin:

Kb(bucket 11) = 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000190.png

Airteagal 325ar

Comhghaolta i mbuicéid dhifriúla i gcomhair priacal cothromais

   1. Beidh feidhm ag an bparaiméadar comhghaoil γbc maidir le comhiomlánú na n‑íogaireachtaí idir buicéid dhifriúla. Socrófar é ag 15 % i gcás inar buicéid as measc na gcinn dar uimhir 1 go 10 an dá bhuicéad sin.

Airteagal 325as

Ualuithe priacail i gcomhair priacal tráchtearraí

Déanfar na hualuithe priacail do na híogaireachtaí ar fhachtóirí priacail tráchtearraí a shonrú do gach buicéad i dTábla 9 de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 461a:

Tábla 9

Uimhir buicéid

Ainm buicéid

1

Fuinneamh - ábhair indóite sholadacha

2

Fuinneamh – ábhair indóite leachtacha

3

Fuinneamh - leictreachas agus carbóin a thrádáil

4

Lasta

5

Miotail – neamhlómhar

6

Ábhair indóite gásacha

7

Miotail lómhara (lena n-áirítear ór)

8

Gráin agus olashíol

9

Beostoc agus déiríocht

10

Táirgí boga agus táirgí talmhaíochta eile

11

Táirgí tráchtearraí eile

Airteagal 325at

Comhghaolta laistigh de bhuicéad i gcomhair priacail tráchtearraí

   1. Chun críocha an Airteagail seo, measfar gur tráchtearraí éagsúla aon dá thráchtearra i gcás inarb ann ar an margadh dhá chonradh nach bhfuil de dhifear eatarthu ach an tráchtearra foluiteach a bheidh le seachadadh in aghaidh gach conartha acu.
   2. Socrófar an paraiméadar comhghaoil 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000191.png, idir dhá íogaireacht 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000192.png agus 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000193.png laistigh den bhuicéad céanna, mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000194.png= 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000195.png (commodity)20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000196.png (tenor)20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000197.png (basis)

nuair is amhlaidh an méid a leanas:

beidh 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000198.png(commodity) cothrom le 1 i gcás inarb ionann an dá thráchtearra de chuid íogaireachtaí k agus l, agus beidh sé cothrom leis na comhghaoil laistigh de bhuicéad i dTábla 10 i gcásanna eile;

beidh 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000199.png(tenor) cothrom le 1 i gcás inarb ionann an dá rinn de chuid íogaireachtaí k agus l, agus cothrom le 99 % i gcásanna eile; agus

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000200.png (basis) cothrom le 1 i gcás gurb ionann suíomh seachadta thráchtearra an dá íogaireacht ▌, agus cothrom le 99,90 % i gcásanna eile.

   3. Is éard atá sna comhghaoil laistigh de bhuicéad 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000201.png (commodity) ná:

Tábla 10

Uimhir Buicéid

Ainm Buicéid

Comhghaolú

𝜌𝑘l (commodity)

1

Fuinneamh - ábhair indóite sholadacha

55 %

2

Fuinneamh – ábhair indóite leachtacha

95 %

3

Fuinneamh - leictreachas agus carbóin a thrádáil

40 %

4

Lasta

80 %

5

Miotail – neamhlómhar

60 %

6

Ábhair indóite gásacha

65 %

7

Miotail lómhara (lena n-áirítear ór)

55 %

8

Gráin agus olashíol

45 %

9

Beostoc agus déiríocht

15 %

10

Táirgí boga agus táirgí talmhaíochta eile

40 %

11

Táirgí tráchtearraí eile

15 %

   4. In ainneoin mhír 1, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:    (a) Measfar gur fachtóirí priacail tráchtearraí ar leithligh iad dhá fhachtóir priacail a leithdháiltear ar bhuicéad 3 i dTábla 10 agus a bhaineann le leictreachas a ghintear i réigiúin éagsúla nó a sheachadtar ag tréimhsí ama éagsúla faoin gcomhaontú conarthach;    (b) Measfar gur fachtóirí priacail tráchtearraí ar leithligh iad dhá fhachtóir priacail a leithdháiltear ar bhuicéad 4 i dTábla 10 agus a bhaineann le lasta i gcás ina mbíonn difríocht maidir lena mbealach lasta nó lena seachtain seachadta.

Airteagal 325au

Comhghaolta i mbuicéid difriúla i gcomhair priacal tráchtearraí

Déanfar an paraiméadar comhghaoil γbc a bhfuil feidhm aige maidir le comhiomlánú íogaireachtaí idir buicéid dhifriúla a shocrú é ag:

   (a) 20 % i gcás inar buicéid as measc na gcinn dar uimhir 1 go 10 an dá bhuicéad sin;
   (b) 0 % i gcás inarb é buicéad 11 ceachtar den dá bhuicéad sin.

Airteagal 325av

Ualaí priacail maidir le priacal malairte eachtraí

   1. Déanfar an t-ualú priacail do gach íogaireacht ar fhachtóirí priacail malairte eachtraí a shonrú sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 461a.
   2. Is éard a bheidh in ualú priacail na bhfachtóirí priacail malairte eachtraí maidir le péirí airgeadraí atá comhdhéanta den euro agus d'airgeadra Ballstáit atá páirteach i meicníocht an ráta malairte (MRM II), arb é sin an dara céim den aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta, ceann de na hualuithe seo a leanas:
   (a) an t-ualú priacail dá dtagraítear i mír 1 roinnte ar 3;
   (b) an uasluaineacht laistigh den bhanda luaineachta a chomhaontaigh an Ballstát agus an Banc Ceannais Eorpach go foirmiúil i gcás ina bhfuil an banda luaineachta sin níos cúinge ná an banda luaineachta a shainítear faoi MRM II.
   3. In ainneoin mhír 2, maidir le hualú priacail na bhfachtóirí priacail malairte eachtraí a bhaineann le hairgeadraí dá dtagraítear i mír 2 atá rannpháirteach in MRM II agus ag a mbeidh banda luaineachta, a comhaontaíodh go foirmiúil, a bheidh níos cúinge ná an banda caighdeánach (is é sin móide nó lúide 15 %), beidh sé comhionann le céatadán uasta na luaineachta laistigh den bhanda is cúinge sin.
   4. Is éard a bheidh in ualú priacail na bhfachtóirí priacail malairte eachtraí a chuimsítear san fhochatagóir péirí airgeadraí is leachtaí dá dtagraítear i bpointe (c) de 325bd(7) an t-ualú priacail dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo roinnte ar 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000202.png.
   5. I gcás ina léirítear le sonraí ráta malairte laethúil na dtrí bliana roimhe sin gur péire tairiseach é péire airgeadraí atá comhdhéanta den Euro agus d'airgeadra Ballstáit nach Euro é an t-airgeadra sin, agus go bhféadfaidh an institiúid sin raon tairisceana is atairisceana nialais a bhaint amach i gcónaí i leith gach trádála faoi seach a bhaineann leis an bpéire airgeadra sin, féadfaidh an institiúid, ar choinníoll go bhfaighidh sí cead sainráite óna húdarás inniúil, an t-ualú priacail dá dtagraítear i mír 1 a chur i bhfeidhm roinnte ar 2.

Airteagal 325aw

Comhghaolta maidir le priacal malairte eachtraí

Beidh feidhm ag paraiméadar comhghaoil aonfhoirmeach γbc ar cothrom é 60 % maidir le comhiomlánú na n-íogaireachtaí ar mhalairt eachtrach.

Foroinn 2

Ualaí priacail cuaire agus vega agus comhghaolta

Airteagal 325ax

Ualuithe priacail cuaire agus vega

   1. Bainfidh fachtóirí priacail vega úsáid as na buicéid deilte dá dtagraítear i bhforoinn 1.
   2. Déanfar an t-ualú priacail i gcomhair fachtóir priacail vega 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000203.png ar leith a mheas mar sciar de luach reatha an fhachtóra phriacail sin k, lena léirítear luaineacht intuigthe ionstraime foluití, mar a thuairiscítear i Roinn 3.
   3. Déanfar an sciar dá dtagraítear i mír 2 a bheith ag brath ar leachtacht intuigthe gach cineál fachtóra priacail i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000204.png

nuair:

RWk = an t-ualú priacail i gcomhair fachtóir priacail vega k;

déanfar 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000205.pnga shocrú ag 55 %; agus

is é 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000206.png an tréimhse leachtachta rialála a bheidh le leagan síos agus gach fachtóir priacail vega 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000207.png á chinneadh. Cinntear 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000208.png, i gcomhréir leis an tábla seo a leanas:

Tábla 11

Aicme phriacail

LHrisk class

GIRR

60

CSR neamhurrúsúcháin

120

CSR urrúsúcháin (ACTP)(ACTP)

120

CSR urrúsúcháin (nach mbaineann le ACTP)

120

Cothromas (caidhp mhór)

20

Cothromas (caidhp bheag)

60

Tráchtearra

120

Malairt eachtrach

40

   4. Déanfar buicéid a úsáidtear i gcomhthéacs priacal deilte i bhForoinn 1 a úsáid sa chomhthéacs priacail chuaire mura shonraítear a mhalairt sa Chaibidil seo.    5. Maidir le fachtóirí priacail chuaire cothromais agus malairte eachtraí, is éard a bheidh sna hualaithe priacail chuaire athruithe coibhéiseacha cothrom leis na hualaí priacail deilte dá dtagraítear i bhForoinn 1.    6. Maidir le fachtóirí priacail cuaire tráchtearraí, raon difríochta creidmheasa nó ráta úis ginearálta, is éard a bheidh san ualú priacail cuaire athruithe comhthreomhara na reann go léir maidir le gach cuar ar bhonn an ualaithe phriacail deilte is airde dá dtagraítear i bhForoinn 1 maidir leis an aicme phriacail ábhartha.

Airteagal 325ay

Comhghaolta priacail cuaire agus vega

   1. Idir íogaireachtaí ar phriacal vega laistigh den bhuicéad céanna den phriacal ráta úis ghinearálta (RRUG), déanfar an paraiméadar kl a shocrú mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000209.png

beidh

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000210.png cothrom le 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000211.png i gcás ina socrófar 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000212.png ag 1 %, beidh 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000213.png agus 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000214.png cothrom le haibíochtaí na gcéadroghanna dá ndíorthaítear íogaireachtaí vega, arna sloinneadh mar líon blianta; agus

beidh 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000215.pngcothrom le 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000216.png, , i gcás ina bhfuil 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000217.png socraithe ar 1 %, beidh 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000218.png agus 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000219.png cothrom le haibíochtaí ionstraimí foluiteacha na gcéadroghanna dá ndíorthaítear íogaireachtaí vega, lúide aibíochtaí na gcéadroghanna comhfhreagracha, sloinnte sa dá chás mar líon blianta.

   2. Idir íogaireachtaí ar phriacal vega laistigh de bhuicéad de na haicmí priacail eile, déanfar an paraiméadar comhghaoil ρkl a shocrú mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000220.png

beidh

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000221.png cothrom leis an gcomhghaol deilte laistigh de bhuicéad a bhíonn cothrom leis an mbuicéad dá sannfaí fachtóirí priacail vega k agus l; agus

déanfar 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000222.png a shocrú i gcomhréir le mír 1.

   3. Maidir le híogaireachtaí priacail vega idir buicéid laistigh d'aicme phriacail (GIRR agus neamh-GIRR), déanfar na paraiméadair comhghaoil chéanna i gcomhair γbc, mar a shonraítear maidir le comhghaolta deilte i gcomhair gach aicme phriacail i Roinn 4, a úsáid i gcomhthéacs an phriacail vega.
   4. Ní aithneofar aon tairbhe éagsúlaithe nó fálaithe sa chur chuige caighdeánaithe idir fachtóirí priacail vega agus fachtóirí priacail deilte. Déanfar muirir phriacail vega agus muirir phriacail deilte a chomhiomlánú trí mhodh an tsuimithe shimplí.
   5. Is éard a bheidh sna comhghaolta cuaire líon cearnaithe na gcomhghaolta priacail deilte comhfhreagracha 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000223.png agus γbc dá dtagraítear i bhForoinn 1.

CAIBIDIL 1B

AN CUR CHUIGE MALARTACH SAMHLA INMHEÁNAÍ

Roinn 1

Cead agus ceanglais cistí dílse

Airteagal 325az

Cur chuige na samhla inmheánaí malartaí agus cead samhlacha inmheánacha malartacha a úsáid

   1. Níor cheart cur chuige na samhla inmheánaí malartaí mar a leagtar amach sa Chaibidil seo a úsáid ach amháin chun críocha an cheanglais tuairiscithe a leagtar síos in Airteagal 430b(3).
   2. Tar éis dóibh a fhíorú gur chomhlíon na hinstitiúidí na ceanglais a leagtar amach in Airteagail 325bh, 325bi agus 325bj, ceadóidh údaráis inniúla d'institiúidí a gceanglais cistí dílse féin do phunann na suíomhanna go léir arna sannadh do dheasca trádála a ríomh trí úsáid a bhaint as a samhlacha inmheánacha i gcomhréir le hAirteagal 325ba, ar choinníoll go gcomhlíonfar na ceanglais uile seo a leanas:
   (a) bunaíodh na deasca trádála i gcomhréir le hAirteagal 104b;
   (b) tá sé mínithe ag an institiúid don údarás inniúil cad chuige ar chuimsigh sí deasca trádála i raon feidhme chur chuige na samhla inmheánaí malartaí;
   (c) tá na ceanglais chúltástála dá dtagraítear in Airteagal 325bf(3) comhlíonta ag na deasca trádála don ▌bhliain ▌roimhe sin;
   (d) tá tuarascáil tugtha ag an ▌institiúid dá húdaráis inniúla maidir le torthaí cheanglas shannadh na mbrabús agus na gcaillteanas ('sannadh B&C ) le haghaidh na ndeasca trádála a leagtar amach in Airteagal 325bg ▌;
   (e) maidir le deasca trádála ar sannadh ceann amháin de na suíomhanna leabhair trádála dá dtagraítear in Airteagal 325bl, comhlíonann na deasca trádála na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 325bm maidir leis an tsamhail phriacail mainneachtana inmheánach;
   (f) níor sannadh aon suíomhanna urrúsúcháin ná aon suíomhanna ath‑urrúsúcháin do na deasca trádála.

Chun críocha phointe (b) den chéad fhomhír den mhír seo, ní bheidh sé ina dhreasacht gan deasca trádála a chuimsiú i raon feidhme chur chuige na samhla inmheánaí malartaí go mbeadh an ceanglas cistí dílse arna ríomh faoin gcur chuige malartach caighdeánaithe a leagtar amach i bpointe (a) d'Airteagal 325(3) níos ísle ná an ceanglas cistí dílse arna ríomh faoi chur chuige na samhla inmheánaí malartaí;

   3. Institiúidí a fuair cead cur chuige na samhla inmheánaí malartaí a úsáid, ▌tabharfaidh siad tuairisc do na húdaráis inniúla i gcomhréir le hAirteagal 430b(3).

   4. Tabharfaidh institiúid dar tugadh an cead dá dtagraítear i mír 2 a fógra gan mhoill dá húdaráis inniúla i gcás nach gcomhlíonfaidh ceann dá deasca trádála a thuilleadh ceann amháin, ar a laghad, de na ceanglais a leagtar amach sa mhír sin. Ní cheadófar a thuilleadh don institiúid an Caibidil sin a chur i bhfeidhm maidir le haon cheann de na suíomhanna a shanntar don deasc trádála sin agus déanfaidh sí na ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal margaidh a ríomh i gcomhréir leis an gcur chuige a leagtar amach i gCaibidil 1a maidir leis na suíomhanna uile a shanntar don deasc trádála sin ón dáta tuairiscithe is luaithe agus go dtí go léireoidh an institiúid do na húdaráis inniúla go bhfuil na ceanglais go léir a leagtar amach i mír 2 á gcomhlíonadh ag an deasc trádála.
   5. De mhaolú ar mhír 4, in imthosca neamhghnácha, féadfaidh údaráis inniúla cead a thabhairt d'institiúid leanúint dá samhlacha inmheánacha malartacha a úsáid chun críche ceanglais cistí dílse i gcomhair priacail margaidh deisce trádála a ríomh nach gcomhlíonann na coinníollacha a thuilleadh dá dtagraítear i bpointe (b) nó pointe (c) de mhír 2. Nuair a fheidhmeoidh údaráis inniúla an rogha sin, tabharfaidh siad fógra do ÚBE agus tabharfaidh siad bunús leis an gcinneadh sin.
   6. Maidir le suíomhanna a shanntar do na deasca trádála nach bhfuil an cead dá dtagraítear i mír 2 faighte ina dtaobh ag institiúid, déanfaidh an institiúid sin na ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal margaidh a ríomh i gcomhréir le Caibidil 1a den Teideal seo. Chun críocha an ríomha sin, déanfar na suíomhanna sin go léir a mheas ar bhonn leithleach mar phunann ar leithligh.

   7. Maidir le hathruithe ábhartha ar úsáid na samhlacha inmheánacha malartacha a bhfuil cead faighte ag institiúid lena n-úsáid, maidir le síneadh ar úsáid na samhlacha inmheánacha malartacha a bhfuil cead faighte ag an institiúid lena n-úsáid, agus maidir le hathruithe ábhartha ar rogha na hinstitiúidí d'fho-thacar na bhfachtóirí priacail insamhaltaithe dá dtagraítear in Airteagal 325bc(2), éileofar leis na hathruithe sin cead ar leithligh ó na húdaráis inniúla.

Cuirfidh na hinstitiúidí na húdaráis inniúla ar an eolas maidir leis na síntí agus na hathruithe uile ar fad a dhéanfar ar an úsáid a bhaintear as na samhlacha inmheánacha malartacha dá bhfuil cead faighte ag an institiúid.

   8. Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála d'fhonn na nithe seo a leanas a shonrú:
   (a) na coinníollacha faoina ndéanfar measúnú ar ábharthacht na síntí agus na n‑athruithe ar úsáid samhlacha inmheánacha malartacha agus ar athruithe ar bhfo-thacar na bhfachtóirí priacail insamhaltaithe dá dtagraítear in Airteagal 325bc;
   (b) an mhodheolaíocht mheasúnaithe faoina bhfíoróidh údaráis inniúla an gcomhlíonann institiúid na ceanglais a leagtar amach in Airteagail 325bh, 325bi, 325bn, 325bo agus 325bp.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoi cheann... [cúig bliana ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

   9. Déanfaidh ÚBE dréachtchaighdeáin rialála theicniúla a cheapadh chun na himthosca neamhghnácha a shonrú faoina bhféadfaidh údaráis inniúla cead a thabhairt d'institiúid an méid a leanas a dhéanamh:
   (a) leanúint dá samhlacha inmheánacha malartacha a úsáid chun críche ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal margaidh deisce trádála a ríomh nach gcomhlíonann na coinníollacha a thuilleadh dá dtagraítear i bpointe (d) de mhír 2 den Airteagal seo agus in Airteagal 325bg (1);
   (b) teorainn a chur leis an bhforlíontán go dtí an forlíontán a thagann ó róluaineachtaí de bhun athruithe iarthástála hipitéiseacha.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoi cheann... [cúig bliana ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo].

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 325ba

Ceanglais cistí dílse nuair a úsáidtear samhlacha inmheánacha

   1. Ríomhfaidh institiúid,a úsáideann samhail inmheánach mhalartach na ceanglais cistí dílse maidir le punann na suíomhanna uile a shannfar do na deasca trádála, ar tugadh, don institiúid sin, an cead ina dtaobh dá dtagraítear in Airteagal 325az(2), mar an luach ▌is airde de na luachanna seo a leanas:
   (a) suim na luachanna seo a leanas:
   (i) tomhas priacail easnaimh ionchasaigh na hinstitiúide le haghaidh an lae roimhe sin arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 325bb (ESt-1), agus
   (ii) tomhas priacail cáis struis na hinstitiúide don lá roimhe sin arna ríomh i gcomhréir le Roinn 5 (SS t-1); nó
   (b) suim na luachanna seo a leanas:
   (i) meánluach thomhas priacail easnaimh ionchasaigh laethúil na hinstitiúide arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 325bb do gach lá den seasca lá gnó roimhe sin (ESavg), arna iolrú faoin bhfachtóir iolrúcháin (mc) ▌; agus

   (ii) meánluach thomhas priacail cáis struis laethúil na hinstitiúide arna ríomh i gcomhréir le Roinn 5 do gach lá den seasca lá gnó roimhe sin (SSavg).
   2. Comhlíonfaidh institiúidí a bhfuil suíomhanna acu in ionstraimí fiachais thrádáilte agus cothromais a thagann faoi raon feidhme na samhla priacail mainneachtana inmheánaí agus a shanntar do na deasca trádála dá dtagraítear i mír 1, comhlíonfaidh siad ceanglas cistí dílse breise arna shloinneadh mar an luach is airde de na luachanna seo a leanas:
   (a) an ceanglas cistí dílse is déanaí maidir le priacalmaidir leis an bpriacal mainneachtana arna ríomh i gcomhréir le Roinn 3;
   (b) meán an mhéid dá dtagraítear i bpointe (a) thar an 12 sheachtain roimhe sin.

Roinn 2

Ceanglais ghinearálta

Airteagal 325bb

Tomhas priacail easnaimh ionchasaigh

   1. Ríomhfaidh institiúidí an tomhas priacail easnaimh ionchasaigh dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 325ba(1) d'aon dáta ar leith 't' agus d'aon phunann ar leith de shuíomhanna leabhair trádála mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000224.png

nuair:

ESt = an tomhas priacail easnaimh ionchasaigh;

i = innéacs lena léirítear na cúig chatagóir leathana d’fhachtóirí priacail arna liostú sa chéad cholún de Thábla 2 d'Airteagal 325bd;

UESt =an tomhas priacail easnaimh ionchasaigh neamhiallaithe arna ríomh mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000225.png

UESti = an tomhas easnaimh ionchasaigh neamhiallaithe don chatagóir fachtóra phriacail leathan i arna ríomh mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000226.png

ρ = an fachtóir comhghaoil maoirseachta i gcatagóirí priacail leathana; ρ = 50 %;

PEStRS = méid an easnaimh ionchasaigh pháirtigh a ríomhfar do na suíomhanna go léir sa phunann i gcomhréir le hAirteagal 325bc(2);

PEStRC = méid an easnaimh ionchasaigh pháirtigh a ríomhfar do na suíomhanna go léir sa phunann i gcomhréir le hAirteagal 325bc(3);

PEStFC = méid an easnaimh ionchasaigh pháirtigh a ríomhfar do na suíomhanna go léir sa phunann i gcomhréir le hAirteagal 325bc(4);

PEStRS,i = méid an easnaimh ionchasaigh pháirtigh do chatagóir fachtóra phriacail leathan i a ríomhfar do na suíomhanna go léir sa phunann i gcomhréir le hAirteagal 325bc(2);

PEStRC,i = méid an easnaimh ionchasaigh pháirtigh do chatagóir fachtóra phriacail leathan 'i' a ríomhfar do na suíomhanna go léir sa phunann i gcomhréir le hAirteagal 325bd(3); agus

PEStFC,i = méid an easnaimh ionchasaigh pháirtigh do chatagóir fachtóra phriacail leathan i a ríomhfar do na suíomhanna go léir sa phunann i gcomhréir le hAirteagal 325bc(4).

   2. Ní dhéanfaidh institiúidí cásanna suaite amach anseo a chur i bhfeidhm ach amháin ar thacar sonrach na bhfachtóirí priacail insamhaltaithe is infheidhme ar mhéid gach easnaimh ionchasaigh pháirtigh mar a leagtar amach in Airteagal 325bc agus méid gach easnaimh ionchasaigh pháirtigh á cinneadh maidir leis an tomhas priacail easnaimh ionchasaigh a ríomh i gcomhréir le mír 1.
   3. I gcás ina bhfuil fachtóir priacail insamhaltaithe amháin ar laghad a mapáladh ar an gcatagóir fachtóra phriacail leathan i i gcomhréir le hAirteagal 325bd in idirbheart amháin ar a laghad den phunann, déanfaidh institiúidí an beart easnaimh ionchasaigh neamhiallaithe don chatagóir fachtóra phriacail leathan i' a ríomh agus é a chur san áireamh san fhoirmle don tomhas priacail easnaimh ionchasaigh dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.
   4. De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh institiúid minicíocht ríomh thomhais easnaimh ionchasaigh neamhiallaithe UESti agus thomhais easnaimh ionchasaigh pháirtigh PEStRS,i, PEStRC,i agus PEStFC,i a laghdú maidir leis na catagóirí fachtóra phriacail leathana ó ríomh laethúil go ríomh seachtainiúil ar choinníoll go gcomhlíonfar an méid a leanas:
   (a) is féidir leis an institiúid a léiriú don údarás inniúil nach ndéantar gannmheastachán ar phriacal margaidh na suíomhanna leabhair trádála ábhartha agus tomhas easnaimh ionchasaigh neamhiallaithe UESti á ríomh;
   (b) is féidir leis an institiúid minicíocht ríomh UESti, PEStRS,i, PEStRC,i agus PEStFC,i a mhéadú ó ríomh seachtainiúil go ríomh laethúil i gcás ina gceanglóidh a údarás inniúil sin uirthi.

Airteagal 325bc

Ríomhanna easnaimh ionchasaigh pháirtigh

   1. Déanfaidh institiúidí méideanna uile na n-easnamh ionchasach páirteach dá dtagraítear in Airteagal 325bb(1) a ríomh mar a leanas:
   (a) ríomhanna laethúla méideanna na n-easnamh ionchasacha páirteacha;
   (b) ag an 97,5ú peircintíl, eatramh muiníne aonfhoircneach;
   (c) le haghaidh punann ar leith de shuíomhanna leabhair trádála, déanfaidh institiúid méid an easnaimh ionchasaigh pháirtigh ag am 't' a ríomh i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000227.png

nuair:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000228.png méid an easnaimh ionchasaigh pháirtigh ag am 't';

j = an t-innéacs lena léirítear na cúig thréimhse leachtachta a liostaítear sa chéad cholún de Thábla 1;

LHj = fad na dtréimhsí leachtachta ionchasacha j mar a shloinntear i laethanta i dTábla 1;

T = tréimhse ionchasach bunaidh i gcás T= 10 lá;

PESt(T) = méid an easnaimh ionchasaigh pháirtigh a chinntear trí chásanna suaite amach anseo a bhfuil tréimhse ama 10 lá acu a chur i bhfeidhm ar thacar sonrach fachtóirí priacail insamhaltaithe na suíomhanna sa phunann a leagtar amach i mír 2, mír 3 agus mír 4 i gcomhair méid gach easnaimh ionchasaigh pháirtigh dá dtagraítear in Airteagal 325bb(1) agus ar an tacar sonrach sin amháin; agus

PESt(T, j) = méid an easnaimh ionchasaigh pháirtigh a chinntear trí chásanna suaite amach anseo a bhfuil tréimhse ama 10 lá acu a chur i bhfeidhm ar thacar sonrach fachtóirí priacail insamhaltaithe na suíomhanna sa phunann a leagtar amach i mír 2, mír 3 agus mír 4 i gcomhair méid gach easnaimh ionchasaigh pháirtigh dá dtagraítear in Airteagal 325bb(1) agus dá bhfuil an tréimhse leachtachta éifeachtach, dá gcinntear i gcomhréir le hAirteagal 325bd(2), cothrom le LHj nó níos faide ná é.

Tábla 1

Tréimhse leachtachta

jj

Fad na tréimhse leachtacha j

(i laethanta)

1

10

2

20

3

40

4

60

5

120

   2. Chun críocha méideanna easnaimh ionchasaigh pháirtigh PEStRS agus PEStRS,i dá dtagraítear in Airteagal 325bb(1) a ríomh, déanfaidh institiúidí, i dteannta leis na ceanglais a leagtar amach i mír 1 den Airteagal seo, na ceanglais seo a leanas a chomhlíonadh:    (a) agus PEStRS á ríomh, ní dhéanfaidh institiúidí cásanna suaite amach anseo a chur i bhfeidhm ach amháin ar an bhfo-thacar d'fhachtóirí priacail insamhaltaithe na suíomhanna sa phunann, arna roghnú ag an institiúid, sa chaoi is go gcomhlíonfar an coinníoll seo ▌, agus go dtógfar an tsuim ó thréimhse an 60 lá gnó roimhe sin:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000229.png

Tabharfaidh institiúid nach gcomhlíonann an ceanglas a thuilleadh sa chéad alt den phointe seo fógra gan mhoill do na húdaráis inniúla, lena mbaineann, agus déanfaidh sí an fo-thacar de na fachtóirí priacail insamhaltaithe a uasdátú laistigh de dhá sheachtain chun an ceanglas sin a chomhlíonadh; i gcás, tar éis dhá sheachtain, inar mhainnigh an institiúid an ceanglas a chomhlíonadh, rachaidh an institiúid sin ar ais chuig an gcur chuige a leagtar amach i gCaibidil 1a chun na ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal margaidh maidir le deasca trádála áirithe, go dtí go bhféadfaidh an institiúid sin a léiriú don údarás inniúil go bhfuil sí ag comhlíonadh an cheanglais a leagtar amach sa chéad fho-alt den phointe seo;

   (b) agus PEStRS,i á ríomh, ní dhéanfaidh institiúidí cásanna suaite amach anseo a chur i bhfeidhm ach amháin ar an bhfo-thacar d'fhachtóirí priacail insamhaltaithe na suíomhanna sa phunann, arna roghnú ag an institiúid chun críche phointe (a) den mhír seo, agus ar mapáladh iad ar an gcatagóir fachtóra phriacail leathan i i gcomhréir le hAirteagal 325bd;
   (c) calabrófar na hionchuir sonraí a úsáidtear chun na cásanna suaite amach anseo a chinneadh arna gcur i bhfeidhm ar na fachtóirí priacail insamhaltaithe dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) do na sonraí stairiúla tréimhse leanúnaí struis airgeadais 12 mhí a shainaithneoidh an institiúid chun luach PEStRS a uasmhéadú. ▌Chun críche an tréimhse struis sin a aithint, úsáidfidh institiúidí tréimhse bhreathnaithe a thosóidh ar a laghad ón 1 Eanáir 2007, chun sástacht na n-údarás inniúla; agus
   (d) déanfar na hionchuir sonraí PEStRS,i a chalabrú don tréimhse struis 12 mhí atá sainaitheanta ag an institiúid chun críocha phointe (c).
   3. Chun críche méideanna easnamh ionchasacha páirteacha PEStRC agus PEStRC,i dá dtágraítear in Airteagal 325bb(1) a ríomh, déanfaidh institiúidí, i dteannta leis na ceanglais a leagtar amach i mír 1 den Airteagal seo, na ceanglais seo a leanas a chomhlíonadh:
   (a) agus PEStRC á ríomh, ní dhéanfaidh institiúidí cásanna suaite amach anseo a chur i bhfeidhm ach amháin ar an bhfo-thacar de d'fhachtóirí priacail insamhaltaithe na suíomhanna sa phunann dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 2;
   (b) agus PEStRC,i á ríomh, ní dhéanfaidh institiúidí cásanna suaite amach anseo a chur i bhfeidhm ach amháin ar an bhfo-thacar de shuíomhanna fachtóra phriacail insamhaltaithe sa phunann dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 2;
   (c) maidir leis na hionchuir sonraí a úsáidfear chun na cásanna suaite amach anseo a chinneadh a chuirfear i bhfeidhm ar na fachtóirí priacail insamhaltaithe dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) den mhír seo, calabrófar iad leis na sonraí stairiúla dá dtagraítear i bpointe (c) de mhír 4. Déanfar na sonraí sin a uasdátú ar bhonn míosúil ar a laghad.
   4. Chun críche méideanna easnaimh ionchasacha páirteacha PEStFC agus PEStFC,i dá dtagraítear in Airteagal 325bb(1) a ríomh, déanfaidh institiúidí, i dteannta leis na ceanglais a leagtar amach i mír 1 den Airteagal seo, na ceanglais seo a leanas a chomhlíonadh:
   (a) agus PEStFC á ríomh, déanfaidh institiúidí cásanna suaite amach anseo a chur i bhfeidhm ar fhachtóirí priacail insamhaltaithe uile na suíomhanna sa phunann;
   (b) agus PEStFC,i á ríomh, déanfaidh institiúidí cásanna suaite amach anseo a chur i bhfeidhm ar fhachtóirí priacail insamhaltaithe na suíomhanna sa phunann, ar mapáladh iad ar an gcatagóir fachtóra phriacail leathan i i gcomhréir le hAirteagal 325bd;
   (c) calabrófar na hionchuir sonraí a úsáidtear chun na cásanna suaite amach anseo a chinneadh arna gcur i bhfeidhm ar na fachtóirí priacail insamhaltaithe dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) do na sonraí stairiúla ón tréimhse 12 mhí roimhe sin; ▌i gcás ina mbeidh borradh suntasach i luaineacht praghsanna líon ábhartha d'fhachtóirí priacail insamhaltaithe i bpunann institiúide nach bhfuil i bhfo-thacar na bpriacal dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 2, féadfaidh údaráis inniúla ceanglas a chur ar institiúid sonraí stairiúla le haghaidh tréimhse ar giorra ná an 12 mhí roimhe sin í a úsáid, ach ní bheidh an tréimhse sin níos giorra ná tréimhse na sé mhí roimhe sin; tabharfaidh údaráis inniúla fógra do ÚBE maidir le cinneadh ar bith lena gcuirfear ceanglas ar institiúid sonraí stairiúla ó thréimhse ar giorra ná 12 mhí í a úsáid agus bunús a thabhairt leis an gcinneadh sin.
   5. Agus méid easnaimh ionchasaigh pháirtigh ar leith dá dtagraítear in Airteagal 325bc(1) a ríomh, coimeádfaidh institiúidí luachanna na bhfachtóirí priacail insamhaltaithe nach bhfuil de cheanglas orthu, faoi mhír 2, mír 3 agus mír 4 den Airteagal seo, cásanna suaite amach anseo a chur i bhfeidhm le haghaidh méid an easnaimh ionchasaigh pháirtigh sin.

Airteagal 325bd

Tréimhsí leachtachta

   1. Déanfaidh institiúidí gach fachtóir priacail suíomhanna a sannadh do dheasca trádála ar tugadh dóibh an cead ina leith dá dtagraítear in Airteagal 325az(2) nó atá i mbéal an cead sin a fháil ina leith, do cheann de na catagóirí leathana fachtóirí priacail arna liostú i dTábla 2, agus do cheann d'fhochatagóirí leathana na bhfachtóirí priacail arna liostú sa Tábla sin.
   2. Is éard a bheidh i dtréimhse leachtachta fachtóra phriacail de chuid na suíomhanna dá dtagraítear i mír 1 tréimhse leachtachta fhochatagóir leathan chomhfhreagrach na bhfachtóirí priacail ar ar mapáladh í.
   3. De mhaolú ar mhír 1 den Airteagal seo, maidir le deasc trádála ar leith, féadfaidh institiúid ceann amháin de thréimhse leachtachta is faide d'fhochatagóir leathan na bhfachtóirí priacail arna liostú i dTábla 1 d'Airteagal 325bc a chur in ionad na tréimhse leachtachta d'fhochatagóir na bhfachtóirí priacail leathain arna liostú i dTábla 2 den Airteagal seo. I gcás ina ndéanfaidh institiúid an cinneadh sin, beidh feidhm ag an tréimhse leachtachta is faide maidir le fachtóirí priacail insamhaltaithe uile na suíomhanna a sannadh don deasc trádála sin agus a mapáladh ar fhochatagóir leathan na bhfachtóirí priacail sin chun méideanna an easnaimh ionchasaigh pháirtigh a ríomh i gcomhréir le pointe (c) d'Airteagal 325bc(1).

Cuirfidh institiúid fógra chuig na húdaráis inniúla faoi na deasca trádála agus fochatagóirí leathana na bhfachtóirí priacail maidir lena gcinnfidh sí an láimhseáil dá dtagraítear sa chéad fhomhír a chur i bhfeidhm.

   4. Chun méideanna an easnaimh ionchasaigh pháirtigh a ríomh [...] i gcomhréir le pointe (c) d'Airteagal 325bc(1), déanfar tréimhse leachtachta éifeachtach d'fhachtóir priacail insamhaltaithe de chuid suíomh leabhair trádála ar leith a ríomh mar a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000230.png

nuair atá:

EffectiveLH = an tréimhse leachtacht éifeachtach;

Mat = aibíocht shuíomh an leabhair trádála;

SubCatLH = fad tréimhse leachtachta an fhachtóra phriacail insamhaltaithe arna chinneadh i gcomhréir le mír 1; agus

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000231.png = fad ceann amháin de na tréimhsí leachtachta a liostaítear i dTábla 1 d'Airteagal 325bc arb í an tréimhse leachtachta is gaire í os cionn aibíocht an tsuímh leabhair trádála.

   5. Áireofar airgeadraí atá comhdhéanta den euro agus den airgeadra de chuid Ballstát atá páirteach in MRM II i bhfochatagóir na bpéirí airgeadra is leachtaí laistigh de chatagóir leathan fhachtóir priacail malairte eachtraí Thábla 2.
   6. Fíoróidh institiúid chomh hiomchuí is atá an mhapáil dá dtagraítear i mír 1 ar bhonn míosúil ar a laghad.
   7. Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála d'fhonn na nithe seo a leanas a shonrú:
   (a) an chaoi ina ndéanfaidh institiúidí fachtóirí priacail na suíomhanna leabhair trádála dá dtagraítear i mír 1 a mhapáil ar chatagóirí leathana fachtóra phriacail agus fochatagóirí leathana fachtóra phriacail chun críche mhír 1;
   (b) na hairgeadraí lena gcomhdhéantar fochatagóir na n-airgeadraí is leachtaí i gcatagóir leathan fhachtóir priacail ráta úis Thábla 2;
   (c) na péirí airgeadraí lena gcomhdhéantar fochatagóir na bpéirí airgeadraí is leachtaí i gcatagóir leathan fhachtóir priacail malairte eachtraí Thábla 2;
   (d) sainmhínithe ar chaipitliú beag margaidh agus caipitliú mór margaidh i gcomhair fhochatagóir an phraghais cothromais agus na luaineachta de chatagóir leathan fhachtóir priacail cothromais Thábla 2;

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin ... [naoi mí tar éis an dáta a dtiocfaidh an Rialachán leasaitheach seo i bhfeidhm].

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Tábla 2

Catagóirí leathana fachtóra riosca

Fochatagóirí leathana fachtóra phriacail

Tréimhsí

leachtachta

Fad na tréimhse

leachtachta (i laethanta)

Ráta úis

Airgeadraí is leachtaí agus airgeadra náisiúnta

1

10

Airgeadraí eile (gan na hairgeadraí is leachtaí a chur san áireamh)

2

20

Luaineacht

4

60

Cineálacha eile

4

60

Raon

difríochta

creidmheasa

Rialtas láir, lena n-áirítear bainc ceannais, de chuid na mBallstát

2

20

Bannaí faoi chumhdach arna n‑eisiúint ag institiúidí creidmheasa atá bunaithe sna Ballstáit (Grád Infheistíochta)

2

20

Flaithiúnas (Grád infheistíochta)

2

20

Flaithiúnas (Ard toraidh)

3

40

Corparáideach (Grád infheistíochta)

3

40

Corparáideach (Ard toraidh)

4

60

Luaineacht

5

120

Cineálacha eile

5

120

Cothromas

Praghas cothromais (Caipitliú mór margaidh)

1

10

Praghas cothromais (Caipitliú beag margaidh)

2

20

Luaineacht (Caipitliú mór margaidh )

2

20

Luaineacht (Caipitliú mór margaidh )

4

60

Cineálacha eile

4

60

Malairt

Eachtrach

Péirí airgeadraí is leachtaí

1

10

Péirí airgeadraí eile (gan na hairgeadraí is leachtaí a chur san áireamh)

2

20

Luaineacht

3

40

Cineálacha eile

3

40

Tráchtearra

Praghas fuinnimh agus praghas astaíochtaí carbóin

2

20

Praghas miotail lómhair agus praghas miotail neamhfheiriúil

2

20

Praghsanna tráchtearraí eile (seachas praghas fuinnimh, praghas astaíochtaí carbóin, praghas miotail lómhair agus praghas miotail neamhfheiriúil)

4

60

Luaineacht fuinnimh agus luaineacht astaíochtaí carbóin

4

60

Luaineacht miotail lómhair agus luaineacht miotail neamhfheiriúil

4

60

Luaineachtaí tráchtearraí eile (seachas luaineacht fuinnimh, luaineacht astaíochtaí carbóin, luaineacht miotail lómhair agus luaineacht miotail neamhfheiriúil)

5

120

Cineálacha eile

5

120

Airteagal 325be

Insamhaltaitheacht na bhfachtóirí priacail a mheasúnú

   1. Déanfaidh institiúidí measúnú ▌ar insamhaltaitheacht fhachtóirí priacail uile na suíomhanna a sannadh do na deasca trádála ar tugadh dóibh an cead dá dtagraítear in Airteagal 325az(2) ina leith nó atá i mbéal an cead sin a fháil.
   2. Mar chuid den mheasúnú sin dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, déanfaidh institiúidí na ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal margaidh a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 325bk le haghaidh na bhfachtóirí priacail sin nach bhfuil insamhaltaithe.

   3. Déanfaidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt d'fhonn na critéir a shonrú lena ndéanfar measúnú, i gcomhréir le mír 1, cibé acu atá nó nach bhfuil na fachtóirí priacail insamhaltaithe agus d'fhonn minicíocht an mheasúnaithe sin a shonrú freisin.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin ... [naoi mí tar éis an dáta a dtiocfaidh an Rialachán leasaitheach seo i bhfeidhm].

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 325bf

Ceanglais cúltástála rialála agus fachtóirí iolrúcháin

   1. Chun críocha an Airteagail seo, ciallaíonn 'róluaineacht' athrú aon lae ar luach punainne atá comhdhéanta de na suíomhanna go léir a sannadh don deasc trádála ar athrú luacha é a sháraíonn an luach faoi phriacal gaolmhar a ríomhtar ar bhonn shamhail inmheánach mhalartach na hinstitiúide i gcomhréir leis na ceanglais seo a leanas:
   (a) beidh ríomh an luacha faoi phriacal faoi réir tréimhse shealbhaíochta dar fad lá amháin;
   (b) beidh feidhm ag cásanna suaití amach anseo maidir le fachtóirí priacail shuíomhanna na ndeasca trádála dá dtagraítear in Airteagal 325bg(3) agus measfar iad a bheith insamhaltaithe i gcomhréir le hAirteagal 325be;
   (c) ionchuir sonraí a úsáidtear chun na cásanna suaite amach anseo a chinneadh arna gcur i bhfeidhm ar na fachtóirí priacail insamhaltaithe, calabrófar iad leis na sonraí stairiúla dá dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 325bc(4);
   (d) mura luafar a mhalairt san Airteagal seo, bunófar samhail inmheánach mhalartach na hinstitiúide ar na toimhdí samhaltaithe céanna a úsáidtear chun an tomhas priacail easnaimh ionchasaigh a ríomh dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 325ba(1).
   2. Comhairfidh institiúidí róluaineachtaí laethúla ar bhonn cúltástáil ar na hathruithe iarbhír agus hipitéiseacha ar luach na punainne atá comhdhéanta de na suíomhanna go léir a sannadh don deasc trádála.
   3. Measfar go mbeidh na ceanglais chúltástála comhlíonta ag deasc trádála institiúide i gcás nach sárófar, le líon na róluaineachtaí don deasc trádála sin a tharla in imeacht an 250 lá gnó is déanaí, aon cheann de na nithe seo a leanas:
   (a) 12 róluaineacht don uimhir luacha faoi phriacal, arna ríomh ar eatramh muiníne aonfhoircneach 99ú peircintíl ar bhonn cúltástáil ar na hathruithe hipitéiseacha ar luach na punainne;
   (b) 12 róluaineacht don uimhir luacha faoi phriacal, arna ríomh ar eatramh muiníne aonfhoircneach 99ú peircintíl ar bhonn cúltástáil ar na hathruithe iarbhír ar luach na punainne;
   (c) 30 róluaineacht don uimhir luacha faoi phriacal, arna ríomh ar eatramh muiníne aonfhoircneach 97,5ú peircintíl ar bhonn cúltástáil ar na hathruithe hipitéiseacha ar luach na punainne;
   (d) 30 róluaineacht don uimhir luacha faoi phriacal, arna ríomh ar eatramh muiníne aonfhoircneach 97,5ú peircintíl ar bhonn cúltástáil ar na hathruithe iarbhír ar luach na punainne.
   4. Comhairfidh institiúidí róluaineachtaí aon lae i gcomhréir leis an méid seo a leanas:
   (a) beidh an chúltástáil ar athruithe hipitéiseacha ar luach na punainne bunaithe ar chomparáid idir luach deiridh lae na punainne agus, ag glacadh leis nach bhfuil athruithe ar shuíomhanna, luach na punainne ag deireadh an lae dár gcionn;
   (b) beidh an chúltástáil ar athruithe iarbhír ar luach na punainne bunaithe ar chomparáid idir luach deiridh lae na punainne agus luach iarbhír na punainne ag deireadh an lae dár gcionn cé is moite de tháillí agus de choimisiúin ▌;
   (c) comhairfear róluaineacht le haghaidh gach lae gnó nach bhfuil an institiúid in ann luach na punainne a mheasúnú dó nó nach bhfuil sí in ann uimhir an luacha faoi phriacal dá dtagraítear i mír 3 a ríomh dó;
   5. Ríomhfaidh institiúid, i gcomhréir le mír 6 agus mír 7 den Airteagal seo, an fachtóir iolrúcháin (mc) dá dtagraítear in Airteagal 325ba do phunann na suíomhanna go léir a sannadh do na deasca trádála ar tugadh an cead don institiúid sin samhlacha inmheánacha malartacha a úsáid dá dtagraítear in Airteagal 325az(2) ina leith. ▌
   6. Is éard a bheidh san fhachtóir iolrúcháin (mc) lánsuim luacha 1,5 móide forlíontán idir 0 agus 0,5 i gcomhréir le Tábla 3. Maidir leis an bpunann dá dtagraítear i mír 5, ríomhfar an forlíontán ar bhonn líon na róluaineachtaí a tharla le linn an 250 lá gnó is déanaí arna bhfianú le cúltástáil na hinstitiúide ar uimhir an luacha faoi phriacal a ríomhfar i gcomhréir le pointe (a) den fhomhír seo. Beidh ríomh an fhorlíontáin faoi réir na gceanglas seo a leanas:
   (a) is é an rud a bheidh i róluaineacht athrú aon lae i luach na punainne a sháraíonn uimhir ghaolmhar an luacha faoi phriacal arna ríomh le samhail inmheánach na hinstitiúide i gcomhréir leis an méid seo a leanas:
   (i) tréimhse shealbhaíochta aon lae;
   (ii) eatramh muiníne aonfhoircneach 99ú peircintíl;
   (iii) beidh feidhm ag cásanna suaití amach anseo maidir le fachtóirí priacail shuíomhanna na ndeasca trádála dá dtagraítear in Airteagal 325bg(3) agus a mheastar a bheith insamhaltaithe i gcomhréir le hAirteagal 325be;
   (iv) na hionchuir sonraí a úsáidtear chun na cásanna suaite amach anseo a chinneadh arna gcur i bhfeidhm ar na fachtóirí priacail insamhaltaithe, calabrófar iad leis na sonraí stairiúla dá dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 325bc(4);
   (v) mura luafar a mhalairt san Airteagal seo, bunófar samhail inmheánach na hinstitiúide ar na toimhdí samhaltaithe céanna a úsáidtear chun an tomhas priacail easnaimh ionchasaigh a ríomh dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 325ba(1).
   (b) Beidh líon na róluaineachtaí cothrom leis an líon is airde de na róluaineachtaí faoi na hathruithe hipitéiseacha agus iarbhír i luach na punainne;

Tábla 3

Líon na róluaineachtaí

Forlíontán

Níos lú ná 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

Os cionn 9

0,50

In imthosca eisceachtúla, féadfaidh údaráis inniúla teorainn a chur leis an bhforlíontán a thagann ó róluaineachtaí de bhun cúltástáil ar athruithe hipitéiseacha, nuair nach dtagann líon na róluaineachtaí faoi athruithe iarthástála iarbhír ó easpa sa tsamhail inmheánach..

   7. Déanfaidh na húdaráis inniúla faireachán ar a iomchuí a bheidh an fachtóir iolrúcháin dá dtagraítear i mír 5 agus ar a mhéid a chomhlíonfaidh deasca trádála na ceanglais chúltástála dá dtagraítear i mír 3. Déanfaidh institiúidí, gan mhoill, agus i gcás ar bith tráth nach déanaí ná cúig lá gnó tar éis do róluaineacht tarlú, fógra a thabhairt do na húdaráis inniúla faoi róluaineachtaí a thagann as a gclár cúltástála agus tabharfaidh siad míniú ar na luaineachtaí sin.
   8. De mhaolú ar mhíreanna 2 agus 6 den Airteagal seo, féadfaidh údaráis inniúla ceadú d'institiúid gan róluaineacht a chur san áireamh i gcás ina mbeidh athrú aon lae i luach a punainne, a sháróidh uimhir an luacha faoi phriacal a ríomhtar le samhail inmheánach na hinstitiúide, insannta d'fhachtóir priacail nach bhfuil insamhaltaithe. Chun an méid sin a chur i gcrích, léireoidh an institiúid dá húdaráis inniúla go bhfuil an tomhas priacail cáis struis a ríomhfar i gcomhréir le hAirteagal 325bk maidir leis an bhfachtóir priacail neamh-shamhaltaithe sin níos airde ná an difríocht dheimhneach san athrú idir luach phunann na hinstitiúide agus uimhir ghaolmhar an luacha faoi phriacal.
   9. Ceapfaidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála d'fhonn na gnéithe teicniúla a shonrú a chuirfear san áireamh sna hathruithe iarbhír agus hipitéiseacha ar luach punainne institiúide chun críocha an Airteagail seo.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin ... [naoi mí tar éis an dáta a dtiocfaidh an Rialachán leasaitheach seo i bhfeidhm].

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 325bg

Ceanglas sannta brabúis agus caillteanais

   1. Comhlíonfaidh deasc trádála institiúide na ceanglais sannta B&C i gcás ina gcomhlíonfaidh an deasc trádála sin na ceanglais a leagtar amach san Airteagal seo.
   2. Áiritheofar leis an gceanglas sannta B&C go mbeidh na hathruithe teoiriciúla ar luach punainne deisce trádála, bunaithe ar shamhail tomhais phriacail na hinstitiúide, gar go leor do na hathruithe hipitéiseacha ar luach phunann na deisce trádála, bunaithe ar shamhail phraghsála na hinstitiúide.
   3. Ach a gcomhlíonfaidh institiúid an ceanglas sannta brabúis agus caillteanais, maidir le gach suíomh de chuid deisce trádála ar leith, saineofar liosta cruinn d'fhachtóirí priacail a mheastar a bheith iomchuí chun fíorú a dhéanamh an gcomhlíonann an institiúid sin an ceanglas cúltástála a leagtar amach in Airteagal 325bf.
   4. Ceapfaidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála d'fhonn na nithe seo a leanas a shonrú:
   (a) na critéir atá riachtanach chun a áirithiú go mbeidh na hathruithe teoiriciúla ar luach punainne deisce trádála gar go leor do na hathruithe hipitéiseacha ar luach phunann na deisce trádála chun críocha mhír 2, agus forbairtí rialála idirnáisiúnta á gcur san áireamh;
   (b) na hiarmhairtí a thiocfaidh as d'institiúid, i gcás nach bhfuil na hathruithe teoiriciúla ar luach punainne deasc trádála gar go leor do na hathruithe hipitéiseacha ar luach punainne deasca trádála chun críocha mhír 2;
   (c) a mhinice a bheidh ar an institiúid an aitreabúideacht B&C a chur i gcrích;
   (d) na gnéithe teicniúla a chuirfear san áireamh sna hathruithe teoiriciúla agus hipitéiseacha ar luach punainne deasca trádála chun críocha an Airteagail seo;
   (e) an dóigh a gcaithfidh institiúidí a mbíonn an tsamhail inmheánach in úsáid acu na ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal margaidh a suíomhanna leabhair trádála uile a chomhiomlánú agus suíomhanna leabhair neamhthrádála atá faoi réir priacal malairte eachtraí nó priacal tráchtearraí, agus na hiarmhairtí dá dtagraítear i bpointe (b) á gcur san áireamh acu.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin ... [naoi mí tar éis an dáta a dtiocfaidh an Rialachán leasaitheach seo i bhfeidhm].

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 325bh

Ceanglais maidir le priacal a thomhas

   1. Institiúidí a úsáideann samhail tomhais phriacail inmheánach chun na ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal margaidh dá dtagraítear in Airteagal 325ba a ríomh, áiritheoidh na hinstitiúidí sin go gcomhlíonann an tsamhail na ceanglais seo a leanas go léir:
   (a) gabhfar líon leordhóthanach fachtóirí priacail sa tsamhail tomhais phriacail inmheánach, lena n-áireofar ar a laghad na fachtóirí dá dtagraítear i bhForoinn 1 de Roinn 3 den Chaibidil 1a mura léiríonn an institiúid do na húdaráis inniúla nach ndéanann easnamh na bhfachtóirí priacail sin difear ábhartha do thorthaí an cheanglais sannta B&C dá dtagraítear in Airteagal 325bg; beidh institiúidí in ann a mhíniú do na húdaráis inniúla an fáth a ndearna siad fachtóir priacail a ionchorprú ina samhail phraghsála agus gan é a ionchorprú ina samhail tomhais phriacail inmheánach.
   (b) Gabhfar leis an tsamhail tomhais phriacail neamhlíneachtaí maidir le céadroghanna agus táirgí eile chomh maith le priacal comhghaoil agus priacal boinn ▌.
   (c) Ionchorprófar leis an tsamhail tomhais phriacail inmheánach sraith fachtóirí priacail a chomhfhreagraíonn do rátaí úis gach airgeadra ina bhfuil suíomhanna lena mbaineann íogaireacht ráta úis laistigh agus lasmuigh den chlár comhardaithe ag an institiúid; déanfaidh an institiúid na cuair toraidh a shamhaltú ag úsáid ceann de na cineálacha cur chuige a bhfuil glactha leo go ginearálta; déanfar an cuar toraidh a roinnt ina dheighleoga aibíochta, chun luaineachtaí rátaí feadh an chuair toraidh a ghabháil; maidir le risíochtaí ábhartha ar phriacal ráta úis sna hairgeadraí agus sna margaí móra, déanfar an cuar toraidh a shamhaltú ag úsáid sé dheighleog aibíochta ar a laghad, ▌agus beidh líon na fachtóirí priacail a úsáidtear chun an cuar toraidh a shamhaltú comhréireach le cineál agus castacht straitéisí trádála na hinstitiúide; déanfaidh an tsamhail phriacail raon difríochta luaineachtaí nach bhfuil comhghaolaithe go foirfe idir cuair toraidh dhifriúla nó ionstraimí airgeadais difriúla ar an eisitheoir foluiteach céanna a ghabháil.
   (d) Ionchorprófar leis an tsamhail tomhais phriacail inmheánach a fhreagraíonn d'ór agus do na hairgeadraí eachtracha aonair ina bhfuil suíomhanna na hinstitiúide ainmnithe; i gcás GCanna, cuirfear suíomhanna iarbhír maidir le hairgeadra eachtrach an GC san áireamh; féadfaidh institiúidí dul i muinín tuairisciú tríú páirtí ar shuíomh an GC in airgeadra eachtrach ar choinníoll go bhfuil cruinneas na tuairisce sin áirithithe go leormhaith; déanfar suíomhanna malairte eachtraí GC nach eol d'institiúid a ghearradh amach de réir chur chuige na samhlacha inmheánacha agus a láimhseáil i gcomhréir le Caibidil 1a.
   (e) Beidh sofaisticiúlacht na teicníce samhaltaithe coibhéiseach le hábharthacht ghníomhaíochtaí na hinstitiúide ar na margaí cothromais; úsáidfidh an tsamhail tomhais-phriacail inmheánach fachtóir priacail ar leithligh maidir le gach margadh cothromais ar a laghad ina sealbhaíonn an institiúid suíomhanna suntasacha agus fachtóir priacail amháin ar a laghad lena ngabhfar gluaiseachtaí i bpraghsanna cothromais agus spleáchas an fhachtóra phriacail sin ar na fachtóirí priacail aonair maidir le gach margadh cothromais ▌.
   (f) Úsáidfidh an tsamhail tomhais-phriacail inmheánach fachtóir priacail ar leithligh maidir le gach tráchtearra ar a laghad ina sealbhaíonn an institiúid suíomhanna suntasacha mura bhfuil suíomh tráchtearraí comhiomlánaithe beag ag an institiúid i gcomparáid lena gníomhaíochtaí trádála go léir agus sa chás sin féadfaidh sí fachtóir priacail ar leithligh a úsáid maidir le gach cineál tráchtearra; maidir le risíochtaí ábhartha ar mhargaí tráchtearraí, déanfar a ghabháil leis an tsamhail an priacal a bhaineann le gluaiseachtaí nach bhfuil comhghaolaithe ar bhealach iomlán foirfe idir tráchtearraí atá cosúil ach nach bhfuil comhionann, an risíocht ar athruithe i réamhphraghsanna a thagann as neamhréireacha aibíochta agus an toradh áise idir suíomhanna díorthach agus suíomhanna airgid thirim.
   (g) Aon ionadaigh a mbainfear úsáid astu, taispeánfaidh siad cuntas teiste maithe i leith an tsuímh iarbhír a shealbhaítear, beidh siad coimeádach go hiomchuí agus ní úsáidfear iad ach amháin i gcás ina mbeidh na sonraí atá ar fáil neamhleor, mar shampla le linn na tréimhse struis dá dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 325bc(2).
   (h) Maidir le risíochtaí ar phriacail luaineachta in ionstraimí ina bhfuil roghnaíocht, déanfar a ghabháil leis an tsamhail tomhais phriacail inmheánach spleáchas luaineachtaí intuigthe i bpraghsanna feidhmithe agus aibíochtaí céadroghanna.
   2. Féadfaidh institiúidí úsáid a bhaint as comhghaolta eimpíreacha laistigh de chatagóirí leathana fachtóirí priacail agus, ar mhaithe le ríomh an bhirt easnaimh neamhiallaithe 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000232.png lena bhfuiltear ag súil, dá dtagraítear in Airteagal 325bb(1), thar chatagóirí leathana fachtóirí priacail i gcás ina bhfuil cur chuige na hinstitiúide chun na comhghaolta sin a thomhas fónta, i gcomhréir leis na tréimhsí leachtachta is infheidhme agus curtha chun feidhme go hionraic, agus sa chás sin amháin.
   3. Faoi ...[cúig mhí dhéag tar éis an dáta a dtiocfaidh an Rialachán leasaitheach seo i bhfeidhm], eiseoidh ÚBE treoirlínte, i gcomhréir le Airteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, lena sonrófar na critéir maidir le hionchuir sonraí a úsáid sa tsamhail tomhais phriacail agus dá dtagraítear in Airteagal 325bc."

Airteagal 325bi

Ceanglais cháilíochtúla

   1. Beidh aon samhail inmheánach tomhais phriacail arna húsáid chun críocha na Caibidle seo fónta ar bhonn coincheapúil, déanfar í a ríomh agus a chur i bhfeidhm go hionraic agus comhlíonfar léi na ceanglais cháilíochtúla uile a leanas:
   (a) Aon samhail inmheánach tomhais phriacail a úsáidfear chun ceanglais chaipitil a ríomh le haghaidh priacal margaidh, beidh sí comhtháite go dlúth le próiseas laethúil bainistithe phriacail na hinstitiúide agus úsáidfear í mar bhonn chun risíocht ar phriacal a thuairisciú don bhainistíocht shinsearach.
   (b) Beidh aonad rialaithe priacail atá neamhspleách ar aonaid trádála gnó ag institiúid agus tuairisceoidh an t-aonad go díreach chun na bainistíochta sinsearaí; beidh an t-aonad sin freagrach as aon samhail inmheánach tomhais phriacail a cheapadh agus a chur chun feidhme; déanfar bailíochtú tosaigh agus leanúnach san aonad sin ar aon samhail inmheánach arna húsáid chun críocha na Caibidle seo agus beidh sé freagrach as an gcóras foriomlán bainistíochta priacail; san aonad sin, ullmhófar tuairiscí laethúla agus déanfar anailís orthu maidir le haschur aon samhla inmheánaí arna húsáid chun ceanglais chaipitil a ríomh le haghaidh priacal margaidh, chomh maith le tuairiscí maidir le hoiriúnacht na mbeart a bheidh le déanamh i dtéarmaí teorainneacha trádála.
   (c) Beidh an comhlacht bainistíochta agus an bhainistíocht shinsearach rannpháirteach go gníomhach sa phróiseas rialaithe priacail agus déanfar athbhreithniú ar na tuairiscí laethúla arna ndéanamh ag an aonad rialaithe priacail ar leibhéal bainistíochta a mbeidh údarás leordhóthanach aige chun laghdú ar shuíomhanna arna nglacadh ag trádálaithe aonair a cheangal agus laghdú ar risíocht fhoriomlán na hinstitiúide ar phriacal a cheangal.
   (d) Beidh líon foirne leordhóthanach ag an institiúid a bhfuil na scileanna atá acu ar leibhéal is iomchuí maidir le sofaisticiúlacht na samhlacha inmheánacha tomhais phriacail a úsáidfear, agus líon foirne leordhóthanach a bhfuil scileanna acu sna réimsí trádála, rialaithe priacail, iniúchta agus cúloifige.
   (e) Beidh tacar doiciméadaithe de bheartais, nósanna imeachta agus rialuithe inmheánacha i bhfeidhm ag an institiúid chun faireachán a dhéanamh ar fheidhmiú foriomlán a samhlacha inmheánacha tomhais priacail agus chun a áirithiú go gcomhlíonfar iad.
   (f) Aon samhail inmheánach tomhais phriacail, lena n-áirítear aon samhail phraghsála, beidh cuntas teiste cruthaithe aige maidir le cruinneas réasúnach i bpriacail a thomhas, agus ní bheidh difear suntasach ann idir an tsamhail sin agus na samhlacha a úsáideann an institiúid dá bainistíocht phriacail inmheánach.
   (g) Déanfaidh an institiúid dianchláir tástála struis go minic, lena n-áirítear tástálacha struis droim ar ais, lena gcuimseofar aon samhail inmheánach tomhais phriacail; déanfaidh an bhainistíocht shinsearach athbhreithniú ar thorthaí na dtástálacha struis sin ar bhonn míosa ar a laghad agus beidh na torthaí i gcomhréir leis na beartais agus na teorainneacha atá faofa ag comhlacht bainistíochta na hinstitiúide; déanfaidh an institiúid bearta iomchuí i gcás ina léireoidh torthaí na dtástálacha struis caillteanais iomarcacha a eascróidh as gnó na hinstitiúide maidir le trádáil faoi imthosca áirithe;
   (h) Déanfaidh an institiúid athbhreithniú neamhspleách ar a samhlacha inmheánacha tomhais priacail, mar chuid dá próisis iniúchóireachta inmheánaí rialta, nó trí shainordú a thabhairt do ghnóthas tríú páirtí an t-athbhreithniú sin a dhéanamh, athbhreithniú a dhéanfar chun sástacht na n-údarás inniúil.

Chun críocha phointe (h) den chéad fhomhír, is gnóthas tríú páirtí é gnóthas a chuireann seirbhísí iniúchóireachta nó seirbhísí comhairliúcháin ar fáil d'institiúidí agus a bhfuil líon foirne aige a bhfuil a ndóthain scileanna acu sa réimse a bhaineann le priacail margaidh i ngníomhaíochtaí trádála.

   2. San áireamh san athbhreithniú dá dtagraítear i bpointe (h) de mhír 1 beidh gníomhaíochtaí na n-aonad trádála gnó agus an aonaid rialaithe phriacail neamhspleách araon. Déanfaidh an institiúid athbhreithniú ar a próiseas foriomlán bainistithe priacail ar a laghad uair amháin sa bhliain. Déanfar measúnú ar na nithe seo a leanas san athbhreithniú:
   (a) leordhóthanacht dhoiciméadú an chórais agus an phróisis bainistíochta priacail agus eagrúchán an aonaid rialaithe phriacail;
   (b) bearta priacail a chomhtháthú leis an mbainistíocht phriacail laethúil agus sláine an chórais faisnéise bainistíochta;
   (c) na próisis atá in úsáid ag an institiúid chun na samhlacha phraghsála priacail agus córais luachála atá in úsáid ag pearsanra na hoifige tosaigh agus na cúloifige a fhormheas;
   (d) raon feidhme na bpriacal arna ngabháil ag an tsamhail, cruinneas agus oiriúnacht an chórais tomhais phriacail agus bailíochtú aon athruithe suntasacha ar an tsamhail inmheánach tomhais phriacail;
   (e) beachtas agus iomláine na sonraí suímh, beachtas agus oiriúnacht na dtoimhdí luaineachta agus comhghaoil, beachtas na ríomhanna luachála agus íogaireachta maidir le priacal agus beachtas agus oiriúnacht maidir le soláthar ionadach sonraí sa chás nach leor na sonraí atá ar fáil chun an ceanglas a leagtar amach sa Chaibidil seo a chomhlíonadh;
   (f) an próiseas fíoraithe atá in úsáid ag an institiúid chun meastóireacht a dhéanamh ar chomhsheasmhacht, ar thráthúlacht agus ar iontaofacht na bhfoinsí sonraí a úsáidtear chun aon cheann dá samhlacha inmheánacha tomhais phriacail a rith, lena n-áirítear neamhspleáchas na bhfoinsí sonraí sin;
   (g) an próiseas fíoraithe atá in úsáid ag an institiúid chun meastóireacht a dhéanamh ar cheanglais chúltástála agus ar cheanglais aitreabúideachta brabúis agus caillteanais a dhéantar chun measúnú a dhéanamh ar bheachtas na samhlacha inmheánacha tomhais phriacail;
   (h) i gcás go ndéanann gnóthas tríú páirtí an t-athbhreithniú i gcomhréir le pointe (h) de mhír 1 den Airteagal seo, comhlíonann an fíorú a leagtar amach leis an bpróiseas bailíochtaithe inmheánach in Airteagal 325bj a chuspóirí.
   3. Déanfaidh institiúidí nuashonrú ar na teicnící agus ar na cleachtais a úsáideann siad le haghaidh aon cheann de na samhlacha inmheánacha tomhais phriacail arna n-úsáid chun críocha na Caibidle seo chun forbairtí a dhéantar ar theicnící nua agus ar dhea‑chleachtais nua i dtaca leis na samhlacha inmheánacha tomhais phriacail sin a chur san áireamh.

Airteagal 325bj

Bailíochtú Inmheánach

   1. Beidh próisis ar bun ag institiúidí lena áirithiú go ndearna páirtithe atá cáilithe go cuí agus atá neamhspleách ar an bpróiseas forbartha, bailíochtú leordhóthanach ar aon samhlacha inmheánacha tomhais phriacail arna húsáid chun críocha na Caibidle seo lena áirithiú go bhfuil na samhlacha sin fónta ar bhonn coincheapúil agus go ngabhtar leo go leordhóthanach na priacail ábhartha uile.
   2. Déanfaidh na hinstitiúidí an bailíochtú dá dtagraítear i mír 1 sna cúinsí seo a leanas:
   (a) nuair a dhéanfar aon samhail inmheánach tomhais phriacail a fhorbairt i dtosach agus nuair a dhéanfar aon athruithe suntasacha ar an tsamhail sin;
   (b) déanfar an bailíochtú freisin ar bhonn tráthúil agus i gcás ina mbeidh aon athruithe struchtúracha suntasacha sa mhargadh nó athruithe i gcomhdhéanamh na punainne a d'fhágfadh nach mbeadh an tsamhail inmheánach tomhais phriacail leordhóthanach a thuilleadh.
   3. Ní bheidh bailíochtú ar na samhlacha inmheánacha tomhais phriacail a bhaineann le hinstitiúid teoranta do chúltástáil agus do cheanglais aitreabúideachta brabúis agus caillteanais, ach áireofar ar a laghad iad seo a leanas mar chuid de:
   (a) tástálacha lena fhíorú gur iomchuí aon toimhdí a dhéanfar laistigh den samhail inmheánach agus nach ndéanfar leo gannmheastachán nó rómheastachán ar an bpriacal;
   (b) tástálacha bailíochtaithe na n-institiúidí féin ar an tsamhail inmheánach, lena n‑áirítear cúltástáil mar aon leis na cláir chúltástála rialála, maidir le priacail agus struchtúir a bpunann;
   (c) úsáid a bhaint as punanna hipitéiseacha lena áirithiú gur féidir cuntas a thabhairt leis an tsamhail inmheánach tomhais phriacail ar ghnéithe struchtúracha ar leith a d'fhéadfadh teacht chun cinn, mar shampla priacail ábhartha boinn agus priacal comhchruinnithe nó na priacail a bhaineann leis an úsáid a bhaintear as ionadaigh.

Airteagal 325bk

Beart priacail maidir le cás struis a ríomh

   1. Ciallaíonn an ‘beart priacail maidir le cás struis d'fhachtóir priacail neamh‑insamhaltaithe’ an caillteanas a thabhaítear i suíomhanna leabhair trádála nó suíomhanna leabhair neamhthrádála atá faoi réir priacal malairte eachtraí nó priacal thráchtearraí na punainne lena n-áirítear an fachtóir priacail neamh-insamhaltaithe sin sa chás ina gcuirtear dianchás de shuaitheadh amach anseo i bhfeidhm maidir leis an bhfachtóir priacail sin.
   2. Forbróidh institiúidí chun sástacht na n-údarás inniúil dianchásanna de shuaitheadh amach anseo le haghaidh na bhfachtóirí priacail neamh-insamhaltaithe uile.
   3. Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála d'fhonn na nithe seo a leanas a shonrú:
   (a) conas a fhorbróidh institiúidí na dianchásanna de shuaitheadh amach anseo is infheidhme maidir le fachtóirí priacail neamh-insamhaltaithe agus conas a chuirfidh siad i bhfeidhm na dianchásanna sin de shuaitheadh amach anseo maidir leis na fachtóirí priacail sin;
   (b) dianchás rialála de shuaitheadh amach anseo le haghaidh gach fochatagóir leathan fachtóirí priacail a liostaítear i dTábla 2 d'Airteagal 325bd a bhféadfaidh institiúidí a úsáid nuair nach féidir leo dianchás de shuaitheadh amach anseo a fhorbairt i gcomhréir le pointe (a) den fhomhír seo, nó a bhféadfaidh údaráis inniúla iarraidh ar an institiúid a chur i bhfeidhm mura bhfuil na húdaráis sin sásta leis an dianchás de shuaitheadh amach anseo arna fhorbairt ag an institiúid;
   (c) na himthosca faoina bhféadfaidh institiúidí an beart priacail maidir le cás struis a ríomh le haghaidh níos mó ná aon fhachtóir priacail neamh‑insamhaltaithe amháin;
   (d) an chaoi a gcomhiomlánfaidh institiúidí na bearta priacail maidir le cás struis d'fhachtóirí priacail neamh-insamhaltaithe uile a áirítear ina suíomhanna leabhair trádála agus sna suíomhanna leabhair neamhthrádála atá faoi réir priacal malairte eachtraí nó priacal tráchtearraí.

Agus na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin á bhforbairt, cuirfidh ÚBE san áireamh an ceanglas go mbeidh leibhéal na gceanglas maidir le cistí dílse le haghaidh priacal margaidh an fhachtóra phriacail neamh-insamhaltaithe de réir mar a leagtar síos san Airteagal seo, go mbeidh sé chomh hard le leibhéal na gceanglas le haghaidh priacal margaidh a dhéanfaí a ríomh faoin gCaibidil dá bhféadfaí an fachtóir priacail sin a shamhaltú.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin ... [cúig mhí dhéag tar éis an dáta a dtiocfaidh an Rialachán leasaitheach seo i bhfeidhm].

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Roinn 3

An tsamhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana

Airteagal 325bl

Raon feidhme na samhla inmheánaí maidir leis an bpriacal mainneachtana

   1. Suíomhanna uile institiúide a shanntar do na deasca trádála ar tugadh cead ina leith don institiúid mar a thagraítear dó in Airteagal 325az(2), beidh siad faoi réir ceanglas cistí dílse le haghaidh priacal mainneachtana i gcás ina bhfuil ar a laghad fachtóir priacail amháin sna suíomhanna a ndearnadh a mhapáil ar na catagóirí leathana fachtóirí priacail 'cothromas' nó 'raon difríochta creidmheasa' i gcomhréir le hAirteagal 325bd(1). Is ceanglas é an ceanglas maidir le cistí dílse atá incriminteach ar na priacail arna ngabháil leis na ceanglais maidir le cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 325ba(1), agus déanfar é a ríomh le samhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana na hinstitiúide. Chomhlíonfaidh an tsamhail sin na ceanglais a leagtar síos sa Roinn seo.
   2. Maidir le gach ceann de na suíomhanna dá dtagraítear i mír 1, sainaithneoidh institiúid eisiúnaí amháin ionstraimí fiachais thrádáilte nó ionstraimí cothromais thrádáilte a bhaineann le fachtóir priacail amháin ar a laghad ▌.

Airteagal 325bm

Cead samhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana a úsáid

   1. Tabharfaidh na húdaráis inniúla cead d'institiúidí úsáid a bhaint as samhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana chun ríomh a dhéanamh ar na ceanglais maidir le cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 325ba(2) le haghaidh na suíomhanna leabhair trádála uile dá dtagraítear in Airteagal 325bl a shanntar do ▌dheasc trádála a gcomhlíonann a shamhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana na ▌ceanglais a leagtar síos in Airteagail 325bi, 325bj, 325bn 325bo agus 325bp ▌.
   3. I gcás nach gcomhlíonfaidh deasc trádála institiúide, dá sanntar ar a laghad ceann amháin de na suíomhanna leabhair trádála dá dtagraítear in Airteagal 325bl, na ceanglais a leagtar amach i mír 1 den Airteagal seo, déanfar na ceanglais cistí dílse i gcomhair priacal margaidh na suíomhanna uile sa deasc trádála sin a ríomh i gcomhréir leis an gcur chuige a leagtar amach i gCaibidil 1a.

Airteagal 325bn

Ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal mainneachtana trí úsáid a bhaint as samhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana

   1. Déanfaidh institiúidí na ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal mainneachtana a ríomh trí úsáid a bhaint as samhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana do phunann na suíomhanna uile leabhar trádála dá dtagraítear in Airteagal 325bl mar seo a leanas:
   (a) beidh na ceanglais cistí dílse cothrom le huimhir luacha faoi phriacal lena ndéanfar tomhas ar chaillteanais a d'fhéadfadh a bheith ann i luach margaidh na punainne mar thoradh ar mhainneachtain eisiúnaithe a bhaineann leis na suíomhanna sin ag an eatramh muiníne 99.9 % thar thréimhse ionchasach bliana.
   (b) ciallaíonn an caillteanas a d'fhéadfadh a bheith ann dá dtagraítear i bpointe (a) caillteanas díreach nó indíreach i luach margaidh an tsuímh mar thoradh ar mhainneachtain na n-eisiúnaithe agus ar caillteanas incriminteach é ar aon chaillteanais a chuirfear san áireamh roimhe sin i luacháil reatha an tsuímh; déanfar mainneachtain eisiúnaithe na suíomhanna cothromais a léiriú trí luach phraghsanna cothromais na n-eisiúnaithe a chur go nialas.
   (c) cinnfidh institiúidí na comhghaolta mainneachtana idir eisiúnaithe éagsúla bunaithe ar mhodheolaíocht atá fónta ar bhonn coincheapúil agus trí úsáid a bhaint as sonraí stairiúla oibiachtúla maidir le raonta difríochta creidmheasa margaidh praghsanna cothromais a chumhdaíonn tréimhse 10 mbliana ar a laghad lena n-áirítear an tréimhse struis arna sainiú ag an institiúid i gcomhréir le hAirteagal 325bc(2); déanfar ríomh na gcomhghaolta mainneachtana idir na heisiúnaithe éagsúla a chalabrú do thréimhse ionchasach bliana.
   (d) beidh an tsamhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana bunaithe ar thoimhde suímh sheasta bliana.
   2. Déanfaidh institiúidí na ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal mainneachtana a ríomh trí úsáid a bhaint as samhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana dá dtagraítear i mír 1 ar bhonn seachtaine ar a laghad.
   3. De mhaolú ar phointe (a) agus ar phointe (c) de mhír 1, féadfaidh institiúid tréimhse ionchasach seasca lá a chur in áit na tréimhse ionchasaí bliana chun críche priacal mainneachtana roinnt de na suíomhanna cothromais nó na suíomhanna cothromais ar fad a ríomh, i gcás inarb iomchuí. Sa chás sin, beidh an ríomh a dhéanfar ar chomhghaolta mainneachtana idir praghsanna cothromais agus dóchúlachtaí mainneachtana i gcomhréir le tréimhse ionchasach seasca lá agus beidh an ríomh a dhéanfar ar chomhghaolta mainneachtana idir praghsanna cothromais agus praghsanna bannaí i gcomhréir le tréimhse ionchasach bliana.

Airteagal 325bo

Fálú a aithint i samhail inmheánach maidir leis an bpriacai mainneachtana

   1. Féadfaidh institiúidí fálaithe a ionchorprú ina samhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana agus féadfaidh siad suíomhanna a ghlanluacháil sa chás ina dtagraíonn na suíomhanna fada agus gearra don ionstraim airgeadais chéanna.
   2. Ní fhéadfaidh institiúidí fálaithe nó éifeachtaí éagsúlaithe a bhaineann le suíomhanna fada agus gearra lena mbaineann ionstraimí éagsúla nó urrúis éagsúla den fhéichiúnaí céanna a aithint ina samhlacha inmheánacha maidir leis an bpriacal mainneachtana , ach oiread le suíomhanna fada agus gearra in eisiúnaithe éagsúla ach trí na suíomhanna comhlána idir fhada agus ghearr sna hionstraimí éagsúla a shamhaltú go sainráite, lena n-áirítear samhaltú priacal boinn idir eisiúnaithe éagsúla.
   3. Gabhfaidh institiúidí ina samhlacha inmheánacha maidir leis an bpriacal mainneachtana na priacail ábhartha idir ionstraim fálúcháin agus an ionstraim fhálaithe a d'fhéadfadh tarlú le linn an eatraimh idir aibíocht ionstraim fálúcháin agus an tréimhse ionchasach bliana chomh maith leis an bhféidearthacht go dtarlódh priacail boinn suntasacha i straitéisí fálaithe a eascródh as difríochtaí i gcineál an táirge, sinsearacht sa struchtúr caipitiúil, rátálacha inmheánacha nó seachtracha, aibíocht, bliain eisiúna agus difríochtaí eile ▌. Ní aithneoidh institiúidí ionstraim fálúcháin ach a mhéid is féidir é a chothabháil fiú amháin nuair atá an féichiúnaí ag druidim le teagmhas creidmheasa nó teagmhas eile.

Airteagal 325bp

Ceanglais shonracha maidir le samhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana

   1. Beidh sé de chumas ag an tsamhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana dá dtagraítear in Airteagal 325bm(1) mainneachtain eisiúnaithe aonair mar aon le mainneachtain chomhuaineach ileisiúnaithe a shamhaltú agus, leis an tsamhail, cuirfear san áireamh tionchar na mainneachtainí sin ar luachanna margaidh na suíomhanna a áirítear i raon feidhme na samhla sin. Chun na críche sin, déanfar mainneachtain gach eisitheora aonair a shamhlú trí úsáid a bhaint as dhá chineál fachtóirí priacail córasacha ▌▌.
   2. Leis an tsamhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana , léireofar an timthriall eacnamaíoch lena n-áirítear a mhéid a bhraitheann rátaí téarnaimh agus fachtóirí priacail córasacha dá dtagraítear i mír 1 ar a chéile.
   3. Leis an tsamhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana , léireofar tionchar neamhlíneach na gcéadroghanna agus na suíomhanna eile lena mbaineann iompar neamhlíneach ábhartha i leith athruithe i bpraghsanna. Beidh aird chuí ag an institiúid freisin ar mhéid an phriacail de bharr samhaltú atá intuigthe i luacháil agus meastachán ar na priacail phraghais a bhaineann le táirgí den sórt sin.
   4. Beidh an tsamhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana bunaithe ar shonraí atá oibiachtúil agus cothrom le dáta.
   5. Chun mainneachtain na n-eisiúnaithe a ionsamhlú sa tsamhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana , comhlíonfaidh meastacháin na hinstitiúide ar dhóchúlachtaí mainneachtana na ceanglais seo a leanas:
   (a) socrófar íosteorainn na ndóchúlachtaí mainneachtana ag an ráta 0.03 %;
   (b) bunófar na dóchúlachtaí mainneachtana ar thréimhse ionchasach bliana, mura luaitear a mhalairt sa Roinn seo;
   (c) chun dóchúlachtaí mainneachtana a thomhas, úsáidfear ▌sonraí maidir le mainneachtana a tharla san am atá caite agus meathlú móra i bpraghsanna margaidh atá coibhéiseach le teagmhais mhainneachtana, ó thréimhse a théann siar cúig bliana ar a laghad, agus na sonraí sin amháin, nó úsáidfear na sonraí sin i dteannta le praghsanna margaidh reatha; ní bhunófar dóchúlachtaí mainneachtana ar phraghsanna margaidh reatha amháin.
   (d) i gcás institiúide ar tugadh cead di meastachán a dhéanamh ar dhóchúlacht mainneachtana i gcomhréir le Roinn 1 de Chaibidil 3 de Theideal II, úsáidfidh sí an mhodheolaíocht a leagtar amach i Roinn 1 de Chaibidil 3 de Theideal II chun dóchúlachtaí mainneachtana a ríomh;
   (e) i gcás institiúide nár tugadh cead di meastachán a dhéanamh ar dhóchúlacht mainneachtana i gcomhréir le Roinn 1 de Chaibidil 3 de Theideal II, forbróidh sí modheolaíocht inmheánach nó úsáidfidh sí foinsí seachtracha chun meastachán a dhéanamh ar dhóchúlachtaí mainneachtana; sa dá chás sin, beidh na meastacháin ar dhóchúlachtaí mainneachtana i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach san Airteagal seo.
   6. Chun mainneachtain na n-eisiúnaithe a ionsamhlú sa tsamhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana , comhlíonfaidh meastacháin na hinstitiúide ar chaillteanas i gcás mainneachtana na ceanglais seo a leanas:
   (a) socrófar na meastacháin caillteanais i gcás mainneachtana ag an ráta 0 %;
   (b) léireoidh na meastacháin caillteanais i gcás mainneachtana sinsearacht gach suímh;
   (c) i gcás institiúide ar tugadh cead di meastachán a dhéanamh ar chaillteanas i gcás mainneachtana i gcomhréir le Roinn 1 de Chaibidil 3 de Theideal II, úsáidfidh sí an mhodheolaíocht a leagtar amach i Roinn 1 de Chaibidil 3 de Theideal II chun caillteanas i gcás mainneachtana a ríomh;
   (d) i gcás institiúide nár tugadh cead di meastachán a dhéanamh ar chaillteanas i gcás mainneachtana i gcomhréir le Roinn 1 de Chaibidil 3 de Theideal II, forbróidh sí modheolaíocht inmheánach nó úsáidfidh sí foinsí seachtracha chun meastachán a dhéanamh ar an gcaillteanas i gcás mainneachtana ; sa dá chás sin, beidh na meastacháin ar chaillteanas i gcás mainneachtana i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach san Airteagal seo.
   7. Mar chuid den athbhreithniú agus den bhailíochtú neamhspleách ar na samhlacha inmheánacha a úsáideann siad chun críocha na Caibidle seo, lena n-áirítear ar an gcóras tomhais phriacail, déanfaidh institiúidí an méid a leanas:
   (a) a fhíorú go bhfuil a gcur chuige i leith shamhaltú na gcomhghaolta agus na n‑athruithe i bpraghsanna oiriúnach dá bpunann, lena n-áirítear rogha agus ualaí na bhfachtóirí priacail córasacha sa tsamhail;
   (b) tástálacha struis éagsúla a dhéanamh, lena n-áirítear anailísí íogaireachta agus anailísí ar chásanna, chun réasúntacht chainníochtúil agus cháilíochtúil na samhla inmheánaí maidir leis an bpriacal mainneachtana a mheasúnú, go háirithe maidir le láimhseáil comhchruinnithe; agus
   (c) bailíochtú cainníochtúil iomchuí a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear tagarmharcanna samhaltaithe inmheánacha iomchuí.

Na tástálacha dá dtagraítear i bpointe (b), ní bheidh siad teoranta don réimse teagmhas a tharla san am atá caite.

   8. Leis an tsamhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana , léireofar go hiomchuí comhchruinnithe eisitheora agus comhchruinnithe a d'fhéadfadh teacht chun cinn thar aicmí táirgí agus laistigh díobh faoi dhálaí struis.
   9. Beidh an tsamhail inmheánach maidir leis an bpriacal mainneachtana i gcomhréir le modheolaíochtaí inmheánacha bainistíochta priacail na hinstitiúide arna n-úsáid chun priacail trádála a aithint, a thomhas agus a bhainistiú.
   10. Beidh beartais agus nósanna imeachta a bheidh sainmhínithe go soiléir i bhfeidhm ag institiúidí chun toimhdí mainneachtana chomhghaoil a chinneadh idir na heisitheoirí éagsúla i gcomhréir le hAirteagal 325bn(2) agus rogha na tosaíochta de na modhanna chun meastachán a dhéanamh ar na dóchúlachtaí mainneachtana i bpointe (e) de mhír 5 den Airteagal seo agus an caillteanas i gcás mainneachtana i bpointe (d) de mhír 6 den Airteagal seo.
   11. Déanfaidh institiúidí a samhlacha inmheánacha a dhoiciméadú ionas go mbeidh a dtoimhdí comhghaoil agus a dtoimhdí samhaltaithe eile trédhearcach do na húdaráis inniúla.
   12. Déanfaidh an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE) dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt chun sonrú a dhéanamh ar na ceanglais atá lena bheith comhlíonta ag modheolaíocht inmheánach nó foinsí seachtracha institiúide chun meastachán a dhéanamh ar dhóchúlachtaí mainneachtana agus ar chaillteanas i gcás mainneachtana i gcomhréir le pointe (e) de mhír 5 agus pointe (d) de mhír 6.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin ... [15 tar éis an dáta a dtiocfaidh an Rialachán leasaitheach seo i bhfeidhm].

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.";

"

(91)  in Airteagal 384(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tsainmhínithe ar EADitotal :"

"EADitotal = luach iomlán risíochta ar phriacal creidmheasa chontrapháirtí 'i' (suimithe thar a dtacair ghlanluachála) lena n-áirítear éifeacht na comhthaobhachta i gcomhréir leis na modhanna a leagtar síos i Ranna 3 go 6 de Chaibidil 6 de Theideal II de mar is infheidhme i dtaca le ceanglais maidir le cistí dílse le haghaidh priacal creidmheasa contrapháirtí a ríomh i leith an chontrapháirtí sin.";

"

(92)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 385:"

"Airteagal 385

Malairt ar mhodhanna CVA a úsáid le ceanglais cistí dílse a ríomh

Mar mhalairt ar Airteagal 384, le haghaidh ionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 382 agus faoi réir toiliú roimh ré ón údarás inniúil, féadfaidh institiúidí ina n-úsáidtear Modh na Risíochta Tosaigh a leagtar síos in Airteagal 282, fachtóir iolrúcháin 10 a chur i bhfeidhm ar na méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacail a thiocfaidh as le haghaidh priacal creidmheasa an chontrapháirtí le haghaidh na risíochtaí sin, in ionad ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal CVA a ríomh.";

"

(93)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 390:"

"Airteagal 390

Luach na risíochta a ríomh

   1. Ríomhfar risíochtaí iomlána ar ghrúpa cliant atá nasctha le chéile trí risíochtaí na gcliant aonair sa ghrúpa sin a chur le chéile.
   2. Ríomhfar risíochtaí foriomlána ar chliaint aonair atá nasctha le chéile trí na risíochtaí sa leabhar trádála a chur leis na risíochtaí sa leabhar neamhthrádála.
   3. Maidir le risíochtaí an leabhair trádála, féadfaidh institiúidí:
   (a) na suíomhanna fada agus na suíomhanna gearra atá acu a fhritháireamh sna hionstraimí airgeadais céanna arna n-eisiúint ag cliant ar leith agus an glansuíomh i ngach ceann de na hionstraimí éagsúla á ríomh i gcomhréir leis na modhanna a leagtar síos i gCaibidil 2 de Theideal IV de Chuid a Trí;
   (b) na suíomhanna fada agus na suíomhanna gearra atá acu a fhritháireamh in ionstraimí airgeadais éagsúla arna n-eisiúint ag cliant ar leith ach sa chás amháin ina bhfuil an ionstraim airgeadais faoin suíomh gearr ar chéim níos sóisearaí ná an ionstraim faoin suíomh fada nó i gcás ina mbaineann an tsinsearacht chéanna leis na hionstraimí foluiteacha.

Chun críocha phointe (a) agus phointe (b), féadfar ionstraimí airgeadais a leithdháileadh i mbuicéid bunaithe ar chéimeanna éagsúla sinsearachta chun cóimheas sinsearachta na suíomhanna a chinneadh.

   4. Ríomhfaidh institiúidí luachanna risíochta na gconarthaí díorthacha a liostaítear in Iarscríbhinn II agus na gconarthaí díorthach creidmheasa arna ndéanamh go díreach le cliant i gcomhréir le ceann de na modhanna a leagtar amach i Roinn 3, 4, agus 5 de Chaibidil 6 de Theideal II de Chuid a Trí, de réir mar is infheidhme. Risíochtaí a thagann as idirbhearta dá dtagraítear in Airteagal 378, Airteagal 379 agus Airteagal 380, déanfar iad a ríomh ar an modh a leagtar síos sna hAirteagail sin.

Agus luach na risíochta á ríomh do na conarthaí dá dtagraítear sa chéad fhomhír, ar conarthaí iad arna leithdháileadh ar an leabhar trádála, comhlíonfaidh institiúidí na prionsabail a leagtar síos in Airteagal 299 freisin.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, institiúidí a bhfuil cead acu na modhanna dá dtagraítear i Roinn 4 de Chaibidil 4 de Theideal II de Chuid a Trí agus Roinn 6 de Chaibidil 6 de Theideal II de Chuid a Trí a úsáid, féadfaidh siad na modhanna sin a úsáid agus luach na risíochta a ríomh i gcás idirbhearta um maoiniú urrús.

   5. Cuirfidh institiúidí le risíocht iomlán ar chliant na risíochtaí a eascraíonn as conarthaí díorthacha a liostaítear in Iarscríbhinn II agus conarthaí díorthach creidmheasa, i gcás nach ndearnadh an conradh go díreach le cliant ach gur eisigh an cliant sin an ionstraim fholuiteach fiachais nó chothromais.
   6. Ní áireofar aon cheann de na nithe seo a leanas mar risíochtaí:
   (a) i gcás idirbheart malairte eachtraí, risíochtaí arna dtabhú sa ghnáthchúrsa socraíochta le linn an dá lá gnó tar éis íocaíochta;
   (b) i gcás idirbheart chun urrúis a cheannach nó a dhíol, risíochtaí arna dtabhú sa ghnáthchúrsa socraíochta le linn na gcúig lá gnó tar éis íoc as na hurrúis nó tar éis iad a sheachadadh, cibé acu is túisce;
   (c) i gcás ina soláthraítear tarchur airgid lena n-áirítear seirbhísí íocaíochta a dhéanamh, imréiteach agus socraíocht in aon airgeadra agus imréiteach comhfhreagrach ionstraimí baincéireachta nó ionstraimí airgeadais, seirbhísí socraíochta agus cumhdaigh do chliaint, fáltais mhoillithe i leith risíochtaí cistithe agus eile a thagann as gníomhaíocht cliaint nach maireann níos faide ná an lá gnó dar gcionn;
   (d) i gcás ina soláthraítear tarchur airgid lena n-áirítear seirbhísí íocaíochta a dhéanamh, imréiteach agus socraíocht in aon airgeadra agus baincéireacht chomhfhreagrach, risíochtaí ionlae ar institiúidí a sholáthraíonn na seirbhísí sin;
   (e) risíochtaí arna n-asbhaint as ítimí Gnáthchothromas Leibhéal 1 nó as ítimí breise Leibhéal 1 i gcomhréir le hAirteagal 36 agus Airteagal 56 nó aon asbhaint eile as na hítimí sin a laghdaíonn an cóimheas sócmhainneachta ▌.
   7. D'fhonn an risíocht fhoriomlán ar chliant nó ar ghrúpa cliant atá nasctha le chéile a chinneadh, maidir le cliaint a bhfuil risíochtaí ag an institiúid ina leith trí idirbhearta dá dtagraítear i bpointe (m) agus i bpointe (o) d'Airteagal 112 nó trí idirbhearta eile i gcás ina bhfuil risíocht ar shócmhainní foluiteacha ann, déanfaidh institiúid measúnú ar a risíochtaí foluiteacha lena gcuirfear san áireamh an tábhacht eacnamaíoch a bhaineann le struchtúr an idirbhirt agus na priacail is gné de struchtúr an idirbhirt féin, d'fhonn a chinneadh an risíocht bhreise é.
   8. Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála d'fhonn na nithe seo a leanas a shonrú:
   (a) na coinníollacha agus na modheolaíochtaí atá le húsáid chun an risíocht fhoriomlán ar chliant nó ar ghrúpa cliant atá nasctha le chéile a chinneadh maidir leis na cineálacha risíochtaí dá dtagraítear i mír 7;
   (b) na coinníollacha faoina dtarlódh sé nach mbeadh struchtúr na n-idirbheart dá dtagraítear i mír 7 ina risíocht bhreise.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Eanáir 2014.

Tarmligtear chuig an gCoimisiún an chumhacht chun na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

   9. Chun críocha mhír 5, forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun a léiriú conas na risíochtaí a eascraíonn as conarthaí díorthacha a liostaítear in Iarscríbhinn II agus conarthaí díorthacha creidmheasa, sa chás nach ndearnadh an conradh go díreach le cliant ach d'eisigh an cliant an ionstraim foluiteach fiachais nó chothromais le go gcuirfear san áireamh iad sna risíochtaí ar an gcliant.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin ... [9 mí tar éis an dáta a dtiocfaidh an Rialachán leasaitheach seo i bhfeidhm].

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.";

"

(94)  in Airteagal 391, cuirtear an mhír seo a leanas leis:"

"Chun críocha an chéad mhír, féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, agus faoi réir an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 464(2), cinntí a ghlacadh an gcuireann tríú tír ceanglais stuamachta maoirseachta agus rialála i bhfeidhm atá ar a laghad coibhéiseach leis na socruithe sin a chuirtear i bhfeidhm san Aontas. ";

"

(95)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 392:"

"Airteagal 392

Sainmhíniú ar risíocht mhór

Measfar gur risíocht mhór í risíocht institiúide ar chliant nó ar ghrúpa cliant atá nasctha le chéile i gcás ina bhfuil luach na risíochta cothrom le, nó níos mó ná, 10 % de chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide.";

"

(96)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 394:"

"Airteagal 394

Ceanglais tuairiscithe

   1. Tabharfaidh institiúidí tuairisc dá n-údaráis inniúla ar an bhfaisnéis seo a leanas maidir le gach risíocht mhór atá ina seilbh acu, lena n-áirítear risíochtaí móra atá eisiata ó chur i bhfeidhm Airteagal 395(1):
   (a) céannacht an chliaint nó an ghrúpa cliant atá nasctha le chéile a bhfuil risíocht mhór ag an institiúid orthu;
   (b) luach na risíochta sula gcuirtear san áireamh éifeacht an mhaolaithe phriacail chreidmheasa, i gcás inarb infheidhme;
   (c) i gcás ina n-úsáidtear é, cineál na cosanta creidmheasa cistithe nó neamhchistithe;
   (d) luach na risíochta, tar éis éifeacht an mhaolaithe phriacail chreidmheasa arna ríomh chun críocha Airteagal 395(1) a chur san áireamh, i gcás inarb infheidhme.

Institiúidí atá faoi réir Caibidil 3 de Theideal II de Chuid a Trí, tabharfaidh siad tuairisc dá n-údaráis inniúla ar an 20 risíocht is mó ar bhonn comhdhlúite atá acu, cé is moite de na risíochtaí sin atá eisiata ó chur i bhfeidhm Airteagal 395(1).

Ina theannta sin, tabharfaidh institiúidí tuairisc dá n-údaráis inniúla ar bhonn comhdhlúite ar risíochtaí ag a bhfuil luach atá níos mó ná EUR 300 milliún nó cothrom leis an méid sin ach atá níos lú ná 10 % de chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide.

   2. De bhreis ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, tabharfaidh institiúidí tuairisc dá n‑údaráis inniúla ar an bhfaisnéis seo a leanas maidir leis na 10 risíocht is mó ar bhonn comhdhlúite atá acu ar institiúidí agus maidir leis na 10 risíocht is mó atá acu ar eintitis scáthbhaincéireachta a mbíonn gníomhaíochtaí baincéireachta á ndéanamh acu lasmuigh den chreat rialáilte ar bhonn comhdhlúite, lena n‑áirítear risíochtaí móra atá eisiata ó chur i bhfeidhm Airteagal 395(1):
   (a) céannacht an chliaint nó an ghrúpa cliant atá nasctha le chéile a bhfuil risíocht mhór ag an institiúid orthu;
   (b) luach na risíochta sula gcuirtear san áireamh éifeacht an mhaolaithe phriacail chreidmheasa, i gcás inarb infheidhme;
   (c) i gcás ina n-úsáidtear é, cineál na cosanta creidmheasa cistithe nó neamhchistithe;
   (d) luach na risíochta tar éis éifeacht an mhaolaithe phriacail chreidmheasa arna ríomh chun críocha Airteagal 395(1) a chur san áireamh, i gcás inarb infheidhme.
   3. Tuairisceoidh institiúidí an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 ▌dá n‑údaráis inniúla ar bhonn leathbhliantúil ar a laghad.

   4. Ceapfaidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála lena sonrófar na critéir chun eintitis scáthbhaincéireachta dá dtagraítear i mír 2 a shainaithint.

Agus na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin á bhforbairt, cuirfidh UBÉ san áireamh forbairtí idirnáisiúnta agus caighdeáin chomhaontuithe idirnáisiúnta maidir le scáthbhaincéireacht agus déanfaidh sé na nithe seo a leanas a mheas:

   (a) go bhféadfaidh priacal do shuíomh sócmhainneachta nó do shuíomh leachtachta na hinstitiúide a bheith ag baint leis an gcaidreamh le heintiteas aonair nó le grúpa eintiteas;
   (b) ar cheart eintitis atá faoi réir ceanglais sócmhainneachta nó ceanglais leachtachta atá cosúil lena leagtar síos leis an Rialachán ▌seo agus le Treoir (AE) 2013/69/AE, a eisiamh ina n-iomláine nó a pháirteisiamh ón oibleagáid a bheith tuairiscithe dá dtagraítear i mír 2 maidir le heintitis scáthbhaincéireachta.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin ... [bliain amháin tar éis an dáta a dtiocfaidh an Rialachán leasaitheach seo i bhfeidhm].

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.";

"

(97)  leasaítear Airteagal 395 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Tar éis éifeacht an mhaolaithe phriacail chreidmheasa a chur san áireamh i gcomhréir le hAirteagal 399 go hAirteagal 403, ní thabhóidh institiúid risíocht ar chliant ná ar ghrúpa cliant atá nasctha le chéile a bhfuil luach na risíochta sin níos mó ná 25 % de chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide. I gcás inar institiúid an cliant sin, nó i gcás ina bhfuil institiúid amháin nó níos mó ná institiúid amháin ar áireamh i ngrúpa cliant atá nasctha le chéile, ní bheidh an luach sin níos airde ná 25 % de chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide nó EUR 150 milliún, cibé acu is airde, ar an gcoinníoll nach bhfuil suim luachanna na risíochta ar na cliaint uile atá nasctha le chéile agus nach institiúidí iad níos airde ná 25 % de chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide, tar éis éifeacht an mhaolaithe phriacail chreidmheasa a chur san áireamh i gcomhréir le hAirteagal 399 go hAirteagal 403.

I gcás gur airde an EUR 150 milliún ná 25 % de chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide, tar éis éifeacht an mhaolaithe phriacail chreidmheasa a chur san áireamh i gcomhréir le hAirteagal 399 go hAirteagal 403 den Rialachán seo, ní rachaidh luach na risíochta thar theorainn réasúnach i dtéarmaí chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide. Cinnfidh an institiúid an teorainn sin i gcomhréir leis na beartais agus na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 81 de Threoir 2013/36/AE, chun aghaidh a thabhairt ar phriacal comhchruinnithe agus chun é a rialú. Ní bheidh an teorainn sin níos airde ná 100 % de chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide.

Féadfaidh údaráis inniúla teorainn níos ísle ná EUR 150 milliún a shocrú agus sa chás sin cuirfidh siad ÚBE agus an Coimisiún ar an eolas faoi.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír den mhír seo, ní thabhóidh institiúid a shainaithnítear mar G-SII risíocht ar institiúid eile a shainaithnítear mar G-SII nó mar G-SII neamh-AE a bhfuil luach na risíochta sin, tar éis éifeacht an mhaolaithe phriacail chreidmheasa a chur san áireamh i gcomhréir le hAirteagal 399 go hAirteagal 403, níos mó ná 15 % de chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide. Déanfaidh institiúid an teorainn sin a chomhlíonadh tráth nach déanaí ná ▌12 mhí tar éis an dáta ar sainaithníodh í mar G-SII nó nuair a aithnítear institiúid eile, a bhfuil risíocht ag an institiúid ina leith, mar G_SII nó mar G-SII neamh-AE..";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:"

"5. Féadfar na teorainneacha a leagtar síos san Airteagal seo a shárú maidir leis na risíochtaí i leabhar trádála na hinstitiúide, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha uile seo a leanas:

   (a) ní sháraíonn an risíocht sa leabhair neamhthrádála ar an gcliant i gceist nó ar an ngrúpa cliant atá nasctha le chéile, ní sháraíonn sí an teorainn a leagtar síos i mír 1, ar teorainn í arna ríomh ag tagairt do chaipiteal Leibhéal 1, ionas go dtiocfaidh an barrachas chun cinn go hiomlán sa leabhar trádála;
   (b) comhlíonann an institiúid ceanglas maidir le cistí dílse breise ar an gcuid den risíocht os cionn na teorann a leagtar síos i mír 1 den Airteagal seo a ríomhtar i gcomhréir le hAirteagal 397 agus Airteagal 398;
   (c) i gcás ina bhfuil 10 lá nó níos lú ná sin caite ó tharla an barrachas dá dtagraítear i bpointe (b), níl risíocht an leabhair trádála ar an gcliant i gceist nó ar an ngrúpa cliant atá nasctha le chéile níos mó ná 500 % de chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide;
   (d) i gcás aon bharrachais a mhairfidh níos faide ná 10 lá, mó é, i bhfoirm chomhiomlán, ná 600% de chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide.

Gach uair a shárófar an teorainn, tabharfaidh an institiúid fógra do na húdaráis inniúla gan mhoill faoi mhéid an bharrachais agus faoi ainm an chliaint lena mbaineann agus, i gcás inarb infheidhme, ainm an ghrúpa cliant atá nasctha le chéile lena mbaineann.";

"

(98)  leasaítear Airteagal 396 mar a leanas:

(a)  leasaítear mír 1 mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:"

"I gcás ina bhfuil an EUR 150 milliún dá dtagraítear in Airteagal 395(1) infheidhme, féadfaidh na húdaráis inniúla, ar bhonn gach cáis faoi leith, cead a thabhairt an teorainn 100% i dtéarmaí chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide a shárú.";

"

(ii)  cuirtear an fhomhír seo a leanas leis:"

"I gcás ina gceadaíonn údarás inniúil d'institiúid, sna cásanna eisceachtúla dá dtagraítear sa chéad fhomhír agus sa dara fomhír den mhír seo, an teorainn a leagtar amach in Airteagal 395(1) a shárú ar feadh tréimhse níos faide ná trí mhí, déanfaidh an institiúid plean a thíolacadh trína mbeifear in ann an teorainn a chomhlíonadh arís go tráthúil chun sástacht an údaráis inniúil agus cuirfidh sí an plean sin i gcrích laistigh den tréimhse arna comhaontú leis an údarás inniúil. Déanfaidh an t-údarás inniúil faireachán ar chur chun feidhme an phlean agus ceanglóidh sé go gcomhlíonfar na ceanglais athuair ar bhonn níos gasta más iomchuí.";

"

(b)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

"3. Chun críocha mhír 1, eiseoidh ÚBE treoirlínte i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena sonrófar an chaoi a gcinnfidh na húdaráis inniúla an méid a leanas:

   (a) na cásanna eisceachtúla ▌dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo;
   (b) an tráth ama a mheastar a bheith iomchuí chun go gcomhlíonfar na ceanglais athuair;
   (c) na bearta atá le glacadh chun ▌a áirithiú go gcomhlíonfaidh an institiúid na ceanglais arís go tráthúil.";

"

(99)  i gColún 1 de Thábla 1 in Airteagal 397, cuirtear an téarma 'caipiteal Leibhéal 1' in ionad an téarma 'caipiteal incháilithe';

(100)  leasaítear Airteagal 399 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Úsáidfidh institiúid teicníc um maolú priacail creidmheasa chun risíocht a ríomh sa chás ina n-úsáidtear an teicníc sin chun ceanglais chaipitil le haghaidh priacal creidmheasa a ríomh i gcomhréir le Teideal II de Chuid a Trí, ar choinníoll go gcomhlíonann an teicníc um maolú priacal creidmheasa na coinníollacha a leagtar amach san Airteagal seo.

Chun críocha Airteagal 400 go hAirteagal 403, áireofar faoin téarma 'ráthaíocht' díorthaigh chreidmheasa a aithnítear faoi Chaibidil 4 de Theideal II de Chuid a Trí seachas nótaí creidmheas-nasctha.";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

"3. Teicnící um maolú priacal creidmheasa nach bhfuil ar fáil ach d'institiúidí a bhaineann úsáid as ceann amháin de na cineálacha cur chuige inmheánach bunaithe ar rátálacha, ní úsáidfear iad chun luachanna risíochta a laghdú ar mhaithe le risíochtaí móra, cé is moite de risíochtaí arna n-urrú le réadmhaoin i gcomhréir le hAirteagal 402.";

"

(101)  leasaítear Airteagal 400 mar a leanas:

(a)  i mír 1, leasaítear an chéad fhomhír mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (j):"

"(j) risíochtaí trádála na gcomhaltaí imréitigh ar chontrapháirtithe lárnacha cáilitheacha agus ranníocaíochtaí ciste mainneachtana leo;";

"

(ii)  cuirtear isteach na pointí seo a leanas:"

"(l) risíochtaí trádála na gcliant dá dtagraítear in Airteagal 305(2) nó Airteagal 305(3);

   (m) sealúchais atá ag eintitis réitigh nó a bhfochuideachtaí nach eintitis réitigh iad féin, ▌d'ionstraimí cistí dílse agus dliteanais incháilithe dá dtagraítear in Airteagal 45f(2) de Threoir 2014/59/AE arna n-eisiúint ag aon cheann de na heintitis seo a leanas:
   (i) maidir le heintitis réitigh, eintitis eile ar leis an ngrúpa réitigh céanna iad;
   (ii) maidir le fochuideachtaí eintitis réitigh nach eintitis réitigh iad féin, fochuideachtaí na bhfochuideachta ábhartha ar leis an ngrúpa réitigh céanna iad;
   (n) risíochtaí a thagann as gealltanas luacha íosta a chomhlíonann na coinníollacha go léir a leagtar amach in Airteagal 132c(3).";

"

(b)  leasaítear mír 2 mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

"(c) risíochtaí, lena n-áirítear trí rannpháirteachas nó cineálacha eile sealúchas, a thabhaigh institiúid i leith a máthairchuideachta, i leith fhochuideachtaí eile na máthairchuideachta sin nó i leith a cuid fochuideachtaí agus a cuid sealúchas cáilitheach féin, sa mhéid is go bhfuil na gnóthais sin faoi chumhdach ag an maoirseacht ar bhonn comhdhlúite a bhfuil an institiúid féin faoina réir, i gcomhréir leis an Rialachán seo, le Treoir 2002/87/CE nó le caighdeáin choibhéiseacha atá i bhfeidhm i dtríú tír; risíochtaí nach gcomhlíonann na critéir sin, bíodh díolúine acu ó Airteagal 395(1) den Rialachán seo nó ná bíodh, láimhseálfar iad mar risíochtaí ar thríú páirtí;";

"

(ii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (k):"

"(k) risíochtaí i bhfoirm comhthaobhacht nó ráthaíocht d'iasachtaí cónaithe, arna cur ar fáil ag soláthróir cosanta incháilithe dá dtagraítear in Airteagal 201 a cháilíonn le haghaidh rátáil chreidmheasa arb é an ceann is ísle díobh seo a leanas:

   (i) beart cáilíochta creidmheasa 2;
   (ii) an chéim cáilíochta creidmheasa a chomhfhreagraíonn do rátáil rialtais láir in airgeadra eachtrach an Bhallstáit mar a bhfuil ceanncheathrú an tsoláthróra cosanta lonnaithe;";

"

(iii)  cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

"(l) risíochtaí i bhfoirm ráthaíocht le haghaidh creidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil, arna gcur ar fáil ag gníomhaireacht um chreidmheas onnmhairiúcháin a cháilíonn le haghaidh rátáil chreidmheasa arb é an ceann is ísle díobh seo a leanas:

   (i) beart cáilíochta creidmheasa 2;
   (ii) an chéim cáilíochta creidmheasa a chomhfhreagraíonn do rátáil rialtais láir in airgeadra eachtrach an Bhallstáit mar a bhfuil ceanncheathrú an tsoláthróra cosanta lonnaithe.";

"

(c)  i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:"

"Cuirfidh na húdaráis inniúla ÚBE ar an eolas an bhfuil sé i gceist acu aon cheann de na díolúintí dá bhforáiltear i mír 2 a úsáid i gcomhréir le pointe (a) agus pointe (b) den mhír seo agus leagfaidh siad amach don ÚBE an bunús atá acu leis na díolúintí sin a úsáid.";

"

(d)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

"4. Ní cheadófar cur i bhfeidhm comhuaineach níos mó ná díolúine amháin a leagtar amach i mír 1 agus mír 2 ón risíocht chéanna.";

"

(102)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 401:"

"Airteagal 401

Éifeacht úsáid teicnící maolaithe phriacail chreidmheasa a ríomh

   1. Ar mhaithe le luach na risíochtaí a ríomh chun críocha Airteagal 395(1), féadfaidh institiúid luach na risíochta lánchoigeartaithe (E*) a úsáid arna ríomh faoi Chaibidil 4 de Theideal II de Chuid a Trí, agus an maolú priacail chreidmheasa, coigeartuithe luaineachta, agus aon neamhréir aibíochta dá dtagraítear sa Chaibidil sin, á gcur san áireamh.
   2. Cé is moite de na hinstitiúidí a bhaineann úsáid as an modh simplí comhthaobhach airgeadais, chun críocha na chéad mhíre, bainfidh institiúidí úsáid as an Modh Cuimsitheach Comhthaobhach Airgeadais, beag beann ar an modh a úsáidtear chun na ceanglais maidir le cistí dílse na priacail chreidmheasa a ríomh.

De mhaolú ar mhír 1, institiúidí a bhfuil cead acu na modhanna dá dtagraítear i Roinn 4 de Chaibidil 4 de Theideal II de Chuid a Trí agus Roinn 6 de Chaibidil 6 de Theideal II de Chuid a Trí a úsáid, féadfaidh siad na modhanna sin a úsáid agus luach na risíochta a ríomh d'idirbhearta um maoiniú urrús.

   3. Chun luach na risíochtaí a ríomh chun críocha Airteagal 395(1), déanfaidh institiúidí tástálacha struis tréimhsiúla maidir lena gcomhchruinnithe ar phriacail creidmheasa, lena n-áirítear maidir le luach inréadaithe aon chomhthaobhachta a ghlacfar.

Tabharfaidh na tástálacha struis tréimhsiúla sin dá dtagraítear sa chéad fhomhír aghaidh ar na priacail a thagann as athruithe a d'fhéadfadh teacht ar dhálaí sa mhargadh a bhféadfadh tionchar díobhálach a bheith acu ar leordhóthanacht chistí dílse na n-institiúidí agus priacal a thagann as réadú na comhthaobhachta i riochtaí struis.

Beidh na tástálacha struis a dhéanfar leordhóthanach agus iomchuí chun an measúnú a dhéanamh ar na priacail sin.

Áireoidh institiúidí na nithe seo a leanas ina gcuid straitéisí chun aghaidh a thabhairt ar phriacail chomhchruinnithe:

   (a) beartais agus nósanna imeachta chun aghaidh a thabhairt ar phriacail a eascróidh as neamhréireanna aibíochta idir risíochtaí agus aon chosaint chreidmheasa maidir leis na risíochtaí sin;
   (b) beartais agus nósanna imeachta a bhaineann le priacal comhchruinnithe a eascróidh as cur i bhfeidhm teicnící um maolú priacail creidmheasa, agus go háirithe risíochtaí móra ar chreidmheas indíreach, mar shampla risíochtaí ar eisiúnaí aonair urrús a thógtar mar chomhthaobhacht.
   4. I gcás ina laghdóidh institiúid risíocht ar chliant trí theicníc um maolú priacail creidmheasa incháilithe a úsáid i gcomhréir le hAirteagal 399(1), láimhseálfaidh an institiúid, ar an dóigh a leagtar amach in Airteagal 403, an chuid sin den risíocht lena laghdófar an risíocht ar an gcliant amhail is gur tabhaíodh í don soláthraí cosanta seachas don chliant.";

"

(103)  in Airteagal 402, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhíreanna 1 agus mhír 2 d'Airteagal 402:"

"1. Chun luachanna na risíochta a ríomh chun críocha Airteagal 395, féadfaidh institiúidí, seachas i gcás ina dtoirmeasctar é de réir an dlí náisiúnta is infheidhme, luach risíochta nó aon chuid de risíocht a laghdú, ar risíocht í arna hurrú go hiomlán ag maoin cónaithe i gcomhréir le hAirteagal 125(1) de réir an méid atá curtha i ngeall de mhargadhluach nó de luach iasachta morgáiste na maoine lena mbaineann ach nach mó ná 50 % den mhargadh nó 60 % den luach iasachta morgáiste sna Ballstáit sin inar leagadh síos critéir dhiana i bhforálacha reachtúla nó rialála chun measúnú a dhéanamh ar an luach iasachta morgáiste, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas go léir:

   (a) Níl ualú priacail níos airde ná 35 % socraithe ag údaráis inniúla na mBallstát le haghaidh risíochtaí nó codanna de risíochtaí arna n-urrú ag maoin chónaithe i gcomhréir le hAirteagal 124(2);
   (b) tá an risíocht nó cuid den risíocht urraithe go hiomlán ag an méid seo a leanas:
   (i) morgáiste amháin nó níos mó ar réadmhaoin chónaithe; nó
   (ii) réadmhaoin chónaithe in idirbheart léasaithe faoina gcoinníonn an léasóir úinéireacht iomlán ar an réadmhaoin chónaithe agus nach bhfuil rogha an léasaí í a cheannach feidhmithe aige nó aici go fóill;
   (c) comhlíontar na ceanglais in Airteagal 208 agus in Airteagal 229(1).
   2. Chun luachanna na risíochta a ríomh chun críocha Airteagal 395, féadfaidh institiúid, seachas i gcás ina dtoirmeasctar é de réir an dlí náisiúnta is infheidhme, luach risíochta nó aon chuid de risíocht a laghdú, ar risíocht í arna hurrú go hiomlán ag maoin dhochorraithe tráchtála i gcomhréir le hAirteagal 126(1) de réir an méid atá curtha i ngeall de mhargadhluach nó de luach iasachta morgáiste na maoine lena mbaineann ach nach mó ná 50 % den mhargadh nó 60 % den luach iasachta morgáiste sna Ballstáit sin inar leagadh síos critéir dhiana i bhforálacha reachtúla nó rialála chun measúnú a dhéanamh ar an luach iasachta morgáiste, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas go léir:
   (a) Níl ualú priacail níos airde ná 50 % socraithe ag údaráis inniúla na mBallstát le haghaidh risíochtaí nó codanna de risíochtaí arna n-urrú ag maoin tráchtála dhochorraithe i gcomhréir le hAirteagal 124(2);
   (b) tá an risíocht urraithe go hiomlán ag an méid seo a leanas:
   (i) morgáiste amháin nó níos mó ar oifigí nó ar áitribh tráchtála eile; nó
   (ii) oifig nó áitribh tráchtála eile amháin nó níos mó agus na risíochtaí a bhaineann le hidirbhearta léasaithe maoine;
   (c) comhlíontar na ceanglais i bpointe (a) d'Airteagal 126(2) agus in Airteagal 208 agus Airteagal 229 (1);
   (d) tá an mhaoin tráchtála dhochorraithe go hiomlán tógtha.";

"

(104)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad ▌Airteagal 403▌:"

"Airteagal 403

Cur chuige ionadaíochta

   1. I gcás ina bhfuil risíocht ar chliant ráthaithe ag tríú páirtí, nó urraithe le comhthaobhacht arna heisiúint ag tríú páirtí, déanfaidh institiúid:
   (a) an chuid den risíocht atá ráthaithe a láimhseáil mar risíocht ar an ráthóir seachas ar an gcliant, ar an gcoinníoll go sannfaí don risíocht neamhurraithe ar an ráthóir ualú priacail atá cothrom le, nó níos ísle ná, ualú priacail na risíochta neamhurraithe ar an gcliant faoi Chaibidil 2 de Theideal II de Chuid a Trí;
   (b) an chuid den risíocht arna comhthaobhú le margadhluach na comhthaobhachta aitheanta a láimhseáil mar risíocht ar an tríú páirtí seachas ar an gcliant, ar an gcoinníoll go bhfuil an risíocht urrúsaithe le comhthaobhacht agus ar an gcoinníoll go sannfaí do chuid chomhthaobhaithe na risíochta ualú priacail atá cothrom le, nó níos ísle ná, ualú priacail na risíochta neamhurraithe ar an gcliant faoi Chaibidil 2 de Theideal II de Chuid a Trí.

Ní úsáidfidh an institiúid an cur chuige dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír i gcás ina bhfuil neamhréir ann idir aibíocht na risíochta agus aibíocht na cosanta.

Chun críocha na Coda seo, ní fhéadfaidh institiúid an Modh Cuimsitheach Comhthaobhach Airgeadais agus an láimhseáil a leagtar amach i bpointe (b) den chéad fhomhír den mhír seo a úsáid ach amháin i gcás ina gceadaítear di an Modh Cuimsitheach Comhthaobhach Airgeadais agus an Modh Simplí Comhthaobhach Airgeadais araon a úsáid chun críocha Airteagal 92.

   2. I gcás ina gcuireann institiúid pointe (a) de mhír 1 i bhfeidhm:
   (a) i gcás ina bhfuil an ráthaíocht ainmnithe in airgeadra atá éagsúil ón airgeadra sin ina bhfuil an risíocht ainmnithe, déanfaidh an institiúid méid na risíochta a mheastar a bheith cumhdaithe a ríomh i gcomhréir leis na forálacha maidir le neamhréir airgeadra a láimhseáil le haghaidh cosaint neamhchistithe creidmheasa a leagtar amach i gCuid a Trí;
   (b) láimhseálfaidh an institiúid neamhréir idir aibíocht na risíochta agus aibíocht na cosanta i gcomhréir leis na forálacha maidir le neamhréireacha aibíochta a láimhseáil a leagtar amach i gCaibidil 4 de Theideal II de Chuid a Trí;
   (c) féadfaidh an institiúid cumhdach páirteach a aithint i gcomhréir leis an láimhseáil a leagtar amach i gCaibidil 4 de Theideal II de Chuid a Trí.
   3. Chun críocha phointe (b) de mhír 1, féadfaidh institiúid an méid i bpointe (b) den mhír seo a chur in ionad an mhéid i bpointe (a) den mhír seo, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach i bpointí (c), (d) agus (e) den mhír seo:
   (a) méid iomlán risíochta na hinstitiúide ar eisitheoir urrúis chomhthaobhaigh de bharr comhaontuithe trí-pháirteacha athcheannaigh arna n-éascú ag gníomhaire trí-pháirteach;
   (b) méid iomlán na dteorainneacha a thug an institiúid treoir don ghníomhaire trí-pháirteach dá dtagraítear i bpointe (a), a chur chun feidhme maidir leis na hurrúis arna n-eisiúint ag an eisitheoir urrúis chomhthaobhaigh dá dtagraítear sa phointe sin;
   (c) tá an institiúid tar éis a fhíorú go ndearna an gníomhaire trí-pháirteach coimircí iomchuí a chur i bhfeidhm chun sáruithe ar na teorainneacha dá dtagraítear i bpointe (b) a chosc;
   (d) níor chuir an t-údarás inniúil aon údar imní a bhaineann le hábhar in iúl;
   (e) ní théann suim mhéid na teorann dá dtagraítear i bpointe (b) den mhír seo agus aon risíochtaí eile de chuid na hinstitiúide ar an eisitheoir urrúis chomhthaobhaigh thar an teorainn a leagtar amach in Airteagal 395(1).
   4. Eiseoidh ÚBE treoirlínte, i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, lena sonrófar na coinníollacha maidir le cur i bhfeidhm na láimhseála dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo, lena n-airítear na coinníollacha agus minicíocht maidir le teorainneacha a chinneadh, faireachán agus athbhreithniú a dhéanamh orthu dá dtagraítear i bpointe (b) den mhír sin.

Foilseoidh ÚBE na treoirlínte sin faoin 31 Nollaig 2019.";

"

(105)  i gCuid a Sé, cuirfear an méid seo a leanas in ionad cheannteideal Theideal I:"

"SAINMHÍNITHE AGUS CEANGLAIS LEACHTACHTA";

"

(106)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 411:"

"Airteagal 411

Sainmhínithe

Chun críocha na Coda seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

   (1) ciallaíonn 'custaiméir airgeadais' custaiméir, lena n-áirítear custaiméir airgeadais ar custaiméir é de ghrúpaí corparáideacha neamhairgeadais, a dhéanann ceann nó níos mó de na gníomhaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2013/36/AE mar a phríomhghnó, nó ar ceann díobh seo a leanas é:
   (a) institiúid creidmheasa;
   (b) gnólacht infheistíochta;
   (c) eintiteas sainchuspóireach urrúsúcháin (SSPE);
   (d) gnóthas comhinfheistíochta (GC);
   (e) scéim infheistíochta neamh-cheannoscailte;
   (f) gnóthas árachais;
   (g) gnóthas athárachais;
   (h) cuideachta sealbhaíochta airgeadais nó cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha;
   (i) institiúid airgeadais;
   (j) socruithe scéime pinsean mar a shainmhínítear i bpointe (10) d'Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012;
   (2) ciallaíonn 'taisce miondíola' dliteanas i leith duine nádúrtha nó i leith FBM, i gcás ina gcáileodh an FBM d'aicme na risíochta ar mhiondíol faoin gcur chuige caighdeánaithe nó faoin gcur chuige inmheánach bunaithe ar rátálacha maidir le priacal creidmheasa, nó dliteanas i leith cuideachta atá incháilithe don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 153(4) agus i gcás nach mó ná EUR 1 milliún na taiscí comhiomlána ón FBM nó ón gcuideachta sin ar bhonn grúpa ▌▌;
   (3) Ciallaíonn 'cuideachta infheistíochta phearsanta' nó 'CIP' gnóthas nó iontaobhas ar duine nádúrtha é an t-úinéir nó an t-úinéir tairbhiúil, nó ar grúpa de dhaoine nádúrtha é an t-úinéir nó an t-úinéir tairbhiúil, grúpa atá nasctha le chéile go dlúth agus nach bhfuil aon ghníomhaíocht eile tráchtála, thionsclaíoch nó ghairmiúil aige agus a bunaíodh chun críche saibhreas na n-úinéirí a bhainistiú agus chun na críche sin amháin, lena n-áirítear gníomhaíochtaí coimhdeacha amhail sócmhainní na n‑úinéirí a leithscaradh ó shócmhainní corparáideacha, tarchur sócmhainní laistigh de theaghlach a éascú nó roinnt na sócmhainní a chosc tar éis do dhuine den teaghlach bás a fháil, ar choinníoll go bhfuil baint ag na gníomhaíochtaí coimhdeachta sin leis an bpríomhchuspóir saibhreas na n-úinéirí a bhainistiú;
   (4) ciallaíonn 'bróicéir taiscí' duine nádúrtha nó gnóthas a chuireann taiscí ó thríú páirtithe in institiúidí creidmheasa mar mhalairt ar tháille, lena n-áirítear taiscí miondíola agus taiscí corparáideacha ach gan taiscí ó institiúidí airgeadais a áireamh;
   (5) ciallaíonn 'sócmhainní neamhualaithe' sócmhainní nach bhfuil faoi réir aon srian dlíthiúil, conarthach, nó rialála nó faoi réir aon srian eile a choisceann ar institiúidí na sócmhainní sin a leachtú, a dhíol, a aistriú, a thabhairt ar láimh nó, i gcoitinne, fáil réidh leis na sócmhainní sin trí ▌dhíolachán glan amach nó trí chomhaontú athcheannaigh;
   (6) ciallaíonn 'rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh neamhéigeantach' aon chuid de na sócmhainní nach bhfuil sé d'oibleagáid ar an institiúid a nascadh le heisiúint bannaí faoi chumhdach de bhua ceanglais dhlíthiúla nó ceanglais rialála, ceangaltais chonarthacha nó ar chúiseanna a bhaineann le disciplín an mhargaidh, lena n-áirítear go háirithe i gcás ▌ina soláthrófar na sócmhainní de bhreis ar an gceanglas íosta dlíthiúil, reachtúil nó rialála maidir le rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh is infheidhme i dtaca leis na bannaí faoi chumhdach faoi dhlí náisiúnta Ballstáit nó tríú tír;

   (7) ciallaíonn 'ceanglas maidir le cumhdach sócmhainní' an cóimheas idir sócmhainní agus dliteanais arna chinneadh i gcomhréir le dlí náisiúnta Ballstáit nó tríú tír ar mhaithe le feabhsuithe creidmheasa maidir le bannaí faoi chumhdach;
   (8) ciallaíonn 'iasachtaí corrlaigh' iasachtaí comhthaobhaithe a shíntear chuig custaiméirí chun críche suíomhanna giarála a ghlacadh;
   (9) ciallaíonn 'conarthaí díorthach' na conarthaí díorthach a liostaítear in Iarscríbhinn II agus díorthaigh chreidmheasa;
   (10) ciallaíonn 'strus' athrú tobann agus tromchúiseach chun donais ar shuíomh sócmhainneachta nó ar shuíomh leachtachta institiúide i ngeall ar athruithe ar dhálaí margaidh nó i ngeall ar fhachtóirí neamhghnácha a fhágann go bhfuil priacal suntasach ann nach mbeidh an institiúid in ann a ceangaltais a chomhlíonadh de réir mar a bhíonn siad dlite laistigh den 30 lá dar gcionn;
   (11) ciallaíonn 'sócmhainní leibhéal 1' sócmhainní a bhfuil leachtacht agus cáilíocht chreidmheasa thar a bheith ard acu dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 416(1);
   (12) ciallaíonn 'sócmhainní leibhéal 2' sócmhainní a bhfuil leachtacht agus cáilíocht chreidmheasa ard acu dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 416(1) den Rialachán seo; foroinntear sócmhainní Leibhéal 2 arís ina sócmhainní leibhéal 2A agus leibhéal 2B mar a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1);
   (13) ciallaíonn 'maolán leachtachta' méid shócmhainní leibhéal 1 agus leibhéal 2 atá ina seilbh ag institiúid i gcomhréir leis an ngníomh tarmligthe (AE) 460(1);
   (14) ciallaíonn 'glan-eis-sreabha leachtachta' an méid atá mar thoradh ar insreabha leachtachta institiúide a asbhaint dá heis-sreabha leachtachta;
   (15) ciallaíonn 'airgeadra tuairiscithe' airgeadra ▌an Bhallstáit ina bhfuil ceannoifig na hinstitiúide lonnaithe;
   (16) ciallaíonn 'fachtóireacht' comhaontú conarthach idir gnó (an 'sannóir') agus eintiteas airgeadais (an 'fachtóir') ina sannann nó ina ndíolann an sannóir a earraí infhaighte leis an bhfachtóir agus ina soláthraíonn an fachtóir, mar chúiteamh, ceann amháin nó níos mó de na seirbhísí seo a leanas don sannóir i ndáil leis na hearraí infhaighte a sannadh:
   (a) réamhíocaíocht de chéatadán de mhéid na n-earraí infhaighte a sannadh, de ghnáth gearrthéarmach, neamhcheangailteach agus gan tar-rolladh uathoibríoch;
   (b) bainistiú, bailiú agus cosaint creidmheasa i ndáil le hearraí infhaighte trína riarann an fachtóir, de ghnáth, mórleabhar díolachán an tsannóra agus trína mbailíonn sé na hearraí infhaighte in ainm an fhachtóra;

chun críocha Theideal IV, déileálfar le fachtóireacht mar mhaoiniú trádála;

   (17) ciallaíonn 'saoráid thiomanta creidmheasa nó leachtachta' saoráid chreidmheasa nó leachtachta atá neamh-inchúlghairthe nó inchúlghairthe ar bhonn coinníollach.";

"

(107)  leasaítear Airteagal 412 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

"2. Ní dhéanfaidh ▌institiúidí eis-sreabha leachtachta, insreabha leachtachta ná sócmhainní leachtacha a chomhaireamh faoi dhó.

Mura sonraítear a mhalairt sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), i gcás inar féidir ítim a chomhaireamh i níos mó ná catagóir eis-sreabh amháin, déanfar í a chomhaireamh sa chatagóir eis‑sreabh is mó a sholáthraíonn eis-sreabha conarthacha don ítim sin.";

"

(b)  cuirtear an mhír seo a leanas isteach:"

"4a. Beidh feidhm ag an ngníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1) maidir le hinstitiúidí creidmheasa agus ▌gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 6(4).";

"

(108)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 413 agus Airteagal 414:"

"Airteagal 413

Ceanglas glanchistiúcháin chobhsaí

   1. Áiritheoidh na hinstitiúidí go gcomhlíonfar ítimí fadtéarmacha maidir le sócmhainní agus ítimí fadtéarmacha atá lasmuigh den chlár comhardaithe go leordhóthanach trí thacar éagsúil ionstraimí cistiúcháin atá cobhsaí faoi ghnáthchúinsí agus faoi chúinsí struis araon.
   2. Beidh feidhm go heisiach ag na forálacha a leagtar amach i dTeideal III chun oibleagáidí tuairiscithe a leagtar amach in Airteagal 415 a shonrú ▌go dtí go sonrófar oibleagáidí tuairiscithe a leagtar amach in Airteagal 415 maidir leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí a leagtar amach i dTeideal IV agus go dtí go dtabharfar isteach i ndlí an Aontais iad.
   3. Beidh feidhm ag na forálacha a leagtar amach i dTeideal IV chun an ceanglas glanchistiúcháin chobhsaí a leagtar amach i mír 1 den Airteagal seo agus oibleagáidí tuairiscithe le haghaidh institiúidí a leagtar amach in Airteagal 415 a shonrú.
   4. Féadfaidh Ballstáit forálacha náisiúnta i réimse na gceanglas cistiúcháin chobhsaí a choinneáil nó a thabhairt isteach sula dtiocfaidh i bhfeidhm íoschaighdeáin cheangailteacha i dtaca le ceanglais ghlanchistiúcháin chobhsaí a leagtar amach i mír 1.

Airteagal 414

Ceanglais leachtachta a chomhlíonadh

Tabharfaidh institiúid nach gcomhlíonann, nó nach dóigh léi go gcomhlíonfaidh sí, na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 413(1), lena n-áirítear le linn tréimhsí struis, tabharfaidh sí fógra láithreach do na húdaráis inniúla agus cuirfidh sí plean gan aon mhoill mhíchuí faoi bhráid na n-údarás inniúil chun go gcomhlíonfaidh sí na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 412 nó Airteagal 413(1) arís go tráthúil, de réir mar is iomchuí. Go dtí go dtosófar ag comhlíonadh an Airteagail sin arís, tabharfaidh an institiúid tuairisc faoi na hítimí dá dtagraítear i dTeideal III, i dTeideal IV, sa ghníomh cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 415(3) nó (43a) nó sna gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), de réir mar is iomchuí, go laethúil faoi dheireadh gach lae gnó mura dtugann an t-údarás inniúil údarú maidir le minicíocht tuairiscithe níos ísle agus moill tuairiscithe níos faide. Ní dhéanfaidh údaráis inniúla údaruithe den sórt sin a cheadú ach amháin ar bhonn cáis aonair na hinstitiúide agus méid agus castacht ghníomhaíochtaí na hinstitiúide á gcur san áireamh. Déanfaidh údaráis inniúla faireachán ar chur chun feidhme an phlean sin chun filleadh ar chomhlíonadh agus ceanglóidh siad, i gcás inarb iomchuí, go ndéanfaí na ceanglais a chomhlíonadh arís i dtréimhse níos giorra.";

"

(109)  leasaítear Airteagal 415 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhíreanna 1, 2 agus 3:"

"1. ▌Tuairisceoidh institiúidí na hítimí dá dtagraítear sna caighdeáin theicniúla chur chun feidhme dá dtagraítear i ▌mír 3 nó 3a den Airteagal seo, i dTeideal IV agus sna gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1) do na hinstitiúidí inniúla san airgeadra tuairiscithe, beag beann ar ainmníocht iarbhír na n-ítimí sin. Go dtí go sonrófar an oibleagáid tuairiscithe agus an fhormáid tuairiscithe maidir leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí a leagtar amach i dTeideal IV agus go dtí go dtabharfar isteach i ndlí an Aontais iad, tabharfaidh ▌institiúidí ▌ tuairisc do na húdaráis inniúla maidir leis na hítimí dá dtagraítear i dTeideal III ▌san airgeadra tuairiscithe, beag beann ar ainmníocht iarbhír na n-ítimí sin.

Uair sa mhí ar a laghad a bheidh sa mhinicíocht tuairiscithe i gcás ítimí dá dtagraítear sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1) agus uair sa ráithe ar a laghad i gcás ítimí dá dtagraítear i dTeideal III agus i dTeideal IV.

   2. Déanfaidh institiúid tuairisciú ar leith do na húdaráis inniúla ar ▌na hítimí dá dtagraítear ▌ sna caighdeáin theicniúla chur chun feidhme dá dtagraítear i ▌mír 3 nó 3a den Airteagal seo, i dTeideal III go dtí go sonrófar an oibleagáid tuairiscithe agus an fhormáid tuairiscithe maidir leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí a leagtar amach i dTeideal IV agus go dtí go dtabharfar isteach i ndlí an Aontais iad, i dTeideal IV agus sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), de réir mar is iomchuí, i gcomhréir leis na nithe seo a leanas:
   (a) i gcás ina bhfuil ítimí ainmnithe in airgeadra nach é an t-airgeadra tuairiscithe é agus a bhfuil dliteanais chomhiomlána ag an institiúid atá ainmnithe in airgeadra den sórt sin arb ionann iad agus 5 % de dhliteanais iomlána na hinstitiúide nó an fhoghrúpa leachtachta aonair, nó a sháraíonn 5 %, gan cistí dílse agus ítimí lasmuigh den chlár comhardaithe a áireamh, déanfar an tuairisciú in airgeadra na hainmníochta;
   (b) i gcás ina bhfuil ítimí ainmnithe in airgeadra ar airgeadra Ballstáit óstaigh é ina bhfuil brainse suntasach dá dtagraítear in Airteagal 51 de Threoir 2013/36/AE ag an institiúid agus ina n-úsáideann an Ballstát óstach sin airgeadra eile nach é an t-airgeadra tuairiscithe é, déanfar an tuairisciú in airgeadra an Bhallstáit ina bhfuil an brainse suntasach lonnaithe;
   (c) i gcás ina n-ainmnítear ítimí san airgeadra tuairiscithe, agus i gcás inarb ionann méid comhiomlán na ndliteanas in airgeadraí eile nach iad an t‑airgeadra tuairiscithe iad agus 5 % de dhliteanais iomlána na hinstitiúide nó an fhoghrúpa leachtachta aonair iad, nó a sháraíonn 5 %, gan cistí dílse agus ítimí lasmuigh den chlár comhardaithe a áireamh, déanfar an tuairisciú san airgeadra tuairiscithe.
   3. Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme d'fhonn an méid seo a leanas a shonrú:
   (a) formáidí aonfhoirmeacha agus réitigh TF le treoracha gaolmhara maidir le minicíochtaí agus maidir le dátaí tagartha agus íocaíochta. Beidh na formáidí agus na minicíochtaí tuairiscithe i gcomhréir le cineál, le scála agus le castacht ghníomhaíochtaí na n-institiúidí éagsúla agus áireofar orthu an tuairisciú atá riachtanach igcomhréir le mír 1 agus le mír 2;
   (b) beidh meadarachtaí faireacháin leachtachta breise riachtanach, d'fhonn cead a thabhairt d'údaráis inniúla léargas cuimsitheach a fháil ar phróifíl priacal leachtachta institiúide, a bheidh comhréireach le cineál, le scála agus le castacht ghníomhaíochtaí na hinstitiúide.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin maidir leis na hítimí sin a shonraítear i bpointe (a) faoi bhráid an Choimisiúin faoi 1 Feabhra 2015, agus maidir leis na hítimí a shonraítear i bpointe (b,) faoin 1 Eanáir 2014.

Tugtar cumhacht don Choimisiún chun na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.";

"

(b)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

"3a. Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme d'fhonn a shonrú na méadrachtaí breise faireacháin leachtachta mar a thagraítear dóibh i mír 3, a mbeidh feidhm acu maidir le hinstitiúidí beaga agus neamhchasta.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin ... [bliain amháin tar éis an dáta a dtiocfaidh an Rialachán leasaitheach seo i bhfeidhm].

Tugtar an chumhacht don Choimisiún na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.";

"

(110)  leasaítear Airteagal 416 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

"3. I gcomhréir le fomhír 1, is iad na sócmhainní a chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas mar shócmhainní leachtacha na sócmhainní a ndéanfaidh institiúidí tuairisciú orthu:

   (a) tá na sócmhainní neamhualaithe nó tá siad ar fáil i gcomhthiomsuithe comhthaobhachta a mbainfear úsáid astu chun cistiúchán breise a fháil faoi línte creidmheasa geallta, nó i gcás ina bhfuil an comhthiomsú á fheidhmiú ag banc ceannais, faoi línte creidmheasa nach bhfuil geallta, agus atá ar fáil don institiúid ach nach bhfuil cistithe go fóill;
   (b) ní eisíonn an institiúid féin ná a máthairinstitiúid ná a fo-institiúid na sócmhainní, ná fochuideachta eile dá máthairinstitiúid nó dá máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais;
   (c) comhaontaíonn rannpháirtithe margaí praghas na sócmhainní de ghnáth agus is féidir é a fheiceáil go héasca sa mhargadh, nó is féidir an praghas a chinneadh de réir foirmle atá éasca a ríomh bunaithe ar ionchuir atá ar fáil go poiblí agus nach dtéann i muinín toimhdí láidre mar a tharlaíonn de ghnáth i gcás táirgí struchtúrtha nó coimhthíocha;
   (d) tá na sócmhainní liostaithe ar mhalartán aitheanta nó tá siad intrádála trí ▌dhíolachán glan amach nó trí chomhaontú athcheannaigh simplí ar mhargaí athcheannaigh; déanfar measúnú ar leithligh ar na critéir sin do gach margadh.

Ní bheidh feidhm ag na coinníollacha dá dtagraítear i bpointe (c) agus i bpointe (d) den chéad fhomhír maidir leis na sócmhainní dá dtagraítear i bpointe (a), i bpointe (e) agus i bpointe (f) de mhír 1.";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5 agus mhír 6:"

"5. Féadfar scaireanna nó aonaid i GCanna a láimhseáil mar shócmhainní leachtacha, suas le méid absalóideach EUR 500 milliún nó an méid comhionann in airgeadra intíre, i bpunann sócmhainní leachtacha gach institiúide, ar an gcoinníoll go gcomhlíontar na ceanglais in Airteagal 132(3) agus, seachas díorthaigh chun priacal ráta úis nó priacal creidmheasa nó airgeadra a mhaolú, nach ndéanann GC infheistíocht ach amháin i sócmhainní leachtacha dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.

Ní fhágfaidh úsáid nó úsáid ionchasach ionstraimí díorthaigh ag GC chun priacail maidir le hinfheistíochtaí ceadaithe a fhálú go mbeidh cosc ar an GC sin a bheith incháilithe maidir leis an gcóireáil dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo. I gcás nach ndéanann na tríú páirtithe dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) d'Airteagal 418(4) luach scaireanna nó aonad GC a mharcáil ón margadh go rialta agus i gcás nach bhfuil an t-údarás inniúil sásta go bhfuil modheolaíochtaí agus próisis láidre forbartha ag institiúid le haghaidh luacháil den sórt sin dá dtagraítear in Airteagal 418(4), ní láimhseálfar scaireanna nó aonaid sa GC sin mar shócmhainní leachtacha.

▌6. I gcás ina scoireann sócmhainn leachtach den cheanglas le haghaidh sócmhainní leachtacha a leagtar amach san Airteagal seo a chomhlíonadh, féadfaidh institiúid, dá ainneoin sin, leanúint dá meas mar shócmhainn leachtach ar feadh tréimhse breise 30 lá. I gcás ina scoireann sócmhainn leachtach i GC de bheith incháilithe le haghaidh na láimhseála a leagtar amach i mír 5, féadfaidh na scaireanna nó na haonaid sa GC, dá ainneoin sin, leanúint dá meas mar shócmhainn leachtach le haghaidh tréimhse breise 30 lá ar an gcoinníoll nach sáróidh na sócmhainní sin 10 % de shócmhainní foriomlána an GC.";

"

(c)  scriostar mír 7;

(111)  Leasaítear Airteagal 419 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

"2. I gcás inar mó na riachtanais chuí-réasúnaithe le sócmhainní leachtacha i bhfianaise an cheanglais in Airteagal 412 ná infhaighteacht na sócmhainní leachtacha sin in airgeadra, beidh feidhm ag ceann amháin nó níos mó de na maoluithe seo a leanas:

   (a) de mhaolú ar phointe (f) d'Airteagal 417, féadfaidh ainmníocht na sócmhainní leachtacha a bheith ar neamhréir le dáileadh de réir airgeadra eis-sreabha leachtachta tar éis insreabha a asbhaint;
   (b) i gcás airgeadraí Ballstáit nó tríú tíortha, féadfar línte creidmheasa ó bhanc ceannais an Bhallstáit sin nó an tríú tír sin, atá tiomanta go neamh‑inchúlghairthe ar bhonn conarthach don 30 lá dar gcionn agus a bhfuil a bpraghsanna socraithe go cóir, neamhspleách ar an méid atá tarraingthe faoi láthair, a chur in ionad sócmhainní leachtacha riachtanacha ar an gcoinníoll go ndéanann údaráis inniúla an Bhallstáit sin nó an tríú tír sin an rud céanna agus go bhfuil ceanglais tuairiscithe inchomparáide i bhfeidhm ag an mBallstát sin nó ag an tríú tír sin;
   (c) i gcás ina bhfuil easnamh de shócmhainní leibhéal 1 ann, féadfaidh sócmhainní breise leibhéal 2A a bheith ina seilbh ag an institiúid faoi réir caolchorrlaigh níos airde agus aon uasteorainn is infheidhme maidir leis na sócmhainní sin i gcomhréir leis an ngníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), féadfar í a leasú.";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:"

"5. Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun na maoluithe dá dtagraítear i mír 2 a shainiú, lena n-áirítear na coinníollacha faoina gcuirfear i bhfeidhm iad.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin ... [sé mhí tar éis an dáta a dtiocfaidh an Rialachán leasaitheach seo i bhfeidhm].

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.";

"

(112)  leasaítear Airteagal 422 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:"

"4. Ní chumhdaíonn seirbhísí imréitigh, coimeádta nó bainistíochta airgid nó seirbhísí inchomparáide eile dá dtagraítear i bpointe (a) agus pointe (d) de mhír 3 ach amháin na seirbhísí sin a mhéid a chuirtear ar fáil iad i gcomhthéacs gaoil sheanbhunaithe ar a bhfuil spleáchas substaintiúil ag an taisceoir. Ní chuimseoidh na seirbhísí sin seirbhísí baincéireachta comhfhreagraí nó bróicéireachta príomha amháin agus beidh fianaise ag na hinstitiúidí nach bhfuil an cliant ábalta méideanna atá dlite de réir dlí a aistarraingt thar thréimhse ama 30 lá gan cur as dá fheidhmiú oibríochtúil.

Go dtí go soláthrófar sainmhíniú aonfhoirmeach ar ghaol oibríochtúil seanbhunaithe dá dtagraítear i bpointe (c) de mhír 3, bunóidh institiúidí féin na critéir chun gaol oibríochtúil seanbhunaithe a shainaithint a bhfuil fianaise acu ina leith nach bhfuil an cliant ábalta méideanna atá dlite de réir dlí a aistarraingt thar thréimhse ama 30 lá gan cur isteach ar a fheidhmiú oibríochtúil agus tuairisceoidh siad na critéir sin do na húdaráis inniúla. Mura bhfuil sainmhíniú aonfhoirmeach ann, féadfaidh údaráis inniúla treoir ghinearálta a thabhairt d'institiúidí le go bhféadfaidh siad taiscí arna gcoinneáil ag an taisceoir i gcomhthéacs gaol oibríochtúil seanbhunaithe a shainaithint.";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 8:"

"8. Féadfaidh údaráis inniúla cead a thabhairt céatadán eis-sreabh níos ísle a chur i bhfeidhm maidir leis na dliteanais dá dtagraítear i mír 7, ar bhonn cáis ar chás, ar an gcoinníoll go gcomhlíontar gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:

   (a) is ceann díobh seo a leanas an contrapháirtí:
   (i) máthairinstitiúid nó fo-institiúid de chuid na hinstitiúide nó fochuideachta eile de chuid na máthairinstitiúide céanna;
   (ii) tá an contrapháirtí nasctha leis an institiúid trí ghaol de réir bhrí Airteagal 22(7) de Threoir 2013/34/AE;
   (iii) institiúid a thagann faoin scéim cosanta institiúideach chéanna a chomhlíonann ceanglais Airteagal 113(7);
   (iv) institiúid lárnach nó comhalta de líonra a chomhlíonann pointe (d) d'Airteagal 400(2);
   (b) tá cúiseanna ann le bheith ag súil le heis-sreabh níos ísle thar an gcéad 30 lá eile ina dhiaidh sin fiú amháin faoi chás struis atá neamhghnách agus atá ar fud an mhargaidh;
   (c) cuireann an contrapháirtí insreabh siméadrach comhfhreagrach nó insreabh níos coimeádaí i bhfeidhm de mhaolú ar Airteagal 425;
   (d) beidh an institiúid agus an contrapháirtí bunaithe sa Bhallstát céanna.";

"

(113)  In Airteagal 423, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2 agus mhír 3:"

"2. Cuirfidh institiúid na húdaráis inniúla ar an eolas maidir leis na conarthaí go léir a dhéantar, ar conarthaí iad a n-eascróidh eis-sreabha leachtachta nó riachtanais chomhthaobhachta bhreise as a gcoinníollacha conartha, laistigh de 30 lá i ndiaidh do mheathlúchán ábhartha teacht ar cháilíocht chreidmheasa na hinstitiúide. I gcás ina measann na húdaráis inniúla go bhfuil na conarthaí sin ábhartha maidir leis na heis‑sreabha leachtachta a d'fhéadfadh a bheith ag an institiúid, cuirfidh siad ceangal ar an institiúid eis-sreabh breise a chur isteach le haghaidh na gconarthaí sin ar eis‑sreabh é a chomhfhreagróidh do na riachtanais chomhthaobhachta bhreise a thiocfaidh chun cinn ó mheathlúchán ábhartha ar cháilíocht chreidmheasa na hinstitiúide amhail íosghrádú trí scór ina measúnú creidmheasa seachtrach. Déanfaidh an institiúid athbhreithniú rialta ar mhéid an mheathlúcháin ábhartha sin i bhfianaise an mhéid a bhaineann le hábhar faoi na conarthaí atá déanta aici agus tabharfaidh sí fógra maidir le toradh a athbhreithnithe do na húdaráis inniúla.

   3. Cuirfidh an institiúid eis-sreabh breise isteach a chomhfhreagróidh do na riachtanais chomhthaobhachta a thiocfadh chun cinn ón tionchar a bheadh ag cás díobhálach an mhargaidh maidir lena hidirbhearta díorthach más ábhartha iad.

Forbróidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála lena sonrófar na coinníollacha faoina bhféadfar nóisean na hábharthachta a chur i bhfeidhm agus lena sonrófar modhanna chun an eis-sreabh breise a thomhas.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 31 Márta 2014.

Tarmligtear chuig an gCoimisiún an chumhacht chun na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa dara fomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.";

"

(114)  in Airteagal 424, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:"

"4. Déanfar an méid tiomanta de shaoráid leachtachta atá curtha ar fáil don SSPE chun cur ar chumas an SSPE sin sócmhainní a cheannach, seachas urrúis, ó chliaint nach custaiméirí airgeadais iad, a iolrú faoi 10 % ar an gcoinníoll go sáraíonn an méid tiomanta méid na sócmhainní atá ceannaithe cheana féin ó chliaint agus go mbeidh an t-uasmhéid is féidir a tharraingt teoranta go conarthach do mhéid na sócmhainní atá ceannaithe cheana féin.";

"

(115)  In Airteagal 425(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

"(c) cuirfear san áireamh iasachtaí a bhfuil dáta deiridh neamhshainithe leo le 20 % insreabh, ar an gcoinníoll go gceadaítear don institiúid íocaíocht a aistarraingt agus a iarraidh laistigh de 30 lá de réir an chonartha;";

"

(116)  Cur i bhfeidhm ar bhonn comhdhlúite"

I gcás ina bhfuil feidhm ag an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí a leagtar amach sa Teideal seo ar bhonn comhdhlúite i gcomhréir le hAirteagal 11(4), beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

   (a) beidh na sócmhainní agus na hítimí lasmuigh de chlár comhardaithe fochuideachta ag a bhfuil ceannoifig na fochuideachta sin i dtríú tír, ar sócmhainní agus ítimí iad atá faoi réir fachtóirí cistiúcháin ▌ chobhsaí cheangailtigh faoin gceanglas glanchistiúcháin chobhsaí a leagtar amach i ndlí náisiúnta an tríú tír sin atá níos airde ná iad siúd a shonraítear i gCaibidil 4, beidh siad faoi réir comhdhlúthú i gcomhréir leis na fachtóirí is airde a shonraítear i ndlí náisiúnta an tríú tír sin;
   (b) beidh dliteanais agus cistí dílse fochuideachta ag a bhfuil  ceannoifig na fochuideachta sin i dtríú tír, ar dliteanais agus cistí dílse iad atá faoi réir fachtóirí cistiúcháin chobhsaí faoin gceanglas glanchistiúcháin chobhsaí a leagtar amach i ndlí náisiúnta an tríú tír sin atá níos ísle ná iad siúd a shonraítear i gCaibidil 3, beidh siad faoi réir comhdhlúthú i gcomhréir leis na fachtóirí is ísle a shonraítear i ndlí náisiúnta an tríú tír sin;
   (c) sócmhainní tríú tír a chomhlíonann na ceanglais a leagtar síos sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1) agus atá i seilbh fochuideachta ag a bhfuil a ceannoifig i dtríú tír, ní aithneofar iad mar shócmhainní leachtachta chun críocha comhdhlúthaithe i gcás nach gcáilíonn siad mar shócmhainní leachtachta faoi dhlí náisiúnta an tríú tír sin a shocraíonn an ceanglas maidir le cumhdach leachtachta;
   (d) gnólachtaí infheistíochta nach bhfuil faoi réir an Teidil seo de bhun Airteagal 6(4) laistigh den ghrúpa, beidh siad faoi réir Airteagail 413 agus 428b ar bhonn comhdhlúite ▌; seachas ▌ mar a shonraítear sa phointe sin, leanfaidh na gnólachtaí infheistíochta sin de bheith faoi réir an cheanglais glanchistiúcháin chobhsaí mhionsonraithe le haghaidh gnólachtaí infheistíochta mar a leagtar síos sa dlí náisiúnta.

Airteagal 428b

An cóimheas glanchistiúcháin chobhsaí

   1. Beidh an ceanglas glanchistiúcháin chobhsaí a leagtar síos in Airteagal 413(1) cothrom le cóimheas cistiúcháin chobhsaí na hinstitiúide atá ar fáil dá dtagraítear i gCaibidil 3 le cistiúchán cobhsaí na hinstitiúide atá de dhíth dá dtagraítear i gCaibidil 4 ▌,agus déanfar é a shloinneadh mar chéatadán. Déanfaidh institiúidí a gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí a ríomh de réir na foirmle seo a leanas:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_GA-p0000233.png

   2. Coinneoidh institiúidí cóimheas glanchistiúcháin chobhsaí de 100 % ar a laghad arna ríomh san airgeadra tuairiscithe i gcomhair a n-idirbheart uile, beag beann ar ainmníocht airgeadra iarbhír atá acu.
   3. I gcás ina dtitfidh cóimheas glanchistiúcháin chobhsaí institiúide faoi 100 % nó i gcás ina meastar go réasúnta go bhféadfaidh sé titim faoi 100 %, beidh feidhm ag an gceanglas a leagtar síos in Airteagal 414. Beidh sé mar aidhm ag an institiúid a cóimheas glanchistiúcháin chobhsaí a thabhairt ar ais go dtí an leibhéal dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo. Déanfaidh údaráis inniúla measúnú ar na cúiseanna le mainneachtain na hinstitiúide cloí le mír 2 den Airteagal seo sula ndéanfaidh siad aon bhearta maoirseachta.
   4. Déanfaidh institiúidí a gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí a ríomh agus déanfaidh siad faireachán air san airgeadra tuairiscithe i gcomhair a n-idirbheart uile, beag beann ar an ainmníocht airgeadra iarbhír atá acu, agus déanfaidh siad sin ar leithligh i gcomhair a n-idirbheart a ainmneofar i ngach ceann de na hairgeadraí atá faoi réir tuairisciú ar leithligh i gcomhréir le hAirteagal 415(2).
   5. Áiritheoidh institiúidí go bhfuil dáileadh a bpróifíl cistiúcháin, de réir ainmníocht airgeadra, comhsheasmhach i gcoitinne le dáileadh a gcuid sócmhainní de réir airgeadra. I gcás inarb iomchuí, féadfaidh na húdaráis inniúla a cheangal ar na hinstitiúidí srian a chur le neamhréireanna airgeadra trí theorainneacha a leagan síos maidir leis an gcion den chistiú cobhsaí ceangailteach in airgeadra faoi leith is féidir a chomhlíonadh le cistiú cobhsaí atá ar fáil nach bhfuil ainmnithe san airgeadra sin. Ní fhéadfar an srian sin a chur i bhfeidhm ach i gcás airgeadra atá faoi réir tuairisciú ar leithligh i gcomhréir le hAirteagal 415(2).

Agus cinneadh á dhéanamh maidir le leibhéal aon sriain a fhéadfar a chur i bhfeidhm ar neamhréireanna airgeadra i gcomhréir leis an Airteagal seo, déanfaidh údaráis inniúla na nithe seo a leanas a mheas ar a laghad:

   (a) an bhfuil sé ar chumas na hinstitiúide cistiúchán cobhsaí atá ar fáil a aistriú ó airgeadra amháin go hairgeadra eile agus idir dlínsí éagsúla agus eintitis dhlíthiúla atá laistigh dá grúpa agus ar a cumas airgeadraí a bhabhtáil agus cistí a thiomsú ar mhargaí airgeadra eachtraigh thar thréimhse ionchasach bliana an chóimheasa glanchistiúcháin chobhsaí;
   (b) tionchar athruithe díobhálacha sa ráta malairte ar shuíomhanna mí-oiriúnaithe atá ann cheana agus ar éifeachtacht fálaithe ar bith ar mhalairt airgeadra eachtraigh atá i bhfeidhm.

Beidh aon srian ar neamhréireanna airgeadra a dhéanfar a fhorchur i gcomhréir leis an Airteagal seo ina ceanglas leachtachta sonrach dá dtagraítear in Airteagal 105 de Threoir 2013/36/AE.

CAIBIDIL 2

Rialacha ginearálta chun an cóimheas glanchistiúcháin chobhsaí a ríomh

Airteagal 428c

An cóimheas glanchistiúcháin chobhsaí a ríomh

   1. Mura sainítear a mhalairt sa Teideal seo, cuirfidh institiúidí sócmhainní, dliteanais agus ítimí lasmuigh den chlár comhardaithe san áireamh ar bhonn comhlán.
   2. Chun críocha a gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí a ríomh, cuirfidh institiúidí na fachtóirí cistiúcháin chobhsaí iomchuí a leagtar amach i gCaibidil 3 agus i gCaibidil 4 i bhfeidhm ar luach cuntasaíochta na sócmhainní, na ndliteanas agus na n-ítimí lasmuigh den chlár comhardaithe atá acu, mura sainítear a mhalairt sa Teideal seo.
   3. Ní dhéanfaidh institiúidí ▌ an cistiúchán cobhsaí ceangailteach agus an cistiúchán cobhsaí atá ar fáil a chomhaireamh faoi dhó.

Mura sainítear a mhalairt sa Teideal seo, i gcás ina bhféadfaidh ítim a leithdháileadh ar níos mó ná catagóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh amháin, déanfar í a leithdháileadh ar an gcatagóir cistiúcháin chobhsaí ceangailteach a chuireann an cistiúchán conarthach ceangailteach cobhsaí is mó ar fáil don ítim sin.

Airteagal 428d

Conarthaí díorthach

   1. Cuirfidh na hinstitiúidí an Airteagal seo i bhfeidhm chun méid an chistiúcháin chobhsaí cheangailtigh le haghaidh conarthaí díorthach dá dtagraítear i gCaibidil 3 agus i gCaibidil 4 a ríomh.
   2. Gan dochar d'Airteagal 428ah(2), cuirfidh institiúidí luach cóir na suíomhanna díorthach ar bhonn glanluachála sa chás ina n-áirítear na suíomhanna sin sa tacar glanluachála céanna a chomhlíonfaidh na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 429c(1). I gcás nach amhlaidh atá, cuirfidh institiúidí luach cóir na suíomhanna díorthach san áireamh ar bhonn comhlán agus déanfaidh siad na suíomhanna díorthach sin a láimhseáil mar tacar glanluachála a bhaineann leo féin chun críocha Chaibidil 4.
   3. Chun críocha an Teidil seo, ciallaíonn 'luach cóir tacair glanluachála' suim luachanna córa na n-idirbheart uile a chuimsítear sa tacar glanluachála.
   4. Gan dochar d'Airteagal 428ah (2), déanfar na conarthaí díorthach uile a liostáiltear i bpointí 2(a) go (e) d'Iarscríbhinn II lena mbaineann malartú iomlán príomhshuimeanna ar an dáta céanna, déanfar iad a ríomh ar bhonn glanluachála thar airgeadraí, lena n-áirítear an chríoch tuairisciú in airgeadra atá faoi réir tuairisciú ar leithligh i gcomhréir le hAirteagal 415(2), fiú i gcás nach n-áirítear na hidirbhearta sin sa tacar glanluachála céanna a chomhlíonann na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 429c(1).
   5. Láimhseálfar íocaíochtaí in airgead tirim a gheofar mar chomhthaobhacht chun risíocht suímh díorthaigh a mhaolú, láimhseálfar iad mar íocaíochtaí in airgead tirim agus ní dhéanfar iad a láimhseáil mar thaiscí maidir lena bhfuil feidhm ag Caibidil 3.
   6. Féadfaidh na húdaráis inniúla a chinneadh, le formheas an bhainc ceannais ábhartha, tionchar na gconarthaí díorthach ar ríomh an chóimheasa glanchistiúcháin chobhsaí a tharscaoileadh, lena n-áirítear an tionchar a tharscaoileadh trí na fachtóirí cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh agus forálacha agus caillteanais a chinneadh, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha uile seo a leanas:
   (a) tá aibíocht iarmhair is lú ná sé mhí ag na dliteanais sin;
   (b) is é an Banc Ceannais Eorpach (BCE) nó banc ceannais an Bhallstáit an contrapháirtí;
   (c) déanann na conarthaí díorthach fónamh do bheartas airgeadaíochta BCE nó bainc ceannais Ballstáit.

I gcás ina mbainfidh fochuideachta ag a bhfuil a ceannoifig i dtríú tír leas as an tarscaoileadh dá dtagraítear sa chéad fhomhír faoi dhlí náisiúnta an tríú tír sin a shocraíonn an ceanglas glanchistiúcháin chobhsaí, cuirfear an tarscaoileadh sin de réir mar a shainítear i ndlí náisiúnta an tríú tír é san áireamh chun críche comhdhlúthaithe. ▌

Airteagal 428e

Glanluacháil na n-idirbheart iasachta urraithe agus na n-idirbheart caipitil faoi thionchar an mhargaidh

Déanfar sócmhainní agus dliteanais a eascróidh as idirbhearta um maoiniú urrús ▌ le contrapháirtí aonair a ríomh ar bhonn glanluachála ar an gcoinníoll go gcomhlíonfaidh na sócmhainní agus na dliteanais sin na coinníollacha glanluachála a leagtar amach in Airteagal 429b(4).

Airteagal 428f

Sócmhainní agus dliteanais idirspleácha

   1. Faoi réir réamhfhormheas na n-údarás inniúil, féadfaidh institiúid a mheas go bhfuil sócmhainn agus dliteanas idirspleách ar a chéile, ar an gcoinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha uile seo a leanas:
   (a) ní fheidhmíonn an institiúid ach mar aonad faoi bhealach chun an maoiniú a threorú ón dliteanas isteach sa tsócmhainn idirspleách chomhfhreagrach;
   (b) tá na sócmhainní agus na dliteanais idirspleácha aonair inaitheanta go soiléir agus tá an phríomhshuim chéanna acu;
   (c) tá aibíochtaí comhoiriúnaithe mórán mar an gcéanna ag an tsócmhainn agus ag an dliteanas idirspleách agus tá moill uasta 20 lá idir aibíocht na sócmhainne agus aibíocht an dliteanais;
   (d) iarradh an dliteanas idirspleách de bhun ceanglas dlíthiúil, rialála nó conarthach agus ní úsáidtear é chun sócmhainní eile a mhaoiniú;
   (e) ní úsáidtear na sreabha príomhshuime ón tsócmhainn chun críocha eile seachas chun an dliteanas idirspleách a aisíoc;
   (f) ní hionann na contrapháirtithe le haghaidh gach péire sócmhainní agus dliteanas idirspleách.
   2. Measfar go gcomhlíonfaidh sócmhainní agus dliteanais na coinníollacha a leagtar amach i mír 1 agus measfar iad a bheith idirspleách i gcás ina bhfuil baint dhíreach acu leis na táirgí nó na seirbhísí seo a leanas:
   (a) coigiltis rialáilte láraithe, ar an gcoinníoll go bhfuil ceangal dlí ar institiúidí taiscí rialáilte a aistriú chuig ciste láraithe arna chur ar bun agus arna rialú ag rialtas láir Ballstáit agus lena gcuirfear iasachtaí ar fáil chun cuspóirí leasa phoiblí a chur chun cinn, agus ar an gcoinníoll go n-aistreofar taiscí chuig an gciste láraithe ar bhonn míosa ar a laghad;
   (b) iasachtaí cur chun cinn agus saoráidí creidmheasa agus leachtachta a chomhlíonfaidh na critéir a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1) i gcomhair institiúidí atá ag gníomhú mar ghnáth‑idirghabhálaithe nach dtabhaíonn aon priacail cistiúcháin;
   (c) bannaí faoi chumhdach a chomhlíonfaidh na coinníollacha seo a leanas uile:
   (i) is bannaí iad dá dtagraítear in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE comhlíonann siad na ceanglais incháilitheachta don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 129(4) nó in Airteagal 129(5) ▌den Rialachán seo;
   (ii) déantar na hiasachtaí foluiteacha a mhaoiniú le cistiúchán comhréireach trí bhannaí faoi chumhdach a eisíodh nó ▌ go bhfuil sna bannaí faoi chumhdach truicir aibíochta neamh-lánroghnacha insínte aon bhliana amháin nó níos mó go dtí go mbeidh téarma na n-iasachtaí foluiteacha istigh i gcás teip athmhaoinithe ag dáta aibíochta an bhanna faoi chumhdach;
   (d) gníomhaíochtaí imréitigh díorthach cliant, ar an gcoinníoll nach dtabharfaidh an institiúid aon ráthaíocht maidir le feidhmíocht an chontrapháirtí lárnaigh dá cliaint agus nach dtabhóidh sí aon priacail cistiúcháin dá bharr.
   3. Déanfaidh ÚBE faireachán ar shócmhainní agus ar dhliteanais, chomh maith le táirgí agus seirbhísí a láimhseáiltear mar shócmhainní agus dhliteanais idirspleácha faoi mhír 1 agus faoi mhír 2 chun a chinneadh an gcomhlíontar na critéir a leagtar síos i mír 1 agus chun a mhéid a chomhlíontar iad a chinneadh. Cuirfidh ÚBE tuarascáil chuig an gCoimisiún maidir le torthaí an fhaireacháin sin agus cuirfidh sé comhairle ar an gCoimisiún an mbeadh leasú ar na coinníollacha a leagtar amach i mír 1 nó leasú ar liosta na dtáirgí agus na seirbhísí dá dtagraítear i mír 2 riachtanach nó nach mbeadh.

Airteagal 428g

Taiscí i scéimeanna cosanta institiúideacha agus líonraí comharchumann

I gcás ina mbaineann institiúid le scéim cosanta institiúideach den chineál dá dtagraítear in Airteagal 113(7), le líonra is incháilithe don tarscaoileadh dá bhforáiltear in Airteagal 10 nó le líonra comharchumann i mBallstát, beidh na taiscí ar amharc a choinníonn an institiúid leis an institiúid lárnach agus a mheasann an institiúid taiscthe gur sócmhainní leachtachta iad de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), beidh na taiscí sin faoi réir an mhéid seo a leanas:

   (a) cuirfidh an institiúid taiscthe i bhfeidhm an fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh faoi Roinn 2 de Chaibidil 4, ag brath ar láimhseáil na dtaiscí ar amharc sin mar shócmhainní leibhéal 1, leibhéal 2A nó leibhéal 2B de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1) agus ag brath ar an gcaolchorrlach ábhartha arna chur i bhfeidhm ar na taiscí ar amharc sin chun an cóimheas cumhdaigh ar leachtacht a ríomh;
   (b) cuirfidh an institiúid lárnach a gheobhaidh an taisce an fachtóir cistiúcháin chobhsaí siméadrach comhfhreagrach atá ar fáil i bhfeidhm.

Airteagal 428h

Cóir fhabhrach laistigh de ghrúpa nó laistigh de scéim chosanta institiúideach

   1. De mhaolú ▌ ar Chaibidil 3 agus ar Chaibidil 4, agus i gcás nach bhfuil feidhm ag Airteagal 428g, féadfaidh údaráis inniúla institiúidí a údarú, ar bhonn cás ar chás, fachtóir is airde cistiúcháin chobhsaí atá ar fáil nó fachtóir is ísle cistiúcháin chobhsaí atá de dhíth a chur i bhfeidhm ar shócmhainní, ar dhliteanais agus ar shaoráidí tiomanta creidmheasa nó ar shaoráidí tiomanta leachtachta, ar an gcoinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha uile seo a leanas:
   (a) is ceann díobh seo a leanas an contrapháirtí:
   (i) an mháthairinstitiúid nó fochuideachta de chuid na máthairinstitiúide;
   (ii) fochuideachta eile de chuid na máthairinstitiúide céanna;
   (iii) gnóthas atá nasctha leis an institiúid de réir bhrí Airteagal 22(7) de Threoir 2013/34/AE;
   (iv) tá sé ina chomhalta den scéim cosanta institiúideach chéanna dá dtagraítear in Airteagal 113(7) den Rialachán seo agus atá an institiúid;
   (v) an comhlacht lárnach nó institiúid creidmheasa chleamhnaithe de chuid líonra nó grúpa comharchumann dá dtagraítear in Airteagal 10 den Rialachán seo;
   (b) tá cúiseanna ann le bheith ag súil gur foinse cistiúcháin níos cobhsaí é an tsaoráid dliteanas nó an tsaoráid thiomanta creidmheasa nó an tsaoráid thiomanta leachtachta a gheobhaidh an institiúid, nó gur lú an chobhsaíocht cistiúcháin a theastaíonn ón tsócmhainn nó ón tsaoráid thiomanta creidmheasa nó ón tsaoráid thiomanta leachtachta a dheonóidh an institiúid thar thréimhse ionchasach bliana an chóimheasa glanchistiúcháin chobhsaí seachas an tsaoráid dliteanas chéanna, an tsaoráid sócmhainní chéanna nó an tsaoráid thiomanta creidmheasa chéanna nó an tsaoráid thiomanta leachtachta chéanna arna bhfáil nó arna ndeonú ag contrapháirtithe eile;
   (c) cuireann an contrapháirtí ▌ fachtóir cistiúcháin chobhsaí i bhfeidhm arb ionann é nó ar airde é ná an fachtóir is airde cistiúcháin chobhsaí atá ar fáil cuireann sé fachtóir cistiúcháin chobhsaí atá ar fáil i bhfeidhm arb ionann é nó ar ísle é ná an fachtóir is ísle cistiúcháin chobhsaí atá de dhíth;
   (d) beidh an institiúid agus an contrapháirtí bunaithe sa Bhallstát céanna.
   2. I gcás ina bhfuil an institiúid agus an contrapháirtí bunaithe i mBallstáit dhifriúla, féadfaidh na húdaráis inniúla an coinníoll a leagtar amach i bpointe (d) de mhír 1 a tharscaoileadh ar an gcoinníoll go gcomhlíonfar na critéir seo a leanas chomh maith leis na critéir a leagtar amach i mír 1:
   (a) is ann do chomhaontuithe atá ceangailteach ó thaobh dlí de agus do cheangaltais idir grúpeintitis maidir leis an tsaoráid dliteanas, an tsaoráid sócmhainní nó an tsaoráid thiomanta creidmheasa nó an tsaoráid thiomanta leachtachta;
   (b) tá próifíl priacail cistiúcháin íseal ag an soláthraí cistiúcháin;
   (c) tá próifíl priacail cistiúcháin an fhaighteora chistiúcháin curtha san áireamh mar is iomchuí i mbainistiú priacail leachtachta an tsoláthraí chistiúcháin.

Rachaidh na húdaráis inniúla i gcomhairle le chéile i gcomhréir le pointe (b) d'Airteagal 20(1) chun a chinneadh an gcomhlíonfar na critéir bhreise a leagtar amach sa mhír seo.

CAIBIDIL 3

Cistiú cobhsaí atá ar fáil

Roinn 1

Forálacha ginearálta

Airteagal 428i

Méid an chistiúcháin chobhsaí atá ar fáil a ríomh

1Mura sainítear a mhalairt sa Chaibidil seo, déanfar méid an chistiúcháin chobhsaí atá ar fáil a ríomh trí luach cuntasaíochta na gcatagóirí éagsúla nó na gcineálacha éagsúla dliteanas agus cistí dílse a iolrú faoi na fachtóirí cistiúcháin chobhsaí atá ar fáil agus atá le cur i bhfeidhm faoi Roinn 2. Is éard a bheidh i méid iomlán an chistiúcháin chobhsaí atá ar fáil suim mhéideanna ualaithe na ndliteanas agus na gcistí dílse.

Bannaí agus urrúis fiachais eile a eisíonn an institiúid, a dhíoltar go heisiach sa mhargadh miondíola agus a shealbhaítear i gcuntas miondíola, féadfar iad a láimhseáil amhail is gur leis an gcatagóir iomchuí taisce miondíola iad. Cuirfear teorannú i bhfeidhm ionas nach bhféadfaidh páirtithe eile seachas custaiméirí miondíola na hionstraimí sin a cheannach ná a shealbhú.

Airteagal 428j

Aibíocht iarmhair dliteanais nó cistí dílse

   1. Mura sainítear a mhalairt sa Chaibidil seo, cuirfidh institiúidí aibíocht chonarthach iarmhair a ndliteanas agus a gcistí dílse san áireamh chun na fachtóirí cistiúcháin chobhsaí atá ar fáil agus atá le cur i bhfeidhm faoi Roinn 2 a chinneadh.
   2. Cuirfidh institiúidí roghanna atá ann cheana féin san áireamh agus aibíocht iarmhair dliteanais nó cistí dílse á cinneadh. Déanfaidh siad é sin ar an tuiscint go ndéanfaidh an contrapháirtí céadroghanna ar cheannach a fhuascailt ar an dáta is luaithe is féidir. I gcás céadroghanna is infheidhmithe de rogha na hinstitiúide, cuirfidh an institiúid agus na húdaráis inniúla san áireamh fachtóirí a bhaineann le clú a d'fhéadfadh teorainn a chur le cumas institiúide gan an rogha a fheidhmiú, go háirithe ar ionchais an mhargaidh gur cheart d'institiúidí dliteanais áirithe a fhuascailt sula dtiocfaidh siad in aibíocht.
   3. Déanfaidh institiúidí na taiscí sin a bhfuil tréimhsí seasta fógra ag gabháil leo a láimhseáil i gcomhréir lena dtréimhse fógra agus déanfaidh siad taiscí téarma a láimhseáil i gcomhréir lena n-aibíocht iarmhair. De mhaolú ar mhír 2 den Airteagal seo, ní chuirfidh institiúidí san áireamh roghanna le haghaidh aistarraingtí luatha, i gcás ina mbeidh ar an taisceoir pionós ábhartha a íoc as aistarraingtí luatha a dhéantar sula mbeidh bliain amháin istigh, ar pionós é a leagtar síos sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), chun aibíocht iarmhair taiscí miondíola téarma a chinneadh.
   4. Chun na fachtóirí cistiúcháin chobhsaí atá ar fáil atá le cur i bhfeidhm faoi Roinn 2 a chinneadh, láimhseálfaidh institiúidí aon sciar de na dliteanais a bhfuil aibíocht iarmhair aon bhliana amháin nó níos mó acu agus a thiocfaidh in aibíocht laistigh de shé mhí, nó aon chuid de dhliteanais den sórt sin a thiocfaidh in aibíocht idir sé mhí agus níos lú ná aon bhliain amháin mar dhliteanais a bhfuil aibíocht iarmhair acu is lú ná sé mhí agus idir sé mhí agus níos lú ná aon bhliain amháin, faoi seach.

Roinn 2

Fachtóirí cistiúcháin chobhsaí atá ar fáil

Airteagal 428k

Fachtóir 0 % den chistiú cobhsaí atá ar fáil

   1. Mura sonraítear a mhalairt in Airteagal 428l go hAirteagal 428o, beidh na dliteanais ar fad nach bhfuil aibíocht luaite leo, lena n-áirítear suíomhanna gearra agus suíomhanna aibíochta oscailte, faoi réir fachtóir 0 % den chistiú cobhsaí atá ar fáil, cé is moite de na cinn seo a leanas:
   (a) dliteanais chánach iarchurtha, a ndéanfar a láimhseáil de réir an dáta is gaire is féidir a bhféadfaí na dliteanais sin a réadú;
   (b) leasanna mionlaigh, a ndéanfar a láimhseáil de réir théarma na hionstraime.
   2. Beidh dliteanais chánach iarchurtha agus leasanna mionlaigh dá dtagraítear sa chéad mír 1 faoi réir ceann amháin de na fachtóirí seo a leanas:
   (a) 0 %, i gcás ina bhfuil aibíocht iarmhair ábhartha is lú ná sé mhí ag an dliteanas cánach iarchurtha;
   (b) 50 %, i gcás ina bhfuil aibíocht iarmhair ábhartha sé mhí ar a laghad ach is lú ná aon bhliain amháin ag an dliteanas cánach iarchurtha nó ag na leasanna mionlaigh;
   (c) 100 %, i gcás ina bhfuil aibíocht iarmhair ábhartha de bhliain amháin nó níos mó ag an dliteanas cánach iarchurtha nó ag na leasanna mionlaigh.
   3. Beidh na dliteanais seo a leanas faoi réir fachtóir 0 % den chistiú cobhsaí atá ar fáil:
   (a) dliteanais atá iníoctha ar an dáta trádála a eascróidh ó cheannach ionstraimí airgeadais, ó airgeadraí eachtracha agus ó thráchtearraí, a mheastar go socróidh siad laistigh den timthriall socraíochta caighdeánach nó laistigh den tréimhse is gnách le haghaidh malartú ábhartha nó don chineál idirbheart nó ar theip orthu socrú, ach a mheastar mar sin féin go socróidh siad;
   (b) dliteanais a rangaítear mar dhliteanais atá idirspleách ar shócmhainní i gcomhréir le hAirteagal 428f;
   (c) dliteanais a bhfuil aibíocht iarmhair is lú ná sé mhí acu arna gcur ar fáil:
   (i) an Banc Ceannais Eorpach (BCE) nó banc ceannais Ballstáit;
   (ii) banc ceannais tríú tír;
   (iii) custaiméirí airgeadais;
   (d) aon dliteanais agus ítimí nó ionstraimí caipitil eile nach dtagraítear dóibh in Airteagal 428l go hAirteagal 428o.
   4. Cuirfidh institiúidí fachtóir 0 % den chistiú cobhsaí atá ar fáil i bhfeidhm ar luach absalóideach na difríochta, más diúltach é, idir méid na luachanna córa thar gach tacar glanluachála a bhfuil luach cóir deimhneach acu agus méid na luachanna córa thar gach tacar glanluachála a bhfuil luach cóir diúltach acu arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 428d.

Beidh feidhm ag na rialacha seo a leanas maidir leis an ríomh dá dtagraítear sa chéad fhomhír:

   (a) bainfear an corrlach athrúcháin a gheobhaidh institiúidí óna gcontrapháirtithe ón luach cóir tacair glanluachála a bhfuil luach cóir deimhneach aige i gcás ina gcáileoidh an chomhthaobhacht a gheofar mar chorrlach athrúcháin mar shócmhainn leibhéal 1 de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), cé is moite de bhannaí faoi chumhdach fíor‑ardchaighdeáin a shonraítear sa ghníomh tarmligthe sin, agus i gcás ina bhfuil an teideal dlí agus an cumas oibríochtúil ag institiúidí an chomhthaobhacht sin a athúsáid;
   (b) bainfear an corrlach uile athrúcháin a bhreacfaidh institiúidí lena gcontrapháirtithe ó luach cóir tacair glanluachála a bhfuil luach cóir diúltach aige.

Airteagal 428l

Fachtóir 50 % den chistiú cobhsaí atá ar fáil

Beidh na dliteanais seo a leanas faoi réir fachtóir 50 % den chistiú cobhsaí atá ar fáil:

   (a) taiscí a fhaightear a chomhlíonann na critéir maidir le taiscí oibríochtúla a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1);
   (b) dliteanais a bhfuil aibíocht iarmhair is lú ná bliain amháin acu arna gcur ar fáil acu seo a leanas:
   (i) rialtas láir Ballstáit nó tríú tír;
   (ii) rialtais réigiúnacha nó údaráis áitiúla Ballstáit nó tríú tír;
   (iii) eintitis earnála poiblí i mBallstát nó i dtríú tír;
   (iv) na bainc forbartha iltaobhacha dá dtagraítear in Airteagal 117(2) agus na heagraíochtaí idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 118;

   (v) custaiméirí corparáideacha neamhairgeadais;
   (vi) comhair chreidmheasa atá údaraithe ag údarás inniúil, cuideachtaí infheistíochta phearsanta agus cliaint ar bróicéirí taisce iad sa mhéid nach dtagann na dliteanais sin faoi phointe (a) den mhír seo;
   (c) dliteanais a bhfuil aibíocht chonarthach iarmhair sé mhí ar a laghad ach níos lú ná bliain amháin acu arna gcur ar fáil acu seo a leanas:
   (i) an Banc Ceannais Eorpach (BCE) nó banc ceannais Ballstáit;
   (ii) banc ceannais tríú tír;
   (iii) custaiméirí airgeadais;
   (d) aon dliteanais eile a bhfuil aibíocht chonarthach iarmhair sé mhí ar a laghad ach is lú ná bliain amháin acu nach dtagraítear dóibh in Airteagail 428m, 428n agus 428o.

Airteagal 428m

Fachtóir 90 % den chistiú cobhsaí atá ar fáil

Beidh taiscí miondíola ar amharc, taiscí miondíola a bhfuil tréimhse sheasta fógra is lú ná aon bhliain amháin acu agus taiscí miondíola téarma a bhfuil aibíocht iarmhair is lú ná aon bhliain amháin acu agus a chomhlíonann na critéir ábhartha do thaiscí miondíola eile a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1) faoi réir fachtóir 90 % den chistiú cobhsaí atá ar fáil.

Airteagal 428n

Fachtóir 95 % den chistiú cobhsaí atá ar fáil

Beidh taiscí miondíola ar amharc, taiscí miondíola a bhfuil tréimhse sheasta fógra is lú ná aon bhliain amháin acu agus taiscí miondíola téarma a bhfuil aibíocht iarmhair is lú ná aon bhliain amháin acu agus a chomhlíonann na critéir ábhartha do thaiscí miondíola cobhsaí a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1) faoi réir fachtóir 95 % den chistiú cobhsaí atá ar fáil.

Airteagal 428o

Fachtóir 100 % den chistiú cobhsaí atá ar fáil

Beidh na dliteanais chomh maith leis na hítimí caipitil agus na hionstraimí caipitil seo a leanas faoi réir fachtóir 100 % den chistiú cobhsaí atá ar fáil:

   (a) ítimí de Ghnáthchothromas Leibhéal 1 na hinstitiúide sula ndéanfar na coigeartuithe is gá de bhun Airteagal 32 go hAirteagal 35, sula ndéanfar na hasbhaintí de bhun Airteagal 36 agus sula gcuirfear i bhfeidhm na díolúintí agus na roghanna a leagtar síos in Airteagal 48, in Airteagal 49 agus in Airteagal 79;
   (b) ítimí Breise Leibhéal 1 na hinstitiúide sula ndéantar na hítimí dá dtagraítear in Airteagal 56 a asbhaint agus sula gcuirtear Airteagal 79 i bhfeidhm ina leith, seachas aon ionstraimí a bhfuil roghanna follasacha nó roghanna leabaithe acu a laghdódh an aibíocht iarmhair iarbhír, dá bhfeidhmeofaí iad, go níos lú ná bliain amháin;
   (c) ítimí Leibhéal 2 na hinstitiúide sula ndéanfar na hasbhaintí dá dtagraítear in Airteagal 66 agus sula gcuirfear Airteagal 79 i bhfeidhm, a bhfuil aibíocht iarmhair bliain amháin nó níos mó acu, seachas aon ionstraimí a bhfuil roghanna follasacha nó roghanna leabaithe acu a laghdódh an aibíocht iarmhair iarbhír, dá bhfeidhmeofaí iad, go níos lú ná bliain amháin;
   (d) aon ionstraimí caipitil eile de chuid na hinstitiúide a bhfuil aibíocht iarmhair bliain amháin nó níos mó acu, seachas aon ionstraimí a bhfuil roghanna follasacha nó roghanna leabaithe acu a laghdódh an aibíocht iarmhair iarbhír, dá bhfeidhmeofaí iad, go níos lú ná bliain amháin;
   (e) aon iasachtaí nó dliteanais urraithe agus neamhurraithe eile a bhfuil aibíocht iarmhair bliain amháin nó níos mó acu, lena n-áirítear taiscí téarma, mura sonraítear a mhalairt in Airteagal 428k go hAirteagal 428n.

CAIBIDIL 4

Cistiú cobhsaí ceangailteach

Roinn 1

Forálacha ginearálta

Airteagal 428p

Méid an chistiúcháin chobhsaí cheangailtigh a ríomh

   1. Mura sonraítear a mhalairt sa Chaibidil seo, ríomhfar méid an chistiúcháin chobhsaí cheangailtigh trí luach cuntasaíochta na gcatagóirí nó na gcineálacha éagsúla sócmhainní agus ítimí lasmuigh den chlár comhardaithe a iolrú faoi na fachtóirí cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh a bheidh le cur i bhfeidhm i gcomhréir le Roinn 2. Is éard a bheidh i méid iomlán an chistiúcháin chobhsaí cheangailtigh suim mhéideanna ualaithe na ndliteanas agus na n-ítimí lasmuigh den chlár comhardaithe.
   2. Sócmhainní atá faighte ar iasacht ag institiúidí, lena n-áirítear in idirbhearta um maoiniú urrús ▌, eisiafar iad ó ríomh mhéid an chistiúcháin chobhsaí cheangailtigh i gcás ina gcuirtear na sócmhainní sin san áireamh i gclár comhardaithe na hinstitiúide agus nach bhfuil úinéireacht thairbhiúil ag an institiúid orthu.

I gcás sócmhainní atá faighte ar iasacht ag institiúidí, lena n-áirítear in idirbhearta um maoiniú urrús, beidh siad faoi réir na bhfachtóirí cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh atá le cur i bhfeidhm faoi Roinn 2 i gcás nach gcuirtear na sócmhainní sin san áireamh i gclár comhardaithe na hinstitiúide ach a bhfuil úinéireacht thairbhiúil ag an institiúid orthu.

   3. I gcás sócmhainní atá tugtha ag institiúidí ar iasacht, lena n-áirítear in idirbhearta um maoiniú urrús ▌ a gcoimeádann an institiúid úinéireacht thairbhiúil orthu, measfar gur sócmhainní ualaithe chun críocha na Caibidle seo iad agus beidh siad faoi réir na bhfachtóirí cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh a bheidh le cur i bhfeidhm faoi Roinn 2, fiú mura bhfanann na sócmhainní ar chlár comhardaithe na hinstitiúide. Seachas sin, eisiafar na sócmhainní sin ó ríomh mhéid an chistiúcháin chobhsaí cheangailtigh.
   4. I gcás sócmhainní atá ualaithe le haghaidh aibíocht iarmhair sé mhí nó níos faide, sannfar an fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh a bheadh le cur i bhfeidhm faoi Roinn 2 ar na sócmhainní sin ach iad a bheith á sealbhú go neamhualaithe nó sannfar an fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh is infheidhme i ngach cás eile maidir leis na sócmhainní ualaithe sin, cibé fachtóir is airde. Beidh an méid sin infheidhme freisin i gcás ina mbeidh aibíocht iarmhair na sócmhainní atá ualaithe níos giorra ná aibíocht iarmhair an idirbhirt is údar leis an ualú.

Sócmhainní a bhfuil níos lú ná sé mhí fágtha acu de thréimhse ualaithe, beidh siad faoi réir na bhfachtóirí cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh atá le cur i bhfeidhm faoi Roinn 2 ar na sócmhainní céanna má sealbhaíodh iad go neamhualaithe.

   5. I gcás ina n-athúsáidfidh nó ina n-athgheallfaidh institiúid sócmhainn a fhaightear ar iasacht, lena n-áirítear idirbhearta um maoiniú urrús, agus i gcás ina gcuirtear an tsócmhainn sin san áireamh lasmuigh den chlár comhardaithe, déanfar an t-idirbheart a bhfuarthas an tsócmhainn sin ar iasacht ina leith a láimhseáil mar idirbheart ualaithe ar choinníoll nach bhféadfaidh an t-idirbheart teacht in aibíocht mura ndéanfaidh an institiúid an sócmhainn a fuarthas ar iasacht a thabhairt ar ais.
   6. Measfar gur sócmhainní neamhualaithe na sócmhainní seo a leanas:
   (a) sócmhainní a áirítear i gcomhthiomsú agus ar fáil lena n-úsáid láithreach mar chomhthaobhacht chun cistiúchán breise a fháil faoi línte creidmheasa geallta nó, i gcás ina bhfuil an comhthiomsú á fheidhmiú ag banc ceannais, faoi línte creidmheasa nach bhfuil geallta agus atá ar fáil don institiúid ach nach bhfuil cistithe go fóill; leis na sócmhainní sin, cuimseofar sócmhainní arna láithriú ag institiúid creidmheasa le hinstitiúid lárnach i líonra comharchumann nó i scéim cosanta institiúideach; toimhdeoidh institiúidí go mbeidh na sócmhainní sa chomhthiomsú ualaithe in ord méadaitheach a leachtachta bunaithe ar an aicmiú leachtachta de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), ag tosú le sócmhainní bhfuil incháilithe le haghaidh an mhaoláin leachtachta;
   (b) sócmhainní atá faighte ag an institiúid mar chomhthaobhacht ar mhaithe le maolú priacail creidmheasa in idirbhearta iasachta urraithe, idirbhearta maoiniúcháin urraithe nó idirbhearta malartaithe comhthaobhachta agus a fhéadfaidh an institiúid a dhiúscairt;
   (c) sócmhainní atá ceangailte mar rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh neamhéigeantach le heisiúint bannaí faoi chumhdach.
   7. I gcás oibríochtaí neamhchaighdeánacha sealadacha arna gcur i gcrích ag BCE nó ag banc ceannais Ballstáit nó ag banc ceannais tríú tír chun a shainordú a chomhlíonadh i dtréimhse struis airgeadais ar fud an mhargaidh nó i gcúinsí eisceachtúla maicreacnamaíocha, féadfaidh na sócmhainní seo a leanas fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh atá laghdaithe a fháil:
   (a) sócmhainní atá ualaithe chun críocha na n-oibríochtaí dá dtagraítear san fhomhír seo, de mhaolú ar phointe (f) d'Airteagal 428ad agus ar phointe (a) d'Airteagal 428ah(1);
   (b) airgead a thiocfaidh as na hoibríochtaí dá dtagraítear san fhomhír seo, de mhaolú ar phointí (d)(i) agus (d)(ii) d'Airteagal 428ad, ar phointe (b) d'Airteagal 428af agus ar phointe (c) d'Airteagal 428ag.

Cinnfidh na húdaráis inniúla, i gcomhaontú leis an mbanc ceannais arb é contrapháirtí an idirbhirt é, an fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh a bheidh le cur i bhfeidhm ar na sócmhainní dá dtagraítear i bpointí (a) agus (b) den chéad fhomhír. I gcás sócmhainní ualaithe dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad fhomhír, ní bheidh an fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh, atá le cur i bhfeidhm, níos lú ná an fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh a mbeadh feidhm aige, faoi Roinn 2, maidir leis na sócmhainní sin dá mbeidís á sealbhú go neamhualaithe.

Agus fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh atá laghdaithe á chur i bhfeidhm i gcomhréir leis an dara fomhír, déanfaidh na húdaráis inniúla faireachán géar ar an tionchar a bheidh ag an bhfachtóir laghdaithe sin ar shuíomhanna cistiúcháin chobhsaí de chuid institiúidí agus déanfaidh siad bearta maoirseachta iomchuí i gcás inar gá.

   8. Chun aon chomhaireamh dúbailte a sheachaint, eisiafaidh institiúidí sócmhainní a bhaineann le comhthaobhacht a aithnítear mar chorrlach athrúcháin arna bhreacadh i gcomhréir le pointe (b) d'Airteagal 428k(4) agus Airteagal 428ah(2) nó a aithnítear mar chorrlach tosaigh arna bhreacadh, nó a aithnítear mar ranníocaíocht le ciste mainneachtana an chontrapháirtí lárnaigh i gcomhréir le pointí (a) agus (b) d'Airteagal 428ag eisiafaidh siad na sócmhainní sin ó chodanna eile de ríomh mhéid an chistiúcháin chobhsaí cheangailtigh i gcomhréir leis an gCaibidil seo.
   9. Sa ríomh a dhéanfaidh siad ar mhéid an chistiúcháin chobhsaí cheangailtigh ionstraimí airgeadais, áireoidh institiúidí airgeadraí iasachta agus tráchtearraí a ndearnadh ordú ceannaigh ina leith. Eisiafaidh siad ionstraimí airgeadais, airgeadraí iasachta agus tráchtearraí a ndearnadh ordú ceannaigh ina leith ó ríomh mhéid an chistiúcháin chobhsaí cheangailtigh, ar choinníoll nach léireofar na hidirbhearta sin mar dhíorthaigh nó mar idirbhearta cistithe urraithe ar chlár comhardaithe na n‑institiúidí agus go léireofar na hidirbhearta sin ar chlár comhardaithe na n‑institiúidí nuair a bheidh siad socraithe.
   10. Féadfaidh údaráis inniúla na fachtóirí cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh a chinneadh le cur i bhfeidhm ar risíochtaí lasmuigh den chlár comhardaithe nach dtagraítear dóibh sa Chaibidil seo lena áirithiú go gcoinneoidh institiúidí méid iomchuí an chistiúcháin chobhsaí ar fáil don sciar de na risíochtaí sin a mheastar ina leith go mbeidh cistiúchán de dhíth orthu le linn thréimhse ionchasach bliana an chóimheasa glanchistiúcháin chobhsaí. Chun na fachtóirí sin a chinneadh, cuirfidh údaráis inniúla san áireamh, go háirithe, damáiste ábhartha do chlú na hinstitiúide a d'fhéadfadh tarlú i gcás nach gcuirfí an cistiú sin ar fáil.

Cuirfidh údaráis inniúla tuairisc chuig ÚBE, uair sa bhliain ar a laghad, maidir leis na cineálacha risíochtaí lasmuigh den chlár comhardaithe a bhfuil na fachtóirí cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh cinntithe acu ina leith. Áireoidh siad sa tuairisc sin míniú ar an modheolaíocht a cuireadh i bhfeidhm chun na fachtóirí sin a chinneadh.

Airteagal 428q

Aibíocht iarmhair sócmhainne

   1. Mura sonraítear a mhalairt sa Chaibidil seo, cuirfidh institiúidí aibíocht chonarthach iarmhair a sócmhainní agus a n-idirbheart lasmuigh den chlár comhardaithe san áireamh chun na fachtóirí cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh atá le cur i bhfeidhm ar a sócmhainní agus ar a n-ítimí lasmuigh den chlár comhardaithe faoi Roinn 2 a chinneadh.

   2. Déanfaidh institiúidí sócmhainní arna leithscaradh i gcomhréir le hAirteagal 11(3) de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 a láimhseáil i gcomhréir le risíocht fholuiteach na sócmhainní sin. Ina ainneoin sin, cuirfidh institiúidí na sócmhainní sin faoi réir fachtóirí níos airde cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh ag brath ar an téarma ualaithe atá le cinneadh ag na húdaráis inniúla agus déanfaidh na húdaráis sin a mheas an féidir le hinstitiúid na sócmhainní sin a dhiúscairt nó a mhalartú gan srian agus breithneoidh siad téarma na ndliteanas i leith chliaint na n-institiúidí lena mbaineann an ceanglas sin maidir le leithscaradh.
   3. Agus aibíocht iarmhair sócmhainne á ríomh acu, cuirfidh institiúidí céadroghanna san áireamh, bunaithe ar an toimhde go bhfeidhmeoidh an t-eisitheoir an contrapháirtí aon chéadrogha chun síneadh a chur le haibíocht sócmhainne. Maidir le céadroghanna is infheidhmithe de rogha na hinstitiúide, cuirfidh an institiúid agus na húdaráis inniúla san áireamh fachtóirí clú a d'fhéadfadh teorainn a chur le cumas na hinstitiúide gan an chéadrogha a fheidhmiú, go háirithe ionchais na margaí agus na gcliant gur cheart don institiúid síneadh a chur le haibíocht sócmhainní áirithe nuair a bheidh a ndáta aibíochta istigh.
   4. Chun na fachtóirí cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh a bheidh le cur i bhfeidhm i gcomhréir le Roinn 2 a chinneadh, maidir le hiasachtaí amúchta a bhfuil aibíocht chonarthach iarmhair bliana nó níos mó acu, déanfar aon sciar a thagann in aibíocht laistigh de thréimhse is giorra ná sé mhí agus aon sciar a thagann in aibíocht laistigh de thréimhse idir sé mhí agus níos lú ná bliain amháin a láimhseáil mar sciar a bhfuil aibíocht iarmhair níos lú ná sé mhí aige nó idir sé mhí agus níos lú ná bliain amháin aige faoi seach.

Roinn 2

Fachtóirí cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh

Airteagal 428r

Fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 0 %

   1. Beidh na sócmhainní seo a leanas faoi réir fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 0 %:
   (a) sócmhainní neamhualaithe is incháilithe mar shócmhainní leachtacha ardchaighdeáin leibhéal 1 de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), cé is moite de bhannaí faoi chumhdach fíor‑ardchaighdeáin a shonraítear sa ghníomh tarmligthe sin, bíodh na ceanglais oibriúcháin mar a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe sin á gcomhlíonadh acu nó ná bíodh;
   (b) scaireanna nó aonaid neamhualaithe i GCanna is incháilithe le haghaidh caolchorrlach 0 % chun an cóimheas cumhdaigh ar leachtacht a ríomh de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), bíodh na ceanglais oibriúcháin agus na ceanglais maidir le comhdhéanamh an mhaoláin leachtachta á gcomhlíonadh acu nó ná bíodh, mar a leagtar síos sa ghníomh tarmligthe sin;
   (c) cúlchistí uile na hinstitiúide, arna sealbhú sa Bhanc Ceannais Eorpach nó i mbanc ceannais Ballstáit nó i mbanc ceannais tríú tír, lena n-áirítear cúlchistí cheangailteacha agus cúlchistí barrachais;
   (d) gach éileamh ar an mBanc Ceannais Eorpach, ar bhanc ceannais Ballstáit nó ar bhanc ceannais tríú tír ag a bhfuil aibíocht iarmhair is lú ná sé mhí;
   (e) infháltais dátaí trádála a thagann as ionstraimí airgeadais, airgeadraí iasachta nó tráchtearraí a dhíol a mheastar go socróidh siad laistigh den timthriall socraíochta caighdeánach nó laistigh den tréimhse shocraíochta chaighdeánach is gnách don mhalartú ábhartha nó don chineál idirbhirt nó ar theip orthu socrú, ach a mheastar mar sin féin go socróidh siad;
   (f) sócmhainní atá rangaithe mar shócmhainní idirspleácha a bhfuil dliteanais acu i gcomhréir le hAirteagal 428f;
   (g) airgead atá dlite ó idirbhearta um maoiniú urrús le cliaint airgeadais i gcás ina bhfuil aibíocht iarmhair is lú ná sé mhí ag na hidirbhearta sin, i gcás ina bhfuil an t-airgead dlite sin comhthaobhaithe le sócmhainní a cháilíonn mar shócmhainní leibhéal 1 de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), cé is moite de bhannaí faoi chumhdach fíor-ardchaighdeáin a sainítear ann, agus i gcás ina mbeadh an teideal dlí agus an cumas oibríochtúil ag an institiúid na sócmhainní sin a athúsáid le linn shaolré an idirbhirt.

Cuirfidh institiúidí an t-airgead dlite dá dtagraítear i bpointe (g) den chéad fhomhír den mhír seo san áireamh ar bhonn glan i gcás ina bhfuil feidhm ag Airteagal 428e.

   2. De mhaolú ar phointe (c) de mhír 1, féadfaidh údaráis inniúla, le comhaontú an bhainc ceannais ábhartha, cinneadh a dhéanamh maidir le fachtóir níos airde cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh a chur i bhfeidhm ar chúlchistí atá de dhíth, go háirithe nuair a chuirtear san áireamh a mhéid a bhíonn ceanglais chúlchistí ann thar tréimhse ionchasach bliana agus go mbíonn cistiú cobhsaí gaolmhar de dhíth orthu dá bharr.

Maidir le fochuideachtaí a bhfuil a gceannoifig acu i dtríú tír, i gcás ina bhfuil na cúlchistí ceangailteacha bainc ceannais faoi réir fachtóir níos airde cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh faoin gceanglas glanchistiúcháin chobhsaí arna leagan amach i ndlí náisiúnta an tríú tír sin, cuirfear an fachtóir níos airde cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh sin san áireamh chun críche comhdhlúthúcháin.

Airteagal 428s

Fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 5 %

   1. Beidh na sócmhainní agus na hítimí lasmuigh den chlár comhardaithe seo a leanas faoi réir fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 5%:
   (a) scaireanna nó aonaid neamhualaithe i GCanna is incháilithe le haghaidh caolchorrlach 5 % chun an cóimheas cumhdaigh ar leachtacht a ríomh i gcomhréir leis an ngníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), bíodh na ceanglais oibriúcháin agus na ceanglais maidir le comhdhéanamh an mhaoláin leachtachta á gcomhlíonadh acu de réir mar a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe sin nó ná bíodh;
   (b) airgead atá dlite ó idirbhearta um maoiniú urrús le cliaint airgeadais, i gcás ina bhfuil aibíocht iarmhair is lú ná sé mhí ag na hidirbhearta sin, seachas iad siúd dá dtagraítear i bpointe (g) d'Airteagal 428r(1);
   (c) an chuid neamhtharraingthe de na saoráidí tiomanta creidmheasa agus leachtachta de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1);
   (d) táirgí a bhaineann le maoiniú trádála lasmuigh den chlár comhardaithe dá dtagraítear in Iarscríbhinn I a bhfuil aibíocht iarmhair is lú ná sé mhí acu.

Cuirfidh institiúidí an t-airgead dlite dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír den mhír seo san áireamh ar bhonn glan i gcás ina bhfuil feidhm ag Airteagal 428e.

   2. Maidir le tacair ghlanluachála uile na gconarthaí díorthach, cuirfidh institiúidí fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 5 % i bhfeidhm ar luach cóir absalóideach thacair ghlanluachála na gconarthaí díorthach sin, an chomhthaobhacht a bhreactar san áireamh, i gcás ina bhfuil luach cóir diúltach ag na tacair ghlanluachála sin. Chun críocha na míre seo, cinnfidh institiúidí an luach cóir mar oll fhoirmiú aon chomhthaobhacht a bhreactar nó socraíochta nó íocaíochtaí agus fáltais a bhaineann le luacháil ar an margadh athruithe ar na conarthaí sin.

Airteagal 428t

Fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 7 %

Beidh sócmhainní neamhualaithe is incháilithe mar bhannaí faoi chumhdach fíor‑ardchaighdeáin leibhéal 1 de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1) faoi réir fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 7 %, bíodh na ceanglais oibriúcháin agus na ceanglais maidir le comhdhéanamh an mhaoláin leachtachta mar a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe sin á gcomhlíonadh acu nó ná bíodh.

Airteagal 428u

Fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 7,5 %

Beidh táirgí a bhaineann le maoiniú trádála lasmuigh den chlár comhardaithe dá dtagraítear in Iarscríbhinn I a bhfuil aibíocht iarmhair sé mhí ar a laghad agus is lú ná bliain amháin acu, faoi réir fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 7,5 %.

Airteagal 428v

Fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 10 %

▌Beidh na sócmhainní agus na hítimí lasmuigh den chlár comhardaithe seo a leanas faoi réir fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 10 %:

   (a) airgead atá dlite ó idirbhearta le cliaint airgeadais a bhfuil aibíocht iarmhair is lú ná sé mhí acu ▌ seachas iad siúd dá dtagraítear i bpointe (g) d'Airteagal 428r(1) agus i bpointe (b) d'Airteagal 428s(1) ▌;
   (b) táirgí a bhaineann le maoiniú trádála laistigh den chlár comhardaithe a bhfuil aibíocht iarmhair is lú ná sé mhí acu ▌;

   (c) táirgí a bhaineann le maoiniú trádála lasmuigh den chlár comhardaithe dá dtagraítear in Iarscríbhinn I a bhfuil aibíocht iarmhair ▌ d'aon bhliain amháin nó níos mó acu.

Airteagal 428w

Fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 12 %

Beidh scaireanna nó aonaid neamhualaithe i GCanna is incháilithe le haghaidh caolchorrlach 12 % chun an cóimheas cumhdaigh ar leachtacht a ríomh i gcomhréir leis an ngníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1) faoi réir fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 12 %, bíodh na ceanglais oibriúcháin agus na ceanglais maidir le comhdhéanamh an mhaoláin leachtachta mar a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe sin á gcomhlíonadh acu nó ná bíodh.

Airteagal 428x

Fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 15 %

Beidh sócmhainní neamhualaithe is incháilithe mar shócmhainní leibhéal 2A de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1) faoi réir fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 15 %, bíodh na ceanglais oibriúcháin agus na ceanglais maidir le comhdhéanamh an mhaoláin leachtachta mar a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe sin á gcomhlíonadh acu nó ná bíodh.

Airteagal 428y

Fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 20 %

▌Beidh scaireanna nó aonaid neamhualaithe i GCanna is incháilithe le haghaidh caolchorrlach 20 % chun an cóimheas cumhdaigh ar leachtacht a ríomh i gcomhréir leis an ngníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1) faoi réir fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 20 %, bíodh na ceanglais oibriúcháin agus na ceanglais maidir le comhdhéanamh an mhaoláin leachtachta mar a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe sin á gcomhlíonadh acu nó ná bíodh.

Airteagal 428z

Fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 25 %

Beidh urrúsuithe neamhualaithe leibhéal 2B de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1) faoi réir fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 25%, bíodh na ceanglais oibriúcháin agus na ceanglais maidir le comhdhéanamh an mhaoláin leachtachta mar a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe sin á gcomhlíonadh acu nó ná bíodh.

Airteagal 428aa

Fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 30 %

Beidh na sócmhainní seo a leanas faoi réir fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 30 %:

   (a) bannaí faoi chumhdach ardchaighdeáin neamhualaithe de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), bíodh na ceanglais oibriúcháin agus na ceanglais maidir le comhdhéanamh an mhaoláin leachtachta mar a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe sin á gcomhlíonadh acu nó ná bíodh;
   (b) scaireanna nó aonaid neamhualaithe i GCanna is incháilithe le haghaidh caolchorrlach 30 % chun an cóimheas cumhdaigh ar leachtacht a ríomh i gcomhréir leis an ngníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), bíodh na ceanglais oibriúcháin agus na ceanglais maidir le comhdhéanamh an mhaoláin leachtachta mar a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe sin á gcomhlíonadh acu nó ná bíodh.

Airteagal 428ab

Fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 35 %

Beidh na sócmhainní seo a leanas faoi réir fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 35 %:

   (a) urrúsuithe neamhualaithe leibhéal 2B de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), bíodh na ceanglais oibriúcháin agus na ceanglais maidir le comhdhéanamh an mhaoláin leachtachta mar a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe sin á gcomhlíonadh acu nó ná bíodh;
   (b) scaireanna nó aonaid neamhualaithe i GCanna is incháilithe le haghaidh caolchorrlach 35 % chun an cóimheas cumhdaigh ar leachtacht a ríomh de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), bíodh na ceanglais oibriúcháin agus na ceanglais maidir le comhdhéanamh an mhaoláin leachtachta mar a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe sin á gcomhlíonadh acu nó ná bíodh.

Airteagal 428ac

Fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 40 %

Beidh scaireanna nó aonaid neamhualaithe i GCanna is incháilithe le haghaidh caolchorrlach 40 % chun an cóimheas cumhdaigh ar leachtacht a ríomh de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1) faoi réir fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 40 %, bíodh na ceanglais oibriúcháin agus na ceanglais maidir le comhdhéanamh an mhaoláin leachtachta mar a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe sin á gcomhlíonadh acu nó ná bíodh.

Airteagal 428ad

Fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 50 %

Beidh na sócmhainní seo a leanas faoi réir fachtóir cistiúcháin chobhsaí cheangailtigh 50 %:

   (a) sócmhainní neamhualaithe is incháilithe mar shócmhainní leibhéal 2B de bhun an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1), cé is moite d'urrúsuithe neamhualaithe leibhéal 2B agus bannaí faoi chumhdach ardchaighdeáin de bhun an ghnímh tharmligthe sin, bíodh na ceanglais oibriúcháin agus na ceanglais maidir le comhdhéanamh an mhaoláin leachtachta mar a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe sin á gcomhlíonadh acu nó ná bíodh;
   (b) taiscí arna sealbhú ag an institiúid in institiúid airgeadais eile a chomhlíonann na critéir maidir le taiscí oibríochtúla a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1);
   (c) airgead atá dlite ó idirbhearta leis na dreamanna seo a leanas a bhfuil aibíocht iarmhair is lú ná aon bhliain amháin acu ▌:
   (i) rialtas láir Ballstáit nó de thríú tír;
   (ii) rialtais réigiúnacha nó údaráis áitiúla i mBallstát nó i dtríú tír;
   (iii) eintitis earnála poiblí Ballstáit nó de thríú tír;
   (iv) na bainc forbartha iltaobhacha dá dtagraítear in Airteagal 117(2) agus na heagraíochtaí idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 118;

   (v) corparáidí neamhairgeadais, custaiméirí miondíola agus FBManna;
   (vi) comhair chreidmheasa atá údaraithe ag údarás inniúil, cuideachtaí infheistíochta phearsanta agus cliaint ar br