Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0230(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0013/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0013/2019

Keskustelut :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.16
CRE 16/04/2019 - 8.16

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0374

Hyväksytyt tekstit
PDF 716kWORD 248k
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Euroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat ***I
P8_TA-PROV(2019)0374A8-0013/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista annetun asetuksen (EU) 2015/760, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun asetuksen (EU) 2017/1129 ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta (COM(2018)0646 – C8-0409/2018 – 2017/0230(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0646),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0409/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan säädösesitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 11. huhtikuuta 2018(1) ja 7. joulukuuta 2018(2) antamat lausunnot,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. helmikuuta 2018(3) ja 12. joulukuuta 2018(4) antamat lausunnot,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 1. huhtikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0013/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 255, 20.7.2018, s. 2.
(2) EUVLC 37, 30.1.2019, s. 1.
(3) EUVLC 227, 28.6.2018, s. 63.
(4) EUVLC 110, 22.3.2019, s. 58.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, ▌rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, ▌rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011 ▌ja varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista annetun asetuksen (EU) 2015/847 muuttamisesta(1)
P8_TC1-COD(2017)0230

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(2),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  ▌ Unioni on edistynyt merkittävästi finanssikriisin jälkeen Jacques de Larosièren johtaman korkean tason asiantuntijoiden ryhmän suosituksia noudattaen ei pelkästään entistä vahvempien vaan myös aikaisempaa yhdenmukaistetumpien sääntöjen laatimisessa finanssimarkkinoita varten yhteisen sääntökirjan muodossa. Unioni on myös perustanut Euroopan finanssivalvontajärjestelmän, jäljempänä ’EFVJ’, joka perustuu kaksipilariseen järjestelmään, jossa yhdistyy mikrotason vakavaraisuusvalvonta Euroopan valvontaviranomaisten koordinoimana ja makrotason vakavaraisuusvalvonta, jota varten on perustettu Euroopan järjestelmäriskikomitea, jäljempänä ’EJRK’. Kolme Euroopan valvontaviranomaista eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010(5) perustettu Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’pankkiviranomainen’, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/2010 perustettu Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen. jäljempänä ’vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen’ ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010(6) perustettu Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’, asetukset yhdessä jäljempänä ’perustamisasetukset’, aloittivat toimintansa tammikuussa 2011. Euroopan valvontaviranomaisten yleistavoitteena on vahvistaa rahoitusjärjestelmän vakautta ja vaikuttavuutta kestävällä tavalla koko unionissa sekä parantaa kuluttajan- ja sijoittajansuojaa.

(2)  Euroopan valvontaviranomaiset ovat yhdenmukaistaneet merkittävästi unionin finanssimarkkinoiden sääntöjä antamalla panoksensa asetuksia ja direktiivejä koskeviin komission aloitteisiin, joihin liittyvät säädökset parlamentti ja neuvosto▌ovat hyväksyneet. Euroopan valvontaviranomaiset ovat myös toimittaneet komissiolle luonnoksia yksityiskohtaisista teknisistä säännöistä, jotka on annettu delegoituina säädöksinä ja täytäntöönpanosäädöksinä.

(3)  Euroopan valvontaviranomaiset ovat lisäksi lähentäneet finanssivalvontaa ja valvontakäytäntöjä unionissa toimivaltaisille viranomaisille tai finanssilaitoksille suunnattujen ohjeiden avulla ja koordinoimalla valvontakäytäntöjen arviointeja.▌

(5)  Euroopan valvontaviranomaisille annettavat lisävaltuudet, joiden avulla ne pystyisivät saavuttamaan kyseiset tavoitteet, edellyttäisivät myös asianmukaista hallinto- ja ohjausjärjestelmää, resurssien tehokasta käyttöä ja riittävää rahoitusta. Lisävaltuudet eivät yksinään riittäisi saavuttamaan Euroopan valvontaviranomaisten tavoitteita, jos niillä ei ole riittävää rahoitusta tai jos niitä ei hallinnoida tehokkaalla ja tuloksekkaalla tavalla.

(5 a) Euroopan valvontaviranomaisten olisi tehtäviään hoitaessaan ja toimivaltaansa käyttäessään toimittava perussopimuksessa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen sekä parempaa sääntelyä koskevan politiikan mukaisesti. Euroopan valvontaviranomaisten toimien ja toimenpiteiden, muun muassa ohjeiden, suositusten, lausuntojen tai kysymyksiä ja vastauksia -asiakirjojen kaltaisten välineiden sisällön ja muodon olisi aina perustuttava säädöksiin ja Euroopan valvontaviranomaisten toimivaltaan ja pysyttävä niiden rajoissa. Euroopan valvontaviranomaisten ei olisi ylitettävä sitä, mikä on tarpeen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja niiden toiminnan olisi oltava oikeassa suhteessa niiden riskien luonteeseen, laajuuteen ja monitahoisuuteen, jotka liittyvät olennaisesti asianomaisen laitoksen tai yrityksen finanssi- tai liiketoimintaan.

(5 b) Kysymyksiä ja vastauksia -asiakirjat ovat tärkeä lähentämiskeino, jolla edistetään yhteisten lähestymistapojen ja käytäntöjen noudattamista valvonnassa antamalla ohjeita Euroopan valvontaviranomaisten piiriin kuuluvan unionin oikeuden soveltamisesta.

(6)  Komission 8 päivänä kesäkuuta 2017 antamassa tiedonannossa pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman väliarvioinnista korostettiin, että finanssimarkkinoiden ja -palvelujen tuloksekkaampi ja johdonmukaisempi valvonta on olennaisen tärkeää, jotta toimijalle suotuisimman sääntelyn hyväksikäyttö saadaan poistettua jäsenvaltioiden väliltä, kun ne toteuttavat valvontatehtäviään. Tuloksekkaampi ja johdonmukaisempi valvonta on myös olennaisen tärkeää markkinoiden yhdentymisen nopeuttamiseksi ja sisämarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien luomiseksi finanssiyhteisöille ja sijoittajille.

(7)  Sen vuoksi valvontakäytäntöjen lähentämisessä olisi edistyttävä erityisen ripeästi, jotta pääomamarkkinaunionin toteuttaminen voidaan saada päätökseen. Kymmenen vuotta finanssikriisin puhkeamisen ja uuden valvontajärjestelmän käyttöönoton jälkeen finanssipalveluja ja pääomamarkkinaunionia ohjaavat yhä merkittävämmin kaksi keskeistä kehityssuuntausta, jotka ovat kestävä rahoitus ja teknologinen innovointi. Molemmat saattavat muuttaa finanssipalveluja, joten unionin finanssivalvonnan olisi oltava valmis niitä varten.

(8)  Sen vuoksi on olennaisen tärkeää, että rahoitusjärjestelmä toimii täysipainoisesti ratkaistaessa kriittisiä kestävyyteen liittyviä haasteita. Tämä edellyttää ▌Euroopan valvontaviranomaisten aktiivista osallistumista oikeanlaisen sääntely- ja valvontakehyksen luomiseksi ▌.

(9)  Euroopan valvontaviranomaisilla olisi oltava tärkeä asema sellaisten riskien tunnistamisessa ja raportoinnissa, joita ympäristöllisistä, sosiaalisista ja hallinto- ja ohjausjärjestelmään liittyvistä tekijöistä aiheutuu rahoitusvakaudelle. Lisäksi niillä on tärkeä asema finanssimarkkinoiden toiminnan saattamisessa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseksi. Euroopan valvontaviranomaisten olisi annettava ohjeita siitä, miten kestävyysnäkökohdat voidaan tosiasiallisesti sisällyttää EU:n finanssilainsäädäntöön, ja edistettävä kyseisten säännösten hyväksymisen jälkeen niiden yhtenäistä täytäntöönpanoa. Kun Euroopan valvontaviranomaiset aloittavat ja sovittavat yhteen unionin laajuisia arviointeja finanssilaitosten kyvystä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, niiden olisi otettava asianmukaisesti huomioon riskit, joita ympäristöllisistä, sosiaalisista ja hallinto- ja ohjausjärjestelmään liittyvistä tekijöistä aiheutuu kyseisten laitosten rahoitusvakaudelle.

(10)  Teknologisella innovoinnilla on ollut yhä suurempi vaikutus finanssialaan, minkä vuoksi toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet useita aloitteita teknologisen kehityksen huomioimiseksi. Euroopan valvontaviranomaisten asemaa olisi lujitettava niiden valvontatehtävän ja valvonnan koordinoinnin suhteen, jotta voidaan jatkaa valvontakäytäntöjen lähentämistä ja vaihtaa parhaita käytäntöjä toisaalta asianomaisten viranomaisten välillä ja toisaalta asianomaisten viranomaisten ja finanssilaitosten tai finanssimarkkinoiden toimijoiden välillä.

(11)  Teknologinen kehitys finanssimarkkinoilla voi parantaa mahdollisuuksia käyttää finanssipalveluja, tarjota pääsyn rahoitukseen, parantaa markkinoiden eheyttä ja toiminnallista tehokkuutta sekä myös madaltaa markkinoille pääsyn esteitä. Toimivaltaisten viranomaisten koulutuksen pitäisi ulottua myös teknologiseen innovointiin siinä määrin kuin se on asianmukaista sovellettavien aineellisoikeudellisten sääntöjen kannalta. Tällä vältettäisiin se, että jäsenvaltiot kehittävät toisistaan eroavia lähestymistapoja näissä asioissa.

(11 -a) Euroopan valvontaviranomaisen olisi omalla erikoisalallaan seurattava varovaisuusperiaatteen mukaisen konsolidoinnin esteitä ja siihen kohdistuvia vaikutuksia, ja se voi antaa lausunnon tai suosituksia, joissa pyritään määrittämään asianmukaisia tapoja näihin puuttumiseksi.

(11 a) On yhä tärkeämpää edistää rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvien riskien johdonmukaista, järjestelmällistä ja tehokasta seurantaa ja arviointia unionin rahoitusjärjestelmässä. Jäsenvaltiot ja unionin toimielimet ja elimet jakavat vastuun rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemisestä ja torjunnasta kukin omien toimivaltuuksiensa mukaisesti. Niiden olisi otettava käyttöön entistä tiiviimpää yhteistyötä, koordinointia ja keskinäistä avunantoa edistäviä mekanismeja ja hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkia voimassaolevan sääntelykehyksen ja institutionaalisen kehyksen tarjoamia välineitä ja toimenpiteitä.

(11 aa) Ottaen huomioon rahoitusvakauteen kohdistuvat vaikutukset, jotka voivat johtua finanssialan käyttämisestä väärin rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen liittyviin tarkoituksiin, ja pitäen mielessä, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeillä on todennäköisesti suurimmat järjestelmävaikutukset juuri pankkisektorilla, pankkiviranomaisella, jolla on jo kokemusta pankkialan suojaamisesta tällaisilta väärinkäytöiltä ja jossa kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat edustettuina, olisi oltava unionin tasolla johtava koordinointi- ja valvontatehtävä, jotta voidaan estää rahoitusjärjestelmän käyttö rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen. Sen vuoksi on tarpeen antaa pankkiviranomaiselle sen nykyisten toimivaltuuksien lisäksi valtuudet toimia asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 soveltamisalalla siinä määrin kuin tällaiset valtuudet liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen ja torjumiseen, kun on kyse mainittujen asetusten soveltamisalaan kuuluvista finanssialan toimijoista ja niitä valvovista toimivaltaisista viranomaisista. Keskittämällä tämä tehtävä pankkiviranomaiselle koko finanssialalla optimoitaisiin myös kyseisen viranomaisen asiantuntemuksen ja resurssien käyttö ilman, että tämä vaikuttaa direktiivissä (EU) 2015/849 vahvistettuihin keskeisiin velvollisuuksiin.

(11 b) Jotta pankkiviranomainen voisi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti, sen olisi käytettävä kaikkia asetuksen mukaisia valtuuksiaan ja välineitään täysimittaisesti ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen. Tätä varten se luo sääntely- ja valvontastandardeja erityisesti laatimalla teknisten sääntelystandardien luonnoksia, täytäntöönpanostandardien luonnoksia, ohjeita ja suosituksia sekä antamalla lausuntoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja torjumisesta finanssialalla ja edistämällä niiden johdonmukaista täytäntöönpanoa 1 artiklan 2 kohdassa ja 16 artiklassa tarkoitetuissa säädöksissä säädetyn toimivaltansa mukaisesti. Toimenpiteet, jotka pankkiviranomainen hyväksyy rahoitusjärjestelmän eheyden, avoimuuden ja turvallisuuden edistämiseksi ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, eivät saisi ylittää sitä, mikä on tarpeen tämän asetuksen tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja niissä olisi otettava asianmukaisesti huomioon riskien luonne, laajuus ja monitahoisuus sekä finanssialan toimijoiden ja markkinoiden liiketoimintakäytännöt ja -mallit sekä koko.

(11 ba) On tärkeää, että pankkiviranomaisen olisi uuden roolinsa mukaisesti kerättävä kaikki olennaiset tiedot rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvistä toimista, jotka asianomaiset unionin viranomaiset ja kansalliset viranomaiset ovat havainneet, ilman, että samalla luodaan tarpeettomia päällekkäisyyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta viranomaisille direktiivin (EU) 2015/849 nojalla osoitettuja tehtäviä.Pankkiviranomaisen olisi tietosuojasääntöjä kaikilta osin noudattaen tallennettava tällaiset tiedot keskustietokantaan ja edistettävä viranomaisten välistä yhteistyötä varmistamalla, että merkityksellisiä tietoja levitetään asianmukaisesti. Pankkiviranomaisen tehtäväksi olisi tämän vuoksi annettava teknisten sääntelystandardien luonnosten laatiminen tietojen keräämistä varten. Pankkiviranomainen voi myös tarvittaessa toimittaa hallussaan olevat todisteet, jotka voisivat antaa aihetta rikosoikeudelliseen menettelyyn, asianomaisen jäsenvaltion kansallisille oikeusviranomaisille ja, silloin kun on kyse asetuksen (EU) 2017/1939 2 artiklan 1 kohdan määritelmään sisältyvistä jäsenvaltioista, Euroopan syyttäjälle.

(11 bb) Pankkiviranomaisen ei tulisi kerätä tietoja konkreettisista epäilyttävistä liiketoimista, joista finanssialan toimijoiden on ilmoitettava jäsenvaltioidensa rahanpesun selvittelykeskuksille direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti. Heikkouksia olisi pidettävä olennaisina tilanteissa, joissa finanssialan toimija rikkoo tai mahdollisesti rikkoo rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annettuja säännöksiä tai se soveltaa näitä säännöksiä epäasianmukaisesti tai tehottomasti, tai tilanteissa, joissa se soveltaa epäasianmukaisesti tai tehottomasti sisäisiä toimintaperiaatteita ja menettelyjä, joilla pyritään varmistamaan näiden säännösten noudattaminen. Rikkominen merkitsee sitä, että finanssialan toimija ei noudata asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja unionin säädöksiä tai kansallisia lakeja, joilla nämä säädökset saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, siltä osin kuin nämä säädökset edistävät rahoitusjärjestelmän käytön estämistä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Kyse on mahdollisesta rikkomisesta silloin, kun toimivaltaisella viranomaisella on perusteltu syy epäillä, että rikkominen on tapahtunut, mutta se ei tässä vaiheessa pysty lopullisesti toteamaan, että rikkominen on tapahtunut. Tässä vaiheessa saatujen tietojen, kuten paikalla tehtyjen tarkastusten tai sen ulkopuolella suoritettujen menettelyjen perusteella on kuitenkin hyvin todennäköistä, että rikkominen on tapahtunut. Säännösten epäasianmukainen tai tehoton soveltaminen merkitsee sitä, että finanssialan toimija ei ole pannut täytäntöön edellä mainittujen säädösten vaatimuksia tyydyttävällä tavalla. Finanssialan toimijan sisäisten toimintaperiaatteiden ja menettelyjen, joilla pyritään varmistamaan kyseisten säädösten noudattaminen, epäasianmukaisen tai tehottaman soveltamisen olisi katsottava merkitsevän heikkoutta, joka lisää huomattavasti riskiä, että rikkomisia on tapahtunut tai voi tapahtua.

(11 bc) Arvioidessaan rahanpesulle ja terrorismin rahoitukselle altistavia haavoittuvuuksia ja riskejä finanssialalla pankkiviranomaisen olisi otettava tarvittaessa huomioon myös esirikosten, verorikokset mukaan lukien, vaikutukset rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen.

(11 bd) Pankkiviranomaisen olisi annettava apua, kun vakavaraisuuden valvontatehtäväänsä hoitavat toimivaltaiset viranomaiset sitä pyytävät. Pankkiviranomaisen olisi myös koordinoitava toimintaansa tiiviisti toimivaltaisten viranomaisten kanssa, valvontatehtäväänsä hoitava Euroopan keskuspankki mukaan lukien, ja sellaisten viranomaisten kanssa, jotka hoitavat julkista tehtävää, joka koskee sen valvomista, noudattavatko direktiivin (EU) N:o 2015/849 2 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa tarkoitetut ilmoitusvelvolliset yhteisöt kyseistä direktiiviä, ja vaihdettava niiden kanssa tarvittaessa tietoja, jotta varmistetaan toiminnan tehokkuus ja vältetään päällekkäiset tai epäjohdonmukaiset toimet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemisessä ja torjumisessa.

(11 be) Pankkiviranomaisen olisi tehtävä toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointeja sekä riskinarviointeja toimivaltaisten viranomaisten strategioiden ja resurssien asianmukaisuudesta ylikansallisessa riskiarviossa määriteltyjen kaikkein merkittävimpien uusien rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevien riskien varalta. Kun pankkiviranomainen tekee tällaisia vertaisarviointeja 30 artiklan mukaisesti, sen olisi otettava huomioon asiaankuuluvat arvioinnit tai raportit, joita rahanpesun tai terrorismin rahoituksen ehkäisyn ja torjunnan alalla toimivaltaiset kansainväliset järjestöt ja hallitustenväliset elimet ovat laatineet, sekä komission direktiivin (EU) 2015/849 6 artiklan mukaisesti joka toinen vuosi toimittama kertomus ja asianomaisten jäsenvaltioiden direktiivin (EU) 2015/849 7 artiklan mukaisesti laatimat kansalliset riskiarviot.

(11 bf) Lisäksi pankkiviranomaisella olisi oltava johtava rooli unionin toimivaltaisten viranomaisten ja kolmansien maiden asiaan liittyvien viranomaisten välisen, näitä asioita koskevan yhteistyön helpottamisessa, jotta voidaan parantaa toiminnan koordinointia unionin tasolla rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvissä merkittävissä tapauksissa, jotka ulottuvat rajojen yli ja kolmansiin maihin. Pankkiviranomaisen roolin ei tulisi rajoittaa toimivaltaisten viranomaisten säännöllistä vuorovaikutusta kolmansien maiden viranomaisten kanssa.

(11 c) Jotta voidaan tehostaa viranomaisten harjoittamaa säännösten noudattamisen valvontaa, joka liittyy rahanpesun ja terrorismin rahoitukseen, ja varmistaa, että kansallisten toimivaltaisten viranomaisten täytäntöönpanotoimia, jotka liittyvät suoraan sovellettavan unionin oikeuden tai sen kansallisten täytäntöönpanotoimien rikkomisiin, koordinoidaan paremmin, pankkiviranomaisella olisi oltava valtuudet arvioida kerättyjä tietoja ja tarvittaessa tutkia sen tietoon saatettuja väitteitä, jotka koskevat unionin lainsäädännön olennaisia rikkomisia tai noudattamatta jättämistä, ja kun on olemassa viitteitä olennaisista rikkomisista, pyytää toimivaltaisia viranomaisia tutkimaan merkityksellisten sääntöjen mahdollisia rikkomisia ja harkitsemaan, onko tehtävä finanssilaitoksille osoitettuja päätöksiä tai määrättävä niille seuraamuksia, joissa niitä vaaditaan noudattamaan oikeudellisia velvoitteitaan. Näitä valtuuksia olisi käytettävä vain silloin, kun pankkiviranomaisella on viitteitä olennaisista rikkomisista.

(14)  Perustamisasetusten 17 artiklassa säädetyn menettelyn noudattamiseksi ja unionin oikeuden asianmukaisen soveltamisen nimissä on aiheellista helpottaa ja nopeuttaa Euroopan valvontaviranomaisten tietojensaantia. Sen vuoksi niiden olisi voitava pyytää tietoja asianmukaisesti perustellulla pyynnöllä suoraan myös muilta toimivaltaisilta viranomaisilta, jos tiedon pyytäminen kyseiseltä toimivaltaiselta viranomaiselta on osoittautunut riittämättömäksi tai sen katsotaan olevan riittämätöntä niiden tietojen saamiseksi, joiden katsotaan olevan tarpeen unionin oikeuden väitetyn rikkomisen tai soveltamatta jättämisen tutkimiseksi.

(15)  Finanssialan yhdenmukaistettu valvonta edellyttää toimivaltaisten viranomaisten johdonmukaista toimintaa. Tämän vuoksi toimivaltaisten viranomaisten toimintaan kohdistetaan vertaisarviointeja. ▌Euroopan valvontaviranomaisten olisi myös varmistettava, että menetelmiä sovelletaan samalla tavoin. Vertaisarvioinneissa ei pitäisi keskittyä pelkästään valvontakäytäntöjen lähentämiseen vaan myös toimivaltaisten viranomaisten kykyyn saavuttaa laadukkaita valvontatuloksia sekä toimivaltaisten viranomaisten riippumattomuuteen. Vertaisarviointien keskeiset havainnot olisi julkistettava säännösten noudattamiseen rohkaisemiseksi ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi, jollei julkistamiseen sisälly rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä.

(15 a) Koska on tärkeää varmistaa, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja torjuntaa koskevaa unionin valvontakehystä sovelletaan tehokkaasti, sellaisilla vertaisarvioinneilla on erittäin suuri merkitys, jotka tuovat objektiivisuutta ja läpinäkyvyyttä valvontakäytäntöjen tarkasteluun. Pankkiviranomaisen olisi myös arvioitava toimivaltaisten viranomaisten strategioita, valmiuksia ja resursseja käsitellä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviä kehittymässä olevia riskejä.

(15 b) Voidakseen hoitaa tehtäviään ja käyttää valtuuksiaan pankkiviranomaisella olisi sen jälkeen, kun se on tehnyt toimivaltaiselle viranomaiselle osoitetun päätöksen, oltava mahdollisuus tehdä finanssialan toimijoille osoitettuja yksittäisiä päätöksiä unionin oikeuden rikkomiseen liittyvän menettelyn ja sitovaan sovitteluun liittyvän menettelyn yhteydessä myös silloin, kun aineelliset säännöt eivät ole suoraan sovellettavissa finanssialan toimijoihin. Jos aineelliset säännöt on vahvistettu direktiiveissä, pankkiviranomaisen olisi sovellettava kansallista lainsäädäntöä siltä osin kuin sillä saatetaan nämä direktiivit osaksi kyseistä lainsäädäntöä. Jos asiaa koskeva unionin oikeus koostuu asetuksista, joissa jäsenvaltioille nimenomaisesti myönnetään vaihtoehtoja tämän asetuksen voimaantulopäivänä, pankkiviranomaisen olisi sovellettava kansallista lainsäädäntöä siltä osin kuin siinä käytetään näitä vaihtoehtoja.

(15 c) Kun tällä asetuksella annetaan pankkiviranomaiselle mahdollisuus soveltaa kansallista lainsäädäntöä, jolla direktiivit saatetaan osaksi kyseistä lainsäädäntöä, pankkiviranomainen voi soveltaa niitä vain siltä osin kuin on tarpeen unionin oikeudessa sille uskottujen tehtävien hoitamiseksi. Tästä syystä pankkiviranomaisen olisi sovellettava kaikkia asiaankuuluvia unionin aineellisia sääntöjä, ja jos nämä on vahvistettu direktiiveissä, pankkiviranomaisen olisi sovellettava kansallista lainsäädäntöä, jolla nämä direktiivit saatetaan osaksi kyseistä lainsäädäntöä, siltä osin kuin tätä edellytetään unionin oikeudessa, tavoitteena lainsäädännön yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa samalla kun noudatetaan asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

(15 d) Jos pankkiviranomaisen päätös perustuu tai liittyy 9 b, 17 tai 19 artiklassa sille annettuun toimivaltaan ja koskee rahoituslaitoksia tai toimivaltaisia viranomaisia, jotka kuuluvat Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tai Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) toimialaan, pankkiviranomaisen olisi voitava tehdä päätös ainoastaan yhteisymmärryksessä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tai arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa. Ilmaistessaan kantansa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi tehtävän päätöksen kiireellisyys huomion ottaen harkittava kussakin tapauksessa nopeutettua päätöksentekomenettelyä sisäisen hallintotapansa mukaisesti.

(15 da) Pankkiviranomaisella olisi oltava raportointikanavat, joilla vastaanotetaan ja käsitellään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön antamia tietoja tosiasiallisesta tai mahdollisesta unionin oikeuden rikkomisesta, lain väärinkäytöstä tai soveltamatta jättämisestä. Pankkiviranomaisen olisi varmistettava, että kaikki tiedot voidaan antaa nimettöminä tai luottamuksellisesti ja turvallisesti. Ilmoittavaa henkilöä olisi suojeltava vastatoimilta. Pankkiviranomaisen olisi annettava palautetta ilmoittavalle henkilölle.

(16)  Finanssialan yhdenmukaistettu valvonta edellyttää myös, että eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäiset erimielisyydet rajat ylittävissä tilanteissa ratkaistaan tehokkaasti. Nykyiset erimielisyyksien ratkaisemista koskevat säännöt eivät ole kaikilta osin tyydyttäviä. Niitä olisi mukautettava niiden soveltamisen helpottamiseksi.

(17)  Euroopan valvontaviranomaisten työhön valvontakäytäntöjen lähentämisessä kuuluu kiinteästi unionin valvontakulttuurin edistäminen. Sen vuoksi hallintoneuvosto voi määritellä säännöllisesti enintään kaksi unionin laajuisesti merkittävää painopistettä. Toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava nämä painopisteet huomioon työohjelmiaan laatiessaan. Hallintoneuvoston olisi keskusteltava asiaankuuluvasta Euroopan valvontaviranomaisten seuraavan vuoden toiminnasta ja tehtävä johtopäätökset.

(17 a) Arviointikomiteoiden arviointien olisi mahdollistettava arvioinnin kohteena olevien viranomaisten itsearviointiin perustuvat perusteelliset tutkimukset, joita seuraa arviointiryhmän suorittama arviointi. Arvioinnin kohteena olevan toimivaltaisen viranomaisen jäsenen ei pitäisi osallistua arviointiin, jos se liittyy kyseiseen toimivaltaiseen viranomaiseen.

(18 a) Euroopan valvontaviranomaisten käytännön kokemukset ovat osoittaneet tilapäisten ryhmien tai foorumien avulla tehostetun koordinoinnin hyödyn tietyillä aloilla. Tämän asetuksen olisi muodostettava oikeusperusta ja vahvistettava tällaisia järjestelyjä luomalla uusi väline, mahdollisuus perustaa koordinointiryhmiä. Koordinointiryhmien olisi edistettävä toimivaltaisten viranomaisten valvontakäytäntöihin liittyvää lähentymistä erityisesti tietojen ja kokemusten vaihdon avulla. Kaikkien toimivaltaisten viranomaisten osallistumisen näihin koordinointiryhmiin olisi oltava pakollista, ja toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava koordinointiryhmille tarvittavat tiedot. Koordinointiryhmän perustamista olisi harkittava aina, kun toimivaltaiset viranomaiset toteavat koordinoinnin tarpeen tietyn markkinakehityksen vuoksi. Koordinointiryhmiä voidaan perustaa kaikilla tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

(19)  Asianmukaiset ja hyvin toimivat kansainväliset finanssimarkkinat edellyttävät, että kolmansia maita koskevia komission vastaavuuspäätöksiä seurataan. Kunkin Euroopan valvontaviranomaisen olisi seurattava sääntelyn ja valvonnan kehitystä sekä täytäntöönpanon valvontaan liittyviä käytäntöjä kyseisissä kolmansissa maissa. Sen on toimittava näin todentaakseen, täyttyvätkö edellytykset, joiden perusteella kyseiset vastaavuuspäätökset on tehty, ja kyseisissä päätöksissä vahvistetut ehdot edelleen. Euroopan valvontaviranomaisen olisi toimitettava seurantatoimistaan komissiolle vuosittain luottamuksellinen raportti. Tässä yhteydessä kunkin Euroopan valvontaviranomaisen olisi mahdollisuuksien mukaan myös kehitettävä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa hallinnolliset järjestelyt tietojen saamiseksi seurantatarkoituksiin ja valvontatoimien koordinoimiseksi. Tällä lujitetulla valvontajärjestelmällä varmistetaan, että kolmannen maan sääntely-, valvonta- ja markkinatilanteen vastaavuuden arviointi on läpinäkyvämpää, ennakoitavampaa asianomaisille kolmansille maille ja johdonmukaisempaa kaikilla aloilla.

(21 a) Hallintoneuvostossa olevan EJRK:n edustajan olisi esitettävä EJRK:n hallintoneuvoston yhteinen näkemys kiinnittäen erityistä huomiota rahoitusvakauteen.

(24 a) Sen varmistamiseksi, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyviä toimenpiteitä koskevat päätökset tukeutuvat riittävässä määrin asiantuntemukseen, on tarpeen perustaa pysyvä sisäinen komitea, joka koostuu rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavien viranomaisten ja elinten korkean tason edustajista, joilla on asiantuntemusta ja päätöksentekovalta sen estämisessä, että rahoitusjärjestelmää käytetään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.Sisäisessä komiteassa olisi myös oltava pankkiviranomaisen, vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja arvopaperimarkkinaviranomaisen korkean tason edustajat, joilla on eri liiketoimintamallien ja alakohtaisten erityispiirteiden asiantuntemusta.Tämä komitea tutkii ja valmistelee pankkiviranomaisen tekemät päätökset. Päällekkäisyyden välttämiseksi tämä uusi komitea korvaa Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomiteassa perustetun nykyisen, rahanpesun torjuntaa käsittelevän alakomitean. Pankkiviranomaisen, vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi voitava milloin tahansa esittää kirjallisia huomautuksia komitean päätösehdotuksista, joita pankkiviranomaisen hallintoneuvoston olisi tarkasteltava asianmukaisesti ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

(24 ac) Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen ja torjumiseen tarkoitetun aiempaa johdonmukaisemman ja toimivamman unionin valvontajärjestelmän kehittämistä koskevan tavoitteen mukaisesti komission olisi tehtävä kaikkia asianomaisia viranomaisia ja sidosryhmiä kuultuaan kattava arviointi pankkiviranomaiselle tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan mukaisten erityistehtävien täytäntöönpanosta, tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Arvioinnissa olisi mahdollisuuksien mukaan erityisesti otettava huomioon kokemukset tilanteista, joissa pankkiviranomainen pyytää toimivaltaista viranomaista tutkimaan, ovatko finanssialan toimijat mahdollisesti rikkoneet sellaista kansallista lainsäädäntöä, jolla direktiivit saatetaan osaksi kyseistä lainsäädäntöä tai jossa käytetään unionin oikeudessa jäsenvaltioille myönnettyjä vaihtoehtoja, tai harkitsee tälle toimijalle näiden rikkomisten vuoksi määrättäviä seuraamuksia, tai harkitsee toimijalle osoitettavaa yksittäistä päätöstä, jossa sitä vaaditaan toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sellaisen kansallisen lainsäädännön mukaisten velvoitteidensa noudattamiseksi, jolla direktiivit saatetaan osaksi kyseistä lainsäädäntöä tai jossa käytetään unionin oikeudessa jäsenvaltioille myönnettyjä vaihtoehtoja, tai jos pankkiviranomainen soveltaa sellaista kansallista lainsäädäntöä, jolla direktiivit saatetaan osaksi kyseistä lainsäädäntöä tai jossa käytetään unionin oikeudessa jäsenvaltioille myönnettyjä vaihtoehtoja. Komission olisi toimitettava kyseinen arviointi osana direktiivin (EU) 2015/849 65 artiklassa tarkoitettua kertomustaan yhdessä mahdollisten lainsäädäntöehdotusten kanssa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 11 päivään tammikuuta 2022 mennessä. Siihen saakka, kunnes arviointi on toimitettu, pankkiviranomaiselle 9 b artiklassa, 17 artiklan 6 kohdassa ja 19 artiklan 4 kohdassa annettu toimivalta sen estämiseksi, että rahoitusjärjestelmää käytetään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, olisi katsottava väliaikaiseksi ratkaisuksi siltä osin kuin se antaa pankkiviranomaiselle mahdollisuuden esittää toimivaltaisille viranomaisille kansallisen lainsäädännön mahdollisia rikkomisia koskevia pyyntöjä tai soveltaa kansallista lainsäädäntöä.

(28)  Euroopan valvontaviranomaisten työn luottamuksellisuuden säilyttämiseksi salassapitovaatimuksia olisi sovellettava myös henkilöihin, jotka tarjoavat suoraan tai välillisesti, jatkuvasti tai satunnaisesti jotakin palvelua, joka liittyy Euroopan valvontaviranomaisen tehtäviin.

(29)  Asetuksissa (EU) N:o 1093/2010, 1094/2010 ja 1095/2010 sekä alakohtaisessa finanssipalveluja koskevassa lainsäädännössä vaaditaan, että Euroopan valvontaviranomaiset pyrkivät luomaan toimivia hallinnollisia järjestelyjä, joihin sisältyy tietojenvaihto kolmannen maan valvontaviranomaisten kanssa. Toimivasta yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta tulee sitäkin tärkeämpää, kun jotkin Euroopan valvontaviranomaisista saavat tämän muutosasetuksen nojalla lisää ja entistä laajempaa vastuuta EU:n ulkopuolisten yhteisöjen ja toimintojen valvonnassa. Jos Euroopan valvontaviranomaiset tässä yhteydessä käsittelevät henkilötietoja, myös siirtämällä tällaisia tietoja unionin ulkopuolelle, valvontaviranomaisia sitovat asetuksen (EU) 2018/1725 vaatimukset (EU:n toimielimiä ja muita elimiä koskeva tietosuoja-asetus). Jollei tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä ole tehty tai asianmukaisia suojatoimia toteutettu esimerkiksi EU:n toimielimiä ja muita elimiä koskevan tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa hallinnollisissa järjestelyissä, Euroopan valvontaviranomaiset saavat vaihtaa tietoja kolmansien maiden viranomaisten kanssa asetuksen 51 artiklan 1 kohdan d alakohdassa vahvistetun yleistä etua koskevan poikkeuksen nojalla ja edellytyksin. Poikkeusta sovelletaan erityisesti finanssivalvonnasta vastaavien viranomaisten väliseen kansainväliseen tietojenvaihtoon.

(31)  Euroopan valvontaviranomaisten perustamisasetuksissa säädetään, että Euroopan valvontaviranomaiset yhteistyössä EJRK:n kanssa käynnistävät ja koordinoivat unionin laajuiset stressitestit, joissa arvioidaan finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden toimijoiden kyky kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä. Olisi myös varmistettava, että näissä testeissä sovelletaan kansallisella tasolla johdonmukaisia menetelmiä siinä määrin kuin mahdollista. ▌Olisi myös selvennettävä kaikkien Euroopan valvontaviranomaisten osalta, että toimivaltaisten viranomaisten salassapitovelvoitteet eivät estä niitä toimittamasta stressitestien tuloksia Euroopan valvontaviranomaisille julkaisua varten.

(32)  Jotta voitaisiin varmistaa pitkälle viety lähentyminen valvonnan ja sisäisten mallien hyväksymisen alalla direktiivin 2009/138/EY mukaisesti, vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen olisi voitava pyynnöstä auttaa toimivaltaisia viranomaisia päätöksessä sisäisten mallien hyväksymisestä.

(33 a) Suoran valvonnan soveltamisalan kehitys saattaa edellyttää, että Euroopan valvontaviranomaisten suoraan valvomat finanssilaitokset ja finanssimarkkinoiden toimijat maksavat lisärahoitusosuuksia asianomaisen Euroopan valvontaviranomaisen arvioitujen menojen perusteella.

(40)  Kaupankäyntitietojen laatuun, muotoon, luotettavuuteen ja kustannuksiin liittyvät epäyhtenäisyydet vaikuttavat haitallisesti läpinäkyvyyteen, sijoittajansuojaan ja markkinoiden tehokkuuteen. Jotta kaupankäyntitietojen seuraamista ja rekonstruointia sekä kyseisten tietojen johdonmukaisuutta, laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta voidaan parantaa kohtuukustannuksin asianomaisilla kauppapaikoilla koko unionissa, direktiivissä 2014/65/EU säädettiin uudesta raportointipalveluja koskevasta oikeudellisesta järjestelystä, johon kuuluvat myös raportointipalvelujen tarjoajien toimilupien myöntäminen ja valvonta.

(41)  Kaupankäyntitietojen laadulla sekä niiden käsittelyn ja tarjoamisen laadulla, myös rajojen yli tapahtuvaa kaupankäyntiä koskevien tietojen käsittelyn ja tarjoamisen laadulla, on ensiarvoisen tärkeä merkitys asetuksen (EU) N:o 600/2014 päätavoitteen saavuttamisessa eli finanssimarkkinoiden läpinäkyvyyden lujittamisessa. Sen vuoksi perustietopalvelujen tarjoaminen on keskeisen tärkeää, jotta käyttäjät voivat saada halutun yleiskäsityksen kaupankäyntitoiminnasta unionin finanssimarkkinoilla ja jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat saada tarkat ja kattavat tiedot asianomaisista kaupoista.

(42)  Lisäksi kaupankäyntitiedot ovat yhä keskeisempi väline asetuksesta (EU) N:o 600/2014 johtuvien vaatimusten tuloksekkaassa täytäntöönpanossa. Kun otetaan huomioon tietojenkäsittelyn rajatylittävä ulottuvuus, tietojen laatu, tarve saavuttaa mittakaavaetuja ja välttää mahdollisista epäyhtenäisyyksistä sekä tietojen laadulle että raportointipalvelujen tarjoajien tehtäville aiheutuvat kielteiset vaikutukset, on hyödyllistä ja perusteltua siirtää raportointipalvelujen tarjoajia koskevat toimilupa- ja valvontavaltuudet toimivaltaisilta viranomaisilta arvopaperimarkkinaviranomaiselle lukuun ottamatta niitä, joihin sovelletaan poikkeusta, ja täsmentää kyseiset valtuudet asetuksessa (EU) N:o 600/2014, millä mahdollistetaan samalla se, että voidaan yhdistää edut, joita koituu tietoon liittyvän toimivallan keskittämisestä arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

(43)  Vähittäissijoittajien olisi saatava riittävästi tietoa mahdollisista riskeistä, kun he päättävät sijoittaa rahoitusvälineeseen. Unionin oikeudellisella kehyksellä pyritään vähentämään väärin perustein tapahtuvan myynnin riskiä, kun vähittäissijoittajille myydään rahoitustuotteita, jotka eivät ole heidän tarpeidensa tai odotustensa mukaisia. Tätä varten direktiivissä 2014/65/EU ja asetuksessa (EU) N:o 600/2014 säädetään toiminnan järjestämistä ja menettelytapoja koskevista vaatimuksista sen varmistamiseksi, että sijoituspalveluyritykset toimivat asiakkaidensa edun mukaisesti. Kyseisillä vaatimuksilla parannetaan riskien ilmoittamista asiakkaille ja suositeltujen tuotteiden soveltuvuuden arviointia, ja niihin sisältyy velvollisuus jaella rahoitustuotteet yksilöidylle kohdemarkkinalle ottaen huomioon sellaisia tekijöitä kuin liikkeeseenlaskijoiden vakavaraisuus. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi käytettävä valtuuksiaan täysimääräisesti valvontakäytäntöjen lähentymisen varmistamiseksi ja tuettava kansallisia viranomaisia, jotta saavutettaisiin sijoittajansuojan korkea taso ja rahoitustuotteisiin liittyvien riskien valvonta olisi tuloksekasta.

(44)  On tärkeää varmistaa laskentaa varten tietojen toimiva ja tehokas toimittaminen, kokoaminen, analysointi ja julkaiseminen, jotta voidaan määrittää vaatimukset kauppaa edeltävälle ja kaupan jälkeiselle läpinäkyvyydelle, kaupankäyntivelvollisuutta koskeville järjestelmille sekä asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja asetuksen (EU) N:o 596/2014(7) mukaisille viitetiedoille. Sen vuoksi toimivaltaisten viranomaisten lisäksi arvopaperimarkkinaviranomaiselle olisi annettava toimivalta kerätä tietoja suoraan markkinatoimijoilta kauppaa edeltävää ja kaupan jälkeistä läpinäkyvyyttä koskevien vaatimusten osalta. Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomaiselle olisi siirrettävä raportointipalvelujen tarjoajien toimilupia ja valvontaa koskevat valtuudet.

(45)  Antamalla kyseinen toimivalta arvopaperimarkkinaviranomaiselle mahdollistettaisiin keskitetysti hallinnoitu toimilupien myöntäminen ja valvonta. Näin vältyttäisiin nykyiseltä tilanteelta, jossa useita kauppapaikkoja, kauppojen sisäisiä toteuttajia, hyväksyttyjä julkistamisjärjestelyjä ja konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoajia vaaditaan toimittamaan tiedot useille toimivaltaisille viranomaisille, minkä jälkeen tiedot vasta toimitetaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Tällainen keskitetysti hallinnoitu järjestelmä olisi erittäin hyödyllinen markkinatoimijoille, koska tietojen läpinäkyvyys, sijoittajansuoja ja markkinoiden tehokkuus paranisivat.

(46)  Tietojenkeruuta, toimilupien myöntämistä ja valvontaa koskevien valtuuksien siirtäminen toimivaltaisilta viranomaisilta arvopaperimarkkinaviranomaiselle on olennaisen tärkeää myös sellaisten muiden tehtävien vuoksi, joita arvopaperimarkkinaviranomainen suorittaa asetuksen (EU) N:o 600/2014 nojalla. Tällaisia tehtäviä ovat markkinoiden seuranta ja arvopaperimarkkinaviranomaisen väliaikaiset interventiovaltuudet▌.

(47)  Jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voisi käyttää tuloksekkaasti valtuuksiaan valvoa tietojen käsittelyä ja toimittamista, sen olisi voitava toteuttaa tutkimuksia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi voitava määrätä seuraamuksia tai uhkasakkoja, joiden avulla raportointipalvelujen tarjoajat pakotetaan lopettamaan rikkominen, antamaan arvopaperimarkkinaviranomaisen vaatimat täydelliset ja paikkansapitävät tiedot tai antamaan tällaiset tiedot tutkimusta tai paikalla tehtävää tarkastusta varten. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi niin ikään voitava määrätä hallinnollisia seuraamuksia tai muita hallinnollisia toimenpiteitä, jos se toteaa, että henkilö on rikkonut tahallisesti tai tuottamuksellisesti asetusta (EU) N:o 600/2014.

(48)  Kriittisiä vertailuarvoja käyttäviä rahoitustuotteita on saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa. Sen vuoksi kyseiset vertailuarvot ovat ratkaisevan tärkeitä unionin finanssimarkkinoiden toiminnan ja rahoitusvakauden kannalta. Kriittisen vertailuarvon valvonnassa olisi näin ollen otettava kokonaisvaltaisesti huomioon mahdolliset vaikutukset, ei ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jossa hallinnoija sijaitsee, ja siinä jäsenvaltioissa, joissa sen tietolähteet sijaitsevat, vaan koko unionin alueella. Sen vuoksi on asianmukaista, että arvopaperimarkkinaviranomainen valvoo tiettyjä kriittisiä vertailuarvoja unionin tasolla. Päällekkäisten tehtävien välttämiseksi yksinomaan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi valvottava kriittisten vertailuarvojen hallinnoijia, mukaan lukien niiden mahdollisesti hallinnoimat muut kuin kriittiset vertailuarvot.

(48 a) Jotta arvopaperimarkkinaviranomainen ja pankkiviranomainen voisivat hoitaa kuluttajansuojaan liittyvät tehtävänsä, arvopaperimarkkinaviranomaisen ja pankkiviranomaisen olisi voitava tarvittaessa koordinoida toimivaltaisten viranomaisten haamuasiointitoimia.

(50)  Koska kriittisten vertailuarvojen hallinnoijiin ja tietolähteisiin sovelletaan tiukempia vaatimuksia kuin muiden vertailuarvojen hallinnoijiin ja tietolähteisiin, komission olisi nimettävä kriittiset vertailuarvot tai arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi pyydettävä tätä ja komission olisi kodifioitava ne. Koska kansalliset toimivaltaiset viranomaiset pääsevät parhaiten käsiksi valvomiansa vertailuarvoja koskeviin tietoihin, niiden olisi ilmoitettava komissiolle tai arvopaperimarkkinaviranomaiselle vertailuarvoista, jotka niiden mielestä täyttävät kriittisen vertailuarvon edellytykset.

(52)  Menettely viitejäsenvaltion määrittämiseksi kolmansissa maissa sijaitseville vertailuarvojen hallinnoijille, jotka hakevat tunnustamista unionissa, on hankala ja aikaavievä sekä hakijoille että kansallisille toimivaltaisille viranomaisille. Hakijat saattavat yrittää vaikuttaa määrittämiseen pystyäkseen käyttämän hyväksi niille suotuisinta sääntelyä▌. Nämä vertailuarvojen hallinnoijat saattaisivat valita oikeudellisen edustajansa strategisesti sellaisesta jäsenvaltiosta, jonka valvontaa ne pitävät vähemmän tiukkana. Yhdenmukaisella lähestymistavalla, jossa arvopaperimarkkinaviranomainen on toimivaltainen kolmannen maan vertailuarvojen ▌hallinnoijien tunnustamisen suhteen, vältetään nämä riskit sekä viitejäsenvaltion määrittämisestä ja myöhemmästä valvonnasta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi tämä rooli toimivaltaisena viranomaisena kolmansien maiden vertailuarvojen hallinnoijien tunnustamisen suhteen vahvistaa arvopaperimarkkinaviranomaisen unionia edustavaksi vastapuoleksi kolmansien maiden valvontaviranomaisille, minkä ansiosta rajat ylittävä yhteistyö on tehokkaampaa ja tuloksekkaampaa.

(53)  Monet, jollei jopa enemmistö, vertailuarvojen hallinnoijista, ovat pankkeja tai finanssipalveluyrityksiä, jotka käsittelevät asiakasvaroja. Jottei heikennetä unionin toimintaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi, edellytyksenä yhteistyöjärjestelyn sopimiseksi toimivaltaisen viranomaisen kanssa osana vastaavuusjärjestelmää olisi oltava se, että toimivaltaisen viranomaisen maata ei ole sisällytetty luetteloon sellaisista lainkäyttöalueista, joiden kansallisissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä on strategisia puutteita, jotka muodostavat merkittävän uhan unionin rahoitusjärjestelmälle.

(54)  Lähes kaikkiin vertailuarvoihin viitataan rahoitustuotteissa, jotka ovat saatavilla useissa jäsenvaltioissa, jollei jopa koko unionissa. Jotta havaitaan riskit, jotka liittyvät sellaisten vertailuarvojen toimittamiseen, jotka eivät ehkä ole enää luotettavia tai eivät edusta sitä markkinaa tai taloustilannetta, joita niillä on tarkoitus mitata, toimivaltaisten viranomaisten, myös arvopaperimarkkinaviranomaisen, olisi tehtävä yhteistyötä ja avustettava toisiaan tarpeen mukaan.

(64 a) Euroopan valvontaviranomaisilla olisi oltava asianmukaiset ja riittävät resurssit ja henkilöstö, jotta ne voivat tehokkaasti edistää johdonmukaista, tehokasta ja tuloksellista finanssivalvontaa tämän asetuksen mukaisen toimivaltansa puitteissa. Euroopan valvontaviranomaisille annettavat lisävaltuudet ja -tehtävät olisi sovitettava yhteen riittävien henkilö- ja taloudellisten resurssien kanssa.

(65)  On aiheellista säätää kohtuullisesta määräajasta, johon mennessä olisi toteutettava tarvittavat järjestelyt ▌delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten antamiseksi, jotta Euroopan valvontaviranomaiset ja muut asianomaiset osapuolet voivat soveltaa tällä asetuksella käyttöön otettavia sääntöjä.

(66)  Sen vuoksi asetuksia (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010, (EU) N:o 1095/2010, ▌(EU) N:o 600/2014, ▌(EU) 2016/1011 ▌ja ▌(EU) 2015/847 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset asetukseen (EU) N:o 1093/2010

Muutetaan asetus (EU) N:o 1093/2010 seuraavasti:

(1)  Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:"

”2. Pankkiviranomainen toimii tällä asetuksella uskottujen valtuuksien puitteissa sekä direktiivin 2002/87/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY(8), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/110/EY(9), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/575/EU, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/49/EU(10), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/92/EU(11), ▌Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366(12) sekä lisäksi direktiivin 2002/65/EY asiaankuuluvien osien soveltamisalalla, siltä osin kuin näitä säädöksiä sovelletaan luotto- ja finanssilaitoksiin sekä niitä valvoviin toimivaltaisiin viranomaisiin, mukaan lukien kaikki näihin säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset ja päätökset ja mahdolliset muut oikeudellisesti sitovat unionin säädökset, joissa pankkiviranomaiselle annetaan tehtäviä. Pankkiviranomainen toimii myös neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013(13) mukaisesti.

Lisäksi pankkiviranomainen toimii tällä asetuksella uskottujen valtuuksien puitteissa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849(14) ja asetuksen (EU) 2015/847(15) soveltamisalalla siltä osin kuin direktiiviä sovelletaan finanssialan toimijoihin ja niitä valvoviin toimivaltaisiin viranomaisiin. Ainoastaan tätä tarkoitusta varten pankkiviranomainen hoitaa tehtävät, jotka uskotaan oikeudellisesti sitovilla unionin säädöksillä asetuksella (EU) N:o 1094/2010 perustetulle Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle tai asetuksella (EU) N:o 1095/2010 perustetulle Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Hoitaessaan tällaisia tehtäviä pankkiviranomainen kuulee näitä viranomaisia ja tiedottaa niille sellaisia yhteisöjä koskevista toimistaan, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 1094/2010 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä ’finanssilaitoksia’ tai asetuksen (EU) N:o 1095/2010 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä ’finanssimarkkinoiden toimijoita’.”

3.   Pankkiviranomainen toimii myös luottolaitosten, finanssiryhmittymien, sijoituspalveluyritysten, maksulaitosten ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten toimialoilla niissä kysymyksissä, joita 2 kohdassa tarkoitetut säädökset eivät suoraan koske, mukaan luettuina yritysten hyvää hallintotapaa, tilintarkastusta ja tilinpäätösraportointia koskevat kysymykset, ja ottaa huomioon kestävät liiketoimintamallit sekä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat, edellyttäen, että pankkiviranomaisen tällaiset toimet ovat tarpeen mainittujen säädösten tehokkaan ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.”;

"

b)   korvataan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:"

”5. Pankkiviranomaisen tavoitteena on suojella yleistä etua edistämällä finanssijärjestelmän lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vakautta sekä tehokkuutta unionin talouden ja sen kansalaisten ja yritysten kannalta. Pankkiviranomaisen tehtävänä on toimivaltuuksiensa mukaisesti omalta osaltaan:”;

"

c)   korvataan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan e ja f alakohta seuraavasti: "

”e) varmistaa, että luottoriskien ja muiden riskien ottoa säännellään ja valvotaan asianmukaisesti;

   f) parantaa asiakkaiden ja kuluttajien suojaa;”;

"

d)   lisätään 5 kohdan ensimmäiseen alakohtaan alakohdat seuraavasti:"

fa) tehostaa valvontakäytäntöjen lähentämistä sisämarkkinoilla;

   fb) estää rahoitusjärjestelmän käytön rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen.”;

"

e)   korvataan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

”Tätä varten pankkiviranomainen edistää 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten johdonmukaisen, tehokkaan ja tosiasiallisen soveltamisen varmistamista, edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa lausuntoja 16 a artiklan mukaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle ▌.”;

"

f)   korvataan 5 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:"

Pankkiviranomainen toimii tehtäviään hoitaessaan riippumattomasti, puolueettomasti, syrjimättömästi ja avoimesti ja koko unionin edun mukaisesti sekä noudattaa tarpeen mukaan suhteellisuusperiaatetta. Pankkiviranomainen on vastuuvelvollinen, ja se toimii lahjomattomasti sekä varmistaa, että kaikkia sidosryhmiä kohdellaan yhdenvertaisesti.”;

"

g)   lisätään 5 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

”Pankkiviranomaisen toimien ja toimenpiteiden, erityisesti ohjeiden, suositusten, lausuntojen, kysymyksiä ja vastauksia -asiakirjojen, sääntelystandardien luonnosten ja täytäntöönpanostandardien luonnosten, sisällössä ja muodossa on kaikilta osin noudatettava tämän asetuksen ja 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten sovellettavia säännöksiä. Sikäli kuin se on kyseisten säännösten nojalla sallittua ja asianmukaista, tällaisissa toimissa on suhteellisuusperiaatteen mukaisesti otettava asianmukaisesti huomioon niiden riskien luonne, laajuus ja monimutkaisuus, jotka liittyvät olennaisesti pankkiviranomaisen toimien kohteena olevan laitoksen, yrityksen tai muun tahon liiketoimintaan tai finanssitoimintaan.”;

"

h)   lisätään 6 kohta seuraavasti:"

6. Pankkiviranomainen perustaa pankkiviranomaiseen siihen kiinteästi kuuluvan komitean, joka antaa sille neuvoja siitä, miten toimenpiteissä olisi sovellettavia sääntöjä kaikilta osin noudattaen otettava huomioon alalla vallitsevat erot, jotka liittyvät riskien luonteeseen, laajuuteen ja monitahoisuuteen, liiketoimintamalleihin ja -käytäntöihin sekä finanssilaitosten ja -markkinoiden kokoon, siltä osin kuin tällaiset tekijät ovat kyseisten sääntöjen nojalla merkityksellisiä.

__________________

”;

"

2)  Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)   korvataan 1 kohta seuraavasti:"

1. Pankkiviranomainen on osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmää (EFVJ). EFVJ:n päätavoitteena on varmistaa, että finanssialaan sovellettavat säännöt pannaan asianmukaisesti täytäntöön, jotta säilytetään finanssivakaus, ja varmistaa luottamus finanssijärjestelmään yleensä sekä tehokas ja riittävä suoja finanssipalvelujen asiakkaille.”;

"

b)   korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti EFVJ:n osapuolet tekevät luottamukseen ja täysimääräiseen keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä erityisesti varmistaakseen tarkoituksenmukaisten ja luotettavien tietojen välittymisen niiden kesken ja pankkiviranomaiselta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.”;

"

c)   lisätään 5 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”Tässä asetuksessa olevat viittaukset valvontaan kattavat kaikkien toimivaltaisten viranomaisten kaikki asiaankuuluvat toimet, jotka niiden on suoritettava 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten nojalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallista toimivaltaa.”;

"

3)   Korvataan 3 artikla seuraavasti:"

”3 artikla

Viranomaisten vastuuvelvollisuus

1.   Edellä 2 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetut viranomaiset vastaavat toiminnastaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Euroopan keskuspankki vastaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminnastaan niiden valvontatehtävien suorittamisen osalta, jotka on annettu sille asetuksella (EU) N:o 1024/2013 ja joita se hoitaa mainitun asetuksen mukaisesti.

2.   Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan mukaisesti pankkiviranomainen tekee kaikin tavoin yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa suoritettaessa tutkimuksia mainitun artiklan nojalla.

3.   Hallintoneuvosto hyväksyy pankkiviranomaisen toimintaa, puheenjohtajan tehtävät mukaan lukien, koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa sen kunakin vuonna viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Kertomus julkistetaan.

4.   Puheenjohtajan on Euroopan parlamentin pyynnöstä osallistuttava Euroopan parlamentin kuulemistilaisuuteen, joka koskee pankkiviranomaisen toiminnan tuloksia. Kuuleminen järjestetään vähintään kerran vuodessa. Puheenjohtajan on aina pyydettäessä annettava lausunto Euroopan parlamentille ja vastattava sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

5.   Puheenjohtajan on annettava kertomus pankkiviranomaisen toiminnasta Euroopan parlamentille pyydettäessä ja vähintään 15 päivää ennen 4 kohdassa tarkoitetun lausunnon antamista.

6.   Kertomukseen on 11–18 artiklassa sekä 20 ja 33 artiklassa tarkoitettujen tietojen lisäksi sisällytettävä myös kaikki Euroopan parlamentin tapauskohtaisesti pyytämät asiaankuuluvat tiedot.

7.   Pankkiviranomainen vastaa Euroopan parlamentin tai neuvoston sille esittämiin kysymyksiin suullisesti tai kirjallisesti viiden viikon kuluessa kysymyksen vastaanottamisesta.

8.   Puheenjohtaja voi käydä pyynnöstä luottamuksellisia suullisia keskusteluja suljettujen ovien takana Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja koordinaattoreiden kanssa. Kaikkien osallistujien on noudatettava salassapitovelvollisuutta.

10.   Pankkiviranomainen ilmoittaa pyynnöstä Euroopan parlamentille osallistumisestaan unionin etujen yhtenäiseen, yhteiseen, johdonmukaiseen ja vaikuttavaan edustamiseen kansainvälisillä foorumeilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta salassapitovelvollisuuksia, joita osallistumisesta tällaisiin kansainvälisiin foorumeihin seuraa.”;

"

4)  Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1) ’finanssilaitoksilla’ kaikkia sellaisia yrityksiä, joihin sovelletaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin säädösten mukaista sääntelyä ja valvontaa;”;

"

b)  lisätään 1 a alakohta seuraavasti:"

”1 a) ’finanssialan toimijalla’ ▌ direktiivin (EU) 2015/849 2 artiklassa tarkoitettua ▌ yhteisöä, joka on joko tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tai asetuksen (EU) N:o 1094/2010 4 artiklan 1 kohdassa määritelty ’finanssilaitos’ tai asetuksen (EU) N:o 1095/2010 4 artiklan 1 kohdassa määritelty ’finanssimarkkinoiden toimija’;”;

"

c)  korvataan 2 alakohta seuraavasti:"

”2) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’:

   i) toimivaltaisia viranomaisia, jotka määritellään asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 40 alakohdassa, mukaan luettuna Euroopan keskuspankki sille asetuksella (EU) N:o 1024/2013 annettuihin tehtäviin liittyvissä asioissa;
   ii) direktiivin 2002/65/EY osalta viranomaisia ja elimiä, joilla on toimivalta varmistaa, että finanssilaitokset noudattavat niille kyseisessä direktiivissä asetettuja vaatimuksia;
   iia) direktiivin (EU) 2015/849 osalta viranomaisia ja elimiä, jotka valvovat tämän kohdan 1 a alakohdassa määriteltyjä finanssialan toimijoita ja joilla on toimivalta varmistaa, että ne noudattavat kyseisessä direktiivissä asetettuja vaatimuksia;
   iii) talletussuojajärjestelmien osalta elimiä, jotka hallinnoivat talletussuojajärjestelmiä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/49/EU mukaisesti, tai siinä tapauksessa, että talletussuojajärjestelmän toimintaa hallinnoi yksityinen yhtiö, näitä järjestelmiä mainitun direktiivin mukaisesti valvovaa viranomaista ja mainitussa direktiivissä tarkoitettuja asianmukaisia hallintoviranomaisia; ja
   iv) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU ( 11 ) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 ( 12 ) osalta direktiivin 2014/59/EU 3 artiklassa määriteltyjä kriisinratkaisuviranomaisia, asetuksella (EU) N:o 806/2014 perustettua yhteistä kriisinratkaisuneuvostoa sekä neuvostoa ja komissiota niiden toteuttaessa toimia asetuksen (EU) N:o 806/2014 18 artiklan nojalla, paitsi jos ne käyttävät harkintavaltaa tai tekevät toimintapoliittisia valintoja;
   v) direktiivissä 2014/17/EU, asetuksessa (EU) 2015/751, direktiivissä (EU) 2015/2366, direktiivissä 2009/110/EY, asetuksessa (EY) N:o 924/2009 ja asetuksessa (EU) N:o 260/2012 tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia;
   vi) direktiivin 2008/48/EY 20 artiklassa tarkoitettuja elimiä ja viranomaisia.”;

"

5)   Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)   muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)   korvataan a alakohta seuraavasti:"

”a) se auttaa luomaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten perusteella yhteisiä, laadukkaita sääntely- ja valvontastandardeja ja -käytäntöjä erityisesti laatimalla teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksia, ohjeita, suosituksia ja muita toimenpiteitä, mukaan lukien lausuntoja;”;

"

ii)   korvataan aa alakohta seuraavasti: "

”aa) se laatii ja pitää ajan tasalla unionin finanssilaitosten valvontaa koskevan unionin valvontakäsikirjan, jossa esitetään parhaat valvontakäytännöt ja korkealaatuiset valvontamenetelmät ja -prosessit ja otetaan huomioon muun muassa muuttuvat liiketoimintakäytännöt ja -mallit sekä finanssilaitosten ja -markkinoiden koko;”;

"

iii)  lisätään alakohta seuraavasti:"

”ab) se laatii ja pitää ajan tasalla unionin finanssilaitosten kriisinratkaisua koskevan unionin kriisinratkaisukäsikirjan, jossa esitetään parhaat valvontakäytännöt ja korkealaatuiset menetelmät ja prosessit kriisinratkaisua varten ja otetaan huomioon kriisinratkaisuneuvoston tekemä työ ja muuttuvat liiketoimintakäytännöt ja -mallit sekä finanssilaitosten ja -markkinoiden koko;”;

"

iv)   korvataan b alakohta seuraavasti:"

”b) se myötävaikuttaa oikeudellisesti sitovien unionin säädösten yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten yhdenmukaisen, tehokkaan ja tosiasiallisen soveltamisen, estämällä toimijalle suotuisimman sääntelyn hyväksikäytön, edistämällä ja seuraamalla valvonnan riippumattomuutta, sovittelemalla ja ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä, varmistamalla finanssilaitosten tehokkaan ja yhdenmukaisen valvonnan sekä huolehtimalla valvontakollegioiden yhdenmukaisesta toiminnasta ja toteuttamalla toimia muun muassa kriisitilanteissa;”;

"

v)   korvataan e–h alakohta seuraavasti:"

”e) se järjestää ja suorittaa toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointia ja samassa yhteydessä antaa ohjeita ja suosituksia ja määrittää parhaita käytäntöjä valvontatulosten johdonmukaisuuden parantamiseksi;

   f) se seuraa ja arvioi markkinakehitystä omalla vastuualueellaan, myös silloin kun tähän on aihetta erityisesti kotitalouksille ja pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattujen luottojen sekä innovatiivisten finanssipalvelujen kehityssuuntauksissa, ottaen asianmukaisesti huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät kehityssuuntaukset;
   g) se laatii ▌markkina-analyyseja tietojen saamiseksi pankkiviranomaisen tehtävien hoitamista varten;
   h) se parantaa tarvittaessa tallettajien, kuluttajien ja sijoittajien suojaa, erityisesti rajatylittävissä yhteyksissä esiintyvien puutteiden osalta ja asiaan liittyvät riskit huomioon ottaen;”;

"

vi)   lisätään i alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:"

”ia) se edistää finanssitietoja koskevan unionin yhteisen strategian laatimista;”;

"

vii)   lisätään k alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:"

”ka) se julkaisee verkkosivustollaan kaikki 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviin säädöksiin liittyvät tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit, ohjeet, suositukset sekä kysymykset ja vastaukset ja päivittää niitä säännöllisesti, mukaan lukien katsaukset, jotka koskevat meneillään olevien toimien tilannetta, ja teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnosten hyväksymisen suunniteltu aikataulu.”;

"

viii)   lisätään alakohta seuraavasti:"

l) se osallistuu sen estämiseen, että rahoitusjärjestelmää käytetään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, muun muassa edistämällä tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 1 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin oikeuden johdonmukaista, tehokasta ja vaikuttavaa soveltamista siten, että estetään rahoitusjärjestelmän käyttö rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen;”;

"

b)   korvataan 1 a kohdan b alakohta seuraavasti:"

b) ottaa täysimääräisesti huomioon finanssilaitosten eri tyypit, liiketoimintamallit ja koon, finanssilaitosten turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamista koskevan ensiarvoisen tärkeän tavoitteen asianmukaisesti huomioon ottaen;”;

"

c)   lisätään 1 a kohtaan c alakohta seuraavasti:"

”c) ottaa huomioon teknologiset innovaatiot, innovatiiviset ja kestävät liiketoimintamallit sekä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.”;

"

d)  muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)  lisätään kohta seuraavasti:"

”ca) antaa suosituksia 29 a ▌artiklassa säädetyin tavoin;”;

"

ii)  lisätään kohta seuraavasti:"

da) antaa varoituksia 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;”;

"

iii)  korvataan g alakohta seuraavasti:"

”g) antaa lausuntoja Euroopan parlamentille, neuvostolle tai komissiolle 16 a artiklassa säädetyin tavoin;

"

iv)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

”ga) antaa vastauksia kysymyksiin 16 b artiklassa säädetyin tavoin;

   gb) toteuttaa toimia 9 c artiklan mukaisesti;”;

"

e)  korvataan 2 a kohta seuraavasti:"

”2. Hoitaessaan 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä ja käyttäessään 2 kohdassa tarkoitettuja valtuuksia pankkiviranomainen toimii lainsäädäntökehyksen perusteella ja sen rajoissa ja ottaa asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaatteen, jos sen soveltaminen tulee kyseeseen, sekä paremman sääntelyn periaatteen, mukaan lukien tämän asetuksen mukaisesti toteutettujen kustannus-hyötyanalyysien tulokset.

Jäljempänä 10, 15, 16 ja 16 a artiklassa tarkoitetut avoimet julkiset kuulemiset järjestetään mahdollisimman laajoina sen varmistamiseksi, että ne kattavat kaikki asianomaiset osapuolet ja että sidosryhmillä on kohtuullisesti aikaa reagoida. Pankkiviranomainen julkaisee sidosryhmiltä saadusta palautteesta yhteenvedon ja katsauksen siihen, kuinka kerättyjä tietoja ja näkemyksiä on hyödynnetty teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksissa.”;

"

6)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)   muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)   korvataan a alakohta seuraavasti:"

a) ”kerää ja analysoi tietoja kulutuksen muutoksista, kuten vähittäisrahoituspalvelujen ja -tuotteiden kustannusten ja maksujen kehityksestä jäsenvaltioissa, ja raportoi niistä,”;

"

ii)   lisätään alakohdat seuraavasti:"

”aa) laatii perusteellisia temaattisia arviointeja markkinakäyttäytymisestä muodostaakseen yhteisen käsityksen markkinakäytännöistä, jotta voidaan havaita mahdolliset ongelmat ja analysoida niiden vaikutusta,

   ab) kehittää vähittäistoiminnan riski-indikaattorit, joiden avulla voidaan havaita oikea-aikaisesti seikat, joista saattaa aiheutua haittaa kuluttajille,”;

"

iii)   lisätään alakohdat seuraavasti:"

”da) edistää tasapuolisia toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla, joilla kuluttajilla ja muilla finanssipalvelujen käyttäjillä on tasapuoliset mahdollisuudet käyttää finanssipalveluja ja -tuotteita,

   db) edistää sääntelyn ja valvonnan kehittämistä edelleen siten, että yhdenmukaistamisen ja integraation syventäminen EU:n tasolla helpottuvat,
   dc) koordinoi toimivaltaisten viranomaisten haamuasiointitoimia, jos sellaisia sovelletaan.”;

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Pankkiviranomainen valvoo uusia ja nykyisiä finanssialan toimia ja voi antaa ohjeita ja suosituksia markkinoiden turvallisuuden ja vakauden sekä sääntely- ja valvontakäytäntöjen lähentymisen ja tehokkuuden edistämiseksi.”;

"

c)  korvataan 4 ja 5 kohta seuraavasti:"

”4. Pankkiviranomainen perustaa organisaatioonsa kiinteästi kuuluvan kuluttajansuoja- ja finanssi-innovaatiokomitean, jossa saatetaan yhteen kaikki asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset sekä kuluttajansuojasta vastaavat viranomaiset, jotta voidaan parantaa kuluttajansuojaa ja toimia koordinoidusti uuden tai innovatiivisen finanssialan toiminnan sääntelyssä ja valvonnassa sekä antaa pankkiviranomaiselle neuvoja, joita se voi esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Pankkiviranomainen tekee tiiviisti yhteistyötä Euroopan tietosuojaneuvoston kanssa päällekkäisyyksien, epäjohdonmukaisuuksien ja oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi tietosuojan alalla. Pankkiviranomainen voi kutsua komiteaan tarkkailijoiksi myös kansallisia tietosuojaviranomaisia.

5.  Pankkiviranomainen voi asettaa väliaikaisen kiellon tai rajoituksen sellaisten tiettyjen finanssialan tuotteiden, välineiden tai toimien markkinoinnille, jakelulle tai myynnille, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää taloudellista vahinkoa asiakkaille tai vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko finanssijärjestelmän taikka sen osan vakauden unionissa, 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä määritellyissä tapauksissa ja niissä säädetyin edellytyksin tai tarvittaessa kriisitilanteessa 18 artiklan mukaisesti ja siinä säädetyin edellytyksin.

Pankkiviranomainen tarkistaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua päätöstään sopivin väliajoin ja vähintään joka kuudes kuukausi. Kun kielto on uusittu vähintään kaksi kertaa peräkkäin ja on tehty kunnollinen analyysi kuluttajaan kohdistuvan vaikutuksen arvioimiseksi, pankkiviranomainen voi päättää kiellon vuotuisesta uusimisesta.

Jäsenvaltio voi pyytää pankkiviranomaista harkitsemaan päätöstään uudelleen. Siinä tapauksessa pankkiviranomainen päättää 44 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti, pitääkö se päätöksensä voimassa.

Pankkiviranomainen voi myös arvioida tarpeen asettaa kielto tai rajoitus tietyntyyppisille finanssialan toimille tai käytännöille ja tällaisen tarpeen käydessä ilmi ilmoittaa siitä komissiolle ja toimivaltaisille viranomaisille, jotta voidaan helpottaa tällaisen kiellon tai rajoituksen asettamista.”

"

7)  lisätään artiklat seuraavasti:"

”9 a artikla

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen ja torjuntaan liittyvät erityistehtävät

1.  Pankkiviranomaisella on toimivaltuuksiensa mukaisesti johtava koordinointi- ja seurantatehtävä rahoitusjärjestelmän eheyden, avoimuuden ja turvallisuuden edistämisessä siten, että se toteuttaa toimenpiteitä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja torjumiseksi rahoitusjärjestelmässä. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti kyseiset toimenpiteet eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen tämän asetuksen tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja niissä on otettava asianmukaisesti huomioon riskien luonne, laajuus ja monitahoisuus sekä finanssialan toimijoiden ja markkinoiden liiketoimintakäytännöt ja -mallit sekä koko. Näihin toimenpiteisiin sisältyvät seuraavat:

   a) tietojen kerääminen toimivaltaisilta viranomaisilta heikkouksista, joita on jatkuvaa valvontaa ja toimilupien myöntämistä koskevissa menettelyissä havaittu sellaisissa finanssialan toimijoiden prosesseissa ja menettelyissä, hallintojärjestelyissä, soveltuvuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinneissa, määräosuuksien hankinnassa, liiketoimintamalleissa ja toiminnassa, joilla estetään ja torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta, sekä toimivaltaisten viranomaisten toteuttamista toimenpiteistä seuraaviin olennaisiin heikkouksiin puuttumiseksi:
   i) tilanne, jossa finanssialan toimija rikkoo tai mahdollisesti rikkoo, tai
   ii) tilanne, jossa finanssialan toimija soveltaa epäasianmukaisesti tai tehottomasti, tai
   iii) finanssialan toimija soveltaa epäasianmukaisesti tai tehottomasti sisäisiä toimintaperiaatteitaan ja menettelyjään, joita se soveltaa noudattaakseen

asetuksen (EU) N:o 1093/2010 1 artiklan 2 kohdassa, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 1 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin säädösten tai niiden kansallisten lakien, joilla nämä säädökset saatetaan osaksi kyseistä lainsäädäntöä, yhtä tai useampaa vaatimusta, kun tarkoituksena on estää rahoitusjärjestelmän käyttö rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.

Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava pankkiviranomaiselle kaikki tällaiset tiedot 35 artiklan mukaisten velvollisuuksien lisäksi ja hyvissä ajoin ilmoitettava pankkiviranomaiselle toimitettuihin tietoihin liittyvistä myöhemmistä muutoksista. Pankkiviranomainen koordinoi toimintaansa tiiviisti rahanpesun selvittelykeskusten kanssa ottaen huomioon niiden aseman ja velvoitteet ja ilman, että luodaan tarpeettomia päällekkäisyyksiä;

   i) Pankkiviranomaisen on [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] laadittava teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritellään heikkoudet, mukaan lukien tilanteet, joissa heikkouksia voi esiintyä, heikkouksien olennaisuus, se, miten pankkiviranomaisen on toteutettava tietojen keruu käytännössä sekä se, minkätyyppisiä tietoja 1 kohdan a alakohdan mukaisesti olisi toimitettava. Teknisiä standardeja laatiessaan pankkiviranomaisen on otettava huomioon toimitettavien tietojen määrä ja tarve välttää päällekkäisyyksiä. Sen on myös vahvistettava järjestelyt tehokkuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi.
   ii) Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit 10–14 artiklan mukaisesti.
   iii) Toimivaltaiset viranomaiset voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimittaa 2 kohdassa tarkoitettuun keskustietokantaan kaikki merkityksellisiksi katsomansa lisätiedot, jotta voidaan estää ja torjua rahoitusjärjestelmän käyttäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.
   aa) toimintansa tiivis koordinointi ja tarvittaessa tietojen vaihto toimivaltaisten viranomaisten kanssa, myös Euroopan keskuspankin kanssa asioissa, jotka liittyvät sille asetuksella (EU) N:o 1024/2013 annettuihin tehtäviin, ja niiden viranomaisten kanssa, joille on annettu julkinen tehtävä valvoa, noudattavatko direktiivin (EU) N:o 2015/849 2 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa tarkoitetut ilmoitusvelvolliset yhteisöt kyseistä direktiiviä, sekä rahanpesun selvittelykeskusten kanssa ottaen huomioon rahanpesun selvittelykeskuksille direktiivin (EU) 2015/849 nojalla kuuluva asema ja velvollisuudet;
   b) yhteisten ohjeiden ja standardien laatiminen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja torjumiseksi finanssialalla ja niiden johdonmukaisen soveltamisen edistäminen erityisesti laatimalla teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä säädettyjen valtuuksien mukaisesti sekä laatimalla ohjeita, suosituksia ja muita toimenpiteitä, mukaan lukien lausunnot, jotka perustuvat 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyihin säädöksiin;
   ba) toimivaltaisten viranomaisten avustaminen niiden nimenomaisesta pyynnöstä;
   c) markkinakehityksen seuraaminen ja rahanpesulle ja terrorismin rahoitukselle altistavien haavoittuvuuksien ja riskien arvioiminen finanssialalla.

2.  Pankkiviranomainen perustaa tietosuojasääntöjä noudattaen 1 kohdan a alakohdan nojalla kerätyistä tiedoista koostuvan keskustietokannan ja pitää sen ajan tasalla. Pankkiviranomainen varmistaa, että tiedot analysoidaan ja annetaan toimivaltaisten viranomaisten saataville luottamuksellisesti ja tiedonsaantitarpeen perusteella. Pankkiviranomainen voi myös tarvittaessa toimittaa hallussaan olevat todisteet, jotka voisivat antaa aihetta rikosoikeudelliseen menettelyyn, asianomaisen jäsenvaltion kansallisille oikeusviranomaisille ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille kansallisten menettelysääntöjen mukaisesti. Pankkiviranomainen voi tarvittaessa toimittaa todisteita myös Euroopan syyttäjälle, jos todisteet koskevat rikoksia, joiden suhteen Euroopan syyttäjänvirasto käyttää tai voisi käyttää neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939(16) mukaista toimivaltaa.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat osoittaa pankkiviranomaiselle finanssialan toimijoita koskevia asianmukaisesti perusteltuja tietopyyntöjä, jotka ovat niiden valvontatoimien kannalta merkityksellisiä, millä pyritään estämään se, että rahoitusjärjestelmää käytetään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Pankkiviranomaisen on arvioitava nämä pyynnöt ja annettava toimivaltaisten viranomaisten pyytämät tiedot hyvissä ajoin tiedonsaantitarpeen perusteella. Jos pankkiviranomainen ei toimita pyydettyjä tietoja, sen on ilmoitettava asiasta tietoja pyytäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle ja selvitettävä, miksi tietoja ei toimiteta. Pankkiviranomaisen on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tai muulle viranomaiselle tai laitokselle, joka on alun perin toimittanut pyydetyt tiedot, tietoja pyytäneen toimivaltaisen viranomaisen henkilöys, asianomaisen finanssialan toimijan henkilöys, tietopyynnön syy sekä onko tiedot annettu vai ei. Lisäksi pankkiviranomaisen on analysoitava tiedot voidakseen antaa omasta aloitteestaan toimivaltaisille viranomaisille tietoja, jotka ovat niiden valvontatoimien kannalta merkityksellisiä, millä pyritään estämään se, että rahoitusjärjestelmää käytetään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Näin tehdessään sen on ilmoitettava asiasta tiedot alun perin toimittaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle. Sen on lisäksi tehtävä kootusti analyysi lausuntoaan varten, joka sen on toimitettava direktiivin (EU) 2015/849 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

   a) Pankkiviranomaisen on [12 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta] laadittava teknisten sääntelystandardien luonnokset siitä, miten tiedot analysoidaan ja annetaan toimivaltaisten viranomaisten saataville luottamuksellisesti ja tiedonsaantitarpeen perusteella.
   b) Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit 10–14 artiklan mukaisesti.

3.  Pankkiviranomainen edistää direktiivissä (EU) 2015/849 tarkoitettujen valvontaprosessien lähentymistä muun muassa suorittamalla vertaisarviointeja, laatimalla niihin liittyviä raportteja ja toteuttamalla jatkotoimia 30 artiklan mukaisesti. Kun pankkiviranomainen tekee tällaisia arviointeja 30 artiklan mukaisesti, sen on otettava huomioon asiaankuuluvat arvioinnit tai raportit, joita rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnan alalla toimivaltaiset kansainväliset järjestöt ja hallitustenväliset elimet ovat laatineet, sekä komission direktiivin (EU) 2015/849 6 artiklan mukaisesti joka toinen vuosi toimittama kertomus ja asianomaisten jäsenvaltioiden direktiivin (EU) 2015/849 7 artiklan mukaisesti laatimat kansalliset riskiarviot.

4.  Pankkiviranomainen suorittaa yhdessä toimivaltaisten viranomaisten kanssa▌toimivaltaisia viranomaisia koskevia riskinarviointeja ▌arvioidakseen, millaiset strategiat, valmiudet ja resurssit niillä on käsitellä ▌ylikansallisessa riskiarviossa unionin tasolla määritettyjä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviä suurimpia kehittymässä olevia riskejä. Sen on tehtävä nämä riskinarvioinnit erityisesti voidakseen antaa lausunnon, joka sen on toimitettava direktiivin (EU) 2015/849 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Pankkiviranomaisen on tehtävä riskinarviointeja saatavillaan olevien tietojen, muun muassa 30 artiklan mukaisten vertaisarviointien, sekä analyysien perusteella, jotka se on tehnyt kootusti keskustietokantaan 2 kohdan mukaisesti kerätyistä tiedoista, sekä asiaankuuluvien arviointien tai raporttien perusteella, joita rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnan alalla toimivaltaiset kansainväliset järjestöt ja hallitustenväliset elimet ovat laatineet, ja asianomaisten jäsenvaltioiden direktiivin (EU) 2015/849 7 artiklan mukaisesti laatimien kansallisten riskiarvioiden perusteella. Pankkiviranomaisen on asetettava riskinarvioinnit kaikkien toimivaltaisten viranomaisten saataville.

Edellä olevan 1 alakohdan soveltamiseksi pankkiviranomainen kehittää ja soveltaa 6 artiklan mukaisesti perustetun sisäisen komitean kautta menetelmiä, joiden avulla arviointeja ja menetelmän soveltamista voidaan arvioida puolueettomasti, laadukkaasti ja johdonmukaisesti sekä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset. Edellä olevan 6 kohdan mukaisesti perustettu sisäinen komitea tekee riskinarviointien laatua ja johdonmukaisuutta koskevat uudelleentarkastelut. Se valmistelee riskinarviointeja koskevan luonnoksen, jonka hallintoneuvosto hyväksyy 44 artiklan mukaisesti.

5.  Jos on viitteitä siitä, että finanssialan toimijat ovat rikkoneet direktiivissä (EU) 2015/849 säädettyjä vaatimuksia ja nämä tapaukset ulottuvat rajojen yli ja kolmansiin maihin, pankkiviranomaisella on johtava tehtävä unionissa toimivien toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa kolmansissa maissa toimivien asianomaisten viranomaisten välisen yhteistyön helpottamisessa. Tämä pankkiviranomaisen tehtävä ei rajoita toimivaltaisten viranomaisten säännöllistä vuorovaikutusta kolmansien maiden viranomaisten kanssa.

6.  Pankkiviranomainen perustaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen pysyvän sisäisen komitean koordinoimaan toimenpiteitä, joilla estetään ja torjutaan rahoitusjärjestelmien käyttöä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen, ja valmistelemaan direktiivin 2015/849/EU ja asetuksen 2015/847/EU puitteissa kaikki luonnokset päätöksiksi, jotka pankkiviranomainen tekee 44 artiklan mukaisesti.

7.  Komitea koostuu henkilöistä, jotka edustavat korkealla tasolla kaikkien jäsenvaltioiden niitä viranomaisia ja elimiä, joilla on toimivalta varmistaa, että finanssialan toimijat noudattavat direktiivin (EU) 2015/849 ja asetuksen 2015/847/EU vaatimuksia, ja joilla on asiantuntemusta siitä, miten voidaan estää rahoitusjärjestelmän käyttäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ja valtaa tehdä tähän liittyviä päätöksiä, sekä pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen korkean tason edustajista. Pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen korkean tason edustajat osallistuvat komitean kokouksiin ilman äänioikeutta. Lisäksi komissio, EJRK ja Euroopan keskuspankin valvontaelin nimittävät kukin korkean tason edustajan osallistumaan komitean kokouksiin tarkkailijana. Komitean äänivaltaiset jäsenet valitsevan komitean puheenjohtajan keskuudestaan. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen ja unionin elimen tehtävänä on nimetä henkilöstöstään varajäsen, joka voi toimia jäsenen sijaisena tämän ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen. Jäsenvaltio, jossa useampi kuin yksi viranomainen on toimivaltainen varmistamaan, että finanssialan toimijat noudattavat direktiivin (EU) 2015/849 vaatimuksia, voi nimetä yhden edustajan kustakin toimivaltaisesta viranomaisesta. Jokaisella jäsenvaltiolla on yksi ääni riippumatta siitä, montako toimivaltaista viranomaista kokouksessa on edustettuna. Komitea voi perustaa komitean päätösluonnosten valmistelua varten työnsä tiettyjä näkökohtia käsitteleviä sisäisiä työryhmiä, joihin kaikkien komiteassa edustettuina olevien toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö sekä pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstö voi osallistua.

8.   Pankkiviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voivat milloin tahansa esittää kirjallisia huomautuksia kaikista komitean päätösehdotuksista, jotka hallintoneuvoston on otettava asianmukaisesti huomioon ennen lopullisen päätöksensä tekoa. Jos päätös perustuu tai liittyy pankkiviranomaiselle 9 b, 17 tai 19 artiklassa annettuun toimivaltaan ja koskee

   i) asetuksen (EU) N:o 1094/2010 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä finanssilaitoksia tai niitä valvovia toimivaltaisia viranomaisia tai
   ii) asetuksen (EU) N:o 1095/2010 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä finanssimarkkinoiden toimijoita tai niitä valvovia toimivaltaisia viranomaisia,

pankkiviranomainen voi tehdä päätöksen vasta saavutettuaan yhteisymmärryksen Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (edellä i alakohdan tapauksessa) tai Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (edellä ii alakohdan tapauksessa) kanssa. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tai arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa kantansa 20 päivän kuluessa komitean päätösluonnoksen päiväyksestä. Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tai arvopaperimarkkinaviranomainen ei ilmoita kantaansa 20 päivän kuluessa tai pyydä asianmukaisesti perusteltua pidennystä kantansa ilmoittamiseen, yhteisymmärryksen katsotaan syntyneen.

9 b artikla

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen ja torjuntaan liittyvä tutkintapyyntö

1.  Asioissa, jotka koskevat direktiivin (EU) 2015/849 mukaista rahoitusjärjestelmän käytön estämistä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, pankkiviranomainen voi, jos sillä on viitteitä olennaisista rikkomisista, pyytää 4 artiklan 2 kohdan ii a alakohdassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista tutkimaan finanssialan toimijan tekemät unionin oikeuden mahdolliset rikkomiset ja, jos asiaa koskeva unionin oikeus koostuu direktiiveistä tai siinä nimenomaisesti myönnetään vaihtoehtoja jäsenvaltioille, niiden kansallisten säädösten rikkomiset, joilla direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä tai joissa käytetään unionin oikeudessa jäsenvaltioille myönnettyjä vaihtoehtoja, sekä harkitsemaan seuraamusten määräämistä kyseiselle toimijalle tällaisten rikkomisten johdosta. Tarvittaessa pankkiviranomainen voi myös pyytää 4 artiklan 2 kohdan ii a alakohdassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista harkitsemaan, onko tehtävä kyseiselle finanssilaitokselle osoitettu yksittäinen päätös, jossa sitä vaaditaan toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet suoraan sovellettavan unionin oikeuden tai sellaisten kansallisten säädösten mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, joilla direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä tai joissa käytetään unionin oikeudessa jäsenvaltioille myönnettyjä vaihtoehtoja, mukaan luettuna mahdollisesta menettelytavasta luopuminen. Tässä kohdassa tarkoitetuilla pyynnöillä ei saa estää sen toimivaltaisen viranomaisen, jolle pyyntö on osoitettu, meneillään olevia valvontatoimenpiteitä.

2.  Toimivaltaisen viranomaisen on noudatettava kaikkia sille 1 kohdan mukaisesti esitettyjä pyyntöjä ja ilmoitettava pankkiviranomaiselle mahdollisimman pian ja viimeistään kymmenen arkipäivän kuluessa toimista, jotka se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa noudattaakseen pyyntöä.

3.  Jos toimivaltainen viranomainen ei ilmoita pankkiviranomaiselle 10 työpäivän kuluessa toimista, joita se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa noudattaakseen tämän artiklan 2 kohtaa, sovelletaan 17 artiklaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

9 c artikla

Toimista pidättymistä koskevat kirjeet

1.   Pankkiviranomainen toteuttaa 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos se katsoo, että jonkin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädöksen tai kyseisiin säädöksiin perustuvien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten soveltaminen saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia jostakin seuraavasta syystä:

   a) pankkiviranomainen katsoo, että tällaiseen säädökseen sisältyvät säännökset voivat olla suoraan ristiriidassa toisen asiaan liittyvän säädöksen kanssa,
   b) säädös on jokin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista säädöksistä, ja kyseistä säädöstä täydentävien tai täsmentävien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten puuttuminen aiheuttaisi perusteltuja epäilyjä säädöksen tai sen asianmukaisen soveltamisen oikeudellisista seurauksista,
   c) 16 artiklassa tarkoitettujen ohjeiden ja suositusten puuttuminen aiheuttaisi käytännön vaikeuksia kyseisen säädöksen soveltamisessa.

2.   Pankkiviranomainen osoittaa 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle kirjeitse yksityiskohtaisen selvityksen ongelmista, joita se katsoo olevan.

Pankkiviranomainen antaa 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa komissiolle lausunnon toimista, joita se pitää tarpeellisina toteuttaa uuden lainsäädännön tai uusien delegoitujen tai täytäntöönpanosäädösten muodossa, ja kiireellisyydestä, joka asialla pankkiviranomaisen mielestä on. Pankkiviranomainen julkistaa lausuntonsa.

Pankkiviranomainen arvioi 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa mahdollisimman pian, onko tarpeen antaa asiaa koskevia ohjeita tai suosituksia 16 artiklan nojalla.

Pankkiviranomainen toimii nopeasti, erityisesti ehkäistäkseen osaltaan 1 kohdassa tarkoitettuja ongelmia, aina kun se on mahdollista.

3.   Jos se on tarpeen 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen 2 kohdassa tarkoitettuja toimia seuraavien uusien toimenpiteiden hyväksymistä ja soveltamista, pankkiviranomainen antaa lausuntoja 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten yksittäisistä säännöksistä, jotta voidaan edistää yhdenmukaisia, tehokkaita ja vaikuttavia valvonta- ja täytäntöönpanokäytäntöjä sekä unionin oikeuden yhteistä, yhtenäistä ja johdonmukaista soveltamista.

4.   Jos pankkiviranomainen erityisesti toimivaltaisilta viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella katsoo, että 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut säädökset tai niihin perustuvat delegoidut säädökset tai täytäntöönpanosäädökset aiheuttavat merkittäviä poikkeuksellisia ongelmia, jotka koskevat

   markkinoiden luottamusta,
   asiakkaiden tai sijoittajien suojaa,
   finanssi- tai hyödykemarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja eheyttä tai
   koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakautta unionissa,

se osoittaa toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle välittömästi kirjeitse yksityiskohtaisen selvityksen ongelmista, joita se katsoo olevan. Pankkiviranomainen voi antaa komissiolle lausunnon toimista, joita se pitää tarpeellisina toteuttaa uuden lainsäädännön tai uusien delegoitujen tai täytäntöönpanosäädösten muodossa, ja kiireellisyydestä, joka asialla pankkiviranomaisen mielestä on. Pankkiviranomainen julkistaa lausuntonsa.”;

"

8)   Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)   muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)   korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”1. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto siirtävät komissiolle vallan hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä, jotta voidaan varmistaa johdonmukainen harmonisointi 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä erityisesti määritellyillä aloilla, pankkiviranomainen voi laatia luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi. Pankkiviranomainen antaa teknisten sääntelystandardiensa luonnokset komission hyväksyttäviksi. Pankkiviranomainen toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset samanaikaisesti tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”;

"

ii)   korvataan kolmas alakohta seuraavasti:"

”Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle, se järjestää niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä, jolleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole erityisen suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Pankkiviranomainen pyytää lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta pankkialan osallisryhmältä neuvoa.”;

"

iii)   poistetaan neljäs alakohta;

iv)   korvataan viides ja kuudes alakohta seuraavasti:"

”Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa teknisen sääntelystandardin luonnoksen vastaanottamisesta, hyväksyykö se sen. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyvissä ajoin, jos hyväksymispäätöstä ei voida tehdä kolmen kuukauden kuluessa. Se voi hyväksyä teknisten sääntelystandardien luonnokset vain osittain tai muutettuina, jos unionin etu sitä vaatii.

Jos komissio ei aio hyväksyä teknisen sääntelystandardin luonnosta tai aikoo hyväksyä sen osittain tai muutettuna, se lähettää teknisen sääntelystandardin luonnoksen takaisin pankkiviranomaiselle ja ilmoittaa, miksi se ei hyväksy sitä tai, jos on kyse muutoksista, selvittää muutostensa syyt ja lähettää kirjeestään jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Pankkiviranomainen voi kuuden viikon kuluessa muuttaa teknisen sääntelystandardin luonnosta komission ehdottamien muutosten pohjalta ja toimittaa sen uudelleen komissiolle virallisen lausunnon muodossa. Pankkiviranomainen lähettää virallisesta lausunnostaan jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”;

"

b)   korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Jos pankkiviranomainen ei ole toimittanut teknisen sääntelystandardin luonnosta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä asetetussa määräajassa, komissio voi pyytää tällaista luonnosta uuden määräajan puitteissa. Pankkiviranomainen ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle hyvissä ajoin, jos se ei noudata määräaikaa.”

"

c)   korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

”Komissio järjestää teknisten sääntelystandardien luonnoksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä, jolleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Komissio pyytää lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta pankkialan osallisryhmältä neuvoa.”;

"

d)   korvataan 4 kohta seuraavasti: "

”4. Tekniset sääntelystandardit hyväksytään asetuksilla tai päätöksillä. Niiden nimessä on oltava sanat ”tekninen sääntelystandardi”. Ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne tulevat voimaan niissä mainittuina ajankohtina.”;

"

9)   Kumotaan 13 artiklan 1 kohdan toinen alakohta.

10)   Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)   korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

”1. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto siirtävät komissiolle täytäntöönpanovallan hyväksyä teknisiä täytäntöönpanostandardeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä erityisesti määritellyillä aloilla, pankkiviranomainen voi laatia luonnoksia teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi. Teknisten täytäntöönpanostandardien on oltava teknisiä, niihin ei saa sisältyä strategisia päätöksiä tai toimintavalintoja, ja niiden sisällössä on määritettävä näiden säädösten soveltamisen edellytykset. Pankkiviranomainen antaa teknisten täytäntöönpanostandardiensa luonnokset komission hyväksyttäviksi. Pankkiviranomainen toimittaa tekniset täytäntöönpanostandardit samanaikaisesti tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle, se järjestää niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä, jolleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole erityisen suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Pankkiviranomainen pyytää lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta pankkialan osallisryhmältä neuvoa.

Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen vastaanottamisesta, hyväksyykö se sen. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyvissä ajoin, jos hyväksymispäätöstä ei voida tehdä kolmen kuukauden kuluessa. Se voi hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen vain osittain tai muutettuna, jos se on unionin edun mukaista.

Jos komissio ei aio hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta tai aikoo hyväksyä sen vain osittain tai muutettuna, se lähettää sen takaisin pankkiviranomaiselle ja ilmoittaa, miksi se ei aio hyväksyä sitä tai, jos on kyse muutoksista, selvittää muutostensa syyt, ja lähettää kirjeestään jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Pankkiviranomainen voi kuuden viikon kuluessa muuttaa teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta komission ehdottamien muutosten pohjalta ja toimittaa sen uudelleen komissiolle virallisen lausunnon muodossa. Pankkiviranomainen lähettää virallisesta lausunnostaan jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Jollei pankkiviranomainen ole viidennessä alakohdassa tarkoitetun kuuden viikon jakson päättyessä toimittanut muutettua teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta tai jos se on toimittanut teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen, jonka muutokset eivät ole komission ehdottamien muutosten mukaisia, komissio voi hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin tarpeellisiksi katsomine muutoksineen tai hylätä sen.

Komissio ei saa muuttaa pankkiviranomaisen valmisteleman teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen sisältöä sovittamatta toimiaan ennalta yhteen pankkiviranomaisen kanssa tässä artiklassa säädetyllä tavalla.

2.  Jos pankkiviranomainen ei ole toimittanut teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä asetetussa määräajassa, komissio voi pyytää tällaista luonnosta uuden määräajan puitteissa. Pankkiviranomainen ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle hyvissä ajoin, jos se ei noudata määräaikaa.”;

"

b)   korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

”Komissio järjestää teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä, jolleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Komissio pyytää lisäksi ▌37 artiklassa tarkoitetulta pankkialan osallisryhmältä neuvoa.”;

"

c)   korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Tekniset täytäntöönpanostandardit hyväksytään asetuksilla tai päätöksillä. Niiden nimessä on oltava sanat ”tekninen täytäntöönpanostandardi”. Ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne tulevat voimaan niissä mainittuina ajankohtina.”;

"

11)   Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)   korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Pankkiviranomainen antaa kaikille toimivaltaisille viranomaisille tai kaikille finanssilaitoksille osoitettuja ohjeita ja yhdelle tai useammalle toimivaltaiselle viranomaiselle tai yhdelle tai useammalle finanssilaitokselle osoitettuja suosituksia yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien valvontakäytäntöjen aikaansaamiseksi EFVJ:ssä sekä unionin oikeuden yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

Ohjeiden ja suositusten on oltava 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä tai tässä artiklassa annettujen valtuutuksien mukaisia.”;

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Pankkiviranomainen järjestää tarvittaessa ohjeita ja suosituksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi ohjeiden ja suositusten antamiseen mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä. Näiden kuulemisten ja analyysien on oltava oikeassa suhteessa ohjeiden tai suositusten laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen. Pankkiviranomainen pyytää tarvittaessa lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta pankkialan osallisryhmältä ▌neuvoja. Jos pankkiviranomainen ei järjestä avointa julkista kuulemista tai pyydä neuvoa pankkialan osallisryhmältä, se esittää tälle perustelut.”;

"

c)   lisätään kohta seuraavasti:"

”2 c. Ohjeissa ja suosituksissa ei saa pelkästään viitata lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten osiin tai esittää niitä uudelleen. Ennen uuden ohjeen tai suosituksen antamista pankkiviranomainen tarkastelee ensin käytössä olevia ohjeita ja suosituksia päällekkäisyyksien välttämiseksi.”;

"

d)   korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Pankkiviranomainen ilmoittaa 43 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle annetut ohjeet ja suositukset.”;

"

12)   Lisätään artiklat seuraavasti:"

"16 a artikla

Lausunnot

1.   Pankkiviranomainen voi Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle lausuntoja kaikista vastuualueeseensa kuuluvista kysymyksistä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö voi sisältää julkisen kuulemisen tai teknisen analyysin.

3.   Kun on kyse direktiivin 2013/36/EU 22 artiklan mukaisista arvioinneista, jotka direktiivin mukaan edellyttävät kahden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välistä kuulemista, pankkiviranomainen voi, jos jokin näistä toimivaltaisista viranomaisista sitä pyytää, antaa ja julkistaa lausunnon tällaisesta arvioinnista. Lausunto on annettava viipymättä ja joka tapauksessa ennen kyseisessä direktiivissä tarkoitetun arviointiajan päättymistä.

4.   Pankkiviranomainen voi Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä antaa teknistä neuvontaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä määritetyillä aloilla.

16 b artikla

Kysymykset ja vastaukset

1.   Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, mukaan lukien toimivaltaiset viranomaiset ja EU:n toimielimet, voi esittää 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten ja niihin liittyvien delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten säännösten sekä kyseisten lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten nojalla hyväksyttyjen ohjeiden ja suositusten käytännön soveltamista tai täytäntöönpanoa varten pankkiviranomaiselle kysymyksiä millä tahansa unionin virallisella kielellä, rajoittamatta kuitenkaan 5 kohdan soveltamista.

Ennen kuin finanssilaitokset esittävät kysymyksen pankkiviranomaiselle, niiden on arvioitava, olisiko kysymys esitettävä ensin niiden toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ennen hyväksyttäviin kysymyksiin annettavien vastauksien julkaisemista pankkiviranomainen voi pyytää lisäselvennyksiä 1 kohdassa tarkoitettuihin luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön esittämiin kysymyksiin.

2.   Pankkiviranomaisen 1 kohdassa tarkoitettuihin kysymyksiin antamat vastaukset eivät ole sitovia. Vastaus on asetettava saataville ainakin sillä kielellä, jolla se on annettu.

3.   Pankkiviranomainen luo verkkosivuillaan käytettävissä olevan verkkopohjaisen välineen ja ylläpitää sitä kysymysten esittämistä varten sekä julkaistakseen ajoissa kaikki kysymykset, kun ne vastaanotetaan, ja kaikki vastaukset kaikkiin 1 kohdan nojalla hyväksyttäviin kysymyksiin, paitsi jos tällainen julkaiseminen on ristiriidassa kyseisten henkilöiden oikeutettujen etujen kanssa tai vaarantaa mahdollisesti rahoitusjärjestelmän vakauden. Pankkiviranomainen voi hylätä kysymykset, joihin se ei aio vastata. Pankkiviranomainen julkaisee hylätyt kysymykset verkkosivuillaan kahden kuukauden ajaksi.

4.   Kolme äänivaltaista hallintoneuvoston jäsentä voi pyytää hallintoneuvostoa päättämään 44 artiklan mukaisesti, käsitelläänkö 1 kohdassa tarkoitettua hyväksyttävään kysymykseen liittyvää seikkaa 16 artiklan nojalla ohjeissa, pyydetäänkö 37 artiklassa tarkoitetulta osallisryhmältä lausuntoja tai neuvoa, tarkastellaanko kysymyksiä ja vastauksia uudelleen asianmukaisin väliajoin, järjestetäänkö avoimia julkisia kuulemisia tai analysoidaanko mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. Tällaisten kuulemisten ja analyysien on oltava oikeassa suhteessa kyseisten kysymys- ja vastausluonnosten laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen tai suhteessa asian erityiseen kiireellisyyteen. Kun 37 artiklassa tarkoitettu osallisryhmä otetaan mukaan toimintaan, on taattava asianmukainen luottamuksellisuus.

5.   Pankkiviranomainen välittää Euroopan komissiolle kysymykset, jotka edellyttävät unionin oikeuden tulkintaa. Pankkiviranomainen julkaisee Euroopan komission antamat vastaukset.”;

"

13)   Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a)   Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”2. Pankkiviranomainen vastaa pyyntöön hahmottelemalla, miten se aikoo edetä asiassa, ja tarvittaessa tutkii unionin oikeuden väitettyä rikkomista tai soveltamatta jättämistä yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen, Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, pankkialan osallisryhmän pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, myös luonnollisilta henkilöiltä tai oikeushenkilöiltä saatujen hyvin perusteltujen tietojen perusteella, ilmoitettuaan asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.”;

"

b)   lisätään 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

”Pankkiviranomainen voi, ilmoitettuaan asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, osoittaa asianmukaisesti perustellun tietopyynnön suoraan muille toimivaltaisille viranomaisille, jos tiedon pyytäminen kyseiseltä toimivaltaiselta viranomaiselta on osoittautunut riittämättömäksi tai sen katsotaan olevan riittämätöntä niiden tietojen saamiseksi, joiden katsotaan olevan tarpeen unionin oikeuden väitetyn rikkomisen tai soveltamatta jättämisen tutkimiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 35 artiklassa säädettyjen valtuuksien soveltamista.

Tällaisen pyynnön vastaanottajan on toimitettava pankkiviranomaiselle selkeät, täsmälliset ja täydelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä.”;

"

c)   lisätään kohta seuraavasti:"

2 a. Jotta voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen toimista, jotka ovat tarpeen, jotta toimivaltainen viranomainen voi noudattaa unionin oikeutta, pankkiviranomainen tekee ennen 3 kohdassa tarkoitetun suosituksen antamista yhteistyötä asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa, jos se pitää tätä asianmukaisena unionin oikeuden rikkomisen ratkaisemiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen mukaisia valtuuksia.”;

"

d)  korvataan 6 ja 7 kohta seuraavasti:"

”6. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata 4 kohdassa tarkoitettua virallista lausuntoa kyseisessä kohdassa mainitun määräajan kuluessa ja jos on tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi markkinoilla tai palauttamiseksi markkinoille taikka finanssijärjestelmän moitteettoman toiminnan ja eheyden varmistamiseksi saada viipymättä muutos siihen, että virallista lausuntoa ei noudateta, pankkiviranomainen voi silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa finanssilaitoksiin tai, rahanpesun ja terrorismin estämiseen ja torjumiseen liittyvien asioiden yhteydessä, finanssialan toimijoihin, tehdä finanssilaitokselle tai finanssialan toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa sitä vaaditaan toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta menettelytavasta luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

Asioissa, jotka koskevat rahoitusjärjestelmän käytön estämistä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, pankkiviranomainen voi silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten asiaankuuluvat vaatimukset eivät ole suoraan sovellettavissa finanssialan toimijoihin, tehdä päätöksen, jossa toimivaltaista viranomaista vaaditaan noudattamaan 4 kohdassa tarkoitettua virallista lausuntoa kyseisessä kohdassa mainitun määräajan kuluessa. Jos viranomainen ei noudata kyseistä päätöstä, pankkiviranomainen voi tehdä myös ensimmäisen alakohdan mukaisen päätöksen. Tätä varten pankkiviranomainen soveltaa kaikkea asiaa koskevaa unionin oikeutta ja jos se koostuu direktiiveistä, sellaista kansallista lainsäädäntöä, joilla nämä direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Jos asiaa koskeva unionin oikeus koostuu asetuksista, joissa nimenomaisesti myönnetään vaihtoehtoja jäsenvaltioille, pankkiviranomainen soveltaa myös kansallista lainsäädäntöä, jossa näitä vaihtoehtoja käytetään.

Pankkiviranomaisen päätöksen on oltava komission tämän artiklan 4 kohdan nojalla antaman virallisen lausunnon mukainen.

7.  Päätökset, jotka tehdään 6 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten viranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden.

Toteuttaessaan toimia sellaisten kysymysten osalta, joista on annettu 4 kohdan mukainen virallinen lausunto tai tehty 6 kohdan mukainen päätös, toimivaltaisten viranomaisten on, tapauksen mukaan, noudatettava joko kyseistä virallista lausuntoa tai päätöstä.”;

"

14)   Lisätään artikla seuraavasti:"

”17 a artikla

Ilmoittavien henkilöiden suojelu

1.   Pankkiviranomainen luo raportointikanavat, joilla vastaanotetaan ja käsitellään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön antamia tietoja tosiasiallisesta tai mahdollisesta unionin oikeuden rikkomisesta, lain väärinkäytöstä tai soveltamatta jättämisestä.

2.   Näiden kanavien kautta ilmoittavia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä suojellaan vastatoimilta unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin [COM/2018/218/final] mukaisesti.

3.   Pankkiviranomainen varmistaa, että kaikki tiedot voidaan antaa nimettöminä tai luottamuksellisesti ja turvallisesti. Jos pankkiviranomainen katsoo, että annetut tiedot sisältävät todisteita tai selkeitä viitteitä olennaisesta rikkomisesta, se antaa palautetta ilmoittavalle henkilölle.”;

"

15)   Korvataan 18 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Neuvoston hyväksyttyä 2 kohdan mukaisen päätöksen ja poikkeustapauksissa, joissa toimivaltaisten viranomaisten yhteensovitettu toiminta on tarpeen sellaisten epäsuotuisten muutosten käsittelemiseksi, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden, koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauden unionissa tai asiakkaiden ja kuluttajien suojan, pankkiviranomainen voi tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti tällaisten muutosten käsittelemiseksi varmistamalla, että finanssilaitokset ja toimivaltaiset viranomaiset täyttävät tuossa lainsäädännössä asetetut vaatimukset.”;

"

16)   Muutetaan 19 artikla seuraavasti:

a)   korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa unionin säädöksissä määritellyissä tapauksissa ja rajoittamatta 17 artiklassa säädettyjen valtuuksien soveltamista pankkiviranomainen voi auttaa toimivaltaisia viranomaisia pääsemään sopimukseen 2–4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen joko

   a) yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen toimeen tai ehdotettuun toimeen liittyvästä menettelystä, toimen tai ehdotetun toimen sisällöstä tai toimien puuttumisesta;
   b) tapauksissa, joissa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä säädetään, että pankkiviranomainen voi auttaa omasta aloitteestaan, jos toimivaltaisten viranomaisten voidaan objektiivisten syiden perusteella todeta olevan erimielisiä.

Tapauksissa, joissa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä edellytetään toimivaltaisten viranomaisten yhteistä päätöstä ja joissa pankkiviranomainen voi kyseisten säädösten mukaisesti omasta aloitteestaan auttaa pääsemään sopimukseen 2–4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, kyseisten toimivaltaisten viranomaisten katsotaan olevan erimielisiä, jos ne eivät ole tehneet yhteistä päätöstä kyseisissä säädöksissä vahvistetuissa määräajoissa.”;

"

b)  lisätään kohdat seuraavasti:"

”1 a. Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on seuraavissa tapauksissa ilmoitettava viipymättä pankkiviranomaiselle, että ne eivät ole päässeet sopimukseen:

   a) jos määräaika, jonka kuluessa toimivaltaisten viranomaisten on päästävä sopimukseen, on säädetty 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa unionin säädöksissä ja aikaisempi seuraavista vaihtoehdoista toteutuu:
   i) määräaika on umpeutunut; tai
   ii) vähintään kaksi kyseisistä toimivaltaisista viranomaisista katsoo, että objektiivisten syiden perusteella voidaan todeta erimielisyys;
   b) jos määräaikaa, jonka kuluessa toimivaltaisten viranomaisten on päästävä sopimukseen, ei ole säädetty 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa unionin säädöksissä ja aikaisempi seuraavista vaihtoehdoista toteutuu:
   i) vähintään kaksi kyseisistä toimivaltaisista viranomaisista katsoo, että objektiivisten syiden perusteella voidaan todeta erimielisyys; tai
   ii) on kulunut kaksi kuukautta siitä, kun toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut toiselta toimivaltaiselta viranomaiselta pyynnön toteuttaa tietty toimi edellä mainittujen unionin säädösten noudattamiseksi, eikä pyynnön vastanottanut viranomainen ole vielä tehnyt pyynnön noudattamisen edellyttämää päätöstä.

1 b.  Puheenjohtaja arvioi, onko pankkiviranomaisen toimittava 1 kohdan mukaisesti. Jos pankkiviranomainen toimii omasta aloitteestaan, se ilmoittaa asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille päätöksestään toimia.

Ennen kuin pankkiviranomainen on tehnyt päätöksen 47 artiklan 3 a kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tapauksissa, joissa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä edellytetään yhteistä päätöstä, kaikkien yhteiseen päätökseen osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten on lykättävä omia päätöksiään. Jos pankkiviranomainen päättää toimia, kaikkien yhteiseen päätökseen osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten on lykättävä omia päätöksiään, kunnes 2 ja 3 kohdassa säädetty menettely on päättynyt.”;

"

c)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”Jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen 2 kohdassa tarkoitetussa sovitteluvaiheessa, pankkiviranomainen voi tehdä päätöksen, jossa niitä vaaditaan asian ratkaisemiseksi toteuttamaan tietty toimi tai pidättymään tietystä toimesta, jotta varmistetaan unionin oikeuden noudattaminen. Pankkiviranomaisen päätös sitoo asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia. . Pankkiviranomainen voi päätöksessään pyytää toimivaltaisia viranomaisia kumoamaan niiden tekemän päätöksen tai muuttamaan päätöstä taikka käyttämään valtuuksia, jotka niillä on asiaa koskevan unionin oikeuden nojalla.”;

"

d)  lisätään kohta seuraavasti:"

”3 a. Pankkiviranomainen ilmoittaa asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille 2 ja 3 kohdassa säädettyjen menettelyjen päättymisestä sekä tapauksen mukaan 3 kohdan nojalla tekemästään päätöksestä.”;

"

e)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata pankkiviranomaisen päätöstä ja jättää siten varmistamatta, että finanssilaitos tai, rahanpesun ja terrorismin estämiseen ja torjumiseen liittyvien asioiden yhteydessä, finanssialan toimija noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten nojalla suoraan sovellettavissa, pankkiviranomainen voi tehdä finanssilaitokselle tai finanssialan toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa tätä vaaditaan toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna jostakin käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

Asioissa, jotka koskevat rahoitusjärjestelmän käytön estämistä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, pankkiviranomainen voi tehdä myös ensimmäisen alakohdan mukaisen päätöksen silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten asiaankuuluvat vaatimukset eivät ole suoraan sovellettavissa finanssialan toimijoihin. Tätä varten pankkiviranomainen soveltaa kaikkea asiaa koskevaa unionin oikeutta ja jos se koostuu direktiiveistä, sellaista kansallista lainsäädäntöä, joilla nämä direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Jos asiaa koskeva unionin oikeus koostuu asetuksista, joissa nimenomaisesti myönnetään vaihtoehtoja jäsenvaltioille, pankkiviranomainen soveltaa myös kansallista lainsäädäntöä, jossa näitä vaihtoehtoja käytetään.”;

"

17)   Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)   korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Pankkiviranomainen edistää ja seuraa valtuuksiensa rajoissa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyillä säädöksillä perustettujen valvontakollegioiden tehokasta, vaikuttavaa ja yhdenmukaista toimintaa ja unionin oikeuden yhdenmukaista soveltamista valvontakollegioissa. Pankkiviranomainen edistää yhteisiä valvontasuunnitelmia ja yhteisiä tarkastuksia, ja pankkiviranomaisen henkilöstöllä on oltava täydet oikeudet osallistua valvontakollegioihin ja näin ollen sen on voitava parhaiden valvontakäytäntöjen lähentämiseksi osallistua valvontakollegioiden toimintaan, myös kahden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen yhteisesti suorittamiin paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin.”;

"

b)   korvataan 2 kohdan kolmannen alakohdan b alakohta seuraavasti:"

”b) käynnistää ja sovittaa yhteen unionin laajuisia stressitestejä 32 artiklan mukaisesti, jotta voidaan arvioida finanssilaitosten kykyä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, erityisesti 23 artiklassa tarkoitettua laitosten aiheuttamaa järjestelmäriskiä, sekä arvioida järjestelmäriskin mahdollista lisääntymistä stressitilanteissa varmistaen, että tällaisissa testeissä käytetään kansallisella tasolla yhdenmukaisia menetelmiä, ja tarvittaessa antaa toimivaltaiselle viranomaiselle suosituksen stressitestissä havaittujen puutteiden korjaamiseksi, mihin voi kuulua erityisten arviointien tekeminen. Se voi suositella, että toimivaltainen viranomainen suorittaa paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, joihin se voi osallistua, jotta varmistetaan unionin laajuisten arviointien menetelmien, käytäntöjen ja tulosten vertailukelpoisuus ja luotettavuus;”;

"

c)   korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Pankkiviranomainen voi laatia teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä annettujen valtuuksien mukaisesti ja 10–15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen varmistaakseen valvontakollegioiden käytännön toimintaa koskevien säännösten yhtenäisten soveltamisen edellytykset sekä antaa 16 artiklan nojalla hyväksyttyjä ohjeita ja suosituksia valvonnan ja valvontakollegioiden omaksumien parhaiden käytäntöjen lähentymisen edistämiseksi.”;

"

18)  Muutetaan 22 artikla seuraavasti:

a)  korvataan otsikko seuraavasti:"

”Yleiset säännökset järjestelmäriskeistä”;

"

b)   korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”2. Pankkiviranomainen laatii yhteistyössä EJRK:n kanssa ja 23 artiklaa noudattaen yhteiset määrälliset ja laadulliset indikaattorit (mittarit) järjestelmäriskin määrittämistä ja mittaamista varten.”;

"

c)   korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Pankkiviranomainen voi yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen, Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan suorittaa tietyntyyppisen finanssilaitoksen tai tuotteen tai menettelytavan tutkinnan, jotta voidaan arvioida mahdollisia finanssijärjestelmän vakauteen tai asiakkaiden tai kuluttajien suojeluun kohdistuvia uhkia.

Hallintoneuvosto voi ensimmäisen alakohdan nojalla tehdyn tutkinnan seurauksena antaa kyseisille toimivaltaisille viranomaisille asianmukaisia toimintaa koskevia suosituksia.

Pankkiviranomainen voi tätä varten käyttää sille tässä asetuksessa, myös 35 artiklassa, annettuja valtuuksia. ”;

"

19)   Korvataan 23 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Pankkiviranomainen kehittää EJRK:aa kuullen järjestelmäriskin tunnistamista ja mittaamista koskevia arviointiperusteita sekä asianmukaisen stressitestijärjestelmän, johon kuuluu finanssilaitosten aiheuttaman tai niille aiheutuvan järjestelmäriskin stressitilanteissa tapahtuvan mahdollisen lisääntymisen arviointi, mahdollinen ympäristöön liittyvä järjestelmäriski mukaan luettuna. Finanssilaitoksiin, jotka saattavat aiheuttaa järjestelmäriskin, sovelletaan tiukennettua valvontaa sekä tarvittaessa 25 artiklassa tarkoitettuja elvytys- ja kriisinratkaisumenettelyjä.”;

"

20)   Poistetaan 27 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta;

21)   Muutetaan 29 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

”aa) se vahvistaa unionin strategiset valvonnan painopisteet 29 a artiklan mukaisesti;

   ab) se perustaa 45 c artiklan mukaisesti koordinointiryhmiä edistämään valvontakäytäntöjen lähentymistä ja määrittelemään parhaita käytäntöjä;”;

"

ii)  korvataan b alakohta seuraavasti:"

”b) se edistää tehokasta kahdenvälistä ja monenvälistä tietojen vaihtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä kaikista keskeisistä kysymyksistä, ▌ myös kyberturvallisuudesta ja -hyökkäyksistä, noudattaen sovellettavia luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevia säännöksiä, jotka on annettu asiaa koskevassa unionin oikeudessa;”;

"

iii)  korvataan e alakohta seuraavasti:"

”e) se laatii alakohtaisia ja monialaisia koulutusohjelmia, jotka koskevat muun muassa teknologista innovointia, helpottaa henkilöstövaihtoa ja rohkaisee toimivaltaisia viranomaisia hyödyntämään paremmin väliaikaisia henkilöstösiirtoja ja muita välineitä;”;

"

iv)  lisätään alakohta seuraavasti:"

”ea) se ottaa käyttöön seurantajärjestelmän, jonka avulla arvioidaan olennaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä, ja ottaa siinä huomioon COP21-kokouksessa tehdyn Pariisin ilmastosopimuksen.”;

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Pankkiviranomainen voi tarvittaessa kehittää uusia käytännön välineitä ja lähentämiskeinoja, joilla edistetään yhteisten lähestymistapojen ja käytäntöjen noudattamista valvonnassa.

Yhteisen valvontakulttuurin luomiseksi pankkiviranomainen laatii ja pitää ajan tasalla unionin finanssilaitosten valvontaa koskevan unionin valvontakäsikirjan ottaen asianmukaisesti huomioon riskien luonteen, laajuuden ja monitahoisuuden ja finanssilaitosten ja -markkinoiden liiketoimintakäytännöt ja -mallit sekä koon. Lisäksi pankkiviranomainen laatii ja pitää ajan tasalla unionin finanssilaitosten kriisinratkaisua koskevan unionin kriisinratkaisukäsikirjan ottaen asianmukaisesti huomioon riskien luonteen, laajuuden ja monitahoisuuden ja finanssilaitosten ja -markkinoiden liiketoimintakäytännöt ja -mallit sekä koon. Sekä unionin valvontakäsikirjassa että unionin kriisinratkaisukäsikirjassa esitetään parhaat käytännöt ja korkealaatuiset menetelmät ja prosessit.

Pankkiviranomainen järjestää tarvittaessa 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja lausuntoja ja 2 kohdassa tarkoitettuja keinoja ja välineitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä. Näiden kuulemisten ja analyysien on oltava oikeassa suhteessa lausuntojen tai keinojen ja välineiden laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen. Pankkiviranomainen pyytää tarvittaessa lisäksi pankkialan osallisryhmältä neuvoja.”;

"

22)   Lisätään artikla seuraavasti:"

”29 a artikla

Unionin strategiset valvonnan painopisteet

Hallintoneuvostossa käydyn keskustelun jälkeen ja ottaen huomioon toimivaltaisten viranomaisten esittämät huomautukset, unionin toimielinten tekemän työn ja EJRK:n julkaisemat analyysit, varoitukset ja suositukset pankkiviranomainen määrittää vähintään joka kolmas vuosi ja viimeistään 31 päivänä maaliskuuta enintään kaksi unionin laajuisesti merkittävää painopistettä, joissa on otettava huomioon tuleva kehitys ja tulevat suuntaukset. Toimivaltaisten viranomaisten on otettava pankkiviranomaisen esiin tuomat painopisteet huomioon työohjelmiaan laatiessaan ja ilmoitettava tästä. Pankkiviranomainen keskustelee asiaankuuluvasta toimivaltaisten viranomaisten seuraavan vuoden toiminnasta ja tekee johtopäätökset. Pankkiviranomainen keskustelee mahdollisista jatkotoimista, jotka voivat sisältää muun muassa ohjeita, toimivaltaisille viranomaisille osoitettuja suosituksia ja vertaisarviointeja kyseisellä alalla.

Pankkiviranomaisen määrittämät unionin laajuisesti merkittävät painopisteet eivät saa estää kansallisia toimivaltaisia viranomaisia soveltamasta kansallisia parhaita käytäntöjä ja toimimasta muiden kansallisten painopisteiden ja kehityssuuntausten mukaisesti, ja niissä on otettava huomioon kansalliset erityispiirteet.”;

"

23)   Korvataan 30 artikla seuraavasti:"

”30 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointi

1.  Pankkiviranomainen suorittaa säännöllisesti toimivaltaisten viranomaisten joidenkin tai kaikkien toimien vertaisarviointeja, jotta valvontatuloksista saataisiin entistä johdonmukaisempia ja tehokkaampia. Tätä varten pankkiviranomainen kehittää menetelmiä, joiden avulla arvioinnin kohteena olevia toimivaltaisia viranomaisia voidaan arvioida ja verrata toisiinsa objektiivisesti. Vertaisarviointeja suunniteltaessa ja suoritettaessa on otettava huomioon kyseistä toimivaltaista viranomaista koskevat olemassa olevat tiedot ja arvioinnit, mukaan luettuina kaikki asiaankuuluvat pankkiviranomaiselle 35 artiklan mukaisesti mahdollisesti toimitetut tiedot sekä asiaankuuluvat sidosryhmiltä mahdollisesti saadut tiedot.

1 a. Tämän artiklan soveltamiseksi pankkiviranomainen perustaa tilapäisiä vertaisarviointikomiteoita, jotka koostuvat pankkiviranomaisen henkilöstöstä ja toimivaltaisten viranomaisten jäsenistä. Vertaisarviointikomiteoiden puheenjohtajana toimii pankkiviranomaisen henkilöstön jäsen. Puheenjohtaja ehdottaa johtokuntaa kuultuaan ja avoimen osallistumispyynnön perusteella vertaisarviointiryhmälle puheenjohtajaa ja jäseniä, jotka hallintoneuvosto hyväksyy. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, ellei hallintoneuvosto kymmenen päivän kuluessa päätä hylätä sitä.

2.  Vertaisarvioinnissa on arvioitava ainakin seuraavia seikkoja:

   a) toimivaltaisen viranomaisen resurssien riittävyys, riippumattomuus ja hallinnointijärjestelyt ottaen erityisesti huomioon 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin säädösten tehokas soveltaminen ja kyky vastata markkinakehitykseen;
   b) unionin oikeuden soveltamisessa ja valvontakäytännössä saavutettu tehokkuus ja lähentyminen, joka käsittää myös 10–16 artiklan nojalla hyväksytyt tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit, ohjeet ja suositukset, sekä sen, missä määrin valvontakäytännöllä saavutetaan unionin oikeudessa asetetut tavoitteet;
   c) joidenkin toimivaltaisten viranomaisten kehittämien sellaisten parhaiden käytäntöjen soveltaminen, joita muiden toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti kannattaisi omaksua;
   d) unionin oikeuden täytäntöön panemiseksi hyväksyttyjen säännösten noudattamisen valvonnan tehokkuus ja yhtenäisyys, mukaan lukien hallinnolliset toimenpiteet ja seuraamukset niitä henkilöitä kohtaan, jotka ovat vastuussa siitä, että näitä säännöksiä ei ole noudatettu.

3.  Pankkiviranomainen laatii vertaisarvioinnin tuloksista kertomuksen, joka valmistellaan vertaisarviointikomiteassa ja hyväksytään hallintoneuvostossa 44 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kyseistä kertomusta laatiessaan vertaisarviointikomitean on kuultava johtokuntaa, jotta säilytettäisiin johdonmukaisuus muiden vertaisarviointikertomusten kanssa ja varmistettaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset. Johtokunta arvioi erityisesti, onko menetelmiä sovellettu samalla tavoin. Kertomuksessa on selitettävä ja ilmoitettava jatkotoimet, joiden katsotaan vertaisarvioinnin tuloksena olevan asianmukaisia, oikeasuhteisia ja tarpeellisia. Nämä jatkotoimet voidaan hyväksyä 16 artiklan mukaisten ohjeiden ja suositusten sekä 29 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisten lausuntojen muodossa.

Toimivaltaisten viranomaisten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan annettuja ohjeita ja suosituksia 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Laatiessaan 10–15 artiklassa tarkoitettuja teknisten sääntely- tai täytäntöönpanostandardien luonnoksia tai 16 artiklassa tarkoitettuja ohjeita tai suosituksia pankkiviranomainen ottaa huomioon vertaisarvioinnin tulokset sekä kaikki muut tiedot, jotka se on saanut tehtäviään hoitaessaan, varmistaakseen lähentymisen laadukkaimpiin valvontakäytäntöihin.

3 a. Pankkiviranomainen antaa komissiolle lausunnon, jos se katsoo, ottaen huomioon vertaisarvioinnin tulokset tai muut tiedot, jotka se on saanut tehtäviään hoitaessaan, että finanssilaitoksiin tai toimivaltaisiin viranomaisiin sovellettavia unionin sääntöjä olisi unionin näkökulmasta edelleen yhdenmukaistettava.

3 b.   Pankkiviranomainen laatii seurantakertomuksen kahden vuoden kuluttua vertaisarviointikertomuksen julkaisemisesta. Seurantakertomus valmistellaan vertaisarviointikomiteassa ja hyväksytään hallintoneuvostossa 44 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kyseistä kertomusta laatiessaan vertaisarviointikomitea kuulee johtokuntaa, jotta säilytettäisiin johdonmukaisuus muiden seurantakertomusten kanssa. Seurantakertomuksessa on arvioitava vähintään niiden toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien toimien riittävyyttä ja vaikuttavuutta, jotka ovat vertaisarvioinnin kohteena vastauksena vertaisarviointikertomuksen jatkotoimiin.

4.  Vertaisarviointikomitea määrittää vertaisarvioinnin kohteena olevia toimivaltaisia viranomaisia kuultuaan vertaisarvioinnin perustellut päähavainnot. Pankkiviranomainen julkaisee vertaisarvioinnin ja 3 b kohdassa tarkoitetun seurantakertomuksen perustellut päähavainnot. Jos pankkiviranomaisen perustellut päähavainnot poikkeavat arviointikomitean määrittämistä, pankkiviranomainen toimittaa arviointikomitean havainnot luottamuksellisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Jos arvioinnin kohteena oleva toimivaltainen viranomainen on huolissaan siitä, että pankkiviranomaisen päähavaintojen julkistaminen aiheuttaisi riskejä rahoitusjärjestelmän vakaudelle, sillä on oltava mahdollisuus saattaa asia hallintoneuvoston käsiteltäväksi. Hallintoneuvosto voi päättää olla julkaisematta kyseisiä otteita.

5.  Tämän artiklan soveltamiseksi johtokunta tekee ehdotuksen vertaisarviointia koskevaksi seuraavien kahden vuoden työsuunnitelmaksi, jossa otetaan huomioon muun muassa aiemmista vertaisarviointiprosesseista saadut kokemukset sekä 29 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa tarkoitetun koordinointiryhmän keskustelut. Vertaisarviointia koskeva työsuunnitelma on vuosittaisen ja monivuotisen työohjelman erillinen osa. Se on julkistettava. Kiireellisissä tai odottamattomissa tapauksissa pankkiviranomainen voi päättää toteuttaa ylimääräisiä vertaisarviointeja.”;

"

24)   Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

a)  korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:"

”1. Pankkiviranomainen huolehtii toimivaltaisten viranomaisten välisestä yleisestä yhteensovittamisesta erityisesti silloin, kun epäsuotuisat muutokset voivat vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai finanssijärjestelmän vakauden unionissa.”;

"

b)  muutetaan toinen kohta seuraavasti:

i)  korvataan johdantolause seuraavasti:"

”2. Pankkiviranomainen edistää yhteensovitettua unionin toimintaa muun muassa”;

"

i)  korvataan e alakohta seuraavasti:"

”e) toteuttamalla ▌tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen toimivaltaisten viranomaisten toiminnan yhteensovittamista tilanteissa, joissa muutokset saattavat vaarantaa finanssimarkkinoiden toiminnan;”;

"

ii)  lisätään alakohta seuraavasti:"

”ea) toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien toimien yhteensovittamiseksi, jotta voidaan helpottaa teknologiseen innovointiin tukeutuvien toimijoiden tai tuotteiden pääsyä markkinoille;”;

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

”1 a. Tukeakseen teknologista innovointia koskevan yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan kehittämistä pankkiviranomainen edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä tarvittaessa kuluttajansuoja- ja finanssi-innovaatiokomitean tuella helpottamalla teknologiseen innovointiin tukeutuvien toimijoiden tai tuotteiden pääsyä markkinoille ja erityisesti vaihtamalla tietoja ja parhaita käytäntöjä. Tarvittaessa pankkiviranomainen voi antaa ohjeita tai suosituksia 16 artiklan mukaisesti.”;

"

25)   Lisätään artikla seuraavasti:"

31 b artikla

Sopivuutta ja luotettavuutta koskeva tietojenvaihto

Pankkiviranomainen perustaa yhdessä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa järjestelmän, joka koskee finanssilaitosten huomattavien omistusosuuksien haltijoiden, johtohenkilöiden ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnin kannalta olennaisten tietojen vaihtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä, 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaisesti.”;

"

26)   Muutetaan 32 artikla seuraavasti:

a)  korvataan otsikko seuraavasti:"

”Markkinakehityksen arvioiminen, stressitestit mukaan luettuina”;

"

b)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Pankkiviranomainen seuraa ja arvioi markkinakehitystä omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa tiedottaa mikrotason vakavaraisuusvalvonnan keskeisistä kehityssuuntauksista, mahdollisista riskeistä ja haavoittuvuuksista Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen), Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) ja EJRK:lle sekä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Pankkiviranomainen sisällyttää arvioonsa ▌analyysin markkinoista, joilla finanssilaitokset toimivat, ja arvion markkinoiden mahdollisten muutosten vaikutuksista näihin laitoksiin.”;

"

c)  muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)  korvataan johdantokappale seuraavasti:"

”2. Pankkiviranomainen aloittaa ja sovittaa yhteen ▌ unionin laajuisia arviointeja finanssilaitosten kyvystä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä. Tätä varten se kehittää”;

"

ii)  korvataan a alakohta seuraavasti:"

”a) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan talousskenaarioiden vaikutusta jonkin laitoksen taloudelliseen tilanteeseen, ottaen huomioon muun muassa epäsuotuisasta ympäristökehityksestä johtuvat riskit;”;

"

iii)  lisätään alakohta seuraavasti:"

”aa) yhteisiä menetelmiä, joilla yksilöidään unionin laajuisiin arviointeihin otettavat finanssilaitokset;”;

"

iv)  korvataan c ja d alakohta seuraavasti:"

”c) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan tiettyjen tuotteiden tai jakeluprosessien vaikutusta laitokseen; ▐

   d) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan varoja silloin, kun se on stressitestien tekemisen kannalta tarpeellista; ja”;

"

v)   lisätään alakohta seuraavasti: "

”da) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan ympäristöriskien vaikutusta laitosten finanssivakauteen.”;

"

vi)   lisätään alakohta seuraavasti:"

”Tämän kohdan soveltamista varten pankkiviranomainen tekee yhteistyötä EJRK:n kanssa.”;

"

d)  korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”3. Pankkiviranomainen antaa kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja EJRK:lle arviointeja omalla vastuualueellaan esiintyvistä suuntauksista, mahdollisista riskeistä ja haavoittuvuuksista yhdessä 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen mittareiden kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EU) N:o 1092/2010 säädettyjä EJRK:n tehtäviä.”;

"

e)  korvataan 3 b kohta seuraavasti:"

”3 b. Pankkiviranomainen voi pyytää toimivaltaisia viranomaisia määräämään, että tiedoista, joita finanssilaitosten on toimitettava 3 a kohdan nojalla, tehdään riippumaton tarkastus.”;

"

27)  Korvataan 33 artikla seuraavasti:"

”33 artikla

Kansainväliset suhteet, vastaavuuden arviointi mukaan luettuna

1.  Pankkiviranomainen voi luoda yhteyksiä ja tehdä hallinnollisia järjestelyjä sääntely- ja valvontaviranomaisten sekä tarvittaessa kriisinratkaisuviranomaisten, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden hallintojen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten asianomaista toimivaltaa. Näistä järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille ja sen jäsenvaltioille, eivätkä ne estä jäsenvaltioita ja niiden toimivaltaisia viranomaisia tekemästä kahden- tai monenvälisiä järjestelyjä kolmansien maiden kanssa.

Pankkiviranomainen ei sovi hallinnollisista järjestelyistä kolmannen maan sääntely- ja valvontaviranomaisten tai tarvittaessa kriisinratkaisuviranomaisten kanssa, jos kolmas maa sisältyy komission Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklan nojalla antaman voimassa olevan delegoidun säädöksen mukaisesti luetteloon sellaisista lainkäyttöalueista, joiden kansallisissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä on strategisia puutteita, jotka muodostavat merkittävän uhan unionin rahoitusjärjestelmälle. Tämä ei sulje pois pankkiviranomaisen ja kolmannen maan viranomaisten välisen yhteistyön muita muotoja, joiden tarkoituksena on vähentää unionin rahoitusjärjestelmään kohdistuvia uhkia.

2.  Pankkiviranomainen avustaa komissiota kolmansien maiden sääntely- ja valvontajärjestelmien vastaavuutta koskevien päätösten valmistelussa joko komission erillisen neuvontapyynnön perusteella tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten velvoittamana.

2 a. Pankkiviranomainen seuraa asiaan kuuluvaa sääntelyn ja valvonnan kehitystä ja tarvittaessa kriisinratkaisukehitystä sekä täytäntöönpanokäytäntöjä ja markkinakehitystä siinä määrin kuin ne ovat merkityksellisiä riskiperusteisten vastaavuuden arviointien kannalta – painottaen erityisesti niiden vaikutusta rahoitusvakauteen, markkinoiden eheyteen, sijoittajien suojaan tai sisämarkkinoiden toimintaan – niissä kolmansissa maissa, joiden osalta komissio on tehnyt vastaavuutta koskevat päätökset 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten nojalla.

Lisäksi se tarkistaa, täyttyvätkö ne perusteet edelleen, joiden mukaisesti kyseiset vastaavuutta koskevat päätökset on tehty ja päätöksissä mahdollisesti asetetut ehdot vahvistettu.

Pankkiviranomainen voi olla yhteydessä kolmansien maiden asianomaisten viranomaisten kanssa. Pankkiviranomainen toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle luottamuksellisen raportin, jossa esitetään yhteenveto sen kaikkia vastaavia kolmansia maita koskevista seurantatoimista tekemistään havainnoista. Kertomuksessa käsitellään erityisesti vaikutuksia finanssivakauteen, markkinoiden eheyteen, sijoittajien suojaan tai sisämarkkinoiden toimintaan.

Jos pankkiviranomainen havaitsee 2 a kohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden sääntely- ja valvontakäytännöissä tai tarvittaessa kriisinratkaisukäytännöissä taikka täytäntöönpanokäytännöissä muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa unionin tai yhden tai useamman sen jäsenvaltion finanssivakauteen, markkinoiden eheyteen, sijoittajien suojaan tai sisämarkkinoiden toimintaan, se ilmoittaa asiasta viipymättä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle luottamuksellisesti.

2 b.   Pankkiviranomainen tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä sellaisten kolmansien maiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten ja soveltuvissa tapauksissa myös kriisinratkaisuviranomaisten kanssa, joiden sääntely- ja valvontajärjestelmät on tunnustettu vastaaviksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä vahvistettuja erityisiä vaatimuksia ja edellyttäen, että 1 kohdan toisessa virkkeessä esitetyt edellytykset täyttyvät. Periaatteessa tätä yhteistyötä on tehtävä kyseisten kolmansien maiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa sovittujen hallinnollisten järjestelyjen pohjalta. Tällaisista hallinnollisista järjestelyistä neuvoteltaessa pankkiviranomainen sisällyttää niihin määräyksiä seuraavista seikoista:

   a) mekanismit, joiden avulla pankkiviranomainen voi hankkia tarvittavat tiedot, mukaan luettuina tiedot sääntelyjärjestelmästä, valvontatavasta, keskeisestä markkinakehityksestä ja kaikista muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa vastaavuutta koskevaan päätökseen;
   b) valvontatoimien koordinointimenettelyt, tarvittaessa myös paikalla toteutettavat tarkastukset, siinä määrin kuin on tarpeen tällaisten vastaavuutta koskevien päätösten jatkotoimien kannalta.

Pankkiviranomainen ilmoittaa komissiolle, jos kolmannen maan toimivaltainen viranomainen kieltäytyy tällaisista hallinnollisista järjestelyistä tai tosiasiallisesta yhteistyöstä.

2 ca.   Pankkiviranomainen voi kehittää hallinnollisia järjestelyjä varten mallin, jotta unioniin voidaan luoda yhdenmukaiset, tehokkaat ja vaikuttavat valvontakäytännöt ja lujittaa valvonnan kansainvälistä koordinointia. Toimivaltaisten viranomaisten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan tällaista hallinnollisten järjestelyjen mallia ▌.

Pankkiviranomainen sisällyttää 43 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen tiedot valvontaviranomaisten, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden hallintojen kanssa sovituista hallinnollisista järjestelyistä, pankkiviranomaisen komissiolle tarjoamasta avusta vastaavuutta koskevien päätösten valmistelussa sekä pankkiviranomaisen 2 a kohdan mukaisesti harjoittamasta seurannasta.

3 a. Pankkiviranomainen osallistuu tämän asetuksen ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten mukaisten valtuuksiensa rajoissa unionin etujen yhtenäiseen, yhteiseen, johdonmukaiseen ja vaikuttavaan edustamiseen kansainvälisillä foorumeilla.”;

"

28)  Kumotaan 34 artikla;

29)  Muutetaan 36 artikla seuraavasti:

a)  poistetaan 3 kohta;

b)  korvataan 4 ja 5 kohta seuraavasti:"

”4. Saadessaan EJRK:lta itselleen osoitetun varoituksen tai suosituksen pankkiviranomainen keskustelee tästä varoituksesta tai suosituksesta seuraavassa hallintoneuvoston kokouksessa tai tarvittaessa aiemmin arvioidakseen kyseisen varoituksen tai suosituksen vaikutuksia pankkiviranomaisen tehtävien suorittamiseen ja mahdollisia jatkotoimia.

Pankkiviranomainen päättää asianmukaisella päätöksentekomenettelyllä, mitä sille tällä asetuksella myönnettyjen valtuuksien mukaisia toimia sen on toteutettava varoituksissa tai suosituksissa yksilöityjen kysymysten ratkaisemiseksi.

Jos pankkiviranomainen ei ryhdy varoituksen tai suosituksen perusteella toimiin, sen on perusteltava EJRK:lle ▌, minkä vuoksi se jättää toimet toteuttamatta. EJRK ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille asetuksen (EU) N:o 1092/2010 19 artiklan 5 kohdan mukaisesti. EJRK ilmoittaa asiasta myös neuvostolle.

5.  Saatuaan EJRK:lta toimivaltaiselle viranomaiselle osoitetun varoituksen tai suosituksen pankkiviranomainen käyttää tarvittaessa sille tällä asetuksella myönnettyjä valtuuksia varmistaakseen, että jatkotoimet toteutetaan ajoissa.

Jos viranomainen, jolle EJRK:n suositus on osoitettu, ei aio noudattaa sitä, sen on ilmoitettava hallintoneuvostolle, miksi se ei ryhdy toimiin, ja keskusteltava tätä koskevista perusteluistaan hallintoneuvoston kanssa.

Kun toimivaltainen viranomainen ilmoittaa asetuksen (EU) N:o 1092/2010 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja EJRK:lle EJRK:n suosituksen perusteella toteuttamistaan toimista, sen on otettava hallintoneuvoston näkemykset asianmukaisesti huomioon.”;

"

c)   poistetaan 6 kohta;

30)   Muutetaan 37 artikla seuraavasti:

a)   korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:"

”2. Pankkialan osallisryhmässä on 30 jäsentä, joista 13 jäsentä edustaa tasasuhtaisesti unionissa toimivia luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä ja näistä kolme osuus- ja säästöpankkeja, 13 jäsentä edustaa niiden työntekijöiden edustajia, kuluttajia, pankkipalvelujen käyttäjiä sekä pienten ja keskisuurten yritysten edustajia ja jäsenistä neljän on oltava tiedeyhteisön johtavia riippumattomia edustajia.

3.  Hallintoneuvosto nimittää pankkialan osallisryhmän jäsenet avoimen ja läpinäkyvän valintamenettelyn perusteella. Tehdessään päätöstään hallintoneuvosto varmistaa mahdollisimman pitkälle, että pankkialan moninaisuus otetaan asianmukaisesti huomioon, että maantieteellinen ja sukupuolijakauma ovat asianmukaiset ja että sidosryhmät kaikkialta unionista ovat edustettuina. Pankkialan osallisryhmän jäsenet valitaan heidän pätevyytensä, osaamisensa, asiaa koskevien tietojensa ja todistetun asiantuntemuksensa perusteella.”;

"

b)   lisätään kohta seuraavasti:"

”3 a. Pankkialan osallisryhmän jäsenet valitsevat osallisryhmän puheenjohtajan keskuudestaan. Puheenjohtaja valitaan kahden vuoden kaudeksi.

Euroopan parlamentti voi kutsua pankkialan osallisryhmän puheenjohtajan antamaan lausunnon Euroopan parlamentille ja vastaamaan pyydettäessä sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.”;

"

c)   korvataan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

4. Pankkiviranomainen toimittaa kaikki tarvittavat tiedot, jollei 70 artiklassa tarkoitetusta salassapitovelvollisuudesta muuta johdu, ja varmistaa riittävien sihteeristöpalvelujen tarjoamisen pankkialan osallisryhmälle. Voittoa tavoittelemattomia järjestöjä edustaville pankkialan osallisryhmän jäsenille, toimialan edustajia lukuun ottamatta, maksetaan asianmukainen korvaus. Tällaisessa korvauksessa on otettava huomioon jäsenten tekemä valmistelu- ja seurantatyö, ja sen on oltava vähintään samansuuruinen kuin neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 säädettyjen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, V osaston 1 luvun 2 jakson mukainen virkamiehille maksettava korvaus. Osallisryhmä voi perustaa teknisiä kysymyksiä käsitteleviä työryhmiä. Pankkialan osallisryhmän jäsenten toimikausi on neljä vuotta, jonka jälkeen järjestetään uusi valintamenettely.”;

"

d)   korvataan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Pankkialan osallisryhmä voi antaa pankkiviranomaiselle ▌neuvoja mistä tahansa asiasta, joka liittyy erityisesti 10–16 artiklassa sekä 29, 30 ja 32 artiklassa säädettyihin pankkiviranomaisen tehtäviin.

Jos pankkialan osallisryhmän jäsenet eivät pysty sopimaan neuvoista, yksi kolmannes sen jäsenistä tai yhtä sidosryhmää edustavat jäsenet voivat antaa ▌ erillisiä neuvoja.

Pankkialan osallisryhmä, arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä, vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmä ja lisäeläkealan osallisryhmä voivat antaa yhteisiä neuvoja asioissa, jotka liittyvät Euroopan valvontaviranomaisten tämän asetuksen 56 artiklan mukaisesti tekemään työhön, joka koskee yhteisiä kantoja ja yhteisiä säädöksiä.”;

"

e)   korvataan 7 kohta seuraavasti:"

”7. Pankkiviranomainen julkistaa pankkialan osallisryhmän ▌neuvot, sen jäsenten antamat erilliset neuvot ja sen kuulemisesta saadut tulokset sekä sen, kuinka neuvot ja kuulemisten tulokset on otettu huomioon.”;

"

31)   Korvataan 39 artikla seuraavasti:"

”39 artikla

Päätöksentekomenettelyt

1.  Pankkiviranomainen toimii 2–6 kohdan mukaisesti tehdessään päätöksiä 17, 18 ja 19 artiklan nojalla.

2.  Pankkiviranomainen ilmoittaa sille, jolle kulloinenkin päätös on osoitettu, aikomuksestaan tehdä päätös vastaanottajan virallisella kielellä ja asettaa määräajan, jonka kuluessa päätöksen vastaanottaja voi esittää näkemyksensä päätöksen sisällöstä, ottaen tarkasti huomioon asian kiireellisyyden, monitahoisuuden ja mahdolliset seuraukset. Päätöksen vastaanottaja voi esittää näkemyksensä virallisella kielellään. Ensimmäisessä virkkeessä säädetty koskee soveltuvin osin 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja suosituksia.

3.  Pankkiviranomaisen päätökset on perusteltava.

4.  Niille, joille pankkiviranomaisen päätökset on osoitettu, on ilmoitettava oikeussuojakeinoista, jotka ovat tämän asetuksen mukaan käytettävissä.

5.  Jos pankkiviranomainen on tehnyt 18 artiklan 3 tai 4 kohdan mukaisen päätöksen, se tarkastelee kyseistä päätöstä uudelleen sopivin väliajoin.

6.  Pankkiviranomaisen 17, 18 tai 19 artiklan nojalla tekemät päätökset ▌julkistetaan. Julkistamisen yhteydessä ilmoitetaan kyseisen toimivaltaisen viranomaisen tai finanssilaitoksen nimi ja päätöksen pääasiallinen sisältö, paitsi jos julkistaminen on ristiriidassa kyseisten finanssilaitosten oikeutettujen etujen tai liikesalaisuuksien suojelemisen kanssa tai voi vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden taikka unionin koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauden.”;

"

32)  Muutetaan 40 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)   korvataan a alakohta seuraavasti:"

”a)  puheenjohtaja;”;

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

”8. Jos 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kansallinen viranomainen ei ole vastuussa kuluttajansuojasääntöjen noudattamisen valvonnasta, kyseisessä alakohdassa tarkoitettu hallintoneuvoston jäsen voi päättää kutsua jäsenvaltion kuluttajansuojaviranomaisen edustajan, joka ei osallistu äänestyksiin. Jos vastuu kuluttajansuoja-asioista jakautuu jossakin jäsenvaltiossa useamman viranomaisen kesken, kyseisten viranomaisten on sovittava yhteisestä edustajasta.”;

"

33)  Korvataan 41 ja 42 artikla seuraavasti:"

”41 artikla

Sisäiset komiteat

1.  Hallintoneuvosto voi omasta aloitteestaan tai puheenjohtajansa pyynnöstä perustaa sisäisiä komiteoita hallintoneuvostolle annettuja erityistehtäviä varten. Hallintoneuvosto voi johtokunnan tai puheenjohtajan pyynnöstä perustaa sisäisiä komiteoita johtokunnalle annettuja erityistehtäviä varten. Hallintoneuvosto voi siirtää tiettyjä selkeästi määriteltyjä tehtäviä ja päätöksiä sisäisille komiteoille, johtokunnalle tai puheenjohtajalle.

1 a. Puheenjohtaja esittää 17 artiklan soveltamiseksi hallintoneuvoston hyväksyttäväksi päätöksen kutsua koolle riippumaton lautakunta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun komitean roolia. Riippumaton lautakunta koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kuudesta muusta jäsenestä, joita puheenjohtaja johtokuntaa kuultuaan ehdottaa avoimen osallistumispyynnön perusteella. Kyseiset kuusi muuta jäsentä eivät saa edustaa sellaista toimivaltaista viranomaista, jonka väitetään rikkoneen unionin oikeutta, eikä heillä saa olla omaa etua valvottavanaan asiassa eikä suoraa kytköstä kyseiseen toimivaltaiseen viranomaiseen.

Kullakin lautakunnan jäsenellä on yksi ääni.

Lautakunnan päätös hyväksytään, jos vähintään neljä lautakunnan jäsentä äänestää sen puolesta.

2.  Puheenjohtaja esittää 19 artiklan soveltamiseksi hallintoneuvoston hyväksyttäväksi päätöksen kutsua koolle riippumaton lautakunta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun komitean roolia. Riippumaton lautakunta koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kuudesta muusta jäsenestä, joita puheenjohtaja johtokuntaa kuultuaan ehdottaa avoimen osallistumispyynnön perusteella. Kyseiset kuusi muuta jäsentä eivät saa edustaa erimielisyyden osapuolina olevia toimivaltaisia viranomaisia eikä heillä saa olla omaa etua valvottavanaan asiassa eikä suoraa kytköstä kyseiseen toimivaltaiseen viranomaiseen.

Kullakin lautakunnan jäsenellä on yksi ääni.

Lautakunnan päätös hyväksytään, jos vähintään neljä lautakunnan jäsentä äänestää sen puolesta.

2 a. Puheenjohtaja voi 22 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn tutkinnan suorittamista varten esittää hallintoneuvoston hyväksyttäväksi myös tällaisen tutkinnan käynnistämistä ja riippumattoman lautakunnan koollekutsumista. Riippumaton lautakunta koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kuudesta muusta jäsenestä, joita puheenjohtaja johtokuntaa kuultuaan ehdottaa avoimen osallistumispyynnön perusteella.

Kullakin lautakunnan jäsenellä on yksi ääni.

Lautakunnan päätös hyväksytään, jos vähintään neljä lautakunnan jäsentä äänestää sen puolesta.

3.   Tämän artiklan 1 a ja 2 kohdassa tarkoitetut lautakunnat tai puheenjohtaja esittävät 17 artiklan tai 19 artiklan mukaiset päätökset hallintoneuvoston lopullisesti hyväksyttäväksi, lukuun ottamatta päätöksiä asioista, jotka koskevat rahoitusjärjestelmän käytön estämistä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen. Tämän artiklan 2 a kohdassa tarkoitettu lautakunta esittää 22 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla suoritetun tutkinnan tulokset hallintoneuvostolle.

4.   Hallintoneuvosto hyväksyy tässä artiklassa tarkoitettujen riippumattomien lautakuntien työjärjestyksen.

42 artikla

Hallintoneuvoston riippumattomuus

1.   Hallintoneuvoston ▌jäsenet toimivat heille tässä asetuksessa annettuja tehtäviä suorittaessaan riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan koko unionin edun mukaisesti pyytämättä tai ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, miltään ▌hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet tai elimet taikka muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan hallintoneuvoston jäseniin heidän suorittaessaan tehtäviään.

3.   Hallintoneuvoston jäsenten, puheenjohtajan sekä hallintoneuvoston kokouksiin osallistuvien äänioikeudettomien edustajien ja tarkkailijoiden on ilmoitettava tarkasti ja kattavasti ennen jokaista kokousta, johon he osallistuvat, sellaisten etunäkökohtien puuttumisesta tai olemassaolosta, joiden voitaisiin katsoa heikentävän heidän riippumattomuuttaan esityslistalla olevien asioiden suhteen, ja pidättäydyttävä osallistumasta kyseisiä kohtia koskevaan keskusteluun ja äänestykseen.

4.   Hallintoneuvosto vahvistaa työjärjestyksessään käytännön järjestelyt 3 kohdassa tarkoitettua etunäkökohtailmoitusta koskevaa sääntöä varten sekä eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa varten.”;

"

34)   Muutetaan 43 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Hallintoneuvosto ohjaa pankkiviranomaisen työtä. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, hallintoneuvosto antaa pankkiviranomaisen lausunnot, suositukset, ohjeet ja päätökset sekä antaa II luvussa tarkoitetut neuvot hallituksen ehdotuksesta. Hallintoneuvosto antaa pankkiviranomaisen lausunnot, suositukset, ohjeet ja päätökset sekä antaa II luvussa tarkoitetut neuvot tapauksesta riippuen asiaankuuluvan sisäisen komitean, lautakunnan, puheenjohtajan tai johtokunnan ehdotuksen perusteella.”;

"

b)  kumotaan 2 ja 3 kohta;

c)  korvataan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”Hallintoneuvosto hyväksyy ennen kunkin vuoden syyskuun 30 päivää johtokunnan ehdotuksen perusteella pankkiviranomaisen seuraavan vuoden työohjelman ja antaa sen tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.”;

"

d)   korvataan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Hallintoneuvosto hyväksyy johtokunnan ehdotuksen perusteella ▌pankkiviranomaisen toimintaa, puheenjohtajan tehtävät mukaan lukien, koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa sen kunakin vuonna viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Kertomus julkistetaan.”;

"

e)   korvataan 8 kohta seuraavasti:"

8. Hallintoneuvostolla on puheenjohtajaan ja toimitusjohtajaan nähden kurinpidollinen toimivalta. Se voi erottaa toimitusjohtajan 51 artiklan 5 kohdan mukaisesti.” ;

"

35)   Lisätään artikla seuraavasti:"

43 a artikla

Hallintoneuvoston tekemien päätösten avoimuus

Sen estämättä, mitä 70 artiklassa säädetään, pankkiviranomainen toimittaa viimeistään kuuden viikon kuluttua hallintoneuvoston kokouspäivämäärästä Euroopan parlamentille kyseisestä hallintoneuvoston kokouksesta ainakin kattavan ja informatiivisen pöytäkirjan, jonka avulla saadaan kattava käsitys keskusteluista ja johon kuuluu selityksin varustettu luettelo päätöksistä. Pöytäkirjassa ei saa antaa kuvaa hallintoneuvostossa käydyistä yksittäisiä finanssilaitoksia koskevista keskusteluista, jollei 75 artiklan 3 kohdassa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä toisin säädetä.”;

"

36)   Muutetaan 44 artikla seuraavasti:

a)   korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Hallintoneuvoston päätökset tehdään sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni.

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset 10–16 artiklassa yksilöityjen säädösten sekä 9 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan ja VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja päätösten osalta jäsentensä määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa, johon on sisällyttävä vähintään niiden äänestyksessä paikalla olevien hallintoneuvoston jäsenten yksinkertainen enemmistö, jotka koostuvat asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä osallistuvia jäsenvaltioita, jäljempänä ’osallistuvat jäsenvaltiot’, edustavista toimivaltaisista viranomaisista, ja niiden äänestyksessä paikalla olevien hallintoneuvoston jäsenten yksinkertainen enemmistö, jotka koostuvat asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä osallistumattomia jäsenvaltioita, jäljempänä ’osallistumattomat jäsenvaltiot’, edustavista toimivaltaisista viranomaisista.

Puheenjohtaja ei saa äänestää edellisessä alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä.

Hallintoneuvosto pyrkii puheenjohtajan ehdotuksia käsitellessään yksimielisyyteen, kun on kyse 41 artiklan 1 a kohdan, 2 kohdan ja 2 a kohdan mukaisesta lautakunnan kokoonpanosta ja 30 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun vertaisarviointiryhmän jäsenistä. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, hallintoneuvoston päätökset tehdään sen äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan enemmistöllä. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni.

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset 18 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisten päätösten osalta hallintoneuvoston äänioikeutettujen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä, johon sisältyy niiden hallintoneuvoston jäsenten yksinkertainen enemmistö, jotka edustavat osallistuvien jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, ja niiden hallintoneuvoston jäsenten yksinkertainen enemmistö, jotka edustavat osallistumattomien jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia.”;

"

b)  lisätään 3 a ja 3 b kohta seuraavasti:"

”3 a. Edellä olevan 30 artiklan mukaisten päätösten osalta hallintoneuvosto äänestää ehdotetuista päätöksistä kirjallisella menettelyllä. Hallintoneuvoston äänivaltaisilla jäsenillä on kahdeksan työpäivää aikaa äänestää. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni. Ehdotettu päätös katsotaan hyväksytyksi, ellei hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten yksinkertainen enemmistö vastusta sitä. Äänestämästä pidättymistä ei lasketa hyväksymiseksi tai vastustamiseksi, eikä sitä oteta huomioon laskettaessa annettujen äänten määrää. Jos kolme äänivaltaista hallintoneuvoston jäsentä vastustaa kirjallista menettelyä, hallintoneuvosto keskustelee ja päättää päätösehdotuksesta 1 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3 b.   Edellä olevien 17 ja 19 artiklan mukaisten päätösten osalta hallintoneuvosto äänestää ehdotetuista päätöksistä kirjallisella menettelyllä. Hallintoneuvoston äänivaltaisilla jäsenillä on kahdeksan työpäivää aikaa äänestää. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni. Ehdotettu päätös katsotaan hyväksytyksi, ellei niiden hallintoneuvoston jäsenten yksinkertainen enemmistö, jotka edustavat osallistuvien jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, tai niiden hallintoneuvoston jäsenten yksinkertainen enemmistö, jotka edustavat osallistumattomien jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, vastusta sitä. Äänestämästä pidättymistä ei lasketa hyväksymiseksi tai vastustamiseksi, eikä sitä oteta huomioon laskettaessa annettujen äänten määrää. Jos kolme hallintoneuvoston äänivaltaista jäsentä vastustaa kirjallista menettelyä, päätösluonnoksesta keskustellaan hallintoneuvostossa, ja se voidaan hyväksyä hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä, johon sisältyy niiden hallintoneuvoston jäsenten yksinkertainen enemmistö, jotka edustavat osallistuvien jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, ja niiden hallintoneuvoston jäsenten yksinkertainen enemmistö, jotka edustavat osallistumattomien jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia.

Poiketen siitä, mitä edellisessä alakohdassa säädetään, siitä päivästä lähtien, jona enintään neljä äänioikeutettua jäsentä on sellaisia, jotka eivät ole osallistuvien jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, ehdotettu päätös hyväksytään äänioikeutettujen hallintoneuvoston jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä, johon on sisällyttävä vähintään yksi ääni jäseniltä, jotka ovat osallistumattomia jäsenvaltioita edustavia toimivaltaisia viranomaisia.

4.  Äänioikeudettomat jäsenet ja tarkkailijat eivät saa osallistua hallintoneuvostossa käytäviin yksittäisiä finanssilaitoksia koskeviin keskusteluihin, jollei 75 artiklan 3 kohdassa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä toisin säädetä.

Ensimmäinen alakohta ei koske ▌Euroopan keskuspankin valvontaelimen nimittämää edustajaa.

4 a. Pankkiviranomaisen puheenjohtaja voi milloin tahansa pyytää äänestystä. Pankkiviranomaisen hallintoneuvosto pyrkii päätöksiä tehdessään yksimielisyyteen, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta puheenjohtajan valtaan pyytää äänestystä ja pankkiviranomaisen päätöksentekomenettelyjen tehokkuuteen.”;

"

37)   Korvataan 45 artikla seuraavasti:"

”45 artikla

Kokoonpano

1.   Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten keskuudestaan valitsemaa hallintoneuvoston jäsentä.

Kullakin johtokunnan jäsenellä, puheenjohtajaa lukuun ottamatta, on varajäsen, joka voi toimia jäsenen sijaisena tämän ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen.

2.   Hallintoneuvoston valitsemien jäsenten toimikausi on kaksi ja puoli vuotta. Toimikautta voidaan jatkaa kerran. Johtokunnan kokoonpanon on oltava oikeasuhteinen ja sukupuolijakaumaltaan tasapuolinen, ja sen on edustettava koko unionia. Johtokuntaan on kuuluttava vähintään kaksi edustajaa osallistumattomista jäsenvaltioista. Toimikausien on oltava limittäisiä, ja niihin sovelletaan asianmukaista vuorottelujärjestelmää.”

3.  Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle omasta aloitteestaan tai vähintään kolmasosan jäsenistä sitä pyytäessä ja johtaa johtokunnan kokouksia. Johtokunta kokoontuu ennen kutakin hallintoneuvoston kokousta ja niin usein kuin johtokunta katsoo tarpeelliseksi. Se kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa.

4.   Johtokunnan jäsenten apuna voi olla neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei sen työjärjestyksestä muuta johdu. Äänioikeudettomat jäsenet eivät, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, saa osallistua johtokunnassa käytäviin yksittäisiä finanssilaitoksia koskeviin keskusteluihin.”;

"

38)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

”45 a artikla

Päätöksenteko

1.  Johtokunnan päätökset tehdään sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä yksimielisyyteen pyrkien. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Puheenjohtaja on äänivaltainen jäsen.

2.   Toimitusjohtaja ja komission edustaja osallistuvat johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta. Komission edustajalla on äänioikeus 63 artiklassa tarkoitetuissa asioissa.

3.  Johtokunta hyväksyy ja julkistaa työjärjestyksensä.

45 c artikla

Koordinointiryhmät

Johtokunta voi perustaa omasta aloitteestaan tai toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä koordinointiryhmiä käsittelemään määriteltyjä aiheita, joiden osalta koordinointi voi olla tarpeen, markkinakehitys huomioon ottaen. Johtokunta perustaa koordinointiryhmiä, jos viisi hallintoneuvoston jäsentä sitä pyytää. Kaikkien toimivaltaisten viranomaisten on osallistuttava koordinointiryhmiin, ja niiden on 35 artiklan mukaisesti annettava koordinointiryhmille tarvittavat tiedot, jotta koordinointiryhmät voivat hoitaa koordinointitehtävänsä toimeksiantonsa mukaisesti.

Koordinointiryhmien työn on perustuttava toimivaltaisten viranomaisten antamiin tietoihin ja pankkiviranomaisen tekemiin havaintoihin.

Ryhmien puheenjohtajana toimii yksi johtokunnan jäsenistä. Kukin koordinointiryhmästä vastuussa oleva johtokunnan jäsen antaa vuosittain hallintoneuvostolle kertomuksen keskustelujen tärkeimmistä kohdista ja havainnoista ja – mikäli se katsotaan aiheelliseksi – ehdottaa sääntelyä koskevia jatkotoimia tai vertaisarviointia kyseisellä alalla. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava pankkiviranomaiselle, miten ne ovat ottaneet koordinointiryhmien työn huomioon toiminnassaan.

Seuratessaan markkinakehitystä, jota koordinointiryhmien työ mahdollisesti koskee, pankkiviranomainen voi 35 artiklan nojalla pyytää toimivaltaisia viranomaisia toimittamaan tiedot, jotka pankkiviranomainen tarvitsee voidakseen hoitaa seurantatehtäväänsä.”;

"

39)  Korvataan 46 artikla seuraavasti:"

”46 artikla

Johtokunnan riippumattomuus

Johtokunnan jäsenet toimivat riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan koko unionin edun mukaisesti eivätkä pyydä tai ota ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, miltään ▌hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä.

Jäsenvaltiot, unionin toimielimet tai elimet taikka muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan johtokunnan jäseniin heidän suorittaessaan tehtäviään.”;

"

40)  Korvataan 47 artikla seuraavasti:"

”47 artikla

Tehtävät

1.  Johtokunta huolehtii siitä, että pankkiviranomainen toteuttaa toiminta-ajatuksensa ja suorittaa sille osoitetut tehtävät tämän asetuksen mukaisesti. Se toteuttaa kaikki pankkiviranomaisen tämän asetuksen mukaisen toiminnan varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet, etenkin sisäisten hallinnollisten ohjeiden antamisen ja tiedonantojen julkaisemisen.

2.  Johtokunta antaa vuosittaista ja monivuotista työohjelmaa koskevat ehdotukset hallintoneuvoston hyväksyttäviksi.

3.  Johtokunta käyttää talousarviovaltaansa 63 ja 64 artiklan mukaisesti.

3 a. Johtokunta voi tarkastella kaikkia asioita, antaa niistä lausunnon ja tehdä niistä ehdotuksia, lukuun ottamatta 9 a, 9 b ja 30 artiklan sekä 17 ja 19 artiklan mukaisesti tehtävissä asioissa, jotka koskevat rahoitusjärjestelmän käytön estämistä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.

4.  Johtokunta hyväksyy pankkiviranomaisen henkilöstöpolitiikkaa koskevan suunnitelman sekä tarvittavat Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen, jäljempänä ’henkilöstösäännöt, soveltamissäännöt 68 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.  Johtokunta hyväksyy 72 artiklan mukaisesti erityissäännökset, jotka koskevat oikeutta tutustua pankkiviranomaisen asiakirjoihin.

6.  Johtokunta tekee ▌ehdotuksen pankkiviranomaisen toimintaa, puheenjohtajan tehtävät mukaan lukien, koskevaksi vuosikertomukseksi hallintoneuvoston hyväksyttäväksi.

7.  Johtokunta nimittää ja erottaa valituslautakunnan jäsenet 58 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti ottaen asianmukaisesti huomioon hallintoneuvoston ehdotuksen.

8.  Johtokunnan jäsenet julkistavat tiedon kaikista pidetyistä kokouksista ja mahdollisesti saadusta kestityksestä. Kulut ilmoitetaan henkilöstösääntöjen mukaisesti.”;

"

41)  Muutetaan 48 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 artiklan toinen alakohta seuraavasti:"

”Puheenjohtaja vastaa hallintoneuvoston työn valmistelusta, johon kuuluu esityslistan laatiminen hallintoneuvoston hyväksyttäväksi, kokousten koollekutsuminen ja asioiden esittäminen päätettäviksi, ja johtaa hallintoneuvoston kokouksia.

Puheenjohtaja vastaa johtokunnan esityslistan laatimisesta johtokunnan hyväksyttäväksi ja johtaa johtokunnan kokouksia.

Puheenjohtaja voi pyytää johtokuntaa harkitsemaan koordinointiryhmän perustamista 45 c artiklan mukaisesti.”;

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”Puheenjohtaja valitaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavan, tasapuolisen sukupuolijakauman periaatetta noudattavan avoimen valintamenettelyn jälkeen ansioiden, pätevyyden, finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvän kokemuksen perusteella. Hallintoneuvosto laatii komission avustamana luettelon pätevistä hakijoista puheenjohtajan tehtävään. Neuvosto tekee luettelon perusteella päätöksen puheenjohtajan nimittämisestä Euroopan parlamentin vahvistuksen jälkeen.

Jos puheenjohtaja ei enää täytä 49 artiklassa esitettyjä edellytyksiä tai jos hänen on todettu syyllistyneen vakavaan väärinkäytökseen, neuvosto voi komission ehdotuksesta, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt, tehdä päätöksen puheenjohtajan erottamiseksi tehtävästään.”;

"

c)  korvataan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin yhteydessä puheenjohtajan tehtävät hoitaa varapuheenjohtaja.

Neuvosto voi arvioinnin huomioon ottaen jatkaa hallintoneuvoston ehdotuksesta ja komission avustamana puheenjohtajan toimikautta kerran.”;

"

d)   korvataan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Puheenjohtaja voidaan erottaa tehtävästään ainoastaan vakavista syistä. Ainoastaan Euroopan parlamentti voi erottaa puheenjohtajan neuvoston tehtyä asiasta päätöksen hallintoneuvostoa kuultuaan.”;

"

42)  Muutetaan 49 artikla seuraavasti:

a)  korvataan otsikko seuraavasti:"

Puheenjohtajan riippumattomuus”

"

b)   korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”Puheenjohtaja ei saa pyytää eikä ottaa ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, miltään hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hallintoneuvoston asemaa puheenjohtajan tehtäviin nähden.”;

"

43)  Korvataan 49 a artiklan ainoa kohta seuraavasti:"

”Puheenjohtaja julkistaa tiedon kaikista ulkoisten sidosryhmien kanssa pidetyistä kokouksista viimeistään kaksi viikkoa kokouksen jälkeen ja mahdollisesta kestityksestä. Kulut ilmoitetaan henkilöstösääntöjen mukaisesti.”;

"

44)  Kumotaan 50 artikla;

45)  Muutetaan 54 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)  korvataan johdantokappale seuraavasti:"

”2. Yhteiskomitea toimii foorumina, jolla pankkiviranomainen tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä varmistaakseen eri alojen välisen työn johdonmukaisuuden Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) kanssa erityisesti seuraavilla aloilla alojen erityispiirteet huomioon ottaen:”;

"

ii)  korvataan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:"

”– finanssiryhmittymät ja, jos sitä edellytetään unionin oikeudessa, varovaisuusperiaatteen mukainen konsolidointi,”;

"

iii)  korvataan viides ja kuudes luetelmakohta seuraavasti:"

”– kyberturvallisuus,

   tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto EJRK:n ▌ja Euroopan valvontaviranomaisten kanssa,”;

"

iv)  lisätään luetelmakohdat seuraavasti:"

”– vähittäisrahoituspalvelut sekä tallettajien, kuluttajien ja sijoittajien suojaan liittyvät kysymykset,

   1 artiklan 6 kohdalla perustetun komitean antamat neuvot.”;

"

b)   lisätään kohta seuraavasti:"

”Yhteiskomitea voi avustaa komissiota arvioitaessa edellytyksiä sekä teknisiä eritelmiä ja menettelyjä keskitettyjen automatisoitujen mekanismien turvalliselle ja tehokkaalle yhteenliittämiselle direktiivin (EU) 2015/849 32 a artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa sekä direktiivissä (EU) 2015/849 tarkoitetussa kansallisten rekisterien tehokkaassa yhteenliittämisessä.”;

"

d)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Yhteiskomitealla on Euroopan valvontaviranomaisten henkilöstöstä peräisin oleva, pysyvänä sihteeristönä toimiva oma henkilöstö. Pankkiviranomainen osoittaa omalta osaltaan riittävät resurssit hallinto-, infrastruktuuri- ja toimintamenoihin.”;

"

46)  Muutetaan 55 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:"

”2. Yksi johtokunnan jäsen sekä komission ja EJRK:n edustajat kutsutaan yhteiskomitean sekä 57 artiklassa mainittujen alakomiteoiden kokouksiin tarkkailijoina.

3.  Yhteiskomitean puheenjohtaja nimitetään vuodeksi kerrallaan vuorotteluperiaatteella Euroopan valvontaviranomaisten puheenjohtajista. Yhteiskomitean puheenjohtaja on samalla EJRK:n toinen varapuheenjohtaja.”;

"

b)  korvataan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

”Yhteiskomitea kokoontuu vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.”;

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

”4 a. Pankkiviranomaisen puheenjohtaja tiedottaa yhteiskomitean kokouksissa hyväksytyistä kannoista säännöllisesti hallintoneuvostolle.”;

"

47)   Korvataan 56 ja 57 artikla seuraavasti:"

”56 artikla

Yhteiset kannat ja yhteiset säädökset

Pankkiviranomainen laatii tarpeen mukaan yhteisiä kantoja II luvussa määriteltyjen tehtäviensä mukaisesti ja erityisesti silloin, kun kyseessä on direktiivin 2002/87/EY täytäntöönpano, yksimielisesti Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) kanssa.

Kun kyseessä ovat tämän asetuksen 10–16 artiklan mukaiset toimenpiteet ja 17, 18 ja 19 artiklan mukaiset päätökset, jotka liittyvät direktiivin 2002/87/EY ja minkä tahansa muun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, myös Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltaan kuuluvan unionin säädöksen soveltamiseen, pankkiviranomainen, Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) hyväksyvät nämä säädökset tarvittaessa samanaikaisesti, kun unionin oikeudessa niin edellytetään.

57 artikla

Alakomiteat

1.   Yhteiskomitea voi perustaa alakomiteoita, jotka valmistelevat yhteiskomitealle luonnoksia yhteisiksi kannoiksi ja yhteisiksi säädöksiksi.

2.  Alakomitea muodostuu 55 artiklan 1 kohdassa mainituista henkilöistä ja yhdestä kunkin jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kulloiseenkin henkilöstöön kuuluvasta korkean tason edustajasta.

3.  Alakomiteat valitsevat asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten edustajien keskuudesta puheenjohtajan, joka toimii myös tarkkailijana yhteiskomiteassa.

3 a. Edellä olevan 56 artiklan soveltamiseksi yhteiskomiteaan perustetaan finanssiryhmittymiä käsittelevä alakomitea.

4.  Yhteiskomitea julkistaa verkkosivustollaan kaikki perustetut alakomiteat, myös niiden toimeksiannot sekä luettelon niiden jäsenistä ja heidän tehtävänsä alakomiteassa.”;

"

48)  Muutetaan 58 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Perustetaan Euroopan valvontaviranomaisten valituslautakunta.”;

"

b)  korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”2. Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä, joiden on oltava arvostettuja henkilöitä, jotka ovat osoittaneet omaavansa asianmukaiset tiedot unionin oikeudesta ja kansainvälisen ammatillisen kokemuksen pankki-, vakuutus-, lisäeläke-, arvopaperimarkkina- ja muista finanssipalveluista riittävän korkealta tasolta, mutta he eivät saa olla pankkiviranomaisen toiminnassa mukana olevien toimivaltaisten viranomaisten tai sen toimintaan osallistuvien muiden kansallisten laitosten tai unionin toimielinten kulloiseenkin henkilöstöön kuuluvia tai pankkialan osallisryhmän jäseniä. Jäsenten on oltava jonkin jäsenvaltion kansalaisia, ja heillä on oltava vähintään kahden unionin virallisen kielen perusteellinen taito. Valituslautakunnalla on oltava riittävästi lainopillista asiantuntemusta, jotta se voi antaa lainopillisia asiantuntijaneuvoja pankkiviranomaisen toimivallan käytön lainmukaisuudesta ja oikeasuhteisuudesta.”;

"

c)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Pankkiviranomaisen johtokunta nimittää hallintoneuvostoa kuultuaan kaksi valituslautakunnan jäsentä ja kaksi varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota komissio on ehdottanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella.

Euroopan parlamentti voi luettelon saatuaan kutsua jäsen- ja varajäsenehdokkaat antamaan sille lausunnon ja vastaamaan jäsentensä esittämiin kysymyksiin ennen kuin heidät nimitetään.

Euroopan parlamentti voi kutsua valituslautakunnan jäseniä antamaan sille lausunnon ja vastaamaan pyydettäessä jäsentensä esittämiin kysymyksiin lukuun ottamatta lausuntoja, kysymyksiä ja vastauksia, jotka koskevat yksittäisiä tapauksia, joista on päätetty tai jotka ovat vireillä valituslautakunnassa.”

"

49)   Korvataan 59 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Valituslautakunnan jäsen ja käytännön tukea ja sihteeripalveluja antavan valvontaviranomaisen henkilöstön jäsen ei saa osallistua valitusmenettelyyn, jos asia koskee hänen omaa etuaan, jos hän on aikaisemmin edustanut jotakin menettelyn osapuolta tai jos hän on osallistunut sen päätöksen tekemiseen, jota valitus koskee.”;

"

50)  Korvataan 60 artiklan 2 kohta seuraavasti:

▌"

”1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka toimivaltainen viranomainen voi hakea muutosta 17, 18 ja 19 artiklassa tarkoitettuun pankkiviranomaisen päätökseen tai mihin tahansa muuhun pankkiviranomaisen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin säädösten mukaisesti tekemään päätökseen, joka on osoitettu heille tai joka koskee heitä suoraan ja erikseen, vaikka se olisi osoitettu muulle henkilölle.

2.  Valitus ja sen perusteet on toimitettava pankkiviranomaiselle kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona päätös on annettu tiedoksi asianomaiselle, tai jos tällaista tiedoksiantoa ei ole suoritettu, siitä päivästä, jona pankkiviranomainen on julkaissut päätöksen.

Valituslautakunta ratkaisee asian kolmen kuukauden kuluessa valituksen tekemisestä.”;

"

51)  Lisätään artikla seuraavasti:"

60 a artikla

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka katsoo, että pankkiviranomainen on 16 ja 16 b artiklan nojalla toimiessaan ylittänyt toimivaltansa, oikeasuhteisuus mukaan lukien, voi lähettää komissiolle perustellun neuvon, jos asia koskee kyseistä henkilöä suoraan ja erikseen.”;

"

52)  Lisätään 62 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

▌"

”d) jäsenvaltioiden ja tarkkailijoiden mahdollisia vapaaehtoisia rahoitusosuuksia ei hyväksytä, jos niiden hyväksyminen asettaisi pankkiviranomaisen riippumattomuuden ja puolueettomuuden kyseenalaiseksi. Vapaaehtoisten rahoitusosuuksien, joilla korvataan kulut toimivaltaisen viranomaisen pankkiviranomaiselle siirtämistä tehtävistä, ei katsota asettavan viimeksi mainitun riippumattomuutta kyseenalaiseksi.

   e) julkaisuista, koulutuksesta ja muista pankkiviranomaisen tarjoamista palveluista, joita yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen on nimenomaan pyytänyt, kannettavat sovitut maksut.”;

"

53)  Korvataan 63, 64 ja 65 artikla seuraavasti:"

”63 artikla

Talousarvion laatiminen

1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain alustavan luonnoksen pankkiviranomaisen yhtenäiseksi ohjelma-asiakirjaksi, joka kattaa seuraavat kolme varainhoitovuotta ja jossa esitetään arvioidut tulot ja menot sekä tietoa henkilöstöstä pankkiviranomaisen vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien perusteella, sekä toimittaa sen johtokunnalle ja hallintoneuvostolle yhdessä henkilöstötaulukon kanssa.

1 a. Hallintoneuvosto vahvistaa johtokunnan hyväksymän luonnoksen pohjalta yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnoksen, joka kattaa seuraavat kolme varainhoitovuotta.

1 b.  Johtokunta toimittaa yhtenäisen ohjelma-asiakirjan ▌komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 31 päivänä tammikuuta.

2.  Yhtenäisen ohjelma-asiakirjan ▌huomioon ottaen komissio sisällyttää arviot, joita se pitää henkilöstötaulukon ja unionin yleisestä talousarviosta suoritettavan tasapainottavan rahoitusosuuden määrän osalta välttämättöminä, unionin talousarvioesitykseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 313 ja 314 artiklan mukaisesti.

3.  Budjettivallan käyttäjä vahvistaa pankkiviranomaisen henkilöstötaulukon. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy pankkiviranomaiselle tarkoitettua tasapainottavaa rahoitusosuutta koskevat määrärahat.

4.  Hallintoneuvosto vahvistaa pankkiviranomaisen talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa tätä vastaavasti.

5.  Johtokunta ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle viipymättä aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, ja ilmoittaa erityisesti aikomuksestaan toteuttaa kiinteistöihin liittyviä hankkeita, kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta.

5 a. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy hankkeet, erityisesti kiinteistöihin liittyvät hankkeet, kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta, irtisanomislausekkeet mukaan luettuina, joilla saattaa olla huomattava taloudellinen tai pitkäaikainen vaikutus pankkiviranomaisen talousarvion rahoittamiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 88 artiklan soveltamista.

64 artikla

Talousarvion toteutus ja valvonta

1.  Toimitusjohtaja toimii tulojen ja menojen hyväksyjänä ja toteuttaa pankkiviranomaisen vuotuisen talousarvion.

2.  Pankkiviranomaisen tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 1 päivänä. Jäljempänä oleva 70 artikla ei estä pankkiviranomaista toimittamasta Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle sen pyytämiä tietoja, jotka kuuluvat sen toimivaltaan.

3.  Pankkiviranomaisen tilinpitäjä toimittaa komission tilinpitäjälle viimeistään seuraavan vuoden 1 päivänä maaliskuuta vaaditut kirjanpitotiedot konsolidointia varten sillä tavalla ja siinä muodossa kuin komission tilinpitäjä on edellyttänyt.

4.  Pankkiviranomaisen tilinpitäjä toimittaa selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta myös hallintoneuvoston jäsenille, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivänä.

5.  Saatuaan pankkiviranomaisen alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut varainhoitoasetuksen 246 artiklan mukaisesti, pankkiviranomaisen tilinpitäjä vahvistaa pankkiviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen. Toimitusjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen hallintoneuvostolle, joka antaa siitä lausunnon.

6.  Pankkiviranomaisen tilinpitäjä toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon viimeistään seuraavan vuoden 1 päivänä heinäkuuta komission tilinpitäjälle, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

Lisäksi pankkiviranomaisen tilinpitäjä lähettää komission tilinpitäjälle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta komission tilinpitäjän vahvistamaan määrämuotoon laaditun raportointipaketin konsolidointia varten.

7.  Lopullinen tilinpäätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään seuraavan vuoden 15 päivänä marraskuuta.

8.  Toimitusjohtaja toimittaa 30 päivään syyskuuta mennessä tilintarkastustuomioistuimelle vastineensa sen huomautuksiin. Hän toimittaa jäljennöksen vastineesta myös johtokunnalle ja komissiolle.

9.  Toimitusjohtaja toimittaa varainhoitoasetuksen 165 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki tiedot, joita tarvitaan kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteettomaksi toteuttamiseksi.

10.  Ennen vuoden N + 2 toukokuun 15 päivää Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta pankkiviranomaiselle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.

10 a. Pankkiviranomainen toimittaa perustellun lausunnon Euroopan parlamentin kannasta ja muista Euroopan parlamentin vastuuvapausmenettelyn aikana mahdollisesti tekemistä huomautuksista.

65 artikla

Varainhoitoa koskevat säännöt

Johtokunta hyväksyy pankkiviranomaiseen sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt komissiota kuultuaan. Säännöt saavat poiketa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta komission delegoidusta asetuksesta (EU) N:o 1271/2013(17) ainoastaan, jos se on välttämätöntä pankkiviranomaisen toiminnasta johtuvien erityisvaatimusten vuoksi ja komissio antaa tähän suostumuksen etukäteen.”;

"

54)  Korvataan 66 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi pankkiviranomaiseen sovelletaan rajoituksetta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 883/2013(18).”;

"

55)  Muutetaan 68 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

”1. Pankkiviranomaisen henkilöstöön, myös johtokunnan kokoaikaisiin jäseniin ja puheenjohtajaan, sovelletaan henkilöstösääntöjä, muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja ja unionin toimielinten näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.

2.  Johtokunta hyväksyy yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat soveltamissäännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan säännösten mukaisesti.”;

"

b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Johtokunta antaa säännökset, joilla mahdollistetaan kansallisten asiantuntijoiden määräaikainen siirto jäsenvaltioista pankkiviranomaisen palvelukseen.”;

"

56)  Muutetaan 70 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Hallintoneuvoston jäsenten ja kaikkien pankkiviranomaisen henkilöstöön kuuluvien, mukaan lukien jäsenvaltioiden pankkiviranomaisen palvelukseen määräaikaisesti siirtämät virkamiehet, sekä kaikkien muiden pankkiviranomaisen tehtäviä suorittavien sopimussuhteisten henkilöiden on noudatettava salassapitovelvollisuutta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklan ja unionin oikeuden asiaa koskevien säännösten mukaisesti vielä tehtäviensä päättymisen jälkeenkin.”;

"

b)  korvataan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

”Edellä olevan 1 kohdan ja tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen velvoite ei ▌estä pankkiviranomaista ja toimivaltaisia viranomaisia käyttämästä näitä tietoja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten täytäntöönpanon valvonnassa eikä varsinkaan päätösten tekemistä koskevissa oikeudellisissa menettelyissä.”;

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

”2 a. Johtokunta ja hallintoneuvosto huolehtivat siitä, että henkilöiden, jotka tarjoavat pankkiviranomaisen tehtäviin liittyviä palveluja joko suoraan tai välillisesti, pysyvästi tai satunnaisesti, mukaan lukien johtokunnan ja hallintoneuvoston hyväksymät tai toimivaltaisten viranomaisten tätä tarkoitusta varten nimittämät virkamiehet ja muut henkilöt, on noudatettava samanlaista salassapitovelvollisuutta kuin edellisissä kohdissa säädetään.

Sama salassapitovelvollisuus koskee myös tarkkailijoita, jotka osallistuvat johtokunnan ja hallintoneuvoston kokouksiin sekä pankkiviranomaisen toimintaan.”;

"

d)  korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:"

”3. Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät estä pankkiviranomaista vaihtamasta tietoja toimivaltaisten viranomaisten kanssa tämän asetuksen ja finanssilaitoksiin sovellettavan muun unionin oikeuden mukaisesti.

Näitä tietoja koskee 1 ja 2 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus. Pankkiviranomainen hyväksyy työjärjestyksessään 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen salassapitovelvollisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa koskevat käytännön järjestelyt.

4.  Pankkiviranomainen soveltaa komission päätöstä (EU, Euratom) 2015/444.”;

"

57)  Korvataan 71 artiklan ainoa kohta seuraavasti:"

”Tämän asetuksen soveltaminen ei rajoita jäsenvaltioilla asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita eikä asetuksen (EU) 2018/1725 (EU:n toimielimiä ja muita elimiä koskeva tietosuoja-asetus) mukaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joita pankkiviranomaisella on tehtäviään suorittaessaan.”;

"

58)  Korvataan 72 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Johtokunta hyväksyy asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat käytännön järjestelyt.”;

"

59)  Korvataan 73 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Johtokunta päättää pankkiviranomaisen sisäisistä kielijärjestelyistä.”;

"

60)  Korvataan 74 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:"

”Sijaintijäsenvaltion pankkiviranomaiselle tarjoamia tiloja ja palveluja koskevat järjestelyt sekä pankkiviranomaisen henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä sijaintijäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan pankkiviranomaisen ja sijaintijäsenvaltion välisessä toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, joka tehdään sen jälkeen, kun johtokunta on sen hyväksynyt.”;

"

61)  Korvataan 76 artikla seuraavasti:"

”76 artikla

Suhde Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komiteaan

Pankkiviranomaista pidetään Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean oikeudellisena seuraajana. Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean kaikki varat ja vastuut sekä kaikki vireillä olevat toimet siirtyvät viimeistään pankkiviranomaisen perustamispäivänä ilman eri toimenpiteitä pankkiviranomaiselle. Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean on laadittava lopullinen tilinpäätös varallisuudestaan ja vastuistaan tuona siirtopäivänä. Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitea ja komissio tarkastavat ja hyväksyvät tämän tilinpäätöksen.”;

"

62)   Muutetaan 81 artikla seuraavasti:

a)   muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)   korvataan johdantokappale seuraavasti:"

”1. Komissio julkaisee viimeistään ... [24 kuukautta tämän muutosasetuksen voimaantulosta] ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein yleiskertomuksen pankkiviranomaisen toiminnan ja tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen tuloksena saaduista kokemuksista. Kertomuksessa arvioidaan muun muassa seuraavaa:”;

"

ii)  korvataan a alakohdan johdantolause ja i alakohta seuraavasti:"

”a) toimivaltaisten viranomaisten valvontakäytännöissä saavutettu tehokkuus ja lähentyminen:

   i) toimivaltaisten viranomaisten ▐ riippumattomuus ja yritysten hyvää hallintotapaa vastaavissa standardeissa saavutettu lähentyminen;”;

"

iii)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

”fa) yhteiskomitean toimivuus;

   fb) tämän asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuja varovaisuusperiaatteen mukaisen konsolidoinnin esteitä ja siihen kohdistuvia vaikutuksia;”;

"

b)  lisätään kohdat seuraavasti:"

”2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yleiskertomuksen osana komissio tekee kaikkia asianomaisia viranomaisia ja sidosryhmiä kuultuaan kattavan arvioinnin tämän asetuksen 9 c artiklan soveltamisesta.

2 c.   Komissio tekee kaikkia asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia ja sidosryhmiä kuultuaan kattavan arvioinnin pankkiviranomaiselle tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdan, 4 artiklan 1 kohdan, 8 artiklan 1 kohdan l alakohdan, 9 a artiklan, 9 b artiklan, 17 artiklan ja 19 artiklan mukaisesti annettujen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen ja torjumiseen liittyvien erityistehtävien täytäntöönpanosta, tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Komissio analysoi arvioinnissaan näiden tehtävien ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle annettujen tehtävien välistä vuorovaikutusta sekä pankkiviranomaisen valtuuksien oikeudellista käytettävyyttä siltä osin kuin ne antavat pankkiviranomaiselle mahdollisuuden toteuttaa toimia sellaisen kansallisen lainsäädännön pohjalta, jolla direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä tai jossa käytetään vaihtoehtoja. Lisäksi komissio tutkii kattavan kustannus-hyötyanalyysin perusteella ja johdonmukaisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistamista koskevan tavoitteen mukaisesti perusteellisesti mahdollisuutta antaa olemassa olevalle tai uudelle EU:n laajuiselle virastolle erityistehtäviä, jotka koskevat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja torjuntaa.”

"

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1094/2010 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 1094/2010 seuraavasti:

1)  Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:"

”2. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimii tällä asetuksella annettujen valtuuksien puitteissa sekä direktiivin 2009/138/EY, lukuun ottamatta sen IV osastoa, ja direktiivien 2002/92/EY, 2003/41/EY ja 2002/87/EY soveltamisalalla ja, siltä osin kuin näitä säädöksiä sovelletaan vakuutusyrityksiin ja jälleenvakuutusyrityksiin, lisäeläkkeitä tarjoaviin laitoksiin ja vakuutusedustajiin, direktiivin 2002/65/EY soveltamisalalla, mukaan luettuina kaikki näihin säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset ja päätökset sekä mahdolliset muut oikeudellisesti sitovat unionin säännökset, joissa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle annetaan tehtäviä.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen osallistuu asetuksella (EU) N:o 1093/2010 perustetun Euroopan pankkiviranomaisen työhön, joka liittyy sen estämiseen, että rahoitusjärjestelmää käytetään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, direktiivin (EU) 2015/849 ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 mukaisesti. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen päättää suostumuksestaan asetuksen (EU) N:o 1093/2010 9 a artiklan 8 kohdan mukaisesti.

3.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimii myös vakuutusyritysten, jälleenvakuutusyritysten, finanssiryhmittymien, lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten ja vakuutusedustajien toimialoilla niiden kysymysten osalta, joita 2 kohdassa tarkoitetut säädökset eivät suoraan koske, mukaan luettuina yritysten hyvää hallintotapaa, tilintarkastusta ja tilinpäätösraportointia koskevat kysymykset, ja ottaa huomioon kestävät liiketoimintamallit sekä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät edellyttäen, että vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tällaiset toimet ovat tarpeen mainittujen säädösten tehokkaan ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.”;

"

b)  muutetaan 6 kohta seuraavasti:

i)  korvataan ensimmäisen kohdan johdantolause seuraavasti:"

”6. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tavoitteena on suojella yleistä etua edistämällä finanssijärjestelmän lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vakautta sekä tehokkuutta unionin talouden ja sen kansalaisten ja yritysten kannalta. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tehtävänä on toimivaltuuksiensa mukaisesti omalta osaltaan:”;

"

ii)  korvataan ensimmäisen alakohdan e ja f alakohta seuraavasti: "

”e) varmistaa, että vakuutus-, jälleenvakuutus- ja lisäeläkealaan liittyvää riskinottoa säännellään ja valvotaan asianmukaisesti;▐

   f) parantaa asiakkaiden ja kuluttajien suojaa;”;

"

iii)  lisätään ensimmäiseen alakohtaan alakohta seuraavasti:"

fa) tehostaa valvontakäytäntöjen lähentämistä sisämarkkinoilla.”;

"

iv)  korvataan toinen alakohta seuraavasti:"

”Tätä varten vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen edistää 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten johdonmukaisen, tehokkaan ja tosiasiallisen soveltamisen varmistamista, edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa lausuntoja 16 a artiklan mukaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle ▌.”;

"

v)  korvataan neljäs alakohta seuraavasti:"

”Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimii tehtäviään hoitaessaan riippumattomasti, puolueettomasti, syrjimättömästi ja avoimesti ja koko unionin edun mukaisesti sekä noudattaa tarpeen mukaan suhteellisuusperiaatetta. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on vastuuvelvollinen, ja se toimii lahjomattomasti sekä varmistaa, että kaikkia sidosryhmiä kohdellaan yhdenvertaisesti.”;

"

vi)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

”Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toiminnan ja toimenpiteiden, erityisesti ohjeiden, suositusten, lausuntojen, kysymyksiä ja vastauksia -asiakirjojen, sääntelystandardien luonnosten ja täytäntöönpanostandardien luonnosten, sisällössä ja muodossa on kaikilta osin noudatettava tämän asetuksen ja 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten sovellettavia säännöksiä. Sikäli kuin se on kyseisten säännösten nojalla sallittua ja asianmukaista, tällaisissa toimissa on suhteellisuusperiaatteen mukaisesti otettava asianmukaisesti huomioon vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimien kohteena olevan laitoksen, yrityksen tai muun tahon liiketoimintaan tai finanssitoimintaan olennaisesti liittyvien riskien luonne, laajuus ja monimutkaisuus.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen perustaa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiseen kiinteästi kuuluvan komitean, joka antaa sille neuvoja siitä, miten toimenpiteissä olisi sovellettavia sääntöjä kaikilta osin noudattaen otettava huomioon alalla vallitsevat erot, jotka liittyvät riskien luonteeseen, laajuuteen ja monitahoisuuteen, liiketoimintamalleihin ja -käytäntöihin sekä finanssilaitosten ja -markkinoiden kokoon, siltä osin kuin tällaiset tekijät ovat kyseisten sääntöjen nojalla merkityksellisiä.”;

"

2)   Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmää (EFVJ). EFVJ:n päätavoitteena on varmistaa, että finanssialaan sovellettavat säännöt pannaan asianmukaisesti täytäntöön, jotta säilytetään finanssivakaus, ja varmistaa luottamus finanssijärjestelmään yleensä sekä tehokas ja riittävä suoja finanssipalvelujen asiakkaille.”;

"

b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti EFVJ:n osapuolet tekevät luottamukseen ja täysimääräiseen keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä erityisesti varmistaakseen tarkoituksenmukaisten ja luotettavien tietojen välittymisen niiden kesken ja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.”;

"

c)  lisätään 5 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”Tässä asetuksessa olevat viittaukset valvontaan kattavat kaikkien toimivaltaisten viranomaisten kaikki asiaankuuluvat toimet, jotka niiden on suoritettava 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten nojalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallista toimivaltaa.”;

"

3)  Korvataan 3 artikla seuraavasti:"

”3 artikla

Viranomaisten vastuu

1.   Edellä 2 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetut viranomaiset vastaavat toiminnastaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan mukaisesti vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tekee kaikin tavoin yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa suoritettaessa tutkimuksia mainitun artiklan nojalla.

3.  Hallintoneuvosto hyväksyy vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimintaa, puheenjohtajan tehtävät mukaan lukien, koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa sen kunakin vuonna viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Kertomus julkistetaan.

4.  Puheenjohtajan on osallistuttava Euroopan parlamentin kuulemistilaisuuteen, joka koskee vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toiminnan tuloksia, jos Euroopan parlamentti tätä pyytää. Kuuleminen järjestetään vähintään kerran vuodessa. Puheenjohtajan on aina pyydettäessä annettava lausunto Euroopan parlamentille ja vastattava sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

5.  Puheenjohtajan on annettava kertomus vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toiminnasta Euroopan parlamentille pyydettäessä ja vähintään 15 päivää ennen 4 kohdassa tarkoitetun lausunnon antamista.

6.  Kertomukseen on 11–18 artiklassa sekä 20 ja 33 artiklassa tarkoitettujen tietojen lisäksi sisällytettävä myös kaikki Euroopan parlamentin tapauskohtaisesti pyytämät asiaankuuluvat tiedot.

7.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen vastaa Euroopan parlamentin tai neuvoston sille esittämiin kysymyksiin suullisesti tai kirjallisesti viiden viikon kuluessa kysymyksen vastaanottamisesta.

8.  Puheenjohtaja voi käydä pyynnöstä luottamuksellisia suullisia keskusteluja suljettujen ovien takana Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja koordinaattoreiden kanssa. Kaikkien osallistujien on noudatettava salassapitovelvollisuutta.

10.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ilmoittaa pyynnöstä Euroopan parlamentille osallistumisestaan unionin etujen yhtenäiseen, yhteiseen, johdonmukaiseen ja vaikuttavaan edustamiseen kansainvälisillä foorumeilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta salassapitovelvollisuuksia, joita osallistumisesta tällaisiin kansainvälisiin foorumeihin seuraa.”;

"

4)   korvataan 4 artiklan 2 kohdan ii alakohta seuraavasti:"

”ii) direktiivin 2002/65/EY osalta viranomaisia, joilla on toimivalta varmistaa, että finanssilaitokset noudattavat niille kyseisessä direktiivissä asetettuja vaatimuksia▐;”;

"

5)  Korvataan 7 artikla seuraavasti:"

”1. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen kotipaikka on Frankfurt am Main.

1 a. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen kotipaikan sijainti ei vaikuta tapaan, jolla vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen hoitaa tehtävänsä ja käyttää toimivaltaansa, eikä sen hallintorakenteen järjestämiseen, sen pääasiallisen organisaation toimintaan tai sen toimintojen pääasialliseen rahoittamiseen, mutta tapauskohtaisesti mahdollistetaan se, että vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisella on unionin virastojen kanssa yhteiset hallinnolliset tukipalvelut ja toimitilapalvelut, jotka eivät liity vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ydintoimintoihin.”;

"

6)  Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  korvataan a alakohta seuraavasti:"

”a) se auttaa luomaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten perusteella yhteisiä, laadukkaita sääntely- ja valvontastandardeja ja -käytäntöjä erityisesti ▌laatimalla ▌teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksia, ohjeita, suosituksia ja muita toimenpiteitä, mukaan lukien lausuntoja;”;

"

ii)  lisätään kohta seuraavasti: "

”aa) se laatii ja pitää ajan tasalla unionin finanssilaitosten valvontaa koskevan unionin valvontakäsikirjan, jossa esitetään parhaat valvontakäytännöt ja korkealaatuiset valvontamenetelmät ja -prosessit ja otetaan huomioon muun muassa muuttuvat liiketoimintakäytännöt ja -mallit sekä finanssilaitosten ja -markkinoiden koko;”;

"

iii)  korvataan b alakohta seuraavasti:"

”b) se myötävaikuttaa oikeudellisesti sitovien unionin säädösten yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten yhdenmukaisen, tehokkaan ja tosiasiallisen soveltamisen, estämällä toimijalle suotuisimman sääntelyn hyväksikäytön, edistämällä ja seuraamalla valvonnan riippumattomuutta, sovittelemalla ja ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä, varmistamalla finanssilaitosten tehokkaan ja yhdenmukaisen valvonnan sekä huolehtimalla valvontakollegioiden yhdenmukaisesta toiminnasta ja toteuttamalla toimia muun muassa kriisitilanteissa;”;

"

iv)  korvataan e–h alakohta seuraavasti:"

”e) se järjestää ja suorittaa toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointia ja samassa yhteydessä antaa ohjeita ja suosituksia ja määrittää parhaita käytäntöjä valvontatulosten johdonmukaisuuden parantamiseksi;

   f) se seuraa ja arvioi markkinakehitystä omalla vastuualueellaan, myös silloin kun tähän on aihetta erityisesti kotitalouksille ja pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattujen vakuutusten, jälleenvakuutusten ja lisäeläkkeiden sekä innovatiivisten finanssipalvelujen kehityssuuntauksissa, ottaen asianmukaisesti huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät kehityssuuntaukset;
   g) se laatii ▌markkina-analyyseja tietojen saamiseksi vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tehtävien hoitamista varten;
   h) se edistää tarvittaessa vakuutuksenottajien, eläkejärjestelmien jäsenten ja edunsaajien, kuluttajien ja sijoittajien suojaa, erityisesti rajatylittävissä tilanteissa esiintyvien puutteiden osalta ja asiaan liittyvät riskit huomioon ottaen;”;

"

v)  lisätään i alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:"

”ia) se edistää finanssitietoja koskevan unionin yhteisen strategian laatimista;”;

"

vi)  lisätään k alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:"

”ka) se julkaisee verkkosivustollaan kaikki 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviin säädöksiin liittyvät tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit, ohjeet, suositukset sekä kysymykset ja vastaukset ja päivittää niitä säännöllisesti, mukaan lukien katsaukset, jotka koskevat meneillään olevien toimien tilannetta, ja teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnosten hyväksymisen suunniteltu aikataulu. ”;

"

vii)  kumotaan l alakohta;

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

”1 a. Hoitaessaan tehtäviään tämän asetuksen mukaisesti vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ▌

   a) käyttää täysimääräisesti sille annettuja valtuuksia;
   b) ottaa täysimääräisesti huomioon finanssilaitosten eri tyypit, liiketoimintamallit ja koon, finanssilaitosten turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamista koskevan ensiarvoisen tärkeän tavoitteen asianmukaisesti huomioon ottaen;
   c) ottaa huomioon teknologiset innovaatiot, innovatiiviset ja kestävät liiketoimintamallit, kuten osuuskunnat ja keskinäiset yhtiöt, sekä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat.”;

"

c)  muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)  lisätään kohta seuraavasti:"

”ca) antaa suosituksia 29 a ▌artiklassa säädetyin tavoin;”;

"

ii)  lisätään kohta seuraavasti:"

”da) antaa varoituksia 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;”;

"

iii)  korvataan g alakohta seuraavasti:"

”g) antaa lausuntoja Euroopan parlamentille, neuvostolle tai komissiolle 16 a artiklassa säädetyin tavoin;

"

iv)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

”ga) antaa vastauksia kysymyksiin 16 b artiklassa säädetyin tavoin;

   gb) toteuttaa toimia 9 a artiklan mukaisesti;”;

"

d)  lisätään kohta seuraavasti:"

”3. Hoitaessaan 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä ja käyttäessään 2 kohdassa tarkoitettuja valtuuksia vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimii lainsäädäntökehyksen perusteella ja sen rajoissa ja ottaa asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaatteen, aina kun tarpeen, sekä paremman sääntelyn periaatteen, mukaan lukien tämän asetuksen mukaisesti toteutettujen kustannus-hyötyanalyysien tulokset.

Jäljempänä 10, 15, 16 ja 16 a artiklassa tarkoitetut avoimet julkiset kuulemiset järjestetään mahdollisimman laajoina, jotta voidaan varmistaa, että ne kattavat kaikki asianomaiset osapuolet ja että sidosryhmillä on kohtuullisesti aikaa reagoida. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen julkaisee sidosryhmiltä saadusta palautteesta yhteenvedon ja katsauksen siihen, kuinka kerättyjä tietoja ja näkemyksiä on hyödynnetty teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksissa.”;

"

7)   Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  korvataan a alakohta seuraavasti:"

”a) kerää ja analysoi tietoja kulutuksen muutoksista, kuten vähittäisrahoituspalvelujen ja -tuotteiden kustannusten ja maksujen kehityksestä jäsenvaltioissa, ja raportoi niistä;”;

"

ii)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

”aa) laatii perusteellisia temaattisia arviointeja markkinakäyttäytymisestä luodakseen yhteisen käsityksen markkinakäytännöistä, jotta voidaan havaita mahdolliset ongelmat ja analysoida niiden vaikutusta;

   ab) kehittää vähittäistoiminnan riski-indikaattorit, joiden avulla voidaan havaita oikea-aikaisesti seikat, joista saattaa aiheutua haittaa kuluttajille ja sijoittajille;”;

"

iii)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

”da) edistää tasapuolisia toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla, joilla kuluttajilla ja muilla finanssipalvelujen käyttäjillä on tasapuoliset mahdollisuudet käyttää finanssipalveluja ja -tuotteita,

   dc) koordinoi toimivaltaisten viranomaisten haamuasiointitoimia, jos sellaisia sovelletaan”;

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen valvoo uusia ja nykyisiä finanssialan toimia ja voi antaa ohjeita ja suosituksia markkinoiden turvallisuuden ja vakauden sekä sääntely- ja valvontakäytäntöjen lähentymisen ja tehokkuuden edistämiseksi”;

"

c)  korvataan 4 ja 5 kohta seuraavasti:"

”4. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen perustaa organisaatioonsa kiinteästi kuuluvan kuluttajansuoja- ja finanssi-innovaatiokomitean, jossa saatetaan yhteen kaikki asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset sekä kuluttajansuojasta vastaavat viranomaiset, jotta voidaan parantaa kuluttajansuojaa ja toimia koordinoidusti uuden tai innovatiivisen finanssialan toiminnan sääntelyssä ja valvonnassa sekä antaa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle neuvoja, joita se voi esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tekee tiiviisti yhteistyötä Euroopan tietosuojaneuvoston kanssa päällekkäisyyksien, epäjohdonmukaisuuksien ja oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi tietosuojan alalla. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi kutsua komiteaan tarkkailijoiksi myös kansallisia tietosuojaviranomaisia.

5.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi asettaa väliaikaisen kiellon tai rajoituksen sellaisten tiettyjen finanssialan tuotteiden, välineiden tai toimien markkinoinnille, jakelulle tai myynnille, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää taloudellista vahinkoa asiakkaille tai vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko finanssijärjestelmän taikka sen osan vakauden unionissa, 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä määritellyissä tapauksissa ja niissä säädetyin edellytyksin tai tarvittaessa kriisitilanteessa 18 artiklan mukaisesti ja siinä säädetyin edellytyksin.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tarkistaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua päätöstään sopivin väliajoin ja vähintään joka kuudes kuukausi. Kun kielto on uusittu vähintään kaksi kertaa peräkkäin ja on tehty kunnollinen analyysi kuluttajaan kohdistuvan vaikutuksen arvioimiseksi, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi päättää uusia kiellon vuodeksi.

Jäsenvaltio voi pyytää vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista harkitsemaan päätöstään uudelleen. Siinä tapauksessa vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen päättää 44 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti, pitääkö se päätöksensä voimassa.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi myös arvioida tarpeen asettaa kielto tai rajoitus tietyntyyppisille finanssialan toimille tai käytännöille ja tällaisen tarpeen käydessä ilmi ilmoittaa siitä komissiolle ja toimivaltaisille viranomaisille, jotta voidaan helpottaa tällaisen kiellon tai rajoituksen asettamista.”;

"

8)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”9 a artikla

Toimista pidättymistä koskevat kirjeet

1.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toteuttaa 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos se katsoo, että jonkin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädöksen tai kyseisiin säädöksiin perustuvien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten soveltaminen saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia jostakin seuraavasta syystä:

   a) vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen katsoo, että tällaiseen säädökseen sisältyvät säännökset voivat olla suoraan ristiriidassa toisen asiaan liittyvän säädöksen kanssa,
   b) säädös on jokin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista säädöksistä, ja kyseistä säädöstä täydentävien tai täsmentävien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten puuttuminen aiheuttaisi perusteltuja epäilyjä säädöksen tai sen asianmukaisen soveltamisen oikeudellisista seurauksista,
   c) 16 artiklassa tarkoitettujen ohjeiden ja suositusten puuttuminen aiheuttaisi käytännön vaikeuksia kyseisen säädöksen soveltamisessa.

2.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen osoittaa 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle kirjeitse yksityiskohtaisen selvityksen ongelmista, joita se katsoo olevan.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen antaa 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa komissiolle lausunnon toimista, joita se pitää tarpeellisina toteuttaa uuden lainsäädännön tai uusien delegoitujen tai täytäntöönpanosäädösten muodossa, ja kiireellisyydestä, joka asialla vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen mielestä on. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen julkistaa lausuntonsa.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen arvioi 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa mahdollisimman pian, onko tarpeen antaa asiaa koskevia ohjeita tai suosituksia 16 artiklan nojalla.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimii nopeasti, erityisesti ehkäistäkseen osaltaan 1 kohdassa tarkoitettuja ongelmia, aina kun se on mahdollista.

3.  Jos se on tarpeen 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen 2 kohdassa tarkoitettuja toimia seuraavien uusien toimenpiteiden hyväksymistä ja soveltamista, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen antaa lausuntoja 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten yksittäisistä säännöksistä, jotta voidaan edistää yhdenmukaisia, tehokkaita ja vaikuttavia valvonta- ja täytäntöönpanokäytäntöjä sekä unionin lainsäädännön yhteistä, yhtenäistä ja johdonmukaista soveltamista.

4.  Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen erityisesti toimivaltaisilta viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella katsoo, että 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut säädökset tai niihin perustuvat delegoidut säädökset tai täytäntöönpanosäädökset aiheuttavat merkittäviä poikkeuksellisia ongelmia, jotka koskevat

   markkinoiden luottamusta,
   asiakkaiden tai sijoittajien suojaa,
   finanssi- tai hyödykemarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja eheyttä tai
   koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakautta unionissa,

se osoittaa toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle välittömästi kirjeitse yksityiskohtaisen selvityksen ongelmista, joita se katsoo olevan. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi antaa komissiolle lausunnon toimista, joita se pitää tarpeellisina toteuttaa uuden lainsäädännön tai uusien delegoitujen tai täytäntöönpanosäädösten muodossa, ja kiireellisyydestä, joka asialla vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen mielestä on. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen julkistaa lausuntonsa.”;

"

9)  Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”1. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto siirtävät komissiolle vallan hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä, jotta voidaan varmistaa johdonmukainen harmonisointi 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä erityisesti määritellyillä aloilla, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi laatia luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen antaa teknisten sääntelystandardiensa luonnokset komission hyväksyttäviksi. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset samanaikaisesti tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”;

"

ii)   korvataan kolmas alakohta seuraavasti:"

Ennen kuin vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle, se järjestää niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä, jolleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole erityisen suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen pyytää lisäksi 37 artiklassa tarkoitetuilta asiaankuuluvilta osallisryhmiltä neuvoja.”;

"

iii)  poistetaan neljäs alakohta;

iv)  korvataan viides ja kuudes alakohta seuraavasti:"

”Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa teknisen sääntelystandardin luonnoksen vastaanottamisesta, hyväksyykö se sen. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyvissä ajoin, jos hyväksymispäätöstä ei voida tehdä kolmen kuukauden kuluessa. Se voi hyväksyä teknisten sääntelystandardien luonnokset vain osittain tai muutettuina, jos unionin etu sitä vaatii.

Jos komissio ei aio hyväksyä teknisen sääntelystandardin luonnosta tai aikoo hyväksyä sen osittain tai muutettuna, se lähettää teknisen sääntelystandardin luonnoksen takaisin vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle ja ilmoittaa, miksi se ei hyväksy sitä tai, jos on kyse muutoksista, selvittää muutostensa syyt ja lähettää kirjeestään jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi kuuden viikon kuluessa muuttaa teknisen sääntelystandardin luonnosta komission ehdottamien muutosten pohjalta ja toimittaa sen uudelleen komissiolle virallisen lausunnon muodossa. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen lähettää virallisesta lausunnostaan jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”;

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ei ole toimittanut teknisen sääntelystandardin luonnosta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä asetetussa määräajassa, komissio voi pyytää tällaista luonnosta uuden määräajan puitteissa. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle hyvissä ajoin, jos se ei noudata määräaikaa.”;

"

c)  korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

Komissio järjestää teknisten sääntelystandardien luonnoksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä, jolleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Komissio pyytää lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta asiaankuuluvalta osallisryhmältä neuvoja.

"

d)  korvataan 4 kohta seuraavasti: "

”4. Tekniset sääntelystandardit hyväksytään asetuksilla tai päätöksillä. Niiden nimessä on oltava sanat ”tekninen sääntelystandardi”. Ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne tulevat voimaan niissä mainittuina ajankohtina.”;

"

10)  Kumotaan 13 artiklan 1 kohdan toinen alakohta.

11)  Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

”1. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto siirtävät komissiolle täytäntöönpanovallan hyväksyä teknisiä täytäntöönpanostandardeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä erityisesti määritellyillä aloilla, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi laatia luonnoksia teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi. Teknisten täytäntöönpanostandardien on oltava teknisiä, niihin ei saa sisältyä strategisia päätöksiä tai toimintavalintoja, ja niiden sisällössä on määritettävä näiden säädösten soveltamisen edellytykset. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen antaa teknisten täytäntöönpanostandardiensa luonnokset komission hyväksyttäviksi. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimittaa tekniset täytäntöönpanostandardit samanaikaisesti tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Ennen kuin vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle, se järjestää niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä, jolleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole erityisen suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen pyytää lisäksi 37 artiklassa tarkoitetuilta asiaankuuluvilta osallisryhmiltä neuvoja.

Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen vastaanottamisesta, hyväksyykö se sen. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyvissä ajoin, jos hyväksymispäätöstä ei voida tehdä kolmen kuukauden kuluessa. Se voi hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen vain osittain tai muutettuna, jos unionin etu sitä vaatii.

Jos komissio ei aio hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta tai aikoo hyväksyä sen vain osittain tai muutettuna, se lähettää sen takaisin vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle ja ilmoittaa, miksi se ei aio hyväksyä sitä tai, jos on kyse muutoksista, selvittää muutostensa syyt, ja lähettää kirjeestään jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi kuuden viikon kuluessa muuttaa teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta komission ehdottamien muutosten pohjalta ja toimittaa sen uudelleen komissiolle virallisen lausunnon muodossa. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen lähettää virallisesta lausunnostaan jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Jollei vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ole viidennessä alakohdassa tarkoitetun kuuden viikon jakson päättyessä toimittanut muutettua teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta tai jos se on toimittanut teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen, jonka muutokset eivät ole komission ehdottamien muutosten mukaisia, komissio voi hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin tarpeellisiksi katsomine muutoksineen tai hylätä sen.

Komissio ei saa muuttaa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen valmisteleman teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen sisältöä sovittamatta toimiaan ennalta yhteen vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen kanssa tässä artiklassa säädetyllä tavalla.

2.  Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ei ole toimittanut teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä asetetussa määräajassa, komissio voi pyytää tällaista luonnosta uuden määräajan puitteissa. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle hyvissä ajoin, jos se ei noudata määräaikaa.”;

"

b)  korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

”Komissio järjestää teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä, jolleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Komissio pyytää lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta asiaankuuluvalta osallisryhmältä ▌neuvoja.”;

"

c)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Tekniset täytäntöönpanostandardit hyväksytään asetuksilla tai päätöksillä. Niiden nimessä on oltava sanat ”tekninen täytäntöönpanostandardi”. Ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne tulevat voimaan niissä mainittuina ajankohtina.”;

"

12)   Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen antaa kaikille toimivaltaisille viranomaisille tai kaikille finanssilaitoksille osoitettuja ohjeita ja yhdelle tai useammalle toimivaltaiselle viranomaiselle tai yhdelle tai useammalle finanssilaitokselle osoitettuja suosituksia ▌yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien valvontakäytäntöjen aikaansaamiseksi EFVJ:ssä sekä unionin oikeuden yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

Ohjeiden ja suositusten on oltava 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä tai tässä artiklassa annettujen valtuutuksien mukaisia.”;

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen järjestää tarvittaessa ohjeita ja suosituksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi ohjeiden ja suositusten antamiseen mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä. Näiden kuulemisten ja analyysien on oltava oikeassa suhteessa ohjeiden tai suositusten laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen. Lisäksi vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen pyytää tarvittaessa ▌neuvoja 37 artiklassa tarkoitetuilta vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmältä ja lisäeläkealan osallisryhmältä. Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ei järjestä avointa julkista kuulemista eikä pyydä neuvoja vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmältä ja lisäeläkealan osallisryhmältä, se esittää perustelut,”;

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

”2 c. Ohjeissa ja suosituksissa ei saa pelkästään viitata lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten osiin tai esittää niitä uudelleen. Ennen uuden ohjeen tai suosituksen antamista vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tarkastelee ensin käytössä olevia ohjeita ja suosituksia päällekkäisyyksien välttämiseksi.”;

"

d)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ilmoittaa 43 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle annetut ohjeet ja suositukset.”;

"

13)   Lisätään artiklat seuraavasti:"

”16 a artikla

Lausunnot

1.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle lausuntoja kaikista vastuualueeseensa kuuluvista kysymyksistä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö voi sisältää julkisen kuulemisen tai teknisen analyysin.

3.   Kun on kyse sulautumiin ja omistusosuuksien hankintaan liittyvästä toiminnan vakauden arvioinnista, joka kuuluu direktiivin 2009/138/EY soveltamisalaan ja joka mainitun direktiivin mukaan edellyttää kahden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välistä kuulemista, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi, jos jokin näistä toimivaltaisista viranomaisista sitä pyytää, antaa ja julkistaa lausunnon toiminnan vakauden arvioinnista, ei kuitenkaan direktiivin 2009/138/EY 59 artiklan 1 kohdan e alakohdassa mainittujen perustelujen osalta. Lausunto on annettava viipymättä ja joka tapauksessa ennen direktiivin 2009/138/EY mukaisen arviointiajan päättymistä.

4.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä antaa teknistä neuvontaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä määritetyillä aloilla.

16 b artikla

Kysymykset ja vastaukset

1.  Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, mukaan lukien toimivaltaiset viranomaiset ja EU:n toimielimet, voi esittää 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten ja niihin liittyvien delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten säännösten sekä kyseisten lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten nojalla hyväksyttyjen ohjeiden ja suositusten käytännön soveltamista tai täytäntöönpanoa varten vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle kysymyksiä millä tahansa unionin virallisella kielellä, rajoittamatta kuitenkaan 5 kohdan soveltamista.

Ennen kuin finanssilaitokset esittävät kysymyksen vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle, niiden on arvioitava, olisiko kysymys esitettävä ensin niiden toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ennen hyväksyttäviin kysymyksiin annettavien vastauksien julkaisemista vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi pyytää lisäselvennyksiä 1 kohdassa tarkoitettuihin luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön esittämiin kysymyksiin.

2.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen 1 kohdassa tarkoitettuihin kysymyksiin antamat vastaukset eivät ole sitovia. Vastaus on asetettava saataville ainakin sillä kielellä, jolla se on annettu.

3.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen luo verkkosivuillaan käytettävissä olevan verkkopohjaisen välineen ja ylläpitää sitä kysymysten esittämistä varten sekä julkaistakseen ajoissa kaikki kysymykset, kun ne vastaanotetaan, ja kaikki vastaukset kaikkiin 1 kohdan nojalla hyväksyttäviin kysymyksiin, paitsi jos tällainen julkaiseminen on ristiriidassa kyseisten henkilöiden oikeutettujen etujen kanssa tai vaarantaa mahdollisesti rahoitusjärjestelmän vakauden. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi hylätä kysymykset, joihin se ei aio vastata. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen julkaisee hylätyt kysymykset verkkosivuillaan kahden kuukauden ajaksi.

4.  Kolme äänivaltaista hallintoneuvoston jäsentä voi pyytää hallintoneuvostoa päättämään 44 artiklan mukaisesti, käsitelläänkö 1 kohdassa tarkoitettua hyväksyttävään kysymykseen liittyvää seikkaa 16 artiklan nojalla ohjeissa, pyydetäänkö 37 artiklassa tarkoitetulta osallisryhmältä lausuntoja tai neuvoa, tarkastellaanko kysymyksiä ja vastauksia uudelleen asianmukaisin väliajoin, järjestetäänkö avoimia julkisia kuulemisia tai analysoidaanko mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä. Tällaisten kuulemisten ja analyysien on oltava oikeassa suhteessa kyseisten kysymys- ja vastausluonnosten laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen tai suhteessa asian erityiseen kiireellisyyteen. Kun 37 artiklassa tarkoitettu osallisryhmä otetaan mukaan toimintaan, on taattava asianmukainen luottamuksellisuus.

5.  Kysymykset, jotka edellyttävät unionin lainsäädännön tulkintaa, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen välittää Euroopan komissiolle. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen julkaisee Euroopan komission antamat vastaukset.”;

"

14)   Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”2. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen vastaa pyyntöön hahmottelemalla, miten se aikoo edetä asiassa, ja tarvittaessa tutkii unionin oikeuden väitettyä rikkomista tai soveltamatta jättämistä yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen, Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, asiaankuuluvan osallisryhmän pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, myös luonnollisilta henkilöiltä tai oikeushenkilöiltä saatujen hyvin perusteltujen tietojen perusteella, ilmoitettuaan asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.”;

"

b)  lisätään 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

”Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi, ilmoitettuaan asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, osoittaa asianmukaisesti perustellun tietopyynnön suoraan muille toimivaltaisille viranomaisille, jos tiedon pyytäminen kyseiseltä toimivaltaiselta viranomaiselta on osoittautunut riittämättömäksi tai sen katsotaan olevan riittämätöntä niiden tietojen saamiseksi, joiden katsotaan olevan tarpeen unionin oikeuden väitetyn rikkomisen tai soveltamatta jättämisen tutkimiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 35 artiklassa säädettyjen valtuuksien soveltamista.

Tällaisen pyynnön vastaanottajan on toimitettava vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle selkeät, täsmälliset ja täydelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä.”;

"

c) lisätään kohta seuraavasti:"

”2 a. Jotta voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen toimista, jotka ovat tarpeen, jotta toimivaltainen viranomainen voi noudattaa unionin oikeutta, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tekee ennen 3 kohdassa tarkoitetun suosituksen antamista yhteistyötä asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa, jos se pitää tätä asianmukaisena unionin oikeuden rikkomisen ratkaisemiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen mukaisia valtuuksia.”;

"

d)   korvataan 6 kohta seuraavasti:"

”6. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata 4 kohdassa tarkoitettua virallista lausuntoa tuossa kohdassa mainitun määräajan kuluessa ja jos on tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi markkinoilla tai palauttamiseksi markkinoille taikka finanssijärjestelmän moitteettoman toiminnan ja eheyden varmistamiseksi saada viipymättä muutos siihen, että virallista lausuntoa ei noudateta, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa finanssilaitoksiin, tehdä finanssilaitoksille osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa sitä vaaditaan toteuttamaan toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.”;

"

15)   Lisätään artikla seuraavasti:"

17 a artikla

Ilmoittavien henkilöiden suojelu

1.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen luo raportointikanavat, joilla vastaanotetaan ja käsitellään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön antamia tietoja tosiasiallisesta tai mahdollisesta unionin oikeuden rikkomisesta, lain väärinkäytöstä tai soveltamatta jättämisestä.

2.  Näiden kanavien kautta ilmoittavia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä suojellaan vastatoimilta unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin [COM/2018/218/final] mukaisesti.

3.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen varmistaa, että kaikki tiedot voidaan antaa nimettöminä tai luottamuksellisesti ja turvallisesti. Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen katsoo, että annetut tiedot sisältävät todisteita tai selkeitä viitteitä olennaisesta rikkomisesta, se antaa palautetta ilmoittavalle henkilölle.”;

"

16)   Korvataan 18 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Neuvoston hyväksyttyä 2 kohdan mukaisen päätöksen ja poikkeustapauksissa, joissa toimivaltaisten viranomaisten yhteensovitettu toiminta on tarpeen sellaisten epäsuotuisten muutosten käsittelemiseksi, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden, koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauden unionissa tai asiakkaiden ja kuluttajien suojan, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti tällaisten muutosten käsittelemiseksi varmistamalla, että finanssilaitokset ja toimivaltaiset viranomaiset täyttävät tuossa lainsäädännössä asetetut vaatimukset.”;

"

17)   Muutetaan 19 artikla seuraavasti:

a)   korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa unionin säädöksissä määritellyissä tapauksissa ja rajoittamatta 17 artiklassa säädettyjen valtuuksien soveltamista vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi auttaa toimivaltaisia viranomaisia pääsemään sopimukseen 2–4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen joko

   a) yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen toimeen tai ehdotettuun toimeen liittyvästä menettelystä, toimen tai ehdotetun toimen sisällöstä tai toimien puuttumisesta;
   b) tapauksissa, joissa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä säädetään, että vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi auttaa omasta aloitteestaan, jos toimivaltaisten viranomaisten voidaan objektiivisten syiden perusteella todeta olevan erimielisiä.

Tapauksissa, joissa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä edellytetään toimivaltaisten viranomaisten yhteistä päätöstä ja joissa vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi kyseisten säädösten mukaisesti omasta aloitteestaan auttaa pääsemään sopimukseen 2–4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, kyseisten toimivaltaisten viranomaisten katsotaan olevan erimielisiä, jos ne eivät ole tehneet yhteistä päätöstä kyseisissä säädöksissä vahvistetuissa määräajoissa.”;

"

b)  lisätään kohdat seuraavasti:"

”1 a. Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on seuraavissa tapauksissa ilmoitettava viipymättä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle, että ne eivät ole päässeet sopimukseen:

   a) jos määräaika, jonka kuluessa toimivaltaisten viranomaisten on päästävä sopimukseen, on säädetty 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa unionin säädöksissä ja aikaisempi seuraavista vaihtoehdoista toteutuu:
   i) määräaika on umpeutunut; tai
   ii) vähintään kaksi kyseisistä toimivaltaisista viranomaisista katsoo, että objektiivisten syiden perusteella voidaan todeta erimielisyys;
   b) jos määräaikaa, jonka kuluessa toimivaltaisten viranomaisten on päästävä sopimukseen, ei ole säädetty 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa unionin säädöksissä ja aikaisempi seuraavista vaihtoehdoista toteutuu:
   i) vähintään kaksi kyseisistä toimivaltaisista viranomaisista katsoo, että objektiivisten syiden perusteella voidaan todeta erimielisyys; tai
   ii) on kulunut kaksi kuukautta siitä, kun toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut toiselta toimivaltaiselta viranomaiselta pyynnön toteuttaa tietty toimi edellä mainittujen unionin säädösten noudattamiseksi, eikä pyynnön vastanottanut viranomainen ole vielä tehnyt pyynnön noudattamisen edellyttämää päätöstä.

1 b.  Puheenjohtaja arvioi, onko vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimittava 1 kohdan mukaisesti. Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimii omasta aloitteestaan, se ilmoittaa asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille päätöksestään toimia.

Ennen kuin vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on tehnyt päätöksen 47 artiklan 3 a kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tapauksissa, joissa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä edellytetään yhteistä päätöstä, kaikkien yhteiseen päätökseen osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten on lykättävä omia päätöksiään. Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen päättää toimia, kaikkien yhteiseen päätökseen osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten on lykättävä omia päätöksiään, kunnes 2 ja 3 kohdassa säädetty menettely on päättynyt.”;

"

c)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”Jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen 2 kohdassa tarkoitetussa sovitteluvaiheessa, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi tehdä päätöksen, jossa niitä vaaditaan asian ratkaisemiseksi toteuttamaan tietty toimi tai pidättymään tietystä toimesta, jotta varmistetaan unionin oikeuden noudattaminen. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen päätös sitoo asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia. . Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi päätöksessään pyytää toimivaltaisia viranomaisia kumoamaan niiden tekemän päätöksen tai muuttamaan päätöstä taikka käyttämään valtuuksia, jotka niillä on asiaa koskevan unionin oikeuden nojalla.”;

"

d)  lisätään kohta seuraavasti:"

”3 a. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ilmoittaa asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille 2 ja 3 kohdassa säädettyjen menettelyjen päättymisestä sekä tapauksen mukaan 3 kohdan nojalla tekemästään päätöksestä.”;

"

e)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen päätöstä ja jättää siten varmistamatta, että finanssilaitos noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten nojalla suoraan sovellettavissa, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi tehdä finanssilaitokselle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa tätä vaaditaan toteuttamaan toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna jostain käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.”;

"

18)   Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen edistää ja seuraa valtuuksiensa rajoissa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyillä säädöksillä perustettujen valvontakollegioiden tehokasta, vaikuttavaa ja yhdenmukaista toimintaa ja unionin oikeuden johdonmukaista ja yhtenäistä soveltamista valvontakollegioissa. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen edistää yhteisiä valvontasuunnitelmia ja yhteisiä tarkastuksia, ja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen henkilöstöllä on oltava täydet oikeudet osallistua valvontakollegioihin ja näin ollen sen on voitava parhaiden valvontakäytäntöjen lähentämiseksi osallistua valvontakollegioiden toimintaan, myös kahden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen yhteisesti suorittamiin paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin.”;

"

b)  korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”2. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisella on päävastuu valvontakollegioiden johdonmukaisen ja yhdenmukaisen toiminnan varmistamisesta rajojen yli toimivien laitosten osalta unionissa, ja se ottaa huomioon 23 artiklassa tarkoitettujen finanssilaitosten aiheuttaman järjestelmäriskin ja kutsuu tarvittaessa kollegion koolle.”;

"

c)  korvataan 2 kohdan kolmannen alakohdan b alakohta seuraavasti:"

”b) käynnistää ja sovittaa yhteen unionin laajuisia stressitestejä 32 artiklan mukaisesti, jotta voidaan arvioida finanssilaitosten kykyä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, erityisesti 23 artiklassa tarkoitettua laitosten aiheuttamaa järjestelmäriskiä, sekä arvioida järjestelmäriskin mahdollista lisääntymistä stressitilanteissa varmistaen, että tällaisissa testeissä käytetään kansallisella tasolla yhdenmukaisia menetelmiä, ja tarvittaessa antaa toimivaltaiselle viranomaiselle suosituksen stressitestissä havaittujen puutteiden korjaamiseksi, mihin voi kuulua erityisten arviointien tekeminen. Se voi pyytää, että toimivaltainen viranomainen suorittaa paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, joihin se voi osallistua, jotta varmistetaan unionin laajuisen arvioinnin menetelmien, käytäntöjen ja tulosten vertailukelpoisuus ja luotettavuus;”;

"

d)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi laatia teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä annettujen valtuuksien mukaisesti ja 10–15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen varmistaakseen valvontakollegioiden käytännön toimintaa koskevien säännösten yhtenäisten soveltamisen edellytykset sekä antaa 16 artiklan nojalla hyväksyttyjä ohjeita ja suosituksia valvonnan ja valvontakollegioiden omaksumien parhaiden käytäntöjen lähentymisen edistämiseksi.”;

"

19)  Muutetaan 22 artikla seuraavasti:

a)  korvataan otsikko seuraavasti:"

”Yleiset säännökset järjestelmäriskeistä”;

"

b)  korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”2. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen laatii yhteistyössä EJRK:n kanssa ja 23 artiklan mukaisesti järjestelmään liittyvän merkityksen tunnistamista ja mittaamista koskevan yhteisen lähestymistavan, mukaan lukien tarvittaessa määrälliset ja laadulliset indikaattorit.”;

"

c)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen, Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan suorittaa tietyntyyppisen finanssilaitoksen tai tuotteen tai menettelytavan tutkinnan, jotta voidaan arvioida mahdollisia finanssijärjestelmän vakauteen tai asiakkaiden tai kuluttajien suojeluun kohdistuvia uhkia.

Hallintoneuvosto voi ensimmäisen alakohdan nojalla tehdyn tutkinnan seurauksena antaa kyseisille toimivaltaisille viranomaisille asianmukaisia toimintaa koskevia suosituksia.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi tätä varten käyttää sille tässä asetuksessa, myös 35 artiklassa, annettuja valtuuksia”;

"

20)   Korvataan 23 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen kehittää EJRK:aa kuullen järjestelmäriskin tunnistamista ja mittaamista koskevia arviointiperusteita sekä asianmukaisen stressitestijärjestelmän, johon kuuluu finanssimarkkinoiden toimijoiden aiheuttaman tai niille aiheutuvan järjestelmäriskin stressitilanteissa tapahtuvan mahdollisen lisääntymisen arviointi, mahdollinen ympäristöön liittyvä järjestelmäriski mukaan luettuna. Näihin finanssimarkkinoiden toimijoihin, jotka saattavat aiheuttaa järjestelmäriskin, sovelletaan tiukennettua valvontaa ja tarvittaessa 25 artiklassa tarkoitettuja elvytys- ja kriisinratkaisumenettelyjä.”;

"

21)   Muutetaan 29 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

”aa) se vahvistaa unionin strategiset valvonnan painopisteet 29 a artiklan mukaisesti;

   ab) se perustaa 45 c artiklan mukaisesti koordinointiryhmiä edistämään valvontakäytäntöjen lähentymistä ja määrittelemään parhaita käytäntöjä;”;

"

ii)  korvataan b alakohta seuraavasti:"

”b) se edistää tehokasta kahdenvälistä ja monenvälistä tietojen vaihtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä kaikista keskeisistä kysymyksistä, ▌ myös kyberturvallisuudesta ja -hyökkäyksistä, noudattaen sovellettavia luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevia säännöksiä, jotka on annettu asiaa koskevassa unionin oikeudessa;”;

"

iii)  korvataan e alakohta seuraavasti:"

”e) se laatii alakohtaisia ja monialaisia koulutusohjelmia, jotka koskevat muun muassa teknologista innovointia, erimuotoisia osuuskuntia ja keskinäisiä yhtiöitä, helpottaa henkilöstövaihtoa ja rohkaisee toimivaltaisia viranomaisia hyödyntämään paremmin väliaikaisia henkilöstösiirtoja ja muita välineitä;”;

"

iv)  lisätään alakohta seuraavasti:"

”ea) se ottaa käyttöön seurantajärjestelmän, jonka avulla arvioidaan olennaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä, ja ottaa siinä huomioon COP21-kokouksessa tehdyn Pariisin ilmastosopimuksen.”;

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi tarvittaessa kehittää uusia käytännön välineitä ja lähentämiskeinoja, joilla edistetään yhteisten lähestymistapojen ja käytäntöjen noudattamista valvonnassa.

Yhteisen valvontakulttuurin luomiseksi vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen laatii ja pitää ajan tasalla unionin finanssilaitosten valvontaa koskevan unionin valvontakäsikirjan ottaen asianmukaisesti huomioon finanssilaitosten riskien luonteen, laajuuden ja monitahoisuuden, liiketoimintakäytännöt ja -mallit sekä koon. Unionin valvontakäsikirjassa esitetään parhaat ▌käytännöt ja korkealaatuiset menetelmät ja prosessit.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen järjestää tarvittaessa keinoja ja välineitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen pyytää tarvittaessa lisäksi asiaankuuluvalta osallisryhmältä neuvoja.”;

"

22)   Lisätään artikla seuraavasti:"

”29 a artikla

Union Strategic Supervisory Painopisteet

Hallintoneuvostossa käydyn keskustelun jälkeen ja ottaen huomioon toimivaltaisten viranomaisten esittämät huomautukset, unionin toimielinten tekemän työn ja EJRK:n julkaisemat analyysit, varoitukset ja suositukset vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen määrittää vähintään joka kolmas vuosi ja viimeistään 31 päivänä maaliskuuta enintään kaksi unionin laajuisesti merkittävää painopistettä, joissa on otettava huomioon tuleva kehitys ja tulevat suuntaukset. Toimivaltaisten viranomaisten on otettava vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen esiin tuomat painopisteet huomioon työohjelmiaan laatiessaan ja ilmoitettava tästä. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen keskustelee asiaankuuluvasta toimivaltaisten viranomaisten seuraavan vuoden toiminnasta ja tekee johtopäätökset. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen keskustelee mahdollisista jatkotoimista, jotka voivat sisältää muun muassa ohjeita, toimivaltaisille viranomaisille osoitettuja suosituksia ja vertaisarviointeja kyseisellä alalla.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen määrittämät unionin laajuisesti merkittävät painopisteet eivät saa estää kansallisia toimivaltaisia viranomaisia soveltamasta kansallisia parhaita käytäntöjä ja toimimasta muiden kansallisten painopisteiden ja kehityssuuntausten mukaisesti, ja niissä on otettava huomioon kansalliset erityispiirteet.”;

"

23)   Korvataan 30 artikla seuraavasti:"

”30 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointi

1.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen suorittaa säännöllisesti toimivaltaisten viranomaisten joidenkin tai kaikkien toimien vertaisarviointeja, jotta valvontatuloksista saataisiin entistä johdonmukaisempia ja tehokkaampia. Tätä varten vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen kehittää menetelmiä, joiden avulla arvioinnin kohteena olevia toimivaltaisia viranomaisia voidaan arvioida ja verrata toisiinsa objektiivisesti. Vertaisarviointeja suunniteltaessa ja suoritettaessa on otettava huomioon kyseistä toimivaltaista viranomaista koskevat olemassa olevat tiedot ja arvioinnit, mukaan luettuina kaikki asiaankuuluvat vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle 35 artiklan mukaisesti mahdollisesti toimitetut tiedot sekä asiaankuuluvat sidosryhmiltä mahdollisesti saadut tiedot.

1 a. Tämän artiklan soveltamiseksi vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen perustaa tilapäisiä vertaisarviointikomiteoita, jotka koostuvat vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen henkilöstöstä ja toimivaltaisten viranomaisten jäsenistä. Vertaisarviointikomiteoiden puheenjohtajana toimii vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen henkilöstön jäsen. Puheenjohtaja ehdottaa johtokuntaa kuultuaan ja avoimen osallistumispyynnön perusteella vertaisarviointiryhmälle puheenjohtajaa ja jäseniä, jotka hallintoneuvosto hyväksyy. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, ellei hallintoneuvosto kymmenen päivän kuluessa päätä hylätä sitä.

2.  Vertaisarvioinnissa on arvioitava ainakin seuraavia seikkoja:

   a) toimivaltaisen viranomaisen resurssien riittävyys, riippumattomuus ja hallinnointijärjestelyt ottaen erityisesti huomioon 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin säädösten tehokas soveltaminen ja kyky vastata markkinakehitykseen;
   b) unionin oikeuden soveltamisessa ja valvontakäytännössä saavutettu tehokkuus ja lähentyminen, joka käsittää myös 10–16 artiklan nojalla hyväksytyt tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit, ohjeet ja suositukset, sekä se, missä määrin valvontakäytännöllä saavutetaan unionin oikeudessa asetetut tavoitteet;
   c) joidenkin toimivaltaisten viranomaisten kehittämien sellaisten parhaiden käytäntöjen soveltaminen, joita muiden toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti kannattaisi omaksua;
   d) unionin oikeuden täytäntöön panemiseksi hyväksyttyjen säännösten noudattamisen valvonnan tehokkuus ja yhtenäisyys, mukaan lukien hallinnolliset toimenpiteet ja seuraamukset niitä henkilöitä kohtaan, jotka ovat vastuussa siitä, että näitä säännöksiä ei ole noudatettu.

3.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen laatii vertaisarvioinnin tuloksista kertomuksen, joka valmistellaan vertaisarviointikomiteassa ja hyväksytään hallintoneuvostossa 44 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kyseistä kertomusta laatiessaan vertaisarviointikomitean on kuultava johtokuntaa, jotta säilytettäisiin johdonmukaisuus muiden vertaisarviointikertomusten kanssa ja varmistettaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset. Johtokunta arvioi erityisesti, onko menetelmiä sovellettu samalla tavoin. Kertomuksessa on selitettävä ja ilmoitettava jatkotoimet, joiden katsotaan vertaisarvioinnin tuloksena olevan asianmukaisia, oikeasuhteisia ja tarpeellisia. Nämä jatkotoimet voidaan hyväksyä 16 artiklan mukaisten ohjeiden ja suositusten sekä 29 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisten lausuntojen muodossa.

Toimivaltaisten viranomaisten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan annettuja ohjeita ja suosituksia 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti. ▌

Laatiessaan 10–15 artiklassa tarkoitettuja teknisten sääntely- tai täytäntöönpanostandardien luonnoksia tai 16 artiklassa tarkoitettuja ohjeita tai suosituksia vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ottaa huomioon vertaisarviointien tulokset sekä kaikki muut tiedot, jotka se on saanut tehtäviään hoitaessaan, varmistaakseen lähentymisen laadukkaimpiin valvontakäytäntöihin.

3 a. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen antaa komissiolle lausunnon, jos se katsoo, ottaen huomioon vertaisarvioinnin tulokset tai muut tiedot, jotka se on saanut tehtäviään hoitaessaan, että finanssilaitoksiin tai toimivaltaisiin viranomaisiin sovellettavia unionin sääntöjä olisi unionin näkökulmasta edelleen yhdenmukaistettava.

3 b.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen laatii seurantakertomuksen kahden vuoden kuluttua vertaisarviointikertomuksen julkaisemisesta. Seurantakertomus valmistellaan vertaisarviointikomiteassa ja hyväksytään hallintoneuvostossa 44 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kyseistä kertomusta laatiessaan vertaisarviointikomitea kuulee johtokuntaa, jotta säilytettäisiin johdonmukaisuus muiden seurantakertomusten kanssa. Seurantakertomuksessa on arvioitava vähintään niiden toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien toimien riittävyyttä ja vaikuttavuutta, jotka ovat vertaisarvioinnin kohteena vastauksena vertaisarviointikertomuksen jatkotoimiin.

4.  Vertaisarviointikomitea määrittää vertaisarvioinnin kohteena olevia toimivaltaisia viranomaisia kuultuaan vertaisarvioinnin perustellut päähavainnot. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen julkaisee vertaisarvioinnin ja 3 b kohdassa tarkoitetun seurantakertomuksen perustellut päähavainnot. Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen perustellut päähavainnot poikkeavat arviointikomitean määrittämistä, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimittaa arviointikomitean havainnot luottamuksellisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Jos arvioinnin kohteena oleva toimivaltainen viranomainen on huolissaan siitä, että vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen päähavaintojen julkistaminen aiheuttaisi riskejä rahoitusjärjestelmän vakaudelle, sillä on mahdollisuus saattaa asia hallintoneuvoston käsiteltäväksi. Hallintoneuvosto voi päättää olla julkaisematta kyseisiä otteita.

5.  Tämän artiklan soveltamiseksi johtokunta tekee ehdotuksen vertaisarviointia koskevaksi seuraavien kahden vuoden työsuunnitelmaksi, jossa otetaan huomioon muun muassa aiemmista vertaisarviointiprosesseista saadut kokemukset sekä 29 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa tarkoitetun koordinointiryhmän keskustelut. Vertaisarviointia koskeva työsuunnitelma on vuosittaisen ja monivuotisen työohjelman erillinen osa. Se on julkistettava. Kiireellisissä tai odottamattomissa tapauksissa vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi päättää toteuttaa ylimääräisiä vertaisarviointeja.”;

"

24)  Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

a)  korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:"

”1. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen huolehtii toimivaltaisten viranomaisten välisestä yleisestä yhteensovittamisesta erityisesti silloin, kun epäsuotuisat muutokset voivat vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai finanssijärjestelmän vakauden tai kun rajatylittävä liiketoiminta voi vaikuttaa vakuutuksenottajien, eläkejärjestelmien jäsenten ja edunsaajien suojaan unionissa.”;

"

b)  muutetaan toinen kohta seuraavasti:

i)  korvataan johdantolause seuraavasti:"

”2. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen edistää yhteensovitettua unionin toimintaa muun muassa”;

"

ii)  korvataan e alakohta seuraavasti:"

” e) toteuttamalla ▌tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen toimivaltaisten viranomaisten toiminnan yhteensovittamista tilanteissa, joissa muutokset saattavat vaarantaa finanssimarkkinoiden toiminnan;”;

"

iii)  lisätään alakohta seuraavasti:"

”ea) toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien toimien yhteensovittamiseksi, jotta voidaan helpottaa teknologiseen innovointiin tukeutuvien toimijoiden tai tuotteiden pääsyä markkinoille;”;

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

3. Tukeakseen teknologista innovointia koskevan yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan kehittämistä vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä tarvittaessa kuluttajansuoja- ja finanssi-innovaatiokomitean tuella helpottamalla teknologiseen innovointiin tukeutuvien toimijoiden tai tuotteiden pääsyä markkinoille ja erityisesti vaihtamalla tietoja ja parhaita käytäntöjä. Tarvittaessa vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi antaa ohjeita tai suosituksia 16 artiklan mukaisesti.”;

"

25)   Lisätään artikla seuraavasti:"

31 b artikla

Sopivuutta ja luotettavuutta koskeva tietojenvaihto

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen perustaa yhdessä Euroopan pankkiviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa järjestelmän, joka koskee finanssilaitosten huomattavien omistusosuuksien haltijoiden, johtohenkilöiden ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnin kannalta olennaisten tietojen vaihtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä, 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaisesti.”;

"

26)   Muutetaan 32 artikla seuraavasti:

a)  korvataan otsikko seuraavasti:"

”Markkinakehityksen arvioiminen, stressitestit mukaan luettuina”;

"

b)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen seuraa ja arvioi markkinakehitystä omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa tiedottaa mikrotason vakavaraisuusvalvonnan keskeisistä kehityssuuntauksista, mahdollisista riskeistä ja haavoittuvuuksista Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan pankkiviranomainen) Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) ja EJRK:lle sekä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen sisällyttää arvioonsa ▌analyysin markkinoista, joilla finanssilaitokset toimivat, ja arvion markkinoiden mahdollisten muutosten vaikutuksista näihin laitoksiin.”,

"

c)  muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)  korvataan johdantokappale seuraavasti:"

”2. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen aloittaa ja sovittaa yhteen ▌ unionin laajuisia arviointeja finanssilaitosten kyvystä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä. Tätä varten se kehittää seuraavaa ▌:”;

"

ii)  korvataan a alakohta seuraavasti:"

”a) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan talousskenaarioiden vaikutusta jonkin laitoksen taloudelliseen tilanteeseen, ottaen huomioon muun muassa epäsuotuisasta ympäristökehityksestä johtuvat riskit;”;

"

iii)  lisätään alakohta seuraavasti:"

”aa) yhteisiä menetelmiä, joilla yksilöidään unionin laajuisiin arviointeihin otettavat finanssilaitokset;”;

"

iv)  lisätään alakohta seuraavasti: "

ca) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan ympäristöriskien vaikutusta finanssilaitosten finanssivakauteen.”;

"

v)  lisätään alakohta seuraavasti:"

”Tämän kohdan soveltamista varten vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tekee yhteistyötä EJRK:n kanssa.”;

"

d)  korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”3. antaa kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja EJRK:lle arviointeja omalla vastuualueellaan esiintyvistä suuntauksista, mahdollisista riskeistä ja haavoittuvuuksista yhdessä 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen mittareiden kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EU) N:o 1092/2010 säädettyjä EJRK:n tehtäviä.”;

"

27)   Korvataan 33 artikla seuraavasti:"

”33 artikla

Kansainväliset suhteet, vastaavuuden arviointi mukaan luettuna

1.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi kehittää yhteyksiä ja tehdä hallinnollisia järjestelyjä sääntely- ja valvontaviranomaisten, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden hallintojen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten asianomaista toimivaltaa. Näistä järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille ja sen jäsenvaltioille, eivätkä ne estä jäsenvaltioita ja niiden toimivaltaisia viranomaisia tekemästä kahden- tai monenvälisiä järjestelyjä kolmansien maiden kanssa.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ei sovi hallinnollisista järjestelyistä kolmannen maan sääntely- ja valvontaviranomaisten kanssa, jos kolmas maa sisältyy komission Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklan nojalla antaman voimassa olevan delegoidun säädöksen mukaisesti luetteloon sellaisista lainkäyttöalueista, joiden kansallisissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä on strategisia puutteita, jotka muodostavat merkittävän uhan unionin rahoitusjärjestelmälle. Tämä ei sulje pois vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja kolmannen maan viranomaisten välisen yhteistyön muita muotoja, joiden tarkoituksena on vähentää unionin rahoitusjärjestelmään kohdistuvia uhkia.

2.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen avustaa komissiota kolmansien maiden sääntely- ja valvontajärjestelmien vastaavuutta koskevien päätösten valmistelussa joko komission erillisen neuvontapyynnön perusteella tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten velvoittamana.

2 a. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen seuraa jatkuvasti keskeistä sääntelyn ja valvonnan kehitystä ja täytäntöönpanokäytäntöjä ja markkinakehitystä – painottaen erityisesti niiden vaikutusta rahoitusvakauteen, markkinoiden eheyteen, vakuutuksenottajien suojaan ja sisämarkkinoiden toimintaan – kolmansissa maissa, joiden osalta komissio on tehnyt vastaavuutta koskevat päätökset 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten nojalla. ▌

Lisäksi se tarkistaa, täyttyvätkö ne perusteet edelleen, joiden mukaisesti kyseiset vastaavuutta koskevat päätökset on tehty ja päätöksissä mahdollisesti asetetut ehdot vahvistettu.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi olla yhteydessä kolmansien maiden asianomaisten viranomaisten kanssa. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan pankkiviranomaiselle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle luottamuksellisen raportin, jossa esitetään yhteenveto sen kaikkia vastaavia kolmansia maita koskevista seurantatoimista tekemistään havainnoista. Kertomuksessa käsitellään erityisesti vaikutuksia finanssivakauteen, markkinoiden eheyteen, vakuutuksenottajien suojaan tai sisämarkkinoiden toimintaan.

Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen havaitsee 2 a kohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden sääntely-, valvonta- tai täytäntöönpanokäytännöissä sellaista merkittävää kehitystä, joka saattaa vaikuttaa unionin tai yhden tai useamman sen jäsenvaltion finanssivakauteen, markkinoiden eheyteen, vakuutuksenottajien suojaan tai sisämarkkinoiden toimintaan, se ilmoittaa asiasta viipymättä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle luottamuksellisesti.

2b. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä sellaisten kolmansien maiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten ▌kanssa, joiden sääntely- ja valvontajärjestelmät on tunnustettu vastaaviksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä vahvistettuja erityisiä vaatimuksia ja edellyttäen, että 1 kohdan toisessa virkkeessä esitetyt edellytykset täyttyvät. Periaatteessa tätä yhteistyötä on tehtävä kyseisten kolmansien maiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa sovittujen hallinnollisten järjestelyjen pohjalta. Tällaisista hallinnollisista järjestelyistä neuvoteltaessa vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen sisällyttää niihin määräyksiä seuraavista seikoista:

   a) mekanismit, joiden avulla vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi hankkia tarvittavat tiedot, mukaan luettuina tiedot sääntelyjärjestelmästä, valvontatavasta, keskeisestä markkinakehityksestä ja kaikista muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa vastaavuutta koskevaan päätökseen;
   b) valvontatoimien koordinointimenettelyt, tarvittaessa myös paikalla toteutettavat tarkastukset, siinä määrin kuin on tarpeen tällaisten vastaavuutta koskevien päätösten jatkotoimien kannalta.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ilmoittaa komissiolle, jos kolmannen maan toimivaltainen viranomainen kieltäytyy tällaisista hallinnollisista järjestelyistä tai tosiasiallisesta yhteistyöstä.

2 ca.   Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi kehittää hallinnollisia järjestelyjä varten mallin, jotta unioniin voidaan luoda yhdenmukaiset, tehokkaat ja vaikuttavat valvontakäytännöt ja lujittaa valvonnan kansainvälistä koordinointia. ▐ Toimivaltaisten viranomaisten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan tällaista hallinnollisten järjestelyjen mallia.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen sisällyttää 43 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen tiedot valvontaviranomaisten, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden hallintojen kanssa sovituista hallinnollisista järjestelyistä, vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen komissiolle tarjoamasta avusta vastaavuutta koskevien päätösten valmistelussa sekä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen 2 a kohdan mukaisesti harjoittamasta seurannasta.

3 a. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen osallistuu tämän asetuksen ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten mukaisten valtuuksiensa rajoissa unionin etujen yhtenäiseen, yhteiseen, johdonmukaiseen ja vaikuttavaan edustamiseen kansainvälisillä foorumeilla.”;

"

28)  Muutetaan 36 artikla seuraavasti:

a)  poistetaan 3 kohta;

b)  korvataan 4 ja 5 kohta seuraavasti:"

”4. Saadessaan EJRK:lta itselleen osoitetun varoituksen tai suosituksen vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen keskustelee tästä varoituksesta tai suosituksesta seuraavassa hallintoneuvoston kokouksessa tai tarvittaessa aiemmin arvioidakseen kyseisen varoituksen tai suosituksen vaikutuksia vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tehtävien suorittamiseen ja mahdollisia jatkotoimia.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen päättää asianmukaisella päätöksentekomenettelyllä, mitä sille tällä asetuksella myönnettyjen valtuuksien mukaisia toimia sen on toteutettava varoituksissa tai suosituksissa yksilöityjen kysymysten ratkaisemiseksi.

Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ei ryhdy varoituksen tai suosituksen perusteella toimiin, sen on perusteltava EJRK:lle ▌, minkä vuoksi se jättää toimet toteuttamatta. EJRK ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille asetuksen (EU) N:o 1092/2010 19 artiklan 5 kohdan mukaisesti. EJRK ilmoittaa asiasta myös neuvostolle.

5.  Saatuaan EJRK:lta toimivaltaiselle viranomaiselle osoitetun varoituksen tai suosituksen vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen käyttää tarvittaessa sille tällä asetuksella myönnettyjä valtuuksia varmistaakseen, että jatkotoimet toteutetaan ajoissa.

Jos viranomainen, jolle EJRK:n suositus on osoitettu, ei aio noudattaa sitä, sen on ilmoitettava hallintoneuvostolle, miksi se ei ryhdy toimiin, ja keskusteltava tätä koskevista perusteluistaan hallintoneuvoston kanssa.

Kun toimivaltainen viranomainen ilmoittaa asetuksen (EU) N:o 1092/2010 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja EJRK:lle EJRK:n suosituksen perusteella toteuttamistaan toimista, sen on otettava hallintoneuvoston näkemykset asianmukaisesti huomioon.”;

"

c)  poistetaan 6 kohta;

29)  Muutetaan 37 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2, 3 ja 4 kohta seuraavasti:"

”2. Vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmässä on 30 jäsentä, joista 13 jäsentä edustaa tasasuhtaisesti unionissa toimivia vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä ja vakuutusedustajia ja näistä kolme vakuutus- tai jälleenvakuutusosuuskuntia ja keskinäisiä vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksiä, 13 jäsentä edustaa niiden työntekijöiden edustajia sekä kuluttajia, vakuutus- ja jälleenvakuutuspalvelujen käyttäjiä, pienten ja keskisuurten yritysten edustajia ja asiaankuuluvien ammattialajärjestöjen edustajia ja neljä jäsentä on tiedeyhteisön johtavia riippumattomia edustajia. ▐

3.  Lisäeläkealan osallisryhmässä on 30 jäsentä, joista 13 jäsentä edustaa tasasuhtaisesti unionissa toimivia lisäeläkelaitoksia, 13 jäsentä edustaa työntekijöiden edustajia, edunsaajien edustajia, pienten ja keskisuurten yritysten edustajia ja asiaankuuluvien ammattialajärjestöjen edustajia ja neljä jäsentä on tiedeyhteisön johtavia riippumattomia edustajia.

4.  Hallintoneuvosto nimittää osallisryhmien jäsenet avoimen ja läpinäkyvän valintamenettelyn perusteella. Tehdessään päätöstään hallintoneuvosto varmistaa mahdollisimman pitkälle, että se heijastaa asianmukaisesti vakuutus-, jälleenvakuutus- ja lisäeläkealan moninaisuutta, että sen maantieteellinen ja sukupuolijakauma ovat asianmukaiset ja että se edustaa sidosryhmiä kaikkialta unionista. Osallisryhmien jäsenet valitaan heidän pätevyytensä, osaamisensa, asiaa koskevien tietojensa ja todistetun asiantuntemuksensa perusteella. ”;

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

”4 a. Asiaankuuluvan osallisryhmän jäsenet valitsevat osallisryhmän puheenjohtajan sen jäsenten joukosta. Puheenjohtaja valitaan kahden vuoden kaudeksi.

Euroopan parlamentti voi kutsua osallisryhmän puheenjohtajan antamaan lausunnon Euroopan parlamentille ja vastaamaan pyydettäessä sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.”;

"

c)  korvataan 5 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”5. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimittaa kaikki tarvittavat tiedot, jollei 70 artiklassa tarkoitetusta salassapitovelvollisuudesta muuta johdu, ja varmistaa riittävien sihteeripalvelujen tarjoamisen osallisryhmille. Voittoa tavoittelemattomia järjestöjä edustaville osallisryhmien jäsenille, toimialan edustajia lukuun ottamatta, maksetaan asianmukainen korvaus. Tällaisessa korvauksessa on otettava huomioon jäsenten tekemä valmistelu- ja seurantatyö ja sen on oltava vähintään samansuuruinen kuin neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 säädettyjen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, V osaston 1 luvun 2 jakson mukainen virkamiehille maksettava korvaus. Osallisryhmät voivat perustaa teknisiä kysymyksiä käsitteleviä työryhmiä. Vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmän ja lisäeläkealan osallisryhmän jäsenten toimikausi on neljä vuotta, jonka jälkeen järjestetään uusi valintamenettely.”;

"

d)  korvataan 6 kohta seuraavasti:"

”6. Osallisryhmät voivat antaa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, joka liittyy erityisesti 10–16 artiklassa sekä 29, 30 ja 32 artiklassa säädettyihin vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tehtäviin.

Jos osallisryhmien jäsenet eivät pysty sopimaan neuvoista, yksi kolmannes sen jäsenistä tai yhtä sidosryhmää edustavat jäsenet voivat antaa ▌ erillisiä neuvoja.

Vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmä, lisäeläkealan osallisryhmä, pankkialan osallisryhmä ja arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä voivat antaa yhteisiä lausuntoja ja neuvoja asioissa, jotka liittyvät Euroopan valvontaviranomaisten tämän asetuksen 56 artiklan mukaisesti tekemään työhön, joka koskee yhteisiä kantoja ja yhteisiä säädöksiä.”;

"

e)  korvataan 8 kohta seuraavasti:"

7. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen julkistaa osallisryhmien ▌neuvot, sen jäsenten antamat erilliset neuvot ja sen kuulemisesta saadut tulokset sekä yleiskatsauksen siihen, kuinka kuulemisten pohjalta kerätyt tiedot ja näkemykset on otettu huomioon.”;

"

30)   Korvataan 39 artikla seuraavasti:"

”39 artikla

Päätöksentekomenettelyt

”1. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimii 2–6 kohdan mukaisesti tehdessään päätöksiä 17, 18 ja 19 artiklan nojalla.

2.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ilmoittaa sille, jolle kulloinenkin päätös on osoitettu, aikomuksestaan tehdä päätös vastaanottajan virallisella kielellä ja asettaa määräajan, jonka kuluessa päätöksen vastaanottaja voi esittää näkemyksensä päätöksen kohteesta, ottaen tarkasti huomioon asian kiireellisyyden, monitahoisuuden ja mahdolliset seuraukset. Päätöksen vastaanottaja voi esittää näkemyksensä virallisella kielellään. Ensimmäisessä virkkeessä säädetty koskee soveltuvin osin 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja suosituksia.

3.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen päätökset on perusteltava.

4.  Niille, joille vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen päätökset on osoitettu, on ilmoitettava oikeussuojakeinoista, jotka ovat tämän asetuksen mukaan käytettävissä.

5.  Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on tehnyt 18 artiklan 3 tai 4 kohdan mukaisen päätöksen, se tarkastelee kyseistä päätöstä uudelleen sopivin väliajoin.

6.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen 17, 18 tai 19 artiklan nojalla tekemät päätökset ▌julkistetaan. Julkistamisen yhteydessä ilmoitetaan kyseisen toimivaltaisen viranomaisen tai finanssilaitoksen nimi ja päätöksen pääasiallinen sisältö, paitsi jos julkistaminen olisi ristiriidassa kyseisten finanssilaitosten oikeutettujen etujen tai liikesalaisuuksien suojelemisen kanssa tai voisi vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden taikka unionin koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauden.”;

"

31)  Muutetaan 40 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:"

”a)  puheenjohtaja;”;

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

6. Jos 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kansallinen viranomainen ei ole vastuussa kuluttajansuojasääntöjen noudattamisen valvonnasta, kyseisessä alakohdassa tarkoitettu hallintoneuvoston jäsen voi päättää kutsua jäsenvaltion kuluttajansuojaviranomaisen edustajan, joka ei osallistu äänestyksiin. Jos vastuu kuluttajansuoja-asioista jakautuu jossakin jäsenvaltiossa useamman viranomaisen kesken, kyseisten viranomaisten on sovittava yhteisestä edustajasta.”;

"

32)   Korvataan 41 ja 42 artikla seuraavasti:"

”41 artikla

Sisäiset komiteat

1.   Hallintoneuvosto voi omasta aloitteestaan tai puheenjohtajansa pyynnöstä perustaa sisäisiä komiteoita hallintoneuvostolle annettuja erityistehtäviä varten. Hallintoneuvosto voi johtokunnan tai puheenjohtajan pyynnöstä perustaa sisäisiä komiteoita johtokunnalle annettuja erityistehtäviä varten. Hallintoneuvosto voi siirtää tiettyjä selkeästi määriteltyjä tehtäviä ja päätöksiä sisäisille komiteoille, johtokunnalle tai puheenjohtajalle.

1 a. Puheenjohtaja esittää 17 artiklan soveltamiseksi hallintoneuvoston hyväksyttäväksi päätöksen kutsua koolle riippumaton lautakunta. Riippumaton lautakunta koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kuudesta muusta jäsenestä, joita puheenjohtaja johtokuntaa kuultuaan ehdottaa avoimen osallistumispyynnön perusteella. Kyseiset kuusi muuta jäsentä eivät saa edustaa sellaista toimivaltaista viranomaista, jonka väitetään rikkoneen unionin oikeutta, eikä heillä saa olla omaa etua valvottavanaan asiassa eikä suoraa kytköstä kyseiseen toimivaltaiseen viranomaiseen.

Kullakin lautakunnan jäsenellä on yksi ääni.

Lautakunnan päätös hyväksytään, jos vähintään neljä lautakunnan jäsentä äänestää sen puolesta.

2.  Puheenjohtaja esittää 19 artiklan soveltamiseksi hallintoneuvoston hyväksyttäväksi päätöksen kutsua koolle riippumaton lautakunta. Riippumaton lautakunta koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kuudesta muusta jäsenestä, joita puheenjohtaja johtokuntaa kuultuaan ehdottaa avoimen osallistumispyynnön perusteella. Kyseiset kuusi muuta jäsentä eivät saa edustaa erimielisyyden osapuolina olevia toimivaltaisia viranomaisia eikä heillä saa olla omaa etua valvottavanaan asiassa eikä suoraa kytköstä kyseiseen toimivaltaiseen viranomaiseen.

Kullakin lautakunnan jäsenellä on yksi ääni.

Lautakunnan päätös hyväksytään, jos vähintään neljä lautakunnan jäsentä äänestää sen puolesta.

2 a. Puheenjohtaja voi 22 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn tutkinnan suorittamista varten esittää hallintoneuvoston hyväksyttäväksi myös päätöksen tällaisen tutkinnan käynnistämiseksi ja riippumattoman lautakunnan koollekutsumiseksi. Riippumaton lautakunta koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kuudesta muusta jäsenestä, joita puheenjohtaja johtokuntaa kuultuaan ehdottaa avoimen osallistumispyynnön perusteella.

Kullakin lautakunnan jäsenellä on yksi ääni.

Lautakunnan päätös hyväksytään, jos vähintään neljä lautakunnan jäsentä äänestää sen puolesta.

3.  Tämän artiklan 1 a ja 2 kohdassa tarkoitetut lautakunnat tai puheenjohtaja esittävät 17 tai 19 artiklan mukaiset päätökset hallintoneuvoston lopullisesti hyväksyttäväksi. Tämän artiklan 2 a kohdassa tarkoitettu lautakunta esittää 22 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla suoritetun tutkinnan tulokset hallintoneuvostolle.”

4.  Hallintoneuvosto hyväksyy tässä artiklassa tarkoitettujen riippumattomien lautakuntien työjärjestyksen.

42 artikla

Hallintoneuvoston riippumattomuus

1.   Hallintoneuvoston ▌jäsenet toimivat heille tässä asetuksessa annettuja tehtäviä suorittaessaan riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan koko unionin edun mukaisesti pyytämättä tai ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, miltään ▌hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä.

2.  Jäsenvaltiot, unionin toimielimet tai elimet taikka muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan hallintoneuvoston jäseniin heidän suorittaessaan tehtäviään.

3.  Hallintoneuvoston jäsenten, puheenjohtajan sekä hallintoneuvoston kokouksiin osallistuvien äänioikeudettomien edustajien ja tarkkailijoiden on ilmoitettava tarkasti ja täydellisesti ennen jokaista kokousta, johon he osallistuvat, sellaisten etunäkökohtien puuttumisesta tai olemassaolosta, joiden voitaisiin katsoa heikentävän heidän riippumattomuuttaan esityslistalla olevien asioiden suhteen, ja pidättäydyttävä osallistumasta kyseisiä kohtia koskevaan keskusteluun ja äänestykseen.

4.  Hallintoneuvosto vahvistaa työjärjestyksessään käytännön järjestelyt 3 kohdassa tarkoitettua etunäkökohtailmoitusta koskevaa sääntöä varten sekä eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa varten.”;

"

33)  Muutetaan 43 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Hallintoneuvosto ohjaa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen työtä ja vastaa II luvussa tarkoitettujen päätösten tekemisestä. Hallintoneuvosto antaa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen lausunnot, suositukset, ohjeet ja päätökset sekä antaa II luvussa tarkoitetut neuvot tapauksesta riippuen asiaankuuluvan sisäisen komitean, lautakunnan, puheenjohtajan tai johtokunnan ehdotuksen perusteella.”;

"

b)  kumotaan 2 ja 3 kohta;

c)  korvataan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

Hallintoneuvosto hyväksyy ennen kunkin vuoden syyskuun 30 päivää johtokunnan ehdotuksen perusteella vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen seuraavan vuoden työohjelman ja antaa sen tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.”;

"

d)  korvataan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Hallintoneuvosto hyväksyy johtokunnan ehdotuksen perusteella ▌vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimintaa, puheenjohtajan tehtävät mukaan lukien, koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa sen kunakin vuonna viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Kertomus julkistetaan.”;

"

e)  korvataan 8 kohta seuraavasti:"

”8. Hallintoneuvostolla on puheenjohtajaan ja toimitusjohtajaan nähden kurinpidollinen toimivalta. Se voi erottaa toimitusjohtajan 51 artiklan 5 kohdan mukaisesti.” ;

"

34)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”43 a artikla

Hallintoneuvoston tekemien päätösten avoimuus

Sen estämättä, mitä 70 artiklassa säädetään, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimittaa viimeistään kuuden viikon kuluttua hallintoneuvoston kokouspäivämäärästä Euroopan parlamentille kyseisestä hallintoneuvoston kokouksesta vähintään täydellisen ja tarkoituksenmukaisen pöytäkirjan, jonka avulla saadaan kattava käsitys keskusteluista ja johon kuuluu selityksin varustettu luettelo päätöksistä. Pöytäkirjassa ei saa antaa kuvaa hallintoneuvostossa käydyistä yksittäisiä finanssilaitoksia koskevista keskusteluista, jollei 75 artiklan 3 kohdassa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä toisin säädetä.”;

"

35)   Muutetaan 44 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Hallintoneuvoston päätökset tehdään sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni.

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset 10–16 artiklassa yksilöityjen säädösten sekä 9 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan ja VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja päätösten osalta jäsentensä määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklassa.

Puheenjohtaja ei saa äänestää edellisessä alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä.

Hallintoneuvosto pyrkii puheenjohtajan ehdotuksia käsitellessään yksimielisyyteen, kun on kyse 41 artiklan 1 a kohdan, 2 kohdan ja 2 a kohdan mukaisesta lautakunnan kokoonpanosta ja 30 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun vertaisarviointiryhmän jäsenistä. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, hallintoneuvoston päätökset tehdään sen äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan enemmistöllä. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni.

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset 18 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisten päätösten osalta niiden hallintoneuvoston äänioikeutettujen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä, johon sisältyy niiden hallintoneuvoston jäsenten yksinkertainen enemmistö, jotka edustavat osallistuvien jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, ja niiden hallintoneuvoston jäsenten yksinkertainen enemmistö, jotka edustavat osallistumattomien jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia.”;

"

b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Edellä olevien 17, 19 ja 30 artiklan mukaisten päätösten osalta hallintoneuvosto äänestää ehdotetuista päätöksistä kirjallisella menettelyllä. Hallintoneuvoston äänivaltaisilla jäsenillä on kahdeksan työpäivää aikaa äänestää. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni. Ehdotettu päätös katsotaan hyväksytyksi, ellei hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten yksinkertainen enemmistö vastusta sitä. Äänestämästä pidättymistä ei lasketa hyväksymiseksi tai vastustamiseksi, eikä sitä oteta huomioon laskettaessa annettujen äänten määrää. Jos kolme äänivaltaista hallintoneuvoston jäsentä vastustaa kirjallista menettelyä, hallintoneuvosto keskustelee ja päättää päätösehdotuksesta 1 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Äänioikeudettomat jäsenet ja tarkkailijat eivät saa osallistua hallintoneuvostossa käytäviin yksittäisiä finanssilaitoksia koskeviin keskusteluihin, jollei 75 artiklan 3 kohdassa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä toisin säädetä.”;

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

”4 a. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen puheenjohtaja voi milloin tahansa pyytää äänestystä. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen hallintoneuvosto pyrkii päätöksiä tehdessään yksimielisyyteen, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta puheenjohtajan valtaan pyytää äänestystä ja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen päätöksentekomenettelyjen tehokkuuteen.”;

"

36)   Korvataan 45 artikla seuraavasti:"

”45 artikla

Kokoonpano

1.  Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten keskuudestaan valitsemaa hallintoneuvoston jäsentä.

Kullakin johtokunnan jäsenellä, puheenjohtajaa lukuun ottamatta, on varajäsen, joka voi toimia jäsenen sijaisena tämän ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen.

2.  Hallintoneuvoston valitsemien jäsenten toimikausi on kaksi ja puoli vuotta. Toimikautta voidaan jatkaa kerran. Johtokunnan kokoonpanon on oltava oikeasuhteinen ja sukupuolijakaumaltaan tasapuolinen, ja sen on edustettava koko unionia. Toimikausien on oltava limittäisiä, ja niihin sovelletaan asianmukaista vuorottelujärjestelmää.

3.  Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle omasta aloitteestaan tai vähintään kolmasosan jäsenistä sitä pyytäessä ja johtaa johtokunnan kokouksia. Johtokunta kokoontuu ennen kutakin hallintoneuvoston kokousta ja niin usein kuin johtokunta katsoo tarpeelliseksi. Se kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa.

4.   Johtokunnan jäsenten apuna voi olla neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei sen työjärjestyksestä muuta johdu. Äänioikeudettomat jäsenet eivät, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, saa osallistua johtokunnassa käytäviin yksittäisiä finanssilaitoksia koskeviin keskusteluihin.”;

"

37)   Lisätään artiklat seuraavasti:"

”45 a artikla

Päätöksenteko

1.  Johtokunnan päätökset tehdään sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä yksimielisyyteen pyrkien. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Puheenjohtaja on äänivaltainen jäsen.

Toimitusjohtaja ja komission edustaja osallistuvat johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta. Komission edustajalla on äänioikeus 63 artiklassa tarkoitetuissa asioissa.

3.   Johtokunta hyväksyy ja julkistaa työjärjestyksensä.

45 c artikla

Koordinointiryhmät

Johtokunta voi perustaa omasta aloitteestaan tai toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä koordinointiryhmiä käsittelemään määriteltyjä aiheita, joiden osalta koordinointi voi olla tarpeen, markkinakehitys huomioon ottaen. Johtokunta perustaa koordinointiryhmiä, jos viisi hallintoneuvoston jäsentä sitä pyytää. Kaikkien toimivaltaisten viranomaisten on osallistuttava koordinointiryhmiin, ja niiden on 35 artiklan mukaisesti annettava koordinointiryhmille tarvittavat tiedot, jotta koordinointiryhmät voivat hoitaa koordinointitehtävänsä toimeksiantonsa mukaisesti.

Koordinointiryhmien työn on perustuttava toimivaltaisten viranomaisten antamiin tietoihin ja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tekemiin havaintoihin.

Ryhmien puheenjohtajana toimii yksi johtokunnan jäsenistä. Kukin koordinointiryhmästä vastuussa oleva johtokunnan jäsen antaa vuosittain hallintoneuvostolle kertomuksen keskustelujen tärkeimmistä kohdista ja havainnoista ja – mikäli se katsotaan aiheelliseksi – ehdottaa sääntelyä koskevia jatkotoimia tai vertaisarviointia kyseisellä alalla. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle, miten ne ovat ottaneet koordinointiryhmien työn huomioon toiminnassaan.

Seuratessaan markkinakehitystä, jota koordinointiryhmien työ mahdollisesti koskee, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi 35 artiklan nojalla pyytää toimivaltaisia viranomaisia toimittamaan tiedot, jotka vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tarvitsee voidakseen hoitaa seurantatehtäväänsä.”;

"

38)   Korvataan 46 artikla seuraavasti:"

”46 artikla

Johtokunnan riippumattomuus

Johtokunnan jäsenet toimivat riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan koko unionin edun mukaisesti eivätkä pyydä tai ota ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, miltään ▌hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä.

Jäsenvaltiot, unionin toimielimet tai elimet taikka muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan johtokunnan jäseniin heidän suorittaessaan tehtäviään.”;

"

39)   Korvataan 47 artikla seuraavasti:"

”47 artikla

Tehtävät

1.  Johtokunta huolehtii siitä, että vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toteuttaa toiminta-ajatuksensa ja suorittaa sille osoitetut tehtävät tämän asetuksen mukaisesti. Se toteuttaa kaikki vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tämän asetuksen mukaisen toiminnan varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet, etenkin sisäisten hallinnollisten ohjeiden antamisen ja tiedonantojen julkaisemisen.

2.  Johtokunta antaa vuosittaista ja monivuotista työohjelmaa koskevat ehdotukset hallintoneuvoston hyväksyttäviksi ▌.

3.  Johtokunta käyttää talousarviovaltaansa 63 ja 64 artiklan mukaisesti.

3 a. Johtokunta voi tarkastella kaikkia asioita, antaa niistä lausunnon ja tehdä niistä ehdotuksia.

4.  Johtokunta hyväksyy vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen henkilöstöpolitiikkaa koskevan suunnitelman sekä tarvittavat Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, soveltamissäännöt 68 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.  Johtokunta hyväksyy 72 artiklan mukaisesti erityissäännökset, jotka koskevat oikeutta tutustua vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen asiakirjoihin.

6.  Johtokunta tekee ▌ehdotuksen vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimintaa, puheenjohtajan tehtävät mukaan lukien, koskevaksi vuosikertomukseksi hallintoneuvoston hyväksyttäväksi.

7.  Johtokunta nimittää ja erottaa valituslautakunnan jäsenet 58 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti ottaen asianmukaisesti huomioon hallintoneuvoston ehdotuksen.

8.  Johtokunnan jäsenet julkistavat tiedon kaikista pidetyistä kokouksista ja mahdollisesti saadusta kestityksestä. Kulut ilmoitetaan henkilöstösääntöjen mukaisesti.”;

"

40)   Muutetaan 48 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 artiklan toinen alakohta seuraavasti:"

”Puheenjohtaja vastaa hallintoneuvoston työn valmistelusta, johon kuuluu esityslistan laatiminen hallintoneuvoston hyväksyttäväksi, kokousten koollekutsuminen ja asioiden esittäminen päätettäviksi, ja johtaa hallintoneuvoston kokouksia.

Puheenjohtaja vastaa johtokunnan esityslistan laatimisesta johtokunnan hyväksyttäväksi ja johtaa johtokunnan kokouksia.

Puheenjohtaja voi pyytää johtokuntaa harkitsemaan koordinointiryhmän perustamista 45 c artiklan mukaisesti.”;

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Puheenjohtaja valitaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavan, tasapuolisen sukupuolijakauman periaatetta noudattavan avoimen valintamenettelyn jälkeen ansioiden, pätevyyden, finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvän kokemuksen perusteella. Hallintoneuvosto laatii komission avustamana luettelon pätevistä hakijoista puheenjohtajan tehtävään. Neuvosto tekee luettelon perusteella päätöksen puheenjohtajan nimittämisestä Euroopan parlamentin vahvistuksen jälkeen.

Jos puheenjohtaja ei enää täytä 49 artiklassa esitettyjä edellytyksiä tai jos hänen on todettu syyllistyneen vakavaan väärinkäytökseen, neuvosto voi komission ehdotuksesta, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt, tehdä päätöksen puheenjohtajan erottamiseksi tehtävästään.”;

"

c)  korvataan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin yhteydessä puheenjohtajan tehtävät hoitaa varapuheenjohtaja.

Neuvosto voi arvioinnin huomioon ottaen jatkaa hallintoneuvoston ehdotuksesta ja komission avustamana puheenjohtajan toimikautta kerran.”;

"

d)  korvataan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Puheenjohtaja voidaan erottaa tehtävästään ainoastaan vakavista syistä. Ainoastaan Euroopan parlamentti voi erottaa puheenjohtajan neuvoston tehtyä asiasta päätöksen hallintoneuvostoa kuultuaan.”;

"

41)  Muutetaan 49 artikla seuraavasti:

a)  korvataan otsikko seuraavasti: "

Puheenjohtajan riippumattomuus”;

"

b)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”Puheenjohtaja ei saa pyytää eikä ottaa ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, miltään hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hallintoneuvoston asemaa puheenjohtajan tehtäviin nähden.”;

"

42)   lisätään artikla seuraavasti:"

”49 a artikla

Kulut

”Puheenjohtaja julkistaa tiedon kaikista ulkoisten sidosryhmien kanssa pidetyistä kokouksista viimeistään kaksi viikkoa kokouksen jälkeen ja mahdollisesta kestityksestä. Kulut ilmoitetaan henkilöstösääntöjen mukaisesti.”;

"

43)  Kumotaan 50 artikla;

44)  Muutetaan 54 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)  korvataan johdantokappale seuraavasti:"

”2. Yhteiskomitea toimii foorumina, jolla vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä varmistaakseen eri alojen välisen työn johdonmukaisuuden Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) kanssa erityisesti seuraavilla aloilla alojen erityispiirteet huomioon ottaen:”;

"

ii)  korvataan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:"

– finanssiryhmittymät ja, jos sitä edellytetään unionin oikeudessa, varovaisuusperiaatteen mukainen konsolidointi,”;

"

iii)  korvataan viides luetelmakohta seuraavasti:"

”– kyberturvallisuus,”;

"

iv)  korvataan kuudes luetelmakohta seuraavasti:"

tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto EJRK:n ▌ja Euroopan valvontaviranomaisten kanssa,”;

"

v)  lisätään luetelmakohdat seuraavasti:"

”– vähittäisrahoituspalvelut ja kuluttajien ja sijoittajien suojaan liittyvät kysymykset,

   1 artiklan 6 kohdalla perustetun komitean antamat neuvot.”;

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

”2 a. Yhteiskomitea voi avustaa komissiota arvioitaessa edellytyksiä sekä teknisiä eritelmiä ja menettelyjä keskitettyjen automatisoitujen mekanismien turvalliselle ja tehokkaalle yhteenliittämiselle direktiivin (EU) 2015/849 32 a artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa sekä direktiivissä (EU) 2015/849 tarkoitetussa kansallisten rekisterien tehokkaassa yhteenliittämisessä.”;

"

c)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Yhteiskomitealla on Euroopan valvontaviranomaisten henkilöstöstä peräisin oleva, pysyvänä sihteeristönä toimiva oma henkilöstö. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen osoittaa omalta osaltaan riittävät resurssit hallinto-, infrastruktuuri- ja toimintamenoihin.”;

"

45)  Muutetaan 55 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:"

”2. Yksi johtokunnan jäsen sekä komission ja EJRK:n edustajat kutsutaan yhteiskomitean sekä 57 artiklassa mainittujen alakomiteoiden kokouksiin tarkkailijoina.

3.  Yhteiskomitean puheenjohtaja nimitetään vuodeksi kerrallaan vuorotteluperiaatteella Euroopan valvontaviranomaisten puheenjohtajista. Yhteiskomitean puheenjohtaja on samalla EJRK:n toinen varapuheenjohtaja.”;

"

b)  korvataan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

”Yhteiskomitea kokoontuu vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.”;

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

”4 a. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen puheenjohtaja kuulee säännöllisesti hallintoneuvostoa yhteiskomitean kokouksissa hyväksytyistä kannoista ja tiedottaa sille niistä säännöllisesti.”;

"

46)  Korvataan 56 ja 57 artikla seuraavasti:"

”56 artikla

Yhteiset kannat ja yhteiset säädökset

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen laatii tarpeen mukaan yhteisiä kantoja II luvussa määriteltyjen tehtäviensä mukaisesti ja erityisesti silloin, kun kyseessä on direktiivin 2002/87/EY täytäntöönpano, yhteisymmärryksessä Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomaisen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen) kanssa.

Kun kyseessä ovat tämän asetuksen 10–16 artiklan mukaiset toimenpiteet ja 17, 18 ja 19 artiklan mukaiset päätökset, jotka liittyvät direktiivin 2002/87/EY ja minkä tahansa muun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, myös Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) tai Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltaan kuuluvan unionin säädöksen soveltamiseen, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) hyväksyvät nämä säädökset tarvittaessa samanaikaisesti, kun unionin oikeudessa niin edellytetään.

57 artikla

Alakomiteat

1.  Yhteiskomitea voi perustaa alakomiteoita, jotka valmistelevat yhteiskomitealle luonnoksia yhteisiksi kannoiksi ja yhteisiksi säädöksiksi.

2.  Alakomitea koostuu 55 artiklan 1 kohdassa mainituista henkilöistä ja yhdestä kunkin jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kulloiseenkin henkilöstöön kuuluvasta korkean tason edustajasta.

3.  Alakomiteat valitsevat asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten edustajien keskuudesta puheenjohtajan, joka toimii myös tarkkailijana yhteiskomiteassa.

3 a. Edellä olevan 56 artiklan soveltamiseksi yhteiskomiteaan perustetaan finanssiryhmittymiä käsittelevä alakomitea.

4.  Yhteiskomitea julkistaa verkkosivustollaan kaikki perustetut alakomiteat, myös niiden toimeksiannot sekä luettelon niiden jäsenistä ja heidän tehtävänsä alakomiteassa.”;

"

47)  Muutetaan 58 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Perustetaan Euroopan valvontaviranomaisten valituslautakunta.”;

"

b)  korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”2. Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä, joiden on oltava arvostettuja henkilöitä, jotka ovat osoittaneet, että heillä on asianmukaiset tiedot unionin oikeudesta ja kansainvälisen ammatillisen kokemuksen pankki-, vakuutus-, lisäeläke-, arvopaperimarkkina- ja muista finanssipalveluista riittävän korkealta tasolta, mutta he eivät saa olla vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toiminnassa mukana olevien toimivaltaisten viranomaisten tai sen toimintaan osallistuvien muiden kansallisten laitosten tai unionin toimielinten kulloiseenkin henkilöstöön kuuluvia tai vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmän ja lisäeläkealan osallisryhmän jäseniä. Jäsenten on oltava jonkin jäsenvaltion kansalaisia, ja heillä on oltava vähintään kahden unionin virallisen kielen perusteellinen taito. Valituslautakunnalla on oltava riittävästi lainopillista asiantuntemusta, jotta se voi antaa lainopillisia asiantuntijaneuvoja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimivallan käytön lainmukaisuudesta ja oikeasuhteisuudesta.”;

"

c)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen johtokunta nimittää hallintoneuvostoa kuultuaan kaksi valituslautakunnan jäsentä ja kaksi varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota komissio on ehdottanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella.

Euroopan parlamentti voi luettelon saatuaan kutsua jäsen- ja varajäsenehdokkaat antamaan sille lausunnon ja vastaamaan jäsentensä esittämiin kysymyksiin ennen kuin heidät nimitetään.

Euroopan parlamentti voi kutsua valituslautakunnan jäseniä antamaan sille lausunnon ja vastaamaan pyydettäessä jäsentensä esittämiin kysymyksiin lukuun ottamatta lausuntoja, kysymyksiä ja vastauksia, jotka koskevat yksittäisiä tapauksia, joista on päätetty tai jotka ovat vireillä valituslautakunnassa.”;

"

48)   Korvataan 59 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Valituslautakunnan jäsen ja käytännön tukea ja sihteeripalveluja antavan valvontaviranomaisen henkilöstön jäsen ei saa osallistua valitusmenettelyyn, jos asia koskee hänen omaa etuaan, jos hän on aikaisemmin edustanut jotakin menettelyn osapuolta tai jos hän on osallistunut sen päätöksen tekemiseen, jota valitus koskee.”;

"

49)  Korvataan 60 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

”1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka toimivaltainen viranomainen voi hakea muutosta 17, 18 ja 19 ▌artiklassa tarkoitettuun vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen päätökseen tai mihin tahansa muuhun vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin säädösten mukaisesti tekemään päätökseen, joka on osoitettu heille tai joka koskee heitä suoraan ja erikseen, vaikka se olisi osoitettu muulle henkilölle.”

2.  Valitus ja sen perusteet on toimitettava vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona päätös on annettu tiedoksi asianomaiselle, tai jos tällaista tiedoksiantoa ei ole suoritettu, siitä päivästä, jona vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on julkaissut päätöksen.

Valituslautakunta ratkaisee asian kolmen kuukauden kuluessa valituksen tekemisestä.”;

"

50)  lisätään artikla seuraavasti:"

”60 a artikla

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka katsoo, että vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on 16 ja 16 b artiklan nojalla toimiessaan ylittänyt toimivaltansa, oikeasuhteisuus mukaan lukien, voi lähettää komissiolle perustellun neuvon, jos asia koskee kyseistä henkilöä suoraan ja erikseen.”;

"

51)   Lisätään 62 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

▌"

”d) jäsenvaltioiden ja tarkkailijoiden mahdollisia vapaaehtoisia rahoitusosuuksia ei hyväksytä, jos niiden hyväksyminen asettaisi vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen riippumattomuuden ja puolueettomuuden kyseenalaiseksi. Vapaaehtoisten rahoitusosuuksien, joilla korvataan kulut toimivaltaisen viranomaisen vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle siirtämistä tehtävistä, ei katsota asettavan viimeksi mainitun riippumattomuutta kyseenalaiseksi.

   e) julkaisuista, koulutuksesta ja muista vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tarjoamista palveluista, joita yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen on nimenomaan pyytänyt, kannettavat sovitut maksut.”;

"

52)   Korvataan 63, 64 ja 65 artikla seuraavasti:"

”63 artikla

Talousarvion laatiminen

1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain alustavan luonnoksen vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen yhtenäiseksi ohjelma-asiakirjaksi, joka kattaa seuraavat kolme varainhoitovuotta ja jossa esitetään arvioidut tulot ja menot sekä tietoa henkilöstöstä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien perusteella, sekä toimittaa sen johtokunnalle ja hallintoneuvostolle yhdessä henkilöstötaulukon kanssa.

.

1 a. ▌Hallintoneuvosto vahvistaa ▌ johtokunnan hyväksymän luonnoksen pohjalta yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnoksen, joka kattaa seuraavat kolme varainhoitovuotta.

1 b.  Johtokunta toimittaa yhtenäisen ohjelma-asiakirjan ▌komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 31 päivänä tammikuuta.

2.  Yhtenäisen ohjelma-asiakirjan ▌huomioon ottaen komissio sisällyttää arviot, joita se pitää henkilöstötaulukon ja unionin yleisestä talousarviosta suoritettavan tasapainottavan rahoitusosuuden määrän osalta välttämättöminä, unionin talousarvioesitykseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 313 ja 314 artiklan mukaisesti.

3.  Budjettivallan käyttäjä vahvistaa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen henkilöstötaulukon. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle tarkoitettua tasapainottavaa rahoitusosuutta koskevat määrärahat.

4.  Hallintoneuvosto vahvistaa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa tätä vastaavasti.

5.  Johtokunta ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle viipymättä aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, ja ilmoittaa erityisesti aikomuksestaan toteuttaa kiinteistöihin liittyviä hankkeita, kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta.

5 a. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy hankkeet, erityisesti kiinteistöihin liittyvät hankkeet, kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta, irtisanomislausekkeet mukaan luettuina, joilla saattaa olla huomattava taloudellinen tai pitkäaikainen vaikutus vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion rahoittamiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 88 artiklan soveltamista.

64 artikla

Talousarvion toteutus ja valvonta

1.  Toimitusjohtaja toimii tulojen ja menojen hyväksyjänä ja toteuttaa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen vuotuisen talousarvion.

2.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 1 päivänä. Jäljempänä oleva 70 artikla ei estä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista toimittamasta Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle sen pyytämiä tietoja, jotka kuuluvat sen toimivaltaan.

3.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpitäjä toimittaa komission tilinpitäjälle viimeistään seuraavan vuoden 1 päivänä maaliskuuta vaaditut kirjanpitotiedot konsolidointia varten sillä tavalla ja siinä muodossa kuin komission tilinpitäjä on edellyttänyt.

4.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpitäjä toimittaa selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta hallintoneuvoston jäsenille, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivänä.

5.  Saatuaan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut varainhoitoasetuksen 246 artiklan mukaisesti, vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpitäjä vahvistaa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen. Toimitusjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen hallintoneuvostolle, joka antaa siitä lausunnon.

6.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpitäjä toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon viimeistään seuraavan vuoden 1 päivänä heinäkuuta komission tilinpitäjälle, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

Lisäksi vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpitäjä lähettää komission tilinpitäjälle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta komission tilinpitäjän vahvistamaan määrämuotoon laaditun raportointipaketin konsolidointia varten.

7.  Lopullinen tilinpäätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään seuraavan vuoden 15 päivänä marraskuuta.

8.  Toimitusjohtaja toimittaa 30 päivään syyskuuta mennessä tilintarkastustuomioistuimelle vastineensa sen huomautuksiin. Hän toimittaa jäljennöksen vastineesta myös johtokunnalle ja komissiolle.

9.  Toimitusjohtaja toimittaa varainhoitoasetuksen 165 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki tiedot, joita tarvitaan kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteettomaksi toteuttamiseksi.

10.  Ennen vuoden N + 2 toukokuun 15 päivää Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.

10 a. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimittaa perustellun lausunnon Euroopan parlamentin kannasta ja muista Euroopan parlamentin vastuuvapausmenettelyn aikana mahdollisesti tekemistä huomautuksista.

65 artikla

Varainhoitoa koskevat säännöt

Johtokunta hyväksyy vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiseen sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt komissiota kuultuaan. Säännöt saavat poiketa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta komission delegoidusta asetuksesta (EU) N:o 1271/2013* ainoastaan, jos se on välttämätöntä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toiminnasta johtuvien erityisvaatimusten vuoksi ja komissio antaa tähän suostumuksen etukäteen.

_____________________

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).”;

"

53)  Korvataan 66 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiseen sovelletaan rajoituksetta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 883/2013*.

___________________

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).”;

"

54)  Muutetaan 68 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

”1. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen henkilöstöön, myös johtokunnan kokoaikaisiin jäseniin ja puheenjohtajaan ▌, sovelletaan henkilöstösääntöjä, muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja ja unionin toimielinten näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.

2.  Johtokunta hyväksyy yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat soveltamissäännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan säännösten mukaisesti.”;

"

b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Johtokunta antaa säännökset, joilla mahdollistetaan kansallisten asiantuntijoiden määräaikainen siirto jäsenvaltioista vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen palvelukseen.”;

"

55)  Muutetaan 70 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Hallintoneuvoston jäsenten ja kaikkien vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen henkilöstöön kuuluvien, mukaan lukien jäsenvaltioiden vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen palvelukseen määräaikaisesti siirtämät virkamiehet, sekä kaikkien muiden vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tehtäviä suorittavien sopimussuhteisten henkilöiden on noudatettava salassapitovelvollisuutta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklan ja unionin oikeuden asiaa koskevien säännösten mukaisesti vielä tehtäviensä päättymisen jälkeenkin.”;

"

b)  korvataan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

Edellä olevan 1 kohdan ja tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen velvoite ei estä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista ja toimivaltaisia viranomaisia käyttämästä näitä tietoja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten täytäntöönpanon valvonnassa eikä varsinkaan päätösten tekemistä koskevissa oikeudellisissa menettelyissä.”;

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

”2 a. Johtokunta ja hallintoneuvosto huolehtivat siitä, että henkilöiden, jotka tarjoavat vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tehtäviin liittyviä palveluja joko suoraan tai välillisesti, pysyvästi tai satunnaisesti, mukaan lukien johtokunnan ja hallintoneuvoston hyväksymät tai toimivaltaisten viranomaisten tätä tarkoitusta varten nimittämät virkamiehet ja muut henkilöt, on noudatettava samanlaista salassapitovelvollisuutta kuin edellisissä kohdissa säädetään.

Sama salassapitovelvollisuus koskee myös tarkkailijoita, jotka osallistuvat johtokunnan ja hallintoneuvoston kokouksiin sekä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimintaan.”;

"

d)  korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:"

”3. Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät estä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista vaihtamasta tietoja toimivaltaisten viranomaisten kanssa tämän asetuksen ja finanssilaitoksiin sovellettavan muun unionin lainsäädännön mukaisesti.

Näitä tietoja koskee 1 ja 2 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen hyväksyy työjärjestyksessään 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen salassapitovelvollisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa koskevat käytännön järjestelyt.

4.  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen soveltaa komission päätöstä (EU, Euratom) 2015/444.”;

"

56)  Korvataan 71 artiklan ainoa kohta seuraavasti:"

”Tämän asetuksen soveltaminen ei rajoita jäsenvaltioilla asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita eikä asetuksen (EU) 2018/1725 (EU:n toimielimiä ja muita elimiä koskeva tietosuoja-asetus) mukaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joita vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisella on tehtäviään suorittaessaan.”;

"

57)  Korvataan 72 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Johtokunta hyväksyy asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat käytännön järjestelyt.”;

"

58)  Korvataan 74 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:"

”Sijaintijäsenvaltion vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle tarjoamia tiloja ja palveluja koskevat järjestelyt sekä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä sijaintijäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja sijaintijäsenvaltion välisessä toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, joka tehdään sen jälkeen, kun johtokunta on sen hyväksynyt.”;

"

59)  Korvataan 76 artikla seuraavasti:"

”76 artikla

Suhde EJRK:aan

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista pidetään Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean oikeudellisena seuraajana. Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean kaikki varat ja vastuut sekä kaikki vireillä olevat toimet siirretään viimeistään vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen perustamispäivänä ilman eri toimenpiteitä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle. Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean on laadittava lopullinen tilinpäätös varallisuudestaan ja vastuistaan tuona siirtopäivänä. Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitea ja komissio tarkastavat ja hyväksyvät tämän tilinpäätöksen.”;

"

60)  Muutetaan 81 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  korvataan johdantokappale seuraavasti:"

”1. Komissio julkaisee viimeistään ... [24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein yleiskertomuksen vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toiminnan ja tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen tuloksena saaduista kokemuksista. Kertomuksessa arvioidaan muun muassa seuraavaa:”;

"

ii)  korvataan a alakohdan johdantolause ja i alakohta seuraavasti:"

”a) toimivaltaisten viranomaisten valvontakäytännöissä saavutettu tehokkuus ja lähentyminen:

   i) toimivaltaisten viranomaisten ▐ riippumattomuus ja yritysten hyvää hallintotapaa vastaavissa standardeissa saavutettu lähentyminen;”;

"

iii)  lisätään alakohta seuraavasti:"

”fa) yhteiskomitean toimivuus.”;

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

”2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yleiskertomuksen osana komissio tekee kaikkia asianomaisia viranomaisia ja sidosryhmiä kuultuaan kattavan arvioinnin tämän asetuksen 9 a artiklan soveltamisesta.”;

"

3 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 1095/2010 seuraavasti:

1)  Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:"

”2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii tässä asetuksessa annettujen valtuuksien puitteissa sekä direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 2002/47/EY, direktiivin 2003/71/EY, direktiivin 2004/39/EY, direktiivin 2004/109/EY, direktiivin 2009/65/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU(19) ja asetuksen (EY) N:o 1060/2009 soveltamisalalla ja, siltä osin kuin näitä säädöksiä sovelletaan sijoituspalveluja tarjoaviin yrityksiin tai yhteissijoitusyrityksiin, jotka pitävät osuuksiaan ja osakkeitaan kaupan, sekä niitä valvoviin toimivaltaisiin viranomaisiin, soveltuvin osin direktiivin 2002/87/EY ja ▐ direktiivin 2002/65/EY soveltamisalalla, mukaan luettuina kaikki näihin säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset ja päätökset sekä mahdolliset muut oikeudellisesti sitovat unionin säädökset, joissa arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetaan tehtäviä.

Arvopaperimarkkinaviranomainen osallistuu asetuksella (EU) N:o 1093/2010 perustetun Euroopan pankkiviranomaisen työhön, joka liittyy sen estämiseen, että rahoitusjärjestelmää käytetään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, direktiivin (EU) 2015/849 ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 mukaisesti. Arvopaperimarkkinaviranomainen päättää suostumuksestaan asetuksen (EU) N:o 1093/2010 9 a artiklan 8 kohdan mukaisesti.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii myös markkinatoimijoiden toimialoilla niiden kysymysten osalta, joita 2 kohdassa tarkoitetut säädökset eivät suoraan koske, mukaan luettuina yritysten hyvää hallintotapaa, tilintarkastusta ja tilinpäätösraportointia koskevat kysymykset, ja ottaa huomioon kestävät liiketoimintamallit ja ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät edellyttäen, että arvopaperimarkkinaviranomaisen tällaiset toimet ovat tarpeen mainittujen säädösten tehokkaan ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa myös tarpeelliset toimet julkisten ostotarjousten, selvityksen ja johdannaisia koskevien kysymysten osalta.”;

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

”3 a. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta muiden sellaisten unionin säädösten soveltamista, joissa arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetaan toimilupien myöntämiseen tai valvontaan liittyviä tehtäviä ja vastaavia valtuuksia.”;

"

c)  korvataan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:"

”5. Arvopaperimarkkinaviranomaisen tavoitteena on suojella yleistä etua edistämällä finanssijärjestelmän lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vakautta sekä tehokkuutta unionin talouden ja sen kansalaisten ja yritysten kannalta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävänä on toimivaltuuksiensa mukaisesti omalta osaltaan:”;

"

d)  korvataan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan e ja f alakohta seuraavasti: "

”e) varmistaa, että investointiriskien ja muiden riskien ottoa säännellään ja valvotaan asianmukaisesti, ▐

   f) parantaa asiakkaiden ja sijoittajien suojaa;”;

"

e)  Lisätään 5 kohdan ensimmäiseen alakohtaan alakohta seuraavasti:"

fa) tehostaa valvontakäytäntöjen lähentämistä sisämarkkinoilla;

"

f)  korvataan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

”Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomainen edistää 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten johdonmukaisen, tehokkaan ja tosiasiallisen soveltamisen varmistamista, edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa lausuntoja 16 a artiklan mukaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle ▌.”;

"

g)  korvataan 5 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:"

”Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii tehtäviään hoitaessaan riippumattomasti, puolueettomasti, syrjimättömästi ja avoimesti ja koko unionin edun mukaisesti sekä noudattaa tarpeen mukaan suhteellisuusperiaatetta. Arvopaperimarkkinaviranomainen on vastuuvelvollinen, ja se toimii lahjomattomasti sekä varmistaa, että kaikkia sidosryhmiä kohdellaan yhdenvertaisesti.”;

"

h)  lisätään 5 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”Arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnan ja toimenpiteiden, erityisesti ohjeiden, suositusten, lausuntojen, kysymyksiä ja vastauksia -asiakirjojen, sääntelystandardien luonnosten ja täytäntöönpanostandardien luonnosten, sisällössä ja muodossa on kaikilta osin noudatettava tämän asetuksen ja 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten sovellettavia säännöksiä. Sikäli kuin se on kyseisten säännösten nojalla sallittua ja asianmukaista, tällaisissa toimissa on suhteellisuusperiaatteen mukaisesti otettava asianmukaisesti huomioon niiden riskien luonne, laajuus ja monimutkaisuus, jotka liittyvät olennaisesti arvopaperimarkkinaviranomaisen toimien kohteena olevan laitoksen, yrityksen tai muun tahon liiketoimintaan tai finanssitoimintaan.”;

"

i)  lisätään 6 kohta seuraavasti:"

”6. Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa arvopaperimarkkinaviranomaiseen siihen kiinteästi kuuluvan komitean, joka antaa sille neuvoja siitä, miten toimenpiteissä olisi sovellettavia sääntöjä kaikilta osin noudattaen otettava huomioon alalla vallitsevat erot, jotka liittyvät riskien luonteeseen, laajuuteen ja monitahoisuuteen, liiketoimintamalleihin ja -käytäntöihin sekä finanssilaitosten ja -markkinoiden kokoon, siltä osin kuin tällaiset tekijät ovat kyseisten sääntöjen nojalla merkityksellisiä.

__________________

”;

"

2)   Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Arvopaperimarkkinaviranomainen on osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmää (EFVJ). EFVJ:n päätavoitteena on varmistaa, että finanssialaan sovellettavat säännöt pannaan asianmukaisesti täytäntöön, jotta säilytetään finanssivakaus, ja varmistaa luottamus finanssijärjestelmään yleensä sekä tehokas ja riittävä suoja finanssipalvelujen asiakkaille.”;

"

b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti EFVJ:n osapuolet tekevät luottamukseen ja täysimääräiseen keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä erityisesti varmistaakseen tarkoituksenmukaisten ja luotettavien tietojen välittymisen niiden kesken ja arvopaperimarkkinaviranomaiselta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.”;

"

c)  lisätään 5 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”Tässä asetuksessa olevat viittaukset valvontaan kattavat kaikkien toimivaltaisten viranomaisten kaikki asiaankuuluvat toimet, jotka niiden on suoritettava 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten nojalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallista toimivaltaa.”;

"

3)  Korvataan 3 artikla seuraavasti:"

”3 artikla

Viranomaisten vastuu

1.   Edellä 2 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetut viranomaiset vastaavat toiminnastaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan mukaisesti arvopaperimarkkinaviranomainen tekee kaikin tavoin yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, jos Euroopan parlamentti suorittaa tutkimuksia mainitun artiklan nojalla.

3.  Hallintoneuvosto hyväksyy arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaa, puheenjohtajan tehtävät mukaan lukien, koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa sen kunakin vuonna viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Kertomus julkistetaan.

4.  Puheenjohtajan on osallistuttava Euroopan parlamentin kuulemistilaisuuteen, joka koskee arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnan tuloksia, jos Euroopan parlamentti tätä pyytää. Kuuleminen järjestetään vähintään kerran vuodessa. Puheenjohtajan on aina pyydettäessä annettava lausunto Euroopan parlamentille ja vastattava sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

5.  Puheenjohtajan on annettava kertomus arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnasta Euroopan parlamentille pyydettäessä ja vähintään 15 päivää ennen 4 kohdassa tarkoitetun lausunnon antamista.

6.  Kertomukseen on 11–18 artiklassa sekä 20 ja 33 artiklassa tarkoitettujen tietojen lisäksi sisällytettävä myös kaikki Euroopan parlamentin tapauskohtaisesti pyytämät asiaankuuluvat tiedot.

7.  Arvopaperimarkkinaviranomainen vastaa Euroopan parlamentin tai neuvoston sille esittämiin kysymyksiin suullisesti tai kirjallisesti viiden viikon kuluessa kysymyksen vastaanottamisesta.

8.  Puheenjohtaja voi käydä pyynnöstä luottamuksellisia suullisia keskusteluja suljettujen ovien takana Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja koordinaattoreiden kanssa. Kaikkien osallistujien on noudatettava salassapitovelvollisuutta.

10.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa pyynnöstä Euroopan parlamentille osallistumisestaan unionin etujen yhtenäiseen, yhteiseen, johdonmukaiseen ja vaikuttavaan edustamiseen kansainvälisillä foorumeilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta salassapitovelvollisuuksia, jotka johtuvat osallistumisesta tällaisiin kansainvälisiin foorumeihin.”;

"

4)  Korvataan 4 artiklan 3 kohdan ii alakohta seuraavasti:"

”ii) direktiivi 2002/65/EY osalta viranomaisia, joilla on toimivalta varmistaa, että sijoituspalveluja tarjoavat yritykset tai yhteissijoitusyritykset, jotka pitävät osuuksiaan ja osakkeitaan kaupan, noudattavat niille kyseisessä direktiivissä asetettuja vaatimuksia;”;

"

5)  Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:"

”Arvopaperimarkkinaviranomaisen kotipaikan sijainti ei vaikuta tapaan, jolla arvopaperimarkkinaviranomainen hoitaa tehtävänsä ja käyttää toimivaltaansa, eikä sen hallintorakenteen järjestämiseen, sen pääasiallisen organisaation toimintaan tai sen toimintojen pääasialliseen rahoittamiseen, mutta tapauskohtaisesti mahdollistetaan se, että arvopaperimarkkinaviranomaisella on unionin virastojen kanssa yhteiset hallinnolliset tukipalvelut ja toimitilapalvelut, jotka eivät liity arvopaperimarkkinaviranomaisen ydintoimintoihin.”;

"

6)  Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  korvataan a alakohta seuraavasti:"

”a) se auttaa luomaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten perusteella yhteisiä, laadukkaita sääntely- ja valvontastandardeja ja -käytäntöjä erityisesti laatimalla teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksia, ohjeita, suosituksia ja muita toimenpiteitä, mukaan lukien lausuntoja;”;

"

ii)  lisätään kohta seuraavasti: "

”aa) se laatii ja pitää ajan tasalla unionin finanssimarkkinoiden toimijoiden valvontaa koskevan unionin valvontakäsikirjan, jossa esitetään parhaat valvontakäytännöt ja korkealaatuiset valvontamenetelmät ja -prosessit ja otetaan huomioon muun muassa muuttuvat liiketoimintakäytännöt ja -mallit sekä finanssimarkkinoiden toimijoiden ja -markkinoiden koko;”;

"

iii)  korvataan b alakohta seuraavasti:"

”b) se myötävaikuttaa oikeudellisesti sitovien unionin säädösten yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten yhdenmukaisen, tehokkaan ja tosiasiallisen soveltamisen, estämällä toimijalle suotuisimman sääntelyn hyväksikäytön, edistämällä ja seuraamalla valvonnan riippumattomuutta, sovittelemalla ja ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä, varmistamalla finanssimarkkinoiden toimijoiden tehokkaan ja yhdenmukaisen valvonnan sekä huolehtimalla valvontakollegioiden yhdenmukaisesta toiminnasta ja toteuttamalla toimia muun muassa kriisitilanteissa;”;

"

iv)  korvataan e–h alakohta seuraavasti:"

”e) se järjestää ja suorittaa toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointia ja samassa yhteydessä antaa ohjeita ja suosituksia ja määrittää parhaita käytäntöjä valvontatulosten johdonmukaisuuden parantamiseksi;

   f) se seuraa ja arvioi markkinakehitystä omalla vastuualueellaan, myös silloin kun tähän on aihetta, innovatiivisten finanssipalvelujen kehityssuuntauksissa, ottaen asianmukaisesti huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät kehityssuuntaukset;
   g) se laatii ▌markkina-analyyseja tietojen saamiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien hoitamista varten;
   h) se parantaa tarvittaessa kuluttajien ja sijoittajien suojaa, erityisesti rajatylittävissä yhteyksissä esiintyvien puutteiden osalta ja asiaan liittyvät riskit huomioon ottaen;”;

"

v)  lisätään i alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:"

”ib) se edistää finanssitietoja koskevan unionin yhteisen strategian laatimista;”;

"

vi)  lisätään k alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:"

”ka) se julkaisee verkkosivustollaan kaikki 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviin säädöksiin liittyvät tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit, ohjeet, suositukset sekä kysymykset ja vastaukset ja päivittää niitä säännöllisesti, mukaan lukien katsaukset, jotka koskevat meneillään olevien toimien tilannetta, ja teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnosten hyväksymisen suunniteltu aikataulu.”;

"

vii)  kumotaan l alakohta;

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

”1 a. Hoitaessaan tehtäviään tämän asetuksen mukaisesti arvopaperimarkkinaviranomainen

   a) käyttää täysimääräisesti sille annettuja valtuuksia; ja
   b) ottaa täysimääräisesti huomioon finanssimarkkinoiden toimijoiden eri tyypit, liiketoimintamallit ja koon, finanssimarkkinoiden toimijoiden turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamista koskevan tavoitteen huomioon ottaen;
   c) ottaa huomioon teknologiset innovaatiot, innovatiiviset ja kestävät liiketoimintamallit sekä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat.”;

"

c)  muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)  lisätään kohta seuraavasti:"

”ca) antaa suosituksia 29 a ▌artiklassa säädetyin tavoin;”;

"

ii)  lisätään kohta seuraavasti:"

”da) antaa varoituksia 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;”;

"

iii)  korvataan g alakohta seuraavasti:"

”g) antaa lausuntoja Euroopan parlamentille, neuvostolle tai komissiolle 16 a artiklassa säädetyin tavoin”;

"

iv)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

”ga) antaa vastauksia kysymyksiin 16 b artiklassa säädetyin tavoin;

   gb) toteuttaa toimia 9 c artiklan mukaisesti;”;

"

d)  lisätään kohta seuraavasti:"

”3. Hoitaessaan 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä ja käyttäessään 2 kohdassa tarkoitettuja valtuuksia arvopaperimarkkinaviranomainen toimii lainsäädäntökehyksen perusteella ja sen rajoissa ja ottaa asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaatteen, aina kun tarpeen, sekä paremman sääntelyn periaatteen, mukaan lukien tämän asetuksen mukaisesti toteutettujen kustannus-hyötyanalyysien tulokset.

Jäljempänä 10, 15, 16 ja 16 a artiklassa tarkoitetut avoimet julkiset kuulemiset järjestetään mahdollisimman laajoina sen varmistamiseksi, että ne kattavat kaikki asianomaiset osapuolet ja että sidosryhmillä on kohtuullisesti aikaa reagoida. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee sidosryhmiltä saadusta palautteesta yhteenvedon ja yleiskatsauksen siihen, kuinka kuulemisista kerättyjä tietoja ja näkemyksiä hyödynnettiin teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksissa.”;

"

7)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  korvataan a alakohta seuraavasti:"

”a) kerää ja analysoi tietoja kulutuksen muutoksista, kuten vähittäisrahoituspalvelujen ja -tuotteiden kustannusten ja maksujen kehityksestä jäsenvaltioissa, ja raportoi niistä;”;

"

ii)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

”aa) laatii perusteellisia temaattisia arviointeja markkinakäyttäytymisestä luodakseen yhteisen käsityksen markkinakäytännöistä, jotta voidaan havaita mahdolliset ongelmat ja analysoida niiden vaikutusta;

   ab) kehittää vähittäistoiminnan riski-indikaattorit, joiden avulla voidaan havaita oikea-aikaisesti seikat, joista saattaa aiheutua haittaa kuluttajille ja sijoittajille;”;

"

iii)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

”da) edistää tasapuolisia toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla, joilla kuluttajilla ja muilla finanssipalvelujen käyttäjillä on tasapuoliset mahdollisuudet käyttää finanssipalveluja ja -tuotteita,

   dc) koordinoi toimivaltaisten viranomaisten haamuasiointitoimia, jos sellaisia sovelletaan.”;

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Arvopaperimarkkinaviranomainen valvoo uusia ja nykyisiä finanssialan toimia ja voi antaa ohjeita ja suosituksia markkinoiden turvallisuuden ja vakauden sekä sääntely- ja valvontakäytäntöjen lähentymisen ja tehokkuuden edistämiseksi.”;

"

c)  korvataan 4 ja 5 kohta seuraavasti:"

”4. Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa organisaatioonsa kiinteästi kuuluvan kuluttajansuoja- ja finanssi-innovaatiokomitean, jossa saatetaan yhteen kaikki asiaankuuluvat toimivaltaiset ▌viranomaiset sekä kuluttajansuojasta vastaavat viranomaiset, jotta voidaan parantaa kuluttajansuojaa ja toimia koordinoidusti uuden tai innovatiivisen finanssialan toiminnan sääntelyssä ja valvonnassa sekä antaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle neuvoja, joita se voi esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee tiiviisti yhteistyötä Euroopan tietosuojaneuvoston kanssa päällekkäisyyksien, epäjohdonmukaisuuksien ja oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi tietosuojan alalla. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kutsua komiteaan tarkkailijoiksi myös kansallisia tietosuojaviranomaisia.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi asettaa väliaikaisen kiellon tai rajoituksen sellaisten tiettyjen finanssialan tuotteiden, välineiden tai toimien markkinoinnille, jakelulle tai myynnille, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää taloudellista vahinkoa asiakkaille tai vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko finanssijärjestelmän taikka sen osan vakauden unionissa, 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä määritellyissä tapauksissa ja niissä säädetyin edellytyksin tai tarvittaessa kriisitilanteessa 18 artiklan mukaisesti ja siinä säädetyin edellytyksin.

Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkistaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua päätöstään sopivin väliajoin ja vähintään joka kuudes kuukausi. Kun kielto on uusittu vähintään kaksi kertaa peräkkäin ja on tehty kunnollinen analyysi kuluttajaan kohdistuvan vaikutuksen arvioimiseksi, arvopaperimarkkinaviranomainen voi päättää uusia kiellon vuodeksi.

Jäsenvaltio voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaista harkitsemaan päätöstään uudelleen. Siinä tapauksessa arvopaperimarkkinaviranomainen päättää 44 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti, pitääkö se päätöksensä voimassa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös arvioida tarpeen asettaa kielto tai rajoitus tietyntyyppisille finanssialan toimille tai käytännöille ja tällaisen tarpeen käydessä ilmi ilmoittaa siitä komissiolle ja toimivaltaisille viranomaisille, jotta voidaan helpottaa tällaisen kiellon tai rajoituksen asettamista.”;

"

8)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”9 a artikla

Toimista pidättymistä koskevat kirjeet

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos se katsoo, että jonkin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädöksen tai kyseisiin säädöksiin perustuvien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten soveltaminen saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia jostakin seuraavasta syystä:

   a) arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, että tällaiseen säädökseen sisältyvät säännökset voivat olla suoraan ristiriidassa toisen asiaan liittyvän säädöksen kanssa,
   b) säädös on jokin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista säädöksistä, ja kyseistä säädöstä täydentävien tai täsmentävien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten puuttuminen aiheuttaisi perusteltuja epäilyjä säädöksen tai sen asianmukaisen soveltamisen oikeudellisista seurauksista,
   c) 16 artiklassa tarkoitettujen ohjeiden ja suositusten puuttuminen aiheuttaisi käytännön vaikeuksia kyseisen säädöksen soveltamisessa.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen osoittaa 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle kirjeitse yksityiskohtaisen selvityksen ongelmista, joita se katsoo olevan.

Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa komissiolle lausunnon toimista, joita se pitää tarpeellisina toteuttaa uuden lainsäädännön tai uusien delegoitujen tai täytäntöönpanosäädösten muodossa, ja kiireellisyydestä, joka asialla arvopaperimarkkinaviranomaisen mielestä on. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa lausuntonsa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa mahdollisimman pian, onko tarpeen antaa asiaa koskevia ohjeita tai suosituksia 16 artiklan nojalla.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii nopeasti, erityisesti ehkäistäkseen osaltaan 1 kohdassa tarkoitettuja ongelmia, aina kun se on mahdollista.

3.  Jos se on tarpeen 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen 2 kohdassa tarkoitettuja toimia seuraavien uusien toimenpiteiden hyväksymistä ja soveltamista, arvopaperimarkkinaviranomainen antaa lausuntoja 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten yksittäisistä säännöksistä, jotta voidaan edistää yhdenmukaisia, tehokkaita ja vaikuttavia valvonta- ja täytäntöönpanokäytäntöjä sekä unionin lainsäädännön yhteistä, yhtenäistä ja johdonmukaista soveltamista.

4.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen erityisesti toimivaltaisilta viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella katsoo, että 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut säädökset tai niihin perustuvat delegoidut säädökset tai täytäntöönpanosäädökset aiheuttavat merkittäviä poikkeuksellisia ongelmia, jotka koskevat

   markkinoiden luottamusta,
   asiakkaiden tai sijoittajien suojaa,
   finanssi- tai hyödykemarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja eheyttä tai
   koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakautta unionissa,

se osoittaa toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle välittömästi kirjeitse yksityiskohtaisen selvityksen ongelmista, joita se katsoo olevan. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa komissiolle lausunnon toimista, joita se pitää tarpeellisina toteuttaa uuden lainsäädännön tai uusien delegoitujen tai täytäntöönpanosäädösten muodossa, ja kiireellisyydestä, joka asialla arvopaperimarkkinaviranomaisen mielestä on. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa lausuntonsa.”;

"

9)  Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”1. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto siirtävät komissiolle vallan hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä, jotta voidaan varmistaa johdonmukainen harmonisointi 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä erityisesti määritellyillä aloilla, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa teknisten sääntelystandardiensa luonnokset komission hyväksyttäviksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset samanaikaisesti tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”;

"

ii)   korvataan kolmas alakohta seuraavasti:"

Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle, se järjestää niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä, jolleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole erityisen suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä neuvoja.”;

"

iii)  poistetaan neljäs alakohta;

iv)  korvataan viides ja kuudes alakohta seuraavasti:"

”Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa teknisen sääntelystandardin luonnoksen vastaanottamisesta, hyväksyykö se sen. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyvissä ajoin, jos hyväksymispäätöstä ei voida tehdä kolmen kuukauden kuluessa. Se voi hyväksyä teknisten sääntelystandardien luonnokset vain osittain tai muutettuina, jos unionin etu sitä vaatii.

Jos komissio ei aio hyväksyä teknisen sääntelystandardin luonnosta tai aikoo hyväksyä sen osittain tai muutettuna, se lähettää teknisen sääntelystandardin luonnoksen takaisin arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja ilmoittaa, miksi se ei hyväksy sitä tai, jos on kyse muutoksista, selvittää muutostensa syyt ja lähettää kirjeestään jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kuuden viikon kuluessa muuttaa teknisen sääntelystandardin luonnosta komission ehdottamien muutosten pohjalta ja toimittaa sen uudelleen komissiolle virallisen lausunnon muodossa. Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää virallisesta lausunnostaan jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”;

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei ole toimittanut teknisen sääntelystandardin luonnosta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä asetetussa määräajassa, komissio voi pyytää tällaista luonnosta uuden määräajan puitteissa. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle hyvissä ajoin, jos se ei noudata määräaikaa.”;

"

c)  korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

Komissio järjestää teknisten sääntelystandardien luonnoksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä, jolleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Komissio pyytää lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä neuvoja.”;

"

d)  korvataan 4 kohta seuraavasti: "

”4. Tekniset sääntelystandardit hyväksytään asetuksilla tai päätöksillä. Niiden nimessä on oltava sanat ”tekninen sääntelystandardi”. Ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne tulevat voimaan niissä mainittuina ajankohtina.”;

"

10)  Kumotaan 13 artiklan 1 kohdan toinen alakohta.

11)  Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

”1. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto siirtävät komissiolle täytäntöönpanovallan hyväksyä teknisiä täytäntöönpanostandardeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä erityisesti määritellyillä aloilla, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia luonnoksia teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi. Teknisten täytäntöönpanostandardien on oltava teknisiä, niihin ei saa sisältyä strategisia päätöksiä tai toimintavalintoja, ja niiden sisällössä on määritettävä näiden säädösten soveltamisen edellytykset. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa teknisten täytäntöönpanostandardiensa luonnokset komission hyväksyttäviksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa tekniset täytäntöönpanostandardit samanaikaisesti tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle, se järjestää niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä, jolleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole erityisen suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä neuvoja.

Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen vastaanottamisesta, hyväksyykö se sen. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyvissä ajoin, jos hyväksymispäätöstä ei voida tehdä kolmen kuukauden kuluessa. Se voi hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen vain osittain tai muutettuna, jos unionin etu sitä vaatii.

Jos komissio ei aio hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta tai aikoo hyväksyä sen vain osittain tai muutettuna, se lähettää sen takaisin arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja ilmoittaa, miksi se ei aio hyväksyä sitä tai, jos on kyse muutoksista, selvittää muutostensa syyt, ja lähettää kirjeestään jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kuuden viikon kuluessa muuttaa teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta komission ehdottamien muutosten pohjalta ja toimittaa sen uudelleen komissiolle virallisen lausunnon muodossa. Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää virallisesta lausunnostaan jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Jollei arvopaperimarkkinaviranomainen ole viidennessä alakohdassa tarkoitetun kuuden viikon jakson päättyessä toimittanut muutettua teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta tai jos se on toimittanut teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen, jonka muutokset eivät ole komission ehdottamien muutosten mukaisia, komissio voi hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin tarpeellisiksi katsomine muutoksineen tai hylätä sen.

Komissio ei saa muuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen valmisteleman teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen sisältöä sovittamatta toimiaan ennalta yhteen arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa tässä artiklassa säädetyllä tavalla.

2.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei ole toimittanut teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä asetetussa määräajassa, komissio voi pyytää tällaista luonnosta uuden määräajan puitteissa. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle hyvissä ajoin, jos se ei noudata määräaikaa.”;

"

b)  korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

”Komissio järjestää teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä, jolleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Komissio pyytää lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä ▌neuvoja.”;

"

c)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Tekniset täytäntöönpanostandardit hyväksytään asetuksilla tai päätöksillä. Niiden nimessä on oltava sanat ”tekninen täytäntöönpanostandardi”. Ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne tulevat voimaan niissä mainittuina ajankohtina.”;

"

12)   Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa kaikille toimivaltaisille viranomaisille tai kaikille finanssilaitoksille osoitettuja ohjeita ja yhdelle tai useammalle toimivaltaiselle viranomaiselle tai yhdelle tai useammalle finanssilaitokselle osoitettuja suosituksia yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien valvontakäytäntöjen aikaansaamiseksi EFVJ:ssä sekä unionin oikeuden yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

Ohjeiden ja suositusten on oltava 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä tai tässä artiklassa annettujen valtuutuksien mukaisia.”;

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Arvopaperimarkkinaviranomainen järjestää tarvittaessa ohjeita ja suosituksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi ohjeiden ja suositusten antamiseen mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä. Näiden kuulemisten ja analyysien on oltava oikeassa suhteessa ohjeiden tai suositusten laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen. Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää tarvittaessa lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä lausunnon tai ▌neuvoja. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei järjestä avointa julkista kuulemista tai pyydä neuvoa pankkialan osallisryhmältä, se esittää tälle perustelut.”;

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

”2 c. Ohjeissa ja suosituksissa ei saa pelkästään viitata lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten osiin tai esittää niitä uudelleen. Ennen uuden ohjeen tai suosituksen antamista arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee ensin käytössä olevia ohjeita ja suosituksia päällekkäisyyksien välttämiseksi.”;

"

d)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa 43 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle annetut ohjeet ja suositukset.”;

"

13)   lisätään artiklat seuraavasti:"

”16 a artikla

Lausunnot

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle lausuntoja kaikista vastuualueeseensa kuuluvista kysymyksistä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö voi sisältää julkisen kuulemisen tai teknisen analyysin.

3.   Kun on kyse sulautumiin ja omistusosuuksien hankintaan liittyvistä toiminnan vakauden arvioinneista, jotka kuuluvat direktiivin 2006/48/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2007/44/EY, soveltamisalaan ja jotka tuon direktiivin mukaan edellyttävät kahden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välistä kuulemista, arvopaperimarkkinaviranomainen voi, jos jokin näistä toimivaltaisista viranomaisista sitä pyytää, antaa ja julkistaa lausunnon toiminnan vakauden arvioinnista, ei kuitenkaan direktiivin 2004/39/EY 10 b artiklan e alakohdassa mainittujen perusteiden osalta. Lausunto on annettava viipymättä ja joka tapauksessa ennen direktiivin 2004/39/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2007/44/EY, mukaisen arviointiajan päättymistä. Jäljempänä olevaa 35 artiklaa sovelletaan aloihin, joiden osalta vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi antaa lausunnon.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä antaa teknistä neuvontaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä määritetyillä aloilla.

16 b artikla

Kysymykset ja vastaukset

1.  Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, mukaan lukien toimivaltaiset viranomaiset ja EU:n toimielimet, voi esittää 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten ja niihin liittyvien delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten säännösten sekä kyseisten lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten nojalla hyväksyttyjen ohjeiden ja suositusten käytännön soveltamista tai täytäntöönpanoa varten arvopaperimarkkinaviranomaiselle kysymyksiä millä tahansa unionin virallisella kielellä, rajoittamatta kuitenkaan 5 kohdan soveltamista.

Ennen kuin finanssimarkkinoiden toimijat esittävät kysymyksen arvopaperimarkkinaviranomaiselle, niiden on arvioitava, olisiko kysymys esitettävä ensin toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ennen hyväksyttäviin kysymyksiin annettavien vastauksien julkaisemista arvopaperimarkkinaviranomainen voi pyytää lisäselvennyksiä 1 kohdassa tarkoitettuihin luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön esittämiin kysymyksiin.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen 1 kohdassa tarkoitettuihin kysymyksiin antamat vastaukset eivät ole sitovia. Vastaus on asetettava saataville ainakin sillä kielellä, jolla se on annettu.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen luo verkkosivuillaan käytettävissä olevan verkkopohjaisen välineen ja ylläpitää sitä kysymysten esittämistä varten sekä julkaistakseen ajoissa kaikki kysymykset, kun ne vastaanotetaan, ja kaikki vastaukset kaikkiin 1 kohdan nojalla hyväksyttäviin kysymyksiin, paitsi jos tällainen julkaiseminen on ristiriidassa kyseisten henkilöiden oikeutettujen etujen kanssa tai vaarantaa mahdollisesti rahoitusjärjestelmän vakauden. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi hylätä kysymykset, joihin se ei aio vastata. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee hylätyt kysymykset verkkosivuillaan kahden kuukauden ajaksi.

4.  Kolme äänivaltaista hallintoneuvoston jäsentä voi pyytää hallintoneuvostoa päättämään 44 artiklan mukaisesti, käsitelläänkö 1 kohdassa tarkoitettua hyväksyttävään kysymykseen liittyvää seikkaa 16 artiklan nojalla ohjeissa, pyydetäänkö 37 artiklassa tarkoitetulta osallisryhmältä lausuntoja tai neuvoa, tarkastellaanko kysymyksiä ja vastauksia uudelleen asianmukaisin väliajoin, järjestetäänkö avoimia julkisia kuulemisia tai analysoidaanko mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. Tällaisten kuulemisten ja analyysien on oltava oikeassa suhteessa kyseisten kysymys- ja vastausluonnosten laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen tai suhteessa asian erityiseen kiireellisyyteen. Kun 37 artiklassa tarkoitettu osallisryhmä otetaan mukaan toimintaan, on taattava asianmukainen luottamuksellisuus.

5.  Kysymykset, jotka edellyttävät unionin lainsäädännön tulkintaa, arvopaperimarkkinaviranomainen välittää Euroopan komissiolle. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee Euroopan komission antamat vastaukset.”;

"

14)   Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”2. Arvopaperimarkkinaviranomainen vastaa pyyntöön hahmottelemalla, miten se aikoo edetä asiassa, ja tarvittaessa tutkii unionin oikeuden väitettyä rikkomista tai soveltamatta jättämistä yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen, Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, myös luonnollisilta henkilöiltä tai oikeushenkilöiltä saatujen hyvin perusteltujen tietojen perusteella, ilmoitettuaan asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.”;

"

b)  lisätään 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

”Arvopaperimarkkinaviranomainen voi, ilmoitettuaan asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, osoittaa asianmukaisesti perustellun tietopyynnön suoraan muille toimivaltaisille viranomaisille, jos tiedon pyytäminen kyseiseltä toimivaltaiselta viranomaiselta on osoittautunut riittämättömäksi tai sen katsotaan olevan riittämätöntä niiden tietojen saamiseksi, joiden katsotaan olevan tarpeen unionin oikeuden väitetyn rikkomisen tai soveltamatta jättämisen tutkimiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 35 artiklassa säädettyjen valtuuksien soveltamista.

Tällaisen pyynnön vastaanottajan on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle selkeät, täsmälliset ja täydelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä.”;

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

”2 a. Jotta voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen toimista, jotka ovat tarpeen, jotta toimivaltainen viranomainen voi noudattaa unionin oikeutta, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee ennen 3 kohdassa tarkoitetun suosituksen antamista yhteistyötä asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa, jos se pitää tätä asianmukaisena unionin oikeuden rikkomisen ratkaisemiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen mukaisia valtuuksia.”;

"

d)   korvataan 6 kohta seuraavasti:"

”6. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata 4 kohdassa tarkoitettua virallista lausuntoa tuossa kohdassa mainitun määräajan kuluessa ja jos on tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi markkinoilla tai palauttamiseksi markkinoille taikka finanssijärjestelmän moitteettoman toiminnan ja eheyden varmistamiseksi saada viipymättä muutos siihen, että virallista lausuntoa ei noudateta, arvopaperimarkkinaviranomainen voi silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa finanssimarkkinoiden toimijaan tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa sitä vaaditaan toteuttamaan toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.”;

"

15)   Lisätään artikla seuraavasti:"

17 a artikla

Ilmoittavien henkilöiden suojelu

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisella on oltava raportointikanavat, joilla vastaanotetaan ja käsitellään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön antamia tietoja tosiasiallisesta tai mahdollisesta unionin oikeuden rikkomisesta, lain väärinkäytöstä tai soveltamatta jättämisestä.

2.  Näiden kanavien kautta ilmoittavia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä suojellaan vastatoimilta unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin [COM/2018/218/final] mukaisesti.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa, että kaikki tiedot voidaan antaa nimettöminä tai luottamuksellisesti ja turvallisesti. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, että annetut tiedot sisältävät todisteita tai selkeitä viitteitä olennaisesta rikkomisesta, se antaa palautetta ilmoittavalle henkilölle.”;

"

16)   Korvataan 18 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Neuvoston hyväksyttyä 2 kohdan mukaisen päätöksen ja poikkeustapauksissa, joissa toimivaltaisten viranomaisten yhteensovitettu toiminta on tarpeen sellaisten epäsuotuisten muutosten käsittelemiseksi, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden, koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauden unionissa tai asiakkaiden ja sijoittajien suojan, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti tällaisten muutosten käsittelemiseksi varmistamalla, että finanssilaitokset ja toimivaltaiset viranomaiset täyttävät tuossa lainsäädännössä asetetut vaatimukset.”;

"

17)   Muutetaan 19 artikla seuraavasti:

a)   korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa unionin säädöksissä määritellyissä tapauksissa ja rajoittamatta 17 artiklassa säädettyjen valtuuksien soveltamista arvopaperimarkkinaviranomainen voi auttaa toimivaltaisia viranomaisia pääsemään sopimukseen 2–4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen joko

   a) yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen toimeen tai ehdotettuun toimeen liittyvästä menettelystä, toimen tai ehdotetun toimen sisällöstä tai toimien puuttumisesta;
   b) tapauksissa, joissa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä säädetään, että arvopaperimarkkinaviranomainen voi auttaa omasta aloitteestaan, jos toimivaltaisten viranomaisten voidaan objektiivisten syiden perusteella todeta olevan erimielisiä.

Tapauksissa, joissa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä edellytetään toimivaltaisten viranomaisten yhteistä päätöstä ja joissa arvopaperimarkkinaviranomainen voi kyseisten säädösten mukaisesti omasta aloitteestaan auttaa pääsemään sopimukseen 2–4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, kyseisten toimivaltaisten viranomaisten katsotaan olevan erimielisiä, jos ne eivät ole tehneet yhteistä päätöstä kyseisissä säädöksissä vahvistetuissa määräajoissa.”;

"

b)  lisätään kohdat seuraavasti:"

”1 a. Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on seuraavissa tapauksissa ilmoitettava viipymättä arvopaperimarkkinaviranomaiselle, että ne eivät ole päässeet sopimukseen:

   a) jos määräaika, jonka kuluessa toimivaltaisten viranomaisten on päästävä sopimukseen, on säädetty 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa unionin säädöksissä ja aikaisempi seuraavista vaihtoehdoista toteutuu:
   i) määräaika on umpeutunut; tai
   ii) vähintään kaksi kyseisistä toimivaltaisista viranomaisista katsoo, että objektiivisten syiden perusteella voidaan todeta erimielisyys;
   b) jos määräaikaa, jonka kuluessa toimivaltaisten viranomaisten on päästävä sopimukseen, ei ole säädetty 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa unionin säädöksissä ja aikaisempi seuraavista vaihtoehdoista toteutuu:
   i) vähintään kaksi kyseisistä toimivaltaisista viranomaisista katsoo, että objektiivisten syiden perusteella voidaan todeta erimielisyys; tai
   ii) on kulunut kaksi kuukautta siitä, kun toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut toiselta toimivaltaiselta viranomaiselta pyynnön toteuttaa tietty toimi edellä mainittujen unionin säädösten noudattamiseksi, eikä pyynnön vastanottanut viranomainen ole vielä tehnyt pyynnön noudattamisen edellyttämää päätöstä.

1 b.  Puheenjohtaja arvioi, onko arvopaperimarkkinaviranomaisen toimittava 1 kohdan mukaisesti. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toimii omasta aloitteestaan, se ilmoittaa asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille päätöksestään toimia.

Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen on tehnyt päätöksen 47 artiklan 3 a kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tapauksissa, joissa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä edellytetään yhteistä päätöstä, kaikkien yhteiseen päätökseen osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten on lykättävä omia päätöksiään. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen päättää toimia, kaikkien yhteiseen päätökseen osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten on lykättävä omia päätöksiään, kunnes 2 ja 3 kohdassa säädetty menettely on päättynyt.”;

"

c)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”Jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen 2 kohdassa tarkoitetussa sovitteluvaiheessa, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä päätöksen, jossa niitä vaaditaan asian ratkaisemiseksi toteuttamaan tietty toimi tai pidättymään tietystä toimesta, jotta varmistetaan unionin oikeuden noudattaminen. Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös sitoo asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia. . Arvopaperimarkkinaviranomainen voi päätöksessään pyytää toimivaltaisia viranomaisia kumoamaan niiden tekemän päätöksen tai muuttamaan päätöstä taikka käyttämään valtuuksia, jotka niillä on asiaa koskevan unionin oikeuden nojalla.”;

"

d)  lisätään kohta seuraavasti:"

”3 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille 2 ja 3 kohdassa säädettyjen menettelyjen päättymisestä sekä tapauksen mukaan 3 kohdan nojalla tekemästään päätöksestä.”;

"

e)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä ja jättää siten varmistamatta, että finanssimarkkinoiden toimija noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten nojalla suoraan sovellettavissa, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa finanssimarkkinoiden toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna jostain käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.”;

"

18)   Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Arvopaperimarkkinaviranomainen edistää ja seuraa valtuuksiensa rajoissa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyillä säädöksillä perustettujen valvontakollegioiden tehokasta, vaikuttavaa ja yhdenmukaista toimintaa ja unionin oikeuden johdonmukaista ja yhdenmukaista soveltamista valvontakollegioissa. Arvopaperimarkkinaviranomainen edistää yhteisiä valvontasuunnitelmia ja yhteisiä tarkastuksia, ja arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöllä on oltava täydet oikeudet osallistua valvontakollegioihin ja näin ollen sen on voitava parhaiden valvontakäytäntöjen lähentämiseksi osallistua valvontakollegioiden toimintaan, myös kahden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen yhteisesti suorittamiin paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin.”;

"

b)  korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”2. Arvopaperimarkkinaviranomaisella on päävastuu valvontakollegioiden johdonmukaisen ja yhdenmukaisen toiminnan varmistamisesta rajojen yli toimivien laitosten osalta unionissa, ja se ottaa huomioon 23 artiklassa tarkoitettujen finanssimarkkinoiden toimijoiden aiheuttaman järjestelmäriskin ja kutsuu tarvittaessa kollegion koolle.”;

"

c)  korvataan 2 kohdan kolmannen alakohdan b alakohta seuraavasti:"

”b) käynnistää ja sovittaa yhteen unionin laajuisia stressitestejä 32 artiklan mukaisesti, jotta voidaan arvioida finanssimarkkinoiden merkittävien toimijoiden kykyä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, erityisesti 23 artiklassa tarkoitettujen finanssimarkkinoiden merkittävien toimijoiden aiheuttamaa järjestelmäriskiä, sekä arviointia finanssimarkkinoiden toimijoiden aiheuttaman järjestelmäriskin mahdollisesta lisääntymisestä stressitilanteissa varmistaen, että tällaisissa testeissä käytetään kansallisella tasolla yhdenmukaisia menetelmiä, ja tarvittaessa antaa toimivaltaiselle viranomaiselle suosituksen stressitestissä havaittujen puutteiden korjaamiseksi, mihin voi kuulua erityisten arviointien tekeminen. Se voi suositella, että toimivaltainen viranomainen suorittaa paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, joihin se voi osallistua, jotta varmistetaan unionin laajuisten arviointien menetelmien, käytäntöjen ja tulosten vertailukelpoisuus ja luotettavuus;”;

"

d)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä annettujen valtuuksien mukaisesti ja 10–15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen varmistaakseen valvontakollegioiden käytännön toimintaa koskevien säännösten yhtenäisten soveltamisen edellytykset sekä antaa 16 artiklan nojalla hyväksyttyjä ohjeita ja suosituksia valvonnan ja valvontakollegioiden omaksumien parhaiden käytäntöjen lähentymisen edistämiseksi.”;

"

19)  Muutetaan 22 artikla seuraavasti:

a)  korvataan otsikko seuraavasti:"

”Yleiset säännökset järjestelmäriskeistä”;

"

b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen, Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan suorittaa tietyntyyppisen finanssialan toiminnan tai tuotetyypin tai menettelytavan tutkinnan, jotta voidaan arvioida mahdollisia finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan tai finanssijärjestelmän vakauteen tai asiakkaiden tai sijoittajien suojaan kohdistuvia uhkia ja antaa asianmukaisia toimintaa koskevia suosituksia kyseisille toimivaltaisille viranomaisille.

Hallintoneuvosto voi ensimmäisen alakohdan nojalla tehdyn tutkinnan seurauksena antaa kyseisille toimivaltaisille viranomaisille asianmukaisia toimintaa koskevia suosituksia.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tätä varten käyttää sille tässä asetuksessa, myös 35 artiklassa, annettuja valtuuksia.”;

"

20)   Korvataan 23 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Arvopaperimarkkinaviranomainen kehittää EJRK:aa kuullen järjestelmäriskin tunnistamista ja mittaamista koskevia arviointiperusteita sekä asianmukaisen stressitestijärjestelmän, johon kuuluu finanssimarkkinoiden toimijoiden aiheuttaman tai niille aiheutuvan järjestelmäriskin stressitilanteissa tapahtuvan mahdollisen lisääntymisen arviointi, mahdollinen ympäristöön liittyvä järjestelmäriski mukaan luettuna. Näihin finanssimarkkinoiden toimijoihin, jotka saattavat aiheuttaa järjestelmäriskin, sovelletaan tiukennettua valvontaa ja tarvittaessa 25 artiklassa tarkoitettuja elvytys- ja kriisinratkaisumenettelyjä.”;

"

21)  Muutetaan 29 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

”aa) se vahvistaa unionin strategiset valvonnan painopisteet 29 a artiklan mukaisesti;

   ab) se perustaa 45 c artiklan mukaisesti koordinointiryhmiä edistämään valvontakäytäntöjen lähentymistä ja määrittelemään parhaita käytäntöjä;”;

"

ii)  korvataan b alakohta seuraavasti:"

”b) se edistää tehokasta kahdenvälistä ja monenvälistä tietojen vaihtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä kaikista keskeisistä kysymyksistä, ▌ myös kyberturvallisuudesta ja -hyökkäyksistä, noudattaen sovellettavia luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevia säännöksiä, jotka on annettu asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä;”;

"

iii)  korvataan e alakohta seuraavasti:"

”e) se laatii alakohtaisia ja monialaisia koulutusohjelmia, jotka koskevat muun muassa teknologista innovointia, helpottaa henkilöstövaihtoa ja rohkaisee toimivaltaisia viranomaisia hyödyntämään paremmin väliaikaisia henkilöstösiirtoja ja muita välineitä;”;

"

iv)  lisätään alakohta seuraavasti:"

”ea) se ottaa käyttöön seurantajärjestelmän, jonka avulla arvioidaan olennaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä, ja ottaa siinä huomioon COP21-kokouksessa tehdyn Pariisin ilmastosopimuksen.”;

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tarvittaessa kehittää uusia käytännön välineitä ja lähentämiskeinoja, joilla edistetään yhteisten lähestymistapojen ja käytäntöjen noudattamista valvonnassa.

Yhteisen valvontakulttuurin luomiseksi arvopaperimarkkinaviranomainen laatii ja pitää ajan tasalla unionin finanssimarkkinoiden toimijoiden valvontaa koskevan unionin valvontakäsikirjan ottaen asianmukaisesti huomioon riskien luonteen, laajuuden ja monitahoisuuden, finanssimarkkinoiden toimijoiden ▌liiketoimintakäytännöt ja -mallit sekä koon, joiden muutokset johtuvat esimerkiksi teknologisista innovaatioista ja markkinat. Unionin valvontakäsikirjassa esitetään parhaat käytännöt ja korkealaatuiset menetelmät ja prosessit.

Arvopaperimarkkinaviranomainen järjestää tarvittaessa 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja lausuntoja ja 2 kohdassa tarkoitettuja keinoja ja välineitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä. Näiden kuulemisten ja analyysien on oltava oikeassa suhteessa lausuntojen tai keinojen ja välineiden laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen. Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää tarvittaessa lisäksi arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä neuvoja.”;

"

22)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”29 a artikla

Union Strategic Supervisory Painopisteet

Hallintoneuvostossa käydyn keskustelun jälkeen ja ottaen huomioon toimivaltaisten viranomaisten esittämät huomautukset, unionin toimielinten tekemän työn ja EJRK:n julkaisemat analyysit, varoitukset ja suositukset arvopaperimarkkinaviranomainen määrittää vähintään joka kolmas vuosi ja viimeistään 31 päivänä maaliskuuta enintään kaksi unionin laajuisesti merkittävää painopistettä, joissa on otettava huomioon tuleva kehitys ja tulevat suuntaukset. Toimivaltaisten viranomaisten on otettava arvopaperimarkkinaviranomaisen esiin tuomat painopisteet huomioon työohjelmiaan laatiessaan ja ilmoitettava tästä. Arvopaperimarkkinaviranomainen keskustelee toimivaltaisten viranomaisten seuraavan vuoden asiaankuuluvasta toiminnasta ja tekee johtopäätökset. Arvopaperimarkkinaviranomainen keskustelee mahdollisista jatkotoimista, jotka voivat sisältää muun muassa ohjeita, toimivaltaisille viranomaisille osoitettuja suosituksia ja vertaisarviointeja kyseisellä alalla.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen määrittämät unionin laajuisesti merkittävät painopisteet eivät saa estää kansallisia toimivaltaisia viranomaisia soveltamasta kansallisia parhaita käytäntöjä ja toimimasta muiden kansallisten painopisteiden ja kehityssuuntausten mukaisesti, ja niissä on otettava huomioon kansalliset erityispiirteet.”;

"

23)  Korvataan 30 artikla seuraavasti:"

”30 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointi

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen suorittaa säännöllisesti toimivaltaisten viranomaisten joidenkin tai kaikkien toimien vertaisarviointeja, jotta valvontatuloksista saataisiin entistä johdonmukaisempia ja tehokkaampia. Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomainen kehittää menetelmiä, joiden avulla arvioinnin kohteena olevia toimivaltaisia viranomaisia voidaan arvioida ja verrata toisiinsa objektiivisesti. Vertaisarviointeja suunniteltaessa ja suoritettaessa on otettava huomioon kyseistä toimivaltaista viranomaista koskevat olemassa olevat tiedot ja arvioinnit, mukaan luettuina kaikki asiaankuuluvat arvopaperimarkkinaviranomaiselle 35 artiklan mukaisesti mahdollisesti toimitetut tiedot sekä asiaankuuluvat sidosryhmiltä mahdollisesti saadut tiedot.

1 a. Tämän artiklan soveltamiseksi arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa tilapäisiä vertaisarviointikomiteoita, jotka koostuvat arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöstä ja toimivaltaisten viranomaisten jäsenistä. Vertaisarviointikomiteoiden puheenjohtajana toimii arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstön jäsen. Puheenjohtaja ehdottaa johtokuntaa kuultuaan ja avoimen osallistumispyynnön perusteella vertaisarviointiryhmälle puheenjohtajaa ja jäseniä, jotka hallintoneuvosto hyväksyy. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, ellei hallintoneuvosto kymmenen päivän kuluessa päätä hylätä sitä.

2.  Vertaisarvioinnissa on arvioitava ainakin seuraavia seikkoja:

   a) toimivaltaisen viranomaisen resurssien riittävyys, riippumattomuus ja hallinnointijärjestelyt ottaen erityisesti huomioon 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin säädösten tehokas soveltaminen ja kyky vastata markkinakehitykseen;
   b) unionin oikeuden soveltamisessa ja valvontakäytännössä saavutettu tehokkuus ja lähentyminen, joka käsittää myös 10–16 artiklan nojalla hyväksytyt tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit, ohjeet ja suositukset, sekä se, missä määrin valvontakäytännöllä saavutetaan unionin oikeudessa asetetut tavoitteet;
   c) joidenkin toimivaltaisten viranomaisten kehittämien sellaisten parhaiden käytäntöjen soveltaminen, joita muiden toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti kannattaisi omaksua;
   d) unionin oikeuden täytäntöön panemiseksi hyväksyttyjen säännösten noudattamisen valvonnan tehokkuus ja yhtenäisyys, mukaan lukien hallinnolliset toimenpiteet ja seuraamukset niitä henkilöitä kohtaan, jotka ovat vastuussa siitä, että näitä säännöksiä ei ole noudatettu.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii vertaisarvioinnin tuloksista kertomuksen, joka valmistellaan vertaisarviointikomiteassa ja hyväksytään hallintoneuvostossa 44 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kyseistä kertomusta laatiessaan vertaisarviointikomitean on kuultava johtokuntaa, jotta säilytettäisiin johdonmukaisuus muiden vertaisarviointikertomusten kanssa ja varmistettaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset. Johtokunta arvioi erityisesti, onko menetelmiä sovellettu samalla tavoin. Kertomuksessa on selitettävä ja ilmoitettava jatkotoimet, joiden katsotaan vertaisarvioinnin tuloksena olevan asianmukaisia, oikeasuhteisia ja tarpeellisia. Nämä jatkotoimet voidaan hyväksyä 16 artiklan mukaisten ohjeiden ja suositusten sekä 29 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisten lausuntojen muodossa.

Toimivaltaisten viranomaisten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan annettuja ohjeita ja suosituksia 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti. ▌

Laatiessaan 10–15 artiklassa tarkoitettuja teknisten sääntely- tai täytäntöönpanostandardien luonnoksia tai 16 artiklassa tarkoitettuja ohjeita tai suosituksia arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon vertaisarviointien tulokset sekä kaikki muut tiedot, jotka se on saanut tehtäviään hoitaessaan, varmistaakseen lähentymisen laadukkaimpiin valvontakäytäntöihin.

3 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa komissiolle lausunnon, jos se katsoo, ottaen huomioon vertaisarvioinnin tulokset tai muut tiedot, jotka se on saanut tehtäviään hoitaessaan, että finanssimarkkinoiden toimijoihin tai toimivaltaisiin viranomaisiin sovellettavia unionin sääntöjä olisi unionin näkökulmasta edelleen yhdenmukaistettava.

3 b.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii seurantakertomuksen kahden vuoden kuluttua vertaisarviointikertomuksen julkaisemisesta. Seurantakertomus valmistellaan vertaisarviointikomiteassa ja hyväksytään hallintoneuvostossa 44 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kyseistä kertomusta laatiessaan vertaisarviointikomitea kuulee johtokuntaa, jotta säilytettäisiin johdonmukaisuus muiden seurantakertomusten kanssa. Seurantakertomuksessa on arvioitava vähintään niiden toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien toimien riittävyyttä ja vaikuttavuutta, jotka ovat vertaisarvioinnin kohteena vastauksena vertaisarviointikertomuksen jatkotoimiin.

4.  Vertaisarviointikomitea määrittää vertaisarvioinnin kohteena olevia toimivaltaisia viranomaisia kuultuaan vertaisarvioinnin perustellut päähavainnot. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee vertaisarvioinnin ja 3 b kohdassa tarkoitetun seurantakertomuksen perustellut päähavainnot. Jos arvopaperimarkkinaviranomaisen perustellut päähavainnot poikkeavat arviointikomitean määrittämistä, arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa arviointikomitean havainnot luottamuksellisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Jos arvioinnin kohteena oleva toimivaltainen viranomainen on huolissaan siitä, että arvopaperimarkkinaviranomaisen päähavaintojen julkistaminen aiheuttaisi riskejä rahoitusjärjestelmän vakaudelle, sillä on oltava mahdollisuus saattaa asia hallintoneuvoston käsiteltäväksi. Hallintoneuvosto voi päättää olla julkaisematta kyseisiä otteita.

5.  Tämän artiklan soveltamiseksi johtokunta tekee ehdotuksen vertaisarviointia koskevaksi seuraavien kahden vuoden työsuunnitelmaksi, jossa otetaan huomioon muun muassa aiemmista vertaisarviointiprosesseista saadut kokemukset sekä 29 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa tarkoitetun koordinointiryhmän keskustelut. Vertaisarviointia koskeva työsuunnitelma on vuosittaisen ja monivuotisen työohjelman erillinen osa. Se on julkistettava. Kiireellisissä tai odottamattomissa tapauksissa arvopaperimarkkinaviranomainen voi päättää toteuttaa ylimääräisiä vertaisarviointeja.”;

"

24)  Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

a)  korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:"

”1. Arvopaperimarkkinaviranomainen huolehtii toimivaltaisten viranomaisten välisestä yleisestä yhteensovittamisesta erityisesti silloin, kun epäsuotuisat muutokset voivat vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai finanssijärjestelmän vakauden unionissa.”;

"

b)  muutetaan toinen kohta seuraavasti:

i)  korvataan johdantolause seuraavasti:"

”2. Arvopaperimarkkinaviranomainen edistää yhteensovitettua unionin toimintaa muun muassa,”;

"

ii)  korvataan e alakohta seuraavasti:"

” e) toteuttamalla ▌tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen toimivaltaisten viranomaisten toiminnan yhteensovittamista tilanteissa, joissa muutokset saattavat vaarantaa finanssimarkkinoiden toiminnan;”;

"

iii)  lisätään alakohta seuraavasti:"

”ea) toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien toimien yhteensovittamiseksi, jotta voidaan helpottaa teknologiseen innovointiin tukeutuvien toimijoiden tai tuotteiden pääsyä markkinoille;”;

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

”3. Tukeakseen teknologista innovointia koskevan yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan kehittämistä arvopaperimarkkinaviranomainen edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä tarvittaessa kuluttajansuoja- ja finanssi-innovaatiokomitean tuella helpottamalla teknologiseen innovointiin tukeutuvien toimijoiden tai tuotteiden pääsyä markkinoille ja erityisesti vaihtamalla tietoja ja parhaita käytäntöjä. Tarvittaessa arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa ohjeita tai suosituksia 16 artiklan mukaisesti.”;

"

25)   Lisätään artiklat seuraavasti:"

31 aa artikla

Sopivuutta ja luotettavuutta koskeva tietojenvaihto

Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa yhdessä Euroopan pankkiviranomaisen ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen kanssa järjestelmän, joka koskee finanssilaitosten huomattavien omistusosuuksien haltijoiden, johtohenkilöiden ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnin kannalta olennaisten tietojen vaihtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä, 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaisesti.

31 b artikla

Sellaisiin toimeksiantoihin, liiketoimiin ja toimiin liittyvä yhteensovittamistehtävä, joilla on huomattavia rajatylittäviä vaikutuksia

Jos toimivaltaisella viranomaisella on todisteita tai monista eri lähteistä saatuja selkeitä viitteitä, joiden perusteella se voi epäillä, että toimeksiannot tai liiketoimet taikka mitkä tahansa muut toimet, joilla on huomattavia rajatylittäviä vaikutuksia, uhkaavat finanssimarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja eheyttä taikka unionin finanssijärjestelmän vakautta, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja annettava tarvittavat tiedot. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa asianmukaisia jatkotoimia koskevan lausunnon niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa epäilty toiminta on tapahtunut ▌.”;

"

26)   Muutetaan 32 artikla seuraavasti:

a)  korvataan otsikko seuraavasti:"

”Markkinakehityksen arvioiminen, stressitestit mukaan luettuina”;

"

b)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Arvopaperimarkkinaviranomainen seuraa ja arvioi markkinakehitystä omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa tiedottaa mikrotason vakavaraisuusvalvonnan keskeisistä kehityssuuntauksista, mahdollisista riskeistä ja haavoittuvuuksista Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen), EJRK:lle sekä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Arvopaperimarkkinaviranomainen sisällyttää arvioonsa ▌ analyysin markkinoista, joilla finanssimarkkinoiden toimijat toimivat, ja arvion markkinoiden mahdollisten muutosten vaikutuksista näihin finanssimarkkinoiden toimijoihin.”;

"

c)  muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)  korvataan johdantokappale seuraavasti:"

”2. Arvopaperimarkkinaviranomainen aloittaa ja sovittaa yhteen ▌ unionin laajuisia arviointeja finanssimarkkinoiden toimijoiden kyvystä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä. Tätä varten se kehittää seuraavaa ▌:”;

"

ii)  korvataan a alakohta seuraavasti:"

”a) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan talousskenaarioiden vaikutusta jonkin finanssimarkkinoiden toimijan taloudelliseen tilanteeseen, ottaen huomioon muun muassa epäsuotuisasta ympäristökehityksestä johtuvat riskit;”;

"

iii)  lisätään alakohta seuraavasti:"

”aa) yhteisiä menetelmiä, joilla yksilöidään unionin laajuisiin arviointeihin otettavat finanssimarkkinoiden toimijat;”;

"

iv)  lisätään alakohta seuraavasti: "

ca) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan ympäristöriskien vaikutusta laitosten finanssivakauteen.”;

"

v)  lisätään alakohta seuraavasti:"

”Tämän kohdan soveltamista varten arvopaperimarkkinaviranomainen tekee yhteistyötä EJRK:n kanssa.”;

"

d)  korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”3. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja EJRK:lle arviointeja omalla vastuualueellaan esiintyvistä suuntauksista, mahdollisista riskeistä ja haavoittuvuuksista yhdessä 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen indikaattoreiden kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EU) N:o 1092/2010 säädettyjä EJRK:n tehtäviä.”;

"

27)  Korvataan 33 artikla seuraavasti:"

”33 artikla

Kansainväliset suhteet, vastaavuuden arviointi mukaan luettuna

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kehittää yhteyksiä ja tehdä hallinnollisia järjestelyjä sääntely- ja valvontaviranomaisten, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden hallintojen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten asianomaista toimivaltaa. Näistä järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille ja sen jäsenvaltioille, eivätkä ne estä jäsenvaltioita ja niiden toimivaltaisia viranomaisia tekemästä kahden- tai monenvälisiä järjestelyjä kolmansien maiden kanssa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen ei sovi hallintojärjestelyistä kolmannen maan sääntely- ja valvontaviranomaisten kanssa, jos kolmas maa sisältyy komission Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklan nojalla antaman voimassa olevan delegoidun säädöksen mukaisesti luetteloon sellaisista lainkäyttöalueista, joiden kansallisissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä on strategisia puutteita, jotka muodostavat merkittävän uhan unionin rahoitusjärjestelmälle. Tämä ei sulje pois arvopaperimarkkinaviranomaisen ja kolmannen maan viranomaisten välisen yhteistyön muita muotoja, joiden tarkoituksena on vähentää unionin rahoitusjärjestelmään kohdistuvia uhkia.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen avustaa komissiota kolmansien maiden sääntely- ja valvontajärjestelmien vastaavuutta koskevien päätösten valmistelussa joko komission erillisen neuvontapyynnön perusteella tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten velvoittamana.

2 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen seuraa keskeistä sääntelyn ja valvonnan kehitystä ja täytäntöönpanokäytäntöjä ja markkinakehitystä – painottaen erityisesti niiden vaikutusta rahoitusvakauteen, markkinoiden eheyteen, sijoittajien suojaan tai sisämarkkinoiden toimintaan – siinä määrin kuin ne ovat merkityksellisiä riskiperusteisten vastaavuuden arviointien kannalta niissä kolmansissa maissa, joiden osalta komissio on tehnyt vastaavuutta koskevat päätökset 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten nojalla. ▌

Lisäksi se tarkistaa, täyttyvätkö ne perusteet edelleen, joiden mukaisesti kyseiset vastaavuutta koskevat päätökset on tehty ja kyseisissä päätöksissä mahdollisesti asetetut ehdot on vahvistettu.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi olla yhteydessä kolmansien maiden asianomaisten viranomaisten kanssa. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan pankkiviranomaiselle ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle luottamuksellisen raportin, jossa esitetään yhteenveto sen kaikkia vastaavia kolmansia maita koskevista seurantatoimista tekemistään havainnoista. Kertomuksessa käsitellään erityisesti vaikutuksia finanssivakauteen, markkinoiden eheyteen, sijoittajien suojaan tai sisämarkkinoiden toimintaan.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen havaitsee 2 a kohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden sääntely-, valvonta- tai täytäntöönpanokäytännöissä sellaisia olennaisia muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa unionin tai yhden tai useamman sen jäsenvaltion finanssivakauteen, markkinoiden eheyteen, sijoittajien suojaan tai sisämarkkinoiden toimintaan, se ilmoittaa asiasta viipymättä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle luottamuksellisesti.

2 b.  Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä sellaisten kolmansien maiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten ▌kanssa, joiden sääntely- ja valvontajärjestelmät on tunnustettu vastaaviksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä vahvistettuja erityisiä vaatimuksia ja edellyttäen, että 1 kohdan toisessa virkkeessä esitetyt edellytykset täyttyvät. Periaatteessa tätä yhteistyötä on tehtävä kyseisten kolmansien maiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa sovittujen hallinnollisten järjestelyjen pohjalta. Tällaisista hallinnollisista järjestelyistä neuvoteltaessa arvopaperimarkkinaviranomainen sisällyttää niihin määräyksiä seuraavista seikoista:

   a) mekanismit, joiden avulla arvopaperimarkkinaviranomainen voi hankkia tarvittavat tiedot, mukaan luettuina tiedot sääntelyjärjestelmästä, valvontatavasta, keskeisestä markkinakehityksestä ja kaikista muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa vastaavuutta koskevaan päätökseen;
   b) valvontatoimien koordinointimenettelyt, tarvittaessa myös paikalla toteutettavat tarkastukset, siinä määrin kuin on tarpeen tällaisten vastaavuutta koskevien päätösten jatkotoimien kannalta.

Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa komissiolle, jos kolmannen maan toimivaltainen viranomainen kieltäytyy tällaisista hallinnollisista järjestelyistä tai tosiasiallisesta yhteistyöstä.

2 ca.   Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kehittää hallinnollisia järjestelyjä varten mallin, jotta unioniin voidaan luoda yhdenmukaiset, tehokkaat ja vaikuttavat valvontakäytännöt ja lujittaa valvonnan kansainvälistä koordinointia. Toimivaltaisten viranomaisten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan tällaista hallinnollisten järjestelyjen mallia ▌.

Arvopaperimarkkinaviranomainen sisällyttää 43 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen tiedot valvontaviranomaisten, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden hallintojen kanssa sovituista hallinnollisista järjestelyistä, arvopaperimarkkinaviranomaisen komissiolle tarjoamasta avusta vastaavuutta koskevien päätösten valmistelussa sekä arvopaperimarkkinaviranomaisen 2 a kohdan mukaisesti harjoittamasta seurannasta.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen osallistuu tämän asetuksen ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten mukaisten valtuuksiensa rajoissa unionin etujen yhtenäiseen, yhteiseen, johdonmukaiseen ja vaikuttavaan edustamiseen kansainvälisillä foorumeilla.”;

"

28)  Muutetaan 36 artikla seuraavasti:

a)  poistetaan 3 kohta;

b)  korvataan 4 ja 5 kohta seuraavasti:"

”4. Saadessaan EJRK:lta itselleen osoitetun varoituksen tai suosituksen arvopaperimarkkinaviranomainen keskustelee tästä varoituksesta tai suosituksesta seuraavassa hallintoneuvoston kokouksessa tai tarvittaessa aiemmin arvioidakseen kyseisen varoituksen tai suosituksen vaikutuksia arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien suorittamiseen ja mahdollisia jatkotoimia.

Arvopaperimarkkinaviranomainen päättää asianmukaisella päätöksentekomenettelyllä, mitä sille tällä asetuksella myönnettyjen valtuuksien mukaisia toimia sen on toteutettava varoituksissa tai suosituksissa yksilöityjen kysymysten ratkaisemiseksi.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei ryhdy varoituksen tai suosituksen perusteella toimiin, sen on perusteltava EJRK:lle ▌, minkä vuoksi se jättää toimet toteuttamatta. EJRK ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille asetuksen (EU) N:o 1092/2010 19 artiklan 5 kohdan mukaisesti. EJRK ilmoittaa asiasta myös neuvostolle.

5.  Saatuaan EJRK:lta toimivaltaiselle viranomaiselle osoitetun varoituksen tai suosituksen arvopaperimarkkinaviranomainen käyttää tarvittaessa sille tällä asetuksella myönnettyjä valtuuksia varmistaakseen, että jatkotoimet toteutetaan ajoissa.

Jos viranomainen, jolle EJRK:n suositus on osoitettu, ei aio noudattaa sitä, sen on ilmoitettava hallintoneuvostolle, miksi se ei ryhdy toimiin, ja keskusteltava tätä koskevista perusteluistaan hallintoneuvoston kanssa.

Kun toimivaltainen viranomainen ilmoittaa asetuksen (EU) N:o 1092/2010 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja EJRK:lle EJRK:n suosituksen perusteella toteuttamistaan toimista, sen on otettava hallintoneuvoston näkemykset asianmukaisesti huomioon.”;

"

c)   poistetaan 6 kohta;

29)  Muutetaan 37 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:"

”2. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmässä on 30 jäsentä, joista 13 jäsentä edustaa tasasuhtaisesti unionissa toimivia finanssimarkkinoiden toimijoita, 13 jäsentä edustaa niiden työntekijöiden edustajia, kuluttajia, finanssipalvelujen käyttäjiä sekä pienten ja keskisuurten yritysten edustajia ja jäsenistä neljän on oltava tiedeyhteisön johtavia riippumattomia edustajia. ▐

3.  Hallintoneuvosto nimittää arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenet avoimen ja läpinäkyvän valintamenettelyn perusteella. Tehdessään päätöstään hallintoneuvosto varmistaa mahdollisimman pitkälle, että se heijastaa asianmukaisesti arvopaperimarkkina-alan moninaisuutta, että sen maantieteellinen ja sukupuolijakauma ovat asianmukaiset ja että se edustaa sidosryhmiä kaikkialta unionista. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenet valitaan heidän pätevyytensä, osaamisensa, asiaa koskevien tietojensa ja todistetun asiantuntemuksensa perusteella.”;

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

”3 a. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenet valitsevat osallisryhmän puheenjohtajan sen jäsenten joukosta. Puheenjohtaja valitaan kahden vuoden kaudeksi.

Euroopan parlamentti voi kutsua arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän puheenjohtajan antamaan lausunnon Euroopan parlamentille ja vastaamaan pyydettäessä sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.”;

"

c)  korvataan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”4. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa kaikki tarvittavat tiedot, jollei 70 artiklassa tarkoitetusta salassapitovelvollisuudesta muuta johdu, ja varmistaa riittävien sihteeripalvelujen tarjoamisen arvopaperimarkkina-alan osallisryhmälle. Voittoa tavoittelemattomia järjestöjä edustavien arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenille, toimialan edustajia lukuun ottamatta, maksetaan asianmukainen korvaus. Tällaisessa korvauksessa on otettava huomioon jäsenten tekemä valmistelu- ja seurantatyö, ja sen on oltava vähintään samansuuruinen kuin neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 säädettyjen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, V osaston 1 luvun 2 jakson mukainen virkamiehille maksettava korvaus. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä voi perustaa teknisiä kysymyksiä käsitteleviä työryhmiä. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenten toimikausi on neljä vuotta, jonka jälkeen järjestetään uusi valintamenettely.”;

"

d)  korvataan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä voi antaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle ▐ neuvoja mistä tahansa asiasta, joka liittyy erityisesti 10–16 artiklassa sekä 29, 30 ja 32 artiklassa säädettyihin arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin.

Jos arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenet eivät pääse sopimukseen neuvoista, yksi kolmannes sen jäsenistä tai yhtä sidosryhmää edustavat jäsenet voivat antaa erillisiä neuvoja.

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä, pankkialan osallisryhmä, vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmä ja lisäeläkealan osallisryhmä voivat antaa yhteisiä ▐ neuvoja asioissa, jotka liittyvät Euroopan valvontaviranomaisten tämän asetuksen 56 artiklan mukaisesti tekemään työhön, joka koskee yhteisiä kantoja ja yhteisiä säädöksiä.”;

"

e)  korvataan 7 kohta seuraavasti:"

”7. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän ▌neuvot, sen jäsenten antamat erilliset neuvot ja sen kuulemisista saadut tulokset sekä sen, kuinka kuulemisista kerätyt tiedot ja näkemykset on otettu huomioon.”;

"

30)   Korvataan 39 artikla seuraavasti:"

”39 artikla

Päätöksentekomenettelyt

”1. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 2–6 kohdan mukaisesti tehdessään päätöksiä 17, 18 ja 19 artiklan nojalla.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa sille, jolle kulloinenkin päätös on osoitettu, aikomuksestaan tehdä päätös vastaanottajan virallisella kielellä ja asettaa määräajan, jonka kuluessa päätöksen vastaanottaja voi esittää näkemyksensä päätöksen kohteesta, ottaen tarkasti huomioon asian kiireellisyyden, monitahoisuuden ja mahdolliset seuraukset. Päätöksen vastaanottaja voi esittää näkemyksensä virallisella kielellään. Ensimmäisessä virkkeessä säädetty koskee soveltuvin osin 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja suosituksia.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökset on perusteltava.

4.  Niille, joille arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökset on osoitettu, on ilmoitettava oikeussuojakeinoista, jotka ovat tämän asetuksen mukaan käytettävissä.

5.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen on tehnyt 18 artiklan 3 tai 4 kohdan mukaisen päätöksen, se tarkastelee kyseistä päätöstä uudelleen sopivin väliajoin.

6.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen 17, 18 tai 19 artiklan nojalla tekemät päätökset ▌julkistetaan. Julkistamisen yhteydessä ilmoitetaan kyseisen toimivaltaisen viranomaisen tai finanssimarkkinoiden toimijan nimi ja päätöksen pääasiallinen sisältö, paitsi jos julkistaminen olisi ristiriidassa kyseisten finanssimarkkinoiden toimijoiden oikeutettujen etujen tai liikesalaisuuksien suojelemisen kanssa tai voisi vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden taikka unionin koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauden.”;

"

31)  Muutetaan 40 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:"

”a)  puheenjohtaja;”;

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

7. Jos 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kansallinen viranomainen ei ole vastuussa kuluttajansuojasääntöjen noudattamisen valvonnasta, kyseisessä alakohdassa tarkoitettu hallintoneuvoston jäsen voi päättää kutsua jäsenvaltion kuluttajansuojaviranomaisen edustajan, joka ei osallistu äänestyksiin. Jos vastuu kuluttajansuoja-asioista jakautuu jossakin jäsenvaltiossa useamman viranomaisen kesken, kyseisten viranomaisten on sovittava yhteisestä edustajasta.”;

"

32)  Korvataan 41 ja 42 artikla seuraavasti:"

”41 artikla

Sisäiset komiteat

1.   Hallintoneuvosto voi omasta aloitteestaan tai puheenjohtajansa pyynnöstä perustaa sisäisiä komiteoita hallintoneuvostolle annettuja erityistehtäviä varten. Hallintoneuvosto voi johtokunnan tai puheenjohtajan pyynnöstä perustaa sisäisiä komiteoita johtokunnalle annettuja erityistehtäviä varten. Hallintoneuvosto voi siirtää tiettyjä selkeästi määriteltyjä tehtäviä ja päätöksiä sisäisille komiteoille, johtokunnalle tai puheenjohtajalle.

1 a. Puheenjohtaja esittää 17 artiklan soveltamiseksi hallintoneuvoston hyväksyttäväksi päätöksen kutsua koolle riippumaton lautakunta. Riippumaton lautakunta koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kuudesta muusta jäsenestä, joita puheenjohtaja johtokuntaa kuultuaan ehdottaa avoimen osallistumispyynnön perusteella. Kyseiset kuusi muuta jäsentä eivät saa edustaa sellaista toimivaltaista viranomaista, jonka väitetään rikkoneen unionin oikeutta, eikä heillä saa olla omaa etua valvottavanaan asiassa eikä suoraa kytköstä kyseiseen toimivaltaiseen viranomaiseen.

Kullakin lautakunnan jäsenellä on yksi ääni.

Lautakunnan päätös hyväksytään, jos vähintään neljä lautakunnan jäsentä äänestää sen puolesta.

2.  Puheenjohtaja esittää 19 artiklan soveltamiseksi hallintoneuvoston hyväksyttäväksi päätöksen kutsua koolle riippumaton lautakunta. Riippumaton lautakunta koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kuudesta muusta jäsenestä, joita puheenjohtaja johtokuntaa kuultuaan ehdottaa avoimen osallistumispyynnön perusteella. Kyseiset kuusi muuta jäsentä eivät saa edustaa erimielisyyden osapuolina olevia toimivaltaisia viranomaisia eikä heillä saa olla omaa etua valvottavanaan asiassa eikä suoraa kytköstä kyseiseen toimivaltaiseen viranomaiseen.

Kullakin lautakunnan jäsenellä on yksi ääni.

Lautakunnan päätös hyväksytään, jos vähintään neljä lautakunnan jäsentä äänestää sen puolesta.

2 a. Puheenjohtaja voi 22 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn tutkinnan suorittamista varten esittää hallintoneuvoston hyväksyttäväksi myös päätöksen tällaisen tutkinnan käynnistämiseksi ja riippumattoman lautakunnan koollekutsumiseksi. Riippumaton lautakunta koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kuudesta muusta jäsenestä, joita puheenjohtaja johtokuntaa kuultuaan ehdottaa avoimen osallistumispyynnön perusteella.

Kullakin lautakunnan jäsenellä on yksi ääni.

Lautakunnan päätös hyväksytään, jos vähintään neljä lautakunnan jäsentä äänestää sen puolesta.

3.  Tämän artiklan 1 a ja 2 kohdassa tarkoitetut lautakunnat tai puheenjohtaja esittävät 17 tai 19 artiklan mukaiset päätökset hallintoneuvoston lopullisesti hyväksyttäväksi. Tämän artiklan 2 a kohdassa tarkoitettu lautakunta esittää 22 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla suoritetun tutkinnan tulokset hallintoneuvostolle.”

4.  Hallintoneuvosto hyväksyy tässä artiklassa tarkoitettujen riippumattomien lautakuntien työjärjestyksen.

42 artikla

Hallintoneuvoston riippumattomuus

1.   Hallintoneuvoston ▌jäsenet toimivat heille tässä asetuksessa annettuja tehtäviä suorittaessaan riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan koko unionin edun mukaisesti pyytämättä tai ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, miltään ▌hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä.

2.  Jäsenvaltiot, unionin toimielimet tai elimet taikka muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan hallintoneuvoston jäseniin heidän suorittaessaan tehtäviään.

3.  Hallintoneuvoston jäsenten, puheenjohtajan sekä hallintoneuvoston kokouksiin osallistuvien äänioikeudettomien edustajien ja tarkkailijoiden on ilmoitettava tarkasti ja täydellisesti ennen jokaista kokousta, johon he osallistuvat, sellaisten etunäkökohtien puuttumisesta tai olemassaolosta, joiden voitaisiin katsoa heikentävän heidän riippumattomuuttaan esityslistalla olevien asioiden suhteen, ja pidättäydyttävä osallistumasta kyseisiä kohtia koskevaan keskusteluun ja äänestykseen.

4.  Hallintoneuvosto vahvistaa työjärjestyksessään käytännön järjestelyt 3 kohdassa tarkoitettua etunäkökohtailmoitusta koskevaa sääntöä varten sekä eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa varten.”;

"

33)  Muutetaan 43 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Hallintoneuvosto ohjaa arvopaperimarkkinaviranomaisen työtä ja vastaa II luvussa tarkoitettujen päätösten tekemisestä. Hallintoneuvosto antaa arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnot, suositukset, ohjeet ja päätökset sekä antaa II luvussa tarkoitetut neuvot tapauksesta riippuen asiaankuuluvan sisäisen komitean, lautakunnan, puheenjohtajan tai johtokunnan ehdotuksen perusteella.”;

"

b)  kumotaan 2 ja 3 kohta;

c)  korvataan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

Hallintoneuvosto hyväksyy ennen kunkin vuoden syyskuun 30 päivää johtokunnan ehdotuksen perusteella arvopaperimarkkinaviranomaisen seuraavan vuoden työohjelman ja antaa sen tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.”;

"

d)  korvataan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Hallintoneuvosto hyväksyy johtokunnan ehdotuksen perusteella ▌arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaa, puheenjohtajan tehtävät mukaan lukien, koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa sen kunakin vuonna viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Kertomus julkistetaan.”;

"

e)  korvataan 8 kohta seuraavasti:"

”8. Hallintoneuvostolla on puheenjohtajaan ja toimitusjohtajaan nähden kurinpidollinen toimivalta. Se voi erottaa toimitusjohtajan 51 artiklan 5 kohdan mukaisesti.” ;

"

34)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”43 a artikla

Hallintoneuvoston tekemien päätösten avoimuus

Sen estämättä, mitä 70 artiklassa säädetään, arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa viimeistään kuuden viikon kuluttua hallintoneuvoston kokouspäivämäärästä Euroopan parlamentille kyseisestä hallintoneuvoston kokouksesta vähintään täydellisen ja tarkoituksenmukaisen pöytäkirjan, jonka avulla saadaan kattava käsitys keskusteluista ja johon kuuluu selityksin varustettu luettelo päätöksistä. Pöytäkirjassa ei saa antaa kuvaa hallintoneuvostossa käydyistä yksittäisiä finanssilaitoksia koskevista keskusteluista, jollei 75 artiklan 3 kohdassa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä toisin säädetä.”;

"

35)   Muutetaan 44 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Hallintoneuvoston päätökset tehdään sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni.

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset 10–16 artiklassa yksilöityjen säädösten sekä 9 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan ja VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja päätösten osalta jäsentensä määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklassa.

Puheenjohtaja ei saa äänestää edellisessä alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä.

Hallintoneuvosto pyrkii puheenjohtajan ehdotuksia käsitellessään yksimielisyyteen, kun on kyse 41 artiklan 1 a kohdan, 2 kohdan ja 2 a kohdan mukaisesta lautakunnan kokoonpanosta ja 30 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun vertaisarviointiryhmän jäsenistä. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, hallintoneuvoston päätökset tehdään sen äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan enemmistöllä. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni.”;

"

b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

4. Edellä olevien 17, 19 ja 30 artiklan mukaisten päätösten osalta hallintoneuvosto äänestää ehdotetuista päätöksistä kirjallisella menettelyllä. Hallintoneuvoston äänivaltaisilla jäsenillä on kahdeksan työpäivää aikaa äänestää. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni. Ehdotettu päätös katsotaan hyväksytyksi, ellei hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten yksinkertainen enemmistö vastusta sitä. Äänestämästä pidättymistä ei lasketa hyväksymiseksi tai vastustamiseksi, eikä sitä oteta huomioon laskettaessa annettujen äänten määrää. Jos kolme äänivaltaista hallintoneuvoston jäsentä vastustaa kirjallista menettelyä, hallintoneuvosto keskustelee ja päättää päätösehdotuksesta 1 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Äänioikeudettomat jäsenet ja tarkkailijat eivät saa osallistua hallintoneuvostossa käytäviin yksittäisiä finanssilaitoksia koskeviin keskusteluihin, jollei 75 artiklan 3 kohdassa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä toisin säädetä.”;

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

”4 a. Arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja voi milloin tahansa pyytää äänestystä. Arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto pyrkii päätöksiä tehdessään yksimielisyyteen, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta puheenjohtajan valtaan pyytää äänestystä ja arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksentekomenettelyjen tehokkuuteen.”;

"

36)   Korvataan 45 artikla seuraavasti:"

”45 artikla

Kokoonpano

”1. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten keskuudestaan valitsemaa hallintoneuvoston jäsentä.

Kullakin johtokunnan jäsenellä, puheenjohtajaa lukuun ottamatta, on varajäsen, joka voi toimia jäsenen sijaisena tämän ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen.

1 a. Hallintoneuvoston valitsemien jäsenten toimikausi on kaksi ja puoli vuotta. Toimikautta voidaan jatkaa kerran. Johtokunnan kokoonpanon on oltava oikeasuhteinen ja sukupuolijakaumaltaan tasapuolinen, ja sen on edustettava koko unionia. Toimikausien on oltava limittäisiä, ja niihin sovelletaan asianmukaista vuorottelujärjestelmää.

3.  Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle omasta aloitteestaan tai vähintään kolmasosan jäsenistä sitä pyytäessä ja johtaa johtokunnan kokouksia. Johtokunta kokoontuu ennen kutakin hallintoneuvoston kokousta ja niin usein kuin johtokunta katsoo tarpeelliseksi. Se kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa.

4.   Johtokunnan jäsenten apuna voi olla neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei sen työjärjestyksestä muuta johdu. Äänioikeudettomat jäsenet eivät, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, saa osallistua johtokunnassa käytäviin yksittäisiä finanssilaitoksia koskeviin keskusteluihin.”;

"

37)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

”45 a artikla

Päätöksenteko

1.  Johtokunnan päätökset tehdään sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä yksimielisyyteen pyrkien. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Puheenjohtaja on äänivaltainen jäsen.

Toimitusjohtaja ja komission edustaja osallistuvat johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta. Komission edustajalla on äänioikeus 63 artiklassa tarkoitetuissa asioissa.

3.   Johtokunta hyväksyy ja julkistaa työjärjestyksensä.

45 c artikla

Koordinointiryhmät

Johtokunta voi perustaa omasta aloitteestaan tai toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä koordinointiryhmiä käsittelemään määriteltyjä aiheita, joiden osalta koordinointi voi olla tarpeen, markkinakehitys huomioon ottaen. Johtokunta perustaa koordinointiryhmiä, jos viisi hallintoneuvoston jäsentä sitä pyytää. Kaikkien toimivaltaisten viranomaisten on osallistuttava koordinointiryhmiin, ja niiden on 35 artiklan mukaisesti annettava koordinointiryhmille tarvittavat tiedot, jotta koordinointiryhmät voivat hoitaa koordinointitehtävänsä toimeksiantonsa mukaisesti.

Koordinointiryhmien työn on perustuttava toimivaltaisten viranomaisten antamiin tietoihin ja arvopaperimarkkinaviranomaisen tekemiin havaintoihin.

Ryhmien puheenjohtajana toimii yksi johtokunnan jäsenistä. Kukin koordinointiryhmästä vastuussa oleva johtokunnan jäsen antaa vuosittain hallintoneuvostolle kertomuksen keskustelujen tärkeimmistä kohdista ja havainnoista ja – mikäli se katsotaan aiheelliseksi – ehdottaa sääntelyä koskevia jatkotoimia tai vertaisarviointia kyseisellä alalla. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle, miten ne ovat ottaneet koordinointiryhmien työn huomioon toiminnassaan.

Seuratessaan markkinakehitystä, jota koordinointiryhmien työ mahdollisesti koskee, arvopaperimarkkinaviranomainen voi 35 artiklan nojalla pyytää toimivaltaisia viranomaisia toimittamaan tiedot, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen tarvitsee voidakseen hoitaa seurantatehtävänsä.”;

"

38)  Korvataan 46 artikla seuraavasti:"

”46 artikla

Johtokunnan riippumattomuus

Johtokunnan jäsenet toimivat riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan koko unionin edun mukaisesti eivätkä pyydä tai ota ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, miltään ▌hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä.

Jäsenvaltiot, unionin toimielimet tai elimet taikka muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan johtokunnan jäseniin heidän suorittaessaan tehtäviään.”;

"

39)  Korvataan 47 artikla seuraavasti:"

”47 artikla

Tehtävät

1.  Johtokunta huolehtii siitä, että arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa toiminta-ajatuksensa ja suorittaa sille osoitetut tehtävät tämän asetuksen mukaisesti. Se toteuttaa kaikki arvopaperimarkkinaviranomaisen tämän asetuksen mukaisen toiminnan varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet, etenkin sisäisten hallinnollisten ohjeiden antamisen ja tiedonantojen julkaisemisen.

2.  Johtokunta antaa vuosittaista ja monivuotista työohjelmaa koskevat ehdotukset hallintoneuvoston hyväksyttäviksi.

3.  Johtokunta käyttää talousarviovaltaansa 63 ja 64 artiklan mukaisesti.

3 a. Johtokunta voi tarkastella kaikkia asioita, joista hallintoneuvoston on tarkoitus tehdä päätös, ja antaa niistä lausunnon ja tehdä ehdotuksia, sen jälkeen kun asiasta on keskusteltu asiaankuuluvassa sisäisessä komiteassa, 30 artiklan mukaisia vertaisarviointeja lukuun ottamatta.

4.  Johtokunta hyväksyy arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöpolitiikkaa koskevan suunnitelman sekä tarvittavat Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, soveltamissäännöt 68 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.  Johtokunta hyväksyy 72 artiklan mukaisesti erityissäännökset, jotka koskevat oikeutta tutustua arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirjoihin.

6.  Johtokunta tekee ▌ehdotuksen arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaa, puheenjohtajan tehtävät mukaan lukien, koskevaksi vuosikertomukseksi hallintoneuvoston hyväksyttäväksi.

7.  Johtokunta nimittää ja erottaa valituslautakunnan jäsenet 58 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti ottaen asianmukaisesti huomioon hallintoneuvoston ehdotuksen.

8.  Johtokunnan jäsenet julkistavat tiedon kaikista pidetyistä kokouksista ja mahdollisesti saadusta kestityksestä. Kulut ilmoitetaan henkilöstösääntöjen mukaisesti.”;

"

40)  Muutetaan 48 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 artiklan toinen alakohta seuraavasti:"

”Puheenjohtaja vastaa hallintoneuvoston työn valmistelusta, johon kuuluu esityslistan laatiminen hallintoneuvoston hyväksyttäväksi, kokousten koollekutsuminen ja asioiden esittäminen päätettäviksi, ja johtaa hallintoneuvoston kokouksia.

Puheenjohtaja vastaa johtokunnan esityslistan laatimisesta johtokunnan hyväksyttäväksi ja johtaa johtokunnan kokouksia.

Puheenjohtaja voi pyytää johtokuntaa harkitsemaan koordinointiryhmän perustamista 45 c artiklan mukaisesti.”

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Puheenjohtaja valitaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavan, tasapuolisen sukupuolijakauman periaatetta noudattavan avoimen valintamenettelyn jälkeen ansioiden, pätevyyden, finanssimarkkinoiden toimijoiden ja finanssimarkkinoiden tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvän kokemuksen perusteella. Hallintoneuvosto laatii komission avustamana luettelon pätevistä hakijoista puheenjohtajan tehtävään. Neuvosto tekee luettelon perusteella päätöksen puheenjohtajan nimittämisestä Euroopan parlamentin vahvistuksen jälkeen.

Jos puheenjohtaja ei enää täytä 49 artiklassa esitettyjä edellytyksiä tai jos hänen on todettu syyllistyneen vakavaan väärinkäytökseen, neuvosto voi komission ehdotuksesta, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt, tehdä päätöksen puheenjohtajan erottamiseksi tehtävästään.”;

"

c)  korvataan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin yhteydessä puheenjohtajan tehtävät hoitaa varapuheenjohtaja.

Neuvosto voi arvioinnin huomioon ottaen jatkaa hallintoneuvoston ehdotuksesta ja komission avustamana puheenjohtajan toimikautta kerran.”;

"

d)  korvataan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Puheenjohtaja voidaan erottaa tehtävästään ainoastaan vakavista syistä. Ainoastaan Euroopan parlamentti voi erottaa puheenjohtajan neuvoston tehtyä asiasta päätöksen hallintoneuvostoa kuultuaan.”;

"

41)  Muutetaan 49 artikla seuraavasti:

a)  korvataan otsikko seuraavasti:"

Puheenjohtajan riippumattomuus”;

"

b)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”Puheenjohtaja ei saa pyytää eikä ottaa ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, miltään ▐ hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hallintoneuvoston asemaa puheenjohtajan tehtäviin nähden.”;

"

42)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”49 a artikla

Kulut

”Puheenjohtaja julkistaa tiedon kaikista ulkoisten sidosryhmien kanssa pidetyistä kokouksista viimeistään kaksi viikkoa kokouksen jälkeen ja mahdollisesta kestityksestä. Kulut ilmoitetaan henkilöstösääntöjen mukaisesti.”;

"

43)  Kumotaan 50 artikla;

44)  Muutetaan 54 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)  korvataan johdantokappale seuraavasti:"

”2. Yhteiskomitea toimii foorumina, jolla arvopaperimarkkinaviranomainen tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä varmistaakseen eri alojen välisen työn johdonmukaisuuden Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) kanssa erityisesti seuraavilla aloilla alojen erityispiirteet huomioon ottaen:”;

"

ii)  korvataan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:"

”– finanssiryhmittymät ja, jos sitä edellytetään unionin lainsäädännössä, varovaisuusperiaatteen mukainen konsolidointi,”

"

iii)  korvataan viides luetelmakohta seuraavasti:"

”– kyberturvallisuus,”;

"

iv)  korvataan kuudes luetelmakohta seuraavasti:"

”– tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto EJRK:n ▌ja Euroopan valvontaviranomaisten kanssa,”;

"

v)  lisätään luetelmakohdat seuraavasti:"

”– vähittäisrahoituspalvelut ja kuluttajien ja sijoittajien suojaan liittyvät kysymykset,

   1 artiklan 6 kohdalla perustetun komitean antamat neuvot.”;

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

”2 a. Yhteiskomitea voi avustaa komissiota arvioitaessa edellytyksiä sekä teknisiä eritelmiä ja menettelyjä keskitettyjen automatisoitujen mekanismien turvalliselle ja tehokkaalle yhteenliittämiselle direktiivin (EU) 2015/849 32 a artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa sekä direktiivissä (EU) 2015/849 tarkoitetussa kansallisten rekisterien tehokkaassa yhteenliittämisessä.”;

"

c)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Yhteiskomitealla on Euroopan valvontaviranomaisten henkilöstöstä peräisin oleva, pysyvänä sihteeristönä toimiva oma henkilöstö. Arvopaperimarkkinaviranomainen osoittaa omalta osaltaan riittävät resurssit hallinto-, infrastruktuuri- ja toimintamenoihin.”;

"

45)  Muutetaan 55 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:"

”2. Yksi johtokunnan jäsen sekä komission ja EJRK:n edustajat kutsutaan yhteiskomitean sekä 57 artiklassa mainittujen alakomiteoiden kokouksiin tarkkailijoina.

3.  Yhteiskomitean puheenjohtaja nimitetään vuodeksi kerrallaan vuorotteluperiaatteella Euroopan valvontaviranomaisten puheenjohtajista. Yhteiskomitean puheenjohtaja on samalla EJRK:n toinen varapuheenjohtaja.”

"

b)  korvataan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti: "

”Yhteiskomitea kokoontuu vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.”;

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

”4 a. Arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja tiedottaa kaikista yhteiskomitean kokouksissa hyväksytyistä kannoista säännöllisesti hallintoneuvostolle.”;

"

46)  Korvataan 56 ja 57 artikla seuraavasti:"

”56 artikla

Yhteiset kannat ja yhteiset säädökset

Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii tarpeen mukaan yhteisiä kantoja II luvussa määriteltyjen tehtäviensä mukaisesti ja erityisesti silloin, kun kyseessä on direktiivin 2002/87/EY täytäntöönpano, yhteisymmärryksessä Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) kanssa.

Kun kyseessä ovat tämän asetuksen 10–16 artiklan mukaiset toimenpiteet ja 17, 18 ja 19 artiklan mukaiset päätökset, jotka liittyvät direktiivin 2002/87/EY ja minkä tahansa muun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, myös Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) tai Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) toimivaltaan kuuluvan unionin säädöksen soveltamiseen, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) hyväksyvät nämä säädökset tarvittaessa samanaikaisesti, kun unionin oikeudessa niin edellytetään.

57 artikla

Alakomiteat

1.  Yhteiskomitea voi perustaa alakomiteoita, jotka valmistelevat yhteiskomitealle luonnoksia yhteisiksi kannoiksi ja yhteisiksi säädöksiksi.

2.  Alakomitea koostuu 55 artiklan 1 kohdassa mainituista henkilöistä ja yhdestä kunkin jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kulloiseenkin henkilöstöön kuuluvasta korkean tason edustajasta.

3.  Alakomiteat valitsevat asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten edustajien keskuudesta puheenjohtajan, joka toimii myös tarkkailijana yhteiskomiteassa.

3 a. Edellä olevan 56 artiklan soveltamiseksi yhteiskomiteaan perustetaan finanssiryhmittymiä käsittelevä alakomitea.

4.  Yhteiskomitea julkistaa verkkosivustollaan kaikki perustetut alakomiteat, myös niiden toimeksiannot sekä luettelon niiden jäsenistä ja heidän tehtävänsä alakomiteassa.”;

"

47)  Muutetaan 58 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Perustetaan Euroopan valvontaviranomaisten valituslautakunta.”;

"

b)  korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”2. Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä, joiden on oltava arvostettuja henkilöitä, jotka ovat osoittaneet omaavansa asianmukaiset tiedot unionin oikeudesta ja kansainvälisen ammatillisen kokemuksen pankki-, vakuutus-, lisäeläke-, arvopaperimarkkina- ja muista finanssipalveluista riittävän korkealta tasolta, mutta he eivät saa olla arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnassa mukana olevien toimivaltaisten viranomaisten tai sen toimintaan osallistuvien muiden kansallisten laitosten tai unionin toimielinten kulloiseenkin henkilöstöön kuuluvia tai arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäseniä. Jäsenten on oltava jonkin jäsenvaltion kansalaisia, ja heillä on oltava vähintään kahden unionin virallisen kielen perusteellinen taito. Valituslautakunnalla on oltava riittävästi lainopillista asiantuntemusta, jotta se voi antaa lainopillisia asiantuntijaneuvoja arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivallan käytön lainmukaisuudesta, oikeasuhteisuus mukaan lukien.”;

"

c)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Arvopaperimarkkinaviranomaisen johtokunta nimittää hallintoneuvostoa kuultuaan kaksi valituslautakunnan jäsentä ja kaksi varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota komissio on ehdottanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella.

Euroopan parlamentti voi luettelon saatuaan kutsua jäsen- ja varajäsenehdokkaat antamaan sille lausunnon ja vastaamaan jäsentensä esittämiin kysymyksiin ennen kuin heidät nimitetään.

Euroopan parlamentti voi kutsua valituslautakunnan jäseniä antamaan sille lausunnon ja vastaamaan pyydettäessä jäsentensä esittämiin kysymyksiin lukuun ottamatta lausuntoja, kysymyksiä ja vastauksia, jotka koskevat yksittäisiä tapauksia, joista on päätetty tai jotka ovat vireillä valituslautakunnassa.”;

"

d)  korvataan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Valituslautakunnan jäsen, jonka arvopaperimarkkinaviranomaisen johtokunta on nimittänyt, voidaan vapauttaa tehtävistään toimikautensa aikana ainoastaan, jos hänen on todettu syyllistyneen vakavaan väärinkäytökseen, ja johtokunta tekee päätöksen vapauttamisesta hallintoneuvostoa kuultuaan.”

"

48)   Korvataan 59 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

”1. Valituslautakunnan jäsenet ovat riippumattomia päätöksenteossaan. Heitä eivät sido mitkään ohjeet. He eivät saa hoitaa muita tehtäviä, jotka liittyvät arvopaperimarkkinaviranomaiseen taikka sen johtokuntaan tai hallintoneuvostoon.

2.  Valituslautakunnan jäsen ja käytännön tukea ja sihteeripalveluja antavan valvontaviranomaisen henkilöstön jäsen ei saa osallistua valitusmenettelyyn, jos asia koskee hänen omaa etuaan, jos hän on aikaisemmin edustanut jotakin menettelyn osapuolta tai jos hän on osallistunut sen päätöksen tekemiseen, jota valitus koskee.”;

"

49)  Korvataan 60 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

▌"

”1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka toimivaltainen viranomainen voi hakea muutosta 17, 18 ja 19 artiklassa tarkoitettuun vakuutus- ja arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökseen tai mihin tahansa muuhun arvopaperimarkkinaviranomaisen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin säädösten mukaisesti tekemään päätökseen, joka on osoitettu heille tai joka koskee heitä suoraan ja erikseen, vaikka se olisi osoitettu muulle henkilölle.”

2.  Valitus ja sen perusteet on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona päätös on annettu tiedoksi asianomaiselle, tai jos tällaista tiedoksiantoa ei ole suoritettu, siitä päivästä, jona arvopaperimarkkinaviranomainen on julkaissut päätöksen.

Valituslautakunta ratkaisee asian kolmen kuukauden kuluessa valituksen tekemisestä.”;

"

50)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”60 a artikla

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka katsoo, että arvopaperimarkkinaviranomainen on 16 ja 16 b artiklan nojalla toimiessaan ylittänyt toimivaltansa, oikeasuhteisuus mukaan lukien, voi lähettää komissiolle perustellun neuvon, jos asia koskee kyseistä henkilöä suoraan ja erikseen.”;

"

51)  Lisätään 62 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

▌"

”d) jäsenvaltioiden ja tarkkailijoiden mahdollisia vapaaehtoisia rahoitusosuuksia ei hyväksytä, jos niiden hyväksyminen asettaisi arvopaperimarkkinaviranomaisen riippumattomuuden ja puolueettomuuden kyseenalaiseksi. Vapaaehtoisten rahoitusosuuksien, joilla korvataan kulut toimivaltaisen viranomaisen arvopaperimarkkinaviranomaiselle siirtämistä tehtävistä, ei katsota asettavan viimeksi mainitun riippumattomuutta kyseenalaiseksi.

   e) julkaisuista, koulutuksesta ja muista arvopaperimarkkinaviranomaisen tarjoamista palveluista, joita yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen on nimenomaan pyytänyt, kannettavat sovitut maksut.”;

"

52)   Korvataan 63, 64 ja 65 artikla seuraavasti:"

”63 artikla

Talousarvion laatiminen

1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain alustavan luonnoksen arvopaperimarkkinaviranomaisen yhtenäiseksi ohjelma-asiakirjaksi, joka kattaa seuraavat kolme varainhoitovuotta ja jossa esitetään arvioidut tulot ja menot sekä tietoa henkilöstöstä arvopaperimarkkinaviranomaisen vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien perusteella, sekä toimittaa sen johtokunnalle ja hallintoneuvostolle yhdessä henkilöstötaulukon kanssa.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen 44 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien menojen ja maksujen on oltava erikseen yksilöitävissä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa ennakkoarviossa.

Jäljempänä olevan 64 artiklan 6 kohdan mukaisesti julkaistavaan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätökseen on sisällyttävä tulot ja menot, jotka liittyvät 44 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tehtäviin.

1 a. ▌Hallintoneuvosto vahvistaa ▌ johtokunnan hyväksymän luonnoksen pohjalta yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnoksen, joka kattaa seuraavat kolme varainhoitovuotta.

1 b.  Johtokunta toimittaa yhtenäisen ohjelma-asiakirjan ▌komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 31 päivänä tammikuuta.

2.  Yhtenäisen ohjelma-asiakirjan ▌huomioon ottaen komissio sisällyttää arviot, joita se pitää henkilöstötaulukon ja unionin yleisestä talousarviosta suoritettavan tasapainottavan rahoitusosuuden määrän osalta välttämättöminä, unionin talousarvioesitykseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 313 ja 314 artiklan mukaisesti.

3.  Budjettivallan käyttäjä vahvistaa arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstötaulukon. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy arvopaperimarkkinaviranomaiselle tarkoitettua tasapainottavaa rahoitusosuutta koskevat määrärahat.

4.  Hallintoneuvosto vahvistaa arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa tätä vastaavasti.

5.  Johtokunta ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle viipymättä aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, ja ilmoittaa erityisesti aikomuksestaan toteuttaa kiinteistöihin liittyviä hankkeita, kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta.

5 a. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy hankkeet, erityisesti kiinteistöihin liittyvät hankkeet, kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta, irtisanomislausekkeet mukaan luettuina, joilla saattaa olla huomattava taloudellinen tai pitkäaikainen vaikutus arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion rahoittamiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 88 artiklan soveltamista.

64 artikla

Talousarvion toteutus ja valvonta

1.  Toimitusjohtaja toimii tulojen ja menojen hyväksyjänä ja toteuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen vuotuisen talousarvion.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 1 päivänä. Jäljempänä oleva 70 artikla ei estä arvopaperimarkkinaviranomaista toimittamasta Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle sen pyytämiä tietoja, jotka kuuluvat sen toimivaltaan.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpitäjä toimittaa komission tilinpitäjälle viimeistään seuraavan vuoden 1 päivänä maaliskuuta vaaditut kirjanpitotiedot konsolidointia varten sillä tavalla ja siinä muodossa kuin komission tilinpitäjä on edellyttänyt.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpitäjä toimittaa selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta hallintoneuvoston jäsenille, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivänä.

5.  Saatuaan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut varainhoitoasetuksen 246 artiklan mukaisesti, vakuutus- ja arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpitäjä vahvistaa arvopaperimarkkinaviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen. Toimitusjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen hallintoneuvostolle, joka antaa siitä lausunnon.

6.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpitäjä toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon viimeistään seuraavan vuoden 1 päivänä heinäkuuta komission tilinpitäjälle, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpitäjä lähettää komission tilinpitäjälle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta komission tilinpitäjän vahvistamaan määrämuotoon laaditun raportointipaketin konsolidointia varten.

7.  Lopullinen tilinpäätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään seuraavan vuoden 15 päivänä marraskuuta.

8.  Toimitusjohtaja toimittaa 30 päivään syyskuuta mennessä tilintarkastustuomioistuimelle vastineensa sen huomautuksiin. Hän toimittaa jäljennöksen vastineesta myös johtokunnalle ja komissiolle.

9.  Toimitusjohtaja toimittaa varainhoitoasetuksen 165 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki tiedot, joita tarvitaan kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteettomaksi toteuttamiseksi.

10.  Ennen vuoden N + 2 toukokuun 15 päivää Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta arvopaperimarkkinaviranomaiselle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.

10 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa perustellun lausunnon Euroopan parlamentin kannasta ja muista Euroopan parlamentin vastuuvapausmenettelyn aikana mahdollisesti tekemistä huomautuksista.

65 artikla

Varainhoitoa koskevat säännöt

Johtokunta hyväksyy arvopaperimarkkinaviranomaiseen sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt komissiota kuultuaan. Säännöt saavat poiketa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta komission delegoidusta asetuksesta (EU) N:o 1271/2013(20) ainoastaan, jos se on välttämätöntä arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnasta johtuvien erityisvaatimusten vuoksi ja komissio antaa tähän suostumuksen etukäteen.”;

"

53)  Korvataan 66 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi arvopaperimarkkinaviranomaiseen sovelletaan rajoituksetta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 883/2013*.”;

"

54)  Muutetaan 68 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

”1. Arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöön, myös johtokunnan kokoaikaisiin jäseniin ja puheenjohtajaan, sovelletaan henkilöstösääntöjä, muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja ja unionin toimielinten näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.

2.  Johtokunta hyväksyy yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat soveltamissäännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan säännösten mukaisesti.”;

"

b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Johtokunta antaa säännökset, joilla mahdollistetaan kansallisten asiantuntijoiden määräaikainen siirto jäsenvaltioista arvopaperimarkkinaviranomaisen palvelukseen.”;

"

55)  Muutetaan 70 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Hallintoneuvoston jäsenten ja kaikkien arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöön kuuluvien, mukaan lukien jäsenvaltioiden arvopaperimarkkinaviranomaisen palvelukseen määräaikaisesti siirtämät virkamiehet, sekä kaikkien muiden arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviä suorittavien sopimussuhteisten henkilöiden on noudatettava salassapitovelvollisuutta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklan ja unionin oikeuden asiaa koskevien säännösten mukaisesti vielä tehtäviensä päättymisen jälkeenkin.”;

"

b)  korvataan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

Edellä olevan 1 kohdan ja tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen velvoite ei estä arvopaperimarkkinaviranomaista ja toimivaltaisia viranomaisia käyttämästä näitä tietoja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten täytäntöönpanon valvonnassa eikä varsinkaan päätösten tekemistä koskevissa oikeudellisissa menettelyissä.”;

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

”2 a. Johtokunta ja hallintoneuvosto huolehtivat siitä, että henkilöiden, jotka tarjoavat arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin liittyviä palveluja joko suoraan tai välillisesti, pysyvästi tai satunnaisesti, mukaan lukien johtokunnan ja hallintoneuvoston hyväksymät tai toimivaltaisten viranomaisten tätä tarkoitusta varten nimittämät virkamiehet ja muut henkilöt, on noudatettava samanlaista salassapitovelvollisuutta kuin edellisissä kohdissa säädetään.

Sama salassapitovelvollisuus koskee myös tarkkailijoita, jotka osallistuvat johtokunnan ja hallintoneuvoston kokouksiin sekä arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaan.”;

"

d)  korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:"

”3. Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät estä arvopaperimarkkinaviranomaista vaihtamasta tietoja toimivaltaisten viranomaisten kanssa tämän asetuksen ja finanssilaitoksiin sovellettavan muun unionin lainsäädännön mukaisesti.

Näitä tietoja koskee 1 ja 2 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus. Arvopaperimarkkinaviranomainen hyväksyy työjärjestyksessään 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen salassapitovelvollisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa koskevat käytännön järjestelyt.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen soveltaa komission päätöstä (EU, Euratom) 2015/444.”;

"

56)  Korvataan 71 artiklan ainoa kohta seuraavasti:"

”Tämän asetuksen soveltaminen ei rajoita jäsenvaltioilla asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita eikä asetuksen (EU) 2018/1725 (EU:n toimielimiä ja muita elimiä koskeva tietosuoja-asetus) mukaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joita arvopaperimarkkinaviranomaisella on tehtäviään suorittaessaan.”;

"

57)  Korvataan 72 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Johtokunta hyväksyy asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat käytännön järjestelyt.”;

"

58)  Korvataan 73 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Johtokunta päättää arvopaperimarkkinaviranomaisen sisäisistä kielijärjestelyistä.”;

"

59)  Korvataan 74 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:"

”Sijaintijäsenvaltion arvopaperimarkkinaviranomaiselle tarjoamia tiloja ja palveluja koskevat järjestelyt sekä arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä sijaintijäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja sijaintijäsenvaltion välisessä toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, joka tehdään sen jälkeen, kun johtokunta on sen hyväksynyt.”;

"

60)  Korvataan 76 artikla seuraavasti:"

”76 artikla

Suhde Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaan

Arvopaperimarkkinaviranomaista pidetään Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean oikeudellisena seuraajana. Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean kaikki varat ja vastuut sekä kaikki vireillä olevat toimet siirtyvät viimeistään arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamispäivänä ilman eri toimenpiteitä arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean on laadittava lopullinen tilinpäätös varallisuudestaan ja vastuistaan tuona siirtopäivänä. Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea ja komissio tarkastavat ja hyväksyvät tämän tilinpäätöksen.”;

"

61)  Muutetaan 81 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  korvataan johdantokappale seuraavasti:"

”1. Komissio julkaisee viimeistään ... [24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein yleiskertomuksen arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnan ja tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen tuloksena saaduista kokemuksista. Kertomuksessa arvioidaan muun muassa seuraavaa:”;

"

ii)  korvataan a alakohdan johdantolause ja i alakohta seuraavasti:"

”a) toimivaltaisten viranomaisten valvontakäytännöissä saavutettu tehokkuus ja lähentyminen:

   i) toimivaltaisten viranomaisten ▐ riippumattomuus ja yritysten hyvää hallintotapaa vastaavissa standardeissa saavutettu lähentyminen;”;

"

iii)  lisätään alakohta seuraavasti:"

”fa) yhteiskomitean toimivuus.”;

"

b)  lisätään kohdat seuraavasti:"

”2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yleiskertomuksen osana komissio tekee kaikkia asianomaisia viranomaisia ja sidosryhmiä kuultuaan kattavan arvioinnin tämän asetuksen 9 a artiklan soveltamisesta.”;

2 b.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yleiskertomuksen osana komissio tekee kaikkia asianomaisia viranomaisia ja sidosryhmiä kuultuaan kattavan arvioinnin arvopaperimarkkinaviranomaisen mahdollisesti harjoittamasta kolmansien maiden kauppapaikkojen valvonnasta ja tarkastelee muun muassa tunnustamista, joka perustuu merkittävyyteen järjestelmän kannalta, toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia, jatkuvaa vaatimusten noudattamista, sakkoja ja uhkasakkoja sekä henkilöstöä ja resursseja koskevia näkökohtia. Komissio ottaa arvioinnissaan huomioon vaikutukset likviditeettiin, mukaan lukien parhaan hinnan saatavuus sijoittajille, paras toteutus unionin asiakkaille, markkinoille pääsyn esteet ja taloudelliset hyödyt unionin vastapuolille, jotka käyvät kauppaa maailmanlaajuisesti, sekä pääomamarkkinaunionin kehittäminen.

2 c.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yleiskertomuksen osana komissio tekee kaikkia asianomaisia viranomaisia ja sidosryhmiä kuultuaan kattavan arvioinnin arvopaperimarkkinaviranomaisen mahdollisesti harjoittamasta kolmansien maiden keskusvastapuolten valvonnasta ja tarkastelee muun muassa tunnustamista, joka perustuu merkittävyyteen järjestelmän kannalta, toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia, jatkuvaa vaatimusten noudattamista, sakkoja ja uhkasakkoja sekä henkilöstöä ja resursseja koskevia näkökohtia.

2 d.  Komissio toimittaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] 2 a, 2 b ja 2 c kohdassa tarkoitetut arvioinnit ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”;

"

6 artikla

Muutokset asetukseen (EU) N:o 600/2014 rahoitusvälineiden markkinoista

Muutetaan asetus (EU) N:o 600/2014 seuraavasti:

1)  Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)  lisätään 1 kohtaan g alakohta seuraavasti:"

”g) raportointipalvelujen tarjoajien toimiluvan myöntäminen ja valvonta.”;

"

2)  Muutetaan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)  korvataan 18, 34, 35 ja 36 kohta seuraavasti:"

18) ’toimivaltaisella viranomaisella’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 26 alakohdassa määriteltyä toimivaltaista viranomaista ja raportointipalvelujen tarjoajien toimiluvan myöntämisen ja valvonnan osalta arvopaperimarkkinaviranomaista lukuun ottamatta niitä hyväksyttyjä ilmoitusjärjestelmiä ja hyväksyttyjä julkistamisjärjestelyjä, joihin sovelletaan poikkeusta 2 artiklan 1 kohdan 36 b alakohdan mukaisesti;

”34) ’hyväksytyllä julkistamisjärjestelyllä’ henkilöä, joka on saanut tämän asetuksen mukaisesti toimiluvan tarjota palvelua kauppoja koskevien ilmoitusten julkistamiseksi sijoituspalveluyritysten puolesta 20 ja 21 artiklan mukaisesti;

   35) ’konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalla’ henkilöä, joka on saanut tämän asetuksen mukaisesti toimiluvan tarjota palvelua 6, 7, 10, 12, 13, 20 ja 21 artiklassa lueteltuja rahoitusvälineillä käytäviä kauppoja koskevien ilmoitusten keräämiseksi säännellyiltä markkinoilta, monenkeskisiltä kaupankäyntijärjestelmiltä, organisoiduilta kaupankäyntijärjestelmiltä ja hyväksytyiltä julkistamisjärjestelyiltä sekä ilmoitusten konsolidoimiseksi jatkuvaksi sähköiseksi muuttuvaksi datavirraksi, josta saa kutakin rahoitusvälinettä koskevia reaaliaikaisia hinta- ja määrätietoja;
   36) ’hyväksytyllä ilmoitusjärjestelmällä’ järjestelmää, jonka mukaan henkilö on saanut tämän asetuksen mukaisesti toimiluvan tarjota palvelua liiketoimia koskevien ilmoitusten antamiseksi toimivaltaisille viranomaisille tai arvopaperimarkkinaviranomaiselle sijoituspalveluyritysten puolesta;”;

"

b)  lisätäänalakohdat seuraavasti:"

”36 a) ’raportointipalvelujen tarjoajilla’ 34–36 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä ja 27 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä;

   36b) Siirretään komissiolle valta antaa delegoitu säädös, jossa täsmennetään perusteet määrittää ne hyväksytyt ilmoitusjärjestelmät ja hyväksytyt julkistamisjärjestelyt, joille – poiketen siitä, mitä asetuksessa (EU) N:o 600/2014 säädetään – toimiluvan myöntää ja joiden valvonnasta vastaa kansallinen toimivaltainen viranomainen, mikä johtuu niiden sisämarkkinoiden kannalta vähäisestä merkityksestä. Kyseistä delegoitua säädöstä hyväksyttäessä komissio ottaa huomioon yhden tai useampia seuraavista asioista:
   missä määrin palveluja tarjotaan vain yhdessä jäsenvaltiossa toimiluvan saaneille sijoituspalveluyrityksille
   kauppoja koskevien ilmoitusten ja liiketoimien määrä
   kuuluuko hyväksytty ilmoitusjärjestelmä tai hyväksytty julkistamisjärjestely rajojen yli toimivien finanssimarkkinoiden toimijoiden ryhmään.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen valvoo yhteisöä sellaisten palveluiden osalta, joita yhteisö tarjoaa tämän asetuksen mukaisesti raportointipalvelujen tarjoajana, mitään sen toimintaa hyväksyttynä ilmoitusjärjestelmänä tai hyväksyttynä julkistamisjärjestelynä ei jätetä tämän kohdan nojalla hyväksytyn delegoidun asetuksen nojalla arvopaperiviranomaisen valvonnan ulkopuolelle.”;

"

3)  Korvataan 22 artikla seuraavasti:"

”22 artikla

Tietojen antaminen avoimuuden vuoksi tai laskelmia varten

1.  Jotta voidaan suorittaa laskelmat, joilla määritetään rahoitusvälineisiin sovellettavat 3–11 artiklassa, 14–21 artiklassa ja 32 artiklassa tarkoitetut kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset avoimuusvaatimukset sekä kaupankäyntivelvollisuudet ja joilla määritetään, onko sijoituspalveluyritys kauppojen sisäinen toteuttaja, arvopaperimarkkinaviranomainen ja toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia tietoja

   a) kauppapaikoilta;
   b) hyväksytyiltä julkistamisjärjestelyiltä; ja
   c) konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajilta.

2.  Kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyiden ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on säilytettävä tarvittavat tiedot riittävän pitkään.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään tietopyyntöjen sisältö ja esittämistiheys sekä se, missä muodossa ja määräajassa kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyiden ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on vastattava 1 kohdassa tarkoitettuihin tietopyyntöihin, minkä tyyppisiä tietoja on säilytettävä ja kuinka kauan kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyiden ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on vähintään säilytettävä tietoja 2 kohdan mukaisesti voidakseen vastata tietopyyntöihin.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tässä kohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”;

"

4)  Korvataan 26 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti: "

Toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä asetettava arvopaperimarkkinaviranomaisen saataville tämän artiklan mukaisesti ilmoitettavat tiedot.”

"

▌;

5)  Korvataan 27 artikla seuraavasti:"

”27 artikla

Velvollisuus toimittaa rahoitusvälineen viitetiedot

1.  Edellä 26 artiklassa tarkoitettua liiketoimia koskevien tietojen ilmoittamista varten kauppapaikkojen on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle sellaisia rahoitusvälineitä koskevat viitetiedot, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai joilla käydään kauppaa monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä tai organisoiduissa kaupankäyntijärjestelmissä.

Kunkin kauppojen sisäisen toteuttajan on annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle viitetiedot muista 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista rahoitusvälineistä, joilla käydään kauppaa sen järjestelmässä.

Standardoidut yksilöivät viitetiedot on valmisteltava arvopaperimarkkinaviranomaiselle sähköisessä muodossa toimittamista varten ennen kuin kyseisellä rahoitusvälineellä aletaan käydä kauppaa. Viitetiedot on päivitettävä, kun jonkin rahoitusvälineen tiedot muuttuvat. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee viitetiedot välittömästi verkkosivustollaan. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa toimivaltaisille viranomaisille viipymättä oikeuden tutustua viitetietoihin.

2.  Jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat 26 artiklan mukaisesti valvoa sijoituspalveluyritysten toimintaa ja varmistaa, että ne toimivat rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti ja markkinoiden eheyttä edistävällä tavalla, arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa toimivaltaista viranomaista kuultuaan tarvittavat järjestelyt varmistaakseen, että

   a) arvopaperimarkkinaviranomainen todella saa 1 kohdassa tarkoitetut rahoitusvälineen viitetiedot;
   b) saadut viitetiedot ovat laadultaan sellaisia, että ne soveltuvat 26 artiklassa tarkoitettuun liiketoimia koskevien tietojen ilmoittamiseen;
   c) edellä 1 kohdassa tarkoitetut rahoitusvälineen viitetiedot toimitetaan tehokkaasti ja viipymättä asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille;
   d) arvopaperimarkkinaviranomaisen ja toimivaltaisten viranomaisten välillä on toimivia mekanismeja, joilla voidaan ratkaista tietojen toimittamiseen tai tietojen laatuun liittyviä ongelmia.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään

   a) edellä 1 kohdassa tarkoitettuja rahoitusvälineen viitetietoja koskevat normit ja muodot, mukaan lukien menetelmät ja järjestelyt, joita sovelletaan tietojen ja päivitettyjen tietojen toimittamisessa arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja edelleen toimivaltaisille viranomaiselle 1 kohdan mukaisesti, sekä tällaisten tietojen muoto ja sisältö;
   b) arvopaperimarkkinaviranomaisen ja toimivaltaisten viranomaisten 2 kohdan mukaisesti perustamien järjestelyjen edellyttämät tekniset toimenpiteet.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

3 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi keskeyttää 1 kohdassa säädettyjen ilmoittamisvelvollisuuksien soveltamisen tiettyjen tai kaikkien rahoitusvälineiden osalta, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

   a) Keskeyttäminen on tarpeen, jotta voidaan säilyttää 1 kohdassa tarkoitetun ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluvien viitetietojen luotettavuus ja laatu, jotka saattavat vaarantua seuraavien seikkojen vuoksi:
   i) toimitettujen tietojen huomattava epätäydellisyys, epätarkkuus tai turmeltuminen tai
   ii) arvopaperimarkkinaviranomaisen, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, markkinainfrastruktuurien, selvitys- ja toimitusjärjestelmien ja merkittävien markkinatoimijoiden viitetietojen toimittamisessa, keruussa, käsittelyssä tai tallentamisessa käyttämien järjestelmien oikea-aikaisen käytön estyminen tai niiden toiminnan häiriintyminen tai järjestelmien vahingoittuminen.
   b) Uhkaa ei torjuta tällä hetkellä sovellettavilla, unionin oikeuden mukaisilla sääntelyvaatimuksilla.
   c) Keskeyttäminen ei vaikuta sillä saavutettaviin etuihin nähden kohtuuttoman haitallisesti finanssimarkkinoiden tehokkuuteen tai sijoittajiin.
   d) Keskeyttäminen ei aiheuta toimijalle suotuisimman sääntelyn hyväksikäyttöä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua toimenpidettä toteuttaessaan arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon, missä määrin toimenpiteellä varmistetaan 2 kohdassa määriteltyjä tarkoituksia varten ilmoitettujen tietojen oikeellisuus ja täydellisyys.

Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen päättää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen toteuttamisesta, se ilmoittaa siitä asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille.

Siirretään komissiolle valta antaa 50 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritellään kriteerit ja tekijät, jotka arvopaperimarkkinaviranomaisen on otettava huomioon päättäessään, missä tapauksissa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua toimenpidettä voidaan alkaa soveltaa ja lakata soveltamasta.”;

"

6)  Lisätään IV a osasto seuraavasti:"

”IV a OSASTO

RAPORTOINTIPALVELUT

1 LUKU

Raportointipalvelujen tarjoajien toimiluvan myöntäminen

27 a artikla

Toimilupavaatimus

1.  Hyväksytyn julkistamisjärjestelyn, konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoajan tai hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän toiminta säännöllisenä ammatti- tai liiketoimintana edellyttää arvopaperimarkkinaviranomaisen ennakolta tämän osaston mukaisesti antamaa toimilupaa.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, asianomaisen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on annettava etukäteen toimilupa 2 artiklan 1 kohdan 36 b alakohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen mukaisesti määritetylle julkistamisjärjestelylle tai hyväksytylle ilmoitusjärjestelmälle ja valvottava niitä.

2.  Myös kauppapaikkaa ylläpitävä sijoituspalveluyritys tai markkinoiden ylläpitäjä voi tarjota hyväksytyn julkistamisjärjestelyn, konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoajan tai hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän palveluja edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen tarkistaa etukäteen, että sijoituspalveluyritys tai markkinoiden ylläpitäjä noudattaa tätä lukua. Kyseisten palvelujen tarjoaminen on sisällytettävä niiden toimilupaan.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii rekisterin kaikista unionissa olevista raportointipalvelujen tarjoajista. Rekisterin on oltava julkisesti saatavilla ja sen on sisällettävä tiedot niistä palveluista, joiden tarjoamiseen raportointipalvelujen tarjoajalla on toimilupa, ja se on saatettava säännöllisesti ajan tasalle.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen tai soveltuvissa tapauksissa kansallinen toimivaltainen viranomainen on peruuttanut toimiluvan 27 d artiklan mukaisesti, peruuttaminen pidetään rekisterissä julkisesti nähtävänä viiden vuoden ajan.

4.  Raportointipalvelujen tarjoajien on tarjottava palvelujaan arvopaperimarkkinaviranomaisen tai soveltuvissa tapauksissa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa. Arvopaperimarkkinaviranomainen tai soveltuvissa tapauksissa kansallinen toimivaltainen viranomainen seuraa säännöllisesti, että raportointipalvelujen tarjoajat noudattavat tätä osastoa. Arvopaperimarkkinaviranomainen tai soveltuvissa tapauksissa kansallinen toimivaltainen viranomainen valvoo, että raportointipalvelujen tarjoajat täyttävät tässä osastossa säädetyt toimiluvan myöntämisen ehdot kaikkina aikoina.

27 b artikla

Raportointipalvelujen tarjoajien toimiluvan myöntäminen

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen tai soveltuvissa tapauksissa kansallinen toimivaltainen viranomainen myöntää raportointipalvelujen tarjoajille toimiluvan IV a osaston soveltamiseksi, jos

   a) raportointipalvelujen tarjoaja on unioniin sijoittautunut oikeushenkilö; ja
   b) raportointipalvelujen tarjoaja täyttää IV a osastossa säädetyt vaatimukset.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa toimiluvassa on määritettävä, millaisen raportointipalvelujen tarjoamiseen raportointipalvelujen tarjoajalla on lupa. Jos toimiluvan saanut raportointipalvelujen tarjoaja haluaa laajentaa liiketoimintansa muihin raportointipalveluihin, sen on haettava arvopaperimarkkinaviranomaiselta tai soveltuvissa tapauksissa kansalliselta toimivaltaiselta viranomaiselta toimilupansa laajentamista.

3.  Toimiluvan saaneen raportointipalvelujen tarjoajan on kaikkina aikoina täytettävä IV a osastossa tarkoitetut toimiluvan myöntämisedellytykset. Toimiluvan saaneen raportointipalvelujen tarjoajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai soveltuvissa tapauksissa kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista toimiluvan edellytysten olennaisista muutoksista.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toimilupa on pätevä ja voimassa koko unionin alueella, ja raportointipalvelujen tarjoaja voi sen nojalla tarjota niitä palveluja, joihin sillä on toimilupa, kaikkialla unionissa.

27 c artikla

Toimiluvan myöntämisessä ja epäämisessä noudatettavat menettelyt

1.  Raportointipalvelujen tarjoajaksi hakevan on toimitettava hakemus, jossa annetaan kaikki tiedot, joita arvopaperimarkkinaviranomainen tai soveltuvissa tapauksissa kansallinen toimivaltainen viranomainen tarvitsee todetakseen, että raportointipalvelujen tarjoaja on toimiluvan myöntämisajankohtana toteuttanut kaikki tarvittavat järjestelyt tämän osaston säännösten mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi, mukaan lukien toimintaohjelma, josta käyvät ilmi muun muassa suunnitellut palvelumuodot ja organisaatiorakenne.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen tai soveltuvissa tapauksissa kansallinen toimivaltainen viranomainen arvioi 20 työpäivän kuluessa toimilupahakemuksen vastaanottamisesta, onko hakemus täydellinen.

Jos hakemus ei ole täydellinen, arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa määräajan, johon mennessä raportointipalvelujen tarjoajan on toimitettava lisätietoja.

Kun arvopaperimarkkinaviranomainen on varmistunut siitä, että hakemus on täydellinen, se ilmoittaa tästä raportointipalvelujen tarjoajalle.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen tai soveltuvissa tapauksissa kansallinen toimivaltainen viranomainen arvioi kuuden kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen jättämisestä, noudattaako raportointipalvelujen tarjoaja tätä osastoa, ja antaa kaikilta osin perustellun päätöksen toimiluvan myöntämisestä tai epäämisestä sekä ilmoittaa asiasta toimilupaa hakeneelle raportointipalvelujen tarjoajalle viiden työpäivän kuluessa.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritellään

   a) sille 1 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot, mukaan lukien toimintaohjelma;
   b) edellä olevan 27 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin ilmoituksiin sisällytettävät tiedot.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

5.   Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen määrittämiseksi tämän artiklan 2 kohdassa ja 27 e artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tietojen toimittamista varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

27 d artikla

Toimiluvan peruuttaminen

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen tai soveltuvissa tapauksissa kansallinen toimivaltainen viranomainen voi peruuttaa raportointipalvelujen tarjoajan toimiluvan, jos raportointipalvelujen tarjoaja

   a) ei ryhdy käyttämään toimilupaa 12 kuukauden kuluessa, nimenomaisesti luopuu toimiluvasta tai ei ole tarjonnut palveluja kuuden edeltävän kuukauden aikana;
   b) on saanut toimiluvan väärien tietojen perusteella tai muilla sääntöjenvastaisilla keinoilla;
   c) ei enää täytä toimiluvan myöntämiseen johtaneita edellytyksiä;
   d) on rikkonut vakavasti ja järjestelmällisesti tämän asetuksen säännöksiä.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa viipymättä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon raportointipalvelujen tarjoaja on sijoittautunut, päätöksestä peruuttaa raportointipalvelujen tarjoajan toimilupa.”;

27 e artikla

Raportointipalvelujen tarjoajan ylintä hallintoelintä koskevat vaatimukset

1.  Raportointipalvelujen tarjoajan ylimmän hallintoelimen on aina oltava riittävän hyvämaineinen, sillä on oltava riittävä tietämys, taidot ja kokemus ja sen on käytettävä riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen.

Ylimmällä hallintoelimellä on oltava kokonaisuutena riittävä tietämys, taidot ja kokemus, jotta se pystyy saamaan käsityksen raportointipalvelujen tarjoajan toiminnasta. Ylimmän hallintoelimen kunkin jäsenen on toimittava rehellisesti, lahjomattomasti ja riippumattomasti, jotta hän voi tarvittaessa tehokkaasti kyseenalaistaa toimivan johdon päätökset ja valvoa ja seurata tehokkaasti johdon päätöksentekoa.

Jos markkinoiden ylläpitäjä, joka hakee 27 c artiklan mukaisesti toimilupaa hyväksytyn julkistamisjärjestelyn, konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoajan tai hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän ylläpitämiseen, ja hyväksytyn julkistamisjärjestelyn, konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoajan ja hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän ylimmän hallintoelimen jäsenet ovat samat kuin säännellyn markkinan ylimmän hallintoelimen jäsenet, kyseisten henkilöiden katsotaan täyttävän ensimmäisessä alakohdassa säädetyt vaatimukset.

2.  Raportointipalvelujen tarjoajan on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai soveltuvissa tapauksissa kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki ylimmän hallintoelimensä jäsenet ja kaikki jäsenten vaihdokset ja annettava kaikki tarpeelliset tiedot sen arvioimiseksi, noudattaako raportointipalvelujen tarjoaja 1 kohtaa.

3.  Raportointipalvelujen tarjoajan ylimmän hallintoelimen on määriteltävä ohjaus- ja hallintojärjestelmät, joilla varmistetaan organisaation tehokas ja vakaa hoito, mukaan lukien tehtävien eriyttäminen organisaatiossa ja eturistiriitojen ehkäiseminen, tavalla, joka edistää markkinoiden eheyttä ja asiakkaiden etuja, ja valvottava näiden järjestelmien täytäntöönpanoa.

4.  Toimivaltaisen viranomaisen tai soveltuvissa tapauksissa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on evättävä toimilupa, jos se ei katso, että raportointipalvelujen tarjoajan tulevaa liiketoimintaa tosiasiallisesti johtava henkilö tai henkilöt ovat riittävän hyvämaineisia, tai jos on osoitettavissa objektiivisia syitä, joiden perusteella voidaan katsoa, että raportointipalvelujen tarjoajan johtoon tehtäväksi ehdotetut muutokset vaarantavat raportointipalvelujen tarjoajan järkevän ja vakaan hoidon sekä sen asiakkaiden etujen ja markkinoiden eheyden asianmukaisen huomioonottamisen.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2021 luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi 1 kohdassa tarkoitetun ylimmän hallintoelimen jäsenten sopivuuden arvioinnista ottaen huomioon heidän eri asemansa ja tehtävänsä sekä tarpeen välttää eturistiriitoja ylimmän hallintoelimen jäsenten ja hyväksytyn julkistamisjärjestelyn, konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoajan tai hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän käyttäjien välillä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tässä kohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

2 luku

HYVÄKSYTTYJÄ JULKISTAMISJÄRJESTELYJÄ, KONSOLIDOITUJEN KAUPANKÄYNTITIETOJEN TARJOAJIA JA HYVÄKSYTTYJÄ ILMOITUSJÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET

27 f artikla

Hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen toiminnan järjestämistä koskevat vaatimukset

1.  Hyväksytyllä julkistamisjärjestelyllä on oltava käytössä riittävät toimintaperiaatteet ja järjestelyt 20 ja 21 artiklassa vaadittujen tietojen julkistamiseksi niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti mahdollista kohtuullisin kaupallisin ehdoin. Tiedot on annettava käyttöön maksutta 15 minuuttia sen jälkeen, kun hyväksytty julkistamisjärjestely on julkistanut ne. Hyväksytyn julkistamisjärjestelyn on tehokkaasti ja johdonmukaisesti levitettävä tällaisia tietoja siten, että ne saadaan käyttöön nopeasti, syrjimättömästi ja sellaisessa muodossa, että ne voidaan konsolidoida muista lähteistä saataviin vastaaviin tietoihin.

2.  Hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 1 kohdan mukaisesti julkistamien tietojen on sisällettävä vähintään seuraavat seikat:

   a) rahoitusvälineen tunniste;
   b) hinta, jolla liiketoimi toteutettiin;
   c) liiketoimen volyymi;
   d) liiketoimen toteuttamisajankohta;
   e) liiketoimen ilmoittamisajankohta;
   f) liiketoimen hinnan merkintätapa;
   g) sen kauppapaikan tunnistekoodi, jossa liiketoimi toteutettiin, tai jos liiketoimi toteutettiin kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä, tunnistekoodi "SI" taikka muutoin tunnistekoodi "OTC";
   h) tarvittaessa maininta siitä, että kauppaan sovellettiin erityisehtoja.

3.  Hyväksytyn julkistamisjärjestelyn on ylläpidettävä ja käytettävä tehokkaita hallintojärjestelyjä, joiden avulla se voi estää eturistiriitatilanteet asiakkaidensa kanssa. Erityisesti sellaisen hyväksytyn julkistamisjärjestelyn, joka on myös markkinoiden ylläpitäjä tai sijoituspalveluyritys, on käsiteltävä kaikkia kerättyjä tietoja syrjimättömästi ja pidettävä yllä ja käytettävä asianmukaisia järjestelyjä eri liiketoimintalohkojen erottamiseksi toisistaan.

4.  Hyväksytyllä julkistamisjärjestelyllä on oltava käytössä vakaat turvajärjestelmät, joiden avulla voidaan varmistaa tiedonsiirtovälineiden suojaus, minimoida tiedon turmeltumisen ja luvattoman käytön riski ja estää tietojen vuotaminen ennen julkistamista. Hyväksytyllä julkistamisjärjestelyllä on oltava riittävät resurssit ja varajärjestelyt palvelujensa tarjoamiseksi ja ylläpitämiseksi jatkuvasti.

5.  Hyväksytyllä julkistamisjärjestelyllä on oltava käytössä järjestelmät, joiden avulla voidaan tehokkaasti tarkistaa kaupankäynti-ilmoitusten täydellisyys, osoittaa puutteet ja ilmeiset virheet sekä pyytää uudelleenlähettämistä virheellisten ilmoitusten tapauksessa.

6.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään yhteiset muodot, tietoja koskevat vaatimukset ja tekniset järjestelyt, joiden avulla tiedot voidaan konsolidoida muiden tietojen kanssa 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

7.  Siirretään komissiolle valta hyväksyä 50 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään, mitä tarkoitetaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tietojen julkistamisella kohtuullisin kaupallisin ehdoin.

8.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään

   a) millä tavoin hyväksytty julkistamisjärjestely voi noudattaa 1 kohdassa tarkoitettua tiedonantovelvoitetta;
   b) edellä olevan 1 kohdan mukaisesti julkistettavien tietojen sisältö, mukaan lukien vähintään 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, siten, että tässä artiklassa edellytetty tietojen julkistaminen on mahdollista;
   c) edellä 3, 4 ja 5 kohdassa säädetyt toiminnan järjestämistä koskevat käytännön vaatimukset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

27 g artikla

Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien toiminnan järjestämistä koskevat vaatimukset

1.  Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalla on oltava käytössä riittävät toimintaperiaatteet ja järjestelyt, joiden avulla 6 ja 20 artiklan mukaisesti julkistetut tiedot voidaan kerätä, konsolidoida jatkuvaksi sähköiseksi tietovirraksi ja asettaa yleisön saataville niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti mahdollista kohtuullisin kaupallisin ehdoin.

Näihin tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat seikat:

   a) rahoitusvälineen tunniste;
   b) hinta, jolla liiketoimi toteutettiin;
   c) liiketoimen volyymi;
   d) liiketoimen toteuttamisajankohta;
   e) liiketoimen ilmoittamisajankohta;
   f) liiketoimen hinnan merkintätapa;
   g) sen kauppapaikan tunnistekoodi, jossa liiketoimi toteutettiin, tai jos liiketoimi toteutettiin kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä, tunnistekoodi "SI" taikka muutoin tunnistekoodi "OTC";
   h) tarvittaessa maininta siitä, että sijoituspalveluyrityksessä sijoituspäätöksestä ja liiketoimen toteuttamisesta vastasi tietokonealgoritmi;
   i) soveltuvin osin maininta siitä, että kauppaan sovellettiin erityisehtoja;
   j) jos 4 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti myönnetään vapautus 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen julkistamisvelvoitteesta, merkintä, joka osoittaa, mitä näistä vapautuksista liiketoimeen sovellettiin.

Tiedot on annettava käyttöön maksutta 15 minuuttia sen jälkeen, kun konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoaja on julkistanut ne. Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan on pystyttävä tehokkaasti ja johdonmukaisesti levittämään tällaiset tiedot siten, että ne saadaan käyttöön nopeasti, syrjimättömästi ja sellaisessa muodossa, että markkinaosapuolet voivat käyttää niitä helposti.

2.  Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalla on oltava käytössä riittävät toimintaperiaatteet ja järjestelyt, joiden avulla 10 ja 21 artiklan mukaisesti julkistetut tiedot voidaan kerätä, konsolidoida jatkuvaksi sähköiseksi tietovirraksi ja asettaa ainakin seuraavat tiedot yleisön saataville niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti mahdollista kohtuullisin kaupallisin ehdoin:

   a) rahoitusvälineen tunniste tai tunnistetiedot;
   b) hinta, jolla liiketoimi toteutettiin;
   c) liiketoimen volyymi;
   d) liiketoimen toteuttamisajankohta;
   e) liiketoimen ilmoittamisajankohta;
   f) liiketoimen hinnan merkintätapa;
   g) sen kauppapaikan tunnistekoodi, jossa liiketoimi toteutettiin, tai jos liiketoimi toteutettiin kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä, tunnistekoodi "SI" taikka muutoin tunnistekoodi "OTC";
   h) tarvittaessa maininta siitä, että kauppaan sovellettiin erityisehtoja.

Tiedot on annettava käyttöön maksutta 15 minuuttia sen jälkeen, kun konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoaja on julkistanut ne. Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan on pystyttävä tehokkaasti ja johdonmukaisesti levittämään tällaiset tiedot siten, että ne saadaan käyttöön nopeasti, syrjimättömästi ja sellaisessa yleisesti hyväksytyssä muodossa, että ne ovat yhteentoimivia ja markkinaosapuolet voivat käyttää niitä helposti.

3.  Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan on varmistettava, että tarjotut tiedot kootaan kaikista säännellyistä markkinoista, monenkeskisistä kaupankäyntijärjestelmistä, organisoiduista kaupankäyntijärjestelmistä ja hyväksytyistä julkistamisjärjestelyistä ja niiden rahoitusvälineiden osalta, jotka täsmennetään 8 kohdan c alakohdan mukaisissa teknisissä sääntelystandardeissa.

4.  Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan on ylläpidettävä ja käytettävä tehokkaita hallintojärjestelyjä, joiden avulla se voi estää eturistiriitatilanteet. Erityisesti sellaisen markkinoiden ylläpitäjän tai hyväksytyn julkistamisjärjestelyn, joka myös tarjoaa konsolidoituja kauppatietoja, on käsiteltävä kaikkia kerättyjä tietoja syrjimättömästi ja ylläpidettävä ja käytettävä asianmukaisia järjestelyjä eri liiketoimintalohkojen erottamiseksi toisistaan.

5.  Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalla on oltava käytössä vakaat turvajärjestelmät, joiden avulla voidaan varmistaa tiedonsiirtovälineiden suojaus sekä minimoida tiedon turmeltumisen ja luvattoman käytön riski. Konsolidoidulla kauppatietojen tarjoajalla on oltava riittävät resurssit ja varajärjestelyt palvelujensa tarjoamiseksi ja ylläpitämiseksi jatkuvasti.

Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 6, 10, 20 ja 21 artiklan mukaisesti julkistettavia tietoja koskevat vaatimukset ja muoto, mukaan lukien rahoitusvälineen tunniste, hinta, määrä, ajankohta, hinnan merkintätapa, kauppapaikan tunniste ja maininnat liiketoimen erityisehdoista samoin kuin tekniset järjestelyt, joilla edistetään tietojen tehokasta ja johdonmukaista levitystä siten, että ne ovat helposti markkinaosapuolten saatavissa ja käytettävissä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, sekä sellaisten markkinoiden tehokkuutta lisäävien lisäpalvelujen osoittaminen, joita konsolidoitujen kauppatietojen tarjoaja voisi suorittaa.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

6.  Komissio antaa 89 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla selvennetään, mitä tarkoitetaan tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla tietovirtojen asettamisella yleisön saataville kohtuullisin kaupallisin ehdoin.

7.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään

   a) millä tavoin konsolidoitujen kauppatietojen tarjoaja voi noudattaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua tiedonantovelvollisuutta;
   b) edellä olevien 1 ja 2 kohdan nojalla julkistettavien tietojen sisältö;
   c) rahoitusvälineet, joita koskevat tiedot on tarjottava tietovirrassa, ja sisällytettävät kauppapaikat ja hyväksytyt julkistamisjärjestelyt muiden kuin oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden osalta;
   d) muut tavat varmistaa, että eri konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien julkistamat tiedot ovat johdonmukaisia ja mahdollistavat kattavan kartoituksen ja ristiinviittaukset vastaavien muista lähteistä saatavien tietojen kanssa sekä tietojen yhdistämisen unionin tasolla;
   e) edellä 4 ja 5 kohdassa asetetut toiminnan järjestämistä koskevat käytännön vaatimukset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

27 h artikla

Hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän toiminnan järjestämistä koskevat vaatimukset

1.  Hyväksytyllä ilmoitusjärjestelmällä on oltava käytössä riittävät toimintaperiaatteet ja järjestelyt 26 artiklassa vaadittujen tietojen ilmoittamiseksi mahdollisimman nopeasti ja viimeistään liiketoimen toteuttamispäivää seuraavan työpäivän aikana.

2.  Hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän on ylläpidettävä ja käytettävä tehokkaita hallintojärjestelyjä, joiden avulla se voi estää eturistiriitatilanteet asiakkaidensa kanssa. Erityisesti sellaisen hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän, joka on myös markkinoiden ylläpitäjä tai sijoituspalveluyritys, on käsiteltävä kaikkia kerättyjä tietoja syrjimättömästi ja pidettävä yllä ja käytettävä asianmukaisia järjestelyjä eri liiketoimintalohkojen erottamiseksi toisistaan.

3.  Hyväksytyllä ilmoitusjärjestelmällä on oltava käytössä vakaat turvajärjestelmät, joiden avulla voidaan varmistaa tiedonsiirtovälineiden suojaus ja todentaminen, minimoida tiedon turmeltumisen ja luvattoman käytön riski ja estää tietojen vuotaminen ja jotka turvaavat tiedon luottamuksellisuuden kaikissa vaiheissa. Hyväksytyllä ilmoitusjärjestelmällä on oltava riittävät resurssit ja varajärjestelyt palvelujensa tarjoamiseksi ja ylläpitämiseksi jatkuvasti.

4.  Hyväksytyllä ilmoitusjärjestelmällä on oltava käytössä järjestelmät, joiden avulla voidaan tarkistaa tehokkaasti liiketoimia koskevien ilmoitusten täydellisyys, todeta sijoituspalveluyrityksen aiheuttamat puutteet ja ilmeiset virheet ja ilmoittaa tällaisen virheen tai puutteen ilmetessä sitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot sijoituspalveluyritykselle sekä pyytää uudelleen lähettämistä virheellisten ilmoitusten tapauksessa.

Hyväksytyllä ilmoitusjärjestelmällä on oltava käytössä järjestelmät, joiden avulla hyväksytty ilmoitusjärjestelmä voi havaita itse aiheuttamansa virheet tai puutteet ja joiden avulla se voi korjata ja lähettää tai tapauksen mukaan lähettää uudelleen toimivaltaiselle viranomaiselle paikkansapitävät ja täydelliset ilmoitukset liiketoimista.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään

   a) millä tavoin hyväksytty ilmoitusjärjestelmä voi noudattaa 1 kohdassa tarkoitettua tiedonantovelvollisuutta; ja
   b) edellä 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt toiminnan järjestämistä koskevat käytännön vaatimukset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”;

"

(7)  Lisätään VI a osasto seuraavasti:"

”VI a OSASTO

Arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuudet ja toimivalta

1 LUKU

TOIMIVALTA JA MENETTELYT

38 a artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksien käyttö

Arvopaperimarkkinaviranomaisen tai arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiehen tai sen valtuuttaman muun henkilön 38 b–38 e artiklan mukaisesti saamia valtuuksia ei voida käyttää niin, että vaaditaan lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen tai asiakirjojen julkistamista.

38 b artikla

Tietojen pyytäminen

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi pyynnön tai päätöksen nojalla vaatia seuraavia henkilöitä antamaan kaikki tiedot, jotka se tarvitsee tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseen:

   a) hyväksytty julkistamisjärjestely, konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoaja, hyväksytty ilmoitusjärjestelmä ja kauppapaikkaa ylläpitävä sijoituspalveluyritys tai markkinoiden ylläpitäjä, joka ylläpitää hyväksytyn julkistamisjärjestelyn, konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoajan ja hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän raportointipalveluja, sekä henkilöt, jotka käyttävät niissä määräysvaltaa tai ovat niiden määräysvallassa;
   b) edellä a alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden johto;
   c) edellä a alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden neuvonantajat ja tilintarkastajat.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tietopyynnössä on

   a) viitattava tähän artiklaan pyynnön oikeusperustana;
   b) ilmoitettava pyynnön tarkoitus;
   c) täsmennettävä tarvittavat tiedot;
   d) oltava määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitettava;
   e) mainittava, että henkilö, jolta tietoja pyydetään, ei ole velvollinen antamaan tietoja, mutta jos pyyntöön vastataan vapaaehtoisesti, annetut tiedot eivät saa olla virheellisiä tai harhaanjohtavia;
   f) mainittava virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisesta 38 e artiklan nojalla määrättävän sakon suuruus.

3.  Vaatiessaan 1 kohdan nojalla toimittamaan tietoja päätöksen nojalla arvopaperimarkkinaviranomainen

   a) viittaa tähän artiklaan pyynnön oikeusperustana;
   b) ilmoittaa pyynnön tarkoituksen;
   c) täsmentää tarvittavat tiedot;
   d) asettaa määräajan, jonka kuluessa tiedot on toimitettava;
   e) ilmoittaa 38 g artiklassa säädetyistä uhkasakoista sen varalta, että pyydettyjä tietoja ei toimiteta täydellisinä;
   f) ilmoittaa sakosta, josta säädetään 38 f artiklassa, sen varalta, että kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia;
   g) ilmoittaa oikeudesta hakea päätökseen muutosta arvopaperimarkkinaviranomaisen valituslautakunnalta ja oikeudesta saattaa päätös Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 60 ja 61 artiklan mukaisesti.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä tai niiden edustajilla sekä oikeushenkilöiden ja oikeushenkilön asemaa vailla olevien yhteenliittymien osalta henkilöillä, joilla lain tai sääntöjen mukaan on kelpoisuus edustaa niitä, on velvollisuus antaa pyydetyt tiedot. Asianmukaisesti valtuutetut lakimiehet voivat antaa tiedot päämiestensä puolesta. Viimeksi mainitut kantavat kuitenkin täyden vastuun, jos annetut tiedot ovat epätäydellisiä, virheellisiä tai harhaanjohtavia.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa viipymättä pyyntönsä tai päätöksensä jäljennöksen sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 1 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä, joita tietopyyntö koskee, on kotipaikka tai johon ne ovat sijoittautuneet.

38 c artikla

Yleiset tutkimukset

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi suorittaa 38 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä koskevia tarvittavia tutkimuksia. Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuttamilla virkamiehillä ja muilla henkilöillä on valtuudet

   a) tutkia kaikki asiakirjat, tiedot, menettelyt ja muu aineisto, joilla on merkitystä sen tehtävien hoidolle, riippumatta välineestä, jolle ne on tallennettu;
   b) laatia tai hankkia oikeaksi todistettuja jäljennöksiä tai otteita tällaisista asiakirjoista, tiedoista, menettelyistä ja muusta aineistosta;
   c) haastaa ja kutsua kuultavaksi kenet tahansa 38 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön tai sen edustajan tai henkilöstön pyytääkseen näiltä suullisia tai kirjallisia selvityksiä tarkastuksen kohteeseen ja tarkoitukseen liittyvistä tosiseikoista tai asiakirjoista ja tallentaa vastaukset;
   d) haastatella ketä tahansa muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka suostuu haastatteluun tutkimuksen kohteeseen liittyvien tietojen keräämiseksi;
   e) vaatia puhelin- ja tietoliikennetietoja.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen 1 kohdassa tarkoitettuja tutkimuksia suorittamaan valtuuttamien virkamiesten ja muiden henkilöiden on valtuuksiaan käyttäessään esitettävä kirjallinen valtuutus, jossa yksilöidään tutkimuksen kohde ja tarkoitus. Lisäksi valtuutuksessa on ilmoitettava uhkasakoista, joista 38 i artiklassa säädetään sen varalta, että pyydettyjä asiakirjoja, tietoja, menettelyjä ja muuta aineistoa taikka vastauksia 38 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille esitettyihin kysymyksiin ei anneta lainkaan tai niitä ei anneta täydellisinä, ja siinä on ilmoitettava myös sakoista, joista 38 h artiklassa säädetään sen varalta, että 38 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.

3.  Edellä 38 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden on suostuttava arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen nojalla käynnistettyihin tutkimuksiin. Päätöksessä on yksilöitävä tutkimuksen kohde ja tarkoitus sekä ilmoitettava 38 i artiklassa säädetyistä uhkasakoista, asetuksen (EU) N:o 1095/2010 nojalla käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä oikeudesta saattaa päätös Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa hyvissä ajoin ennen 1 kohdassa tarkoitettua tutkimusta tiedon tutkimuksesta ja sitä suorittamaan valtuutettujen henkilöiden henkilöllisyydestä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa tutkimus on tarkoitus suorittaa. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen virkamiesten on arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä avustettava kyseisiä valtuutettuja henkilöitä näiden tehtävien hoitamisessa. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen virkamiehet voivat pyynnöstä myös osallistua tutkimuksiin.

5.  Jos 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu puhelin- tai tietoliikennetietoja koskeva pyyntö edellyttää sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan oikeusviranomaisen lupaa, tällaista lupaa on pyydettävä. Lupaa voidaan pyytää myös turvaamistoimenpiteenä.

6.  Jos kansallinen oikeusviranomainen saa hakemuksen, joka koskee 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun puhelin- tai tietoliikennetietoja koskevan pyynnön hyväksymistä, sen on tarkistettava, että

   a) edellä 3 kohdassa tarkoitettu arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös on pätevä;
   b) mahdolliset toteutettavat toimenpiteet ovat oikeasuhteisia eivätkä mielivaltaisia tai liiallisia.

Edellä olevaa b alakohtaa soveltaessaan kansallinen oikeusviranomainen voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaiselta yksityiskohtaisia selvityksiä erityisesti perusteista, joilla arvopaperimarkkinaviranomainen epäilee tämän asetuksen rikkomista, sekä epäillyn rikkomisen vakavuudesta ja pakkokeinojen kohteena olevan henkilön osallisuuden luonteesta. Kansallinen oikeusviranomainen ei kuitenkaan saa tarkastella uudelleen tutkimuksen tarpeellisuutta eikä vaatia, että sille toimitetaan arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirja-aineistossa olevia tietoja. Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen laillisuutta voi tarkastella uudelleen ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuin asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 säädetyn menettelyn mukaisesti.

38 d artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi suorittaa 38 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden liiketiloissa kaikki tarpeelliset paikalla tehtävät tarkastukset.

2.  Virkamiehet ja muut henkilöt, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on valtuuttanut suorittamaan paikalla tehtävän tarkastuksen, voivat tulla arvopaperimarkkinaviranomaisen tekemän tutkimuspäätöksen kohteena olevien henkilöiden liiketiloihin, ja heillä on kaikki 38 b artiklan 1 kohdassa säädetyt valtuudet. Heillä on myös valtuudet sinetöidä kaikki liiketilat ja kirjanpito tai asiakirjat tarkastuksen ajaksi ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen tarkastuksen suorittamiseksi.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa tarkastuksesta riittävän ajoissa ennen sen suorittamista sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa tarkastus on määrä suorittaa. Milloin tarkastuksen moitteeton ja tehokas suorittaminen sitä edellyttää, arvopaperimarkkinaviranomainen voi asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle asiasta ilmoitettuaan suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen ilman ennakkoilmoitusta. Tämän artiklan mukaiset tarkastukset on tehtävä edellyttäen, että asianomainen viranomainen on vahvistanut, ettei se vastusta kyseisiä tarkastuksia.

4.  Virkamiesten ja muiden henkilöiden, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on valtuuttanut tekemään paikalla tehtävän tarkastuksen, on valtuuksiaan käyttäessään esitettävä kirjallinen valtuutus, jossa yksilöidään tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä ilmoitetaan uhkasakoista, joista 38 g artiklassa säädetään sen varalta, että asianomaiset henkilöt eivät suostu tarkastukseen.

5.  Edellä 38 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden on suostuttava arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksellä määrättyihin paikalla tehtäviin tarkastuksiin. Päätöksessä on yksilöitävä tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä päivä, jona tarkastus alkaa, ja ilmoitettava 38 i artiklassa säädetyistä uhkasakoista, asetuksen (EU) N:o 1095/2010 nojalla käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä oikeudesta saattaa päätös Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

6.  Sen jäsenvaltion, jossa tarkastus on määrä suorittaa, toimivaltaisen viranomaisen virkamiesten ja kyseisen viranomaisen valtuuttamien tai nimeämien henkilöiden on arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä aktiivisesti avustettava arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiehiä ja muita sen valtuuttamia henkilöitä. Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen virkamiehet voivat myös osallistua paikalla tehtäviin tarkastuksiin.

7.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös pyytää toimivaltaisia viranomaisia suorittamaan tässä artiklassa ja 38 b artiklan 1 kohdassa säädettyjä erityisiä tutkimustehtäviä ja paikalla tehtäviä tarkastuksia sen puolesta.

8.  Jos arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuttamat virkamiehet ja muut mukana olevat henkilöt toteavat, että henkilö vastustaa tämän artiklan nojalla määrättyä tarkastusta, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava heille tarvittavaa apua ja pyydettävä tarvittaessa poliisin tai vastaavan lainvalvontaviranomaisen virka-apua, jotta he voivat suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen.

9.  Jos 1 kohdassa tarkoitettu paikalla tehtävä tarkastus tai 7 kohdassa tarkoitettu virka-apu edellyttää kansallisen oikeuden mukaan oikeusviranomaisen lupaa, tällaista lupaa on pyydettävä. Lupaa voidaan pyytää myös turvaamistoimenpiteenä.

10.  Jos kansallinen oikeusviranomainen saa hakemuksen, joka koskee 1 kohdassa säädetyn paikalla tehtävän tarkastuksen hyväksymistä tai 7 kohdassa säädettyä apua, viranomaisen on tarkistettava, että

   a) edellä 5 kohdassa tarkoitettu arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös on pätevä;
   b) mahdolliset toteutettavat toimenpiteet ovat oikeasuhteisia eivätkä mielivaltaisia tai liiallisia.

Edellä olevaa b alakohtaa soveltaessaan kansallinen oikeusviranomainen voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaiselta yksityiskohtaisia selvityksiä erityisesti perusteista, joilla arvopaperimarkkinaviranomainen epäilee tämän asetuksen rikkomista, sekä epäillyn rikkomisen vakavuudesta ja pakkokeinojen kohteena olevan henkilön osallisuuden luonteesta. Kansallinen oikeusviranomainen ei kuitenkaan saa tarkastella uudelleen tutkimuksen tarpeellisuutta eikä vaatia, että sille toimitetaan arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirja-aineistossa olevia tietoja. Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen laillisuutta voi tarkastella uudelleen ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuin asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 säädetyn menettelyn mukaisesti.

38 e artikla

Tietojenvaihto

Arvopaperimarkkinaviranomaisen ja toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä annettava toisilleen tiedot, jotka ovat tarpeen niiden tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi.

38 f artikla

Salassapitovelvollisuus

Direktiivin 2014/65/EU 76 artiklassa tarkoitettua salassapitovelvollisuutta sovelletaan arvopaperimarkkinaviranomaiseen ja kaikkiin, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet arvopaperimarkkinaviranomaisen tai sellaisten henkilöiden palveluksessa, joille arvopaperimarkkinaviranomainen on siirtänyt tehtäviään, mukaan luettuina sellaiset tarkastajat ja asiantuntijat, joiden kanssa arvopaperimarkkinaviranomainen on tehnyt sopimuksen.

38 g artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen valvontatoimenpiteet

1.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa, että 38 a artiklan 1 kohdassa lueteltu henkilö on syyllistynyt johonkin IV a osastossa lueteltuun rikkomiseen, se toteuttaa yhden tai useamman seuraavista:

   a) tekee päätöksen, jossa se vaatii henkilöä lopettamaan rikkomisen;
   b) tekee 38 h ja 38 i artiklan nojalla päätöksen sakkojen määräämisestä;
   c) antaa julkisia ilmoituksia.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa 1 kohdassa tarkoitettuja toimia toteuttaessaan huomioon rikkomisen luonteen ja vakavuuden seuraavien perusteiden osalta:

   a) rikkomisen kesto ja toistuvuus;
   b) onko rikkominen aiheuttanut talousrikoksen tai mahdollistanut sen tai muuten vaikuttanut siihen;
   c) onko rikkominen tapahtunut tahallisesti vai tuottamuksellisesti;
   d) rikkomisesta vastuussa olevan henkilön vastuun aste;
   e) rikkomisesta vastuussa olevan henkilön taloudellinen vahvuus, jota osoittavat vastuussa olevan oikeushenkilön kokonaisliikevaihto tai vastuussa olevan luonnollisen henkilön vuositulot ja nettovarallisuus;
   f) rikkomisen vaikutukset sijoittajien etuihin;
   g) rikkomisesta vastuussa olevan henkilön rikkomisen vuoksi saamien voittojen tai välttämien tappioiden taikka rikkomisesta kolmansille osapuolille aiheutuneiden tappioiden suuruus, jos ne ovat määritettävissä;
   h) missä määrin rikkomisesta vastuussa oleva henkilö on tehnyt yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarvetta varmistaa, että kyseinen henkilö joutuu luopumaan saamistaan voitoista tai välttämistään tappioista;
   i) rikkomisesta vastuussa olevan henkilön aiemmat rikkomiset;
   j) rikkomisesta vastuussa olevan henkilön rikkomisen jälkeen toteuttamat toimenpiteet rikkomisen toistumisen estämiseksi.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa kaikki 1 kohdan nojalla toteutetut toimet viipymättä tiedoksi rikkomisesta vastuussa olevalle henkilölle sekä ilmoittaa niistä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle. Se julkaisee kaikki tällaiset päätökset verkkosivustollaan kymmenen työpäivän kuluessa päätöksen tekopäivästä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun julkaisemiseen on sisällyttävä vähintään seuraavat:

   a) maininta siitä, että rikkomisesta vastuussa olevalla henkilöllä on oikeus hakea muutosta päätökseen;
   b) tarvittaessa maininta siitä, että muutosta on haettu ja että muutoksenhaulla ei ole lykkäävää vaikutusta;
   c) maininta siitä, että arvopaperimarkkinaviranomaisen valituslautakunnan on mahdollista keskeyttää riitautetun päätöksen soveltaminen asetuksen (EU) N:o 1095/2010 60 artiklan 3 kohdan nojalla.

2 LUKU

HALLINNOLLISET SEURAAMUKSET JA MUUT TOIMENPITEET

38 h artikla

Sakot

1.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa 38 k artiklan 5 kohdan mukaisesti, että henkilö on tahallisesti tai tuottamuksellisesti syyllistynyt johonkin IV a osastossa lueteltuun rikkomiseen, se tekee päätöksen tämän artiklan 2 kohdan mukaisen sakon määräämisestä.

Rikkominen katsotaan tahalliseksi, jos arvopaperimarkkinaviranomainen havaitsee objektiivisia tekijöitä, jotka osoittavat, että henkilö toimi tarkoituksellisesti syyllistyessään rikkomiseen.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun sakon enimmäismäärän on oltava 200 000 euroa tai niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo kansallisena valuuttana.

3.  Päättäessään 1 kohdan mukaisen sakon määrästä arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon 38 g artiklan 2 kohdassa esitetyt kriteerit.

38 i artikla

Uhkasakot

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen määrää päätöksellä uhkasakkoja pakottaakseen

   a) henkilön lopettamaan rikkomisen 38 g artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tehdyn päätöksen mukaisesti;
   b) 38 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön

antamaan täydellisinä tiedot, joita on pyydetty 38 b artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä;

suostumaan tutkimukseen ja erityisesti toimittamaan täydelliset asiakirjat, tiedot, menettelyt tai muun pyydetyn aineiston ja täydentämään ja oikaisemaan muita tietoja, jotka on toimitettu 38 c artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä käynnistetyssä tutkimuksessa;

suostumaan 38 d artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä määrättyyn paikalla tehtävään tarkastukseen.

2.  Uhkasakon on oltava tehokas ja oikeasuhteinen. Uhkasakkojen määrä määrätään kutakin viivästyspäivää kohden.

3.  Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, uhkasakkojen määrä on kolme prosenttia edeltävän tilikauden keskimääräisestä päiväliikevaihdosta tai, luonnollisten henkilöiden ollessa kyseessä, kaksi prosenttia edellisen kalenterivuoden keskimääräisestä päivätulosta. Se on laskettava uhkasakon määräämisestä tehdyssä päätöksessä määrätystä päivästä alkaen.

4.  Uhkasakko määrätään enintään kuuden kuukauden ajaksi arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen tiedoksi antamisesta. Tämän ajanjakson päätyttyä arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee toimenpidettä uudelleen.

38 j artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen julkistaminen, luonne, täytäntöönpano ja kohdentaminen

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa jokaisen sakon ja uhkasakon, joka on määrätty 38 h ja 38 i artiklan mukaisesti, paitsi jos julkistaminen vaarantaisi vakavasti finanssimarkkinat tai aiheuttaisi kohtuutonta haittaa asianosaisille. Tällainen julkistaminen ei saa sisältää asetuksessa (EY) N:o 45/2001 tarkoitettuja henkilötietoja.

2.  Edellä olevan 38 h ja 38 i artiklan mukaisesti määrätyt sakot ja uhkasakot ovat luonteeltaan hallinnollisia.

3.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen päättää olla määräämättä sakkoja tai uhkasakkoja, se ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille sekä esittää päätöksensä syyt.

4.  Edellä olevan 38 h ja 38 i artiklan mukaisesti määrätyt sakot ja uhkasakot ovat täytäntöönpanokelpoisia.

5.  Täytäntöönpanoon sovelletaan sen valtion ▌menettelysääntöjä, jonka alueella täytäntöönpano tapahtuu.

6.  Sakkojen ja uhkasakkojen määrät kohdennetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

38 k artikla

Menettelysäännöt valvontatoimenpiteiden toteuttamiseksi ja sakkojen määräämiseksi

1.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen tämän asetuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan havaitsee vakavia viitteitä sellaisten tosiseikkojen mahdollisesta olemassaolosta, jotka saattavat muodostaa yhden tai useamman IV a osastossa luetelluista rikkomisista, arvopaperimarkkinaviranomainen nimeää organisaationsa sisältä riippumattoman tutkivan virkamiehen asiaa tutkimaan. Nimetty virkamies ei saa olla tai ole saanut olla suoraan tai välillisesti osallisena kyseisen raportointipalvelujen tarjoajan valvonnassa tai toimilupamenettelyssä, ja hänen on tehtäviään suorittaessaan oltava arvopaperimarkkinaviranomaisesta riippumaton.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tutkiva virkamies tutkii väitetyt rikkomiset ottaen huomioon tutkimusten kohteena olevien henkilöiden esittämät huomiot ja esittää havainnoistaan täydellisen asiakirja-aineiston arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

3.  Tutkiva virkamies voi tehtäviensä hoitamiseksi käyttää valtuutta pyytää tietoja 38 b artiklan mukaisesti sekä valtuutta tehdä tutkimuksia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia 38 c ja 38 d artiklan mukaisesti.

4.  Tutkivalla virkamiehellä on tehtäviään hoitaessaan oikeus tutustua kaikkiin arvopaperimarkkinaviranomaisen valvontatoimiensa puitteissa keräämiin asiakirjoihin ja tietoihin.

5.  Saatettuaan tutkimuksensa päätökseen ja ennen havainnot sisältävän asiakirja-aineiston toimittamista arvopaperimarkkinaviranomaiselle tutkivan virkamiehen on annettava tutkimusten kohteena olleille henkilöille tilaisuus tulla kuulluiksi tutkimuksen kohteena olevista asioista. Tutkiva virkamies perustaa havaintonsa yksinomaan sellaisiin tosiseikkoihin, joista asianomaiset henkilöt ovat voineet esittää huomautuksensa.

6.  Tämän artiklan mukaisten tutkimusten aikana on kaikilta osin kunnioitettava asianomaisten henkilöiden puolustautumisoikeuksia.

7.  Toimittaessaan havainnot sisältävän asiakirja-aineiston arvopaperimarkkinaviranomaiselle tutkivan virkamiehen on ilmoitettava tästä tutkimusten kohteena oleville henkilöille. Tutkimusten kohteena olevilla henkilöillä on oikeus tutustua asiakirja-aineistoon, jollei muiden henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemiseen liittyvistä oikeutetuista eduista muuta johdu. Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ei ulotu kolmansia osapuolia koskeviin luottamuksellisiin tietoihin.

8.  Tutkivan virkamiehen havainnot sisältävän asiakirja-aineiston perusteella ja kuultuaan 38 l artiklan mukaisesti tutkimusten kohteena olevia henkilöitä, jos henkilöt ovat sitä pyytäneet, arvopaperimarkkinaviranomainen päättää, ovatko tutkimusten kohteena olevat henkilöt syyllistyneet yhteen tai useampaan IV a osastossa lueteltuun rikkomiseen, ja jos ovat, toteuttaa valvontatoimenpiteen 38 m artiklan mukaisesti.

9.  Tutkiva virkamies ei osallistu asian käsittelyyn arvopaperimarkkinaviranomaisessa eikä puutu muullakaan tavalla arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksentekoprosessiin.

10.  Komissio hyväksyy viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2021 50 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä määrittääkseen sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä koskevan valtuuden käyttöä koskevat menettelysäännöt, mukaan luettuina puolustautumisoikeuksia koskevat säännökset, ajalliset säännökset, sakkojen tai uhkasakkojen perimistä koskevat säännökset sekä seuraamusten määräämisen ja täytäntöönpanon vanhentumisaikoja koskevat säännökset.

11.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa asian asianomaisten kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi syytetoimia varten, jos se tämän asetuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan havaitsee vakavia viitteitä sellaisten tosiseikkojen mahdollisesta olemassaolosta, jotka saattavat täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomainen pidättäytyy määräämästä sakkoja tai uhkasakkoja tapauksissa, joissa aiempi samanlaisen tosiseikan tai olennaisilta osiltaan samanlaisten tosiseikkojen perusteella annettu vapauttava tai langettava päätös on tullut lainvoimaiseksi kansallisen oikeuden mukaisen rikosoikeudellisen menettelyn seurauksena.

38 l artikla

Asianosaisten kuuleminen

1.  Ennen 38 g, 38 h ja 38 i artiklan mukaisen päätöksen antamista arvopaperimarkkinaviranomainen antaa henkilöille, joita menettely koskee, tilaisuuden esittää huomautuksensa arvopaperimarkkinaviranomaisen toteamista seikoista. Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa päätöksensä ainoastaan niihin todettuihin seikkoihin, joista ne henkilöt, joita menettely koskee, ovat voineet esittää huomautuksensa.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos tarvitaan kiireellisiä toimia estämään merkittävän ja välittömän vahingon koituminen rahoitusjärjestelmälle. Siinä tapauksessa arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä välipäätöksen, ja se antaa kyseisille henkilöille tilaisuuden esittää huomautuksensa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on tehnyt päätöksensä.

2.  Menettelyissä on kunnioitettava kaikin puolin niiden henkilöiden puolustautumisoikeuksia, joita tutkinta koskee. Henkilöillä on oikeus tutustua arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirja-aineistoon, jollei muiden henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemiseen liittyvistä oikeutetuista eduista muuta johdu. Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ei ulotu luottamuksellisiin tietoihin eikä arvopaperimarkkinaviranomaisen sisäisiin valmisteleviin asiakirjoihin.

38 m artikla

Muutoksen hakeminen Euroopan unionin tuomioistuimelta

Euroopan unionin tuomioistuimella on täysi harkintavalta tutkiessaan valitukset päätöksistä, joilla arvopaperimarkkinaviranomainen on määrännyt sakon tai uhkasakon. Se voi kumota sakon tai uhkasakon tai alentaa tai korottaa sitä.

38 n artikla

Toimilupa- ja valvontamaksut

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen veloittaa raportointipalvelujen tarjoajilta maksut tämän asetuksen mukaisesti ja 3 kohdan nojalla annettujen delegoitujen säädösten mukaisesti. Maksuilla on katettava kokonaan raportointipalvelujen tarjoajien toimiluvan myöntämisestä ja valvonnasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle aiheutuvat menot sekä korvattava mahdolliset kustannukset, joita toimivaltaisille viranomaisille voi aiheutua tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta, erityisesti 38 o artiklan mukaisesta tehtävien siirtämisestä.

2.  Raportointipalvelujen tarjoajalta veloitettavan yksilöllisen maksun määrän on katettava kaikki hallinnolliset kustannukset, joita arvopaperimarkkinaviranomaiselle aiheutuu sen toimista, jotka liittyvät liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamista hakevan henkilön laatimaan esitteeseen täydennyksineen. Maksun on oltava oikeassa suhteessa liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamista hakevan henkilön liikevaihtoon.

3.  Komissio antaa viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2021 50 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla se määrittelee tarkemmin maksujen lajin, maksujen kohteet, maksujen määrän ja maksutavan.

38 o artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen suorittama tehtävien siirtäminen toimivaltaisille viranomaisille

1.  Jos valvontatehtävän asianmukainen suorittaminen sitä edellyttää, arvopaperimarkkinaviranomainen voi siirtää määrättyjä valvontatehtäviä jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan nojalla antamiensa ohjeiden mukaisesti. Kyseisiin määrättyihin valvontatehtäviin voi erityisesti kuulua valtuus esittää 38 b artiklan mukaisia tietojensaantipyyntöjä sekä suorittaa 38 c artiklan ja 38 d artiklan mukaisia tutkimuksia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen kuulee ennen tehtävän siirtämistä asianomaista toimivaltaista viranomaista seuraavista:

   a) siirrettävän tehtävän laajuus;
   b) tehtävän suorittamisen aikataulu; ja
   c) tarvittavat tiedot, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa ja jotka toimitetaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

3.  Komission 38 n artiklan 3 kohdan nojalla antaman maksuja koskevan asetuksen mukaisesti arvopaperimarkkinaviranomainen korvaa siirrettyjen tehtävien hoitamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle aiheutuneet kustannukset.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä uudelleen asianmukaisin väliajoin. Tehtävien siirtäminen voidaan peruuttaa milloin tahansa.

5.  Tehtävien siirto ei vaikuta arvopaperimarkkinaviranomaisen vastuuseen eikä rajoita arvopaperimarkkinaviranomaisen mahdollisuuksia harjoittaa ja valvoa siirrettyä toimintaa.”;

"

8)  Korvataan 40 artiklan 6 kohta seuraavasti:"

”6. Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee 1 kohdan nojalla asetettua kieltoa tai rajoitusta sopivin väliajoin ja vähintään joka kuudes kuukausi. Kun kielto on uusittu vähintään kaksi kertaa peräkkäin ja on tehty kunnollinen analyysi, jotta voidaan arvioida vaikutus kuluttajaan, arvopaperimarkkinaviranomainen voi päättää kiellon uusimisesta vuodeksi.”;

"

9)  Korvataan 41 artiklan 6 kohta seuraavasti:"

”6. Pankkiviranomainen tarkastelee 1 kohdan nojalla asetettua kieltoa tai rajoitusta sopivin väliajoin ja vähintään joka kuudes kuukausi. Kun kielto on uusittu vähintään kaksi kertaa peräkkäin ja on tehty kunnollinen analyysi, jotta voidaan arvioida vaikutus kuluttajaan, pankkiviranomainen voi päättää kiellon uusimisesta vuodeksi.”;

"

10)  Muutetaan 50 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Siirretään komissiolle 2 päivästä heinäkuuta 2014 määräämättömäksi ajaksi 1 artiklan 9 kohdassa, 2 artiklan 1 kohdan 36 b alakohdan, 2 artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 5 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 27 artiklan 3 a kohdassa, 27 f artiklan 7 kohdassa, 27 g artiklan 6 kohdassa, 31 artiklan 4 kohdassa, 38 k artiklan 10 kohdassa, 38 n artiklan 3 kohdassa, 40 artiklan 8 kohdassa, 41 artiklan 8 kohdassa, 42 artiklan 7 kohdassa, 45 artiklan 10 kohdassa sekä 52 artiklan 10, 12 ja 14 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.”;

"

b)  korvataan 3 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:"

”Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 9 kohdassa, 2 artiklan 1 kohdan 36 b alakohdassa, 2 artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 5 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 27 artiklan 3 a kohdassa, 27 f artiklan 7 kohdassa, 27 g artiklan 6 kohdassa, 31 artiklan 4 kohdassa, 38 k artiklan 10 kohdassa, 38 n artiklan 3 kohdassa, 40 artiklan 8 kohdassa, 41 artiklan 8 kohdassa, 42 artiklan 7 kohdassa, 45 artiklan 10 kohdassa sekä 52 artiklan 10, 12 ja 14 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.”;

"

c)  korvataan 5 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:"

”Tämän asetuksen 1 artiklan 9 kohdan, 2 artiklan 1 kohdan 36 b alakohdan, 2 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan, 15 artiklan 5 kohdan, 17 artiklan 3 kohdan, 19 artiklan 2 ja 3 kohdan, 27 artiklan 3 a kohdan, 27 f artiklan 7 kohdan, 27 g artiklan 6 kohdan, 31 artiklan 4 kohdan, 38 k artiklan 10 kohdan, 38 n artiklan 3 kohdan, 40 artiklan 8 kohdan, 41 artiklan 8 kohdan, 42 artiklan 7 kohdan, 45 artiklan 10 kohdan sekä 52 artiklan 10, 12 ja 14 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä.”;

"

11)  Lisätään 52 artiklaan 13 ja 14 kohta seuraavasti:"

”13. Komissio antaa arvopaperimarkkinaviranomaista kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomukset IV a osaston mukaisesti vahvistettujen konsolidoitujen kauppatietojen toimivuudesta. Edellä olevaa 27 d artiklan 1 kohtaa koskeva kertomus annetaan viimeistään 3 päivänä syyskuuta 2019. Edellä olevaa 27 d artiklan 2 kohtaa koskeva kertomus annetaan viimeistään 3 päivänä syyskuuta 2021.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa kertomuksissa on arvioitava konsolidoitujen kauppatietojen toimivuutta seuraavien perusteiden mukaisesti:

   a) konsolidoidussa muodossa esitettyjen kaupanteon jälkeisten tietojen saatavuus ja oikea-aikaisuus kaikkien liiketoimien osalta riippumatta siitä, onko liiketoimet toteutettu kauppapaikoissa vai muualla;
   b) täydellisten ja osittaisten kaupanteon jälkeisten laadukkaiden tietojen saatavuus ja oikea-aikaisuus muodoissa, jotka ovat helposti markkinaosapuolten saatavilla ja käytettävissä sekä saatavilla kohtuullisin kaupallisin ehdoin.

Jos komissio katsoo, että konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajat eivät ole toimittaneet tietoja siten, että ne täyttäisivät toisessa alakohdassa vahvistetut perusteet, se toimittaa kertomuksen yhteydessä arvopaperimarkkinaviranomaiselle pyynnön käynnistää neuvottelumenettely konsolidoitujen kauppatietojen ylläpidosta huolehtivan kaupallisen yhteisön nimeämiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen hoitaman julkisen hankintamenettelyn avulla. Saatuaan komissiolta pyynnön arvopaperimarkkinaviranomainen käynnistää menettelyn komission pyynnössä esitetyin ehdoin ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012* mukaisesti.

14.  Jos 13 kohdassa esitetty menettely käynnistetään, komissiolle siirretään valta hyväksyä 50 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritetään toimenpiteet, joilla

   a) määrätään konsolidoituja kauppatietoja ylläpitävän kaupallisen yhteisön sopimuksen kestosta, sopimuksen uusimista koskevista menettelyistä ja ehdoista sekä uuden julkisen hankintamenettelyn käynnistämisestä;
   b) määrätään, että konsolidoituja kauppatietoja ylläpitävän kaupallisen yhteisön on harjoitettava toimintaansa yksinoikeudella ja että millekään muulle yhteisölle ei saa 27 a artiklan nojalla myöntää lupaa toimia konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajana;
   c) valtuutetaan arvopaperimarkkinaviranomainen varmistamaan, että julkisella hankintamenettelyllä nimetty konsolidoituja kauppatietoja ylläpitävä kaupallinen yhteisö noudattaa tarjouskilpailuehtoja;
   d) varmistetaan, että konsolidoituja kauppatietoja ylläpitävän kaupallisen yhteisön toimittamat kaupanteon jälkeiset tiedot ovat laadukkaita ja että ne esitetään sellaisissa muodoissa, jotka ovat helposti markkinaosapuolten saatavilla ja käytettävissä, sekä konsolidoidussa muodossa koko markkinoista;
   e) varmistetaan, että kaupanteon jälkeiset tiedot toimitetaan kohtuullisin kaupallisin ehdoin, sekä konsolidoidusti että muutoin, ja että ne vastaavat näiden tietojen käyttäjien tarpeita koko unionissa;
   f) varmistetaan, että kauppapaikat ja hyväksytyt julkistamisjärjestelyt tuovat kauppatietonsa arvopaperimarkkinaviranomaisen hoitamalla julkisella hankintamenettelyllä nimetyn konsolidoituja kauppatietoja ylläpitävän kaupallisen yhteisön saataville kohtuullisin kustannuksin;
   g) määritetään järjestelyt, joita sovelletaan, kun julkisella hankintamenettelyllä nimetty konsolidoituja kauppatietoja ylläpitävä kaupallinen yhteisö ei pysty täyttämään tarjouskilpailun ehtoja;
   h) määritetään järjestelyt, joiden mukaisesti 27 a artiklan nojalla hyväksytyt konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajat saavat siinä tapauksessa, että tämän kohdan b alakohdan mukaista valtuuttamista ei ole käytetty tai mitään yhteisöä ei ole nimetty julkisella hankintamenettelyllä, jatkaa konsolidoitujen kauppatietojen ylläpitämistä, kunnes uusi julkinen hankintamenettely on saatettu päätökseen ja jokin kaupallinen yhteisö nimetään ylläpitämään konsolidoituja kauppatietoja.

_________________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 25. lokakuuta 2012, s. 1).”;

"

12)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

”54 a artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaiseen liittyvät siirtymätoimenpiteet

1.  Kaikki valtuudet ja tehtävät, jotka liittyvät raportointipalvelujen tarjoajia koskevaan valvonta- ja täytäntöönpanotoimintaan, siirretään arvopaperimarkkinaviranomaiselle 1 päivänä tammikuuta 2022 lukuun ottamatta valtuuksia ja tehtäviä, jotka liittyvät hyväksyttyihin julkistamisjärjestelyihin ja hyväksyttyihin ilmoitusjärjestelmiin, joihin sovelletaan 2 artiklan 1 kohdan 36 b alakohdassa tarkoitettua poikkeusta. Samana päivänä kyseiset valtuudet ja tehtävät siirtyvät arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa haltuunsa raportointipalvelujen tarjoajia koskevaan valvonta- ja täytäntöönpanotoimintaan liittyvät tiedostot ja valmisteluasiakirjat, mukaan luettuina käynnissä olevat tutkinnat ja täytäntöönpanotoimet, tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset, 1 kohdassa tarkoitettuna päivänä.

Sellaista toimilupahakemusta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vastaanottaneet ennen 1 päivää lokakuuta 2021, ei kuitenkaan siirretä arvopaperimarkkinaviranomaiselle, vaan asianomaiset viranomaiset tekevät rekisteröinnin hyväksymistä tai epäämistä koskevan päätöksen.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että olemassa olevat tiedostot ja valmisteluasiakirjat, tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset, siirretään arvopaperimarkkinaviranomaiselle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään raportointipalvelujen tarjoajat. Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten on myös annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tarpeellinen apu ja neuvot, joilla helpotetaan raportointipalvelujen tarjoajia koskevan valvonta- ja täytäntöönpanotoiminnan tehokasta ja toimivaa siirtoa ja aloittamista.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten oikeudenomistajana sellaisesta valvonta- ja täytäntöönpanotoiminnasta johtuvissa hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä, jota kyseiset toimivaltaiset viranomaiset ovat harjoittaneet tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

5.  Kaikki tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten myöntämät raportointipalvelujen tarjoajien toimiluvat pysyvät voimassa, kun toimivalta on siirretty arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

54 b artikla

Suhteet tilintarkastajiin

1.  Jokainen henkilö, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY* mukaisesti valtuutettu ja joka suorittaa raportointipalvelujen tarjoajan palveluksessa direktiivin 2013/34/EU 34 artiklassa tai direktiivin 2009/65/EY 73 artiklassa tarkoitettua tehtävää tai muuta lakisääteistä tehtävää, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle tuota yritystä koskevista seikoista tai päätöksistä, jotka kyseinen henkilö on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan ja jotka saattavat

   a) olennaisesti rikkoa lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä, joissa asetetaan toimiluvan edellytykset tai jotka koskevat erityisesti raportointipalvelujen tarjoajan toiminnan harjoittamista;
   b) vaikuttaa raportointipalvelujen tarjoajan toiminnan jatkuvuuteen;
   c) johtaa tilien vahvistamatta jättämiseen tai varaumien esittämiseen.

Tällainen henkilö on velvollinen ilmoittamaan myös seikoista ja päätöksistä, jotka hän saa tietoonsa suorittaessaan jotakin ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua tehtävää yrityksessä, jolla on läheiset sidokset siihen raportointipalvelujen tarjoajaan, jossa hän suorittaa kyseistä tehtävää.

2.  Tietojen luovuttamista koskevaan sopimukseen tai lainsäädäntöön sisältyvän rajoituksen rikkomisena ei pidetä sitä, että direktiivin 2006/43/EY mukaisella tavalla valtuutettu henkilö vilpittömässä mielessä luovuttaa 1 kohdassa tarkoitetun tiedon tai päätöksen toimivaltaiselle viranomaiselle, eikä tästä saa aiheutua kyseiselle henkilölle seuraamusvastuuta.

_________________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87).”.

"

8 artikla

Muutokset asetukseen (EU) 2016/1011 rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä

Muutetaan asetus (EU) 2016/1011 seuraavasti:"

-1) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan 24 alakohdan a alakohdan johdantolause seuraavasti:

”a) syöttötietoja, jotka on toimitettu kokonaan:”;

-1 a) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan 24 alakohdan a alakohdan vii alakohta seuraavasti:

”vii) palveluntarjoajalta, jolle vertailuarvojen hallinnoija on ulkoistanut tietojen keräämisen 10 artiklan mukaisesti lukuun ottamatta 10 artiklan 3 kohdan f alakohtaa , edellyttäen, että kyseinen palveluntarjoaja saa kaikki nämä tiedot kokonaan ▌i–vi alakohdassa tarkoitetulta yhteisöltä;”;

"

1)  Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:"

”9. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset määrittääkseen vaatimukset, joilla varmistetaan, että 1 kohdassa tarkoitetut hallintojärjestelyt ovat riittävän vakaat.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2020.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.”;

"

2)  Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:"

”4. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset määrittääkseen edellytykset, joilla varmistetaan, että 1 kohdassa tarkoitetut menetelmät ovat kyseisen kohdan a–e alakohdan mukaiset.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2020.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.”;

"

3)  Lisätään 14 artiklaan kohta seuraavasti:"

”4. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset määrittääkseen 1 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien ja valvonnan ominaisuudet.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2020.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.”;

"

4)  Lisätään 20 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:"

1 a. Kun arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, että 1 kohdan c alakohdan kaikki perusteet täyttävä vertailuarvo olisi tunnustettava kriittiseksi, sen on toimitettava komissiolle perusteltu luokituspyyntö.

Vastaanotettuaan perustellun luokituspyynnön komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä 1 kohdan mukaisesti.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on tarkasteltava vertailuarvon kriittisyyttä koskevaa arviotaan uudelleen vähintään kahden vuoden välein, ja sen on ilmoitettava arviosta komissiolle sekä toimitettava sille tämä arvio.”;

"

5)  Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Vastaanotettuaan hallinnoijan tekemän 1 kohdassa tarkoitetun arvion toimivaltaisen viranomaisen on

   a) ilmoitettava tästä arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 46 artiklan nojalla perustetulle kollegiolle;
   b) tehtävä neljän viikon kuluessa arvion vastaanottamisesta oma arvionsa siitä, miten vertailuarvo on siirrettävä uudelle hallinnoijalle tai miten sen tarjoaminen on lopetettava, ottaen huomioon 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun menettelyn.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona hallinnoija ei saa lakata tarjoamasta vertailuarvoa ilman arvopaperimarkkinaviranomaisen tai soveltuvissa tapauksissa toimivaltaisen viranomaisen antamaa kirjallista suostumusta.”;

"

b)  lisätään 5 kohta seuraavasti:"

”5. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi niiden perusteiden täsmentämiseksi, joihin 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun arvion on perustuttava.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2020.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.”;

"

6)  Korvataan 23 artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:"

”3. Kriittisen vertailuarvon valvotun tietolähteen, joka aikoo lakata toimittamasta syöttötietoja, on pikaisesti ilmoitettava siitä kirjallisesti vertailuarvon hallinnoijalle. Hallinnoijan on viipymättä ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselleen.

Kriittisen vertailuarvon toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta viipymättä kyseisen valvotun tietolähteen toimivaltaiselle viranomaiselle ja tarvittaessa arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Hallinnoijan on toimitettava mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivän kuluttua valvotun tietolähteen tekemän ilmoituksen vastaanottamisesta toimivaltaiselle viranomaiselleen arvio siitä, miten tämä vaikuttaa kriittisen vertailuarvon kykyyn mitata kohteena olevaa markkina- tai taloustilannetta.

4.  Vastaanotettuaan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun arvion hallinnoijan toimivaltaisen viranomaisen on pikaisesti ilmoitettava asiasta soveltuvissa tapauksissa arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai 46 artiklan nojalla perustetulle kollegiolle sekä tehtävä kyseisen arvion pohjalta oma arvionsa vertailuarvon kyvystä mitata kohteena olevaa markkina- ja taloustilannetta, ottaen huomioon 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettu vertailuarvon lakkautusta koskeva hallinnoijan menettely.”;

"

7)  Lisätään 26 artiklaan kohta seuraavasti:"

”6. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi määrittääkseen perusteet, joilla toimivaltainen viranomainen voi vaatia muutoksia 4 kohdassa tarkoitettuun vaatimustenmukaisuusvakuutukseen.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2020.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.”;

"

8)  Muutetaan 30 artikla seuraavasti:

a)  lisätään 2 kohtaan b alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

▌"

”Komissio voi asettaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun täytäntöönpanopäätöksen soveltamisen edellytykseksi, että kolmas maa tosiasiallisesti täyttää jatkuvasti kaikki täytäntöönpanopäätöksessä säädetyt edellytykset, joilla pyritään varmistamaan yhtäläiset valvonta- ja sääntelystandardit, ja että arvopaperimarkkinaviranomainen kykenee tehokkaasti hoitamaan asetuksen (EU) N:o 1095/2010 33 artiklassa tarkoitettuja seurantatehtäviä.”;

"

b)  lisätään 2 a kohta seuraavasti:"

”2 a. Komissio voi antaa 49 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jossa täsmennetään 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut edellytykset.”;

"

c)  lisätään 3 kohtaan b alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:"

”Komissio voi asettaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun täytäntöönpanopäätöksen soveltamisen edellytykseksi, että kolmas maa tosiasiallisesti täyttää jatkuvasti kaikki täytäntöönpanopäätöksessä säädetyt edellytykset, joilla pyritään varmistamaan yhtäläiset valvonta- ja sääntelystandardit, ja että arvopaperimarkkinaviranomainen kykenee tehokkaasti hoitamaan asetuksen (EU) N:o 1095/2010 33 artiklassa tarkoitettuja seurantatehtäviä.”;

"

d)  lisätään kohta seuraavasti:"

”3 a. Komissio voi antaa 49 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jossa täsmennetään 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut edellytykset.”;

"

e)  korvataan 4 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

”4. Arvopaperimarkkinaviranomainen vahvistaa järjestelyt, joita sovelletaan yhteistyöhön sellaisten kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden oikeudelliset kehykset ja valvontakäytännöt on tunnustettu vastaaviksi 2 tai 3 kohdan mukaisesti. Toimiessaan näin arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi otettava huomioon, sisältyykö kolmas maa – komission Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklan nojalla antaman voimassa olevan delegoidun säädöksen mukaisesti – luetteloon sellaisista lainkäyttöalueista, joiden kansallisissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä on strategisia puutteita, jotka muodostavat merkittävän uhan unionin rahoitusjärjestelmälle. Järjestelyissä on määritettävä ainakin”;

"

9)  Muutetaan 32 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Siihen asti kun 30 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastaavuuspäätös tehdään, unionissa sijaitsevat valvotut yhteisöt voivat käyttää kolmannessa maassa sijaitsevan hallinnoijan tarjoamia vertailuarvoja edellyttäen, että kyseinen hallinnoija hankkii arvopaperimarkkinaviranomaiselta ennakolta annettavan tunnustuksen tämän artiklan mukaisesti.”;

"

b)  korvataan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

”Varmistaakseen, täyttyykö ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu edellytys, ja arvioidakseen, missä määrin hallinnoija on noudattanut tapauksen mukaan rahoitusalan vertailuarvoja koskevia IOSCO:n periaatteita tai öljyn hintaraportteja laativia yhteisöjä koskevia IOSCO:n periaatteita, arvopaperimarkkinaviranomainen voi ottaa huomioon riippumattoman ulkoisen auditoijan tekemän arvion tai sen kolmannen maan hallinnoijan toimivaltaisen viranomaisen antaman todistuksen, jossa hallinnoija sijaitsee.”;

"

c)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ennakolta annettavan tunnustuksen haluavalla kolmannessa maassa sijaitsevalla hallinnoijalla on oltava laillinen edustaja. Laillisen edustajan on oltava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka sijaitsee unionissa ja jonka kyseinen hallinnoija on nimenomaisesti nimittänyt toimimaan puolestaan asioissa, jotka koskevat hallinnoijan tämän asetuksen mukaisia velvoitteita. Laillinen edustaja huolehtii hallinnoijan harjoittamaan tämän asetuksen mukaiseen vertailuarvojen tarjontaan liittyvästä valvontatoiminnosta yhdessä hallinnoijan kanssa ja on tässä tehtävässä vastuuvelvollinen arvopaperimarkkinaviranomaiselle.”;

"

d)  poistetaan 4 kohta;

e)  korvataan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ennakolta annettavan tunnustuksen haluavan kolmannessa maassa sijaitsevan hallinnoijan on haettava tunnustusta arvopaperimarkkinaviranomaiselta. Tunnustusta hakevan hallinnoijan on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tiedot, jotka tarvitaan sen osoittamiseksi, että hallinnoija on tunnustamisajankohtaan mennessä toteuttanut kaikki tarvittavat järjestelyt täyttääkseen 2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset, ja vahvistettava luettelo niistä nykyisistä tai tulevista vertailuarvoistaan, jotka on tarkoitettu käytettäviksi unionissa, sekä tarvittaessa ilmoitettava valvonnastaan kolmannessa maassa vastaava toimivaltainen viranomainen.

Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkistaa 90 työpäivän kuluessa tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun hakemuksen vastaanottamisesta, että 2 ja 3 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, että 2 ja 3 kohdassa vahvistetut edellytykset eivät täyty, se hylkää tunnustamista koskevan hakemuksen ja perustelee hylkäämisen. Tunnustusta ei myönnetä myöskään, elleivät seuraavat lisäedellytykset täyty:

   a) jos kolmannessa maassa sijaitsevaa hallinnoijaa valvotaan, arvopaperimarkkinaviranomaisen ja sen kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen välillä, jossa hallinnoija sijaitsee, on otettu käyttöön 30 artiklan 5 kohdan nojalla hyväksyttyjen teknisten sääntelystandardien mukainen asianmukainen yhteistyöjärjestely, jotta varmistetaan tehokas tietojenvaihto, jonka ansiosta kolmannen maan toimivaltainen viranomainen voi hoitaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä;
   b) sen kolmannen maan lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset, jossa hallinnoija sijaitsee, tai tapauksen mukaan kyseisen kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen valvonta- ja tutkintavaltuuksien rajoitukset eivät estä arvopaperimarkkinaviranomaista hoitamasta tehokkaasti tämän asetuksen mukaisia valvontatehtäviään.”;

"

f)  kumotaan 6 ja 7 kohta;

g)  korvataan 8 kohta seuraavasti:"

”8. Arvopaperimarkkinaviranomainen peruuttaa tarvittaessa 5 kohdan mukaisesti myönnetyn tunnustuksen tai keskeyttää sen voimassaolon, jos sillä on perustellut, asiakirjatodisteisiin perustuvat syyt katsoa, että hallinnoija

   a) toimii tavalla, joka on selvästi sen vertailuarvojen käyttäjien etujen vastainen tai haittaa markkinoiden asianmukaista toimintaa;
   b) on rikkonut vakavasti tässä asetuksessa säädettyjä asianomaisia vaatimuksia;
   c) on antanut vääriä ilmoituksia tai käyttänyt muita sääntöjenvastaisia keinoja tunnustuksen saamiseksi.”;

"

11)  Lisätään 34 artiklaan kohta seuraavasti:"

”1 a. Jos yksi tai useampi 1 kohdassa tarkoitetun henkilön tarjoamista indekseistä olisi katsottava 20 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuksi kriittiseksi vertailuarvoksi, hakemus on osoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle.”;

"

12)  Korvataan 40 artikla seuraavasti:"

”1. Tätä asetusta sovellettaessa arvopaperimarkkinaviranomainen ▐:

   a) on toimivaltainen viranomainen 20 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen kriittisten vertailuarvojen hallinnoijille;
   b) on toimivaltainen viranomainen 32 artiklassa tarkoitettujen vertailuarvojen hallinnoijille;

2.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä asianomainen toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tämän asetuksen mukaisten ▌tehtävien suorittamisesta, ja ilmoitettava siitä komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

3.  Jäsenvaltion, joka nimeää useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen 2 kohdan mukaisesti, on määriteltävä selvästi kunkin toimivaltaisen viranomaisen tehtävät ja nimettävä yksi viranomainen, joka vastaa komission, arvopaperimarkkinaviranomaisen ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön ja tietojenvaihdon koordinoinnista.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee verkkosivustollaan luettelon 1–3 kohdan mukaisesti nimetyistä toimivaltaisista viranomaisista.”;

"

13)  Muutetaan 41 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

”1. Voidakseen hoitaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla toimivaltaisilla viranomaisilla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti oltava vähintään sellaiset valvonta- ja tutkintavaltuudet, että ne saavat”;

"

b)  korvataan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

”1. Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä 1 kohdassa tarkoitettuja toimintojaan ja valtuuksiaan sekä niille 42 artiklassa osoitettua toimivaltaa määrätä seuraamuksia kansallisen oikeudellisen kehyksensä mukaisesti jollakin seuraavista tavoista:”;

"

14)  Korvataan 43 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden 40 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimeämät toimivaltaiset viranomaiset ottavat hallinnollisten seuraamusten ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden tyyppiä ja tasoa määrittäessään huomioon kaikki merkitykselliset seikat, joihin kuuluvat esimerkiksi”;

"

15)  Korvataan 44 artikla seuraavasti:"

”44 artikla

Yhteistyövelvoite

1.  Jäsenvaltioiden, jotka ovat päättäneet 42 artiklan mukaisesti määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia kyseisessä artiklassa tarkoitettujen säännösten rikkomisesta, on varmistettava, että on otettu käyttöön asianmukaisia toimenpiteitä, jotta 40 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyillä toimivaltaisilla viranomaisilla on kaikki tarvittavat valtuudet olla yhteydessä oikeusviranomaisiin niiden oikeudenkäyttöalueella saadakseen yksityiskohtaisia tietoja rikosoikeudellisista tutkimuksista ja menettelyistä, jotka on käynnistetty tämän asetuksen mahdollisista rikkomisista. Näiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava nämä tiedot muille toimivaltaisille viranomaisille ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on avustettava muita toimivaltaisia viranomaisia ja arvopaperimarkkinaviranomaista. Niiden on erityisesti vaihdettava tietoja ja tehtävä yhteistyötä tutkinta- tai valvontatoiminnassa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myös tehdä yhteistyötä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa helpottaakseen taloudellisten seuraamusten perimistä.”;

"

16)  korvataan 45 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”5. Jäsenvaltioiden on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle yhdistetyt tiedot kaikista 42 artiklan mukaisesti määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja muista hallinnollisista toimenpiteistä vuosittain. Tätä velvollisuutta ei sovelleta luonteeltaan tutkinnallisiin toimenpiteisiin. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa nämä tiedot vuosikertomuksessa yhdessä niiden yhdistettyjen tietojen kanssa, jotka koskevat kaikkia sen itse 48 f artiklan nojalla määräämiä hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä.”;

"

17)  Korvataan 46 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

”1. Hallinnoijan toimivaltaisen viranomaisen on 30 työpäivän kuluessa siitä, kun 20 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettu vertailuarvo on sisällytetty kriittisten vertailuarvojen luetteloon, lukuun ottamatta vertailuarvoja, joissa enemmistö tietolähteistä ei ole valvottuja yhteisöjä perustettava kollegio ja johdettava sitä.

2.  Kollegioon kuuluvat hallinnoijan toimivaltainen viranomainen, arvopaperimarkkinaviranomainen, jollei se ole hallinnoijan toimivaltainen viranomainen, ja valvottujen tietolähteiden toimivaltaiset viranomaiset.”;

"

18)  Korvataan 47 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

”1. Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on tätä asetusta soveltaessaan tehtävä yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti.

2.  Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tiedot, joita se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi ▌.”;

"

19)  Lisätään VI osastoon 4 luku seuraavasti:"

”4 LUKU

Arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuudet ja toimivalta

1 jakso

Toimivalta ja menettelyt

48 a artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksien käyttö

Arvopaperimarkkinaviranomaisen, sen virkamiesten tai sen valtuuttamien muiden henkilöiden 48 b–48 d artiklan mukaisesti saamia valtuuksia ei saa käyttää niin, että vaaditaan lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen tai asiakirjojen julkistamista.

48 b artikla

Tietojen pyytäminen

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi pyynnön tai päätöksen nojalla vaatia seuraavia henkilöitä antamaan kaikki tiedot, jotka se tarvitsee tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseen:

   a) edellä 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ▌ vertailuarvojen toimittamiseen osallistuvat henkilöt;

   c) kolmannet osapuolet, joille a alakohdassa tarkoitetut henkilöt ovat ulkoistaneet tehtäviä tai toimintoja 10 artiklan mukaisesti;
   d) henkilöt, jotka muulla tavoin läheisesti ja merkittävästi liittyvät tai ovat yhteydessä a alakohdassa tarkoitettuihin henkilöihin.

Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä tietopyyntö 20 artiklan 1kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuille kriittisten vertailuarvojen tietolähteille ja välitettävä saamansa tiedot viipymättä arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tietopyynnössä on

   a) viitattava tähän artiklaan pyynnön oikeusperustana;
   b) ilmoitettava pyynnön tarkoitus;
   c) täsmennettävä, mitä tietoja pyydetään;
   d) oltava määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitettava;
   e) mainittava, että henkilö, jolta tietoja pyydetään, ei ole velvollinen antamaan tietoja mutta jos pyyntöön vastataan vapaaehtoisesti, annetut tiedot eivät saa olla virheellisiä tai harhaanjohtavia;
   f) mainittava virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisesta 48 f artiklan nojalla määrättävän sakon suuruus.

3.  Vaatiessaan 1 kohdan nojalla toimittamaan tietoja päätöksen nojalla arvopaperimarkkinaviranomainen

   a) viittaa tähän artiklaan pyynnön oikeusperustana;
   b) ilmoittaa pyynnön tarkoituksen;
   c) täsmentää, mitä tietoja pyydetään;
   d) asettaa määräajan, jonka kuluessa tiedot on toimitettava;
   e) ilmoittaa uhkasakoista, joista 48 g artiklassa säädetään sen varalta, että pyydettyjä tietoja ei toimiteta täydellisinä;
   f) ilmoittaa sakosta, josta 48 f artiklassa säädetään sen varalta, että kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia;
   g) ilmoittaa oikeudesta hakea päätökseen muutosta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen valituslautakunnalta ja oikeudesta saattaa päätös Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 [ex60 Muutoksenhaku] ja [ex61 Asian saattaminen Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi] artiklan mukaisesti.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä tai niiden edustajilla sekä oikeushenkilöiden ja oikeushenkilön asemaa vailla olevien yhteenliittymien osalta henkilöillä, joilla lain tai sääntöjen mukaan on kelpoisuus edustaa niitä, on velvollisuus antaa pyydetyt tiedot. Asianmukaisesti valtuutetut lakimiehet voivat antaa tiedot päämiestensä puolesta. Viimeksi mainitut kantavat kuitenkin täyden vastuun, jos annetut tiedot ovat epätäydellisiä, virheellisiä tai harhaanjohtavia.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa viipymättä pyyntönsä tai päätöksensä jäljennöksen sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 1 kohdassa tarkoitetulla hallinnoijalla tai valvotulla tietolähteellä, jota tietopyyntö koskee, on kotipaikka tai johon se on sijoittautunut.

48 c artikla

Yleiset tutkimukset

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi suorittaa 48 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä koskevia tarvittavia tutkimuksia. Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuttamilla virkamiehillä ja muilla henkilöillä on valtuudet

   a) tutkia kaikki asiakirjat, tiedot, menettelyt ja muu aineisto, joilla on merkitystä sen tehtävien hoidolle, riippumatta välineestä, jolle ne on tallennettu;
   b) laatia tai hankkia oikeaksi todistettuja jäljennöksiä tai otteita tällaisista asiakirjoista, tiedoista, menettelyistä ja muusta aineistosta;
   c) pyytää keneltä tahansa kyseisistä henkilöistä tai sen edustajilta tai henkilöstöltä suullisia tai kirjallisia selvityksiä tarkastuksen kohteeseen ja tarkoitukseen liittyvistä tosiseikoista tai asiakirjoista ja tallentaa vastaukset;
   d) haastatella ketä tahansa muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka suostuu haastatteluun tutkimuksen kohteeseen liittyvien tietojen keräämiseksi;
   e) vaatia puhelin- ja tietoliikennetietoja.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen 1 kohdassa tarkoitettuja tutkimuksia suorittamaan valtuuttamien virkamiesten ja muiden henkilöiden on valtuuksiaan käyttäessään esitettävä kirjallinen valtuutus, jossa yksilöidään tutkimuksen kohde ja tarkoitus. Valtuutuksessa on ilmoitettava uhkasakoista, joista 48 g artiklassa säädetään sen varalta, että pyydettyjä asiakirjoja, tietoja, menettelyjä ja muuta aineistoa taikka vastauksia 48 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille esitettyihin kysymyksiin ei anneta täydellisinä, ja siinä on ilmoitettava myös sakoista, joista 48 f artiklassa säädetään sen varalta, että kyseisille henkilöille esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.

3.  Edellä 48 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden on suostuttava arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen nojalla käynnistettyihin tutkimuksiin. Päätöksessä on yksilöitävä tutkimuksen kohde ja tarkoitus sekä ilmoitettava 48 g artiklassa säädetyistä uhkasakoista, asetuksen (EU) N:o 1095/2010 nojalla käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä oikeudesta saattaa päätös Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa hyvissä ajoin ennen 1 kohdassa tarkoitettua tutkimusta tiedon tutkimuksesta ja sitä suorittamaan valtuutettujen henkilöiden henkilöllisyydestä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa tutkimus on tarkoitus suorittaa. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen virkamiesten on arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä avustettava kyseisiä valtuutettuja henkilöitä näiden tehtävien hoitamisessa. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen virkamiehet voivat pyynnöstä osallistua tutkimuksiin.

5.  Jos 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu puhelin- tai tietoliikennetietoja koskeva pyyntö edellyttää sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan kansallisen oikeusviranomaisen lupaa, tällaista lupaa on pyydettävä. Lupaa voidaan pyytää myös turvaamistoimenpiteenä.

6.  Jos kansallinen oikeusviranomainen saa hakemuksen, joka koskee 5 kohdan e alakohdassa tarkoitetun puhelin- tai tietoliikennetietoja koskevan pyynnön hyväksymistä, sen on tarkistettava, että

   a) edellä 3 kohdassa tarkoitettu päätös on pätevä;
   b) mahdolliset toteutettavat toimenpiteet ovat oikeasuhteisia eivätkä mielivaltaisia tai liiallisia.

Edellä olevaa b alakohtaa soveltaessaan kansallinen oikeusviranomainen voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaiselta yksityiskohtaisia selvityksiä erityisesti perusteista, joilla arvopaperimarkkinaviranomainen epäilee tämän asetuksen rikkomista, sekä epäillyn rikkomisen vakavuudesta ja pakkokeinojen kohteena olevan henkilön osallisuuden luonteesta. Kansallinen oikeusviranomainen ei kuitenkaan saa tarkastella uudelleen tutkimuksen tarpeellisuutta eikä vaatia, että sille toimitetaan arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirja-aineistossa olevia tietoja. Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen laillisuutta voi tarkastella uudelleen ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuin asetuksen (EU) N:o 1095/2010 [61] artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

48 d artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi suorittaa 48 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden liiketiloissa kaikki tarvittavat paikalla tehtävät tarkastukset.

2.  Virkamiehet ja muut henkilöt, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on valtuuttanut suorittamaan paikalla tehtävän tarkastuksen, voivat tulla arvopaperimarkkinaviranomaisen tekemän tutkimuspäätöksen kohteena olevien henkilöiden liiketiloihin, ja heillä on kaikki 48 c artiklan 1 kohdassa säädetyt valtuudet. Heillä on valtuudet sinetöidä kaikki liiketilat ja kirjanpito tai asiakirjat tarkastuksen ajaksi ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen tarkastuksen suorittamiseksi.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa tarkastuksesta riittävän ajoissa ennen sen suorittamista sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa tarkastus on määrä suorittaa. Milloin tarkastuksen moitteeton ja tehokas suorittaminen sitä edellyttää, arvopaperimarkkinaviranomainen voi asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle asiasta ilmoitettuaan suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen ilman ennakkoilmoitusta. Tämän artiklan mukaiset tarkastukset on tehtävä edellyttäen, että asianomainen viranomainen on vahvistanut, ettei se vastusta kyseisiä tarkastuksia.

4.  Virkamiesten ja muiden henkilöiden, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on valtuuttanut tekemään paikalla tehtävän tarkastuksen, on valtuuksiaan käyttäessään esitettävä kirjallinen valtuutus, jossa yksilöidään tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä ilmoitetaan uhkasakoista, joista 48 g artiklassa säädetään sen varalta, että asianomaiset henkilöt eivät suostu tarkastukseen.

5.  Edellä 48 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden on suostuttava arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksellä määrättyihin paikalla tehtäviin tarkastuksiin. Päätöksessä on yksilöitävä tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä päivä, jona tarkastus alkaa, ja ilmoitettava 48 g artiklassa säädetyistä uhkasakoista, asetuksen (EU) N:o 1095/2010 nojalla käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä oikeudesta saattaa päätös Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

6.  Sen jäsenvaltion, jossa tarkastus on määrä suorittaa, toimivaltaisen viranomaisen virkamiesten ja kyseisen viranomaisen valtuuttamien tai nimeämien henkilöiden on arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä aktiivisesti avustettava arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiehiä ja muita sen valtuuttamia henkilöitä. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen virkamiehet voivat pyynnöstä myös osallistua paikalla tehtäviin tarkastuksiin.

7.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös pyytää toimivaltaisia viranomaisia suorittamaan tässä artiklassa ja 48 c artiklan 1 kohdassa säädettyjä erityisiä tutkimustehtäviä ja paikalla tehtäviä tarkastuksia sen puolesta. Tätä varten toimivaltaisilla viranomaisilla on samat tässä artiklassa ja 48 c artiklan 1 kohdassa säädetyt valtuudet kuin arvopaperimarkkinaviranomaisella.

8.  Jos arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuttamat virkamiehet ja muut mukana olevat henkilöt toteavat, että henkilö vastustaa tämän artiklan nojalla määrättyä tarkastusta, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava heille tarvittavaa apua ja pyydettävä tarvittaessa poliisin tai vastaavan lainvalvontaviranomaisen virka-apua, jotta he voivat suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen.

9.  Jos 1 kohdassa tarkoitettu paikalla tehtävä tarkastus tai 7 kohdassa tarkoitettu virka-apu edellyttää sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan kansallisen oikeusviranomaisen lupaa, tällaista lupaa on pyydettävä. Lupaa voidaan pyytää myös turvaamistoimenpiteenä.

10.  Jos kansallinen oikeusviranomainen saa hakemuksen, joka koskee 1 kohdassa säädetyn paikalla tehtävän tarkastuksen hyväksymistä tai 7 kohdassa säädettyä apua, viranomaisen on tarkistettava, että

   a) edellä 4 kohdassa tarkoitettu arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös on pätevä;
   b) mahdolliset toteutettavat toimenpiteet ovat oikeasuhteisia eivätkä mielivaltaisia tai liiallisia.

Edellä olevaa b alakohtaa soveltaessaan kansallinen oikeusviranomainen voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaiselta yksityiskohtaisia selvityksiä erityisesti perusteista, joilla arvopaperimarkkinaviranomainen epäilee tämän asetuksen rikkomista, sekä epäillyn rikkomisen vakavuudesta ja pakkokeinojen kohteena olevan henkilön osallisuuden luonteesta. Kansallinen oikeusviranomainen ei kuitenkaan saa tarkastella uudelleen tutkimuksen tarpeellisuutta eikä vaatia, että sille toimitetaan arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirja-aineistossa olevia tietoja. Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen laillisuutta voi tarkastella uudelleen ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuin asetuksen (EU) N:o 1095/2010 61 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2 JAKSO

HALLINNOLLISET SEURAAMUKSET JA MUUT TOIMENPITEET

48 e artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen valvontatoimenpiteet

1.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa 48 i artiklan 5 kohdan mukaisesti, että henkilö on syyllistynyt johonkin 48 f artiklan 2 kohdassa lueteltuun rikkomiseen, se toteuttaa yhden tai useamman seuraavista toimista:

   a) tekee päätöksen, jossa se vaatii henkilöä lopettamaan rikkomisen;
   b) tekee 48 f artiklan nojalla päätöksen sakkojen määräämisestä;
   c) antaa julkisia ilmoituksia.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa 1 kohdassa tarkoitettuja toimia toteuttaessaan huomioon rikkomisen luonteen ja vakavuuden seuraavien perusteiden osalta:

   a) rikkomisen kesto ja toistuvuus;
   b) onko rikkominen aiheuttanut talousrikoksen tai mahdollistanut sen tai muuten vaikuttanut siihen;
   c) onko rikkominen tapahtunut tahallisesti vai tuottamuksellisesti;
   d) rikkomisesta vastuussa olevan henkilön vastuun aste;
   e) rikkomisesta vastuussa olevan henkilön taloudellinen vahvuus, jota osoittavat vastuussa olevan oikeushenkilön kokonaisliikevaihto tai vastuussa olevan luonnollisen henkilön vuositulot ja nettovarallisuus;
   f) rikkomisen vaikutukset vähittäissijoittajien etuihin;
   g) rikkomisesta vastuussa olevan henkilön rikkomisen vuoksi saamien voittojen tai välttämien tappioiden taikka rikkomisesta kolmansille osapuolille aiheutuneiden tappioiden suuruus, jos ne ovat määritettävissä;
   h) missä määrin rikkomisesta vastuussa oleva henkilö on tehnyt yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarvetta varmistaa, että kyseinen henkilö joutuu luopumaan saamistaan voitoista tai välttämistään tappioista;
   i) rikkomisesta vastuussa olevan henkilön aiemmat rikkomiset;
   j) rikkomisesta vastuussa olevan henkilön rikkomisen jälkeen toteuttamat toimenpiteet rikkomisen toistumisen estämiseksi.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa kaikki 1 kohdan nojalla toteutetut toimet viipymättä tiedoksi rikkomisesta vastuussa olevalle henkilölle sekä ilmoittaa niistä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle. Se julkaisee kaikki tällaiset toimet verkkosivustollaan kymmenen työpäivän kuluessa toimen toteutuspäivästä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun julkaisemiseen on sisällyttävä vähintään seuraavat:

   a) maininta siitä, että rikkomisesta vastuussa olevalla henkilöllä on oikeus hakea muutosta päätökseen;
   b) tarvittaessa maininta siitä, että muutosta on haettu ja että muutoksenhaulla ei ole lykkäävää vaikutusta;
   c) maininta siitä, että arvopaperimarkkinaviranomaisen valituslautakunnan on mahdollista keskeyttää riitautetun päätöksen soveltaminen asetuksen (EU) N:o 1095/2010 60 artiklan 3 kohdan nojalla.

48 f artikla

Sakot

1.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa 48 i artiklan 5 kohdan mukaisesti, että henkilö on tahallisesti tai tuottamuksellisesti syyllistynyt yhteen tai useampaan 2 kohdassa lueteltuun rikkomiseen, se tekee päätöksen tämän artiklan 3 kohdan mukaisen sakon määräämisestä.

Rikkominen katsotaan tahalliseksi, jos arvopaperimarkkinaviranomainen havaitsee objektiivisia tekijöitä, jotka osoittavat, että henkilö toimi tarkoituksellisesti syyllistyessään rikkomiseen.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu luettelo rikkomisista on seuraava: asetuksen (EU) 2016/1011 4–16, 21, 23–29 ja 34 artiklan rikkomiset.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun sakon enimmäismäärän on oltava

   i) oikeushenkilön osalta 1 000 000 euroa tai jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava määrä kansallisessa rahayksikössä 30 päivänä kesäkuuta 2016 tai 10 prosenttia kyseisen oikeushenkilön ylimmän hallintoelimen hyväksymän uusimman käytettävissä olevan tilinpäätöksen mukaisesta yhteenlasketusta vuotuisesta liikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä määristä on suurempi;
   ii) luonnollisen henkilön osalta 500 000 euroa tai jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava määrä kansallisessa rahayksikössä 30 päivänä kesäkuuta 2016.

Sen estämättä mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, asetuksen (EU) 2016/2011 11 artiklan 1 kohdan d alakohdan tai 4 kohdan rikkomisesta määrättävän sakon enimmäismäärän on oltava oikeushenkilöiden osalta 250 000 euroa tai jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava määrä kansallisessa rahayksikössä 30 päivänä kesäkuuta 2016 tai 2 prosenttia kyseisen oikeushenkilön ylimmän hallintoelimen hyväksymän uusimman käytettävissä olevan tilinpäätöksen mukaisesta yhteenlasketusta vuotuisesta liikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä määristä on suurempi, ja luonnollisten henkilöiden osalta 100 000 euroa tai jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava määrä kansallisessa rahayksikössä 30 päivänä kesäkuuta 2016.

Sovellettaessa i alakohtaa, jos oikeushenkilö on emoyritys tai sellaisen emoyrityksen tytäryritys, jonka on laadittava konsolidoitu tilinpäätös direktiivissä 2013/34/EU määritellyllä tavalla, kyseisellä yhteenlasketulla vuotuisella liikevaihdolla tarkoitetaan perimmäisen emoyrityksen ylimmän hallintoelimen hyväksymän uusimman käytettävissä olevan konsolidoidun tilinpäätöksen mukaista yhteenlaskettua vuotuista liikevaihtoa tai vastaavan tyyppistä tuloa tilinpäätöksiin sovellettavan asiaankuuluvan unionin lainsäädännön mukaisesti.

4.  Päättäessään 1 kohdan mukaisen sakon määrästä arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon 48 e artiklan 2 kohdassa esitetyt perusteet.

5.  Jos oikeushenkilö on suoraan tai välillisesti hyötynyt rikkomisesta taloudellisesti, sakon määrän on oltava vähintään yhtä suuri kuin kyseinen hyöty, sen estämättä, mitä 4 kohdassa säädetään.

6.  Jos henkilön teko tai laiminlyönti muodostaa useamman kuin yhden 48 f artiklan 2 kohdassa luetelluista rikkomisista, sovelletaan ainoastaan 3 kohdan mukaisesti laskettua korkeampaa ja yhteen näistä rikkomisista liittyvää sakkoa.

48 g artikla

Uhkasakot

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen määrää päätöksellä uhkasakkoja pakottaakseen

   a) henkilön lopettamaan rikkomisen 48 e artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tehdyn päätöksen mukaisesti;
   b) 48 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt:
   i) antamaan täydellisinä tiedot, joita on pyydetty 48 b artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä;
   ii) suostumaan tutkimukseen ja erityisesti toimittamaan täydelliset asiakirjat, tiedot, menettelyt tai muun pyydetyn aineiston ja täydentämään ja oikaisemaan muita tietoja, jotka on toimitettu 48 c artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä käynnistetyssä tutkimuksessa;
   iii) suostumaan 48 d artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä määrättyyn paikalla tehtävään tarkastukseen.

2.  Uhkasakon on oltava tehokas ja oikeasuhteinen. Uhkasakkojen määrä määrätään kutakin viivästyspäivää kohden.

3.  Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, uhkasakkojen määrä on kolme prosenttia edeltävän tilikauden keskimääräisestä päiväliikevaihdosta tai, luonnollisten henkilöiden ollessa kyseessä, kaksi prosenttia edellisen kalenterivuoden keskimääräisestä päivätulosta. Se on laskettava uhkasakon määräämisestä tehdyssä päätöksessä määrätystä päivästä alkaen.

4.  Uhkasakko määrätään enintään kuuden kuukauden ajaksi arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen tiedoksi antamisesta. Tämän ajanjakson päätyttyä arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee toimenpidettä uudelleen.

48 h artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen julkistaminen, luonne, täytäntöönpano ja kohdentaminen

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa jokaisen sakon ja jokaisen uhkasakon, joka on määrätty 48 f ja 48 g artiklan nojalla, paitsi jos julkistaminen vaarantaisi vakavasti rahoitusmarkkinat tai aiheuttaisi kohtuutonta haittaa asianosaisille. Tällainen julkistaminen ei saa sisältää asetuksessa (EY) N:o 45/2001 tarkoitettuja henkilötietoja.

2.  Edellä olevien 48 f ja 48 g artiklan nojalla määrätyt sakot ja uhkasakot ovat luonteeltaan hallinnollisia.

3.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen päättää olla määräämättä sakkoja tai uhkasakkoja, se ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille sekä esittää päätöksensä syyt.

4.  Edellä olevien 48 f ja 48 g artiklan mukaisesti määrätyt sakot ja uhkasakot ovat täytäntöönpanokelpoisia.

Täytäntöönpanoon sovelletaan siinä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa voimassa olevia ▌ menettelysääntöjä, jonka alueella täytäntöönpano tapahtuu.

5.  Sakkojen ja uhkasakkojen määrät kohdennetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

3 JAKSO

MENETTELYT JA MUUTOKSENHAKU

48 i artikla

Menettelysäännöt valvontatoimenpiteiden toteuttamiseksi ja sakkojen määräämiseksi

1.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen tämän asetuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan havaitsee vakavia viitteitä sellaisten tosiseikkojen mahdollisesta olemassaolosta, jotka saattavat muodostaa yhden tai useamman 48 f artiklan 2 kohdassa luetelluista rikkomisista, se nimeää organisaationsa sisältä riippumattoman tutkivan virkamiehen asiaa tutkimaan. Nimetty virkamies ei saa olla tai ole saanut olla suoraan tai välillisesti osallisena niiden vertailuarvojen valvonnassa, joihin rikkominen liittyy, ja hänen on tehtäviään suorittaessaan oltava arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostosta riippumaton.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tutkiva virkamies tutkii väitetyt rikkomiset, ottaa huomioon tutkimusten kohteena olevien henkilöiden esittämät huomiot ja esittää havainnoistaan täydellisen asiakirja-aineiston arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostolle.

3.  Tutkiva virkamies käyttää tehtäviensä hoitamiseksi valtuutta pyytää tietoja 48 b artiklan mukaisesti sekä valtuutta suorittaa tutkimuksia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia 48 c ja 48 d artiklan mukaisesti.

4.  Tutkivalla virkamiehellä on tehtäviä hoitaessaan oikeus tutustua kaikkiin arvopaperimarkkinaviranomaisen valvontatoimiensa puitteissa keräämiin asiakirjoihin ja tietoihin.

5.  Saatettuaan tutkimuksensa päätökseen ja ennen havainnot sisältävän asiakirja-aineiston toimittamista arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostolle tutkiva virkamies antaa tutkimusten kohteena olleille henkilöille tilaisuuden tulla kuulluiksi tutkimuksen kohteena olevista asioista. Tutkiva virkamies perustaa havaintonsa yksinomaan sellaisiin tosiseikkoihin, joista asianomaiset henkilöt ovat voineet esittää huomautuksensa.

6.  Tämän artiklan nojalla suoritettavien tutkimusten aikana on kaikilta osin kunnioitettava tutkimusten kohteena olevien henkilöiden puolustautumisoikeuksia.

7.  Toimittaessaan havaintonsa sisältävän asiakirja-aineiston arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostolle tutkiva virkamies ilmoittaa tästä tutkimusten kohteena oleville henkilöille. Tutkimusten kohteena olevilla henkilöillä on oikeus tutustua asiakirja-aineistoon, jollei muiden henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemiseen liittyvistä oikeutetuista eduista muuta johdu. Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ei ulotu kolmansia osapuolia koskeviin luottamuksellisiin tietoihin.

8.  Tutkivan virkamiehen havainnot sisältävän asiakirja-aineiston perusteella ja kuultuaan 48 j artiklan mukaisesti asianomaisia henkilöitä, jos nämä ovat sitä pyytäneet, arvopaperimarkkinaviranomainen päättää, ovatko tutkimusten kohteena olevat henkilöt syyllistyneet yhteen tai useampaan 48 f artiklan 1 kohdassa lueteltuun rikkomiseen, ja jos ovat, toteuttaa valvontatoimenpiteen 48 e artiklan mukaisesti ja määrää sakon 48 f artiklan mukaisesti.

9.  Tutkiva virkamies ei osallistu asian käsittelyyn arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostossa eikä puutu muullakaan tavalla arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston päätöksentekoprosessiin.

10.  Komissio antaa delegoituja säädöksiä viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2021 49 artiklan mukaisesti määrittääkseen sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä koskevan valtuuden käyttöä koskevat menettelysäännöt, mukaan luettuina puolustautumisoikeuksia koskevat säännökset, ajalliset säännökset, sakkojen tai uhkasakkojen perimistä koskevat säännökset sekä seuraamusten määräämisen ja täytäntöönpanon vanhentumisaikoja koskevat säännökset.

11.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa asian asianomaisten kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi syytetoimia varten, jos se tämän asetuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan havaitsee vakavia viitteitä sellaisten tosiseikkojen mahdollisesta olemassaolosta, jotka saattavat täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomainen pidättäytyy määräämästä sakkoja tai uhkasakkoja tapauksissa, joissa aiempi samanlaisen tosiseikan tai olennaisilta osiltaan samanlaisten tosiseikkojen perusteella annettu vapauttava tai langettava päätös on tullut lainvoimaiseksi kansallisen oikeuden mukaisen rikosoikeudellisen menettelyn seurauksena.

48 j artikla

Tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden kuuleminen

1.  Ennen 48 f, 48 g ja 48 e artiklan mukaisen päätöksen antamista arvopaperimarkkinaviranomainen antaa henkilöille, joita menettely koskee, tilaisuuden esittää huomautuksensa sen toteamista seikoista. Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa päätöksensä ainoastaan niihin todettuihin seikkoihin, joista ne henkilöt, joita menettely koskee, ovat voineet esittää huomautuksensa.

2.  Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos tarvitaan 48 e artiklan nojalla kiireellisiä toimia estämään merkittävän ja välittömän vahingon aiheutuminen rahoitusjärjestelmälle. Siinä tapauksessa arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä välipäätöksen, ja se antaa kyseisille henkilöille tilaisuuden esittää huomautuksensa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on tehnyt päätöksensä.

3.  Tutkimuksissa on kaikilta osin kunnioitettava niiden henkilöiden puolustautumisoikeuksia, joita menettely koskee. Henkilöillä on oikeus tutustua arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirja-aineistoon, jollei muiden henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemiseen liittyvistä oikeutetuista eduista muuta johdu. Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ei ulotu luottamuksellisiin tietoihin eikä arvopaperimarkkinaviranomaisen sisäisiin valmisteleviin asiakirjoihin.

48 k artikla

Muutoksen hakeminen Euroopan unionin tuomioistuimelta

Euroopan unionin tuomioistuimella on täysi harkintavalta tutkiessaan valitukset päätöksistä, joilla arvopaperimarkkinaviranomainen on määrännyt sakon tai uhkasakon. Se voi kumota sakon tai uhkasakon tai alentaa tai korottaa sitä.

4 JAKSO

MAKSUT JA TEHTÄVIEN SIIRTÄMINEN

48 l artikla

Valvontamaksut

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen veloittaa hallinnoijilta maksut tämän asetuksen mukaisesti ja 3 kohdan nojalla annettujen delegoitujen säädösten mukaisesti. Maksuilla on katettava kokonaan hallinnoijien valvonnasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle aiheutuvat menot sekä korvattava mahdolliset kustannukset, joita toimivaltaisille viranomaisille voi aiheutua tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta, erityisesti 48 m artiklan mukaisesta tehtävien siirtämisestä.

2.  Hallinnoijalta veloitettavan yksilöllisen maksun määrän on katettava kaikki hallinnolliset kustannukset, joita arvopaperimarkkinaviranomaiselle aiheutuu valvontaan liittyvistä toimistaan, ja sen on oltava oikeassa suhteessa hallinnoijan liikevaihtoon.

3.  Komissio antaa delegoituja säädöksiä viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2021 49 artiklan mukaisesti määrittääkseen maksujen lajin, maksujen kohteet, maksujen määrän ja maksutavan.

48 m artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen suorittama tehtävien siirtäminen toimivaltaisille viranomaisille

1.  Jos valvontatehtävän asianmukainen suorittaminen sitä edellyttää, arvopaperimarkkinaviranomainen voi siirtää määrättyjä valvontatehtäviä jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan nojalla antamiensa ohjeiden mukaisesti. Kyseisiin määrättyihin valvontatehtäviin voi erityisesti kuulua valtuus esittää 48 b artiklan mukaisia tietopyyntöjä sekä suorittaa 48 c ja 48 d artiklan mukaisia tutkimuksia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kriittisten vertailuarvojen hyväksymistä ei saa siirtää.

2.  Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen siirtää tehtävän 1 kohdan nojalla, se kuulee asianomaista toimivaltaista viranomaista seuraavista seikoista:

   a) siirrettävän tehtävän laajuus;
   b) tehtävän suorittamisen aikataulu; ja
   c) tarvittavat tiedot, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa ja jotka toimitetaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen korvaa siirrettyjen tehtävien hoitamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle aiheutuneet kustannukset komission 48 l artiklan 3 kohdan nojalla antaman maksuja koskevan asetuksen mukaisesti.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee 1 kohdan nojalla tehtyä tehtävien siirtämistä uudelleen asianmukaisin väliajoin. Tehtävien siirtäminen voidaan peruuttaa milloin tahansa.

5.  Tehtävien siirto ei vaikuta arvopaperimarkkinaviranomaisen vastuuseen eikä rajoita arvopaperimarkkinaviranomaisen mahdollisuuksia harjoittaa ja valvoa siirrettyä toimintaa.”

48 o artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaiseen liittyvät siirtymätoimenpiteet

1.  Kaikki 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille annetut valtuudet ja tehtävät, jotka liittyvät 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja hallinnoijia koskevaan valvonta- ja täytäntöönpanotoimintaan, on lakkautettava 1 päivänä tammikuuta 2022. Samana päivänä kyseiset valtuudet ja tehtävät siirtyvät arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa haltuunsa 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja hallinnoijia koskevaan valvonta- ja täytäntöönpanotoimintaan liittyvät tiedostot ja valmisteluasiakirjat, mukaan luettuina käynnissä olevat tutkinnat ja täytäntöönpanotoimet, tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset 1 kohdassa tarkoitettuna päivänä.

Sellaisia 20 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettuja kriittisen vertailuarvon hallinnoijien toimilupahakemuksia ja 32 artiklan mukaisia tunnustusta koskevia hakemuksia ▌, jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat vastaanottaneet ennen 1 päivää lokakuuta 2021 ei kuitenkaan siirretä arvopaperimarkkinaviranomaiselle, vaan asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset tekevät hyväksyntää tai tunnustusta koskevan päätöksen.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että olemassa olevat tiedostot ja valmisteluasiakirjat, tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset, siirretään arvopaperimarkkinaviranomaiselle mahdollisimman pian ja viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2022. Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten on myös annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tarpeellinen apu ja neuvot, joilla helpotetaan tehokasta ja toimivaa siirtoa ja 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja hallinnoijia koskevan valvonta- ja täytäntöönpanotoiminnan aloittamista.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten oikeudenomistajana sellaisesta valvonta- ja täytäntöönpanotoiminnasta johtuvissa hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä, jota kyseiset toimivaltaiset viranomaiset ovat harjoittaneet tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

5.  Kaikki 20 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut toimivaltaisten viranomaisten myöntämät kriittisten vertailuarvojen hallinnoijien toimiluvat ▌ ja 32 artiklan mukaiset hyväksynnät pysyvät voimassa sen jälkeen, kun toimivalta on siirretty arvopaperimarkkinaviranomaiselle.”;

"

20)  Muutetaan 49 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Siirretään komissiolle 30 päivästä kesäkuuta 2016 alkaen määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 20 artiklan 6 kohdassa, 24 artiklan 2 kohdassa, 30 artiklan 2 a kohdassa, 30 artiklan 3 a kohdassa, 33 artiklan 7 kohdassa, 48 i artiklan 10 kohdassa, 48 l artiklan 3 kohdassa, 51 artiklan 6 kohdassa ja 54 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.”;

"

b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 kohdassa, 20 artiklan 6 kohdassa, 24 artiklan 2 kohdassa, 30 artiklan 2 a kohdassa, 30 artiklan 3 a kohdassa, 33 artiklan 7 kohdassa, 48 i artiklan 10 kohdassa, 48 l artiklan 3 kohdassa, 51 artiklan 6 kohdassa ja 54 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.”;

"

c)  korvataan 6 kohta seuraavasti:"

”6. Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan, 20 artiklan 6 kohdan, 24 artiklan 2 kohdan, 30 artiklan 2 a kohdan, 30 artiklan 3 a kohdan, 33 artiklan 7 kohdan, 48 i artiklan 10 kohdan, 48 l artiklan 3 kohdan, 51 artiklan 6 kohdan ja 54 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.”;

"

21)  Korvataan 53 artikla seuraavasti:"

”53 artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen arvioinnit

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen pyrkii luomaan yhteisen eurooppalaisen valvontakulttuurin ja johdonmukaisia valvontakäytäntöjä sekä varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset soveltavat 33 artiklaa johdonmukaisesti. Tämän vuoksi arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi kahden vuoden välein 33 artiklan nojalla myönnetyt hyväksynnät.

Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa kullekin toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on tunnustanut kolmannen maan hallinnoijan tai hyväksynyt kolmannen maan vertailuarvon, lausunnon, jossa se arvioi, miten kyseinen toimivaltainen viranomainen soveltaa 33 artiklan asiaankuuluvia vaatimuksia ja asiaankuuluvien tähän asetukseen perustuvien delegoitujen säädösten ja teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien mukaisia vaatimuksia.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisella on toimivalta pyytää toimivaltaiselta viranomaiselta asiakirjatodisteet, jotka liittyvät 51 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyihin päätöksiin sekä 24 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanoa koskeviin toteutettuihin toimiin.”.

"

9 b artikla

Asetuksen (EU) 2015/847 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2015/847 seuraavasti:

1)  Korvataan 15 artiklan 1 kohta seuraavasti: "

”1. Tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan direktiiviä 95/46/EY, sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä. Henkilötietoihin, joita komissio tai pankkiviranomainen käsittelee tämän asetuksen mukaisesti, sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001.”;

"

2)  Korvataan 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetut säännöt komissiolle ja Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitealle viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2017. Sen jälkeen jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja pankkiviranomaiselle kaikista kyseisten sääntöjen muutoksista.”;

"

3)  Korvataan 22 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Edellä olevan 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen saatuaan komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle IV luvun soveltamista koskevan kertomuksen, jossa kiinnitetään erityistä huomiota rajatylittäviin tapauksiin.”;

"

4)  Korvataan 25 artikla seuraavasti:"

”25 artikla

Ohjeet

Euroopan valvontaviranomaiset antavat toimivaltaisille viranomaisille ja maksupalveluntarjoajille viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2017 asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeet toimenpiteistä, joita tämän asetuksen mukaisesti on toteutettava, erityisesti 7, 8, 11 ja 12 artiklan täytäntöönpanon osalta. Sen jälkeen ohjeet antaa pankkiviranomainen.”;

"

11 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 1, 2, 3 ja 9 b artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020. Asetuksen 6 ja 8 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)* TEKSTIÄ EI OLE VIELÄ VIIMEISTELTY OIKEUDELLISESTI JA KIELELLISESTI.
(2) EUVL C , , s. .
(3) EUVL C , , s. .
(4) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. huhtikuuta 2019.
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).
(7)Asetus (EU) N:o 600/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 66).
(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta
(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, talletusten vakuusjärjestelmistä (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149).
(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/92/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 214).
(12) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).
(13) Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).
(14) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).
(15) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/847, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) N: o 1781/2006 kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 1).
(16) Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa.
(17) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).
(18) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).
(19) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).
(20) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

Päivitetty viimeksi: 2. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus