Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/0362(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0218/2018

Testi mressqa :

A8-0218/2018

Dibattiti :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Votazzjonijiet :

PV 16/04/2019 - 8.14

Testi adottati :

P8_TA(2019)0372

Testi adottati
PDF 483kWORD 127k
It-Tlieta, 16 ta' April 2019 - Strasburgu Verżjoni proviżorja
Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment (Direttiva) ***I
P8_TA-PROV(2019)0372A8-0218/2018
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/59/UE dwar il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment u li temenda d-Direttiva 98/26/KE, id-Direttiva 2002/47/KE, id-Direttiva 2012/30/UE, id-Direttiva 2011/35/UE, id-Direttiva 2005/56/KE, id-Direttiva 2004/25/KE u d-Direttiva 2007/36/KE (COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2016)0852),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0481/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-8 ta' Novembru 2017(1);

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-30 ta' Marzu 2017(2);

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-15 ta' Frar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0218/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 34, 31.1.2018, p. 17.
(2) ĠU C 209, 30.6.2017, p. 36.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/59/UE fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment u
d-Direttiva 98/26/KE

P8_TC1-COD(2016)0362

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew(1)

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja(3),

Billi:

(1)  Fid-9 ta' Novembru 2015, il-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja ippubblika d-Dokument dwar il-Kondizzjonijiet tal-Kapaċità Totali ta' Assorbiment tat-Telf (TLAC) ('l-istandard TLAC'), li ġie approvat mill-G-20 f'Novembru 2015. L-objettiv tal-istandard TLAC huwa li jiżgura li l-banek dinjija ta' importanza sistemika, magħrufa bħala istituzzjonijiet dinjija ta' importanza sistemika ('G-SIIs') fil-qafas tal-Unjoni, ikollhom il-kapaċità neċessarja ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni sabiex jgħinu biex jiġi żgurat li, f'riżoluzzjoni u eżatt warajha, dawk l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu jissoktaw jaqdu l-funzjonijiet kritiċi mingħajr ma jitpoġġew fir-riskju l-fondi tal-kontribwenti, jiġifieri l-fondi pubbliċi, jew l-istabbiltà finanzjarja. Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-24 ta' Novembru 2015, "Lejn it-tlestija tal-Unjoni Bankarja", il-Kummissjoni impenjat ruħha li sal-aħħar tal-2016 tressaq proposta leġislattiva sabiex l-istandard TLAC ikun jista' jiġi implimentat fil-liġi tal-Unjoni sal-iskadenza miftiehma internazzjonalment tal-2019.

(2)  L-implimentazzjoni tal-istandard TLAC fil-liġi tal-Unjoni trid tieħu kont ▌ tar-rekwiżit minimu eżistenti għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli ('MREL') speċifiku għall-istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment ▌ (istituzzjonijiet) ▌ kollha stabbiliti fl-Unjoni, kif ukoll għal kwalunkwe entità oħra kif stabbilit fid-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(4) (entitajiet). Peress li l-istandard TLAC u l-MREL jsegwu l-istess objettiv li jiġi żgurat li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet stabbiliti fl-Unjoni jkollhom kapaċità biżżejjed ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni, iż-żewġ rekwiżiti għandhom ikunu elementi kumplimentari ta' qafas komuni. Operazzjonalment, jenħtieġ li l-livell minimu armonizzat tal-istandard TLAC għall-G-SIIs ('ir-rekwiżit minimu tat-TLAC') jiġi introdott fil-leġislazzjoni tal-Unjoni permezz ta' emendi għar-Regolament (UE) Nru 575/2013(5), filwaqt li s-supplimentazzjoni speċifika għall-istituzzjonijiet għall-G-SIIs u r-rekwiżit speċifiku għall-istituzzjonijiet għal dawk li mhumiex G-SIIs, magħruf bħala l-MREL għandhom jiġu indirizzati permezz ta' emendi mmirati għad-Direttiva 2014/59/UE u għar-Regolament (UE) Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6). Huwa meħtieġ li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2014/59/UE, kif emendata minn din id-Direttiva, dwar il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni tal-istituzzjonijiet u l-entitajiet jiġu applikati b'mod konsistenti ma' dawk fir-Regolamenti (UE) Nru 575/2013 u (UE) Nru 806/2014 u fid-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7).

(3)  In-nuqqas ta' regoli armonizzati tal-Unjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-istandard TLAC fl-Unjoni joħloq spejjeż addizzjonali u inċertezza legali ▌ u jrendi l-applikazzjoni tal-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna (bail-in) għal istituzzjonijiet u entitajiet transkonfini aktar diffiċli. In-nuqqas ta' regoli tal-Unjoni armonizzati jirriżulta wkoll f'distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fis-suq intern minħabba li l-ispejjeż biex l-istituzzjonijiet u l-entitajiet jikkonformaw mar-rekwiżiti eżistenti u l-istandard TLAC jistgħu jkunu konsiderevolment differenti mal-Unjoni kollha. Jenħtieġ għalhekk li jitneħħew dawk l-ostakli għall-funzjonament tas-suq intern u li jkunu evitati distorsjonijiet tal-kompetizzjoni li jirriżultaw min-nuqqas ta' regoli tal-Unjoni armonizzati fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-istandard TLAC. Konsegwentement, il-bażi legali adatta għal din id-Direttiva huwa l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(4)  F'konformità mal-istandard TLAC, huwa meħtieġ li d-Direttiva 2014/59/UE tkompli tirrikonoxxi kemm l-istrateġija ta' riżoluzzjoni tal-Punt ta' Dħul Uniku (SPE) kif ukoll dik tal-Punti Multipli ta' Dħul (MPE). Taħt l-istrateġija ta' riżoluzzjoni SPE, entità ta' grupp wieħed biss, ġeneralment l-impriża omm, hija riżolta filwaqt li entitajiet ta' grupp oħra, ġeneralment sussidjarji operattivi, ma jitqiegħdux f'riżoluzzjoni, iżda jgħaddu t-telf u l-ħtiġijiet ta' rikapitalizzazzjoni tagħhom lill-entità li għandha tiġi riżolta. Taħt l-istrateġija ta' riżoluzzjoni MPE, aktar minn entità ta' grupp waħda tista' tiġi riżolta. Huwa importanti, li jkun hemm identifikazzjoni ċara tal-entitajiet li ser jiġu riżolti ('entitajiet ta' riżoluzzjoni'), jiġifieri tal-entitajiet li għalihom jistgħu jiġu applikati azzjonijiet ta' riżoluzzjoni, flimkien ma' sussidjarji li jappartjenu lilhom ('gruppi ta' riżoluzzjoni'), sabiex l-istrateġija ta' riżoluzzjoni mixtieqa tiġi applikata b'mod effettiv. Dik l-identifikazzjoni hija rilevanti wkoll għad-determinazzjoni tal-livell ta' applikazzjoni tar-regoli dwar il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni li huwa meħtieġ li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet japplikaw. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu introdotti l-kunċetti ta' 'entità ta' riżoluzzjoni' u ta' 'grupp ta' riżoluzzjoni' u li tiġi emendata d-Direttiva 2014/59/UE dwar ippjanar ta' riżoluzzjoni ta' grupp biex l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jkunu espliċitament mitluba jidentifikaw l-entitajiet ta' riżoluzzjoni u l-gruppi ta' riżoluzzjoni fi ħdan grupp u jikkunsidraw kif xieraq l-implikazzjonijiet ta' kwalunkwe azzjoni ppjanata ▌ fi ħdan il-grupp biex tkun żgurata riżoluzzjoni ta' grupp effettiva.

(5)  Huwa meħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet ikollhom kapaċità suffiċjenti ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni biex ikun żgurat assorbiment mingħajr xkiel u rapidu ta' telf u rikapitalizzazzjoni ▌ b'impatt minimu fuq il-kontribwenti u fuq l-istabbiltà finanzjarja. Huwa meħtieġ li dan jinkiseb permezz ta' konformità mill-istituzzjonijiet ma' MREL kif stabbilit fid-Direttiva 2014/59/UE.

(6)  Biex id-denominaturi li jkejlu l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni tal-istituzzjonijiet u l-entitajiet jiġu allinjati ma' dawk provduti fl-istandard TLAC, huwa meħtieġ li l-MREL ikun espress bħala perċentwal tal-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju u tal-miżura tal-iskopertura totali tal-istituzzjoni jew entità rilevanti, u huwa meħtieġ li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet jilħqu simultanjament il-livelli li jirriżultaw miż-żewġ kjiel.

(7)  Sabiex jiġi ffaċilitat l-ippjanar fit-tul għall-ħruġ ta' strumenti u sabiex tiġi stabbilita ċertezza fir-rigward tar-riżervi neċessarji, is-swieq jeħtieġu ċarezza f'waqtha dwar il-kriterji ta' eliġibbiltà meħtieġa sabiex l-istrumenti jiġu rikonoxxuti bħala obbligazzjonijiet eliġibbli ta' TLAC jew tal-MREL.

(8)  Sabiex jiġi żgurat livell ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-istituzzjonijiet u entitajiet stabbiliti fl-Unjoni, inkluż fuq livell globali, il-kriterji ta' eliġibbiltà għal obbligazzjonijiet minn kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna għall-MREL jenħtieġ li jkunu allinjati mill-qrib ma' dawk imniżżla fir-Regolament (UE) Nru 575/2013 għar-rekwiżit minimu tat-TLAC, iżda soġġetti għall-konformità mal-aġġustamenti u r-rekwiżiti komplementarji introdotti f'din id-Direttiva. B'mod partikolari, huwa meħtieġ li ċerti strumenti ta' dejn b'komponent ta' derivattiv inkorporat, bħal ċerti noti strutturati, ikunu eliġibbli, soġġett għal ċerti kondizzjonijiet, bħala li jissodisfaw l-MREL sakemm dawn ikollhom ammont kapitali fiss jew dejjem akbar li jinfeda mal-maturità li jkun magħruf minn qabel filwaqt li redditu addizzjonali biss ikun marbut ma' dak il-komponent ta' derivattiv u jiddependi fuq il-prestazzjoni ta' assi ta' referenza. Fid-dawl ta' dawk il-kondizzjonijiet, dawk l-istrumenti ta' dejn huma mistennija li jkollhom kapaċità kbira ta' assorbiment tat-telf u faċilment ikollhom il-kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna waqt riżoluzzjoni. Fejn l-istituzzjonijiet u l-entitajiet ikollhom fondi proprji li jaqbżu r-rekwiżiti tal-fondi proprji, jenħtieġ li dak il-fatt ma jaffettwax minnu nnifsu deċiżjonijiet li jikkonċernaw id-determinazzjoni tal-MREL. Barra minn hekk, jenħtieġ li jkun possibbli għall-istituzzjonijiet u l-entitajiet li jissodisfaw kwalunkwe parti tal-MREL tagħhom permezz tal-fondi proprji.

(9)  L-ambitu ta' obbligazzjonijiet użati biex jissodisfaw l-MREL jinkludi, fil-prinċipju, l-obbligazzjonijiet kollha minn pretensjonijiet li jirriżultaw minn kredituri ordinarji mhux ▌ garantiti (obbligazzjonijiet mhux subordinati) sakemm ma jissodisfawx kriterji speċifiċi ta' eliġibbiltà stabbiliti f'din id-Direttiva. Biex tittejjeb ir-riżolvibbiltà tal-istituzzjonijiet u l-entitajiet permezz tal-użu effettiv tal-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna, huwa meħtieġ li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jkunu jistgħu jirrikjedu li l-MREL ikun issodisfat b'fondi proprji u b'obbligazzjonijiet subordinati oħrajn, b'mod partikolari meta jkun hemm indikazzjonijiet ċari li kredituri b'rikapitalizzazzjoni interna x'aktarx li jerfgħu t-telf f'riżoluzzjoni li jkun jaqbeż it-telf imġarrab minnhom taħt proċedimenti ta' insolvenza normali. L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom jivvalutaw il-ħtieġa li jirrikjedu li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet jissodisfaw l-MREL b'fondi proprji u b'obbligazzjonijiet subordinati oħra fejn l-ammont ta' obbligazzjonijiet esklużi mill-applikazzjoni tal-għodda ta' rikapitalizzazzjoni interna tilħaq ċertu limitu massimu fi klassi ta' obbligazzjonijiet li tinkludi obbligazzjonijiet eliġibbli tal-MREL. Huwa meħtieġ li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet jissodisfaw l-MREL b'fondi proprji u b'obbligazzjonijiet subordinati oħra sa fejn neċessarju sabiex jiġi evitat li l-kredituri tagħhom iġarrbu telf li jkun ogħla minn dak li kieku dawk il-kredituri kienu jġarrbu taħt proċedimenti ta' insolvenza normali.

(10)  Huwa meħtieġ li kwalunkwe subordinazzjoni ta' strumenti ta' dejn mitluba mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għall-MREL tkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li jkun parzjalment issodisfat ir-rekwiżit minimu ta' TLAC bi strumenti ta' dejn mhux subordinat f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif permess mill-istandard TLAC. Għal entitajiet ta' riżoluzzjoni ta' G-SIIs, entitajiet ta' gruppi ta' riżoluzzjoni b'assi 'l fuq minn EUR 100 biljun (banek tal-ogħla grad), u għal entitajiet ta' riżoluzzjoni ta’ ċerti gruppi ta' riżoluzzjoni iżgħar li x'aktarx ikunu meqjusa bħala riskju sistemiku fil-każ ta' falliment, b'kont meħud tal-prevalenza tad-depożiti u n-nuqqas ta' strumenti tad-dejn fil-mudell ta' finanzjament, aċċess limitat għas-swieq kapitali għal obbligazzjonijiet eliġibbli u dipendenza fuq kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni biex jiġi ssodisfat l-MREL, jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jkunu jistgħu jirrikjedu li parti mill-MREL ugwali għal-livell tal-assorbiment tat-telf u r-rikapitalizzazzjoni msemmija fl-Artikoli 37(10) u 44(5) tad-Direttiva 2014/59/UE kif emendata minn din id-Direttiva jkun issodisfat b'fondi proprji u b'obbligazzjonijiet subordinati oħrajn, inklużi fondi proprji użati għal konformità mar-rekwiżit ta' riżerva kombinata stabbilit fid-Direttiva 2013/36/UE.

(11)  Fuq talba ta' entità ta' riżoluzzjoni, jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jkunu jistgħu jnaqqsu l-parti tal-MREL li jkun meħtieġ li jkun issodisfat b'fondi proprji u b'obbligazzjonijiet subordinati oħrajn sa' limitu li jirrappreżenta l-proporzjon tat-tnaqqis possibbli taħt l-Artikolu 72b(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward tar-rekwiżit minimu tat-TLAC stipulat f'dak ir-Regolament. L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jenħtieġ li jkunu jistgħu jesiġu, f'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, li l-MREL ikun issodisfat b'fondi proprji u b'obbligazzjonijiet subordinati oħrajn sal-punt li l-livell ġenerali tas-subordinazzjoni meħtieġa fil-forma ta' elementi ta' fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli minħabba l-obbligu tal-istituzzjonijiet u l-entitajiet li josservaw ir-rekwiżit minimu tat-TLAC, l-MREL u, fejn applikabbli, ir-rekwiżit ta' riżerva kombinata skont id-Direttiva 2013/36/UE ma jaqbiżx l-akbar mill-livell ta' assorbiment tat-telf u r-rikapitalizzazzjoni msemmija fl-Artikoli 37(10) u 44(5) tad-Direttiva 2014/59/UE kif emendata minn din id-Direttiva jew il-formula stipulatat f’din id-Direttiva bbażata fuq ir-rekwiżiti prudenzjali tal-Pilastru 1 u l-Pilastru 2 u r-rekwiżit ta' riżerva kombinata.

(12)  Għal banek tal-ogħla grad, jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni, soġġetti għall-kondizzjonijiet li għandhom jiġu vvalutati mill-awtorità ta' riżoluzzjoni, jillimitaw il-livell tar-rekwiżit minimu tas-subordinazzjoni għal ċertu limitu massimu, b'kont meħud ukoll tar-riskju possibbli li jkun hemm impatt b'mod sproporzjonat fuq il-mudell tan-negozju ta' dawk l-istituzzjonijiet. Dik il-limitazzjoni jenħtieġ li tkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li jiġi stabbilitrekwiżit ta' subordinazzjoni ogħla minn dan il-limitu permezz tar-rekwiżit ta' subordinazzjoni taħt il-Pilastru 2, soġġett ukoll għall-kondizzjonijiet li japplikaw għall-Pilastru 2, abbażi ta' kriterji alternattivi jiġifieri impedimenti għar-riżolvibbiltà, jew il-fattibbiltà u l-kredibbiltà tal-istrateġija tar-riżoluzzjoni, jew ir-riskju tal-istituzzjoni.

(13)  Huwa meħtieġ li l-MREL jippermetti li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet jassorbu t-telf mistenni f'riżoluzzjoni jew fil-punt ta' nonvijabbiltà, kif xieraq, u li jiġu rikapitalizzati wara l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet previsti fil-pjan ta' riżoluzzjoni jew wara r-riżoluzzjoni tal-grupp ta' riżoluzzjoni. Huwa meħtieġ li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni, abbażi tal-istrateġija ta' riżoluzzjoni magħżula minnhom, jiġġustifikaw kif xieraq il-livell impost tal-MREL ▌ u għandu jirrieżamina mingħajr dewmien mhux ġustifikat dak il-livell biex jirrifletti kwalunkwe bidla fil-livell tar-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 104a tad-Direttiva 2013/36/UE ▌. Bħala tali, huwa meħtieġ li dak il-livell impost tal-MREL ikun ▌ is-somma tal-ammont tat-telf mistenni fir-riżoluzzjoni li jikkorrispondi għar-rekwiżiti ta' fondi proprji tal-istituzzjoni u l-entità u l-ammont ta' rikapitalizzazzjoni li jippermetti li l-istituzzjoni u l-entità, wara r-riżoluzzjoni jew wara l-eżerċizzju tas-setgħat ta' valwazzjoni negattiva jew ta' konverżjoni, tkun tista' tissodisfa r-rekwiżiti ta' fondi proprji tagħha meħtieġa sabiex tkun awtorizzata biex tkompli bl-attivitajiet tagħha taħt l-istrateġija ta' riżoluzzjoni magħżula. Jenħtieġ li l-awtorità ta' riżoluzzjoni ▌ taġġusta 'l isfel jew 'il fuq l-ammonti ta' rikapitalizzazzjoni għal kwalunkwe tibdil li jirriżulta mill-azzjonijiet stipulati fil-pjan ta' riżoluzzjoni.

(14)  Jenħtieġ li l-awtorità ta' riżoluzzjoni tkun tista' żżid l-ammont ta' rikapitalizzazzjoni biex tiġi żgurata biżżejjed fiduċja tas-suq fl-istituzzjoni jew l-entità wara l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet stabbiliti fil-pjan ta' riżoluzzjoni. Jenħtieġ li l-livell mitlub tar-riżerva għall-fiduċja tas-suq jippermetti lill-istituzzjoni jew l-entità li tkompli tissodisfa l-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni għal perijodu xieraq ta' żmien inkluż billi jippermetti lill-istituzzjoni jew l-entità sabiex tkopri l-ispejjeż relatati mar-ristrutturar tal-attivitajiet tagħha wara r-riżoluzzjoni, u sabiex issostni fiduċja suffiċjenti fis-suq. Ir-riżerva għall-fiduċja tas-suq għandha tiġi stabbilita b'referenza għal parti mir-rekwiżit ta' riżerva kombinata taħt id-Direttiva 2013/36/UE. Jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jaġġustaw 'l isfel il-livell tar-riżerva tal-fiduċja fis-suq jekk livell aktar baxx huwa biżżejjed biex tiġi żgurata biżżejjed fiduċja fis-suq jew jeħtieġ li jaġġustaw 'il fuq dak il-livell fejn livell ogħla huwa neċessarju biex ikun żgurat li, wara l-azzjonijiet stabbiliti fil-pjan ta' riżoluzzjoni, l-entità tkompli tissodisfa l-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tagħha għal perijodu xieraq u ssostni fiduċja suffiċjenti fis-suq.

(15)  Jenħtieġ li f'konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1075(8) l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jeżaminaw il-bażi tal-investituri tal-istrumenti għall-MREL ta' istituzzjoni jew entità individwali. Jekk parti sinifikanti mill-istrumenti għall-MREL ta' istituzzjoni jew entità tkun miżmuma minn investituri individwali li jaf ma jkunux irċevew indikazzjoni adatta tar-riskji rilevanti, dan jista' minnu nnifsu jkun impediment għar-riżolvibbiltà. Barra minn hekk, jekk parti kbira mill-istrumenti għall-MREL ta' istituzzjoni jew entità tkun miżmuma minn istituzzjonijiet jew entitajiet oħra, l-implikazzjonijiet sistemiċi ta' valwazzjoni negattiva jew konverżjoni jistgħu wkoll jikkostitwixxu impediment għar-riżolvibbiltà. Meta awtorità ta' riżoluzzjoni ssib impediment għar-riżolvibbiltà bħala riżultat tad-daqs u n-natura ta' ċerta bażi ta' investituri, jenħtieġ li tkun tista' tirrakkomanda lil istituzzjoni jew entità biex tindirizza tali impediment.

(16)  Sabiex jiġi żgurat li l-investituri individwali ma jinvestux eċċessivament f'ċerti strumenti ta' dejn li huma eliġibbli għall-MREL, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-ammont ta' denominazzjoni minima ta' tali strumenti jkun relattivament għoli jew li l-investiment fi strumenti bħal dawn ma jirrappreżentax sehem eċċessiv tal-portafoll ta' investitur. Jenħtieġ li dan ir-rekwiżit japplika biss għal strumenti maħruġa wara d-data ta' traspożizzjoni ta' din id-Direttiva. Dan ir-rekwiżit mhuwiex kopert biżżejjed fid-Direttiva 2014/65/UE, u għalhekk jenħtieġ li jkun infurzabbli skont id-Direttiva 2014/59/UE u jenħtieġ li jkun mingħajr preġudizzju għar-regoli ta' protezzjoni tal-investitur previsti fid-Direttiva 2014/65/UE. Fejn matul il-qadi ta' dmirijiethom, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jsibu evidenza dwar ksur potenzjali tad-Direttiva 2014/65/UE, jenħtieġ li dawn ikunu jistgħu jiskambjaw informazzjoni kunfidenzjali mal-awtoritajiet ta' kondotta fis-suq għall-finijiet tal-infurzar ta' dik id-Direttiva. Barra minn hekk, jenħtieġ li jkun ukoll possibbli għall-Istati Membri li jkomplu jillimitaw aktar il-kummerċjalizzazzjoni u l-bejgħ ta' ċerti strumenti lil ċerti investituri.

(17)  Biex itejbu r-riżolvibbiltà tagħhom, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom ikunu jistgħu jimponu MREL speċifiku għal istituzzjoni fuq G-SIIs flimkien mar-rekwiżit minimu ta' TLAC stabbilit fir-Regolament (UE) Nru 575/2013. Jenħtieġ li dak il-MREL speċifiku għall-istituzzjoni jiġi impost biss fejn ir-rekwiżit minimu tat-TLAC ma jkunx biżżejjed biex jiġi assorbit it-telf u G-SII tiġi rikapitalizzata taħt l-istrateġija ta' riżoluzzjoni magħżula.

(18)  Meta jiġi stabbilit il-livell tal-MREL, huwa meħtieġ li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jikkunsidraw il-grad ta' relevanza sistemika ta' istituzzjoni jew entità u l-impatt potenzjali negattiv tal-falliment tagħha fuq l-istabbiltà finanzjarja. Huwa meħtieġ li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jieħdu f'kunsiderazzjoni l-ħtieġa ta' kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni bejn G-SIIs u istituzzjonijiet jew entitajiet oħra paragunabbli b'relevanza sistemika fi ħdan l-Unjoni. Għalhekk, huwa meħtieġ li l-MREL ta' istituzzjonijiet jew entitajiet li ma humiex G-SIIs iżda li r-relevanza sistemika tagħhom fi ħdan l-Unjoni tkun paragunabbli mar-relevanza sistemika ta' G-SIIs ma tvarjax b'mod sproporzjonat mil-livell u l-għamla tal-MREL li tkun ġeneralment iffissata għal G-SIIs.

(19)  F'konformità mar-Regolament (UE) Nru 575/2013, huwa meħtieġ li l-istituzzjonijiet li jiġu identifikati bħala entitajiet ta' riżoluzzjoni ▌ jkunu soġġetti għall-MREL biss fil-livell ta' grupp ta' riżoluzzjoni konsolidat. Dan ifisser li sabiex jissodisfaw l-MREL tagħhom huwa meħtieġ li l-entitajiet ta' riżoluzzjoni jkunu obbligati joħorġu strumenti u elementi eliġibbli lil kredituri ta' parti terzi esterni li jkunu rikapitalizzati internament (bailed-in) fil-każ li l-entità ta' riżoluzzjoni tidħol f'riżoluzzjoni.

(20)  Huwa meħtieġ li l-istituzzjonijiet jew l-entitajiet li mhumiex entitajiet ta' riżoluzzjoni jikkonformaw mal-MREL fil-livell individwali. Huwa meħtieġ li l-ħtiġijiet ta' telf ta' assorbiment u ta' rikapitalizzazzjoni ta' dawk l-istituzzjonijiet jew l-entitajiet ġeneralment ikunu provduti mill-entitajiet ta' riżoluzzjoni rispettivi tagħhom permezz tal-akkwiżizzjoni diretta jew indiretta minn dawk l-entitajiet ta' riżoluzzjoni ta' strumenti ta' fondi proprji u strumenti ta' obbligazzjonijiet eliġibbli minn dawk l-istituzzjonijiet jew l-entitajiet u l-valwazzjoni negattiva jew il-konverżjoni tagħhom fi strumenti ta' appartenenza fil-punt fejn dawk l-istituzzjonijiet jew l-entitajiet ma għadhomx aktar vijabbli. Bħala tali, huwa meħtieġ li l-MREL applikabbli għal istituzzjonijiet jew entitajiet li mhumiex entitajiet ta' riżoluzzjoni jkunu applikati flimkien u b'mod konsistenti mar-rekwiżiti applikabbli għal entitajiet ta' riżoluzzjoni. Dak għandu jippermetti lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni biex jirriżolvu grupp ta' riżoluzzjoni mingħajr ma jqiegħdu xi wħud mis-sussidjarji tiegħu taħt riżoluzzjoni, u hekk jiġu evitati effetti li jistgħu potenzjalment ifixklu s-suq. Huwa meħtieġ li l-applikazzjoni tal-MREL għal istituzzjonijiet jew entitajiet li mhumiex entitajiet ta' riżoluzzjoni jikkonformaw mal-istrateġija ta' riżoluzzjoni magħżula, b'mod partikolari ma għandhiex tbiddel ir-relazzjoni ta' appartenenza bejn l-istituzzjonijiet jew entitajiet u l-grupp ta' riżoluzzjoni tagħhom wara li dawk l-istituzzjonijiet jew entitajiet ikunu ġew rikapitalizzati.

(21)  Jekk kemm l-entità ta' riżoluzzjoni jew l-impriża omm kif ukoll is-sussidjarji tagħha jkunu stabbiliti fl-istess Stat Membru u jkunu jagħmlu parti mill-istess grupp ta' riżoluzzjoni, jenħtieġ li l-awtorità ta' riżoluzzjoni tkun tista' tirrinunzja l-applikazzjoni tal-MREL applikabbli għal dawk is-sussidjarji li mhumiex entitajiet ta' riżoluzzjoni jew tippermetti li huma jissodisfaw l-MREL b'garanziji kollateralizzati bejn l-impriża omm u s-sussidjarji tagħha, li jistgħu jiġu skattati meta jkunu sodisfatti l-kondizzjonijiet ta' twaqqif ekwivalenti għal dawk li jippermettu l-valwazzjoni negattiva jew il-konverżjoni ta' obbligazzjonijiet eliġibbli. Il-kollateral ta' appoġġ għall-garanzija jenħtieġ li jkun ferm likwidu u jkollu riskju minimu ta' kreditu u tas-suq.

(22)  Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 jipprevedi li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jirrinunzjaw l-applikazzjoni ta' ċerti rekwiżiti ta' solvenza u likwidità għal istituzzjonijiet ta' kreditu affiljati b'mod permanenti ma' korp ċentrali ('netwerks kooperattivi')fejn jiġu sodisfatti ċerti kondizzjonijiet speċifiċi. Sabiex jittieħed kont tal-ispeċifiċitajiet ta' tali netwerks kooperattivi, jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jkunu jistgħu wkoll jirrinunzjaw l-applikazzjoni tal-MREL li tapplika għal tali istituzzjonijiet ta' kreditu u l-korp ċentrali taħt kondizzjonijiet simili għal dawk stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 575/2013 meta l-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-korp ċentrali huma stabbiliti fl-istess Stat Membru. Jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jkunu jistgħu, skont id-diskrezzjoni tagħhom, jittrattaw l-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-korp ċentrali bħala ħaġa waħda meta jivvalutaw il-kondizzjonijiet għar-riżoluzzjonijiet skont il-karatteristiċi tal-mekkaniżmu ta' solidarjetà. Jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jkunu jistgħu jiżguraw il-konformità mar-rekwiżit tal-MREL estern tal-grupp ta' riżoluzzjoni fl-intier tiegħu b'modi differenti, skont il-karatteristiċi tal-mekkaniżmu ta' solidarjetà ta' kull grupp, billi jingħaddu l-obbligazzjonijiet eliġibbli tal-entitajiet li, f'konformità mal-pjan ta' riżoluzzjoni, huma mitluba mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni biex joħorġu strumenti eliġibbli għall-MREL barra l-grupp ta' riżoluzzjoni.

(23)  Biex ikunu żgurati livelli adatti tal-MREL għal finijiet ta' riżoluzzjoni, huwa meħtieġ li l-awtoritajiet responsabbli mill-istabbiliment tal-livell tal-MREL tkun l-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-entità ta' riżoluzzjoni, l-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp, li hija l-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-impriża omm aħħarija, u l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ta' entitajiet oħra tal-grupp ta' riżoluzzjoni. Huwa meħtieġ li kwalunkwe tilwima bejn l-awtoritajiet tkun soġġetta għas-setgħat tal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) skont ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(9) soġġett għall-kondizzjonijiet u l-limitazzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva.

(24)  Huwa meħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jindirizzaw b'mod xieraq u jirrimedjaw kwalunkwe ksur tar-rekwiżit minimu tat-TLAC u ▌ tal-MREL. Minħabba li ksur ta' dawk ir-rekwiżiti jista' jikkostitwixxi impediment għal riżolvibbiltà ta' istituzzjoni jew grupp, huwa meħtieġ li l-proċeduri eżistenti biex jitneħħew l-impedimenti għal riżolvibbiltà jitqassru biex jiġi indirizzat kwalunkwe ksur tar-rekwiżiti malajr. Jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jkunu jistgħu wkoll jirrikjedu li l-istituzzjonijiet jew l-entitajiet jimmodifikaw il-profili ta' maturità ta' strumenti u elementi eliġibbli u li jħejju u jimplimentaw pjanijiet biex jirristawraw il-livell ta' dawk ir-rekwiżiti. Jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jkunu jistgħu wkoll jipprojbixxu ċertu distribuzzjonijiet meta jqisu li istituzzjoni jew entità ma tkunx qed tilħaq ir-rekwiżiti ta' riżerva kombinata taħt id-Direttiva 2013/36/UE meta kkunsidrati addizzjonalment għall-MREL.

(25)  Biex jiżguraw applikazzjoni trasparenti tal-MREL, huwa meħtieġ li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet jirrappurtaw lill-awtoritajiet kompetenti u ta' riżoluzzjoni tagħhom u jiżvelaw regolarment lill-pubbliku l-MREL tagħhom, il-livelli ta' obbligazzjonijiet eliġibbli tal-kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna u l-kompożizzjoni ta' dawk l-obbligazzjonijiet, inkluż il-profil ta' maturità tagħhom u l-klassifikazzjoni fi proċedimenti ta' insolvenza normali. Għal istituzzjonijiet jew entitajiet soġġetti għar-rekwiżit minimu tat-TLAC, għandu jkun hemm konsistenza fil-frekwenza tar-rappurtar superviżorju u d-divulgazzjoni tal-MREL speċifiku għall-istituzzjoni kif previst f'din id-Direttiva ma' dawk previsti fir-Regolament (UE) Nru 575/2013 għar-rekwiżit minimu tat-TLAC. Filwaqt li eżenzjonijiet totali jew parzjali mill-obbligi ta' rappurtar u ta' divulgazzjoni għal istituzzjonijiet jew entitajiet speċifiċi jenħtieġ li jkun permess f'ċerti każijiet speċifikati f'din id-Direttiva, jenħtieġ li dawn l-eżenzjonijiet ma jillimitawx is-setgħat tal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni li jitolbu informazzjoni għall-finijiet tal-qadi ta' dmirijiethom skont id-Direttiva 2014/59/UE kif emendata minn din id-Direttiva.

(26)  Huwa meħtieġ li r-rekwiżit li jkun inkluż rikonoxximent kuntrattwali tal-effetti tal-għodda ta' rikapitalizzazzjoni interna fi ftehimiet jew strumenti li joħloq obbligazzjonijiet regolati mil-liġijiet ta' pajjiżi terzi jiffaċilita u jtejjeb il-proċess għar-rikapitalizzazzjoni interna ta' dawk l-obbligazzjonijiet ▌ fil-każ ta' riżoluzzjoni. L-arranġamenti kuntrattwali, meta jkunu abbozzati sew u adottati b'mod wiesa', jistgħu joffru soluzzjoni f’każijiet ta’ riżoluzzjoni transkonfinali li taħdem sa meta jiġi viluppat approċċ statutorju taħt id-dritt tal-Unjoni jew sa meta jiġu żviluppati inċentivi biex jintgħażel il-liġi ta' Stat Membru bħala d-dritt applikabbli għall-kuntratti jew oqfsa ta' rikonoxximent statutorji biex tkun possibbli riżoluzzjoni transkonfinali effettiva fil-ġurisdizzjonijiet tal-pajjiżi terzi kollha. Anki jekk ikun hemm stabbiliti oqfsa ta' rikonoxximent statutorji, huwa meħtieġ li l-arranġamenti ta' rikonoxximent kuntrattwali jgħinu biex ikun rinfurzat l-għarfien tal-kredituri taħt arranġamenti kuntrattwali li mhumiex regolati mid-dritt tal-Unjoni dwar azzjoni ta' riżoluzzjoni possibbli fir-rigward ta' istituzzjonijiet jew entitajiet li huma regolati bil-liġi ta’ Stat Membru. Madankollu, jista' jkun hemm każijiet fejn ma jkunx prattiku li l-istituzzjonijiet jew l-entitajiet jinkludu dawk it-termini kuntrattwali fi ftehimiet jew strumenti li joħolqu ċerti obbligazzjonijiet, b'mod partikolari obbligazzjonijiet li mhumiex esklużi mill-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna skont id-Direttiva 2014/59/UE, depożiti koperti jew strumenti ta' fondi proprji. Pereżempju, taħt ċerti ċirkustanzi, jista' jkun ikkunsidrat mhux prattiku li jiġu nklużi klawżoli ta' rikonoxximent kuntrattwali ta' obbligazzjonijiet f'każijiet fejn huwa illegali taħt il-liġi tal-pajjiż terz li istituzzjoni jew entità tinkludi tali klawżoli fi ftehimiet jew strumenti li joħolqu obbligazzjonijiet regolati mil-liġijiet ta' dak il-pajjiż terz, fejn istituzzjoni jew entità ma għandha l-ebda setgħa fuq livell individwali biex temenda t-termini kuntrattwali kif inhuma imposti mill-protokolli internazzjonali jew huma bbażati fuq termini standard miftiehma internazzjonalment, jew fejn ir-responsabbiltà li tkun soġġetta għar-rekwiżit ta' rikonoxximent kuntrattwali hija kontinġenti fuq ksur ta' kuntratt jew tirriżulta minn garanziji, kontragaranziji jew strumenti oħra użati fil-kuntest ta' operazzjonijiet ta' finanzjament tal-kummerċ. Madankollu, rifjut mill-kontroparti li taqbel li tkun marbuta mill-klawżola ta' rikonoxximent kuntrattwali ta' rikapitalizzazzjoni interna m'għandux per se jiġi kkunsidrat bħala kawża ta' imprattikabbiltà.

Jenħtieġ li l-EBA tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skont l-Artikoli 10 u 14 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 biex tidentifika bi preċiżjoni akbar każijiet ta' imprattikabilità. Meta tapplika dawk l-istandards tekniċi regolatorji u b'kont meħud tal-ispeċifiċitajiet tas-suq ikkonċernat, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tispeċifika, fejn tqis li jkun meħtieġ, kategoriji ta' obbligazzjonijiet fejn jista' jkun hemm raġunijiet għal imprattikabbiltà. F'dak il-qafas, għandu jkun f'idejn istituzzjoni jew entità biex tiddetermina jekk id-dħul ta' klawżola ta' rikonoxximent ta' rikapitalizzazzjoni interna f'kuntratt jew klassi ta' kuntratti huwa imprattikabbli. Jenħtieġ li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet jipprovdu aġġornamenti regolari lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni, sabiex iżommuhom infurmati dwar il-progress lejn l-implimentazzjoni tat-termini ta' rikonoxximent kuntrattwali. F'dan il-kuntest, l-istituzzjonijiet u l-entitajiet għandhom jindikaw il-kuntratti jew il-klassijiet ta' kuntratti li għalihom tkun imprattikabbli li tiddaħħal klawżola ta' rikonoxximent ta' rikapitalizzazzjoni interna u jindikaw raġuni għal din il-valutazzjoni. L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom, f'qafas ta' żmien raġonevoli, jivvalutaw id-determinazzjoni li ssir minn istituzzjoni jew entità li jkun imprattikabbli li jiġu inklużi klawżoli ta' rikonoxximent kuntrattwali f'kuntratti ta' obbligazzjonijiet u jieħdu azzjoni biex jindirizzaw kwalunkwe valutazzjoni u impediment żbaljati għar-riżolvibbiltà bħala riżultat ta' klawżoli ta' rikonoxximent kuntrattwali mhux inklużi. Jenħtieġ li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet jitħejjew biex jiġġustifikaw id-determinazzjoni li ssir minnhom jekk mitluba jagħmlu hekk mill-awtorità ta' riżoluzzjoni. Barra minn hekk, biex ikun żgurat li r-riżolvibbiltà tal-istituzzjonijiet u l-entitajiet ma tkunx affettwata, l-obbligazzjonijiet li għalihom id-dispożizzjonijiet kuntrattwali rilevanti mhumiex inklużi ma għandhomx ikunu eliġibbli għall-MREL.

(27)  Huwa utli u neċessarju li tiġi aġġustata s-setgħa tal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni li jiġu sospiżi, għal perijodu limitat, ċerti obbligi kuntrattwali ta' istituzzjonijiet u entitajiet. B'mod partikolari, jenħtieġ li jkun possibbli li awtorità tar-riżoluzzjoni teżerċita dik is-setgħa qabel istituzzjoni jew entità titqiegħed f'riżoluzzjoni, mill-mument meta ssir id-determinazzjoni li l-istituzzjoni jew entità qed tfalli jew x'aktarx li tfalli, jekk miżura tas-settur privat li, fl-opinjoni tal-awtorità tar-riżoluzzjoni, tipprevjeni, f'qafas ta' żmien raġonevoli, l-falliment tal-istituzzjoni jew entità ma tkunx disponibbli minnufih u jekk l-eżerċizzju ta' dik is-setgħa jkun meqjus meħtieġ sabiex tiġi evitata d-deterjorazzjoni ulterjuri tal-kondizzjonijiet finanzjarji tal-istituzzjoni jew entità. F'dak il-kuntest, jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jkunu jistgħu jeżerċitaw dik is-setgħa jekk ma jkunux sodisfatti b'miżura proposta tas-settur privat li tkun immedjatament disponibbli. Is-setgħa ta' sospensjoni ta' ċerti obbligi kuntrattwali tippermetti wkoll lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni biex jistabbilixxu jekk azzjoni ta' riżoluzzjoni hijiex fl-interess pubbliku, biex jagħżlu l-għodod ta' riżoluzzjoni l-aktar xierqa, jew biex jiżguraw l-applikazzjoni effettiva ta' għodda ta' riżoluzzjoni waħda jew aktar. Id-durata tas-sospensjoni għandha tkun limitata għal massimu ta' jumejn ta' negozju. Sa dak il-massimu, is-sospensjoni tista' tibqa' tapplika wara li tittieħed id-deċiżjoni ta' riżoluzzjoni.

(28)  Sabiex is-setgħa ta' sospensjoni ta' ċerti obbligi kuntrattwali tintuża b'mod proporzjonat, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandu jkollhom il-possibbiltà li jieħdu kont taċ-ċirkostanzi ta' kull każ individwali u li jiddeterminaw l-ambitu tas-sospensjoni kif meħtieġ. Barra minn hekk, huma għandhom ikunu jistgħu jawtorizzaw ċerti ħlasijiet – b'mod partikolari, iżda mhux limitati għal, spejjeż amministrattivi tal-istituzzjoni jew entità kkonċernata - abbażi ta' każ b'każ. Jenħtieġ li jkun possibbli wkoll li s-setgħa ta' sospensjoni tkun tista' tapplika wkoll għad-depożiti eliġibbli. Madankollu, jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jivvalutaw bir-reqqa l-adegwatezza tal-applikazzjoni ta' dik is-setgħa għal ċerti depożiti eliġibbli, b'mod partikolari depożiti kopert miżmuma minn persuni fiżiċi u impriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju, u jenħtieġ li jivvalutaw ir-riskju jekk l-applikazzjoni ta' sospensjoni fir-rigward ta' depożiti bħal dawn tfixkilx b'mod gravi l-funzjonament tas-swieq finanzjarji. Fejn is-setgħa ta' sospensjoni ta' ċerti obbligi kuntrattwali tiġi eżerċitata fir-rigward ta' depożiti koperti, jenħtieġ li dawk id-depożiti ma jitqisux bħala mhux disponibbli għall-finijiet tad-Direttiva Nru 2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10). Sabiex jiġi żgurat li, matul il-perijodu ta' sospensjoni, id-depożitanti ma jiltaqgħux ma' diffikultajiet finanzjarji, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jipprevedu li huma permessi ċertu ammont ta' prelevamenti kuljum

(29)  Matul il-perijodu tas-sospensjoni, jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jikkunsidraw ukoll, fost l-oħrajn abbażi tal-pjan ta' riżoluzzjoni għall-istituzzjoni jew l-entità, il-possibbiltà li l-istituzzjoni jew l-entità fl-aħħar mill-aħħar ma titpoġġiex taħt riżoluzzjoni iżda li minflok tiġi stralċjata skont il-liġi nazzjonali. F'dawn il-każijiet, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom jistabbilixxu l-arranġamenti li jidhrilhom xierqa biex jiksbu l-koordinazzjoni adegwata mal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti u jiġi żgurat li s-sospensjoni ma tfixkilx l-effettività tal-proċess ta' stralċ..

(30)   Is-setgħa li obbligazzjonijiet ta' ħlas jew ta' konsenja jiġu sospiżi ma għandhiex tapplika għal obbligi dovuti lil sistemi jew operaturi ta' sistemi deżinjati skont id-Direttiva 98/26/KE, jew lil banek ċentrali, lil kontropartijiet ċentrali awtorizzati (CCPs), jew lil CCPs ta' pajjiżi terzi rikonoxxuti mill-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) (ESMA). Id-Direttiva 98/26/KE tnaqqas ir-riskju assoċjat mal-parteċipazzjoni f'sistemi ta' saldu ta' ħlasijiet u titoli, b'mod partikolari billi tnaqqas it-tħarbit fil-każ tal-insolvenza ta' parteċipant f'tali sistema. Biex jiġi żgurat li dawk il-protezzjonijiet japplikaw b'mod adatt f'sitwazzjonijiet ta' kriżi, filwaqt li tinżamm ċertezza adatta għall-operaturi ta' sistemi ta' ħlas u ta' titoli u għal parteċipanti oħra tas-suq, id-Direttiva 2014/59/UE għandha tiġi emendata biex tipprovdi li miżura ta' prevenzjoni ta' kriżi, sospensjoni ta' obbligu taħt l-Artikolu 33a jew miżura ta' ġestjoni ta' kriżi ma għandhiex bħala tali titqies bħala li jikkostitwixxu proċedimenti ta' insolvenza fis-sens tad-Direttiva 98/26/KE, dment li l-obbligi sostantivi skont il-kuntratt ikomplu jitwettqu. Minkejja dan, ma hemm xejn fid-Direttiva 2014/59/UE li jippreġudika t-tħaddim ta' sistema deżinjata skont id-Direttiva 98/26/KE jew id-dritt għal titolu kollaterali garantit minn dik ▌ id-Direttiva.

(31)  Aspett ċentrali ta' riżoluzzjoni effettiva huwa li jiġi żgurat li, ladarba istituzzjonijiet jew entitajiet imsemmija fil-punti (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2014/59/UE jidħlu f'riżoluzzjoni, il-kontropartijiet tagħhom fil- kuntratti finanzjarji oħra ma jistgħux itemmu l-pożizzjonijiet tagħhom sempliċiment minħabba li dawk l-istituzzjonijiet jew entitajiet ikunu daħlu f'riżoluzzjoni. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jingħataw is-setgħa li jissospendu l-obbligazzjonijiet ta' ħlas jew ta' konsenja dovuti taħt kuntratt ma' istituzzjoni taħt riżoluzzjoni u jenħtieġ li jkollhom is-setgħa li jirrestrinġu, għal perijodu limitat, id-drittijiet tal-kontropartijiet biex jagħlqu, jgħaġġlu jew inkella jtemmu kuntratti finanzjarji. Dawk ir-rekwiżiti ma għandhomx japplikaw direttament għal kuntratti taħt il-liġi ta' pajjiż terz. Fin-nuqqas ta' qafas statutorju għar-rikonoxximent transkonfinali, l-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet imsemmijin fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2014/59/UE jinkludu terminu kuntrattwali f'kuntratti finanzjarji rilevanti li jagħraf li l-kuntratt jista' jiġi soġġett għall-eżerċizzju ta' setgħat mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni li jissospendu ċerti obbligi ta' ħlas u kunsinna, jew jirrestrinġu l-infurzar ta' interessi ta' sigurtà jew temporanjament jiġu sospiżi d-drittijiet ta' terminazzjoni u li jkunu marbuta bir-rekwiżiti tal-Artikolu 68 bħal li kieku l-kuntratt finanzjarju kien regolat bil-liġi tal-Istat Membru rilevanti. Jenħtieġ li tali obbligu jkun previst sa fejn il-kuntratt jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dawk id-dispożizzjonijiet. Għalhekk, l-obbligu li jiġi inkluż it-terminu kuntrattwali ma jirriżultax fir-rigward tal-Artikoli 33a, 69, 70 u 71 tad-Direttiva 2014/59/UE kif emendati b’din id-Direttiva, pereżempju f'kuntratti b'kontropartijiet ċentrali jew operaturi ta' sistemi deżinjati għall-finijiet tad-Direttiva 98/26/KE, billi fir-rigward ta' dawn il-kuntratti, anke meta jkunu regolati bil-liġi tal-Istat Membru rilevanti, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ma jkollhomx is-setgħat f'dawk l-Artikoli.

(32)  L-esklużjoni ta' obbligazzjonijiet speċifiċi ta' istituzzjonijiet jew entitajiet mill-applikazzjoni tal-għodda ta' rikapitalizzazzjoni interna jew mis-setgħat li jkunu sospiżi ċerti obbligi, li jiġi ristrett l-infurzar ta' interessi ta' sigurtà jew li temporanjament jiġu sospiżi d-drittijiet ta' terminazzjoni kif previsti fid-Direttiva 2014/59/UE, jenħtieġ li tkopri ukoll l-obbligazzjonijiet fir-rigward ta' CCPs stabbiliti fl-Unjoni u fir-rigward ta' CCPs ta' pajjiżi terzi rikonoxxuti mill-ESMA.

(33)  Sabiex ikun żgurat intendiment komuni tat-termini użati f'diversi strumenti legali, jixraq li fid-Direttiva 98/26/KE jiġu inkorporati d-definizzjonijiet u l-kunċetti introdotti mir-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward ta' "kontroparti ċentrali" jew "CCP" jew "parteċipant".

(34)  Id-Direttiva 98/26/KE tnaqqas ir-riskju assoċjat mal-parteċipazzjoni ta' istituzzjonijiet u entitajiet oħra f'sistemi ta' saldu ta' ħlasijiet u titoli, b'mod partikolari billi tnaqqas it-tħarbit fil-każ tal-insolvenza ta' parteċipant f'tali sistema. Il-premessa (7) ta' dik id-Direttiva tikkjarifika li l-Istati Membri għandhom l-għażla li japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' dik id-Direttiva lill-istituzzjonijiet domestiċi li jipparteċipaw direttament fis-sistemi rregolati mil-liġi ta' pajjiż terz u għal sigurtà kollaterali pprovduta inkonnessjoni mal-parteċipazzjoni f'tali sistemi. Fid-dawl tad-daqs globali ta', u l-attivitajiet fi, xi sistemi regolati mil-liġijiet ta' pajjiż terz u żieda fil-parteċipazzjoni ta' entitajiet stabbiliti fl-Unjoni f'sistemi bħal dawn, jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrevedi kif l-Istati Membri japplikaw l-għażla prevista fil-premessa (7) ta' din id-Direttiva u tivvaluta l-ħtieġa għal aktar emendi għal dik id-Direttiva fir-rigward ta' tali sistemi.

(35)  Sabiex jippermettu l-applikazzjoni effettiva tas-setgħat li jnaqqsu, il-valwazzjoni negattiva jew il-konverżjoni ta' elementi ta' fondi proprji mingħajr ma jinkisru s-salvagwardji tal-kredituri skont din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pretensjonijiet li jirriżultaw minn elementi ta' fondi proprji jikklassifikaw fi proċedimenti ta' insolvenza normali taħt kwalunkwe pretensjoni subordinata oħra. Strumenti li huma biss parzjalment rikonoxxuti bħala fondi proprji jenħtieġ li xorta jkunu trattati bħala pretensjonijiet li jirriżultaw minn fondi proprji għall-ammont sħiħ tagħhom. Pereżempju r-rikonoxximent parzjali jista' jkun riżultat tal-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet ta' anterjorità li parzjalment tirtira r-rikonoxximent ta' strument jew ikun riżultat tal-applikazzjoni ta' kalendarju ta' amortizzazzjoni stabbilit għal strumenti ta' Grad 2 fir-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(36)  Peress li l-objettiv ta' din id-Direttiva, jiġifieri li jiġu stabbiliti regoli uniformi dwar qafas ta' rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet u entitajiet, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u għaldaqstant, minħabba l-iskala tal-azzjoni, jista' jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkiseb dak l-objettiv.

(37)  Sabiex l-Istati Membri jkollhom perijodu ta' żmien xieraq għat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva fil-liġijiet nazzjonali tagħhom, huma għandhom jkollhom tmintax-il xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ tagħha biex jagħmlu dan. Madankollu, id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar id-divulgazzjoni pubblika għandhom jiġu applikati mill-1 ta' Jannar 2024 sabiex jiġi żgurat li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet madwar l-Unjoni jingħataw perijodu xieraq biex jilħqu l-livell meħtieġ tal-MREL b'mod ordnat,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 2014/59/UE

Id-Direttiva 2014/59/UE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 2(1) huwa emendat kif ġej:

(a)  il-punt (5) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(5) 'sussidjarja' tfisser sussidjarja kif definita fil-punt (16) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u għall-finijiet li jiġu applikati l-Artikoli 7, 12, 17, 18, 45 sa 45m, 59 sa 62, 91 u 92 ta’ din id-Direttiva għal gruppi ta' riżoluzzjoni msemmija fil-punt (b) tal-punt (83b) ta' dan il-paragrafu, tinkludi, fejn u kif adatt, istituzzjonijiet ta' kreditu li huma affiljati b'mod permanenti ma' korp ċentrali, il-korp ċentrali nnifsu, u s-sussidjarji rispettivi tagħhom, b'kont meħud tal-mod kif tali gruppi ta' riżoluzzjoni jikkonformaw mal-Artikolu 45e(3) ta’ din id-Direttiva.";

   (5a) 'sussidjarja materjali' tfisser sussidjarja materjali kif definita fil-punt (135) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;";

"

(b)  jiddaħħal il-punt  li ġej:"

"(68a) "kapital tal-Grad 1 ta’ Ekwità Komuni" tfisser kapital tal-Grad 1 ta’ Ekwità Komuni kif ikkalkulat f'konformità mal-Artikolu 50 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;";

"

(c)  fil-punt (70), il-kliem “obbligazzjonijiet eliġibbli” huma sostitwiti mill-kliem "obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna";

(d)  il-punt (71) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(71) 'obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna' tfisser obbligazzjonijiet u strumenti kapitali li ma jikkwalifikawx bħala strumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni, jew bħala strumenti addizzjonali tal-Grad 1 jew tal-Grad 2 ta' istituzzjoni jew entità msemmija fil-punti (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) u li mhumiex esklużi mill-ambitu tal-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-Artikolu 44(2);

   (71a) 'obbligazzjonijiet eliġibbli' tfisser obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna li jissodisfaw, kif applikabbli, il-kondizzjonijiet tal-Artikolu 45b jew tal-punt (a) tal-Artikolu 45g(2) ta' din id-Direttiva, u strumenti tal-Grad 2 li jissodisfaw il-kondizzjonijiet tal-punt (b) tal-Artikolu 72a(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;
   (71b) ''strumenti eliġibbli subordinati'' tfisser strumenti li jissodisfaw il-kondizzjonijiet kollha msemmija fl-Artikolu 72a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 ħlief għall-paragrafi (3) sa (5) tal-Artikolu 72b ta' dak ir-Regolament;";

"

(e)   jiddaħħlu l-punti li ġejjin:"

"(83a) 'entità ta' riżoluzzjoni' tfisser:

   (a) persuna ġuridika stabbilita fl-Unjoni, li, skont l-Artikolu 12, tiġi identifikata mill-awtorità ta' riżoluzzjoni bħala entità li fir-rigward tagħha l-pjan ta' riżoluzzjoni jipprovdi għal i azzjoni ta' riżoluzzjoni; jew
   (b) istituzzjoni li mhijiex parti minn grupp li jkun soġġett għal superviżjoni konsolidata skont l-Artikoli 111 u 112 tad-Direttiva 2013/36/UE, li fir-rigward tagħha l-pjan ta' riżoluzzjoni mfassal skont l-Artikolu 10 ta' din id-Direttiva jipprevedi azzjoni ta' riżoluzzjoni;
   (83b) 'grupp ta' riżoluzzjoni' tfisser;
   (a) entità ta' riżoluzzjoni u s-sussidjarji tagħha li mhumiex:
   (i) entitajiet ta' riżoluzzjoni minnhom infushom;
   (ii) sussidjarji ta' entitajiet ta' riżoluzzjoni oħrajn; jew
   (iii) entitajiet stabbiliti f'pajjiż terz li mhumiex inklużi fil-grupp ta' riżoluzzjoni skont il-pjan ta' riżoluzzjoni u s-sussidjarji tagħhom; jew
   (b) istituzzjonijiet ta' kreditu li huma affiljati b'mod permanenti ma' korp ċentrali u l-korp ċentrali stess meta għall-inqas waħda minn dawk l-istituzzjonijiet ta' kreditu jew il-korp ċentrali jkunu entità ta' riżoluzzjoni, u s-sussidjarji rispettivi tagħhom;
   (83c) 'istituzzjoni globali ta' importanza sistemika' jew 'G-SII' tfisser G-SII kif definita fil-punt (133) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;";

"

(f)  jiddaħħal il-punt li ġej:"

"(109) "rekwiżit ta' riżerva kombinata” tfisser rekwiżit ta' riżerva kombinata kif definit fil-punt (6) tal-Artikolu 128 tad-Direttiva 2013/36/UE.";

"

(2)  l-Artikolu 10 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 6, jiżdiedu s-subparagrafi li ġejjin:"

"Ir-reviżjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandha ssir wara l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet ta' riżoluzzjoni jew l-eżerċizzju tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 59.

Meta tistabbilixxi l-iskadenzi msemmija fil-punti (o) u (p) tal-paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu fiċ-ċirkostanzi msemmija fit-tielet subparagrafu ta' dan il-paragrafu, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tqis l-iskadenza għall-konformità mar-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 104b tad-Direttiva 2013/36/UE.";

"

(b)  fil-paragrafu 7, il-punti (o) u (p) huma sostitwiti b'dan li ġej:"

"(o) ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 45e u 45f u skadenza sa meta għandu jintlaħaq dak il-livell, skont l-Artikolu 45m;

   (p) fejn awtorità ta' riżoluzzjoni tapplika l-Artikolu 45b(4), (5) jew (7), skeda ta' żmien għall-konformità mill-entità ta' riżoluzzjoni skont l-Artikolu 45m;";

"

(3)  l-Artikolu 12 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp, flimkien mal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ta' sussidjarji u wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ta' fergħat sinifikattivi sa fejn ikun rilevanti għall-fergħa sinifikattiva, ifasslu pjanijiet ta' riżoluzzjoni tal-grupp. Il-pjan ta' riżoluzzjoni tal-grupp għandu jidentifika miżuri li għandhom jittieħdu fir-rigward ta':

   (a) l-impriża omm tal-Unjoni;
   (b) is-sussidjarji li huma parti mill-grupp u li huma stabbiliti fl-Unjoni;
   (c) l-entitajiet imsemmija fil-punti (c) u (d) tal-Artikolu 1(1); u
   (d) soġġett għat-Titolu VI, is-sussidjarji li huma parti mill-grupp u li huma stabbiliti barra mill-Unjoni.

F'konformità mal-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-pjan ta' riżoluzzjoni għandu jidentifika għal kull grupp l-entitajiet ta' riżoluzzjoni u l-gruppi ta' riżoluzzjoni.";

"

(b)  il-paragrafu 3 huwa emendat kif ġej:

(i)  il-punti (a) u (b) huma sostitwiti b'dan li ġej:"

"(a) jistabbilixxi l-azzjonijiet ta' riżoluzzjoni li għandhom jittieħdu għall-entitajiet ta' riżoluzzjoni fix-xenarji msemmija fl-Artikolu 10(3), u l-implikazzjonijiet ta' dawk l-azzjonijiet ta' riżoluzzjoni fir-rigward tal-entitajiet ta' grupp oħra msemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1), l-impriża omm u l-istituzzjonijiet sussidjarji;

   (aa) fejn grupp jinkludi aktar minn grupp wieħed ta' riżoluzzjoni, jistabbilixxi l-azzjonijiet ta' riżoluzzjoni li għandhom jittieħdu għall-entitajiet ta' riżoluzzjoni ta' kull grupp ta' riżoluzzjoni u l-implikazzjonijiet ta' dawk l-azzjonijiet fuq it-tnejn li ġejjin:
   (i) entitajiet oħrajn tal-grupp li jappartjenu għall-istess grupp ta' riżoluzzjoni ;
   (ii) gruppi ta' riżoluzzjoni oħrajn;
   (b) jeżamina l-punt sa fejn l-għodda tar-riżoluzzjoni jistgħu jiġu applikati, u sa fejn is-setgħat ta' riżoluzzjoni jistgħu jiġu eżerċitati fir-rigward ta' entitajiet ta' riżoluzzjoni stabbiliti fl-Unjoni b'mod koordinat, inklużi miżuri biex jiġi faċilitat ix-xiri minn parti terza tal-grupp bħala ħaġa waħda, ta' linji jew attivitajiet ta' negozju separati li huma provduti minn għadd ta' entitajiet ta' grupp, jew ta' entitajiet ta' grupp partikolari jew gruppi ta' riżoluzzjoni, u jidentifikaw kwalunkwe impediment potenzjali għal riżoluzzjoni koordinata;";

"

(ii)  il-punt (e) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(e) jistabbilixxi kwalunkwe azzjoni addizzjonali, mhux imsemmija f'din id-Direttiva, li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni rilevanti bi ħsiebhom jieħdu fir-rigward tal-entitajiet fi ħdan kull grupp ta' riżoluzzjoni;";

"

(4)  l-Artikolu 13 huwa emendat kif ġej:

(a)   fil-paragrafu 4, is-subparagrafu li ġej jiddaħħal wara l-ewwel subparagrafu:"

"Fejn grupp huwa magħmul minn aktar minn grupp ta' riżoluzzjoni wieħed, l-ippjanar tal-azzjonijiet ta' riżoluzzjoni msemmija fil-punt (aa) tal-Artikolu 12(3) għandu jiġi inkluż f'deċiżjoni konġunta kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu.";

"

(b)  fil-paragrafu 6, l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"Fin-nuqqas ta' deċiżjoni konġunta bejn l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni fi żmien erba' xhur, kull awtorità ta' riżoluzzjoni li hija responsabbli għal sussidjarja u li ma taqbilx mal-pjan ta' riżoluzzjoni tal-grupp għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha stess u, fejn ikun il-każ, għandha tidentifika l-entità ta' riżoluzzjoni u tfassal u żżomm pjan ta' riżoluzzjoni għall-grupp ta' riżoluzzjoni magħmul minn entitajiet taħt il-ġurisdizzjoni tagħha. Kull waħda mid-deċiżjonijiet individwali għandha tkun iġġustifikata bis-sħiħ, għandha tistipula r-raġunijiet tan-nuqqas ta' qbil mal-pjan ta' riżoluzzjoni tal-grupp propost u għandha tqis il-fehmiet u r-riżervi tal-awtoritajiet kompetenti u tal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni l-oħrajn. Kull awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tinnotifika d-deċiżjoni tagħha lill-membri l-oħra tal-kulleġġ ta' riżoluzzjoni.";

"

(5)  l-Artikolu 16 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:"

''Grupp għandu jitqies bħala riżolvibbli jekk ikun vijabbli u kredibbli għall-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni li jillikwidaw entitajiet fil-grupp skont proċeduri normali ta' insolvenza jew li jirrisolvu dak il-grupp permezz tal-applikazzjoni ta' għodda ta' riżoluzzjoni, u l-eżerċizzju ta' setgħat ta' riżoluzzjoni, fir-rigward ta' entitajiet ta' riżoluzzjoni ta' dak il-grupp,filwaqt li jiġi evitat, kemm jista' jkun possibbli, kull konsegwenza negattiva sinifikanti għas-sistemi finanzjarji tal-Istati Membri li fihom l-entitajiet jew fergħat tal-grupp jinsabu, jew ta' Stati Membri oħrajn jew tal-Unjoni, inklużi instabbiltà finanzjarja usa' jew avvenimenti mifruxa mas-sistema kollha, bl-għan li tkun żgurata l-kontinwità tal-funzjonijiet kritiċi li jitwettqu minn dawk l-entitajiet tal-grupp, fejn dawn jistgħu jiġu separati faċilment b'mod f'waqtu, jew b'xi mezz ieħor.

L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp għandhom jinnotifikaw lill-EBA fil-ħin jekk huma jqisu li grupp mhuwiex riżolvibbli.";

"

(b)  jiżdied il-paragrafu li ġej:"

"4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fejn grupp huwa magħmul minn aktar minn grupp ta' riżoluzzjoni wieħed, l-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 jivvalutaw ir-riżolvibbiltà ta' kull grupp ta' riżoluzzjoni f'konformità ma' dan l-Artikolu.

Il-valutazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu  għandha ssir flimkien mal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà tal-grupp kollu u għandha issir fi ħdan il-proċedura tat-teħid ta' deċiżjonijiet stipulata fl-Artikolu 13.";

"

(6)  jiżdied l-Artikolu li ġej:"

"Artikolu 16a

Setgħa li jiġu pprojbiti ċerti distribuzzjonijiet

1.  Fejn entità tkun f'sitwazzjoni fejn tissodisfa r-rekwiżit ta' riżerva kombinata meta kkunsidrat flimkien ma' kull wieħed mir-rekwiżiti msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 141a(1) tad-Direttiva 2013/36/UE, iżda ma tissodisfax dak ir-rekwiżit ta' riżerva kombinata meta kkunsidrat flimkien mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikoli 45c u 45d ta' din id-Direttiva, meta kkalkolat f'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 45(2) ta' din id-Direttiva, l-awtorità ta' riżoluzzjoni ta' dik l-entità għandha jkollha s-setgħa, f'konformità mal-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, li tipprojbixxi entità milli tiddistribwixxi aktar mill-Ammont Massimu Distribwibbli relatat mar-rekwiżit minimu għall-fondi proprji u l-obbligazzjonijiet eliġibbli ('M-MDA') ikkalkolat f'konformità mal-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu, permezz ta' kwalunkwe waħda mill-azzjonijiet li ġejjin:

   (a) tagħmel distribuzzjoni b'rabta mal-kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni;
   (b) toħloq obbligu li jitħallsu rimunerazzjoni varjabbli jew benefiċċji diskrezzjonarji tal-pensjoni jew titħallas rimunerazzjoni varjabbli jekk l-obbligu ta' ħlas ikun inħoloq fi żmien meta l-entità tkun naqset milli tissodisfa r-rekwiżit tar-riżerva ta' kapital kombinata; jew
   (c) tagħmel pagamenti fuq strumenti tal-Grad 1 Addizzjonali.

Fejn entità tinsab fis-sitwazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, għandha tinnotifika immedjatament lill-awtorità ta' riżoluzzjoni dwar dan.

2.  Fis-sitwazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-entità, wara li tikkonsulta mal-awtoritajiet kompetenti, għandha, mingħajr dewmien bla bżonn, tivvaluta jekk teżerċitax is-setgħa msemmija fil-paragrafu 1, b'kont meħud tal-elementi kollha li ġejjin:

   (a) ir-raġuni, it-tul ta' żmien u d-daqs tan-nuqqas u l-impatt tiegħu fuq ir-riżolvibbiltà;
   (b) l-iżvilupp tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-entità u l-probabbiltà li din tissodisfa, fil-futur prevedibbli, il-kondizzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 32(1);
   (c) il-prospett li l-entità ser tkun tista' tiżgura l-konformità mar-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1 fi żmien raġonevoli;
   (d) fejn l-entità ma tkunx tista' tissostitwixxi l-obbligazzjonijiet li ma għadhomx jissodisfaw il-kriterji ta' eliġibbiltà jew ta' maturità stabbiliti fl-Artikoli 72b u 72c tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-Artikolu 45b jew l-Artikolu 45f(2) ta' din id-Direttiva, kemm jekk din l-inkapaċità hija idjosinkratika jew hija dovuta għal tfixkil fis-suq kollu;
   (e) jekk l-eżerċizzju tas-setgħa msemmija fil-paragrafu 1 huwiex l-aktar mezz adegwat u proporzjonat biex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni tal-entità, b'kont meħud tal-impatt potenzjali tiegħu kemm fuq il-kondizzjonijiet finanzjarji kif ukoll ir-riżolvibbiltà tal-entità kkonċernata.

L-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tirrepeti l-valutazzjoni tagħha dwar jekk għandhiex teżerċita s-setgħa msemmija fil-paragrafu 1 mill-inqas kull xahar matul iż-żmien li fih l-entità tkun fis-sitwazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

3.  Jekk l-awtorità ta' riżoluzzjoni ssib li l-entità tkun għadha fis-sitwazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 fi żmien disa' xhur wara li sitwazzjoni bħal din tkun ġiet innotifikata mill-entità, l-awtorità ta' riżoluzzjoni, wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti, għandha teżerċita s-setgħa msemmija fil-paragrafu 1 ħlief fejn l-awtorità ta' riżoluzzjoni ssib, wara valutazzjoni, li jiġu ssodisfati tal-anqas tnejn mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

   (a) in-nuqqas huwa dovut għal tfixkil serju fil-funzjonament tas-swieq finanzjarji, li jwassal għal stress estensiv tas-suq finanzjarju fost diversi segmenti tas-swieq finanzjarji;
   (b) it-tfixkil imsemmi fil-punt (a) mhux biss jirriżulta f'volatilità akbar fil-prezz tal-istrumenti ta' fondi proprji u l-obbligazzjonijiet eliġibbli tal-entità jew spejjeż akbar għall-entità, iżda jwassal ukoll għal għeluq sħiħ jew parzjali tas-swieq li jżomm l-entità milli toħroġ strumenti ta' fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli f'dawk is-swieq;
   (c) l-għeluq tas-suq imsemmi fil-punt (b) jiġi osservat mhux biss għall-entità kkonċernata iżda wkoll għal diversi entitajiet oħra;
   (d) it-tfixkil imsemmi fil-punt (a) jipprevjeni l-entità kkonċernata milli toħroġ strumenti ta' fondi proprji u strumenti ta' obbligazzjonijiet eliġibbli li jkunu suffiċjenti sabiex tirrimedja n-nuqqas;
   (e) eżerċizzju tas-setgħa msemmija fil-paragrafu 1 twassal għal effetti konsegwenzjali għal parti mis-settur bankarju, li b'hekk potenzjalmentjipperikolaw l-istabbiltà finanzjarja.

Fejn tkun tapplika l-eċċezzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti bid-deċiżjoni tagħha u tispjega l-valutazzjoni tagħha bil-miktub.

Kull xahar l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tirrepeti l-valutazzjoni jekk hijiex applikabbli l-eċċezzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu.

4.  L-M-MDA għandu jiġi applikat billi tiġi mmultiplikata s-somma kkalkolata skont il-paragrafu 5 bil-fattur iddeterminat skont il-paragrafu 6. L-M-MDA għandu jitnaqqas bi kwalunkwe ammont li jirriżulta minn kwalunkwe waħda mill-azzjonijiet msemmija fil-punti (a), (b) jew (c) tal-paragrafu 1.

5.  Is-somma li tkun immultiplikata skont il-paragrafu 4 għandha tikkonsisti fi:

   (a) kwalunkwe profitt interim mhux inkluż fil-kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni skont l-Artikolu 26(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 nett minn kwalunkwe distribuzzjoni ta' profitti jew kwalunkwe ħlas li jirriżulta mill-azzjonijiet imsemmija fil-punti (a), (b) jew (c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu;

magħduda ma'

   (b) kwalunkwe profitt ta' tmiem is-sena mhux inkluż fil-kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni skont l-Artikolu 26(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 netti minn kwalunkwe distribuzzjoni ta' profitti jew kwalunkwe ħlas li jirriżulta mill-azzjonijiet imsemmija fil-punti (a), (b) jew (c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu;

li minnhom jitnaqqsu

   (c) l-ammonti li jkunu pagabbli bit-taxxa li kieku l-entrati speċifikati fil-punti (a) u (b) ta' dan il-paragrafu kellhom jinżammu.

6.  Il-fattur imsemmi fil-paragrafu 4 għandu jiġi ddeterminat kif ġej:

   (a) meta l-kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni miżmum mill-entità li ma jintużax biex jissodisfa ebda wieħed mir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 92a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u fl-Artikoli 45c u 45d ta' din id-Direttiva espress bħala perċentwal tal-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju kkalkolat f'konformità mal-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, ikun fl-ewwel kwart (jiġifieri, fl-aktar wieħed baxx) tar-rekwiżit ta' riżerva kombinata, il-fattur għandu jkun 0;
   (b) meta l-kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni miżmum mill-entità li ma jintużax biex jissodisfa ebda wieħed mir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 92a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u fl-Artikoli 45c u 45d ta' din id-Direttiva espress bħala perċentwal tal-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju kkalkolat f'konformità mal-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, ikun fit-tieni kwart tar-rekwiżit ta' riżerva kombinata, il-fattur għandu jkun 0,2;
   (c) meta l-kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni miżmum mill-entità li ma jintużax biex jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu  92a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u fl-Artikoli 45c u 45d ta' din id-Direttiva espress bħala perċentwal tal-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju kkalkolat f'konformità mal-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, ikun fit-tielet kwart tar-rekwiżit ta' riżerva kombinata, il-fattur għandu jkun 0,4;
   (d) meta l-kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni miżmum mill-entità li ma jintużax biex jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu  92a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u fl-Artikoli 45c u 45d ta' din id-Direttiva espress bħala perċentwal tal-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju kkalkolat f'konformità mal-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, ikun fir-raba' kwart (jiġifieri, fl-aktar wieħed għoli) tar-rekwiżit ta' riżerva kombinata, il-fattur għandu jkun 0,6;

Il-livelli inferjuri u superjuri ta' kull kwart tar-rekwiżit ta' riżerva għandhom jiġu kkalkolati kif ġej:

Lower bound of quartile =

Combined buffer

requirement

x (Qn − 1)

4

Upper bound of quartile =

Combined buffer

requirement

x Qn

4

fejn "Qn" = in-numru ordinali tal-kwart ikkonċernat.";

"

(7)  l-Artikolu 17 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta, skont valutazzjoni tar-riżolvibbiltà għal entità mwettqa skont l-Artikoli 15 u 16, awtorità ta' riżoluzzjoni, wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti, tiddetermina li hemm impedimenti sostantivi għar-riżolvibbiltà ta' dik l-entità, dik l-awtorità tar-riżolvibbiltà għandha tinnotifika bil-miktub dik id-determinazzjoni lill-entità kkonċernata, lill-awtorità kompetenti u lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni tal-ġurisdizzjonijiet fejn jinsabu fergħat sinifikattivi.";

"

(b)  il-paragrafi 3 u 4 huma sostitwiti b'dan li ġej:"

"3. Fi żmien erba' xhur minn meta tirċievi notifika magħmula skont il-paragrafu 1, l-entità għandha tipproponi lill-awtorità ta' riżoluzzjoni miżuri possibbli sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew l-impedimenti sostantivi identifikati fin-notifika.

L-entità għandha, fi żmien ġimagħtejn minn meta tirċievi n-notifika magħmula skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, tipproponi lill-awtorità ta' riżoluzzjoni miżuri possibbli u l-iskeda ta' żmien għall-implimentazzjoni tagħhom biex tiżgura li l-entità tikkonforma mal-Artikoli 45e jew 45f ta' din id-Direttiva u r-rekwiżit ta' riżerva kombinata, meta impediment sostantiv għar-riżolvibbiltà huwa dovut għal kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

   (a) l-entità tissodisfa r-rekwiżit ta' riżerva kombinata meta kkunsidrat flimkien ma' kull wieħed mir-rekwiżiti msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 141a(1) tad-Direttiva 2013/36/UE, iżda ma tissodisfax ir-rekwiżit ta' riżerva kombinata meta kkunsidrat flimkien mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikoli 45c u 45d ta' din id-Direttiva, meta kkalkolat f'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 45(2) ta' din id-Direttiva; jew
   (b) l-entità ma tissodisfax ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikoli 92a u 494 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikoli 45c u 45d ta' din id-Direttiva.

L-iskeda ta' żmien għall-implimentazzjoni ta' miżuri proposti taħt it-tieni subparagrafu għandha tieħu kont tar-raġunijiet għall-impediment sostantiv.

L-awtorità ta' riżoluzzjoni, wara li tikkonsulta lill-awtorità kompetenti, għandha tivvaluta jekk il-miżuri proposti taħt l-ewwel u t-tieni subparagrafi effettivament jindirizzawx jew ineħħux l-impedimenti sostantivi inkwistjoni.

4.  Fejn l-awtorità ta' riżoluzzjoni ssib li l-miżuri proposti minn entità skont il-paragrafu 3 ma jnaqqsux jew ma jneħħux effettivament l-impedimenti inkwistjoni, din għandha, jew direttament jew indirettament permezz tal-awtorità kompetenti, titlob lill-entità sabiex tieħu miżuri alternattivi li jistgħu jiksbu dak il-għan, u tinnotifika dawk il-miżuri bil-miktub lill-entità, li għandha tipproponi pjan fi żmien xahar sabiex tikkonforma magħhom.

Fl-identifikazzjoni ta' miżuri alternattivi, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha turi kif il-miżuri proposti mill-entità ma kinux kapaċi jneħħu l-impedimenti għar-riżolvibbiltà u kif il-miżuri alternattivi proposti huma proporzjonati għat-tneħħija tagħhom. L-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tqis it-theddida li dawk l-impedimenti għar-riżolvibbiltà jippreżentaw għall-istabilità finanzjarja u l-effett tal-miżuri fuq in-negozju tal-entità, l-istabbiltà tagħha u l-abilità tagħha li tikkontribwixxi għall-ekonomija.";

"

(c)  il-paragrafu 5 huwa emendat kif ġej:

(i)  fil-punti (a), (b), (d), (e), (g) u (h) il-kelma 'istituzzjoni' hija sostitwita mill-kelma 'entità';

(ii)  jiddaħħal il-punt li ġej:"

"(ha) jitolbu lil istituzzjoni jew entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) ta' din id-Direttiva tippreżenta pjan biex tirristawra l-konformità mar-rekwiżiti tal-Artikoli 45e jew 45f ta' din id-Direttiva, espressa bħala perċentwal tal-ammont totali ta' skopertura għar-riskju kkalkolat f'konformità mal-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u, fejn applikabbli, mar-rekwiżit ta' riżerva kombinata u mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikoli 45e jew 45f ta' din id-Direttiva espressi bħala perċentwal tal-miżura tal-iskopertura totali msemmija fl-Artikoli 429 u 429a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;";

"

(iii)  il-punti (i), (j) u (k) huma sostitwiti b'dan li ġej:"

"(i) jitolbu lil istituzzjoni jew entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) joħorġu obbligazzjonijiet eliġibbli biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 45e jew l-Artikolu 45f;

   (j) jitolbu lil istituzzjoni jew entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) jieħdu passi oħra sabiex jilħqu r-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli skont l-Artikolu 45e jew l-Artikolu 45f, inkluż b'mod partikolari sabiex jippruvaw jinnegozjaw kwalunkwe obbligazzjoni eliġibbli, strument ta' Grad 1 addizzjonali jew strument ta' Grad 2 li jkunu ħarġu, bil-ħsieb li jkun żgurat li kwalunkwe deċiżjoni tal-awtorità ta' riżoluzzjoni għal valwazzjoni negattiva jew il-konverżjoni ta' dak l-obbligazzjoni jew strument issir skont id-dritt tal-ġurisdizzjoni li tirregola dik l-obbligazzjoni jew strument;
   (ja) għall-fini li tkun żgurata l-konformità kontinwa mal-Artikolu 45e jew l-Artikolu 45f, jenħtieġ li istituzzjoni jew entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1), tibdel il-profil ta' maturità ta':
   (i) strumenti ta' fondi proprji, wara li tkun kisbet il-qbil tal-awtorità kompetenti, u
   (ii) obbligazzjonijiet eliġibbli msemmija fl-Artikolu 45b u fil-punt (a) ▌ tal-Artikolu 45f(2).
   (k) meta entità tkun is-sussidjarja ta' kumpanija b'parteċipazzjoni ta' attività mħallta, jitolbu li l-kumpanija b'parteċipazzjoni ta' attività mħallta tistabbilixxi kumpanija b'parteċipazzjoni finanzjarja separata sabiex tikkontrolla l-entità, jekk dan ikun meħtieġ sabiex tiġi ffaċilitata r-riżoluzzjoni tal-entità u sabiex jiġi evitat li l-applikazzjoni tal-għodod tar-riżoluzzjoni u l-eżerċizzju tas-setgħat imsemmija fit-Titolu IV ikollhom effett negattiv fuq il-parti mhux finanzjarja tal-grupp.";

"

(d)  il-paragrafu 7 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"7. Qabel ma tidentifika kwalunkwe miżura msemmija fil-paragrafu 4, l-awtorità ta' riżoluzzjoni, wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti u, jekk adatt, mal-awtorità makroprudenzjali nazzjonali deżinjata, għandha debitament tikkunsidra kif dovut l-effett potenzjali ta' dawk il-miżuri fuq l-entità partikolari, is-suq intern għas-servizzi finanzjarji, u fuq l-istabbiltà finanzjarja fi Stati Membri oħra u fl-Unjoni kollha kemm hi.";

"

(8)  fl-Artikolu 18, il-paragrafi 1 sa 7 huma sostitwiti b'dan li ġej:"

"1. L-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp, flimkien mal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ta' sussidjarji, wara konsultazzjoni mal-kulleġġ superviżorju u mal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni tal-ġurisdizzjonijiet fejn jinsabu l-fergħat sinifikattivi sa fejn huwa rilevanti għall-fergħa sinifikattiva, għandha tikkunsidra l-valutazzjoni mitluba mill-Artikolu 16 fi ħdan il-kulleġġ ta' riżoluzzjoni u għandha tieħu l-passi raġonevoli kollha biex tittieħed deċiżjoni konġunta dwar l-applikazzjoni ta' miżuri identifikati f'konformità mal-Artikolu 17(4) fir-rigward tal-entitajiet ta' riżoluzzjoni kollha u s-sussidjarji tagħhom li huma entitajiet ▌ msemmija fl-Artikolu 1(1) u li huma parti mill-grupp.

2.  L-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp, f'kooperazzjoni mas-superviżur konsolidattiv u l-EBA skont l-Artikolu 25(1) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, għandha tħejji u tippreżenta rapport lill-impriża omm tal-Unjoni, lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ta' sussidjarji, li għandhom jipprovduh lis-sussidjarji taħt is-superviżjoni tagħhom, u lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ta' ġurisdizzjonijiet fejn jinsabu fergħat sinifikanti. Ir-rapport għandu jitħejja wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti, u għandu janalizza l-impedimenti sostantivi għall-applikazzjoni effettiva tal-għodda ta' riżoluzzjoni u l-eżerċizzju tas-setgħat ta' riżoluzzjoni fir-rigward tal-grupp, kif ukoll fir-rigward tal-gruppi ta' riżoluzzjoni fejn grupp ikun magħmul minn aktar minn grupp ta' riżoluzzjoni wieħed. Ir-rapport għandu jikkunsidra l-impatt fuq il-mudell ta' negozju tal-grupp u jirrakkomanda kwalunkwe miżura proporzjonata u mmirata li, fl-opinjoni tal-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp ▌, hija meħtieġa jew adatta sabiex jitneħħew dawk l-impedimenti.

Fejn impediment għar-riżolvibbiltà tal-grupp huwa dovut għal sitwazzjoni ta' entità ta' grupp imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(3), l-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell ta' grupp għandha tinnotifika l-valutazzjoni tagħha ta' dak l-impediment lill-impriża omm tal-Unjoni wara li tkun ikkonsultat mal-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-entità ta' riżoluzzjoni u l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet sussidjarji tagħha.

3.  Fi żmien erba' xhur mid-data tar-riċevuta tar-rapport, l-impriża omm tal-Unjoni tista' tippreżenta osservazzjonijiet u tipproponi miżuri alternattivi lill-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp biex tirrimedja l-impedimenti identifikati fir-rapport.

Meta l-impedimenti identifikati fir-rapport ikunu dovuti għal sitwazzjoni ta' entità ta' grupp imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(3) ta' din id-Direttiva, l-impriża omm tal-Unjoni għandha tipproponi, fi żmien ġimagħtejn minn meta tirċievi notifika li tkun saret skont it-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, lill-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp miżuri possibbli u l-iskeda ta' żmien għall-implimentazzjoni tagħhom biex jiġi żgurat li l-entità ta' grupp tikkonforma mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikoli 45e jew 45f ta' din id-Direttiva espressi bħala perċentwal tal-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju kkalkolat f'konformità mal-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u, fejn applikabbli, mar-rekwiżit ta' riżerva kombinata, u mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 45e u 45f ta' din id-Direttiva espressi bħala perċentwal tal-miżura tal-iskopertura totali msemmija fl-Artikoli 429 u 429a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

L-iskeda ta' żmien għall-implimentazzjoni ta' miżuri proposti taħt it-tieni subparagrafu għandha tieħu kont tar-raġunijiet għall-impediment sostantiv. L-awtorità ta' riżoluzzjoni, wara li tikkonsulta lill-awtorità kompetenti, għandha tivvaluta jekk dawk il-miżuri effettivament jindirizzawx jew ineħħux l-impediment sostantiv.

4.  L-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp għandha tikkomunika kwalunkwe miżura proposta mill-impriża omm tal-Unjoni lis-superviżur konsolidattiv, lill-EBA, lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni tas-sussidjarji u lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni tal-ġurisdizzjonijiet fejn jinsabu fergħat sinifikattivi sa fejn ikun rilevanti għall-fergħa sinifikattiva. L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp u l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni tas-sussidjarji, wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ta' ġurisdizzjonijiet fejn jinstabu fergħat sinifikanti, għandhom jagħmlu kull ma huwa fis-setgħa tagħhom sabiex jieħdu deċiżjoni konġunta fi ħdan il-kulleġġ ta' riżoluzzjoni fir-rigward tal-identifikazzjoni tal-impedimenti sostantivi, u jekk ikun meħtieġ, il-valutazzjoni tal-miżuri proposti mill-impriża omm tal-Unjoni u l-miżuri mitluba mill-awtoritajiet sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew l-impedimenti, li għandhom jikkunsidraw l-impatt potenzjali tal-miżuri ▌ fl-Istati Membri kollha fejn jopera l-grupp.

5.  Id-deċiżjoni konġunta għandha tittieħed fi żmien erba' xhur mis-sottomissjoni ta' kwalunkwe osservazzjoni mill-impriża omm tal-Unjoni. Meta l-impriża omm tal-Unjoni ma tkun ippreżentat ebda osservazzjoni, id-deċiżjoni konġunta għandha tittieħed fi żmien xahar mill-iskadenza tal-perijodu ta' erba' xhur imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3.

Id-deċiżjoni konġunta dwar l-impediment għal riżolvibbiltà minħabba sitwazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(3) għandha tittieħed fi żmien ġimagħtejn mill-preżentazzjoni ta' kwalunkwe osservazzjoni mill-impriża omm tal-Unjoni f'konformità mal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

Id-deċiżjoni konġunta għandha tkun iġġustifikata u mniżżla f'dokument li għandu jiġi provdut mill-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp lill-impriża omm tal-Unjoni.

L-EBA tista', fuq it-talba tal-awtorità ta' riżoluzzjoni, tgħin lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jilħqu deċiżjoni konġunta skont il-punt (c) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 31 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

6.  Fin-nuqqas ta' deċiżjoni konġunta fil-perijodu rilevanti msemmi fil-paragrafu 5, l-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp għandha tieħu d-deċiżjoni proprja dwar il-miżuri xierqa li għandhom jittieħdu skont l-Artikolu 17(4) fil-livell ta' grupp ▌.

Id-deċiżjoni għandha tkun kompletament iġġustifikata u għandha tqis il-fehmiet u r-riżervi ta' awtoritajiet ta' riżoluzzjoni oħrajn. Id-deċiżjoni għandha tingħata lill-impriża omm tal-Unjoni mill-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp.

Jekk, fi tmien il-perijodu rilevanti msemmi fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, kwalunkwe awtorità ta' riżoluzzjoni tkun irreferiet kwistjoni msemmija fil-paragrafu 9 ta' dan l-Artikolu lill-EBA skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, l-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp ▌ għandha tiddifferixxi d-deċiżjoni tagħha u tistenna kwalunkwe deċiżjoni li l-EBA tista' tieħu skont l-Artikolu 19(3) ta' dak ir-Regolament, u għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha skont id-deċiżjoni tal-EBA. Il-perijodu rilevanti msemmi fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu għandu jitqies bħala li hu l-perijodu ta' konċiljazzjoni skont it-tifsira ▌ tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010. L-EBA għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha fi żmien xahar ▌. Il-kwistjoni ma għandhiex tiġi riferuta lill-EBA wara t-tmiem tal-perijodu rilevanti msemmi fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu jew wara li tkun ittieħdet deċiżjoni konġunta. Fin-nuqqas ta' deċiżjoni mill-EBA, id-deċiżjoni tal-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell ta' grupp għandha tapplika.

6a.  Fin-nuqqas ta' deċiżjoni konġunta fi żmien il-perijodu rilevanti msemmi fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, l-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-entità ta' riżoluzzjoni rilevanti għandha tieħu deċiżjoni hija stess dwar il-miżuri xierqa li għandhom jittieħdu skont l-Artikolu 17(4) fil-livell tal-grupp ta' riżoluzzjoni.

Id-Deċiżjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tkun motivata bis-sħiħ u għandha tieħu kont tal-fehmiet u r-riżervi tal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ta' entitajiet oħra tal-istess grupp ta' riżoluzzjoni u l-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp. Id-deċiżjoni għandha tingħata lill-entità ta' riżoluzzjoni mill-awtorità ta' riżoluzzjoni rilevanti.

Jekk, fi tmien il-perijodu rilevanti msemmi fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, kwalunkwe awtorità ta' riżoluzzjoni tkun irreferiet kwistjoni msemmija fil-paragrafu 9 ta' dan l-Artikolu lill-EBA skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, l-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-entità ta' riżoluzzjoni għandha tiddifferixxi d-deċiżjoni tagħha u tistenna kwalunkwe deċiżjoni li l-EBA tista' tieħu skont l-Artikolu 19(3) ta' dak ir-Regolament, u għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha skont id-deċiżjoni tal-EBA. Il-perijodu rilevanti msemmi fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu għandu jitqies bħala li hu l-perijodu ta' konċiljazzjoni skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010. L-EBA għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha fi żmien xahar. Il-kwistjoni ma għandhiex tiġi riferuta lill-EBA wara t-tmiem tal-perijodu rilevanti msemmi fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu jew wara li tkun ittieħdet deċiżjoni konġunta. Fin-nuqqas ta' deċiżjoni mill-EBA, għandha tapplika d-deċiżjoni tal-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-entità ta' riżoluzzjoni.

7.  Fin-nuqqas ta' deċiżjoni konġunta, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ta' sussidjarji li mhumiex entitajiet ta' riżoluzzjoni għandhom jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom stess dwar il-miżuri adatti li għandhom jittieħdu mis-sussidjarji fil-livell individwali skont l-Artikolu 17(4).

Id-deċiżjoni għandha tkun iġġustifikata bis-sħiħ u għandha tqis il-fehmiet u r-riżervi tal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni l-oħrajn. Id-deċiżjoni għandha tingħata lill-sussidjarja kkonċernata u lill-entità ta' riżoluzzjoni tal-istess grupp ta' riżoluzzjoni, lill-awtorità ta' riżoluzzjoni ta' dik l-entità ta' riżoluzzjoni u, fejn tkun differenti, lill-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp.

Jekk, fi tmien il-perijodu rilevanti msemmi fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, kwalunkwe awtorità ta' riżoluzzjoni tkun irreferiet kwistjoni msemmija fil-paragrafu 9 ta' dan l-Artikolu lill-EBA skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, l-awtorità ta' riżoluzzjoni tas-sussidjarja għandha tiddifferixxi d-deċiżjoni tagħha u tistenna kwalunkwe deċiżjoni li l-EBA tista' tieħu skont l-Artikolu 19(3) ta' dak ir-Regolament, u għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha skont id-deċiżjoni tal-EBA. Il-perijodu rilevanti msemmi fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu għandu jitqies bħala li hu l-perijodu ta' konċiljazzjoni skont it-tifsira ▌ tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010. L-EBA għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha fi żmien xahar ▌. Il-kwistjoni ma għandhiex tiġi riferuta lill-EBA wara t-tmiem tal-perijodu rilevanti msemmi fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu jew wara li tkun ittieħdet deċiżjoni konġunta. Fin-nuqqas ta' deċiżjoni mill-EBA, id-deċiżjoni tal-awtorità ta' riżoluzzjoni tas-sussidjarja għandha tapplika.";

"

(9)  fl-Artikolu 32(1), il-punt (b) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(b) b'kunsiderazzjoni taż-żmien u ċirkostanzi rilevanti oħra, ma hemm l-ebda prospett raġonevoli li kwalunkwe miżura alternattiva mis-settur privat, inklużi miżuri minn IPS, jew azzjoni superviżorja, inklużi miżuri ta' intervent bikri jew ta' valwazzjoni negattiva jew konverżjoni ta' strumenti ta' kapital u obbligazzjonijiet eliġibbli rilevanti skont l-Artikolu 59(2) meħuda fir-rigward tal-istituzzjoni, tkun tipprevjeni l-falliment tal-istituzzjoni fi ħdan perijodu ta' żmien raġonevoli;";

"

(10)  jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:"

"Artikolu 32a

Kondizzjonijiet għar-riżoluzzjoni fir-rigward ta' korp ċentrali u istituzzjonijiet ta' kreditu affiljati b'mod permanenti ma' korp ċentrali

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jistgħu jieħdu azzjoni ta' riżoluzzjoni fir-rigward ta' korp ċentrali u l-istituzzjonijiet ta' kreditu kollha permanentement affiljati magħha li huma parti mill-istess grupp ta' riżoluzzjoni meta dak il-grupp ta' riżoluzzjoni jikkonforma bħala ħaġa waħda mal-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 32(1).

Artikolu 32b

Proċeduri ta' insolvenza fir-rigward tal-istituzzjonijiet u entitajiet li ma jkunux soġġetti għal azzjoni ta' riżoluzzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li istituzzjoni jew entità msemmija fil-punti (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) li fir-rigward tagħhom l-awtorità ta' riżoluzzjoni tqis li l-kondizzjonijiet fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 32(1) huma ssodisfati, iżda li azzjoni ta' riżoluzzjoni ma tkunxfl-interess pubbliku skont il-punt (c) tal-Artikolu 32(1), għandha tiġi stralċjata b'mod ordnat skont il-liġi nazzjonali applikabbli.";

"

(11)  fl-Artikolu 33, il-paragrafi 2, 3 u 4 huma sostitwiti b'dan li ġej:"

"2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jieħdu azzjoni ta' riżoluzzjoni fir-rigward ta' entità msemmija fil-punt (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1), meta dik l-entità tirrispetta l-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 32(1).

3.  Meta l-istituzzjonijiet sussidjarji ta' kumpanija azzjonarja ta' attività mħallta huma miżmuma direttament jew indirettament minn kumpanija azzjonarja finanzjarja intermedja, il-pjan ta' riżoluzzjoni għandu jipprovdi li l-kumpanija azzjonarja finanzjarja intermedja tkun identifikata bħala entità ta' riżoluzzjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu azzjonijiet ta' riżoluzzjoni għall-finijiet ta' riżoluzzjoni tal-grupp fir-rigward tal-kumpanija azzjonarja finanzjarja intermedja. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ma jiħdux azzjonijiet ta' riżoluzzjoni għall-finijiet ta' riżoluzzjoni ta' grupp fir-rigward tal-kumpanija azzjonarja ta' attività mħallta.

4.  Soġġett għall-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu u minkejja l-fatt li entità msemmija fil-punt (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) ma tirrispettax il-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 32(1), l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jistgħu jieħdu azzjoni ta' riżoluzzjoni fir-rigward ta' entità msemmija fil-punt (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) fejn il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin huma ssodisfati:

   (a) l-entità hija entità ta' riżoluzzjoni;
   (b) waħda jew aktar mis-sussidjarji tal-entità li huma istituzzjonijiet, iżda mhux entitajiet ta' riżoluzzjoni jikkonformaw mal-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 32(1);
   (c) l-assi u l-obbligazzjonijiet tas-sussidjarji msemmija fil-punt (b) huma tali li l-falliment ta' dawk is-sussidjarji jhedded il-grupp ta' riżoluzzjoni fl-intier tiegħu u azzjoni ta' riżoluzzjoni fir-rigward tal-entità hija neċessarja jew għar-riżoluzzjoni ta' tali sussidjarji li huma istituzzjonijiet inkella għar-riżoluzzjoni tal-grupp ta' riżoluzzjoni rilevanti bħala ħaġa waħda.";

"

(12)  jiddaħħal l-Artikolu li ġej:"

"Artikolu 33a

Setgħa ta' sospensjoni ta' ċerti obbligi

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni, wara li jikkonsultaw mal-awtoritajiet kompetenti, li għandhom jirrispondu fi żmien xieraq, ikollhom is-setgħa jissospendu kwalunkwe obbligu ta' ħlas jew ta' konsenja skont kwalunkwe kuntratt li għalih istituzzjoni jew entità msemmija fil-punti (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) tkun parti, fejn jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

   (a) ikun ġie ddeterminat, taħt il-punt (a) tal-Artikolu 32(1), li istituzzjoni jew entità qed tfalli jew aktarx li tfalli;
   (b) ma jkun hemm l-ebda miżura, imsemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 32(1), tas-settur privat disponibbli minnufih li tipprevjeni l-falliment tal-istituzzjoni jew tal-entità;
   (c) l-eżerċizzju tas-setgħa ta' sospensjoni hija meqjusa neċessarja biex jiġi evitat id-deterjorament ulterjuri tal-kondizzjonijiet finanzjarji tal-istituzzjoni jew tal-entità; u
   (d) l-eżerċizzju tas-setgħa ta' sospensjoni jkun:
   (i) meħtieġ biex tinkiseb id-determinazzjoni prevista fil-punti (c) tal-Artikolu 32(1); jew
   (ii) meħtieġ biex jintgħażlu l-azzjonijiet ta' riżoluzzjoni xierqa jew biex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva ta' għodda ta' riżoluzzjoni waħda jew aktar.

2.  Is-setgħa msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu ma għandhiex tapplika għal obbligi ta' ħlas u ta' konsenja lil dawn li ġejjin:

   (a) sistemi u operaturi ta' sistemi deżinjati skont id-Direttiva 98/26/KE;
   (b) is-CCPs awtorizzati fl-Unjoni skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u CCPs ta' pajjiż terz rikonoxxuti mill-ESMA skont l-Artikolu 25 ta' dak ir-Regolament;
   (c) banek ċentrali.

L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom jistabbilixxu l-ambitu tas-setgħa msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu filwaqt li jikkunsidraw iċ-ċirkustanzi ta' kull każ. B'mod partikolari, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom jivvalutaw bir-reqqa l-adegwatezza ta' estensjoni tas-sospensjoni tad-depożiti eliġibbli skont id-definizzjoni fil-punt (4) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/49/UE, speċjalment għal depożiti koperti miżmuma minn persuni fiżiċi jew intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju.

3.  L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li fejn is-setgħa tas-sospensjoni tal-obbligazzjonijiet ta' ħlas jew konsenja tiġi eżerċitata fir-rigward ta' depożiti eliġibbli, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom jiżguraw li d-depożitanti jkollhom aċċess għal ammonti xierqa ta' kuljum minn dawk id-depożiti.

4.  Il-perijodu tas-sospensjoni skont il-paragrafu 1 għandu jkun qasir kemm jista' jkun u ma għandux jeċċedi l-perijodu minimu ta' żmien li l-awtorità ta' riżoluzzjoni tqis meħtieġ għall-finijiet indikati fil-punti (c) u (d) tal-paragrafu u fi kwalunkwe każ ma għandux ikun itwal mill-perijodu mill-pubblikazzjoni ta' avviż ta' sospensjoni skont il-paragrafu 8 sa nofsillejl fl-Istat Membru tal-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-istituzzjoni jew l-entità fi tmiem il-jum tax-xogħol ta' wara l-jum tal-pubblikazzjoni.

Meta jiskadi l-perijodu ta' sospensjoni msemmi fl-ewwel subparagrafu, is-sospensjoni għandha ssir bla effett.

5.  Meta jeżerċitaw is-setgħa msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom iqisu l-impatt li l-eżerċizzju ta' dik is-setgħa jista' jkollu fuq il-funzjonament tajjeb tas-swieq finanzjarji u għandhom iqisu ir-regoli nazzjonali eżistenti kif ukoll is-setgħat superviżorji u ġudizzjarji, biex jiġu salvagwardjati d-drittijiet tal-kredituri u t-trattament indaqs tal-kredituri fi proċeduri normali ta' insolvenza. L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom b'mod partikolari jikkunsidraw l-applikazzjoni potenzjali tal-proċeduri nazzjonali tal-insolvenza għall-istituzzjoni jew l-entità b'riżultat tad-determinazzjoni fil-punt (c) tal-Artikolu 32(1) u għandhom jagħmlu l-arranġamenti li huma jqisu xierqa biex tkun żgurata koordinazzjoni adegwata mal-awtoritajiet amministrattivi jew ġudizzjarji nazzjonali.

6.  Meta l-obbligazzjonijiet ta' ħlas jew konsenja taħt kuntratt jkunu sospiżi skont il-paragrafu 1, l-obbligazzjonijiet ta' ħlas jew ta' konsenja ta' kwalunkwe wieħed mill-kontropartijiet ta' dak il-kuntratt għandhom jiġu sospiżi għall-istess perijodu ta' żmien.

7.  Obbligu ta' ħlas jew ta' konsenja li kien ikun dovut matul il-perijodu tas-sospensjoni għandu jkun dovut immedjatament mal-iskadenza ta' dak il-perijodu.

8.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jinnotifikaw l-istituzzjoni jew l-entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) u lill-awtoritajiet imsemmija fil-punti (a) sa (h) tal-Artikolu 83(2) mingħajr dewmien meta jeżerċitaw is-setgħa msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu  wara li tkun saret determinazzjoni li l-istituzzjoni qed tfalli jew x'aktarx ser tfalli skont il-punt (a) tal-Artikolu 32(1) u qabel ma tittieħed id-deċiżjoni ta' riżoluzzjoni.

L-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tippubblika jew tiżgura l-pubblikazzjoni tal-ordni jew strument li bih l-obbligi huma sospiżi skont dan l-Artikolu u t-termini u l-perijodu ta' sospensjoni permezz tal-mezzi msemmija fl-Artikolu 83(4).

9.  Dan l-Artikolu huwa mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet li jinsabu fil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri li jagħtu setgħat ta' sospensjoni ta' obbligazzjonijiet ta' ħlas jew ta' konsenja tal-istituzzjonijiet u l-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu  qabel ma ssir determinazzjoni li dawk l-istituzzjonijiet jew entitajiet qed ifallu jew x'aktarx ifallu taħt il-punt (a) tal-Artikolu 32(1) jew ta' sospensjoni ta' obbligazzjonijiet ta' ħlas jew ta' konsenja ta' istituzzjonijiet jew entitajiet li jridu jiġu stralċjati skont proċedimenti normali ta' insolvenza, u li jeċċedu l-ambitu u d-durata previsti f'dan l-Artikolu . Tali setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont l-ambitu, id-durata u l-kondizzjonijiet previsti fil-liġijiet nazzjonali rilevanti. Il-kondizzjonijiet previsti f'dan l-Artikolu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-kondizzjonijiet relatati ma' tali setgħa ta' sospensjoni tal-obbligazzjonijiet ta' ħlas jew konsenja.

10.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta awtorità ta' riżoluzzjoni teżerċita s-setgħa li tissospendi obbligazzjonijiet ta' ħlas jew ta' konsenja fir-rigward ta' istituzzjoni jew entità msemmija fil-punti (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-awtorità ta' riżoluzzjoni tista' wkoll, għat-tul ta' żmien ta' dik is-sospensjoni, teżerċita s-setgħa li:

   (a) tirrestrinġi lill-kredituri ggarantiti ta' dik l-istituzzjoni jew entità mill-infurzar ta' interessi ta' sigurtà fir-rigward ta' kwalunkwe ass ta' dik l-istituzzjoni jew entità, f'liema każ għandu japplika l-Artikolu 70(2), (3) u (4); u
   (b) tissospendi d-drittijiet ta' terminazzjoni ta' kwalunkwe parti għal kuntratt ma' dik l-istituzzjoni jew entità għall-istess tul ta' żmien, f'liema każ għandu japplika l-Artikolu 71(2) sa (8).

11.  F'każ li, wara li tkun saret determinazzjoni li l-istituzzjoni jew l-entità qed tfalli jew x'aktarx tfalli skont il-punt (a) tal-Artikolu 32(1), awtorità ta' riżoluzzjoni tkun eżerċitat is-setgħa li tissospendi l-obbligazzjonijiet ta' ħlas jew ta' konsenja fiċ-ċirkostanzi stabbiliti fil-paragrafu 1 jew 10 ta' dan l-Artikolu, u jekk l-azzjoni ta' riżoluzzjoni tittieħed sussegwentement fir-rigward ta' dik l-istituzzjoni jew entità, l-awtorità ta' riżoluzzjoni ma għandhiex teżerċita s-setgħat tagħha skont l-Artikolu 69(1), 70(1) jew 71(1), fir-rigward ta' dik l-istituzzjoni jew entità.";

"

(13)  l-Artikolu 36 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, il-kliem ''strumenti kapitali'' huma sostitwiti bil-kliem ''strumenti kapitali u obbligazzjonijiet eliġibbli skont l-Artikolu 59'';

(b)  il-paragrafu 4 huwa emendat kif ġej:

(i)  il-kliem ''strumenti kapitali'' huma sostitwiti bil-kliem ''strumenti kapitali u obbligazzjonijiet eliġibbli skont l-Artikolu 59'';

(ii)  fil-punt (d), il-kliem “obbligazzjonijiet eliġibbli” huma sostitwiti mill-kliem "obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna";

(c)  fil-paragrafi 5, 12 u 13, il-kliem ''strumenti kapitali'' huma sostitwiti bil-kliem ''strumenti kapitali u obbligazzjonijiet eliġibbli skont l-Artikolu 59'';

(14)  l-Artikolu 37 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 2, il-kliem ''strumenti kapitali'' huma sostitwiti bil-kliem ''strumenti kapitali u obbligazzjonijiet eliġibbli'';

(b)  fil-punt (a) tal-paragrafu 10, il-kliem “obbligazzjonijiet eliġibbli” huma sostitwiti mill-kliem "obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna";

(15)  l-Artikolu 44 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 2 huwa emendat kif ġej:

(i)  il-punt (f) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(f) obbligazzjonijiet b'maturità residwa ta' inqas minn sebat ijiem, dovuti lil sistemi jew operaturi ta' sistemi deżinjati skont id-Direttiva 98/26/KE jew lill-parteċipanti tagħhom u li jirriżultaw mill-parteċipazzjoni f'tali sistema, jew lil CCPs awtorizzati fl-Unjoni skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u CCPs ▌ ta' pajjiżi terzi rikonoxxuti mill-ESMA skont l-Artikolu 25 ta' dak ir-Regolament;";

"

(ii)  jiżdied il-punt li ġej:"

"(h) obbligazzjonijiet lil istituzzjonijiet jew entitajiet imsemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) li huma parti mill-istess grupp ta' riżoluzzjoni mingħajr ma jkunu huma stess entitajiet ta' riżoluzzjoni, irrispettivament mill-maturitajiet tagħhom, għajr meta dawk l-obbligazzjonijiet jikklassifikaw taħt obbligazzjonijiet mhux garantiti ordinarji skont il-liġi nazzjonali rilevanti li tirregola l-proċedimenti ta' insolvenza normali applikabbli fid-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva; f'każijiet li fihom tkun tapplika dik l-eċċezzjoni, l-awtorità ta' riżoluzzjoni tas-sussidjarja rilevanti li mhijiex entità ta' riżoluzzjoni għandha tivvaluta jekk l-ammont ta' punti li jikkonformaw mal-Artikolu 45f(2) huwiex suffiċjenti biex jappoġġa l-implimentazzjoni tal-istrateġija ta' riżoluzzjoni ppreferuta.";

"

(iii)  fil-ħames subparagrafu, il-kliem “obbligazzjonijiet eliġibbli għal għodda ta’ rikapitalizzazzjoni interna” huma sostitwiti mill-kliem "obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna";

(b)  fil-paragrafu 3, it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom jivvalutaw bir-reqqa jekk l-obbligazzjonijiet lil istituzzjonijiet jew entitajiet imsemmija fil-punti (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) li huma parti mill-istess grupp ta' riżoluzzjoni mingħajr ma huma stess entitajiet ta' riżoluzzjoni u li mhumiex esklużi mill-applikazzjoni tas-setgħat ta' valwazzjoni negattiva u ta' konverżjoni skont il-punt (h) tal-paragrafu (2) ta' dan l-Artikolu għandhomx jiġu esklużi jew parzjalment esklużi skont il-punti minn (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tal-istrateġija tar-riżoluzzjoni.

Fejn awtorità ta’ riżoluzzjoni tiddeċiedi li teskludi jew parzjalment teskludi obbligazzjoni b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna jew klassi ta’ obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna taħt dan il-paragrafu, il-livell ta’ valwazzjoni negattiva jew ta’ konverżjoni applikat għal obbligazzjonijiet oħrajn b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna jista' jiġi miżjud sabiex jittieħed kont ta' tali esklużjonijiet, sakemm il-livell ta’ valwazzjoni negattiva jew ta’ konverżjoni applikat għal obbligazzjonijiet oħrajn b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna jikkonforma mal-prinċipju fil-punt (g) tal-Artikolu 34(1).";

"

(c)  il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

4. Fejn awtorità ta’ riżoluzzjoni tiddeċiedi li teskludi jew parzjalment teskludi obbligazzjoni b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna jew klassi ta’ obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna skont dan l-Artikolu, u t-telf imġarrab minn dawk l-obbligazzjonijiet ma jkunx ġie mgħoddi b’mod sħiħ lil kredituri oħrajn, l-arranġament tal-finanzjament tar-riżoluzzjoni jista’ jagħmel kontribuzzjoni għall-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni biex tagħmel waħda minn dawn, jew it-tnejn, li ġejjin:

   (a) tkopri kwalunkwe telf li ma jkunx ġie assorbit minn obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna u tirristawra għal żero l-valur nett tal-assi tal-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni skont il-punt (a) tal-Artikolu 46(1);
   (b) tixtri ishma jew strumenti oħra ta’ sjieda jew strumenti kapitali fl-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni, sabiex tiġi rikapitalizzata l-istituzzjoni skont il-punt (b) tal-Artikolu 46(1).";

"

(d)  fil-punt (a) tal-paragrafu 5, il-kliem “obbligazzjonijiet eliġibbli” huma sostitwiti mill-kliem "obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna";

(16)  jiddaħħal l-Artikolu li ġej:"

"Artikolu 44a

Bejgħ ta' obbligazzjonijiet subordinati eliġibbli lil klijenti mhux professjonali

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li bejjiegħ ta' obbligazzjonijiet eliġibbli li jissodisfaw il-kondizzjonijiet kollha msemmija fl-Artikolu 72a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 ħlief għall-punt (b) tal-Artikolu 72a(1) u l-paragrafi 3 sa 5 tal-Artikolu 72b ta' dak ir-Regolament jbigħ tali obbligazzjonijiet lil klijent mhux professjonali, kif definit fil-punt 11 tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE, biss fejn il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin huma ssodisfati:

   (a) il-bejjiegħ ikun wettaq test tal-adegwatezza skont l-Artikolu 25(2) tad-Direttiva 2014/65/UE;
   (b) il-bejjiegħ huwa sodisfatt, abbażi tat-test imsemmi fil-punt (a), li tali obbligazzjonijiet eliġibbli huma adegwati għal dak il-klijent mhux professjonali;
   (c) il-bejjiegħ jiddokumenta l-adegwatezza skont l-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 2014/65/UE.

Minkejja l-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-kondizzjonijiet stipulati fil-punti (a) sa (c) ta' dak is-subparagrafu għandhom japplikaw għal bejjiegħa ta' strumenti oħrajn li jikkwalifikaw bħala fondi proprji jew obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna.

2.  Meta l-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ikunu ssodisfati u l-portafoll tal-istrument finanzjarju ta' dak il-klijent mhux professjonali, fil-mument tax-xiri, ma jeċċedix EUR 500 000, il-bejjiegħ għandu jiżgura, abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-klijent mhux professjonali skont il-paragrafu 3, li ż-żewġ kondizzjonijiet li ġejjin huma sodisfatti fil-mument tax-xiri:

   (a) il-klijent mhux professjonali ma jinvestix ammont aggregat li jaqbeż l-10 % tal-portafoll tal-istrument finanzjarju ta' dak il-klijent f'obbligazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1;
   (b) dak l-ammont tal-investiment inizjali investit fi strumenti ta' obbligazzjoni waħda jew aktar imsemmija fil-paragrafu 1 huwa mill-inqas EUR 10 000.

3.  Il-klijent mhux professjonali għandu jipprovdi lill-bejjiegħ b'informazzjoni eżatta dwar il-portafoll tal-istrument finanzjarju tal-klijent mhux professjonali, li tinkludi kwalunkwe investimenti f'obbligazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

4.  Għall-finijiet tal-paragrafi 2 u 3, il-portafoll tal-istrumenti finanzjarji tal-klijent mhux professjonali għandu jinkludi depożiti ta' flus kontanti u strumenti finanzjarji, iżda għandu jeskludi kwalunkwe strument finanzjarju li jkun ingħata bħala kollateral.

5.  Mingħajr ħsara għall-Artikolu 25 tad-Direttiva 2014/65/UE, u permezz ta' deroga mir-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi 1 sa 4 ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu ammont minimu ta' denominazzjoni ta' mill-inqas EUR 50,000 għal obbligazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, filwaqt li jitqiesu l-kondizzjonijiet u l-prassi tas-suq ta' dak l-Istat Membru kif ukoll miżuri eżistenti ta' protezzjoni tal-konsumatur fil-ġurisdizzjoni ta' dak l-Istat Membru.

6.  Meta l-valur tal-assi totali tal-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 1(1) li huma stabbiliti fi Stat Membru u li huma soġġetti għar-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45e ma jaqbiżx EUR 50 biljun, dak l-Istat Membru jista' permezz ta' deroga mir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 5 ta' dan l-Artikolu  japplikaw biss ir-rekwiżit stabbilit fil-paragrafu 2(b) ta' dan l-Artikolu.

7.  L-Istati Membri m'għandhomx ikunu meħtieġa li japplikaw dan l-Artikolu għal obbligazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 maħruġa qabel ... [18-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja].";

"

(17)  l-Artikolu 45 huwa sostitwit bl-Artikoli li ġejjin:"

"Artikolu 45

Applikazzjoni u kalkolu tar-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) jissodisfaw, f'kull ħin, ir-rekwiżiti għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli fejn meħtieġ minn u skont dan l-Artikolu u l-Artikoli 45a sa 45i.

2.  Ir-rekwiżit imsemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandu jiġi kkalkolat skont l-Artikolu 45c(3), (5) jew (7), kif applikabbli, bħala l-ammont ta' fondi proprji u obbligazzjoni eliġibbli u espress bħala persentaġġi ta':

   (a) l-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju tal-entità rilevanti msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, ikkalkolat f'konformità mal-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; u
   (b) il-miżura tal-iskopertura totali tal-entità rilevanti msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, ikkalkolata f'konformità mal-Artikoli 429 u 429a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Artikolu 45a

Eżenzjoni mir-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli

1.  Minkejja l-Artikolu 45, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom jeżentaw mir-rekwiżit stipulat fl-Artikolu 45(1) lill-istituzzjonijiet ta' kreditu ipotekarju ffinanzjati minn bonds koperti li ma mhumiex permessi jirċievu depożiti taħt il-liġi nazzjonali, sakemm il-kondizzjonijiet li ġejjin kollha huma ssodisfati:

   (a) dawk l-istituzzjonijiet ser jiġu stralċjati fi proċedimenti ta' insolvenza nazzjonali, jew f'tipi oħra ta' proċedimenti stabbiliti għal dawk l-istituzzjonijiet u implimentati skont l-Artikolu 38, 40 jew 42; u
   (b) il-proċedimenti msemmija fil-punt (a) jiżguraw li l-kredituri ta' dawk l-istituzzjonijiet, inklużi d-detenturi ta' bonds koperti, fejn rilevanti, iġarrbu t-telf b'mod li jissodisfa l-objettivi tar-riżoluzzjoni.

2.  L-istituzzjonijiet eżentati mir-rekwiżit stipulat fl-Artikolu 45(1) ma għandhomx ikunu parti mill-konsolidazzjoni msemmija fl-Artikolu 45e(1).

Artikolu 45b

Obbligazzjonijiet eliġibbli għal entitajiet ta' riżoluzzjoni

1.  L-obbligazzjonijiet eliġibbli għandhom jiġu inklużi fl-ammont ta' fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli ta' entitajiet ta' riżoluzzjoni biss fejn dawn jissodisfaw il-kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli li ġejjin tar-Regolament (UE) Nru 575/2013:

   (a) Artikolu 72a;
   (b) l-Artikolu 72b, bl-eċċezzjoni tal-punt (d) tal-paragrafu 2; u
   (c) l-Artikolu 72c.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, meta din id-Direttiva tirreferi għar-rekwiżiti fl-Artikolu 92a jew l-Artikolu 92b tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għall-fini ta' dawk l-Artikoli, l-obbligazzjonijiet eliġibbli għandhom jikkonsistu minn obbligazzjonijiet eliġibbli kif iddefiniti fl-Artikolu 72k ta' dak ir-Regolament u determinati skont il-Kapitolu 5a tat-Titolu I tat-Tieni Parti ta' dak ir-Regolament.

2.  L-obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn strumenti tad-dejn b'derivattivi inkorporati, bħal noti strutturati, li jissodisfaw il-kondizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, ħlief għall-punt (l) tal-Artikolu 72a(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għandhom jiġu inklużi biss fl-ammont ta' fondi proprji u ta' obbligazzjonijiet eliġibbli meta tiġi ssodisfata xi waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

   (a) l-ammont prinċipali tal-obbligazzjoni li tirriżulta mill-istrument tad-dejn ikun magħruf fil-mument tal-ħruġ, ikun fiss jew qed jiżdied u mhux affettwat minn karatteristika ta' derivattiv inkorporat u l-ammont totali tal-obbligazzjoni li tirriżulta mill-istrument tad-dejn, inkluż id-derivattiv inkorporat, jistgħu jiġu vvalutati fuq bażi ta' kuljum b'referenza għal suq bidirezzjonali attiv u likwidu għal strument ekwivalenti mingħajr riskju ta' kreditu, f'konformità mal-Artikoli 104 u 105 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; jew
   (b) l-istrument tad-dejn jinkludi terminu kuntrattwali li jispeċifika li l-valur tal-pretensjoni f'każijiet kemm ta' insolvenza tal-emittent kif ukoll ta' riżoluzzjoni tal-emittent ikun fiss jew qed jiżdied, u ma jeċċedix l-ammont inizjalment imħallas totalment tal-obbligazzjoni.

L-istrumenti tad-dejn imsemmija fl-ewwel subparagrafu, inkluż id-derivattivi inkorporati tagħhom, m'għandhomxikunu soġġetti għal xi ftehim ta' netting u l-valutazzjoni ta' tali strumenti m'għandhiex tkun soġġetta għall-Artikolu 49(3) ▌.

L-obbligazzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu inklużi biss fl-ammont ta' fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli fir-rigward tal-parti tal-obbligazzjoni li tikkorrispondi għall-ammont prinċipali msemmi fil-punt (a) ta' dak is-subparagrafu jew għall-ammont fiss jew li qed jiżdied imsemmi fil-punt (b) ta' dak is-subparagrafu.

3.  Fejn obbligazzjonijiet jinħarġu minn sussidjarja stabbilita fl-Unjoni għal azzjonist eżistenti li ma jkunx parti mill-istess grupp ta' riżoluzzjoni, u dik is-sussidjarja tkun parti mill-istess grupp ta' riżoluzzjoni bħall-entità ta' riżoluzzjoni, dawk l-obbligazzjonijiet għandhom jiġu inklużi fl-ammont ta' fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli ta' dik l-entità ta' riżoluzzjoni dment li jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

   (a) jinħarġu f'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 45f(2);
   (b) l-eżerċizzju tas-setgħa ta' valwazzjoni negattiva jew ta' konverżjoni fir-rigward ta' dawk l-obbligazzjonijiet f'konformità mal-Artikoli 59 jew 62 ma jaffettwax il-kontroll tas-sussidjarja mill-entità ta' riżoluzzjoni;
   (c) dawk l-obbligazzjonijiet ma jaqbżux ammont determinat mit-tnaqqis:
   (i) tas-somma tal-obbligazzjonijiet maħruġa lil u mixtrija mill-entità ta' riżoluzzjoni jew direttament inkella indirettament permezz ta' entitajiet oħra fl-istess grupp ta' riżoluzzjoni u l-ammont ta' fondi proprji maħruġa f'konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 45f(2)
   (ii) mill-ammont meħtieġ f'konformità mal-Artikolu 45f(1).

4.  Mingħajr preġudizzju għar-rekwiżit minimu fl-Artikolu 45c(5) jew fil-punt (a) tal-Artikolu 45d(1), l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom jiżguraw li parti mir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45e li tkun daqs 8 % mit-total tal-obbligazzjonijiet, inklużi l-fondi proprji, għandha tiġi ssodisfata minn entitajiet ta' riżoluzzjoni li huma G-SII jew li huma entitajiet ta' riżoluzzjoni li jkunu soġġetti għall-Artikolu 45c(5) jew (6) bl-użu ta' fondi proprji, strumenti eliġibbli subordinati, jew obbligazzjonijiet kif imsemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu. L-awtorità ta' riżoluzzjoni tista' tippermetti li livell aktar baxx minn 8 % mit-total tal-obbligazzjonijiet, inklużi fondi proprji, iżda ogħla mill-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-formula (1-X1/X2) x8 % tal-obbligazzjonijiet totali, inklużi fondi proprji, għandu jiġi ssodisfat minn entitajiet ta' riżoluzzjoni li huma G-SIIs jew huma entitajiet ta' riżoluzzjoni li jkunu soġġetti għall-Artikolu 45c(5) jew (6) bl-użu ta' fondi proprji, strumenti eliġibbli subordinati, jew obbligazzjonijiet kif imsemmi fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, dment li jkunu ssodisfati l-kondizzjonijiet kollha stabbiliti fl-Artikolu 72b(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, fejn, fid-dawl tat-tnaqqis li jkun possibbli taħt l-Artikolu 72b(3) ta' dak ir-Regolament:

X1 = 3.5 % tal-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju kkalkolat f'konformità mal-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; u

X2 = l-ammont li jirriżulta mis-somma ta' 18 % tal-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju kkalkolat f'konformità mal-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u l-ammont tar-rekwiżit ta' riżerva kombinata.

Għall-entitajiet ta' riżoluzzjoni li jkunu soġġetti għall-Artikolu 45c(5), fejn l-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu twassal għal rekwiżit 'il fuq minn 27 % tal-ammont tal-iskopertura totali għar-riskju, għall-entità ta' riżoluzzjoni kkonċernata, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tillimita l-parti tar-rekwiżit imsemmija fl-Artikolu 45e li għandha tiġi ssodisfata bl-użu ta' fondi proprji, strumenti eliġibbli subordinati, jew obbligazzjonijiet kif imsemmi fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, għal ammont daqs 27 % tal-ammont tal-iskopertura totali għar-riskju, jekk l-awtorità ta' riżoluzzjoni tkun sabet mill-valutazzjoni li:

   (a) l-aċċess għal arranġament ta' finanzjament ta' riżoluzzjoni mhux meqjus bħala opzjoni biex tiġi riżolta dik l-entità ta' riżoluzzjoni fil-pjan ta' riżoluzzjoni; u
   (b) fejn il-punt (a) ma japplikax, ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45e jippermetti lil dik l-entità ta' riżoluzzjoni tissodisfa r-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 44(5) jew 44(8) kif applikabbli.

Meta jwettqu l-valutazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tieħu kont ukoll tar-riskju ta' impatt sproporzjonat fuq l-entità ta' riżoluzzjoni kkonċernata.

Għall-entitajiet ta' riżoluzzjoni li jkunu soġġetti għall-Artikolu 45c(6), it-tieni subparagrafu ta' dan il-paragrafu ma japplikax.

5.  Għal entitajiet ta' riżoluzzjoni li la huma G-SII u lanqas entitajiet ta' riżoluzzjoni li jkunu soġġetti għall-Artikolu 45c(5) jew (6), l-awtorità ta' riżoluzzjoni tista' tiddeċiedi li parti mir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45e li tkun sal-ogħla waħda mit-8 % tat-total tal-obbligazzjonijiet, inklużi l-fondi proprji, tal-entità u tal-formula msemmija fil-paragrafu 7, għandha tiġi ssodisfata bl-użu ta' fondi proprji, strumenti eliġibbli subordinati, jew obbligazzjonijiet kif imsemmi fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, sakemm il-kondizzjonijiet li ġejjin ikunu ssodisfati:

   (a) obbligazzjonijiet mhux subordinati msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu għandhom l-istess klassifikazzjoni ta' prijorità fil-ġerarkija ta' insolvenza nazzjonali bħal ċerti obbligazzjonijiet li huma esklużi mill-applikazzjoni tas-setgħat ta' valutazzjoni negattiva u ta' konverżjoni skont l-Artikolu 44(2) jew l-Artikolu 44(3);
   (b) ikun hemm riskju li, b'riżultat ta' applikazzjoni ppjanata ta' setgħat ta' valutazzjoni negattiva u ta' konverżjoni għal obbligazzjonijiet mhux subordinati li mhumiex esklużi mill-applikazzjoni tas-setgħat ta' valutazzjoni negattiva u ta' konverżjoni skont l-Artikolu 44(2) jew l-Artikolu 44(3), kredituri li l-pretensjonijiet tagħhom jirriżultaw minn dawk l-obbligazzjonijiet iġarrbu telf akbar milli kienu kieku jġarrbu fi stralċ taħt proċedimenti ta' insolvenza normali ▌;
   (c) l-ammont ta' fondi proprji u obbligazzjonijiet subordinati oħra ma jaqbiżx l-ammont neċessarju biex jiġi żgurat li l-kredituri msemmijin fil-punt (b) ma jġarrbux telf ogħla mil-livell tat-telf li altrimenti kienu jġarrbu fi stralċ taħt proċedimenti normali ta' insolvenza.

Fejn l-awtorità ta' riżoluzzjoni tiddetermina li, fi klassi ta' obbligazzjonijiet li tinkludi obbligazzjonijiet eliġibbli, l-ammont tal-obbligazzjonijiet li huma esklużi jew li hemm probabbiltà raġonevoli li jiġu esklużi mill-applikazzjoni tas-setgħat ta' valwazzjoni negattiva u ta' konverżjoni skont l-Artikolu 44(2) jew l-Artikolu 44(3), jammonta għal aktar minn 10 % ta' dik il-klassi, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tivvaluta r-riskju msemmi fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu.

6.  Għall-finijiet tal-paragrafi 4, 5 u 7, l-obbligazzjonijiet derivattivi għandhom jiġu inklużi fl-obbligazzjonijiet totali fuq il-bażi li jingħata rikonoxximent sħiħ lid-drittijiet ta' nettjar tal-kontroparti.

Il-fondi proprji ta' entità ta' riżoluzzjoni li jkunu użati għall-konformità mar-rekwiżit ta' riżerva kombinata għandhom ikunu eliġibbli għall-konformità mar-rekwiżiti msemmija fil-paragrafi 4, 5 u 7.

7.  B'deroga mill-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu, l-awtorità ta' riżoluzzjoni tista' tiddeċiedi li r-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45e ta' din id-Direttiva għandu jiġi ssodisfat minn entitajiet ta' riżoluzzjoni li huma GSII jew minn entitajiet ta' riżoluzzjoni li jkunu soġġetti għall-Artikoli 45c(5) jew (6) ta' din id-Direttiva bl-użu ta' fondi proprji, strumenti eliġibbli subordinati, jew obbligazzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, sal-punt li, minħabba l-obbligu tal-entità ta' riżoluzzjoni li tikkonforma mar-rekwiżit ta' riżerva kombinata u r-rekwiżiti msemmijin fl-Artikolu 92a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, fl-Artikolu 45c(5) u fl-Artikolu 45e ta' din id-Direttiva, is-somma totali ta' dawk il-fondi proprji, strumenti u obbligazzjonijiet ma taqbiżx l-ogħla ta':

   (a) 8 % tal-obbligazzjonijiet totali, inklużi fondi proprji, tal-entità; jew,
   (b) l-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-formola Ax2+Bx2+C, fejn A, B u C huma l-ammonti li ġejjin:

A = l-ammont li jirriżulta mir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 92(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

B = l-ammont li jirriżulta mir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 104a tad-Direttiva 2013/36/UE;

C = l-ammont li jirriżulta mir-rekwiżit ta' riżerva kombinata.

8.  L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jistgħu jeżerċitaw is-setgħa msemmija fil-paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu fir-rigward tal-entitajiet ta' riżoluzzjoni li huma G-SII jew li huma soġġetti għall-Artikolu 45c(5) jew (6), li jissodisfaw waħda mill-kondizzjonijiet stabbiliti fit-tieni subparagrafu ta' dan il-paragrafu, sa limitu ta' 30 % tal-għadd totali tal-entitajiet kollha ta' riżoluzzjoni li huma G-SII jew li huma soġġetti għall-Artikolu 45c(5) jew (6) li għalihom l-awtorità ta' riżoluzzjoni tiddetermina r-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45e.

Il-kondizzjonijiet għandhom jiġu kkunsidrati mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni kif ġej:

   (a) fejn ġew identifikati impedimenti sostantivi għar-riżolvibbiltà fil-valutazzjoni preċedenti tar-riżolvibbiltà, u jew:
   (i) ma tkun ittieħdet ebda azzjoni ta' rimedju wara l-applikazzjoni tal-miżuri msemmijin fl-Artikolu 17(5) fl-iskeda ta' żmien deċiża mill-awtorità ta' riżoluzzjoni, jew
   (ii) l-impedimenti sostantivi identifikati ma jistgħux jiġu indirizzati bl-użu ta' kwalunkwe waħda mil-miżuri msemmijin fl-Artikolu 17(5), u l-eżerċizzju tas-setgħa msemmija fil-paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu jkun jikkumpensa parzjalment jew kompletament għall-impatt negattiv tal-impedimenti sostantivi fuq ir-riżolvibbiltà;
   (b) l-awtorità ta' riżoluzzjoni tqis li l-fattibbiltà u l-kredibbiltà tal-istrateġija ta' riżoluzzjoni preferuta mill-entità jkunu limitati, b'kont meħud tad-daqs tal-entità ta' riżoluzzjoni, l-interkonnettività, in-natura, l-iskop, ir-riskju u l-kumplessità tal-attivitajiet tagħha, l-istatus legali tagħha u l-istruttura azzjonarja tagħha; jew
   (c) ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 104a tad-Direttiva 2013/36/UE jirrifletti l-fatt li l-entità ta' riżoluzzjoni li hija G-SII jew hija soġġetta għall-Artikolu 45c(5) jew (6) ta' din id-Direttiva tkun, f’termini ta’ stat ta' riskju, fost l-aqwa 20 % tal-aktar istituzzjonijiet riskjużi li għalihom l-awtorità ta' riżoluzzjoni tiddetermina r-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) ta' din id-Direttiva.

Għall-finijiet tal-perċentwali msemmijin fl-ewwel u t-tieni subparagrafi, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha żżid in-numru li jirriżulta mill-kalkolu sal-eqreb numru sħiħ.

L-Istati Membri jistgħu, billi jqisu l-ispeċifiċitajiet tas-settur bankarju nazzjonali tagħhom, inkluż b'mod partikolari n-numru ta' entitajiet ta' riżoluzzjoni li huma G-SIIs jew li huma soġġetti għall-Artikolu 45c(5) jew (6) li għalihom l-awtorità nazzjonali ta' riżoluzzjoni tiddetermina r-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45e, jiffissaw il-perċentwal imsemmi fl-ewwel subparagrafu fuq livell ogħla minn 30 %.

9.  L-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tieħu d-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 5 jew 7 biss wara li tikkonsulta mal-awtorità kompetenti.

Meta tieħu dawk id-deċiżjonijiet, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tqis ukoll:

   (a) il-profondità tas-suq għall-istrumenti ta' fondi proprji u l-istrumenti eliġibbli subordinati tal-entità ta' riżoluzzjoni , l-ipprezzar ta' tali strumenti, fejn dawn jeżistu, u l-ħin meħtieġ biex titwettaq kwalunkwe transazzjoni meħtieġa għall-fini ta' konformità mad-deċiżjoni;
   (b) l-ammont ta' strumenti ta' obbligazzjonijiet eliġibbli li jissodisfaw il-kondizzjonijiet kollha msemmijin fl-Artikolu 72a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 li jkollhom maturità residwa ta' anqas minn sena mid-data tad-deċiżjoni, bil-ħsieb li jsiru aġġustamenti kwantitattivi għar-rekwiżiti msemmijin fil-paragrafi 5 u 7 ta' dan l-Artikolu;
   (c) id-disponibbiltà u l-ammont ta' strumenti li jissodisfaw il-kondizzjonijiet kollha msemmijin fl-Artikolu 72a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 barra fil-punt (d) tal-Artikolu 72b(2) ta' dak ir-Regolament;
   (d) jekk l-ammont ta' obbligazzjonijiet li huma esklużi mill-applikazzjoni tas-setgħat ta' valwazzjoni negattiva u ta' konverżjoni f'konformità mal-Artikolu 44(2) jew (3) u li, fi proċedimenti ta' insolvenza normali, jikklassifikaw fl-istess livell ta' jew taħt l-obbligazzjonijiet eliġibbli bl-ogħla klassifikazzjoni jkun sinifikanti meta mqabbel mal-fondi proprji u l-obbligazzjonijiet eliġibbli tal-entità ta' riżoluzzjoni. Fejn l-ammont ta' obbligazzjonijiet esklużi ma jaqbiżx il-5 % tal-ammont tal-fondi proprji u l-obbligazzjonijiet eliġibbli tal-entità ta' riżoluzzjoni, l-ammont eskluż għandu jitqies bħala mhux sinifikanti. Ogħla minn dak il-limitu, is-sinifikat tal-obbligazzjonijiet esklużi għandu jkun ivvalutat mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni;
   (e) il-mudell ta' negozju, il-mudell ta' finanzjament, u l-profil tar-riskju tal-entità ta' riżoluzzjoni, kif ukoll l-istabbiltà tagħha u l-abbiltà li tikkontribwixxi għall-ekonomija; u
   (f) l-impatt tal-ispejjeż ta' ristrutturar possibbli fuq ir-rikapitalizzazzjoni tal-entità ta' riżoluzzjoni.

Artikolu 45c

Determinazzjoni tar-rekwiżit minimu għall-fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli

1.  Ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) ▌għandu jiġi determinat mill-awtorità ta' riżoluzzjoni, wara li tikkonsulta l-awtorità kompetenti, abbażi tal-kriterji li ġejjin:

   (a) il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-grupp ta' riżoluzzjoni jista' jiġi riżolt bl-applikazzjoni tal-għodod tar-riżoluzzjoni għall-entità ta' riżoluzzjoni, inkluż, fejn xieraq, l-għodda ta' rikapitalizzazzjoni interna, b'mod li jiġu ssodisfati l-objettivi tar-riżoluzzjoni;
   (b) il-ħtieġa li jiġi żgurat, fejn xieraq, li l-entità ta' riżoluzzjoni u s-sussidjarji tagħha li huma istituzzjonijiet jew entitajiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1), iżda mhumiex entitajiet ta' riżoluzzjoni, ikollhom fondi proprji suffiċjenti u obbligazzjonijiet eliġibbli biex ikun żgurat li, jekk l-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna jew is-setgħat ta' valwazzjoni negattiva jew ta' konverżjoni, rispettivament, kellhom jiġu applikati għalihom, it-telf ikun jista' jiġi assorbit u li jkun possibbli r-ristawr tal-proporzjon totali tal-kapital u , kif applikabbli, tal-proporzjon ta' ingranaġġ, ▌tal-entitajiet rilevanti għal livell neċessarju biex ikunu jistgħu jkomplu jikkonformaw mal-kundizzjonijiet għal awtorizzazzjoni u biex ikomplu bl-attivitajiet li huma awtorizzati għalihom skont id-Direttiva 2013/36/UE jew id-Direttiva 2014/65/UE;
   (c) il-ħtieġa li jiġi żgurat, jekk il-pjan ta' riżoluzzjoni jantiċipa li ċerti klassijiet ta' obbligazzjonijiet eliġibbli jistgħu jiġu esklużi minn rikapitalizzazzjoni interna skont l-Artikolu 44(3) ta' din id-Direttiva  jew jistgħu jiġu trasferiti b'mod sħiħ lil benefiċjarju taħt trasferiment parzjali, li l-entità ta' riżoluzzjoni jkollha fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli oħra suffiċjenti biex tassorbi t-telf u tirristawra l-proporzjon totali tal-kapital tagħha, u, kif applikabbli, il-proporzjon ta' ingranaġġ tagħha ▌ għal livell neċessarju biex jippermettulha tkompli tikkonforma mal-kondizzjonijiet għal awtorizzazzjoni u biex tkompli bl-attivitajiet li għalihom hija awtorizzata skont id-Direttiva 2013/36/UE jew id-Direttiva 2014/65/UE;
   (d) id-daqs, il-mudell kummerċjali, il-mudell ta' finanzjament u l-profil ta' riskju tal-entità;

   (e) il-punt sa liema l-falliment tal-entità jkollu effett negattiv fuq l-istabbiltà finanzjarja, inkluż permezz tal-kontaġju fuq istituzzjonijiet jew entitajiet oħra, minħabba l-interkonnessjoni tal-entità ma' dawk l-istituzzjonijiet jew entitajiet oħrajn jew mal-bqija tas-sistema finanzjarja ▌.

2.  Fejn il-pjan ta' riżoluzzjoni jipprovdi li għandha tittieħed azzjoni ta' riżoluzzjoni jew li għandha tiġi eżerċitata s-setgħa ta’ valwazzjoni negattiva jew ta’ konverżjoni skont l-Artikolu 59 fir-rigward ta' strumenti kapitali u obbligazzjonijiet eliġibbli, skont ix-xenarju rilevanti msemmi fl-Artikolu 10(3), ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) għandu jkun daqs ammont suffiċjenti biex ikun żgurat li:

   (a) it-telf li jkun mistenni li jiġġarrab mill-entità jkun kompletament assorbit ("assorbiment ta' telf");
   (b) l-entità ta' riżoluzzjoni u s-sussidjarji tagħha li huma istituzzjonijiet jew entitajiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) iżda mhumiex entitajiet ta' riżoluzzjoni huma rikapitalizzati sa livell neċessarju biex ikunu jistgħu jkomplu jikkonformaw mal-kondizzjonijiet għal awtorizzazzjoni, u jwettqu l-attivitajiet li għalihom huma awtorizzati skont id-Direttiva 2013/36/UE, id-Direttiva 2014/65/UE jew att leġislattiv ekwivalenti għal perijodu ta' żmien xieraq ta' mhux aktar minn sena ("rikapitalizzazzjoni") ▌.

Fejn il-pjan ta' riżoluzzjoni jipprovdi li l-entità trid tiġi stralċjata taħt proċedimenti ta' insolvenza normali jew proċeduri nazzjonali ekwivalenti oħra, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tivvaluta jekk ikunx iġġustifikat li jiġi limitat ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) għal dik l-entità, sabiex ma jaqbiżx ammont suffiċjenti biex jiġi assorbit it-telf skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu.

B'mod partikolari, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tivvaluta l-limitu msemmi fit-tieni subparagrafu fir-rigward ta' kwalunkwe impatt possibbli fuq l-istabbiltà finanzjarja u fuq ir-riskju ta' kontaġju għas-sistema finanzjarja.

3.  Fil-każ ta' entitajiet ta' riżoluzzjoni, l-ammont imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 għandu jkun dan li ġej:

   (a) bil-għan li jiġi kkalkolat ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1), f'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 45(2), is-somma ta':
   (i) l-ammont tat-telf li jrid jiġi assorbit f'riżoluzzjoni li jikkorrispondi għar-rekwiżiti msemmijin fil-punt (c) tal-Artikolu 92(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u l-Artikolu 104a tad-Direttiva 2013/36/UE tal-entità ta' riżoluzzjoni ▌ fil-livell ta' grupp ta' riżoluzzjoni konsolidat ▌; u
   (ii) ammont ta' rikapitalizzazzjoni li jippermetti lill-grupp ta' riżoluzzjoni riżultanti minn riżoluzzjoni li jirristawra l-konformità mar-rekwiżit ta' proporzjon totali tal-kapital tiegħu msemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 92(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u r-rekwiżit tiegħu msemmi fl-Artikolu 104a tad-Direttiva 2013/36/UE fil-livell konsolidat tal-grupp ta' riżoluzzjoni wara l-implimentazzjoni tal-istrateġija ta' riżoluzzjoni preferuta; u
   (b) bil-għan li jiġi kkalkolat ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1), f'konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 45(2), is-somma ta':
   (i) l-ammont tat-telf li jrid jiġi assorbit f'riżoluzzjoni li jikkorrispondi mal-proporzjon ta' ingranaġġ tal-entità ta' riżoluzzjoni msemmi fil-punt (d) tal-Artikolu 92(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fil-livell konsolidat tal-grupp ta' riżoluzzjoni; u
   (ii) ammont ta' rikapitalizzazzjoni li jippermetti lill-grupp ta' riżoluzzjoni riżultanti minn riżoluzzjoni li jirristawra l-konformità mar-rekwiżit tal-proporzjon ta' ingranaġġ imsemmi fil-punt (d) tal-Artikolu 92(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fil-livell konsolidat tal-grupp ta' riżoluzzjoni wara l-implimentazzjoni tal-istrateġija ta' riżoluzzjoni preferuta.

Għall-finijiet tal-punt (a) tal-Artikolu 45(2), ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) għandu jkun espress f'termini perċentwali bħala l-ammont kkalkolat skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, diviż bl-ammont totali ta' skopertura għar-riskju.

Għall-finijiet tal-punt (b) tal-Artikolu 45(2), ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) għandu jkun espress f'termini perċentwali bħala l-ammont kkalkolat skont il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, diviż bil-miżura tal-iskopertura totali.

Meta tistabbilixxi r-rekwiżit individwali previst fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tqis ir-rekwiżiti msemmijin fl-Artikoli 37(10), 44(5) u 44(8).

Meta tistabbilixxi l-ammonti ta' rikapitalizzazzjoni msemmijin fis-subparagrafu preċedenti, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha:

   (a) tuża l-valuri rappurtati l-aktar reċentement għall-ammont totali rilevanti tal-iskopertura għar-riskju jew għall-miżura tal-iskopertura totali rilevanti, aġġustati għall-kwalunkwe bidla riżultanti minn azzjonijiet ta' riżoluzzjoni stabbiliti fil-pjan ta' riżoluzzjoni; u
   (b) wara li tikkonsulta l-awtorità kompetenti, taġġusta l-ammont li jikkorrispondi għar-rekwiżit attwali msemmi fl-Artikolu 104a tad-Direttiva 2013/36/UE 'il fuq jew 'l isfel biex tiddetermina r-rekwiżit applikabbli għall-entità ta' riżoluzzjoni wara l-implimentazzjoni tal-istrateġija ta' riżoluzzjoni preferuta.

L-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tkun tista' żżid ir-rekwiżit previst fil-punt (a)(ii) tal-ewwel subparagrafu b'ammont xieraq neċessarju biex jiġi żgurat li, wara r-riżoluzzjoni, l-entità tkun tista' żżomm fiduċja suffiċjenti fis-suq għal perijodu adegwat li ma għandux ikun aktar minn sena.

Fejn ikun japplika s-sitt subparagrafu ta' dan il-paragrafu, l-ammont imsemmi f'dak is-subparagrafu għandu jkun fl-istess livell tar-rekwiżit ta' riżerva kombinata li għandu japplika wara l-applikazzjoni tal-għodod ta' riżoluzzjoni, li minnu jitnaqqas l-ammont imsemmi fil-punt (a) tal-punt (6) tal-Artikolu 128 tad-Direttiva 2013/36/UE.

L-ammont imsemmi fis-sitt subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandu jkun aġġustat 'l isfel jekk, wara li tikkonsulta lill-awtorità kompetenti, l-awtorità ta' riżoluzzjoni tiddetermina li jkun fattibbli u kredibbli li ammont aktar baxx ikun suffiċjenti biex tinżamm il-fiduċja fis-suq u biex tiġi żgurata kemm il-provvista kontinwa ta' funzjonijiet ekonomiċi kritiċi mill-istituzzjoni u l-aċċess tagħha għall-finanzjament mingħajr rikors għal appoġġ finanzjarju pubbliku straordinarju għajr il-kontribuzzjonijiet minn arranġamenti ta' finanzjament tar-riżoluzzjoni, skont l-Artikolu 44(5) u (8) u l-Artikolu 101(2), wara l-implimentazzjoni tal-istrateġija ta' riżoluzzjoni. Dak l-ammont għandu jkun aġġustat 'il fuq jekk, wara li tikkonsulta lill-awtorità kompetenti, l-awtorità ta' riżoluzzjoni tiddetermina li jkun neċessarju ammont ogħla biex tinżamm il-fiduċja fis-suq u biex tiġi żgurata kemm il-provvista kontinwa ta' funzjonijiet ekonomiċi kritiċi mill-istituzzjoni jew entità msemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) kif ukoll l-aċċess għall-finanzjament mingħajr rikors għal appoġġ finanzjarju pubbliku straordinarju għajr il-kontribuzzjonijiet minn arranġamenti ta' finanzjament tar-riżoluzzjoni, skont l- l-Artikolu 44(5) u (8) u l-Artikolu 101(2), għal perijodu adegwat li ma għandux ikun aktar minn sena.

4.  L-EBA għandha tfassal abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-metodoloġija li għandha tintuża mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni biex jagħmlu stima tar-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 104a tad-Direttiva 2013/36/UE u r-rekwiżit ta' riżerva kombinata għal entitajiet ta' riżoluzzjoni fil-livell konsolidat tal-grupp ta' riżoluzzjoni fejn il-grupp ta' riżoluzzjoni ma jkunx soġġett għal dawk ir-rekwiżiti skont dik id-Direttiva.

L-EBA għandha tippreżenta dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa ... [sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva].

Is-setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni biex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmijin fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

5.  Għal entitajiet ta' riżoluzzjoni li mhumiex soġġetti għall-Artikolu 92a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li huma parti minn grupp ta' riżoluzzjoni li l-assi totali tiegħu jaqbżu l-EUR 100 biljun, il-livell tar-rekwiżit imsemmi fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu għandu jkun tal-anqas daqs:

   (a) 13.5 % meta kkalkolat skont il-punt (a) tal-Artikolu 45(2); u
   (b) 5 % meta kkalkolat skont il-punt (b) tal-Artikolu 45(2).

B'deroga mill-Artikolu 45b, l-entitajiet ta' riżoluzzjoni msemmijin fis-subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandhom jilħqu livell tar-rekwiżit imsemmi fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu li huwa daqs 13,5 % meta kkalkolat skont il-punt (a) tal-Artikolu 45(2) u daqs 5 % meta kkalkolat skont il-punt (b) tal-Artikolu 45(2) bl-użu ta' fondi proprji, strumenti eliġibbli subordinati, jew obbligazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 45b(3) ta' din id-Direttiva.

6.  Awtorità ta' riżoluzzjoni tista', wara li tikkonsulta lill-awtorità kompetenti, tiddeċiedi li tapplika r-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu għal entità ta' riżoluzzjoni li mhix soġġetta għall-Artikolu 92a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li hija parti minn grupp ta' riżoluzzjoni li l-assi totali tiegħu ma jaqbżux EUR 100 biljun u li l-awtorità ta' riżoluzzjoni tkun ivvalutat bħala raġonevolment probabbli li tippreżenta riskju sistemiku fil-każ tal-falliment tagħha.

Meta tieħu deċiżjoni kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tqis:

   (a) il-prevalenza ta' depożiti, u n-nuqqas ta' strumenti tad-dejn fil-mudell ta' finanzjament;
   (b) il-punt sa fejn l-aċċess għas-swieq kapitali għal obbligazzjonijiet eliġibbli jkun limitat;
   (c) il-punt sa fejn l-entità ta' riżoluzzjoni tiddipendi fuq kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni biex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45e.

In-nuqqas ta' deċiżjoni skont l-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu huwa mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe deċiżjoni skont l-Artikolu 45b(5).

7.  Għal entitajiet li huma stess mhumiex entitajiet ta' riżoluzzjoni, l-ammont imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 għandu jkun dan li ġej:

   (a) bil-għan li jiġi kkalkolat ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1), f'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 45(2), is-somma ta':
   (i) l-ammont tat-telf li għandu jiġi assorbit ▌li jikkorrispondi għar-rekwiżiti msemmijin fil-punt (c) tal-Artikolu 92(1) ▌tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u l-Artikolu 104a tad-Direttiva 2013/36/UE tal-entità ▌; u
   (ii) ammont ta' rikapitalizzazzjoni li jippermetti li l-entità tirristawra l-konformità mar-rekwiżit tal-proporzjon totali tal-kapital tagħha msemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 92(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u r-rekwiżit tiegħu msemmi fl-Artikolu 104a tad-Direttiva 2013/36/UE wara l-eżerċitar tas-setgħa ta' valwazzjoni negattiva jew ta' konverżjoni ta' strumenti kapitali rilevanti u obbligazzjonijiet eliġibbli skont l-Artikolu 59 ta' din id-Direttiva jew wara r-riżoluzzjoni tal-grupp ta' riżoluzzjoni; u
   (b) bil-għan li jiġi kkalkolat ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1), f'konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 45(2), is-somma ta':
   (i) l-ammont tat-telf li jrid jiġi assorbit ▌li jikkorrispondi għall-proporzjon ta' ingranaġġ tal-entità msemmi fil-punt (d) tal-Artikolu 92(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; u
   (ii) ammont ta' rikapitalizzazzjoni li jippermetti li l-entità tirristawra l-konformità mar-rekwiżit tal-proporzjon ta' ingranaġġ tagħha msemmi fil-punt (d) tal-Artikolu 92(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 wara l-eżerċitar tas-setgħa ta' valwazzjoni negattiva jew ta' konverżjoni ta' strumenti kapitali rilevanti u obbligazzjonijiet eliġibbli skont l-Artikolu 59 ta' din id-Direttiva jew wara r-riżoluzzjoni tal-grupp ta' riżoluzzjoni.

Għall-finijiet tal-punt (a) tal-Artikolu 45(2) ▌, ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) għandu jkun espress f'termini perċentwali bħala l-ammont ikkalkolat skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, diviż bl-ammont totali ta' skopertura għar-riskju.

Għall-finijiet tal-punt (b) tal-Artikolu 45(2) ▌, ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) għandu jkun espress f'termini perċentwali bħala l-ammont ikkalkolat skont il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu diviż bil-miżura tal-iskopertura tal-proporzjon ta' ingranaġġ.

Meta tistabbilixxi r-rekwiżit individwali previst fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu , l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tqis ir-rekwiżiti msemmijin fl-Artikoli 37(10), 44(5) u 44(8).

Meta tistabbilixxi l-ammonti ta' rikapitalizzazzjoni msemmijin fis-subparagrafu preċedenti, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha:

   (a) tuża l-valuri rappurtati l-aktar reċentement għall-ammont totali rilevanti tal-iskopertura għar-riskju jew għall-miżura tal-iskopertura totali rilevanti, aġġustati għall-kwalunkwe bidla riżultanti minn azzjonijiet stabbiliti fil-pjan ta' riżoluzzjoni; u
   (b) wara li tikkonsulta l-awtorità kompetenti, taġġusta l-ammont li jikkorrispondi għar-rekwiżit attwali msemmi fl-Artikolu 104a tad-Direttiva 2013/36/UE 'il fuq jew 'l isfel biex tiddetermina r-rekwiżit applikabbli għall-entità rilevanti wara l-eżerċizzju tas-setgħa ta' valwazzjoni negattiva jew ta' konverżjoni ta' strumenti kapitali rilevanti u obbligazzjonijiet eliġibbli skont l-Artikolu 59 ta’ din id-Direttiva jew wara r-riżoluzzjoni tal-grupp ta' riżoluzzjoni.

L-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tkun kapaċi żżid ir-rekwiżit stipulat fil-punt (a)(ii) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu b'ammont adegwat meħtieġ biex tiżgura li, wara l-eżerċizzju tas-setgħa ta' valwazzjoni negattiva jew ta' konverżjoni tal-istrumenti kapitali jew l-obbligazzjonijiet eliġibbli rilevanti skont l-Artikolu 59, l-entità tkun kapaċi żżomm fiduċja suffiċjenti fis-suq għal perijodu adegwat li ma għandux ikun aktar minn sena.

Fejn ikun japplika s-sitt subparagrafu ta' dan il-paragrafu, l-ammont imsemmi f'dak is-subparagrafu għandu jkun fl-istess livell tar-rekwiżit ta' riżerva kombinata li għandu japplika wara l-eżerċizzju tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 59 jew wara r-riżoluzzjoni tal-grupp ta' riżoluzzjoni, li minnu jitnaqqas l-ammont imsemmi fil-punt (a) tal-punt (6) tal-Artikolu 128 tad-Direttiva 2013/36/UE.

L-ammont imsemmi fis-sitt subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandu jiġi aġġustat 'l isfel jekk, wara li tikkonsulta lill-awtorità kompetenti, l-awtorità ta' riżoluzzjoni tiddetermina li jkun fattibbli u kredibbli li ammont aktar baxx ikun suffiċjenti biex jiżgura l-fiduċja fis-suq u jiżgura kemm il-provvista kontinwa ta' funzjonijiet ekonomiċi kritiċi mill-istituzzjoni jew entità msemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) u l-aċċess tagħha għall-finanzjament mingħajr rikors għal appoġġ finanzjarju pubbliku straordinarju għajr il-kontribuzzjonijiet minn arranġamenti ta' finanzjament tar-riżoluzzjoni, skont il-paragrafi 5 u 8 tal-Artikolu 44 u l-Artikolu 101(2), wara l-eżerċizzju tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 59 jew wara r-riżoluzzjoni tal-grupp ta' riżoluzzjoni. Dak l-ammont għandu jiġi aġġustat 'il fuq jekk, wara li tikkonsulta lill-awtorità kompetenti, l-awtorità ta' riżoluzzjoni tiddetermina li jkun meħtieġ ammont ogħla biex tiġi sostnuta l-fiduċja fis-suq u tiġi żgurata kemm il-provvista kontinwa ta' funzjonijiet ekonomiċi kritiċi mill-istituzzjoni jew entità msemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) u l-aċċess tagħha għall-finanzjament mingħajr rikors għal appoġġ finanzjarju pubbliku straordinarju għajr il-kontribuzzjonijiet minn arranġamenti ta' finanzjament tar-riżoluzzjoni, skont l-Artikolu 44(5) u (8) u l-Artikolu 101(2) għal perijodu adegwat li ma għandux ikun aktar minn sena.

8.  Fejn awtorità ta' riżoluzzjoni tistenna li huwa raġonevolment probabbli li ċerti klassijiet ta' obbligazzjonijiet eliġibbli jiġu esklużi kompletament jew parzjalment minn rikapitalizzazzjoni interna skont l-Artikolu 44(3) jew jistgħu jiġu trasferiti b'mod sħiħ lil benefiċjarju taħt trasferiment parzjali, ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) għandu jiġi ssodisfat bl-użu ta' fondi proprji jew obbligazzjonijiet eliġibbli oħra suffiċjenti biex:

   (a) ikopru l-ammont ta' obbligazzjonijiet esklużi identifikati skont l-Artikolu 44(3);
   (b) jiżguraw li l-kondizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 2 huma ssodisfati.

9.  Kwalunkwe deċiżjoni mill-awtorità ta' riżoluzzjoni li timponi rekwiżit minimu ta' fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli taħt dan l-Artikolu għandu jkun fiha r-raġunijiet għal dik id-deċiżjoni, inkluż valutazzjoni sħiħa tal-elementi msemmija fil-paragrafi 2 sa 8 ta' dan l-Artikolu u għandha tiġi rieżaminata mill-awtorità ta' riżoluzzjoni mingħajr dewmien mhux ġustifikat biex tirrifletti kwalunkwe bidla fil-livell tar-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 104a tad-Direttiva 2013/36/UE.

10.  Għall-finijiet tal-paragrafi 3 u 7 ta' dan l-Artikolu, ir-rekwiżiti kapitali għandhom jiġu interpretati f'konformità mal-applikazzjoni mill-awtorità kompetenti tad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stipulati fil-Kapitoli 1, 2 u 4 tat-Titolu I tal-Għaxar Parti tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u fid-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni nazzjonali li jeżerċitaw l-għażliet mogħtija lill-awtoritajiet kompetenti minn dak ir-Regolament.

Artikolu 45d

Determinazzjoni tar-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli għal entitajiet ta' riżoluzzjoni ta' G-SIIs u sussidjarji materjali fl-Unjoni ta' G-SIIs mhux tal-UE

1.  Ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) għal entità ta' riżoluzzjoni li hija G-SII jew parti minn G-SII għandha tikkonsisti minn dan li ġej:

   (a) ir-rekwiżiti imsemmijin fl-Artikoli 92a u 494 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; u
   (b) kwalunkwe rekwiżit addizzjonali għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli li jkun ġie ddeterminat mill-awtorità ta' riżoluzzjoni speċifikament relattivament għal dik l-entità skont il-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

2.  Ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) għal sussidjarja materjali fl-Unjoni ta' G-SII mhux tal-UE għandu jikkonsisti minn dan li ġej:

   (a) ir-rekwiżiti msemmijin fl-Artikoli 92b u 494 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; u
   (b) kwalunkwe rekwiżit addizzjonali għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli li jkun ġie ddeterminat mill-awtorità ta' riżoluzzjoni ▌ speċifikament relattivament għal dik is-sussidjarja materjali skont il-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, li għandu jiġi ssodisfat bl-użu ta' fondi proprji u obbligazzjonijiet li jissodisfaw il-kondizzjonijiet tal-Artikoli 45f u 89(2).

3.  L-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha timponi rekwiżit addizzjonali għall-fondi proprji u l-obbligazzjonijiet eliġibbli msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1 u l-punt (b) tal-paragrafu 2 biss:

   (a) meta r-rekwiżit imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafi 1 jew il-punt (a) tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu ma jkunx suffiċjenti biex jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 45c; u
   (b) sa livell li jiżgura li l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 45c jiġu ssodisfati.

4.  Għall-finijiet tal-Artikolu 45h(2), fejn aktar minn entità ta' G-SII waħda li tappartjeni għall-istess ▌ G-SII tkun entità ta' riżoluzzjoni, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni rilevanti għandhom jikkalkolaw l-ammont imsemmi fil-paragrafu 3:

   (a) għal kull entità ta' riżoluzzjoni ▌;
   (b) għall-entità omm tal-Unjoni bħal li kieku kienet l-unika entità ta' riżoluzzjoni ▌ tal-G-SII.

5.  Kwalunkwe deċiżjoni mill-awtorità ta' riżoluzzjoni li timponi rekwiżit addizzjonali ta' fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli skont il-punt (b) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jew il-punt (b) tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandu jkun fiha r-raġunijiet għal dik id-deċiżjoni, inkluż valutazzjoni sħiħa tal-elementi msemmijin fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, u għandha tiġi rieżaminata mill-awtorità ta' riżoluzzjoni mingħajr dewmien mhux ġustifikat biex tirrifletti kwalunkwe bidla fil-livell tar-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 104a tad-Direttiva 2013/36/UE li japplika għall-grupp ta' riżoluzzjoni jew għas-sussidjarja materjali fl-Unjoni ta' G-SII mhux tal-UE.

Artikolu 45e

Applikazzjoni tar-rekwiżit minimu għall-fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli għal entitajiet ta' riżoluzzjoni

1.  L-entitajiet ta' riżoluzzjoni għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 45b sal-Artikolu 45d fuq bażi konsolidata fil-livell tal-grupp ta' riżoluzzjoni.

2.  L-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tiddetermina r-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) ta' entità ta' riżoluzzjoni fil-livell ta' grupp ta' riżoluzzjoni konsolidat skont l-Artikolu 45h, abbażi ▌ tar-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 45b sa 45d u abbażi ta' jekk is-sussidjarji ta' pajjiżi terzi tal-grupp għandhomx jiġu riżolti b'mod separat taħt il-pjan ta' riżoluzzjoni.

3.  Għall-gruppi ta' riżoluzzjoni identifikati skont il-punt (b) tal-punt (83b) tal-Artikolu 2(1), l-awtorità ta' riżoluzzjoni rilevanti għandha tiddeċiedi, skont il-karatteristiċi tal-mekkaniżmu ta' solidarjetà u skont l-istrateġija preferuta ta' riżoluzzjoni, liema entitajiet fil-grupp ta' riżoluzzjoni huma meħtieġa jikkonformaw mal-Artikolu 45c(3) u (5) u l-Artikolu 45d(1), biex ikun żgurat li l-grupp ta' riżoluzzjoni fl-intier tiegħu jikkonforma mal-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu, u kif tali entitajiet għandhom jagħmlu dan f'konformità mal-pjan ta' riżoluzzjoni.

Artikolu 45f

Applikazzjoni tar-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli għal entitajiet li mhumiex huma stess entitajiet ta' riżoluzzjoni

1.  Istituzzjonijiet li huma sussidjarji ta' entità ta' riżoluzzjoni jew entità ta' pajjiż terz, iżda li mhumiex huma stess entitajiet ta' riżoluzzjoni, għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 45c ▌fuq bażi individwali. Awtorità ta' riżoluzzjoni tista', wara li tikkonsulta lill-awtorità kompetenti, tiddeċiedi li tapplika r-rekwiżit stipulat f'dan l-Artikolu għal entità msemmija fil-punti (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) li hija sussidjarja ta' entità ta' riżoluzzjoni iżda li mhijiex entità ta' riżoluzzjoni hija stess.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, l-impriżi omm tal-Unjoni li mhumiex entitajiet ta' riżoluzzjoni huma stess, iżda huma sussidjarji ta' entitajiet ta' pajjiżi terzi, għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 45c u 45d fuq bażi konsolidata.

Għall-gruppi ta' riżoluzzjoni identifikati skont il-punt (b) tal-punt (83b) tal-Artikolu 2(1), dawk l-istituzzjonijiet ta' kreditu li huma affiljati b'mod permanenti ma' korp ċentrali, iżda li mhumiex entitajiet ta' riżoluzzjoni huma stess, korp ċentrali li mhuwiex entità ta' riżoluzzjoni huwa stess, u kwalunkwe entità ta' riżoluzzjoni li mhijiex soġġetta għar-rekwiżit taħt l-Artikolu 45e(3), għandhom jikkonformaw mal-Artikoli 45c(7) fuq bażi individwali.

Ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) għal entità msemmija f'dan il-paragrafu għandu jiġi determinat skont l-Artikoli 45h u 89, fejn applikabbli, u abbażi tar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 45c.

2.  Ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) għal entitajiet imsemmijin fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandu jiġi ssodisfat bl-użu ta' wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

   (a) obbligazzjonijiet:
   (i) ▌ li jinħarġu lil u jinxtraw mill-entità ta' riżoluzzjoni direttament jew indirettament permezz ta' entitajiet oħra f'dak l-istess grupp ta' riżoluzzjoni li xtara l-obbligazzjonijiet mill-entità li tkun soġġetta għal dan l-Artikolu jew li jinħarġu lil u jinxtraw minn azzjonist eżistenti li mhuwiex parti mill-istess grupp ta' riżoluzzjoni sakemm l-eżerċizzju tas-setgħat ta' valwazzjoni negattiva jew ta' konverżjoni skont l-Artikoli 59 sa 62 ma jaffettwax il-kontroll tas-sussidjarja mill-entitajiet ta' riżoluzzjoni;
   (ii) li jissodisfaw il-kriterji ta' eliġibbiltà msemmijin fl-Artikolu 72a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, ħlief għall-punti (b), (c), (k), (l) u (m) tal-Artikolu 72b(2) u l-Artikolu 72b minn (3) sa (5) ta' dak ir-Regolament;
   (iii) ▌ li jikklassifikaw, fi proċedimenti ta' insolvenza normali, taħt l-obbligazzjonijiet li ma jissodisfawx il-kondizzjoni msemmija fil-punt (i) u li mhumiex eliġibbli għal rekwiżiti ta' fondi proprji ▌;
   (iv) li huma soġġetti għas-setgħat ta' valwazzjoni negattiva jew ta' konverżjoni skont l-Artikoli 59 sa 62 b'mod li jkun konsistenti mal-istrateġija ta' riżoluzzjoni tal-grupp ta' riżoluzzjoni, b'mod partikolari billi ma jiġix affettwat il-kontroll tas-sussidjarja mill-entità ta' riżoluzzjoni▌;
   (v) li x-xiri ta’ sjieda li mhuwiex iffinanzjat direttament jew indirettament mill-entità li tkun soġġetta għal dan l-Artikolu;
   (vi) li d-dispożizzjonijiet li jirregolawhom ma jindikawx b'mod espliċitu jew impliċitu li l-obbligazzjonijiet jinxtraw, jinfdew, jitħallsu lura jew jinxtraw mill-ġdid b'mod bikri, kif applikabbli, mill-entità li tkun soġġetta għal dan l-Artikolu għajr fil-każ tal-insolvenza jew il-likwidazzjoni ta' dik l-entità, u dik l-entità ma tipprovdix b'mod ieħor indikazzjoni tali;
   (vii) li d-dispożizzjonijiet li jirregolawhom ma jagħtux lid-detentur id-dritt li jaċċellera l-pagament skedat fil-futur tal-imgħax jew tal-kapital, ħlief fil-każ ta' insolvenza jew likwidazzjoni tal-entità li tkun soġġetta għal dan l-Artikolu;
   (viii) li l-livell ta' pagamenti ta' mgħax jew dividenti, kif applikabbli, dovut fuqhom ma jiġix emendat abbażi tal-affidabbiltà kreditizja tal-entità li tkun soġġetta għal dan l-Artikolu jew tal-impriża omm tagħha.
   (b) fondi proprji, kif ġej:
   (i) kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni, u
   (ii) fondi proprji oħrajn li:
   ˗ jinħarġu lil u jinxtraw minn entitajiet li huma inklużi fl-istess grupp ta' riżoluzzjoni, jew
   ˗ jinħarġu lil u jinxtraw minn entitajiet li mhumiex inklużi fl-istess grupp ta' riżoluzzjoni sakemm l-eżerċizzju tas-setgħat ta' valwazzjoni negattiva jew ta' konverżjoni skont l-Artikoli 59 sa 62 ma jaffettwax il-kontroll tas-sussidjarja mill-entità ta' riżoluzzjoni.

3.  L-awtorità ta' riżoluzzjoni ta' sussidjarja li mhix entità ta' riżoluzzjoni tista' tirrinunzja l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu għal dik is-sussidjarja meta:

   (a) ▌ kemm is-sussidjarja kif ukoll l-entità ta' riżoluzzjoni huma stabbiliti fl-istess Stat Membru u huma parti mill-istess grupp ta' riżoluzzjoni;
   (b) l-entità ta' riżoluzzjoni ▌ tikkonforma ▌ mar-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45e;
   (c) ma hemm l-ebda impediment materjali prattiku jew legali attwali jew antiċipat għat-trasferiment minnufih ta' fondi proprji jew ħlas lura ta' obbligazzjonijiet mill-entità ta' riżoluzzjoni lis-sussidjarja li fir-rigward tagħha saret determinazzjoni skont l-Artikolu 59(3), b'mod partikolari fejn azzjoni ta' riżoluzzjoni tittieħed fir-rigward tal-entità ta' riżoluzzjoni;
   (d) l-entità ta' riżoluzzjoni tissodisfa lill-awtorità kompetenti rigward it-tmexxija prudenti tas-sussidjarja u tkun iddikjarat, bil-kunsens tal-awtorità kompetenti, li tiggarantixxi l-impenji li s-sussidjarja tkun daħlet għalihom, jew ir-riskji fis-sussidjarja ma huma tal-ebda sinifikat;
   (e) il-proċeduri tal-evalwazzjoni, il-kalkolu u l-kontroll tar-riskju tal-entità ta' riżoluzzjoni jkopru lis-sussidjarja;
   (f) l-entità ta' riżoluzzjoni għandha aktar minn 50 % tad-drittijiet tal-vot marbuta mal-ishma fil-kapital tas-sussidjarja jew għandha d-dritt li taħtar jew tneħħi maġġoranza tal-membri tal-korp maniġerjali tas-sussidjarja;

4.  L-awtorità ta' riżoluzzjoni ta' sussidjarja li mhix entità ta' riżoluzzjoni tista' tirrinunzja ukoll l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu għal dik is-sussidjarja meta:

   (a) kemm is-sussidjarja kif ukoll l-impriża omm tagħha huma stabbiliti fl-istess Stat Membru u huma parti mill-istess grupp ta' riżoluzzjoni;
   (b) l-impriża omm tikkonforma fuq bażi konsolidata mar-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) f'dak l-Istat Membru;
   (c) ma hemm l-ebda impediment materjali, prattiku jew legali attwali jew antiċipat għat-trasferiment minnufih ta' fondi proprji jew ħlas lura ta' obbligazzjonijiet mill-impriża omm lis-sussidjarja li fir-rigward tagħha saret determinazzjoni skont l-Artikolu 59(3), b'mod partikolari fejn jittieħdu azzjoni jew setgħat ta' riżoluzzjoni msemmijin fl-Artikolu 59(1) fir-rigward tal-impriża omm;
   (d) l-impriża omm tissodisfa lill-awtorità kompetenti rigward it-tmexxija prudenti tas-sussidjarja u tkun iddikjarat, bil-kunsens tal-awtorità kompetenti, li hi tiggarantixxi l-impenji li s-sussidjarja tkun daħlet għalihom, jew ir-riskji fis-sussidjarja mhuma ta' ebda sinifikat;
   (e) il-proċeduri tal-evalwazzjoni, tal-kalkolu u l-kontroll tar-riskju tal-impriża omm ikunu jkopru s-sussidjarja;
   (f) l-impriża omm ikollha aktar minn 50 % tad-drittijiet tal-vot marbuta mal-ishma fil-kapital tas-sussidjarja jew ikollha d-dritt li taħtar jew tneħħi l-maġġoranza tal-membri tal-korp maniġerjali tas-sussidjarja.

5.  Meta l-kondizzjonijiet stipulati fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 3 jiġu ssodisfati, l-awtorità ta' riżoluzzjoni ta' sussidjarja tista' tippermetti li r-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) jiġi ssodisfat bis-sħiħ jew parzjalment b'garanzija pprovduta mill-entità ta' riżoluzzjoni, li tissodisfa l-kondizzjonijiet li ġejjin:

   (a) il-garanzija hija prevista għal mill-inqas l-ammont li jkun ekwivalenti għall-ammont tar-rekwiżit li tissostitwixxih;
   (b) jingħata bidu għall-garanzija meta s-sussidjarja ma tkunx tista' tħallas id-djun tagħha jew obbligazzjonijiet oħra meta jaslu biex jitħallsu, jew tkun saret determinazzjoni skont l-Artikolu 59(3) fir-rigward tas-sussidjarja, skont liema waħda tkun tiġi l-ewwel;
   (c) il-garanzija hija kollateralizzata permezz ta' ftehim kollaterali finanzjarju kif definit fil-punt (a) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2002/47/KE għal mill-inqas 50 % tal-ammont tagħha;
   (d) il-kollateral li jappoġġa l-garanzija jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 197 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, li, wara haircuts adegwatament konservattivi, ikun biżżejjed biex ikopri l-ammont kollateralizzat kif imsemmi fil-punt (c);
   (e) il-kollateral li jkun qed jappoġġa l-garanzija mhuwiex gravat u, b'mod partikolari, mhuwiex użat bħala kollateral biex jappoġġa kwalunkwe garanzija oħra;
   (f) il-kollateral għandu maturità effettiva li tissodisfa l-istess kondizzjoni ta' maturità bħal dik imsemmija fl-Artikolu 72c(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; u
   (g) ma hemm l-ebda ostaklu legali, regolatorju jew operattiv għat-trasferiment tal-kollateral mill-entità ta' riżoluzzjoni għas-sussidjarja rilevanti, inkluż fejn tittieħed azzjoni ta' riżoluzzjoni fir-rigward tal-entità ta' riżoluzzjoni.

Għall-finijiet tal-punt (g) tal-ewwel subparagrafu, fuq talba tal-awtorità ta' riżoluzzjoni, l-entità ta' riżoluzzjoni għandha tipprovdi opinjoni legali indipendenti bil-miktub u raġunat jew għandha turi b'mod sodisfaċenti li ma hemm l-ebda ostaklu legali, regolatorju jew operattiv għat-trasferiment tal-kollateral mill-entità ta' riżoluzzjoni għas-sussidjarja rilevanti.

6.  L-EBA għandha tfassal abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw aktar metodi biex jiġi evitat li l-istrumenti rikonoxxuti għall-finijiet ta' dan l-Artikolu sottoskritti b'mod indirett, parzjalment jew b'mod sħiħ, mill-entità ta' riżoluzzjoni, ifixklu l-implimentazzjoni bla xkiel tal-istrateġija ta' riżoluzzjoni. Tali metodi għandhom jiżguraw, b'mod partikolari, li t-telf jiġi trasferit b'mod xieraq lejn l-entità ta' riżoluzzjoni u li jiġi trasferit kapital b'mod xieraq mill-entità ta' riżoluzzjoni lejn l-entitajiet li huma parti mill-grupp ta' riżoluzzjoni iżda li huma stess mhumiex entitajiet ta' riżoluzzjoni, u jipprovdu mekkaniżmu biex jiġi evitat li l-istrumenti eliġibbli rikonoxxuti għall-finijiet ta' dan l-Artikolu jingħaddu darbtejn. Dawn għandhom jikkonsistu minn sistema ta' tnaqqis jew approċċ robust b'mod ekwivalenti u għandhom jiżguraw lill-entitajiet li huma stess mhumiex l-entità ta' riżoluzzjoni eżitu li jkun ekwivalenti għal dak ta' sottoskrizzjoni diretta sħiħa mill-entità ta' riżoluzzjoni tal-istrumenti eliġibbli rikonoxxuti għall-finijiet ta' dan l-Artikolu.

L-EBA għandha tippreżenta dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa ... [sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva].

Is-setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni biex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmijin fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

Artikolu 45g

Eżenzjoni għal korp ċentrali u istituzzjonijiet ta' kreditu affiljati b'mod permanenti ma' korp ċentrali

L-awtorità ta' riżoluzzjoni tista' tirrinunzja parzjalment jew kompletament l-applikazzjoni tal-Artikoli 45f fir-rigward ta' korp ċentrali jew ta' istituzzjoni ta' kreditu affiljata b'mod permanenti ma' korp ċentrali, fejn il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu ssodisfati:

   (a) l-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-korp ċentrali huma soġġetti għal superviżjoni mill-istess awtorità kompetenti, huma stabbiliti fl-istess Stat Membru u huma parti mill-istess grupp ta' riżoluzzjoni;
   (b) l-impenji tal-korp ċentrali u tal-istituzzjonijiet ta' kreditu affiljati b'mod permanenti tagħha huma obbligazzjonijiet in solidum, jew l-impenji tal-istituzzjonijiet ta' kreditu affiljati b'mod permanenti tiegħu huma garantiti totalment mill-korp ċentrali;
   (c) ir-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli, u s-solvenza u l-likwidità tal-korp ċentrali u tal-istituzzjonijiet ta' kreditu affiljati b'mod permanenti kollha, huma sorveljati bħala ħaġa waħda abbażi ta' kontijiet konsolidati ta' dawk l-istituzzjonijiet;
   (d) fil-każ ta' rinunzja għal istituzzjoni ta' kreditu li tkun affiljata b'mod permanenti ma' korp ċentrali, il-maniġment tal-korp ċentrali għandu s-setgħa joħroġ struzzjonijiet lill-maniġment tal-istituzzjonijiet affiljati b'mod permanenti;
   (e) il-grupp ta' riżoluzzjoni rilevanti jikkonforma mar-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45e(3); u
   (f) ma hemm l-ebda impediment materjali, prattiku jew legali attwali jew antiċipat għat-trasferiment immedjat ta' fondi proprji jew ħlas lura ta' obbligazzjonijiet bejn il-korp ċentrali u l-istituzzjonijiet ta' kreditu affiljati b'mod permanenti f'każ ta' riżoluzzjoni.

Artikolu 45h

Proċedura għad-determinazzjoni tar-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli

1.  L-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-entità ta' riżoluzzjoni, l-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp, fejn din tal-aħħar tkun differenti minn dik ta' qabel, u l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni responsabbli mis-sussidjarji ta' grupp ta' riżoluzzjoni li jkunu soġġetti għar-rekwiżit fl-Artikolu 45f fuq bażi individwali għandhom jagħmlu dak kollu fil-limiti tas-setgħat tagħhom biex jaslu għal deċiżjoni konġunta dwar:

   (a) l-ammont tar-rekwiżit applikat fil-livell konsolidat tal-grupp ta' riżoluzzjoni għal kull entità ta' riżoluzzjoni; u
   (b) l-ammont tar-rekwiżit applikat fuq bażi individwali għal kull entità ta' grupp ta' riżoluzzjoni li mhix entità ta' riżoluzzjoni.

Id-deċiżjoni konġunta għandha tiżgura l-konformità mal-Artikoli 45e u 45f għandha tkun kompletament ġustifikata u pprovduta lil:

   (a) l-entità ta' riżoluzzjoni mill-awtorità ta' riżoluzzjoni tagħha;
   (b) l-entitajiet ta' grupp ta' riżoluzzjoni li mhumiex entità ta' riżoluzzjoni mill-awtoritajiet ta' ▌ riżoluzzjoni ta' dawk l-entitajiet;
   (c) l-impriża omm tal-Unjoni tal-grupp mill-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-entità ta' riżoluzzjoni, meta dik l-impriża omm tal-Unjoni ma tkunx hija stess entità ta' riżoluzzjoni mill-istess grupp ta' riżoluzzjoni.

Id-deċiżjoni konġunta meħuda skont dan l-Artikolu tista' tipprovdi li, meta konsistenti mal-istrateġija ta' riżoluzzjoni u ma jkunux inxtraw strumenti suffiċjenti li jikkonformaw mal-Artikolu 45f(2) direttament jew indirettament mill-entità ta' riżoluzzjoni, ir-rekwiżiti msemmijin fl-Artikolu 45c(7) jkunu parzjalment issodisfati mis-sussidjarja f'konformità mal-Artikolu 45f(2) bi strumenti maħruġa lil u mixtrija minn entitajiet li ma jappartjenux għall-grupp ta' riżoluzzjoni.

2.  Fejn aktar minn entità G-SII waħda li jkunu jappartjenu għall-istess ▌ G-SII tkun entità ta' riżoluzzjoni, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni msemmijin fis-subparagrafu 1 għandhom jiddiskutu u, fejn ikun il-każ u b'mod konsistenti mal-istrateġija ta' riżoluzzjoni tal-G-SII, jaqblu dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 72e tar-Regolament (UE) ▌ Nru 575/2013 u kwalunkwe aġġustament biex tkun minimizzata jew eliminata d-differenza bejn it-total tal-ammonti msemmijin fil-punt (a) tal-Artikolu 45d(4) u l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għal entitajiet ta' riżoluzzjoni individwali u t-total tal-ammonti msemmijin fil-punt (b) tal-Artikolu 45d(4) u l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Tali aġġustament jista' jiġi applikat soġġett għal dawn li ġejjin:

   (a) l-aġġustament jista' jiġi applikat fir-rigward tad-differenzi fil-kalkolu tal-ammonti totali ta' skopertura għar-riskju bejn l-Istati Membri rilevanti billi jiġi aġġustat il-livell tar-rekwiżit;
   (b) l-aġġustament ma għandux jiġi applikat biex ikunu eliminati d-differenzi li jirriżultaw mill-iskoperturi bejn il-gruppi ta' riżoluzzjoni.

It-total tal-ammonti msemmijin fil-punt (a) tal-Artikolu 45d(4) ta' din id-Direttiva u l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għal entitajiet ta' riżoluzzjoni individwali ma għandux ikun iktar baxx mit-total tal-ammonti msemmijin fil-punt (b) tal-Artikolu 45d(4) ta' din id-Direttiva u l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

3.  Fin-nuqqas ta' deċiżjoni konġunta fi żmien erba' xhur, għandha tittieħed deċiżjoni skont il-paragrafi 4 sa 6.

4.  Fejn deċiżjoni konġunta ma titteħidx fi żmien erba' xhur minħabba nuqqas ta' qbil fir-rigward ta' rekwiżit ta' grupp ta' riżoluzzjoni konsolidat imsemmi fl-Artikolu 45e, għandha tittieħed deċiżjoni dwar dak ir-rekwiżit mill-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-entità ta' riżoluzzjoni wara li tkun ħadet kont debitament ta':

   (a) l-evalwazzjoni ta' entitajiet ta' grupp ta' riżoluzzjoni li mhumiex entità ta' riżoluzzjoni, imwettqa mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni rilevanti ▌;
   (b) l-opinjoni tal-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp, meta tkun differenti mill-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-entità ta' riżoluzzjoni.

Fejn, fi tmiem il-perijodu ta' erba' xhur, kwalunkwe waħda mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni konċernati tkun irreferiet il-kwistjoni lill-EBA skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, l-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-entità ta' riżoluzzjoni għandha tiddifferixxi d-deċiżjoni tagħha u tistenna kwalunkwe deċiżjoni li l-EBA tista' tieħu skont l-Artikolu 19(3) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, u għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha skont id-deċiżjoni tal-EBA.

Id-deċiżjoni tal-EBA għandha tqis il-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu.

Il-perijodu ta' erba' xhur għandu jitqies bħala l-perijodu ta' konċiljazzjoni skont it-tifsira ta' dak ir-Regolament. L-EBA għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha fi żmien xahar.

Il-kwistjoni ma għandhiex tiġi riferuta lill-EBA wara t-tmiem tal-perijodu ta' erba' xhur jew wara li tkun intlaħqet deċiżjoni konġunta.

Fin-nuqqas ta' deċiżjoni tal-EBA fi żmien xahar mir-riferiment tal-kwistjoni lilha, għandha tapplika d-deċiżjoni tal-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-entità.

5.  Fejn deċiżjoni konġunta ma titteħidx fi żmien erba' xhur minħabba nuqqas ta' qbil dwar il-livell tar-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45f li għandu jiġi applikat għal kwalunkwe entità ta' grupp ta' riżoluzzjoni ▌fuq bażi individwali, id-deċiżjoni għandha tittieħed mill-awtorità ta' riżoluzzjoni ta' dik l-entità, fejn il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin huma ssodisfati:

   (a) l-opinjonijiet u r-riżervi espressi bil-miktub mill-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-entità ta' riżoluzzjoni jkunu ġew meqjusa b'mod debitu, u
   (b) fejn l-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp tkun differenti mill-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-entità ta' riżoluzzjoni, l-opinjonijiet u r-riżervi espressi bil-miktub mill-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp ikunu ġew meqjusa b'mod debitu;

Fejn, fi tmiem il-perijodu ta' erba' xhur, l-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-awtorità ta' riżoluzzjoni jew l-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell ta' grupp tkun irreferiet il-kwistjoni lill-EBA skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni responsabbli mis-sussidjarji fuq bażi individwali għandhom jiddiferixxu d-deċiżjonijiet tagħhom u jistennew kwalunkwe deċiżjoni li l-EBA tista' tieħu skont l-Artikolu 19(3) ta' dak ir-Regolament, u għandhom jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom skont id-deċiżjoni tal-EBA. Id-deċiżjoni tal-EBA għandha tqis il-punti (a), ▌ u (b) tal-ewwel subparagrafu.

Il-perijodu ta' erba' xhur għandu jitqies bħala l-perijodu ta' konċiljazzjoni skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010. L-EBA għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha fi żmien xahar.

Il-kwistjoni ma għandhiex tiġi riferuta lill-EBA wara t-tmiem tal-perijodu ta' erba' xhur jew wara li tkun intlaħqet deċiżjoni konġunta.

L-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-entità ta' riżoluzzjoni jew l-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell ta' grupp ma għandhomx jirreferu l-kwistjoni lill-EBA għal medjazzjoni vinkolanti meta l-livell stabbilit mill-awtorità ta' riżoluzzjoni tas-sussidjarja:

   (a) ikun fi ħdan it-2 % tal-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju kkalkolat f'konformità mal-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tar-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45e; u
   (b) jikkonforma mal-Artikolu 45c(7).

Jekk l-EBA tonqos milli tieħu deċiżjoni fi żmien xahar mir-riferiment tal-kwistjoni lilha, għandhom japplikaw id-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni tas-sussidjarji.

Id-deċiżjoni konġunta u kwalunkwe deċiżjoni meħuda fin-nuqqas ta' deċiżjoni konġunta għandhom jiġu rieżaminati u fejn rilevanti aġġornati fuq bażi regolari.

6.  Fejn deċiżjoni konġunta ma titteħidx fi żmien erba' xhur minħabba nuqqas ta' qbil dwar il-livell tar-rekwiżit konsolidat tal-grupp ta' riżoluzzjoni u l-livell tar-rekwiżit li għandu jiġi applikat għall-entitajiet tal-grupp ta' riżoluzzjoni fuq bażi individwali, għandu japplika dan li ġej:

   (a) għandha tittieħed deċiżjoni dwar il-livell tar-rekwiżit li għandu jiġi applikat għas-sussidjarji tal-grupp ta' riżoluzzjoni fuq bażi individwali skont il-paragrafu 5;
   (b) għandha tittieħed deċiżjoni dwar il-livell tar-rekwiżit konsolidattal-grupp ta' riżoluzzjoni skont il-paragrafu 4.

7.  Id-deċiżjoni konġunta msemmija fil-paragrafu 1 u kwalunkwe deċiżjoni meħuda mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni msemmijin fil-paragrafi 4, 5 u 6 fin-nuqqas ta' deċiżjoni konġunta għandhom ikunu vinkolanti fuq l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni kkonċernati.

Id-deċiżjoni konġunta u kwalunkwe deċiżjoni meħuda fin-nuqqas ta' deċiżjoni konġunta għandhom jiġu rieżaminati u fejn rilevanti aġġornati fuq bażi regolari.

8.  L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni, f'koordinazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti, għandhom jirrikjedu u jivverifikaw li l-entitajiet jissodisfaw ir-rekwiżit msemmi fl-Artikolu 45(1), u għandhom jieħdu kwalunkwe deċiżjoni skont dan l-Artikolu b'mod parallel mal-iżvilupp u ż-żamma tal-pjanijiet ta' riżoluzzjoni.

Artikolu 45i

Rappurtar superviżorju u divulgazzjoni pubblika tar-rekwiżit

1.  L-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 1(1) li jkunu soġġetti għar-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) għandhom jirrappurtaw lill-awtoritajiet kompetenti u ta' riżoluzzjoni tagħhom dwar dan li ġej ▌:

   (a) l-ammonti ta' fondi proprji li, meta applikabbli, jissodisfaw il-kondizzjonijiet tal-punt (b) tal-Artikolu 45f(2) ta' din id-Direttiva, u l-ammonti ta' obbligazzjonijiet eliġibbli, u l-espressjoni ta' dawk l-ammonti skont l-Artikolu 45(2) ta' din id-Direttiva wara kwalunkwe tnaqqis applikabbli skont l-Artikoli 72e sa 72j tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;
   (b) l-ammonti ta' obbligazzjonijiet oħrajn b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna;
   (c) għall-elementi msemmijin fil-punti (a) u (b):
   (i) il-kompożizzjoni tagħhom, inkluż il-profil ta' maturità tagħhom,
   (ii) il-klassifikazzjoni tagħhom fi proċedimenti ta' insolvenza normali, u
   (iii) jekk humiex regolati mil-liġijiet ta' pajjiż terz u, jekk iva, liema pajjiż terz u jekk fihomx it-termini kuntrattwali msemmijin fl-Artikolu 55(1) ta' din id-Direttiva, il-punti (p) u (q) tal-Artikolu 52(1) u l-punti (n) u (o) tal-Artikolu 63 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

L-obbligu tar-rappurtar dwar l-ammonti ta' obbligazzjonijiet oħrajn b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna msemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu ma għandux japplika għal entitajiet li fid-data tar-rappurtar ta' dik l-informazzjoni jkollhom ammonti ta' fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli ta' mill-inqas 150%tar-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) kif ikkalkolati skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu.

2.  L-entitajiet imsemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jirrapportaw:

   (a) mill-inqas fuq bażi semiannwali l-informazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1, u
   (b) mill-inqas fuq bażi annwali l-informazzjoni msemmija fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1.

Madankollu, fuq it-talba tal-awtorità kompetenti jew tal-awtorità ta' riżoluzzjoni, l-entitajiet imsemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jirrapportaw l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 aktar frekwentement.

3.  L-entitajiet imsemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jagħmlu l-informazzjoni li ġejja pubblikament disponibbli mill-inqas fuq bażi annwali:

   (a) l-ammonti ta' fondi proprji li , meta applikabbli, jissodisfaw il-kondizzjonijiet tal-punt (b) tal-Artikolu ▌45f(2) u obbligazzjonijiet eliġibbli;
   (b) il-kompożizzjoni tal-punti msemmijin fil-punt (a), inkluż il-profil ta' maturità u l-klassifikazzjoni tagħhom fi proċedimenti ta' insolvenza normali;
   (c) ir-rekwiżit applikabbli msemmi fl-Artikolu 45e jew l-Artikolu 45f espress skont l-Artikolu 45(2).

4.  Il-paragrafi 1 u 3 ta' dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw għall-entitajiet li l-pjan ta' riżoluzzjoni tagħhom jipprevedi li l-entità għandha tiġi stralċjata skont proċeduri normali ta' insolvenza.

5.  L-EBA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi implimentattivi biex tispeċifika l-mudelli uniformi għar-rappurtar, l-istruzzjonijiet u l-metodoloġija dwar kif jintużaw il-mudelli, il-frekwenza u d-dati tar-rappurtar, id-definizzjonijiet u s-soluzzjonijiet tal-IT għar-rappurtar superviżorju msemmi fil-paragrafi 1 ▌ u 2.

Dawn l-abbozzi ta' standards tekniċi implimentattivi għandhom jispeċifikaw mod standardizzat biex tingħata l-informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni ta' entrati msemmijin fil-punt (c) tal-paragrafu 1 applikabbli fi proċedimenti ta' insolvenza nazzjonali f'kull Stat Membru.

Għal istituzzjonijiet jew entitajiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) ta’ din id-Direttiva li jkunu soġġetti għall-Artikolu 92a u l-Artikolu 92b tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, dawn l-abbozzi ta' standards tekniċi implimentattivi għandhom ikunu allinjati, fejn xieraq, mal-istandards tekniċi implimentattivi adottati skont l-Artikolu 430 ta' dak ir-Regolament.

L-EBA għandha tippreżenta dawk l-istandards tekniċi implimentattivi lill-Kummissjoni sa … [12-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja].

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi implimentattivi msemmijin fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

6.  L-EBA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi implimentattivi biex jiġu speċifikati l-formati ta' divulgazzjoni uniformi, il-frekwenza u struzzjonijiet assoċjati li f'konformità magħhom għandhom isiru d-divulgazzjonijiet meħtieġa taħt il-paragrafu 3.

Dawk il-formati ta' divulgazzjoni uniformi għandhom jikkomunikaw informazzjoni suffiċjentement komprensiva u komparabbli biex issir valutazzjoni tal-profili tar-riskju tal-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 1(1) u l-grad ta' konformità tagħhom mar-rekwiżit applikabbli msemmi fl-Artikolu 45e jew l-Artikolu 45f. Fejn adatt, il-formati ta' divulgazzjoni għandhom ikunu f'format tabulari.

Għal istituzzjonijiet jew entitajiet imsemmija imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) ta’ din id-Direttiva li jkunu soġġetti għall-Artikolu 92a u l-Artikolu 92b tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, dawn l-abbozzi ta' standards tekniċi implimentattivi għandhom ikunu allinjati, fejn xieraq, mal-istandards tekniċi implimentattivi adottati skont l-Artikolu 434a ta' dak ir-Regolament.

L-EBA għandha tippreżenta dawk l-istandards tekniċi implimentattivi lill-Kummissjoni sa … [12-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja].

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi implimentattivi msemmijin fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

7.  Fejn ikunu ġew implimentati azzjonijiet ta' riżoluzzjoni jew ikunu ġew eżerċitati s-setgħat ta’ valwazzjoni negattiva jew ta’ konverżjoni msemmijin fl-Artikolu 59, ir-rekwiżiti ta' divulgazzjoni pubblika msemmijin fil-paragrafu 3 għandhom japplikaw mid-data ta' skadenza għall-konformità mar-rekwiżiti tal-Artikolu 45e jew l-Artikolu 45f imsemmijin fl-Artikolu 45m.

Artikolu 45j

Rappurtar lill-EBA

1.  L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ▌għandhom jinformaw lill-EBA dwar ir-rekwiżit minimu għall-fondi proprji u l-obbligazzjonijiet eliġibbli li ġie stabbilit, skont l-Artikolu 45e jew l-Artikolu 45f, għal kull entità taħt il-ġurisdizzjoni tagħha.

2.  L-EBA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi implimentattivi biex jiġu speċifikati mudelli uniformi għar-rapportar, struzzjonijiet u metodoloġija dwar kif jintużaw dawk il-mudelli, il-frekwenza u d-dati tar-rappurtar, definizzjonijiet u soluzzjonijiet tal-IT għall-identifikazzjoni u t-trasmissjoni ta' informazzjoni mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni, f'koordinazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti, lill-EBA għall-finijiet tal-paragrafu 1.

L-EBA għandha tippreżenta dawn l-abbozzi ta' standards tekniċi implimentattivi lill-Kummissjoni sa … [12-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja].

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi implimentattivi msemmijin fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

Artikolu 45k

Ksur tar-rekwiżit minimu għall-fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli

1.  Kwalunkwe ksur tar-rekwiżit minimu għall-fondi proprji u l-obbligazzjonijiet eliġibbli msemmi fl-Artikolu 45e jew l-Artikolu 45f għandu jiġi indirizzat mill-awtoritajiet rilevanti abbażi ta' mill-inqas wieħed minn dawn li ġejjin:

   (a) is-setgħat biex jiġu indirizzati jew imneħħija impedimenti għar-riżolvibbiltà skont l-Artikoli 17 u 18;
   (b) is-setgħat msemmijin fl-Artikolu 16a;
   (c) il-miżuri msemmijin fl-Artikolu 104 tad-Direttiva 2013/36/KE;
   (d) il-miżuri ta' intervent bikri skont l-Artikolu 27;
   (e) il-penali amministrattivi u miżuri amministrattivi oħra skont l-Artikoli 110 u 111.

L-awtoritajiet rilevanti jistgħu jwettqu wkoll valutazzjoni ta' jekk l-istituzzjoni jew entità msemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) tkunx qed tfalli jew x'aktarx li tfalli, skont l-Artikolu 32, 32a jew l-Artikolu 33, kif applikabbli.

2.  L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni u dawk kompetenti għandhom jikkonsultaw lil xulxin meta jeżerċitaw is-setgħat rispettivi tagħhom imsemmijin ▌fil-paragrafu 1.

Artikolu 45l

Rapporti

1.  L-EBA għandha, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni, tippreżenta annwalment rapport lill-Kummissjoni fejn tipprovdi valutazzjonijiet dwar mill-inqas ▌ dawn li ġejjin:

   (a) kif ikun ġie implimentat fil-livell nazzjonali r-rekwiżit għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli stabbilit skont l-Artikolu 45e jew l-Artikolu 45f, u b'mod partikolari jekk kienx hemm diverġenzi fil-livelli stabbiliti għal entitajiet komparabbli bejn l-Istati Membri;
   (b) kif is-setgħa ▌ msemmija fl-Artikolu 45b(4), (5) u (7) ġiet eżerċitata mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni u jekk kienx hemm diverġenzi fl-eżerċizzju ta' dik is-setgħa bejn l-Istati Membri;
   (c) il-livell aggregat u l-kompożizzjoni ta' fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli ta' istituzzjonijiet u entitajiet, l-ammonti ta' strumenti maħruġa matul il-perijodu, u l-ammonti addizzjonali neċessarji biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti applikabbli.

2.  Minbarra r-rapport annwali previst fil-paragrafu 1, l-EBA għandha, kull tliet snin, tippreżenta rapport lill-Kummissjoni, li jivvaluta dan li ġej:

   (a) l-impatt tar-rekwiżit minimu għall-fondi proprji u l-obbligazzjonijiet eliġibbli, u kwalunkwe livell armonizzat propost tar-rekwiżit minimu fuq dan li ġej:
   (i) is-swieq finanzjarji inġenerali u swieq għal dejn mhux garantit u derivattivi b'mod partikolari;
   (ii) il-mudelli ta' negozju u l-istrutturi tal-karti tal-bilanċ ta' istituzzjonijiet, b'mod partikolari l-profil ta' finanzjament u l-istrateġija ta' finanzjament ta' istituzzjonijiet, u l-istruttura legali u operattiva tal-gruppi;
   (iii) il-profittabbiltà ta' istituzzjonijiet, b'mod partikolari l-kost tal-finanzjament tagħhom;
   (iv) il-migrazzjoni ta' skoperturi għal entitajiet li mhumiex soġġetti għal superviżjoni prudenzjali;
   (v) l-innovazzjoni finanzjarja;
   (vi) il-prevalenza ta' ▌strumenti ta’ fondi proprji u strumenti eliġibbli subordinati u n-natura u l-kummerċjabbiltà tagħhom.
   (vii) l-imġiba tal-istituzzjonijiet jew entitajiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) fir-rigward tat-teħid tar-riskji;
   (viii) il-livell ta' tfixkil għall-assi ta' istituzzjonijiet jew entitajiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1);
   (ix) l-azzjonijiet meħuda mill-istituzzjonijiet jew entitajiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) biex jikkonformaw mar-rekwiżiti minimi, u b'mod partikolari l-punt sa fejn ir-rekwiżiti minimi ġew issodisfati mid-diżingranaġġ tal-assi, il-ħruġ ta' dejn fit-tul u l-ġenerazzjoni tal-kapital; u
   (x) il-livell ta' self mill-istituzzjonijiet ta' kreditu, b'enfasi partikolari fuq self lil impriżi mikro, żgħar u medji, awtoritajiet lokali, gvernijiet reġjonali u entitajiet tas-settur pubbliku u fuq il-finanzjament tan-negozju, inkluż is-self taħt skemi uffiċjali ta' assigurazzjoni ta' kreditu għall-esportazzjoni;
   (b) l-interazzjoni tar-rekwiżiti minimi mar-rekwiżiti għall-fondi proprji, il-proporzjon ta' ingranaġġ u r-rekwiżiti ta' likwidità stipulati fir-Regolament (UE) Nru 575/2013 u fid-Direttiva 2013/36/UE;
   (c) il-kapaċità tal-istituzzjonijiet jew entitajiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) li indipendentement jiġġeneraw kapital jew finanzjament mis-swieq sabiex jissodisfaw kwalunkwe rekwiżit minimu armonizzat propost;

3.  Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu ▌ jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni sat-30 ta' Settembru tas-sena kalendarja ta' wara l-aħħar ▌ sena koperta mir-rapport. L-ewwel rapport għandu jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni sa … [it-30 ta' Settembru tas-sena wara d-data ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva].

Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jkopri tliet snin kalendarji u għandu jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru tas-sena kalendarja ta' wara l-aħħar sena koperta mir-rapport. L-ewwel rapport għandu jiġi trasmess lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2022.

Artikolu 45m

Arranġamenti tranżizzjonali u ta' wara riżoluzzjoni

1.  Permezz ta' deroga mill-Artikolu 45(1), l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom jiddeterminaw il-perijodi tranżizzjonali xierqa għall-istituzzjonijiet jew entitajiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) biex jikkonformaw mar-rekwiżiti fl-Artikoli 45e jew 45f jew ma' rekwiżiti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Artikolu 45b(4), (5) jew (7), kif xieraq.

L-iskadenza għall-istituzzjonijiet u entitajiet biex jikkonformaw mar-rekwiżiti fl-Artikoli 45e jew 45f jew mar-rekwiżiti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Artikolu 45b(4), (5) jew (7), għandha tkun l-1 ta' Jannar 2024.

L-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tiddetermina livelli ta' mira intermedja għar-rekwiżiti fl-Artikoli 45e jew 45f jew għal rekwiżiti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Artikolu 45b(4), (5) jew (7), kif xieraq, li magħhom l-istituzzjonijiet jew entitajiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) għandhom ikunu konformi fl-1 ta' Jannar 2022. Il-mira intermedja għandha, bħala regola, tiżgura żieda lineari ta’ fondi proprji u ta‘ obbligazzjonijiet eliġibbli lejn ir-rekwiżit.

L-awtorità ta' riżoluzzjoni tista' tistabbilixxi perijodu tranżizzjonali li jintemm wara l-1 ta' Jannar 2024 fejn ikun debitament iġġustifikat u adatt abbażi tal-kriterji msemmijin fil-paragrafu 7, b'kont meħud ta':

   (a) l-iżvilupp tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-entità;
   (b) il-prospett li l-entità tkun tista' tiżgura l-konformità f'perijodu ta' żmien raġonevoli mar-rekwiżiti tal-Artikolu 45e jew 45f jew ma' rekwiżit li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-Artikolu 45b(4), (5) jew (7); u
   (c) jekk l-entità tkunx tista' tissostitwixxi l-obbligazzjonijiet li ma għadhomx jissodisfaw il-kriterji ta' eliġibbiltà u ta' maturità stipulati fl-Artikoli 72b u 72c tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-Artikolu 45b jew l-Artikolu 45f(2) ta' din id-Direttiva, u jekk le, jekk dik l-inkapaċità hijiex ta' natura idjosinkratika jew minħabba tfixkil fis-suq kollu.

2.  L-iskadenza għall-entitajiet ta' riżoluzzjoni biex jikkonformaw mal-livell minimu tar-rekwiżiti msemmijin fl-Artikolu 45c(5) jew (6) għandha tkun l-1 ta' Jannar 2022.

3.  Il-livelli minimi tar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 45c(5) u (6) ma għandux japplika matul is-sentejn ta' wara d-data:

   (a) li fiha l-awtorità ta' riżoluzzjoni tkun applikat l-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna;
   (b) li fiha l-entità ta' riżoluzzjoni tkun daħħlet fis-seħħ miżura alternattiva għas-settur privat kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 32(1) li permezz tagħha strumenti kapitali u obbligazzjonijiet oħra jkunu ġew valwati negattivament jew ikkonvertiti fi strumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni, jew li fuqhom ġew eżerċitati s-setgħat ta' valwazzjoni negattiva jew ta' konverżjoni, skont l-Artikolu 59, fir-rigward tal-entità ta' riżoluzzjoni, sabiex l-entità ta' riżoluzzjoni tiġi rikapitalizzata mingħajr l-applikazzjoni tal-għodda ta' riżoluzzjoni.

4.  Ir-rekwiżiti msemmijin fl-Artikolu 45b(4) u (7) kif ukoll fl-Artikolu 45c(5) u (6), kif applikabbli, ma għandhomx japplikawmatul it-tliet snin wara d-data li fiha l-entità ta' riżoluzzjoni jew il-grupp li l-entità ta' riżoluzzjoni hija parti minnu jkunu ġew identifikati bħala GSII, jew l-entità ta' riżoluzzjoni tibda tkun fil-pożizzjoni msemmija fl-Artikolu 45c(5) jew (6).

5.  Permezz ta' deroga mill-Artikolu 45(1), l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom jiddeterminaw perijodu tranżizzjonali adegwat li fih issir il-konformità mar-rekwiżiti tal-Artikoli 45e jew 45f, jew ma' rekwiżit li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-Artikolu 45b(4), (5) jew (7), kif xieraq, għal istituzzjonijiet jew entitajiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) li għalihom ġew applikati l-għodod ta' riżoluzzjoni jew is-setgħa ta' valwazzjoni negattiva jew ta' konverżjoni msemmija fl-Artikolu 59.

6.  Għall-finijiet tal-paragrafi 1 sa 5, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom jikkomunikaw lill-istituzzjoni jew l-entità msemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) rekwiżit minimu għall-fondi proprji u l-obbligazzjonijiet eliġibbli li jkun ippjanat għal kull perijodu ta' 12-il xahar matul il-perijodu tranżizzjonali bil-ħsieb li jiġi faċilitat il-bini gradwali tal-kapaċità tal-assorbiment ta' telf u ta' rikapitalizzazzjoni tagħha. Fi tmiem il-perijodu tranżizzjonali, ir-rekwiżit minimu għall-fondi proprji u l-obbligazzjonijiet eliġibbli għandu jkun daqs l-ammont determinat skont Artikolu 45b(4), (5) jew (7), l-Artikolu 45c(5) jew (6), l-Artikolu 45e jew l-Artikolu 45f, kif applikabbli.

7.  Meta jiġu ddeterminati l-perijodi tranżizzjonali, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom iqisu:

   (a) il-prevalenza ta' depożiti u n-nuqqas ta' strumenti ta' dejn fil-mudell ta' finanzjament;
   (b) l-aċċess għas-swieq kapitali għal obbligazzjonijiet eliġibbli;
   (c) il-punt sa fejn l-entità ta' riżoluzzjoni tiddependi fuq il-kapitaltal-Grad 1 ta’ Ekwità Komuni biex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45e.

8.  Soġġett għall-paragrafu 1, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ma għandhomx jiġu mwaqqfa milli sussegwentement jirrevedu jew il-perijodu tranżizzjonali inkella kwalunkwe rekwiżit minimu għall-fondi proprji u l-obbligazzjonijiet eliġibbli ippjanat li jkun ġie kkomunikat taħt il-paragrafu 6.";

"

(18)  fl-Artikolu 46, il-kliem “obbligazzjonijiet eliġibbli” huma sostitwiti mill-kliem "obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna";

(19)  fil-punt (b)(ii) tal-Artikolu 47(1), il-kliem “obbligazzjonijiet eliġibbli” huma sostitwiti mill-kliem "obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna";

(20)  l-Artikolu 48 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, il-punt (e) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(e) jekk, u biss jekk, it-tnaqqis totali ta' ishma jew strumenti oħrajn ta' sjieda, strumenti kapitali rilevanti u obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna skont il-punti (a) sa (d) ta' dan il-paragrafu jkun inqas mit-total tal-ammonti msemmijin fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 47(3), l-awtoritajiet inaqqsu sakemm meħtieġ l-ammont prinċipali tal-bqija tal-obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna, jew l-ammont pendenti pagabbli fir-rigward tagħhom, inkluż strumenti ta' dejn imsemmijin fl-Artikolu 108(3), skont il-ġerarkija ta' pretensjonijiet fi proċedimenti normali ta' insolvenza, inkluż il-klassifikazzjoni ta' depożiti prevista fl-Artikolu 108, skont l-Artikolu 44, flimkien mal-valwazzjoni negattiva skont il-punti (a) sa (d) ta' dan il-paragrafu biex jiġi prodott it-total tal-ammonti msemmijin fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 47(3).";

"

(b)  fil-paragrafu 2, il-kliem “obbligazzjonijiet eliġibbli” huma sostitwiti mill-kliem "obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna";

(c)  jiżdied il-paragrafu li ġej:"

"7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, għall-entitajiet imsemmijin fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(1), il-pretensjonijiet kollha li jirriżultaw minn entrati ta' fondi proprji jkollhom, fil-liġijiet nazzjonali tagħhom li jirregolaw il-proċedimenti ta' insolvenza normali, klassifikazzjoni ta' prijorità inferjuri għal dik ta' kwalunkwe pretensjoni li ma tirriżultax minn entrata ta' fondi proprji.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, sa fejn strument huwa biss parzjalment rikonoxxut bħala entrata ta' fondi proprji, l-istrument kollu għandu jiġi ttrattat bħala pretensjoni li tirriżulta minn elementi ta' fondi proprji u għandu jkollu klassifikazzjoni inferjuri minn kwalunkwe pretensjoni li ma tirriżultax minn entrata ta' fondi proprji.";

"

(21)  l-Artikolu 55 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"Artikolu 55

Rikonoxximent kuntrattwali tar-rikapitalizzazzjoni interna

1.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet imsemmijin fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) jinkludu terminu kuntrattwali li permezz tiegħu l-kreditur jew il-parti għall-ftehim jew l-istrument li joħloq l-obbligazzjoni jirrikonoxxu li dik l-obbligazzjoni tista' tiġi soġġetta għal setgħat ta' valwazzjoni negattiva u ta' konverżjoni u jaqblu li jkunu marbuta bi kwalunkwe tnaqqis tal-ammont prinċipali jew pendenti dovut, konverżjoni jew kanċellazzjoni li jirriżultaw mill-eżerċizzju ta' dawk is-setgħat minn awtorità ta' riżoluzzjoni, dment li dik l-obbligazzjoni tikkonforma mal-kondizzjonijiet li ġejjin:

   (a) l-obbligazzjoni mhix eskluża taħt l-Artikolu 44(2);
   (b) l-obbligazzjoni mhix depożitu kif imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 108;
   (c) l-obbligazzjoni hija regolata mil-liġi ta' pajjiż terz;
   (d) l-obbligazzjoni tinħareġ jew issir wara d-data li fiha Stat Membru japplika d-dispożizzjonijiet adottati għat-traspożizzjoni ta' din it-Taqsima.

L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jistgħu jiddeċiedu li l-obbligu fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu ma għandux japplika għal istituzzjonijiet jew entitajiet li fir-rigward tagħhom ir-rekwiżit skont l-Artikolu 45(1) ikun daqs l-ammont ta' assorbiment ta' telf kif definit skont il-punt (a) tal-Artikolu 45c(2), dment li l-obbligazzjonijiet li jissodisfaw il-kondizzjonijiet imsemmija fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu u li ma jinkludux it-terminu kuntrattwali msemmi f'dak is-subparagrafu ma jingħaddux għall-fini ta' dak ir-rekwiżit.

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika fejn l-awtorità ta' riżoluzzjoni ta' Stat Membru tiddetermina li l-obbligazzjonijiet jew l-istrumenti msemmijin fl-ewwel subparagrafu jistgħu jkunu soġġetti għal setgħat ta' valwazzjoni negattiva u konverżjoni mill-awtorità ta' riżoluzzjoni ta' Stat Membru skont il-liġi tal-pajjiż terz jew ftehim vinkolanti konkluż ma' dak il-pajjiż terz.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta istituzzjoni jew entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) tasal għad-determinazzjoni li huwa legalment jew b'xi mod ieħor imprattikabbli li fid-dispożizzjonijiet kuntrattwali li jirregolaw obbligazzjoni rilevanti jiġi inkluż terminu meħtieġ skont il-paragrafu 1, dik l-istituzzjoni jew entità tinnotifika d-determinazzjoni tagħha, inklużi d-deżinjazzjoni tal-kategorija tal-obbligazzjoni u ġustifikazzjoni ta' dik id-determinazzjoni, lill-awtorità ta' riżoluzzjoni. L-istituzzjoni jew l-entità għandha tipprovdi lill-awtorità ta' riżoluzzjoni l-informazzjoni kollha li l-awtorità ta' riżoluzzjoni titlob f'perijodu ta' żmien raġonevoli wara r-riċezzjoni tan-notifika, sabiex l-awtorità ta' riżoluzzjoni tevalwa l-effett ta' din in-notifika fuq ir-riżolvibbiltà ta' dik l-istituzzjoni jew entità.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fil-każ ta' notifika skont l-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, l-obbligu li jiġi inkluż fid-dispożizzjonijiet kuntrattwali terminu meħtieġ skont il-paragrafu 1 huwa awtomatikament sospiż mill-mument li l-awtorità ta' riżoluzzjoni tirċievi n-notifika.

Fil-każ li l-awtorità ta' riżoluzzjoni tikkonkludi li ma huwiex legalment jew b'xi mod ieħor imprattikabbli li fid-dispożizzjonijiet kontrattwali jiġi inkluż terminu meħtieġ skont il-paragrafu 1, b'kont meħud tal-ħtieġa li tiġi żgurata r-riżolvibbiltà tal-istituzzjoni jew entità, hija għandha tirrikjedi, f'perijodu ta' żmien raġonevoli wara n-notifika skont l-ewwel subparagrafu, l-inklużjoni ta' din il-klawżola kuntrattwali. Barra minn hekk, l-awtorità tar-riżoluzzjoni tista' teħtieġ li l-istituzzjoni jew l-entità temenda l-prattiki tagħha rigward l-applikazzjoni tal-eżenzjoni mir-rikonoxximent kuntrattwali tar-rikapitalizzazzjoni interna.

L-obbligazzjonijiet imsemmijin fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu ma għandhomx jinkludi strumenti ▌ tal-Grad 1 Addizzjonali, strumenti tal-Grad 2 u strumenti ta' dejn imsemmijin fil-punt (48)(ii) tal-Artikolu 2(1), fejn dawk l-istrumenti jkunu obbligazzjonijiet mhux garantiti. Barra minn hekk, l-obbligazzjonijiet imsemmijin fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandhom ikunu superjuri għall-obbligazzjonijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 108(2) u fl-Artikolu 108(3).

Fejn l-awtorità ta' riżoluzzjoni, fil-kuntest tal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà ta' istituzzjoni jew entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) f'konformità mal-Artikoli 15 u 16, jew fi kwalunkwe ħin ieħor, tiddetermina li, fi klassi ta' obbligazzjonijiet li tinkludi obbligazzjonijiet eliġibbli, l-ammont ta' obbligazzjonijiet li, skont l-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, ma jinkludux it-terminu kuntrattwali msemmi fil-paragrafu 1, flimkien ma' obbligazzjonijiet li huma esklużi mill-applikazzjoni tal-għodda ta' rikapitalizzazzjoni interna skont l-Artikolu 44(2) jew li x'aktarx jiġu esklużi skont l-Artikolu 44(3) jammonta għal aktar minn 10 % ta' dik il-klassi, hija għandha tivvaluta minnufih l-impatt ta' dan il-fatt partikolari fuq ir-riżolvibbiltà ta' dik l-istituzzjoni jew entità, inkluż l-impatt fuq ir-riżolvibbiltà li jirriżulta mir-riskju ta' ksur tas-salvagwardji tal-kreditur previsti fl-Artikolu 73 meta tiġi applikata s-setgħa ta' valwazzjoni negattiva u ta' konverżjoni għall-obbligazzjonijiet eliġibbli.

Fejn l-awtorità ta' riżoluzzjoni tikkonkludi abbażi tal-valutazzjoni msemmija fil-ħames subparagrafu ta' dan il-paragrafu li l-obbligazzjonijiet li, skont l-ewwel subparagrafu, ma jinkludux it-terminu kuntrattwali msemmi fil-paragrafu 1, joħolqu impediment sostantiv għar-riżolvibbiltà, hija għandha tapplika s-setgħat previsti fl-Artikolu 17 kif xieraq biex tneħħi dak l-impediment għar-riżolvibbiltà.

L-obbligazzjonijiet li fir-rigward tagħhom l-istituzzjoni jew l-entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) tonqos milli tinkludi fid-dispożizzjonijiet kuntrattwali t-terminu meħtieġ skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jew li fir-rigward tagħhom, skont dan il-paragrafu, dak ir-rekwiżit ma japplikax ma għandhomx jingħaddu għall-fini tar-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jkunu jistgħu jeħtieġu li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet imsemmijin fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) jipprovdu lill-awtoritajiet opinjoni ġuridika marbuta mal-infurzabbiltà u l-effettività ġuridika tat-terminu kuntrattwali msemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

4.  Fejn istituzzjoni jew entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) fid-dispożizzjonijiet kuntrattwali li jirregolaw obbligazzjoni rilevanti ma tinkludix terminu kuntrattwali ▌ meħtieġ skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, dak in-nuqqas ▌ ma għandux jipprevjeni lill-awtorità ta' riżoluzzjoni milli teżerċita s-setgħat ta' valwazzjoni negattiva u ta' konverżjoni fir-rigward ta' dik l-obbligazzjoni.

5.  L-EBA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji sabiex tiddetermina ulterjorment il-lista ta' obbligazzjonijiet li għalihom tapplika l-esklużjoni fil-paragrafu 1, u l-kontenut tat-terminu kuntrattwali meħtieġ f'dak il-paragrafu, filwaqt li tieħu kont tal-mudelli ta' negozju differenti tal-istituzzjonijiet.

L-EBA għandha tippreżenta dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sat-3 ta' Lulju 2015.

Il-Kummissjoni hija delegata s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmijin fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

6.  L-EBA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji sabiex tispeċifika aktar:

   (a) il-kondizzjonijiet skont liema jkun legalment ▌ jew b'mod ieħor imprattikabbli li istituzzjoni jew entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) tinkludi t-terminu kuntrattwali msemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu f'ċerti kategoriji ta' obbligazzjonijiet ▌
   (b) il-kondizzjonijiet biex l-awtorità ta' riżoluzzjoni teħtieġ l-inklużjoni tat-terminu kuntrattwali kont it-tielet subparagrafu tal-paragrafu 2.
   (c) il-perijodu ta' żmien raġonevoli biex l-awtorità ta' riżoluzzjoni teħtieġ l-inklużjoni ta' klawżola kuntrattwali skont it-tielet subparagrafu tal-paragrafu 2.

L-EBA għandha tippreżenta dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa ... [sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja].

Il-Kummissjoni hija delegata s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmijin fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

7.  L-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tispeċifika, fejn tqis neċessarju, il-kategoriji tal-obbligazzjonijiet li għalihom l-istituzzjoni jew entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) tista' tiddetermina li huwa legalment jew b'xi mod ieħor imprattikabbli li t-terminu kuntrattwali msemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jiġi inkluż, abbażi tal-kondizzjonijiet speċifikati aktar bħala riżultat tal-applikazzjoni tal-paragrafu 6.

8.  L-EBA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi implimentattivi biex tispeċifika formati uniformi u mudelli għan-notifika lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għall-finijiet tal-paragrafu 2.

L-EBA għandha tippreżenta dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi implimentattivi lill-Kummissjoni sa … [12-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja]

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi implimentattivi msemmijin fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.";

"

(22)  it-titolu tal-Kapitolu V tat-Titolu IV huwa sostitwit b'dan li ġej:"

''Valwazzjoni negattiva jew konverżjoni ta' strumenti kapitali u obbligazzjonijiet eliġibbli";

"

(23)  l-Artikolu 59 huwa emendat kif ġej:

(a)  it-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"Rekwiżit għall-valwazzjoni negattiva jew għall-konverżjoni ta' strumenti kapitali rilevanti u obbligazzjonijiet eliġibbli";

"

(b)  il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"1. Is-setgħa ta' valwazzjoni negattiva jew ta' konverżjoni ta' strumenti kapitali rilevanti jew obbligazzjonijiet eliġibbli tista' tiġi eżerċitata jew:

   (a) indipendentement mill-azzjoni ta' riżoluzzjoni; jew
   (b) flimkien ma' azzjoni ta' riżoluzzjoni, meta jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet għar-riżoluzzjoni speċifikati fl-Artikoli 32, 32a jew 33.

Fejn strumenti kapitali rilevanti u obbligazzjonijiet eliġibbli jkunu nxtraw mill-entità ta' riżoluzzjoni b'mod indirett permezz ta' entitajiet oħrajn fl-istess grupp ta' riżoluzzjoni, is-setgħa ta' valwazzjoni negattiva jew ta' konverżjoni ta' dawk l-istrumenti kapitali rilevanti jew obbligazzjonijiet eliġibbli għandha tiġi eżerċitata flimkien mal-eżerċizzju tal-istess setgħa fil-livell tal-impriża omm tal-entità kkonċernata jew fil-livell ta' impriżi omm oħrajn li mhumiex entitajiet ta' riżoluzzjoni, sabiex it-telf effettivament jiġi trasferit lill-entità ta' riżoluzzjoni, u l-entità kkonċernata tiġi rikapitalizzata mill-entità ta' riżoluzzjoni.

Wara l-eżerċizzju tas-setgħa ta' valwazzjoni negattiva jew ta' konverżjoni ta' strumenti kapitali u obbligazzjonijiet eliġibbli rilevanti indipendentement minn azzjoni ta' riżoluzzjoni, għandha titwettaq il-valwazzjoni prevista fl-Artikolu 74 u għandu japplika l-Artikolu 75.";

"

(c)  jiddaħħlu l-paragrafi li ġejjin:"

"1a. Is-setgħa ta' valwazzjoni negattiva jew ta' konverżjoni ta' obbligazzjonijiet eliġibbli indipendentement minn azzjoni ta' riżoluzzjoni tista' tiġi eżerċitata biss fir-rigward ta' obbligazzjonijiet eliġibbli li jissodisfaw il-kondizzjonijiet imsemmijin fil-punt (a) tal-Artikolu 45f(2) ta' din id-Direttiva, għajr il-kondizzjoni relatata mal-maturità residwa ta' obbligazzjonijiet kif stabbilita fl-Artikolu 72c(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Meta tiġi eżerċitata dik is-setgħa, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-valwazzjoni negattiva jew il-konverżjoni ssir f'konformità mal-prinċipju msemmi fil-punt (g) tal-Artikolu 34(1).

1b.  Meta tittieħed azzjoni ta' riżoluzzjoni fir-rigward ta' entità ta' riżoluzzjoni jew, f'ċirkostanzi eċċezzjonali b'devjazzjoni mill-pjan ta' riżoluzzjoni, fir-rigward ta' entità li ma tkunx entità ta' riżoluzzjoni, l-ammont li jitnaqqas, jiġi valwat b'mod negattiv jew jiġi konvertit f'konformità mal-Artikolu 60(1) fil-livell ta' din l-entità għandu jgħodd għal-livelli limiti stipulati fl-Artikolu 37(10) u fil-punt (a) tal-Artikolu 44(5) jew fil-punt (a) tal-Artikolu 44(8) li japplikaw għall-entità kkonċernata.";

"

(d)  fil-paragrafu 2, il-kliem "strumenti kapitali" huma sostitwiti mill-kliem "strumenti kapitali, u obbligazzjonijiet eliġibbli kif imsemmijin fil-paragrafu 1a,";

(e)  fil-paragrafu 3, il-parti introduttorja u l-punti (a) u (b) huma sostitwiti b'dan li ġej:"

3. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni jeżerċitaw is-setgħa ta’ valwazzjoni negattiva jew ta’ konverżjoni, skont l-Artikolu 60 u mingħajr dewmien, fir-rigward ta' strumenti kapitali rilevanti, u obbligazzjonijiet eliġibbli kif imsemmija fil-paragrafu 1a, maħruġa minn istituzzjoni jew minn entità msemmija fil- punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) meta waħda jew iżjed miċ-ċirkostanzi li ġejjin japplikaw:

   (a) fejn tkun saret id-determinazzjoni li l-kondizzjonijiet għal riżoluzzjoni speċifikati fl-Artikoli 32, 32a jew 33 ġew sodisfatti, qabel ma tkun ittieħdet kwalunkwe azzjoni ta’ riżoluzzjoni; jew
   (b) l-awtorità xierqa tiddetermina li jekk dik is-setgħa ma tiġix eżerċitata fir-rigward tal-istrumenti kapitali rilevanti, u obbligazzjonijiet eliġibbli kif imsemmija fil-paragrafu 1a, l-istituzzjoni jew l-entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) ma tibqax aktar vijabbli;";

"

(f)  fil-paragrafi 4 u 10, il-kliem "strumenti kapitali" huma sostitwiti mill-kliem "strumenti kapitali u obbligazzjonijiet eliġibbli kif imsemmijin fil-paragrafu 1a";

(24)  l-Artikolu 60 huwa emendat kif ġej:

(a)  it-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"Dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-valwazzjoni negattiva jew il-konverżjoni ta' strumenti kapitali rilevanti u obbligazzjonijiet eliġibbli";

"

(b)  fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt li ġej:"

"(d) l-ammont prinċipali ta' obbligazzjonijiet eliġibbli msemmijin fl-Artikolu 59(1a) huwa valwat negattivament jew konvertit fi strumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni jew it-tnejn, sal-punt meħtieġ biex jintlaħqu l-objettivi ta' riżoluzzjoni stabbiliti fl-Artikolu 31 jew sal-punt tal-kapaċità tal-obbligazzjonijiet eliġibbli rilevanti, skont liema huwa l-inqas.";

"

(c)  il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"2. Fejn l-ammont prinċipali ta' strument kapitali rilevanti jew obbligazzjoni eliġibbli kif imsemmijin fl-Article 59(1a) huma valwati negattivament:

   (a) it-tnaqqis ta' dak l-ammont prinċipali għandu jkun permanenti, soġġett għal kwalunkwe valwazzjoni pożittiva skont il-mekkaniżmu ta' rimborż taħt l-Artikolu 46(3);
   (b) l-ebda obbligazzjoni lejn id-detentur tal-istrument kapitali rilevanti, jew tal-obbligazzjoni eliġibbli msemmija fl-Artikolu 59(1a) ma għandha tibqa' taħt jew b'rabta ma' dak l-ammont tal-istrument, li jkun ġie valwat negattivament, għajr għal kwalunkwe obbligazzjoni diġà dovuta, u kwalunkwe obbligazzjoni għal danni li jistgħu jinħolqu bħala riżultat ta' appell li jikkontesta l-legalità tal-eżerċizzju tas-setgħa tal-valwazzjoni negattiva;
   (c) ma jitħallas l-ebda kumpens lil ebda detentur tal-istrumenti kapitali rilevanti, jew tal-obbligazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 59(1a),għajr skont il-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.";

"

(d)  il-paragrafu 3 huwa emendat kif ġej:

(i)  il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:"

"Sabiex issir konverżjoni ta' strumenti kapitali rilevanti, u tal-obbligazzjonijiet eliġibbli kif imsemmijin fl-Artikolu 59(1a) taħt il-punti (b), (c) u (d) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jistgħu jeħtieġu li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet imsemmijin fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) joħorġu strumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni lid-detenturi tal-istrumenti kapitali rilevanti u ta' obbligazzjonijiet bħal dawn. L-istrumenti kapitali rilevanti u obbligazzjonijiet eliġibbli tali jistgħu jiġu konvertiti biss meta jkunu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

"

(ii)  fil-punt (d), il-kliem "kull strument kapitali rilevanti" huma sostitwiti mill-kliem "kull strument kapitali rilevanti, jew kull obbligazzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 59(1a)".";

(25)  fl-Artikolu 61(3), jiżdied is-subparagrafu li ġej:"

"Fejn l-istrumenti kapitali rilevanti, jew l-obbligazzjonijiet eliġibbli kif imsemmijin fl-Artikolu 59(1a) ta' din id-Direttiva, huma rikonoxxuti għall-finijiet li jkun sodisfatt ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45f(1) ta' din id-Direttiva fuq bażi individwali, l-awtorità responsabbli biex tagħmel id-determinazzjoni msemmija fl-Artikolu 59(3) ta' din id-Direttiva għandha tkun l-awtorità xierqa tal-Istat Membru fejn l-istituzzjoni jew l-entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) ta' din id-Direttiva tkun ġiet awtorizzata skont it-Titolu III tad-Direttiva 2013/36/UE.";

"

(26)  l-Artikolu 62 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, qabel ma tagħmel determinazzjoni kif imsemmija fil-punt (b), (c), (d) jew (e) tal-Artikolu 59(3) fir-rigward ta' sussidjarja li toħroġ strumenti kapitali rilevanti, jew obbligazzjonijiet eliġibbli kif imsemmijin fl-Artikolu 59(1a) għall-finijiet li jkun sodisfatt ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45f fuq bażi individwali jew strumenti kapitali rilevanti li huma rikonoxxuti għall-finijiet tal-issodisfar tar-rekwiżiti ta' fondi proprji fuq bażi individwali u konsolidata, awtorità xierqa tikkonforma mar-rekwiżiti li ġejjin:

   (a) meta tikkunsidra jekk tagħmilx determinazzjoni msemmija fil-punt (b), (c), (d) jew (e) tal-Artikolu 59(3), wara li tkun ikkonsultat mal-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-entità ta' riżoluzzjoni rilevanti, hija tinnotifika, fi żmien 24 siegħa mill-konsultazzjoni ma' dik l-awtorità ta' riżoluzzjoni:
   (i) lis-superviżur tal-konsolidazzjoni u, jekk differenti, lill-awtorità xierqa fl-Istat Membru fejn jinsab is-superviżur tal-konsolidazzjoni;
   (ii) l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ta' entitajiet oħra fi ħdan l-istess grupp ta' riżoluzzjoni li xtraw direttament jew indirettament obbligazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 45f(2) mill-entità li tkun soġġetta għall-Artikolu 45f(1);
   (b) meta tikkunsidra jekk tagħmilx determinazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 59(3), hija tinnotifika, mingħajr dewmien, lill-awtorità kompetenti responsabbli għal kull istituzzjoni jew entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) li ħarġet l-istrumenti kapitali rilevanti li fir-rigward tagħhom għandhom jiġu eżerċitati s-setgħat ta' valwazzjoni negattiva jew ta' konverżjoni jekk issir dik id-determinazzjoni, u, jekk differenti, lill-awtoritajiet xierqa fl-Istati Membri fejn jinsabu dawk l-awtoritajiet kompetenti u s-superviżur tal-konsolidazzjoni.";

"

(4)  fil-paragrafu 4, il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:"

"Meta tkun saret notifika skont il-paragrafu 1, l-awtorità xierqa, wara li tkun ikkonsultat lill-awtoritajiet innotifikati skont il-punti (a)(i) jew (b) ta' dak il-paragrafu, għandha tivvaluta l-kwistjonijiet li ġejjin:";

"

(27)  fil-punti (e), (f) u (j) tal-Artikolu 63(1), il-kliem “obbligazzjonijiet eliġibbli” huma sostitwiti mill-kliem "obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna";

(28)  fl-Artikolu 66(4), il-kliem “obbligazzjonijiet eliġibbli” huma sostitwiti mill-kliem "obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna";

(29)  l-Artikolu 68 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 3, il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:"

"Bil-kondizzjoni li l-obbligi sostanzjali fl-ambitu ta' dan il-kuntratt, inklużi l-obbligi ta' ħlas u ta' konsenja, u l-forniment ta' kollateral jibqgħu jiġu sodisfatti, miżura ta' prevenzjoni ta' kriżi, sospensjoni ta' obbligu taħt l-Artikolu 33a jew miżura ta' ġestjoni ta' kriżi, inkluż l-okkorrenza ta' kwalunkwe avveniment marbut direttament mal-applikazzjoni ta' din il-miżura, ma għandha, fiha stess, tippermetti li xi ħadd:";

"

(b)  il-paragrafu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"5. Sospensjoni jew restrizzjoni skont l-Artikoli 33a, 69, jew 70 ma għandhiex tikkostitwixxi ksur ta' obbligu kuntrattwali għall‑finijiet tal-paragrafi 1 u 3 ta' dan l-Artikolu u tal-Artikolu 71(1).";

"

(30)  l-Artikolu 69 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"4. Kwalunkwe sospensjoni skont il-paragrafu 1 ma għandhiex tapplika għal obbligi ta' ħlas u ta' konsenja dovuti għal dan li ġej:

   (a) sistemi u operaturi ta' sistemi deżinjatif'konformità mad-Direttiva 98/26/KE;
   (b) CCPs awtorizzati fl-Unjoni skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u CCPs ta' pajjiż terz rikonoxxuti mill-ESMA skont l-Artikolu 25 ta' dak ir-Regolament;
   (c) banek ċentrali.";

"

(b)  fil-paragrafu 5, jiżdiedu s-subparagrafi li ġejjin:"

"L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom jistabbilixxu l-ambitu ta' dik is-setgħa filwaqt li jikkunsidraw iċ-ċirkustanzi ta' kull każ. B'mod partikolari, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom jivvalutaw bir-reqqa l-adegwatezza ta' estensjoni tas-sospensjoni għal depożiti eliġibbli kif definit fil-punt (4) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/49/UE, speċjalment għal depożiti koperti miżmuma minn persuni fiżiċi jew intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li fejn is-setgħa tas-sospensjoni tal-obbligi ta' ħlas jew konsenja tiġi eżerċitata fir-rigward ta' depożiti eliġibbli, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jiżguraw li d-depożitanti jkollhom aċċess għal ammont xierqa ta' kuljum minn dawk id-depożiti.";

"

(31)  fl-Artikolu 70, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"2. "L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ma għandhomx jeżerċitaw is-setgħa msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu fir-rigward ta' kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

   (a) interess ta' garanzija ta' sistemi jew operaturi ta' sistemi deżinjati għall-finijiet tad-Direttiva 98/26/KE;
   (b) kontropartijiet ċentrali awtorizzati fl-Unjoni skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u kontropartijiet ċentrali ta' pajjiż terz rikonoxxuti mill-ESMA skont l-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012; u
   (c) banek ċentrali, fuq assi mirhuna jew ipprovduti permezz ta' marġini jew kollateral mill-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni.";

"

(32)  fl-Artikolu 71, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"3. L-ebda sospensjoni skont il-paragrafu 1 jew 2 ma għandha tapplika għal:

   (a) sistemi jew għal operaturi ta' sistemi deżinjati għall-finijiet tad-Direttiva 98/26/KE;
   (b) kontropartijiet ċentrali awtorizzati fl-Unjoni skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u kontropartijiet ċentrali ta' pajjiżi terzi rikonoxxuti mill-ESMA skont l-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012: jew
   (c) banek ċentrali.";

"

(33)  jiddaħħal l-Artikolu li ġej:"

"Artikolu 71a

Rikonoxximent kuntrattwali ta' setgħat ta' sospensjoni tar-riżoluzzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet imsemmijin fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1) jinkludu fi kwalunkwe kuntratt finanzjarju li għalih jidħlu u li jkun regolat minn liġi ta' pajjiż terz, termini li bihom il-partijiet jirrikonoxxu li l-kuntratt finanzjarju jista' jkun soġġett għall-eżerċizzju tas-setgħat mill-awtorità ta' riżoluzzjoni li tissospendi jew tirrestrinġi d-drittijiet u l-obbligi skont l-Artikoli 33a, 69, 70 u 71 u jirrikonoxxu li huma marbutin bir-rekwiżiti tal-Artikolu 68.

2.  L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu wkoll li l-impriżi omm tal-Unjoni jiżguraw li s-sussidjarji tagħhom f'pajjiżi terzi jinkludu, fil-kuntratti finanzjarji msemmijin fil-paragrafu 1, termini li jeskludu li l-eżerċizzju tas-setgħa tal-awtorità ta' riżoluzzjoni li tissospendi jew tirrestrinġi d-drittijiet u l-obbligi tal-impriża omm tal-Unjoni, f'konformità mal-paragrafu 1, jikkostitwixxi raġuni valida għal terminazzjoni bikrija, sospensjoni, modifika, netting, l-eżerċizzju ta' drittijiet ta' tpaċija jew l-infurzar ta' interessi ta' sigurtà fir-rigward ta' dawk il-kuntratti.

Ir-rekwiżit fl-ewwel subparagrafu jista' japplika fir-rigward ta' sussidjarji ta' pajjiżi terzi li huma:

   (a) istituzzjonijiet ta' kreditu;
   (b) ditti ta' investiment (jew li kienu jkunu ditti ta' investimenti kieku kellhom l-uffiċċju prinċipali fl-Istat Membru rilevanti); jew
   (c) istituzzjonijiet finanzjarji.

3.  Il-paragrafu 1 għandu japplika għal kwalunkwe kuntratt finanzjarju li:

   (a) joħloq obbligu ġdid, jew li jemenda materjalment obbligu eżistenti wara d-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet adottati fil-livell nazzjonali għat-traspożizzjoni ta' dan l-Artikolu;
   (b) jipprevedi l-eżerċizzju ta' dritt ta' terminazzjoni wieħed jew aktar jew drittijiet ta' infurzar tal-interessi ta' sigurtà, li għalihom japplikaw l-Artikoli 33a, 68, 69, 70 jew 71 li kieku l-kuntratt finanzjarju kien regolat mil-liġijiet ta' Stat Membru.

4.  Fejn istituzzjoni jew entità ma tinkludix it-terminu kuntrattwali meħtieġ skont il-paragrafu 1 l-Artikolu, dan ma għandux jipprevjeni lill-awtorità ta' riżoluzzjoni milli tapplika s-setgħat imsemmija fl-Artikoli 33a, 68, 69, 70 jew 71 fir-rigward ta' dak il-kuntratt finanzjarju.

5.  L-EBA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji sabiex tiddetermina ulterjorment il-kontenut tat-terminu meħtieġ fil-paragrafu 1, filwaqt li tieħu kont tal-mudelli ta' negozju differenti tal-istituzzjonijiet u l-entitajiet.

L-EBA għandha tippreżenta dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa … [12-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja].

Il-Kummissjoni hija delegata s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmijin fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.";

"

(34)  l-Artikolu 88 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"Soġġett għall-Artikolu 89, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni fil-livell ta' grupp għandhom jistabbilixxu kulleġġi ta' riżoluzzjoni biex iwettqu l-kompiti msemmijin fl-Artikoli 12, 13, 16, 18, 45 sa 45h, 91 u 92, u, fejn ikun il-każ, biex jiżguraw kooperazzjoni u koordinazzjoni ma' awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ta' pajjiżi terzi.";

"

(b)  fil-paragrafu 1, fil-punt (i) tat-tieni subparagrafu, il-kliem "Artikolu 45" huma sostitwiti mill-kliem '"Artikoli 45 sa 45h";

(35)  l-Artikolu 89 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"Artikolu 89

Kulleġġi ta' riżoluzzjoni Ewropej

1.  Fejn istituzzjoni ta' pajjiż terz jew impriża omm ta' pajjiż terz ikollha ▌sussidjarji stabbiliti fl-Unjoni jew impriżi omm tal-Unjoni, stabbiliti f'żewġ Stati Membri jew aktar, jew żewġ fergħat jew aktar tal-Unjoni li jkunu meqjusa bħala sinifikanti minn żewġ Stati Membri jew aktar, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni tal-Istati Membri fejn ikunu stabbiliti dawk l-entitajiet jew fejn ikunu jinsabu dawk il-fergħat sinifikanti għandhom jistabbilixxu kulleġġ ta' riżoluzzjoni Ewropew uniku wieħed.

2.  Il-kulleġġ ta' riżoluzzjoni Ewropew li hemm referenza għalih fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandu jwettaq il-funzjonijiet u jwettaq il-kompiti speċifikati fl-Artikolu 88 fir-rigward tal-entitajiet imsemmijin fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u, sa fejn dawn il-kompiti jkunu rilevanti, għall-fergħat tagħhom.

Il-kompiti msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandhom jinkludu d-determinazzjoni tar-rekwiżit imsemmi fl-Artikoli 45 sa 45h.

Meta jistabbilixxu r-rekwiżit imsemmi fl-Artikoli 45 sa 45h, il-membri tal-kulleġġ ta' riżoluzzjoni Ewropew għandhom jieħdu kont tal-istrateġija ta' riżoluzzjoni globali, jekk ikun hemm, adottata mill-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi.

Fejn, skont l-istrateġija ta' riżoluzzjoni globali, ▌ is-sussidjarji stabbiliti fl-Unjoni jew impriża omm tal-Unjoni u l-istituzzjonijiet sussidjarji tagħha mhumiex entitajiet ta' riżoluzzjoni u l-membri tal-kulleġġ ta' riżoluzzjoni Ewropew jaqblu ma' dik l-istrateġija, ▌ is-sussidjarji stabbiliti fl-Unjoni jew, fuq bażi konsolidata, l-impriża omm tal-Unjoni għandhom jikkonformaw mar-rekwiżit tal-Artikolu 45f(1) ▌ billi joħorġu strumenti msemmijin fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 45f(2) lill-aħħar impriża omm tagħhom stabbilita f'pajjiż terz, jew lis-sussidjarji ta' dik l-aħħar impriża omm li jkunu stabbiliti fl-istess pajjiż terz jew lil entitajiet oħra taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-punt (a)(i) u (b)(ii) tal-Artikolu 45f(2).

3.  Fejn impriża omm tal-Unjoni waħda biss ikollha s-sussidjarji tal-Unjoni kollha ta' istituzzjoni ta' pajjiż terz jew intrapriża prinċipali ta' pajjiż terz, il-kulleġġ ta' riżoluzzjoni Ewropew għandu jkun presedut mill-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-Istat Membru fejn l-intrapriża prinċipali tal-Unjoni tkun stabbilita.

Meta ma japplikax l-ewwel subparagrafu, l-awtorità ta' riżoluzzjoni ta' impriża omm tal-Unjoni jew sussidjarja tal-Unjoni bl-ogħla valur ta' assi fuq il-karta tal-bilanċ totali miżmuma għandha tippresiedi l-kulleġġ ta' riżoluzzjoni Ewropew.

4.  L-Istati Membri jistgħu, bi qbil reċiproku tal-partijiet rilevanti kollha, jirrinunzjaw ir-rekwiżit li jiġi stabbilit kulleġġ ta' riżoluzzjoni Ewropew jekk grupp jew kulleġġ ieħor ▌iwettaq l-istess funzjonijiet u jwettaq l-istess kompiti speċifikati f'dan l-Artikolu u jikkonforma mal-kondizzjonijiet u l-proċeduri kollha, inkluż dawk li jkopru s-sħubija u l-parteċipazzjoni f'kulleġġi ta' riżoluzzjoni Ewropej, stabbiliti f'dan l-Artikolu u fl-Artikolu 90. F'dak il-każ, ir-referenzi kollha għall-kulleġġi ta' riżoluzzjoni Ewropej f'din id-Direttiva għandhom ukoll jinftehmu bħala referenzi għal dawk il-gruppi jew il-kulleġġi l-oħra.

5.  Soġġett għall-paragrafi 3 u 4 ta' dan l-Artikolu, il-kulleġġ ta' riżoluzzjoni Ewropew għandu altrimenti jiffunzjona skont l-Artikolu 88.";

"

(36)  fil-punt (6) tat-Taqsima B u fil-punt (17) tat-Taqsima C tal-Anness, il-kliem “obbligazzjonijiet eliġibbli” huma sostitwiti mill-kliem "obbligazzjonijiet b'kapaċità ta' rikapitalizzazzjoni interna".

Artikolu 2

Emendi għad-Direttiva 98/26/KE

Id-Direttiva 98/26/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(c) 'kontroparti ċentrali' jew 'CCP' tfisser CCP kif definita fil-punt (1) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 648/2012;";

"

(b)  il-punt (f) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(f) 'parteċipant' tfisser istituzzjoni, kontroparti ċentrali, aġent għall-ħlas, stabbiliment ta' rilaxx, operatur ta' sistema jew membru tal-ikklirjar ta' CCP awtorizzata skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012;";

"

(2)  jiddaħħal l-Artikolu li ġej:"

"Artikolu 12a

Sa... [24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja], il-Kummissjoni għandha tirrieżamina kif l-Istati Membri japplikaw din id-Direttiva għall-istituzzjonijiet domestiċi tagħhom li jipparteċipaw direttament fis-sistemi rregolati mil-liġi ta' pajjiż terz u għal sigurtà kollaterali pprovduta b'rabta mal-parteċipazzjoni f'sistemi bħal dawn. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta b'mod partikolari l-ħtieġa għal aktar emendi għal din id-Direttiva fir-rigward tas-sistemi regolati mil-liġi ta' pajjiż terz. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar dan lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, akkumpanjat fejn adegwat minn proposti għar-reviżjoni ta' din id-Direttiva.".

"

Artikolu 3

Traspożizzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ ▌ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex ikun hemm konformità ma' din id-Direttiva sa … [data 18-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja]. Għalhekk għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawk il-miżuri.

L-Istati Membri għandhom japplikaw dawk il-miżuri sa mid-data tad-dħul fis-seħħ tagħhom fil-liġi nazzjonali, li għandha tkun mhux iktar tard minn … [18-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja].

L-Istati Membri għandhom japplikaw il-punt (17) tal-Artikolu 1 ta' din id-Direttiva, fir-rigward tal-Artikolu 45i(3) tad-Direttiva 2014/59/UE mill-1 ta' Jannar 2024. Fejn, f'konformità mal-Artikolu 45m(1) tad-Direttiva 2014/59/UE , l-awtorità ta' riżoluzzjoni tkun stabbilixxiet skadenza għall-konformità li tintemm wara l-1 ta' Jannar 2024, id-data tal-applikazzjoni tal-punt (17) tal-Artikolu 1 ta' din id-Direttiva, fir-rigward tal-Artikolu 45i(3) tad-Direttiva 2014/59/UE għandha tkun l-istess bħal dik tal-iskadenza għall-konformità.

2.  Meta l-Istati Membri jadottaw il-miżuri msemmijin fil-paragrafu 1, dawn għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'tali referenza meta jiġu ppubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir tali referenza.

3.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni u lill-EBA t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 5

Destinatarji

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi …,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1)ĠU C 34, 31.1.2018, p. 17.
(2)ĠU C 209, 30.6.2017, p. 36.
(3)Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ April 2019.
(4)Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190).
(5)Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012, (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).
(6)Regolament (UE) Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta' Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010, (ĠU L 225, 30.7.2014, p. 1).
(7)Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).
(8) Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1075 tat-23 ta' Marzu 2016 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kontenut tal-pjanijiet ta' rkupru, il-pjanijiet ta' riżoluzzjoni u l-pjanijiet ta' riżoluzzjoni tal-grupp, il-kriterji minimi li l-awtorità kompetenti trid tivvaluta fir-rigward tal-pjanijiet ta' rkupru u l-pjanijiet ta' rkupru tal-grupp, il-kundizzjonijiet għall-appoġġ finanzjarju tal-grupp, ir-rekwiżiti għall-valutaturi indipendenti, ir-rikonoxximent kuntrattwali tas-setgħat ta' valwazzjoni negattiva u konverżjoni u l-avviż tas-sospensjoni u l- funzjonament operattivi tal-kulleġġi ta' riżoluzzjoni (ĠU L 184, 8.7.2016, p. 1).
(9)Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE, (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).
(10) Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar skemi ta’ garanzija tad-depożiti (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149).

Aġġornata l-aħħar: 2 ta' Mejju 2019Avviż legali