Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0362(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0218/2018

Pateikti tekstai :

A8-0218/2018

Debatai :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.14

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0372

Priimti tekstai
PDF 483kWORD 127k
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva) ***I
P8_TA-PROV(2019)0372A8-0218/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo ir iš dalies keičiamos Direktyva 98/26/EB, Direktyva 2002/47/EB, Direktyva 2012/30/ES, Direktyva 2011/35/ES, Direktyva 2005/56/EB, Direktyva 2004/25/EB ir Direktyva 2007/36/EB (COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0852),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0481/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 8 d. Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 30 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. vasario 15 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0218/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 34, 2018 1 31, p. 17.
(2) OL C 209, 2017 6 30, p. 36.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/…, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo ir iš dalies keičiama Direktyva 98/26/EB

P8_TC1-COD(2016)0362

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)  2015 m. lapkričio 9 d. Finansinio stabilumo taryba paskelbė Bendro nuostolių padengimo pajėgumo (toliau – TLAC) sąlygų dokumentą (toliau – TLAC standartas), kurį 2015 m. lapkričio mėn. patvirtino G20 šalys. TLAC standarto tikslas – užtikrinti, kad pasaulinės sisteminės svarbos bankai, Sąjungos sistemoje vadinami pasaulinės sisteminės svarbos įstaigomis (G-SII), turėtų nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumą, būtiną padėti užtikrinti, kad pertvarkymo metu ir iš karto po pertvarkymo tos įstaigos galėtų toliau vykdyti ypatingos svarbos funkcijas be mokesčių mokėtojų lėšų, t.y. viešųjų lėšų, ir nekeliant pavojaus finansiniam stabilumui. 2015 m. lapkričio 24 d. komunikate „Bankų sąjungos sukūrimas“ Komisija įsipareigojo ne vėliau kaip 2016 m. pabaigoje pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų suteikta galimybė įgyvendinti TLAC standartą Sąjungos teisėje iki tarptautiniu mastu sutarto 2019 m. termino;

(2)  įgyvendinant TLAC standartą Sąjungos teisėje reikia atsižvelgti į galiojantį konkrečioms įstaigoms nustatytą minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą (MREL), taikomą visoms Sąjungoje įsisteigusioms kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (toliau – įstaigos), taip pat bet kuriam kitam subjektui ▌, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/59/ES(4), (toliau – subjektai). Kadangi TLAC standartu ir MREL siekiama to paties tikslo – užtikrinti, kad Sąjungoje įsteigtos įstaigos ir subjektai turėtų pakankamų nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumų, šie du reikalavimai turėtų būti bendros sistemos vienas kitą papildantys elementai. Praktiškai TLAC standarto suderintas minimalus lygis (TLAC minimalus reikalavimas), taikomas G-SII, Sąjungos teisės aktuose turėtų būti nustatytas iš dalies pakeičiant Reglamentą (ES) Nr. 575/2013(5), o konkrečioms G-SII įstaigoms taikomas papildomas reikalavimas ir konkrečioms ne G-SII taikomas reikalavimas, vadinamas MREL, turėtų būti nustatyti priimant tikslinius Direktyvos 2014/59/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014(6) pakeitimus. Direktyvos 2014/59/ES su pakeitimais, padarytais šia direktyva, nuostatos dėl įstaigų ir subjektų nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumų turėtų būti nuosekliai taikomos kartu su reglamentų (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) Nr. 806/2014 bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES(7) nuostatomis;

(3)  suderintų Sąjungos taisyklių dėl TLAC standarto įgyvendinimo Sąjungoje nebuvimas sukelia papildomų išlaidų ir teisinį netikrumą ▌, o tarpvalstybinėms įstaigoms ir subjektams yra sunkiau taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę. Dėl suderintų Sąjungos taisyklių nebuvimo taip pat atsiranda konkurencijos vidaus rinkoje iškraipymų, kadangi išlaidos, kurias įstaigos ir subjektai patiria siekdami laikytis galiojančių reikalavimų ir TLAC standarto, visoje Sąjungoje galėtų labai skirtis. Todėl būtina pašalinti tas kliūtis vidaus rinkos veikimui ir išvengti konkurencijos iškraipymų, atsirandančių dėl to, kad nėra suderintų TLAC standarto įgyvendinimo Sąjungos taisyklių. Dėl to tinkamas šios direktyvos teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis;

(4)  laikantis TLAC standarto, Direktyvoje 2014/59/ES turėtų ir toliau būti pripažintos tiek vienalaikio visos grupės pertvarkymo strategijos, tiek vienalaikio grupės dalies pertvarkymo strategijos. Laikantis vienalaikio visos grupės pertvarkymo strategijos pertvarkomas tik vienas grupės subjektas (paprastai – patronuojančioji įmonė), o kiti grupės subjektai (paprastai – veikiančios patronuojamosios įmonės) nepertvarkomi, bet jų nuostoliai ir rekapitalizavimo poreikiai perkeliami į subjektą, kuris bus pertvarkomas. Laikantis vienalaikio grupės dalies pertvarkymo strategijos galėtų būti pertvarkomas daugiau nei vienas grupės subjektas. Kad norima pertvarkymo strategija būtų taikoma veiksmingai, svarbu aiškiai nustatyti, kurie subjektai turi būti pertvarkomi (toliau – pertvarkytini subjektai), t. y. kurių subjektų atžvilgiu būtų galima taikyti pertvarkymo veiksmus, kartu juos taikant patronuojamosioms įmonėms, kurios jiems priklauso (pertvarkytinos grupės). Tai taip pat svarbu nustatant nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumų taisyklių, kurias turėtų taikyti įstaigos ir subjektai, taikymo lygį. Todėl būtina įvesti „pertvarkytino subjekto“ ir „pertvarkytinos grupės“ sąvokas ir iš dalies pakeisti Direktyvos 2014/59/ES nuostatas dėl grupės pertvarkymo planavimo, nustatant aiškų reikalavimą pertvarkymo institucijoms nustatyti, kurie grupės subjektai ir grupės yra pertvarkytini, ir tinkamai apsvarstyti bet kokių ▌ planuojamų veiksmų grupės viduje poveikį siekiant užtikrinti veiksmingą grupės pertvarkymą;

(5)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įstaigos ir subjektai turėtų pakankamų nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumų, kad ▌ užtikrintų sklandų ir greitą nuostolių padengimą ir rekapitalizavimą su minimaliu poveikiu mokesčių mokėtojams ir finansiniam stabilumui. Tai turėtų būti pasiekta užtikrinant, kad įstaigos laikytųsi konkrečioms įstaigoms taikomo MREL, kaip nustatyta Direktyvoje 2014/59/ES;

(6)  siekiant suderinti vardiklius, kuriais matuojami įstaigų ir subjektų nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai, su TLAC standarte numatytais vardikliais, MREL turėtų būti išreikštas atitinkamos įstaigos ar subjekto bendros rizikos pozicijų sumos ir bendro pozicijų mato procentiniu dydžiu, ir įstaigos ar subjektai turėtų vienu metu tenkinti tų dviejų matų lygius;

(7)  siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ilgalaikiam priemonių emisijos planavimui ir suteikti tikrumo dėl būtinų rezervų, rinkoms reikia aiškumo dėl tinkamumo kriterijų, pagal kuriuos priemonės pripažįstamos kaip TLAC arba MREL tinkami įsipareigojimai;

(8)  kad Sąjungoje įsteigtoms įstaigoms ir subjektams būtų užtikrintos vienodos sąlygos, be kita ko, pasauliniu lygmeniu, MREL vykdyti nustatyti įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, tinkamumo kriterijai turėtų būti glaudžiai suderinti su Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytais TLAC minimaliam reikalavimui taikomais tinkamumo kriterijais, tačiau taikant šioje direktyvoje nustatytus papildomus koregavimus ir reikalavimus. Visų pirma, tam tikros skolos priemonės, turinčios įterptą išvestinį elementą, pavyzdžiui, tam tikri struktūrizuoti vertybiniai popieriai, turėtų būti tinkami, laikantis tam tikrų sąlygų, MREL vykdyti, jeigu suėjus terminui, kuris yra žinomas iš anksto, yra mokėtina jų fiksuoto dydžio ar didėjanti pagrindinė suma, o su tuo išvestiniu elementu yra siejama tik papildoma grąža, priklausanti nuo referencinio turto rezultatų. Atsižvelgiant į tas sąlygas, numatoma, kad pertvarkymo atveju tomis skolos priemonėmis turi būti lengvai padengiami nuostoliai ir joms turėtų būti lengva pritaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę. Jei įstaigos arba subjektai turi daugiau nuosavų lėšų nei numatyta nuosavų lėšų reikalavimu, tai savaime neturėtų daryti poveikio sprendimams dėl MREL nustatymo. Be to, įstaigos ir subjektai turėtų turėti galimybę įvykdyti bet kurią savo MREL dalį naudodamiesi nuosavomis lėšomis;

(9)  MREL įvykdyti naudojamų įsipareigojimų taikymo sritis iš esmės apima visus įsipareigojimus, atsirandančius dėl įprastų neapsaugotų ▌ kreditorių reikalavimų (nesubordinuotieji įsipareigojimai), nebent jie neatitinka konkrečių šioje direktyvoje nustatytų tinkamumo kriterijų. Kad būtų galima veiksmingai taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę ir taip padidinti įstaigų bei subjektų sėkmingo pertvarkymo galimybes, pertvarkymo institucijos turėtų turėti galimybę reikalauti, kad MREL būtų vykdomas naudojantis nuosavomis lėšomis ir kitais subordinuotaisiais įsipareigojimais, visų pirma, kai esama aiškių požymių, kad kreditoriai, kuriems taikyta gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, pertvarkymo atveju veikiausiai prisiimtų nuostolius, kurie viršytų jų nuostolius įprastinės bankroto procedūros atveju. Pertvarkymo institucijos turėtų įvertinti poreikį reikalauti, kad įstaigos ir subjektai vykdytų MREL naudodamosi nuosavomis lėšomis ir kitais subordinuotaisiais įsipareigojimais, jei įsipareigojimų, kuriems gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė netaikoma, suma pasiekia tam tikrą ribinę vertę įsipareigojimų klasėje, kuri apima MREL vykdyti tinkamus įsipareigojimus. Įstaigos ir subjektai turėtų vykdyti MREL naudodamiesi savo nuosavomis lėšomis ir kitais subordinuotaisiais įsipareigojimais ▌ tiek, kiek būtina siekiant išvengti, kad jų kreditorių patirti nuostoliai būtų didesni nei nuostoliai, kuriuos tie kreditoriai patirtų įprastinės bankroto procedūros atveju;

(10)  bet koks pertvarkymo institucijų prašymu atliekamas skolos priemonių subordinavimas siekiant vykdyti MREL turėtų nedaryti poveikio galimybei iš dalies įvykdyti TLAC minimalų reikalavimą naudojantis nesubordinuotosiomis skolos priemonėmis pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, kaip yra leidžiama TLAC standartu. G-SII pertvarkytinų subjektų, pertvarkytinų grupių, kurių turtas viršija 100 mlrd. EUR (didžiausių pagal kapitalo lygį bankų), pertvarkytinų subjektų ir tam tikrų mažesnių pertvarkytinų grupių pertvarkytinų subjektų, kurių žlugimo atveju laikoma, kad gali kilti sisteminė rizika, atsižvelgiant į indėlių svyravimą ir skolos priemonių nebuvimą finansavimo modelyje, ribotą prieigą prie tinkamų įsipareigojimų kapitalo rinkų ir pasikliovimą bendru 1 lygio nuosavu kapitalu siekiant vykdyti MREL, atveju pertvarkymo institucijos turėtų turėti galimybę reikalauti, kad MREL dalis, lygi Direktyvos 2014/59/ES su pakeitimais, padarytais šia direktyva, 37 straipsnio 10 dalyje ir 44 straipsnio 5 dalyje nurodytam nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo lygiui, būtų įvykdyta naudojantis nuosavomis lėšomis ir kitais subordinuotaisiais įsipareigojimais, įskaitant nuosavas lėšas, naudojamas Direktyvoje 2013/36/ES nustatytam jungtinio rezervo reikalavimui įvykdyti;

(11)  pertvarkytino subjekto prašymu pertvarkymo institucijos turėtų galėti sumažinti MREL dalį, reikalaujamą vykdyti naudojantis nuosavomis lėšomis ir kitais subordinuotaisiais įsipareigojimais, iki ribos, atitinkančios pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b straipsnio 3 dalį galimo tame reglamente nustatyto TLAC minimalaus reikalavimo sumažinimo procentinę dalį. Pertvarkymo institucijos, laikydamosi proporcingumo principo, turėtų galėti reikalauti, kad MREL būtų vykdomas naudojantis nuosavomis lėšomis ir kitais subordinuotaisiais įsipareigojimais tokiu mastu, kad bendras reikalaujamo subordinavimo lygis nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų elementų forma, susijęs su įstaigų ir subjektų prievole vykdyti TLAC minimalų reikalavimą, MREL ir, kai taikytina, jungtinio rezervo reikalavimą pagal Direktyvą 2013/36/ES, neviršytų didesnės iš šių sumų – nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo lygio, nurodyto Direktyvos 2014/59/ES su pakeitimais, padarytais šia direktyva, 37 straipsnio 10 dalyje ir 44 straipsnio 5 dalyje, arba sumos, apskaičiuotos taikant šioje direktyvoje nustatytą formulę, grindžiamą prudenciniais reikalavimais pagal 1 ramstį ir 2 ramstį bei jungtinio rezervo reikalavimu;

(12)  konkrečių didžiausių pagal kapitalo lygį bankų atveju, laikantis pertvarkymo institucijos įvertintinų sąlygų, institucija turėtų apriboti minimalų subordinavimo reikalavimą nustatydama tam tikrą ribą, taip pat atsižvelgdama į galima riziką, kad bus daromas neproporcingas poveikis tų įstaigų verslo modeliui. Tas apribojimas neturėtų daryti poveikio galimybei nustatyti šią ribą viršijantį subordinavimo reikalavimą nustatant subordinavimo reikalavimą pagal 2 ramstį, taip pat atsižvelgiant į 2 ramsčiui taikomas sąlygas, remiantis alternatyviais kriterijais, t. y. sėkmingo pertvarkymo kliūtimis, pertvarkymo strategijos įgyvendinamumu ir patikimumu arba įstaigos rizikingumu;

(13)  MREL turėtų suteikti galimybę įstaigoms ir subjektams padengti tikėtinus nuostolius atitinkamai pertvarkymo atveju arba tuo metu, kai subjektas tampa nebegyvybingas, ir juos rekapitalizuoti įgyvendinus pertvarkymo plane numatytus veiksmus ar pertvarkius pertvarkytiną grupę. Remdamosi savo pasirinkta pertvarkymo strategija, pertvarkymo institucijos turėtų tinkamai pagrįsti reikalaujamą MREL lygį ▌ir nepagrįstai nedelsdamos tą lygį peržiūrėti, kad jis atspindėtų bet kokius Direktyvos 2013/36/ES ▌ 104a straipsnyje nurodyto reikalavimo lygio pokyčius. Nustatytas MREL lygis turėtų būti ▌ suma, gauta sudėjus nuostolių, kurie numatomi pertvarkymo atveju, sumą, atitinkančią įstaigos arba subjekto nuosavų lėšų reikalavimus, ir rekapitalizavimo sumą, kuri suteiktų galimybę įstaigai ar subjektui po pertvarkymo arba pasinaudojus nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais vykdyti savo nuosavų lėšų reikalavimus, kurių reikia, kad įstaigai ar subjektui būtų leista vykdyti veiklą pagal pasirinktą pertvarkymo strategiją. Pertvarkymo institucija turėtų ▌ koreguoti rekapitalizavimo sumas, jas padidindama ar sumažindama, bet kokių pakeitimų, padarytų įgyvendinus pertvarkymo plane nustatytus veiksmus, atveju;

(14)  pertvarkymo institucija turėtų galėti padidinti rekapitalizavimo sumą, kad būtų užtikrintas pakankamas rinkos pasitikėjimas įstaiga ar subjektu įgyvendinus pertvarkymo plane nustatytus veiksmus. Reikalaujamas rinkos pasitikėjimo rezervo lygis turėtų suteikti įstaigai ar subjektui galimybę atitinkamą laikotarpį toliau tenkinti veiklos leidimo sąlygas, be kita ko, leidžiant įstaigai ar subjektui padengti sąnaudas, susijusias su jos veiklos restruktūrizavimu po pertvarkymo, ir išlaikyti pakankamą rinkos pasitikėjimą. Rinkos pasitikėjimo rezervas turėtų būti nustatytas remiantis jungtinio rezervo reikalavimo pagal Direktyvą 2013/36/ES dalimi. Pertvarkymo institucijos turėtų koreguoti rinkos pasitikėjimo rezervo lygį jį sumažindamos, jei mažesnio lygio užtenka pakankamam rinkos pasitikėjimui užtikrinti, arba tą lygį koreguoti jį padidindamos, jei didesnis lygis būtinas siekiant užtikrinti, kad įvykdžius pertvarkymo plane nustatytus veiksmus subjektas atitinkamą laikotarpį toliau tenkintų veiklos leidimo sąlygas ir išlaikytų pakankamą rinkos pasitikėjimą;

(15)  laikydamosi Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1075(8), pertvarkymo institucijos turėtų išnagrinėti atskirų įstaigų ar subjektų MREL vykdyti skirtų priemonių investuotojų bazę. Jei reikšminga įstaigos ar subjekto MREL vykdyti skirtų priemonių dalis priklauso neprofesionaliesiems investuotojams, kuriems galbūt nebuvo tinkamai atskleista susijusi rizika, tai savaime galėtų būti sėkmingo pertvarkymo kliūtis. Be to, jei didelė įstaigos ar subjekto MREL vykdyti skirtų priemonių dalis priklauso kitoms įstaigoms ar subjektams, sisteminis nurašymo ar konvertavimo pobūdis taip pat galėtų būti sėkmingo pertvarkymo kliūtis. Jei pertvarkymo institucija nustato, kad dėl tam tikros investuotojų bazės dydžio ir pobūdžio kyla sėkmingo pertvarkymo kliūčių, ji turėtų galėti rekomenduoti įstaigai ar subjektui tas kliūtis pašalinti;

(16)  siekiant užtikrinti, kad neprofesionalieji investuotojai pernelyg daug neinvestuotų į tam tikras skolos priemones, kurios tinkamos MREL vykdyti, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tokių priemonių minimali nominalioji vertė būtų palyginti didelė arba kad investicijos į tokias priemones nesudarytų pernelyg didelės investuotojo portfelio dalies. Tas reikalavimas turėtų būti taikomas tik priemonėms, išleistoms po šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę datos. Tas reikalavimas nepakankamai įtrauktas į Direktyvos 2014/65/ES taikymo sritį, todėl jo vykdymas turėtų būti užtikrinamas pagal Direktyvą 2014/59/ES, ir jis turėtų nedaryti poveikio Direktyvoje 2014/65/ES numatytoms investuotojų apsaugos taisyklėms. Jei, vykdydamos savo pareigas, pertvarkymo institucijos randa įrodymų, susijusių su galimais Direktyvos 2014/65/ES pažeidimais, jos turėtų turėti galimybę tos direktyvos vykdymo užtikrinimo tikslu keistis konfidencialia informacija su elgesį rinkoje prižiūrinčiomis institucijomis. Be to, valstybės narės turėtų galėti papildomai apriboti tam tikrų kitų priemonių pardavimą ir prekybą jomis tam tikrų investuotojų atžvilgiu;

(17)  kad padidintų įstaigų sėkmingo pertvarkymo galimybes, pertvarkymo institucijos turėtų turėti galimybę nustatyti ne tik Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytą TLAC minimalų reikalavimą, bet ir konkrečioms G-SII taikomą MREL. Tas konkrečioms įstaigoms taikomas MREL turėtų būti nustatytas, jei TLAC minimalaus reikalavimo nepakanka nuostoliams padengti ir G-SII rekapitalizuoti pagal pasirinktą pertvarkymo strategiją;

(18)  nustatydamos MREL lygį, pertvarkymo institucijos turėtų atsižvelgti į įstaigos ar subjekto sisteminės svarbos mastą ir galimą neigiamą poveikį finansiniam stabilumui, jei ji žlugtų. Pertvarkymo institucijos turėtų atsižvelgti į poreikį užtikrinti vienodas sąlygas G-SII ir kitoms panašioms sisteminės svarbos įstaigoms ar subjektams Sąjungoje. Todėl įstaigų ar subjektų, kurios nėra G-SII, tačiau jų sisteminė svarba Sąjungoje yra panaši į G-SII sisteminę svarbą, MREL neturėtų neproporcingai nukrypti nuo paprastai G-SII nustatomo MREL lygio ir sudėties;

(19)  pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, įstaigoms ar subjektams, kurios yra nurodytos kaip pertvarkytini subjektai, MREL ▌ turėtų būti taikomas tik konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu. Tai reiškia, kad pertvarkytini subjektai tam, kad įvykdytų MREL, turėtų privalėti leisti reikalavimus atitinkančias priemones ir elementus išorės trečiųjų šalių kreditoriams, kuriems būtų taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, jei pertvarkytino subjekto atžvilgiu būtų pradėta pertvarkymo procedūra;

(20)  įstaigos ar subjektai, kurie nėra pertvarkytini subjektai, MREL turėtų vykdyti individualiai. Tų įstaigų ar subjektų nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo poreikius turėtų bendrai patenkinti jų atitinkami pertvarkytini subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai įsigydami tų įstaigų ar subjektų išleistas nuosavų lėšų priemones ir tinkamų įsipareigojimų priemones, taip pat tas priemones nurašydami arba konvertuodami į nuosavybės priemones, tuo metu, kai tos įstaigos ar subjektai nebėra gyvybingi. Todėl įstaigoms ar subjektams, kurie nėra pertvarkytini subjektai, taikytinas MREL turėtų būti taikomas kartu ir nuosekliai su pertvarkytiniems subjektams taikomais reikalavimais. Tai turėtų suteikti pertvarkymo institucijoms galimybę pertvarkytiną grupę pertvarkyti nepertvarkant tam tikrų jos patronuojamųjų įmonių ir taip išvengti galimo trikdomojo poveikio rinkai. MREL taikymas įstaigoms ar subjektams, kurie nėra pertvarkytini subjektai, turėtų atitikti pasirinktą pertvarkymo strategiją, visų pirma juo neturėtų būti pakeistas įstaigų ar subjektų ir jų pertvarkytinos grupės nuosavybės santykis po tų įstaigų ar subjektų rekapitalizavimo;

(21)  jei ir pertvarkytinas subjektas ar patronuojančioji įmonė ir jų patronuojamosios įmonės yra įsteigti toje pačioje valstybėje narėje ir priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei, pertvarkymo institucija turėtų turėti galimybę leisti netaikyti MREL, taikomo toms patronuojamosioms įmonėms, kurios nėra pertvarkytini subjektai, arba galimybę leisti joms vykdyti MREL įkaitu užtikrintomis garantijomis, kurias patronuojančioji įmonė suteikia patronuojamosioms įmonėms ir kuriomis galima pasinaudoti, jei tenkinamos laiko sąlygos, lygiavertės sąlygoms, kuriomis galimas tinkamų įsipareigojimų nurašymas ar konvertavimas. Įkaitas, kuriuo užtikrinama garantija, turėtų būti labai likvidus ir kelti minimalią rinkos ir kredito riziką;

(22)  Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatyta, kad kompetentingos institucijos turi galimybę leisti netaikyti tam tikrų mokumo ir likvidumo reikalavimų kredito įstaigoms, kurias nuolat kontroliuoja centrinė įstaiga (bendradarbiavimo tinklams), jei tenkinamos tam tikros konkrečios sąlygos. Kad būtų atsižvelgta į tokių bendradarbiavimo tinklų ypatumus, pertvarkymo institucijos taip pat turėtų turėti galimybę leisti netaikyti MREL, taikomo tokioms kredito įstaigoms ir centrinei įstaigai panašiomis sąlygomis į nustatytąsias Reglamente (ES) Nr. 575/2013, jei kredito įstaigos ir centrinė įstaiga yra įsteigtos toje pačioje valstybėje narėje. Pertvarkymo institucijos taip pat turėtų galėti, vertindamos pertvarkymo sąlygas, laikyti kredito įstaigas ir centrinę įstaigą visuma, atsižvelgiant į solidarumo mechanizmo ypatybes. Pertvarkymo institucijos turėtų turėti galimybę užtikrinti, kad visa pertvarkytina grupė laikytųsi reikalavimo vykdyti išorinį MREL, įvairiais būdais, atsižvelgiant į kiekvienos grupės solidarumo mechanizmo ypatybes, įskaičiuojant subjektų, kurie pertvarkymo institucijų reikalavimu pagal pertvarkymo planą turi išleisti MREL vykdyti tinkamas priemones už pertvarkytinos grupės ribų, tinkamus įsipareigojimus;

(23)  norint užtikrinti tinkamą MREL lygį pertvarkymo tikslais, institucijos, atsakingos už MREL lygio nustatymą, turėtų būti pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucija, grupės lygmens pertvarkymo institucija, kuri yra pagrindinės patronuojančiosios įmonės pertvarkymo institucija, ir kitų pertvarkytinos grupės subjektų pertvarkymo institucijos. Bet kokiems ginčams tarp institucijų turėtų būti taikomi Europos bankininkystės institucijos (EBI) įgaliojimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/2010(9), laikantis šioje direktyvoje nustatytų sąlygų ir apribojimų;

(24)  kompetentingos institucijos ir pertvarkymo institucijos turėtų atitinkamai spręsti ir ištaisyti bet kokį TLAC minimalaus reikalavimo ir MREL ▌pažeidimo atvejį. Atsižvelgiant į tai, kad tų reikalavimų pažeidimas galėtų būti įstaigos ar grupės sėkmingo pertvarkymo kliūtis, turėtų būti sutrumpintos galiojančios sėkmingo pertvarkymo kliūčių šalinimo procedūros, kad visi reikalavimų pažeidimo atvejai būtų sprendžiami racionaliai. Pertvarkymo institucijos taip pat turėtų galėti reikalauti, kad įstaigos ar subjektai pakeistų tinkamų priemonių ir elementų terminų struktūras ir parengtų bei įgyvendintų tų reikalavimų lygių atstatymo planus. Pertvarkymo institucijos taip pat turėtų galėti uždrausti tam tikrus paskirstymus, jei jos mano, kad įstaiga ar subjektas nevykdo jungtinio rezervo reikalavimo pagal Direktyvą 2013/36/ES, vertinant kartu su MREL;

(25)  kad būtų užtikrintas MREL taikymo skaidrumas, įstaigos ir subjektai turėtų teikti ataskaitas savo kompetentingoms ir pertvarkymo institucijoms ir reguliariai viešai atskleisti jiems taikomą MREL, tinkamų įsipareigojimų ir įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, lygį ir sudėtį, įskaitant jų terminų struktūrą ir prioritetą pagal įprastinę bankroto procedūrą. Įstaigų ar subjektų, kuriems taikomas TLAC minimalus reikalavimas, atveju priežiūros ataskaitų teikimo dažnumas ir konkrečioms įstaigoms taikomo MREL, kaip numatyta šioje direktyvoje ir kaip TLAC minimalaus reikalavimo atveju nustatyta Reglamente (ES) Nr. 575/2013, atskleidimas turėtų būti nuoseklus. Nors tam tikrais šioje direktyvoje nurodytais atvejais turėtų būti leidžiama konkrečioms įstaigoms ar subjektams visiškai ar iš dalies netaikyti ataskaitų teikimo ir atskleidimo pareigų, tokios išimtys neturėtų apriboti pertvarkymo institucijų įgaliojimų prašyti informacijos jų pareigų vykdymo tikslu pagal Direktyvą 2014/59/ES su pakeitimais, padarytais šia direktyva;

(26)  reikalavimas įtraukti sutartinį gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės poveikio pripažinimą į trečiųjų valstybių įstatymais reglamentuojamus susitarimus ar priemones, kuriais sukuriami įsipareigojimai, ▌pertvarkymo atveju turėtų palengvinti ir pagerinti tų įsipareigojimų gelbėjimo privačiomis lėšomis procesą. Sutartinės priemonės, jei jos tinkamai parengtos ir plačiai pripažintos, gali būti tinkamas sprendimas pertvarkymo tarpvalstybiniu mastu atvejais, kol pagal Sąjungos teisę bus parengtas teisės aktais pagrįstas metodas arba parengtos paskatos pasirinkti valstybės narės teisę sudarant sutartis, arba kol bus priimtos privalomos pripažinimo sistemos visose trečiųjų valstybių jurisdikcijose, kad būtų veiksmingai vykdomas pertvarkymas tarpvalstybiniu mastu. Net kai privalomos pripažinimo sistemos veikia, sutartinės pripažinimo priemonės turėtų padėti padidinti kreditorių, veikiančių remiantis sutartinėmis priemonėmis, kurių nereglamentuoja valstybės narės teisė, informuotumą apie galimus įstaigų ar subjektų pertvarkymo veiksmus pagal Sąjungos teisę. Tačiau gali būti atvejų, kai įstaigoms ar subjektams tų sutartinių sąlygų neįmanoma įtraukti į susitarimus ar priemones, kuriais sukuriami tam tikri įsipareigojimai, ypač įsipareigojimai, kuriems taikytina gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė pagal Direktyvą 2014/59/ES, apdraustieji indėliai arba nuosavų lėšų priemonės. Pavyzdžiui, tam tikromis aplinkybėmis galėtų būti laikoma neįmanoma į atsakomybę reglamentuojančias sutartis įtraukti sąlygas dėl sutartinio pripažinimo, jei įstaiga ar subjektas negali pagal trečiosios valstybės teisę tokių sąlygų įtraukti į tos trečiosios valstybės įstatymais reglamentuojamus susitarimus ar priemones, kuriais sukuriami įsipareigojimai, jei atskira įstaiga ar subjektas neturi įgaliojimų iš dalies keisti sutartines sąlygas, nustatytas tarptautiniais protokolais arba grindžiamas tarptautiniu mastu sutartomis standartinėmis sąlygomis, arba jei įsipareigojimas, kuriam būtų taikomas sutartinio pripažinimo reikalavimas, priklauso nuo sutarties pažeidimo arba atsiranda dėl garantijų, priešpriešinių garantijų arba kitų prekybos finansavimo operacijų atveju naudojamų priemonių. Kita vertus, sandorio šalies atsisakymas sutikti, kad jai būtų privaloma sutartinė gelbėjimo privačiomis lėšomis pripažinimo sąlyga, neturėtų per se būti laikomas neįmanomumo priežastimi.

EBI turėtų parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kad Komisija juos priimtų pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius, siekiant tiksliau nurodyti neįmanomumo atvejus. Taikydama tuos techninius reguliavimo standartus ir atsižvelgdama į atitinkamos rinkos ypatumus, pertvarkymo institucija, jei mano, kad tai būtina, turėtų nurodyti įsipareigojimų kategorijas, kurių atveju galėtų egzistuoti neįmanomumo pagrindai. Toje sistemoje pati įstaiga ar subjektas turėtų nustatyti, kad į sutartį ar į tam tikros klasės sutartis neįmanoma įtraukti gelbėjimo privačiomis lėšomis pripažinimo sąlygos. Įstaigos ir subjektai turėtų reguliariai teikti pertvarkymo institucijoms naujausią informaciją, kad jos būtų nuolat informuojamos apie pažangą siekiant įgyvendinti sutartinio pripažinimo sąlygas. Šiomis aplinkybėmis įstaigos ir subjektai turėtų nurodyti, kokių sutarčių arba kokių klasių sutarčių atveju yra neįmanoma įtraukti gelbėjimo privačiomis lėšomis pripažinimo sąlygos, ir pateikti tokio vertinimo priežastį. Pertvarkymo institucijos turėtų per pagrįstą laikotarpį įvertinti įstaigos ar subjekto sprendimą, kad įtraukti sutartinio pripažinimo sąlygą į atsakomybę reglamentuojančias sutartis yra neįmanoma, ir imtis veiksmų dėl visų klaidingų įvertinimų ir sėkmingo pertvarkymo kliūčių, atsiradusių dėl to, kad nebuvo įtrauktos sutartinio pripažinimo sąlygos. Įstaigos ir subjektai turėtų būti pasirengę pertvarkymo institucijos prašymu pagrįsti savo nuomonę. Be to, siekiant užtikrinti, kad nebūtų daromas poveikis sėkmingam įstaigų ir subjektų pertvarkymui, įsipareigojimai, kurių atveju nebuvo įtrauktos atitinkamos sutartinės nuostatos, neturėtų būti tinkami MREL vykdyti;

(27)  naudinga ir būtina koreguoti pertvarkymo institucijų įgaliojimus ribotam laikotarpiui sustabdyti įstaigų ir subjektų tam tikrų sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Visų pirma, pertvarkymo institucija turėtų galėti pasinaudoti šiais įgaliojimais prieš pradedant įstaigos ar subjekto pertvarkymą, nuo to momento, kai nustatoma, kad įstaiga ar subjektas žlunga arba galėtų žlugti, jei nėra jokių privačiojo sektoriaus priemonių, kuriomis galima būtų nedelsiant pasinaudoti ir kurios, pertvarkymo institucijos nuomone, per pagrįstą laiką užkirstų kelią įstaigos ar subjekto žlugimui, ir jei manoma, kad pasinaudojimas tais įgaliojimais būtų būtinas norint išvengti tolesnio įstaigos ar subjekto finansinės padėties blogėjimo. Tomis aplinkybėmis pertvarkymo institucijos turėtų galėti naudotis tais įgaliojimais, jeigu joms atrodo, kad siūloma privačiojo sektoriaus priemonė, kuria galima nedelsiant pasinaudoti, yra nepakankama. Įgaliojimai sustabdyti tam tikrų sutartinių įsipareigojimų vykdymą taip pat sudarytų sąlygas pertvarkymo institucijoms nustatyti, ar pertvarkymo veiksmas atitinka viešąjį interesą, pasirinkti tinkamiausias pertvarkymo priemones arba užtikrinti veiksmingą vienos ar daugiau pertvarkymo priemonių taikymą. Sustabdymo laikotarpis turėtų trukti ne daugiau kaip dvi darbo dienas. Neviršijant to maksimalaus termino, sustabdymas galėtų būti toliau taikomas priėmus sprendimą dėl pertvarkymo;

(28)  tam, kad tam tikrų sutartinių įsipareigojimų sustabdymo įgaliojimais būtų naudojamasi proporcingai, pertvarkymo institucijos turėtų turėti galimybę atsižvelgti į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes ir nustatyti sustabdymo apimtį. Be to, jos turėtų galėti, atsižvelgdamos į konkretaus atvejo aplinkybes, leisti atlikti tam tikrus mokėjimus, visų pirma mokėjimus, susijusius su atitinkamos įstaigos ar subjekto administracinėmis išlaidomis (tačiau jomis neapsiribojant). Sustabdymo įgaliojimus taip pat turėtų būti galima taikyti reikalavimus atitinkantiems indėliams. Tačiau pertvarkymo institucijos turėtų atidžiai įvertinti, ar tikslinga tuos įgaliojimus taikyti tam tikrų reikalavimus atitinkančių indėlių atžvilgiu, visų pirma fizinių asmenų ir labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių turimiems apdraustiesiems indėliams, ir turėtų įvertinti riziką, kad tokių indėlių atveju sustabdymas labai sutrikdytų finansų rinkų veikimą. Jei įgaliojimais sustabdyti tam tikrų sutartinių įsipareigojimų vykdymą naudojamasi apdraustųjų indėlių atžvilgiu, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/49/ES(10) tikslais tie indėliai neturėtų būti laikomi negrąžinamais. Norint užtikrinti, kad sustabdymo laikotarpiu indėlininkai nesusidurtų su finansiniais sunkumais, valstybės narės turėtų galėti numatyti, kad jiems būtų leidžiama kasdien išsiimti tam tikrą sumą;

(29)  sustabdymo laikotarpiu pertvarkymo institucijos, remdamosi, inter alia, įstaigos ar subjekto pertvarkymo planu, taip pat turėtų apsvarstyti galimybę, kad galiausiai įstaiga ar subjektas bus ne pertvarkomi, o likviduojami pagal nacionalinę teisę. Tokiais atvejais pertvarkymo institucijos turėtų imtis priemonių, kurios, jų manymu, yra tinkamos, kad būtų pasiektas tinkamas koordinavimas su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis ir užtikrinta, kad sustabdymas nekliudytų likvidavimo proceso efektyvumui;

(30)   įgaliojimai sustabdyti mokėjimo ar pateikimo prievoles turėtų būti netaikomi įsipareigojimams, kurių turima sistemoms, paskirtoms pagal Direktyvą 98/26/EB, arba tokių sistemų operatoriams, centriniams bankams, leidimą gavusioms pagrindinėms sandorio šalims (toliau – PSŠ), arba Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) (EVPRI) pripažintoms trečiųjų valstybių PSŠ. Direktyva 98/26/EB sumažinama rizika, susijusi su dalyvavimu mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose, ypač sumažinant sutrikimus tokios sistemos dalyvio nemokumo atveju. Siekiant užtikrinti, kad tos apsaugos priemonės būtų tinkamai taikomos krizių atvejais, kartu išlaikant tinkamą tikrumą mokėjimų ir vertybinių popierių sistemų operatoriams ir kitiems rinkos dalyviams, Direktyva 2014/59/ES turėtų būti iš dalies pakeista siekiant nustatyti, kad krizių prevencijos priemonė, prievolių vykdymo sustabdymas pagal 33a straipsnį arba krizių valdymo priemonė per se neturėtų būti laikomos nemokumo byla, kaip apibrėžta Direktyvoje 98/26/EB, jei toliau vykdomos esminės prievolės pagal sutartį. Tačiau jokia Direktyvos 2014/59/ES nuostata neturėtų daryti poveikio pagal Direktyvą 98/26/EB nustatytos sistemos veikimui arba ta ▌ direktyva užtikrintai teisei į įkaitą;

(31)  esminis veiksmingo pertvarkymo aspektas yra užtikrinti, kad pradėjus įstaigų ar Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytų subjektų pertvarkymą, jų finansinių sutarčių sandorio šalys negalėtų panaikinti savo pozicijų vien dėl to, kad pradėtas tų įstaigų ar subjektų pertvarkymas. Be to, pertvarkymo institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai sustabdyti mokėjimo ar pateikimo prievoles pagal sutartį su pertvarkoma įstaiga, ir jos turėtų turėti įgaliojimus ribotą laikotarpį apriboti kitų sandorio šalių teises užbaigti ar paspartinti finansinių sutarčių vykdymą arba kitaip jas nutraukti. Tie reikalavimai nėra tiesiogiai taikomi sutartims pagal trečiosios valstybės teisę. Nesant privalomos tarpvalstybinės pripažinimo sistemos, valstybės narės turėtų reikalauti, kad įstaigos ar Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodyti subjektai į atitinkamas finansines sutartis įtrauktų sutartinę sąlygą, pagal kurią pripažįstama, kad pertvarkymo institucijos gali jų atžvilgiu pasinaudoti įgaliojimais sustabdyti tam tikras mokėjimo ir pateikimo prievoles, apriboti teisių į užtikrinimo priemones įgyvendinimą arba laikinai sustabdyti teises nutraukti sutartį, taip pat nustatyti, kad būtų privaloma laikytis 68 straipsnyje nustatytų reikalavimų, tarsi finansinę sutartį reglamentuotų atitinkamos valstybės narės teisė. Tokia prievolė turėtų būti numatyta tokiu mastu, kokiu sutartis patenka į tų nuostatų taikymo sritį. Todėl prievolė įtraukti sutartinę sąlygą dėl Direktyvos 2014/59/ES su pakeitimais, padarytais šia direktyva, 33a, 69, 70 ir 71 straipsnių neatsiranda, pavyzdžiui, sutarčių su pagrindinėmis sandorio šalimis ar sistemų operatoriais, paskirtais Direktyvos 98/62/EB taikymo tikslais, atveju, kadangi tų sutarčių atžvilgiu, net jei jas reglamentuoja atitinkamos valstybės narės teisė, pertvarkymo institucijos neturi tuose straipsniuose nustatytų įgaliojimų;

(32)  gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės arba įgaliojimų sustabdyti tam tikrų mokėjimo ir pateikimo prievolių vykdymą, apriboti teisių į užtikrinimo priemones įgyvendinimą arba laikinai sustabdyti teises nutraukti sutartį, kaip numatyta Direktyvoje 2014/59/ES, netaikymas konkretiems įstaigų ar subjektų įsipareigojimams taip pat turėtų apimti įsipareigojimus, susijusius su Sąjungoje įsteigtomis PSŠ ir EVPRI pripažintomis trečiųjų valstybių PSŠ;

(33)  siekiant užtikrinti bendrą įvairiuose teisės aktuose vartojamų terminų supratimą, tikslinga į Direktyvą 98/26/EB įtraukti apibrėžtis ir sąvokas, nustatytas Reglamentu (ES) Nr. 648/2012 ir susijusias su „pagrindine sandorio šalimi“ arba „PSŠ“ ir „dalyviu“;

(34)  Direktyva 98/26/EB sumažinama rizika, susijusi su įstaigų ir kitų subjektų dalyvavimu mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose, ypač sumažinant sutrikimus tokios sistemos dalyvio nemokumo atveju. Tos direktyvos 7 konstatuojamojoje dalyje paaiškinama, kad valstybės narės turi galimybę tos direktyvos nuostatas taikyti savo nacionalinėms įstaigoms, kurios tiesiogiai dalyvauja trečiųjų valstybių teisės reglamentuojamose sistemose, ir įkaitui, kuris pateikiamas dalyvaujant tokiose sistemose. Atsižvelgiant į kai kurių trečiosios valstybės teisės reglamentuojamų sistemų pasaulinį mastą bei veiklą ir vis didesnį Sąjungoje įsteigtų subjektų dalyvavimą tokiose sistemose, Komisija turėtų peržiūrėti, kaip valstybės narės taiko tos direktyvos 7 konstatuojamojoje dalyje numatytą galimybę, ir įvertinti, ar reikia toliau iš dalies keisti tos direktyvos nuostatas, susijusias su tokiomis sistemomis;

(35)  kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingai taikyti įgaliojimus sumažinti, nurašyti ar konvertuoti nuosavų lėšų elementus nepažeidžiant šioje direktyvoje numatytų kreditorių apsaugos priemonių, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad reikalavimai, susiję su nuosavų lėšų elementais, nemokumo atveju turėtų mažesnį prioritetą nei kiti subordinuotieji reikalavimai. Priemonių, kurios tik iš dalies pripažįstamos kaip nuosavos lėšos, visa suma turėtų būti laikoma reikalavimu, kylančiu iš nuosavų lėšų. Iš dalies pripažįstama galėtų būti, pavyzdžiui, dėl to, kad taikomos nuostatos dėl tęstinumo, kuriomis iš dalies nutraukiamas priemonės pripažinimas, arba dėl to, kad taikomas Reglamente (ES) Nr. 575/2013 2 lygio priemonėms nustatytas amortizacijos tvarkaraštis;

(36)  kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. nustatyti vienodas įstaigų ir subjektų gaivinimo ir pertvarkymo sistemos taisykles, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(37)  siekiant, kad valstybėms narėms būtų suteikta pakankamai laiko šios direktyvos perkėlimui į nacionalinę teisę ir jos taikymui, joms tų veiksmų atlikimui turėtų būti skirta aštuoniolika mėnesių nuo direktyvos įsigaliojimo dienos. Tačiau tam, kad įstaigoms ir subjektams visoje Sąjungoje būtų suteiktas tinkamas laikotarpis, per kurį jie galėtų tvarkingai pasiekti reikalaujamą MREL lygį, šios direktyvos nuostatos dėl viešo atskleidimo turėtų būti taikomos nuo 2024 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2014/59/ES daliniai pakeitimai

Direktyva 2014/59/ES iš dalies keičiama taip:

1)  2 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

a)  5 punktas pakeičiamas taip:"

„5) patronuojamoji įmonė – patronuojamoji įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 16 punkte, ir šios direktyvos 7, 12, 17, 18, 45–45m, 59–62, 91 ir 92 straipsnių taikymo šios dalies 83b punkto b papunktyje nurodytoms pertvarkytinoms grupėms tikslais patronuojamosios įmonės, jei tinkama, apima kredito įstaigas, kurias nuolat kontroliuoja centrinė įstaiga, pačią centrinę įstaigą ir jų atitinkamas patronuojamąsias įmones, atsižvelgiant į tai, kokiu būdu tokios pertvarkytinos grupės laikosi šios direktyvos 45e straipsnio 3 dalies;

   5a) reikšminga patronuojamoji įmonė – reikšminga patronuojamoji įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 135 punkte;“;

"

b)   įterpiamas šis punktas:"

„68a) bendras 1 lygio nuosavas kapitalas – bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, apskaičiuotas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 50 straipsnį;“;

"

c)  70 punkte žodžiai „tinkami įsipareigojimai“ pakeičiami žodžiais „įsipareigojimai, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles;

d)  71 punktas pakeičiamas taip:"

„71. įsipareigojimai, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė – įstaigos ar 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodyto subjekto įsipareigojimai ir kapitalo priemonės, kurios nelaikomos bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonėmis, papildomomis 1 lygio arba 2 lygio priemonėmis, ir kurioms netaikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės taikymo išimtis pagal 44 straipsnio 2 dalį;

   71a) tinkami įsipareigojimai – atitinkamai šios direktyvos 45b straipsnio arba 45f straipsnio 2 dalies a punkto sąlygas atitinkantys įsipareigojimai, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, ir 2 lygio priemonės, atitinkančios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnio 1 dalies b punkto sąlygas;
   71b) subordinuotosios tinkamos priemonės – priemonės, tenkinančios visas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnyje nurodytas sąlygas, išskyrus sąlygas, nurodytas to reglamento 72b straipsnio 3–5 dalyse;“;

"

e)  įterpiami šie punktai:"

„83a) pertvarkytinas subjektas:

   a) Sąjungoje įsteigtas juridinis asmuo, kurį pertvarkymo institucija pagal 12 straipsnį nurodė kaip subjektą, kurio atžvilgiu pertvarkymo plane numatomi pertvarkymo veiksmai, arba
   b) įstaiga, nepriklausanti grupei, kuriai pagal Direktyvos 2013/36/ES 111 ir 112 straipsnius taikoma konsoliduota priežiūra, kurios atžvilgiu pagal šios direktyvos 10 straipsnį parengtame pertvarkymo plane numatomi pertvarkymo veiksmai;
   83b) pertvarkytina grupė:
   a) pertvarkytinas subjektas ir jo patronuojamosios įmonės, kurios:
   i) pačios nėra pertvarkytini subjektai ▌;
   ii) nėra kitų pertvarkytinų subjektų patronuojamosios įmonės; arba
   iii) nėra trečiojoje valstybėje įsteigti subjektai, kurie nėra įtraukti į pertvarkytiną grupę pagal pertvarkymo planą, ir jų patronuojamosios įmonės ▌, arba
   b) kredito įstaigos, kurias nuolat kontroliuoja centrinė įstaiga, ir pati centrinė įstaiga, jei bent viena iš tų kredito įstaigų arba centrinė įstaiga yra pertvarkytinas subjektas, ir jų atitinkamos patronuojamosios įmonės;
   83c) pasaulinės sisteminės svarbos įstaiga arba G-SII – G-SII, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 133 punkte;“;

"

f)  papildoma šiuo punktu:"

„109) jungtinio rezervo reikalavimas – jungtinio rezervo reikalavimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 punkte.“;

"

2)  10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  6 dalis papildoma šiomis pastraipomis:"

„Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta peržiūra atliekama įgyvendinus pertvarkymo veiksmus arba pasinaudojus 59 straipsnyje nurodytais įgaliojimais.

Nustatydama šio straipsnio 7 dalies o ir p punktuose nurodytus terminus šios dalies trečioje pastraipoje nurodytomis aplinkybėmis, pertvarkymo institucija atsižvelgia į terminą, iki kurio turi būti įvykdytas Direktyvos 2013/36/ES 104b straipsnyje nurodytas reikalavimas.“;

"

b)  7 dalies o ir p punktai pakeičiami taip:"

„o) 45e ir 45f straipsniuose nurodyti reikalavimai ir terminas, iki kurio turi būti pasiektas tas lygis, pagal 45m straipsnį;

   p) jeigu pertvarkymo institucija taiko 45b straipsnio 4, 5 arba 7 dalį, pertvarkomam subjektui taikomas laikymosi tvarkaraštis pagal 45m straipsnį;“;

"

3)  12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Valstybės narės užtikrina, kad grupės lygmens pertvarkymo institucijos kartu su patronuojamųjų įmonių pertvarkymo institucijomis ir pasikonsultavusios su svarbių filialų pertvarkymo institucijomis (tiek, kiek tai susiję su svarbiu filialu) parengtų grupių pertvarkymo planus. Grupės pertvarkymo plane nustatomos priemonės, kurių reikia imtis siekiant pertvarkyti:

   a) Sąjungos patronuojančiąją įmonę;
   b) Sąjungoje įsteigtas ir grupei priklausančias patronuojamąsias įmones;
   c) 1 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodytus subjektus ir
   d) ne Sąjungoje įsteigtas ir grupei priklausančias patronuojamąsias įmones, laikantis VI antraštinės dalies.

Taikant pirmoje pastraipoje nurodytas priemones, pertvarkymo plane kiekvienos grupės atžvilgiu nustatomi pertvarkytini subjektai ir pertvarkytinos grupės.“;

"

b)  3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  a ir b punktai pakeičiami taip:"

„a) nustatomi pertvarkymo veiksmai, kurių pagal 10 straipsnio 3 dalyje numatytus scenarijus turi būti imamasi pertvarkytinų subjektų atžvilgiu ir tų pertvarkymo veiksmų pasekmės 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytiems kitiems grupės subjektams, patronuojančiajai įmonei ir patronuojamosios įstaigoms;

   aa) jei grupę sudaro daugiau nei viena pertvarkytina grupė, nustatomi pertvarkymo veiksmai, kurių turi būti imamasi kiekvieno pertvarkytinos grupės pertvarkytino subjekto atžvilgiu, ir tų veiksmų poveikis:
   i) kitiems grupės subjektams, kurie priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei;
   ii) kitoms pertvarkytinoms grupėms;
   b) nagrinėjama, kiek pertvarkymo priemones ir pertvarkymo įgaliojimus būtų galima koordinuotai taikyti ir naudoti Sąjungoje įsisteigusių pertvarkytinų subjektų atžvilgiu, įskaitant priemones, kuriomis lengvinamos sąlygos trečiajam asmeniui nupirkti visą grupę, atskiras kelių grupės subjektų valdomas verslo linijas ar veiklą arba tam tikrus grupės subjektus ar pertvarkytinas grupes, ir nustatomos galimos koordinuoto pertvarkymo kliūtys;“;

"

ii)  e punktas pakeičiamas taip:"

„e) numatomi bet kokie papildomi šioje direktyvoje nenurodyti veiksmai, kurių atitinkamos pertvarkymo institucijos ketina imtis dėl kiekvienos pertvarkytinos grupės subjektų;“;

"

4)  13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  4 dalyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:"

„Jei grupę sudaro daugiau nei viena pertvarkytina grupė, pertvarkymo veiksmų, nurodytų 12 straipsnio 3 dalies aa punkte, planas įtraukiamas į bendrą sprendimą, kaip nurodyta šios dalies pirmoje pastraipoje.“;

"

b)  6 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„Pertvarkymo institucijoms per keturis mėnesius nepriėmus bendro sprendimo, kiekviena už patronuojamąją įmonę atsakinga pertvarkymo institucija, nepritarianti grupės pertvarkymo planui, priima savo sprendimą ir, kai tinkama, nustato pertvarkytiną subjektą ir parengia bei prižiūri pertvarkytinos grupės, kurią sudaro jos jurisdikcijai priklausantys subjektai, pertvarkymo planą. Kiekvienas individualus nepritariančių pertvarkymo institucijų sprendimas turi būti visapusiškai pagrįstas, jame turi būti išdėstytos nepritarimo siūlomam grupės pertvarkymo planui priežastys ir atsižvelgta į kitų pertvarkymo institucijų ir kompetentingų institucijų nuomones bei išlygas. Kiekviena pertvarkymo institucija apie savo sprendimą praneša kitoms pertvarkymo kolegijos narėms.“;

"

5)  16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Laikoma, kad grupę galima sėkmingai pertvarkyti, jei pertvarkymo institucijos gali realiai ir patikimai likviduoti grupės subjektus pagal įprastinę bankroto procedūrą, arba juos pertvarkyti, tos grupės pertvarkytiniems subjektams taikydamos pertvarkymo priemones ir jų atžvilgiu naudodamosi pertvarkymo įgaliojimais, kiek įmanoma stengiantis išvengti bet kokių didelių neigiamų pasekmių valstybių narių, kuriose yra grupės subjektai arba filialai, arba kitų valstybių narių ar Sąjungos finansų sistemoms, įskaitant platesnį finansinį nestabilumą arba sisteminio masto įvykius, siekiant užtikrinti tų grupės subjektų vykdomų ypatingos svarbos funkcijų tęstinumą, kai jas galima laiku lengvai atskirti, arba kitais būdais.

Grupės lygmens pertvarkymo institucijos laiku informuoja EBI, jei laikoma, kad sėkmingai pertvarkyti grupės neįmanoma.“;

"

b)  papildomas šia dalimi:"

„4. Valstybės narės užtikrina, kad jeigu grupę sudaro daugiau nei viena pertvarkytina grupė, 1 dalyje nurodytos institucijos pagal šį straipsnį įvertina kiekvienos pertvarkytinos grupės pertvarkymo galimybes.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytas vertinimas atliekamas papildant visos grupės sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimą ir vykdomas pagal 13 straipsnyje nustatytą sprendimų priėmimo procedūrą.“;

"

6)  įterpiamas šis straipsnis:"

16a straipsnis

Įgaliojimai uždrausti tam tikrus paskirstymo atvejus

1.  Jei subjektas tenkina jungtinio rezervo reikalavimą, kai jis vertinamas kaip papildantis kiekvieną iš Direktyvos 2013/36/ES 141a straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų reikalavimų, tačiau netenkina jungtinio rezervo reikalavimo, kai jis vertinamas kaip papildantis šios direktyvos 45c ir 45d straipsniuose nurodytus reikalavimus, apskaičiuojant pagal šios direktyvos 45 straipsnio 2 dalies a punktą, to subjekto pertvarkymo institucija turi įgaliojimus, vadovaujantis šio straipsnio 2 ir 3 dalimis, uždrausti subjektui paskirstyti didesnę nei didžiausią galimą paskirstyti sumą, susijusią su minimaliu nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimu (toliau – M-DGPS), apskaičiuojamu pagal šio straipsnio 4 dalį, imantis kurio nors iš toliau nurodytų veiksmų:

   a) atliekant su bendru 1 lygio nuosavu kapitalu susijusį paskirstymą;
   b) nustatant prievolę mokėti kintamąją atlyginimo dalį arba savo nuožiūra sukauptas pensijų lėšas arba mokėti kintamąją atlyginimo dalį, jeigu mokėjimo prievolė sukurta tada, kai subjektas netenkino jungtinio rezervo reikalavimo, arba
   c) vykdant mokėjimus už papildomas 1 lygio priemones.

Subjektas, esantis pirmoje pastraipoje nurodytoje padėtyje, nedelsdamas praneša apie tai pertvarkymo institucijai.

2.  1 dalyje nurodytu atveju subjekto pertvarkymo institucija, pasikonsultavusi su kompetentinga institucija, nepagrįstai nedelsdama įvertina, ar pasinaudoti 1 dalyje nurodytais įgaliojimais, atsižvelgdama į visus šiuos elementus:

   a) reikalavimo netenkinimo priežastį, trukmę bei mastą ir jo poveikį sėkmingo pertvarkymo galimybei;
   b) subjekto finansinės padėties raidą ir tikimybę, kad jis artimoje ateityje tenkins 32 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą sąlygą;
   c) galimybę, kad per pagrįstą laikotarpį subjektas bus pajėgus užtikrinti 1 dalyje nurodytų reikalavimų laikymąsi;
   d) jei subjektas yra nepajėgus pakeisti įsipareigojimų, kurie nebetenkina tinkamumo arba terminų kriterijų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b ir 72c straipsniuose, šios direktyvos 45b straipsnyje arba 45f straipsnio 2 dalyje, tai, ar tas nepajėgumas nėra išskirtinio pobūdžio ir ar jo nelemia rinkos masto sutrikdymas;
   e) tai, ar pasinaudojimas 1 dalyje nurodytais įgaliojimais yra tinkamiausia ir proporcingiausia priemonė, kurios reikia imtis dėl subjekto padėties, atsižvelgiant į jos galimą poveikį tiek atitinkamo subjekto finansavimo sąlygoms, tiek jo sėkmingam pertvarkymui.

Tol, kol subjektas yra 1 dalyje nurodytoje padėtyje, pertvarkymo institucija ne rečiau kaip kartą per mėnesį pakartotinai įvertina, ar reikia pasinaudoti 1 dalyje nurodytais įgaliojimais.

3.  Jei pertvarkymo institucija nustato, kad subjektas vis dar yra 1 dalyje nurodytoje padėtyje praėjus devyniems mėnesiams po subjekto pranešimo apie tokią padėtį dienos, pertvarkymo institucija, pasikonsultavusi su kompetentinga institucija, pasinaudoja 1 dalyje nurodytais įgaliojimais, išskyrus atvejus, kai pertvarkymo institucija po įvertinimo nustato, kad tenkinamos bent dvi iš šių sąlygų:

   a) netenkinimą nulėmė rimtas finansų rinkos veikimo sutrikimas, dėl kurio keliuose finansų rinkų segmentuose plačiu mastu išplito finansų rinkoje kilusi įtampa;
   b) a punkte nurodytas sutrikimas nulėmė ne tik subjekto nuosavų lėšų priemonių ir tinkamų įsipareigojimų priemonių didesnius kainų svyravimus ar didesnes subjekto išlaidas, bet ir visišką ar dalinį rinkų užsidarymą, o tai užkirto galimybę subjektui tose rinkose išleisti nuosavų lėšų priemones ir tinkamų įsipareigojimų priemones;
   c) rinka užsidarė, kaip nurodyta b punkte, ne tik atitinkamam subjektui, bet ir keliems kitiems subjektams;
   d) dėl a punkte nurodyto sutrikimo atitinkamas subjektas negali išleisti tokio nuosavų lėšų priemonių ir tinkamų įsipareigojimų priemonių kiekio, kad jų pakaktų nesilaikymui pašalinti, arba
   e) dėl naudojimosi 1 dalyje nurodytais įgaliojimais atsiranda neigiamas šalutinis poveikis tam tikroje bankų sektoriaus dalyje, o tai galėtų pakenkti finansiniam stabilumui.

Jei taikoma pirmoje pastraipoje nurodyta išimtis, pertvarkymo institucija kompetentingai institucijai praneša apie savo sprendimą ir raštu paaiškina įvertinimo motyvus.

Pertvarkymo institucija kas mėnesį pakartotinai įvertina pirmoje pastraipoje nurodytos išimties taikymą.

4.  M-DGPS apskaičiuojama padauginant pagal 5 dalį apskaičiuotą sumą iš pagal 6 dalį nustatyto daugiklio. Dėl bet kurio iš 1 dalies a, b arba c punkte nurodytų veiksmų M-DGPS sumažėja bet kuria suma.

5.  Pagal 4 dalį daugintiną sumą sudaro:

   a) visas tarpinis pelnas, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26 straipsnio 2 dalį neįtrauktas į bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, atskaičius pelno paskirstymą ar mokėjimus, atsirandančius dėl šio straipsnio 1 dalies a, b arba c punkte nurodytų veiksmų,

ir

   b) visas metų pabaigos pelnas, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26 straipsnio 2 dalį neįtrauktas į bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, atskaičius pelno paskirstymą ar mokėjimus, atsirandančius dėl šio straipsnio 1 dalies a, b arba c punkte nurodytų veiksmų,

atėmus

   c) sumas, kurios būtų mokėtinos kaip mokesčiai, jei šios dalies a ir b punktuose nurodyti elementai būtų nepaskirstomi.

6.  4 dalyje nurodytas daugiklis nustatomas taip:

   a) jei subjekto turimas bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, kuris nėra naudojamas jokiems Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a straipsnyje ir šios direktyvos 45c ir 45d straipsniuose nustatytiems reikalavimams vykdyti, išreikštas bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, procentine dalimi, priklauso pirmajam (tai yra žemiausiam) jungtinio rezervo reikalavimo kvartiliui, daugiklis yra lygus 0;
   b) jei subjekto turimas bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, kuris nėra naudojamas jokiems Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a straipsnyje ir šios direktyvos 45c ir 45d straipsniuose nustatytiems reikalavimams vykdyti, išreikštas bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, procentine dalimi, priklauso antrajam jungtinio rezervo reikalavimo kvartiliui, daugiklis yra lygus 0,2;
   c) jei subjekto turimas bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, kuris nėra naudojamas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a straipsnyje ir šios direktyvos 45c ir 45d straipsniuose nustatytiems reikalavimams vykdyti, išreikštas bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, procentine dalimi, priklauso trečiajam jungtinio rezervo reikalavimo kvartiliui, daugiklis yra lygus 0,4;
   d) jei subjekto turimas bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, kuris nėra naudojamas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a straipsnyje ir šios direktyvos 45c ir 45d straipsniuose nustatytiems reikalavimams vykdyti, išreikštas bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, procentine dalimi, priklauso ketvirtajam (tai yra aukščiausiam) jungtinio rezervo reikalavimo kvartiliui, daugiklis yra lygus 0,6.

Žemiausia ir aukščiausia kiekvieno jungtinio rezervo reikalavimo kvartilio atkarpa apskaičiuojama taip:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0372_LT-p0000002.png

20190416-P8_TA-PROV(2019)0372_LT-p0000003.png

„Qn“ – atitinkamo kvartilio eilės numerį.“;

"

7)  17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai pagal 15 ir 16 straipsnius įvertinus subjekto sėkmingo pertvarkymo galimybę pertvarkymo institucija, pasikonsultavusi su kompetentinga institucija, nustato, kad yra esminių kliūčių sėkmingam to subjekto pertvarkymui, ta pertvarkymo institucija apie tai raštu praneša tam atitinkamam subjektui, kompetentingai institucijai ir valstybių, kuriose yra svarbių filialų, pertvarkymo institucijoms.“;

"

b)  3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:"

„3. Per keturis mėnesius nuo pranešimo gavimo pagal 1 dalį subjektas pertvarkymo institucijai siūlo, kokiomis galimomis priemonėmis įveikti arba pašalinti pranešime nurodytas esmines kliūtis.

Subjektas per dvi savaites nuo pranešimo, pateikto pagal šio straipsnio 1 dalį, gavimo pertvarkymo institucijai pasiūlo galimas priemones ir jų įgyvendinimo tvarkaraštį, siekiant užtikrinti, kad subjektas laikytųsi šios direktyvos 45e arba 45f straipsnio ir jungtinio rezervo reikalavimo, jei esminė pertvarkymo kliūtis kyla dėl vieno iš šių atvejų:

   a) subjektas tenkina jungtinio rezervo reikalavimą, kai jis vertinamas kaip papildantis kiekvieną iš Direktyvos 2013/36/ES 141a straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų reikalavimų, tačiau netenkina jungtinio rezervo reikalavimo, kai jis vertinamas kaip papildantis šios direktyvos 45c ir 45d straipsniuose nurodytus reikalavimus, apskaičiuojant pagal šios direktyvos 45 straipsnio 2 dalies a punktą; arba
   b) subjektas netenkina Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a ir 494 straipsniuose nurodytų reikalavimų arba šios direktyvos 45c ir 45d straipsniuose nurodytų reikalavimų.

Pagal antrą pastraipą pasiūlytų priemonių įgyvendinimo tvarkaraštyje atsižvelgiama į esminės kliūties priežastis.

Pertvarkymo institucija, pasikonsultavusi su kompetentinga institucija, įvertina, ar pagal pirmą ir antrą pastraipas pasiūlytomis priemonėmis veiksmingai įveikiama ar pašalinama konkreti esminė kliūtis.

4.  Jei pertvarkymo institucija nustato, kad subjekto pagal 3 dalį pasiūlytomis priemonėmis konkrečios kliūtys veiksmingai nesumažinamos ar nepašalinamos, ji tiesiogiai ar netiesiogiai per kompetentingą instituciją pareikalauja, kad subjektas imtųsi alternatyvių priemonių, kuriomis galima pasiekti tą tikslą, ir raštu praneša subjektui apie tokias priemones, o pastarasis per vieną mėnesį pasiūlo jų taikymo planą.

Nustatydama alternatyvias priemones, pertvarkymo institucija turi parodyti, kad subjekto pasiūlytomis priemonėmis nebūtų buvę galima pašalinti sėkmingo pertvarkymo kliūčių ir kad siūlomos alternatyvios priemonės yra proporcingos šalinant pertvarkymo kliūtis. Pertvarkymo institucija atsižvelgia į tų sėkmingo pertvarkymo kliūčių grėsmę finansiniam stabilumui ir į priemonių poveikį subjekto veiklai, stabilumui ir gebėjimui prisidėti prie ekonomikos.“;

"

c)  5 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  a, b, d, e, g ir h punktuose žodis „įstaiga“ pakeičiamas žodžiu „subjektas“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles;

ii)  įterpiamas šis punktas:"

„ha) reikalauti, kad įstaiga arba šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytas subjektas pateiktų planą, kaip vėl laikytis šios direktyvos 45e arba 45f straipsnio reikalavimų, laikymąsi išreiškiant bendros rizikos pozicijų sumos procentine dalimi, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, ir, kai taikytina, jungtinio rezervo reikalavimo ir šios direktyvos 45e arba 45f straipsnyje nurodytų reikalavimų, laikymąsi išreiškiant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 ir 429a straipsniuose nurodyto bendro pozicijų mato procentine dalimi;“;

"

iii)  i, j ir k punktai pakeičiami taip:"

„i) reikalauti, kad įstaiga arba 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytas subjektas išleistų tinkamus įsipareigojimus, kad būtų patenkinti 45e arba 45f straipsnyje nurodyti reikalavimai;

   j) reikalauti, kad įstaiga arba 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytas subjektas imtųsi kitų veiksmų siekdamas įvykdyti minimalius nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus pagal 45e arba 45f straipsnį ir, be kita ko, visų pirma mėgintų iš naujo derėtis dėl bet kurio tinkamo įsipareigojimo, papildomos 1 ar 2 lygio priemonės, kurią yra išleidęs, siekiant užtikrinti, kad visi pertvarkymo institucijos sprendimai nurašyti arba konvertuoti tą įsipareigojimą arba priemonę būtų vykdomi pagal tos valstybės, kurios jurisdikcijoje buvo išleistas tas įsipareigojimas ar priemonė, teisės aktus;
   ja) siekiant užtikrinti nuolatinį 45e arba 45f straipsnio laikymąsi, reikalauti, kad įstaiga arba 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytas subjektas pakeistų toliau išvardytų priemonių terminų struktūrą:
   i) nuosavų lėšų priemonių, gavus kompetentingos institucijos sutikimą, ir
   ii) 45b straipsnyje ir 45f straipsnio 2 dalies ▌a punkte nurodytų tinkamų įsipareigojimų;
   k) kai subjektas yra mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančiosios bendrovės patronuojamoji įmonė, reikalauti, kad mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji bendrovė sukurtų atskirą finansų kontroliuojančiąją bendrovę subjektui kontroliuoti, jei būtina siekiant palengvinti subjekto pertvarkymą ir netaikyti pertvarkymo priemonių ir nesinaudoti įgaliojimais, kaip nurodyta IV antraštinėje dalyje, turinčiais neigiamą poveikį nefinansinei grupės daliai.“;

"

d)  7 dalis pakeičiama taip:"

„7. Prieš nustatydama bet kokią priemonę pagal 4 dalį, pertvarkymo institucija, pasikonsultavusi su kompetentinga institucija ir prireikus su paskirta nacionaline makrolygio rizikos ribojimo institucija, tinkamai apsvarsto galimą tų priemonių poveikį konkrečiam subjektui, finansinių paslaugų vidaus rinkai ir kitų valstybių narių ir visos Sąjungos finansiniam stabilumui.“;

"

8)  18 straipsnio 1–7 dalys pakeičiamos taip:"

„1. Grupės lygmens pertvarkymo institucija kartu su patronuojamųjų įmonių pertvarkymo institucijomis, pasikonsultavusios su priežiūros institucijų kolegija ir valstybių, kuriose yra svarbių filialų, pertvarkymo institucijomis (tiek, kiek tai susiję su svarbiu filialu), pertvarkymo kolegijoje apsvarsto pagal 16 straipsnį reikalaujamą vertinimą ir imasi visų pagrįstų veiksmų, kad priimtų bendrą sprendimą dėl priemonių, nustatytų pagal 17 straipsnio 4 dalį, taikymo visiems pertvarkytiniems subjektams ir jų patronuojamosioms įmonėms, kurios yra 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai ▌ir priklauso grupei.

2.  Grupės lygmens pertvarkymo institucija, bendradarbiaudama su konsoliduotos priežiūros institucija ir EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 25 straipsnio 1 dalį, parengia ir pateikia ataskaitą Sąjungos patronuojančiajai įmonei, patronuojamųjų įmonių pertvarkymo institucijoms, kurios ją perduoda jų kontroliuojamoms patronuojamosioms įmonėms, ir valstybių, kuriose yra svarbių filialų, pertvarkymo institucijoms. Ataskaita rengiama pasikonsultavus su kompetentingomis institucijomis ir joje analizuojamos esminės kliūtys, trukdančios veiksmingai taikyti pertvarkymo priemones ir naudotis pertvarkymo įgaliojimais grupės ir taip pat pertvarkytinų grupių, kai grupę sudaro daugiau nei viena pertvarkytina grupė, atžvilgiu. Ataskaitoje nagrinėjamas poveikis grupės verslo modeliui ir rekomenduojamos proporcingos ir tikslinės priemonės, kurios, grupės lygmens pertvarkymo institucijos nuomone, yra būtinos ar tinkamos toms kliūtims pašalinti.

Jei grupės sėkmingo pertvarkymo kliūtys atsiranda susiklosčius 17 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytai grupės subjekto padėčiai, grupės lygmens pertvarkymo institucija apie savo atliktą tos kliūties įvertinimą praneša Sąjungos patronuojančiajai įmonei, pasikonsultavusi su pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucija ir jo patronuojamųjų įstaigų pertvarkymo institucijomis.

3.  Per keturis mėnesius nuo ataskaitos gavimo dienos Sąjungos patronuojančioji įmonė grupės lygmens pertvarkymo institucijai gali teikti pastabas ir siūlyti alternatyvias priemones ataskaitoje nustatytoms kliūtims pašalinti.

Jeigu ataskaitoje nustatytos kliūtys atsiranda susiklosčius šios direktyvos 17 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytai grupės subjekto padėčiai, Sąjungos patronuojančioji įmonė per dvi savaites nuo pranešimo, pateikto pagal šio straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, gavimo grupės lygmens pertvarkymo institucijai pasiūlo galimas priemones ir jų įgyvendinimo tvarkaraštį siekiant užtikrinti, kad grupės subjektas laikytųsi šios direktyvos 45e arba 45f straipsnyje nurodytų reikalavimų, laikymąsi išreiškiant bendros rizikos pozicijų sumos procentine dalimi, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, ir, kai taikytina, jungtinio rezervo reikalavimo ir šios direktyvos 45e ir 45f straipsniuose nurodytų reikalavimų, laikymąsi išreiškiant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 ir 429a straipsniuose nurodyto bendro pozicijų mato procentine dalimi.

Pagal antrą pastraipą pasiūlytų priemonių įgyvendinimo tvarkaraštyje atsižvelgiama į esminės kliūties priežastis. Pertvarkymo institucija, pasikonsultavusi su kompetentinga institucija, įvertina, ar tomis priemonėmis veiksmingai įveikiama ar pašalinama esminė kliūtis.

4.  Grupės lygmens pertvarkymo institucija praneša apie Sąjungos patronuojančiosios įmonės pasiūlytas priemones konsoliduotos priežiūros institucijai, EBI, patronuojamųjų įmonių pertvarkymo institucijoms ir valstybių, kuriose yra svarbių filialų, pertvarkymo institucijoms (tiek, kiek tai susiję su svarbiu filialu). Grupės lygmens pertvarkymo institucijos ir patronuojamųjų įmonių pertvarkymo institucijos, pasikonsultavusios su kompetentingomis institucijomis ir valstybių, kuriose yra svarbių filialų, pertvarkymo institucijomis, deda visas pastangas, neviršydamos savo įgaliojimų, kad pertvarkymo kolegijoje būtų priimtas bendras sprendimas dėl esminių kliūčių nustatymo ir, prireikus, dėl Sąjungos patronuojančiosios įmonės pasiūlytų priemonių bei dėl institucijų reikalaujamų priemonių kliūtims spręsti ar šalinti vertinimo, atsižvelgiant į galimą priemonių poveikį finansiniam stabilumui visose ▌valstybėse narėse, kuriose veikia grupė.

5.  Bendras sprendimas priimamas per keturis mėnesius nuo Sąjungos patronuojančiosios įmonės pastabų pateikimo. Jeigu Sąjungos patronuojančioji įmonė nepateikia jokių pastabų, bendras sprendimas priimamas per mėnesį nuo tada, kai baigiasi 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas keturių mėnesių laikotarpis.

Bendras sprendimas dėl sėkmingo pertvarkymo kliūčių, atsiradusių susiklosčius 17 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytai padėčiai, priimamas per dvi savaites nuo Sąjungos patronuojančiosios įmonės pastabų pateikimo pagal šio straipsnio 3 dalį.

Bendras sprendimas turi būti pagrįstas ir išdėstytas dokumente, kurį grupės lygmens pertvarkymo institucija pateikia Sąjungos patronuojančiajai įmonei.

Pertvarkymo institucijos prašymu EBI gali padėti pertvarkymo institucijoms susitarti dėl bendro sprendimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 31 straipsnio antros pastraipos c punktą.

6.  Nepriėmus bendro sprendimo per 5 dalyje nurodytą atitinkamą laikotarpį, grupės lygmens pertvarkymo institucija priima savo sprendimą dėl tinkamų priemonių, kurių pagal 17 straipsnio 4 dalį reikia imtis grupės ▌lygmeniu ▌.

Sprendimas turi būti visapusiškai pagrįstas ir jame turi būti atsižvelgiama į kitų pertvarkymo institucijų nuomones bei išlygas. Sprendimą Sąjungos patronuojančiajai įmonei pateikia grupės lygmens pertvarkymo institucija.

Jei pasibaigus šio straipsnio 5 dalyje nurodytam atitinkamam laikotarpiui kuri nors pertvarkymo institucija šio straipsnio 9 dalyje minėtą klausimą bus perdavusi EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnį, grupės lygmens pertvarkymo institucija atideda savo sprendimo priėmimą ir laukia bet kurio EBI sprendimo, kurį ji gali priimti pagal to reglamento 19 straipsnio 3 dalį, bei priima savo sprendimą vadovaudamasi EBI sprendimu. Šio straipsnio 5 dalyje nurodytas atitinkamas laikotarpis laikomas taikinimo terminu, kaip apibrėžta ▌Reglamente (ES) Nr. 1093/2010. EBI sprendimą priima per vieną mėnesį ▌. Pasibaigus šio straipsnio 5 dalyje nurodytam atitinkamam laikotarpiui ar priėmus bendrą sprendimą, klausimas EBI neperduodamas. EBI nepriėmus sprendimo, taikomas grupės lygmens pertvarkymo institucijos sprendimas.

6a.  Nepriėmus bendro sprendimo per šio straipsnio 5 dalyje nurodytą atitinkamą laikotarpį, atitinkamo pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucija priima savo sprendimą dėl tinkamų priemonių, kurių pagal 17 straipsnio 4 dalį reikia imtis pertvarkytinos grupės lygmeniu.

Pirmoje pastraipoje nurodytas sprendimas turi būti visapusiškai pagrįstas ir jame turi būti atsižvelgiama į tos pačios pertvarkytinos grupės kitų subjektų pertvarkymo institucijų bei grupės lygmens pertvarkymo institucijos nuomones bei išlygas. Sprendimą pertvarkytinam subjektui pateikia atitinkama pertvarkymo institucija.

Jei pasibaigus šio straipsnio 5 dalyje nurodytam atitinkamam laikotarpiui kuri nors pertvarkymo institucija šio straipsnio 9 dalyje minėtą klausimą bus perdavusi EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnį, pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucija atideda savo sprendimo priėmimą ir laukia bet kurio EBI sprendimo, kurį ji gali priimti pagal to reglamento 19 straipsnio 3 dalį, bei priima savo sprendimą vadovaudamasi EBI sprendimu. Šio straipsnio 5 dalyje nurodytas atitinkamas laikotarpis laikomas taikinimo terminu, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1093/2010. EBI sprendimą priima per vieną mėnesį. Pasibaigus šio straipsnio 5 dalyje nurodytam atitinkamam laikotarpiui ar priėmus bendrą sprendimą, klausimas EBI neperduodamas. EBI nepriėmus sprendimo, taikomas pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucijos sprendimas.

7.  Jei bendras sprendimas nepriimamas, patronuojamųjų įmonių, kurios nėra pertvarkytini subjektai, pertvarkymo institucijos savarankiškai priima sprendimus dėl tinkamų priemonių, kurių individualiai pagal 17 straipsnio 4 dalį turi imtis patronuojamosios įmonės.

Sprendimas turi būti visapusiškai pagrįstas ir jame turi būti atsižvelgiama į kitų pertvarkymo institucijų nuomones bei išlygas. Sprendimas pateikiamas atitinkamai patronuojamajai įmonei ir atitinkamam tos pačios pertvarkytinos grupės pertvarkytinam subjektui, to pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucijai ir, jei tai nėra ta pati institucija, grupės lygmens pertvarkymo institucijai.

Jei pasibaigus šio straipsnio 5 dalyje nurodytam atitinkamam laikotarpiui kuri nors pertvarkymo institucija šio straipsnio 9 dalyje minėtą klausimą bus perdavusi EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnį, patronuojamosios įmonės pertvarkymo institucija atideda savo sprendimo priėmimą ir laukia sprendimo, kurį EBI gali priimti pagal to reglamento 19 straipsnio 3 dalį, bei priima savo sprendimą vadovaudamasi EBI sprendimu. Šio straipsnio 5 dalyje nurodytas atitinkamas laikotarpis laikomas taikinimo laikotarpiu, kaip apibrėžta ▌Reglamente (ES) Nr. 1093/2010. EBI sprendimą priima per vieną mėnesį ▌. Pasibaigus atitinkamam laikotarpiui, nurodytam šio straipsnio 5 dalyje, arba priėmus bendrą sprendimą, klausimas EBI neperduodamas. EBI nepriėmus sprendimo, taikomas patronuojamosios įmonės pertvarkymo institucijos sprendimas.“;

"

9)  32 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:"

b) atsižvelgiant į laiką ir kitas svarbias aplinkybes, nėra pagrindo tikėtis, kad kokiomis nors alternatyviomis įstaigai taikomomis privačiojo sektoriaus priemonėmis, įskaitant IUS priemones, arba priežiūros veiksmais, įskaitant ankstyvosios intervencijos priemones ar atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymą arba konvertavimą pagal 59 straipsnio 2 dalį, per pagrįstą laikotarpį būtų išvengta įstaigos žlugimo;“;

"

10)  įterpiami šie straipsniai:"

„32a straipsnis

Centrinės įstaigos ir centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamų kredito įstaigų pertvarkymo sąlygos

Valstybės narės užtikrina, kad pertvarkymo institucijos galėtų imtis pertvarkymo veiksmų dėl centrinės įstaigos ir visų jos nuolat kontroliuojamų kredito įstaigų, kurios priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei, kai visa ta pertvarkytina grupė tenkina 32 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

32b straipsnis

Bankroto procedūros taikymas įstaigoms ir subjektams, kuriems netaikomi pertvarkymo veiksmai

Valstybės narės užtikrina, kad įstaiga arba 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytas subjektas, kurio atžvilgiu pertvarkymo institucija mano, kad tenkinamos 32 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytos sąlygos, tačiau pertvarkymo veiksmai neatitiktų viešojo intereso pagal 32 straipsnio 1 dalies c punktą, būtų tvarkingai likviduotas laikantis taikytinos nacionalinės teisės.“;

"

11)  33 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:"

„2. Valstybės narės užtikrina, kad pertvarkymo institucijos imtųsi pertvarkymo veiksmų 1 straipsnio 1 dalies c arba d punkte nurodyto subjekto atžvilgiu, kai tas subjektas tenkina 32 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

3.  Kai mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančiosios bendrovės patronuojamąsias įstaigas tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja tarpinė finansų kontroliuojančioji bendrovė, pertvarkymo plane numatoma, kad tarpinė finansų kontroliuojančioji bendrovė būtų įvardyta kaip pertvarkytinas subjektas, o valstybės narės užtikrina, kad grupės pertvarkymo veiksmų būtų imtasi tarpinės finansų kontroliuojančiosios bendrovės atžvilgiu. Valstybės narės užtikrina, kad pertvarkymo institucijos grupės pertvarkymo tikslais pertvarkymo veiksmų netaikytų mišrią veiklą vykdančiai kontroliuojančiajai bendrovei.

4.  Laikantis šio straipsnio 3 dalies, nepaisant to, kad 1 straipsnio 1 dalies c arba d punkte nurodytas subjektas netenkina 32 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, pertvarkymo institucijos gali imtis pertvarkymo veiksmų 1 straipsnio 1 dalies c arba d punkte nurodyto subjekto atžvilgiu, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

   a) subjektas yra pertvarkytinas subjektas;
   b) viena ar daugiau to subjekto patronuojamųjų įmonių, kurios yra įstaigos, bet nėra pertvarkomi subjektai, tenkina 32 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas;
   c) b punkte nurodytų patronuojamųjų įmonių turtas ir įsipareigojimai yra tokie, kad tų patronuojamųjų įmonių žlugimo atveju kiltų grėsmė visai pertvarkytinai grupei, ir subjekto atžvilgiu pertvarkymo veiksmai yra būtini arba tokių patronuojamųjų įmonių, kurios yra įstaigos, pertvarkymui, arba visos atitinkamos pertvarkytinos grupės pertvarkymui.“;

"

12)  įterpiamas šis straipsnis:"

„33a straipsnis

Įgaliojimai sustabdyti tam tikrų prievolių vykdymą

1.  Valstybės narės užtikrina, kad pertvarkymo institucijos, pasikonsultavusios su kompetentingomis institucijomis, kurios į prašymą dėl konsultacijų atsako laiku, turėtų įgaliojimus sustabdyti visų mokėjimo ar pateikimo prievolių vykdymą pagal visas sutartis, kurių šalis yra įstaiga arba 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytas subjektas, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

   a) pagal 32 straipsnio 1 dalies a punktą nustatyta, kad įstaiga ar subjektas žlunga ar galėtų žlugti;
   b) nėra galimybės nedelsiant taikyti privačiojo sektoriaus priemonę, nurodytą 32 straipsnio 1 dalies b punkte, kuria būtų užkirstas kelias įstaigos ar subjekto žlugimui;
   c) naudojimasis sustabdymo įgaliojimais yra būtinas siekiant išvengti tolesnio įstaigos ar subjekto finansinės padėties blogėjimo ir
   d) naudojimasis sustabdymo įgaliojimais yra:
   i) būtinas siekiant nustatyti 32 straipsnio 1 dalies c punkte numatytas aplinkybes arba
   ii) būtinas siekiant pasirinkti tinkamus pertvarkymo veiksmus arba užtikrinti veiksmingą vienos ar daugiau pertvarkymo priemonių taikymą.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai netaikomi mokėjimo ar pateikimo prievolėms, kurių turima:

   a) sistemoms ir sistemų valdytojams, paskirtiems pagal Direktyvą 98/26/EB;
   b) PSŠ, kurioms Sąjungoje suteiktas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 14 straipsnį, ir pagal to reglamento 25 straipsnį EVPRI pripažintoms trečiųjų valstybių ▌PSŠ;
   c) centriniams bankams.

Pertvarkymo institucijos šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įgaliojimų taikymo sritį nustato atsižvelgdamos į kiekvieno atvejo aplinkybes. Visų pirma, pertvarkymo institucijos atidžiai įvertina, ar tinkama sustabdymo įgaliojimus taikyti ir reikalavimus atitinkantiems indėliams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/49/ES 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte, ypač fizinių asmenų ir labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių turimiems apdraustiesiems indėliams.

3.  Valstybės narės gali nustatyti, kad tais atvejais, kai įgaliojimai sustabdyti mokėjimo ar pateikimo prievolių vykdymą yra taikomi reikalavimus atitinkantiems indėliams, pertvarkymo institucijos užtikrina, kad indėlininkai turėtų galimybę iš tų indėlių paimti tinkamą dienai skirtą sumą.

4.  Sustabdymo pagal 1 dalį laikotarpis turi būti kuo trumpesnis ir negali viršyti minimalaus laikotarpio, kuris, pertvarkymo institucijos nuomone, yra būtinas 1 dalies c ir d punktuose nurodytais tikslais, ir bet kuriuo atveju negali būti ilgesnis nei laikotarpis nuo pranešimo apie sustabdymą pagal 8 dalį paskelbimo iki kitos darbo dienos po paskelbimo dienos vidurnakčio valstybėje narėje, kurioje yra įstaigos ar subjekto pertvarkymo institucija.

Pasibaigus pirmoje pastraipoje nurodytam sustabdymo laikotarpiui, sustabdymas nustoja galioti.

5.  Naudodamosi šio straipsnio 1 dalyje nurodytais įgaliojimais, pertvarkymo institucijos atsižvelgia į tai, kokį poveikį naudojimasis tais įgaliojimais galėtų turėti tvarkingam finansų rinkų veikimui, ir į galiojančias nacionalines taisykles, taip pat į priežiūros ir teisminius įgaliojimus, kad būtų apsaugotos kreditorių teisės ir užtikrintas vienodas požiūris į kreditorius įprastose bankroto procedūrose. Pertvarkymo institucijos visų pirma atsižvelgia į galimą nacionalinių bankroto procedūrų taikymą įstaigai ar subjektui dėl pagal 32 straipsnio 1 dalies c punktą nustatytų aplinkybių ir imasi priemonių, kurias jos laiko tinkamomis, kad būtų užtikrintas tinkamas koordinavimas su nacionalinėmis administracinėmis arba teisminėmis institucijomis.

6.  Kai mokėjimo ar pateikimo prievolių pagal sutartį vykdymas sustabdomas pagal 1 dalį, sandorio šalių mokėjimo ar pateikimo prievolių pagal tą sutartį vykdymas sustabdomas tam pačiam laikotarpiui.

7.  Mokėjimo ar pateikimo prievolė, kurios įvykdymo terminas būtų suėjęs sustabdymo laikotarpiu, turi būti įvykdyta iškart tam laikotarpiui pasibaigus.

8.  Valstybės narės užtikrina, kad pertvarkymo institucijos, naudodamosi šio straipsnio 1 dalyje nurodytais įgaliojimais po to, kai pagal 32 straipsnio 1 dalies a punktą nustato, kad įstaiga žlunga arba galėtų žlugti, ir prieš priimdamos sprendimą dėl pertvarkymo, nedelsdamos apie tai praneštų įstaigai ar subjektui, nurodytam 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, ir 83 straipsnio 2 dalies a–h punktuose nurodytoms institucijoms.

Pertvarkymo institucija 83 straipsnio 4 dalyje nurodytomis priemonėmis paskelbia potvarkį arba priemones, kuriais pagal šį straipsnį sustabdomas prievolių vykdymas, ir sustabdymo sąlygas bei laikotarpį arba užtikrina jų paskelbimą.

9.  Šis straipsnis nedaro poveikio valstybių narių nacionalinės teisės nuostatoms, kuriomis suteikiami įgaliojimai sustabdyti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įstaigų ir subjektų mokėjimo ar pateikimo prievolių vykdymą prieš tai, kai pagal 32 straipsnio 1 dalies a punktą nustatoma, kad įstaiga žlunga arba galėtų žlugti, arba sustabdyti įstaigų ar subjektų, kurie turi būti likviduojami pagal įprastinę bankroto procedūrą, mokėjimo ar pateikimo prievolių vykdymą, ir kuriomis išplečiama šiame straipsnyje numatytų įgaliojimų taikymo sritis ir trukmė. Tokiais įgaliojimais naudojamasi laikantis atitinkamuose nacionalinės teisės aktuose numatytos taikymo srities, trukmės ir sąlygų. Šiame straipsnyje numatytos sąlygos nedaro poveikio sąlygoms, susijusioms su tokiais įgaliojimais sustabdyti mokėjimo ar pateikimo prievolių vykdymą.

10.  Valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, kai pertvarkymo institucija pagal šio straipsnio 1 dalį naudojasi įgaliojimais sustabdyti mokėjimo ar pateikimo prievolių vykdymą įstaigos arba 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodyto subjekto atžvilgiu, pertvarkymo institucija to sustabdymo laikotarpiu taip pat gali naudotis įgaliojimais:

   a) apriboti tokiai pačiai trukmei tos įstaigos ar subjekto kreditorių teises į turimas užtikrinimo priemones, susijusias su bet kuriuo tos įstaigos ar subjekto turtu – tokiu atveju taikomos 70 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys, ir
   b) sustabdyti tokiai pačiai trukmei bet kurios sutarties su ta įstaiga ar subjektu šalies teises nutraukti sutartį – tokiu atveju taikomos 71 straipsnio 2–8 dalys.

11.  Tuo atveju, jei, pagal 32 straipsnio 1 dalies a punktą nustačiusi, kad įstaiga ar subjektas žlunga arba galėtų žlugti, pertvarkymo institucija pasinaudoja įgaliojimais šio straipsnio 1 arba 10 dalyje nurodytomis aplinkybėmis sustabdyti mokėjimo ar pateikimo prievolių vykdymą, ir jei po to imamasi tos įstaigos ar subjekto pertvarkymo veiksmų, pertvarkymo institucija tos įstaigos ar subjekto atžvilgiu nesinaudoja savo įgaliojimais pagal 69 straipsnio 1 dalį, 70 straipsnio 1 dalį arba 71 straipsnio 1 dalį.“;

"

13)  36 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalyje žodžiai „kapitalo priemonės“ pakeičiami žodžiais „kapitalo priemonės ir tinkami įsipareigojimai pagal 59 straipsnį“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles;

b)  4 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  žodžiai „kapitalo priemonės“ pakeičiami žodžiais „kapitalo priemonės ir tinkami įsipareigojimai pagal 59 straipsnį“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles;

ii)  d punkte žodžiai „tinkamų įsipareigojimų“ pakeičiami žodžiais „įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė“;

c)  5, 12 ir 13 dalyse žodžiai „kapitalo priemonių“ pakeičiami žodžiais „kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų pagal 59 straipsnį“;

14)  37 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalyje žodžiai „kapitalo priemonių“ pakeičiami žodžiais „kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų“;

b)  10 dalies a punkte žodžiai „tinkamų įsipareigojimų“ pakeičiami žodžiais „įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė“;

15)  44 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  f punktas pakeičiamas taip:"

„f) įsipareigojimų, kurių likęs terminas yra trumpesnis nei septynios dienos, pagal Direktyvą 98/26/EB paskirtoms sistemoms ar sistemų valdytojams arba tų sistemų dalyviams, atsirandančių dėl dalyvavimo tokioje sistemoje, arba įsipareigojimų PSŠ, kurioms Sąjungoje suteiktas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 14 straipsnį, ir pagal to reglamento 25 straipsnį EVPRI pripažintoms trečiųjų valstybių ▌PSŠ;“;

"

ii)  papildoma šiuo punktu:"

„h) įsipareigojimai įstaigoms arba 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytiems subjektams, kurie priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei, nors patys nėra pertvarkytini subjektai, nepriklausomai nuo šių įsipareigojimų įvykdymo terminų, išskyrus atvejus, kai tie įsipareigojimai yra mažesnio prioriteto nei įprasti neužtikrinti įsipareigojimai pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus, kuriais reglamentuojamos įprastinės bankroto procedūros ir kurie taikytini šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dieną; tais atvejais, kai taikoma ta išimtis, atitinkamos patronuojamosios įmonės, kuri nėra pertvarkytinas subjektas, pertvarkymo institucija įvertina, ar priemonių, kurios atitinka 45f straipsnio 2 dalį, pakanka pasirinktos pertvarkymo strategijos vykdymui remti.“;

"

iii)  penktoje pastraipoje žodžiai „įsipareigojimus, atitinkančius reikalavimus gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonėms taikyti“ pakeičiami žodžiais „įsipareigojimus, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė“;

b)  3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Pertvarkymo institucijos atidžiai įvertina, ar, siekiant užtikrinti veiksmingą pertvarkymo strategijos įgyvendinimą, nurašymo arba konvertavimo įgaliojimai pagal šios dalies pirmos pastraipos a–d punktus turėtų būti visiškai arba iš dalies netaikomi įsipareigojimams įstaigoms arba 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytiems subjektams, kurie priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei, bet patys nėra pertvarkytini subjektai, ir kuriems tie nurašymo ar konvertavimo įgaliojimai taikomi pagal šio straipsnio 2 dalies h punktą.

Kai pertvarkymo institucija nusprendžia įsipareigojimui, kuriam gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, arba įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, klasei visiškai arba iš dalies netaikyti šioje dalyje numatytų įgaliojimų, kitiems įsipareigojimams, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, taikomo nurašymo arba konvertavimo lygis, siekiant atsižvelgti į tokį netaikymą, gali būti padidintas, su sąlyga, kad kitiems įsipareigojimams, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, taikomas nurašymo ir konvertavimo lygis atitinka 34 straipsnio 1 dalies g punkte nurodytą principą.“;

"

c)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Kai pertvarkymo institucija nusprendžia įsipareigojimui, kuriam gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, arba įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, klasei visiškai arba iš dalies netaikyti šiame straipsnyje numatytų įgaliojimų, ir jei nuostoliai, kurių būtų patirta dėl tų įsipareigojimų, nėra visiškai perkelti kitiems kreditoriams, pertvarkymo finansavimo struktūra gali sumokėti įnašą pertvarkomai įstaigai, kad būtų galima atlikti vieną arba abu toliau išvardytų tikslų:

   a) padengti visus nuostolius, kurie nebuvo padengti įsipareigojimais, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, ir atkurti pertvarkomos įstaigos grynąją turto vertę iki nulio pagal 46 straipsnio 1 dalies a punktą;
   b) įsigyti pertvarkomos įstaigos akcijų arba kitų nuosavybės ar kapitalo priemonių siekiant rekapitalizuoti įstaigą pagal 46 straipsnio 1 dalies b punktą.“;

"

d)  5 dalies a punkte žodžiai „tinkamų įsipareigojimų“ pakeičiami žodžiais „įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė“;

16)  įterpiamas šis straipsnis:"

„44a straipsnis

Subordinuotųjų tinkamų įsipareigojimų pardavimas mažmeniniams klientams

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tinkamų įsipareigojimų, kurie tenkina visas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnyje, išskyrus 72a straipsnio 1 dalies b punktą, ir to reglamento 72b straipsnio 3–5 dalyse nurodytas sąlygas, pardavėjas parduotų tokius įsipareigojimus mažmeniniam klientui, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte, tik jei tenkinamos visos šios sąlygos:

   a) pardavėjas atliko tinkamumo patikrinimą pagal Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 2 dalį;
   b) remdamasis a punkte nurodytu patikrinimu, pardavėjas įsitikina, jog tokie tinkami įsipareigojimai tinka tam mažmeniniam klientui;
   c) pardavėjas dokumentais pagrindžia tinkamumą pagal Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 6 dalį.

Nepaisant pirmos pastraipos, valstybės narės gali nustatyti, kad tos pastraipos a–c punktuose nustatytos sąlygos taikomos kitų priemonių, kurios laikomos nuosavomis lėšomis, arba įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, pardavėjams.

2.  Jei tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos ir to mažmeninio kliento finansinių priemonių portfelis pirkimo metu neviršija 500 000 EUR, pardavėjas, remdamasis mažmeninio kliento pateikta informacija pagal 3 dalį, užtikrina, kad pirkimo metu būtų tenkinamos abi toliau nurodytos sąlygos:

   a) mažmeninis klientas neinvestuoja bendros sumos, kuri 10 % viršija to kliento finansinių priemonių portfelį, į 1 dalyje nurodytus įsipareigojimus;
   b) ta pradinė investicijų suma, kuri investuojama į vieną ar kelias 1 dalyje nurodytas įsipareigojimų priemones, sudaro ne mažiau kaip 10 000 EUR.

3.  Mažmeninis klientas pateikia pardavėjui tikslią informaciją apie savo finansinių priemonių portfelį, įskaitant visas investicijas į 1 dalyje nurodytus įsipareigojimus.

4.  2 ir 3 dalių tikslais mažmeninio kliento finansinių priemonių portfelis, be kita ko, apima grynųjų pinigų indėlius ir finansines priemones, bet neapima finansinių priemonių, kurios buvo duotos kaip įkaitas.

5.  Nedarant poveikio Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsniui ir nukrypstant nuo šio straipsnio 1–4 dalyse nustatytų reikalavimų, valstybės narės gali nustatyti 1 dalyje nurodytų įsipareigojimų minimalią nominaliąją vertę, kuri sudarytų ne mažiau kaip 50 000 EUR, atsižvelgdamos į tos valstybės narės rinkos sąlygas ir praktiką, taip pat esamas vartotojų apsaugos priemones tos valstybės narės jurisdikcijoje.

6.  Jei bendro 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, kurie įsisteigę valstybėje narėje ir kuriems taikomas 45e straipsnyje nurodytas reikalavimas, turto vertė neviršija 50 mlrd. EUR, ta valstybė narė, nukrypdama nuo šio straipsnio 1–5 dalyse nustatytų reikalavimų, gali taikyti tik šio straipsnio 2 dalies b punkte nustatytą reikalavimą.

7.  Valstybės narės neprivalo taikyti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įsipareigojimų, išleistų anksčiau nei ... [18 mėnesių po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos], atžvilgiu.“;

"

17)  45 straipsnis pakeičiamas šiais straipsniais:"

„45 straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo taikymas ir apskaičiavimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos ir 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodyti subjektai visada vykdytų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus, kai to iš jų reikalaujama pagal šį straipsnį ir 45a–45i straipsnius bei laikydamiesi tų straipsnių.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas apskaičiuojamas pagal 45c straipsnio 3, 5 arba 7 dalį, priklausomai nuo to, kas taikoma, kaip nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų suma, išreikšta procentine dalimi:

   a) šio straipsnio 1 dalyje nurodyto atitinkamo subjekto bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, ir
   b) šio straipsnio 1 dalyje nurodyto atitinkamo subjekto bendro pozicijų mato, apskaičiuoto pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 ir 429a straipsnius.

45a straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo taikymo išimtis

1.  Nepaisant 45 straipsnio, pertvarkymo institucijos 45 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo netaiko padengtomis obligacijomis finansuojamoms hipotekos kredito įstaigoms, kurioms pagal nacionalinę teisę neleidžiama priimti indėlių, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

   a) tos įstaigos bus likviduojamos taikant nacionalines bankroto procedūras ar kitas toms įstaigoms nustatytas procedūras, taikomas pagal 38, 40 arba 42 straipsnį, ir
   b) taikant a punkte nurodytas procedūras užtikrinama, kad tų įstaigų kreditoriai, įskaitant padengtų obligacijų turėtojus, prireikus, padengia nuostolius tokiu būdu, kad būtų pasiekti pertvarkymo tikslai.

2.  Įstaigos, kurioms netaikomas 45 straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas, neįtraukiamos į 45e straipsnio 1 dalyje nurodytą konsoliduotą taikymą.

45b straipsnis

Tinkami pertvarkytinų subjektų įsipareigojimai

1.  Įsipareigojimai įtraukiami į pertvarkytinų subjektų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų sumą tik tuo atveju, jei jie tenkina šiuose Reglamento (ES) Nr. 575/2013 straipsniuose nurodytas sąlygas:

   a) 72a straipsnyje;
   b) 72b straipsnyje, išskyrus 2 dalies d punktą, ir
   c) 72c straipsnyje.

▌Nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, tais atvejais, kai šioje direktyvoje daroma nuoroda į Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a arba 92b straipsnio reikalavimus, tų straipsnių tikslais tinkamus įsipareigojimus sudaro tinkami įsipareigojimai, kaip apibrėžta to reglamento 72k straipsnyje ir nustatyta pagal to reglamento antros dalies I antraštinės dalies 5a skyrių.

2.  Įsipareigojimai, atsirandantys dėl skolos priemonių, kuriose yra įterptųjų išvestinių finansinių priemonių, pavyzdžiui, struktūrizuotų vertybinių popierių, tenkinančių 1 dalies pirmos pastraipos, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnio 2 dalies l punktą, sąlygas, įtraukiami į nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų sumą tik tuo atveju, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:

   a) pagrindinė įsipareigojimo, atsirandančio dėl skolos priemonės, suma yra žinoma emisijos metu, yra nustatyto dydžio ar didėja ir yra nesusijusi su įterptosios išvestinės finansinės priemonės savybėmis, ir įsipareigojimo, atsirandančio dėl skolos priemonės, įskaitant išvestinę finansinę priemonę, bendra suma gali būti vertinama kasdien aktyvios ir likvidžios grįžtamosios rinkos sąlygomis kredito rizikos neturinčios lygiavertės priemonės atžvilgiu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 104 ir 105 straipsnius, arba
   b) į skolos priemonę yra įtraukta sutartinė sąlyga, kurioje nurodyta, kad reikalavimo suma emitento nemokumo ir emitento pertvarkymo atvejais yra nustatyto dydžio ar didėjanti ir neviršija pradžioje išmokėtos įsipareigojimo sumos.

Pirmoje pastraipoje nurodytoms skolos priemonėms, įskaitant jų įterptąsias išvestines finansines priemones, nėra taikomas joks užskaitos susitarimas ir tų priemonių vertinimas nėra atliekamas pagal 49 straipsnio 3 dalį ▌.

Į nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų sumą įtraukiama tik ta pirmoje pastraipoje nurodytų įsipareigojimų dalis, kuri atitinka tos pastraipos a punkte nurodytą pagrindinę sumą arba tos pastraipos b punkte nurodytą nustatyto dydžio ar didėjančią sumą.

3.  Jei Sąjungoje įsteigto patronuojamojo subjekto, kuris priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei kaip ir pertvarkytinas subjektas, įsipareigojimai yra išleisti esamam akcininkui, kuris nepriklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei, tie įsipareigojimai įtraukiami į to pertvarkytino subjekto nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų sumą, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

   a) jie yra išleisti pagal 45f straipsnio 2 dalies a punktą;
   b) naudojantis nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais pagal 59 arba 62 straipsnį tų įsipareigojimų atžvilgiu nedaromas poveikis pertvarkytino subjekto vykdomai patronuojamosios įmonės kontrolei;
   c) tais įsipareigojimais neviršijama suma, nustatoma atimant:
   i) sumą, gaunamą sudėjus įsipareigojimus, kurie yra išleisti pertvarkytinam subjektui ir yra jo perkami tiesiogiai arba netiesiogiai per kitus tos pačios pertvarkytinos grupės subjektus, ir nuosavų lėšų, išleistų pagal 45f straipsnio 2 dalies b punktą, sumą, iš
   ii) sumos, reikalaujamos pagal 45f straipsnio 1 dalį.

4.  Nedarant poveikio 45c straipsnio 5 dalyje arba 45d straipsnio 1 dalies a punkte nustatytam minimaliam reikalavimui, pertvarkymo institucijos užtikrina, kad 45e straipsnyje nurodyto reikalavimo dalį, kuri lygi 8 % visų įsipareigojimų, įskaitant nuosavas lėšas, pertvarkytini subjektai, kurie yra G-SII, arba pertvarkytini subjektai, kuriems taikoma 45c straipsnio 5 ar 6 dalis, vykdytų naudodami nuosavas lėšas, subordinuotąsias tinkamas priemones arba įsipareigojimus, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje. Pertvarkymo institucija gali leisti, kad lygį, mažesnį nei 8 % visų įsipareigojimų, įskaitant nuosavas lėšas, bet didesnį už sumą, apskaičiuotą taikant formulę (1-(X1/X2))x8 % visų įsipareigojimų, įskaitant nuosavas lėšas, pertvarkytini subjektai, kurie yra G-SII, arba pertvarkytini subjektai, kuriems taikoma 45c straipsnio 5 ar 6 dalis, vykdytų naudodami nuosavas lėšas, subordinuotąsias tinkamas priemones arba įsipareigojimus, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje, jei tenkinamos visos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos, kai, atsižvelgiant į pagal to reglamento 72b straipsnio 3 dalį galimą sumažinimą:

X1 = 3,5 % bendros rizikos pozicijos sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, ir

X2 = suma, gauta sudėjus 18 % bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, ir jungtinio rezervo reikalavimo sumą.

Jei pertvarkytiniems subjektams, kuriems taikoma 45c straipsnio 5 dalis, taikant šios dalies pirmą pastraipą reikalavimas viršija 27 % bendros rizikos pozicijų sumos, pertvarkymo institucija atitinkamam pertvarkytinam subjektui apriboja tą 45e straipsnyje nurodyto reikalavimo dalį, kuri turi būti vykdoma naudojant nuosavas lėšas, subordinuotąsias tinkamas priemones arba įsipareigojimus, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje, iki 27 % bendros rizikos pozicijų sumos, jei pertvarkymo institucija nustato, kad:

   a) pertvarkymo plane galimybė pasinaudoti pertvarkymo finansavimo struktūra nesvarstoma kaip to pertvarkytino subjekto pertvarkymo galimybė, ir
   b) jei netaikomas a punktas, 45e straipsnyje nurodytas reikalavimas leidžia tam pertvarkytinam subjektui įvykdyti atitinkamai 44 straipsnio 5 arba 8 dalyje nurodytus reikalavimus.

Atliekant antroje pastraipoje nurodytą įvertinimą, pertvarkymo institucija atsižvelgia į neproporcingo poveikio atitinkamo pertvarkytino subjekto verslo modeliui riziką.

Pertvarkytiniems subjektams, kuriems taikoma 45c straipsnio 6 dalis, šios dalies antra pastraipa netaikoma.

5.  Pertvarkytinų subjektų, kurie nėra nei G-SII, nei pertvarkytini subjektai, kuriems taikoma 45c straipsnio 5 arba 6 dalis, atveju pertvarkymo institucija gali nuspręsti, kad 45e straipsnyje nurodyto reikalavimo dalis, neviršijanti didesnės iš šių sumų – 8 % visų subjekto įsipareigojimų, įskaitant nuosavas lėšas, ir sumos, apskaičiuotos taikant 7 dalyje nurodytą formulę, būtų vykdoma naudojant nuosavas lėšas, subordinuotąsias tinkamas priemones arba įsipareigojimus, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje, jei tenkinamos šios sąlygos:

   a) šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti nesubordinuotieji įsipareigojimai yra to paties prioriteto pagal nacionalinį eiliškumą nemokumo atveju, kaip tam tikri įsipareigojimai, kuriems netaikomi nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai pagal 44 straipsnio 2 arba 3 dalį;
   b) esama rizikos, kad dėl planuojamo nurašymo ir konvertavimo įgaliojimų taikymo nesubordinuotiesiems įsipareigojimams, kuriems nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai turi būti taikomi pagal 44 straipsnio 2 arba 3 dalį, dėl tų įsipareigojimų atsirandančių reikalavimų turintys kreditoriai patirs didesnių nuostolių nei tie, kurių jie patirtų likvidavimo taikant įprastinę bankroto procedūrą atveju ▌;
   c) nuosavų lėšų ir kitų subordinuotųjų įsipareigojimų suma neviršija sumos, kuri yra būtina siekiant užtikrinti, kad b punkte nurodyti kreditoriai nepatirtų nuostolių, didesnių nei nuostoliai, kurių jie patirtų likvidavimo taikant įprastinę bankroto procedūrą atveju.

Jei pertvarkymo institucija nustato, kad kurioje nors įsipareigojimų klasėje, apimančioje tinkamus įsipareigojimus, įsipareigojimų, kurių atveju nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai pagal 44 straipsnio 2 arba 3 dalį netaikomi arba pagrįstai tikimasi, kad jie nebus taikomi, bendra suma sudaro daugiau nei 10 % tos klasės, pertvarkymo institucija įvertina šios dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytą riziką.

6.  4, 5 ir 7 dalių tikslais išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimai įtraukiami į bendrus įsipareigojimus remiantis tuo, kad sandorio šalies užskaitos teisės yra visapusiškai pripažintos.

Pertvarkytino subjekto nuosavos lėšos, naudojamos jungtinio rezervo reikalavimui įvykdyti, yra tinkamos 4, 5 ir 7 dalyse nurodytiems reikalavimams vykdyti.

7.  Nukrypdama nuo šio straipsnio 4 dalies, pertvarkymo institucija gali nuspręsti, kad šios direktyvos 45e straipsnyje nurodytą reikalavimą pertvarkytini subjektai, kurie yra G-SII arba pertvarkytini subjektai, kuriems taikoma šios direktyvos 45c straipsnio 5 arba 6 dalis, vykdytų naudodami nuosavas lėšas, subordinuotąsias tinkamas priemones arba įsipareigojimus, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje, tiek kiek tų nuosavų lėšų, priemonių ir įsipareigojimų, susijusių su pertvarkytino subjekto prievole laikytis jungtinio rezervo reikalavimo, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a straipsnyje ir šios direktyvos 45c straipsnio 5 dalyje bei 45e straipsnyje nurodytų reikalavimų, suma neviršija didesnės iš šių sumų:

   a) 8 % visų subjekto įsipareigojimų, įskaitant nuosavas lėšas, arba
   b) sumos, apskaičiuotos taikant formulę Ax2+Bx2+C, kai A, B ir C yra šios sumos:

A= suma, gauta taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą reikalavimą;

B= suma, gauta taikant Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje nurodytą reikalavimą;

C= suma, gauta taikant jungtinio rezervo reikalavimą.

8.  Pertvarkymo institucijos gali naudotis šio straipsnio 7 dalyje nurodytais įgaliojimais pertvarkytinų subjektų, kurie yra G-SII arba kuriems taikoma 45c straipsnio 5 arba 6 dalis ir kurie atitinka vieną iš šios dalies antroje pastraipoje nustatytų sąlygų, atžvilgiu, neviršijant 30 % visų pertvarkytinų subjektų, kurie yra G-SII arba kuriems taikoma 45c straipsnio 5 arba 6 dalis ir kurių atžvilgiu pertvarkymo institucija nustato, jog turi būti tenkinamas 45e straipsnyje nurodytas reikalavimas, bendro skaičiaus.

Pertvarkymo institucijos atsižvelgia į minėtas sąlygas tokiu būdu:

   a) ankstesniame sėkmingo pertvarkymo galimybių įvertinime nustatyta esminių kliūčių sėkmingam pertvarkymui ir:
   i) pasinaudojus 17 straipsnio 5 dalyje nurodytomis priemonėmis pagal pertvarkymo institucijos nustatytą tvarkaraštį nesiimta taisomųjų veiksmų arba
   ii) nustatytos esminės kliūtys negali būti pašalintos naudojantis jokiomis iš 17 straipsnio 5 dalyje nurodytų priemonių, o pasinaudojus šio straipsnio 7 dalyje nurodytais įgaliojimais būtų iš dalies arba visiškai kompensuojamas neigiamas esminių kliūčių poveikis sėkmingam pertvarkymui;
   b) pertvarkymo institucija mano, kad pertvarkytino subjekto pasirinktos pertvarkymo strategijos įgyvendinamumas ir patikimumas yra riboti, atsižvelgiant į subjekto dydį, jo tarpusavio sąsajas, jo veiklos pobūdį, mastą, riziką ir sudėtingumą, jo teisinį statusą ir jo akcijų paketo struktūrą, arba
   c) Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje nurodytas reikalavimas rodo, kad pertvarkytinas subjektas, kuris yra G-SII arba kuriam taikoma šios direktyvos 45c straipsnio 5 arba 6 dalis, rizikingumo požiūriu patenka tarp pirmųjų 20 % įstaigų, kurių atžvilgiu pertvarkymo institucija nustato, jog turi būti tenkinamas šios direktyvos 45 straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas.

Pirmoje ir antroje pastraipose nurodytų procentinių dalių tikslais pertvarkymo institucija suapvalina apskaičiuotą skaičių iki artimiausio sveiko skaičiaus.

Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo nacionalinio bankų sektoriaus ypatumus, įskaitant, visų pirma, pertvarkytinų subjektų, kurie yra G-SII arba kuriems taikoma 45c straipsnio 5 arba 6 dalis ir kurių atžvilgiu nacionalinė pertvarkymo institucija nustato, jog turi būti tenkinamas 45e straipsnyje nurodytas reikalavimas, skaičių, gali nustatyti, kad pirmoje pastraipoje nurodyta procentinė dalis būtų didesnė nei 30 %.

9.  Pertvarkymo institucija priima 5 arba 7 dalyje nurodytus sprendimus tik pasikonsultavusi su kompetentinga institucija. Priimdama tuos sprendimus pertvarkymo institucija taip pat atsižvelgia į:

   a) rinkos, kuri skirta pertvarkytino subjekto nuosavų lėšų priemonėms ir subordinuotosioms tinkamoms priemonėms, gylį, tokių priemonių, jei jų esama, kainos apskaičiavimą ir laiką, kurio reikia sandoriams, kurie yra būtini siekiant laikytis minėto sprendimo, įvykdyti;
   b) tinkamų įsipareigojimų priemonių, kurios tenkina visas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnyje nurodytas sąlygas ir kurių likęs terminas yra trumpesnis nei vieni metai, sumą sprendimo, kuriuo siekiama padaryti kiekybinius šio straipsnio 5 ir 7 dalyse nurodytų reikalavimų patikslinimus, dieną;
   c) tai, ar turima priemonių, kurios tenkina visas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnyje, išskyrus to reglamento 72b straipsnio 2 dalies d punktą, nurodytas sąlygas, ir jų sumą;
   d) tai, ar įsipareigojimų, kuriems netaikomi nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai pagal 44 straipsnio 2 arba 3 dalį ir kurie taikant įprastinę bankroto procedūrą yra tokio paties prioriteto kaip ir didžiausio prioriteto tinkami įsipareigojimai arba už juos mažesnio prioriteto, suma yra didelė, palyginti su pertvarkytino subjekto nuosavomis lėšomis ir tinkamais įsipareigojimais. Jei neįtrauktų įsipareigojimų suma neviršija 5 % pertvarkytino subjekto nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų sumos, laikoma, kad neįtraukta suma nėra didelė. Jei ta riba viršijama, neįtrauktų įsipareigojimų sumos dydį įvertina pertvarkymo institucijos;
   e) pertvarkytino subjekto verslo modelį, finansavimo modelį ir rizikos modelį, taip pat jo stabilumą ir gebėjimą prisidėti prie ekonomikos, ir
   f) galimo restruktūrizavimo sąnaudų poveikį pertvarkytino subjekto rekapitalizavimui.

45c straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo nustatymas

1.  45 straipsnio 1 dalyje ▌nurodytą reikalavimą nustato pertvarkymo institucija, pasikonsultavusi su kompetentinga institucija, remdamasi šiais kriterijais:

   a) poreikiu užtikrinti, kad pertvarkytino subjekto atžvilgiu taikant pertvarkymo priemones, įskaitant, kai tinkama, gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, pertvarkytiną grupę būtų galima pertvarkyti taip, kad būtų pasiekti pertvarkymo tikslai;
   b) poreikiu, atitinkamais atvejais, užtikrinti, kad pertvarkytinas subjektas ir jo patronuojamosios įmonės, kurios yra įstaigos ar 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodyti subjektai, tačiau nėra pertvarkytini subjektai, turėtų pakankamai nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų, kad tuo atveju, jei jiems atitinkamai būtų taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė arba nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai, nuostoliai galėtų būti padengti ir atitinkamų subjektų bendras kapitalo pakankamumo koeficientas ir, kai taikoma, sverto koeficientas galėtų būti atstatyti iki lygio, kuris yra būtinas, kad jie toliau laikytųsi veiklos leidimo sąlygų ir toliau vykdytų veiklą, dėl kurios leidimas jiems išduotas pagal Direktyvą 2013/36/ES arba Direktyvą 2014/65/ES;
   c) poreikiu užtikrinti, kad, jei pertvarkymo plane numatyta galimybė tam tikrų klasių tinkamiems įsipareigojimams netaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės pagal šios direktyvos 44 straipsnio 3 dalį arba juos visus perduoti gavėjui atliekant dalinį perdavimą, pertvarkytinas subjektas turėtų pakankamai nuosavų lėšų ir kitų tinkamų įsipareigojimų, kad užtikrintų, jog nuostoliai galėtų būti padengti ir jo bendras kapitalo pakankamumo koeficientas ir, kai taikoma, sverto koeficientas ▌būtų atstatyti iki lygio, kuris yra būtinas, kad jis toliau laikytųsi veiklos leidimo sąlygų ir toliau vykdytų veiklą, dėl kurios leidimas jam išduotas pagal Direktyvą 2013/36/ES arba Direktyvą 2014/65/ES;
   d) subjekto dydžiu, verslo modeliu, finansavimo modeliu ir rizikos modeliu;

   e) kokiu mastu subjekto įsipareigojimų nevykdymas turėtų neigiamą poveikį finansiniam stabilumui, be kita ko, neigiamam poveikiui išplitus į kitas įstaigas ar subjektus, dėl to subjekto tarpusavio ryšių su tomis kitomis įstaigomis ar subjektais arba likusia finansų sistemos dalimi ▌.

2.  Jei pertvarkymo plane numatyta, kad pagal atitinkamą 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą scenarijų turi būti imtasi pertvarkymo veiksmų arba pasinaudota atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo ir konvertavimo įgaliojimais, 45 straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas yra lygus sumai, kurios pakanka siekiant užtikrinti, kad:

   a) būtų padengti visi nuostoliai, kuriuos, tikėtina, patirs subjektas (nuostolių padengimas);
   b) pertvarkytinas subjektas ir jo patronuojamosios įmonės, kurios yra įstaigos ar subjektai, nurodyti 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, tačiau nėra pertvarkytini subjektai, būtų rekapitalizuoti iki lygio, kuris yra būtinas, kad jie toliau laikytųsi veiklos leidimo sąlygų ir toliau vykdytų veiklą, dėl kurios leidimas jiems išduotas pagal Direktyvą 2013/36/ES, Direktyvą 2014/65/ES arba lygiavertį teisės aktą, atitinkamą laikotarpį, kuris neviršija vienų metų (toliau – rekapitalizavimas) ▌.

Jei pertvarkymo plane numatyta, kad subjektas turi būti likviduojamas pagal įprastinę bankroto procedūrą arba taikant kitas lygiavertes nacionalines procedūras, pertvarkymo institucija įvertina, ar yra pagrįsta apriboti tam subjektui nustatytą 45 straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą, kad tas reikalavimas neviršytų sumos, kurios pakanka nuostoliams padengti pagal pirmos pastraipos a punktą.

Atlikdama tokį įvertinimą pertvarkymo institucija antroje pastraipoje nurodytą apribojimą visų pirma įvertina bet kokio galimo poveikio finansiniam stabilumui ir neigiamo poveikio plitimo finansų sistemoje rizikos požiūriu.

3.  Pertvarkytinų subjektų atveju 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta suma yra tokia:

   a) siekiant apskaičiuoti reikalavimą, nurodytą 45 straipsnio 1 dalyje, laikantis 45 straipsnio 2 dalies a punkto, tai – suma, gaunama sudėjus:
   i) pertvarkytino subjekto nuostolių, kurie turi būti padengti vykdant pertvarkymą, sumą, atitinkančią reikalavimus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies c punkte ir Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje, ▌konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu ▌, ir
   ii) rekapitalizavimo sumą, kuri suteikia galimybę pertvarkytinai grupei vykdant pertvarkymą atstatyti atitiktį jai taikomam bendro kapitalo pakankamumo koeficiento reikalavimui, nurodytam Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies c punkte, ir jai taikomam reikalavimui, nurodytam Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje, konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu po pasirinktos pertvarkymo strategijos įgyvendinimo, ir
   b) siekiant apskaičiuoti reikalavimą, nurodytą 45 straipsnio 1 dalyje, laikantis 45 straipsnio 2 dalies a punkto, tai – suma, gaunama sudėjus:
   i) nuostolių, kurie turi būti padengti vykdant pertvarkymą, sumą, atitinkančią pertvarkytinam subjektui taikomą sverto koeficiento reikalavimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies d punkte, konsoliduotu pertvarkytinos grupės ▌lygmeniu, ir
   ii) rekapitalizavimo sumą, kuri suteikia galimybę pertvarkytinai grupei vykdant pertvarkymą atstatyti atitiktį sverto koeficiento reikalavimui, nurodytam Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies d punkte, konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu po pasirinktos pertvarkymo strategijos įgyvendinimo.

45 straipsnio 2 dalies a punkto tikslais 45 straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas išreiškiamas procentiniu dydžiu kaip suma, apskaičiuota pagal šios dalies pirmos pastraipos a punktą, padalyta iš bendros rizikos pozicijos sumos.

45 straipsnio 2 dalies b punkto tikslais 45 straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas išreiškiamas procentiniu dydžiu kaip suma, apskaičiuota pagal šios dalies pirmos pastraipos b punktą, padalyta iš bendro pozicijų mato.

Nustatydama individualų reikalavimą, numatytą šios dalies pirmos pastraipos b punkte, pertvarkymo institucija atsižvelgia į 37 straipsnio 10 dalyje, 44 straipsnio 5 ir 8 dalyse nurodytus reikalavimus.

Nustatydama pirmesnėse pastraipose nurodytas rekapitalizavimo sumas, pertvarkymo institucija:

   a) naudoja naujausias praneštas atitinkamos bendros rizikos pozicijų sumos arba bendro pozicijų mato vertes, patikslintas atsižvelgiant į bet kokius pokyčius, atsirandančius dėl pertvarkymo plane nustatytų pertvarkymo veiksmų, ir
   b) pasikonsultavusi su kompetentinga institucija, patikslina Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje nurodytą dabartinį reikalavimą atitinkančią sumą, ją sumažindama ar padidindama, kad nustatytų reikalavimą, kuris turi būti taikomas pertvarkytinam subjektui po pasirinktos pertvarkymo strategijos įgyvendinimo.

Pertvarkymo institucija turi turėti galimybę padidinti pirmos pastraipos a punkto ii papunktyje nustatytą reikalavimą tinkama suma, kuri būtina siekiant užtikrinti, kad po pertvarkymo subjektas atitinkamą laikotarpį, kuris neviršija vienų metų, galėtų išlaikyti pakankamą rinkos pasitikėjimą.

Kai taikoma šios dalies šešta pastraipa, toje pastraipoje nurodyta suma lygi jungtinio rezervo reikalavimui, kuris turi būti taikomas po pertvarkymo priemonių įgyvendinimo, atėmus Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 dalies a punkte nurodytą sumą.

Šios dalies šeštoje pastraipoje nurodyta suma patikslinama ją sumažinant, jei, pasikonsultavusi su kompetentinga institucija, pertvarkymo institucija nustato, kad būtų realu ir tikėtina, jog mažesnės sumos pakanka norint išlaikyti rinkos pasitikėjimą ir užtikrinti, kad įstaiga galėtų nuolat vykdyti ypatingos svarbos ekonomines funkcijas ir gauti finansavimą nesinaudojant nepaprastąja viešąja finansine parama, išskyrus įnašus iš pertvarkymo finansavimo struktūrų, pagal 44 straipsnio 5 ir 8 dalis ir 101 straipsnio 2 dalį, po pertvarkymo strategijos įgyvendinimo. Ta suma patikslinama ją padidinant, jei, pasikonsultavusi su kompetentinga institucija, pertvarkymo institucija nustato, kad būtina didesnė suma siekiant atitinkamą laikotarpį, kuris neviršija vienų metų, išlaikyti pakankamą rinkos pasitikėjimą ir užtikrinti, kad įstaiga arba subjektas, nurodytas 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, galėtų nuolat vykdyti ypatingos svarbos ekonomines funkcijas ir gauti finansavimą nesinaudojant nepaprastąja viešąja finansine parama, išskyrus įnašus iš pertvarkymo finansavimo struktūrų, pagal 44 straipsnio 5 ir 8 dalį ir 101 straipsnio 2 dalį.

4.  EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatoma metodika, kurią pertvarkymo institucijos turi taikyti vertindamos Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje nurodyto reikalavimo ir jungtinio rezervo reikalavimo taikytinumą pertvarkytiniems subjektams konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu, kai pertvarkytinai grupei pagal tą direktyvą tie reikalavimai netaikomi.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

5.  Pertvarkytinų subjektų, kuriems netaikomas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a straipsnis ir kurie priklauso pertvarkytinai grupei, kurios bendras turtas viršija 100 mlrd. EUR, atveju šio straipsnio 3 dalyje nurodyto reikalavimo lygis turi būti lygus bent:

   a) 13,5 %, kai skaičiuojama pagal 45 straipsnio 2 dalies a punktą, ir
   b) 5 %, kai skaičiuojama pagal 45 straipsnio 2 dalies b punktą.

Nukrypstant nuo 45b straipsnio, šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti pertvarkytini subjektai turi atitikti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyto reikalavimo lygį, kuris lygus 13,5 %, kai skaičiuojama pagal 45 straipsnio 2 dalies a punktą, ir 5 %, kai skaičiuojama pagal 45 straipsnio 2 dalies b punktą, naudodami nuosavas lėšas, subordinuotąsias tinkamas priemones arba įsipareigojimus, kaip nurodyta šios direktyvos 45b straipsnio 3 dalyje.

6.  Pertvarkymo institucija, pasikonsultavusi su kompetentinga institucija, gali nuspręsti taikyti šio straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus pertvarkytinam subjektui, kuriam netaikomas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a straipsnis ir kuris priklauso pertvarkytinai grupei, kurios bendras turtas yra mažesnis nei 100 mlrd. EUR, ir kuris, pertvarkymo institucijos vertinimu, įsipareigojimų nevykdymo atveju pagrįstai galėtų kelti sisteminę riziką.

Priimdama šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą pertvarkymo institucija atsižvelgia į:

   a) indėlių vyravimą ir skolos priemonių nebuvimą finansavimo modelyje;
   b) mastą, kuriuo apribota prieiga prie tinkamų įsipareigojimų kapitalo rinkų;
   c) mastą, kuriuo pertvarkytinas subjektas pasikliauna bendru 1 lygio nuosavu kapitalu siekiant įvykdyti 45e straipsnyje nurodytą reikalavimą.

Tai, kad nėra sprendimo pagal šios dalies pirmą pastraipą, nedaro poveikio jokiam sprendimui pagal 45b straipsnio 5 dalį.

7.  Subjektų, kurie patys nėra pertvarkytini subjektai, atveju 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta suma yra tokia:

   a) siekiant apskaičiuoti reikalavimą, nurodytą 45 straipsnio 1 dalyje, laikantis 45 straipsnio 2 dalies a punkto, tai – suma, gaunama sudėjus:
   i) subjekto nuostolių, kurie turi būti padengti, sumą, ▌atitinkančią taikomus ▌reikalavimus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies ▌c punkte ir Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje, ir
   ii) rekapitalizavimo sumą, kuri suteikia galimybę subjektui atstatyti atitiktį jam taikomam bendro kapitalo pakankamumo koeficiento reikalavimui, nurodytam Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies c punkte, ir jam taikomam reikalavimui, nurodytam Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje, pasinaudojus atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo pagal šios direktyvos 59 straipsnį įgaliojimais arba po pertvarkytinos grupės pertvarkymo, ir
   b) siekiant apskaičiuoti reikalavimą, nurodytą 45 straipsnio 1 dalyje, laikantis 45 straipsnio 2 dalies a punkto, tai – suma, gaunama sudėjus:
   i) nuostolių, kurie turi būti padengti, sumą, ▌ atitinkančią subjektui taikomą sverto koeficiento reikalavimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies d punkte, ir
   ii) rekapitalizavimo sumą, kuri suteikia galimybę subjektui atstatyti atitiktį jam taikomam sverto koeficiento reikalavimui, nurodytam Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies d punkte, pasinaudojus atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo pagal šios direktyvos 59 straipsnį įgaliojimais arba po pertvarkytinos grupės pertvarkymo.

45 straipsnio 2 dalies a punkto ▌tikslais 45 straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas išreiškiamas procentiniu dydžiu kaip suma, apskaičiuota pagal šios dalies pirmos pastraipos a punktą, padalyta iš bendros rizikos pozicijos sumos.

45 straipsnio 2 dalies b punkto ▌tikslais 45 straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas išreiškiamas procentiniu dydžiu kaip suma, apskaičiuota pagal šios dalies pirmos pastraipos b punktą, padalyta iš bendro pozicijų mato.

Nustatydama individualų reikalavimą, numatytą šios dalies pirmos pastraipos b punkte, pertvarkymo institucija atsižvelgia į 37 straipsnio 10 dalyje, 44 straipsnio 5 ir 8 dalyse nurodytus reikalavimus.

Nustatydama pirmesnėse pastraipose nurodytas rekapitalizavimo sumas, pertvarkymo institucija:

   a) naudoja naujausias praneštas atitinkamos bendros rizikos pozicijų sumos arba bendro pozicijų mato vertes, patikslintas atsižvelgiant į bet kokius pokyčius, atsirandančius dėl pertvarkymo plane nustatytų veiksmų, ir
   b) pasikonsultavusi su kompetentinga institucija, patikslina Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje nurodytą dabartinį reikalavimą atitinkančią sumą, ją sumažindama arba padidindama, kad nustatytų reikalavimą, kuris turi būti taikomas atitinkamam subjektui pasinaudojus atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo įgaliojimais pagal šios direktyvos 59 straipsnį arba po pertvarkytinos grupės pertvarkymo.

Pertvarkymo institucija turi galėti padidinti šios dalies pirmos pastraipos a punkto ii papunktyje nustatytą reikalavimą atitinkama suma, kuri būtina siekiant užtikrinti, kad pasinaudojus atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo įgaliojimais pagal 59 straipsnį subjektas atitinkamą laikotarpį, kuris neviršija vienų metų, galėtų išlaikyti pakankamą rinkos pasitikėjimą.

Kai taikoma šios dalies šešta pastraipa, toje pastraipoje nurodyta suma yra lygi jungtinio rezervo reikalavimui, kuris turi būti taikomas pasinaudojus 59 straipsnyje nurodytais įgaliojimais arba pertvarkius pertvarkytiną grupę, atėmus sumą, nurodytą Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 dalies a punkte.

Šios dalies šeštoje pastraipoje nurodyta suma patikslinama ją sumažinant, jei, pasikonsultavusi su kompetentinga institucija, pertvarkymo institucija nustato, kad būtų realu ir tikėtina, jog mažesnės sumos pakaks rinkos pasitikėjimui užtikrinti ir užtikrinti, kad įstaiga ar subjektas, nurodytas 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, galėtų nuolat vykdyti ypatingos svarbos ekonomines funkcijas ir gauti finansavimą nesinaudojant nepaprastąja viešąja finansine parama, išskyrus įnašus iš pertvarkymo finansavimo struktūrų, pagal 44 straipsnio 5 ir 8 dalis ir 101 straipsnio 2 dalį, pasinaudojus 59 straipsnyje nurodytais įgaliojimais arba pertvarkius pertvarkytiną grupę. Ta suma patikslinama ją padidinant, jei, pasikonsultavusi su kompetentinga institucija, pertvarkymo institucija nustato, kad būtina didesnė suma siekiant atitinkamą laikotarpį, kuris neviršija vienų metų, išlaikyti rinkos pasitikėjimą ir užtikrinti, kad įstaiga ar subjektas, nurodytas 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, galėtų nuolat vykdyti ypatingos svarbos ekonomines funkcijas ir gauti finansavimą nesinaudojant nepaprastąja viešąja finansine parama, išskyrus įnašus iš pertvarkymo finansavimo struktūrų, pagal 44 straipsnio 5 ir 8 dalis ir 101 straipsnio 2 dalį.

8.  Kai pertvarkymo institucija tikisi, kad tam tikrų klasių tinkamiems įsipareigojimams, kurių atveju pagrįstai tikimasi, kad jiems visiškai ar iš dalies nebus taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė pagal 44 straipsnio 3 dalį arba kad jie visi gali būti perduoti gavėjui atliekant dalinį perdavimą, 45 straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas vykdomas naudojantis nuosavomis lėšomis ar kitais tinkamais įsipareigojimais, kurių pakanka:

   a) padengti neįtrauktų įsipareigojimų sumą, nustatytą pagal 44 straipsnio 3 dalį;
   b) užtikrinti, kad 2 dalyje nurodytos sąlygos būtų įvykdytos.

9.  Pertvarkymo institucijos sprendime nustatyti minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą pagal šį straipsnį nurodomos to sprendimo priežastys, įskaitant visapusišką šio straipsnio 2–8 dalyse nurodytų elementų įvertinimą, ir tas sprendimas nepagrįstai nedelsiant peržiūrimas, kad būtų atsižvelgta į bet kokius Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje nurodyto reikalavimo lygio pokyčius.

10.  Šio straipsnio 3 ir 7 dalių tikslais kapitalo reikalavimai aiškinami atsižvelgiant į kompetentingos institucijos taikomas pereinamojo laikotarpio nuostatas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dešimtos dalies I antraštinės dalies 1, 2 ir 4 skyriuose ir nacionalinės teisės aktų nuostatose, kuriomis pasinaudojama tuo reglamentu kompetentingoms institucijoms suteiktomis pasirinkimo galimybėmis.

45d straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo nustatymas G-SII pertvarkytiniems subjektams ir Sąjungos reikšmingoms ne ES G-SII patronuojamosioms įmonėms

1.  45 straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą, taikomą pertvarkytinam subjektui, kuris yra G-SII arba G-SII dalis, sudaro:

   a) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a ir 494 straipsniuose nurodyti reikalavimai, ir
   b) bet koks papildomas nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas, kurį pertvarkymo institucija nustatė konkrečiai tam subjektui pagal šio straipsnio 3 dalį.

2.  45 straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą, taikoma Sąjungos reikšmingoms ne ES G-SII patronuojamosioms įmonėms, sudaro:

   a) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92b ir 494 straipsniuose nurodyti reikalavimai ir
   b) bet koks papildomas nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas, kurį pertvarkymo institucijos nustatė ▌konkrečiai tai reikšmingai patronuojamajai įmonei pagal šio straipsnio 3 dalį, ir kuris turi būti vykdomas naudojantis nuosavomis lėšomis ir įsipareigojimais, tenkinančiais 45f straipsnio ir 89 straipsnio 2 dalies sąlygas.

3.  Pertvarkymo institucija nustato papildomą nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą, nurodytą 1 dalies b punkte ir 2 dalies b punkte, tik:

   a) jei reikalavimo, nurodyto šio straipsnio 1 dalies a punkte arba 2 dalies a punkte, nepakanka, kad būtų tenkinamos 45c straipsnyje nustatytos sąlygos, ir
   b) tokiu mastu, kokiu užtikrinama, kad būtų tenkinamos 45c straipsnio sąlygos.

4.  45h straipsnio 2 dalies tikslais, jei pertvarkytini subjektai yra daugiau negu vienas G-SII subjektas, priklausantis tai pačiai ▌G-SII, atitinkamos pertvarkymo institucijos apskaičiuoja 3 dalyje nurodytą sumą:

   a) kiekvienam pertvarkytinam subjektui ▌,
   b) Sąjungos patronuojančiajam subjektui, tarsi jis būtų vienintelis ▌G-SII pertvarkytinas subjektas.

5.  Pertvarkymo institucijos sprendime nustatyti papildomą nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą pagal šio straipsnio dalies b punktą arba šio straipsnio 2 dalies b punktą nurodomos to sprendimo priežastys, įskaitant visapusišką šio straipsnio 3 dalyje nurodytų elementų įvertinimą, ir tą sprendimą pertvarkymo institucija nepagrįstai nedelsdama peržiūri siekdama atsižvelgti į bet kokius Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje nurodyto reikalavimo lygio, taikytino pertvarkytinai grupei arba Sąjungos reikšmingai ne ES G-SII patronuojamajai įmonei, pokyčius.

45e straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo taikymas pertvarkytiniems subjektams

1.  Pertvarkytini subjektai turi įvykdyti 45b–45d straipsniuose nustatytus reikalavimus konsoliduotai pertvarkytinos grupės lygmeniu.

2.  Pertvarkymo institucija nustato 45 straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą pertvarkytinam subjektui konsoliduotai pertvarkytinos grupės lygmeniu pagal 45h straipsnį, remiantis 45b–45d straipsniuose nustatytais reikalavimais ir tuo, ar pagal pertvarkymo planą grupės trečiosios valstybės patronuojamosios įmonės turi būti pertvarkomos atskirai.

3.  Pagal 2 straipsnio 1 dalies 83b punkto b papunktį nustatytų pertvarkytinų grupių atveju atitinkama pertvarkymo institucija, atsižvelgdama į solidarumo mechanizmo ir pasirinktos pertvarkymo strategijos ypatybes, nusprendžia, kurie pertvarkytinos grupės subjektai turi laikytis 45c straipsnio 3 ir 5 dalių bei 45d straipsnio 1 dalies, kad būtų užtikrinta, jog visa pertvarkytina grupė laikytųsi šio straipsnio 1 ir 2 dalių, ir kokiu būdu tie subjektai tai turi užtikrinti laikydamiesi pertvarkymo plano.

45f straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo taikymas subjektams, kurie patys nėra pertvarkytini subjektai

1.  Įstaigos, kurios yra pertvarkytino subjekto arba trečiosios valstybės subjekto patronuojamosios įmonės, bet pačios nėra pertvarkytini subjektai, 45c straipsnyje nustatytus reikalavimus turi vykdyti individualiai.

Pasikonsultavusi su kompetentinga institucija, pertvarkymo institucija gali nuspręsti šiame straipsnyje nustatytą reikalavimą taikyti 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytam subjektui, kuris yra pertvarkytino subjekto patronuojamoji įmonė, bet pats nėra pertvarkytinas subjektas.

Nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, Sąjungos patronuojančiosios įmonės, kurios pačios nėra pertvarkytini subjektai, bet yra trečiųjų valstybių subjektų patronuojamosios įmonės, 45c ir 45d straipsniuose nustatytus reikalavimus turi vykdyti konsoliduotai.

Pagal 2 straipsnio 1 dalies 83b punkto b papunktį nustatytų pertvarkytinų grupių atveju tos kredito įstaigos, kurias nuolat kontroliuoja centrinė įstaiga, bet kurios pačios nėra pertvarkytini subjektai, centrinė įstaiga, kuri pati nėra pertvarkytinas subjektas, ir visi pertvarkytini subjektai, kuriems netaikomas 45e straipsnio 3 dalyje nurodytas reikalavimas, individualiai užtikrina atitiktį 45c straipsnio 7 daliai.

Šioje dalyje nurodytam subjektui taikomas 45 straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas nustatomas pagal 45h ir, kai taikytina, 89 straipsnius ir remiantis 45c straipsnyje nustatytais reikalavimais.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems subjektams taikomas 45 straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas vykdomas naudojantis viena ar daugiau iš šių priemonių:

   a) įsipareigojimais:
   i) ▌kurie yra išleidžiami pertvarkytinam subjektui ir yra jo perkami tiesiogiai arba netiesiogiai per kitus subjektus toje pačioje pertvarkytinoje grupėje, kurie įsipareigojimus pirko iš subjekto, kuriam taikomas šis straipsnis, arba yra išleidžiami esamam akcininkui, kuris nepriklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei, ir yra jo perkami, jei naudojantis nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais pagal 59–62 straipsnius nedaromas poveikis pertvarkytino subjekto vykdomai patronuojamosios įmonės kontrolei;
   ii) kurie tenkina Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnyje, išskyrus to reglamento 72b straipsnio 2 dalies b, c, k, l ir m punktus ir 72b straipsnio 3–5 dalis, nurodytus tinkamumo kriterijus;
   iii) kurie ▌įprastinės bankroto procedūros atveju yra mažesnio prioriteto nei įsipareigojimai, kurie netenkina i papunktyje nurodytos sąlygos ir kurie nėra tinkami nuosavų lėšų reikalavimams vykdyti ▌;
   iv) kurių atžvilgiu yra taikomi nurašymo ar konvertavimo įgaliojimai pagal 59–62 straipsnius tokiu būdu, kuris atitinka pertvarkytinos grupės pertvarkymo strategiją, visų pirma nedarant poveikio pertvarkytino subjekto vykdomai patronuojamosios įmonės kontrolei ▌;
   v) kurių nuosavybės teisių įsigijimo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nefinansuoja subjektas, kuriam taikomas šis straipsnis;
   vi) kuriuos reglamentuojančiose nuostatose nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nenurodoma, kad subjektas, kuriam taikomas šis straipsnis, atitinkamai pareikalautų, išpirktų, atpirktų ar prieš laiką padengtų įsipareigojimus, išskyrus to subjekto nemokumo ar likvidavimo atvejį, ir tas subjektas kitaip to nenurodo;
   vii) kuriuos reglamentuojančiomis nuostatomis jų turėtojui nesuteikiama teisė paspartinti palūkanų arba pagrindinės sumos būsimų suplanuotų mokėjimų, išskyrus subjekto, kuriam taikomas šis straipsnis, nemokumo arba likvidavimo atvejį;
   viii) pagal kuriuos atitinkamai mokėtinų palūkanų arba dividendų sumų dydis nėra keičiamas remiantis subjekto, kuriam taikomas šis straipsnis, arba jo patronuojančiosios įmonės kreditingumu;
   b) šiomis nuosavomis lėšomis:
   i) bendru 1 lygio nuosavu kapitalu ir
   ii) kitomis nuosavomis lėšomis, kurios:
   yra išleidžiamos subjektams, kurie yra įtraukti į tą pačią pertvarkytiną grupę, ir yra jų perkamos, arba
   yra išleidžiamos subjektams, kurie nėra įtraukti į tą pačią pertvarkytiną grupę, ir yra jų perkamos, jei naudojantis nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais pagal 59–62 straipsnius nedaromas poveikis pertvarkytino subjekto vykdomai patronuojamosios įmonės kontrolei.

3.  Patronuojamosios įmonės, kuri nėra pertvarkytinas subjektas, pertvarkymo institucija gali atleisti tą patronuojamąją įmonę nuo šio straipsnio taikymo, jei:

   a) ▌ir patronuojamoji įmonė, ir pertvarkytinas subjektas yra įsteigti toje pačioje valstybėje narėje ir priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei;
   b) pertvarkytinas subjektas ▌ tenkina ▌45e straipsnyje nurodytą reikalavimą;
   c) pertvarkytinam subjektui nėra ir nenumatoma esminių, praktinių ar teisinių kliūčių greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus patronuojamajai įmonei, dėl kurios padaryta išvada pagal 59 straipsnio 3 dalį, visų pirma tais atvejais, kai pertvarkytino subjekto atžvilgiu imamasi pertvarkymo veiksmų.
   d) pertvarkytinas subjektas įtikina kompetentingą instituciją, kad riziką ribojantis patronuojamosios įmonės valdymas yra tinkamas ir, kompetentingos institucijos sutikimu, yra pareiškęs, kad užtikrina patronuojamosios įmonės įsipareigojimų įvykdymą, arba patronuojamosios įmonės rizika nėra svarbi;
   e) patronuojamoji įmonė yra įtraukta į pertvarkytino subjekto rizikos įvertinimo, nustatymo ir kontrolės procedūras;
   f) pertvarkytinam subjektui priklauso daugiau kaip 50 % balsavimo teisių, kurias suteikia turimos patronuojamosios įmonės kapitalo akcijos, arba patronuojančioji įmonė turi teisę skirti arba nušalinti daugumą patronuojamosios įmonės valdymo organo narių.

4.  Patronuojamosios įmonės, kuri nėra pertvarkytinas subjektas, pertvarkymo institucija taip pat gali atleisti tą patronuojamąją įmonę nuo šio straipsnio taikymo, kai:

   a) patronuojamoji įmonė ir jos patronuojančioji įmonė yra įsteigtos toje pačioje valstybėje narėje ir priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei;
   b) patronuojančioji įmonė toje valstybėje narėje konsoliduotai vykdo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą;
   c) patronuojančiajai įmonei nėra ir nenumatoma esminių, praktinių ar teisinių kliūčių greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus patronuojamajai įmonei, dėl kurios padaryta išvada pagal 59 straipsnio 3 dalį, visų pirma tais atvejais, kai patronuojančiosios įmonės atžvilgiu imamasi pertvarkymo veiksmų arba naudojamasi 59 straipsnio 1 dalyje nurodytais įgaliojimais;
   d) patronuojančioji įmonė įtikina kompetentingą instituciją, kad riziką ribojantis patronuojamosios įmonės valdymas yra tinkamas ir, kompetentingos institucijos sutikimu, yra pareiškusi, kad užtikrina patronuojamosios įmonės įsipareigojimų įvykdymą, arba patronuojamosios įmonės rizika nėra svarbi;
   e) patronuojamoji įmonė yra įtraukta į patronuojančiosios įmonės rizikos įvertinimo, nustatymo ir kontrolės procedūras;
   f) patronuojančiajai įmonei priklauso daugiau kaip 50 % balsavimo teisių, kurias suteikia turimos patronuojamosios įmonės kapitalo akcijos, arba patronuojančioji įmonė turi teisę skirti arba nušalinti daugumą patronuojamosios įmonės valdymo organo narių.

5.  Jei tenkinamos 3 dalies a ir b punktuose nustatytos sąlygos, patronuojamosios įmonės pertvarkymo institucija gali leisti 45 straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą visapusiškai arba iš dalies įvykdyti pertvarkytino subjekto pateikiama garantija, kuri turi atitikti šias sąlygas:

   a) garantija pateikiama sumai, kuri yra bent jau lygiavertė reikalavimo, kurį garantija pakeičia, sumai;
   b) garantija panaudojama, kai patronuojamoji įmonė negali sumokėti savo skolų arba kitų įsipareigojimų, kai sueina jų terminas, arba kai dėl patronuojamosios įmonės padaryta išvada pagal 59 straipsnio 3 dalį, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė;
   c) bent 50 % garantijos sumos užtikrinama pagal susitarimą dėl finansinio įkaito, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/47/EB 2 straipsnio 1 dalies a punkte;
   d) įkaitas, kuriuo užtikrinama garantija, tenkina Reglamento (ES) Nr. 575/2013 197 straipsnio reikalavimus, ir po pakankamai konservatyvių vertės sumažinimų yra pakankamas, kad įkaitu būtų padengta suma, kaip nurodyta c punkte;
   e) įkaitas, kuriuo užtikrinama garantija, yra nesuvaržytas ir visų pirma nėra naudojamas kaip įkaitas jokiai kitai garantijai užtikrinti;
   f) įkaito efektyvusis terminas tenkina tą pačią terminams nustatytą sąlygą, kuri yra nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72c straipsnio 1 dalyje, ir
   g) pertvarkytinam subjektui nėra teisinių, reguliavimo ar veiklos kliūčių perleisti įkaitą atitinkamai patronuojamajai įmonei, įskaitant atvejus, kai pertvarkytino subjekto atžvilgiu imamasi pertvarkymo veiksmų.

Pirmos pastraipos g punkto tikslais pertvarkymo institucijos prašymu pertvarkytinas subjektas pateikia raštu parengtą nepriklausomą pagrįstą teisinę nuomonę arba kitu priimtinu būdu įrodo, kad pertvarkytinam subjektui nėra teisinių, reguliavimo ar veiklos kliūčių perleisti įkaitą atitinkamai patronuojamajai įmonei.

6.  EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau nustatomi metodai siekiant išvengti, kad šio straipsnio tikslais pripažintos priemonės, kurias pertvarkytinas subjektas visiškai arba iš dalies netiesiogiai pasirašo, kliudytų sklandžiai įgyvendinti pertvarkymo strategiją. Tokiais metodais visų pirma turi būti užtikrintas tinkamas nuostolių perleidimas pertvarkytinam subjektui ir tinkamas kapitalo iš pertvarkytino subjekto perleidimas subjektams, kurie priklauso pertvarkytinai grupei, tačiau patys nėra pertvarkytini subjektai, ir nustatytas mechanizmas siekiant išvengti šio straipsnio tikslais pripažintų tinkamų priemonių dvigubo įskaitymo. Tokius metodus sudaro atskaitymo tvarka arba lygiaverčio patikimumo metodas ir jais subjektams, kurie patys nėra pertvarkytini subjektai, užtikrinamas rezultatas, lygiavertis tam, kuris būtų pasiektas pertvarkytinam subjektui visiškai ir tiesiogiai pasirašius tinkamas priemones, pripažintas šio straipsnio tikslu.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

45g straipsnis

Reikalavimų netaikymas centrinei įstaigai ir centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamoms kredito įstaigoms

Pertvarkymo institucija gali iš dalies arba visiškai netaikyti 45f straipsnio centrinei įstaigai ar centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamoms kredito įstaigoms, jei tenkinamos visos toliau nurodytos sąlygos:

   a) kredito įstaigą ir centrinę įstaigą prižiūri ta pati kompetentinga institucija, jos yra įsteigtos toje pačioje valstybėje narėje ir priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei;
   b) centrinės įstaigos ir jos nuolat kontroliuojamų kredito įstaigų įsipareigojimai yra solidarioji atsakomybė arba centrinė įstaiga visiškai garantuoja savo nuolat kontroliuojamų kredito įstaigų įsipareigojimus;
   c) minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas ir centrinės įstaigos bei visų jos nuolat kontroliuojamų kredito įstaigų mokumas ir likvidumas prižiūrimi bendrai, remiantis tų įstaigų konsoliduotosiomis ataskaitomis;
   d) jei reikalavimas netaikomas centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamai kredito įstaigai, centrinės įstaigos vadovybė turi įgaliojimus duoti nurodymus nuolat kontroliuojamų įstaigų vadovybei;
   e) atitinkama pertvarkytina grupė tenkina 45e straipsnio 3 dalyje nurodytą reikalavimą ir
   f) nėra ir nenumatyta esminių praktinių ar teisinių kliūčių pertvarkymo atveju skubiai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus tarp centrinės įstaigos ir nuolat kontroliuojamų kredito įstaigų.

45h straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo nustatymo tvarka

1.  Pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucija, grupės lygmens pertvarkymo institucija, kai ji nėra ir pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucija, taip pat pertvarkymo institucijos, atsakingos už atskiras pertvarkytinos grupės patronuojamąsias įmones, kurioms 45f straipsnyje nurodytas reikalavimas taikomas individualiai, deda visas įmanomas pastangas, kad priimtų bendrą sprendimą dėl:

   a) kiekvienam pertvarkytinam subjektui konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu taikomo reikalavimo sumos ir
   b) kiekvienam pertvarkytinos grupės subjektui, kuris nėra pertvarkytinas subjektas, individualiai taikomo reikalavimo sumos.

Bendru sprendimu užtikrinama, kad būtų laikomasi 45e ir 45f straipsnių, jis turi būti visapusiškai pagrįstas ir jį pateikia:

   a) pertvarkymo institucija pertvarkytinam subjektui;
   b) pertvarkytinos grupės subjektų, kurie nėra pertvarkytini subjektai, pertvarkymo ▌institucijos tiems subjektams;
   c) pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucija grupės Sąjungos patronuojančiajai įmonei, kai ta Sąjungos patronuojančioji įmonė pati nėra tos pačios pertvarkytinos grupės pertvarkytinas subjektas.

Pagal šį straipsnį priimtame bendrame sprendime gali būti nustatyta, kad, jei tai atitinka pertvarkymo strategiją ir pertvarkytinas subjektas nėra tiesiogiai ar netiesiogiai nupirkęs pakankamai 45f straipsnio 2 dalies reikalavimus atitinkančių priemonių, patronuojamoji įmonė, laikydamasi 45f straipsnio 2 dalies, iš dalies vykdo 45c straipsnio 7 dalyje nurodytus reikalavimus priemonėmis, išleidžiamomis subjektams, kurie nepriklauso pertvarkytinai grupei, ir jų perkamomis.

2.  Kai keli G-SII subjektai, priklausantys tai pačiai ▌ G-SII, yra pertvarkytini subjektai, 1 dalyje nurodytos pertvarkymo institucijos aptaria ir, kai tinkama ir tai atitinka G-SII pertvarkymo strategiją, susitaria dėl Reglamento (ES) ▌ Nr. 575/2013 72e straipsnio taikymo ir bet kokio patikslinimo siekiant sumažinti arba panaikinti skirtumą tarp Reglamento (ES) Nr. 575/2013 45d straipsnio 4 dalies a punkte ir 12 straipsnyje nurodytų atskiriems pertvarkytiniems subjektams taikomų sumų sumos ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 45d straipsnio 4 dalies b punkte ir 12 straipsnyje nurodytų sumų sumos.

Toks patikslinimas gali būti taikomas laikantis šių sąlygų:

   a) patikslinimas gali būti taikomas atitinkamų valstybių narių apskaičiuotų bendros rizikos pozicijos sumų skirtumams, patikslinant reikalavimo lygį;
   b) patikslinimas netaikomas siekiant pašalinti skirtumus, atsirandančius dėl pertvarkytinų grupių tarpusavio pozicijų.

Šios direktyvos 45d straipsnio 4 dalies a punkte ir 12 straipsnyje nurodytų atskiriems pertvarkytiniems subjektams taikomų sumų suma turi būti ne mažesnė nei šios direktyvos 45d straipsnio 4 dalies b punkte ir 12 straipsnyje nurodytų sumų suma.

3.  Nepriėmus tokio bendro sprendimo per keturis mėnesius, sprendimas priimamas pagal 4–6 dalis.

4.  Jei bendras sprendimas nepriimamas per keturis mėnesius, nes nesutariama dėl 45e straipsnyje nurodyto konsoliduoto pertvarkytinos grupės reikalavimo, sprendimą dėl to reikalavimo priima pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucija, tinkamai atsižvelgusi į:

   a) atitinkamų pertvarkymo institucijų atliktą pertvarkytinos grupės subjektų, kurie nėra pertvarkytini subjektai, vertinimą;
   b) grupės lygmens pertvarkymo institucijos, kai ji nėra ir pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucija, nuomonę.

Jei, pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui, kuri nors iš atitinkamų pertvarkymo institucijų klausimą bus perdavusi EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnį, pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucija atideda savo sprendimo priėmimą ir laukia sprendimo, kurį EBI gali priimti pagal to reglamento 19 straipsnio 3 dalį, bei priima savo sprendimą vadovaudamasi EBI sprendimu.

EBI sprendime atsižvelgiama į pirmos pastraipos a ir b punktus.

Keturių mėnesių laikotarpis laikomas taikinimo laikotarpiu, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1093/2010. EBI sprendimą priima per vieną mėnesį.

Pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui arba priėmus bendrą sprendimą klausimas EBI neperduodamas.

EBI nepriėmus sprendimo per vieną mėnesį nuo klausimo perdavimo jai dienos, taikomas pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucijos sprendimas.

5.  Jei bendras sprendimas nepriimamas per keturis mėnesius, nes nesutariama dėl bet kuriam pertvarkytinos grupės subjektui individualiai taikytino 45f straipsnyje nurodyto reikalavimo lygio, sprendimą priima to subjekto pertvarkymo institucija, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

   a) tinkamai atsižvelgta į pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucijos raštu pareikštą nuomonę ir išlygas ir
   b) tinkamai atsižvelgta į grupės lygmens pertvarkymo institucijos raštu pareikštą nuomonę ir išlygas, tuo atveju, kai grupės lygmens pertvarkymo institucija nėra ir pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucija.

Jei, pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui, pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucija arba grupės lygmens pertvarkymo institucija klausimą yra perdavusi EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnį, individualiai už patronuojamąsias įmones atsakingos pertvarkymo institucijos atideda savo sprendimų priėmimą ir laukia sprendimo, kurį EBI gali priimti pagal to reglamento 19 straipsnio 3 dalį, bei priima sprendimus vadovaudamosi EBI sprendimu. EBI sprendime atsižvelgiama į pirmos pastraipos a ▌ ir b punktus.

Keturių mėnesių laikotarpis laikomas taikinimo laikotarpiu, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1093/2010. EBI sprendimą priima per vieną mėnesį.

Pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui arba priėmus bendrą sprendimą klausimas EBI neperduodamas.

Pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucija arba grupės lygmens pertvarkymo institucija neperduoda klausimo spręsti EBI, kuri vykdytų privalomą tarpininkavimą, jei patronuojamosios įmonės pertvarkymo institucijos nustatytas lygis:

   a) yra ne didesnis kaip 2 % bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, laikantis 45e straipsnyje nurodyto reikalavimo, ir
   b) atitinka 45c straipsnio 7 dalį.

Jei EBI nepriima sprendimo per vieną mėnesį, taikomi patronuojamųjų įmonių pertvarkymo institucijų sprendimai.

Bendras sprendimas ir bet kurie sprendimai, priimti nesant bendro sprendimo, reguliariai peržiūrimi ir, kai aktualu, atnaujinami.

6.  Jei bendras sprendimas nepriimamas per keturis mėnesius, nes nesutariama dėl konsoliduoto reikalavimo lygio pertvarkytinos grupės atžvilgiu ir pertvarkytinos grupės subjektams individualiai taikytino reikalavimo lygio, taikomos šios nuostatos:

   a) sprendimas dėl pertvarkytinos grupės patronuojamosioms įmonėms individualiai taikytino reikalavimo lygio priimamas pagal 5 dalį;
   b) sprendimas dėl konsoliduoto reikalavimo ▌lygio pertvarkytinos grupės atžvilgiu priimamas pagal 4 dalį.

7.  1 dalyje nurodytas bendras sprendimas ir, jo nesant, 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų pertvarkymo institucijų priimti sprendimai atitinkamoms pertvarkymo institucijoms yra privalomi.

Bendras sprendimas ir bet kurie sprendimai, priimti nesant bendro sprendimo, reguliariai peržiūrimi ir, kai aktualu, atnaujinami.

8.  Pertvarkymo institucijos, derindamos savo veiksmus su kompetentingomis institucijomis, reikalauja ir tikrina, kad subjektai vykdytų 45 straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą, ir bet kokius sprendimus vadovaudamosi šiuo straipsniu priima lygiagrečiai su pertvarkymo planų rengimo ir priežiūros veiksmais.

45i straipsnis

Priežiūros ataskaitų teikimas ir viešas reikalavimo atskleidimas

1.  1 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, kuriems taikomas 45 straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas, savo kompetentingoms ir pertvarkymo institucijoms teikia ataskaitas apie ▌:

   a) nuosavų lėšų, kurios, kai taikytina, tenkina šios direktyvos 45f straipsnio 2 dalies b punkto sąlygas, ir tinkamų įsipareigojimų sumas ir tų sumų išraišką pagal šios direktyvos 45 straipsnio 2 dalį, pritaikius bet kokius taikytinus atskaitymus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72e–72j straipsnius;
   b) kitų įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, sumas;
   c) a ir b punktuose nurodytų elementų atžvilgiu pateikiant duomenis apie:
   i) jų sudėtį, įskaitant jų terminų struktūrą,
   ii) jų prioritetą įprastinės bankroto procedūros atveju, ir
   iii) tai, ar juos reglamentuoja trečiosios valstybės įstatymai ir, jei taip, kurios trečiosios valstybės įstatymai, ir ar jie apima sutartines sąlygas, nurodytas šios direktyvos 55 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 52 straipsnio 1 dalies p ir q punktuose bei 63 straipsnio n ir o punktuose.

Šios dalies pirmos pastraipos b punkte nurodyta pareiga pranešti apie kitų įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, sumas netaikoma subjektams, kurių turimos nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų sumos, apskaičiuotos pagal šios dalies pirmos pastraipos a punktą, tos informacijos pateikimo dieną sudaro bent 150 % 45 straipsnio 1 dalyje nurodyto reikalavimo.

2.  1 dalyje nurodyti subjektai ataskaitas teikia taip:

   a) 1 dalies a punkte nurodytą informaciją pateikia bent kartą per pusę metų ir
   b) 1 dalies b ir c punktuose nurodytą informaciją pateikia bent kartą per metus.

Tačiau kompetentingos institucijos arba pertvarkymo institucijos prašymu 1 dalyje nurodyti subjektai 1 dalyje nurodytą informaciją pateikia dažniau.

3.  1 dalyje nurodyti subjektai bent kartą per metus viešai paskelbia šią informaciją:

   a) nuosavų lėšų, kurios, kai taikytina, tenkina 45f ▌straipsnio 2 dalies b punkto sąlygas, ir tinkamų įsipareigojimų sumas;
   b) a punkte nurodytų elementų sudėtį, įskaitant jų terminų struktūrą ir prioritetą įprastinės bankroto procedūros atveju;
   c) 45e arba 45f straipsnyje nurodytą taikytiną reikalavimą, išreikštą pagal 45 straipsnio 2 dalį.

4.  Šio straipsnio 1 ir 3 dalys netaikomos subjektams, kurių pertvarkymo plane nustatyta, kad subjektas turi būti likviduojamas pagal įprastinę bankroto procedūrą.

5.  EBI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustato vienodus informacijos teikimo šablonus, tokių šablonų naudojimo instrukcijas ir metodiką, informacijos teikimo dažnumą ir datas, apibrėžtis bei IT sprendimus, ▌ naudotinus teikiant 1 ▌ir 2 dalyse nurodytas priežiūros ataskaitas.

Tokiuose techninių įgyvendinimo standartų projektuose nustatomas standartizuotas informacijos apie 1 dalies c punkte nurodytų elementų prioritetą, taikytiną nacionalinėse bankroto procedūrose kiekvienoje valstybėje narėje, teikimo būdas.

Įstaigų arba subjektų, nurodytų šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, kuriems taikomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a ir 92b straipsniai, atveju tokie techninių įgyvendinimo standartų projektai, kai tikslinga, suderinami su techniniais įgyvendinimo standartais, priimtais laikantis to reglamento 430 straipsnio.

EBI tuos techninius įgyvendinimo standartus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

6.  EBI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose tiksliai apibrėžiama vienoda informacijos atskleidimo forma, periodiškumas ir susiję nurodymai, kurių laikantis turi būti atskleidžiama pagal 3 dalį reikalaujama informacija.

Nustačius tokią vienodą informacijos atskleidimo formatą užtikrinamas pakankamai išsamios ir palyginamos informacijos pateikimas, kad būtų galima įvertinti 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų rizikos modelius ir tai, kokiu mastu jie vykdo 45e arba 45f straipsnyje nurodytą taikytiną reikalavimą. Kai tikslinga, informacija pateikiama lentelėse.

Įstaigų arba subjektų, nurodytų šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, kuriems taikomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a ir 92b straipsniai, atveju tokie techninių įgyvendinimo standartų projektai, kai tikslinga, suderinami su techniniais įgyvendinimo standartais, priimtais laikantis to reglamento 434a straipsnio.

EBI tuos techninius įgyvendinimo standartus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

7.  Jei buvo įgyvendinti pertvarkymo veiksmai arba pasinaudota 59 straipsnyje nurodytais nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais, 3 dalyje nurodyti viešo informacijos atskleidimo reikalavimai taikomi nuo 45m straipsnyje nurodytos datos, iki kurios turi būti užtikrinta, kad vykdomi 45e arba 45f straipsnyje nustatyti reikalavimai.

45j straipsnis

Pranešimų teikimas EBI

1.  Pertvarkymo institucijos ▌ informuoja EBI apie minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą, nustatytą kiekvienam jų jurisdikcijai priklausančiam subjektui pagal 45e arba 45f straipsnį.

2.  EBI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustato vienodus informacijos teikimo šablonus, tų šablonų naudojimo instrukcijas ir metodiką, informacijos teikimo dažnumą ir datas, apibrėžtis bei IT sprendimus, naudotinus pertvarkymo institucijoms, derinant savo veiksmus su kompetentingomis institucijomis, nustatant ir perduodant informaciją EBI 1 dalies tikslais.

EBI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ...[12 mėnesių po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

45k straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo pažeidimai

1.  Visus atvejus, kai pažeidžiamas 45e arba 45f straipsnyje nurodytas minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas, atitinkamos institucijos sprendžia remdamosi bent vienu iš šių būdų:

   a) naudodamosi įgaliojimais įveikti ar šalinti sėkmingo pertvarkymo kliūtis pagal 17 ir 18 straipsnius;
   b) naudodamosi įgaliojimais, nurodytais 16a straipsnyje;
   c) naudodamosi Direktyvos 2013/36/EB 104 straipsnyje nurodytomis priemonėmis;
   d) naudodamosi ankstyvosios intervencijos priemonėmis pagal 27 straipsnį;
   e) naudodamosi administracinėmis sankcijomis ir kitomis administracinėmis priemonėmis pagal 110 ir 111 straipsnius.

Atitinkamos institucijos taip pat gali pagal 32, 32a arba 33 straipsnį, priklausomai nuo konkretaus atvejo, atlikti įvertinimą, ar įstaiga arba subjektas, nurodytas 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, žlunga arba galėtų žlugti.

2.  Pertvarkymo institucijos ir kompetentingos institucijos tarpusavyje konsultuojasi, kai naudojasi 1 dalyje ▌ nurodytais savo atitinkamais įgaliojimais.

45l straipsnis

Ataskaitos

1.  EBI, bendradarbiaudama su kompetentingomis institucijomis ir pertvarkymo institucijomis, kasmet pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje įvertinama bent ▌:

   a) kaip pagal 45e arba 45f straipsnį nustatytas nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas buvo įgyvendinamas nacionaliniu lygmeniu, visų pirma, ar buvo valstybių narių panašiems subjektams nustatytų lygių skirtumų;
   b) kaip pertvarkymo institucijos naudojosi 45b straipsnio 4, 5 ir 7 dalyse nurodytais įgaliojimais ▌ ir ar buvo skirtumų tarp to, kaip šiais įgaliojimais naudotasi skirtingose valstybėse narėse;
   c) įstaigų ir subjektų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų agreguotas lygis ir sudėtis, per atitinkamą laikotarpį išleistų priemonių sumos ir taikomų reikalavimų vykdymui užtikrinti būtinos papildomos sumos.

2.  Be metinės ataskaitos, numatytos 1 dalyje, EBI kas trejus metus pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje įvertina:

   a) minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo ir bet kokių pasiūlytų suderintų to minimalaus reikalavimo lygių poveikį:
   i) finansų rinkoms apskritai ir neužtikrintos skolos ir išvestinių finansinių priemonių rinkoms konkrečiai;
   ii) įstaigų verslo modeliams ir balansų struktūroms, visų pirma įstaigų finansavimo pobūdžiui ir finansavimo strategijai, taip pat grupių teisinei ir veiklos struktūrai;
   iii) įstaigų pelningumui, visų pirma jų finansavimo sąnaudoms;
   iv) subjektų, kuriems netaikoma rizikos ribojimu pagrįsta priežiūra, pozicijų migracijai;
   v) finansinėms inovacijoms;
   vi) ▌ nuosavų lėšų priemonių ir subordinuotųjų tinkamų priemonių vyravimui ir jų pobūdžiui bei paklausai;
   vii) įstaigų ar subjektų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, veiksmams prisiimant riziką;
   viii) įstaigų ar subjektų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, turto suvaržymų lygiui;
   ix) įstaigų ar subjektų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, veiksmams siekiant vykdyti minimalius reikalavimus, visų pirma minimalių reikalavimų vykdymo mažinant įsiskolinimą turtu, teikiant ilgalaikes skolas ir pritraukiant kapitalą mastui, ir
   x) kredito įstaigų skolinimo lygiui, ypač daug dėmesio skiriant skolinimui labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, vietos bei regioninei valdžiai ir viešojo sektoriaus subjektams, ir prekybos finansavimui, įskaitant skolinimą pagal oficialias eksporto kredito draudimo sistemas;
   b) minimalių reikalavimų sąveiką su nuosavų lėšų reikalavimais, sverto koeficientu ir likvidumo reikalavimais, nustatytais Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES;
   c) įstaigų ar subjektų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, pajėgumą savarankiškai pritraukti kapitalą arba finansavimą iš rinkų siekiant tenkinti pasiūlytus suderintus minimalius reikalavimus.

3.  1 dalyje nurodyta ataskaita ▌pateikiama Komisijai ne vėliau kaip kalendorinių metų, einančių po paskutinių metų, ▌ už kuriuos pateikiama ataskaita, rugsėjo 30 d. Pirma ataskaita Komisijai pateikiama ne vėliau kaip ... [metų, einančių po šios direktyvos taikymo pradžios datos, rugsėjo 30 d.].

2 dalyje nurodyta ataskaita apima trejų kalendorinių metų laikotarpį ir pateikiama Komisijai ne vėliau kaip kalendorinių metų, einančių po paskutinių metų, už kuriuos pateikiama ataskaita, gruodžio 31 d. Pirma ataskaita pateikiama Komisijai ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

45m straipsnis

Pereinamojo laikotarpio ir laikotarpio po pertvarkymo priemonės

1.  Nukrypstant nuo 45 straipsnio 1 dalies, pertvarkymo institucijos nustato tinkamus pereinamuosius laikotarpius, per kuriuos įstaigos ar 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodyti subjektai turi užtikrinti atitinkamai 45e arba 45f straipsnyje nustatytų reikalavimų arba reikalavimų, atsirandančių dėl 45b straipsnio 4, 5 arba 7 dalies taikymo, vykdymą.

Terminas įstaigoms ir subjektams pradėti laikytis 45e arba 45f straipsnyje nustatytų reikalavimų arba reikalavimų, atsirandančių dėl 45b straipsnio 4, 5 arba 7 dalies taikymo, yra 2024 m. sausio 1 d.

Pertvarkymo institucija nustato tarpinius tikslinius atitinkamai 45e arba 45f straipsniuose nustatytų reikalavimų arba reikalavimų, atsirandančių dėl 45b straipsnio 4, 5 arba 7 dalies taikymo, lygius, kuriuos įstaiga ar 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytas subjektas turi vykdyti 2022 m. sausio 1 d. Paprastai, nustatant tarpinius tikslinius lygius užtikrinamas linijinis nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų, skirtų reikalavimui vykdyti, formavimas.

Kai tai tinkamai pagrįsta ir tikslinga, pertvarkymo institucija gali nustatyti ilgesnį pereinamąjį laikotarpį, kuris baigiasi po 2024 m. sausio 1 d., remdamasi 7 dalyje nurodytais kriterijais, atsižvelgiant į:

   a) subjekto finansinės būklės raidą;
   b) galimybę, kad subjektas per pagrįstą laikotarpį galės užtikrinti 45e arba 45f straipsnyje nustatytų reikalavimų arba reikalavimo, atsirandančio dėl 45b straipsnio 4, 5 arba 7 dalies taikymo, vykdymą, ir
   c) tai, ar subjektas yra pajėgus pakeisti įsipareigojimus, kurie nebetenkina tinkamumo arba terminų kriterijų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b ir 72c straipsniuose ir šios direktyvos 45b straipsnyje arba 45f straipsnio 2 dalyje, o jei ne – tai, ar tas nepajėgumas nėra išskirtinio pobūdžio ir ar jo nelemia rinkos masto sutrikdymas.

2.  Terminas pertvarkytiniems subjektams pradėti laikytis 45c straipsnio 5 arba 6 dalyje nurodytų reikalavimų minimalaus lygio vykdymas yra 2022 m. sausio 1 d.

3.  Minimalūs 45c straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytų reikalavimų lygiai netaikomi dvejų metų laikotarpiu po tos dienos:

   a) kurią pertvarkymo institucija pradėjo taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, arba
   b) kurią pertvarkytinas subjektas ėmė taikyti alternatyvią privačiojo sektoriaus priemonę, kaip nurodyta 32 straipsnio 1 dalies b punkte, kurią taikant kapitalo priemonės ir kiti įsipareigojimai buvo nurašyti arba konvertuoti į bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemones, arba kurią buvo pasinaudota nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais pagal 59 straipsnį to pertvarkytino subjekto atžvilgiu, siekiant rekapitalizuoti pertvarkytiną subjektą netaikant pertvarkymo priemonių.

4.  45b straipsnio 4 ir 7 dalyse, taip pat, kai taikoma, 45c straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodyti reikalavimai netaikomi trejų metų laikotarpiu po tos dienos, kurią pertvarkytinas subjektas arba grupė, kuriai priklauso pertvarkytinas subjektas, buvo nustatyti kaip esantys G-SII, arba pertvarkytinas subjektas atsiduria 45c straipsnio 5 arba 6 dalyje nurodytoje situacijoje.

5.  Nukrypstant nuo 45 straipsnio 1 dalies, pertvarkymo institucijos nustato atitinkamą pereinamąjį laikotarpį, per kurį įstaigos ar 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodyti subjektai, kurioms (-iems) buvo taikomos pertvarkymo priemonės arba nurašymo ar konvertavimo įgaliojimai pagal 59 straipsnį, turi užtikrinti atitinkamai 45e arba 45f straipsnyje nustatytų reikalavimų arba reikalavimo, atsirandančio dėl 45b straipsnio 4, 5 arba 7 dalies taikymo, vykdymą.

6.  1–5 dalių tikslais pertvarkymo institucijos įstaigai ar 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytam subjektui praneša apie planuojamą minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą kiekvienam pereinamojo laikotarpio 12 mėnesių laikotarpiui, siekiant palengvinti laipsnišką nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumų suformavimą. Pereinamojo laikotarpio pabaigoje minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas turi būti lygus atitinkamai pagal 45b straipsnio 4, 5 arba 7 dalį, 45c straipsnio 5 arba 6 dalį, 45e arba 45f straipsnį nustatytai sumai.

7.  Nustatydamos pereinamuosius laikotarpius, pertvarkymo institucijos atsižvelgia į:

   a) indėlių vyravimą ir skolos priemonių nebuvimą finansavimo modelyje;
   b) prieigą prie tinkamų įsipareigojimų kapitalo rinkų;
   c) mastą, kuriuo pertvarkytinas subjektas pasikliauna bendru 1 lygio nuosavu kapitalu siekiant vykdyti 45e straipsnyje nurodytą reikalavimą.

8.  Atsižvelgiant į 1 dalį, pertvarkymo institucijoms nekliudoma vėliau peržiūrėti pereinamąjį laikotarpį arba bet kokį planuojamą minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą, apie kurį pranešta pagal 6 dalį.“;

"

18)  46 straipsnyje žodžiai „tinkami įsipareigojimai“ pakeičiami žodžiais „įsipareigojimai, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles;

19)  47 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje žodžiai „tinkamus įsipareigojimus“ pakeičiami žodžiais „įsipareigojimus, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė“;

20)  48 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies e punktas pakeičiamas taip:"

„e) jei ir tik tuomet, jei bendras akcijų ar kitų nuosavybės priemonių, atitinkamų kapitalo priemonių ir įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, sumažinimas pagal šios dalies a–d punktus yra mažesnis už 47 straipsnio 3 dalies b ir c punktuose nurodytų sumų sumą, institucijos pagal reikalavimų tenkinimo eiliškumą taikant įprastinę bankroto procedūrą, įskaitant 108 straipsnyje numatytą indėlių grąžinimo eiliškumą, laikydamosi 44 straipsnio, tiek, kiek reikalaujama, sumažina likusių įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, įskaitant 108 straipsnio 3 dalyje nurodytas skolos priemones, pagrindinę sumą arba su jais susijusią negrąžintą mokėtiną sumą, kartu atlikdamos nurašymą pagal šios dalies a–d punktus, kad būtų pasiekta 47 straipsnio 3 dalies b ir c punktuose nurodytų sumų suma.“;

"

b)  2 dalyje žodžiai „tinkami įsipareigojimai“ pakeičiami žodžiais „įsipareigojimai, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles;

c)  papildoma šia dalimi:"

„7. Valstybės narės užtikrina, kad 1 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a–d punktuose nurodytų subjektų atveju visiems reikalavimams, atsirandantiems dėl nuosavų lėšų priemonių, pagal įprastines bankroto procedūras reglamentuojančius nacionalinės teisės aktus būtų suteikiamas mažesnis prioritetas nei bet kokiems reikalavimams, atsirandantiems ne dėl nuosavų lėšų priemonių.

Taikant pirmą pastraipą, jeigu priemonė tik iš dalies pripažįstama nuosavų lėšų priemone, visa priemonė laikoma reikalavimu, atsirandančiu dėl nuosavų lėšų priemonės ir jai suteikiamas mažesnis prioritetas nei bet kokiems reikalavimams, atsirandantiems ne dėl nuosavų lėšų priemonių.“;

"

21)  55 straipsnis pakeičiamas taip:"

„55 straipsnis

Gelbėjimo privačiomis lėšomis sutartinis pripažinimas

1.  Valstybės narės reikalauja, kad įstaigos ir 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodyti subjektai įtrauktų sutartinę sąlygą, pagal kurią kreditorius arba susitarimo ar priemonės, kuriais sukuriamas įsipareigojimas, šalis pripažįsta, kad įsipareigojimui gali būti taikomi nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai, ir sutinka, kad jam būtų privalomai taikomas pagrindinės sumos arba negrąžintos mokėtinos sumos sumažinimas, konvertavimas arba panaikinimas, kai naudodamasi tais įgaliojimais šiuos veiksmus atlieka pertvarkymo institucija, su sąlyga, kad tas įsipareigojimas atitinka visas šias sąlygas:

   a) įsipareigojimui netaikoma išimtis pagal 44 straipsnio 2 dalį;
   b) įsipareigojimas nėra 108 straipsnio a punkte nurodytas indėlis;
   c) įsipareigojimą reglamentuoja trečiosios valstybės teisė ir
   d) įsipareigojimas yra išleistas arba prisiimtas po tos dienos, kurią valstybė narė pradeda taikyti šio skirsnio nuostatų perkėlimui į nacionalinę teisę priimtas nuostatas.

Pertvarkymo institucijos gali nuspręsti, kad šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta prievolė netaikoma įstaigoms arba subjektams, kurių atveju reikalavimas pagal 45 straipsnio 1 dalį yra lygus nuostolių padengimo sumai, nustatytai pagal 45c straipsnio 2 dalies a punktą, jei skaičiuojant tą reikalavimą nėra atsižvelgiama į įsipareigojimus, kurie tenkina pirmoje pastraipoje nurodytas sąlygas ir kurie neapima toje pastraipoje nurodytos sutartinės sąlygos.

Pirma pastraipa netaikoma, kai valstybės narės pertvarkymo institucija nustato, kad pirmoje pastraipoje nurodytiems įsipareigojimams arba priemonėms pagal trečiosios valstybės teisę arba privalomą susitarimą, sudarytą su ta trečiąja valstybe, valstybės narės pertvarkymo institucija gali taikyti nurašymo ir konvertavimo įgaliojimus.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai įstaiga ar 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytas subjektas nustato, kad teisiškai arba kitu atžvilgiu neįmanoma į atitinkamą įsipareigojimą reglamentuojančias sutartines nuostatas įtraukti pagal 1 dalį reikalaujamos sąlygos, tokia įstaiga arba subjektas praneša savo nustatymo rezultatus, įskaitant klasės, kuriai priskiriamas atitinkamas įsipareigojimas, pavadinimą ir tokio nustatymo pagrindimą, pertvarkymo institucijai. Ta įstaiga arba subjektas pateikia pertvarkymo institucijai visą informaciją, kurios pertvarkymo institucija, gavusi pranešimą, paprašo per pagrįstą laikotarpį, kad pertvarkymo institucija įvertintų tokio pranešimo poveikį tos įstaigos arba subjekto sėkmingam pertvarkymui.

Valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, kai pateikiamas pranešimas pagal šios dalies pirmą pastraipą, prievolė į sutartines nuostatas įtraukti pagal 1 dalį reikalaujamą sąlygą būtų automatiškai sustabdyta nuo to momento, kai pertvarkymo institucija gauna pranešimą.

Jeigu pertvarkymo institucija padaro išvadą, kad teisiškai arba kitu atžvilgiu nėra neįmanoma į sutartines nuostatas įtraukti pagal 1 dalį reikalaujamos sąlygos, atsižvelgdama į būtinybę užtikrinti sėkmingą įstaigos arba subjekto pertvarkymą, ji reikalauja, kad per pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo pagal pirmą pastraipą gavimo tokia sutartinė sąlyga būtų įtraukta. Pertvarkymo institucija gali papildomai reikalauti, kad įstaiga arba subjektas iš dalies pakeistų savo praktiką, susijusią su išimties dėl gelbėjimo privačiomis lėšomis sutartinio pripažinimo taikymo.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti įsipareigojimai neapima ▌ papildomų 1 lygio priemonių, 2 lygio priemonių ir skolos priemonių, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies 48 punkto ii papunktyje, kai tos priemonės yra neužtikrinti įsipareigojimai. Be to, šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti įsipareigojimai yra pirmesnės eilės įsipareigojimų, nurodytų 108 straipsnio 2 dalies a, b, c punktuose ir 108 straipsnio 3 dalyje, atžvilgiu.

Jei pertvarkymo institucija, pagal 15 ir 16 straipsnius vertindama įstaigos ar 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodyto subjekto sėkmingo pertvarkymo galimybę arba bet kuriuo kitu metu, nustato, kad kurioje nors įsipareigojimų klasėje, apimančioje tinkamus įsipareigojimus, įsipareigojimų, kurių atveju laikantis šios dalies pirmos pastraipos 1 dalyje nurodyta sutartinė sąlyga neįtraukta, kartu su įsipareigojimais, kuriems gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė pagal 44 straipsnio 2 dalį netaikoma arba tikėtina, kad ji jiems nebus taikoma pagal 44 straipsnio 3 dalį, bendra suma sudaro daugiau nei 10 % tos klasės, ji nedelsdama įvertina to konkretaus fakto poveikį sėkmingam tos įstaigos ar subjekto pertvarkymui, įskaitant poveikį sėkmingam pertvarkymui, atsirandantį dėl rizikos pažeisti 73 straipsnyje numatytas kreditorių apsaugos priemones, kai tinkamiems įsipareigojimams taikomi nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai.

Jei pertvarkymo institucija, remdamasi šios dalies penktoje pastraipoje nurodytu vertinimu, padaro išvadą, kad įsipareigojimai, kurių atveju laikantis šios dalies pirmos pastraipos 1 dalyje reikalaujama sutartinė sąlyga neįtraukta, sukuria esminę sėkmingo pertvarkymo kliūtį, ji atitinkamai taiko 17 straipsnyje nustatytus įgaliojimus, kad pašalintų tą sėkmingo pertvarkymo kliūtį.

Į įsipareigojimus, kurių atveju įstaiga arba 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytas subjektas į sutartines nuostatas neįtraukia pagal šio straipsnio 1 dalį reikalaujamos sąlygos arba kurių atveju laikantis šios dalies tas reikalavimas nėra taikomas, nėra atsižvelgiama skaičiuojant minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad pertvarkymo institucijos galėtų reikalauti, kad įstaigos ir 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodyti subjektai institucijoms pateiktų teisinę nuomonę, susijusią su šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sutartinės sąlygos teisiniu vykdytinumu ir veiksmingumu.

4.  Jei į sutartines nuostatas, taikomas atitinkamam įsipareigojimui, įstaiga ar 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytas subjektas neįtraukia pagal šio straipsnio 1 dalį ▌ reikalaujamos sutartinės sąlygos, dėl to ▌ pertvarkymo institucijai nėra užkertamas kelias to įsipareigojimo atžvilgiu pasinaudoti nurašymo ir konvertavimo įgaliojimais.

5.  EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau nustato įsipareigojimų, kuriems taikoma išimtis pagal 1 dalį, sąrašą ir toje dalyje reikalaujamos sutartinės sąlygos turinį, atsižvelgdama į įvairius įstaigų verslo modelius.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2015 m. liepos 3 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

6.  EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau nurodo:

   a) sąlygas, kuriomis įstaigai ar 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytam subjektui teisiškai ▌ arba kitu atžvilgiu būtų neįmanoma tam tikrų įsipareigojimų kategorijų atžvilgiu įtraukti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sutartinę sąlygą ▌;
   b) sąlygas, kuriomis pertvarkymo institucija pagal 2 dalies trečią pastraipą gali reikalauti tą sutartinę sąlygą įtraukti;
   c) pagrįstą laikotarpį, per kurį pertvarkymo institucija pagal 2 dalies trečią pastraipą gali reikalauti tą sutartinę sąlygą įtraukti.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [vieni metai nuo šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

7.  Pertvarkymo institucija, kai, jos nuomone, tai yra būtina, nurodo įsipareigojimų kategorijas, kurių atžvilgiu įstaiga ar subjektas, nurodytas 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte, gali nustatyti, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sutartinę sąlygą yra teisiškai arba kitu atžvilgiu neįmanoma įtraukti, remiantis sąlygomis, kurios išsamiau nurodytos taikant 6 dalį.

8.  EBI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustato vienodą formatą ir šablonus, naudotinus teikiant pranešimą pertvarkymo institucijoms 2 dalies tikslais.

Tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus EBI pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnyje nustatyta tvarka.“;

"

22)  IV antraštinės dalies V skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:"

„Kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymas arba konvertavimas“;

"

23)  59 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  antraštė pakeičiama taip:"

„Atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo reikalavimas“;

"

b)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo įgaliojimais gali būti naudojamasi:

   a) nepriklausomai nuo pertvarkymo veiksmo arba
   b) kartu su pertvarkymo veiksmu, kai tenkinamos 32, 32a arba 33 straipsnyje nustatytos pertvarkymo sąlygos.

Kai pertvarkytinas subjektas atitinkamas kapitalo priemones ir tinkamus įsipareigojimus perka netiesiogiai per kitus subjektus toje pačioje pertvarkytinoje grupėje, tų atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo įgaliojimais naudojamasi kartu tais pačiais įgaliojimais pasinaudojant atitinkamo subjekto patronuojančiosios įmonės ar kitų patronuojančiųjų įmonių, kurios nėra pertvarkytini subjektai, lygmeniu, kad nuostoliai būtų veiksmingai perkelti pertvarkytinam subjektui ir tas pertvarkytinas subjektas atitinkamą subjektą rekapitalizuotų.

Pasinaudojus atitinkamų kapitalo priemonių arba tinkamų įsipareigojimų nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais atskirai nuo pertvarkymo veiksmų, atliekamas 74 straipsnyje numatytas vertinimas ir taikomas 75 straipsnis.“;

"

c)  įterpiamos šios dalys:"

„1a. Pasinaudoti tinkamų įsipareigojimų nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais atskirai nuo pertvarkymo veiksmų galima, tik kai tai susiję su tinkamais įsipareigojimais, kurie tenkina šios direktyvos 45f straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas sąlygas, išskyrus sąlygą, susijusią su likusiu įsipareigojimų terminu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72c straipsnio 1 dalyje.

Kai naudojamasi tais įgaliojimais, valstybės narės užtikrina, kad nurašymas arba konvertavimas būtų vykdomas pagal principą, nurodytą 34 straipsnio 1 dalies g punkte.

1b.  Kai pertvarkymo veiksmų imamasi pertvarkytino subjekto atžvilgiu arba, išskirtinėmis aplinkybėmis nukrypstant nuo pertvarkymo plano, subjekto, kuris nėra pertvarkytinas subjektas, atžvilgiu, suma, kuri pagal 60 straipsnio 1 dalį yra sumažinama, nurašoma arba konvertuojama tokio subjekto lygmeniu, įskaitoma apskaičiuojant sumą pagal 37 straipsnio 10 dalyje ir 44 straipsnio 5 dalies a punkte arba 44 straipsnio 8 dalyje nustatytas ribas, kurios taikomos atitinkamam subjektui.“;

"

d)  2 dalyje žodžiai „kapitalo priemones“ pakeičiami žodžiais „kapitalo priemones ir tinkamus įsipareigojimus, kaip nurodyta 1a dalyje“;

e)  3 dalies įžanginė dalis ir a bei b punktai pakeičiami taip:"

„3. Valstybės narės reikalauja, kad pertvarkymo institucijos pagal 60 straipsnį nedelsdamos pasinaudotų nurašymo arba konvertavimo įgaliojimais įstaigos ar 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodyto subjekto išleistų atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų, kaip nurodyta 1a dalyje, atžvilgiu, kai egzistuoja viena arba daugiau šių aplinkybių:

   a) kai buvo nustatyta, kad prieš imantis bet kokio pertvarkymo veiksmo buvo tenkinamos 32, 32a arba 33 straipsnyje nurodytos pertvarkymo sąlygos, arba
   b) atitinkama institucija nustato, kad įstaiga ar 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytas subjektas nebebus gyvybingi, nebent atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų, kaip nurodyta 1a dalyje, atžvilgiu bus pasinaudota tais įgaliojimais;“;

"

f)  4 ir 10 dalyse žodžiai „kapitalo priemonės“ pakeičiami žodžiais „ kapitalo priemonės arba tinkami įsipareigojimai, kaip nurodyta 1a dalyje“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles;

24)  60 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  antraštė pakeičiama taip:"

„Nuostatos, susijusios su atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymu arba konvertavimu“;

"

b)  1 dalis papildoma šiuo punktu:"

„d) 59 straipsnio 1a dalyje nurodytų tinkamų įsipareigojimų pagrindinė suma būtų nurašyta arba konvertuota į bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemones, arba būtų atlikti abu veiksmai tiek, kiek reikia norint pasiekti 31 straipsnyje nustatytus pertvarkymo tikslus, arba iki atitinkamų tinkamų įsipareigojimų galimybių, priklausomai nuo to, kuri suma yra mažesnė.“;

"

c)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Kai atitinkamos kapitalo priemonės arba tinkamo įsipareigojimo, kaip nurodyta 59 straipsnio 1a dalyje, pagrindinė suma nurašoma:

   a) tos pagrindinės sumos sumažinimas yra nuolatinis, taikant kapitalo atkūrimą pagal 46 straipsnio 3 dalyje numatytą kompensavimo mechanizmą;
   b) atitinkamos kapitalo priemonės arba tinkamo įsipareigojimo, kaip nurodyta 59 straipsnio 1a dalyje, turėtojui nebelieka jokių įsipareigojimų tos nurašytos priemonės sumos atžvilgiu arba susijusių su ja, išskyrus bet kokius jau sukauptus įsipareigojimus ir bet kokią galimą atsakomybę už žalą apskundus pasinaudojimo nurašymo įgaliojimais teisėtumą;
   c) atitinkamų kapitalo priemonių arba įsipareigojimų, kaip nurodyta 59 straipsnio 1a dalyje, turėtojui neišmokama jokia kita kompensacija, išskyrus kompensaciją pagal šio straipsnio 3 dalį.“;

"

d)  3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įvadinė dalis pakeičiamas taip:"

„Siekiant atlikti atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų, kaip nurodyta 59 straipsnio 1a dalyje, konvertavimą pagal šio straipsnio 1 dalies b, c ir d punktus, pertvarkymo institucijos gali reikalauti, kad įstaigos ir 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodyti subjektai atitinkamų kapitalo priemonių ir tokių tinkamų įsipareigojimų turėtojams išleistų bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemones. Atitinkamos kapitalo priemonės ir tokie įsipareigojimai gali būti konvertuoti tik tais atvejais, kai tenkinamos šios sąlygos:“;

"

ii)  d punkte žodžiai „kiekvienos atitinkamos kapitalo priemonės atžvilgiu“ pakeičiami žodžiais „kiekvienos atitinkamos kapitalo priemonės arba kiekvieno tinkamo įsipareigojimo, kaip nurodyta 59 straipsnio 1a dalyje, atžvilgiu“;

25)  61 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:"

„Jei atitinkamos kapitalo priemonės arba tinkami įsipareigojimai, kaip nurodyta šios direktyvos 59 straipsnio 1a dalyje, pripažįstami siekiant vykdyti šios direktyvos 45f straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą, už šios direktyvos 59 straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių nustatymą atsakinga institucija yra valstybės narės, kurioje įstaigai arba šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytam subjektui išduotas veiklos leidimas pagal Direktyvos 2013/36/ES III antraštinę dalį, atitinkama institucija.“;

"

26)  62 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„Valstybės narės užtikrina, kad, prieš nustatydama 59 straipsnio 3 dalies b, c, d arba e punkte nurodytą aplinkybę patronuojamosios įmonės, išleidusios atitinkamas kapitalo priemones arba tinkamus įsipareigojimus, kaip nurodyta 59 straipsnio 1a dalyje, siekiant individualiai vykdyti 45f straipsnyje nurodytą reikalavimą, arba išleidusios atitinkamas kapitalo priemones, kurios pripažįstamos siekiant individualiai ar konsoliduotai vykdyti nuosavų lėšų reikalavimus, atžvilgiu, atitinkama institucija laikytųsi šių reikalavimų:

   a) svarstydama galimybę nustatyti aplinkybę pagal 59 straipsnio 3 dalies b, c, d arba e punktą, ji, pasikonsultavusi su atitinkamo pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucija, apie tą konsultavimąsi su pertvarkymo institucija per 24 valandas praneša:
   i) konsoliduotos priežiūros institucijai ir, jei tai kita institucija, – atitinkamai institucijai valstybėje narėje, kurioje įsikūrusi konsoliduotos priežiūros institucija;
   ii) kitų tos pačios pertvarkytinos grupės subjektų, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai pirko 45f straipsnio 2 dalyje nurodytus įsipareigojimus iš subjekto, kuriam taikoma 45f straipsnio 1 dalis, pertvarkymo institucijoms;
   b) svarstydama galimybę nustatyti aplinkybę pagal 59 straipsnio 3 dalies c punktą, ji apie tai nedelsdama praneša kompetentingai institucijai, atsakingai už kiekvieną įstaigą arba 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytą subjektą, išleidusius atitinkamas kapitalo priemones, kurių atžvilgiu turi būti pasinaudota nurašymo arba konvertavimo įgaliojimais, jei tas faktas būtų nustatytas, ir, jei tai kita institucija – atitinkamoms institucijoms valstybėse narėse, kuriose tos kompetentingos institucijos ir konsoliduotos priežiūros institucija yra įsikūrusios.“;

"

b)  4 dalies įvadinė dalis pakeičiama taip:"

„Jei pateiktas pranešimas pagal 1 dalį, tinkama institucija, pasikonsultavusi su institucijomis, kurioms pateiktas pranešimas pagal tos dalies a punkto i papunktį arba b punktą, įvertina:“;

"

27)  63 straipsnio 1 dalies e, f ir j punktuose žodžiai „tinkami įsipareigojimai“ pakeičiami žodžiais „įsipareigojimai, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles;

28)  66 straipsnio 4 dalyje žodžiai „tinkami įsipareigojimai“ pakeičiami žodžiais „įsipareigojimai, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė“;

29)  68 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  3 dalies įvadinė dalis pakeičiama taip:"

„Su sąlyga, kad toliau vykdomos esminės prievolės pagal sutartį, įskaitant mokėjimo ir pateikimo prievoles, ir toliau pateikiamas įkaitas, dėl krizių prevencijos priemonės, prievolės sustabdymo pagal 33a straipsnį arba krizių valdymo priemonės, įskaitant bet kurį įvykį, tiesiogiai susijusį su tokios priemonės taikymu, per se yra neleidžiama:“;

"

b)  5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Sustabdymas arba apribojimas pagal 33a, 69 arba 70 straipsnį nelaikomas sutartinio įsipareigojimo nevykdymu šio straipsnio 1 ir 3 dalių ir 71 straipsnio 1 dalies tikslais.“;

"

30)  69 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Sustabdymas pagal 1 dalį netaikomas mokėjimo ir pateikimo prievolėms, kurių turima:

   a) sistemoms ir sistemų valdytojams, paskirtiems pagal Direktyvą 98/26/EB;
   b) PSŠ, kurioms Sąjungoje suteiktas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 14 straipsnį, ir pagal to reglamento 25 straipsnį EVPRI pripažintoms trečiųjų valstybių ▌PSŠ;
   c) centriniams bankams.“;

"

b)  5 dalis papildoma šiomis pastraipomis:"

„Pertvarkymo institucijos tų įgaliojimų taikymo sritį nustato atsižvelgdamos į kiekvieno atvejo aplinkybes. Visų pirma, pertvarkymo institucijos atidžiai įvertina, ar tinkama sustabdymo įgaliojimus taikyti ir reikalavimus atitinkantiems indėliams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/49/ES 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte, ypač fizinių asmenų ir labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių turimiems apdraustiesiems indėliams.

Valstybės narės gali nustatyti, kad tais atvejais, kai įgaliojimai sustabdyti mokėjimo ar pateikimo įsipareigojimų vykdymą yra taikomi reikalavimus atitinkantiems indėliams, pertvarkymo institucijos užtikrina, kad indėlininkai turėtų galimybę iš tų indėlių paimti tinkamą dienai skirtą sumą.“;

"

31)  70 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Pertvarkymo institucijos šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įgaliojimų netaiko:

   a) sistemų arba sistemų valdytojų, paskirtų Direktyvos 98/26/EB tikslais, teisėms į užtikrinimo priemones;
   b) pagrindinėms sandorio šalims, kurioms Sąjungoje suteiktas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 14 straipsnį, ir trečiųjų valstybių pagrindinėms sandorio šalims, EVPRI pripažintoms pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnį, ir
   c) centriniams bankams, kiek tai susiję su turtu, kuris pertvarkomos įstaigos įkeistas kaip garantinė įmoka arba įkaitas.“;

"

32)  71 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Bet koks sustabdymas pagal 1 arba 2 dalį netaikomas:

   a) sistemoms ar sistemų valdytojams, paskirtiems Direktyvos 98/26/EB tikslais;
   b) pagrindinėms sandorio šalims, kurioms Sąjungoje suteiktas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 14 straipsnį, ir trečiųjų valstybių pagrindinėms sandorio šalims, EVPRI pripažintoms pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnį, arba
   c) centriniams bankams.“;

"

33)  įterpiamas šis straipsnis:"

„71a straipsnis

Apribojimų ar įsipareigojimų sustabdymo pertvarkymo atveju įgaliojimų sutartinis pripažinimas

1.  Valstybės narės reikalauja, kad įstaigos ir 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodyti subjektai į bet kurią jų sudaromą ir trečiosios valstybės teisės reglamentuojamą finansinę sutartį įtrauktų sąlygas, pagal kurias sutarties šalys pripažįsta, kad tokios finansinės sutarties atžvilgiu pertvarkymo institucija gali pasinaudoti įgaliojimais sustabdyti arba apriboti teises ir prievoles pagal 33a, 69, 70 ir 71 straipsnius, ir pripažįsta, kad joms privaloma laikytis 68 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

2.  Be to, valstybės narės gali reikalauti, kad Sąjungos patronuojančiosios įmonės užtikrintų, kad jų patronuojamosios įmonės trečiosiose valstybėse į 1 dalyje nurodytas finansines sutartis įtrauktų sąlygas, numatančias, kad pertvarkymo institucijos naudojimasis įgaliojimais sustabdyti arba apriboti Sąjungos patronuojančiosios įmonės teises ir prievoles, laikantis 1 dalies, nėra pagrįstas pagrindas tas sutartis anksčiau nutraukti, sustabdyti, pakeisti, jų atžvilgiu vykdyti užskaitą, pasinaudoti įskaitymo teisėmis arba užtikrinti teisių į užtikrinimo priemones įgyvendinimą.

Pirmoje pastraipoje numatytas reikalavimas gali būti taikomas trečiųjų valstybių patronuojamosioms įmonėms, kurios yra:

   a) kredito įstaigos;
   b) investicinės įmonės (arba kurios būtų investicinės įmonės, jei jų pagrindinė buveinė būtų atitinkamoje valstybėje narėje) arba
   c) finansų įstaigos.

3.  1 dalis taikoma visoms finansinėms sutartims, kuriomis:

   a) sukuriama nauja prievolė arba iš esmės keičiama esama prievolė įsigaliojus nuostatoms, nacionaliniu lygmeniu priimtoms šiam straipsniui perkelti į nacionalinę teisę;
   b) numatomas naudojimasis viena ar daugiau nutraukimo teisių arba teisėmis užtikrinti teisių į užtikrinimo priemones įgyvendinimą, kurioms būtų taikomas 33a, 68, 69, 70 arba 71 straipsnis, jei finansinė sutartis būtų reglamentuojama valstybės narės teisės aktais.

4.  Jei įstaiga ar subjektas neįtraukia pagal šio straipsnio 1 dalį reikalaujamos sutartinės sąlygos, tai neužkerta kelio pertvarkymo institucijai taikyti 33a, 68, 69, 70 arba 71 straipsnyje nurodytus įgaliojimus tos finansinės sutarties atžvilgiu.

5.  EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau nustato pagal 1 dalį reikalaujamos sąlygos turinį, atsižvelgdama į įvairius įstaigų ir subjektų verslo modelius.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.“;

"

34)  88 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„Su sąlyga, kad laikomasi 89 straipsnio, grupės lygmens pertvarkymo institucijos įsteigia pertvarkymo kolegijas, kad jos vykdytų 12, 13, 16, 18, 45–45h, 91 ir 92 straipsniuose nurodytas užduotis ir atitinkamais atvejais užtikrintų bendradarbiavimą ir koordinavimą su trečiųjų valstybių pertvarkymo institucijomis.“;

"

b)  1 dalies antros pastraipos i punkte žodžiai „45 straipsnį“ pakeičiami žodžiais „45–45h straipsnius“;

35)  89 straipsnis pakeičiamas taip:"

„89 straipsnis

Europos pertvarkymo kolegijos

1.  Jei trečiosios valstybės įstaiga arba trečiosios valstybės patronuojančioji įmonė turi Sąjungoje įsteigtų patronuojamųjų įmonių arba Sąjungos patronuojančiųjų įmonių, įsteigtų dviejose ar daugiau valstybių narių, arba du ar daugiau Sąjungos filialų, kuriuos dvi ar daugiau valstybių narių laiko svarbiais, valstybių narių, kuriose įsteigti tie subjektai arba kuriose yra tų svarbių filialų, pertvarkymo institucijos įsteigia vieną bendrą Europos pertvarkymo kolegiją.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta Europos pertvarkymo kolegija 88 straipsnyje nurodytas funkcijas ir užduotis vykdo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų ir – tokiu mastu, kokiu tos užduotys yra aktualios kalbant apie filialus, – jų filialų atžvilgiu.

Užduotys, nurodytos šios dalies pirmoje pastraipoje, apima 45–45h straipsniuose nurodyto reikalavimo nustatymą.

Nustatydami 45–45h straipsniuose nurodytą reikalavimą, Europos pertvarkymo kolegijos nariai atsižvelgia į trečiųjų valstybių institucijų priimtą bendrą pertvarkymo strategiją, jei tokia yra.

Kai pagal bendrą pertvarkymo strategiją Sąjungoje įsteigtos patronuojamosios įmonės arba Sąjungos patronuojančioji įmonė ir jos patronuojamosios įmonės nėra pertvarkytini subjektai ir Europos pertvarkymo kolegijos nariai sutinka su ta strategija, Sąjungoje įsteigtos patronuojamosios įmonės arba Sąjungos patronuojančioji įmonė konsoliduotai vykdo 45f straipsnio 1 dalyje ▌ nustatytą reikalavimą išleisdamos ▌ 45f straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytas priemones savo galutinei patronuojančiajai įmonei, įsteigtai trečiojoje valstybėje, arba tos galutinės patronuojančiosios įmonės patronuojamosioms įmonėms, įsteigtoms toje pačioje trečiojoje valstybėje, arba kitiems subjektams, laikantis sąlygų, nustatytų 45f straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje ir b punkto ii papunktyje.

3.  Jeigu visas trečiosios valstybės įstaigos arba trečiosios valstybės patronuojančiosios įmonės Sąjungos patronuojamąsias įmones valdo tik viena Sąjungos patronuojančioji įmonė, Europos pertvarkymo kolegijai pirmininkauja valstybės narės, kurioje įsteigta Sąjungos patronuojančioji įmonė, pertvarkymo institucija.

Kai pirma pastraipa netaikoma, Europos pertvarkymo kolegijai pirmininkauja Sąjungos patronuojančiosios įmonės arba Sąjungos patronuojamosios įmonės, kurios viso balansinio turto vertė yra didžiausia, pertvarkymo institucija.

4.  Visų atitinkamų šalių tarpusavio sutarimu valstybės narės gali netaikyti reikalavimo įsteigti Europos pertvarkymo kolegiją, jei kita grupė ar kolegija ▌ vykdo tas pačias funkcijas ir tas pačias užduotis, nurodytas šiame straipsnyje, ir vykdo visas sąlygas ir procedūras, įskaitant sąlygas ir procedūras dėl narystės ir dalyvavimo Europos pertvarkymo kolegijose, nustatytas šiame straipsnyje ir 90 straipsnyje. Tokiu atveju visos šioje direktyvoje pateiktos nuorodos į Europos pertvarkymo kolegijas suprantamos ir kaip nuorodos į tas kitas grupes arba kolegijas.

5.  Su sąlyga, kad laikomasi šio straipsnio 3 ir 4 dalių, kitais atžvilgiais Europos pertvarkymo kolegija veikia pagal 88 straipsnį.“;

"

36)  Priedo B skirsnio 6 punkte ir C skirsnio 17 punkte žodžiai „tinkami įsipareigojimai“ pakeičiami žodžiais „įsipareigojimai, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles.

2 straipsnis

Direktyvos 98/26/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 98/26/EB iš dalies keičiama taip:

1)  2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  c punktas pakeičiamas taip:"

„c) pagrindinė sandorio šalis arba PSŠ – pagrindinė sandorio šalis, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 648/2012 2 straipsnio 1 punkte;“;

"

b)  f punktas pakeičiamas taip:"

„f) dalyvis – įstaiga, pagrindinė sandorio šalis, atsiskaitymų tarpininkas, tarpuskaitos namai, sistemos valdytojas arba PSŠ, kuriai suteiktas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 17 straipsnį, tarpuskaitos narys;“;

"

2)  įterpiamas šis straipsnis:"

„12a straipsnis

Komisija ne vėliau kaip ... [24 mėnesiai po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos] peržiūri, kaip valstybės narės taiko šią direktyvą savo nacionalinėms įstaigoms, kurios tiesiogiai dalyvauja trečiųjų valstybių teisės reglamentuojamose sistemose, ir įkaitui, kuris pateikiamas dalyvaujant tokiose sistemose. Komisija visų pirma įvertina, ar reikia toliau iš dalies keisti šios direktyvos nuostatas, susijusias su trečiosios valstybės teisės reglamentuojamomis sistemomis. Komisija pateikia ataskaitą šiuo klausimu Europos Parlamentui ir Tarybai, prireikus kartu pateikdama pasiūlymus iš dalies pakeisti šią direktyvą.“.

"

3 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.  Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi, ne vėliau kaip ... [18 mėnesių po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstus.

Tas nuostatas valstybės narės taiko nuo jų įsigaliojimo nacionalinėje teisėje dienos ir ne vėliau kaip ... [18 mėnesių po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Valstybės narės šios direktyvos 1 straipsnio 17 punktą dėl Direktyvos 2014/59/ES 45i straipsnio 3 dalies taiko nuo 2024 m. sausio 1 d. Kai pagal Direktyvos 2014/59/ES 45m straipsnio 1 dalį pertvarkymo institucija nustato vykdymo užtikrinimo terminą, kuris baigiasi po 2024 m. sausio 1 d., šios direktyvos 1 straipsnio 17 punkto dėl Direktyvos 2014/59/ES 45i straipsnio 3 dalies taikymo pradžios data yra ta pati kaip ir vykdymo užtikrinimo terminas.

2.  Valstybės narės, priimdamos 1 dalyje nurodytus teisės aktus, daro juose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma juos oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3.  Valstybės narės pateikia Komisijai ir EBI šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta …

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)OL C 34, 2018 1 31, p. 17.
(2)OL C 209, 2017 6 30, p. 36.
(3)2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento pozicija.
(4)2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).
(5)2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).
(6)2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014 7 30, p. 1).
(7) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).
(8)2016 m. kovo 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1075, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatomas gaivinimo planų, pertvarkymo planų ir grupių pertvarkymo planų turinys, minimalūs kriterijai, kuriuos kompetentinga institucija turi įvertinti nagrinėdama gaivinimo planus ir grupių gaivinimo planus, grupių finansinės paramos sąlygos, reikalavimai nepriklausomiems vertintojams, nurašymo ir konvertavimo įgaliojimų pripažinimas sutartyse, pranešimo reikalavimų ir pranešimo apie sustabdymą procedūros bei turinys ir pertvarkymo kolegijų veiklos funkcijos (OL L 184, 2016 7 8, p. 1).
(9)2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).
(10)2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų (OL L 173, 2014 6 12, p. 149).

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 2 d.Teisinis pranešimas