Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0230(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0013/2019

Pateikti tekstai :

A8-0013/2019

Debatai :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.16
CRE 16/04/2019 - 8.16

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0374

Priimti tekstai
PDF 837kWORD 274k
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Europos priežiūros institucijos ir finansų rinkos ***I
P8_TA-PROV(2019)0374A8-0013/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, Reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos (COM(2018)0646 – C8-0409/2018 – 2017/0230(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0646),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0409/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Švedijos Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 11 d.(1) ir 2018 m. gruodžio 7 d.(2) Europos Centrinio Banko nuomones,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 15 d.(3) ir 2018 m. gruodžio 12 d.(4) Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomones,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. balandžio 1 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0013/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 255, 2018 7 20, p. 2.
(2) OL C 37, 2019 1 30, p. 1.
(3) OL C 227, 2018 6 28, p. 63.
(4) OL C 110, 2019 3 22, p. 58.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ▌Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, ▌Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, ▌ir Reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas(1)
P8_TC1-COD(2017)0230

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(2),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(4),

kadangi:

(1)  po finansų krizės Jacques de Larosière vadovaujamai aukšto lygio ekspertų grupei parengus rekomendacijas, ▌Sąjunga padarė didelę pažangą kurdama ne tik griežtesnes, bet ir darnesnes finansų rinkų taisykles – bendrą taisyklių sąvadą. Sąjunga taip pat sukūrė Europos finansų priežiūros institucijų sistemą (EFPIS), kurią sudaro dviejų ramsčių sistema, apimanti Europos priežiūros institucijų (EPI) koordinuojamą mikroprudencinę priežiūrą ir įsteigus Europos sisteminės rizikos valdybą (ESRV) pradėtą vykdyti makroprudencinę priežiūrą. Visos trys EPI: Europos bankininkystės institucija (EBI), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010(5), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010, ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010(6) (toliau – steigimo reglamentai), pradėjo veikti 2011 m. sausio mėn. Bendras EPI tikslas yra visoje Sąjungoje tvariai didinti finansų sistemos stabilumą ir veiksmingumą bei stiprinti vartotojų ir investuotojų apsaugą;

(2)  EPI įneša esminį indėlį į Sąjungos finansų rinkų taisyklių derinimą teikdamos Komisijai pastabas dėl jos inicijuojamų ir Parlamento bei Tarybos priimamų reglamentų ir direktyvų ▌. EPI taip pat teikė Komisijai išsamių techninių taisyklių projektus, kurie priimti kaip deleguotieji ir įgyvendinimo aktai;

(3)  EPI taip pat prisideda ir prie Sąjungoje taikomos finansų priežiūros ir priežiūros praktikos konvergencijos teikdamos kompetentingoms institucijoms ar finansų įstaigoms skirtas gaires ir koordinuodamos priežiūros praktikos peržiūrą; ▌

(5)  EPI suteikus daugiau įgaliojimų, kad jos galėtų pasiekti tuos tikslus, jas taip pat reikėtų ▌tinkamai valdyti, turėtų būti veiksmingai naudojami ištekliai ir skirtas pakankamas finansavimas. Jeigu EPI nebus pakankamai finansuojamos ir veiksmingai bei efektyviai valdomos, EPI tikslams pasiekti vien didesnių įgaliojimų nepakaks;

(5a)   vykdydamos savo užduotis ir naudodamosi įgaliojimais EPI turėtų vadovautis proporcingumo principu, įtvirtintu Sutartyje, taip pat geresnio reglamentavimo politika. EPI veiksmų ir priemonių, įskaitant tokias priemones, kaip gairės, rekomendacijos, nuomonės arba klausimai ir atsakymai, turinys ir forma visada turėtų būti pagrįsti teisėkūros procedūra priimtais aktais ir neviršyti šių aktų ribų arba EPI kompetencijos srities ribų. EPI neturėtų viršyti to, kas būtina šio reglamento tikslams pasiekti, ir turėtų veikti proporcingai poveikį patiriančios įstaigos ar įmonės finansinei veiklai ar verslui būdingos rizikos pobūdžiui, mastui ir sudėtingumui;

(5b)   klausimai ir atsakymai yra svarbi konvergencijos priemonė, kuria propaguojami bendri priežiūros metodai ir praktika nustatant EPI kompetencijos srities Sąjungos teisės aktų taikymo gaires;

(6)  2017 m. birželio 8 d. Komisijos komunikate dėl kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūros pabrėžta, kad norint panaikinti reguliacinį arbitražą tarp valstybių narių, kai šios vykdo priežiūros uždavinius, paspartinti rinkos integraciją ir leisti finansų subjektams ir investuotojams išnaudoti bendrosios rinkos teikiamas galimybes, būtina veiksmingesnė ir nuoseklesnė finansų rinkų ir paslaugų priežiūra;

(7)  todėl, norint baigti kurti kapitalo rinkų sąjungą, yra ypač svarbi tolesnė pažanga priežiūros konvergencijos srityje. Praėjus dešimčiai metų nuo finansų krizės ir naujos priežiūros sistemos sukūrimo, finansinės paslaugos ir kapitalo rinkų sąjunga vis labiau priklausys nuo dviejų pagrindinių veiksnių, tai yra nuo tvarių finansų ir technologinių inovacijų raidos. Finansinės paslaugos gali kisti dėl abiejų šių veiksnių, tad mūsų finansų priežiūros sistemą reikėtų pritaikyti pagal juos;

(8)  todėl labai svarbu, kad sprendžiant esminius tvarumo uždavinius finansų sistema visapusiškai atliktų savo vaidmenį. Tam reikės ▌aktyvaus EPI indėlio kuriant tinkamą reguliavimo ir priežiūros sistemą ▌;

(9)  EPI turėtų atlikti svarbų vaidmenį nustatant, kokią riziką finansiniam stabilumui kelia aplinkos apsaugos, socialiniai ir valdymo veiksniai ir apie ją pranešant, taip pat užtikrinant, kad finansų rinkų veikla labiau atitiktų tvarumo tikslus. EPI turėtų teikti gaires, kaip tvarumo aspektus veiksmingai įtraukti į atitinkamus ES finansų teisės aktus ir, šias nuostatas priėmus, skatinti darnų jų įgyvendinimą. Inicijuodamos ir koordinuodamos Sąjungos mastu atliekamus finansų įstaigų atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams vertinimus EPI turėtų deramai atsižvelgti į riziką, kurią tų įstaigų finansiniam stabilumui galėtų kelti aplinkos apsaugos, socialiniai ir valdymo veiksniai;

(10)  technologinės inovacijos daro vis didesnį poveikį finansų sektoriui, todėl kompetentingos institucijos imasi įvairių iniciatyvų, kad galėtų spręsti su tais technologiniais pokyčiais susijusius klausimus. Siekiant toliau skatinti didesnę priežiūros konvergenciją, taip pat skatinti atitinkamas institucijas keistis geriausia patirtimi tarpusavyje bei su finansų įstaigomis arba finansų rinkų dalyviais, reikėtų stiprinti EPI vaidmenį, susijusį su jų vykdomomis priežiūros funkcijomis ir priežiūros koordinavimu;

(11)  technologinė finansų rinkų pažanga gali padidinti finansinę įtrauktį, suteikti galimybių gauti finansavimą, padidinti rinkos vientisumą ir veiklos efektyvumą, taip pat sumažinti kliūtis patekti į tas rinkas. Tiek, kiek tai svarbu pagal taikytinas materialinės teisės normas, kompetentingų institucijų mokymas taip pat turėtų apimti technologinių inovacijų klausimus. Tai turėtų padėti išvengti, kad valstybės narės šiais klausimais nekurtų skirtingų metodų;

(11-a) Institucija savo kompetencijos ribose turėtų stebėti prudencinio konsolidavimo kliūtis ar poveikį jam ir gali pateikti nuomonę arba rekomendacijų, siekdama nustatyti tinkamus reagavimo į tai būdus;

(11 a) tampa vis svarbiau skatinti nuoseklią, sistemingą ir veiksmingą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusios rizikos Sąjungos finansų sistemoje stebėseną ir vertinimą. Valstybės narės ir Europos institucijos bei įstaigos yra pagal atitinkamus savo įgaliojimus bendrai atsakingos už pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją ir kovą su jais. Jos turėtų sukurti glaudesnio bendradarbiavimo, koordinavimo ir savitarpio pagalbos mechanizmus, visapusiškai panaudodamos visas priemones, numatytas pagal esamą reguliavimo ir institucinę sistemą;

(11aa)   turint omenyje pasekmes finansiniam stabilumui, kurias gali sukelti piktnaudžiavimas finansų sektoriumi pinigų plovimo ar teroristų finansavimo tikslais, atsižvelgiant į tai, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika greičiausiai turės sisteminį poveikį būtent bankų sektoriuje, ir remiantis EBI įgyta patirtimi saugant bankų sektorių nuo tokio piktnaudžiavimo, EBI, kaip Institucija, kurioje atstovaujama visų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, turėtų atlikti vadovavimo, koordinavimo ir stebėsenos funkcijas Sąjungos lygmeniu, kad užkirstų kelią finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui rizikai. Todėl, papildant dabartinius EBI įgaliojimus, jai būtina suteikti įgaliojimus veikti pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 nuostatas tiek, kiek tokie įgaliojimai yra susiję su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija ir kova su jais, kai tai susiję su finansų sektoriaus subjektais ir juos prižiūrinčiomis kompetentingomis institucijomis, kurioms tie reglamentai taikomi. Be to, suteikus tokį visą finansų sektorių apimantį įgaliojimą EBI, būtų optimizuotas naudojimasis jos ekspertinėmis žiniomis ir ištekliais, ir tai neturėtų poveikio Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytiems materialiniams įsipareigojimams;

(11b)  kad EBI galėtų veiksmingai vykdyti savo įgaliojimus, atsižvelgdama į proporcingumo principą, ji turėtų visapusiškai pasinaudoti visais savo įgaliojimais ir priemonėmis pagal reglamentą . Tuo tikslu ji turi rengti reguliavimo ir priežiūros standartus, visų pirma rengdama techninių reguliavimo standartų projektus, techninių įgyvendinimo standartų projektus, gaires bei rekomendacijas ir teikdama nuomones pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais finansų sektoriuje tikslais ir skatindama jų nuoseklų įgyvendinimą pagal įgaliojimus, kurie numatyti 1 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose. Priemonės, kurias EBI priima siekdama finansų sistemoje skatinti sąžiningumą, skaidrumą ir saugumą bei užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ir su jais kovoti, neturėtų viršyti to, kas būtina šio reglamento arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų aktų tikslams pasiekti, ir jomis turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į finansų sektoriaus subjektų bei rinkų rizikos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, verslo praktiką, verslo modelius ir dydį;

(11ba)   atsižvelgiant į naująjį EBI vaidmenį, svarbu, kad EBI rinktų visą svarbią informaciją apie trūkumus, susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo veikla, kurią nustato atitinkamos Sąjungos ir nacionalinės institucijos, nedarant poveikio užduotims, paskirtoms institucijoms pagal Direktyvą (ES) 2015/849, ir sykiu nereikalingai jų nedubliuojant. Visapusiškai laikydamasi duomenų apsaugos taisyklių, EBI turėtų saugoti tokią informaciją centralizuotoje duomenų bazėje ir skatinti institucijų bendradarbiavimą, užtikrindama tinkamą svarbios informacijos sklaidą. Todėl Institucijai turėtų būti suteikti įgaliojimai parengti techninių reguliavimo standartų projektą, skirtą informacijos rinkimo veiklai. Prireikus, vykdydama šią aiškiai jai pavestą užduotį, EBI taip pat gali atitinkamos valstybės narės nacionalinėms teisminėms institucijoms ir, jeigu tai susiję su valstybėmis narėmis, įtrauktomis į Reglamento (ES) 2017/1939 2 straipsnio 1 dalyje pateiktą apibrėžtį, Europos prokurorui perduoti savo turimus įrodymus, dėl kurių galėtų būti iškelta baudžiamoji byla;

(11bb)   EBI neturėtų rinkti informacijos apie konkrečius įtartinus sandorius, apie kuriuos finansų sektoriaus subjektai pagal Direktyvą (ES) 2015/849 privalo pranešti savo valstybių narių finansinės žvalgybos padaliniams. Trūkumai turėtų būti laikomi esminiais, kai tai yra finansų sektoriaus subjekto padarytas pažeidimas arba galimas pažeidimas arba finansų sektoriaus subjekto netinkamas ar neveiksmingas teisinių nuostatų, susijusių su finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui arba teroristų finansavimui prevencija, taikymas, arba netinkamas arba neveiksmingas finansų sektoriaus subjekto vidaus politikos ar procedūrų taikymas siekiant tų nuostatų laikytis. Pažeidimas yra tuomet, kai finansų sektoriaus subjektas nesilaiko Sąjungos aktų ir nacionalinių įstatymų, kuriais šie aktai perkeliami į nacionalinę teisę, reikalavimų, nurodytų atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 1 straipsnio 2 dalyje, tiek, kiek tais aktais prisidedama prie finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos. Galimas pažeidimas yra tuomet, kai kompetentinga institucija turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad padarytas pažeidimas, bet tame etape negali padaryti galutinės išvados, kad jis buvo padarytas. Tačiau dėl tame etape gautos informacijos, pavyzdžiui, informacijos, gautos atlikus patikrinimus vietoje arba procedūras už jos ribų, labai tikėtina, kad buvo padarytas pažeidimas. Netinkamas arba neveiksmingas teisinių nuostatų taikymas yra tuomet, kai finansų sektoriaus subjektas neįgyvendina patenkinamu būdu pirmiau nurodytų aktų reikalavimų. Netinkamas arba neveiksmingas finansų sektoriaus subjekto vidaus politikos ir procedūrų, kuriomis siekiama užtikrinti atitiktį tiems aktams, taikymas turėtų būti laikomas trūkumu, kuris iš esmės didina riziką, kad pažeidimai yra padaryti arba gali būti padaryti;

(11bc)   vertindama pažeidžiamumą ir riziką, susijusius su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu finansų sektoriuje, EBI taip pat turėtų atsižvelgti į visų pirminių nusikaltimų, įskaitant mokestinius nusikaltimus, poveikį pinigų plovimui ir teroristų finansavimui;

(11bd)   gavusi kompetentingų institucijų prašymus, susijusius su jų rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros funkcijų vykdymu, EBI turėtų teikti pagalbą. EBI taip pat turėtų glaudžiai koordinuoti veiklą ir prireikus keistis informacija su kompetentingomis institucijomis, įskaitant Europos Centrinį Banką, pagal jo priežiūros funkciją, ir institucijomis, kurioms pavesta viešoji pareiga prižiūrėti Direktyvos (ES) 2015/849 2 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose išvardytus įpareigotuosius subjektus, siekiant užtikrinti veiksmingumą ir išvengti bet kokio pobūdžio besidubliuojančių ar nenuoseklių veiksmų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais srityje;

(11be)   Institucija turėtų vykdyti kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimus ir rizikos vertinimus dėl kompetentingų institucijų strategijų ir išteklių tinkamumo atsižvelgiant į svarbiausią kylančią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, kaip nustatyta viršnacionalinės rizikos vertinime. Institucija, atlikdama tokius tarpusavio vertinimus pagal 30 straipsnį, turėtų atsižvelgti į tarptautinių organizacijų ir tarpvyriausybinių įstaigų, kompetentingų pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais srityje, parengtus atitinkamus vertinimus, įvertinimus ar ataskaitas, taip pat kas dvejus metus teikiamą Komisijos ataskaitą pagal Direktyvos (ES) 2015/849 6 straipsnį ir atitinkamos valstybės narės pagal Direktyvos (ES) 2015/849 7 straipsnį parengtą nacionalinį rizikos vertinimą;

(11bf)   EBI taip pat turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį, padėdama lengvinti kompetentingų Sąjungos institucijų ir atitinkamų trečiųjų valstybių institucijų bendradarbiavimą šiais klausimais, kad būtų geriau Sąjungos lygmeniu koordinuojami veiksmai, susiję su reikšmingais kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu atvejais, kurie yra tarpvalstybinio pobūdžio ir susiję su trečiosiomis valstybėmis. Toks vaidmuo neturėtų daryti poveikio reguliariam kompetentingų institucijų ir trečiųjų valstybių institucijų bendradarbiavimui;

(11c)  siekiant didinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų laikymosi priežiūros kontrolės veiksmingumą ir užtikrinti, kad nacionalinės kompetentingos institucijos geriau koordinuotų priverstinį vykdymą tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės ar perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių pažeidimų atveju, EBI turėtų turėti įgaliojimus analizuoti surinktą informaciją ir prireikus vykdyti tyrimus dėl įtarimų, į kuriuos atkreiptas jos dėmesys, susijusių su esminiais Sąjungos teisės pažeidimais arba jos netaikymu, ir tais atvejais, kai yra esminių pažeidimų požymių, reikalauti, kad kompetentingos institucijos ištirtų bet visus galimus atitinkamų taisyklių pažeidimus, apsvarstyti galimybę priimti sprendimus ir skirti sankcijas finansų įstaigoms, įpareigodama jas laikytis savo teisinių įsipareigojimų. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi tik tada, kai EBI turi duomenų apie esminius pažeidimus; ▌

(14)  vykdant steigimo reglamentų 17 straipsnyje numatytą procedūrą ir siekiant, kad Sąjungos teisė būtų tinkamai taikoma, tikslinga supaprastinti ir palengvinti EPI galimybes susipažinti su informacija. Todėl joms turėtų būti suteikta galimybė, pateikiant tinkamai pagrįstą ir motyvuotą prašymą, tiesiogiai prašyti informacijos iš kitų kompetentingų institucijų, jeigu įrodyta arba manoma, kad atitinkamai kompetentingai institucijai pateikiamo informacijos prašymo nepakaks informacijai, laikomai būtina siekiant ištirti įtariamą Sąjungos teisės pažeidimą arba jos netaikymo atvejį, gauti;

(15)  kad finansų sektoriaus priežiūra būtų darni, kompetentingos institucijos turėtų laikytis nuoseklios metodikos. Todėl atliekami kompetentingų institucijų veiklos tarpusavio vertinimai. ▌EPI taip pat turėtų užtikrinti, kad metodika būtų taikoma vienodai. Atliekant tarpusavio vertinimus, dėmesį reikėtų sutelkti ne tik į priežiūros praktikos konvergenciją, bet ir į kompetentingų institucijų gebėjimą pasiekti aukštos kokybės priežiūros rezultatus, taip pat į tų kompetentingų institucijų nepriklausomumą. Siekiant paskatinti atitiktį ir padidini skaidrumą, pagrindinestarpusavio vertinimų išvadas reikėtų skelbti, nebent dėl tokio paskelbimo kiltų grėsmė finansiniam stabilumui;

(15a)  atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti, kad Sąjungos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais priežiūros sistema būtų taikoma veiksmingai, itin svarbu atlikti tarpusavio vertinimus, skirtus objektyvioms ir skaidrioms priežiūros praktikos perspektyvoms nustatyti. EBI taip pat turėtų įvertinti kompetentingų institucijų strategijas, pajėgumus ir išteklius, kad būtų galima reaguoti į kylančią riziką, susijusią su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu;

(15b)  kad galėtų vykdyti savo užduotis ir naudotis savo įgaliojimais, EBI turėtų turėti galimybę, priėmusi kompetentingai institucijai skirtą sprendimą, priimti atskirus finansų sektoriaus subjektams skirtus sprendimus, susijusius su Sąjungos teisės pažeidimo procedūra ir privalomo tarpininkavimo procedūra, net kai materialinės taisyklės nėra tiesiogiai taikomos finansų sektoriaus subjektams. Kai materialinės taisyklės yra nustatytos direktyvose, EBI turėtų taikyti nacionalinės teisės aktus tiek, kiek jais tos direktyvos perkeliamos į nacionalinę teisę. Jei atitinkamą Sąjungos teisę sudaro reglamentai ir jei šio reglamento įsigaliojimo dieną tais reglamentais valstybėms narėms aiškiai suteikiama pasirinkimo galimybių, EBI turėtų taikyti nacionalinės teisės aktus tiek, kiek jais naudojamasi tomis pasirinkimo galimybėmis;

(15c)   kai šiuo reglamentu EBI įgaliojama taikyti nacionalinės teisės aktus, kuriais direktyvos perkeliamos į nacionalinę teisę, EBI gali juos taikyti tik tiek, kiek yra būtina Sąjungos teise jai pavestoms užduotims vykdyti. Todėl EBI turėtų taikyti visas atitinkamas Sąjungos materialines taisykles, o kai jos yra nustatytos direktyvose, Institucija turėtų taikyti nacionalinės teisės aktus, kuriais tos direktyvos perkeliamos į nacionalinę teisę, tiek, kiek tai reikalinga pagal Sąjungos teisę, siekiant vienodo teisės aktų taikymo visoje Sąjungoje, kartu laikantis atitinkamų nacionalinės teisės aktų;

(15d)   kai EBI sprendimas yra grindžiamas arba susijęs su įgaliojimais, suteiktais jai pagal 9b, 17 arba 19 straipsnius, ir yra susijęs su finansų įstaigomis arba kompetentingomis institucijomis, kurios patenka į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) arba Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) kompetencijos sritį, EBI turėtų galėti priimti sprendimą tik atitinkamai EIOPA arba ESMA pritarus. Išdėstydamos savo nuomonę, EIOPA ir ESMA, kiekvienu atveju atsižvelgdamos į atitinkamo nagrinėjamo sprendimo skubumą, turėtų apsvarstyti galimybę taikyti pagreitintas sprendimo priėmimo procedūras, laikydamosi savo atitinkamo vidaus valdymo nuostatų;

(15da)   Institucija turėtų turėti specialius pranešimo kanalus, kuriais ji gautų ir tvarkytų fizinių arba juridinių asmenų pateiktą informaciją apie faktinius arba galimus pažeidimus, piktnaudžiavimo teise arba Sąjungos teisės netaikymo atvejus. Institucija turėtų užtikrinti, kad informaciją būtų galima pateikti anonimiškai arba konfidencialiai ir saugiai. Pranešėjas turėtų būti apsaugotas nuo atsakomųjų veiksmų. Institucija pranešėjui turėtų pateikti grįžtamosios informacijos;

(16)  kad finansų sektoriaus priežiūra būtų darni, taip pat reikia, kad būtų veiksmingai sprendžiami įvairių valstybių narių kompetentingų institucijų nesutarimai nagrinėjant tarpvalstybinius klausimus. Esamos tokių nesutarimų sprendimo taisyklės nevisiškai tinkamos. Todėl jas reikėtų patikslinti, kad jas būtų lengviau taikyti;

(17)  neatskiriama EPI darbo dalis didinant priežiūros praktikos konvergenciją yra puoselėti priežiūros kultūrą Sąjungoje. Todėl Priežiūros taryba gali reguliariai nustatyti iki dviejų visai Sąjungai aktualių prioritetų. Kompetentingos institucijos, rengdamos savo darbo programas, turėtų atsižvelgti į šiuos prioritetus. Priežiūros taryba kitais metais turėtų apsvarstyti atitinkamą institucijų veiklą ir parengti išvadas;

(17 a) vertinimo komitetų parengti vertinimai turėtų sudaryti sąlygas atlikti išsamius tyrimus, remiantis vertinamų institucijų įsivertinimais, ir paskiau pateikti vertinimo grupės įvertinimą. Vertinamos kompetentingos institucijos narys neturėtų dalyvauti atliekant vertinimą, jeigu jis susijęs su ta kompetentinga institucija;

(18 a) praktinė EPI patirtis atskleidė didesnio koordinavimo tam tikrose srityse naudojantis ad hoc grupėmis ar platformomis naudą. Šis reglamentas tokioms priemonėms turėtų suteikti teisinį pagrindą ir jas sustiprinti sukuriant naują priemonę – koordinavimo grupes. Tokios koordinavimo grupės turėtų paskatinti kompetentingų institucijų taikomos priežiūros praktikos konvergenciją, visų pirma keisdamosi informacija ir dalydamosi patirtimi. Visų kompetentingų institucijų dalyvavimas šiose koordinavimo grupėse turėtų būti privalomas ir kompetentingos institucijos koordinavimo grupėms turėtų suteikti būtiną informaciją. Galimybė sukurti koordinavimo grupes turėtų būti svarstoma visais atvejais, kai tik kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į konkrečius rinkos pokyčius, nustato koordinavimo poreikį. Tokios koordinavimo grupės gali būti sukurtos dėl visų sričių, kurioms taikomi šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti teisės aktai;

(19)  siekiant tvarkingo ir gero tarptautinių finansų rinkų veikimo reikia vykdyti Komisijos priimtų sprendimų dėl trečiųjų valstybių lygiavertiškumo stebėseną. Kiekviena EPI turėtų stebėti tų trečiųjų valstybių pokyčius reguliavimo ir priežiūros srityje ir vykdymo užtikrinimo praktiką. Tai ji turėtų atlikti siekdama patikrinti, ar vis dar tenkinami kriterijai, pagal kuriuos priimti tie sprendimai, ir juose nustatytos sąlygos. Institucija kasmet turėtų pateikti Komisijai konfidencialią savo stebėsenos veiklos ataskaitą. Šiuo atžvilgiu kiekviena EPI, kai tai įmanoma, taip pat turėtų sudaryti administracinius susitarimus su trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis, kad gautų stebėsenai atlikti ir priežiūros veiklai koordinuoti reikalingą informaciją. Nustačius griežtesnį priežiūros režimą bus užtikrintas didesnis trečiųjų valstybių lygiavertiškumo sistemos skaidrumas, atitinkamoms trečiosioms valstybėms šis režimas bus labiau nuspėjamas ir nuosekliau taikomas visuose sektoriuose;

(21 a) ESRV atstovas Priežiūros taryboje turėtų pateikti bendrą ESRV bendrosios tarybos nuomonę, daugiausia dėmesio skirdamas finansiniam stabilumui;

(24 a) siekiant užtikrinti, kad sprendimai, susiję su kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priemonėmis, būtų pagrįsti tinkamo lygio ekspertinėmis žiniomis, būtina įsteigti nuolatinį vidaus komitetą, sudarytą iš institucijų ir įstaigų, atsakingų už tai, kad būtų laikomasi kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu teisės aktų, aukšto lygio atstovų, turinčių ekspertinių žinių ir sprendimų priėmimo įgaliojimus finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos srityje. Šiame vidaus komitete taip pat turėtų dalyvauti EBI, EIOPA ir ESMA aukšto lygio atstovai, turintys ekspertinių žinių apie skirtingus verslo modelius ir sektorių ypatumus. Šis komitetas nagrinės bei rengs sprendimus, kuriuos turės priimti EBI. Siekiant išvengti dubliavimosi, šis naujas komitetas pakeis dabartinį Kovos su pinigų plovimu pakomitetį, kuris yra įsteigtas Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete. EBI, EIOPA ir ESMA turėtų turėti galimybę bet kuriuo metu raštu pateikti pastabas dėl komiteto bet kurio sprendimo projekto, į kurias EBI priežiūros taryba turėtų tinkamai atsižvelgti prieš priimdama savo galutinį sprendimą;

(24ac)   siekiant Sąjungoje sukurti darnesnę ir perspektyvesnę priežiūros sistemą, kurią taikant būtų užkirstas kelias pinigų plovimui bei teroristų finansavimui ir su jais kovojama, Komisija, pasikonsultavusi su visomis atitinkamomis institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, turėtų atlikti išsamų pagal šį reglamentą EBI pavestų konkrečių užduočių, susijusių su pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencija ir kova su jais, įgyvendinimo, veikimo ir veiksmingumo vertinimą. Visų pirma tokiame vertinime, kiek įmanoma, turėtų būti atspindėta patirtis, kai Institucija prašo kompetentingos institucijos ištirti galimus finansų sektoriaus subjektų padarytus nacionalinės teisės aktų tiek, kiek jais į nacionalinę teisę perkeliamos direktyvos arba naudojamasi Sąjungos teise valstybėms narėms suteiktomis pasirinkimo galimybėmis, pažeidimus arba apsvarstyti galimybę skirti sankcijas tam subjektui už tokius pažeidimus, arba apsvarstyti galimybę priimti tam finansų sektoriaus subjektui skirtą atskirą sprendimą, kuriuo jis įpareigojamas imtis visų veiksmų, būtinų, kad jis įvykdytų savo pareigas pagal nacionalinės teisės aktus tiek, kiek jais į nacionalinę teisę perkeliamos direktyvos arba naudojamasi Sąjungos teise valstybėms narėms suteiktomis pasirinkimo galimybėmis, arba kai Institucija taiko nacionalinės teisės aktus tiek, kiek jais į nacionalinę teisę perkeliamos direktyvos arba naudojamasi Sąjungos teise valstybėms narėms suteiktomis pasirinkimo galimybėmis. Komisija turėtų šį vertinimą įtraukti į savo ataskaitą pagal Direktyvos (ES) 2015/849 65 straipsnį ir, jei tikslinga, kartu su pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip 2022 m. sausio 11 d. Kol bus pateiktas šis vertinimas, Institucijai suteikti įgaliojimai, susiję su finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui arba teroristų finansavimui prevencija pagal 9b straipsnį, 17 straipsnio 6 dalį ir 19 straipsnio 4 dalį, turėtų būti laikomi laikinu sprendimu tiek, kiek jais suteikiama galimybė Institucijai grįsti prašymus kompetentingoms institucijoms dėl galimų nacionalinės teisės aktų pažeidimų arba suteikiama galimybė Institucijai taikyti nacionalinės teisės aktus;

(28)  siekiant išsaugoti EPI darbo konfidencialumą, profesinės paslapties reikalavimus taip pat reikėtų taikyti visiems asmenims, kurie tiesiogiai, netiesiogiai, nuolat arba kartais teikia kokias nors su atitinkamos EPI užduotimis susijusias paslaugas;

(29)  reglamentuose (ES) Nr. 1093/2010, 1094/2010 ir 1095/2010, taip pat sektoriniuose finansinių paslaugų teisės aktuose reikalaujama, kad EPI siektų sudaryti veiksmingus administracinius susitarimus dėl keitimosi informacija su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis. Poreikis užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija turėtų tapti dar svarbesnis, kai pagal šį dalinio keitimo reglamentą kai kurios EPI perims papildomas, platesnes su ne ES subjektų ir veiklos priežiūra susijusios atsakomybės sritis. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad, tvarkydamos asmens duomenis ir, be kita ko, juos perduodamos už Sąjungos ribų, EPI privalo laikytis Reglamento (ES) 2018/1725 (ES institucijoms ir įstaigoms skirto duomenų apsaugos reglamento) reikalavimų. Jeigu sprendimas dėl lygiavertiškumo nepriimtas arba nėra tinkamų apsaugos priemonių, pavyzdžiui, numatytų ES institucijoms ir įstaigoms skirto duomenų apsaugos reglamento 49 straipsnio 3 dalyje nurodytuose administraciniuose susitarimuose, EPI gali keistis asmens duomenimis su trečiųjų valstybių institucijomis pagal to reglamento 51 straipsnio 1 dalies d punktą ir laikydamosi jo sąlygų dėl nukrypti leidžiančios nuostatos viešojo intereso tikslais, kuri pirmiausia taikoma tarptautiniam keitimuisi duomenimis tarp finansų priežiūros institucijų;

(31)  EPI steigimo reglamentuose numatyta, kad, bendradarbiaudamos su ESRV, EPI turėtų inicijuoti ir koordinuoti Sąjungos masto testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kad būtų galima įvertinti finansų rinkų arba finansų rinkų dalyvių atsparumą nepalankiems pokyčiams rinkoje. Tai taip pat turėtų padėti užtikrinti, kad atliekant šį testavimą nacionaliniu lygmeniu būtų laikomasi kuo nuoseklesnės metodikos. ▌Kalbant apie visas EPI, taip pat reikėtų patikslinti, kad kompetentingų institucijų pareiga saugoti profesines paslaptis neturėtų joms trukdyti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus perduoti EPI, kad šios juos paskelbtų;

(32)  siekiant užtikrinti aukštą priežiūros ir vidaus modelių tvirtinimo konvergencijos lygį pagal Direktyvą 2009/138/EB, jeigu būtų paprašyta, EIOPA turėtų galėti padėti kompetentingoms institucijoms priimant sprendimą, susijusį su vidaus modelių tvirtinimu;

(33 a) atsižvelgiant į tiesioginės priežiūros taikymo srities pokyčius, institucijų tiesiogiai prižiūrimoms finansų įstaigoms ir finansų rinkų dalyviams gali reikėti įnešti papildomus įnašus, grindžiamus apskaičiuotomis atitinkamos institucijos išlaidomis;

(40)  prekybos duomenų kokybės, formato, patikimumo ir kainos nenuoseklumai daro neigiamą poveikį skaidrumui, investuotojų apsaugai ir rinkos efektyvumui. Siekiant pagerinti prekybos duomenų stebėseną ir galimybes juos atkurti, padidinti tų duomenų nuoseklumą ir kokybę bei galimybes atitinkamoms prekybos vietoms juos gauti ir su jais susipažinti visoje Sąjungoje už pagrįstą kainą, Direktyvoje 2014/65/ES nustatyta nauja teisinė duomenų teikimo paslaugų teisinė tvarka, įskaitant veiklos leidimų išdavimo duomenų teikimo paslaugų teikėjams tvarką ir jų priežiūrą;

(41)  prekybos duomenų ir jų tvarkymo ir teikimo, įskaitant tarpvalstybinį duomenų tvarkymą ir teikimą, kokybė yra itin svarbi norint pasiekti pagrindinį Reglamento (ES) Nr. 600/2014 tikslą padidinti finansų rinkų skaidrumą. Todėl pagrindinių duomenų teikimo paslaugos yra labai svarbios tam, kad naudotojai galėtų gauti norimą prekybos veiklos visose Sąjungos finansų rinkose apžvalgą, o kompetentingos institucijos gautų tikslią ir išsamią informaciją apie atitinkamus sandorius;

(42)  be to, prekybos duomenys tampa vis svarbesni siekiant veiksmingai užtikrinti Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytų reikalavimų vykdymą. Atsižvelgiant į tai, kad duomenys tvarkomi tarpvalstybiniu lygmeniu, taip pat į duomenų kokybės aspektus, būtinybę siekti masto ekonomijos ir išvengti neigiamo poveikio, kurį ir duomenų kokybei, ir duomenų teikimo paslaugų teikėjų darbui gali turėti galimi nukrypimai, įgaliojimus išduoti veiklos leidimus duomenų teikimo paslaugų teikėjams ir juos prižiūrėti, išskyrus subjektus, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata, tikslinga ir pagrįsta iš kompetentingų institucijų perduoti ESMA ir šiuos įgaliojimus nustatyti Reglamente (ES) Nr. 600/2014, kartu padidinant naudą, kurią teikia su duomenimis susijusių įgaliojimų sutelkimas ESMA;

(43)  neprofesionaliuosius investuotojus, nusprendusius investuoti į finansinę priemonę, reikėtų tinkamai informuoti apie galimą riziką. Sąjungos teisine sistema siekiama sumažinti netinkamo pardavimo riziką, kai neprofesionaliems investuotojams parduodami jų poreikių arba lūkesčių neatitinkantys finansiniai produktai. Todėl, siekiant užtikrinti, kad investicinės įmonės vadovautųsi tuo, kas geriausia jų klientams, Direktyvoje 2014/65/ES ir Reglamente (ES) Nr. 600/2014 sugriežtinami organizaciniai ir veiklos vykdymo reikalavimai. Šie reikalavimai – tai griežtesni informacijos apie riziką atskleidimo klientams reikalavimai, reikalavimai tiksliau įvertinti rekomenduojamų produktų tinkamumą, taip pat įpareigojimas platinti finansines priemones nustatytoje tikslinėje rinkoje, atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip emitentų mokumas. ESMA turėtų visapusiškai pasinaudoti savo įgaliojimais siekdama užtikrinti priežiūros konvergenciją bei padėti nacionalinėms institucijoms užtikrinti aukšto lygio investuotojų apsaugą bei veiksmingą su finansiniais produktais susijusios rizikos priežiūrą;

(44)  svarbu užtikrinti, kad duomenys, pagal kuriuos atliekami skaičiavimai, kad būtų galima nustatyti skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo reikalavimus bei prekybos pareigų tvarką, taip pat baziniai duomenys pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014(7) būtų teikiami, kaupiami, analizuojami ir skelbiami veiksmingai ir efektyviai. Todėl ne tik į kompetentingų institucijų, bet ir į ESMA kompetencijos sritį reikėtų įtraukti galimybę tiesiogiai rinkti duomenis, susijusius su skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo reikalavimais, iš rinkos dalyvių, išduoti duomenų teikimo paslaugų teikėjų veiklos leidimus ir juos prižiūrėti;

(45)  suteikus ESMA tokią kompetenciją, ESMA galės vykdyti centralizuotą veiklos leidimų išdavimo ir priežiūros veiklą ir taip bus išvengta dabartinės situacijos, kai daugelio prekybos vietų, sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų, PSS ir KIJT reikalaujama duomenis pateikti kelioms kompetentingoms institucijoms ir tik po to duomenys perduodami ESMA. Centralizuotai valdoma sistema didesnio duomenų skaidrumo, investuotojų apsaugos ir rinkos efektyvumo atžvilgiais būtų labai naudinga rinkos dalyviams;

(46)  duomenų rinkimo, veiklos leidimų išdavimo ir priežiūros įgaliojimus iš kompetentingų institucijų perdavus ESMA, ESMA taip pat bus lengviau vykdyti kitas užduotis pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014, pavyzdžiui, vykdyti rinkos stebėseną, naudotis ESMA suteiktais įgaliojimais imtis laikinų intervencinių priemonių ▌;

(47)  kad duomenų tvarkymo ir teikimo srityje ESMA galėtų veiksmingai naudotis jai suteiktais priežiūros įgaliojimais, jai turėtų būti suteikta galimybė atlikti tyrimus ir patikrinimus vietoje. ESMA turėtų turėti galimybę skirti baudas ar periodiškai mokamas baudas, kad priverstų duomenų teikimo paslaugų teikėjus nutraukti pažeidimą, pateikti išsamią ir teisingą ESMA reikalingą informaciją, arba turėti galimybę atlikti jų tyrimą ar patikrinimą vietoje, taip pat galimybę skirti administracines sankcijas ar taikyti kitas administracines priemones, jei padaro išvadą, jog asmuo pažeidė Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 tyčia arba dėl aplaidumo;

(48)  finansiniai produktai, kuriems naudojami ypatingos svarbos lyginamieji indeksai, platinami visose valstybėse narėse. Todėl tie lyginamieji indeksai turi ypatingos svarbos Sąjungos finansų rinkų veikimui ir finansiniam stabilumui. Todėl prižiūrint ypatingos svarbos lyginamuosius indeksus, reikėtų laikytis holistinio požiūrio, jog jie gali daryti poveikį ne tik valstybėje narėje, kurioje yra administratorius, ir valstybėse narėse, kuriose yra jų duomenų teikėjai, bet ir visoje Sąjungoje. Todėl tam tikrų ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų priežiūrą Sąjungos lygmeniu tikslinga perduoti ESMA. Kad užduotys nesidubliuotų, ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų administratorius, įskaitant visus jų administruojamus ne ypatingos svarbos lyginamuosius indeksus, turėtų prižiūrėti tik ESMA;

(48a)   kad ESMA ir EBI galėtų atlikti užduotis, susijusias su vartotojų apsauga, joms turėtų būti suteikta teisė koordinuoti kompetentingų institucijų vykdomą kontrolinių pirkimų veiklą, jei vykdoma;

(50)  kadangi ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų administratoriams ir duomenų teikėjams taikomi griežtesni reikalavimai negu kitų lyginamųjų indeksų administratoriams ir duomenų teikėjams, sprendimus dėl lyginamųjų indeksų pripažinimo ypatingos svarbos lyginamaisiais indeksais turėtų priimti Komisija arba to paprašyti ESMA ir Komisija turėtų juos kodifikuoti. Kadangi nacionalinėms kompetentingoms institucijoms lengviausia gauti duomenis ir informaciją apie savo prižiūrimus lyginamuosius indeksus, jos turėtų informuoti Komisiją arba ESMA, kurie lyginamieji indeksai, jų nuomone, atitinka ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų nustatymo kriterijus;

(52)  lyginamųjų indeksų administratorių, kurie yra trečiosiose valstybėse ir prašo pripažinimo Sąjungoje, referencinės valstybės narės nustatymo procedūra yra sudėtinga ir trunka daug laiko ir pareiškėjams, ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms. Pareiškėjai gali bandyti daryti įtaką šiam procesui, tikėdamiesi pasirinkti palankesnę priežiūros tvarką▌. Tie lyginamųjų indeksų administratoriai gali bandyti rinktis teisinį atstovą vadovaudamiesi strateginiais motyvais toje valstybėje narėje, kurioje, jų nuomone, priežiūra ne tokia griežta. Darni tvarka, pagal kurią institucija, kompetentinga pripažinti trečiųjų valstybių lyginamųjų indeksų ▌administratorius, yra ESMA, padeda išvengti tokios rizikos ir referencinės valstybės narės nustatymo ir paskesnės priežiūros išlaidų. Be to, ESMA perdavus pripažintų trečiųjų valstybių lyginamųjų indeksų administratorių kompetentingos institucijos funkcijas, ESMA tampa trečiųjų valstybių priežiūros institucijų kontaktine institucija Sąjungoje, tad tarpvalstybinis bendradarbiavimas tampa veiksmingesnis ir efektyvesnis;

(53)  daugelis arba net dauguma lyginamųjų indeksų administratorių yra klientų lėšas tvarkantys bankai arba finansinių paslaugų įmonės. Kad Sąjungai nebūtų trukdoma kovoti su pinigų plovimu arba teroristų finansavimu, reikėtų nustatyti, kad išankstinė bendradarbiavimo susitarimo su kompetentinga institucija sudarymo pagal lygiavertiškumo tvarką sąlyga yra tai, kad kompetentingos institucijos šalis negali būti įtraukta į jurisdikcijų, kurių nacionaliniai kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, dėl kurių Sąjungos finansų sistemai kyla didelių grėsmių, sąrašą;

(54)  beveik visi lyginamieji indeksai yra susieti su keliose valstybėse narėse arba net visoje Sąjungoje platinamais finansiniais produktais. Kad galėtų nustatyti su lyginamųjų indeksų, kurie galbūt yra nebepatikimi arba neatspindi rinkos ar ekonomikos realijos, kurioms vertinti yra skirti, teikimu susijusią riziką, kompetentingos institucijos, įskaitant ESMA, turėtų prireikus bendradarbiauti viena su kita ir viena kitai padėti;

(64a)   institucijos turėtų būti tinkamai aprūpintos pakankamais ištekliais ir darbuotojais, kad galėtų veiksmingai prisidėti prie nuoseklios, veiksmingos ir efektyvios finansų priežiūros pagal atitinkamas savo kompetencijos sritis, numatytas pagal šį reglamentą. Institucijoms turėtų būti skiriama pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių, atsižvelgiant į joms suteiktus papildomus įgaliojimus ir darbo krūvį;

(65)  tam, kad būtų galima atlikti reikiamas procedūras ▌dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, reikėtų skirti pakankamai laiko, kad EPI bei kitos atitinkamos šalys galėtų taikyti šiame reglamente nustatytas taisykles;

(66)  todėl Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010; Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010; Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010; ▌Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 ▌Reglamentas (ES) 2016/1011 ir Reglamentas (ES) 2015/847 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 iš dalies keičiamas taip:

(1)  1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:"

„2. Institucija veikia šiuo reglamentu suteiktų įgaliojimų srityje ir Direktyvos 2002/87/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB(8), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB(9), Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/49/ES(10), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/92/ES(11), ▌Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366(12) taikymo srityje ir, kai tie teisės aktai taikomi kredito ir finansų įstaigoms bei jas prižiūrinčioms kompetentingoms institucijoms, Direktyvos 2002/65/EB atitinkamų dalių, įskaitant visas tais aktais grindžiamas direktyvas, reglamentus ir sprendimus, taip pat bet kurio vėlesnio teisiškai privalomo Sąjungos akto, kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, taikymo srityje. Institucija taip pat veikia vadovaudamasi Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2013(13).

Institucija taip pat veikia šiuo reglamentu suteiktų įgaliojimų srityje ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849(14) ir Reglamento (ES) 2015/847(15) taikymo srityje tiek, kiek ta direktyva taikoma finansų sektoriaus subjektams ir juos prižiūrinčioms kompetentingoms institucijoms. Išimtinai šiuo tikslu EBI vykdo užduotis, bet kuriuo teisiškai privalomu Sąjungos aktu pavestas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai, įsteigtai Reglamentu (ES) Nr. 1094/2010, arba Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, įsteigtai Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010. Vykdydama tokias užduotis Institucija konsultuojasi su tomis institucijomis ir jas informuoja apie savo veiklą, susijusią su bet kuriuo subjektu, kuris yra finansų įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 4 straipsnio 1 dalyje, arba finansų rinkų dalyvis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 4 straipsnio 1 dalyje.“

3.   Institucija taip pat veikia kredito įstaigų, finansinių konglomeratų, investicinių įmonių, mokėjimo įstaigų ir elektroninių pinigų įstaigų veiklos srityje, susijusioje su klausimais, kuriems nėra tiesiogiai taikomi 2 dalyje nurodyti aktai, įskaitant įmonių valdymo, audito ir finansinės atskaitomybės klausimus, atsižvelgiant į tvarius verslo modelius ir į aplinkos apsaugos, socialinių bei su valdymu susijusių veiksnių integravimą, jei tokie Institucijos veiksmai yra būtini tų aktų veiksmingam ir nuosekliam taikymui užtikrinti.

"

b)   5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„5. Institucijos tikslas – apsaugoti viešąjį interesą prisidedant prie trumpalaikio, vidutinio laikotarpio ir ilgalaikio finansų sistemos stabilumo ir veiksmingumo Sąjungos ekonomikos, jos piliečių ir verslo labui. Neperžengdama savo atitinkamos kompetencijos ribų Institucija padeda:“;

"

c)   5 dalies pirmos pastraipos e ir f punktai pakeičiami taip: "

„e) užtikrinti, kad kredito ir kitos rizikos prisiėmimas būtų tinkamai reguliuojamas ir prižiūrimas;“;

   f) sustiprinti klientų ir vartotojų apsaugą;“;

"

d)   5 dalies pirma pastraipa papildoma šiais punktais:_"

fa) didinti priežiūros konvergenciją visoje vidaus rinkoje;

   fb) užkirsti kelią finansų sistemos naudojimui pinigų plovimui ir teroristų finansavimui .“;

"

e)   5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Tokiems tikslams pasiekti Institucija padeda užtikrinti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 2 dalyje nurodytų aktų taikymą, skatina priežiūros konvergenciją ir teikia nuomones pagal 16a straipsnį Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.“;

"

f)   5 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:"

„Institucija, vykdydama savo užduotis, veikia nepriklausomai, objektyviai, nediskriminuodama ir skaidriai, vadovaudamasi visos Sąjungos interesais ir atitinkamais atvejais laikydamasi proporcingumo principo. Institucija yra atskaitinga, veikia pagal profesinio sąžiningumo principus ir užtikrina, kad su visais suinteresuotaisiais subjektais būtų elgiamasi sąžiningai.“;

"

g)   5 dalis papildoma šiomis pastraipomis:"

„Institucijos veiksmų ir priemonių, visų pirma gairių, rekomendacijų, nuomonių, klausimų ir atsakymų, reguliavimo standartų projektų ir įgyvendinimo standartų projektų, turinys ir forma visiškai atitinka taikytinas šio reglamento ir 2 dalyje nurodytų aktų teisines nuostatas. Tiek, kiek pagal šias nuostatas leidžiama ir reikia, laikantis proporcingumo principo tokiais veiksmais deramai atsižvelgiama į Institucijos veiksmų poveikį patiriančios įstaigos, įmonės ar kito subjekto verslui ar finansinei veiklai būdingos rizikos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

"

h)   pridedama 6 dalis:"

6. Institucija įsteigia komitetą, kuris yra neatskiriama Institucijos dalis ir jai pataria, kaip, visiškai laikantis taikytinų taisyklių, priemonėmis turėtų būti atsižvelgiama į ypatingus sektoriuje vyraujančius skirtumus, susijusius su finansų įstaigų ir rinkų rizikos pobūdžiu, mastu ir sudėtingumu, verslo modeliais ir praktika, taip pat su jų dydžiu, tiek, kiek tokie veiksniai yra aktualūs pagal atitinkamas taisykles.

__________________

“;

"

(2)  2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis pakeičiama taip:"

1. Institucija yra Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (toliau – EFPIS) dalis. Pagrindinis EFPIS tikslas – užtikrinti, kad finansų sektoriui taikomos taisyklės būtų tinkamai įgyvendinamos siekiant išsaugoti finansinį stabilumą, užtikrinti pasitikėjimą visa finansų sistema ir veiksmingą bei pakankamą finansinių paslaugų vartotojų apsaugą.“

"

b)   4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Vadovaudamosi lojalaus bendradarbiavimo principu, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje, EFPIS šalys bendradarbiauja pasitikėdamos ir visapusiškai gerbdamos vienos kitas, visų pirma, užtikrindamos, kad būtų keičiamasi tinkama ir patikima informacija tarpusavyje ir tarp konkrečios institucijos bei Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos.“

"

c)   5 dalis papildoma šia pastraipa:"

„Nuorodos į priežiūrą šiame reglamente apima visą atitinkamą visų kompetentingų institucijų veiklą, nedarant poveikio nacionalinės kompetencijos sritims, vykdytiną pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisėkūros procedūra priimtus aktus.“

"

(3)   3 straipsnis pakeičiamas taip:"

„3 straipsnis

Institucijų atskaitomybė

1.   2 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytos institucijos yra atskaitingos Europos Parlamentui ir Tarybai. Europos Centrinis Bankas dėl priežiūros uždavinių, kurie jam pavesti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, yra atskaitingas Europos Parlamentui ir Tarybai pagal tą reglamentą.

2.   Pagal SESV 226 straipsnį Institucija visapusiškai bendradarbiauja su Europos Parlamentu, kai vykdomi tyrimai pagal tą straipsnį.

3.   Priežiūros taryba tvirtina metinę Institucijos veiklos, taip pat pirmininko pareigų atlikimo, ataskaitą ir kasmet iki birželio 15 d. perduoda tą ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ataskaita skelbiama viešai.

4.   Europos Parlamentui paprašius, pirmininkas dalyvauja Europos Parlamento klausyme dėl Institucijos veiklos rezultatų. Klausymas vyksta ne rečiau kaip kartą per metus. Pirmininkas daro pareiškimą Europos Parlamente ir atsako į visus jo narių pateiktus klausimus, jei to yra prašoma.

5.   Gavęs prašymą ir bent 15 dienų prieš darydamas 4 dalyje nurodytą pareiškimą, pirmininkas Europos Parlamentui raštu pateikia Institucijos veiklos ataskaitą.

6.   Kartu su 11–18, 20 ir 33 straipsniuose nurodyta informacija ataskaitoje taip pat pateikiama bet kokia atitinkama informacija, kurios ad hoc tvarka paprašo Europos Parlamentas.

7.   Institucija žodžiu arba raštu atsako į Europos Parlamento arba Tarybos jai pateiktus klausimus per penkias savaites nuo klausimo gavimo.

8.   Gavęs prašymą pirmininkas surengia konfidencialias diskusijas žodžiu už uždarų durų su kompetentingo Europos Parlamento komiteto pirmininku, pirmininko pavaduotojais ir koordinatoriais. Visi dalyviai laikosi profesinės paslapties reikalavimų.

10.   Nedarant poveikio konfidencialumo pareigoms, atsirandančioms dėl dalyvavimo tarptautiniuose forumuose, gavusi prašymą Institucija praneša Europos Parlamentui apie savo indėlį vieningai, nuosekliai ir veiksmingai atstovaujant Sąjungos interesams tokiuose tarptautiniuose forumuose.“

"

(4)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 punktas pakeičiamas taip:"

„1. finansų įstaigos – visos įmonės, kurioms taikomas reguliavimas ir priežiūra pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus Sąjungos aktus;“;

"

b)  įterpiamas 1a punktas:"

„1a. finansų sektoriaus subjektas – subjektas, nurodytas Direktyvos (ES) 2015/849 2 straipsnyje, ▌kuris yra arba finansų įstaiga, kaip apibrėžta šio reglamento 4 straipsnio 1 punkte arba Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 4 straipsnio 1 punkte, arba finansų rinkų dalyvis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 4 straipsnio 1 punkte;“;

"

c)  2 punktas pakeičiamas taip:"

2. kompetentingos institucijos yra:

   i) kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 40 punkte, įskaitant Europos Centrinį Banką, kai sprendžiami klausimai, susiję su Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 jam pavestais uždaviniais;
   ii) taikant Direktyvą 2002/65/EB – institucijos ir įstaigos, kompetentingos užtikrinti, kad finansų įstaigos laikytųsi tos direktyvos reikalavimų;
   iia) taikant Direktyvą (ES) 2015/849 – institucijos ir įstaigos, kurios prižiūri finansų sektoriaus subjektus, kaip apibrėžta šios dalies 1a punkte, ir yra kompetentingos užtikrinti, kad jie laikytųsi tos direktyvos reikalavimų;
   iii) indėlių garantijų sistemų atveju – įstaigos, administruojančios indėlių garantijų sistemas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/49/ES, arba, kai indėlių garantijų sistemą administruoja privati bendrovė – tas sistemas pagal tą direktyvą prižiūrinti valdžios institucija ir atitinkamos toje direktyvoje nurodytos administracinės valdžios institucijos, ir
   iv) taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES(11) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 806/2014(12) – pertvarkymo institucijos, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/59/ES 3 straipsnyje, ir Bendra pertvarkymo valdyba, įsteigta Reglamentu (ES) Nr. 806/2014, bei Taryba ir Komisija, kai jos vykdo veiksmus pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 18 straipsnį, išskyrus atvejus, kai jos naudojasi veiksmų laisve ar priima sprendimus dėl politikos.
   v) kompetentingos institucijos, nurodytos Direktyvoje 2014/17/ES, Reglamente 2015/751, Direktyvoje (ES) 2015/2366, Direktyvoje 2009/110/EB, Reglamente (EB) Nr. 924/2009 ir Reglamente (ES) Nr. 260/2012;
   vi) įstaigos ir institucijos, nurodytos Direktyvos 2008/48/EB 20 straipsnyje.“;

"

(5)   8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)   a punktas pakeičiamas taip:"

„a) remiantis 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisėkūros procedūra priimtais aktais, prisidėti rengiant aukštos kokybės bendrus reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką, visų pirma rengiant techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų projektus, gaires, rekomendacijas ir kitas priemones, taip pat nuomones;“;

"

ii)   aa punktas pakeičiamas taip: "

„aa) parengti ir nuolat atnaujinti Sąjungai taikomą Sąjungos finansų įstaigų priežiūros vadovą, kuriame pateikiama geriausia priežiūros praktika ir labai kokybiška metodika bei procesai ir, be kita ko, atsižvelgiama į besikeičiančią finansų įstaigų ir rinkų verslo praktiką ir verslo modelius bei dydį;“;

"

iii)  įterpiamas šis punktas:"

„ab) parengti ir nuolat atnaujinti Sąjungai taikomą Sąjungos finansų įstaigų pertvarkymo vadovą, kuriame pateikiama geriausia priežiūros praktika ir labai kokybiška pertvarkymo metodika bei procesai, atsižvelgiant į Bendros pertvarkymo valdybos darbą, besikeičiančią finansų įstaigų ir rinkų verslo praktiką ir verslo modelius bei dydį;“;

"

iv)   b punktas pakeičiamas taip:"

„b) padėti nuosekliai taikyti teisiškai privalomus Sąjungos aktus, visų pirma padedant formuoti bendrą priežiūros kultūrą, užtikrinant nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų aktų taikymą, užkertant kelią reguliaciniam arbitražui, puoselėjant ir stebint priežiūros nepriklausomumą, tarpininkaujant ir sprendžiant kompetentingų institucijų nesutarimus, užtikrinant veiksmingą ir nuoseklią finansų įstaigų priežiūrą ir darnų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir, be kita ko, imantis priemonių kritiniais atvejais;“;

"

v)   e–h punktai pakeičiami taip:"

„e) organizuoti ir atlikti kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimus ir, atsižvelgiant į tai, teikti gaires, rekomendacijas ir nustatyti geriausią praktiką, siekiant, kad būtų užtikrinti nuoseklesni priežiūros rezultatai;

   f) pagal savo kompetenciją stebėti ir vertinti rinkos pokyčius, įskaitant, kai tinkama, su kreditų, ypač suteikiamų namų ūkiams ir MVĮ, bei novatoriškų finansinių paslaugų tendencijomis susijusius pokyčius, deramai atsižvelgiant į pokyčius, susijusius su aplinkos apsaugos, socialiniais ir su valdymu susijusiais veiksniais;
   g) atlikti rinkos analizes▐ siekiant pateikti informaciją apie Institucijos pareigų vykdymą;
   h) stiprinti, kai tinkama, indėlininkų, vartotojų ir investuotojų apsaugą, visų pirma atsižvelgiant į tarpvalstybiniame kontekste kylančius sunkumus ir į su tuo susijusią riziką;“;

"

vi)   po i punkto įterpiamas šis punktas:"

ia) padėti rengti bendrą Sąjungos finansinių duomenų strategiją;

"

vii)   po k punkto įterpiamas šis punktas:"

ka) savo interneto svetainėje skelbti ir reguliariai atnaujinti visus kiekvieno 1 straipsnio 2 dalyje nurodyto teisėkūros procedūra priimto akto techninius reguliavimo standartus, techninius įgyvendinimo standartus, gaires, rekomendacijas ir klausimus bei atsakymus, įskaitant esamos vykdomų darbų padėties apžvalgas ir planuojamą techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų projektų priėmimo laiką.

"

viii)   pridedamas šis punktas:"

l) prisidėti prie finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos, be kita ko, skatinant nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų atitinkamai šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 1 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos aktų, susijusių su finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija, taikymą;“;

"

b)   1a dalies b punktas pakeičiamas taip:"

b) skirdama deramą dėmesį tikslui užtikrinti finansų įstaigų saugumą ir patikimumą, visapusiškai atsižvelgia į skirtingas finansų įstaigų rūšis, verslo modelius ir dydį.“;

"

c)   1a dalyje įterpiamas c punktas:"

c) atsižvelgia į technologines inovacijas, novatoriškus ir tvarius verslo modelius ir į aplinkos apsaugos, socialinių ir su valdymu susijusių veiksnių integravimą.

"

d)  2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įterpiamas šis punktas:"

„ca) skelbti rekomendacijas, kaip nustatyta 29a ▌straipsnyje;“;

"

ii)  įterpiamas šis punktas:"

da) teikti įspėjimus pagal 9 straipsnio 3 dalį;“;

"

iii)  g punktas pakeičiamas taip:"

„g) teikti nuomones Europos Parlamentui, Tarybai arba Komisijai, kaip numatyta 16a straipsnyje;“;

"

iv)  įterpiami šie punktai:"

„ga) skelbti atsakymus į klausimus, kaip nustatyta 16b straipsnyje;

   gb) imtis veiksmų pagal 9c straipsnį;“

"

e)  2a dalis pakeičiama taip:"

„2. Vykdydama 1 dalyje nurodytas užduotis ir naudodamasi 2 dalyje nurodytais įgaliojimais, Institucija veikia remdamasi teisės aktų sistema ir jos ribose ir deramai atsižvelgia į proporcingumo, kai tinka, ir geresnio reglamentavimo principus, įskaitant sąnaudų ir naudos analizės, atliktos laikantis šio reglamento, rezultatus.

10, 15, 16 ir 16a straipsniuose nurodytos atviros viešosios konsultacijos rengiamos kuo plačiau, siekiant užtikrinti, kad integracinis principas būtų taikomas visų suinteresuotųjų subjektų atžvilgiu ir jiems būtų suteikta pakankamai laiko pateikti atsiliepimus. Institucija paskelbia suinteresuotųjų subjektų pateiktos informacijos santrauką ir apžvalgą, kaip per konsultacijas gauta informacija ir nuomonės buvo panaudotos techninių reguliavimo standartų projekte ir techninių įgyvendinimo standartų projekte.“

"

(6)  9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)   a punktas pakeičiamas taip:"

a) rinkdama informaciją apie vartojimo tendencijas, pvz., apie mažmeninių finansinių paslaugų ir produktų kainų ir mokesčių pokyčius valstybėse narėse, ją analizuodama ir apie ją pranešdama;

"

ii)   įterpiami šie punktai:"

aa) atlikdama nuodugnų teminį elgesio rinkoje vertinimą ir formuodama bendrą supratimą apie rinkų praktiką, kad galėtų nustatyti galimas problemas ir išanalizuoti jų poveikį;

   ab) rengdama mažmeninės rizikos rodiklius, kurie padėtų laiku nustatyti galimas žalos vartotojams priežastis;

"

iii)   pridedami šie punktai:"

da) padėdama užtikrinti vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje, kuriomis vartotojai ir kiti finansinių paslaugų naudotojai turėtų sąžiningą prieigą prie finansinių paslaugų ir produktų;

   db) skatindama tolesnius pokyčius reguliavimo ir priežiūros srityse, kurie galėtų palengvinti nuodugnesnį derinimą ir integraciją ES lygmeniu;
   dc) koordinuodama kompetentingų institucijų kontrolinių pirkimų veiklą, jei vykdoma.

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

2. Institucija stebi naują ir jau vykdomą finansinę veiklą ir gali priimti gaires ir rekomendacijas, siekdama skatinti rinkų saugumą ir patikimumą bei reguliavimo ir priežiūros praktikos konvergenciją ir veiksmingumą.

"

c)  4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:"

4. Institucija įsteigia Vartotojų apsaugos ir finansinių inovacijų komitetą, kuris yra neatskiriama Institucijos dalis ir vienija visas atitinkamas kompetentingas institucijas ir už vartotojų apsaugą atsakingas institucijas, kad būtų padidinta vartotojų apsauga ir nustatytas suderintas požiūris į naujos ar novatoriškos finansinės veiklos reguliavimą bei priežiūrą ir teikiamos konsultacijos Institucijai, kad ji jas pateiktų Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Institucija glaudžiai bendradarbiauja su Europos duomenų apsaugos valdyba, kad būtų išvengta dubliavimosi, nenuoseklumo ir teisinio netikrumo duomenų apsaugos srityje. Be to, Institucija gali pakviesti nacionalines duomenų apsaugos institucijas dalyvauti Komitete stebėtojų teisėmis.

5.  Institucija gali laikinai uždrausti arba apriboti tam tikrų finansinių produktų, priemonių arba veiklos, kurie galėtų daryti didelę finansinę žalą klientams arba vartotojams arba kelti grėsmę sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui Sąjungoje, reklamą, platinimą ar pardavimą 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytais atvejais ir sąlygomis arba, jei būtina, susidarius kritinei padėčiai, kaip numatyta 18 straipsnyje ir jame nustatytomis sąlygomis.

Institucija peržiūri pirmoje pastraipoje minimą sprendimą atitinkamu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius. Po bent dviejų atnaujinimų iš eilės, remdamasi derama poveikio vartotojams įvertinimo analize, Institucija gali priimti sprendimą draudimą atnaujinti kas metus.

Valstybė narė gali paprašyti Institucijos savo sprendimą persvarstyti. Tokiu atveju 44 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatyta tvarka Institucija sprendžia, ar palikti galioti savo sprendimą.

Institucija taip pat gali įvertinti poreikį uždrausti arba apriboti tam tikros rūšies finansinę veiklą arba praktiką ir esant poreikiui informuoti apie tai Komisiją ir kompetentingas institucijas, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos tokiam draudimui arba apribojimui priimti.“

"

(7)  įterpiami šie straipsniai:"

„9a straipsnis

Specialios užduotys, susijusios su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija ir kova su jais

1.  Neperžengdama savo atitinkamos kompetencijos ribų Institucija imasi vadovaujamojo, koordinuojamojo ir stebėsenos vaidmens skatindama sąžiningumą, skaidrumą ir saugumą finansų sistemoje, priimdama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo šioje sistemoje prevencijos ir kovos su jais priemones. Atsižvelgiant į proporcingumo principą šios priemonės neviršija to, kas būtina šio reglamento arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų aktų tikslams pasiekti, ir jomis tinkamai atsižvelgiama į finansų sektoriaus subjektų bei rinkų rizikos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, verslo praktiką, verslo modelius ir dydį. Šios priemonės apima:

   a) informacijos, susijusios su finansų sektoriaus subjektų procesų ir procedūrų, valdymo tvarkos, kompetencijos ir tinkamumo, kvalifikuotųjų akcijų paketų įsigijimo, verslo modelių ir veiklos, vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir su jais kovojant, trūkumais, kurie buvo nustatyti per vykdomas priežiūros ir veiklos leidimų išdavimo procedūras, taip pat priemonėmis, kurių kompetentingos institucijos ėmėsi reaguodamos į toliau nurodytus esminius trūkumus, rinkimą iš kompetentingų institucijų:
   i) finansų sektoriaus subjekto padarytą pažeidimą arba galimą pažeidimą arba
   ii) finansų sektoriaus subjekto netinkamą arba neveiksmingą Sąjungos aktų ir juos į nacionalinę teisę perkeliančių nacionalinės teisės aktų, atitinkamai nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 1 straipsnio 2 dalyje, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 1 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 1 straipsnio 2 dalyje, susijusių su finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija ir kova su juo, vieno ar kelių reikalavimų taikymą arba
   iii) netinkamą arba neveiksmingą finansų sektoriaus subjekto vidaus politikos ir procedūrų taikymą, siekiant laikytis

Sąjungos aktų ir juos į nacionalinę teisę perkeliančių nacionalinės teisės aktų, atitinkamai nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 1 straipsnio 2 dalyje, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 1 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 1 straipsnio 2 dalyje, susijusių su finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija ir kova su juo, vieno ar kelių reikalavimų.

Kompetentingos institucijos, be visų 35 straipsnyje nustatytų pareigų, teikia visą šią informaciją Institucijai ir nuolat laiku informuoja Instituciją apie visus vėlesnius pokyčius, susijusius su pateikta informacija. Institucija glaudžiai koordinuoja veiksmus su finansinės žvalgybos padaliniais, atsižvelgdama į jų statusą ir pareigas ir be reikalo jų nedubliuodama;

i.   Iki [12 mėnesių nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo datos] Institucija parengia techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinama trūkumų apibrėžtis, įskaitant atitinkamas situacijas, kai jų gali atsirasti, trūkumų reikšmingumas ir praktinis Institucijos vykdomo informacijos rinkimo įgyvendinimas, taip pat informacijos, kuri turėtų būti pateikta pagal 1 dalies a punktą, rūšis, projektus. Rengdama tuos techninius standartus Institucija atsižvelgia į informacijos, kuri turi būti pateikta, mastą ir poreikį vengti dubliavimo. Ji taip pat nustato priemones, skirtas veiksmingumui ir konfidencialumui užtikrinti.

ii.   Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą pagal 10–14 straipsnius priimant šio straipsnio 1a dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

iii.   Kompetentingos institucijos, laikydamosi nacionalinės teisės aktų, gali su 2 dalyje nurodyta centrine duomenų baze dalytis bet kokia papildoma informacija, kuri, jų nuomone, yra aktuali finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijai ir kovai su juo;

   aa) glaudų veiklos koordinavimą ir, kai tinkama, keitimąsi informacija su kompetentingomis institucijomis, įskaitant Europos Centrinį Banką, kai sprendžiami klausimai, susiję su Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 jam pavestais uždaviniais, ir institucijomis, kurioms pavesta viešoji pareiga prižiūrėti Direktyvos (ES) 2015/849 2 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose išvardytus įpareigotuosius subjektus, taip pat su finansinės žvalgybos padaliniais, atsižvelgiant į finansinės žvalgybos padalinių statusą ir pareigas pagal Direktyvą (ES) 2015/849;
   b) pinigų plovimo ir teroristų finansavimo finansų sektoriuje prevencijos ir kovos su jais bendrų gairių ir standartų rengimą ir nuoseklaus jų įgyvendinimo skatinimą, visų pirma rengiant techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų projektus pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytus įgaliojimus, gaires, rekomendacijas ir kitas priemones, įskaitant nuomones, kurios grindžiamos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisėkūros procedūra priimtais aktais;
   ba) pagalbos kompetentingoms institucijoms teikimą, atsižvelgiant į jų konkrečius prašymus;
   c) rinkos pokyčių stebėjimą ir pažeidžiamumo bei rizikos, susijusių su pinigų plovimu, teroristų finansavimu finansų sektoriuje, vertinimą.

2.  Laikydamasi duomenų apsaugos taisyklių Institucija sukuria ir nuolat atnaujina pagal 1 dalies a punktą surinktos informacijos centrinę duomenų bazę. Institucija užtikrina, kad informacija būtų išanalizuota ir pateikiama kompetentingoms institucijoms laikantis būtinybės žinoti principo ir konfidencialumo reikalavimų. Taip pat prireikus Institucija gali atitinkamos valstybės narės nacionalinėms teisminėms institucijoms ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms pagal nacionalines procedūrines taisykles perduoti savo turimus įrodymus, dėl kurių galėtų būti iškelta baudžiamoji byla. Institucija prireikus taip pat gali įrodymus perduoti Europos prokurorui, jeigu tokie įrodymai susiję su nusikalstamomis veikomis, dėl kurių pagal Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939(16) Europos prokuratūra naudojasi arba galėtų pasinaudoti kompetencija.

Kompetentingos institucijos gali teikti Institucijai pagrįstus prašymus suteikti informacijos apie finansų sektoriaus subjektus, kuri yra aktuali jų priežiūros veiklai, susijusiai su finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija. Institucija įvertina šiuos prašymus ir, laikydamasi būtinybės žinoti principo, laiku suteikia informaciją, kurios prašo kompetentingos institucijos. Kai Institucija nesuteikia prašomos informacijos, ji informuoja prašančiąją kompetentingą instituciją ir paaiškina, kodėl informacija nesuteikiama. Institucija kompetentingai institucijai arba bet kuriai kitai institucijai ar įstaigai, kuri iš pradžių pateikė prašomą informaciją, praneša prašančiosios kompetentingos institucijos pavadinimą, atitinkamo finansų sektoriaus subjekto tapatybę, informacijos prašymo priežastis, taip pat tai, ar ta informacija buvo pasidalyta, ar ne. Be to, Institucija išnagrinėja informaciją, kad savo iniciatyva pasidalytų informacija su kompetentingomis institucijomis, kuri yra aktuali jų priežiūros veiklai, susijusiai su finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija. Kai ji tai daro, ji praneša kompetentingai institucijai, kuri iš pradžių pateikė informaciją. Ji taip pat atlieka bendrą analizę, kad galėtų pateikti nuomonę, kurią jos prašoma pateikti pagal Direktyvos (ES) 2015/849 6 straipsnio 5 dalį.

   a) Iki [12 mėnesių nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo datos] Institucija parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais patikslinama, kaip informacija yra analizuojama ir pateikiama kompetentingoms institucijoms laikantis būtinybės žinoti principo ir konfidencialiai.
   b) Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą pagal 10–14 straipsnius priimant šio straipsnio 2a dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

3.  Institucija skatina Direktyvoje (ES) 2015/849 nurodytų priežiūros procesų konvergenciją, be kita ko, pagal 30 straipsnį vykdydama tarpusavio vertinimus ir teikdama su jais susijusias ataskaitas ir tolesnes priemones. Institucija, atlikdama tokius vertinimus pagal 30 straipsnį, atsižvelgia į tarptautinių organizacijų ir tarpvyriausybinių įstaigų, kompetentingų pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencijos srityje, parengtus atitinkamus vertinimus, įvertinimus ar ataskaitas, taip pat kas dvejus metus teikiamą Komisijos ataskaitą pagal Direktyvos (ES) 2015/849 6 straipsnį ir atitinkamos valstybės narės pagal Direktyvos (ES) 2015/849 7 straipsnį parengtą nacionalinį rizikos vertinimą.

4.  Institucija, dalyvaujant kompetentingoms institucijoms, atlieka kompetentingų institucijų rizikos vertinimus ▌, kad įvertintų jų strategijas, pajėgumus ir išteklius, skirtus ▌ kovai su svarbiausia kylančia rizika, susijusia su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, Sąjungos lygmeniu, kaip nustatyta viršnacionalinės rizikos vertinime.Šiuos rizikos vertinimus ji atlieka visų pirma siekdama parengti nuomonę, kurią jos prašoma pateikti pagal Direktyvos (ES) 2015/849 6 straipsnio 5 dalį. Institucija atlieka rizikos vertinimus remdamasi jos turima informacija, įskaitant tarpusavio vertinimus pagal 30 straipsnį, jos atliktą bendrą centrinės duomenų bazės pagal 2 dalį surinktos informacijos analizę, taip pat tarptautinių organizacijų ir tarpvyriausybinių įstaigų, kompetentingų pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencijos srityje, parengtus atitinkamus vertinimus, įvertinimus ar ataskaitas, ir atitinkamos valstybės narės pagal Direktyvos (ES) 2015/849 7 straipsnį parengtą nacionalinį rizikos vertinimą. Institucija rizikos vertinimus pateikia visoms kompetentingoms institucijoms.

1 dalies tikslais Institucija, pasitelkdama pagal 6 straipsnį įsteigtą vidaus komitetą, parengia ir taiko metodus, kurie leidžia užtikrinti objektyvų vertinimą, aukštos kokybės ir nuoseklią vertinimų peržiūrą bei metodikos taikymą, taip pat vienodas sąlygas. Pagal 6 dalį įsteigtas vidaus komitetas atlieka rizikos vertinimų kokybės ir nuoseklumo peržiūrą. Jis parengia rizikos vertinimų projektus, kuriuos pagal 44 straipsnį priima Priežiūros taryba.

5.  Tais atvejais, kai esama požymių, kad finansų sektoriaus subjektai pažeidė reikalavimus, nustatytus Direktyvoje (ES) 2015/849, ir tokie atvejai yra tarpvalstybinio pobūdžio ir susiję su trečiosiomis valstybėmis, Institucija imasi vadovaujamo vaidmens, kad, kai būtina, padėtų palengvinti kompetentingų institucijų Sąjungoje ir atitinkamų institucijų trečiosiose valstybėse bendradarbiavimą. Toks Institucijos vaidmuo nedaro poveikio reguliariam kompetentingų institucijų ir trečiųjų valstybių institucijų bendradarbiavimui.

6.  Institucija įsteigia nuolatinį kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu vidaus komitetą, kurio tikslas – koordinuoti priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią finansų sistemos naudojimui pinigų plovimui ar teroristų finansavimui ir kovoti su juo, ir atsižvelgiant į Direktyvą (ES) 2015/849 ir Reglamentą (ES) 2015/847 parengti visų sprendimų, kuriuos Institucija turi priimti pagal 44 straipsnį, projektus.

7.  Komitetą sudaro aukšto lygio atstovai, turintys ekspertinių žinių ir sprendimų priėmimo įgaliojimus finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos srityje iš visų valstybių narių institucijų ir įstaigų, kompetentingų užtikrinti, kad finansų sektoriaus subjektai laikytųsi Direktyvos (ES) 2015/849 ir Reglamento (ES) 2015/847 reikalavimų, taip pat atitinkamai Institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos aukšto lygio atstovai, turintys ekspertinių žinių apie skirtingus verslo modelius ir sektorių ypatumus. Institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos aukšto lygio atstovai komiteto posėdžiuose dalyvauja be teisės balsuoti. Be to, Komisija, ESRV ir Europos Centrinio Banko priežiūros valdyba kiekviena paskiria aukšto lygio atstovą dalyvauti komiteto posėdžiuose stebėtojo teisėmis. Komiteto pirmininką iš savo tarpo renka balsavimo teisę turintys komiteto nariai. Kiekviena kompetentinga institucija ir Sąjungos įstaiga atsako už pakaitinio nario paskyrimą iš savo darbuotojų, kuris gali pakeisti narį, kai tas asmuo negali dalyvauti. Valstybės narės, kuriose yra daugiau nei viena institucija, kompetentinga užtikrinti, kad finansų sektoriaus subjektai laikytųsi Direktyvos (ES) 2015/849 reikalavimų, gali paskirti vieną atstovą iš kiekvienos kompetentingos institucijos. Nepriklausomai nuo posėdyje atstovaujamų kompetentingų institucijų skaičiaus, kiekviena valstybė narė turi vieną balsą. Komitetas gali kurti vidaus darbo grupes dėl konkrečių jo darbo aspektų, kurios rengtų komiteto sprendimų projektus ir kuriose gali dalyvauti visų komitete atstovaujamų kompetentingų institucijų ir Institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos darbuotojai.

8.   Institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija gali bet kuriuo metu raštu pateikti pastabas dėl komiteto bet kurio sprendimo projekto, į kurias Priežiūros taryba tinkamai atsižvelgia prieš priimdama savo galutinį sprendimą. Kai sprendimo projektas grindžiamas Institucijai pagal 9b, 17 arba 19 straipsnius suteiktais įgaliojimais arba yra su jais susijęs ir taikomas

   i) finansų įstaigoms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 4 straipsnio 1 punkte, arba bet kuriai jas prižiūrinčiai kompetentingai institucijai, arba
   ii) finansų rinkų dalyviams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 4 straipsnio 1 punkte, arba bet kuriai juos prižiūrinčiai kompetentingai institucijai,

Institucija sprendimą gali priimti tik gavusi Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (i punkto atveju) arba Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ii punkto atveju) pritarimą. EIOPA ar ESMA apie savo nuomones praneša per 20 dienų nuo komiteto sprendimo projekto datos. Jeigu ESMA ar EIOPA apie savo nuomones nepraneša per 20 dienų arba nepateikia deramai pagrįsto prašymo pratęsti tokio pranešimo apie nuomones terminą, galima daryti prielaidą, kad jos pritaria.

9b straipsnis

Prašymas atlikti tyrimą, susijusį su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija ir kova su jais

1.  Su finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencija susijusiais klausimais pagal Direktyvą (ES) 2015/849, Institucija gali, kai ji turi esminių pažeidimų požymių, prašyti kompetentingos institucijos, nurodytos 4 straipsnio 2 dalies iia punkte, ištirti galimus finansų sektoriaus subjekto padarytus Sąjungos teisės pažeidimus, o kai tokia Sąjungos teisė yra sudaryta iš direktyvų arba ja valstybėms narėms aiškiai suteikiamos pasirinkimo galimybės, nacionalinės teisės aktų tiek, kiek jais į nacionalinę teisę perkeliamos direktyvos arba naudojamasi Sąjungos teise valstybėms narėms suteiktomis pasirinkimo galimybėmis, pažeidimus ir apsvarstyti galimybę už tokius pažeidimus tam subjektui taikyti sankcijas. Prireikus ji taip pat gali prašyti kompetentingos institucijos, nurodytos 4 straipsnio 2 dalies iia punkte, apsvarstyti galimybę priimti tam finansų sektoriaus subjektui skirtą atskirą sprendimą, kuriuo jis įpareigojamas imtis visų veiksmų, įskaitant bet kokios veiklos nutraukimą, būtinų, kad jis vykdytų savo pareigas pagal tiesiogiai taikytiną Sąjungos teisę arba pagal nacionalinės teisės aktus tiek, kiek jais į nacionalinę teisę perkeliamos direktyvos arba naudojamasi Sąjungos teise valstybėms narėms suteiktomis pasirinkimo galimybėmis. Šioje dalyje nurodyti prašymai netrukdo kompetentingos institucijos, kuriai skirtas prašymas, vykdomoms priežiūros priemonėms.

2.  Kompetentinga institucija patenkina bet kurį jai pagal 1 dalį pateiktą prašymą ir kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų praneša Institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis, kad patenkintų tą prašymą.

3.  Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija per 10 darbo dienų neinformuoja Institucijos apie veiksmus, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis siekdama laikytis šio straipsnio 2 dalies, taikomas 17 straipsnis.

9c straipsnis

Raštai dėl veiksmų nesiėmimo

1.   2 dalyje nurodytų priemonių Institucija imasi tik išskirtinėmis aplinkybėmis, kai, jos vertinimu, kurio nors akto iš nurodytųjų 1 straipsnio 2 dalyje ar jais grindžiamo deleguotojo ar įgyvendinimo akto taikymas galėtų kelti reikšmingų sunkumų dėl vienos iš šių priežasčių:

   a) Institucijos vertinimu, tokio akto nuostatos gali tiesiogiai prieštarauti kitam susijusiam aktui;
   b) kai aktas yra vienas iš nurodytųjų 1 straipsnio 2 dalyje, – dėl neparengtų deleguotųjų arba įgyvendinimo aktų, kuriais tas konkretus aktas būtų papildytas ar patikslintas, kiltų teisėtų abejonių dėl to akto teisinių pasekmių ar tinkamo taikymo;
   c) dėl neparengtų gairių ir rekomendacijų, nurodytų 16 straipsnyje, kiltų praktinių sunkumų atitinkamą aktą taikant.

2.   1 dalyje nurodytais atvejais Institucija kreipiasi į kompetentingas institucijas ir Komisiją raštu, kuriame išsamiai aprašo, jos manymu, kylančius sunkumus.

1 dalies a ir b punktų atvejais Institucija pateikia Komisijai nuomonę dėl visų veiksmų, kurie, jos manymu, yra tinkami, naujų teisės aktų arba naujų deleguotųjų ar įgyvendinimo aktų forma, nurodydama, kaip skubiai, Institucijos vertinimu, sunkumus reikėtų pašalinti. Institucija savo nuomonę paskelbia viešai.

1 dalies c punkto atveju Institucija kuo skubiau įvertina būtinybę priimti atitinkamas gaires ar rekomendacijas pagal 16 straipsnį.

Institucija imasi veiksmų skubos tvarka, visų pirma, kai įmanoma, siekdama padėti užkirsti kelią 1 dalyje nurodytiems sunkumams.

3.   Prireikus 1 dalyje nurodytais atvejais ir laukiant naujų priemonių priėmimo ir taikymo, kai buvo imtasi veiksmų pagal 2 dalį, Institucija skelbia nuomones dėl 1 dalyje nurodytų aktų konkrečių nuostatų, siekdama prisidėti prie nuoseklios, veiksmingos ir efektyvios priežiūros ir vykdymo užtikrinimo praktikos formavimo ir bendro, vienodo ir nuoseklaus Sąjungos teisės taikymo.

4.   Jeigu, remdamasi gauta, visų pirma iš kompetentingų institucijų, informacija, Institucija mano, kad 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti aktai arba kurie nors jais grindžiami deleguotieji ar įgyvendinimo aktai kelia reikšmingų išskirtinių sunkumų, susijusių su:

   pasitikėjimu rinka;
   klientų ar investuotojų apsauga;
   sklandžiu finansų rinkų arba prekių rinkų veikimu ir vientisumu arba
   visos finansų sistemos arba jos dalies stabilumu Sąjungoje,

Institucija nedelsdama kreipiasi į kompetentingas institucijas ir Komisiją raštu, kuriame išsamiai aprašo, jos manymu, kylančius sunkumus. Institucija gali Komisijai pateikti nuomonę dėl visų veiksmų, kurie, jos manymu, yra tinkami, naujų teisės aktų arba naujų deleguotųjų ar įgyvendinimo aktų forma, nurodydama, kaip skubiai, Institucijos vertinimu, sunkumus reikėtų pašalinti. Institucija savo nuomonę paskelbia viešai.“;

"

(8)   10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)   pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„1. Kai Europos Parlamentas ir Taryba suteikia Komisijai įgaliojimus priimti techninius reguliavimo standartus, naudojantis teise priimti deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose specialiai nustatytose srityse būtų vykdomas nuoseklus derinimas, Institucija gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus. Techninių reguliavimo standartų projektus Institucija teikia tvirtinti Komisijai. Tuo pačiu metu Institucija perduoda tuos techninių reguliavimo standartų projektus susipažinti Europos Parlamentui ir Tarybai.“;

"

ii)   trečia pastraipa pakeičiama taip:"

„Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija rengia atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų ir nagrinėja galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir analizės būtų labai neproporcingos atitinkamų techninių reguliavimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu. Institucija taip pat prašo 37 straipsnyje nurodytos Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės patarimo.“;

"

iii)   ketvirta pastraipa išbraukiama;

iv)   penkta ir šešta pastraipos pakeičiamos taip:"

„Per tris mėnesius nuo techninio reguliavimo standarto projekto gavimo Komisija nusprendžia, ar jį patvirtinti. Komisija laiku praneša Europos Parlamentui ir Tarybai, kad sprendimo dėl patvirtinimo per trijų mėnesių laikotarpį priimti negali. Komisija gali patvirtinti techninio reguliavimo standarto projektą tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia vadovaujantis Sąjungos interesais.

Jei Komisija ketina nepatvirtinti techninio reguliavimo standarto projekto arba patvirtinti jį iš dalies ar su pakeitimais, ji grąžina techninio reguliavimo standarto projektą Institucijai paaiškindama, kodėl jo nepatvirtino, arba, priklausomai nuo atvejo, nurodydama jo pakeitimų motyvus, ir išsiunčia savo rašto kopiją Europos Parlamentui ir Tarybai. Institucija per šešias savaites gali iš dalies pakeisti techninio reguliavimo standarto projektą remdamasi Komisijos pasiūlytais pakeitimais ir dar kartą jį pateikti Komisijai oficialios nuomonės forma. Savo oficialios nuomonės kopiją Institucija išsiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.“;

"

b)   2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Jei Institucija techninio reguliavimo standarto projekto nepateikia per 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytą terminą, Komisija gali paprašyti tokį projektą pateikti per naują terminą. Institucija laiku praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, kad termino nesilaikys.“

"

c)   3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Komisija rengia atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir analizės būtų neproporcingos atitinkamų techninių reguliavimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu. Komisija taip pat prašo 37 straipsnyje nurodytos Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės patarimo.“;

"

d)   4 dalis pakeičiama taip: "

„4. Techniniai reguliavimo standartai priimami priimant reglamentus arba sprendimus. Jų pavadinime nurodomi žodžiai „techninis reguliavimo standartas“. Jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja juose nurodytą dieną.“;

"

(9)   13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa išbraukiama.

(10)   15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

„1. Kai Europos Parlamentas ir Taryba suteikia Komisijai įgyvendinimo įgaliojimus priimti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose specialiai nustatytų sričių techninius įgyvendinimo standartus priimant įgyvendinimo aktus pagal SESV 291 straipsnį, Institucija gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus. Techniniai įgyvendinimo standartai turi būti techninio pobūdžio, nenumatyti jokių strateginių sprendimų ar politikos pasirinkimo, o jų turinys turėtų būti skirtas tų aktų taikymo sąlygų nustatymui. Techninių įgyvendinimo standartų projektus Institucija teikia tvirtinti Komisijai. Tuo pačiu metu Institucija perduoda tuos techninius standartus susipažinti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Prieš pateikdama techninių įgyvendinimo standartų projektą Komisijai, Institucija rengia atviras viešas konsultacijas ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir analizės būtų labai neproporcingos atitinkamų techninių įgyvendinimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu. Institucija taip pat prašo 37 straipsnyje nurodytos Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės patarimo.

Per tris mėnesius nuo techninio įgyvendinimo standarto projekto gavimo dienos Komisija turi nuspręsti, ar jį patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu. Komisija laiku praneša Europos Parlamentui ir Tarybai, kad sprendimo dėl patvirtinimo per trijų mėnesių laikotarpį priimti negali. Komisija gali patvirtinti techninio įgyvendinimo standarto projektą tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia vadovaujantis Sąjungos interesais.

Jei Komisija ketina nepatvirtinti techninio įgyvendinimo standarto projekto arba patvirtinti jį iš dalies ar su pakeitimais, ji grąžina jį Institucijai paaiškindama, kodėl jo nepatvirtino, arba, priklausomai nuo atvejo, nurodydama jo pakeitimų motyvus ir išsiunčia savo rašto kopiją Europos Parlamentui ir Tarybai. Institucija per šešias savaites gali iš dalies pakeisti techninio įgyvendinimo standarto projektą remdamasi Komisijos pasiūlytais pakeitimais ir dar kartą jį pateikti Komisijai oficialios nuomonės forma. Savo oficialios nuomonės kopiją Institucija išsiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Jei pasibaigus penktoje pastraipoje nurodytam šešių savaičių laikotarpiui Institucija nėra pateikusi iš dalies pakeisto techninio įgyvendinimo standarto projekto arba yra pateikusi techninio įgyvendinimo standarto projektą, kuris iš dalies pakeistas taip, kad neatitinka Komisijos pasiūlytų pakeitimų, Komisija gali priimti techninį įgyvendinimo standartą su pakeitimais, kurie, jos nuomone, yra tinkami, arba jį atmesti.

Komisija negali keisti Institucijos parengto techninio įgyvendinimo standarto projekto turinio iš anksto to nesuderinusi su Institucija, kaip tai nustatyta šiame straipsnyje.

2.  Jei Institucija techninio įgyvendinimo standarto projekto nepateikia per 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytą terminą, Komisija gali paprašyti tokį projektą pateikti per naują terminą. Institucija laiku praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, kad termino nesilaikys.“

"

b)   3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

Komisija rengia atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir analizės būtų neproporcingos atitinkamų techninių įgyvendinimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu. Komisija taip pat prašo 37 straipsnyje nurodytos Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės ▌patarimo.“;

"

c)   4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Techniniai įgyvendinimo standartai priimami priimant reglamentus arba sprendimus. Jų pavadinime nurodomi žodžiai „techninis įgyvendinimo standartas“. Jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja juose nurodytą dieną.“;

"

(11)   16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Sąjungos teisės taikymą, Institucija skelbia visoms kompetentingoms institucijoms arba visoms finansų įstaigoms skirtas gaires ▌ir vienai ar kelioms kompetentingoms institucijoms arba vienai ar kelioms finansų įstaigoms skirtas rekomendacijas.

Gairės ir rekomendacijos atitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisėkūros procedūra priimtais aktais arba šiuo straipsniu suteiktus įgaliojimus.“;

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Prireikus Institucija rengia atviras viešas konsultacijas dėl savo skelbiamų gairių ir rekomendacijų ir nagrinėja galimas susijusias tokių gairių ir rekomendacijų paskelbimo sąnaudas ir naudą. Tokios konsultacijos ir analizės turi būti proporcingos gairių ar rekomendacijų apimčiai, pobūdžiui ir poveikiui. Prireikus Institucija taip pat prašo 37 straipsnyje nurodytos Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės ▌patarimo. Kai Institucija nerengia atvirų viešų konsultacijų arba neprašo Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės patarimo, ji nurodo to priežastis.“;

"

c)   įterpiama ši dalis:"

„2c. Gairėse ir rekomendacijose neturėtų būti tik pateikiamos nuorodos į teisėkūros procedūra priimtus aktus ar atkartojami jų elementai. Prieš paskelbdama naujas gaires ar rekomendacijas, Institucija pirmiausia peržiūri esamas gaires ir rekomendacijas, kad būtų išvengta dubliavimosi.“;

"

d)   4 dalis pakeičiama taip:"

„4. 43 straipsnio 5 dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucija praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie savo paskelbtas gaires ir rekomendacijas.“;

"

(12)   įterpiami šie straipsniai:"

„16a straipsnis

Nuomonės

1.   Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali teikti Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai nuomones visais su jos kompetencijos sritimi susijusiais klausimais.

2.   1 dalyje nurodytame prašyme gali būti nurodytos viešos konsultacijos arba techninė analizė.

3.   Dėl vertinimo pagal Direktyvos 2013/36/EB 22 straipsnį, kurį atliekant pagal tą direktyvą reikalaujama dviejų arba daugiau valstybių narių kompetentingų institucijų konsultacijų, Institucija gali, vienai iš atitinkamų kompetentingų institucijų paprašius, parengti ir paskelbti nuomonę dėl tokio vertinimo. Nuomonė parengiama nedelsiant ir bet kuriuo atveju iki toje direktyvoje nurodyto vertinimo laikotarpio pabaigos.

4.   Europos Parlamento, Tarybos arba Komisijos prašymu Institucija gali teikti Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai technines konsultacijas 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytose srityse.

16b straipsnis

Klausimai ir atsakymai

1.   Nedarant poveikio 5 dalies taikymui, bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant kompetentingas institucijas ir ES institucijas, bet kuria oficialiąja Sąjungos kalba gali pateikti Institucijai klausimų dėl 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisėkūros procedūra priimtų aktų arba su jais susijusių deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, taip pat pagal šiuos teisėkūros procedūra priimtus aktus priimtų gairių ir rekomendacijų nuostatų praktinio taikymo ar įgyvendinimo.

Prieš pateikdamos klausimą Institucijai, finansų įstaigos įvertina, ar nevertėtų konkretaus klausimo pirmiausia pateikti savo kompetentingai institucijai.

Prieš paskelbdama atsakymus į priimtinus klausimus, Institucija gali kreiptis dėl papildomų paaiškinimų dėl 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų užduotų klausimų.

2.   Institucijos pateikti atsakymai į 1 dalyje nurodytus klausimus yra neprivalomojo pobūdžio. Atsakymai paskelbiami bent ta kalba, kuria buvo pateiktas klausimas.

3.   Institucija sukuria ir administruoja savo svetainėje internetinę priemonę, skirtą klausimams pateikti ir visiems gautiems klausimams bei atsakymams į priimtinus klausimus pagal 1 dalį laiku paskelbti, nebent paskelbimas prieštarautų teisėtiems tų asmenų interesams arba galėtų sukelti pavojų finansų sistemos stabilumui. Institucija gali atmesti klausimus, į kuriuos neketina atsakyti. Atmestus klausimus Institucija savo svetainėje skelbia du mėnesius.

4.   Trys Priežiūros tarybos balsavimo teisę turintys nariai gali paprašyti Priežiūros tarybos pagal 44 straipsnį nuspręsti, ar nevertėtų 1 dalyje nurodyto priimtino klausimo dalyko aptarti gairėse pagal 16 straipsnį, paprašyti 37 straipsnyje nurodytos suinteresuotųjų subjektų grupės pateikti patarimą ar rekomendaciją, reikiamu periodiškumu peržiūrėti klausimus ir atsakymus, surengti atviras viešas konsultacijas ar išnagrinėti susijusias galimas sąnaudas ir naudą. Tokios konsultacijos ir analizės turi būti proporcingos pateiktų atitinkamų klausimų ir atsakymų projektų apimčiai, pobūdžiui ir poveikiui arba ypatingam klausimo skubumui. Į svarstymus įtraukiant 37 straipsnyje nurodytą suinteresuotųjų subjektų grupę, deramai užtikrinamas konfidencialumas.

5.   Klausimus, į kuriuos atsakant reikia aiškinti Sąjungos teisę, Institucija persiunčia Europos Komisijai. Visus Europos Komisijos pateiktus atsakymus Institucija paskelbia.“;

"

(13)   17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„2. Vienos ar kelių kompetentingų institucijų, Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės prašymu arba savo iniciatyva, taip pat atvejais, kai iniciatyva grindžiama fizinių ar juridinių asmenų pateikta gerai pagrįsta informacija, Institucija, apie tai pranešusi atitinkamai kompetentingai institucijai, reaguoja į prašymą – nurodo, kokių veiksmų ketina dėl reikalo imtis, ir prireikus ištiria įtariamą Sąjungos teisės pažeidimą arba jos netaikymo atvejį.“;

"

b)   2 dalis papildoma šiomis pastraipomis:"

„Nedarant poveikio 35 straipsnyje nustatytiems įgaliojimams, Institucija, pranešusi atitinkamai kompetentingai institucijai, gali pateikti tinkamai pagrįstą ir motyvuotą informacijos prašymą tiesiogiai kitoms kompetentingoms institucijoms, jeigu įrodyta arba manoma, kad atitinkamai kompetentingai institucijai pateikiamo informacijos prašymo nepakaks informacijai, kuri laikoma būtina siekiant ištirti įtariamą Sąjungos teisės pažeidimą arba jos netaikymo atvejį, gauti.

Tokio prašymo gavėjas nedelsdamas pateikia Institucijai aiškią, tikslią ir išsamią informaciją.“;

"

c)   įterpiama ši dalis:"

2a. Nedarant poveikio įgaliojimams pagal šį reglamentą, jeigu Institucija mano, kad tai tinkama siekiant pašalinti Sąjungos teisės pažeidimą, prieš paskelbdama rekomendaciją, kaip nurodyta 3 dalyje, Institucija palaiko ryšius su atitinkama kompetentinga institucija, siekdama susitarti dėl veiksmų, kurių reikia, kad kompetentinga institucija laikytųsi Sąjungos teisės.“;

"

d)   6 ir 7 dalys pakeičiamos taip:"

„6. Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nesilaiko 4 dalyje nurodytos oficialios nuomonės per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku imtis priemonių dėl tokio nesilaikymo, kad rinkoje būtų palaikomos arba atkurtos neutralios sąlygos konkurencijai arba užtikrintas sklandus finansų sistemos veikimas ir vientisumas, Institucija tais atvejais, kai atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms arba – pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais srityje – finansų sektoriaus subjektams, gali priimti atskirą finansų įstaigai arba finansų sektoriaus subjektui skirtą sprendimą, kuriuo jie įpareigojami imtis visų veiksmų, įskaitant bet kokios veiklos nutraukimą, būtinų, kad jie vykdytų savo pareigas pagal Sąjungos teisę.

Su finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencija susijusiais klausimais, kai atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų aktų reikalavimai nėra tiesiogiai taikomi finansų sektoriaus subjektams, Institucija gali priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad kompetentinga institucija imtųsi veiksmų reaguodama į 4 dalyje nurodytą oficialią nuomonę per toje dalyje nurodytą laikotarpį. Jei institucija to sprendimo nesilaiko, Institucija taip pat gali priimti sprendimą pagal pirmą pastraipą. Tuo tikslu Institucija taiko visą atitinkamą Sąjungos teisę, o kai tą Sąjungos teisę sudaro direktyvos – nacionalinės teisės aktus tiek, kiek jais tos direktyvos perkeliamos į nacionalinę teisę. Kai atitinkamą Sąjungos teisę sudaro reglamentai ir jeigu šiuo metu tais reglamentais valstybėms narėms aiškiai suteikiama pasirinkimo galimybių, Institucija taip pat taiko nacionalinės teisės aktus tiek, kiek jais naudojamasi tomis pasirinkimo galimybėmis.“;

Institucijos sprendimas turi atitikti Komisijos pagal šio straipsnio 4 dalį pateiktą oficialią nuomonę.

7.  Pagal 6 dalį priimti sprendimai turi viršenybę bet kokio kompetentingų institucijų tuo pačiu klausimu priimto ankstesnio sprendimo atžvilgiu.

Imdamosi veiksmų klausimais, dėl kurių pateikta oficiali nuomonė pagal šio straipsnio 4 dalį arba priimtas sprendimas pagal 6 dalį, kompetentingos institucijos laikosi atitinkamai oficialios nuomonės arba sprendimo.“;

"

(14)   įterpiamas šis straipsnis:"

„17a straipsnis

Pranešimų teikėjų apsauga

1.   Institucija nustato specialius pranešimo kanalus fizinių arba juridinių asmenų pateiktai informacijai apie faktinius arba galimus pažeidimus, piktnaudžiavimo teise arba Sąjungos teisės netaikymo atvejus gauti ir tvarkyti.

2.   Šiais kanalais informaciją teikiantys fiziniai ar juridiniai asmenys atitinkamais atvejais turi būti apsaugoti nuo atsakomųjų veiksmų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos [COM/2018/218/final].

3.   Institucija užtikrina, kad visą informaciją būtų galima pateikti anonimiškai arba konfidencialiai ir saugiai. Jei Institucija mano, kad pateiktoje informacijoje yra esminių pažeidimų įrodymų arba reikšmingų požymių, ji pranešimo teikėjui pateikia grįžtamąją informaciją.“;

"

(15)   18 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Jeigu Taryba priėmė sprendimą pagal 2 dalį ir išskirtinėmis aplinkybėmis, kai reaguojant į nepageidaujamus pokyčius, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui Sąjungoje arba klientų ir vartotojų apsaugai, būtina imtis suderintų kompetentingų institucijų veiksmų, Institucija gali priimti atskirus sprendimus, pagal kuriuos reikalaujama, kad kompetentingos institucijos pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus imtųsi būtinų veiksmų, kad būtų sprendžiamos su tokiais pokyčiais susijusios problemos, užtikrindama, kad finansų įstaigos ir kompetentingos institucijos atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.“;

"

(16)   19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. 1 straipsnio 2 dalyje išvardytuose Sąjungos aktuose nurodytais atvejais ir nedarant poveikio 17 straipsnyje nustatytiems įgaliojimams, Institucija gali padėti kompetentingoms institucijoms pasiekti susitarimą 2–4 dalyse nustatyta tvarka bet kuriomis iš šių aplinkybių:

   a) vienos ar kelių atitinkamų kompetentingų institucijų prašymu, jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarka arba turiniu, siūlomu veiksmu arba neveikimu;
   b) atvejais, kai 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose nustatyta, kad Institucija gali padėti savo iniciatyva, jeigu, remiantis objektyviais argumentais, galima nustatyti, kad kompetentingos institucijos nesutaria.

Jeigu 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose reikalaujama, kad būtų priimtas bendras kompetentingų institucijų sprendimas, ir jeigu pagal tuos aktus Institucija gali savo iniciatyva padėti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms pasiekti susitarimą 2–4 dalyse nustatyta tvarka, galima daryti prielaidą, kad kompetentingos institucijos nesutaria, jeigu per tuose aktuose nustatytą terminą tos institucijos bendro sprendimo nepriima.“

"

b)  įterpiamos šios dalys:"

„1a. Atitinkamos kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša Institucijai, kad susitarimas nepasiektas, toliau nurodytais atvejais:

   a) jeigu 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose Sąjungos aktuose yra numatytas terminas, per kurį kompetentingos institucijos turi pasiekti susitarimą, – vienu iš toliau nurodytų atvejų, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų ankstesnis:
   i) terminas baigiasi arba
   ii) bent dvi atitinkamos kompetentingos institucijos, remdamosi objektyviais argumentais, padaro išvadą, kad susitarti nepavyksta;
   b) jeigu 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose Sąjungos aktuose terminas, per kurį kompetentingos institucijos turi pasiekti susitarimą, nenustatytas – vienu iš toliau nurodytų atvejų, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų ankstesnis:
   i) bent dvi atitinkamos kompetentingos institucijos, remdamosi objektyviais argumentais, padaro išvadą, kad susitarti nepavyksta; arba
   ii) nuo dienos, kai kompetentinga institucija gavo kitos kompetentingos institucijos prašymą imtis tam tikrų veiksmų, kad būtų laikomasi tų Sąjungos aktų, praėjo du mėnesiai, bet prašymą gavusi institucija dar nepriėmė sprendimo, kuriuo prašymas būtų patenkintas.

1b.  Pirmininkas įvertina, ar Institucija turėtų veikti pagal 1 dalį. Jeigu Institucija įsikiša savo iniciatyva, ji praneša atitinkamoms kompetentingoms institucijoms apie savo sprendimą dėl įsikišimo.

Kol Institucija 47 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka nepriėmė sprendimo, tais atvejais, kai 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose reikalaujama priimti bendrą sprendimą, visos priimant bendrą sprendimą dalyvaujančios kompetentingos institucijos atideda savo atskirus sprendimus. Jeigu Institucija nusprendžia imtis veiksmų, visos priimant bendrą sprendimą dalyvaujančios kompetentingos institucijos atideda savo sprendimus, kol bus baigta 2 ir 3 dalyse nurodyta procedūra.“;

"

c)  3 dalis pakeičiama taip:"

„Jeigu per 2 dalyje nurodytą taikinimo etapą atitinkamos kompetentingos institucijos nesusitaria, siekdama užtikrinti Sąjungos teisės laikymąsi, Institucija gali priimti sprendimą, įpareigojantį tas institucijas imtis konkrečių veiksmų arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų, kad klausimas būtų išspręstas. Institucijos sprendimas atitinkamoms kompetentingoms institucijoms yra privalomas. . Institucijos sprendime gali būti reikalaujama, kad kompetentingos institucijos atšauktų arba iš dalies pakeistų savo priimtą sprendimą arba pasinaudotų įgaliojimais, kuriuos turi pagal atitinkamą Sąjungos teisę.“;

"

d)  įterpiama ši dalis:"

„3a. Institucija praneša atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, kad 2 ir 3 dalyse nurodytos procedūros baigtos, ir, kai taikytina, kartu pateikia pagal 3 dalį priimtą sprendimą.“;

"

e)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų įstaiga arba – pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais srityje – finansų sektoriaus subjektas laikytųsi reikalavimų, tiesiogiai jiems taikomų pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus aktus, Institucija gali priimti tai finansų įstaigai arba finansų sektoriaus subjektui skirtą atskirą sprendimą, kuriuo jie įpareigojami imtis visų veiksmų, įskaitant bet kokios veiklos nutraukimą, būtinų, kad jie vykdytų savo pareigas pagal Sąjungos teisę.

Su finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencija susijusiais klausimais Institucija taip pat gali priimti sprendimą pagal pirmą pastraipą, kai atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų aktų reikalavimai tiesiogiai netaikomi finansų sektoriaus subjektams. Tuo tikslu Institucija taiko visą atitinkamą Sąjungos teisę, o kai šią Sąjungos teisę sudaro direktyvos – nacionalinės teisės aktus tiek, kiek jais tos direktyvos perkeliamos į nacionalinę teisę. Kai atitinkamą Sąjungos teisę sudaro reglamentai ir jeigu šiuo metu tais reglamentais valstybėms narėms aiškiai suteikiama pasirinkimo galimybių, Institucija taip pat taiko nacionalinės teisės aktus tiek, kiek jais naudojamasi tokiomis galimybėmis.“;

"

(17)   21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Institucija, neviršydama savo įgaliojimų, skatina ir stebi veiksmingą, efektyvų ir nuoseklų priežiūros institucijų kolegijų, įsteigtų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisėkūros procedūra priimtais aktais, veikimą ir skatina, kad priežiūros institucijų kolegijos nuosekliai taikytų Sąjungos teisę. Siekdama priežiūros veiklos geriausios praktikos konvergencijos, Institucija skatina rengti bendrus priežiūros planus ir vykdyti bendrus patikrinimus, o Institucijos darbuotojai turi visas dalyvavimo teises priežiūros institucijų kolegijose, taigi gali dalyvauti pastarosioms vykdant veiklą, įskaitant patikrinimus vietoje, kuriuos bendrai vykdo dvi ar daugiau kompetentingų institucijų.“;

"

b)   2 dalies trečios pastraipos b punktas pakeičiamas taip:"

„b) inicijuoti ir koordinuoti Sąjungos masto testavimą nepalankiausiomis sąlygomis pagal 32 straipsnį, siekiant įvertinti finansų įstaigų atsparumą – visų pirma sisteminę riziką, kurią kelia finansų įstaigos, kaip nurodyta 23 straipsnyje, – nepalankiems pokyčiams rinkoje, ir įvertinti sisteminės rizikos didėjimo nepalankiausiomis sąlygomis potencialą, užtikrinant, kad tokiam testavimui nacionaliniu lygiu būtų taikoma nuosekli metodika, ir atitinkamais atvejais parengti rekomendaciją kompetentingai institucijai dėl testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu nustatytų trūkumų pašalinimo, įskaitant specialių vertinimų atlikimą. Ji gali kompetentingoms institucijoms rekomenduoti atlikti patikrinimus vietoje ir dalyvauti juos atliekant, kad būtų užtikrintas Sąjungos mastu atliekamų vertinimų metodų, praktikos ir rezultatų palyginamumas ir patikimumas;“;

"

c)   3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Institucija gali parengti techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų projektus pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytus įgaliojimus ir pagal 10–15 straipsniuose nustatytą procedūrą, kad būtų užtikrintos vienodos nuostatų dėl priežiūros institucijų kolegijų veiklos taikymo sąlygos, ir skelbti pagal 16 straipsnį priimtas gaires ir rekomendacijas, kad būtų skatinama priežiūros institucijų kolegijų vykdomos priežiūros ir jų taikomos geriausios praktikos konvergencija.“;

"

(18)  22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pavadinimas pakeičiamas taip:"

„Bendrosios nuostatos dėl sisteminės rizikos“;

"

b)   2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„2. Institucija, bendradarbiaudama su ESRV ir laikydamasi 23 straipsnio, parengia bendrus kiekybinius ir kokybinius rodiklius (rizikos lentelę) sisteminei rizikai nustatyti ir apskaičiuoti.“;

"

c)   4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Vienos ar kelių kompetentingų institucijų, Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali atlikti tam tikros rūšies finansų įstaigų arba tam tikros rūšies produktų, arba tam tikros rūšies elgesio tyrimą, siekdama įvertinti galimas grėsmes finansų sistemos stabilumui arba klientų ar vartotojų apsaugai.

Atlikus tyrimą pagal pirmą pastraipą, Priežiūros taryba gali pateikti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms atitinkamas rekomendacijas dėl veiksmų.

Tais tikslais Institucija gali pasinaudoti įgaliojimais, kurie jai suteikti pagal šį reglamentą, įskaitant 35 straipsnį. “;

"

(19)   23 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Institucija, konsultuodamasi su ESRV, parengia sisteminės rizikos nustatymo bei apskaičiavimo kriterijus ir tinkamą testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tvarką, kuri apima finansų įstaigų arba finansų įstaigoms keliamos sisteminės rizikos galimo didėjimo nepalankiausiomis sąlygomis vertinimą, įskaitant galimą su aplinkos apsauga susijusią sisteminę riziką. Finansų įstaigos, kurios gali kelti sisteminę riziką, prižiūrimos griežčiau, o prireikus joms taikomos 25 straipsnyje nurodytos atgaivinimo ir problemų sprendimo procedūros.“;

"

(20)   27 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa išbraukiama;

(21)   29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įterpiami šie punktai:"

„aa) pagal 29a straipsnį nustato Sąjungos strateginius priežiūros prioritetus;

   ab) pagal 45c straipsnį steigia koordinavimo grupes, kad būtų skatinama priežiūros konvergencija ir nustatyta geriausia praktika;“;

"

ii)  b punktas pakeičiamas taip:"

„b) skatina veiksmingą dvišalį ir daugiašalį kompetentingų institucijų keitimąsi informacija visais aktualiais klausimais, įskaitant ▌kibernetinio saugumo ir kibernetinių išpuolių klausimus, visapusiškai laikantis atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose numatytų ir taikytinų konfidencialumo ir duomenų apsaugos nuostatų;“;

"

iii)  e punktas pakeičiamas taip:"

„e) rengia sektorines ir įvairiems sektoriams skirtas mokymo programas, įskaitant programas, susijusias su technologinėmis inovacijomis, sudaro palankias sąlygas darbuotojų mainams ir skatina kompetentingas institucijas aktyviau naudotis delegavimo programomis ir kitomis priemonėmis;“;

"

iv)  pridedamas šis punktas:"

„ea) įdiegia stebėjimo sistemą reikšmingai aplinkos apsaugos, socialinei ir su valdymu susijusiai rizikai vertinti, atsižvelgiant į COP 21 Paryžiaus susitarimą;“;

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Institucija gali prireikus rengti naujas praktines ir konvergencijos priemones, kad paskatintų taikyti bendrus priežiūros metodus ir praktiką.

Siekdama formuoti bendrą priežiūros kultūrą, Institucija, deramai atsižvelgdama į finansų įstaigų bei rinkų rizikos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, verslo praktiką, verslo modelius ir dydį, parengia ir nuolat atnaujina Sąjungai taikomą Sąjungos finansų įstaigų priežiūros vadovą. Institucija taip pat parengia ir nuolat atnaujina Sąjungai taikomą Sąjungos finansų įstaigų pertvarkymo vadovą, tinkamai atsižvelgdama į finansų įstaigų bei rinkų rizikos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, verslo praktiką, verslo modelius ir dydį. Ir Sąjungai taikomame priežiūros vadove, ir pertvarkymo vadove išdėstoma geriausia praktika bei nustatoma aukštos kokybės metodika ir procesai.

Atitinkamais atvejais Institucija vykdo atviras viešas konsultacijas dėl 1 dalies a punkte nurodytų nuomonių ir 2 dalyje nurodytų priemonių ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą. Tokios konsultacijos ir analizės turi būti proporcingos nuomonių arba priemonių apimčiai, pobūdžiui ir poveikiui. Atitinkamais atvejais Institucija taip pat prašo Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės patarimo.“;

"

(22)   įterpiamas šis straipsnis:"

„29a straipsnis

Sąjungos strateginiai priežiūros prioritetai

Ne rečiau kaip kas trejus metus ir ne vėliau kaip kovo 31 d. Institucija, po diskusijų Priežiūros taryboje ir atsižvelgusi į gautas kompetentingų institucijų pastabas, ES institucijų atliktą darbą ir ESRV paskelbtą analizę, įspėjimus ir rekomendacijas, nustato iki dviejų visai Sąjungai aktualių prioritetų, kuriais atspindimi būsimi pokyčiai ir tendencijos. Į šiuos Institucijos akcentuojamus prioritetus kompetentingos institucijos atsižvelgia rengdamos savo darbo programas ir apie tai atitinkamai praneša. Institucija apsvarsto atitinkamą kompetentingų institucijų veiklą po to einančiais metais ir parengia išvadas. Institucija apsvarsto galimą tolesnę veiklą, kuri, be kita ko, gali apimti gaires, rekomendacijas kompetentingoms institucijoms ir tarpusavio vertinimus atitinkamoje srityje.

Institucijos nustatyti visai Sąjungai aktualūs prioritetai netrukdo nacionalinėms kompetentingoms institucijoms taikyti geriausios nacionalinės praktikos bei imtis veiksmų dėl papildomų nacionalinių prioritetų ir pokyčių, taip pat jais atsižvelgiama į nacionalinius ypatumus.“;

"

(23)   30 straipsnis pakeičiamas taip:"

„30 straipsnis

Kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimas

1.  Institucija periodiškai atlieka tam tikros arba visos kompetentingų institucijų veiklos tarpusavio vertinimą, kad dar labiau padidintų priežiūros rezultatų nuoseklumą ir veiksmingumą. Tuo tikslu Institucija parengia metodus, kuriuos taikant būtų galima objektyviai įvertinti ir palyginti vertinamas kompetentingas institucijas. Planuojant ir atliekant tarpusavio vertinimą, atsižvelgiama į turimą informaciją ir jau atliktus atitinkamos kompetentingos institucijos vertinimus, įskaitant Institucijai pagal 35 straipsnį pateiktą visą aktualią informaciją ir visą iš suinteresuotųjų subjektų gautą aktualią informaciją.

1a.  Šio straipsnio tikslais Institucija įsteigia ad hoc tarpusavio vertinimo komitetus, kuriuose suburia Institucijos darbuotojus ir kompetentingų institucijų narius. Tarpusavio vertinimo komitetams pirmininkauja Institucijos darbuotojas. Pasikonsultavęs su Administracine valdyba ir paskelbus atvirą kvietimą dalyvauti konkurse, pirmininkas pasiūlo tarpusavio vertinimo grupės pirmininką ir narius, kuriuos turi patvirtinti Priežiūros taryba. Pasiūlymas laikomas priimtu, jeigu Priežiūros taryba per 10 dienų nepriima sprendimo jį atmesti.

2.  Atliekant tarpusavio vertinimą, be kita ko, vertinami toliau nurodyti dalykai:

   a) kompetentingos institucijos išteklių pakankamumas, nepriklausomumo laipsnis ir valdymo tvarka, ypač daug dėmesio skiriant veiksmingam 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos aktų taikymui ir gebėjimui reaguoti į rinkos pokyčius;
   b) Sąjungos teisės taikymo ir priežiūros praktikos, įskaitant pagal 10–16 straipsnius priimtus techninius reguliavimo standartus ir techninius įgyvendinimo standartus, gaires ir rekomendacijas, pasiektos konvergencijos veiksmingumas ir laipsnis, taip pat mastas, kuriuo taikant priežiūros praktiką pasiekiami Sąjungos teisėje nustatyti tikslai;
   c) tam tikrų kompetentingų institucijų parengtos geriausios praktikos, kurią galėtų būti naudinga perimti kitoms kompetentingoms institucijoms, taikymas;
   d) užtikrinant nuostatų, priimtų įgyvendinant Sąjungos teisę, įskaitant administracines priemones ir sankcijas, taikomas asmenims, atsakingiems už tų nuostatų nesilaikymą, vykdymą pasiektos konvergencijos veiksmingumas ir laipsnis.

3.  Institucija parengia ataskaitą, kurioje išdėstomi tarpusavio vertinimo rezultatai; ją parengia tarpusavio vertinimo komitetas, o priima – Priežiūros taryba pagal 44 straipsnio 4 dalį. Rengdamas tą ataskaitą tarpusavio vertinimo komitetas konsultuojasi su Administracine valdyba, kad būtų išlaikytas šios ataskaitos ir kitų tarpusavio vertinimo ataskaitų nuoseklumas ir užtikrintos vienodos sąlygos. Administracinė valdyba visų pirma įvertina, ar metodika taikyta vienodai. Ataskaitoje paaiškinamos ir nurodomos tolesnės priemonės, kurios, atsižvelgiant į tarpusavio vertinimo rezultatus, laikomos tinkamomis, proporcingomis ir būtinomis. Tos tolesnės priemonės gali būti priimtos kaip gairės ir rekomendacijos pagal 16 straipsnį ir kaip nuomonės pagal 29 straipsnio 1 dalies a punktą.

Remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, kompetentingos institucijos deda visas pastangas, kad būtų laikomasi paskelbtų gairių ir rekomendacijų.

Pagal 10–15 straipsnius rengdama techninių reguliavimo standartų projektus arba techninių įgyvendinimo standartų projektus, arba pagal 16 straipsnį rengdama gaires arba rekomendacijas, Institucija atsižvelgia į tarpusavio vertinimo rezultatus ir visą kitą jai vykdant užduotis gautą informaciją, kad užtikrintų aukščiausios kokybės priežiūros praktikos konvergenciją.

3a.  Institucija teikia Komisijai nuomonę, kai, atsižvelgdama į tarpusavio vertinimo rezultatus arba kitą jai vykdant savo užduotis gautą informaciją, mano, kad, Sąjungos požiūriu, finansų įstaigoms arba kompetentingoms institucijoms taikytinas Sąjungos taisykles reikėtų dar labiau suderinti.

3b.   Praėjus dvejiems metams po tarpusavio vertinimo ataskaitos paskelbimo Institucija imasi tolesnių veiksmų ataskaitos. Tolesnių veiksmų ataskaitą parengia tarpusavio vertinimo komitetas, o priima Priežiūros taryba pagal 44 straipsnio 4 dalį. Rengdamas tą ataskaitą tarpusavio vertinimo komitetas konsultuojasi su Administracine valdyba, kad būtų išlaikytas šios ataskaitos ir kitų tolesnių veiksmų ataskaitų nuoseklumas. Tolesnių veiksmų ataskaitoje, be kita ko, įvertinamas kompetentingų institucijų, kurių tarpusavio vertinimas atliekamas, vykdytų veiksmų reaguojant į tarpusavio vertinimo ataskaitoje nurodytas tolesnes priemones tinkamumas ir veiksmingumas.

4.  Pasikonsultavęs su kompetentingomis institucijomis, kurių tarpusavio vertinimas atliekamas, tarpusavio vertinimo komitetas pateikia argumentuotas pagrindines tarpusavio vertinimo išvadas. Argumentuotas pagrindines tarpusavio vertinimo ir 3b dalyje nurodytos tolesnių veiksmų ataskaitos išvadas Institucija paskelbia. Jeigu Institucijos argumentuotos pagrindinės išvados skiriasi nuo vertinimo komiteto išvadų, Institucija konfidencialiai perduoda vertinimo komiteto išvadas Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Jeigu kompetentinga institucija, kurios vertinimas atliekamas, nuogąstauja, kad dėl Institucijos pagrindinių išvadų paskelbimo kiltų pavojus finansų sistemos stabilumui, ji turi galimybę perduoti klausimą Priežiūros tarybai. Priežiūros taryba gali nuspręsti tų ištraukų neskelbti.

5.  Šio straipsnio tikslais Administracinė valdyba pateikia pasiūlymą dėl artimiausių dvejų metų tarpusavio vertinimų darbo plano, kuriame, be kita ko, atsižvelgiama į patirtį, įgytą per ankstesnius tarpusavio vertinimo procesus, ir 29 straipsnio 1 dalies aa punkte nurodytos koordinavimo grupės diskusijas. Tarpusavio vertinimų darbo planas yra atskira metinės ir daugiametės darbo programos dalis. Jis skelbiamas viešai. Skubos arba nenumatytų įvykių atveju Institucija gali nuspręsti atlikti papildomus tarpusavio vertinimus.“;

"

(24)   31 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pirma dalis pakeičiama taip:"

„1. Institucija atlieka kompetentingų institucijų veiklos bendro pobūdžio koordinavimą, visų pirma tais atvejais, kai dėl nepalankių pokyčių galėtų kilti pavojus sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba finansų sistemos stabilumui Sąjungoje.“

"

b)  antra dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įžanginė formuluotė pakeičiama taip:"

„2. Institucija skatina koordinuotą Sąjungos atsaką, be kita ko, šiomis priemonėmis:“;

"

i)  e punktas pakeičiamas taip:"

„e) imdamasi ▌tinkamų priemonių esant pokyčiams, kurie gali sukelti pavojų finansų rinkų veikimui, kad galėtų užtikrinti veiksmų, kurių imasi atitinkamos kompetentingos institucijos, koordinavimą;“;

"

ii)  įterpiamas šis punktas:"

„ea) imdamasi tinkamų priemonių veiksmams, kurių imasi atitinkamos kompetentingos institucijos, koordinuoti siekiant sudaryti palankesnes sąlygas subjektams ar produktams, grindžiamiems technologinėmis inovacijomis, patekti į rinką;“;

"

c)  pridedama ši dalis:"

„1 a. Siekdama padėti formuoti bendrą Europos požiūrį į technologines inovacijas, Institucija skatina priežiūros konvergenciją, prireikus pasitelkdama Vartotojų apsaugos ir finansinių inovacijų komitetą, kad sudarytų palankesnes sąlygas subjektams ar produktams, grindžiamiems technologinėmis inovacijomis, patekti į rinką, ypač keičiantis informacija ir geriausia praktika. Jei tai tikslinga, Institucija gali priimti gaires ar rekomendacijas pagal 16 straipsnį.“;

"

(25)   įterpiamas šis straipsnis:"

31b straipsnis

Keitimasis informacija apie kompetenciją ir tinkamumą

Institucija kartu su EIOPA ir ESMA sukuria sistemą, pagal kurią būtų keičiamasi informacija, svarbia kompetentingoms institucijoms atliekant kvalifikuotuosius akcijų paketus turinčių asmenų, direktorių ir svarbiausias pareigas einančių asmenų kompetencijos ir tinkamumo vertinimą pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus aktus.“;

"

(26)   32 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pavadinimas pakeičiamas taip:"

„Rinkos pokyčių vertinimas, įskaitant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis“;

"

b)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Institucija stebi ir vertina rinkos pokyčius pagal savo kompetenciją ir prireikus praneša Europos priežiūros institucijai (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai) bei Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai), ESRV, Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie atitinkamas mikrolygio rizikos ribojimo tendencijas, galimą riziką ir pažeidžiamumą. Institucija į savo vertinimą įtraukia rinkų, kuriose veikia finansų įstaigos, ▌analizę ir galimų rinkos pokyčių poveikio tokioms įstaigoms vertinimą.“

"

c)  2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„2. Institucija▌inicijuoja ir koordinuoja Sąjungos mastu atliekamus finansų įstaigų atsparumo nepalankiems pokyčiams rinkoje vertinimus. Tuo tikslu ji parengia:“

"

ii)  a punktas pakeičiamas taip:"

„a) bendras ekonominių scenarijų poveikio įstaigos finansinei būklei vertinimo metodikas, atsižvelgdama, be kita ko, į riziką, kurią kelia nepalankūs aplinkos apsaugos pokyčiai;“;

"

iii)  įterpiamas šis punktas:"

„aa) bendras finansų įstaigų, įtrauktinų į Sąjungos masto vertinimus, nustatymo metodikas;“

"

iv)  c ir d punktai pakeičiami taip:"

„c) bendras konkrečių produktų ar paskirstymo procesų poveikio įstaigai vertinimo metodikas; ▐

   d) bendras turto vertinimo metodikas, kurios laikomos būtinomis testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tikslu, ir“

"

v)   pridedamas šis punktas: "

„da) bendras aplinkos apsaugos rizikos poveikio įstaigų finansiniam stabilumui vertinimo metodikas.“;

"

vi)   pridedama ši pastraipa:"

„Šios dalies taikymo tikslais Institucija bendradarbiauja su ESRV.“;

"

d)  3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„3. Nedarant poveikio Reglamente (ES) Nr. 1092/2010 nustatytoms ESRV užduotims, Institucija kartą per metus, o kai reikia – dažniau, teikia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir ESRV tendencijų, galimos rizikos ir pažeidžiamumo savo kompetencijos srityje vertinimus kartu su 22 straipsnio 2 dalyje nurodyta rizikos lentele.“;

"

e)  3b dalis pakeičiama taip:"

„3b. Institucija gali reikalauti, kad kompetentingos institucijos reikalautų, kad finansų įstaigos informacijos, kurią jos turi pateikti pagal 3a dalį, atžvilgiu taikytų nepriklausomą auditą.“

"

(27)  33 straipsnis pakeičiamas taip:"

„33 straipsnis

Tarptautiniai santykiai, įskaitant lygiavertiškumą

1.  Nedarant poveikio atitinkamai valstybių narių ir Sąjungos institucijų kompetencijai, Institucija gali plėtoti ryšius ir sudaryti administracinius susitarimus su trečiųjų valstybių reguliavimo, priežiūros ir, jei taikoma, pertvarkymo institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir administracijomis. Pagal tuos susitarimus nenustatomos juridinės prievolės Sąjungai ir jos valstybėms narėms ir jais neužkertamas kelias valstybėms narėms ir jų kompetentingoms institucijoms sudaryti dvišalius ar daugiašalius susitarimus su tomis trečiosiomis valstybėmis.

Kai trečioji valstybė pagal galiojantį deleguotąjį aktą, Komisijos priimtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį, yra įtraukta į jurisdikcijų, kurių nacionaliniai kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, dėl kurių Sąjungos finansų sistemai kyla didelių grėsmių, sąrašą, Institucija nesudaro administracinių susitarimų su tos trečiosios valstybės reguliavimo, priežiūros ir, kai taikoma, pertvarkymo institucijomis. Tai netrukdo Institucijai su atitinkamos trečiosios valstybės institucijomis bendradarbiauti kitais būdais siekiant sumažinti Sąjungos finansų sistemai kylančias grėsmes.

2.  Gavusi specialų Komisijos prašymą patarti arba jeigu to reikalaujama pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus aktus, Institucija padeda Komisijai rengti sprendimus dėl trečiųjų valstybių reguliavimo ir priežiūros režimų lygiavertiškumo.

2a.  Institucija stebi atitinkamus reguliavimo ir priežiūros pokyčius, taip pat, kai taikytina, pertvarkymo pokyčius ir vykdymo užtikrinimo praktiką bei rinkos pokyčius trečiosiose valstybėse, dėl kurių Komisija pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus aktus yra priėmusi sprendimus dėl lygiavertiškumo, atkreipdama ypatingą dėmesį į šių pokyčių poveikį finansiniam stabilumui, rinkos vientisumui, investuotojų apsaugai ir vidaus rinkos veikimui, tiek, kiek jie yra svarbūs atliekant rizika grindžiamus lygiavertiškumo vertinimus.

Be to, ji patikrina, ar vis dar tenkinami kriterijai, pagal kuriuos priimti tie sprendimai dėl lygiavertiškumo, ir visos juose nustatytos sąlygos.

Institucija gali palaikyti ryšius su atitinkamomis trečiųjų valstybių institucijomis. Institucija Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai bei EIOPA ir ESMA teikia konfidencialią ataskaitą, kurioje apibendrinami jos vykdytos visų trečiųjų valstybių lygiavertiškumo stebėsenos veiklos rezultatai. Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama poveikiui finansiniam stabilumui, rinkos vientisumui, investuotojų apsaugai arba vidaus rinkos veikimui.

Jeigu Institucija nustato 2a dalyje nurodytų atitinkamų pokyčių, susijusių su trečiųjų valstybių reguliavimo, priežiūros arba, kai taikytina, pertvarkymo arba vykdymo užtikrinimo praktika, kurie gali paveikti Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansinį stabilumą, rinkos vientisumą, investuotojų apsaugą arba vidaus rinkos veikimą, ji nedelsdama konfidencialiai informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją.

   (2b) Nedarant poveikio konkretiems 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytiems reikalavimams, laikydamasi 1 dalies antrame sakinyje nustatytų sąlygų, Institucija, kai įmanoma, bendradarbiauja su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis ir, kai taikytina, su trečiųjų valstybių, kurių reguliavimo ir priežiūros režimai pripažinti lygiaverčiais, pertvarkymo institucijomis. Iš principo šis bendradarbiavimas vykdomas remiantis administraciniais susitarimais, sudarytais su atitinkamomis tų trečiųjų valstybių institucijomis. Derėdamasi dėl tokių administracinių susitarimų, Institucija įtraukia nuostatas dėl:
   a) mechanizmų, kurie leistų Institucijai gauti svarbią informaciją, įskaitant informaciją apie reguliavimo režimą, priežiūros metodą, atitinkamus rinkos pokyčius ir visus pokyčius, kurie gali turėti įtakos sprendimui dėl lygiavertiškumo;
   b) tiek, kiek reikia imantis tolesnių priemonių dėl tokių sprendimų dėl lygiavertiškumo – ▌procedūrų, susijusių su priežiūros veiklos koordinavimu, įskaitant, jei reikia, dalyvavimą patikrinimuose vietoje.

Institucija informuoja Komisiją, jeigu trečiosios valstybės kompetentinga institucija atsisako sudaryti tokius administracinius susitarimus arba atsisako veiksmingai bendradarbiauti.

   (2ca) Siekdama Sąjungoje formuoti nuoseklios, veiksmingos ir efektyvios priežiūros praktiką ir stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą, Institucija gali parengti pavyzdinius administracinius susitarimus. ▌Kompetentingos institucijos deda visas pastangas, kad laikytųsi tokių pavyzdinių susitarimų.

43 straipsnio 5 dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucija pateikia informaciją apie administracinius susitarimus, sudarytus su priežiūros institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis arba trečiųjų valstybių administracijomis, pagalbą, kurią Institucija suteikė Komisijai rengiant sprendimus dėl lygiavertiškumo ir Institucijos pagal 2a dalį vykdytą stebėsenos veiklą.

3a.  Institucija pagal šiuo reglamentu ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisėkūros procedūra priimtais aktais jai suteiktus įgaliojimus prisideda prie vieningo, nuoseklaus ir veiksmingo atstovavimo Sąjungos interesams tarptautiniuose forumuose.“;

"

(28)  34 straipsnis išbraukiamas;

(29)  36 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  3 dalis išbraukiama;

b)  4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:"

„4. Institucija, gavusi jai skirtą ESRV įspėjimą ar rekomendaciją, aptaria tą įspėjimą ar rekomendaciją per kitą Priežiūros tarybos posėdį arba, kai tinkama, anksčiau, kad įvertintų tokio įspėjimo ar rekomendacijos poveikį savo užduočių atlikimui ir galimus tolesnius veiksmus.

Laikydamasi atitinkamos sprendimų priėmimo tvarkos, Institucija priima sprendimą dėl bet kokių veiksmų, kurių turi būti imtasi pagal jai šiuo reglamentu suteiktus įgaliojimus, siekiant išspręsti įspėjimuose ir rekomendacijose nurodytus klausimus.

Jeigu Institucija nesiima priemonių įspėjimui ar rekomendacijai įgyvendinti, ji paaiškina ESRV tokio neveikimo priežastis. ESRV apie tai informuoja Europos Parlamentą pagal Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 19 straipsnio 5 dalį. ESRV apie tai taip pat informuoja Tarybą.

5.  Institucija, gavusi ESRV įspėjimą ar rekomendaciją, skirtą kompetentingai institucijai, prireikus naudojasi jai pagal šį reglamentą suteiktais įgaliojimais užtikrinti, kad būtų laiku imtasi tolesnių veiksmų.

Jeigu adresatas ketina nesilaikyti ESRV rekomendacijos, jis informuoja Priežiūros tarybą ir su ja aptaria tokio neveikimo priežastis.

Kai kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 17 straipsnio 1 dalį informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, Komisiją ir ESRV apie veiksmus, kurių ji ėmėsi pagal ESRV rekomendaciją, ji deramai atsižvelgia į Priežiūros tarybos nuomonę.“;

"

c)   6 dalis išbraukiama;

(30)   37 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:"

„2. Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupę sudaro 30 narių: 13 narių skiriami užtikrinant proporcingą kredito įstaigų ir investicinių įmonių, veikiančių Sąjungoje, atstovavimą, iš kurių trys nariai atstovauja kooperatiniams ir taupomiesiems bankams, 13 narių atstovauja jų darbuotojų atstovams, vartotojams, bankininkystės paslaugų naudotojams ir MVĮ atstovams, o keturi jos nariai yra nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai.

3.  Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės narius skiria Priežiūros taryba, vykdydama atvirą ir skaidrią atrankos procedūrą. Priimdama sprendimą, Priežiūros taryba, kiek įmanoma, stengiasi užtikrinti tinkamą bankų sektoriaus įvairovės atspindėjimą, geografinę ir lyčių pusiausvyrą ir atstovavimą suinteresuotiesiems subjektams iš visos Sąjungos. Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės nariai renkami atsižvelgiant į jų kvalifikaciją, įgūdžius, atitinkamas žinias ir įrodytą kompetenciją.“;

"

b)   įterpiama ši dalis:"

„3a. Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės nariai renka grupės pirmininką iš savo narių. Pirmininkas skiriamas dvejiems metams.

Europos Parlamentas gali pakviesti Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės pirmininką padaryti pareiškimą Parlamente ir atsakyti į Parlamento narių pateiktus klausimus, jei to prašoma.“;

"

c)   4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

4. Institucija Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupei teikia visą būtiną informaciją, laikydamasi profesinės paslapties reikalavimo, kaip nustatyta 70 straipsnyje, ir užtikrina, kad grupei būtų teikiamos tinkamos sekretoriato paslaugos. Nustatomos tinkamos Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės narių, atstovaujančių ne pelno organizacijoms, išskyrus pramonės atstovus, kompensacijos. Nustatant kompensaciją atsižvelgiama į narių parengiamąjį ir plėtojamąjį darbą ir ji turi būti bent jau lygi pareigūnų atlyginimo dydžiui pagal Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) nustatytų Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų V antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnį. Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupė gali steigti techninių klausimų darbo grupes. Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės narių kadencija yra ketveri metai ir jai pasibaigus surengiama nauja atrankos procedūra.“;

"

d)   5 dalis pakeičiama taip:"

5. Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupė gali teikti Institucijai ▌patarimus bet kuriuo su Institucijos užduotimis susijusiu klausimu, ypatingą dėmesį skirdama 10–16, 29, 30 ir 32 straipsniuose nustatytoms užduotims.

Jeigu Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės nariai negali susitarti dėl patarimo, vienas trečdalis jos narių arba vienai suinteresuotųjų subjektų grupei atstovaujantys nariai gali parengti ▌atskirą patarimą.

Pagal šio reglamento 56 straipsnį dėl bendrųjų pozicijų ir bendrų aktų Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupė, Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė, Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupė ir Profesinių pensijų suinteresuotųjų subjektų grupė gali skelbti bendrus patarimus su Europos priežiūros institucijų darbu susijusiais klausimais.“;

"

e)   7 dalis pakeičiama taip:"

„7. Institucija viešai skelbia Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės ▐ patarimus, atskirą savo narių patarimą bei konsultacijų su ja rezultatus, taip pat kaip buvo atsižvelgta į patarimus ir konsultacijų rezultatus.“;

"

(31)   39 straipsnis pakeičiamas taip:"

„39 straipsnis

Sprendimų priėmimo procedūros

1.  Priimdama pagal 17, 18 ir 19 straipsnius numatytus sprendimus, Institucija veikia pagal 2–6 dalis.

2.  Institucija oficialiąja adresato kalba praneša visiems sprendimo adresatams apie ketinimą priimti sprendimą ir visapusiškai atsižvelgdama į to klausimo skubumą, sudėtingumą ir galimas pasekmes nustato terminą, per kurį adresatas gali pareikšti nuomonę dėl sprendimo dalyko. Adresatas gali pareikšti nuomonę savo oficialiąja kalba. Pirmame sakinyje išdėstyta nuostata mutatis mutandis taikoma 17 straipsnio 3 dalyje nurodytoms rekomendacijoms.

3.  Institucijos sprendimuose nurodomi juos pagrindžiantys motyvai.

4.  Institucijos sprendimų adresatai informuojami apie teisių gynimo priemones, kuriomis galima pasinaudoti pagal šį reglamentą.

5.  Jeigu Institucija priėmė sprendimą pagal 18 straipsnio 3 arba 4 dalį, ji peržiūri tą sprendimą atitinkamu periodiškumu.

6.  Apie ▌sprendimus, kuriuos Institucija priima pagal 17, 18 arba 19 straipsnį, skelbiama viešai. Viešame skelbime nurodoma konkreti kompetentinga institucija ar finansų įstaiga bei pagrindinis sprendimo turinys, nebent toks paskelbimas prieštarautų teisėtiems tų finansų įstaigų interesams arba jų verslo paslapčių apsaugai arba galėtų sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui Sąjungoje.“;

"

(32)  40 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)   a punktas pakeičiamas taip:"

„a)  pirmininkas;“;

"

b)  pridedama ši dalis:"

„8. Jeigu 1 dalies b punkte nurodyta nacionalinė valdžios institucija nėra atsakinga už vartotojų apsaugos taisyklių laikymosi užtikrinimą, tame punkte nurodytas Priežiūros tarybos narys gali nuspręsti pakviesti tos valstybės narės vartotojų apsaugos institucijos atstovą, neturintį balsavimo teisės. Jeigu atsakomybe už vartotojų apsaugą dalijasi kelios valstybės narės institucijos, šios institucijos susitaria dėl bendro atstovo.“;

"

(33)  41 ir 42 straipsniai pakeičiami taip:"

„41 straipsnis

Vidaus komitetai

1.  Priežiūros taryba savo iniciatyva arba pirmininko prašymu gali įsteigti vidaus komitetus konkrečioms jai skirtoms užduotims atlikti. Administracinės valdybos arba pirmininko prašymu Priežiūros taryba gali įsteigti vidaus komitetus konkrečioms Administracinei valdybai skirtoms užduotims atlikti. Priežiūros taryba gali numatyti galimybę tam tikras aiškiai apibrėžtas užduotis ir sprendimus perduoti vidaus komitetams, Administracinei valdybai arba pirmininkui.

1 a. Taikant 17 straipsnį ir nedarant poveikio 9a straipsnio 6 dalyje nurodyto komiteto vaidmeniui, pirmininkas pasiūlo sprendimą sušaukti nepriklausomą komisiją, o jį turi priimti Priežiūros taryba. Nepriklausomą komisiją sudaro Priežiūros tarybos pirmininkas ir šeši kiti nariai, kuriuos, pasikonsultavęs su Administracine valdyba ir po atviro kvietimo dalyvauti konkurse, pasiūlo pirmininkas. Kiti šeši nariai nėra kompetentingos institucijos, kuri, kaip įtariama, pažeidė Sąjungos teisę, atstovai ir neturi nei su byla susijusių interesų, nei tiesioginių ryšių su atitinkama kompetentinga institucija.

Kiekvienas komisijos narys turi vieną balsą.

Komisijos sprendimai priimami, kai už juos teigiamai balsuoja bent keturi komisijos nariai.

2.  Taikant 19 straipsnį ir nedarant poveikio 9a straipsnio 6 dalyje nurodyto komiteto vaidmeniui, pirmininkas pasiūlo sprendimą sušaukti nepriklausomą komisiją, o jį turi priimti Priežiūros taryba. Nepriklausomą komisiją sudaro Priežiūros tarybos pirmininkas ir šeši kiti nariai, kuriuos, pasikonsultavęs su Administracine valdyba ir po atviro kvietimo dalyvauti konkurse, pasiūlo pirmininkas. Kiti šeši nariai nėra nesutariančių kompetentingų institucijų atstovai ir neturi nei su konfliktu susijusių interesų, nei tiesioginių ryšių su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis.

Kiekvienas komisijos narys turi vieną balsą.

Komisijos sprendimai priimami, kai už juos teigiamai balsuoja bent keturi komisijos nariai.

2 a. Siekiant atlikti 22 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje numatytą tyrimą, pirmininkas taip pat gali pasiūlyti pradėti tyrimą ir sušaukti nepriklausomą komisiją, o tą pasiūlymą turi priimti Priežiūros taryba. Nepriklausomą komisiją sudaro Priežiūros tarybos pirmininkas ir šeši kiti nariai, kuriuos, pasikonsultavęs su Administracine valdyba ir po atviro kvietimo dalyvauti konkurse, pasiūlo pirmininkas.

Kiekvienas komisijos narys turi vieną balsą.

Komisijos sprendimai priimami, kai už juos teigiamai balsuoja bent keturi komisijos nariai.

3.   Šio straipsnio 1a ir 2 dalyse nurodytos komisijos arba pirmininkas pasiūlo sprendimus pagal 17 straipsnį arba 19 straipsnį, išskyrus atvejus, kai klausimai yra susiję su finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencija, kad juos galutinai priimtų Priežiūros taryba. Šio straipsnio 2a dalyje nurodyta komisija Priežiūros tarybai pateikia tyrimo, atlikto pagal 22 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, rezultatus.

4.   Priežiūros taryba priima šiame straipsnyje nurodytų komisijų darbo tvarkos taisykles.

42 straipsnis

Priežiūros tarybos nepriklausomumas

1.   Atlikdami pagal šį reglamentą jiems pavestas užduotis, ▌Priežiūros tarybos nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi tik visos Sąjungos interesais, neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors ▌vyriausybės ar kurios nors kitos viešosios ar privačios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

2.   Nei valstybės narės, nei Sąjungos institucijos ar įstaigos, nei kokios nors kitos viešosios ar privačios įstaigos nesiekia daryti įtakos Priežiūros tarybos nariams jiems vykdant užduotis.

3.   Prieš visus posėdžius, kuriuose turi dalyvauti, Priežiūros tarybos nariai, pirmininkas, taip pat balsavimo teisės neturintys atstovai ir stebėtojai, dalyvaujantys tarybos posėdžiuose, tiksliai ir išsamiai deklaruoja, kad neturi arba turi kokių nors interesų, kurie galėtų būti laikomi pažeidžiančiais jų nepriklausomumą svarstant kuriuos nors darbotvarkės klausimus, ir nedalyvauja diskusijose bei balsavime dėl tokių klausimų.

4.   Priežiūros taryba savo darbo tvarkos taisyklėse nustato 3 dalyje nurodyto interesų deklaravimo ir interesų konflikto prevencijos bei valdymo praktinę tvarką.“;

"

(34)   43 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Priežiūros taryba nustato Institucijos darbo gaires ir atsako už II skyriuje nurodytų sprendimų priėmimą. Remdamasi atitinkamo vidaus komiteto, komisijos, pirmininko ar Administracinės valdybos, atsižvelgiant į konkretų atvejį, parengtais pasiūlymais Priežiūros taryba priima Institucijos nuomones, rekomendacijas, gaires ir sprendimus ir teikia patarimus, kaip nurodyta II skyriuje.“;

"

b)  2 ir 3 dalys išbraukiamos;

c)  4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

Iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d. Priežiūros taryba, remdamasi Administracinės valdybos pasiūlymu, priima kitų metų Institucijos darbo programą ir ją perduoda Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai susipažinti.“;

"

d)   5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Priežiūros taryba, remdamasi Administracinės valdybos pasiūlymu, priima metinę Institucijos veiklos, taip pat pirmininko pareigų atlikimo, ataskaitą, ▌ir kasmet iki birželio 15 d. perduoda tą ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ataskaita skelbiama viešai.“;

"

e)   8 dalis pakeičiama taip:"

8. Priežiūros taryba naudojasi įgaliojimais taikyti drausmines priemones pirmininkui ir vykdomajam direktoriui. Ji gali pašalinti vykdomąjį direktorių iš pareigų pagal 51 straipsnio 5 dalį.“ ;

"

(35)   įterpiamas šis straipsnis:"

43a straipsnis

Priežiūros tarybos priimamų sprendimų skaidrumas

Nepaisant 70 straipsnio, ne vėliau kaip per šešias savaites nuo Priežiūros tarybos posėdžio dienos Institucija Europos Parlamentui pateikia bent jau išsamų ir informatyvų to Priežiūros tarybos posėdžio protokolą, kuriame pateikiama išsami diskusijų apžvalga, įskaitant sprendimų su paaiškinimais sąrašą. Posėdžio protokole neaprašomos Priežiūros tarybos diskusijos, susijusios su atskiromis finansų įstaigomis, nebent 75 straipsnio 3 dalyje arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose būtų numatyta kitaip.“;

"

(36)   44 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Priežiūros taryba priima sprendimus paprasta savo narių balsų dauguma. Kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi vieną balsą.

Kiek tai susiję su 10–16 straipsniuose nurodytais aktais ir pagal 9 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą ir VI skyrių priimtomis priemonėmis bei sprendimais ir nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, Priežiūros taryba priima sprendimus kvalifikuota savo narių balsų dauguma, kaip apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnio 4 dalyje, kurią sudaro bent paprasta balsavime dalyvaujančių jos narių iš valstybių narių, kurios yra dalyvaujančios valstybės narės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 1 punkte (toliau – dalyvaujančios valstybės narės), kompetentingų institucijų balsų dauguma ir paprasta balsavime dalyvaujančių jos narių iš valstybių narių, kurios nėra dalyvaujančios valstybės narės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 1 punkte (toliau – nedalyvaujančios valstybės narės), kompetentingų institucijų balsų dauguma.

Pirmininkas dėl ankstesnėje pastraipoje nurodytų sprendimų nebalsuoja.

Dėl 41 straipsnio 1a, 2 ir 2a dalyse nurodytų komisijų sudėties ir 30 straipsnio 1a dalyje nurodytos tarpusavio vertinimo grupės narių Priežiūros taryba, svarstydama pirmininko pasiūlymus, siekia bendro sutarimo. Nepasiekus bendro sutarimo, Priežiūros taryba priima sprendimus trijų ketvirtadalių savo balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma. Kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi vieną balsą.

Kiek tai susiję su sprendimais, priimtais pagal 18 straipsnio 3 ir 4 dalis, ir nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, Priežiūros taryba priima sprendimus paprasta jos balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma, kurią sudaro paprasta jos narių iš dalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų balsų dauguma ir paprasta jos narių iš nedalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų balsų dauguma.“;

"

b)  įterpiamos 3a ir 3b dalys:"

„3a. Kiek tai susiję su sprendimais pagal 30 straipsnį, Priežiūros taryba už siūlomus sprendimus balsuoja taikydama rašytinę procedūrą. Balsavimo teisę turintys Priežiūros tarybos nariai balsavimui turi aštuonias darbo dienas. Kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi vieną balsą. Siūlomas sprendimas laikomas priimtu, nebent tam paprieštarauja paprasta balsavimo teisę turinčių Priežiūros tarybos narių dauguma. Susilaikiusiųjų balsai neskaičiuojami kaip balsai „už“ arba „prieš“ ir į juos neatsižvelgiama skaičiuojant atiduotus balsus. Jei trys balsavimo teisę turintys Priežiūros tarybos nariai prieštarauja tam, kad būtų taikoma rašytinė procedūra, Priežiūros taryba sprendimo projektą aptaria ir dėl jo nusprendžia pagal 1 dalyje nurodytą procedūrą.

3b.   Kiek tai susiję su sprendimais pagal 17 ir 19 straipsnius, Priežiūros taryba už siūlomus sprendimus balsuoja taikydama rašytinę procedūrą. Balsavimo teisę turintys Priežiūros tarybos nariai balsavimui turi aštuonias darbo dienas. Kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi vieną balsą. Siūlomas sprendimas laikomas priimtu, nebent tam paprieštarauja paprasta jos narių iš dalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų balsų dauguma arba paprasta jos narių iš nedalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų narių dauguma. Susilaikiusiųjų balsai neskaičiuojami kaip balsai „už“ arba „prieš“ ir į juos neatsižvelgiama skaičiuojant atiduotus balsus. Jei trys balsavimo teisę turintys Priežiūros tarybos nariai prieštarauja tam, kad būtų taikoma rašytinė procedūra, Priežiūros taryba aptaria sprendimo projektą ir jis gali būti priimtas paprasta balsavimo teisę turinčių Priežiūros tarybos narių balsų dauguma, kurią sudaro paprasta jos narių iš dalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų balsų dauguma ir paprasta jos narių iš nedalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų balsų dauguma.

Nukrypstant nuo pirmesnės pastraipos, nuo tos dienos, kai keturi ar mažiau balsavimo teisę turinčių narių yra iš nedalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų, pasiūlytas sprendimas priimamas paprasta Priežiūros tarybos balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma, kurią sudaro bent vienas narių iš nedalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų balsas.

4.  Balsavimo teisės neturintys nariai ir stebėtojai nedalyvauja jokiose Priežiūros tarybos diskusijose, susijusiose su atskiromis finansų įstaigomis, nebent 75 straipsnio 3 dalyje arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose būtų numatyta kitaip.

Pirma pastraipa netaikoma ▌Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos paskirtam Europos Centrinio Banko atstovui.

4a.  Institucijos pirmininkas turi išimtinę teisę bet kada surengti balsavimą. Nedarant poveikio šiai teisei ir Institucijos sprendimų priėmimo procedūrų veiksmingumui, Institucijos priežiūros taryba priimdama sprendimus siekia bendro sutarimo.“;

"

(37)   45 straipsnis pakeičiamas taip:"

„45 straipsnis

Sudėtis

1.   Administracinę valdybą sudaro pirmininkas ir šeši Priežiūros tarybos nariai, kuriuos iš savo tarpo renka balsavimo teisę turintys Priežiūros tarybos nariai.

Kiekvienas Administracinės valdybos narys, išskyrus pirmininką, turi pakaitinį narį, kuris gali jį pakeisti šiam negalint dalyvauti posėdyje.

2.   Priežiūros tarybos išrinktų narių kadencija yra dveji su puse metų. Ta kadencija gali būti pratęsta vieną kartą. Administracinės valdybos sudėtis yra subalansuota ir proporcinga pagal lyčių pusiausvyros principą bei atspindi visą Sąjungą. Administracinės valdybos nariais turi būti bent du nedalyvaujančių valstybių narių atstovai. Kadencijos iš dalies sutampa, ir taikoma tinkama rotacijos tvarka.“

3.  Administracinės valdybos posėdžius pirmininkas sušaukia savo iniciatyva arba bent trečdalio narių prašymu; posėdžiams pirmininkauja pirmininkas. Administracinė valdyba posėdžiauja prieš kiekvieną Priežiūros tarybos posėdį ir taip dažnai, kaip Administracinė valdyba mano esant būtina. Ji posėdžiauja bent penkis kartus per metus.

4.   Pagal darbo tvarkos taisykles Administracinės valdybos nariams gali padėti patarėjai ar ekspertai. Balsavimo teisės neturintys nariai, išskyrus vykdomąjį direktorių, nedalyvauja jokiose Administracinės valdybos diskusijose, susijusiose su atskiromis finansų įstaigomis.“;

"

(38)  įterpiami šie straipsniai:"

„45a straipsnis

Sprendimų priėmimas

1.  Administracinės valdybos sprendimai priimami paprasta jos narių balsų dauguma, tačiau siekiama bendro sutarimo. Kiekvienas narys turi vieną balsą. Pirmininkas yra balsavimo teisę turintis narys.

2.   Vykdomasis direktorius ir Komisijos atstovas Administracinės valdybos posėdžiuose dalyvauja be teisės balsuoti. Komisijos atstovas turi teisę balsuoti 63 straipsnyje nurodytais klausimais.

3.  Administracinė valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas paskelbia viešai.

45c straipsnis

Koordinavimo grupės

Administracinė valdyba gali savo iniciatyva arba kompetentingos institucijos prašymu sudaryti koordinavimo grupes apibrėžtais klausimais, dėl kurių gali reikėti koordinuoti veiksmus, atsižvelgiant į konkrečius rinkos pokyčius. Administracinė valdyba sudaro koordinavimo grupes penkių Priežiūros tarybos narių prašymu. Visos kompetentingos institucijos dalyvauja koordinavimo grupėse ir pagal 35 straipsnį teikia koordinavimo grupėms informaciją, kurios reikia, kad koordinavimo grupės galėtų vykdyti koordinavimo užduotis pagal savo įgaliojimus.

Koordinavimo grupių darbas grindžiamas kompetentingų institucijų pateikta informacija ir visais Institucijos nustatytais faktais.

Grupėms pirmininkauja Administracinės valdybos narys. Kiekvienais metais atitinkamas už koordinavimo grupę atsakingas Administracinės valdybos narys praneša Priežiūros tarybai apie pagrindinius diskusijų elementus bei išvadas ir, jei manoma, kad tai aktualu, pateikia pasiūlymą dėl tolesnių reglamentavimo veiksmų arba tarpusavio vertinimo atitinkamoje srityje. Kompetentingos institucijos praneša Institucijai, kaip jos savo veikloje atsižvelgė į koordinavimo grupių darbą.

Stebėdama rinkos pokyčius, kurie gali būti koordinavimo grupių darbo objektas, Institucija gali paprašyti kompetentingų institucijų pagal 35 straipsnį pateikti informaciją, būtiną, kad Institucija galėtų atlikti savo stebėsenos vaidmenį.“;

"

(39)  46 straipsnis pakeičiamas taip:"

„46 straipsnis

Administracinės valdybos nepriklausomumas

Administracinės valdybos nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi tik visos Sąjungos interesais, neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors ▌vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

Nei valstybės narės, nei Sąjungos institucijos ar įstaigos, nei kokios nors kitos viešosios ar privačios įstaigos nesiekia daryti įtakos Administracinės valdybos nariams jiems vykdant savo užduotis.“;

"

(40)  47 straipsnis pakeičiamas taip:"

„47 straipsnis

Užduotys

1.  Administracinė valdyba užtikrina, kad Institucija vykdytų savo misiją ir atliktų pagal šį reglamentą jai paskirtas užduotis. Ji imasi visų reikiamų priemonių, visų pirma priima vidaus administracinius nurodymus ir skelbia pranešimus, siekdama užtikrinti, kad Institucija veiktų pagal šį reglamentą.

2.  Administracinė valdyba siūlo, o Priežiūros taryba priima metinę ir daugiametę darbo programas.

3.  Administracinė valdyba naudojasi savo su biudžetu susijusiais įgaliojimais pagal 63 ir 64 straipsnius.

3a.   Administracinė valdyba gali nagrinėti visus klausimus, teikti nuomonę ir pasiūlymus dėl jų, išskyrus užduotis pagal 9a, 9b, 30 straipsnius, taip pat 17 ir 19 straipsnius dėl klausimų, susijusių finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija.

4.  Administracinė valdyba priima Institucijos darbuotojų politikos planą ir pagal 68 straipsnio 2 dalį – būtinas Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (Pareigūnų tarnybos nuostatų) įgyvendinimo priemones.

5.  Administracinė valdyba pagal 72 straipsnį priima specialias nuostatas dėl prieigos prie Institucijos dokumentų.

6.  Administracinė valdyba siūlo metinę Institucijos veiklos, taip pat pirmininko pareigų atlikimo, ataskaitą ▌Priežiūros tarybai tvirtinti.

7.  Pagal 58 straipsnio 3 ir 5 dalis Administracinė valdyba skiria ir šalina iš pareigų Apeliacinės tarybos narius, tinkamai atsižvelgusi į Priežiūros tarybos pasiūlymą.

8.  Administracinės valdybos nariai viešai skelbia apie visus surengtus posėdžius ir visas gautas dovanas. Išlaidos registruojamos viešai pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus.“;

"

(41)  48 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Pirmininkas atsako už Priežiūros tarybos darbo parengimą, įskaitant darbotvarkės, kurią turi priimti Priežiūros taryba, sudarymą, posėdžių sušaukimą ir klausimų, dėl kurių reikia priimti sprendimus, pateikimą, ir pirmininkauja Priežiūros tarybos posėdžiams.

Pirmininkas atsako už Administracinės valdybos darbotvarkės, kurią turi priimti Administracinė valdyba, sudarymą ir pirmininkauja Administracinės valdybos posėdžiams.

Pirmininkas gali paraginti Administracinę valdybą apsvarstyti galimybę sudaryti koordinavimo grupę pagal 45c straipsnį.“

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

Pirmininkas renkamas, atsižvelgiant į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų išmanymą ir į su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbus atvirą atrankos procedūrą, kuria laikomasi lyčių pusiausvyros principo. Priežiūros taryba, padedama Komisijos, sudaro galutinį reikalavimus atitinkančių kandidatų eiti pirmininko pareigas sąrašą. Remdamasi galutiniu sąrašu, Taryba, gavusi Europos Parlamento patvirtinimą, priima sprendimą skirti pirmininką.

Jeigu pirmininkas nebeatitinka 49 straipsnyje nustatytų sąlygų arba nustatoma, kad jis padarė sunkų nusižengimą, Komisijai pasiūlius ir Europos Parlamentui pasiūlymą patvirtinus, Taryba gali priimti sprendimą pašalinti jį iš pareigų.

"

c)  4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

Pirmoje pastraipoje nurodyto vertinimo tikslais pirmininko užduotis vykdo pirmininko pavaduotojas.

Taryba, remdamasi Priežiūros tarybos pasiūlymu ir Komisijos pagalba, atsižvelgdama į įvertinimą, gali pirmininko kadenciją pratęsti vieną kartą.

"

d)   5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Pirmininkas gali būti pašalintas iš pareigų tik dėl rimtų priežasčių. Europos Parlamentas gali jį pašalinti iš pareigų tik gavęs Tarybos sprendimą, priimtą pasikonsultavus su Priežiūros taryba.“;

"

(42)  49 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pavadinimas pakeičiamas taip:"

Pirmininko nepriklausomumas“

"

b)   1 dalis pakeičiama taip:"

„Nedarant poveikio Priežiūros tarybos vaidmeniui, susijusiam su pirmininko užduotimis, pirmininkas neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.“;

"

(43)  49a straipsnio vienintelė pastraipa pakeičiama taip:"

„Pirmininkas viešai skelbia apie visus surengtus posėdžius su išorės suinteresuotaisiais subjektais per dvi savaites po posėdžių ir apie visas gautas dovanas. Išlaidos registruojamos viešai pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus.“;

"

(44)  50 straipsnis išbraukiamas;

(45)  54 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), kad, atsižvelgdamas į sektorių ypatumus, užtikrintų įvairius sektorius apimančių veiksmų suderinamumą, visų pirma susijusių su:“;

"

ii)  pirma įtrauka pakeičiama taip:"

„– finansiniais konglomeratais ir, kai to reikalaujama pagal Sąjungos teisę, prudenciniu konsolidavimu,”

"

iii)  penkta ir šešta pastraipos pakeičiamos taip:"

„– kibernetiniu saugumu,

   keitimusi informacija ir geriausia patirtimi su ESRV ir ▌EPI,“

"

iv)  pridedamos šios įtraukos:"

„– mažmeninių finansinių paslaugų ir indėlininkų, vartotojų bei investuotojų apsaugos klausimais,

   pagal 1 straipsnio 6 dalį įsteigto komiteto patarimais.“;

"

b)   įterpiama ši dalis:"

„Jungtinis komitetas gali padėti Komisijai įvertinti sąlygas ir technines specifikacijas bei procedūras, kad būtų užtikrintas saugus ir efektyvus centralizuotų automatizuotų mechanizmų sąveikumas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 32a straipsnio 5 dalyje nurodytą ataskaitą, taip pat veiksmingas nacionalinių registrų sujungimas pagal Direktyvą (ES) 2015/849.“;

"

d)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Jungtinio komiteto nuolatinio sekretoriato funkciją atlieka specialieji darbuotojai, kuriuos skiria EPI. Institucija skiria pakankamai išteklių administravimo, infrastruktūros ir veiklos išlaidoms.“;

"

(46)  55 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:"

„2. Vienas Administracinės valdybos narys, Komisijos atstovas ir ESRV kviečiami į Jungtinio komiteto, taip pat į bet kurio 57 straipsnyje nurodyto pakomitečio posėdžius kaip stebėtojai.

3.  Jungtinio komiteto pirmininkas skiriamas iš EPI pirmininkų taikant metinės rotacijos principą. Jungtinio komiteto pirmininkas eina ESRV antrojo pirmininko pavaduotojo pareigas.“;

"

b)  4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Jungtinis komitetas posėdžiauja bent kartą per tris mėnesius.“;

"

c)  pridedama ši dalis:"

„4a. Institucijos pirmininkas reguliariai informuoja Priežiūros tarybą apie pozicijas, priimtas Jungtinio komiteto posėdžiuose.“;

"

(47)   56 ir 57 straipsniai pakeičiami taip:"

„56 straipsnis

Bendrosios pozicijos ir bendri aktai

Vykdydama II skyriuje nustatytas užduotis, visų pirma susijusias su Direktyvos 2002/87/EB įgyvendinimu, Institucija atitinkamais atvejais siekia suformuoti bendrą poziciją bendru sutarimu su Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija).

Kai to reikalaujama pagal Sąjungos teisę, priemones pagal šio reglamento 10–16 straipsnius ir sprendimus pagal 17, 18 ir 19 straipsnius, kurie yra susiję su Direktyvos 2002/87/EB ir bet kurių kitų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos aktų, kurie taip pat patenka į Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ar Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) kompetencijos sritį, taikymu, atitinkamais atvejais lygiagrečiai priima Institucija, Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija).

57 straipsnis

Pakomitečiai

1.   Jungtinis komitetas gali sukurti pakomitečius, kad šie Jungtiniam komitetui parengtų bendrųjų pozicijų ir bendrų aktų projektus.

2.  Pakomitetį sudaro 55 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys ir po vieną kiekvienos valstybės narės atitinkamos kompetentingos institucijos esamo personalo aukšto lygio atstovą.

3.  Pakomitečiai iš atitinkamų kompetentingų institucijų atstovų išsirenka pirmininką, kuris taip pat yra Jungtinio komiteto stebėtojas.

3a.   Taikant 56 straipsnį įsteigiamas Jungtinio komiteto finansinių konglomeratų pakomitetis.

4.  Jungtinis komitetas savo interneto svetainėje skelbia apie visus įsteigtus pakomitečius, įskaitant jų įgaliojimus ir narių sąrašą, nurodydamas atitinkamas narių pakomitetyje vykdomas funkcijas.“

"

(48)  58 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Šiuo reglamentu įsteigiama Europos priežiūros institucijų Apeliacinė taryba.“

"

b)  2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„2. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir šeši pakaitiniai nariai, kurie turi turėti gerą reputaciją ir dokumentais pagrįstų atitinkamų žinių apie Sąjungos teisę, taip pat tarptautinės profesinės patirties, įgytos pakankamai aukštu lygiu bankininkystės, draudimo, profesinių pensijų, vertybinių popierių rinkų ar kitų finansinių paslaugų srityse, tačiau jais negali būti esami kompetentingų institucijų ar kitų Institucijos veikloje dalyvaujančių nacionalinių ar Sąjungos institucijų darbuotojai ir Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės nariai. Nariai yra bet kurios valstybės narės piliečiai ir turi gerai mokėti bent dvi oficialiąsias Sąjungos kalbas. Apeliacinė taryba turi turėti pakankamos teisinės kompetencijos, kad galėtų teikti profesionalias teisines konsultacijas Institucijos naudojimosi įgaliojimais teisėtumo, įskaitant proporcingumą, klausimais.“;

"

c)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Du Apeliacinės tarybos narius ir du pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto galutinio kandidatų sąrašo, sudaryto Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbus viešą kvietimą pareikšti susidomėjimą, skiria Institucijos administracinė valdyba, prieš tai pasikonsultavusi su Priežiūros taryba.

Gavęs galutinį kandidatų į narius ir pakaitinius narius sąrašą, prieš juos paskiriant, Europos Parlamentas gali juos pakviesti padaryti pareiškimą Parlamente ir atsakyti į Parlamento narių pateiktus klausimus.

Europos Parlamentas gali pakviesti Apeliacinės tarybos narius padaryti pareiškimą Parlamente ir, kai to prašoma, atsakyti į visus jo narių pateiktus klausimus, išskyrus atvejus, kai pareiškimai, klausimai ar atsakymai yra susiję su konkrečiais atvejais, dėl kurių dar nepriimtas sprendimas arba kurie dar tik bus svarstomi Apeliacinėje taryboje.“;

"

(49)   59 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Apeliacinės tarybos nariai ir Institucijos darbuotojai, teikiantys veiklos ir sekretoriato pagalbą, negali dalyvauti jokiame apeliaciniame procese, jeigu turi kokių nors su juo susijusių asmeninių interesų, jeigu anksčiau dalyvavo procese kaip vienos iš proceso šalių atstovai arba jeigu dalyvavo priimant apeliacine tvarka skundžiamą sprendimą.“;

"

(50)  60 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

▌"

1. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant kompetentingas institucijas, gali pateikti apeliacinį skundą dėl 17, 18 ir 19 straipsniuose nurodyto Institucijos sprendimo ir dėl bet kurio kito Institucijos pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus Sąjungos aktus priimto sprendimo, skirto tam asmeniui, arba dėl sprendimo, kuris, nors ir skirtas kitam asmeniui, yra tiesiogiai ir asmeniškai susijęs su tuo asmeniu.

„2. Apeliacinis skundas kartu su jo pagrindimu Institucijai pateikiamas raštu per tris mėnesius nuo pranešimo atitinkamam asmeniui apie sprendimą dienos arba, jei pranešimo nebuvo, nuo tos dienos, kai Institucija paskelbė sprendimą.

Apeliacinė taryba priima sprendimą dėl apeliacinio skundo per tris mėnesius nuo jo pateikimo.“

"

(51)  įterpiamas šis straipsnis:"

60a straipsnis

Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali Komisijai nusiųsti pagrįstą patarimą, jei mano, kad Institucija, veikdama pagal 16 ir 16b straipsnius, viršijo savo kompetenciją, įskaitant proporcingumo principą, ir tai yra tiesiogiai ir asmeniškai su tuo asmeniu susiję.“;

"

(52)  62 straipsnio 1 dalis papildoma šiais punktais:

▌"

d) savanoriški valstybių narių ar stebėtojų įnašai nepriimami, jeigu juos priėmus kiltų abejonių dėl Institucijos nepriklausomumo ir nešališkumo. Savanoriški įnašai, kuriais atlyginamos kompetentingos institucijos Institucijai perduotų užduočių išlaidos, nelaikomi keliančiais abejonių dėl pastarosios nepriklausomumo;

   e) sutartas užmokestis už leidinius, mokymus ir kitas Institucijos teikiamas paslaugas, jei šių paslaugų konkrečiai paprašė viena ar kelios kompetentingos institucijos.“;

"

(53)  63, 64 ir 65 straipsniai pakeičiami taip:"

„63 straipsnis

Biudžeto sudarymas

1.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius, remdamasis Institucijos metiniu ir daugiamečiu programavimu, parengia preliminarų trejų ateinančių finansinių metų Institucijos bendrojo programavimo dokumento projektą, kuriame išdėstomos numatomos pajamos ir išlaidos, taip pat informacija apie darbuotojus, ir kartu su etatų planu jį pateikia Administracinei valdybai ir Priežiūros tarybai.

1 a. Priežiūros taryba, vadovaudamasi Administracinės valdybos patvirtintu projektu, priima ateinančių trejų finansinių metų bendrojo programavimo dokumento projektą.

1b.  Administracinė valdyba iki sausio 31 d. pateikia bendrąjį programavimo dokumentą ▌Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai, taip pat Europos Audito Rūmams.

2.  Atsižvelgdama į bendrąjį programavimo dokumentą ▌, Komisija į Sąjungos biudžeto projektą įtraukia išlaidų, kurios, jos manymu, reikalingos pagal etatų planą, sąmatas ir išlyginamojo įnašo, kuris bus mokamas iš Sąjungos bendrojo biudžeto pagal Sutarties 313 ir 314 straipsnius, sumą.

3.  Biudžeto valdymo institucija priima Institucijos etatų planą. Biudžeto valdymo institucija tvirtina Institucijai skiriamo išlyginamojo įnašo asignavimus.

4.  Institucijos biudžetą priima Priežiūros taryba. Jis tampa galutinis, galutinai priėmus Sąjungos bendrąjį biudžetą. Prireikus jis atitinkamai tikslinamas.

5.  Administracinė valdyba nedelsdama praneša biudžeto valdymo institucijai apie kiekvieną ketinamą įgyvendinti projektą, kuris gali daryti didelį finansinį poveikį Institucijos biudžeto finansavimui, visų pirma, apie kiekvieną su nekilnojamuoju turtu, pavyzdžiui, pastatų nuoma arba pirkimu, susijusį projektą.

5a.   Nedarant poveikio Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 88 straipsniui, biudžeto valdymo institucija turi patvirtinti kiekvieną projektą, kuris gali turėti didelį finansinį ar ilgalaikį poveikį Institucijos biudžeto finansavimui, visų pirma, kiekvieną su nekilnojamuoju turtu, pavyzdžiui, pastatų nuoma arba pirkimu, susijusį projektą, įskaitant sutarties nutraukimo sąlygas.

64 straipsnis

Biudžeto vykdymas ir kontrolė

1.  Vykdomasis direktorius vykdo įgaliojimus suteikiančio pareigūno pareigas ir vykdo metinį Institucijos biudžetą.

2.  Institucijos apskaitos pareigūnas iki kitų metų kovo 1 d. siunčia preliminarias finansines ataskaitas Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams. Pagal 70 straipsnį Institucijai nedraudžiama Europos Audito Rūmams pateikti bet kokią informaciją, kurios prašo Audito Rūmai ir kuri priklauso Audito Rūmų kompetencijos sričiai.

3.  Institucijos apskaitos pareigūnas iki kitų metų kovo 1 d. siunčia konsolidavimui atlikti reikalingą apskaitos informaciją Komisijos apskaitos pareigūnui to apskaitos pareigūno nustatytu būdu ir formatu.

4.  Iki kitų metų kovo 31 d. Institucijos apskaitos pareigūnas taip pat nusiunčia biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą Priežiūros tarybos nariams, Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams.

5.  Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl Institucijos preliminarių finansinių ataskaitų pagal Finansinio reglamento 246 straipsnį, Institucijos apskaitos pareigūnas parengia galutines Institucijos finansines ataskaitas. Vykdomasis direktorius jas nusiunčia Priežiūros tarybai, o ji pateikia savo nuomonę dėl šių finansinių ataskaitų.

6.  Iki kitų metų liepos 1 d. Institucijos apskaitos pareigūnas nusiunčia galutines finansines ataskaitas ir Priežiūros tarybos nuomonę Komisijos apskaitos pareigūnui, Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams.

Institucijos apskaitos pareigūnas iki birželio 15 d. konsolidavimo tikslais taip pat nusiunčia Komisijos apskaitos pareigūnui šio pareigūno nustatyto standartinio formato ataskaitų rinkinį.

7.  Iki kitų metų lapkričio 15 d. galutinės finansinės ataskaitos paskelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8.  Iki rugsėjo 30 d. vykdomasis direktorius Audito Rūmams nusiunčia atsakymą į Audito Rūmų pastabas. To atsakymo kopiją jis taip pat nusiunčia Administracinei valdybai ir Komisijai.

9.  Kaip numatyta Finansinio reglamento 165 straipsnio 3 dalyje ir Europos Parlamento prašymu, vykdomasis direktorius pateikia Europos Parlamentui visą informaciją, kurios reikia, kad būtų užtikrinta sklandi atitinkamų finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra.

10.  Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma priimta rekomendacija, iki N + 2 metų gegužės 15 d. patvirtina, kad Institucija N finansinių metų biudžetą įvykdė.

10a.   Institucija pateikia pagrįstą nuomonę dėl Europos Parlamento pozicijos ir dėl kitų Europos Parlamento pastabų, pateiktų per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą.

65 straipsnis

Finansinės taisyklės

Pasikonsultavusi su Komisija, Administracinė valdyba priima Institucijai taikomas finansines taisykles. Tos taisyklės negali nukrypti nuo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013(17), taikomo įstaigoms, nurodytoms Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje, nebent to reikėtų dėl specifinių Institucijos veiklos poreikių ir tik gavus išankstinį Komisijos pritarimą.“;

"

(54)  66 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, Institucijai be jokių apribojimų taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013(18).“;

"

(55)  68 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

„1. Institucijos darbuotojams, įskaitant jos Administracinės valdybos tikruosius narius ir pirmininką, taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai, Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir Sąjungos institucijų bendrai priimtos taisyklės šiems nuostatams ir sąlygoms taikyti.

2.  Komisijai pritarus, Administracinė valdyba Pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones.“;

"

b)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Administracinė valdyba priima nuostatas, leidžiančias valstybėms narėms deleguoti į Instituciją nacionalinius ekspertus.“

"

(56)  70 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Priežiūros tarybos nariams ir visiems Institucijos darbuotojams, įskaitant valstybių narių laikinai deleguotus pareigūnus ir visus kitus asmenis, pagal darbo sutartis atliekančius Institucijos pavestas užduotis, taikomi profesinės paslapties reikalavimai pagal SESV 339 straipsnį ir atitinkamas Sąjungos teisės aktų nuostatas, net ir jiems nustojus eiti savo pareigas.“

"

b)  2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

Pareiga pagal 1 dalį ir šios dalies pirmą pastraipą nedraudžia Institucijai ir kompetentingos institucijoms naudoti informaciją 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų aktų vykdymui užtikrinti, ypač teisinėse procedūrose, susijusiose su sprendimų priėmimu.“

"

c)  įterpiama ši dalis:"

„2 a. Administracinė valdyba ir Priežiūros taryba užtikrina, kad asmenims, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai, nuolat arba kartais teikia kokias nors paslaugas, susijusias su Institucijos užduotimis, įskaitant pareigūnus ir kitus Administracinės valdybos ir Priežiūros tarybos įgaliotus arba kompetentingų institucijų tuo tikslu paskirtus asmenis, būtų taikomi profesinės paslapties reikalavimai, lygiaverčiai ankstesnėse dalyse nustatytiems reikalavimams.

Tokie patys profesinės paslapties reikalavimai taikomi stebėtojams, kurie dalyvauja Institucijos veikloje ir Administracinės valdybos ir Priežiūros tarybos posėdžiuose.“

"

d)  3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:"

„3. 1 ir 2 dalių nuostatomis Institucijai nedraudžiama keistis informacija su kompetentingomis institucijomis pagal šį reglamentą ir kitus finansų įstaigoms taikomus Sąjungos teisės aktus.

Tai informacijai taikomos 1 ir 2 dalyse nurodytos profesinės paslapties saugojimo sąlygos. Institucija savo vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustato praktinę 1 ir 2 dalyse nurodytų konfidencialumo taisyklių įgyvendinimo tvarką.

4.  Institucija taiko Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2015/444.“

"

(57)  71 straipsnio vienintelė pastraipa pakeičiama taip:"

„Šis reglamentas nedaro poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su jų atliekamu asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2016/679, ar Institucijos pareigoms, susijusioms su jai vykdant pareigas atliekamu asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES)  2018/1725 (ES institucijoms ir įstaigoms skirtą duomenų apsaugos reglamentą).“;

"

(58)  72 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Administracinė valdyba patvirtina Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo praktines priemones.“;

"

(59)  73 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Dėl Institucijos kalbų vartojimo vidaus tvarkos sprendžia Administracinė valdyba.“;

"

(60)  74 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„Reikiamos nuostatos dėl patalpų, suteiktinų Institucijai valstybėje narėje, kurioje yra jos būstinė, ir infrastruktūros, kurią turi suteikti ta valstybė narė, taip pat specialios taisyklės, taikytinos Institucijos darbuotojams ir jų šeimos nariams toje valstybėje narėje, nustatoma Institucijos ir tos valstybės narės susitarime dėl būstinės, sudarytame gavus Administracinės valdybos patvirtinimą.“;

"

(61)  76 straipsnis pakeičiamas taip:"

„76 straipsnis

Ryšys su EBPIK

Institucija laikoma EBPIK teisių perėmėja. Ne vėliau kaip Institucijos įsteigimo dieną visas EBPIK turtas ir visi įsipareigojimai bei visos neįvykdytos operacijos automatiškai perkeliamos Institucijai. EBPIK parengia ataskaitą, atspindinčią jo turto ir įsipareigojimų padėtį tokio perkėlimo dieną. EBPIK ir Komisija atlieka tos ataskaitos auditą ir ją patvirtina.“;

"

(62)   81 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)   įžanginis sakinys pakeičiamas taip:"

„1. Iki ... [24 mėnesiai nuo šio keitimo reglamento įsigaliojimo datos], o vėliau kas treji metai Komisija skelbia bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą veikiant Institucijai ir taikant šiame reglamente nustatytas procedūras. Toje ataskaitoje, be kita ko, įvertinama:“;

"

ii)  a punkto įžanginis sakinys ir i papunktis pakeičiami taip:"

„a) kompetentingų institucijų pasiektas priežiūros praktikos veiksmingumas ir konvergencija:

   i) kompetentingų institucijų ▐ nepriklausomumas ir standartų konvergencija, prilygstanti konvergencijai įmonių valdymo srityje;“;

"

iii)  įterpiami šie punktai:"

„fa) Jungtinio komiteto veikimas;

   fb) kliūtys ar poveikis prudenciniam konsolidavimui pagal 8 straipsnį;“

"

b)  įterpiamos šios dalys:"

„2 a. Rengdama 1 dalyje nurodytą bendrąją ataskaitą, Komisija, pasikonsultavusi su visomis atitinkamomis institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, atlieka išsamų šio reglamento 9c straipsnio taikymo vertinimą.

2c.   Komisija, pasikonsultavusi su visomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, atlieka išsamų konkrečių užduočių, susijusių su pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencija ir kova su jais ir Institucijai pavestų pagal šio reglamento 1 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnio 1 dalies l punktą, 9a, 9b, 17 ir 19 straipsnius, įgyvendinimo, veikimo ir veiksmingumo vertinimą. Atlikdama tokį vertinimą, Komisija išanalizuoja tų užduočių ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai bei Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai pavestų užduočių sąveiką, taip pat Institucijos įgaliojimų tiek, kiek jais Institucijai suteikiama galimybė veiksmus grįsti nacionalinės teisės aktais, kuriais direktyvos perkeliamos į nacionalinę teisę arba naudojamasi pasirinkimo galimybėmis, teisinį praktiškumą. Be to, Komisija, remdamasi išsamia sąnaudų ir naudos analize, taip pat siekdama tikslo užtikrinti nuoseklumą, veiksmingumą ir efektyvumą, nuodugniai išnagrinėja galimybę pavesti konkrečias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais užduotis esamai ar naujai specialiai ES masto agentūrai.“

"

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 pakeitimai

Reglamentas (ES) 1094/2010 iš dalies keičiamas taip:

(1)  1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:"

„2. Institucija veikia šiuo reglamentu suteiktų įgaliojimų srityje ir Direktyvos 2009/138/EB, išskyrus jos IV antraštinę dalį, direktyvų 2002/92/EB, 2003/41/EB, 2002/87/EBir, kai tie aktai taikomi draudimo, perdraudimo įmonėms, už profesinių pensijų skyrimą atsakingoms įmonėms ir draudimo tarpininkams, Direktyvos 2002/65/EB atitinkamų dalių, įskaitant visas tais aktais grindžiamas direktyvas, reglamentus ir sprendimus, taip pat bet kurio vėlesnio teisiškai privalomo Sąjungos akto, kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, taikymo srityje.

Institucija prisideda prie Europos bankininkystės institucijos, įsteigtos Reglamentu (ES) Nr. 1093/2010, darbo, susijusio su finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui arba teroristų finansavimui prevencija, pagal Direktyvą (ES) 2015/849 ir Reglamentą (ES) Nr. 1093/2010. Institucija sprendimą dėl pritarimo priima pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 9a straipsnio 8 dalį.

3.  Institucija taip pat veikia draudimo ir perdraudimo įstaigų, finansinių konglomeratų, už profesinių pensijų skyrimą atsakingų įstaigų ir draudimo tarpininkų veiklos srityje, susijusioje su klausimais, kuriems nėra tiesiogiai taikomi 2 dalyje nurodyti aktai, įskaitant įmonių valdymo, audito ir finansinės atskaitomybės klausimus, atsižvelgiant į tvarius verslo modelius ir į aplinkos apsaugos, socialinių ir su valdymu susijusių veiksnių integravimą, jei tokie Institucijos veiksmai yra būtini tų teisės aktų veiksmingam ir nuosekliam taikymui užtikrinti.“

"

b)  6 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„6. Institucijos tikslas – apsaugoti viešąjį interesą prisidedant prie trumpalaikio, vidutinio laikotarpio ir ilgalaikio finansų sistemos stabilumo ir veiksmingumo Sąjungos ekonomikos, jos piliečių ir verslo labui. Neperžengdama savo atitinkamos kompetencijos ribų Institucija padeda:“

"

ii)   pirmos pastraipos e ir f punktai pakeičiami taip: "

e) užtikrinti, kad su draudimu, perdraudimu ir profesinėmis pensijomis susijusios rizikos prisiėmimas būtų tinkamai reguliuojamas ir prižiūrimas;▐

   f) sustiprinti vartotojų ir klientų apsaugą;“

"

iii)   pirma pastraipa papildoma šiuo punktu:"

fa) didinti priežiūros konvergenciją visoje vidaus rinkoje.“;

"

iv)   antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Tokiems tikslams pasiekti Institucija padeda užtikrinti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 2 dalyje nurodytų aktų taikymą, skatina priežiūros konvergenciją ir teikia nuomones pagal 16a straipsnį Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ▌.“;

"

v)   ketvirta pastraipa pakeičiama taip:"

„Institucija, vykdydama savo užduotis, veikia nepriklausomai, objektyviai, nediskriminuodama ir skaidriai, vadovaudamasi visos Sąjungos interesais ir atitinkamais atvejais laikydamasi proporcingumo principo. Institucija yra atskaitinga, veikia pagal profesinio sąžiningumo principus ir užtikrina, kad su visais suinteresuotaisiais subjektais būtų elgiamasi sąžiningai.“;

"

vi)   pridedamos šios pastraipos:"

„Institucijos veiksmų ir priemonių, visų pirma gairių, rekomendacijų, nuomonių, klausimų ir atsakymų, reguliavimo standartų projektų ir įgyvendinimo standartų projektų, turinys ir forma visiškai atitinka taikytinas šio reglamento ir 2 dalyje nurodytų aktų teisines nuostatas. Tiek, kiek pagal šias nuostatas leidžiama ir reikia, laikantis proporcingumo principo tokiais veiksmais deramai atsižvelgiama į Institucijos veiksmų poveikį patiriančios įstaigos, įmonės ar kito subjekto verslui ar finansinei veiklai būdingos rizikos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Institucija įsteigia komitetą, kuris yra neatskiriama Institucijos dalis ir jai pataria, kaip, visiškai laikantis taikytinų taisyklių, priemonėmis turėtų būti atsižvelgiama į ypatingus sektoriuje vyraujančius skirtumus, susijusius su finansų įstaigų ir rinkų rizikos pobūdžiu, mastu ir sudėtingumu, verslo modeliais ir praktika, taip pat su jų dydžiu tiek, kiek tokie veiksniai yra aktualūs pagal atitinkamas taisykles.“;

"

(2)  2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis pakeičiama taip:"

1. Institucija yra Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (toliau – EFPIS) dalis. Pagrindinis EFPIS tikslas – užtikrinti, kad finansų sektoriui taikomos taisyklės būtų tinkamai įgyvendinamos siekiant išsaugoti finansinį stabilumą, užtikrinti pasitikėjimą visa finansų sistema ir veiksmingą bei pakankamą finansinių paslaugų vartotojų apsaugą.“

"

b)   4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Vadovaudamosi lojalaus bendradarbiavimo principu, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje, EFPIS šalys bendradarbiauja pasitikėdamos ir visapusiškai gerbdamos vienos kitas, visų pirma, užtikrindamos, kad būtų keičiamasi tinkama ir patikima informacija tarpusavyje ir tarp konkrečios institucijos bei Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos.“

"

c)   5 dalis papildoma šia pastraipa:"

„Nuorodos į priežiūrą šiame reglamente apima visą atitinkamą visų kompetentingų institucijų veiklą, nedarant poveikio nacionalinės kompetencijos sritims, vykdytiną pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisėkūros procedūra priimtus aktus.“;

"

(3)   3 straipsnis pakeičiamas taip:"

„3 straipsnis

Institucijų atskaitomybė

1.   2 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytos institucijos yra atskaitingos Europos Parlamentui ir Tarybai.

2.   Pagal SESV 226 straipsnį Institucija visapusiškai bendradarbiauja su Europos Parlamentu, kai vykdomi tyrimai pagal tą straipsnį.

3.   Priežiūros taryba tvirtina metinę Institucijos veiklos, taip pat pirmininko pareigų atlikimo, ataskaitą ir kasmet iki birželio 15 d. perduoda tą ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ataskaita skelbiama viešai.

4.   Europos Parlamentui paprašius, pirmininkas dalyvauja Europos Parlamento klausyme dėl Institucijos veiklos rezultatų. Klausymas vyksta ne rečiau kaip kartą per metus. Pirmininkas daro pareiškimą Europos Parlamente ir atsako į visus jo narių pateiktus klausimus, jei to yra prašoma.

5.   Gavęs prašymą ir bent 15 dienų prieš darydamas 4 dalyje nurodytą pareiškimą, pirmininkas Europos Parlamentui raštu pateikia Institucijos veiklos ataskaitą.

6.   Kartu su 11–18, 20 ir 33 straipsniuose nurodyta informacija ataskaitoje taip pat pateikiama bet kokia atitinkama informacija, kurios ad hoc tvarka paprašo Europos Parlamentas.

7.   Institucija žodžiu arba raštu atsako į Europos Parlamento arba Tarybos jai pateiktus klausimus per penkias savaites nuo klausimo gavimo.

8.   Gavęs prašymą pirmininkas surengia konfidencialias diskusijas žodžiu už uždarų durų su kompetentingo Europos Parlamento komiteto pirmininku, pirmininko pavaduotojais ir koordinatoriais. Visi dalyviai laikosi profesinės paslapties reikalavimų.

10.   Nedarant poveikio konfidencialumo pareigoms, atsirandančioms dėl dalyvavimo tarptautiniuose forumuose, gavusi prašymą Institucija praneša Europos Parlamentui apie savo indėlį vieningai, nuosekliai ir veiksmingai atstovaujant Sąjungos interesams tokiuose tarptautiniuose forumuose.“;

"

(4)   4 straipsnio 2 punkto ii papunktis pakeičiamas taip:"

„ii) taikant direktyvą 2002/65/EB – institucijos, kompetentingos užtikrinti, kad finansų įstaigos laikytųsi tos direktyvos reikalavimų▐;“;

"

(5)   7 straipsnis pakeičiamas taip:"

„1. Institucijos būstinė yra Frankfurte prie Maino.

1a.   Institucijos būstinės vieta nedaro poveikio Institucijos užduočių ir įgaliojimų vykdymui, valdymo struktūros organizavimui, pagrindinės organizacijos veiklai ar pagrindiniam jos veiklos finansavimui, sudarant sąlygas, kai taikytina, bendrai su Sąjungos agentūromis naudotis administracinės paramos paslaugomis ir infrastruktūros administravimo paslaugomis, kurios nėra susijusios su Institucijos pagrindine veikla.“;

"

(6)   8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)   a punktas pakeičiamas taip:"

„a) remiantis 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisėkūros procedūra priimtais aktais, prisidėti rengiant aukštos kokybės bendrus reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką, visų pirma ▌rengiant ▌techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų projektus, gaires, rekomendacijas ir kitas priemones, taip pat nuomones;“;

"

ii)   įterpiamas šis punktas: "

„aa) parengti ir nuolat atnaujinti Sąjungai taikomą Sąjungos finansų įstaigų priežiūros vadovą, kuriame pateikiama geriausia priežiūros praktika ir labai kokybiška metodika bei procesai ir, be kita ko, atsižvelgiama į besikeičiančią finansų įstaigų ir rinkų verslo praktiką ir verslo modelius bei dydį;“;

"

iii)   b punktas pakeičiamas taip:"

„b) padėti nuosekliai taikyti teisiškai privalomus Sąjungos aktus, visų pirma padedant formuoti bendrą priežiūros kultūrą, užtikrinant nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų aktų taikymą, užkertant kelią reguliaciniam arbitražui, puoselėjant ir stebint priežiūros nepriklausomumą, tarpininkaujant ir sprendžiant kompetentingų institucijų nesutarimus, užtikrinant veiksmingą ir nuoseklią finansų įstaigų priežiūrą ir darnų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir, be kita ko, imantis priemonių kritiniais atvejais;“;

"

iv)   e–h punktai pakeičiami taip:"

„e) organizuoti ir atlikti kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimus ir, atsižvelgiant į tai, teikti gaires, rekomendacijas ir nustatyti geriausią praktiką, siekiant, kad būtų užtikrinti nuoseklesni priežiūros rezultatai;

   f) pagal savo kompetenciją stebėti ir vertinti rinkos pokyčius, įskaitant, kai tinkama, su draudimo, perdraudimo ir profesinių pensijų paslaugų, ypač teikiamų namų ūkiams ir MVĮ, bei novatoriškų finansinių paslaugų tendencijomis susijusius pokyčius, deramai atsižvelgiant į pokyčius, susijusius su aplinkos apsaugos, socialiniais ir su valdymu susijusiais veiksniais;
   g) atlikti rinkos analizes▐ siekiant pateikti informaciją apie Institucijos pareigų vykdymą;
   h) stiprinti, kai tinkama, draudėjų, pensijų sistemų narių ir naudos gavėjų, vartotojų ir investuotojų apsaugą, visų pirma atsižvelgiant į tarpvalstybiniame kontekste kylančius sunkumus ir į su tuo susijusią riziką;“;

"

v)   po i punkto įterpiamas šis punktas:"

„ia) padėti rengti bendrą Sąjungos finansinių duomenų strategiją;“;

"

vi)   po k punkto įterpiamas šis punktas:"

„ka) savo interneto svetainėje skelbti ir reguliariai atnaujinti visus kiekvieno 1 straipsnio 2 dalyje nurodyto teisėkūros procedūra priimto akto techninius reguliavimo standartus, techninius įgyvendinimo standartus, gaires, rekomendacijas ir klausimus bei atsakymus, įskaitant esamos vykdomų darbų padėties apžvalgas ir planuojamą techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų projektų priėmimo laiką.“;

"

vii)   l punktas išbraukiamas;

b)   įterpiama ši dalis:"

„1a. Vykdydama savo užduotis pagal šį reglamentą Institucija ▌:

   a) naudojasi visais turimais įgaliojimais;
   b) skirdama deramą dėmesį tikslui užtikrinti finansų įstaigų saugumą ir patikimumą, visapusiškai atsižvelgia į skirtingas finansų įstaigų rūšis, verslo modelius ir dydį;
   c) atsižvelgia į technologines inovacijas, novatoriškus ir tvarius verslo modelius, pavyzdžiui, kooperatyvus ir savidraudos įmones, aplinkos apsaugos, socialinių ir su valdymu susijusių veiksnių integravimą.“;

"

c)  2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įterpiamas šis punktas:"

„ca) skelbti rekomendacijas, kaip nustatyta 29a ▌straipsnyje;“;

"

ii)  įterpiamas šis punktas:"

da) teikti įspėjimus pagal 9 straipsnio 3 dalį;“;

"

iii)  g punktas pakeičiamas taip:"

„g) teikti nuomones Europos Parlamentui, Tarybai arba Komisijai, kaip numatyta 16a straipsnyje;“;

"

iv)  įterpiami šie punktai:"

ga) skelbti atsakymus į klausimus, kaip nustatyta 16b straipsnyje;

   gb) imtis veiksmų pagal 9a straipsnį;“;

"

d)  pridedama ši dalis:"

„3. Vykdydama 1 dalyje nurodytas užduotis ir naudodamasi 2 dalyje nurodytais įgaliojimais, Institucija veikia remdamasi teisės aktų sistema ir jos ribose ir deramai atsižvelgia į proporcingumo, kai tinka, ir geresnio reglamentavimo principus, įskaitant sąnaudų ir naudos analizės, atliktos laikantis šio reglamento, rezultatus.

10, 15, 16 ir 16a straipsniuose nurodytos atviros viešosios konsultacijos rengiamos kuo plačiau, siekiant užtikrinti, kad integracinis principas būtų taikomas visų suinteresuotųjų subjektų atžvilgiu ir jiems būtų suteikta pakankamai laiko pateikti atsiliepimus. Institucija paskelbia suinteresuotųjų subjektų pateiktos informacijos santrauką ir apžvalgą, kaip per konsultacijas gauta informacija ir nuomonės buvo panaudoti techninių reguliavimo standartų projekte ir techninių įgyvendinimo standartų projekte.“;

"

(7)   9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)   a punktas pakeičiamas taip:"

„a) rinkdama informaciją apie vartojimo tendencijas, pvz., apie mažmeninių finansinių paslaugų ir produktų kainų ir mokesčių pokyčius valstybėse narėse, ją analizuodama ir apie ją pranešdama;“;

"

ii)   įterpiami šie punktai:"

„aa) atlikdama nuodugnų teminį elgesio rinkoje vertinimą ir formuodama bendrą supratimą apie rinkų praktiką, kad galėtų nustatyti galimas problemas ir išanalizuoti jų poveikį;

   ab) rengdama mažmeninės rizikos rodiklius, kurie padėtų laiku nustatyti galimas žalos vartotojams ir investuotojams priežastis;“;

"

iii)   pridedami šie punktai:"

„da) padėdama užtikrinti vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje, kuriomis vartotojai ir kiti finansinių paslaugų naudotojai turėtų sąžiningą prieigą prie finansinių paslaugų ir produktų;

   dc) koordinuodama kompetentingų institucijų kontrolinių pirkimų veiklą, jei vykdoma.“;

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Institucija stebi naują ir jau vykdomą finansinę veiklą ir gali priimti gaires ir rekomendacijas, siekdama skatinti rinkų saugumą ir patikimumą bei reguliavimo ir priežiūros praktikos konvergenciją ir veiksmingumą.“;

"

c)  4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:"

„4. Institucija įsteigia vartotojų apsaugos ir finansinių naujovių komitetą, kuris yra neatskiriama Institucijos dalis ir vienija visas atitinkamas kompetentingas ▌institucijas ir už vartotojų apsaugą atsakingas institucijas, kad būtų padidinta vartotojų apsauga ir nustatytas suderintas požiūris į naujos ar novatoriškos finansinės veiklos reguliavimą bei priežiūrą ir teikiamos konsultacijos Institucijai, kad ji jas pateiktų Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Institucija glaudžiai bendradarbiauja su Europos duomenų apsaugos valdyba, kad būtų išvengta dubliavimosi, nenuoseklumo ir teisinio netikrumo duomenų apsaugos srityje. Be to, Institucija gali pakviesti nacionalines duomenų apsaugos institucijas dalyvauti Komitete stebėtojų teisėmis.

5.  Institucija gali laikinai uždrausti arba apriboti tam tikrų finansinių produktų, priemonių arba veiklos, kurie galėtų daryti didelę finansinę žalą klientams arba vartotojams arba kelti grėsmę sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui Sąjungoje, reklamą, platinimą ar pardavimą 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytais atvejais ir sąlygomis arba, jei būtina, susidarius kritinei padėčiai, kaip numatyta 18 straipsnyje ir jame nustatytomis sąlygomis.

Institucija peržiūri pirmoje pastraipoje minimą sprendimą atitinkamu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius. Po bent dviejų atnaujinimų iš eilės, remdamasi derama poveikio vartotojams įvertinimo analize, Institucija gali priimti sprendimą draudimą atnaujinti kas metus.

Valstybė narė gali paprašyti Institucijos savo sprendimą persvarstyti. Tokiu atveju 44 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatyta tvarka Institucija sprendžia, ar palikti galioti savo sprendimą.

Institucija taip pat gali įvertinti poreikį uždrausti arba apriboti tam tikros rūšies finansinę veiklą arba praktiką ir esant tokiam poreikiui informuoti apie tai Komisiją ir kompetentingas institucijas, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos tokiam draudimui arba apribojimui priimti.“;

"

(8)   įterpiamas šis straipsnis:"

9a straipsnis

Raštai dėl veiksmų nesiėmimo

1.   2 dalyje nurodytų priemonių Institucija imasi tik išskirtinėmis aplinkybėmis, kai, jos vertinimu, kurio nors akto iš nurodytųjų 1 straipsnio 2 dalyje ar jais grindžiamo deleguotojo ar įgyvendinimo akto taikymas galėtų kelti reikšmingų sunkumų dėl vienos iš šių priežasčių:

   a) Institucijos vertinimu, tokio akto nuostatos gali tiesiogiai prieštarauti kitam susijusiam aktui;
   b) kai aktas yra vienas iš nurodytųjų 1 straipsnio 2 dalyje, – dėl neparengtų deleguotųjų arba įgyvendinimo aktų, kuriais tas konkretus aktas būtų papildytas ar patikslintas, kiltų teisėtų abejonių dėl to akto teisinių pasekmių ar tinkamo taikymo;
   c) dėl neparengtų gairių ir rekomendacijų, nurodytų 16 straipsnyje, kiltų praktinių sunkumų atitinkamą aktą taikant.

2.   1 dalyje nurodytais atvejais Institucija kreipiasi į kompetentingas institucijas ir Komisiją raštu, kuriame išsamiai aprašo, jos manymu, kylančius sunkumus.

1 dalies a ir b punktų atvejais Institucija pateikia Komisijai nuomonę dėl visų veiksmų, kurie, jos manymu, yra tinkami, naujų teisės aktų arba naujų deleguotųjų ar įgyvendinimo aktų forma, nurodydama, kaip skubiai, Institucijos vertinimu, sunkumus reikėtų pašalinti. Institucija savo nuomonę paskelbia viešai.

1 dalies c punkto atveju Institucija kuo skubiau įvertina būtinybę priimti atitinkamas gaires ar rekomendacijas pagal 16 straipsnį.

Institucija imasi veiksmų skubos tvarka, visų pirma, kai įmanoma, siekdama padėti užkirsti kelią 1 dalyje nurodytiems sunkumams.

3.   Prireikus 1 dalyje nurodytais atvejais ir laukiant naujų priemonių priėmimo ir taikymo, kai buvo imtasi veiksmų pagal 2 dalį, Institucija skelbia nuomones dėl 1 dalyje nurodytų aktų konkrečių nuostatų, siekdama prisidėti prie nuoseklios, veiksmingos ir efektyvios priežiūros ir vykdymo užtikrinimo praktikos formavimo ir bendro, vienodo ir nuoseklaus Sąjungos teisės taikymo.

4.   Jeigu, remdamasi gauta, visų pirma iš kompetentingų institucijų, informacija, Institucija mano, kad 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti aktai arba kurie nors jais grindžiami deleguotieji ar įgyvendinimo aktai kelia reikšmingų išskirtinių sunkumų, susijusių su:

   pasitikėjimu rinka;
   klientų ar investuotojų apsauga;
   sklandžiu finansų rinkų arba prekių rinkų veikimu ir vientisumu arba
   visos finansų sistemos arba jos dalies stabilumu Sąjungoje,

Institucija nedelsdama kreipiasi į kompetentingas institucijas ir Komisiją raštu, kuriame išsamiai aprašo, jos manymu, kylančius sunkumus. Institucija gali Komisijai pateikti nuomonę dėl visų veiksmų, kurie, jos manymu, yra tinkami, naujų teisės aktų arba naujų deleguotųjų ar įgyvendinimo aktų forma, nurodydama, kaip skubiai, Institucijos vertinimu, sunkumus reikėtų pašalinti. Institucija savo nuomonę paskelbia viešai.“;

"

(9)   10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)   pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„1. Kai Europos Parlamentas ir Taryba suteikia Komisijai įgaliojimus priimti techninius reguliavimo standartus, naudojantis teise priimti deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose specialiai nustatytose srityse būtų vykdomas nuoseklus derinimas, Institucija gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus. Techninių reguliavimo standartų projektus Institucija teikia tvirtinti Komisijai. Tuo pačiu metu Institucija perduoda tuos techninių reguliavimo standartų projektus susipažinti Europos Parlamentui ir Tarybai.“;

"

ii)   trečia pastraipa pakeičiama taip:"

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija rengia atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų ir nagrinėja galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir analizės būtų labai neproporcingos atitinkamų techninių reguliavimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu. Institucija taip pat prašo 37 straipsnyje nurodytos atitinkamos suinteresuotųjų subjektų grupės patarimo.“;

"

iii)   ketvirta pastraipa išbraukiama;

iv)   penkta ir šešta pastraipos pakeičiamos taip:"

„Per tris mėnesius nuo techninio reguliavimo standarto projekto gavimo Komisija nusprendžia, ar jį patvirtinti. Komisija laiku praneša Europos Parlamentui ir Tarybai, kad sprendimo dėl patvirtinimo per trijų mėnesių laikotarpį priimti negali. Komisija gali patvirtinti techninio reguliavimo standarto projektą tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia vadovaujantis Sąjungos interesais.

Jei Komisija ketina nepatvirtinti techninio reguliavimo standarto projekto arba patvirtinti jį iš dalies ar su pakeitimais, ji grąžina techninio reguliavimo standarto projektą Institucijai, paaiškindama, kodėl jo nepatvirtino, arba, priklausomai nuo atvejo, nurodydama jo pakeitimų motyvus, ir išsiunčia savo rašto kopiją Europos Parlamentui ir Tarybai. Institucija per šešias savaites gali iš dalies pakeisti techninio reguliavimo standarto projektą remdamasi Komisijos pasiūlytais pakeitimais ir dar kartą jį pateikti Komisijai oficialios nuomonės forma. Savo oficialios nuomonės kopiją Institucija išsiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.“;

"

b)   2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Jei Institucija techninio reguliavimo standarto projekto nepateikia per 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytą terminą, Komisija gali paprašyti tokį projektą pateikti per naują terminą. Institucija laiku praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, kad termino nesilaikys.“;

"

c)   3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Komisija rengia atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir analizės būtų neproporcingos atitinkamų techninių reguliavimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu. Komisija taip pat prašo 37 straipsnyje nurodytos atitinkamos suinteresuotųjų subjektų grupės patarimo.“;

"

d)   4 dalis pakeičiama taip: "

„4. Techniniai reguliavimo standartai priimami priimant reglamentus arba sprendimus. Jų pavadinime nurodomi žodžiai „techninis reguliavimo standartas“. Jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja juose nurodytą dieną.“;

"

(10)   13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa išbraukiama.

(11)   15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

„1. Kai Europos Parlamentas ir Taryba suteikia Komisijai įgyvendinimo įgaliojimus priimti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose specialiai nustatytų sričių techninius įgyvendinimo standartus priimant įgyvendinimo aktus pagal SESV 291 straipsnį, Institucija gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus. Techniniai įgyvendinimo standartai turi būti techninio pobūdžio, nenumatyti jokių strateginių sprendimų ar politikos pasirinkimo, o jų turinys turėtų būti skirtas tų aktų taikymo sąlygų nustatymui. Techninių įgyvendinimo standartų projektus Institucija teikia tvirtinti Komisijai. Tuo pačiu metu Institucija perduoda tuos techninius standartus susipažinti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Prieš pateikdama techninių įgyvendinimo standartų projektą Komisijai, Institucija rengia atviras viešas konsultacijas ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir analizės būtų labai neproporcingos atitinkamų techninių įgyvendinimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu. Institucija taip pat prašo 37 straipsnyje nurodytos atitinkamos suinteresuotųjų subjektų grupės patarimo.

Per tris mėnesius nuo techninio įgyvendinimo standarto projekto gavimo dienos Komisija turi nuspręsti, ar jį patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu. Komisija laiku praneša Europos Parlamentui ir Tarybai, kad sprendimo dėl patvirtinimo per trijų mėnesių laikotarpį priimti negali. Komisija gali patvirtinti techninio įgyvendinimo standarto projektą tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia vadovaujantis Sąjungos interesais.

Jei Komisija ketina nepatvirtinti techninio įgyvendinimo standarto projekto arba patvirtinti jį iš dalies ar su pakeitimais, ji grąžina jį Institucijai paaiškindama, kodėl jo nepatvirtino, arba, priklausomai nuo atvejo, nurodydama jo pakeitimų motyvus ir išsiunčia savo rašto kopiją Europos Parlamentui ir Tarybai. Institucija per šešias savaites gali iš dalies pakeisti techninio įgyvendinimo standarto projektą remdamasi Komisijos pasiūlytais pakeitimais ir dar kartą jį pateikti Komisijai oficialios nuomonės forma. Savo oficialios nuomonės kopiją Institucija išsiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Jei pasibaigus penktoje pastraipoje nurodytam šešių savaičių laikotarpiui Institucija nėra pateikusi iš dalies pakeisto techninio įgyvendinimo standarto projekto arba yra pateikusi techninio įgyvendinimo standarto projektą, kuris iš dalies pakeistas taip, kad neatitinka Komisijos pasiūlytų pakeitimų, Komisija gali priimti techninį įgyvendinimo standartą su pakeitimais, kurie, jos nuomone, yra tinkami, arba jį atmesti.

Komisija negali keisti Institucijos parengto techninio įgyvendinimo standarto projekto turinio iš anksto to nesuderinusi su Institucija, kaip tai nustatyta šiame straipsnyje.

2.  Jei Institucija techninio įgyvendinimo standarto projekto nepateikia per 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytą terminą, Komisija gali paprašyti tokį projektą pateikti per naują terminą. Institucija laiku praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, kad termino nesilaikys.“;

"

b)   3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Komisija rengia atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir analizės būtų neproporcingos atitinkamų techninių įgyvendinimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu. Komisija taip pat prašo 37 straipsnyje nurodytos atitinkamos suinteresuotųjų subjektų grupės ▌patarimo.“;

"

c)   4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Techniniai įgyvendinimo standartai priimami priimant reglamentus arba sprendimus. Jų pavadinime nurodomi žodžiai „techninis įgyvendinimo standartas“. Jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja juose nurodytą dieną.“;

"

(12)   16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Sąjungos teisės taikymą, Institucija skelbia visoms kompetentingoms institucijoms arba visoms finansų įstaigoms skirtas gaires ▌ir vienai ar kelioms kompetentingoms institucijoms arba vienai ar kelioms finansų įstaigoms skirtas rekomendacijas.

Gairės ir rekomendacijos atitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisėkūros procedūra priimtais aktais arba šiuo straipsniu suteiktus įgaliojimus.“;

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Prireikus Institucija rengia atviras viešas konsultacijas dėl savo skelbiamų gairių ir rekomendacijų ir nagrinėja galimas susijusias tokių gairių ir rekomendacijų paskelbimo sąnaudas ir naudą. Tokios konsultacijos ir analizės turi būti proporcingos gairių ar rekomendacijų apimčiai, pobūdžiui ir poveikiui. Prireikus Institucija taip pat prašo 37 straipsnyje nurodytų Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės ir Profesinių pensijų suinteresuotųjų subjektų grupės patarimo. Kai Institucija nerengia atvirų viešų konsultacijų arba neprašo Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės ir Profesinių pensijų suinteresuotųjų subjektų grupės patarimo, ji nurodo to priežastis.“;

"

c)   įterpiama ši dalis:"

„2c. Gairėse ir rekomendacijose neturėtų būti tik pateikiamos nuorodos į teisėkūros procedūra priimtus aktus ar atkartojami jų elementai. Prieš paskelbdama naujas gaires ar rekomendacijas, Institucija pirmiausia peržiūri esamas gaires ir rekomendacijas, kad būtų išvengta dubliavimosi.“;

"

d)   4 dalis pakeičiama taip:"

„4. 43 straipsnio 5 dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucija praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie savo paskelbtas gaires ir rekomendacijas.“;

"

(13)   įterpiami šie straipsniai:"

„16a straipsnis

Nuomonės

1.   Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali teikti Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai nuomones visais su jos kompetencijos sritimi susijusiais klausimais.

2.   1 dalyje nurodytame prašyme gali būti nurodytos viešos konsultacijos arba techninė analizė.

3.   Dėl riziką ribojančio susijungimų ir įsigijimų vertinimo, kuris patenka į Direktyvos 2009/138/EB taikymo sritį ir kurį atliekant pagal tą direktyvą reikalaujama dviejų ar daugiau valstybių narių kompetentingų institucijų konsultacijų, Institucija gali, vienai iš atitinkamų kompetentingų institucijų paprašius, parengti ir paskelbti nuomonę dėl riziką ribojančio vertinimo, išskyrus nuomones, susijusias su Direktyvos 2009/138/EB 59 straipsnio 1 dalies e punkte nustatytais kriterijais. Nuomonė parengiama nedelsiant ir bet kuriuo atveju iki Direktyvoje 2009/138/EB nurodyto vertinimo laikotarpio pabaigos.

4.   Europos Parlamento, Tarybos arba Komisijos prašymu Institucija gali teikti Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai technines konsultacijas 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytose srityse.

16b straipsnis

Klausimai ir atsakymai

1.   Nedarant poveikio 5 dalies taikymui, bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant kompetentingas institucijas ir ES institucijas, bet kuria oficialiąja Sąjungos kalba gali pateikti Institucijai klausimų dėl 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisėkūros procedūra priimtų aktų arba su jais susijusių deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, taip pat pagal šiuos teisėkūros procedūra priimtus aktus priimtų gairių ir rekomendacijų nuostatų praktinio taikymo ar įgyvendinimo.

Prieš pateikdamos klausimą Institucijai, finansų įstaigos įvertina, ar nevertėtų konkretaus klausimo pirmiausia pateikti savo kompetentingai institucijai.

Prieš paskelbdama atsakymus į priimtinus klausimus, Institucija gali kreiptis dėl papildomų paaiškinimų dėl 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų užduotų klausimų.

2.   Institucijos pateikti atsakymai į 1 dalyje nurodytus klausimus yra neprivalomojo pobūdžio. Atsakymai paskelbiami bent ta kalba, kuria buvo pateiktas klausimas.

3.   Institucija sukuria ir administruoja savo svetainėje internetinę priemonę, skirtą klausimams pateikti ir visiems gautiems klausimams bei atsakymams į priimtinus klausimus pagal 1 dalį laiku paskelbti, nebent paskelbimas prieštarautų teisėtiems tų asmenų interesams arba galėtų sukelti pavojų finansų sistemos stabilumui. Institucija gali atmesti klausimus, į kuriuos neketina atsakyti. Atmestus klausimus Institucija savo svetainėje skelbia du mėnesius.

4.   Trys Priežiūros tarybos balsavimo teisę turintys nariai gali paprašyti Priežiūros tarybos pagal 44 straipsnį nuspręsti, ar nevertėtų 1 dalyje nurodyto priimtino klausimo dalyko aptarti gairėse pagal 16 straipsnį, paprašyti 37 straipsnyje nurodytos suinteresuotųjų subjektų grupės pateikti nuomonę ar patarimą, reikiamu periodiškumu peržiūrėti klausimus ir atsakymus, surengti atviras viešas konsultacijas ar išnagrinėti susijusias galimas sąnaudas ir naudą. Tokios konsultacijos ir analizės turi būti proporcingos pateiktų atitinkamų klausimų ir atsakymų projektų apimčiai, pobūdžiui ir poveikiui arba ypatingam klausimo skubumui. Į svarstymus įtraukiant 37 straipsnyje nurodytą suinteresuotųjų subjektų grupę, deramai užtikrinamas konfidencialumas.

5.   Klausimus, į kuriuos atsakant reikia aiškinti Sąjungos teisę, Institucija persiunčia Europos Komisijai. Visus Europos Komisijos pateiktus atsakymus Institucija paskelbia.“;

"

(14)   17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„2. Vienos ar kelių kompetentingų institucijų, Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, atitinkamos suinteresuotųjų subjektų grupės prašymu arba savo iniciatyva, taip pat atvejais, kai iniciatyva grindžiama fizinių ar juridinių asmenų pateikta gerai pagrįsta informacija, Institucija, apie tai pranešusi atitinkamai kompetentingai institucijai, reaguoja į prašymą – nurodo, kokių veiksmų ketina dėl reikalo imtis, ir prireikus ištiria įtariamą Sąjungos teisės pažeidimą arba jos netaikymo atvejį.“;

"

b)   2 dalis papildoma šiomis pastraipomis:"

„Nedarant poveikio 35 straipsnyje nustatytiems įgaliojimams, Institucija, pranešusi atitinkamai kompetentingai institucijai, gali pateikti tinkamai pagrįstą ir motyvuotą informacijos prašymą tiesiogiai kitoms kompetentingoms institucijoms, jeigu įrodyta arba manoma, kad atitinkamai kompetentingai institucijai pateikiamo informacijos prašymo nepakaks informacijai, kuri laikoma būtina siekiant ištirti įtariamą Sąjungos teisės pažeidimą arba jos netaikymo atvejį, gauti.

Tokio prašymo gavėjas nedelsdamas pateikia Institucijai aiškią, tikslią ir išsamią informaciją.“;

"

c) įterpiama ši dalis:"

„2a. Nedarant poveikio įgaliojimams pagal šį reglamentą, jeigu Institucija mano, kad tai tinkama siekiant pašalinti Sąjungos teisės pažeidimą, prieš paskelbdama rekomendaciją, kaip nurodyta 3 dalyje, Institucija palaiko ryšius su atitinkama kompetentinga institucija, siekdama susitarti dėl veiksmų, kurių reikia, kad kompetentinga institucija laikytųsi Sąjungos teisės.“;

"

d)  6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nesilaiko 4 dalyje nurodytos oficialios nuomonės per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku imtis priemonių dėl tokio nesilaikymo, kad rinkoje būtų palaikomos arba atkurtos neutralios sąlygos konkurencijai arba užtikrintas sklandus finansų sistemos veikimas ir vientisumas, Institucija tais atvejais, kai atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms, gali priimti atskirą finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriuo įpareigojama imtis veiksmų, įskaitant bet kokios veiklos nutraukimą, būtinų, kad įstaiga vykdytų savo pareigas pagal Sąjungos teisę.“;

"

(15)   įterpiamas šis straipsnis:"

17a straipsnis

Pranešimų teikėjų apsauga

1.   Institucija nustato specialius pranešimo kanalus fizinių arba juridinių asmenų pateiktai informacijai apie faktinius arba galimus pažeidimus, piktnaudžiavimo teise arba Sąjungos teisės netaikymo atvejus gauti ir tvarkyti.

2.   Šiais kanalais informaciją teikiantys fiziniai ar juridiniai asmenys atitinkamais atvejais turi būti apsaugoti nuo atsakomųjų veiksmų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos [COM/2018/218/final].

3.   Institucija užtikrina, kad visą informaciją būtų galima pateikti anonimiškai arba konfidencialiai ir saugiai. Jei Institucija mano, kad pateiktoje informacijoje yra esminių pažeidimų įrodymų arba reikšmingų požymių, ji pranešimo teikėjui pateikia grįžtamąją informaciją.“;

"

(16)   18 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Jeigu Taryba priėmė sprendimą pagal 2 dalį ir išskirtinėmis aplinkybėmis, kai reaguojant į nepalankius pokyčius, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui Sąjungoje arba klientų ir vartotojų apsaugai, būtina imtis suderintų kompetentingų institucijų veiksmų, Institucija gali priimti atskirus sprendimus, kuriais reikalaujama, kad kompetentingos institucijos pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus imtųsi būtinų veiksmų, kad būtų sprendžiamos su tokiais pokyčiais susijusios problemos, užtikrindama, kad finansų įstaigos ir kompetentingos institucijos atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.“;

"

(17)   19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. 1 straipsnio 2 dalyje išvardytuose Sąjungos aktuose nurodytais atvejais ir nedarant poveikio 17 straipsnyje nustatytiems įgaliojimams, Institucija gali padėti kompetentingoms institucijoms pasiekti susitarimą 2–4 dalyse nustatyta tvarka bet kuriomis iš šių aplinkybių:

   a) vienos ar kelių atitinkamų kompetentingų institucijų prašymu, jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarka arba turiniu, siūlomu veiksmu arba neveikimu;
   b) atvejais, kai 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose nustatyta, kad Institucija gali padėti savo iniciatyva, jeigu, remiantis objektyviais argumentais, galima nustatyti, kad kompetentingos institucijos nesutaria.

Jeigu 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose reikalaujama, kad būtų priimtas bendras kompetentingų institucijų sprendimas, ir jeigu pagal tuos aktus Institucija gali savo iniciatyva padėti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms pasiekti susitarimą 2–4 dalyse nustatyta tvarka, galima daryti prielaidą, kad kompetentingos institucijos nesutaria, jeigu per tuose aktuose nustatytą terminą tos institucijos bendro sprendimo nepriima.“;

"

b)  įterpiamos šios dalys:"

„1a. Atitinkamos kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša Institucijai, kad susitarimas nepasiektas, toliau nurodytais atvejais:

   a) jeigu 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose Sąjungos aktuose yra nustatytas terminas, per kurį kompetentingos institucijos turi pasiekti susitarimą, – vienu iš toliau nurodytų atvejų, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų ankstesnis:
   i) terminas baigiasi arba
   ii) bent dvi atitinkamos kompetentingos institucijos, remdamosi objektyviais argumentais, padaro išvadą, kad susitarti nepavyksta;
   b) jeigu 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose Sąjungos aktuose terminas, per kurį kompetentingos institucijos turi pasiekti susitarimą, nenustatytas – vienu iš toliau nurodytų atvejų, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų ankstesnis:
   i) bent dvi atitinkamos kompetentingos institucijos, remdamosi objektyviais argumentais, padaro išvadą, kad susitarti nepavyksta; arba
   ii) nuo dienos, kai kompetentinga institucija gavo kitos kompetentingos institucijos prašymą imtis tam tikrų veiksmų, kad būtų laikomasi tų Sąjungos aktų, praėjo du mėnesiai, bet prašymą gavusi institucija dar nepriėmė sprendimo, kuriuo prašymas būtų patenkintas.

1b.  Pirmininkas įvertina, ar Institucija turėtų veikti pagal 1 dalį. Jeigu Institucija įsikiša savo iniciatyva, ji praneša atitinkamoms kompetentingoms institucijoms apie savo sprendimą dėl įsikišimo.

Kol Institucija 47 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka nepriėmė sprendimo, tais atvejais, kai 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose reikalaujama priimti bendrą sprendimą, visos priimant bendrą sprendimą dalyvaujančios kompetentingos institucijos atideda savo atskirus sprendimus. Jeigu Institucija nusprendžia imtis veiksmų, visos priimant bendrą sprendimą dalyvaujančios kompetentingos institucijos atideda savo sprendimus, kol bus baigta 2 ir 3 dalyse nurodyta procedūra.“;

"

c)  3 dalis pakeičiama taip:"

„Jeigu per 2 dalyje nurodytą taikinimo etapą atitinkamos kompetentingos institucijos nesusitaria, siekdama užtikrinti Sąjungos teisės laikymąsi, Institucija gali priimti sprendimą, įpareigojantį tas institucijas imtis konkrečių veiksmų arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų, kad klausimas būtų išspręstas. Institucijos sprendimas atitinkamoms kompetentingoms institucijoms yra privalomas. . Institucijos sprendime gali būti reikalaujama, kad kompetentingos institucijos atšauktų arba iš dalies pakeistų savo priimtą sprendimą arba pasinaudotų įgaliojimais, kuriuos turi pagal atitinkamą Sąjungos teisę.“;

"

d)  įterpiama ši dalis:"

„3a. Institucija praneša atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, kad 2 ir 3 dalyse nurodytos procedūros baigtos, ir, kai taikytina, kartu pateikia pagal 3 dalį priimtą sprendimą.“;

"

e)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų įstaiga laikytųsi reikalavimų, tiesiogiai jai taikomų pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus aktus, Institucija gali priimti finansų įstaigai skirtą atskirą sprendimą, kuriuo įpareigojama imtis veiksmų, įskaitant bet kokios veiklos nutraukimą, būtinų, kad įstaiga vykdytų savo pareigas pagal Sąjungos teisę.“;

"

(18)   21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Institucija, neviršydama savo įgaliojimų, skatina ir stebi veiksmingą, efektyvų ir nuoseklų priežiūros institucijų kolegijų, įsteigtų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisėkūros procedūra priimtais aktais, veikimą ir skatina, kad priežiūros institucijų kolegijos nuosekliai ir darniai taikytų Sąjungos teisę. Siekdama priežiūros veiklos geriausios praktikos konvergencijos, Institucija skatina rengti bendrus priežiūros planus ir vykdyti bendrus patikrinimus, o Institucijos darbuotojai turi visas dalyvavimo teises priežiūros institucijų kolegijose, taigi gali dalyvauti pastarosioms vykdant veiklą, įskaitant patikrinimus vietoje, kuriuos bendrai vykdo dvi ar daugiau kompetentingų institucijų.“;

"

b)  2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„2. Institucija vadovauja užtikrinant nuoseklų ir darnų tarpvalstybiniu mastu veikiančių įstaigų priežiūros institucijų kolegijų veikimą visoje Sąjungoje, atsižvelgdama į sisteminę riziką, kurią kelia finansų įstaigos, kaip nurodyta 23 straipsnyje, ir prireikus sušaukia kolegijos posėdį.“;

"

c)   2 dalies trečios pastraipos b punktas pakeičiamas taip:"

„b) inicijuoti ir koordinuoti Sąjungos masto testavimą nepalankiausiomis sąlygomis pagal 32 straipsnį, siekiant įvertinti finansų įstaigų atsparumą – visų pirma sisteminę riziką, kurią kelia finansų įstaigos, kaip nurodyta 23 straipsnyje, – nepalankiems pokyčiams rinkoje, ir įvertinti sisteminės rizikos didėjimo nepalankiausiomis sąlygomis potencialą, užtikrinant, kad tokiam testavimui nacionaliniu lygiu būtų taikoma nuosekli metodika, ir atitinkamais atvejais parengti rekomendaciją kompetentingai institucijai dėl testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu nustatytų trūkumų pašalinimo, įskaitant specialių vertinimų atlikimą. Ji gali kompetentingų institucijų paprašyti atlikti patikrinimus vietoje ir dalyvauti juos atliekant, kad būtų užtikrintas Sąjungos masto vertinimų metodų, praktikos ir rezultatų palyginamumas ir patikimumas;“;

"

d)   3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Institucija gali parengti techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų projektus pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytus įgaliojimus ir pagal 10–15 straipsniuose nustatytą procedūrą, kad būtų užtikrintos vienodos nuostatų dėl priežiūros institucijų kolegijų veiklos taikymo sąlygos, ir skelbti pagal 16 straipsnį priimtas gaires ir rekomendacijas, kad būtų skatinama priežiūros institucijų kolegijų vykdomos priežiūros ir jų taikomos geriausios praktikos konvergencija.“;

"

(19)  22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pavadinimas pakeičiamas taip:"

„Bendrosios nuostatos dėl sisteminės rizikos“;

"

b)   2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„2. Institucija, bendradarbiaudama su ESRV ir laikydamasi 23 straipsnio parengia bendrą sisteminės svarbos nustatymo bei apskaičiavimo metodą, prireikus apimantį kiekybinius ir kokybinius rodiklius.“;

"

c)   4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Vienos ar kelių kompetentingų institucijų, Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali atlikti tam tikros rūšies finansų įstaigų arba tam tikros rūšies produktų, arba tam tikros rūšies elgesio tyrimą, siekdama įvertinti galimas grėsmes finansų sistemos stabilumui arba klientų ar vartotojų apsaugai.

Atlikus tyrimą pagal pirmą pastraipą, Priežiūros taryba gali pateikti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms atitinkamas rekomendacijas dėl veiksmų.

Tais tikslais Institucija gali pasinaudoti įgaliojimais, kurie jai suteikti pagal šį reglamentą, įskaitant 35 straipsnį.“;

"

(20)   23 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Institucija, konsultuodamasi su ESRV, parengia sisteminės rizikos nustatymo bei apskaičiavimo kriterijus ir tinkamą testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tvarką, kuri apima finansų rinkų dalyvių arba finansų rinkų dalyviams keliamos sisteminės rizikos galimo didėjimo nepalankiausiomis sąlygomis vertinimą, įskaitant galimą su aplinkos apsauga susijusią sisteminę riziką. Finansų rinkų dalyviai, kurie gali kelti sisteminę riziką, prižiūrimi griežčiau, o prireikus jiems taikomos 25 straipsnyje nurodytos atgaivinimo ir problemų sprendimo procedūros.“;

"

(21)   29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įterpiami šie punktai:"

„aa) pagal 29a straipsnį nustato Sąjungos strateginius priežiūros prioritetus;

   ab) pagal 45c straipsnį steigia koordinavimo grupes, kad būtų skatinama priežiūros konvergencija ir nustatyta geriausia praktika;“;

"

ii)  b punktas pakeičiamas taip:"

„b) skatina veiksmingą dvišalį ir daugiašalį kompetentingų institucijų keitimąsi informacija visais aktualiais klausimais, įskaitant ▌kibernetinio saugumo ir kibernetinių išpuolių klausimus, visapusiškai laikantis atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose numatytų ir taikytinų konfidencialumo ir duomenų apsaugos nuostatų;“;

"

iii)  e punktas pakeičiamas taip:"

„e) rengia sektorines ir įvairiems sektoriams skirtas mokymo programas, įskaitant programas, susijusias su technologinėmis inovacijomis, įvairių formų kooperatyvais ir savidraudos bendrovėmis, sudaro palankias sąlygas darbuotojų mainams ir skatina kompetentingas institucijas aktyviau naudotis delegavimo programomis ir kitomis priemonėmis;“;

"

iv)  pridedamas šis punktas:"

„ea) įdiegia stebėjimo sistemą reikšmingai aplinkos apsaugos, socialinei ir su valdymu susijusiai rizikai vertinti, atsižvelgiant į COP 21 Paryžiaus susitarimą;“;

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Institucija gali prireikus rengti naujas praktines ir konvergencijos priemones, kad paskatintų taikyti bendrus priežiūros metodus ir praktiką.

Siekdama formuoti bendrą priežiūros kultūrą, Institucija, deramai atsižvelgdama į finansų įstaigų rizikos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, ▌verslo praktiką, ▌verslo modelius ir dydį, parengia ir nuolat atnaujina Sąjungai taikomą Sąjungos finansų įstaigų priežiūros vadovą. Sąjungai taikomame priežiūros vadove išdėstoma geriausia ▌praktika bei nustatoma aukštos kokybės metodika ir procesai.

Atitinkamais atvejais Institucija vykdo atviras viešas konsultacijas dėl 2 dalyje nurodytų priemonių ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą. Atitinkamais atvejais Institucija taip pat prašo atitinkamos suinteresuotųjų subjektų grupės patarimo.“;

"

(22)   įterpiamas šis straipsnis:"

„29a straipsnis

Union Strategic Supervisory Prioritetai

Ne rečiau kaip kas trejus metus ir ne vėliau kaip kovo 31 d. Institucija, po diskusijų Priežiūros taryboje ir atsižvelgusi į gautas kompetentingų institucijų pastabas, ES institucijų atliktą darbą ir ESRV paskelbtą analizę, įspėjimus ir rekomendacijas, nustato iki dviejų visai Sąjungai aktualių prioritetų, kuriais atspindimi būsimi pokyčiai ir tendencijos. Į šiuos Institucijos akcentuojamus prioritetus kompetentingos institucijos atsižvelgia rengdamos savo darbo programas ir apie tai atitinkamai praneša. Institucija apsvarsto atitinkamą kompetentingų institucijų veiklą po to einančiais metais ir parengia išvadas. Institucija apsvarsto galimą tolesnę veiklą, kuri, be kita ko, gali apimti gaires, rekomendacijas kompetentingoms institucijoms ir tarpusavio vertinimus atitinkamoje srityje.

Institucijos nustatyti visai Sąjungai aktualūs prioritetai netrukdo nacionalinėms kompetentingoms institucijoms taikyti geriausios nacionalinės praktikos bei imtis veiksmų dėl papildomų nacionalinių prioritetų ir pokyčių, taip pat jais atsižvelgiama į nacionalinius ypatumus.“;

"

(23)   30 straipsnis pakeičiamas taip:"

„30 straipsnis

Kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimas

1.  Institucija periodiškai atlieka tam tikros arba visos kompetentingų institucijų veiklos tarpusavio vertinimą, kad dar labiau padidintų priežiūros rezultatų nuoseklumą ir veiksmingumą. Tuo tikslu Institucija parengia metodus, kuriuos taikant būtų galima objektyviai įvertinti ir palyginti vertinamas kompetentingas institucijas. Planuojant ir atliekant tarpusavio vertinimą, atsižvelgiama į turimą informaciją ir jau atliktus atitinkamos kompetentingos institucijos vertinimus, įskaitant Institucijai pagal 35 straipsnį pateiktą visą aktualią informaciją ir visą iš suinteresuotųjų subjektų gautą aktualią informaciją.

1a.  Šio straipsnio tikslais Institucija įsteigia ad hoc tarpusavio vertinimo komitetus, kuriuose suburia Institucijos darbuotojus ir kompetentingų institucijų narius. Tarpusavio vertinimo komitetams pirmininkauja Institucijos darbuotojas. Pasikonsultavęs su Administracine valdyba ir paskelbus atvirą kvietimą dalyvauti konkurse, pirmininkas pasiūlo tarpusavio vertinimo grupės pirmininką ir narius, kuriuos turi patvirtinti Priežiūros taryba. Pasiūlymas laikomas priimtu, jeigu Priežiūros taryba per 10 dienų nepriima sprendimo jį atmesti.

2.  Atliekant tarpusavio vertinimą, be kita ko, vertinami toliau nurodyti dalykai:

   a) kompetentingos institucijos išteklių pakankamumas, nepriklausomumo laipsnis ir valdymo tvarka, ypač daug dėmesio skiriant veiksmingam 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos aktų taikymui ir gebėjimui reaguoti į rinkos pokyčius;
   b) Sąjungos teisės taikymo ir priežiūros praktikos, įskaitant pagal 10–16 straipsnius priimtus techninius reguliavimo standartus ir techninius įgyvendinimo standartus, gaires ir rekomendacijas, pasiektos konvergencijos veiksmingumas ir laipsnis, taip pat mastas, kuriuo taikant priežiūros praktiką pasiekiami Sąjungos teisėje nustatyti tikslai;
   c) tam tikrų kompetentingų institucijų parengtos geriausios praktikos, kurią galėtų būti naudinga perimti kitoms kompetentingoms institucijoms, taikymas;
   d) užtikrinant nuostatų, priimtų įgyvendinant Sąjungos teisę, įskaitant administracines priemones ir sankcijas, taikomas asmenims, atsakingiems už tų nuostatų nesilaikymą, vykdymą pasiektos konvergencijos veiksmingumas ir laipsnis.

3.  Institucija parengia ataskaitą, kurioje išdėstomi tarpusavio vertinimo rezultatai; ją parengia tarpusavio vertinimo komitetas, o priima – Priežiūros taryba pagal 44 straipsnio 4 dalį. Rengdamas tą ataskaitą tarpusavio vertinimo komitetas konsultuojasi su Administracine valdyba, kad būtų išlaikytas šios ataskaitos ir kitų tarpusavio vertinimo ataskaitų nuoseklumas ir užtikrintos vienodos sąlygos. Administracinė valdyba visų pirma įvertina, ar metodika taikyta vienodai. Ataskaitoje paaiškinamos ir nurodomos tolesnės priemonės, kurios, atsižvelgiant į tarpusavio vertinimo rezultatus, laikomos tinkamomis, proporcingomis ir būtinomis. Tos tolesnės priemonės gali būti priimtos kaip gairės ir rekomendacijos pagal 16 straipsnį ir kaip nuomonės pagal 29 straipsnio 1 dalies a punktą.

Remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, kompetentingos institucijos deda visas pastangas, kad būtų laikomasi paskelbtų gairių ir rekomendacijų. ▌

Pagal 10–15 straipsnius rengdama techninių reguliavimo standartų projektus arba techninių įgyvendinimo standartų projektus, arba pagal 16 straipsnį rengdama gaires arba rekomendacijas, Institucija atsižvelgia į tarpusavio vertinimo rezultatus ▌ir visą kitą jai vykdant užduotis gautą informaciją, kad užtikrintų aukščiausios kokybės priežiūros praktikos konvergenciją.

3a.  Institucija teikia Komisijai nuomonę, kai, atsižvelgdama į tarpusavio vertinimo rezultatus arba kitą jai vykdant savo užduotis gautą informaciją, mano, kad, Sąjungos požiūriu, finansų įstaigoms arba kompetentingoms institucijoms taikytinas Sąjungos taisykles reikėtų dar labiau suderinti.

3b.   Praėjus dvejiems metams po tarpusavio vertinimo ataskaitos paskelbimo Institucija imasi tolesnių veiksmų ataskaitos. Tolesnių veiksmų ataskaitą parengia tarpusavio vertinimo komitetas, o priima Priežiūros taryba pagal 44 straipsnio 4 dalį. Rengdamas tą ataskaitą tarpusavio vertinimo komitetas konsultuojasi su Administracine valdyba, kad būtų išlaikytas šios ataskaitos ir kitų tolesnių veiksmų ataskaitų nuoseklumas. Tolesnių veiksmų ataskaitoje, be kita ko, įvertinamas kompetentingų institucijų, kurių tarpusavio vertinimas atliekamas, vykdytų veiksmų reaguojant į tarpusavio vertinimo ataskaitoje nurodytas tolesnes priemones tinkamumas ir veiksmingumas.

4.  Pasikonsultavęs su kompetentingomis institucijomis, kurių tarpusavio vertinimas atliekamas, tarpusavio vertinimo komitetas pateikia argumentuotas pagrindines tarpusavio vertinimo išvadas. Argumentuotas pagrindines tarpusavio vertinimo ir 3b dalyje nurodytos tolesnių veiksmų ataskaitos išvadas Institucija paskelbia. Jeigu Institucijos argumentuotos pagrindinės išvados skiriasi nuo vertinimo komiteto išvadų, Institucija konfidencialiai perduoda vertinimo komiteto išvadas Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Jeigu kompetentinga institucija, kurios vertinimas atliekamas, nuogąstauja, kad dėl Institucijos pagrindinių išvadų paskelbimo kiltų pavojus finansų sistemos stabilumui, ji turi galimybę perduoti klausimą Priežiūros tarybai. Priežiūros taryba gali nuspręsti tų ištraukų neskelbti.

5.   Šio straipsnio tikslais Administracinė valdyba pateikia pasiūlymą dėl artimiausių dvejų metų tarpusavio vertinimų darbo plano, kuriame, be kita ko, atsižvelgiama į patirtį, įgytą per ankstesnius tarpusavio vertinimo procesus, ir 29 straipsnio 1 dalies aa punkte nurodytos koordinavimo grupės diskusijas. Tarpusavio vertinimų darbo planas yra atskira metinės ir daugiametės darbo programos dalis. Jis skelbiamas viešai. Skubos arba nenumatytų įvykių atveju Institucija gali nuspręsti atlikti papildomus tarpusavio vertinimus.“;

"

(24)   31 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pirma dalis pakeičiama taip:"

„1. Institucija atlieka kompetentingų institucijų veiklos bendro pobūdžio koordinavimą, visų pirma tais atvejais, kai dėl nepalankių pokyčių gali kilti pavojus sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba finansų sistemos stabilumui, arba susidarius situacijoms, kai tarpvalstybinis verslas galėtų daryti neigiamą poveikį draudėjų, pensijų sistemų narių ir naudos gavėjų apsaugai Sąjungoje.“;

"

b)  antra dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įžanginė formuluotė pakeičiama taip:"

„2. Institucija skatina koordinuotą Sąjungos atsaką, be kita ko, šiomis priemonėmis:“;

"

ii)  e punktas pakeičiamas taip:"

„e) imdamasi ▌tinkamų priemonių esant pokyčiams, kurie gali sukelti pavojų finansų rinkų veikimui, kad galėtų užtikrinti veiksmų, kurių imasi atitinkamos kompetentingos institucijos, koordinavimą;“;

"

iii)  įterpiamas šis punktas:"

„ea) imdamasi tinkamų priemonių veiksmams, kurių imasi atitinkamos kompetentingos institucijos, koordinuoti siekiant sudaryti palankesnes sąlygas subjektams ar produktams, grindžiamiems technologinėmis inovacijomis, patekti į rinką;“;

"

c)  pridedama ši dalis:"

3. Siekdama padėti formuoti bendrą Europos požiūrį į technologines inovacijas, Institucija skatina priežiūros konvergenciją, prireikus pasitelkdama Vartotojų apsaugos ir finansinių inovacijų komitetą, kad sudarytų palankesnes sąlygas subjektams ar produktams, grindžiamiems technologinėmis inovacijomis, patekti į rinką, ypač keičiantis informacija ir geriausia praktika. Jei tai tikslinga, Institucija gali priimti gaires ar rekomendacijas pagal 16 straipsnį.“;

"

(25)   įterpiamas šis straipsnis:"

„31b straipsnis

Keitimasis informacija apie kompetenciją ir tinkamumą

Institucija kartu su EBI ir EIOPA sukuria sistemą, pagal kurią būtų keičiamasi informacija, svarbia kompetentingoms institucijoms atliekant kvalifikuotuosius akcijų paketus turinčių asmenų, direktorių ir svarbiausias pareigas einančių asmenų kompetencijos ir tinkamumo vertinimą pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus aktus.“;

"

(26)   32 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pavadinimas pakeičiamas taip:"

„Rinkos pokyčių vertinimas, įskaitant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis“;

"

b)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Institucija stebi ir vertina rinkos pokyčius pagal savo kompetenciją ir prireikus praneša Europos priežiūros institucijai (Europos bankininkystės institucijai) bei Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai), ESRV, Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie atitinkamas mikrolygio rizikos ribojimo tendencijas, galimą riziką ir pažeidžiamumą. Institucija į savo vertinimą įtraukia rinkų, kuriose veikia finansų įstaigos, ▌analizę ir galimų rinkos pokyčių poveikio tokioms įstaigoms vertinimą.“

"

c)  2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„2. Institucija ▌inicijuoja ir koordinuoja Sąjungos mastu atliekamus finansų įstaigų atsparumo nepalankiems pokyčiams rinkoje vertinimus. Tuo tikslu ji parengia ▌:“;

"

ii)  a punktas pakeičiamas taip:"

„a) bendras ekonominių scenarijų poveikio įstaigos finansinei būklei vertinimo metodikas, atsižvelgdama, be kita ko, į riziką, kurią kelia nepalankūs aplinkos apsaugos pokyčiai;“;

"

iii)  įterpiamas šis punktas:"

„aa) bendras finansų įstaigų, įtrauktinų į Sąjungos masto vertinimus, nustatymo metodikas;“;

"

iv)   pridedamas šis punktas: "

ca) bendras aplinkos apsaugos rizikos poveikio finansų įstaigų finansiniam stabilumui vertinimo metodikas.“;

"

v)   pridedama ši pastraipa:"

„Šios dalies taikymo tikslais Institucija bendradarbiauja su ESRV.“;

"

d)  3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„3. Nedarant poveikio Reglamente (ES) Nr. 1092/2010 nustatytoms ESRV užduotims, Institucija kartą per metus, o kai reikia – dažniau, teikia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir ESRV tendencijų, galimos rizikos ir pažeidžiamumo savo kompetencijos srityje vertinimus kartu su 22 straipsnio 2 dalyje nurodytais rodikliais.“;

"

(27)   33 straipsnis pakeičiamas taip:"

„33 straipsnis

Tarptautiniai santykiai, įskaitant lygiavertiškumą

1.  Nedarant poveikio atitinkamai valstybių narių ir Sąjungos institucijų kompetencijai, Institucija gali plėtoti ryšius ir sudaryti administracinius susitarimus su trečiųjų valstybių reguliavimo ir priežiūros institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir administracijomis. Pagal tuos susitarimus nenustatomos juridinės prievolės Sąjungai ir jos valstybėms narėms ir jais neužkertamas kelias valstybėms narėms ir jų kompetentingoms institucijoms sudaryti dvišalius ar daugiašalius susitarimus su tomis trečiosiomis valstybėmis.

Kai trečioji valstybė pagal galiojantį deleguotąjį aktą, Komisijos priimtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį, yra įtraukta į jurisdikcijų, kurių nacionaliniai kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, dėl kurių Sąjungos finansų sistemai kyla didelių grėsmių, sąrašą, Institucija nesudaro administracinių susitarimų su tos trečiosios valstybės reguliavimo ir priežiūros institucijomis. Tai netrukdo Institucijai su atitinkamos trečiosios valstybės institucijomis bendradarbiauti kitais būdais siekiant sumažinti Sąjungos finansų sistemai kylančias grėsmes.

2.  Gavusi specialų Komisijos prašymą patarti arba jeigu to reikalaujama pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus aktus, Institucija padeda Komisijai rengti sprendimus dėl trečiųjų valstybių reguliavimo ir priežiūros režimų lygiavertiškumo.

2a.  Institucija nuolat stebi atitinkamus reguliavimo ir priežiūros pokyčius, taip pat vykdymo užtikrinimo praktikos ir rinkos pokyčius trečiosiose valstybėse, dėl kurių Komisija pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus aktus yra priėmusi sprendimus dėl lygiavertiškumo, atkreipdama ypatingą dėmesį į šių pokyčių poveikį finansiniam stabilumui, rinkos vientisumui, draudėjų apsaugai ir vidaus rinkos veikimui. ▌

Be to, ji patikrina, ar vis dar tenkinami kriterijai, pagal kuriuos priimti tie sprendimai dėl lygiavertiškumo, ir visos juose nustatytos sąlygos.

Institucija gali palaikyti ryšius su atitinkamomis trečiųjų valstybių institucijomis. Institucija Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai bei EBI ir ESMA teikia konfidencialią ataskaitą, kurioje apibendrinami jos vykdytos visų trečiųjų valstybių lygiavertiškumo stebėsenos veiklos rezultatai. Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama poveikiui finansiniam stabilumui, rinkos vientisumui, draudėjų apsaugai arba vidaus rinkos veikimui.

Jeigu Institucija nustato 2a dalyje nurodytų atitinkamų pokyčių, susijusių su trečiųjų valstybių reguliavimo ir priežiūros arba vykdymo užtikrinimo praktika, kurie gali paveikti Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansinį stabilumą, rinkos vientisumą, draudėjų apsaugą arba vidaus rinkos veikimą, ji nedelsdama konfidencialiai informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją.

2b.   Nedarant poveikio konkretiems 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytiems reikalavimams, laikydamasi 1 dalies antrame sakinyje nustatytų sąlygų, Institucija, kai įmanoma, bendradarbiauja su trečiųjų valstybių, kurių reguliavimo ir priežiūros režimai pripažinti lygiaverčiais, atitinkamomis kompetentingomis institucijomis. Iš principo šis bendradarbiavimas vykdomas remiantis administraciniais susitarimais, sudarytais su atitinkamomis tų trečiųjų valstybių institucijomis. Derėdamasi dėl tokių administracinių susitarimų, Institucija įtraukia nuostatas dėl:

   a) mechanizmų, kurie leistų Institucijai gauti svarbią informaciją, įskaitant informaciją apie reguliavimo režimą, priežiūros metodą, atitinkamus rinkos pokyčius ir visus pokyčius, kurie gali turėti įtakos sprendimui dėl lygiavertiškumo;
   b) tiek, kiek reikia imantis tolesnių priemonių dėl tokių sprendimų dėl lygiavertiškumo – procedūrų, susijusių su priežiūros veiklos koordinavimu, įskaitant, jei reikia, dalyvavimą patikrinimuose vietoje.

Institucija informuoja Komisiją, jeigu trečiosios valstybės kompetentinga institucija atsisako sudaryti tokius administracinius susitarimus arba atsisako veiksmingai bendradarbiauti.

2ca.   Siekdama Sąjungoje formuoti nuoseklios, veiksmingos ir efektyvios priežiūros praktiką ir stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą, Institucija gali parengti pavyzdinius administracinius susitarimus. ▌Kompetentingos institucijos deda visas pastangas, kad laikytųsi tokių pavyzdinių susitarimų.

43 straipsnio 5 dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucija pateikia informaciją apie administracinius susitarimus, sudarytus su priežiūros institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis arba trečiųjų valstybių administracijomis, pagalbą, kurią Institucija suteikė Komisijai rengiant sprendimus dėl lygiavertiškumo ir Institucijos pagal 2a dalį vykdytą stebėsenos veiklą.

3a.  Institucija pagal šiuo reglamentu ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisėkūros procedūra priimtais aktais jai suteiktus įgaliojimus prisideda prie vieningo, nuoseklaus ir veiksmingo atstovavimo Sąjungos interesams tarptautiniuose forumuose.“;

"

(28)   36 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   3 dalis išbraukiama;

b)   4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:"

„4. Institucija, gavusi jai skirtą ESRV įspėjimą ar rekomendaciją, aptaria tą įspėjimą ar rekomendaciją per kitą Priežiūros tarybos posėdį arba, kai tinkama, anksčiau, kad įvertintų tokio įspėjimo ar rekomendacijos poveikį savo užduočių atlikimui ir galimus tolesnius veiksmus.

Laikydamasi atitinkamos sprendimų priėmimo tvarkos, Institucija priima sprendimą dėl bet kokių veiksmų, kurių turi būti imtasi pagal jai šiuo reglamentu suteiktus įgaliojimus, siekiant išspręsti įspėjimuose ir rekomendacijose nurodytus klausimus.

Jeigu Institucija nesiima priemonių įspėjimui ar rekomendacijai įgyvendinti, ji paaiškina ESRV tokio neveikimo priežastis. ESRV apie tai informuoja Europos Parlamentą pagal Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 19 straipsnio 5 dalį. ESRV apie tai taip pat informuoja Tarybą.

5.  Institucija, gavusi ESRV įspėjimą ar rekomendaciją, skirtą kompetentingai institucijai, prireikus naudojasi jai pagal šį reglamentą suteiktais įgaliojimais užtikrinti, kad būtų laiku imtasi tolesnių veiksmų.

Jeigu adresatas ketina nesilaikyti ESRV rekomendacijos, jis informuoja Priežiūros tarybą ir su ja aptaria tokio neveikimo priežastis.

Kai kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 17 straipsnio 1 dalį informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, Komisiją ir ESRV apie veiksmus, kurių ji ėmėsi pagal ESRV rekomendaciją, ji deramai atsižvelgia į Priežiūros tarybos nuomonę.“

"

c)   6 dalis išbraukiama;

(29)   37 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:"

„2. Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupę sudaro 30 narių: 13 narių proporcingai atstovauja Sąjungoje veikiančioms draudimo ir perdraudimo įmonėms ir draudimo tarpininkams, iš kurių trys atstovauja kooperatinio ir savitarpio draudimo ar perdraudimo įmonėms, 13 narių atstovauja jų darbuotojų atstovams, vartotojams, draudimo bei perdraudimo paslaugų naudotojams, MVĮ atstovams ir atitinkamų profesinių asociacijų atstovams, o keturi jos nariai yra nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai. ▐

3.  Profesinių pensijų suinteresuotųjų subjektų grupę sudaro 30 narių: 13 narių proporcingai atstovauja Sąjungoje veikiančioms profesinių pensijų įstaigoms, 13 narių atstovauja darbuotojų atstovams, naudos gavėjų atstovams, MVĮ atstovams ir atitinkamų profesinių asociacijų atstovams, o keturi jos nariai yra nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai.

4.  Suinteresuotųjų subjektų grupių narius skiria Priežiūros taryba, vykdydama atvirą ir skaidrią atrankos procedūrą. Priimdama sprendimą, Priežiūros taryba, kiek įmanoma, stengiasi užtikrinti tinkamą draudimo, perdraudimo ir profesinių pensijų sektorių įvairovės atspindėjimą, geografinę ir lyčių pusiausvyrą ir atstovavimą suinteresuotiesiems subjektams iš visos Sąjungos. Suinteresuotųjų subjektų grupių nariai renkami atsižvelgiant į jų kvalifikaciją, įgūdžius, atitinkamas žinias ir įrodytą kompetenciją. “;

"

b)   įterpiama ši dalis:"

„4a. Atitinkamos suinteresuotųjų subjektų grupės nariai renka grupės pirmininką iš savo narių. Pirmininkas skiriamas dvejiems metams.

Europos Parlamentas gali pakviesti bet kurios suinteresuotųjų subjektų grupės pirmininką padaryti pareiškimą Parlamente ir atsakyti į Parlamento narių pateiktus klausimus, jei to prašoma.“;

"

c)   5 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„5. Institucija suinteresuotųjų subjektų grupėms teikia visą būtiną informaciją, laikydamasi profesinės paslapties reikalavimo, kaip nustatyta 70 straipsnyje, ir užtikrina, kad grupėms būtų teikiamos tinkamos sekretoriato paslaugos. Nustatomos tinkamos suinteresuotųjų subjektų grupių narių, atstovaujančių ne pelno organizacijoms, išskyrus pramonės atstovus, kompensacijos. Nustatant kompensaciją atsižvelgiama į narių parengiamąjį ir tolesnį darbą ir ji turi būti bent jau lygi pareigūnų atlyginimo dydžiui pagal Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (Pareigūnų tarnybos nuostatuose) nustatytų Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų V antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnį. Suinteresuotųjų subjektų grupės gali steigti techninių klausimų darbo grupes. Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės ir Profesinių pensijų suinteresuotųjų subjektų grupės narių kadencija yra ketveri metai ir jai pasibaigus surengiama nauja atrankos procedūra.“;

"

d)   6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Suinteresuotųjų subjektų grupės gali teikti Institucijai nuomones ir patarimus bet kuriuo su Institucijos užduotimis susijusiu klausimu, ypatingą dėmesį skirdamos 10–16, 29, 30 ir 32 straipsniuose nustatytomis užduotimis.

Jeigu suinteresuotųjų subjektų grupių nariai negali susitarti dėl patarimo, vienas trečdalis jų narių arba vienai suinteresuotųjų subjektų grupei atstovaujantys nariai gali parengti ▌atskirą patarimą.

Pagal šio reglamento 56 straipsnį dėl bendrųjų pozicijų ir bendrų aktų Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupė, Profesinių pensijų suinteresuotųjų subjektų grupė, Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupė ir Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė gali skelbti bendras nuomones ir patarimus su Europos priežiūros institucijų darbu susijusiais klausimais.“;

"

e)   8 dalis pakeičiama taip:"

7. Institucija viešai skelbia suinteresuotųjų subjektų grupių ▐ patarimus, atskirą savo narių patarimą ir konsultacijų su jomis rezultatus, taip pat apžvalgą, kaip buvo atsižvelgta į per konsultacijas surinktą informaciją ir nuomones.“;

"

(30)   39 straipsnis pakeičiamas taip:"

„39 straipsnis

Sprendimų priėmimo procedūros

„1. Priimdama pagal 17, 18 ir 19 straipsnius numatytus sprendimus, Institucija veikia pagal 2–6 dalis.

2.  Institucija oficialiąja adresato kalba praneša visiems sprendimo adresatams apie ketinimą priimti sprendimą ir visapusiškai atsižvelgdama į to klausimo skubumą, sudėtingumą ir galimas pasekmes nustato terminą, per kurį adresatas gali pareikšti nuomonę dėl sprendimo dalyko. Adresatas gali pareikšti nuomonę savo oficialiąja kalba. Pirmame sakinyje išdėstyta nuostata mutatis mutandis taikoma 17 straipsnio 3 dalyje nurodytoms rekomendacijoms.

3.  Institucijos sprendimuose nurodomi juos pagrindžiantys motyvai.

4.  Institucijos sprendimų adresatai informuojami apie teisių gynimo priemones, kuriomis galima pasinaudoti pagal šį reglamentą.

5.  Jeigu Institucija priėmė sprendimą pagal 18 straipsnio 3 arba 4 dalį, ji peržiūri tą sprendimą atitinkamu periodiškumu.

6.  Apie ▌sprendimus, kuriuos Institucija priima pagal 17, 18 arba 19 straipsnį, skelbiama viešai. Viešame skelbime nurodoma konkreti kompetentinga institucija ar finansų įstaiga bei pagrindinis sprendimo turinys, nebent toks paskelbimas prieštarautų teisėtiems tų finansų įstaigų interesams arba jų verslo paslapčių apsaugai arba galėtų sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui Sąjungoje.“;

"

(31)   40 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies a punktas pakeičiamas taip:"

„a)  pirmininkas;“;

"

b)  pridedama ši dalis:"

„6. Jeigu 1 dalies b punkte nurodyta nacionalinė valdžios institucija nėra atsakinga už vartotojų apsaugos taisyklių laikymosi užtikrinimą, tame punkte nurodytas Priežiūros tarybos narys gali nuspręsti pakviesti tos valstybės narės vartotojų apsaugos institucijos atstovą, neturintį balsavimo teisės. Jeigu atsakomybe už vartotojų apsaugą dalijasi kelios valstybės narės institucijos, šios institucijos susitaria dėl bendro atstovo.“;

"

(32)   41 ir 42 straipsniai pakeičiami taip:"

„41 straipsnis

Vidaus komitetai

1.   Priežiūros taryba savo iniciatyva arba pirmininko prašymu gali įsteigti vidaus komitetus konkrečioms jai skirtoms užduotims atlikti. Administracinės valdybos arba pirmininko prašymu Priežiūros taryba gali įsteigti vidaus komitetus konkrečioms Administracinei valdybai skirtoms užduotims atlikti. Priežiūros taryba gali numatyti galimybę tam tikras aiškiai apibrėžtas užduotis ir sprendimus perduoti vidaus komitetams, Administracinei valdybai arba pirmininkui.

1a.   Taikant 17 straipsnį, pirmininkas pasiūlo sprendimą sušaukti nepriklausomą komisiją, o jį turi priimti Priežiūros taryba. Nepriklausomą komisiją sudaro Priežiūros tarybos pirmininkas ir šeši kiti nariai, kuriuos, pasikonsultavęs su Administracine valdyba ir po atviro kvietimo dalyvauti konkurse, pasiūlo pirmininkas. Kiti šeši nariai nėra kompetentingos institucijos, kuri, kaip įtariama, pažeidė Sąjungos teisę, atstovai ir neturi nei su byla susijusių interesų, nei tiesioginių ryšių su atitinkama kompetentinga institucija.

Kiekvienas komisijos narys turi vieną balsą.

Komisijos sprendimai priimami, kai už juos teigiamai balsuoja bent keturi komisijos nariai.

2.  Taikant 19 straipsnį, pirmininkas pasiūlo sprendimą sušaukti nepriklausomą komisiją, o jį turi priimti Priežiūros taryba. Nepriklausomą komisiją sudaro Priežiūros tarybos pirmininkas ir šeši kiti nariai, kuriuos, pasikonsultavęs su Administracine valdyba ir po atviro kvietimo dalyvauti konkurse, pasiūlo pirmininkas. Kiti šeši nariai nėra nesutariančių kompetentingų institucijų atstovai ir neturi nei su konfliktu susijusių interesų, nei tiesioginių ryšių su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis.

Kiekvienas komisijos narys turi vieną balsą.

Komisijos sprendimai priimami, kai už juos teigiamai balsuoja bent keturi komisijos nariai.

2a.   Siekiant atlikti 22 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje numatytą tyrimą, pirmininkas taip pat gali pasiūlyti sprendimą pradėti tyrimą ir sušaukti nepriklausomą komisiją, o jį turi priimti Priežiūros taryba. Nepriklausomą komisiją sudaro Priežiūros tarybos pirmininkas ir šeši kiti nariai, kuriuos, pasikonsultavęs su Administracine valdyba ir po atviro kvietimo dalyvauti konkurse, pasiūlo pirmininkas.

Kiekvienas komisijos narys turi vieną balsą.

Komisijos sprendimai priimami, kai už juos teigiamai balsuoja bent keturi komisijos nariai.

3.   Šio straipsnio 1a ir 2 dalyse nurodytos komisijos arba pirmininkas pasiūlo sprendimus pagal 17 straipsnį arba 19 straipsnį, kad juos galutinai priimtų Priežiūros taryba. Šio straipsnio 2a dalyje nurodyta komisija Priežiūros tarybai pateikia tyrimo, atlikto pagal 22 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, rezultatus.“

4.   Priežiūros taryba priima šiame straipsnyje nurodytų komisijų darbo tvarkos taisykles.

42 straipsnis

Priežiūros tarybos nepriklausomumas

1.   Atlikdami pagal šį reglamentą jiems pavestas užduotis, Priežiūros tarybos ▌nariai ▌veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi tik visos Sąjungos interesais, neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors ▌vyriausybės ar kurios nors kitos viešosios ar privačios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

2.   Nei valstybės narės, nei Sąjungos institucijos ar įstaigos, nei kokios nors kitos viešosios ar privačios įstaigos nesiekia daryti įtakos Priežiūros tarybos nariams jiems vykdant užduotis.

3.   Prieš visus posėdžius, kuriuose turi dalyvauti, Priežiūros tarybos nariai, pirmininkas, taip pat balsavimo teisės neturintys atstovai ir stebėtojai, dalyvaujantys Tarybos posėdžiuose, tiksliai ir išsamiai deklaruoja, kad neturi arba turi kokių nors interesų, kurie galėtų būti laikomi pažeidžiančiais jų nepriklausomumą svarstant kuriuos nors darbotvarkės klausimus, ir nedalyvauja diskusijose bei balsavime dėl tokių klausimų.

4.   Priežiūros taryba savo darbo tvarkos taisyklėse nustato 3 dalyje nurodyto interesų deklaravimo ir interesų konflikto prevencijos bei valdymo praktinę tvarką.“;

"

(33)   43 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Priežiūros taryba nustato Institucijos darbo gaires ir atsako už II skyriuje nurodytų sprendimų priėmimą. Remdamasi atitinkamo vidaus komiteto, komisijos, pirmininko ar Administracinės valdybos, atsižvelgiant į konkretų atvejį, parengtais pasiūlymais Priežiūros taryba priima Institucijos nuomones, rekomendacijas, gaires ir sprendimus ir teikia patarimus, kaip nurodyta II skyriuje.“;

"

b)  2 ir 3 dalys išbraukiamos;

c)  4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

Iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d. Priežiūros taryba, remdamasi Administracinės valdybos pasiūlymu, priima kitų metų Institucijos darbo programą ir ją perduoda Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai susipažinti.“;

"

d)   5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Priežiūros taryba, remdamasi Administracinės valdybos pasiūlymu, priima metinę Institucijos veiklos, taip pat pirmininko pareigų atlikimo, ataskaitą, ▌ir kasmet iki birželio 15 d. perduoda tą ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ataskaita skelbiama viešai.“;

"

e)   8 dalis pakeičiama taip:"

8. Priežiūros taryba naudojasi įgaliojimais taikyti drausmines priemones pirmininkui ir vykdomajam direktoriui. Ji gali pašalinti vykdomąjį direktorių iš pareigų pagal 51 straipsnio 5 dalį.“ ;

"

(34)   įterpiamas šis straipsnis:"

43a straipsnis

Priežiūros tarybos priimamų sprendimų skaidrumas

Nepaisant 70 straipsnio, ne vėliau kaip per šešias savaites nuo Priežiūros tarybos posėdžio dienos Institucija Europos Parlamentui pateikia bent jau išsamų ir informatyvų to Priežiūros tarybos posėdžio protokolą, kuriame pateikiama išsami diskusijų apžvalga, įskaitant sprendimų su paaiškinimais sąrašą. Posėdžio protokole neaprašomos Priežiūros tarybos diskusijos, susijusios su atskiromis finansų įstaigomis, nebent 75 straipsnio 3 dalyje arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose būtų numatyta kitaip.“;

"

(35)   44 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Priežiūros taryba priima sprendimus paprasta savo narių balsų dauguma. Kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi vieną balsą.

Kiek tai susiję su 10–16 straipsniuose nurodytais aktais ir pagal 9 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą ir VI skyrių priimtomis priemonėmis bei sprendimais ir nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, Priežiūros taryba priima sprendimus kvalifikuota savo narių balsų dauguma, kaip apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnio 4 dalyje ir Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 3 straipsnyje.

Pirmininkas dėl ankstesnėje pastraipoje nurodytų sprendimų nebalsuoja.

Dėl 41 straipsnio 1a, 2 ir 2a dalyse nurodytų komisijų sudėties ir 30 straipsnio 1a dalyje nurodytos tarpusavio vertinimo grupės narių Priežiūros taryba, svarstydama pirmininko pasiūlymus, siekia bendro sutarimo. Nepasiekus bendro sutarimo, Priežiūros taryba priima sprendimus trijų ketvirtadalių savo balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma. Kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi vieną balsą.

Kiek tai susiję su sprendimais, priimtais pagal 18 straipsnio 3 ir 4 dalis, ir nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, Priežiūros taryba priima sprendimus paprasta jos balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma, kurią sudaro paprasta jos narių iš dalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų balsų dauguma ir paprasta jos narių iš nedalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų balsų dauguma.“

"

b)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Kiek tai susiję su sprendimais pagal 17, 19 ir 30 straipsnius, Priežiūros taryba už siūlomus sprendimus balsuoja taikydama rašytinę procedūrą. Balsavimo teisę turintys Priežiūros tarybos nariai balsavimui turi aštuonias darbo dienas. Kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi vieną balsą. Siūlomas sprendimas laikomas priimtu, nebent tam paprieštarauja paprasta balsavimo teisę turinčių Priežiūros tarybos narių dauguma. Susilaikiusiųjų balsai neskaičiuojami kaip balsai „už“ arba „prieš“ ir į juos neatsižvelgiama skaičiuojant atiduotus balsus. Jei trys balsavimo teisę turintys Priežiūros tarybos nariai prieštarauja tam, kad būtų taikoma rašytinė procedūra, Priežiūros taryba sprendimo projektą aptaria ir dėl jo nusprendžia pagal 1 dalyje nurodytą procedūrą.

Balsavimo teisės neturintys nariai ir stebėtojai nedalyvauja jokiose Priežiūros tarybos diskusijose, susijusiose su atskiromis finansų įstaigomis, nebent 75 straipsnio 3 dalyje arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose būtų numatyta kitaip.“;

"

c)   pridedama ši dalis:"

„4a. Institucijos pirmininkas turi išimtinę teisę bet kada surengti balsavimą. Nedarant poveikio šiai teisei ir Institucijos sprendimų priėmimo procedūrų veiksmingumui, Institucijos priežiūros taryba priimdama sprendimus siekia bendro sutarimo.“;

"

(36)   45 straipsnis pakeičiamas taip:"

„45 straipsnis

Sudėtis

1.  Administracinę valdybą sudaro pirmininkas ir šeši Priežiūros tarybos nariai, kuriuos iš savo tarpo renka balsavimo teisę turintys Priežiūros tarybos nariai.

Kiekvienas Administracinės valdybos narys, išskyrus pirmininką, turi pakaitinį narį, kuris gali jį pakeisti šiam negalint dalyvauti posėdyje.

2.   Priežiūros tarybos išrinktų narių kadencija yra dveji su puse metų. Ta kadencija gali būti pratęsta vieną kartą. Administracinės valdybos sudėtis yra subalansuota ir proporcinga pagal lyčių pusiausvyros principą bei atspindi visą Sąjungą. Kadencijos iš dalies sutampa ir taikoma tinkama rotacijos tvarka.

3.  Administracinės valdybos posėdžius pirmininkas sušaukia savo iniciatyva arba bent trečdalio narių prašymu; posėdžiams pirmininkauja pirmininkas. Administracinė valdyba posėdžiauja prieš kiekvieną Priežiūros tarybos posėdį ir taip dažnai, kaip Administracinė valdyba mano esant būtina. Ji posėdžiauja bent penkis kartus per metus.

4.   Pagal darbo tvarkos taisykles Administracinės valdybos nariams gali padėti patarėjai ar ekspertai. Balsavimo teisės neturintys nariai, išskyrus vykdomąjį direktorių, nedalyvauja jokiose Administracinės valdybos diskusijose, susijusiose su atskiromis finansų įstaigomis.“;

"

(37)   įterpiami šie straipsniai:"

„45a straipsnis

Sprendimų priėmimas

1.  Administracinės valdybos sprendimai priimami paprasta jos narių balsų dauguma, tačiau siekiama bendro sutarimo. Kiekvienas narys turi vieną balsą. Pirmininkas yra balsavimo teisę turintis narys.

Vykdomasis direktorius ir Komisijos atstovas Administracinės valdybos posėdžiuose dalyvauja be teisės balsuoti. Komisijos atstovas turi teisę balsuoti 63 straipsnyje nurodytais klausimais.

3.   Administracinė valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas paskelbia viešai.

45c straipsnis

Koordinavimo grupės

Administracinė valdyba gali savo iniciatyva arba kompetentingos institucijos prašymu sudaryti koordinavimo grupes apibrėžtais klausimais, dėl kurių gali reikėti koordinuoti veiksmus, atsižvelgiant į konkrečius rinkos pokyčius. Administracinė valdyba sudaro koordinavimo grupes penkių Priežiūros tarybos narių prašymu. Visos kompetentingos institucijos dalyvauja koordinavimo grupėse ir pagal 35 straipsnį teikia koordinavimo grupėms informaciją, kurios reikia, kad koordinavimo grupės galėtų vykdyti koordinavimo užduotis pagal savo įgaliojimus.

Koordinavimo grupių darbas grindžiamas kompetentingų institucijų pateikta informacija ir visais Institucijos nustatytais faktais.

Grupėms pirmininkauja Administracinės valdybos narys. Kiekvienais metais atitinkamas už koordinavimo grupę atsakingas Administracinės valdybos narys praneša Priežiūros tarybai apie pagrindinius diskusijų elementus bei išvadas ir, jei manoma, kad tai aktualu, pateikia pasiūlymą dėl tolesnių reglamentavimo veiksmų arba tarpusavio vertinimo atitinkamoje srityje. Kompetentingos institucijos praneša Institucijai, kaip jos savo veikloje atsižvelgė į koordinavimo grupių darbą.

Stebėdama rinkos pokyčius, kurie gali būti koordinavimo grupių darbo objektas, Institucija gali paprašyti kompetentingų institucijų pagal 35 straipsnį pateikti informaciją, būtiną, kad Institucija galėtų atlikti savo stebėsenos vaidmenį.“;

"

(38)   46 straipsnis pakeičiamas taip:"

„46 straipsnis

Administracinės valdybos nepriklausomumas

Administracinės valdybos nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi tik visos Sąjungos interesais, neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors ▌vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

Nei valstybės narės, nei Sąjungos institucijos ar įstaigos, nei kokios nors kitos viešosios ar privačios įstaigos nesiekia daryti įtakos Administracinės valdybos nariams jiems vykdant savo užduotis.“;

"

(39)   47 straipsnis pakeičiamas taip:"

„47 straipsnis

Užduotys

1.  Administracinė valdyba užtikrina, kad Institucija vykdytų savo misiją ir atliktų pagal šį reglamentą jai paskirtas užduotis. Ji imasi visų reikiamų priemonių, visų pirma priima vidaus administracinius nurodymus ir skelbia pranešimus, siekdama užtikrinti, kad Institucija veiktų pagal šį reglamentą.

2.  Administracinė valdyba siūlo, o Priežiūros taryba priima metinę ir daugiametę ▌darbo programas.

3.  Administracinė valdyba naudojasi savo su biudžetu susijusiais įgaliojimais pagal 63 ir 64 straipsnius.

3a.   Administracinė valdyba gali nagrinėti visus klausimus, teikti nuomonę ir pasiūlymus dėl jų.

4.  Administracinė valdyba priima Institucijos darbuotojų politikos planą ir pagal 68 straipsnio 2 dalį – būtinas Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) įgyvendinimo priemones.

5.  Administracinė valdyba pagal 72 straipsnį priima specialias nuostatas dėl prieigos prie Institucijos dokumentų.

6.  Administracinė valdyba siūlo metinę Institucijos veiklos, taip pat pirmininko pareigų atlikimo, ataskaitą ▌Priežiūros tarybai tvirtinti.

7.  Pagal 58 straipsnio 3 ir 5 dalis Administracinė valdyba skiria ir šalina iš pareigų Apeliacinės tarybos narius, tinkamai atsižvelgusi į Priežiūros tarybos pasiūlymą.

8.  Administracinės valdybos nariai viešai skelbia apie visus surengtus posėdžius ir apie visas gautas dovanas. Išlaidos registruojamos viešai pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus.“;

"

(40)   48 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Pirmininkas atsako už Priežiūros tarybos darbo parengimą, įskaitant darbotvarkės, kurią turi priimti Priežiūros taryba, sudarymą, posėdžių sušaukimą ir klausimų, dėl kurių reikia priimti sprendimus, pateikimą, ir pirmininkauja Priežiūros tarybos posėdžiams.

Pirmininkas atsako už Administracinės valdybos darbotvarkės, kurią turi priimti Administracinė valdyba, sudarymą ir pirmininkauja Administracinės valdybos posėdžiams.

Pirmininkas gali paraginti Administracinę valdybą apsvarstyti galimybę sudaryti koordinavimo grupę pagal 45c straipsnį.“;

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Pirmininkas renkamas, atsižvelgiant į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų išmanymą ir į su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbus atvirą atrankos procedūrą, kuria laikomasi lyčių pusiausvyros principo. Priežiūros taryba, padedama Komisijos, sudaro galutinį reikalavimus atitinkančių kandidatų eiti pirmininko pareigas sąrašą. Remdamasi galutiniu sąrašu, Taryba, gavusi Europos Parlamento patvirtinimą, priima sprendimą skirti pirmininką.

Jeigu pirmininkas nebeatitinka 49 straipsnyje nustatytų sąlygų arba nustatoma, kad jis padarė sunkų nusižengimą, Komisijai pasiūlius ir Europos Parlamentui pasiūlymą patvirtinus, Taryba gali priimti sprendimą pašalinti jį iš pareigų.“;

"

c)  4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Pirmoje pastraipoje nurodyto vertinimo tikslais pirmininko užduotis vykdo pirmininko pavaduotojas.

Taryba, remdamasi Priežiūros tarybos pasiūlymu ir Komisijos pagalba, atsižvelgdama į įvertinimą, gali pirmininko kadenciją pratęsti vieną kartą.“;

"

d)   5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Pirmininkas gali būti pašalintas iš pareigų tik dėl rimtų priežasčių. Europos Parlamentas gali jį pašalinti iš pareigų tik gavęs Tarybos sprendimą, priimtą pasikonsultavus su Priežiūros taryba.“;

"

(41)   49 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   pavadinimas pakeičiamas taip: "

Pirmininko nepriklausomumas“;

"

b)   1 dalis pakeičiama taip:"

„Nedarant poveikio Priežiūros tarybos vaidmeniui, susijusiam su pirmininko užduotimis, pirmininkas neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors▐ vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.“;

"

(42)   įterpiamas šis straipsnis:"

„49a straipsnis

Išlaidos

Pirmininkas viešai skelbia apie visus surengtus posėdžius su išorės suinteresuotaisiais subjektais per dvi savaites po posėdžių ir apie visas gautas dovanas. Išlaidos registruojamos viešai pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus.“;

"

(43)  50 straipsnis išbraukiamas;

(44)   54 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), kad, atsižvelgdama į sektorių ypatumus, užtikrintų įvairius sektorius apimančių veiksmų suderinamumą, visų pirma susijusių su:“;

"

ii)  pirma įtrauka pakeičiama taip:"

– finansiniais konglomeratais ir, kai to reikalaujama pagal Sąjungos teisę, prudenciniu konsolidavimu,

"

iii)  penkta įtrauka pakeičiama taip:"

„– kibernetiniu saugumu,“;

"

iv)  šešta įtrauka pakeičiama taip:"

„– keitimusi informacija ir geriausia praktika su ESRV ir ▌EPI,“;

"

v)  pridedamos šios įtraukos:"

„– mažmeninių finansinių paslaugų ir vartotojų bei investuotojų apsaugos klausimais;

   pagal 1 straipsnio 6 dalį įsteigto komiteto patarimais.“;

"

b)   įterpiama ši dalis:"

„2a. Jungtinis komitetas gali padėti Komisijai įvertinti sąlygas ir technines specifikacijas bei procedūras, kad būtų užtikrintas saugus ir efektyvus centralizuotų automatizuotų mechanizmų sąveikumas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 32a straipsnio 5 dalyje nurodytą ataskaitą, taip pat veiksmingas nacionalinių registrų sujungimas pagal Direktyvą (ES) 2015/849.“;

"

c)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Jungtinio komiteto nuolatinio sekretoriato funkciją atlieka specialieji darbuotojai, kuriuos skiria EPI. Institucija skiria pakankamai išteklių administravimo, infrastruktūros ir veiklos išlaidoms.“;

"

(45)   55 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:"

„2. Vienas Administracinės valdybos narys, Komisijos atstovas ir ESRV kviečiami į Jungtinio komiteto, taip pat į bet kurio 57 straipsnyje nurodyto pakomitečio posėdžius kaip stebėtojai.

3.  Jungtinio komiteto pirmininkas skiriamas iš EPI pirmininkų taikant metinės rotacijos principą. Jungtinio komiteto pirmininkas eina ESRV antrojo pirmininko pavaduotojo pareigas.“;

"

b)  4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Jungtinis komitetas posėdžiauja bent kartą per tris mėnesius.“;

"

c)  pridedama ši dalis:"

„4a. Institucijos pirmininkas reguliariai konsultuojasi su Priežiūros taryba ir informuoja ją apie pozicijas, priimtas Jungtinio komiteto posėdžiuose.“;

"

(46)   56 ir 57 straipsniai pakeičiami taip:"

„56 straipsnis

Bendrosios pozicijos ir bendri aktai

Vykdydama II skyriuje nustatytas užduotis, visų pirma susijusias su Direktyvos 2002/87/EB įgyvendinimu, Institucija atitinkamais atvejais siekia suformuoti bendrą poziciją bendru sutarimu su Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija).

Kai to reikalaujama pagal Sąjungos teisę, priemones pagal šio reglamento 10–16 straipsnius ir sprendimus pagal 17, 18 ir 19 straipsnius, kurie yra susiję su Direktyvos 2002/87/EB ir bet kurių kitų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos aktų, kurie taip pat patenka į Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos) ar Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) kompetencijos sritį, taikymu, atitinkamais atvejais lygiagrečiai priima Institucija, Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija).

57 straipsnis

Pakomitečiai

1.  Jungtinis komitetas gali sukurti pakomitečius, kad šie Jungtiniam komitetui parengtų bendrųjų pozicijų ir bendrų aktų projektus.

2.  Pakomitetį sudaro 55 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys ir po vieną kiekvienos valstybės narės atitinkamos kompetentingos institucijos esamo personalo aukšto lygio atstovą.

3.  Pakomitetis iš atitinkamų kompetentingų institucijų atstovų išsirenka pirmininką, kuris taip pat yra Jungtinio komiteto stebėtojas.

3a.   Taikant 56 straipsnį įsteigiamas Jungtinio komiteto finansinių konglomeratų pakomitetis.

4.  Jungtinis komitetas savo interneto svetainėje skelbia apie visus įsteigtus pakomitečius, įskaitant jų įgaliojimus ir narių sąrašą, nurodydamas atitinkamas narių pakomitetyje vykdomas funkcijas.“;

"

(47)   58 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Šiuo reglamentu įsteigiama Europos priežiūros institucijų Apeliacinė taryba.“;

"

b)  2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„2. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir šeši pakaitiniai nariai, kurie turi turėti gerą reputaciją ir dokumentais pagrįstų atitinkamų žinių apie Sąjungos teisę, taip pat tarptautinės profesinės patirties, įgytos pakankamai aukštu lygiu bankininkystės, draudimo, profesinių pensijų, vertybinių popierių rinkų ar kitų finansinių paslaugų srityse, tačiau jais negali būti esami kompetentingų institucijų ar kitų Institucijos veikloje dalyvaujančių nacionalinių ar Sąjungos institucijų darbuotojai ir Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės nariai bei Profesinių pensijų suinteresuotųjų subjektų grupės nariai. Nariai yra bet kurios valstybės narės piliečiai ir turi gerai mokėti bent dvi oficialiąsias Sąjungos kalbas. Apeliacinė taryba turi turėti pakankamos teisinės kompetencijos, kad galėtų teikti profesionalias teisines konsultacijas Institucijos naudojimosi įgaliojimais teisėtumo, įskaitant proporcingumą, klausimais.“;

"

c)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Du Apeliacinės tarybos narius ir du pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto galutinio kandidatų sąrašo, sudaryto Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbus viešą kvietimą pareikšti susidomėjimą, skiria Institucijos administracinė valdyba, prieš tai pasikonsultavusi su Priežiūros taryba.

Gavęs galutinį kandidatų į narius ir pakaitinius narius sąrašą, prieš juos paskiriant, Europos Parlamentas gali juos pakviesti padaryti pareiškimą Parlamente ir atsakyti į Parlamento narių pateiktus klausimus.

Europos Parlamentas gali pakviesti Apeliacinės tarybos narius padaryti pareiškimą Parlamente ir, kai to prašoma, atsakyti į visus jo narių pateiktus klausimus, išskyrus atvejus, kai pareiškimai, klausimai ar atsakymai yra susiję su konkrečiais atvejais, dėl kurių dar nepriimtas sprendimas arba kurie dar tik bus svarstomi Apeliacinėje taryboje.“;

"

48)   59 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Apeliacinės tarybos nariai ir Institucijos darbuotojai, teikiantys veiklos ir sekretoriato pagalbą, negali dalyvauti jokiame apeliaciniame procese, jeigu turi kokių nors su juo susijusių asmeninių interesų, jeigu anksčiau dalyvavo procese kaip vienos iš proceso šalių atstovai arba jeigu dalyvavo priimant apeliacine tvarka skundžiamą sprendimą.“;

"

(49)  60 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

„1. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant kompetentingas institucijas, gali pateikti apeliacinį skundą dėl 17, 18 ir 19 ▌ straipsniuose nurodyto Institucijos sprendimo ir dėl bet kurio kito Institucijos pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus Sąjungos aktus priimto sprendimo, skirto tam asmeniui, arba dėl sprendimo, kuris, nors ir skirtas kitam asmeniui, yra tiesiogiai ir asmeniškai susijęs su tuo asmeniu.“;

2.  Apeliacinis skundas kartu su jo pagrindimu Institucijai pateikiamas raštu per tris mėnesius nuo pranešimo atitinkamam asmeniui apie sprendimą dienos arba, jei pranešimo nebuvo, nuo tos dienos, kai Institucija paskelbė sprendimą.

Apeliacinė taryba priima sprendimą dėl apeliacinio skundo per tris mėnesius nuo jo pateikimo.“;

"

(50)   įterpiamas šis straipsnis:"

60a straipsnis

Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali Komisijai nusiųsti pagrįstą patarimą, jei mano, kad Institucija, veikdama pagal 16 ir 16b straipsnius, viršijo savo kompetenciją, įskaitant proporcingumo principą, ir tai yra tiesiogiai ir asmeniškai su tuo asmeniu susiję.“;

"

(51)   62 straipsnio 1 dalis papildoma šiais punktais:

▌"

„d) savanoriški valstybių narių ar stebėtojų įnašai nepriimami, jeigu juos priėmus kiltų abejonių dėl Institucijos nepriklausomumo ir nešališkumo. Savanoriški įnašai, kuriais atlyginamos kompetentingos institucijos Institucijai perduotų užduočių išlaidos, nelaikomi keliančiais abejonių dėl pastarosios nepriklausomumo;

   e) sutartas užmokestis už leidinius, mokymus ir kitas Institucijos teikiamas paslaugas, jei šių paslaugų konkrečiai paprašė viena ar kelios kompetentingos institucijos.“;

"

(52)  63, 64 ir 65 straipsniai pakeičiami taip:"

„63 straipsnis

Biudžeto sudarymas

1.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius, remdamasis Institucijos metiniu ir daugiamečiu programavimu, parengia preliminarų trejų ateinančių finansinių metų Institucijos bendrojo programavimo dokumento projektą, kuriame išdėstomos numatomos pajamos ir išlaidos, taip pat informacija apie darbuotojus, ir kartu su etatų planu jį pateikia Administracinei valdybai ir Priežiūros tarybai.

.

1a.  Priežiūros taryba, vadovaudamasi Administracinės valdybos patvirtintu projektu, priima ateinančių trejų finansinių metų bendrojo programavimo dokumento projektą.

1b.  Administracinė valdyba iki sausio 31 d. pateikia bendrąjį programavimo dokumentą ▌Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai, taip pat Europos Audito Rūmams.

2.  Atsižvelgdama į bendrąjį programavimo dokumentą ▌, Komisija į Sąjungos biudžeto projektą įtraukia išlaidų, kurios, jos manymu, reikalingos pagal etatų planą, sąmatas ir išlyginamojo įnašo, kuris bus mokamas iš Sąjungos bendrojo biudžeto pagal Sutarties 313 ir 314 straipsnius, sumą.

3.  Biudžeto valdymo institucija priima Institucijos etatų planą. Biudžeto valdymo institucija tvirtina Institucijai skiriamo išlyginamojo įnašo asignavimus.

4.  Institucijos biudžetą priima Priežiūros taryba. Jis tampa galutinis, galutinai priėmus Sąjungos bendrąjį biudžetą. Prireikus jis atitinkamai tikslinamas.

5.  Administracinė valdyba nedelsdama praneša biudžeto valdymo institucijai apie kiekvieną ketinamą įgyvendinti projektą, kuris gali daryti didelį finansinį poveikį Institucijos biudžeto finansavimui, visų pirma, apie kiekvieną su nekilnojamuoju turtu, pavyzdžiui, pastatų nuoma arba pirkimu, susijusį projektą.

5a.   Nedarant poveikio Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 88 straipsniui, biudžeto valdymo institucija turi patvirtinti kiekvieną projektą, kuris gali turėti didelį finansinį ar ilgalaikį poveikį Institucijos biudžeto finansavimui, visų pirma kiekvieną su nekilnojamuoju turtu, pavyzdžiui, pastatų nuoma arba pirkimu, susijusį projektą, įskaitant sutarties nutraukimo sąlygas.

64 straipsnis

Biudžeto vykdymas ir kontrolė

1.  Vykdomasis direktorius vykdo įgaliojimus suteikiančio pareigūno pareigas ir vykdo metinį Institucijos biudžetą.

2.  Institucijos apskaitos pareigūnas iki kitų metų kovo 1 d. siunčia preliminarias finansines ataskaitas Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams. Pagal 70 straipsnį Institucijai nedraudžiama Europos Audito Rūmams pateikti bet kokią informaciją, kurios prašo Audito Rūmai ir kuri priklauso Audito Rūmų kompetencijos sričiai.

3.  Institucijos apskaitos pareigūnas iki kitų metų kovo 1 d. siunčia konsolidavimui atlikti reikalingą apskaitos informaciją Komisijos apskaitos pareigūnui to apskaitos pareigūno nustatytu būdu ir formatu.

4.  Iki kitų metų kovo 31 d. Institucijos apskaitos pareigūnas nusiunčia biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą Priežiūros tarybos nariams, Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams.

5.  Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl Institucijos preliminarių finansinių ataskaitų pagal Finansinio reglamento 246 straipsnį, Institucijos apskaitos pareigūnas parengia galutines Institucijos finansines ataskaitas. Vykdomasis direktorius jas nusiunčia Priežiūros tarybai, o ji pateikia savo nuomonę dėl šių finansinių ataskaitų.

6.  Iki kitų metų liepos 1 d. Institucijos apskaitos pareigūnas nusiunčia galutines finansines ataskaitas ir Priežiūros tarybos nuomonę Komisijos apskaitos pareigūnui, Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams.

Institucijos apskaitos pareigūnas iki birželio 15 d. taip pat nusiunčia Komisijos apskaitos pareigūnui šio pareigūno konsolidavimo tikslais nustatyto standartinio formato ataskaitų rinkinį.

7.  Iki kitų metų lapkričio 15 d. galutinės finansinės ataskaitos paskelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8.  Iki rugsėjo 30 d. vykdomasis direktorius Audito Rūmams nusiunčia atsakymą į Audito Rūmų pastabas. To atsakymo kopiją jis taip pat nusiunčia Administracinei valdybai ir Komisijai.

9.  Kaip numatyta Finansinio reglamento 165 straipsnio 3 dalyje ir Europos Parlamento prašymu, vykdomasis direktorius pateikia Europos Parlamentui visą informaciją, kurios reikia, kad būtų užtikrinta sklandi atitinkamų finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra.

10.  Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma priimta rekomendacija, iki N + 2 metų gegužės 15 d. patvirtina, kad Institucija N finansinių metų biudžetą įvykdė.

10a.   Institucija pateikia pagrįstą nuomonę dėl Europos Parlamento pozicijos ir dėl kitų Europos Parlamento pastabų, pateiktų per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą.

65 straipsnis

Finansinės taisyklės

Pasikonsultavusi su Komisija, Administracinė valdyba priima Institucijai taikomas finansines taisykles. Tos taisyklės negali nukrypti nuo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013*, taikomo įstaigoms, nurodytoms Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje, nebent to reikėtų dėl specifinių Institucijos veiklos poreikių ir tik gavus išankstinį Komisijos pritarimą.

_____________________

*2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).“;

"

(53)  66 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, Institucijai be jokių apribojimų taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013*.

___________________

*2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).“;

"

(54)   68 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

„1. Institucijos darbuotojams, įskaitant jos Administracinės valdybos tikruosius narius ir pirmininką ▌, taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai, Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir Sąjungos institucijų bendrai priimtos taisyklės šiems nuostatams ir sąlygoms taikyti.

2.  Komisijai pritarus, Administracinė valdyba Pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones.“;

"

b)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Administracinė valdyba priima nuostatas, leidžiančias valstybėms narėms deleguoti į Instituciją nacionalinius ekspertus.“;

"

(55)  70 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Priežiūros tarybos nariams ir visiems Institucijos darbuotojams, įskaitant valstybių narių laikinai deleguotus pareigūnus ir visus kitus asmenis, pagal darbo sutartis atliekančius Institucijos pavestas užduotis, taikomi profesinės paslapties reikalavimai pagal SESV 339 straipsnį ir atitinkamas Sąjungos teisės aktų nuostatas, net ir jiems nustojus eiti savo pareigas.“;

"

b)  2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

Pareiga pagal 1 dalį ir šios dalies pirmą pastraipą nedraudžia Institucijai ir kompetentingoms institucijoms naudoti informaciją 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų aktų vykdymui užtikrinti, ypač teisinėse procedūrose, susijusiose su sprendimų priėmimu.“;

"

c)  įterpiama ši dalis:"

„2a. Administracinė valdyba ▌ ir Priežiūros taryba užtikrina, kad asmenims, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai, nuolat arba kartais teikia kokias nors paslaugas, susijusias su Institucijos užduotimis, įskaitant pareigūnus ir kitus Administracinės valdybos ir Priežiūros tarybos įgaliotus arba kompetentingų institucijų tuo tikslu paskirtus asmenis, būtų taikomi profesinės paslapties reikalavimai, lygiaverčiai ankstesnėse dalyse nustatytiems reikalavimams.

Tokie patys profesinės paslapties reikalavimai taikomi stebėtojams, kurie dalyvauja Institucijos veikloje ir Administracinės valdybos ▌ir Priežiūros tarybos posėdžiuose.“;

"

d)  3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:"

„3. 1 ir 2 dalių nuostatomis Institucijai nedraudžiama keistis informacija su kompetentingomis institucijomis pagal šį reglamentą ir kitus finansų įstaigoms taikomus Sąjungos teisės aktus.

Tai informacijai taikomos 1 ir 2 dalyse nurodytos profesinės paslapties saugojimo sąlygos. Institucija savo vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustato praktinę 1 ir 2 dalyse nurodytų konfidencialumo taisyklių įgyvendinimo tvarką.

4.  Institucija taiko Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2015/444.“;

"

(56)  71 straipsnio vienintelė pastraipa pakeičiama taip:"

„Šis reglamentas nedaro poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su jų atliekamu asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2016/679, ar Institucijos pareigoms, susijusioms su jai vykdant pareigas atliekamu asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 (ES institucijoms ir įstaigoms skirtą duomenų apsaugos reglamentą).“;

"

(57)  72 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Administracinė valdyba patvirtina Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo praktines priemones.“;

"

(58)  74 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„Reikiamos nuostatos dėl patalpų, suteiktinų Institucijai valstybėje narėje, kurioje yra jos būstinė, ir infrastruktūros, kurią turi suteikti ta valstybė narė, taip pat specialios taisyklės, taikytinos Institucijos darbuotojams ir jų šeimos nariams toje valstybėje narėje, nustatoma Institucijos ir tos valstybės narės susitarime dėl būstinės, sudarytame gavus Administracinės valdybos patvirtinimą.“;

"

(59)  76 straipsnis pakeičiamas taip:"

„76 straipsnis

Ryšys su EDPPPIK

Institucija laikoma EDPPPIK teisių perėmėja. Ne vėliau kaip Institucijos įsteigimo dieną visas EDPPPIK turtas ir visi įsipareigojimai bei visos neįvykdytos operacijos automatiškai perkeliamos Institucijai. EDPPPIK parengia ataskaitą, atspindinčią jo turto ir įsipareigojimų padėtį tokio perkėlimo dieną. EDPPPIK ir Komisija atlieka tos ataskaitos auditą ir ją patvirtina.“;

"

(60)   81 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)   įžanginis sakinys pakeičiamas taip:"

„1. Iki ... [24 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos], o vėliau kas treji metai Komisija skelbia bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą veikiant Institucijai ir taikant šiame reglamente nustatytas procedūras. Toje ataskaitoje, be kita ko, įvertinama:“;

"

ii)  a punkto įžanginis sakinys ir i papunktis pakeičiami taip:"

„a) kompetentingų institucijų pasiektas priežiūros praktikos veiksmingumas ir konvergencija:

   i) kompetentingų institucijų ▐ nepriklausomumas ir standartų konvergencija, prilygstanti konvergencijai įmonių valdymo srityje;“;

"

iii)  įterpiamas šis punktas:"

„fa) Jungtinio komiteto veikimas.“;

"

b)  įterpiama ši dalis:"

„2a. Rengdama 1 dalyje nurodytą bendrąją ataskaitą, Komisija, pasikonsultavusi su visomis atitinkamomis institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, atlieka išsamų šio reglamento 9a straipsnio taikymo vertinimą.“.

"

3 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 pakeitimai

Reglamentas (ES) 1095/2010 iš dalies keičiamas taip:

(1)  1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:"

„2. Institucija veikia šiuo reglamentu suteiktų įgaliojimų srityje ir Direktyvos 97/9/EB, Direktyvos 98/26/EB, Direktyvos 2001/34/EB, Direktyvos 2002/47/EB, Direktyvos 2003/71/EB, Direktyvos 2004/39/EB, Direktyvos 2004/109/EB, Direktyvos 2009/65/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES(19) ▌ ir Reglamento (EB) Nr. 1060/2009, taip pat kai tie teisės aktai taikomi investicines paslaugas teikiančioms įmonėms arba kolektyvinio investavimo subjektams, prekiaujantiems savo investiciniais vienetais arba akcijomis, bei juos prižiūrinčioms kompetentingoms institucijoms, direktyvų 2002/87/EB ▌ ir 2002/65/EB atitinkamų dalių, įskaitant visas tais aktais grindžiamas direktyvas, reglamentus ir sprendimus, taip pat bet kurio vėlesnio teisiškai privalomo Sąjungos akto, kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, taikymo srityje.

Institucija prisideda prie Europos bankininkystės institucijos, įsteigtos Reglamentu (ES) Nr. 1093/2010, darbo, susijusio su finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui arba teroristų finansavimui prevencija, pagal Direktyvą (ES) 2015/849 ir Reglamentą (ES) Nr. 1093/2010. Institucija sprendimą dėl pritarimo priima pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 9a straipsnio 8 dalį.

3.  Institucija taip pat veikia rinkos dalyvių veiklos srityje, susijusioje su klausimais, kuriems nėra tiesiogiai taikomi 2 dalyje nurodyti aktai, įskaitant įmonių valdymo, audito ir finansinės bei nefinansinės atskaitomybės klausimais, atsižvelgdama į tvarius verslo modelius ir aplinkos apsaugos, socialinių ir su valdymu susijusių veiksnių integravimą, jei tokie Institucijos veiksmai yra būtini tų aktų veiksmingam ir nuosekliam taikymui užtikrinti. Institucija taip pat imasi tinkamų veiksmų sprendžiant įmonių perėmimo pasiūlymų, tarpuskaitos bei atsiskaitymų ir išvestinių finansinių priemonių klausimus.“;

"

b)  įterpiama ši dalis:"

„3a. Šis reglamentas taikomas nedarant poveikio kitiems Sąjungos aktams, kuriais Institucijai suteikiamos leidimų išdavimo ar priežiūros funkcijos ir atitinkami įgaliojimai.“;

"

c)   5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:"

5. Institucijos tikslas – apsaugoti viešąjį interesą prisidedant prie trumpalaikio, vidutinio laikotarpio ir ilgalaikio finansų sistemos stabilumo ir veiksmingumo Sąjungos ekonomikos, jos piliečių ir verslo labui. Neperžengdama savo atitinkamos kompetencijos ribų Institucija padeda:“;

"

d)   5 dalies pirmos pastraipos e ir f punktai pakeičiami taip: "

„e) užtikrinti, kad investavimo ir kitos rizikos prisiėmimas būtų tinkamai reguliuojamas ir prižiūrimas; ▐

   f) sustiprinti vartotojų ir investuotojų apsaugą;“;

"

e)   5 dalies pirma pastraipa papildoma šiuo punktu:"

fa) didinti priežiūros konvergenciją visoje vidaus rinkoje.“;

"

f)   5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Tokiems tikslams pasiekti Institucija padeda užtikrinti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 2 dalyje nurodytų aktų taikymą, skatina priežiūros konvergenciją ir teikia nuomones pagal 16a straipsnį Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ▌.“;

"

g)   5 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:"

„Institucija, vykdydama savo užduotis, veikia nepriklausomai, objektyviai, nediskriminuodama ir skaidriai, vadovaudamasi visos Sąjungos interesais ir atitinkamais atvejais laikydamasi proporcingumo principo. Institucija yra atskaitinga, veikia pagal profesinio sąžiningumo principus ir užtikrina, kad su visais suinteresuotaisiais subjektais būtų elgiamasi sąžiningai.“;

"

h)   5 dalis papildoma šia pastraipa:"

„Institucijos veiksmų ir priemonių, visų pirma gairių, rekomendacijų, nuomonių, klausimų ir atsakymų, reguliavimo standartų projektų ir įgyvendinimo standartų projektų, turinys ir forma visiškai atitinka taikytinas šio reglamento ir 2 dalyje nurodytų aktų teisines nuostatas. Tiek, kiek pagal šias nuostatas leidžiama ir reikia, laikantis proporcingumo principo tokiais veiksmais deramai atsižvelgiama į Institucijos veiksmų poveikį patiriančios įstaigos, įmonės ar kito subjekto verslui ar finansinei veiklai būdingos rizikos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.“;

"

i)   pridedama 6 dalis:"

„6. Institucija įsteigia komitetą, kuris yra neatskiriama Institucijos dalis ir jai pataria, kaip, visiškai laikantis taikytinų taisyklių, priemonėmis turėtų būti atsižvelgiama į ypatingus sektoriuje vyraujančius skirtumus, susijusius su finansų įstaigų ir rinkų rizikos pobūdžiu, mastu ir sudėtingumu, verslo modeliais ir praktika, taip pat su jų dydžiu, tiek, kiek tokie veiksniai yra aktualūs pagal atitinkamas taisykles.

__________________

“;

"

(2)  2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis pakeičiama taip:"

1. Institucija yra Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (toliau – EFPIS) dalis. Pagrindinis EFPIS tikslas – užtikrinti, kad finansų sektoriui taikomos taisyklės būtų tinkamai įgyvendinamos siekiant išsaugoti finansinį stabilumą, užtikrinti pasitikėjimą visa finansų sistema ir veiksmingą bei pakankamą finansinių paslaugų vartotojų apsaugą.“;

"

b)   4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Vadovaudamosi lojalaus bendradarbiavimo principu, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje, EFPIS šalys bendradarbiauja pasitikėdamos ir visapusiškai gerbdamos vienos kitas, visų pirma, užtikrindamos, kad būtų keičiamasi tinkama ir patikima informacija tarpusavyje ir tarp konkrečios institucijos bei Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos.“;

"

c)   5 dalis papildoma šia pastraipa:"

„Nuorodos į priežiūrą šiame reglamente apima visą atitinkamą visų kompetentingų institucijų veiklą, nedarant poveikio nacionalinės kompetencijos sritims, vykdytiną pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisėkūros procedūra priimtus aktus.“;

"

(3)   3 straipsnis pakeičiamas taip:"

„3 straipsnis

Institucijų atskaitomybė

1.   2 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytos institucijos yra atskaitingos Europos Parlamentui ir Tarybai.

2.   Pagal SESV 226 straipsnį Institucija visapusiškai bendradarbiauja su Europos Parlamentu, kai vykdomi tyrimai pagal tą straipsnį.

3.   Priežiūros taryba tvirtina metinę Institucijos veiklos, taip pat pirmininko pareigų atlikimo, ataskaitą ir kasmet iki birželio 15 d. perduoda tą ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ataskaita skelbiama viešai.

4.   Europos Parlamentui paprašius, pirmininkas dalyvauja Europos Parlamento klausyme dėl Institucijos veiklos rezultatų. Klausymas vyksta ne rečiau kaip kartą per metus. Pirmininkas daro pareiškimą Europos Parlamente ir atsako į visus jo narių pateiktus klausimus, jei to yra prašoma.

5.   Gavęs prašymą ir bent 15 dienų prieš darydamas 4 dalyje nurodytą pareiškimą, pirmininkas Europos Parlamentui raštu pateikia Institucijos veiklos ataskaitą.

6.   Kartu su 11–18, 20 ir 33 straipsniuose nurodyta informacija ataskaitoje taip pat pateikiama bet kokia atitinkama informacija, kurios ad hoc tvarka paprašo Europos Parlamentas.

7.   Institucija žodžiu arba raštu atsako į Europos Parlamento arba Tarybos jai pateiktus klausimus per penkias savaites nuo klausimo gavimo.

8.   Gavęs prašymą pirmininkas surengia konfidencialias diskusijas žodžiu už uždarų durų su kompetentingo Europos Parlamento komiteto pirmininku, pirmininko pavaduotojais ir koordinatoriais. Visi dalyviai laikosi profesinės paslapties reikalavimų.

10.   Nedarant poveikio konfidencialumo pareigoms, atsirandančioms dėl dalyvavimo tarptautiniuose forumuose, gavusi prašymą Institucija praneša Europos Parlamentui apie savo indėlį vieningai, nuosekliai ir veiksmingai atstovaujant Sąjungos interesams tokiuose tarptautiniuose forumuose.“;

"

(4)  4 straipsnio 3 punkto ii papunktis pakeičiamas taip:"

„ii) taikant Direktyvą 2002/65/EB – institucijos, kompetentingos užtikrinti, kad investicines paslaugas teikiančios įmonės ir kolektyvinio investavimo subjektai, prekiaujantys savo investiciniais vienetais ar akcijomis, laikytųsi tos direktyvos reikalavimų;“;

"

(5)   7 straipsnis papildomas šia dalimi:"

„Institucijos būstinės vieta nedaro poveikio Institucijos užduočių ir įgaliojimų vykdymui, valdymo struktūros organizavimui, pagrindinės organizacijos veiklai ar pagrindiniam jos veiklos finansavimui, sudarant sąlygas, kai taikytina, bendrai su Sąjungos agentūromis naudotis administracinės paramos paslaugomis ir infrastruktūros administravimo paslaugomis, kurios nėra susijusios su Institucijos pagrindine veikla.“;

"

(6)   8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)   a punktas pakeičiamas taip:"

„a) remiantis 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisėkūros procedūra priimtais aktais, prisidėti rengiant aukštos kokybės bendrus reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką, visų pirma ▌rengiant ▌techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų projektus, gaires, rekomendacijas ir kitas priemones, taip pat nuomones;“;

"

ii)   įterpiamas šis punktas: "

„aa) parengti ir nuolat atnaujinti Sąjungai taikomą Sąjungos finansų rinkų dalyvių priežiūros vadovą, kuriame pateikiama geriausia priežiūros praktika ir labai kokybiška metodika bei procesai ir, be kita ko, atsižvelgiama į besikeičiančią finansų rinkų dalyvių ir rinkų verslo praktiką ir verslo modelius bei dydį;“;

"

iii)   b punktas pakeičiamas taip:"

„b) padėti nuosekliai taikyti teisiškai privalomus Sąjungos aktus, visų pirma padedant formuoti bendrą priežiūros kultūrą, užtikrinant nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų aktų taikymą, užkertant kelią reguliaciniam arbitražui, puoselėjant ir stebint priežiūros nepriklausomumą, tarpininkaujant ir sprendžiant kompetentingų institucijų nesutarimus, užtikrinant veiksmingą ir nuoseklią finansų rinkų dalyvių priežiūrą ir darnų priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir, be kita ko, imantis priemonių kritiniais atvejais;“;

"

iv)   e–h punktai pakeičiami taip:"

„e) organizuoti ir atlikti kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimus ir, atsižvelgiant į tai, teikti gaires, rekomendacijas ir nustatyti geriausią praktiką, siekiant, kad būtų užtikrinti nuoseklesni priežiūros rezultatai;

   f) pagal savo kompetenciją stebėti ir vertinti rinkos pokyčius, įskaitant, kai tinkama, su novatoriškų finansinių paslaugų tendencijomis susijusius pokyčius, deramai atsižvelgiant į pokyčius, susijusius su aplinkos apsaugos, socialiniais ir su valdymu susijusiais veiksniais;
   g) atlikti rinkos analizes▐ siekiant pateikti informaciją apie Institucijos pareigų vykdymą;
   h) stiprinti, kai tinkama, vartotojų ir investuotojų apsaugą, visų pirma atsižvelgiant į tarpvalstybiniame kontekste kylančius sunkumus ir su jais susijusią riziką;“;

"

v)   po i punkto įterpiamas šis punktas:"

„ib) padėti rengti bendrą Sąjungos finansinių duomenų strategiją;“;

"

vi)   po k punkto įterpiamas šis punktas:"

ka) savo interneto svetainėje skelbti ir reguliariai atnaujinti visus kiekvieno 1 straipsnio 2 dalyje nurodyto teisėkūros procedūra priimto akto techninius reguliavimo standartus, techninius įgyvendinimo standartus, gaires, rekomendacijas ir klausimus bei atsakymus, įskaitant esamos vykdomų darbų padėties apžvalgas ir planuojamą techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų projektų priėmimo laiką.“;

"

vii)   l punktas išbraukiamas:

b)   įterpiama ši dalis:"

„1 a. Vykdydama savo užduotis pagal šį reglamentą Institucija:

   a) naudojasi visais turimais įgaliojimais; taip pat
   b) skirdama deramą dėmesį tikslui užtikrinti finansų rinkų dalyvių saugumą ir patikimumą, visapusiškai atsižvelgia į skirtingas finansų rinkų dalyvių rūšis, verslo modelius ir dydį;
   c) atsižvelgia į technologines inovacijas, novatoriškus ir tvarius verslo modelius, aplinkos apsaugos, socialinių ir su valdymu susijusių veiksnių integravimą.“;

"

c)  2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įterpiamas šis punktas:"

„ca) skelbti rekomendacijas, kaip nustatyta 29a ▌straipsnyje;“;

"

ii)  įterpiamas šis punktas:"

da) teikti įspėjimus pagal 9 straipsnio 3 dalį;“;

"

iii)  g punktas pakeičiamas taip:"

„g) teikti nuomones Europos Parlamentui, Tarybai arba Komisijai, kaip numatyta 16a straipsnyje;“;

"

iv)  įterpiami šie punktai:"

ga) skelbti atsakymus į klausimus, kaip nustatyta 16b straipsnyje;

   gb) imtis veiksmų pagal 9a straipsnį;“;

"

d)  pridedama ši dalis:"

„3. Vykdydama 1 dalyje nurodytas užduotis ir naudodamasi 2 dalyje nurodytais įgaliojimais, Institucija veikia remdamasi teisės aktų sistema ir jos ribose ir deramai atsižvelgia į proporcingumo, kai tinka, ir geresnio reglamentavimo principus, įskaitant sąnaudų ir naudos analizės, atliktos laikantis šio reglamento, rezultatus.

10, 15, 16 ir 16a straipsniuose nurodytos atviros viešosios konsultacijos rengiamos kuo plačiau, siekiant užtikrinti, kad integracinis principas būtų taikomas visų suinteresuotųjų subjektų atžvilgiu ir jiems būtų suteikta pakankamai laiko pateikti atsiliepimus. Institucija paskelbia suinteresuotųjų subjektų pateiktos informacijos santrauką ir apžvalgą, kaip per konsultacijas gauta informacija ir nuomonės buvo panaudoti techninių reguliavimo standartų projekte ir techninių įgyvendinimo standartų projekte.“;

"

(7)  9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)   a punktas pakeičiamas taip:"

„a) rinkdama informaciją apie vartojimo tendencijas, pvz., apie mažmeninių finansinių paslaugų ir produktų kainų ir mokesčių pokyčius valstybėse narėse, ją analizuodama ir apie ją pranešdama;“;

"

ii)   įterpiami šie punktai:"

„aa) atlikdama nuodugnų teminį elgesio rinkoje vertinimą ir formuodama bendrą supratimą apie rinkų praktiką, kad galėtų nustatyti galimas problemas ir išanalizuoti jų poveikį;

   ab) rengdama mažmeninės rizikos rodiklius, kurie padėtų laiku nustatyti galimas žalos vartotojams ir investuotojams priežastis;“

"

iii)   pridedami šie punktai:"

„da) padėdama užtikrinti vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje, kuriomis vartotojai ir kiti finansinių paslaugų naudotojai turėtų sąžiningą prieigą prie finansinių paslaugų ir produktų;

   dc) koordinuodama kompetentingų institucijų kontrolinių pirkimų veiklą, jei vykdoma.“;

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Institucija stebi naują ir jau vykdomą finansinę veiklą ir gali priimti gaires ir rekomendacijas, siekdama skatinti rinkų saugumą ir patikimumą bei reguliavimo ir priežiūros praktikos konvergenciją ir veiksmingumą.“;

"

c)  4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:"

„4. Institucija įsteigia vartotojų apsaugos ir finansinių naujovių komitetą, kuris yra neatskiriama Institucijos dalis ir vienija visas atitinkamas kompetentingas ▌institucijas ir už vartotojų apsaugą atsakingas institucijas, kad būtų padidinta vartotojų apsauga ir nustatytas suderintas požiūris į naujos ar novatoriškos finansinės veiklos reguliavimą bei priežiūrą ir teikiamos konsultacijos Institucijai, kad ji jas pateiktų Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Institucija glaudžiai bendradarbiauja su Europos duomenų apsaugos valdyba, kad būtų išvengta dubliavimosi, nenuoseklumo ir teisinio netikrumo duomenų apsaugos srityje. Be to, Institucija gali pakviesti nacionalines duomenų apsaugos institucijas dalyvauti Komitete stebėtojų teisėmis.

5.  Institucija gali laikinai uždrausti arba apriboti tam tikrų finansinių produktų, priemonių arba veiklos, kurie galėtų daryti didelę finansinę žalą vartotojams arba kelti grėsmę sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui Sąjungoje, reklamą, platinimą ar pardavimą 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir sąlygomis arba, jei būtina, susidarius kritinei padėčiai, kaip numatyta 18 straipsnyje ir jame nustatytomis sąlygomis.

Institucija peržiūri pirmoje pastraipoje minimą sprendimą atitinkamu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius. Po bent dviejų atnaujinimų iš eilės, remdamasi derama poveikio vartotojams įvertinimo analize, Institucija gali priimti sprendimą draudimą atnaujinti kas metus.

Valstybė narė gali paprašyti Institucijos savo sprendimą persvarstyti. Tokiu atveju 44 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatyta tvarka Institucija sprendžia, ar palikti galioti savo sprendimą.

Institucija taip pat gali įvertinti poreikį uždrausti arba apriboti tam tikros rūšies finansinę veiklą arba praktiką ir esant tokiam poreikiui informuoti apie tai Komisiją ir kompetentingas institucijas, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos tokiam draudimui arba apribojimui priimti.“;

"

(8)  įterpiamas šis straipsnis:"

9a straipsnis

Raštai dėl veiksmų nesiėmimo

1.   2 dalyje nurodytų priemonių Institucija imasi tik išskirtinėmis aplinkybėmis, kai, jos vertinimu, kurio nors akto iš nurodytųjų 1 straipsnio 2 dalyje ar jais grindžiamo deleguotojo ar įgyvendinimo akto taikymas galėtų kelti reikšmingų sunkumų dėl vienos iš šių priežasčių:

   a) Institucijos vertinimu, tokio akto nuostatos gali tiesiogiai prieštarauti kitam susijusiam aktui;
   b) kai aktas yra vienas iš nurodytųjų 1 straipsnio 2 dalyje, – dėl neparengtų deleguotųjų arba įgyvendinimo aktų, kuriais tas konkretus aktas būtų papildytas ar patikslintas, kiltų teisėtų abejonių dėl to akto teisinių pasekmių ar tinkamo taikymo;
   c) dėl neparengtų gairių ir rekomendacijų, nurodytų 16 straipsnyje, kiltų praktinių sunkumų atitinkamą aktą taikant.

2.   1 dalyje nurodytais atvejais Institucija kreipiasi į kompetentingas institucijas ir Komisiją raštu, kuriame išsamiai aprašo, jos manymu, kylančius sunkumus.

1 dalies a ir b punktų atvejais Institucija pateikia Komisijai nuomonę dėl visų veiksmų, kurie, jos manymu, yra tinkami, naujų teisės aktų arba naujų deleguotųjų ar įgyvendinimo aktų forma, nurodydama, kaip skubiai, Institucijos vertinimu, sunkumus reikėtų pašalinti. Institucija savo nuomonę paskelbia viešai.

1 dalies c punkto atveju Institucija kuo skubiau įvertina būtinybę priimti atitinkamas gaires ar rekomendacijas pagal 16 straipsnį.

Institucija imasi veiksmų skubos tvarka, visų pirma, kai įmanoma, siekdama padėti užkirsti kelią 1 dalyje nurodytiems sunkumams.

3.   Prireikus 1 dalyje nurodytais atvejais ir laukiant naujų priemonių priėmimo ir taikymo, kai buvo imtasi veiksmų pagal 2 dalį, Institucija skelbia nuomones dėl 1 dalyje nurodytų aktų konkrečių nuostatų, siekdama prisidėti prie nuoseklios, veiksmingos ir efektyvios priežiūros ir vykdymo užtikrinimo praktikos formavimo ir bendro, vienodo ir nuoseklaus Sąjungos teisės taikymo.

4.   Jeigu, remdamasi gauta, visų pirma iš kompetentingų institucijų, informacija, Institucija mano, kad 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti aktai arba kurie nors jais grindžiami deleguotieji ar įgyvendinimo aktai kelia reikšmingų išskirtinių sunkumų, susijusių su:

   pasitikėjimu rinka;
   klientų ar investuotojų apsauga;
   sklandžiu finansų rinkų arba prekių rinkų veikimu ir vientisumu arba
   visos finansų sistemos arba jos dalies stabilumu Sąjungoje,

Institucija nedelsdama kreipiasi į kompetentingas institucijas ir Komisiją raštu, kuriame išsamiai aprašo, jos manymu, kylančius sunkumus. Institucija gali Komisijai pateikti nuomonę dėl visų veiksmų, kurie, jos manymu, yra tinkami, naujų teisės aktų arba naujų deleguotųjų ar įgyvendinimo aktų forma, nurodydama, kaip skubiai, Institucijos vertinimu, sunkumus reikėtų pašalinti. Institucija savo nuomonę paskelbia viešai.“;

"

(9)   10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)   pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„1. Kai Europos Parlamentas ir Taryba suteikia Komisijai įgaliojimus priimti techninius reguliavimo standartus, naudojantis teise priimti deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose specialiai nustatytose srityse būtų vykdomas nuoseklus derinimas, Institucija gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus. Techninių reguliavimo standartų projektus Institucija teikia tvirtinti Komisijai. Tuo pačiu metu Institucija perduoda tuos techninių reguliavimo standartų projektus susipažinti Europos Parlamentui ir Tarybai.“;

"

ii)   trečia pastraipa pakeičiama taip:"

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija rengia atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų ir nagrinėja galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir analizės būtų labai neproporcingos atitinkamų techninių reguliavimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu. Institucija taip pat prašo 37 straipsnyje nurodytos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės patarimo.“;

"

iii)   ketvirta pastraipa išbraukiama;

iv)   penkta ir šešta pastraipos pakeičiamos taip:"

„Per tris mėnesius nuo techninio reguliavimo standarto projekto gavimo Komisija nusprendžia, ar jį patvirtinti. Komisija laiku praneša Europos Parlamentui ir Tarybai, kad sprendimo dėl patvirtinimo per trijų mėnesių laikotarpį priimti negali. Komisija gali patvirtinti techninio reguliavimo standarto projektą tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia vadovaujantis Sąjungos interesais.

Jei Komisija ketina nepatvirtinti techninio reguliavimo standarto projekto arba patvirtinti jį iš dalies ar su pakeitimais, ji grąžina techninio reguliavimo standarto projektą Institucijai, paaiškindama, kodėl jo nepatvirtino, arba, priklausomai nuo atvejo, nurodydama jo pakeitimų motyvus, ir išsiunčia savo rašto kopiją Europos Parlamentui ir Tarybai. Institucija per šešias savaites gali iš dalies pakeisti techninio reguliavimo standarto projektą remdamasi Komisijos pasiūlytais pakeitimais ir dar kartą jį pateikti Komisijai oficialios nuomonės forma. Savo oficialios nuomonės kopiją Institucija išsiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.“;

"

b)   2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Jei Institucija techninio reguliavimo standarto projekto nepateikia per 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytą terminą, Komisija gali paprašyti tokį projektą pateikti per naują terminą. Institucija laiku praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, kad termino nesilaikys.“;

"

c)   3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Komisija rengia atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir analizės būtų neproporcingos atitinkamų techninių reguliavimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu. Komisija taip pat prašo, kad 37 straipsnyje nurodyta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo patarimą.“;

"

d)   4 dalis pakeičiama taip: "

„4. Techniniai reguliavimo standartai priimami priimant reglamentus arba sprendimus. Jų pavadinime nurodomi žodžiai „techninis reguliavimo standartas“. Jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja juose nurodytą dieną.“;

"

(10)   13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa išbraukiama.

(11)   15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

„1. Kai Europos Parlamentas ir Taryba suteikia Komisijai įgyvendinimo įgaliojimus priimti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose specialiai nustatytų sričių techninius įgyvendinimo standartus priimant įgyvendinimo aktus pagal SESV 291 straipsnį, Institucija gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus. Techniniai įgyvendinimo standartai turi būti techninio pobūdžio, nenumatyti jokių strateginių sprendimų ar politikos pasirinkimo, o jų turinys turėtų būti skirtas tų aktų taikymo sąlygų nustatymui. Techninių įgyvendinimo standartų projektus Institucija teikia tvirtinti Komisijai. Tuo pačiu metu Institucija perduoda tuos techninius standartus susipažinti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Prieš pateikdama techninių įgyvendinimo standartų projektą Komisijai, Institucija rengia atviras viešas konsultacijas ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir analizės būtų labai neproporcingos atitinkamų techninių įgyvendinimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu. Institucija taip pat prašo, kad 37 straipsnyje nurodyta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo patarimą.

Per tris mėnesius nuo techninio įgyvendinimo standarto projekto gavimo dienos Komisija turi nuspręsti, ar jį patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu mėnesiu. Komisija laiku praneša Europos Parlamentui ir Tarybai, kad sprendimo dėl patvirtinimo per trijų mėnesių laikotarpį priimti negali. Komisija gali patvirtinti techninio įgyvendinimo standarto projektą tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia vadovaujantis Sąjungos interesais.

Jei Komisija ketina nepatvirtinti techninio įgyvendinimo standarto projekto arba patvirtinti jį iš dalies ar su pakeitimais, ji grąžina jį Institucijai paaiškindama, kodėl jo nepatvirtino, arba, priklausomai nuo atvejo, nurodydama jo pakeitimų motyvus ir išsiunčia savo rašto kopiją Europos Parlamentui ir Tarybai. Institucija per šešias savaites gali iš dalies pakeisti techninio įgyvendinimo standarto projektą remdamasi Komisijos pasiūlytais pakeitimais ir dar kartą jį pateikti Komisijai oficialios nuomonės forma. Savo oficialios nuomonės kopiją Institucija išsiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Jei pasibaigus penktoje pastraipoje nurodytam šešių savaičių laikotarpiui Institucija nėra pateikusi iš dalies pakeisto techninio įgyvendinimo standarto projekto arba yra pateikusi techninio įgyvendinimo standarto projektą, kuris iš dalies pakeistas taip, kad neatitinka Komisijos pasiūlytų pakeitimų, Komisija gali priimti techninį įgyvendinimo standartą su pakeitimais, kurie, jos nuomone, yra tinkami, arba jį atmesti.

Komisija negali keisti Institucijos parengto techninio įgyvendinimo standarto projekto turinio iš anksto to nesuderinusi su Institucija, kaip tai nustatyta šiame straipsnyje.

2.  Jei Institucija techninio įgyvendinimo standarto projekto nepateikia per 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytą terminą, Komisija gali paprašyti tokį projektą pateikti per naują terminą. Institucija laiku praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, kad termino nesilaikys.“;

"

b)   3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Komisija rengia atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą, nebent tokios konsultacijos ir analizės būtų neproporcingos atitinkamų techninių įgyvendinimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos klausimo skubos požiūriu. Komisija taip pat prašo, kad 37 straipsnyje nurodyta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo ▌patarimą.“;

"

c)   4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Techniniai įgyvendinimo standartai priimami priimant reglamentus arba sprendimus. Jų pavadinime nurodomi žodžiai „techninis įgyvendinimo standartas“. Jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja juose nurodytą dieną.“;

"

(12)   16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Sąjungos teisės taikymą, Institucija skelbia visoms kompetentingoms institucijoms arba visoms finansų įstaigoms skirtas gaires ▌ir vienai ar kelioms kompetentingoms institucijoms arba vienai ar kelioms finansų įstaigoms skirtas rekomendacijas.

Gairės ir rekomendacijos atitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisėkūros procedūra priimtais aktais arba šiuo straipsniu suteiktus įgaliojimus.“;

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Prireikus Institucija rengia atviras viešas konsultacijas dėl savo skelbiamų gairių ir rekomendacijų ir nagrinėja galimas susijusias tokių gairių ir rekomendacijų paskelbimo sąnaudas ir naudą. Tokios konsultacijos ir analizės turi būti proporcingos gairių ar rekomendacijų apimčiai, pobūdžiui ir poveikiui. Prireikus Institucija taip pat prašo 37 straipsnyje nurodytos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės ▌patarimo. Kai Institucija nerengia atvirų viešų konsultacijų arba neprašo Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės patarimo, ji nurodo to priežastis.“;

"

c)   yra įterpiama ši dalis:"

„2c. Gairėse ir rekomendacijose neturėtų būti tik pateikiamos nuorodos į teisėkūros procedūra priimtus aktus ar atkartojami jų elementai. Prieš paskelbdama naujas gaires ar rekomendacijas, Institucija pirmiausia peržiūri esamas gaires ir rekomendacijas, kad būtų išvengta dubliavimosi.“;

"

d)   4 dalis pakeičiama taip:"

„4. 43 straipsnio 5 dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucija praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie savo paskelbtas gaires ir rekomendacijas.“;

"

(13)   įterpiami šie straipsniai:"

„16a straipsnis

Nuomonės

1.   Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali teikti Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai nuomones visais su jos kompetencijos sritimi susijusiais klausimais.

2.   1 dalyje nurodytame prašyme gali būti nurodytos viešos konsultacijos arba techninė analizė.

3.   Dėl riziką ribojančio susijungimų ir įsigijimų vertinimo, kuris patenka į Direktyvos 2004/39/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/44/EB, taikymo sritį ir kurį atliekant pagal tą direktyvą reikalaujama dviejų ar daugiau valstybių narių kompetentingų institucijų konsultacijų, Institucija gali, vienai iš atitinkamų kompetentingų institucijų paprašius, parengti ir paskelbti nuomonę dėl riziką ribojančio vertinimo, išskyrus nuomones, susijusias su Direktyvos 2004/39/EB 10b straipsnio e punkte nustatytais kriterijais. Nuomonė parengiama nedelsiant ir bet kuriuo atveju iki Direktyvoje 2004/39/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/44/EB, nurodyto vertinimo laikotarpio pabaigos. 35 straipsnis taikomas sritims, dėl kurių Institucija gali rengti nuomonę.

4.   Europos Parlamento, Tarybos arba Komisijos prašymu Institucija gali teikti Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai technines konsultacijas 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytose srityse.

16b straipsnis

Klausimai ir atsakymai

1.   Nedarant poveikio 5 dalies taikymui, bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant kompetentingas institucijas ir ES institucijas, bet kuria oficialiąja Sąjungos kalba gali pateikti Institucijai klausimų dėl 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisėkūros procedūra priimtų aktų arba su jais susijusių deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, taip pat pagal šiuos teisėkūros procedūra priimtus aktus priimtų gairių ir rekomendacijų nuostatų praktinio taikymo ar įgyvendinimo.

Prieš pateikdami klausimą Institucijai, finansų rinkų dalyviai įvertina, ar šio klausimo pirmiausia nereikėtų pateikti savo kompetentingai institucijai.

Prieš paskelbdama atsakymus į priimtinus klausimus, Institucija gali kreiptis dėl papildomų paaiškinimų dėl 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų užduotų klausimų.

2.   Institucijos pateikti atsakymai į 1 dalyje nurodytus klausimus yra neprivalomojo pobūdžio. Atsakymai paskelbiami bent ta kalba, kuria buvo pateiktas klausimas.

3.   Institucija sukuria ir administruoja savo svetainėje internetinę priemonę, skirtą klausimams pateikti ir visiems gautiems klausimams bei atsakymams į priimtinus klausimus pagal 1 dalį laiku paskelbti, nebent paskelbimas prieštarautų teisėtiems tų asmenų interesams arba galėtų sukelti pavojų finansų sistemos stabilumui. Institucija gali atmesti klausimus, į kuriuos neketina atsakyti. Atmestus klausimus Institucija savo svetainėje skelbia du mėnesius.

4.   Trys Priežiūros tarybos balsavimo teisę turintys nariai gali paprašyti Priežiūros tarybos pagal 44 straipsnį nuspręsti, ar nevertėtų 1 dalyje nurodyto priimtino klausimo dalyko aptarti gairėse pagal 16 straipsnį, paprašyti 37 straipsnyje nurodytos suinteresuotųjų subjektų grupės pateikti nuomonę ar patarimą, reikiamu periodiškumu peržiūrėti klausimus ir atsakymus, surengti atviras viešas konsultacijas ar išnagrinėti susijusias galimas sąnaudas ir naudą. Tokios konsultacijos ir analizės turi būti proporcingos pateiktų atitinkamų klausimų ir atsakymų projektų apimčiai, pobūdžiui ir poveikiui arba ypatingam klausimo skubumui. Į svarstymus įtraukiant 37 straipsnyje nurodytą suinteresuotųjų subjektų grupę, deramai užtikrinamas konfidencialumas.

5.   Klausimus, į kuriuos atsakant reikia aiškinti Sąjungos teisę, Institucija persiunčia Europos Komisijai. Visus Europos Komisijos pateiktus atsakymus Institucija paskelbia.“;

"

(14)   17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„2. Vienos ar kelių kompetentingų institucijų, Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės prašymu arba savo iniciatyva, taip pat atvejais, kai iniciatyva grindžiama fizinių ar juridinių asmenų pateikta gerai pagrįsta informacija, Institucija, apie tai pranešusi atitinkamai kompetentingai institucijai, reaguoja į prašymą – nurodo, kokių veiksmų ketina dėl reikalo imtis, ir prireikus ištiria įtariamą Sąjungos teisės pažeidimą arba jos netaikymo atvejį.“;

"

b)   2 dalis papildoma šiomis pastraipomis:"

„Nedarant poveikio 35 straipsnyje nustatytiems įgaliojimams, Institucija, pranešusi atitinkamai kompetentingai institucijai, gali pateikti tinkamai pagrįstą ir motyvuotą informacijos prašymą tiesiogiai kitoms kompetentingoms institucijoms, jeigu įrodyta arba manoma, kad atitinkamai kompetentingai institucijai pateikiamo informacijos prašymo nepakaks informacijai, kuri laikoma būtina siekiant ištirti įtariamą Sąjungos teisės pažeidimą arba jos netaikymo atvejį, gauti.

Tokio prašymo gavėjas nedelsdamas pateikia Institucijai aiškią, tikslią ir išsamią informaciją.“;

"

c)   įterpiama ši dalis:"

„2a. Nedarant poveikio įgaliojimams pagal šį reglamentą, jeigu Institucija mano, kad tai tinkama siekiant pašalinti Sąjungos teisės pažeidimą, prieš paskelbdama rekomendaciją, kaip nurodyta 3 dalyje, Institucija palaiko ryšius su atitinkama kompetentinga institucija, siekdama susitarti dėl veiksmų, kurių reikia, kad kompetentinga institucija laikytųsi Sąjungos teisės.“;

"

d)  6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nesilaiko 4 dalyje nurodytos oficialios nuomonės per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku imtis priemonių dėl tokio nesilaikymo, kad rinkoje būtų palaikomos arba atkurtos neutralios sąlygos konkurencijai arba užtikrintas sklandus finansų sistemos veikimas ir vientisumas, Institucija tais atvejais, kai atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų rinkų dalyviams, gali priimti atskirą finansų rinkų dalyviui skirtą sprendimą, kuriuo įpareigojama imtis veiksmų, įskaitant bet kokios veiklos nutraukimą, būtinų, kad dalyvis vykdytų savo pareigas pagal Sąjungos teisę.“;

"

(15)   įterpiamas šis straipsnis:"

17a straipsnis

Pranešimų teikėjų apsauga

1.   Institucija nustato specialius pranešimo kanalus fizinių arba juridinių asmenų pateiktai informacijai apie faktinius arba galimus pažeidimus, piktnaudžiavimo teise arba Sąjungos teisės netaikymo atvejus gauti ir tvarkyti.

2.   Šiais kanalais informaciją teikiantys fiziniai ar juridiniai asmenys atitinkamais atvejais turi būti apsaugoti nuo atsakomųjų veiksmų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos [COM/2018/218/final].

3.   Institucija užtikrina, kad visą informaciją būtų galima pateikti anonimiškai arba konfidencialiai ir saugiai. Jei Institucija mano, kad pateiktoje informacijoje yra esminių pažeidimų įrodymų arba reikšmingų požymių, ji pranešimo teikėjui pateikia grįžtamąją informaciją.“;

"

(16)   18 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Jeigu Taryba priėmė sprendimą pagal 2 dalį ir išskirtinėmis aplinkybėmis, kai reaguojant į nepageidaujamus pokyčius, kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui Sąjungoje arba klientų ir investuotojų apsaugai, būtina imtis suderintų kompetentingų institucijų veiksmų, Institucija gali priimti atskirus sprendimus, kuriais reikalaujama, kad kompetentingos institucijos pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus imtųsi būtinų veiksmų, kad būtų sprendžiamos su tokiais pokyčiais susijusios problemos, užtikrindama, kad finansų rinkų dalyviai ir kompetentingos institucijos atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.“;

"

(17)   19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. 1 straipsnio 2 dalyje išvardytuose Sąjungos aktuose nurodytais atvejais ir nedarant poveikio 17 straipsnyje nustatytiems įgaliojimams, Institucija gali padėti kompetentingoms institucijoms pasiekti susitarimą 2–4 dalyse nustatyta tvarka bet kuriomis iš šių aplinkybių:

   a) vienos ar kelių atitinkamų kompetentingų institucijų prašymu, jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarka arba turiniu, siūlomu veiksmu arba neveikimu;
   b) atvejais, kai 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose nustatyta, kad Institucija gali padėti savo iniciatyva, jeigu, remiantis objektyviais argumentais, galima nustatyti, kad kompetentingos institucijos nesutaria.

Jeigu 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose reikalaujama, kad būtų priimtas bendras kompetentingų institucijų sprendimas, ir jeigu pagal tuos aktus Institucija gali savo iniciatyva padėti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms pasiekti susitarimą 2–4 dalyse nustatyta tvarka, galima daryti prielaidą, kad kompetentingos institucijos nesutaria, jeigu per tuose aktuose nustatytą terminą tos institucijos bendro sprendimo nepriima.“;

"

b)  įterpiamos šios dalys:"

„1 a. Atitinkamos kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša Institucijai, kad susitarimas nepasiektas, toliau nurodytais atvejais:

   a) jeigu 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose Sąjungos aktuose yra nustatytas terminas, per kurį kompetentingos institucijos turi pasiekti susitarimą, – vienu iš toliau nurodytų atvejų, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų ankstesnis:
   i) terminas baigiasi arba
   ii) bent dvi atitinkamos kompetentingos institucijos, remdamosi objektyviais argumentais, padaro išvadą, kad susitarti nepavyksta;
   b) jeigu 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose Sąjungos aktuose terminas, per kurį kompetentingos institucijos turi pasiekti susitarimą, nenustatytas – vienu iš toliau nurodytų atvejų, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų ankstesnis:
   i) bent dvi atitinkamos kompetentingos institucijos, remdamosi objektyviais argumentais, padaro išvadą, kad susitarti nepavyksta; arba
   ii) nuo dienos, kai kompetentinga institucija gavo kitos kompetentingos institucijos prašymą imtis tam tikrų veiksmų, kad būtų laikomasi tų Sąjungos aktų, praėjo du mėnesiai, bet prašymą gavusi institucija dar nepriėmė sprendimo, kuriuo prašymas būtų patenkintas.

1b.  Pirmininkas įvertina, ar Institucija turėtų veikti pagal 1 dalį. Jeigu Institucija įsikiša savo iniciatyva, ji praneša atitinkamoms kompetentingoms institucijoms apie savo sprendimą dėl įsikišimo.

Kol Institucija 47 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka nepriėmė sprendimo, tais atvejais, kai 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose reikalaujama priimti bendrą sprendimą, visos priimant bendrą sprendimą dalyvaujančios kompetentingos institucijos atideda savo atskirus sprendimus. Jeigu Institucija nusprendžia imtis veiksmų, visos priimant bendrą sprendimą dalyvaujančios kompetentingos institucijos atideda savo sprendimus, kol bus baigta 2 ir 3 dalyse nurodyta procedūra.“;

"

c)  3 dalis pakeičiama taip:"

„Jeigu per 2 dalyje nurodytą taikinimo etapą atitinkamos kompetentingos institucijos nesusitaria, siekdama užtikrinti Sąjungos teisės laikymąsi, Institucija gali priimti sprendimą, įpareigojantį tas institucijas imtis konkrečių veiksmų arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų, kad klausimas būtų išspręstas. Institucijos sprendimas atitinkamoms kompetentingoms institucijoms yra privalomas. . Institucijos sprendime gali būti reikalaujama, kad kompetentingos institucijos atšauktų arba iš dalies pakeistų savo priimtą sprendimą arba pasinaudotų įgaliojimais, kuriuos turi pagal atitinkamą Sąjungos teisę.“;

"

d)  įterpiama ši dalis:"

„3a. Institucija praneša atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, kad 2 ir 3 dalyse nurodytos procedūros baigtos, ir, kai taikytina, kartu pateikia pagal 3 dalį priimtą sprendimą.“;

"

e)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų rinkų dalyvis laikytųsi reikalavimų, tiesiogiai jam taikomų pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus aktus, Institucija gali priimti finansų rinkų dalyviui skirtą atskirą sprendimą, kuriuo įpareigojama imtis veiksmų, įskaitant bet kokios veiklos nutraukimą, būtinų, kad finansų rinkų dalyvis vykdytų savo pareigas pagal Sąjungos teisę.“;

"

(18)   21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Institucija, neviršydama savo įgaliojimų, skatina ir stebi veiksmingą, efektyvų ir nuoseklų priežiūros institucijų kolegijų, įsteigtų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisėkūros procedūra priimtais aktais, veikimą ir skatina priežiūros institucijų kolegijas nuosekliai ir darniai taikyti Sąjungos teisę. Siekdama priežiūros veiklos geriausios praktikos konvergencijos, Institucija skatina rengti bendrus priežiūros planus ir vykdyti bendrus patikrinimus, o Institucijos darbuotojai turi visas dalyvavimo teises priežiūros institucijų kolegijose, taigi gali dalyvauti pastarosioms vykdant veiklą, įskaitant patikrinimus vietoje, kuriuos bendrai vykdo dvi ar daugiau kompetentingų institucijų.“;

"

b)  2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„2. Institucija vadovauja užtikrinant nuoseklų ir darnų tarpvalstybiniu mastu veikiančių įstaigų priežiūros institucijų kolegijų veikimą visoje Sąjungoje, atsižvelgdama į sisteminę riziką, kurią kelia finansų rinkų dalyviai, kaip nurodyta 23 straipsnyje, ir prireikus sušaukia kolegijos posėdį.“;

"

c)   2 dalies trečios pastraipos b punktas pakeičiamas taip:"

„b) inicijuoti ir koordinuoti Sąjungos masto testavimą nepalankiausiomis sąlygomis pagal 32 straipsnį, siekiant įvertinti finansų rinkų dalyvių atsparumą – visų pirma sisteminę riziką, kurią kelia finansų rinkos dalyviai, kaip nurodyta 23 straipsnyje, –neigiamiems pokyčiams rinkoje ir įvertinti sisteminės rizikos didėjimo nepalankiausiomis sąlygomis potencialą, užtikrinant, kad tokiam testavimui nacionaliniu lygiu būtų taikoma nuosekli metodika, ir atitinkamais atvejais parengti rekomendaciją kompetentingai institucijai dėl testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu nustatytų trūkumų pašalinimo, įskaitant specialių vertinimų atlikimą. Ji gali kompetentingoms institucijoms rekomenduoti atlikti patikrinimus vietoje ir dalyvauti juos atliekant, kad būtų užtikrintas Sąjungos mastu atliekamų vertinimų metodų, praktikos ir rezultatų palyginamumas ir patikimumas;“;

"

d)   3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Institucija gali parengti techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų projektus pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytus įgaliojimus ir pagal 10–15 straipsniuose nustatytą procedūrą, kad būtų užtikrintos vienodos nuostatų dėl priežiūros institucijų kolegijų veiklos taikymo sąlygos, ir skelbti pagal 16 straipsnį priimtas gaires ir rekomendacijas, kad būtų skatinama priežiūros institucijų kolegijų vykdomos priežiūros ir jų taikomos geriausios praktikos konvergencija.“;

"

(19)  22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pavadinimas pakeičiamas taip:"

„Bendrosios nuostatos dėl sisteminės rizikos“;

"

b)   4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Vienos ar kelių kompetentingų institucijų, Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva Institucija gali atlikti tam tikros rūšies finansinės veiklos arba tam tikros rūšies produktų, arba tam tikros rūšies elgesio tyrimą, siekdama įvertinti galimas grėsmes finansų rinkų vientisumui ar finansų sistemos stabilumui arba vartotojų ar investuotojų apsaugai, ir pateikti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms atitinkamas rekomendacijas dėl veiksmų.

Atlikus tyrimą pagal pirmą pastraipą, Priežiūros taryba gali pateikti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms atitinkamas rekomendacijas dėl veiksmų.

Tais tikslais Institucija gali pasinaudoti įgaliojimais, kurie jai suteikti pagal šį reglamentą, įskaitant 35 straipsnį.“;

"

(20)   23 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Institucija, konsultuodamasi su ESRV, parengia sisteminės rizikos nustatymo bei apskaičiavimo kriterijus ir tinkamą testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tvarką, kuri apima finansų rinkų dalyvių arba finansų rinkų dalyviams keliamos sisteminės rizikos galimo didėjimo nepalankiausiomis sąlygomis vertinimą, įskaitant galimą su aplinkos apsauga susijusią sisteminę riziką. Finansų rinkų dalyviai, kurie gali kelti sisteminę riziką, prižiūrimi griežčiau, o prireikus jiems taikomos 25 straipsnyje nurodytos atgaivinimo ir problemų sprendimo procedūros.“;

"

(21)  29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įterpiami šie punktai:"

„aa) pagal 29a straipsnį nustato Sąjungos strateginius priežiūros prioritetus;

   ab) pagal 45c straipsnį steigia koordinavimo grupes, kad būtų skatinama priežiūros konvergencija ir nustatyta geriausia praktika;“;

"

ii)  b punktas pakeičiamas taip:"

„b) skatina veiksmingą dvišalį ir daugiašalį kompetentingų institucijų keitimąsi informacija visais aktualiais klausimais, įskaitant ▌kibernetinio saugumo ir kibernetinių išpuolių klausimus, visapusiškai laikantis atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose numatytų ir taikytinų konfidencialumo ir duomenų apsaugos nuostatų;“;

"

iii)  e punktas pakeičiamas taip:"

„e) rengia sektorines ir įvairiems sektoriams skirtas mokymo programas, įskaitant programas, susijusias su technologinėmis inovacijomis, sudaro palankias sąlygas darbuotojų mainams ir skatina kompetentingas institucijas aktyviau naudotis delegavimo programomis ir kitomis priemonėmis;“;

"

iv)  pridedamas šis punktas:"

„ea) įdiegia stebėjimo sistemą reikšmingai aplinkos apsaugos, socialinei ir su valdymu susijusiai rizikai vertinti, atsižvelgiant į COP 21 Paryžiaus susitarimą;“;

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Institucija gali prireikus rengti naujas praktines ir konvergencijos priemones, kad paskatintų taikyti bendrus priežiūros metodus ir praktiką.

Siekdama formuoti bendrą priežiūros kultūrą, Institucija, deramai atsižvelgdama į finansų įstaigų rizikos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, ▌verslo praktiką, ▌verslo modelius bei dydį, įskaitant dėl technologinių inovacijų vykstančius finansų rinkų dalyvių ir rinkų pokyčius, parengia ir nuolat atnaujina Sąjungai taikomą Sąjungos finansų rinkos dalyvių priežiūros vadovą. Sąjungai taikomame priežiūros vadove išdėstoma geriausia praktika ir aukštos kokybės metodika bei procesai.

Atitinkamais atvejais Institucija vykdo atviras viešas konsultacijas dėl 1 dalies a punkte nurodytų nuomonių ir 2 dalyje nurodytų priemonių ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir naudą. Tokios konsultacijos ir analizės turi būti proporcingos nuomonių arba priemonių apimčiai, pobūdžiui ir poveikiui. Atitinkamais atvejais Institucija taip pat prašo Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės patarimo.“;

"

(22)  įterpiamas šis straipsnis:"

„29a straipsnis

Union Strategic Supervisory Prioritetai

Ne rečiau kaip kas trejus metus ir ne vėliau kaip kovo 31 d. Institucija, po diskusijų Priežiūros taryboje ir atsižvelgusi į gautas kompetentingų institucijų pastabas, ES institucijų atliktą darbą ir ESRV paskelbtą analizę, įspėjimus ir rekomendacijas, nustato iki dviejų visai Sąjungai aktualių prioritetų, kuriais atspindimi būsimi pokyčiai ir tendencijos. Į šiuos Institucijos akcentuojamus prioritetus kompetentingos institucijos atsižvelgia rengdamos savo darbo programas ir apie tai atitinkamai praneša. Institucija apsvarsto atitinkamą kompetentingų institucijų veiklą po to einančiais metais ir parengia išvadas. Institucija apsvarsto galimą tolesnę veiklą, kuri, be kita ko, gali apimti gaires, rekomendacijas kompetentingoms institucijoms ir tarpusavio vertinimus atitinkamoje srityje.

Institucijos nustatyti visai Sąjungai aktualūs prioritetai netrukdo nacionalinėms kompetentingoms institucijoms taikyti geriausios nacionalinės praktikos bei imtis veiksmų dėl papildomų nacionalinių prioritetų ir pokyčių, taip pat jais atsižvelgiama į nacionalinius ypatumus.“;

"

(23)  30 straipsnis pakeičiamas taip:"

„30 straipsnis

Kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimas

1.  Institucija periodiškai atlieka tam tikros arba visos kompetentingų institucijų veiklos tarpusavio vertinimą, kad dar labiau padidintų priežiūros rezultatų nuoseklumą ir veiksmingumą. Tuo tikslu Institucija parengia metodus, kuriuos taikant būtų galima objektyviai įvertinti ir palyginti vertinamas kompetentingas institucijas. Planuojant ir atliekant tarpusavio vertinimą, atsižvelgiama į turimą informaciją ir jau atliktus atitinkamos kompetentingos institucijos vertinimus, įskaitant Institucijai pagal 35 straipsnį pateiktą visą aktualią informaciją ir visą iš suinteresuotųjų subjektų gautą aktualią informaciją.

1a.  Šio straipsnio tikslais Institucija įsteigia ad hoc tarpusavio vertinimo komitetus, kuriuose suburia Institucijos darbuotojus ir kompetentingų institucijų narius. Tarpusavio vertinimo komitetams pirmininkauja Institucijos darbuotojas. Pasikonsultavęs su Administracine valdyba ir paskelbus atvirą kvietimą dalyvauti konkurse, pirmininkas pasiūlo tarpusavio vertinimo grupės pirmininką ir narius, kuriuos turi patvirtinti Priežiūros taryba. Pasiūlymas laikomas priimtu, jeigu Priežiūros taryba per 10 dienų nepriima sprendimo jį atmesti.

2.  Atliekant tarpusavio vertinimą, be kita ko, vertinami toliau nurodyti dalykai:

   a) kompetentingos institucijos išteklių pakankamumas, nepriklausomumo laipsnis ir valdymo tvarka, ypač daug dėmesio skiriant veiksmingam 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos aktų taikymui ir gebėjimui reaguoti į rinkos pokyčius;
   b) Sąjungos teisės taikymo ir priežiūros praktikos, įskaitant pagal 10–16 straipsnius priimtus techninius reguliavimo standartus ir techninius įgyvendinimo standartus, gaires ir rekomendacijas, pasiektos konvergencijos veiksmingumas ir laipsnis, taip pat mastas, kuriuo taikant priežiūros praktiką pasiekiami Sąjungos teisėje nustatyti tikslai;
   c) tam tikrų kompetentingų institucijų parengtos geriausios praktikos, kurią galėtų būti naudinga perimti kitoms kompetentingoms institucijoms, taikymas;
   d) užtikrinant nuostatų, priimtų įgyvendinant Sąjungos teisę, įskaitant administracines priemones ir sankcijas, taikomas asmenims, atsakingiems už tų nuostatų nesilaikymą, vykdymą pasiektos konvergencijos veiksmingumas ir laipsnis.

3.  Institucija parengia ataskaitą, kurioje išdėstomi tarpusavio vertinimo rezultatai; ją parengia tarpusavio vertinimo komitetas, o priima – Priežiūros taryba pagal 44 straipsnio 4 dalį. Rengdamas tą ataskaitą tarpusavio vertinimo komitetas konsultuojasi su Administracine valdyba, kad būtų išlaikytas šios ataskaitos ir kitų tarpusavio vertinimo ataskaitų nuoseklumas ir užtikrintos vienodos sąlygos. Administracinė valdyba visų pirma įvertina, ar metodika taikyta vienodai. Ataskaitoje paaiškinamos ir nurodomos tolesnės priemonės, kurios, atsižvelgiant į tarpusavio vertinimo rezultatus, laikomos tinkamomis, proporcingomis ir būtinomis. Tos tolesnės priemonės gali būti priimtos kaip gairės ir rekomendacijos pagal 16 straipsnį ir kaip nuomonės pagal 29 straipsnio 1 dalies a punktą.

Remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, kompetentingos institucijos deda visas pastangas, kad būtų laikomasi paskelbtų gairių ir rekomendacijų. ▌

Pagal 10–15 straipsnius rengdama techninių reguliavimo standartų projektus arba techninių įgyvendinimo standartų projektus, arba pagal 16 straipsnį rengdama gaires arba rekomendacijas, Institucija atsižvelgia į tarpusavio vertinimo rezultatus ▌ir visą kitą jai vykdant užduotis gautą informaciją, kad užtikrintų aukščiausios kokybės priežiūros praktikos konvergenciją.

3 a. Institucija teikia Komisijai nuomonę, kai, atsižvelgdama į tarpusavio vertinimo rezultatus arba kitą jai vykdant savo užduotis gautą informaciją, mano, kad, Sąjungos požiūriu, finansų rinkų dalyviams arba kompetentingoms institucijoms taikytinas Sąjungos taisykles reikėtų dar labiau suderinti.

3b.   Praėjus dvejiems metams po tarpusavio vertinimo ataskaitos paskelbimo Institucija imasi tolesnių veiksmų ataskaitos. Tolesnių veiksmų ataskaitą parengia tarpusavio vertinimo komitetas, o priima Priežiūros taryba pagal 44 straipsnio 4 dalį. Rengdamas tą ataskaitą tarpusavio vertinimo komitetas konsultuojasi su Administracine valdyba, kad būtų išlaikytas šios ataskaitos ir kitų tolesnių veiksmų ataskaitų nuoseklumas. Tolesnių veiksmų ataskaitoje, be kita ko, įvertinamas kompetentingų institucijų, kurių tarpusavio vertinimas atliekamas, vykdytų veiksmų reaguojant į tarpusavio vertinimo ataskaitoje nurodytas tolesnes priemones tinkamumas ir veiksmingumas.

4.  Pasikonsultavęs su kompetentingomis institucijomis, kurių tarpusavio vertinimas atliekamas, tarpusavio vertinimo komitetas pateikia argumentuotas pagrindines tarpusavio vertinimo išvadas. Argumentuotas pagrindines tarpusavio vertinimo ir 3b dalyje nurodytos tolesnių veiksmų ataskaitos išvadas Institucija paskelbia. Jeigu Institucijos argumentuotos pagrindinės išvados skiriasi nuo vertinimo komiteto išvadų, Institucija konfidencialiai perduoda vertinimo komiteto išvadas Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Jeigu kompetentinga institucija, kurios vertinimas atliekamas, nuogąstauja, kad dėl Institucijos pagrindinių išvadų paskelbimo kiltų pavojus finansų sistemos stabilumui, ji turi galimybę perduoti klausimą Priežiūros tarybai. Priežiūros taryba gali nuspręsti tų ištraukų neskelbti.

5.   Šio straipsnio tikslais Administracinė valdyba pateikia pasiūlymą dėl artimiausių dvejų metų tarpusavio vertinimų darbo plano, kuriame, be kita ko, atsižvelgiama į patirtį, įgytą per ankstesnius tarpusavio vertinimo procesus, ir 29 straipsnio 1 dalies aa punkte nurodytos koordinavimo grupės diskusijas. Tarpusavio vertinimų darbo planas yra atskira metinės ir daugiametės darbo programos dalis. Jis skelbiamas viešai. Skubos arba nenumatytų įvykių atveju Institucija gali nuspręsti atlikti papildomus tarpusavio vertinimus.“;

"

(24)   31 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pirma dalis pakeičiama taip:"

„1. Institucija atlieka kompetentingų institucijų veiklos bendro pobūdžio koordinavimą, visų pirma tais atvejais, kai dėl nepalankių pokyčių galėtų kilti pavojus sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba finansų sistemos stabilumui Sąjungoje.“;

"

b)  antra dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įžanginė formuluotė pakeičiama taip:"

„2. Institucija skatina koordinuotą Sąjungos atsaką, be kita ko, šiomis priemonėmis:“;

"

ii)  e punktas pakeičiamas taip:"

„e) imdamasi ▌tinkamų priemonių esant pokyčiams, kurie gali sukelti pavojų finansų rinkų veikimui, kad galėtų užtikrinti veiksmų, kurių imasi atitinkamos kompetentingos institucijos, koordinavimą;“;

"

iii)  įterpiamas šis punktas:"

„ea) imdamasi tinkamų priemonių veiksmams, kurių imasi atitinkamos kompetentingos institucijos, koordinuoti siekiant sudaryti palankesnes sąlygas subjektams ar produktams, grindžiamiems technologinėmis inovacijomis, patekti į rinką;“;

"

c)  pridedama ši dalis:"

3. Siekdama padėti formuoti bendrą Europos požiūrį į technologines inovacijas, Institucija skatina priežiūros konvergenciją, prireikus pasitelkdama Vartotojų apsaugos ir finansinių inovacijų komitetą, kad sudarytų palankesnes sąlygas subjektams ar produktams, grindžiamiems technologinėmis inovacijomis, patekti į rinką, ypač keičiantis informacija ir geriausia praktika. Jei tai tikslinga, Institucija gali priimti gaires ar rekomendacijas pagal 16 straipsnį.“;

"

(25)   įterpiami šie straipsniai:"

„31aa straipsnis

Keitimasis informacija apie kompetenciją ir tinkamumą

Institucija kartu su EBI ir EIOPA sukuria sistemą, pagal kurią būtų keičiamasi informacija, svarbia kompetentingoms institucijoms atliekant kvalifikuotuosius akcijų paketus turinčių asmenų, direktorių ir svarbiausias pareigas einančių asmenų kompetencijos ir tinkamumo vertinimą pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus aktus.

31b straipsnis

Pavedimų, sandorių ir veiklos, darančių didelį tarpvalstybinį poveikį, koordinavimo funkcija

Jeigu kompetentinga institucija turi įrodymų ar aiškių požymių iš kelių skirtingų šaltinių, kad įtartų, kad užsakymai, sandoriai arba kita veikla, darantys didelį tarpvalstybinį poveikį, kelia grėsmę sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba finansiniam stabilumui Sąjungoje, ji nedelsdama apie tai praneša Institucijai ir pateikia atitinkamą informaciją. Institucija gali paskelbti valstybių narių, kuriose vykdyta įtartina veikla, kompetentingoms institucijoms skirtą nuomonę dėl tinkamų tolesnių veiksmų▌.“;

"

(26)   32 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pavadinimas pakeičiamas taip:"

„Rinkos pokyčių vertinimas, įskaitant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis“;

"

b)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Institucija stebi ir vertina rinkos pokyčius pagal savo kompetenciją ir prireikus praneša Europos priežiūros institucijai (Europos bankininkystės institucijai) bei Europos priežiūros institucijai (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai), ESRV, Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie atitinkamas mikrolygio rizikos ribojimo tendencijas, galimą riziką ir pažeidžiamumą. Institucija į savo vertinimą įtraukia rinkų, kuriose veikia finansų rinkų dalyviai, ▌ analizę ir galimų rinkos pokyčių poveikio tokiems finansų rinkų dalyviams vertinimą.“;

"

c)  2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„2. Institucija ▌inicijuoja ir koordinuoja Sąjungos mastu atliekamus finansų rinkų dalyvių atsparumo nepalankiems pokyčiams rinkoje vertinimus. Tuo tikslu ji parengia ▌:“;

"

ii)  a punktas pakeičiamas taip:"

„a) bendras ekonominių scenarijų poveikio finansų rinkų dalyvio finansinei būklei vertinimo metodikas , atsižvelgdama, be kita ko, į riziką, kurią kelia nepalankūs aplinkos apsaugos pokyčiai;“;

"

iii)  įterpiamas šis punktas:"

„aa) bendras finansų rinkų dalyvių, įtrauktinų į Sąjungos masto vertinimus, nustatymo metodikas ;“;

"

iv)   pridedamas šis punktas: "

ca) bendras aplinkos apsaugos rizikos poveikio finansų rinkų dalyvių finansiniam stabilumui vertinimo metodikas .“;

"

v)   pridedama ši pastraipa:"

„Šios dalies taikymo tikslais Institucija bendradarbiauja su ESRV.“;

"

d)  3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„3. Nedarant poveikio Reglamente (ES) Nr. 1092/2010 nustatytoms ESRV užduotims, Institucija kartą per metus, o kai reikia – dažniau, teikia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir ESRV tendencijų, galimos rizikos ir pažeidžiamumo savo kompetencijos srityje vertinimus kartu su 22 straipsnio 2 dalyje nurodytais rodikliais.“;

"

(27)  33 straipsnis pakeičiamas taip:"

„33 straipsnis

Tarptautiniai santykiai, įskaitant lygiavertiškumą

1.  Nedarant poveikio atitinkamai valstybių narių ir Sąjungos institucijų kompetencijai, Institucija gali plėtoti ryšius ir sudaryti administracinius susitarimus su trečiųjų valstybių reguliavimo ir priežiūros institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir administracijomis. Pagal tuos susitarimus nenustatomos juridinės prievolės Sąjungai ir jos valstybėms narėms ir jais neužkertamas kelias valstybėms narėms ir jų kompetentingoms institucijoms sudaryti dvišalius ar daugiašalius susitarimus su tomis trečiosiomis valstybėmis.

Kai trečioji valstybė pagal galiojantį deleguotąjį aktą, Komisijos priimtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį, yra įtraukta į jurisdikcijų, kurių nacionaliniai kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, dėl kurių Sąjungos finansų sistemai kyla didelių grėsmių, sąrašą, Institucija nesudaro administracinių susitarimų su tos trečiosios valstybės reguliavimo ir priežiūros institucijomis. Tai netrukdo Institucijai su atitinkamos trečiosios valstybės institucijomis bendradarbiauti kitais būdais siekiant sumažinti Sąjungos finansų sistemai kylančias grėsmes.

2.  Gavusi specialų Komisijos prašymą patarti arba jeigu to reikalaujama pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus aktus, Institucija padeda Komisijai rengti sprendimus dėl trečiųjų valstybių reguliavimo ir priežiūros režimų lygiavertiškumo.

2a.  Institucija stebi atitinkamus reguliavimo ir priežiūros pokyčius, taip pat vykdymo užtikrinimo praktikos ir ▌rinkos pokyčius trečiosiose valstybėse, dėl kurių Komisija pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus aktus yra priėmusi sprendimus dėl lygiavertiškumo, atkreipdama ypatingą dėmesį į šių pokyčių poveikį finansiniam stabilumui, rinkos vientisumui, investuotojų apsaugai ir vidaus rinkos veikimui. ▌

Be to, ji patikrina, ar vis dar tenkinami kriterijai, pagal kuriuos priimti tie sprendimai dėl lygiavertiškumo, ir visos juose nustatytos sąlygos.

Institucija gali palaikyti ryšius su atitinkamomis trečiųjų valstybių institucijomis. Institucija Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai bei EBI ir EIOPA teikia konfidencialią ataskaitą, kurioje apibendrinami jos vykdytos visų trečiųjų valstybių lygiavertiškumo stebėsenos veiklos rezultatai. Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama poveikiui finansiniam stabilumui, rinkos vientisumui, investuotojų apsaugai arba vidaus rinkos veikimui.

Jeigu Institucija nustato 2a dalyje nurodytų atitinkamų pokyčių, susijusių su trečiųjų valstybių reguliavimo ir priežiūros arba vykdymo užtikrinimo praktika, kurie gali paveikti Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansinį stabilumą, rinkos vientisumą, investuotojų apsaugą arba vidaus rinkos veikimą, ji nedelsdama konfidencialiai informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją.

2b.   Nedarant poveikio konkretiems 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytiems reikalavimams, laikydamasi 1 dalies antrame sakinyje nustatytų sąlygų, Institucija, kai įmanoma, bendradarbiauja su trečiųjų valstybių, kurių reguliavimo ir priežiūros režimai pripažinti lygiaverčiais, atitinkamomis kompetentingomis institucijomis. Iš principo šis bendradarbiavimas vykdomas remiantis administraciniais susitarimais, sudarytais su atitinkamomis tų trečiųjų valstybių institucijomis. Derėdamasi dėl tokių administracinių susitarimų, Institucija įtraukia nuostatas dėl:

   a) mechanizmų, kurie leistų Institucijai gauti svarbią informaciją, įskaitant informaciją apie reguliavimo režimą, priežiūros metodą, atitinkamus rinkos pokyčius ir visus pokyčius, kurie gali turėti įtakos sprendimui dėl lygiavertiškumo;
   b) tiek, kiek reikia imantis tolesnių priemonių dėl tokių sprendimų dėl lygiavertiškumo – procedūrų, susijusių su priežiūros veiklos koordinavimu, įskaitant, jei reikia, dalyvavimą patikrinimuose vietoje.

Institucija informuoja Komisiją, jeigu trečiosios valstybės kompetentinga institucija atsisako sudaryti tokius administracinius susitarimus arba atsisako veiksmingai bendradarbiauti.

2ca.   Siekdama Sąjungoje formuoti nuoseklios, veiksmingos ir efektyvios priežiūros praktiką ir stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą, Institucija gali parengti pavyzdinius administracinius susitarimus. ▌Kompetentingos institucijos deda visas pastangas, kad laikytųsi tokių pavyzdinių susitarimų.

43 straipsnio 5 dalyje nurodytoje ataskaitoje Institucija pateikia informaciją apie administracinius susitarimus, sudarytus su priežiūros institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis arba trečiųjų valstybių administracijomis, pagalbą, kurią Institucija suteikė Komisijai rengiant sprendimus dėl lygiavertiškumo ir Institucijos pagal 2a dalį vykdytą stebėsenos veiklą.

3.  Institucija pagal šiuo reglamentu ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisėkūros procedūra priimtais aktais jai suteiktus įgaliojimus prisideda prie vieningo, nuoseklaus ir veiksmingo atstovavimo Sąjungos interesams tarptautiniuose forumuose.“;

"

(28)   36 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  3 dalis išbraukiama;

b)  4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:"

„4. Institucija, gavusi jai skirtą ESRV įspėjimą ar rekomendaciją, aptaria tą įspėjimą ar rekomendaciją per kitą Priežiūros tarybos posėdį arba, kai tinkama, anksčiau, kad įvertintų tokio įspėjimo ar rekomendacijos poveikį savo užduočių atlikimui ir galimus tolesnius veiksmus.

Laikydamasi atitinkamos sprendimų priėmimo tvarkos, Institucija priima sprendimą dėl bet kokių veiksmų, kurių turi būti imtasi pagal jai šiuo reglamentu suteiktus įgaliojimus, siekiant išspręsti įspėjimuose ir rekomendacijose nurodytus klausimus.

Jeigu Institucija nesiima priemonių įspėjimui ar rekomendacijai įgyvendinti, ji paaiškina ESRV tokio neveikimo priežastis. ESRV apie tai informuoja Europos Parlamentą pagal Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 19 straipsnio 5 dalį. ESRV apie tai taip pat informuoja Tarybą.

5.  Institucija, gavusi ESRV įspėjimą ar rekomendaciją, skirtą kompetentingai institucijai, prireikus naudojasi jai pagal šį reglamentą suteiktais įgaliojimais užtikrinti, kad būtų laiku imtasi tolesnių veiksmų.

Jeigu adresatas ketina nesilaikyti ESRV rekomendacijos, jis informuoja Priežiūros tarybą ir su ja aptaria tokio neveikimo priežastis.

Kai kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 17 straipsnio 1 dalį informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, Komisiją ir ESRV apie veiksmus, kurių ji ėmėsi pagal ESRV rekomendaciją, ji deramai atsižvelgia į Priežiūros tarybos nuomonę.“;

"

c)   6 dalis išbraukiama;

(29)   37 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:"

„2. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupę sudaro 30 narių, 13 narių skiriami užtikrinant proporcingą finansų rinkų dalyvių, veikiančių Sąjungoje, atstovavimą, 13 narių atstovauja jų darbuotojų atstovams, vartotojams, finansų paslaugų naudotojams ir MVĮ, o keturi jos nariai yra nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai. ▐

3.  Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės narius skiria Priežiūros taryba, vykdydama atvirą ir skaidrią atrankos procedūrą. Priimdama sprendimą, Priežiūros taryba, kiek įmanoma, stengiasi užtikrinti tinkamą vertybinių popierių ir rinkų sektoriaus įvairovės atspindėjimą, geografinę ir lyčių pusiausvyrą ir atstovavimą suinteresuotiesiems subjektams iš visos Sąjungos. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės nariai renkami atsižvelgiant į jų kvalifikaciją, įgūdžius, atitinkamas žinias ir įrodytą kompetenciją.“;

"

b)   įterpiama ši dalis:"

„3a. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės nariai renka grupės pirmininką iš savo narių. Pirmininkas skiriamas dvejiems metams.

Europos Parlamentas gali pakviesti Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės pirmininką padaryti pareiškimą ir atsakyti į Parlamento narių pateiktus klausimus, jei to prašoma.“;

"

c)   4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„4. Institucija Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupei teikia visą būtiną informaciją, laikydamasi profesinės paslapties reikalavimo, kaip nustatyta 70 straipsnyje, ir užtikrina, kad grupei būtų teikiamos tinkamos sekretoriato paslaugos. Nustatomos tinkamos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės narių, atstovaujančių ne pelno organizacijoms, išskyrus pramonės atstovus, kompensacijos. Nustatant kompensaciją atsižvelgiama į narių parengiamąjį ir plėtojamąjį darbą ir ji turi būti bent jau lygi pareigūnų atlyginimo dydžiui pagal Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (Pareigūnų tarnybos nuostatuose) nustatytų Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų V antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnį. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė gali steigti techninių klausimų darbo grupes. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės narių kadencija yra ketveri metai ir jai pasibaigus surengiama nauja atrankos procedūra.“;

"

d)   5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė gali teikti Institucijai patarimus bet kokiu su Institucijos užduotimis susijusiu klausimu, ypatingą dėmesį skirdama 10–16, 29, 30 ir 32 straipsniuose nustatytoms užduotims.

Jeigu Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės nariai negali susitarti dėl patarimo, vienas trečdalis jos narių arba vienai suinteresuotųjų subjektų grupei atstovaujantys nariai gali parengti atskirą patarimą.

Pagal šio reglamento 56 straipsnį dėl bendrųjų pozicijų ir aktų Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė, Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupė, Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupė ir Profesinių pensijų suinteresuotųjų subjektų grupė gali skelbti bendrus patarimus su Europos priežiūros institucijų darbu susijusiais klausimais.“;

"

e)   7 dalis pakeičiama taip:"

„7. Institucija viešai skelbia Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės patarimus, atskirą savo narių patarimą bei konsultacijų su ja rezultatus, taip pat tai, kaip buvo atsižvelgta į per konsultacijas surinktą informaciją ir nuomones.“;

"

(30)   39 straipsnis pakeičiamas taip:"

„39 straipsnis

Sprendimų priėmimo procedūros

„1. Priimdama pagal 17, 18 ir 19 straipsnius numatytus sprendimus, Institucija veikia pagal 2–6 dalis.

2.  Institucija oficialiąja adresato kalba praneša visiems sprendimo adresatams apie ketinimą priimti sprendimą ir visapusiškai atsižvelgdama į to klausimo skubumą, sudėtingumą ir galimas pasekmes nustato terminą, per kurį adresatas gali pareikšti nuomonę dėl sprendimo dalyko. Adresatas gali pareikšti nuomonę savo oficialiąja kalba. Pirmame sakinyje išdėstyta nuostata mutatis mutandis taikoma 17 straipsnio 3 dalyje nurodytoms rekomendacijoms.

3.  Institucijos sprendimuose nurodomi juos pagrindžiantys motyvai.

4.  Institucijos sprendimų adresatai informuojami apie teisių gynimo priemones, kuriomis galima pasinaudoti pagal šį reglamentą.

5.  Jeigu Institucija priėmė sprendimą pagal 18 straipsnio 3 arba 4 dalį, ji peržiūri tą sprendimą atitinkamu periodiškumu.

6.  Apie ▌sprendimus, kuriuos Institucija priima pagal 17, 18 arba 19 straipsnius, skelbiama viešai. Viešame skelbime nurodoma atitinkamos kompetentingos institucijos ar finansų rinkų dalyvio tapatybė bei pagrindinis sprendimo turinys, nebent toks paskelbimas prieštarautų teisėtiems finansų rinkų dalyvių interesams arba jų verslo paslapčių apsaugai arba galėtų sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba finansų sistemos ar jos dalies stabilumui Sąjungoje.“;

"

(31)  40 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies a punktas pakeičiamas taip:"

„a)  pirmininkas;“;

"

b)  pridedama ši dalis:"

7. Jeigu 1 dalies b punkte nurodyta nacionalinė valdžios institucija nėra atsakinga už vartotojų apsaugos taisyklių laikymosi užtikrinimą, tame punkte nurodytas Priežiūros tarybos narys gali nuspręsti pakviesti tos valstybės narės vartotojų apsaugos institucijos atstovą, neturintį balsavimo teisės. Jeigu atsakomybe už vartotojų apsaugą dalijasi kelios valstybės narės institucijos, šios institucijos susitaria dėl bendro atstovo.“;

"

(32)  41 ir 42 straipsniai pakeičiami taip:"

„41 straipsnis

Vidaus komitetai

1.   Priežiūros taryba savo iniciatyva arba pirmininko prašymu gali įsteigti vidaus komitetus konkrečioms jai skirtoms užduotims atlikti. Administracinės valdybos arba pirmininko prašymu Priežiūros taryba gali įsteigti vidaus komitetus konkrečioms administracinei valdybai skirtoms užduotims atlikti. Priežiūros taryba gali numatyti galimybę tam tikras aiškiai apibrėžtas užduotis ir sprendimus perduoti vidaus komitetams, Administracinei valdybai arba pirmininkui.

1a.   Taikant 17 straipsnį, pirmininkas pasiūlo sprendimą sušaukti nepriklausomą komisiją, o jį turi priimti Priežiūros taryba. Nepriklausomą komisiją sudaro Priežiūros tarybos pirmininkas ir šeši kiti nariai, kuriuos, pasikonsultavęs su Administracine valdyba ir po atviro kvietimo dalyvauti konkurse, pasiūlo pirmininkas. Kiti šeši nariai nėra kompetentingos institucijos, kuri, kaip įtariama, pažeidė Sąjungos teisę, atstovai ir neturi nei su byla susijusių interesų, nei tiesioginių ryšių su atitinkama kompetentinga institucija.

Kiekvienas komisijos narys turi vieną balsą.

Komisijos sprendimai priimami, kai už juos teigiamai balsuoja bent keturi komisijos nariai.

2.  Taikant 19 straipsnį, pirmininkas pasiūlo sprendimą sušaukti nepriklausomą komisiją, o jį turi priimti Priežiūros taryba. Nepriklausomą komisiją sudaro Priežiūros tarybos pirmininkas ir šeši kiti nariai, kuriuos, pasikonsultavęs su Administracine valdyba ir po atviro kvietimo dalyvauti konkurse, pasiūlo pirmininkas. Kiti šeši nariai nėra nesutariančių kompetentingų institucijų atstovai ir neturi jokių su konfliktu susijusių interesų ar tiesioginių sąsajų su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis.

Kiekvienas komisijos narys turi vieną balsą.

Komisijos sprendimai priimami, kai už juos teigiamai balsuoja bent keturi komisijos nariai.

2a.   Siekiant atlikti 22 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje numatytą tyrimą, pirmininkas taip pat gali pasiūlyti sprendimą pradėti tyrimą ir sušaukti nepriklausomą komisiją, o jį turi priimti Priežiūros taryba. Nepriklausomą komisiją sudaro Priežiūros tarybos pirmininkas ir šeši kiti nariai, kuriuos, pasikonsultavęs su Administracine valdyba ir po atviro kvietimo dalyvauti konkurse, pasiūlo pirmininkas.

Kiekvienas komisijos narys turi vieną balsą.

Komisijos sprendimai priimami, kai už juos teigiamai balsuoja bent keturi komisijos nariai.

3.   Šio straipsnio 1a ir 2 dalyse nurodytos komisijos arba pirmininkas pasiūlo sprendimus pagal 17 straipsnį arba 19 straipsnį, kad juos galutinai priimtų Priežiūros taryba. Šio straipsnio 2a dalyje nurodyta komisija Priežiūros tarybai pateikia tyrimo, atlikto pagal 22 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, rezultatus.“

4.   Priežiūros taryba priima šiame straipsnyje nurodytų komisijų darbo tvarkos taisykles.

42 straipsnis

Priežiūros tarybos nepriklausomumas

1.   Atlikdami pagal šį reglamentą jiems pavestas užduotis, Priežiūros tarybos ▌nariai ▌ veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi tik visos Sąjungos interesais, neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors ▌vyriausybės ar kurios nors kitos viešosios ar privačios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

2.   Nei valstybės narės, nei Sąjungos institucijos ar įstaigos, nei kokios nors kitos viešosios ar privačios įstaigos nesiekia daryti įtakos Priežiūros tarybos nariams jiems vykdant užduotis.

3.   Prieš visus posėdžius, kuriuose turi dalyvauti, Priežiūros tarybos nariai, pirmininkas, taip pat balsavimo teisės neturintys atstovai ir stebėtojai, dalyvaujantys tarybos posėdžiuose, tiksliai ir išsamiai deklaruoja, kad neturi arba turi kokių nors interesų, kurie galėtų būti laikomi pažeidžiančiais jų nepriklausomumą svarstant kuriuos nors darbotvarkės klausimus, ir nedalyvauja diskusijose bei balsavime dėl tokių klausimų.

4.   Priežiūros taryba savo darbo tvarkos taisyklėse nustato 3 dalyje nurodyto interesų deklaravimo ir interesų konflikto prevencijos bei valdymo praktinę tvarką.“;

"

(33)   43 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Priežiūros taryba nustato Institucijos darbo gaires ir atsako už II skyriuje nurodytų sprendimų priėmimą. Remdamasi atitinkamo vidaus komiteto, komisijos, pirmininko ar Administracinės valdybos, atsižvelgiant į konkretų atvejį, parengtais pasiūlymais Priežiūros taryba priima Institucijos nuomones, rekomendacijas, gaires ir sprendimus ir teikia patarimus, kaip nurodyta II skyriuje.“;

"

b)  2 ir 3 dalys išbraukiamos;

c)  4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

Iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d. Priežiūros taryba, remdamasi Administracinės valdybos pasiūlymu, priima kitų metų Institucijos darbo programą ir ją perduoda Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai susipažinti.“;

"

d)   5 dalis pakeičiama taip:"

5. Priežiūros taryba, remdamasi Administracinės valdybos pasiūlymu, priima metinę Institucijos veiklos, taip pat pirmininko pareigų atlikimo, ataskaitą, ▌ir kasmet iki birželio 15 d. perduoda tą ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ataskaita skelbiama viešai.“;

"

e)   8 dalis pakeičiama taip:"

8. Priežiūros taryba naudojasi įgaliojimais taikyti drausmines priemones pirmininkui ir vykdomajam direktoriui. Ji gali pašalinti vykdomąjį direktorių iš pareigų pagal 51 straipsnio 5 dalį.“ ;

"

(34)   įterpiamas šis straipsnis:"

43a straipsnis

Priežiūros tarybos priimamų sprendimų skaidrumas

Nepaisant 70 straipsnio, ne vėliau kaip per šešias savaites nuo Priežiūros tarybos posėdžio dienos Institucija Europos Parlamentui pateikia bent jau išsamų ir informatyvų to Priežiūros tarybos posėdžio protokolą, kuriame pateikiama išsami diskusijų apžvalga, įskaitant sprendimų su paaiškinimais sąrašą. Posėdžio protokole neaprašomos Priežiūros tarybos diskusijos, susijusios su atskiromis finansų įstaigomis, nebent 75 straipsnio 3 dalyje arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose būtų numatyta kitaip.“;

"

(35)   44 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Priežiūros taryba priima sprendimus paprasta savo narių balsų dauguma. Kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi vieną balsą.

Kiek tai susiję su 10–16 straipsniuose nurodytais aktais ir pagal 9 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą ir VI skyrių priimtomis priemonėmis bei sprendimais ir nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, Priežiūros taryba priima sprendimus kvalifikuota savo narių balsų dauguma, kaip apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnio 4 dalyje ir Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 3 straipsnyje.

Pirmininkas dėl ankstesnėje pastraipoje nurodytų sprendimų nebalsuoja.

Dėl 41 straipsnio 1a, 2 ir 2a dalyse nurodytų komisijų sudėties ir 30 straipsnio 1a dalyje nurodytos tarpusavio vertinimo grupės narių Priežiūros taryba, svarstydama pirmininko pasiūlymus, siekia bendro sutarimo. Nepasiekus bendro sutarimo, Priežiūros taryba priima sprendimus trijų ketvirtadalių savo balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma. Kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi po vieną balsą.“;

"

b)  4 dalis pakeičiama taip:"

4. Kiek tai susiję su sprendimais pagal 17, 19 ir 30 straipsnius, Priežiūros taryba balsuoja už siūlomus sprendimus taikydama rašytinę procedūrą. Balsavimo teisę turintys Priežiūros tarybos nariai balsavimui turi aštuonias darbo dienas. Kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi vieną balsą. Siūlomas sprendimas laikomas priimtu, nebent tam paprieštarauja paprasta balsavimo teisę turinčių Priežiūros tarybos narių dauguma. Susilaikiusiųjų balsai neskaičiuojami kaip balsai „už“ arba „prieš“ ir į juos neatsižvelgiama skaičiuojant atiduotus balsus. Jei trys balsavimo teisę turintys Priežiūros tarybos nariai prieštarauja tam, kad būtų taikoma rašytinė procedūra, Priežiūros taryba sprendimo projektą aptaria ir dėl jo nusprendžia pagal 1 dalyje nurodytą procedūrą.

Balsavimo teisės neturintys nariai ir stebėtojai nedalyvauja jokiose Priežiūros tarybos diskusijose, susijusiose su atskiromis finansų įstaigomis, nebent 75 straipsnio 3 dalyje arba 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose aktuose būtų numatyta kitaip.“;

"

c)   pridedama ši dalis:"

„4a. Institucijos pirmininkas turi išimtinę teisę bet kada surengti balsavimą. Nedarant poveikio šiai teisei ir Institucijos sprendimų priėmimo procedūrų veiksmingumui, Institucijos priežiūros taryba priimdama sprendimus siekia bendro sutarimo.“;

"

(36)   45 straipsnis pakeičiamas taip:"

„45 straipsnis

Sudėtis

„1. Administracinę valdybą sudaro pirmininkas ir šeši Priežiūros tarybos nariai, kuriuos iš savo tarpo renka balsavimo teisę turintys Priežiūros tarybos nariai.

Kiekvienas Administracinės valdybos narys, išskyrus pirmininką, turi pakaitinį narį, kuris gali jį pakeisti šiam negalint dalyvauti posėdyje.

1a.   Priežiūros tarybos išrinktų narių kadencija yra dveji su puse metų. Ta kadencija gali būti pratęsta vieną kartą. Administracinės valdybos sudėtis yra užtikrinanti lyčių pusiausvyrą ir proporcinga bei atspindi visą Sąjungą. Kadencijos iš dalies sutampa, ir taikoma tinkama rotacijos tvarka.

3.  Administracinės valdybos posėdžius pirmininkas sušaukia savo iniciatyva arba bent trečdalio narių prašymu; posėdžiams pirmininkauja pirmininkas. Administracinė valdyba posėdžiauja prieš kiekvieną Priežiūros tarybos posėdį ir taip dažnai, kaip Administracinė valdyba mano esant būtina. Ji posėdžiauja bent penkis kartus per metus.

4.   Pagal darbo tvarkos taisykles Administracinės valdybos nariams gali padėti patarėjai ar ekspertai. Balsavimo teisės neturintys nariai, išskyrus vykdomąjį direktorių, nedalyvauja jokiose Administracinės valdybos diskusijose, susijusiose su atskiromis finansų įstaigomis.“;

"

(37)  įterpiami šie straipsniai:"

„45a straipsnis

Sprendimų priėmimas

1.  Administracinės valdybos sprendimai priimami paprasta jos narių balsų dauguma, tačiau siekiama bendro sutarimo. Kiekvienas narys turi vieną balsą. Pirmininkas yra balsavimo teisę turintis narys.

Vykdomasis direktorius ir Komisijos atstovas Administracinės valdybos posėdžiuose dalyvauja be teisės balsuoti. Komisijos atstovas turi teisę balsuoti 63 straipsnyje nurodytais klausimais.

3.   Administracinė valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas paskelbia viešai.

45c straipsnis

Koordinavimo grupės

Administracinė valdyba gali savo iniciatyva arba kompetentingos institucijos prašymu sudaryti koordinavimo grupes apibrėžtais klausimais, dėl kurių gali reikėti koordinuoti veiksmus, atsižvelgiant į konkrečius rinkos pokyčius. Administracinė valdyba sudaro koordinavimo grupes penkių Priežiūros tarybos narių prašymu. Visos kompetentingos institucijos dalyvauja koordinavimo grupėse ir pagal 35 straipsnį teikia koordinavimo grupėms informaciją, kurios reikia, kad koordinavimo grupės galėtų vykdyti koordinavimo užduotis pagal savo įgaliojimus.

Koordinavimo grupių darbas grindžiamas kompetentingų institucijų pateikta informacija ir visais Institucijos nustatytais faktais.

Grupėms pirmininkauja Administracinės valdybos narys. Kiekvienais metais atitinkamas už koordinavimo grupę atsakingas Administracinės valdybos narys praneša Priežiūros tarybai apie pagrindinius diskusijų elementus bei išvadas ir, jei manoma, kad tai aktualu, pateikia pasiūlymą dėl tolesnių reglamentavimo veiksmų arba tarpusavio vertinimo atitinkamoje srityje. Kompetentingos institucijos praneša Institucijai, kaip jos savo veikloje atsižvelgė į koordinavimo grupių darbą.

Stebėdama rinkos pokyčius, kurie gali būti koordinavimo grupių darbo objektas, Institucija gali paprašyti kompetentingų institucijų pagal 35 straipsnį pateikti informaciją, būtiną, kad Institucija galėtų atlikti savo stebėsenos vaidmenį.“;

"

(38)  46 straipsnis pakeičiamas taip:"

„46 straipsnis

Administracinės valdybos nepriklausomumas

Administracinės valdybos nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi tik visos Sąjungos interesais, neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors ▌vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

Nei valstybės narės, nei Sąjungos institucijos ar įstaigos, nei kokios nors kitos viešosios ar privačios įstaigos nesiekia daryti įtakos Administracinės valdybos nariams jiems vykdant savo užduotis.“;

"

(39)  47 straipsnis pakeičiamas taip:"

„47 straipsnis

Užduotys

1.  Administracinė valdyba užtikrina, kad Institucija vykdytų savo misiją ir atliktų pagal šį reglamentą jai paskirtas užduotis. Ji imasi visų reikiamų priemonių, visų pirma priima vidaus administracinius nurodymus ir skelbia pranešimus, siekdama užtikrinti, kad Institucija veiktų pagal šį reglamentą.

2.  Administracinė valdyba siūlo, o Priežiūros taryba priima metinę ir daugiametę ▌darbo programas.

3.  Administracinė valdyba naudojasi savo su biudžetu susijusiais įgaliojimais pagal 63 ir 64 straipsnius.

3a.  Administracinė valdyba gali nagrinėti visus klausimus, dėl kurių sprendimą turi priimti Priežiūros taryba, teikti nuomonę ir pasiūlymus dėl jų po diskusijų atitinkamame vidaus komitete, išskyrus pagal 30 straipsnį atliekamų tarpusavio vertinimų atveju.

4.  Administracinė valdyba priima Institucijos darbuotojų politikos planą ir pagal 68 straipsnio 2 dalį – būtinas Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) įgyvendinimo priemones.

5.  Administracinė valdyba pagal 72 straipsnį priima specialias nuostatas dėl prieigos prie Institucijos dokumentų.

6.  Administracinė valdyba siūlo metinę Institucijos veiklos, taip pat pirmininko pareigų atlikimo, ataskaitą ▌Priežiūros tarybai tvirtinti.

7.  Pagal 58 straipsnio 3 ir 5 dalis Administracinė valdyba skiria ir šalina iš pareigų Apeliacinės tarybos narius, tinkamai atsižvelgusi į Priežiūros tarybos pasiūlymą.

8.  Administracinės valdybos nariai viešai skelbia apie visus surengtus posėdžius ir apie visas gautas dovanas. Išlaidos registruojamos viešai pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus.“;

"

(40)  48 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Pirmininkas atsako už Priežiūros tarybos darbo parengimą, įskaitant darbotvarkės, kurią turi priimti Priežiūros taryba, sudarymą, posėdžių sušaukimą ir klausimų, dėl kurių reikia priimti sprendimus, pateikimą, ir pirmininkauja Priežiūros tarybos posėdžiams.

Pirmininkas atsako už Administracinės valdybos darbotvarkės, kurią turi priimti Administracinė valdyba, sudarymą ir pirmininkauja Administracinės valdybos posėdžiams.

Pirmininkas gali paraginti Administracinę valdybą apsvarstyti galimybę sudaryti koordinavimo grupę pagal 45c straipsnį.“

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Pirmininkas renkamas, atsižvelgiant į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų rinkų dalyvių ir rinkų išmanymą, ir į su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbus atvirą atrankos procedūrą, kuria laikomasi lyčių pusiausvyros principo. Priežiūros taryba, padedama Komisijos, sudaro galutinį reikalavimus atitinkančių kandidatų eiti pirmininko pareigas sąrašą. Remdamasi galutiniu sąrašu, Taryba, gavusi Europos Parlamento patvirtinimą, priima sprendimą skirti pirmininką.

Jeigu pirmininkas nebeatitinka 49 straipsnyje nustatytų sąlygų arba nustatoma, kad jis padarė sunkų nusižengimą, Komisijai pasiūlius ir Europos Parlamentui pasiūlymą patvirtinus, Taryba gali priimti sprendimą pašalinti jį iš pareigų.“;

"

c)  4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Pirmoje pastraipoje nurodyto vertinimo tikslais pirmininko užduotis vykdo pirmininko pavaduotojas.

Taryba, remdamasi Priežiūros tarybos pasiūlymu ir Komisijos pagalba, atsižvelgdama į įvertinimą, gali pirmininko kadenciją pratęsti vieną kartą.“;

"

d)   5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Pirmininkas gali būti pašalintas iš pareigų tik dėl rimtų priežasčių. Europos Parlamentas gali jį pašalinti iš pareigų tik gavęs Tarybos sprendimą, priimtą pasikonsultavus su Priežiūros taryba.“;

"

(41)  49 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pavadinimas pakeičiamas taip:"

Pirmininko nepriklausomumas;“

"

b)   1 dalis pakeičiama taip:"

„Nedarant poveikio Priežiūros tarybos vaidmeniui, susijusiam su pirmininko užduotimis, pirmininkas neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors ▐vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.“;

"

(42)  įterpiamas šis straipsnis:"

„49a straipsnis

Išlaidos

Pirmininkas viešai skelbia apie visus surengtus posėdžius su išorės suinteresuotaisiais subjektais per dvi savaites po posėdžių ir apie visas gautas dovanas. Išlaidos registruojamos viešai pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus.“;

"

(43)  50 straipsnis išbraukiamas;

(44)  54 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), kad, atsižvelgdamas į sektorių ypatumus, užtikrintų įvairius sektorius apimančių veiksmų suderinamumą, visų pirma susijusių su:“;

"

ii)  pirma įtrauka pakeičiama taip:"

„– finansiniais konglomeratais ir, kai to reikalaujama pagal Sąjungos teisę, prudenciniu konsolidavimu,”

"

iii)   penkta įtrauka pakeičiama taip:"

„– kibernetiniu saugumu,“;

"

iv)  šešta įtrauka pakeičiama taip:"

„– keitimusi informacija ir geriausia praktika su ESRV ir ▌EPI,“;

"

v)  pridedamos šios įtraukos:"

„– mažmeninių finansinių paslaugų ir vartotojų bei investuotojų apsaugos klausimais,

   pagal 1 straipsnio 6 dalį įsteigto komiteto patarimais.“;

"

b)   įterpiama ši dalis:"

„2a. Jungtinis komitetas gali padėti Komisijai įvertinti sąlygas ir technines specifikacijas bei procedūras, kad būtų užtikrintas saugus ir efektyvus centralizuotų automatizuotų mechanizmų sąveikumas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 32a straipsnio 5 dalyje nurodytą ataskaitą, taip pat veiksmingas nacionalinių registrų sujungimas pagal Direktyvą (ES) 2015/849.“;

"

c)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Jungtinio komiteto nuolatinio sekretoriato funkciją atlieka specialieji darbuotojai, kuriuos skiria EPI. Institucija skiria pakankamai išteklių administravimo, infrastruktūros ir veiklos išlaidoms.“;

"

(45)  55 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:"

„2. Vienas Administracinės valdybos narys, Komisijos atstovas ir ESRV kviečiami į Jungtinio komiteto, taip pat į bet kurio 57 straipsnyje nurodyto pakomitečio posėdžius kaip stebėtojai.

3.  Jungtinio komiteto pirmininkas skiriamas iš EPI pirmininkų taikant metinės rotacijos principą. Jungtinio komiteto pirmininkas eina ESRV antrojo pirmininko pavaduotojo pareigas.“;

"

b)  4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Jungtinis komitetas posėdžiauja bent kartą per tris mėnesius.“;

"

c)  pridedama ši dalis:"

„4a. Institucijos pirmininkas reguliariai konsultuojasi su Priežiūros taryba ir informuoja ją apie pozicijas, priimtas Jungtinio komiteto posėdžiuose.“;

"

(46)   56 ir 57 straipsniai pakeičiami taip:"

„56 straipsnis

Bendrosios pozicijos ir bendri aktai

Vykdydama II skyriuje nustatytas užduotis, visų pirma susijusias su Direktyvos 2002/87/EB įgyvendinimu, Institucija atitinkamais atvejais siekia suformuoti bendrą poziciją bendru sutarimu su Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija).

Kai to reikalaujama pagal Sąjungos teisę, priemones pagal šio reglamento 10–16 straipsnius ir sprendimus pagal 17, 18 ir 19 straipsnius, kurie yra susiję su Direktyvos 2002/87/EB ir bet kurių kitų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos aktų, kurie taip pat patenka į Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos) ar Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) kompetencijos sritį, taikymu, lygiagrečiai priima Institucija, Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija).

57 straipsnis

Pakomitečiai

1.  Jungtinis komitetas gali sukurti pakomitečius, kad šie Jungtiniam komitetui parengtų bendrųjų pozicijų ir bendrų aktų projektus.

2.  Pakomitetį sudaro 55 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys ir po vieną kiekvienos valstybės narės atitinkamos kompetentingos institucijos esamo personalo aukšto lygio atstovą.

3.  Pakomitetis iš atitinkamų kompetentingų institucijų atstovų išsirenka pirmininką, kuris taip pat yra Jungtinio komiteto stebėtojas.

3a.   Taikant 56 straipsnį įsteigiamas Jungtinio komiteto finansinių konglomeratų pakomitetis.

4.  Jungtinis komitetas savo interneto svetainėje skelbia apie visus įsteigtus pakomitečius, įskaitant jų įgaliojimus ir narių sąrašą, nurodydamas atitinkamas narių pakomitetyje vykdomas funkcijas.“

"

(47)  58 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Šiuo reglamentu įsteigiama Europos priežiūros institucijų Apeliacinė taryba.“

"

b)  2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„2. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir šeši pakaitiniai nariai, kurie turi turėti gerą reputaciją bei dokumentais pagrįstą atitinkamų žinių apie Sąjungos teisę, taip pat tarptautinės profesinės patirties, įgytos pakankamai aukštu lygiu bankininkystės, draudimo, profesinių pensijų, vertybinių popierių rinkų ar kitų finansinių paslaugų srityje, tačiau jais negali būti esami kompetentingų institucijų ar kitų Institucijos veikloje dalyvaujančių nacionalinių ar Sąjungos institucijų darbuotojai ir Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės nariai. Nariai yra bet kurios valstybės narės piliečiai ir turi gerai mokėti bent dvi oficialiąsias Sąjungos kalbas. Apeliacinė taryba turi turėti pakankamos teisinės kompetencijos, kad galėtų teikti profesionalias teisines konsultacijas Institucijos naudojimosi įgaliojimais teisėtumo, įskaitant proporcingumą, klausimais.“;

"

c)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Du Apeliacinės tarybos narius ir du pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto galutinio kandidatų sąrašo, sudaryto Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbus viešą kvietimą pareikšti susidomėjimą, skiria Institucijos administracinė valdyba, prieš tai pasikonsultavusi su Priežiūros taryba.

Gavęs galutinį kandidatų į narius ir pakaitinius narius sąrašą, prieš juos paskiriant, Europos Parlamentas gali juos pakviesti padaryti pareiškimą Parlamente ir atsakyti į Parlamento narių pateiktus klausimus.

Europos Parlamentas gali pakviesti Apeliacinės tarybos narius padaryti pareiškimą Parlamente ir, kai to prašoma, atsakyti į visus jo narių pateiktus klausimus, išskyrus atvejus, kai pareiškimai, klausimai ar atsakymai yra susiję su konkrečiais atvejais, dėl kurių dar nepriimtas sprendimas arba kurie dar tik bus svarstomi Apeliacinėje taryboje.“;

"

d)  5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Institucijos administracinės valdybos paskirtas Apeliacinės tarybos narys negali būti pašalintas iš pareigų nesibaigus jo kadencijai, nebent būtų nustatyta, kad jis padarė sunkų nusižengimą; tuomet Administracinė valdyba, pasikonsultavusi su Priežiūros taryba, priima atitinkamą sprendimą.“;

"

(48)   59 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

„1. Apeliacinės tarybos nariai priimdami sprendimus veikia nepriklausomai. Jų nevaržo jokie nurodymai. Jie negali eiti jokių kitų pareigų Institucijoje, jos Administracinėje valdyboje ar Priežiūros taryboje.

2.  Apeliacinės tarybos nariai ir Institucijos darbuotojai, teikiantys veiklos ir sekretoriato pagalbą, negali dalyvauti jokiame apeliaciniame procese, jeigu turi kokių nors su juo susijusių asmeninių interesų, jeigu anksčiau dalyvavo procese kaip vienos iš proceso šalių atstovai arba jeigu dalyvavo priimant apeliacine tvarka skundžiamą sprendimą.“;

"

(49)  60 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

▌"

„1. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant kompetentingas institucijas, gali pateikti apeliacinį skundą dėl 17, 18 ir 19 ▌ straipsniuose nurodyto Institucijos sprendimo ir dėl bet kurio kito Institucijos pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus Sąjungos aktus priimto sprendimo, skirto tam asmeniui, arba dėl sprendimo, kuris, nors ir skirtas kitam asmeniui, yra tiesiogiai ir asmeniškai susijęs su tuo asmeniu.“;

2.  Apeliacinis skundas kartu su jo pagrindimu Institucijai pateikiamas raštu per tris mėnesius nuo pranešimo atitinkamam asmeniui apie sprendimą dienos arba, jei pranešimo nebuvo, nuo tos dienos, kai Institucija paskelbė sprendimą.

Apeliacinė taryba priima sprendimą dėl apeliacinio skundo per tris mėnesius nuo jo pateikimo.“;

"

(50)  įterpiamas šis straipsnis:"

60a straipsnis

Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali Komisijai nusiųsti pagrįstą patarimą, jei mano, kad Institucija, veikdama pagal 16 ir 16b straipsnius, viršijo savo kompetenciją, įskaitant proporcingumo principą, ir tai yra tiesiogiai ir asmeniškai su tuo asmeniu susiję.“;

"

(51)  62 straipsnio 1 dalis papildoma šiais punktais:

▌"

„d) savanoriški valstybių narių ar stebėtojų įnašai nepriimami, jeigu juos priėmus kiltų abejonių dėl Institucijos nepriklausomumo ir nešališkumo. Savanoriški įnašai, kuriais atlyginamos kompetentingos institucijos Institucijai perduotų užduočių išlaidos, nelaikomi keliančiais abejonių dėl pastarosios nepriklausomumo;

   e) sutartas užmokestis už leidinius, mokymus ir kitas Institucijos teikiamas paslaugas, jei šių paslaugų konkrečiai paprašė viena ar kelios kompetentingos institucijos.“;

"

(52)  63, 64 ir 65 straipsniai pakeičiami taip:"

„63 straipsnis

Biudžeto sudarymas

1.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius, remdamasis Institucijos metiniu ir daugiamečiu programavimu, parengia preliminarų trejų ateinančių finansinių metų Institucijos bendrojo programavimo dokumento projektą, kuriame išdėstomos numatomos pajamos ir išlaidos, taip pat informacija apie darbuotojus, ir kartu su etatų planu jį pateikia Administracinei valdybai ir Priežiūros tarybai.

ESMA išlaidos ir mokesčiai, susiję su 44b straipsnio 1 dalyje nurodytomis užduotimis ir įgaliojimais, pirmoje pastraipoje nurodytoje sąmatoje pateikiami atskirai.

Į ESMA metines finansines ataskaitas, rengiamas ir skelbiamas pagal 64 straipsnio 6 dalį, įtraukiamos pajamos ir išlaidos, susijusios su 44b straipsnio 1 dalyje nurodytomis užduotimis.

1a.  ▌Priežiūros taryba, vadovaudamasi ▌Administracinės valdybos patvirtintu projektu, priima ateinančių trejų finansinių metų bendrojo programavimo dokumento projektą.

1b.  Administracinė valdyba iki sausio 31 d. pateikia bendrąjį programavimo dokumentą ▌Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai, taip pat Europos Audito Rūmams.

2.  Atsižvelgdama į bendrąjį programavimo dokumentą▌, Komisija į Sąjungos biudžeto projektą įtraukia išlaidų, kurios, jos manymu, reikalingos pagal etatų planą, sąmatas ir išlyginamojo įnašo, kuris bus mokamas iš Sąjungos bendrojo biudžeto pagal Sutarties 313 ir 314 straipsnius, sumą.

3.  Biudžeto valdymo institucija priima Institucijos etatų planą. Biudžeto valdymo institucija tvirtina Institucijai skiriamo išlyginamojo įnašo asignavimus.

4.  Institucijos biudžetą priima Priežiūros taryba. Jis tampa galutinis, galutinai priėmus Sąjungos bendrąjį biudžetą. Prireikus jis atitinkamai tikslinamas.

5.  Administracinė valdyba nedelsdama praneša biudžeto valdymo institucijai apie kiekvieną ketinamą įgyvendinti projektą, kuris gali daryti didelį finansinį poveikį Institucijos biudžeto finansavimui, visų pirma, praneša apie kiekvieną su nekilnojamuoju turtu, pavyzdžiui, pastatų nuoma arba pirkimu, susijusį projektą.

5a.   Nedarant poveikio Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 88 straipsniui, biudžeto valdymo institucija turi patvirtinti kiekvieną projektą, kuris gali turėti didelį finansinį ar ilgalaikį poveikį Institucijos biudžeto finansavimui, visų pirma, kiekvieną su nekilnojamuoju turtu, pavyzdžiui, pastatų nuoma arba pirkimu, susijusį projektą, įskaitant sutarties nutraukimo sąlygas.

64 straipsnis

Biudžeto vykdymas ir kontrolė

1.  Vykdomasis direktorius vykdo įgaliojimus suteikiančio pareigūno pareigas ir vykdo metinį Institucijos biudžetą.

2.  Institucijos apskaitos pareigūnas iki kitų metų kovo 1 d. siunčia preliminarias finansines ataskaitas Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams. Pagal 70 straipsnį Institucijai nedraudžiama Europos Audito Rūmams pateikti bet kokią informaciją, kurios prašo Audito Rūmai ir kuri priklauso Audito Rūmų kompetencijos sričiai.

3.  Institucijos apskaitos pareigūnas iki kitų metų kovo 1 d. siunčia konsolidavimui atlikti reikalingą apskaitos informaciją Komisijos apskaitos pareigūnui to apskaitos pareigūno nustatytu būdu ir formatu.

4.  Iki kitų metų kovo 31 d. Institucijos apskaitos pareigūnas nusiunčia biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą Priežiūros tarybos nariams, Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams.

5.  Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl Institucijos preliminarių finansinių ataskaitų pagal Finansinio reglamento 246 straipsnį, Institucijos apskaitos pareigūnas parengia galutines Institucijos finansines ataskaitas. Vykdomasis direktorius jas nusiunčia Priežiūros tarybai, o ji pateikia savo nuomonę dėl šių finansinių ataskaitų.

6.  Iki kitų metų liepos 1 d. Institucijos apskaitos pareigūnas nusiunčia galutines finansines ataskaitas ir Priežiūros tarybos nuomonę Komisijos apskaitos pareigūnui, Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams.

Institucijos apskaitos pareigūnas iki birželio 15 d. taip pat nusiunčia Komisijos apskaitos pareigūnui šio pareigūno konsolidavimo tikslais nustatyto standartinio formato ataskaitų rinkinį.

7.  Iki kitų metų lapkričio 15 d. galutinės finansinės ataskaitos paskelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8.  Iki rugsėjo 30 d. vykdomasis direktorius Audito Rūmams nusiunčia atsakymą į Audito Rūmų pastabas. To atsakymo kopiją jis taip pat nusiunčia Administracinei valdybai ir Komisijai.

9.  Kaip numatyta Finansinio reglamento 165 straipsnio 3 dalyje ir Europos Parlamento prašymu, vykdomasis direktorius pateikia Europos Parlamentui visą informaciją, kurios reikia, kad būtų užtikrinta sklandi atitinkamų finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra.

10.  Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma priimta rekomendacija, iki N + 2 metų gegužės 15 d. patvirtina, kad Institucija N finansinių metų biudžetą įvykdė.

10a.   Institucija pateikia pagrįstą nuomonę dėl Europos Parlamento pozicijos ir dėl kitų Europos Parlamento pastabų, pateiktų per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą.

65 straipsnis

Finansinės taisyklės

Pasikonsultavusi su Komisija, Administracinė valdyba priima Institucijai taikomas finansines taisykles. Tos taisyklės negali nukrypti nuo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013(20), taikomo įstaigoms, nurodytoms Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje, nebent to reikėtų dėl specifinių Institucijos veiklos poreikių ir tik gavus išankstinį Komisijos pritarimą.“;

"

(53)  66 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, Institucijai be jokių apribojimų taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013*.“;

"

(54)   68 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

„1. Institucijos darbuotojams, įskaitant jos Administracinės valdybos tikruosius narius ir pirmininką ▌, taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai, Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir Sąjungos institucijų bendrai priimtos taisyklės šiems nuostatams ir sąlygoms taikyti.

2.  Komisijai pritarus, Administracinė valdyba Pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones.“;

"

b)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Administracinė valdyba priima nuostatas, leidžiančias valstybėms narėms deleguoti į Instituciją nacionalinius ekspertus.“

"

(55)  70 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Priežiūros tarybos nariams ir visiems Institucijos darbuotojams, įskaitant valstybių narių laikinai deleguotus pareigūnus ir visus kitus asmenis, pagal darbo sutartis atliekančius Institucijos pavestas užduotis, taikomi profesinės paslapties reikalavimai pagal SESV 339 straipsnį ir atitinkamas Sąjungos teisės aktų nuostatas, net ir jiems nustojus eiti savo pareigas.“;

"

b)  2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

Pareiga pagal 1 dalį ir šios dalies pirmą pastraipą nedraudžia Institucijai ir kompetentingos institucijoms naudoti informaciją 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų aktų vykdymui užtikrinti, ypač teisinėse procedūrose, susijusiose su sprendimų priėmimu.“;

"

c)  įterpiama ši dalis:"

„2a. Administracinė valdyba ▌ ir Priežiūros taryba užtikrina, kad asmenims, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai, nuolat arba kartais teikia kokias nors paslaugas, susijusias su Institucijos užduotimis, įskaitant pareigūnus ir kitus Administracinės valdybos ir Priežiūros tarybos įgaliotus arba kompetentingų institucijų tuo tikslu paskirtus asmenis, būtų taikomi profesinės paslapties reikalavimai, lygiaverčiai ankstesnėse dalyse nustatytiems reikalavimams.

Tokie patys profesinės paslapties reikalavimai taikomi stebėtojams, kurie dalyvauja Institucijos veikloje ir Administracinės valdybos ▌ir Priežiūros tarybos posėdžiuose.“;

"

d)  3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:"

„3. 1 ir 2 dalių nuostatomis Institucijai nedraudžiama keistis informacija su kompetentingomis institucijomis pagal šį reglamentą ir kitus finansų įstaigoms taikomus Sąjungos teisės aktus.

Tai informacijai taikomos 1 ir 2 dalyse nurodytos profesinės paslapties saugojimo sąlygos. Institucija savo vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustato praktinę 1 ir 2 dalyse nurodytų konfidencialumo taisyklių įgyvendinimo tvarką.

4.  Institucija taiko Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2015/444.“;

"

(56)  71 straipsnio vienintelė pastraipa pakeičiama taip:"

„Šis reglamentas nedaro poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su jų atliekamu asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2016/679, ar Institucijos pareigoms, susijusioms su jai vykdant pareigas atliekamu asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 (ES institucijoms ir įstaigoms skirtą duomenų apsaugos reglamentą).“;

"

(57)  72 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Administracinė valdyba patvirtina Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo praktines priemones.“;

"

(58)  73 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Dėl Institucijos kalbų vartojimo vidaus tvarkos sprendžia Administracinė valdyba.“;

"

(59)  74 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„Reikiamos nuostatos dėl patalpų, suteiktinų Institucijai valstybėje narėje, kurioje yra jos būstinė, ir infrastruktūros, kurią turi suteikti ta valstybė narė, taip pat specialios taisyklės, taikytinos Institucijos darbuotojams ir jų šeimos nariams toje valstybėje narėje, nustatoma Institucijos ir tos valstybės narės susitarime dėl būstinės, sudarytame gavus Administracinės valdybos patvirtinimą.“;

"

(60)  76 straipsnis pakeičiamas taip:"

„76 straipsnis

Ryšys su EVPRPIK

Institucija laikoma EVPRPIK teisių perėmėja. Ne vėliau kaip Institucijos įsteigimo dieną visas EVPRPIK turtas ir visi įsipareigojimai bei visos neįvykdytos operacijos automatiškai perkeliamos Institucijai. EVPRPIK parengia ataskaitą, atspindinčią jo turto ir įsipareigojimų padėtį tokio perkėlimo dieną. EVPRPIK ir Komisija atlieka tos ataskaitos auditą ir ją patvirtina.“;

"

(61)   81 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)   įžanginis sakinys pakeičiamas taip:"

„1. Iki ... [24 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo datos], o vėliau kas treji metai Komisija skelbia bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą veikiant Institucijai ir taikant šiame reglamente nustatytas procedūras. Toje ataskaitoje, be kita ko, įvertinama:“;

"

ii)  a punkto įžanginis sakinys ir i papunktis pakeičiami taip:"

„a) kompetentingų institucijų pasiektas priežiūros praktikos veiksmingumas ir konvergencija:

   i) kompetentingų institucijų ▐ nepriklausomumas ir standartų konvergencija, prilygstanti konvergencijai įmonių valdymo srityje;“;

"

iii)  įterpiamas šis punktas:"

„fa) Jungtinio komiteto veikimas“;

"

b)  įterpiamos šios dalys:"

„2a. Rengdama 1 dalyje nurodytą bendrąją ataskaitą, Komisija, pasikonsultavusi su visomis atitinkamomis institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, atlieka išsamų šio reglamento 9a straipsnio taikymo vertinimą.

2b.   Rengdama 1 dalyje nurodytą bendrąją ataskaitą, Komisija, pasikonsultavusi su visomis atitinkamomis institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, atlieka išsamų galimos ESMA vykdomos trečiųjų šalių prekybos vietų priežiūros vertinimą, nagrinėdama tokius aspektus, kaip pripažinimą, pagrįstą sistemine svarba, organizacinius reikalavimus, nuolatinį reikalavimų laikymąsi, baudas ir periodiškai mokamas baudas, taip pat personalą ir išteklius. Komisija, atlikdama vertinimą, atsižvelgia į poveikį likvidumui, įskaitant investuotojų galimybes gauti geriausią kainą, optimalų įvykdymą ES klientams, prieigos kliūtis ir ekonominę naudą ES įsteigtoms sandorio šalims prekiauti pasauliniu mastu, taip pat kapitalo rinkų sąjungos kūrimą.

2c.   Rengdama 1 dalyje nurodytą bendrąją ataskaitą, Komisija, pasikonsultavusi su visomis atitinkamomis institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, atlieka išsamų galimos ESMA vykdomos trečiųjų šalių CVPD priežiūros vertinimą, nagrinėdama tokius aspektus, kaip pripažinimą, pagrįstą sistemine svarba, organizacinius reikalavimus, nuolatinį reikalavimų laikymąsi, baudas ir periodiškai mokamas baudas, taip pat personalą ir išteklius.

2d.   Komisija ne vėliau kaip [18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo datos] pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 2b ir 2c dalyse nurodytus vertinimus, jei reikia, kartu su pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.“;

"

6 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 iš dalies keičiamas taip:

(1)  1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis papildoma g punktu:"

„g) veiklos leidimų išdavimu duomenų teikimo paslaugų teikėjams ir tokių teikėjų priežiūra“;

"

(2)   2 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)   18, 34, 35 ir 36 punktai pakeičiami taip:"

18. kompetentinga institucija – kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 26 punkte, o išduodant veiklos leidimus duomenų teikimo paslaugų teikėjams, išskyrus tuos PPTS ir PSS, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal 2 straipsnio 1 dalies 36b punktą, ir vykdant jų priežiūrą – EVPRI;

„34) patvirtintas skelbimo subjektas (PSS) – asmuo, kuris pagal šį reglamentą įgaliotas teikti prekybos pranešimų skelbimo investicinių įmonių vardu paslaugą pagal 20 ir 21 straipsnius;

   35) konsoliduotos informacinės juostos teikėjas (KIJT) – subjektas, kuris pagal šį reglamentą įgaliotas teikti prekybos finansinėmis priemonėmis, išvardytomis 6, 7, 10, 12, 13, 20 ir 21 straipsniuose, pranešimų surinkimo iš reguliuojamų rinkų, DPS, OPS ir PSS ir pranešimų sujungimo į nepertraukiamą elektroninį tiesioginį duomenų srautą, kuriuo pateikiami kiekvienos finansinės priemonės kainos ir apimties duomenys, paslaugą;
   36) patvirtintas pranešimų teikimo subjektas (PPTS) – asmuo, kuris pagal šį reglamentą įgaliotas teikti sandorių duomenų teikimo kompetentingoms institucijoms arba EVPRI investicinių įmonių vardu paslaugą;“;

"

b)   įterpiami šie punktai:"

„36a. duomenų teikimo paslaugų teikėjai – 34–36 punktuose ir 27a straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys;

36b.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo nustatomi tų PPTS ir PSS identifikavimo kriterijai, kad, nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 600/2014, dėl jų riboto aktualumo vidaus rinkai veiklos leidimus jiems išduoda ir jų priežiūrą vykdo nacionalinė kompetentinga institucija. Priimdama deleguotąjį aktą Komisija atsižvelgia į vieną ar kelis iš šių elementų:

   paslaugų teikimo investicinėms įmonėms, turinčioms veiklos leidimą tik vienoje valstybėje narėje, mastą;
   prekybos ataskaitų arba sandorių skaičių;
   PPTS arba PSS priklausymą tarpvalstybiniu mastu veikiančių finansų rinkų dalyvių grupei.

Kai EVPRI prižiūri bet kurias subjekto kaip duomenų teikimo paslaugų teikėjo teikiamas paslaugas pagal šį reglamentą, EVPRI priežiūra pagal deleguotąjį aktą, priimtą pagal šį punktą, taikoma visai jo kaip PPTS arba PSS veiklai.“;

"

(3)   22 straipsnis pakeičiamas taip:"

„22 straipsnis

Informacijos teikimas skaidrumo tikslais ir dėl kitų skaičiavimų

1.   Siekdamos atlikti skaičiavimus, kad būtų nustatyti skaidrumo iki sandorio ir po sandorio sudarymo reikalavimai, taip pat 3–11 straipsniuose, 14–21 straipsniuose ir 32 straipsnyje nurodyta prekybos pareigos tvarka, taikytina finansinėms priemonėms, ir nustatyti, ar investicinė įmonė yra sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas, EVPRI ir kompetentingos institucijos gali paprašyti informacijos iš:

   a) prekybos vietų;
   b) PSS ir
   c) KIJT.

2.   Prekybos vietos, PSS ir KIJT turi pakankamai ilgai saugoti būtinus duomenis.

3.   EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose patikslina prašymų pateikti duomenis turinį ir periodiškumą, taip pat prekybos vietų, PSS ir KIJT privalomų pateikti atsakymų į tokius 1 dalyje nurodytus prašymus pateikti duomenis formą ir terminą, saugotinų duomenų rūšį ir trumpiausią laikotarpį, kurį prekybos vietos, PSS ir KIJT turi saugoti duomenis, kad galėtų pateikti atsakymus į prašymus pateikti duomenis pagal 2 dalį.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šioje dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“;

"

(4)  26 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip: "

Kompetentingos institucijos nedelsdamos EVPRI suteikia visą pagal šį straipsnį praneštą informaciją.“

"

▌;

(5)  27 straipsnis pakeičiamas taip:"

„27 straipsnis

Pareiga teikti bazinius duomenis apie finansinę priemonę

1.  Prekybos vietos teikia EVPRI bazinius finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamose rinkose arba prekiaujama DPS arba OPS, identifikavimo duomenis, vykdydamos 26 straipsnyje nustatytą pareigą pranešti apie sandorius.

Jei sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko sistemoje prekiaujama kitomis finansinėmis priemonėmis, kurioms taikoma 26 straipsnio 2 dalis, kiekvienas toks tarpininkas teikia EVPRI su tomis finansinėmis priemonėmis susijusius bazinius duomenis.

Baziniai identifikavimo duomenys parengiami taip, kad juos būtų galima pateikti EVPRI elektroniniu standartizuotu formatu prieš pradedant prekybą finansine priemone, apie kurią jie teikiami. Kiekvieną kartą, finansinės priemonės duomenims pakitus, finansinės priemonės baziniai duomenys atnaujinami. EVPRI nedelsdama paskelbia šiuos bazinius duomenis savo interneto svetainėje. EVPRI nedelsdama suteikia kompetentingoms institucijoms galimybę susipažinti su tais baziniais duomenimis.

2.  Kad kompetentingos institucijos pagal 26 straipsnį galėtų stebėti investicinių įmonių veiklą, siekdamos užtikrinti, kad jos veiktų sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, skatindamos rinkos vientisumą, EVPRI, pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis, nustato būtinas priemones, kuriomis užtikrinama, kad:

   a) EVPRI faktiškai gautų 1 dalyje nurodytus finansinės priemonės bazinius duomenis;
   b) gautų duomenų kokybė būtų tinkama sandorių pranešimams pagal 26 straipsnį teikti;
   c) pagal 1 dalį gauti finansinės priemonės baziniai duomenys būtų veiksmingai ir nedelsiant perduoti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms;
   d) EVPRI ir kompetentingos institucijos įdiegtų veiksmingus mechanizmus, kuriais būtų sprendžiami duomenų teikimo arba duomenų kokybės klausimai.

3.  EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nustatoma:

   a) pagal 1 dalį teikiamų finansinės priemonės bazinių duomenų standartai ir formatai, įskaitant duomenų teikimo EVPRI, jų atnaujinimo ir perdavimo kompetentingoms institucijoms pagal 1 dalį metodai ir priemonės, taip pat tokių duomenų forma ir turinys;
   b) techninės priemonės, kurios yra būtinos EVPRI ir kompetentingų institucijų nustatytoms priemonėms taikyti pagal 2 dalį.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

3a.   EVPRI gali sustabdyti 1 dalyje nustatytą duomenų teikimo pareigą tam tikrų ar visų finansinių priemonių atveju, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

   a) sustabdymas būtinas siekiant išsaugoti bazinių duomenų, dėl kurių taikoma duomenų teikimo pareiga, kaip nustatyta 1 dalyje, vientisumą ir kokybę, ir kuriems gali kilti rizika dėl bet kurio iš toliau nurodytų veiksnių:
   i) reikšmingo pateiktų duomenų neišsamumo, netikslumo ar sugadinimo arba
   ii) dėl to, kad jie laiku neprieinami, dėl sistemų, kurias EVPRI, nacionalinės kompetentingos institucijos, rinkos infrastruktūros objektai, tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemos ir svarbūs rinkos dalyviai naudoja atitinkamiems baziniams duomenims teikti, rinkti, tvarkyti ar saugoti, veikimo sutrikimo ar pakenkimo jam;
   b) esamais Sąjungos reglamentavimo reikalavimais, taikomais pagal Sąjungos teisę, grėsmė nepašalinama;
   c) sustabdymas neturi neigiamo poveikio finansų rinkų veiksmingumui ar investuotojams, kuris nusvertų tų veiksmų naudą;
   d) dėl sustabdymo nekyla reglamentavimo arbitražo rizika.

Imdamasi pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės EVPRI atsižvelgia į tai, kokiu mastu priemone užtikrinamas 2 dalyje nurodytais tikslais pateiktų duomenų tikslumas ir išsamumas.

Prieš nuspręsdama imtis pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės EVPRI apie tai praneša atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.

Komisijai pagal 50 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi kriterijai ir veiksniai, į kuriuos EVPRI turi atsižvelgti nustatydama, kuriais atvejais pirmoje pastraipoje nurodyta priemonė gali būti priimta ir nebebūti taikoma.“;

"

(6)   įterpiama IVa antraštinė dalis:"

„IVa ANTRAŠTINĖ DALIS

DUOMENŲ TEIKIMO PASLAUGOS

1 SKYRIUS

Veiklos leidimų išdavimas duomenų teikimo paslaugų teikėjams

27a straipsnis

Veiklos leidimo išdavimo reikalavimai

1.  Tam, kad būtų galima verstis PSS, KIJT arba PPTS veikla kaip nuolatiniu užsiėmimu arba verslo veikla, pagal šią antraštinę dalį prieš tai reikia gauti EVPRI išduotą veiklos leidimą.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, PSS arba PPTS, nustatytiems pagal 2 straipsnio 1 dalies 36b punkte nurodytą deleguotąjį aktą, pagal šią antraštinę dalį veiklos leidimus išduoda ir jų priežiūrą vykdo nacionalinė kompetentinga institucija.

2.  Investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantys prekybos vietą, taip pat gali teikti PSS, KIJT arba PPTS paslaugas, jei iš anksto gauna atitinkamos kompetentingos institucijos patvirtinimą, kad investicinė įmonė arba rinkos operatorius atitinka šios antraštinės dalies nuostatas. Šių paslaugų teikimas įtraukiamas į jiems išduotą veiklos leidimą.

3.  EVPRI sukuria visų Sąjungos duomenų teikimo paslaugų teikėjų registrą. Registras yra viešas, jame pateikiama informacija apie paslaugas, kurias teikti duomenų teikimo paslaugų teikėjui išduotas leidimas, ir jis nuolat atnaujinamas.

Jeigu EVPRI arba, kai tinkama, kompetentinga nacionalinė institucija pagal 27d straipsnį panaikina veiklos leidimą, skelbimas apie panaikinimą registre saugomas 5 metus.

4.  Duomenų teikimo paslaugų teikėjai teikia savo paslaugas prižiūrint EVPRI arba, kai tinkama, kompetentingai nacionalinei institucijai. EVPRI arba, kai tinkama, kompetentinga nacionalinė institucija reguliariai tikrina, ar duomenų teikimo paslaugų teikėjai atitinka šios antraštinės dalies nuostatas. EVPRI arba, kai tinkama, kompetentinga nacionalinė institucija stebi, ar duomenų teikimo paslaugų teikėjai visą laiką laikosi šioje antraštinėje dalyje nustatytų pirminio veiklos leidimo sąlygų.

27b straipsnis

Veiklos leidimų išdavimas duomenų teikimo paslaugų teikėjams

1.  EVPRI arba, kai tinkama, kompetentinga nacionalinė institucija leidimus duomenų teikimo paslaugų teikėjams IVa antraštinėje dalyje nurodytais tikslais išduoda, kai:

   a) duomenų teikimo paslaugų teikėjas yra Sąjungoje įsteigtas juridinis asmuo ir
   b) duomenų teikimo paslaugų teikėjas atitinka IVa antraštinėje dalyje nustatytus reikalavimus.

2.  1 dalyje nurodytame veiklos leidime nurodoma duomenų teikimo paslauga, kurią duomenų teikimo paslaugų teikėjui leidžiama teikti. Jeigu veiklos leidimą turintis duomenų teikimo paslaugų teikėjas nori išplėsti savo veiklą ir teikti papildomas duomenų teikimo paslaugas, jis teikia prašymą EVPRI arba, kai tinkama, kompetentingai nacionalinei institucijai dėl to veiklos leidimo išplėtimo.

3.  Veiklos leidimą turintis duomenų teikimo paslaugų teikėjas visą laiką laikosi IVa antraštinėje dalyje nurodytų veiklos leidimo sąlygų. Veiklos leidimą turintis duomenų teikimo paslaugų teikėjas nedelsdamas informuoja EVPRI arba, kai tinkama, kompetentingą nacionalinę instituciją apie visus esminius veiklos leidimo sąlygų pokyčius.

4.  1 dalyje nurodytas veiklos leidimas galioja visoje Sąjungos teritorijoje ir pagal jį duomenų teikimo paslaugų teikėjas gali paslaugas, dėl kurių išduotas veiklos leidimas, teikti visoje Sąjungoje.

27c straipsnis

Veiklos leidimų išdavimo ir atsisakymo juos išduoti tvarka

1.  Prašymą teikiantis duomenų teikimo paslaugų teikėjas savo prašyme pateikia visą informaciją, kurios EVPRI arba, kai tinkama, kompetentingai nacionalinei institucijai reikia norint patvirtinti, kad pradinio veiklos leidimo išdavimo metu duomenų teikimo paslaugų teikėjas turi visas reikalingas priemones, kad galėtų vykdyti šioje antraštinėje dalyje nustatytas pareigas, įskaitant veiklos programą, kurioje, be kita ko, būtų nurodytos numatomų teikti paslaugų rūšys ir organizacinė struktūra.

2.  EVPRI arba, kai tinkama, kompetentinga nacionalinė institucija, gavusi prašymą išduoti veiklos leidimą, per 20 darbo dienų įvertina, ar prašymas išsamus.

Jeigu prašymas neišsamus, EVPRI nustato, iki kada duomenų teikimo paslaugų teikėjas turi pateikti papildomą informaciją.

Įvertinusi, kad prašymas išsamus, EVPRI apie tai informuoja duomenų teikimo paslaugų teikėją.

3.  Per šešis mėnesius nuo išsamaus prašymo gavimo dienos EVPRI arba, kai tinkama, kompetentinga nacionalinė institucija įvertina, kaip duomenų teikimo paslaugų teikėjas atitinka šios antraštinės dalies nuostatas, priima visapusiškai pagrįstą sprendimą išduoti veiklos leidimą arba atsisakyti jį išduoti ir per penkias darbo dienas apie tai informuoja prašymą pateikusį duomenų teikimo paslaugų teikėją.

4.  EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatoma:

   a) pagal 1 dalį jai privaloma pateikti informacija, įskaitant veiklos programą;
   b) informacija, įtraukiama į pranešimus pagal 27b straipsnio 3 dalį.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

5.   EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustatomos standartinės formos, šablonai ir procedūros, taikomi rengiant pranešimus ar teikiant informaciją pagal šio straipsnio 2 dalį ir 27e straipsnio 3 dalį.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį.

27d straipsnis

Veiklos leidimo panaikinimas

1.  EVPRI arba, kai tinkama, kompetentinga nacionalinė institucija duomenų teikimo paslaugų teikėjui išduotą veiklos leidimą gali panaikinti, jei tas teikėjas:

   a) per 12 mėnesių nepasinaudoja veiklos leidimu, aiškiai atsisako veiklos leidimo arba per pastaruosius šešis mėnesius neteikė paslaugų;
   b) gavo veiklos leidimą gavo pateikęs klaidingą informaciją ar pasinaudojęs kitomis neteisėtomis priemonėmis;
   c) nebeatitinka sąlygų, pagal kurias jam išduotas veiklos leidimas;
   d) sunkiai ar pakartotinai pažeidė šio reglamento nuostatas.

2.  Apie sprendimą panaikinti duomenų teikimo paslaugų teikėjo veiklos leidimą EVPRI, kai tinkama, nedelsdama informuoja valstybės narės, kurioje įsteigtas duomenų teikimo paslaugų teikėjas, kompetentingą instituciją.

27e straipsnis

Duomenų teikimo paslaugų teikėjo valdymo organui keliami reikalavimai

1.  Duomenų teikimo paslaugų teikėjo valdymo organas visada yra pakankamai geros reputacijos, turi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, taip pat skiria pakankamai laiko savo pareigoms atlikti.

Visi valdymo organo nariai kartu turi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, kad gebėtų suprasti duomenų teikimo paslaugų teikėjo veiklą. Kiekvienas valdymo organo narys veikia sąžiningai, dorai ir savarankiškai, kad prireikus galėtų veiksmingai užginčyti vyresniosios vadovybės sprendimus ir prireikus veiksmingai prižiūrėti ir stebėti valdymo sprendimų priėmimo procesą.

Kai rinkos operatorius siekia gauti veiklos leidimą valdyti PSS, KIJT ar PPTS pagal 27c straipsnį, o PSS, KIJT ar PPTS valdymo organo nariai yra tie patys, kaip ir reguliuojamos rinkos valdymo organo nariai, tie asmenys laikomi atitinkančiais pirmoje pastraipoje nustatytus reikalavimus.

2.  Duomenų teikimo paslaugų teikėjas praneša EVPRI arba, kai tinkama, kompetentingai nacionalinei institucijai apie visus savo valdymo organo narius ir visus jų pasikeitimus, taip pat visą informaciją, reikalingą norint įvertinti, ar subjektas atitinka 1 dalį.

3.  Duomenų teikimo paslaugų teikėjo valdymo organas apibrėžia ir prižiūri, kaip įgyvendinamos valdymo priemonės, kuriomis užtikrinamas veiksmingas ir apdairus organizacijos valdymas, įskaitant pareigų atskyrimą organizacijoje ir interesų konfliktų prevenciją, kad būtų skatinamas rinkos vientisumas ir paisoma klientų interesų.

4.  EVPRI arba, kai tinkama, kompetentinga nacionalinė institucija neišduoda veiklos leidimo, jeigu neįsitikina, kad asmuo ar asmenys, turintys veiksmingai vadovauti duomenų teikimo paslaugų teikėjo veiklai, turi pakankamai gerą reputaciją, arba jeigu yra objektyvių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad dėl siūlomų paslaugų teikėjo valdymo pakeitimų kyla grėsmė patikimam ir apdairiam jo valdymui, galimybėms skirti pakankamai dėmesio klientų interesams ir rinkos vientisumui.

5.  Iki 2021 m. sausio 1 d. EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus dėl 1 dalyje nurodyto valdymo organo narių tinkamumo įvertinimo, atsižvelgdama į skirtingus jų vaidmenis, atliekamas funkcijas ir į būtinybę vengti valdymo organo narių ir PSS, KIJT ar PPTS naudotojų interesų konfliktų.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šioje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

2 skyrius

PSS, KIJT ir PPTS TAIKOMOS SĄLYGOS

27f straipsnis

PSS taikomi organizaciniai reikalavimai

1.  PSS turi tinkamą politiką ir priemones, kad pagrįstomis komercinėmis sąlygomis galėtų, kiek tai techniškai įmanoma, paskelbti pagal 20 ir 21 straipsnius reikalaujamą informaciją kuo arčiau tikrojo laiko. Praėjus 15 minučių po to, kai PSS paskelbia informaciją, ja galima naudotis nemokamai. PSS geba veiksmingai ir nuosekliai skleisti tokią informaciją užtikrindamas sparčią prieigą prie informacijos, nieko nediskriminuodamas ir tokiu formatu, kuris padėtų sujungti informaciją su panašiais kitų šaltinių duomenimis.

2.  Informacija, kurią pagal 1 dalį PSS skelbia viešai, apima bent šiuos duomenis:

   a) finansinės priemonės identifikatorių;
   b) kainą, kuria sudarytas sandoris;
   c) sandorio apimtį;
   d) sandorio sudarymo laiką;
   e) pranešimo apie sandorį laiką;
   f) sandorio kainos žymėjimą;
   g) prekybos vietos, kurioje įvykdytas sandoris, kodą arba, jei sandoris įvykdytas per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką, kodą „SI“, o kitais atvejais – kodą „OTC“;
   h) jei taikytina, nuorodą, kad sandoriui buvo taikomos tam tikros sąlygos.

3.  PSS naudoja ir prižiūri veiksmingas administracines priemones, skirtas interesų konfliktams su savo klientais išvengti. Visų pirma, jeigu PSS taip pat yra rinkos operatorius ar investicinė įmonė, jis tvarko visą surinktą informaciją nieko nediskriminuodamas ir naudoja bei prižiūri tinkamas skirtingų veiklos funkcijų atskyrimo priemones.

4.  PSS turi patikimus apsaugos mechanizmus, skirtus informacijos perdavimo priemonių saugumui užtikrinti, duomenų sugadinimo ir neteisėtos prieigos pavojui sumažinti ir informacijos nutekėjimui iki paskelbimo išvengti. PSS turi pakankamai išteklių ir atsarginių kopijų saugojimo įrangą, kad bet kuriuo metu galėtų teikti ir užtikrinti savo paslaugas.

5.  PSS turi sistemas, kuriomis galima veiksmingai patikrinti prekybos pranešimų išsamumą, nustatyti praleistus duomenis bei akivaizdžias klaidas ir kuriose reikalaujama visus pranešimus, kuriuose yra klaidų, pateikti iš naujo.

6.  EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomi bendri formatai, duomenų standartai ir techninės priemonės, palengvinančios informacijos sujungimą, kaip nurodyta 1 dalyje.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

7.  Komisijai pagal 50 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir juose patikslinti, ką reiškia pagrįstos komercinės viešo informacijos paskelbimo sąlygos, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje.

8.  EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais patikslinama:

   a) priemonės, kurias taikydamas PSS gali laikytis 1 dalyje nurodyto informacijos teikimo reikalavimo;
   b) pagal 1 dalį skelbiamos informacijos turinys, įskaitant bent 2 dalyje nurodytą informaciją, – taip, kad būtų galima skelbti pagal šį straipsnį reikalaujamą informaciją;
   c) 3, 4 ir 5 dalyse nustatyti konkretūs organizaciniai reikalavimai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

27g straipsnis

KIJT taikomi organizaciniai reikalavimai

1.  KIJT turi tinkamą politiką ir priemones, kad pagrįstomis komercinėmis sąlygomis galėtų rinkti pagal 6 ir 20 straipsnius viešai skelbiamą informaciją, ją konsoliduoti į nepertraukiamą elektroninių duomenų srautą ir, kiek tai techniškai įmanoma, skelbti kuo arčiau tikrojo laiko.

Ta informacija apima bent šiuos duomenis:

   a) finansinės priemonės identifikatorių;
   b) kainą, kuria sudarytas sandoris;
   c) sandorio apimtį;
   d) sandorio sudarymo laiką;
   e) pranešimo apie sandorį laiką;
   f) sandorio kainos žymėjimą;
   g) prekybos vietos, kurioje įvykdytas sandoris, kodą arba, jei sandoris įvykdytas per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką, kodą „SI“, o kitais atvejais – kodą „OTC“;
   h) kai taikytina, tai, kad investicinėje įmonėje sprendimas investuoti priimtas ir sandoris sudarytas naudojant kompiuterinį algoritmą;
   i) jei taikytina, nuorodą, kad sandoriui buvo taikomos tam tikros sąlygos;
   j) jeigu pareiga viešai skelbti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją nebuvo taikyta pagal 4 straipsnio 1 dalies a arba b punktą, žymą nurodant, kuri iš tų išimčių taikyta atitinkamam sandoriui.

Praėjus 15 minučių po to, kai KIJT paskelbia informaciją, ja galima naudotis nemokamai. KIJT geba efektyviai ir nuosekliai skleisti tokią informaciją užtikrindamas sparčią prieigą prie informacijos, nieko nediskriminuodamas ir tokiais formatais, kurie būtų lengvai prieinami rinkos dalyviams ir kuriais jie galėtų lengvai naudotis.

2.  KIJT turi tinkamą politiką ir priemones, skirtas pagal 10 ir 21 straipsnius viešai skelbiamai informacijai rinkti, konsoliduoti į nepertraukiamą elektroninių duomenų srautą ir pagrįstomis komercinėmis sąlygomis viešai skelbti, kiek tai techniškai įmanoma, kuo arčiau tikrojo laiko, įskaitant bent šią informaciją:

   a) finansinės priemonės identifikatorių arba identifikavimo požymius;
   b) kainą, kuria sudarytas sandoris;
   c) sandorio apimtį;
   d) sandorio sudarymo laiką;
   e) pranešimo apie sandorį laiką;
   f) sandorio kainos žymėjimą;
   g) prekybos vietos, kurioje įvykdytas sandoris, kodą arba, jei sandoris įvykdytas per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką, kodą „SI“, o kitais atvejais – kodą „OTC“;
   h) jei taikytina, nuorodą, kad sandoriui buvo taikomos tam tikros sąlygos.

Praėjus 15 minučių po to, kai KIJT paskelbia informaciją, ja galima naudotis nemokamai. KIJT geba efektyviai ir nuosekliai skleisti tokią informaciją užtikrindamas sparčią prieigą prie informacijos, nieko nediskriminuodamas ir bendrai pripažintais formatais, kurie būtų sąveikūs, lengvai prieinami rinkos dalyviams ir kuriais rinkos dalyviai galėtų lengvai naudotis.

3.  KIJT užtikrina, kad teikiamus duomenis sudarytų visų reguliuojamų rinkų, DPS, OPS ir PSS konsoliduoti duomenys ir kad jie būtų teikiami apie finansines priemones, nurodytas techniniuose reguliavimo standartuose pagal 8 dalies c punktą.

4.  KIJT naudoja ir prižiūri veiksmingas administracines priemones, skirtas interesų konfliktams išvengti. Visų pirma, rinkos operatorius ar PSS, kuris taip pat valdo konsoliduotą informacinę juostą, tvarko visą surinktą informaciją nieko nediskriminuodamas ir valdo bei prižiūri tinkamas skirtingų veiklos funkcijų atskyrimo priemones.

5.  KIJT turi patikimus apsaugos mechanizmus, skirtus informacijos perdavimo priemonių saugumui užtikrinti ir duomenų sugadinimo bei neteisėtos prieigos pavojui sumažinti. KIJT turi pakankamai išteklių ir atsarginių kopijų saugojimo įrangą, kad bet kuriuo metu galėtų teikti ir užtikrinti savo paslaugas.

EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomi duomenų standartai ir formatai, taikomi informacijai, kurią reikia skelbti pagal 6, 10, 20 ir 21 straipsnius, įskaitant finansinės priemonės identifikatorių, kainą, kiekį, laiką, kainos žymėjimą, prekybos vietos identifikatorių ir nuorodas dėl tam tikrų sąlygų, kurios buvo taikomos sandoriui, taip pat techninės priemonės, padedančios efektyviai ir nuosekliai skleisti informaciją, užtikrinant, kad ji būtų lengvai prieinama rinkos dalyviams ir kad jie galėtų ja lengvai naudotis, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse, taip pat nurodomos papildomos rinkos efektyvumą didinančios paslaugos, kurias galėtų teikti KIJT.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

6.  Pagal 89 straipsnį Komisija priima deleguotuosius aktus, kuriais paaiškinama, ką reiškia pagrįstos komercinės prieigos prie duomenų srautų suteikimo sąlygos, nurodytos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse.

7.  EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais patikslinama:

   a) priemonės, kurias taikydamas KIJT gali laikytis 1 ir 2 dalyse nurodyto informacijos teikimo reikalavimo;
   b) pagal 1 ir 2 dalis skelbiamos informacijos turinys;
   c) finansinės priemonės, kurių duomenys turi būti pateikti duomenų sraute, o ne nuosavybės finansinių priemonių atveju – prekybos vietos ir PSS, kuriuos reikia įtraukti;
   d) kitos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad skirtingų KIJT paskelbti duomenys būtų nuoseklūs ir juos būtų galima tiksliai priskirti ir sutikrinti su panašiais iš kitų šaltinių gautais duomenimis, taip pat kad juos būtų galima apibendrinti Sąjungos lygmeniu;
   e) 4 ir 5 dalyse nustatyti konkretūs organizaciniai reikalavimai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

27h straipsnis

PPTS taikomi organizaciniai reikalavimai

1.  PPTS turi tinkamą politiką ir priemones, skirtas pagal 26 straipsnį reikalaujamai informacijai kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos, einančios po sandorio įvykdymo dienos, pabaigos teikti.

2.  PPTS naudoja ir prižiūri veiksmingas administracines priemones, skirtas interesų konfliktams su savo klientais išvengti. Visų pirma jeigu PPTS taip pat yra rinkos operatorius ar investicinė įmonė, jis tvarko visą surinktą informaciją nieko nediskriminuodamas ir naudoja bei prižiūri tinkamas skirtingų veiklos funkcijų atskyrimo priemones.

3.  PPTS turi patikimus apsaugos mechanizmus, skirtus informacijos perdavimo priemonių saugumui ir jų autentiškumo patvirtinimui užtikrinti, duomenų sugadinimo ir neteisėtos prieigos pavojui sumažinti ir informacijos nutekėjimui išvengti, visuomet išsaugant duomenų konfidencialumą. PPTS turi pakankamai išteklių ir atsarginių kopijų saugojimo įrangą, kad bet kuriuo metu galėtų teikti ir užtikrinti savo paslaugas.

4.  PPTS turi sistemas, kuriomis galima veiksmingai patikrinti sandorių pranešimų išsamumą, nustatyti praleistus duomenis ir akivaizdžias klaidas, atsiradusias dėl investicinės įmonės kaltės, ir, jei tokių klaidų ar praleidimų yra, informaciją apie klaidą ar praleistus duomenis perduoti investicinei įmonei bei pareikalauti pranešimus, kuriose būta klaidų, pateikti iš naujo.

PPTS turi sistemas, kurios leidžia aptikti dėl paties PPTS kaltės atsiradusias klaidas ar praleistus duomenis ir sudaro PPTS sąlygas ištaisyti ir kompetentingai institucijai pateikti arba atitinkamais atvejais pakartotinai pateikti teisingus ir išsamius sandorių pranešimus.

5.  EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais patikslinama:

   a) priemonės, kurias taikydamas PPTS gali laikytis 1 dalyje nurodyto informacijos teikimo reikalavimo, ir
   b) 2, 3 ir 4 dalyse nustatyti konkretūs organizaciniai reikalavimai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“;

"

(7)  įterpiama VIa antraštinė dalis:"

„VIa ANTRAŠTINĖ DALIS

EVPRI įgaliojimai ir kompetencijos sritys

1 SKYRIUS

KOMPETENCIJOS SRITYS IR PROCEDŪROS

38a straipsnis

Naudojimasis EVPRI įgaliojimais

Pagal 38b–38e straipsnius EVPRI ar bet kuriam EVPRI pareigūnui ar kitam jos įgaliotam asmeniui suteiktais įgaliojimais nesinaudojama reikalaujant atskleisti informaciją ar dokumentus, kuriems taikoma teisė neatskleisti profesinės paslapties.

38b straipsnis

Prašymas pateikti informaciją

1.  EVPRI gali paprastu prašymu arba sprendimu prašyti, kad visą informaciją, kurios EVPRI reikia savo pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti, pateiktų toliau nurodyti asmenys:

   a) PSS, KIJT, PPTS ir investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantys prekybos vietą ir teikiantys PSS, KIJT arba PPTS duomenų teikimo paslaugas, taip pat juos kontroliuojantys arba jų kontroliuojami asmenys;
   b) a punkte nurodytų asmenų valdytojai;
   c) a punkte nurodytų asmenų auditoriai ir patarėjai.

2.  Kiekviename 1 dalyje nurodytame paprastame prašyme pateikti informaciją:

   a) kaip to prašymo teisinis pagrindas nurodomas šis straipsnis;
   b) nurodomas prašymo tikslas;
   c) nurodoma, kokios informacijos reikia;
   d) nustatoma, per kiek laiko pateikti informaciją;
   e) pažymima, kad asmuo, kurio prašoma informacijos, tos informacijos pateikti neprivalo, tačiau jei jis savanoriškai atsakys į prašymą, pateikta informacija negali būti neteisinga ar klaidinanti;
   f) nurodomas baudos, kuri būtų skiriama pagal 38e straipsnį, jeigu pateikta informacija būtų neteisinga arba klaidinanti, dydis.

3.  Jeigu EVPRI prašo pateikti informaciją sprendimu pagal 1 dalį:

   a) kaip to prašymo teisinis pagrindas nurodomas šis straipsnis;
   b) nurodomas prašymo tikslas;
   c) nurodoma, kokios informacijos reikia;
   d) nustatoma, per kiek laiko pateikti informaciją;
   e) nurodomos 38g straipsnyje numatytos periodiškai mokamos baudos, jei pateikiama ne visa prašoma informacija;
   f) nurodoma 38f straipsnyje numatyta bauda, jeigu atsakant į klausimus pateikiama neteisinga arba klaidinanti informacija;
   g) nurodoma teisė apskųsti sprendimą EVPRI Apeliacinei tarybai ir prašyti, kad jis būtų peržiūrėtas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas) pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 ir 61 straipsnius.

4.  Prašomą informaciją teikia 1 dalyje nurodyti asmenys arba jų atstovai, o juridinių asmenų arba asociacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, atveju – įstatymais arba jų įstatais jiems atstovauti įgalioti asmenys. Deramai įgalioti teisininkai gali teikti šią informaciją savo klientų vardu. Jei teikiama informacija yra neišsami, neteisinga arba klaidinanti, visa atsakomybė tenka klientui.

5.  EVPRI nedelsdama išsiunčia paprasto prašymo arba savo sprendimo kopiją valstybės narės, kurioje gyvena arba yra įsisteigę 1 dalyje nurodyti asmenys, kurių prašoma pateikti informaciją, kompetentingai institucijai.

38c straipsnis

Bendrieji tyrimai

1.  Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI gali vykdyti su 38b straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis susijusius būtinus tyrimus. Tuo tikslu EVPRI pareigūnai ir kiti įgalioti asmenys turi įgaliojimus:

   a) nagrinėti visus dokumentus, duomenis, procedūras ir kitą medžiagą, susijusią su jų užduočių vykdymu, neatsižvelgiant į laikmenas, kuriose jie saugomi;
   b) daryti ar gauti šių dokumentų, duomenų, procedūrų ir kitos medžiagos patvirtintas kopijas ar jų išrašus;
   c) pakviesti bet kurį 38b straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį, jo atstovus arba darbuotojus ir prašyti žodžiu arba raštu pateikti faktų arba dokumentų, susijusių su patikrinimo dalyku ir tikslu, paaiškinimus, o atsakymus užrašyti;
   d) apklausti visus kitus fizinius ar juridinius asmenis, kurie sutinka būti apklausti, siekiant surinkti su tyrimo dalyku susijusios informacijos;
   e) reikalauti telefoninių pokalbių įrašų ir duomenų srauto duomenų.

2.  Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti 1 dalyje nurodytus tyrimus, savo įgaliojimais naudojasi pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas. Tame įgaliojime taip pat nurodomos 38i straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, taikomos tais atvejais, jei reikalaujami dokumentai, duomenys, procedūros ar bet kuri kita medžiaga arba atsakymai į klausimus, užduotus 38b straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, nepateikiami arba yra neišsamūs, taip pat nurodomos 38h straipsnyje nustatytos baudos, jei atsakymai į klausimus, užduotus 38b straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, yra neteisingi ar klaidinantys.

3.  38b straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys privalo bendradarbiauti su EVPRI sprendimu pradėtų tyrimų vykdytojais. Sprendime nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas, 38i straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės bei teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Teisingumo Teisme.

4.  Likus pakankamai laiko iki 1 dalyje nurodyto tyrimo, EVPRI praneša valstybės narės, kurioje turi būti vykdomas tyrimas, kompetentingai institucijai apie tyrimą ir nurodo įgaliotų asmenų tapatybę. Atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūnai EVPRI prašymu padeda tiems įgaliotiems asmenims atlikti savo pareigas. Atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūnai, pateikę prašymą, taip pat gali dalyvauti tyrimuose.

5.  Jeigu pagal taikomą nacionalinę teisę reikia gauti teisminės institucijos leidimą norint reikalauti 1 dalies e punkte nurodytų telefoninių pokalbių įrašų ir duomenų srauto duomenų, tokiam leidimui gauti pateikiamas prašymas. Prašymas tokiam leidimui gauti taip pat gali būti pateikiamas kaip atsargumo priemonė.

6.  Jeigu nacionalinė teisminė institucija gauna prašymą dėl leidimo reikalauti pateikti 1 dalies e punkte nurodytus telefoninių pokalbių įrašus ir duomenų srauto duomenis, ta institucija patikrina:

   a) ar 3 dalyje nurodytas EVPRI priimtas sprendimas yra autentiškas;
   b) ar taikytinos priemonės yra proporcingos, nėra savavališkos arba perteklinės.

Pagal b punktą nacionalinė teisminė institucija gali paprašyti, kad EVPRI pateiktų išsamius paaiškinimus, ypač dėl pagrindo, kuriuo remdamasi EVPRI įtaria, kad padaryta šio reglamento pažeidimų, dėl įtariamo pažeidimo sunkumo bei asmens, kurio atžvilgiu taikomos prievartos priemonės, dalyvavimo pobūdžio. Tačiau nacionalinė teisminė institucija netikrina paties tyrimo būtinumo ir nereikalauja, kad jai būtų pateikta EVPRI byloje esanti informacija. EVPRI sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik Teisingumo Teismas Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 nustatyta tvarka.

38d straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.  Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI gali atlikti visus būtinus patikrinimus vietoje 38b straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų verslo patalpose.

2.  Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, gali patekti į visas asmenų, dėl kurių yra priimtas EVPRI sprendimas atlikti tyrimą, verslo patalpas ir turi visus 38b straipsnio 1 dalyje išvardytus įgaliojimus. Jie taip pat yra įgalioti užplombuoti bet kurias verslo patalpas ir apskaitos knygas ar dokumentus tokiam laikotarpiui ir tiek, kiek būtina patikrinimui atlikti.

3.  Likus pakankamai laiko iki patikrinimo, EVPRI praneša apie patikrinimą valstybės narės, kurioje jis turi būti atliekamas, kompetentingai institucijai. Kai to reikia siekiant tinkamai atlikti patikrinimą ir užtikrinti jo efektyvumą, EVPRI, informavusi atitinkamą kompetentingą instituciją, gali atlikti patikrinimą vietoje iš anksto apie tai neįspėjusi. Patikrinimai pagal šį straipsnį atliekami su sąlyga, kad atitinkama institucija patvirtino, jog jiems neprieštarauja.

4.  Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, savo įgaliojimais naudojasi pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas patikrinimo dalykas bei tikslas, ir 38g straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, kurios taikomos, jei atitinkami asmenys neleidžia atlikti patikrinimo.

5.  38b straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys bendradarbiauja su EVPRI sprendimu nurodytų patikrinimų vietoje vykdytojais. Sprendime nurodomas patikrinimo dalykas, tikslas, nustatoma data, kada jis turi prasidėti, ir nurodomos 38i straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės bei teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Teisingumo Teisme.

6.  Valstybės narės, kurioje turi būti atliekamas patikrinimas, kompetentingos institucijos pareigūnai bei jos įgalioti ar paskirti asmenys EVPRI prašymu aktyviai padeda EVPRI pareigūnams ir kitiems jos įgaliotiems asmenims. Atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos pareigūnai taip pat gali dalyvauti patikrinimuose vietoje.

7.  EVPRI taip pat gali prašyti kompetentingų institucijų jos vardu atlikti specifines tiriamojo pobūdžio užduotis ir patikrinimus vietoje, kaip numatyta šiame straipsnyje ir 38b straipsnio 1 dalyje.

8.  Jei EVPRI pareigūnai ir kiti jos įgalioti lydintieji asmenys nustato, kad asmuo nesutinka, kad būtų atliktas pagal šį straipsnį reikalaujamas patikrinimas, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija suteikia jiems būtiną paramą, atitinkamais atvejais prašydama policijos ar kitos lygiavertės teisėsaugos institucijos paramos, kad jie galėtų atlikti patikrinimą vietoje.

9.  Jei 1 dalyje numatytam patikrinimui vietoje atlikti arba 7 dalyje numatytai paramai suteikti pagal nacionalinę teisę reikia teisminės institucijos leidimo, tokiam leidimui gauti pateikiamas prašymas. Prašymas tokiam leidimui gauti taip pat gali būti pateikiamas kaip atsargumo priemonė.

10.  Jeigu nacionalinė teisminė institucija gauna prašymą leisti atlikti 1 dalyje nurodytą patikrinimą vietoje arba suteikti 7 dalyje nurodytą paramą, ta institucija patikrina:

   a) ar 5 dalyje nurodytas EVPRI priimtas sprendimas yra autentiškas;
   b) ar taikytinos priemonės yra proporcingos, nėra savavališkos arba perteklinės.

Pagal b punktą nacionalinė teisminė institucija gali paprašyti, kad EVPRI pateiktų išsamius paaiškinimus, ypač dėl pagrindo, kuriuo remdamasi EVPRI įtaria, kad padaryta šio reglamento pažeidimų, dėl įtariamo pažeidimo sunkumo bei asmens, kurio atžvilgiu taikomos prievartos priemonės, dalyvavimo pobūdžio. Tačiau nacionalinė teisminė institucija netikrina paties tyrimo būtinumo ir nereikalauja, kad jai būtų pateikta EVPRI byloje esanti informacija. EVPRI sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik Teisingumo Teismas Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 nustatyta tvarka.

38e straipsnis

Keitimasis informacija

EVPRI ir kompetentingos institucijos nedelsdamos teikia vienos kitoms informaciją, būtiną jų pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti.

38f straipsnis

Profesinė paslaptis

Direktyvos 2014/65/ES 76 straipsnyje nurodyta pareiga saugoti profesinę paslaptį taikoma EVPRI ir visiems asmenims, kurie dirba ar dirbo EVPRI ar kitiems asmenims, kuriems EVPRI perdavė užduotis, įskaitant EVPRI samdomus auditorius ir ekspertus.

38g straipsnis

EVPRI taikomos priežiūros priemonės

1.  Kai EVPRI nustato, kad 38a straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas asmuo padarė kurį nors iš IVa antraštinėje dalyje nurodytų pažeidimų, ji imasi vieno ar kelių iš šių veiksmų:

   a) priima sprendimą, kuriuo pareikalauja, kad asmuo nutrauktų pažeidimą;
   b) priima sprendimą skirti baudas pagal 38h ir 38i straipsnius;
   c) skelbia viešus pranešimus.

2.  Imdamasi 1 dalyje nurodytų veiksmų, EVPRI atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir sunkumą pagal šiuos kriterijus:

   a) pažeidimo trukmę ir dažnumą;
   b) tai, ar pažeidimas buvo finansinio nusikaltimo priežastis, dėl pažeidimo buvo lengviau jį padaryti arba finansinis nusikaltimas kitaip sietinas su pažeidimu;
   c) tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo;
   d) už pažeidimą atsakingo asmens atsakomybės laipsnį;
   e) už pažeidimą atsakingo asmens finansinį pajėgumą, kuris nustatomas pagal atsakingo juridinio asmens bendrą apyvartą arba atsakingo fizinio asmens metines pajamas ir grynąjį turtą;
   f) pažeidimo poveikį investuotojų interesams;
   g) už pažeidimą atsakingo asmens dėl pažeidimo gauto pelno ar išvengtų nuostolių arba trečiųjų šalių patirtų nuostolių dydį, jeigu juos įmanoma nustatyti;
   h) už pažeidimą atsakingo asmens bendradarbiavimo su EVPRI lygį, nedarant poveikio poreikiui užtikrinti, kad toks asmuo grąžintų gautą pelną ar atlygintų išvengtus nuostolius;
   i) už pažeidimą atsakingo asmens anksčiau padarytus pažeidimus;
   j) priemones, kurių po pažeidimo ėmėsi už pažeidimą atsakingas asmuo, kad pažeidimas nepasikartotų.

3.  EVPRI nedelsdama praneša už pažeidimą atsakingam asmeniui apie tai, kokių veiksmų imtasi pagal 1 dalį, ir apie juos praneša valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai. Apie visus tokius sprendimus EVPRI viešai paskelbia savo interneto svetainėje per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Pirmoje pastraipoje nurodytas viešo skelbimo priemones sudaro bent:

   a) pareiškimas, kuriuo patvirtinama už pažeidimą atsakingo asmens teisė sprendimą skųsti;
   b) jei reikia, pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad skundas pateiktas, ir nurodoma, kad toks skundas neturi sprendimo taikymą stabdančio poveikio;
   c) pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad EVPRI Apeliacinė taryba pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 straipsnio 3 dalį gali sustabdyti ginčijamo sprendimo taikymą.

2 SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS SANKCIJOS IR KITOS PRIEMONĖS

38h straipsnis

Baudos

1.  Kai EVPRI pagal 38k straipsnio 5 dalį nustato, kad bet kuris asmuo tyčia ar dėl aplaidumo padarė kurį nors iš IVa antraštinėje dalyje išvardytų pažeidimų, ji pagal šio straipsnio 2 dalį priima sprendimą skirti baudą.

Pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jei EVPRI nustato objektyvių veiksnių, iš kurių matyti, kad asmuo veikė sąmoningai darydamas pažeidimą.

2.  Maksimali 1 dalyje nurodyta bauda yra 200 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkamo dydžio suma nacionaline valiuta.

3.  Pagal 1 dalį nustatydama baudos dydį, EVPRI atsižvelgia į 38g straipsnio 2 dalyje išdėstytus kriterijus.

38i straipsnis

Periodiškai mokamos baudos

1.  EVPRI savo sprendimu skiria periodiškai mokamas baudas siekdama:

   a) pagal 38g straipsnio 1 dalies a punktą priimtu sprendimu priversti asmenį nutraukti pažeidimą;
   b) priversti 38b straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį:

pateikti išsamią informaciją, kurios reikalauta pagal 38b straipsnį priimtu sprendimu;

bendradarbiauti su tyrimo vykdytojais ir pirmiausia pateikti reikalaujamus išsamius dokumentus, duomenis, procedūras arba bet kokią kitą medžiagą, taip pat papildyti ir pataisyti kitą informaciją, pateiktą atliekant tyrimą, kuris pradėtas remiantis pagal 38c straipsnį priimtu sprendimu;

bendradarbiauti su patikrinimo vietoje, kurį nurodyta atlikti pagal 38d straipsnį priimtu sprendimu, vykdytojais.

2.  Periodiškai mokama bauda yra veiksminga ir proporcinga. Periodiškai mokama bauda skiriama už kiekvieną uždelstą dieną.

3.  Nepaisant 2 dalies, periodiškai mokamų baudų dydis yra 3 % ankstesnių finansinių metų vidutinės dienos apyvartos, o fizinių asmenų atveju – 2 % ankstesnių kalendorinių metų vidutinių dienos pajamų. Jos skaičiuojamos nuo sprendime dėl periodiškai mokamos baudos skyrimo nustatytos dienos.

4.  Periodiškai mokamos baudos skiriamos ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui nuo pranešimo apie EVPRI sprendimą. Šiam laikotarpiui pasibaigus EVPRI peržiūri šios priemonės taikymą.

38j straipsnis

Baudų ir periodiškai mokamų baudų paskelbimas, pobūdis, mokėjimo užtikrinimas ir paskyrimas

1.  EVPRI viešai paskelbia apie kiekvieną baudą ir periodiškai mokamą baudą, paskirtą pagal 38h ir 38i straipsnius, išskyrus atvejus, kai toks viešas paskelbimas sukeltų didelį pavojų finansų rinkoms arba pernelyg pakenktų dalyvaujančioms šalims. Tokiu būdu neskelbiami asmens duomenys, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 45/2001.

2.  Pagal 38h ir 38i straipsnius skirtos baudos ir periodiškai mokamos baudos yra administracinio pobūdžio.

3.  Jei EVPRI priima sprendimą neskirti baudos arba periodiškai mokamos baudos, ji apie tai praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms bei nurodo savo sprendimo priežastis.

4.  Užtikrinama, kad pagal 38h ir 38i straipsnius paskirtos baudos ir periodiškai mokamos baudos būtų sumokėtos.

5.  Mokėjimo užtikrinimą reglamentuoja ▌ proceso taisyklės, galiojančios toje valstybėje, kurios teritorijoje jis vykdomas.

6.  Baudų ir periodiškai mokamų baudų sumos skiriamos į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.

38k straipsnis

Priežiūros priemonių nustatymo ir baudų skyrimo procedūros taisyklės

1.  Jei, vykdydama šiame reglamente numatytas pareigas, EVPRI nustato pagrįstų požymių, jog galbūt egzistuoja vieno ar daugiau IVa antraštinėje dalyje išvardytų pažeidimų padarymo faktų, EVPRI savo viduje paskiria nepriklausomą už tyrimą atsakingą pareigūną šiam atvejui tirti. Paskirtasis pareigūnas tiesiogiai ar netiesiogiai nedalyvauja ir nedalyvavo prižiūrint atitinkamą duomenų teikimo paslaugų teikėją ar išduodant jam veiklos leidimą, ir savo funkcijas vykdo nepriklausomai nuo EVPRI.

2.  1 dalyje nurodytas už tyrimą atsakingas pareigūnas tiria įtariamus pažeidimus, atsižvelgdamas į asmenų, dėl kurių atliekami tyrimai, pastabas, ir pateikia EVPRI išsamią bylą su savo išvadomis.

3.  Kad už tyrimą atsakingas pareigūnas galėtų vykdyti savo užduotis, jam suteikiami įgaliojimai prašyti informacijos pagal 38b straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 38c ir 38d straipsnius.

4.  Vykdydamas savo užduotis, už tyrimą atsakingas pareigūnas gali susipažinti su visais dokumentais ir informacija, kuriuos EVPRI surinko vykdydama priežiūros veiklą.

5.  Užbaigęs tyrimą ir prieš pateikdamas EVPRI bylą su savo išvadomis, už tyrimą atsakingas pareigūnas asmenims, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai, suteikia galimybę būti išklausytiems tais klausimais, dėl kurių atliekamas tyrimas. Už tyrimą atsakingas pareigūnas savo išvadas grindžia tik tais faktais, dėl kurių atitinkami asmenys galėjo pateikti pastabų.

6.  Atliekant tyrimus pagal šį straipsnį visapusiškai gerbiamos atitinkamų asmenų teisės į gynybą.

7.  Pateikęs bylą su savo išvadomis EVPRI, už tyrimą atsakingas pareigūnas informuoja asmenis, dėl kurių vykdomi tyrimai. Asmenys, dėl kurių vykdomi tyrimai, turi teisę susipažinti su byla, atsižvelgiant į kitų asmenų teisėtą interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai, kuri daro poveikį trečiosioms šalims.

8.  Remdamasi byla, kurioje pateiktos už tyrimą atsakingo pareigūno išvados, ir pagal 38l straipsnį asmenų, dėl kurių vykdomi tyrimai, prašymu tų asmenų išklausiusi, EVPRI nusprendžia, ar asmenys, dėl kurių vykdomi tyrimai, padarė vieną ar kelis iš IVa antraštinėje dalyje nurodytų pažeidimų ir, jeigu taip, taiko priežiūros priemonę pagal 38m straipsnį.

9.  Už tyrimą atsakingas pareigūnas nedalyvauja EVPRI svarstymuose ir jokiu kitu būdu nesikiša į EVPRI sprendimų priėmimo procesą.

10.  Pagal 50 straipsnį iki 2021 m. spalio 1 d. Komisija priima deleguotuosius aktus, kuriais patikslinamos procedūrinės naudojimosi įgaliojimu skirti baudas ar periodiškai mokamas baudas taisyklės, įskaitant nuostatas dėl teisių į gynybą, laiko nuostatas ir baudų ar periodiškai mokamų baudų surinkimo nuostatas, baudų bei periodiškai mokamų baudų skyrimo ir jų mokėjimo užtikrinimo senaties terminus.

11.  Vykdydama šiame reglamente numatytas pareigas ir nustačiusi pagrįstų požymių, jog galbūt egzistuoja baudžiamųjų veikų padarymo faktų, EVPRI perduoda baudžiamosios atsakomybės klausimus spręsti atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms. Be to, EVPRI neskiria baudų ar periodiškai mokamų baudų tais atvejais, kai ankstesnis išteisinamasis ar apkaltinamasis nuosprendis, priimtas dėl tokio paties fakto ar faktų, kurie iš esmės yra tokie patys, pasibaigus pagal nacionalinę teisę vykdomam baudžiamajam procesui jau įgavo res judicata galią.

38l straipsnis

Atitinkamų asmenų išklausymas

1.  Prieš priimdama sprendimą pagal 38g, 38h ir 38i straipsnius, asmenims, dėl kurių vyksta procedūra, EVPRI suteikia galimybę pateikti pastabų dėl jos išvadų. EVPRI savo sprendimus grindžia tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, dėl kurių vyksta procedūra, galėjo pateikti pastabų.

Pirma pastraipa netaikoma, jei būtina imtis skubių veiksmų, kad nebūtų padaryta didelė ir neišvengiama žala finansų sistemai. Tokiu atveju EVPRI gali priimti laikiną sprendimą, o atitinkamiems asmenims suteikti galimybę būti išklausytiems kuo greičiau po sprendimo priėmimo.

2.  Per procedūrą visapusiškai gerbiamos asmenų, dėl kurių vyksta tyrimai, teisės į gynybą. Jie turi teisę susipažinti su EVPRI byla, atsižvelgiant į kitų asmenų teisėtą interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai ar EVPRI vidaus parengiamiesiems dokumentams.

38m straipsnis

Sprendimų peržiūra Teisingumo Teisme

Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais EVPRI paskyrė baudą arba periodiškai mokamą baudą. Jis paskirtą baudą arba periodiškai mokamą baudą gali panaikinti, sumažinti arba padidinti.

38n straipsnis

Veiklos leidimų ir priežiūros mokesčiai

1.  Duomenų teikimo paslaugų teikėjams EVPRI taiko mokesčius pagal šį reglamentą ir pagal deleguotuosius aktus, priimtus pagal 3 dalį. Tais mokesčiais visiškai padengiamos būtinos EVPRI išlaidos, susijusios su veiklos leidimų išdavimu duomenų teikimo paslaugų teikėjams ir jų priežiūra, taip pat atlyginamos visos išlaidos, kurių kompetentingos institucijos gali patirti atlikdamos darbą pagal šį reglamentą, ypač kurias nors užduotis perdavus pagal 38o straipsnį.

2.  Atskiro mokesčio, surenkamo iš konkretaus duomenų teikimo paslaugų teikėjo, suma padengia visas administracines išlaidas, kurias EVPRI patiria vykdydama veiklą, susijusią su tokio emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, parengtu prospektu, įskaitant jo priedus. Mokestis yra proporcingas emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, apyvartai.

3.  Komisija pagal 50 straipsnį iki 2021 m. spalio 1 d. priima deleguotąjį aktą, kuriuo patikslinamos mokesčių rūšys, už ką jie mokami, tų mokesčių dydis ir jų mokėjimo būdas.

38o straipsnis

EVPRI užduočių perdavimas kompetentingoms institucijoms

1.  Jei to reikia priežiūros užduočiai tinkamai atlikti, laikydamasi pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį EVPRI paskelbtų gairių, EVPRI gali perduoti konkrečias priežiūros užduotis valstybės narės kompetentingai institucijai. Tokios konkrečios priežiūros užduotys pirmiausia gali apimti įgaliojimą vykdyti prašymus pateikti informaciją pagal 38b straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 38c ir 38d straipsnius.

2.  Prieš perduodama užduotį, EVPRI konsultuojasi su atitinkama kompetentinga institucija dėl:

   a) ketinamos perduoti užduoties masto;
   b) užduoties atlikimo tvarkaraščio ir
   c) būtinos informacijos, kurią turi perduoti EVPRI ir kuri turi būti jai perduota.

3.  Vadovaudamasi pagal 38n straipsnio 3 dalį Komisijos priimtomis mokesčių taisyklėmis, EVPRI atlygina kompetentingai institucijai išlaidas, kurias kompetentinga institucija patyrė vykdydama perduotas užduotis.

4.  EVPRI peržiūri 1 dalyje nurodytą sprendimą atitinkamu periodiškumu. Perdavimas gali būti bet kuriuo metu atšauktas.

5.  Užduočių perdavimas nedaro poveikio EVPRI atsakomybei ir neapriboja EVPRI galimybių vykdyti perduotą veiklą ir prižiūrėti, kaip ji vykdoma.“;

"

(8)   40 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:"

„6. EVPRI peržiūri pagal 1 dalį nustatytą draudimą arba apribojimą atitinkamu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius. Po bent dviejų atnaujinimų iš eilės, remdamasi derama poveikio vartotojams įvertinimo analize, EVPRI gali priimti sprendimą draudimą atnaujinti kas metus.“;

"

(9)   41 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:"

„6. EBI peržiūri pagal 1 dalį nustatytą draudimą arba apribojimą atitinkamu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius. Po bent dviejų atnaujinimų iš eilės, remdamasi derama poveikio vartotojams įvertinimo analize, EBI gali priimti sprendimą draudimą atnaujinti kas metus.“;

"

(10)  50 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. 1 straipsnio 9 dalyje, 2 straipsnio 1 dalies 36b punkte, 2 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje, 15 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 27 straipsnio 3a dalyje, 27f straipsnio 7 dalyje, 27g straipsnio 6 dalyje, 31 straipsnio 4 dalyje, 38k straipsnio 10 dalyje, 38n straipsnio 3 dalyje, 40 straipsnio 8 dalyje, 41 straipsnio 8 dalyje, 42 straipsnio 7 dalyje, 45 straipsnio 10 dalyje ir 52 straipsnio 10, 12 ir 14 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2014 m. liepos 2 d.“;

"

b)  3 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:"

„Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnio 9 dalyje, 2 straipsnio 1 dalies 36b punkte, 2 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje, 15 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 27 straipsnio 3a dalyje, 27f straipsnio 7 dalyje, 27g straipsnio 6 dalyje, 31 straipsnio 4 dalyje, 38k straipsnio 10 dalyje, 38n straipsnio 3 dalyje, 40 straipsnio 8 dalyje, 41 straipsnio 8 dalyje, 42 straipsnio 7 dalyje, 45 straipsnio 10 dalyje ir 52 straipsnio 10, 12 ir 14 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus.“;

"

c)  5 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:"

„Pagal 1 straipsnio 9 dalį, 2 straipsnio 1 dalies 36b punktą, 2 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 2 dalį, 15 straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 2 ir 3 dalis, 27 straipsnio 3a dalį, 27f straipsnio 7 dalį, 27g straipsnio 6 dalį, 31 straipsnio 4 dalį, 38k straipsnio 10 dalį, 38n straipsnio 3 dalį, 40 straipsnio 8 dalį, 41 straipsnio 8 dalį, 42 straipsnio 7 dalį, 45 straipsnio 10 dalį ir 52 straipsnio 10, 12 ir 14 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš.“;

"

(11)  52 straipsnis papildomas 13 ir 14 dalimis:"

„13. Komisija, pasikonsultavusi su EVPRI, teikia ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai apie konsoliduotos informacinės juostos veikimą, nustatytą pagal IVa antraštinę dalį. Ataskaita pagal 27d straipsnio 1 dalį pateikiama ne vėliau kaip 2019 m. rugsėjo 3 d. Ataskaita pagal 27d straipsnio 2 dalį pateikiama ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 3 d.

Pirmoje pastraipoje nurodytose ataskaitose konsoliduotos informacinės juostos veikimas įvertinamas atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

   a) konsoliduotos informacijos po sandorio sudarymo, apimančios visus sandorius, neatsižvelgiant į tai, ar jie vykdomi prekybos vietose, ar ne, prieinamumą ir pateikimą laiku;
   b) aukštos kokybės visos ir dalinės informacijos po sandorio sudarymo, pateikiamos tokiais formatais, kurie būtų lengvai prieinami rinkos dalyviams ir kuriais jie galėtų lengvai naudotis pagrįstomis komercinėmis sąlygomis, prieinamumą ir pateikimą laiku.

Jei Komisija padaro išvadą, kad KIJT neteikia informacijos tokiu būdu, kuris atitinka antroje pastraipoje nustatytus kriterijus, kartu su ataskaita ji pateikia EVPRI prašymą pradėti derybų procedūrą, pagal kurią per EVPRI surengtą viešųjų pirkimų procedūrą būtų paskirtas komercinis subjektas, valdantis konsoliduotą informacinę juostą. Gavusi Komisijos prašymą ir remdamasi jame išdėstytomis sąlygomis ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 966/2012*, EVPRI pradeda šią procedūrą.

14.  Jeigu pradedama 13 dalyje nurodyta procedūra, Komisija pagal 50 straipsnį priima deleguotuosius aktus ir juose patikslina priemones, kuriomis:

   a) numatoma sutarties su komerciniu subjektu, valdančiu konsoliduotą informacinę juostą, trukmė ir sutarties pratęsimo bei naujos viešųjų pirkimų procedūros inicijavimo procesas ir sąlygos;
   b) nustatoma, kad komercinis subjektas, valdantis konsoliduotą informacinę juostą, tai daro vienas ir kad jokiam kitam subjektui neleidžiama veikti kaip KIJT pagal 27a straipsnį;
   c) EVPRI suteikiami įgaliojimai užtikrinti, kad per viešųjų pirkimų procedūrą paskirtas komercinis subjektas, valdantis konsoliduotą informacinę juostą, laikytųsi konkurso sąlygų;
   d) užtikrinama, kad komercinio subjekto, valdančio konsoliduotą informacinę juostą, pateikta informacija po sandorio sudarymo būtų aukštos kokybės, pateikiama rinkos dalyviams lengvai prieinamais bei lengvai naudojamais formatais ir būtų konsoliduotos formos, apimančios visą rinką;
   e) užtikrinama, kad informacija po sandorio sudarymo būtų pateikta pagrįstomis komercinėmis sąlygomis, būtų tiek konsoliduota, tiek nekonsoliduota, taip pat atitiktų tos informacijos naudotojų visoje Sąjungoje poreikius;
   f) užtikrinama, kad per EVPRI surengtą viešųjų pirkimų procedūrą paskirtas komercinis subjektas, valdantis konsoliduotą informacinę juostą, su prekybos vietos ir PSS duomenimis galėtų susipažinti už pagrįstą kainą;
   g) nustatoma tvarka, taikoma tuo atveju, kai per viešųjų pirkimų procedūrą paskirtas komercinis subjektas, valdantis konsoliduotą informacinę juostą, neįvykdo konkurso sąlygų;
   h) nustatoma tvarka, kad tuo atveju, kai šios dalies b punkte numatytais įgaliojimais nesinaudojama arba per viešųjų pirkimų procedūrą nepaskiriamas joks subjektas, pagal 27a straipsnį veiklos leidimą gavęs KIJT galėtų toliau valdyti konsoliduotą informacinę juostą, kol bus baigta vykdyti nauja viešųjų pirkimų procedūra ir konsoliduotai informacinei juostai valdyti bus paskirtas komercinis subjektas.

_________________________

* 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).“;

"

(12)  įterpiami šie straipsniai:"

„54a straipsnis

Su EVPRI susijusios pereinamojo laikotarpio priemonės

1.  Visos kompetencijos sritys ir pareigos, susijusios su duomenų teikimo paslaugų teikėjų priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla 2022 m. sausio 1 d. bus perduotos EVPRI, išskyrus kompetencijos sritis ir pareigas, susijusias su PSS ir PPTS, kuriems taikoma 2 straipsnio 1 dalies 36b punkte nurodyta nukrypti leidžianti nuostata. Nuo tos dienos šias perduotas kompetencijos sritis ir pareigas perima EVPRI.

2.  1 dalyje nurodytą dieną EVPRI perima visas bylas ir darbinius dokumentus, susijusius su duomenų teikimo paslaugų teikėjų priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla, įskaitant visą vykdomą nagrinėjimą ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiksmus, arba jų patvirtintas kopijas.

Tačiau prašymai dėl veiklos leidimo išdavimo, kuriuos kompetentingos institucijos gavo iki 2021 m. spalio 1 d., EVPRI neperduodami ir sprendimą dėl registravimo arba atsisakymo užregistruoti priima atitinkama institucija.

3.  1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos užtikrina, kad visi turimi dokumentai ir darbiniai dokumentai arba jų patvirtintos kopijos būtų kuo skubiau perduoti EVPRI ir kad bet kuriuo atveju juos perduotų duomenų teikimo paslaugų teikėjai. Tos kompetentingos institucijos taip pat teikia EVPRI visą būtiną pagalbą ir patarimus, kad palengvintų efektyvų ir veiksmingą duomenų teikimo paslaugų teikėjų priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiklos perdavimą ir perėmimą.

4.  EVPRI veikia kaip 1 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų teisių perėmėja bet kuriame administraciniame arba teismo procese, kuris vykdomas dėl tų kompetentingų institucijų vykdytos priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiklos, susijusios su klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas.

5.  Kompetencijos sritis perdavus EVPRI, visi pagal 1 dalį išduoti duomenų teikimo paslaugų teikėjų veiklos leidimai lieka galioti.

54b straipsnis

Ryšiai su auditoriais

1.  Bet kuris asmuo, turintis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/43/EB* apibrėžtus įgaliojimus ir duomenų teikimo paslaugų teikėjo įmonėje vykdantis Direktyvos 2013/34/ES 34 straipsnyje arba Direktyvos 2009/65/EB 73 straipsnyje apibrėžtas užduotis arba bet kurias kitas teisės aktuose apibrėžtas užduotis, privalo nedelsdamas pranešti EVPRI apie kiekvieną vykdant tas užduotis sužinotą su ta įmone susijusį faktą ar sprendimą, kuris gali:

   a) būti esminis įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais nustatomos veiklos leidimų išdavimą reglamentuojančios sąlygos ar kuriais konkrečiai reglamentuojama duomenų teikimo paslaugų teikėjų veikla, pažeidimas;
   b) trukdyti duomenų teikimo paslaugų teikėjui nenutrūkstamai vykdyti savo veiklą;
   c) būti pagrindas atsisakyti tvirtinti finansines ataskaitas arba pareikšti išlygas.

Tas asmuo taip pat privalo pranešti apie visus faktus ir sprendimus, apie kuriuos sužinojo vykdydamas kurią nors iš pirmoje pastraipoje nurodytų užduočių įmonėje, palaikančioje glaudžius ryšius su duomenų teikimo paslaugų teikėjo įmonėje, kurioje jis vykdo tą užduotį.

2.  Tai, kad asmenys, įgalioti, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/43/EB, gera valia praneša kompetentingoms institucijoms apie bet kurį 1 dalyje nurodytą faktą ar sprendimą, nėra laikoma jokiu sutartinio ar teisinio apribojimo dėl informacijos atskleidimo pažeidimu, ir taip pasielgusiems asmenims netaikoma jokia atsakomybė.

_________________________

* 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).“.

"

8 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) 2016/1011 iš dalies keičiamas taip:"

(-1) 3 straipsnio 1 dalies 24 punkto a papunktyje įžanginė dalis pakeičiama taip:

„a) remiantis pradiniais duomenimis, kuriuos visus pateikia“:

   (-1a) 3 straipsnio 1 dalies 24 punkto a papunkčio vii įtrauka pakeičiama taip:

„vii) paslaugų teikėjas, kuriam lyginamojo indekso administratorius yra pavedęs rinkti duomenis pagal 10 straipsnį, išskyrus 10 straipsnio 3 dalies f punktą, su sąlyga, kad paslaugų teikėjas visus duomenis gauna tiesiogiai iš subjekto, nurodyto i–vi papunkčiuose;“;

"

(1)  4 straipsnis papildomas šia dalimi:"

„9. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinami reikalavimai, skirti užtikrinti, kad 1 dalyje nurodytos valdymo priemonės būtų pakankamai patikimos, projektus.

ESMA pateikia tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai iki 2020 m. spalio 1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatytą tvarką.“;

"

(2)  12 straipsnis papildomas šia dalimi:"

„4. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinamos sąlygos, skirtos užtikrinti, kad 1 dalyje nurodyta metodika atitiktų tos dalies a–e punktus, projektus.

ESMA pateikia tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai iki 2020 m. spalio 1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatytą tvarką.“;

"

(3)   14 straipsnis papildomas šia dalimi:"

„4. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinami 1 dalyje nurodytų sistemų ir kontrolės priemonių ypatumai, projektus.

ESMA pateikia tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai iki 2020 m. spalio 1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatytą tvarką.“;

"

(4)   20 straipsnyje įterpiama 1a dalis:"

1a. Jei ESMA mano, kad visus 1 dalies c punkte nurodytus kriterijus atitinkantis lyginamasis indeksas turėtų būti pripažintas kaip ypatingos svarbos indeksas, ji pateikia Komisijai dokumentais pagrįstą prašymą dėl pripažinimo.

Komisija, gavusi šį dokumentais pagrįstą prašymą dėl pripažinimo, priima įgyvendinimo aktus pagal 1 dalį.

ESMA bent kas dvejus metus peržiūri savo lyginamojo indekso svarbos įvertinimą ir informuoja apie tai Komisiją bei persiunčia jai įvertinimą.“;

"

(5)   21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Gavusi 1 dalyje nurodytą administratoriaus įvertinimą, kompetentinga institucija:

   a) informuoja ESMA ir kolegiją, įsteigtą pagal 46 straipsnį;
   b) per keturias savaites nuo įvertinimo gavimo atlieka savo pačios įvertinimą, kaip tas lyginamasis indeksas turi būti perduotas naujam administratoriui arba kaip reikia nustoti jį teikti, atsižvelgiant į pagal 28 straipsnio 1 dalį nustatytą procedūrą.

Per pirmos pastraipos b punkte nustatytą laikotarpį administratorius nenustoja teikti lyginamojo indekso, jei nėra gavęs rašytinio ESMA arba, kai tinkama, kompetentingos institucijos sutikimo.“;

"

b)  pridedama 5 dalis:"

„5. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinami kriterijai, kuriais bus grindžiamas 2 dalies b punkte nurodytas įvertinimas, projektus.“;

ESMA pateikia tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai iki 2020 m. spalio 1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatytą tvarką.“;

"

(6)  23 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:"

„3. Jei prižiūrimas ypatingos svarbos lyginamojo indekso duomenų teikėjas ketina nutraukti pradinių duomenų teikimą, jis nedelsdamas raštu apie tai praneša administratoriui. Administratorius nedelsdamas apie tai informuoja kompetentingą instituciją.

Ypatingos svarbos lyginamojo indekso administratoriaus kompetentinga institucija nedelsdama informuoja to prižiūrimo duomenų teikėjo kompetentingą instituciją ir, kai taikytina, ESMA. Administratorius savo kompetentingai institucijai kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prižiūrimo duomenų teikėjo pateikto pranešimo dienos, pateikia poveikio ypatingos svarbos lyginamojo indekso galimybei įvertinti pagrindinę rinką ar ekonomikos realiją įvertinimą.

4.  Gavusi 2 ir 3 dalyse nurodytą įvertinimą ir juo remdamasi, administratoriaus kompetentinga institucija, kai taikytina, skubiai informuoja ESMA arba pagal 46 straipsnį įsteigtą kolegiją ir pati įvertina, ar lyginamuoju indeksu galima įvertinti pagrindinę rinką ir ekonomikos realiją, atsižvelgiant į pagal 28 straipsnio 1 dalį nustatytą administratoriaus vykdomą lyginamojo indekso teikimo nutraukimo procedūrą.“;

"

(7)  26 straipsnis papildomas šia dalimi:"

„6. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinami kriterijai, pagal kuriuos kompetentingos institucijos gali reikalauti keisti 4 dalyje nurodytą atitikties deklaraciją, projektus.

ESMA pateikia tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai iki 2020 m. spalio 1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatytą tvarką.“;

"

(8)  30 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalyje po b punkto įterpiama ši pastraipa:

▌"

„Komisija gali nustatyti, kad pirmoje pastraipoje nurodytas įgyvendinimo sprendimas taikomas, jeigu ta trečioji šalis nuolat faktiškai laikosi kurios nors tame įgyvendinimo sprendime nustatytos sąlygos, kuria siekiama užtikrinti lygiaverčius priežiūros ir reguliavimo standartus, ir jeigu ESMA gali veiksmingai vykdyti Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 33 straipsnyje nurodytas stebėsenos pareigas.“;

"

b)  įterpiama 2a dalis:"

„2a. Komisija pagal 49 straipsnį gali priimti deleguotąjį aktą, kuriuo patikslinamos 2 dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos sąlygos.“;

"

c)  3 dalyje po b punkto įterpiama ši pastraipa:"

„Komisija gali nustatyti, kad pirmoje pastraipoje nurodytas įgyvendinimo sprendimas taikomas, jeigu ta trečioji šalis nuolat faktiškai laikosi kurios nors tame įgyvendinimo sprendime nustatytos sąlygos, kuria siekiama užtikrinti lygiaverčius priežiūros ir reguliavimo standartus, ir jeigu ESMA gali veiksmingai vykdyti Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 33 straipsnyje nurodytas stebėsenos pareigas.“;

"

d)  įterpiama ši dalis:"

„3a. Pagal 49 straipsnį Komisija gali priimti deleguotąjį aktą, kuriuo patikslinamos 3 dalies a ir b punktuose nurodytos sąlygos.“;

"

e)  4 dalies įžanginė pastraipa pakeičiama taip:"

„4. ESMA sudaro bendradarbiavimo susitarimus su trečiųjų šalių, kurių teisinė sistema ir priežiūros praktika pagal 2 arba 3 dalį pripažintos lygiavertėmis, kompetentingomis institucijomis. Tai darydama ESMA turėti atsižvelgti į tai, ar konkreti trečioji šalis yra pagal galiojančius deleguotuosius aktus, Komisijos priimtus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį, įtraukta į jurisdikcijų, kurių nacionaliniai kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, dėl kurių Sąjungos finansų sistemai kyla didelių grėsmių, sąrašą. Tokiuose susitarimuose nurodoma bent ši informacija:“;

"

(9)  32 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Kol pagal 30 straipsnio 2 ir 3 dalis priimamas lygiavertiškumo sprendimas, prižiūrimi subjektai Sąjungoje gali naudoti trečiojoje šalyje esančio administratoriaus teikiamą lyginamąjį indeksą, su sąlyga, kad administratorių prieš tai pagal šį straipsnį yra pripažinusi ESMA.“;

"

b)  2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Siekdama nustatyti, ar pirmoje pastraipoje nurodyta sąlyga įvykdyta, ir įvertinti, ar laikomasi IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų principų arba, kai taikoma, IOSCO NKNA principų, ESMA gali remtis nepriklausomo išorės auditoriaus atliktu vertinimu arba trečiosios šalies, kurioje yra administratorius, kompetentingos institucijos suteiktu patvirtinimu.“;

"

c)  3 dalis pakeičiama taip:"

„Trečiojoje šalyje esantis ir išankstinį pripažinimą, kaip nurodyta 1 dalyje, ketinantis gauti administratorius turi teisinį atstovą. Teisinis atstovas yra fizinis arba juridinis asmuo, esantis Sąjungoje, kurį administratorius aiškiai paskyrė veikti jo vardu vykdant administratoriaus prievoles pagal šį reglamentą. Teisinis atstovas kartu su administratoriumi vykdo priežiūros funkciją, susijusią su administratoriaus vykdomu lyginamųjų indeksų teikimu pagal šį reglamentą, ir šiuo atžvilgiu atsiskaito ESMA.“

"

d)  4 dalis išbraukiama.

e)  5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Trečiojoje šalyje esantis ir išankstinį pripažinimą, kaip nurodyta 1 dalyje, ketinantis gauti administratorius paraišką dėl pripažinimo teikia ESMA. Paraišką teikiantis administratorius pateikia visą informaciją, būtiną ESMA įtikinti, kad pripažinimo metu jis bus nustatęs būtiną tvarką, kad įvykdytų 2 dalyje nurodytus reikalavimus, ir pateikia savo faktinių ar numatomų lyginamųjų indeksų, kuriuos ketinama naudoti Sąjungoje, sąrašą ir, kai taikoma, nurodo už jo priežiūrą trečiojoje šalyje atsakingą kompetentingą instituciją.

Per 90 darbo dienų nuo šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos paraiškos gavimo dienos ESMA patikrina, ar įvykdytos 2 ir 3 dalyse nustatytos sąlygos.

Jei ESMA nusprendžia, kad 2 ir 3 dalyse nustatytos sąlygos neįvykdytos, ji atsisako tenkinti paraišką dėl pripažinimo ir nurodo to atsisakymo priežastis. Be to, pripažinimas nesuteikiamas, jei neįvykdomos šios papildomos sąlygos:

   a) kai trečiojoje šalyje esančiam administratoriui yra taikoma priežiūra, laikantis pagal 30 straipsnio 5 dalį priimtų techninių reguliavimo standartų sudaromas tinkamas ESMA ir trečiosios šalies, kurioje yra administratorius, kompetentingos institucijos bendradarbiavimo susitarimas, kad būtų užtikrintas veiksmingas keitimasis informacija, leidžiantis tos trečiosios šalies kompetentingai institucijai vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą;
   b) trečiosios šalies, kurioje yra administratorius, įstatymai ir kiti teisės aktai ir, kai taikoma, tos trečiosios šalies kompetentingos institucijos priežiūros ir tyrimo įgaliojimų apribojimai netrukdo ESMA veiksmingai vykdyti savo priežiūros funkcijų pagal šį reglamentą.“;

"

f)  6 ir 7 dalys išbraukiamos;

g)  8 dalis pakeičiama taip:"

„8. ESMA sustabdo arba, kai tinkama, panaikina pagal 5 dalį suteiktą pripažinimą, jei turi svarių, dokumentais pagrįstų priežasčių manyti, kad administratorius:

   a) veikia aiškiai prieštaraudamas jo lyginamųjų indeksų naudotojų interesams ar tinkamam rinkų veikimui;
   b) sunkiai pažeidė atitinkamus šiame reglamente nustatytus reikalavimus;
   c) siekdamas pripažinimo, pateikė klaidingą informaciją arba pasinaudojo kitomis neteisėtomis priemonėmis.“;

"

(11)  34 straipsnyje įterpiama ši dalis:"

„1a. Jeigu vienas arba keli 1 dalyje nurodytų asmenų teikiami indeksai atitinka ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų kriterijus, kaip nurodyta 20 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose, paraiška teikiama ESMA.“;

"

(12)  40 straipsnis pakeičiamas taip:"

„1. Pagal šį reglamentą ESMA ▌:

   a) yra kompetentinga institucija 20 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nurodytų ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų administratoriams;
   b) yra kompetentinga institucija 32 straipsnyje nurodytų lyginamųjų indeksų administratoriams;

2.  Kiekviena valstybė narė paskiria atitinkamą ▌kompetentingą instituciją, atsakingą už šiame reglamente nustatytų pareigų vykdymą, ir apie tai informuoja Komisiją bei ESMA.

3.  Daugiau negu vieną kompetentingą instituciją pagal 2 dalį paskyrusi valstybė narė aiškiai nustato atitinkamus šių kompetentingų institucijų vaidmenis ir paskiria vieną instituciją, kuri bus atsakinga už bendradarbiavimo ir keitimosi informacija su Komisija, ESMA ir kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis koordinavimą.

4.  ESMA savo interneto svetainėje paskelbia pagal 1–3 dalis paskirtų kompetentingų institucijų sąrašą.“;

"

(13)  41 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„1. Kad 40 straipsnio 2 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą, pagal nacionalinę teisę joms suteikiami bent šie priežiūros ir tyrimo įgaliojimai:“;

"

b)  2 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„1. 40 straipsnio 2 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos vykdo 1 dalyje nurodytas funkcijas ir naudojasi toje dalyje nurodytais įgaliojimais, taip pat 42 straipsnyje nurodytais įgaliojimais taikyti sankcijas, laikydamosi savo nacionalinės teisinės sistemos, bet kuriuo iš šių būdų:“;

"

(14)  43 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„1. Valstybės narės užtikrina, kad spręsdamos dėl administracinių sankcijų ir kitų administracinių priemonių rūšies ir dydžio, pagal 40 straipsnio 2 dalį paskirtos kompetentingos institucijos atsižvelgtų į visas aktualias aplinkybes, prireikus įskaitant:“;

"

(15)  44 straipsnis pakeičiamas taip:"

„44 straipsnis

Pareiga bendradarbiauti

1.  Kai valstybės narės pagal 42 straipsnį nusprendžia nustatyti baudžiamąsias sankcijas už tame straipsnyje nurodytų nuostatų pažeidimus, jos užtikrina, kad būtų patvirtintos tinkamos priemonės, jog pagal 40 straipsnio 2 dalį paskirtos kompetentingos institucijos turėtų visus reikiamus įgaliojimus palaikyti ryšį su jų jurisdikcijai priklausančiomis teisminėmis institucijomis siekiant gauti konkrečią informaciją, susijusią su baudžiamaisiais tyrimais arba procesais, pradėtais dėl galimų šio reglamento pažeidimų. Tos kompetentingos institucijos teikia informaciją kitoms kompetentingoms institucijoms ir ESMA.

2.  Kompetentingos institucijos teikia pagalbą kitoms kompetentingoms institucijoms ir ESMA. Visų pirma, jos keičiasi informacija ir bendradarbiauja vykdydamos tyrimų ar priežiūros veiklą. Kompetentingos institucijos taip pat gali bendradarbiauti su kitomis kompetentingomis institucijomis, kad palengvintų piniginių sankcijų išieškojimą.“;

"

(16)  45 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„5. Valstybės narės kasmet ESMA pateikia apibendrintą informaciją apie visas administracines sankcijas ir kitas administracines priemones, taikytas pagal 42 straipsnį. Ta pareiga netaikoma tiriamojo pobūdžio priemonėms. ESMA skelbia tą informaciją metinėje ataskaitoje kartu su apibendrinta informacija apie visas administracines sankcijas ir kitas administracines priemones, kurias ji pati pritaikė pagal 48f straipsnį.“;

"

(17)   46 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

„1. Per 30 darbo dienų nuo 20 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nurodyto lyginamojo indekso, išskyrus lyginamuosius indeksus, kurių duomenų teikėjų dauguma yra neprižiūrimi subjektai, įtraukimo į ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų sąrašą kompetentinga institucija įsteigia kolegiją ir jai vadovauja.

2.   Kolegiją sudaro administratoriaus kompetentinga institucija, ESMA, nebent ji būtų administratoriaus kompetentinga institucija, ir prižiūrimų duomenų teikėjų kompetentingos institucijos.“;

"

(18)  47 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

„1. Šio reglamento taikymo tikslais 40 straipsnio 2 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 bendradarbiauja su ESMA.

2.  40 straipsnio 2 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos nedelsdamos teikia ESMA visą informaciją, būtiną ESMA pareigoms vykdyti pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35 straipsnį ▌.“;

"

(19)  VI antraštinėje dalyje įterpiamas 4 skyrius:"

„4 SKYRIUS

ESMA įgaliojimai ir kompetencijos sritys

1 skirsnis

Kompetencijos sritys ir procedūros

48a straipsnis

ESMA naudojimasis įgaliojimais

Pagal 48b–48d straipsnius ESMA ar bet kuriam ESMA pareigūnui ar kitam jos įgaliotam asmeniui suteiktais įgaliojimais nesinaudojama reikalaujant atskleisti informaciją ar dokumentus, kuriems taikoma teisė neatskleisti profesinės paslapties.

48b straipsnis

Prašymas pateikti informaciją

1.  ESMA gali paprastu prašymu arba sprendimu prašyti, kad visą informaciją, kurios ESMA reikia savo pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti, pateiktų toliau nurodyti asmenys:

   a) asmenys, kurie dalyvauja teikiant 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų ▌ lyginamųjų indeksų duomenis;

   c) tretieji asmenys, kuriems a punkte nurodyti asmenys pavedė vykdyti funkcijas arba veiklą pagal 10 straipsnį;
   d) asmenys, kurie kitu pagrindu yra glaudžiai ir esmingai susieti arba susiję su a punkte nurodytais asmenimis.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1095/2010 35 straipsnį ir ESMA prašymu kompetentingos institucijos tą prašymą pateikti informaciją pateikia 20 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nurodytų ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų duomenų teikėjams ir gauta informacija nedelsdamos pasidalija su ESMA.

2.  Kiekviename 1 dalyje nurodytame paprastame prašyme pateikti informaciją:

   a) kaip to prašymo teisinis pagrindas nurodomas šis straipsnis;
   b) nurodomas prašymo tikslas;
   c) nurodoma, kokios informacijos reikia;
   d) nustatoma, per kiek laiko pateikti informaciją;
   e) pažymima, kad asmuo, kurio prašoma informacijos, tos informacijos pateikti neprivalo, tačiau jei jis savanoriškai atsakys į prašymą, pateikta informacija negali būti neteisinga ar klaidinanti;
   f) nurodomas baudos, kuri būtų skiriama pagal 48f straipsnį, jeigu pateikta informacija būtų neteisinga arba klaidinanti, dydis.

3.  Jeigu EVPRI prašo pateikti informaciją sprendimu pagal 1 dalį:

   a) kaip to prašymo teisinis pagrindas nurodomas šis straipsnis;
   b) nurodomas prašymo tikslas;
   c) nurodoma, kokios informacijos reikia;
   d) nustatoma, per kiek laiko pateikti informaciją;
   e) nurodomos 48g straipsnyje numatytos periodiškai mokamos baudos, jei pateikiama ne visa prašoma informacija;
   f) nurodoma 48f straipsnyje numatyta bauda, jeigu atsakant į klausimus pateikiama neteisinga arba klaidinanti informacija;
   g) nurodoma teisė apskųsti sprendimą ESMA Apeliacinei tarybai ir prašyti, kad jis būtų peržiūrėtas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas) pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 [ex60] ir [ex61] straipsnius.

4.  Prašomą informaciją teikia 1 dalyje nurodyti asmenys arba jų atstovai, o juridinių asmenų arba asociacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, atveju – įstatymais arba jų įstatais jiems atstovauti įgalioti asmenys. Deramai įgalioti teisininkai gali teikti šią informaciją savo klientų vardu. Jei teikiama informacija yra neišsami, neteisinga arba klaidinanti, visa atsakomybė tenka klientui.

5.  ESMA nedelsdama išsiunčia paprasto prašymo arba savo sprendimo kopiją valstybės narės, kurioje gyvena arba yra įsisteigęs 1 dalyje nurodytas administratorius arba prižiūrimas duomenų teikėjas, kuriems teikiamas prašymas pateikti informaciją, kompetentingai institucijai.

48c straipsnis

Bendrieji tyrimai

1.  Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, ESMA gali vykdyti su 48b straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis susijusius būtinus tyrimus. Tuo tikslu ESMA pareigūnai ir kiti įgalioti asmenys turi įgaliojimus:

   a) nagrinėti visus dokumentus, duomenis, procedūras ir kitą medžiagą, susijusią su jų užduočių vykdymu, neatsižvelgiant į laikmenas, kuriose jie saugomi;
   b) daryti ar gauti šių dokumentų, duomenų, procedūrų ir kitos medžiagos patvirtintas kopijas ar jų išrašus;
   c) pakviesti bet kuriuos iš tų asmenų, jų atstovus arba darbuotojus ir prašyti žodžiu arba raštu pateikti faktų arba dokumentų, susijusių su patikrinimo dalyku ir tikslu, paaiškinimus, o atsakymus užrašyti;
   d) apklausti visus kitus fizinius ar juridinius asmenis, kurie sutinka būti apklausti, siekiant surinkti su tyrimo dalyku susijusios informacijos;
   e) reikalauti telefoninių pokalbių įrašų ir duomenų srauto duomenų.

2.  Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos ESMA įgaliojo atlikti 1 dalyje nurodytus tyrimus, savo įgaliojimais naudojasi pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas. Tame įgaliojime nurodomos 48g straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, taikomos tais atvejais, jei reikalaujami dokumentai, duomenys, procedūros ar bet kuri kita medžiaga arba atsakymai į klausimus, užduotus 48b straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, yra neišsamūs, taip pat nurodomos 48f straipsnyje nustatytos baudos, jei atsakymai į klausimus, užduotus tiems asmenims, yra neteisingi ar klaidinantys.

3.  48b straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys privalo bendradarbiauti su ESMA sprendimu pradėtų tyrimų vykdytojais. Sprendime nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas, 48g straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės bei teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Teisingumo Teisme.

4.  Likus pakankamai laiko iki 1 dalyje nurodyto tyrimo, ESMA praneša valstybės narės, kurioje turi būti vykdomas tyrimas, kompetentingai institucijai apie tyrimą ir nurodo įgaliotų asmenų tapatybę. Atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūnai ESMA prašymu padeda tiems įgaliotiems asmenims atlikti savo pareigas. Atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūnai, pateikę prašymą, gali dalyvauti tyrimuose.

5.  Jeigu pagal taikomą nacionalinę teisę reikia gauti nacionalinės teisminės institucijos leidimą norint reikalauti 1 dalies e punkte nurodytų telefoninių pokalbių įrašų ir duomenų srauto duomenų, tokiam leidimui gauti pateikiamas prašymas. Prašymas tokiam leidimui gauti taip pat gali būti pateikiamas kaip atsargumo priemonė.

6.  Jeigu nacionalinė teisminė institucija gauna prašymą dėl leidimo reikalauti pateikti 5 dalies e punkte nurodytus telefoninių pokalbių įrašus ir duomenų srauto duomenis, ta institucija patikrina:

   a) ar 3 dalyje nurodytas sprendimas yra autentiškas;
   b) ar taikytinos priemonės yra proporcingos, nėra savavališkos arba perteklinės.

Pagal b punktą nacionalinė teisminė institucija gali paprašyti, kad ESMA pateiktų išsamius paaiškinimus, ypač dėl pagrindo, kuriuo remdamasi ESMA įtaria, kad padaryta šio reglamento pažeidimų, dėl įtariamo pažeidimo sunkumo bei asmens, kurio atžvilgiu taikomos prievartos priemonės, dalyvavimo pobūdžio. Tačiau nacionalinė teisminė institucija netikrina paties tyrimo būtinumo ir nereikalauja, kad jai būtų pateikta ESMA byloje esanti informacija. ESMA sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik Teisingumo Teismas Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 [61] straipsnyje nustatyta tvarka.

48d straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.  Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, ESMA gali atlikti visus būtinus patikrinimus vietoje 48b straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų verslo patalpose.

2.  Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos ESMA įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, gali patekti į visas asmenų, dėl kurių yra priimtas ESMA sprendimas atlikti tyrimą, verslo patalpas ir turi visus 48c straipsnio 1 dalyje išvardytus įgaliojimus. Jie yra įgalioti užplombuoti bet kurias verslo patalpas ir apskaitos knygas ar dokumentus tokiam laikotarpiui ir tiek, kiek būtina patikrinimui atlikti.

3.  Likus pakankamai laiko iki patikrinimo, ESMA praneša apie patikrinimą valstybės narės, kurioje jis turi būti atliekamas, kompetentingai institucijai. Kai to reikia siekiant tinkamai atlikti patikrinimą ir užtikrinti jo efektyvumą, ESMA, informavusi atitinkamą kompetentingą instituciją, gali atlikti patikrinimą vietoje iš anksto apie tai neįspėjusi. Patikrinimai pagal šį straipsnį atliekami su sąlyga, kad atitinkama institucija patvirtino, jog jiems neprieštarauja.

4.  Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos ESMA įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, savo įgaliojimais naudojasi pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas patikrinimo dalykas bei tikslas, ir 48g straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, kurios taikomos, jei atitinkami asmenys neleidžia atlikti patikrinimo.

5.  48b straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys bendradarbiauja su ESMA sprendimu nurodytų patikrinimų vietoje vykdytojais. Sprendime nurodomas patikrinimo dalykas, tikslas, nustatoma data, kada jis turi prasidėti, ir nurodomos 48g straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės bei teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Teisingumo Teisme.

6.  Valstybės narės, kurioje turi būti atliekamas patikrinimas, kompetentingos institucijos pareigūnai bei jos įgalioti ar paskirti asmenys ESMA prašymu aktyviai padeda pareigūnams ir kitiems ESMA įgaliotiems asmenims. Tos kompetentingos institucijos pareigūnai, pateikę prašymą, taip pat gali dalyvauti patikrinimuose vietoje.

7.  ESMA taip pat gali prašyti kompetentingų institucijų jos vardu atlikti specifines tiriamojo pobūdžio užduotis ir patikrinimus vietoje, kaip numatyta šiame straipsnyje ir 48c straipsnio 1 dalyje. Tuo tikslu kompetentingos institucijos naudojasi tokiais pačiais įgaliojimais kaip ESMA, kaip nustatyta šiame straipsnyje ir 48c straipsnio 1 dalyje.

8.  Jei ESMA pareigūnai ir kiti jos įgalioti lydintieji asmenys nustato, kad asmuo nesutinka, kad būtų atliktas pagal šį straipsnį reikalaujamas patikrinimas, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija suteikia jiems būtiną paramą, atitinkamais atvejais prašydama policijos ar kitos lygiavertės teisėsaugos institucijos paramos, kad jie galėtų atlikti patikrinimą vietoje.

9.  Jei 1 dalyje numatytam patikrinimui vietoje atlikti arba 7 dalyje numatytai paramai suteikti pagal taikomą nacionalinę teisę reikia nacionalinės teisminės institucijos leidimo, tokiam leidimui gauti pateikiamas prašymas. Prašymas tokiam leidimui gauti taip pat gali būti pateikiamas kaip atsargumo priemonė.

10.  Jeigu nacionalinė teisminė institucija gauna prašymą leisti atlikti 1 dalyje nurodytą patikrinimą vietoje arba suteikti 7 dalyje nurodytą paramą, ta institucija patikrina:

   a) ar 4 dalyje nurodytas ESMA priimtas sprendimas yra autentiškas;
   b) ar taikytinos priemonės yra proporcingos, nėra savavališkos arba perteklinės.

Pagal b punktą nacionalinė teisminė institucija gali paprašyti, kad ESMA pateiktų išsamius paaiškinimus, ypač dėl pagrindo, kuriuo remdamasi ESMA įtaria, kad padaryta šio reglamento pažeidimų, dėl įtariamo pažeidimo sunkumo bei asmens, kurio atžvilgiu taikomos prievartos priemonės, dalyvavimo pobūdžio. Tačiau nacionalinė teisminė institucija netikrina paties tyrimo būtinumo ir nereikalauja, kad jai būtų pateikta ESMA byloje esanti informacija. ESMA sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik Teisingumo Teismas Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 61 straipsnyje nustatyta tvarka.

2 SKIRSNIS

ADMINISTRACINĖS SANKCIJOS IR KITOS PRIEMONĖS

48e straipsnis

EVPRI taikomos priežiūros priemonės

1.  Kai pagal 48i straipsnio 5 dalį ESMA nustato, kad asmuo padarė kurį nors iš 48f straipsnio 2 dalyje nurodytų pažeidimų, ji imasi vieno ar keleto iš šių veiksmų:

   a) priima sprendimą, kuriuo pareikalauja, kad asmuo nutrauktų pažeidimą;
   b) priima sprendimą skirti baudas pagal 48f straipsnį;
   c) skelbia viešus pranešimus.

2.  Imdamasi 1 dalyje nurodytų veiksmų, ESMA atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir sunkumą pagal šiuos kriterijus:

   a) pažeidimo trukmę ir dažnumą;
   b) tai, ar pažeidimas buvo finansinio nusikaltimo priežastis, dėl pažeidimo buvo lengviau jį padaryti arba finansinis nusikaltimas kitaip sietinas su pažeidimu;
   c) tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo;
   d) už pažeidimą atsakingo asmens atsakomybės laipsnį;
   e) už pažeidimą atsakingo asmens finansinį pajėgumą, kuris nustatomas pagal atsakingo juridinio asmens bendrą apyvartą arba atsakingo fizinio asmens metines pajamas ir grynąjį turtą;
   f) pažeidimo poveikį neprofesionaliųjų investuotojų interesams;
   g) už pažeidimą atsakingo asmens dėl pažeidimo gauto pelno ar išvengtų nuostolių arba trečiųjų šalių patirtų nuostolių dydį, jeigu juos įmanoma nustatyti;
   h) už pažeidimą atsakingo asmens bendradarbiavimo su ESMA lygį, nedarant poveikio poreikiui užtikrinti, kad toks asmuo grąžintų gautą pelną ar atlygintų išvengtus nuostolius;
   i) už pažeidimą atsakingo asmens anksčiau padarytus pažeidimus;
   j) priemones, kurių po pažeidimo ėmėsi už pažeidimą atsakingas asmuo, kad pažeidimas nepasikartotų.

3.  ESMA nedelsdama praneša už pažeidimą atsakingam asmeniui apie tai, kokių veiksmų imtasi pagal 1 dalį, ir apie juos praneša valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai. Apie visus tokius veiksmus ESMA viešai paskelbia savo interneto svetainėje per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Pirmoje pastraipoje nurodytas viešo skelbimo priemones sudaro bent:

   a) pareiškimas, kuriuo patvirtinama už pažeidimą atsakingo asmens teisė sprendimą skųsti;
   b) jei reikia, pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad skundas pateiktas, ir nurodoma, kad toks skundas neturi sprendimo taikymą stabdančio poveikio;
   c) pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad ESMA Apeliacinė taryba pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 straipsnio 3 dalį gali sustabdyti ginčijamo sprendimo taikymą.

48f straipsnis

Baudos

1.  Kai ESMA pagal 48i straipsnio 5 dalį nustato, kad kuris nors asmuo tyčia ar dėl aplaidumo padarė vieną ar kelis 2 dalyje nurodytus pažeidimus, ji pagal šio straipsnio 3 dalį priima sprendimą skirti baudą.

Pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jei ESMA nustato objektyvių veiksnių, iš kurių matyti, kad asmuo veikė sąmoningai darydamas pažeidimą.

2.  1 dalyje nurodyti pažeidimai yra šie: Reglamento (ES) 2016/1011 4–16, 21, 23–29 ir 34 straipsnių pažeidimai.

3.  Maksimalus 1 dalyje nurodytos baudos dydis yra:

   i) juridiniams asmenims didesnioji iš šių sumų: 1 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkamo dydžio suma nacionaline valiuta 2016 m. birželio 30 d., arba 10 % to juridinio asmens bendros metinės apyvartos, remiantis naujausiomis valdymo organo patvirtintomis finansinėmis ataskaitomis;
   ii) fiziniams asmenims – 500 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkamo dydžio suma nacionaline valiuta 2016 m. birželio 30 d.

Nepaisant pirmos pastraipos, maksimalus baudos už Reglamento (ES) 2016/1011 11 straipsnio 1 dalies d punkto arba 11 straipsnio 4 dalyje pažeidimus dydis juridiniams asmenims yra didesnioji iš šių sumų: 250 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, – atitinkamo dydžio suma nacionaline valiuta 2016 m. birželio 30 d., arba 2 % to juridinio asmens bendros metinės apyvartos, remiantis naujausiomis valdymo organo patvirtintomis finansinėmis ataskaitomis, o fiziniams asmenims – 100 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, – atitinkamo dydžio suma nacionaline valiuta 2016 m. birželio 30 d.

Taikant i punktą, jeigu juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės, kuri pagal Direktyvą 2013/34/ES turi rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, patronuojamoji įmonė, atitinkama bendra metinė apyvarta yra bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos pagal Sąjungos apskaitos srities teisę, remiantis naujausiomis turimomis valdymo organo patvirtintomis pagrindinės patronuojančiosios įmonės konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis.

4.  Pagal 1 dalį nustatydama baudos dydį, ESMA atsižvelgia į 48e straipsnio 2 dalyje išdėstytus kriterijus.

5.  Nepaisant 4 dalies, jeigu juridinis asmuo dėl pažeidimo gavo tiesioginės arba netiesioginės finansinės naudos, baudos dydis yra ne mažesnis už gautą naudą.

6.  Jei dėl asmens veiksmų arba neveikimo padaryti keli iš 48f straipsnio 2 dalyje nurodytų pažeidimų, taikoma tik didesnioji pagal 3 dalį apskaičiuota bauda už vieną iš tų pažeidimų.

48g straipsnis

Periodiškai mokamos baudos

1.  ESMA savo sprendimu skiria periodiškai mokamas baudas siekdama:

   a) pagal 48e straipsnio 1 dalies a punktą priimtu sprendimu priversti asmenį nutraukti pažeidimą;
   b) priversti 48b straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis:
   i) pateikti išsamią informaciją, kurios reikalauta pagal 48b straipsnį priimtu sprendimu;
   ii) bendradarbiauti su tyrimo vykdytojais ir pirmiausia pateikti reikalaujamus išsamius dokumentus, duomenis, procedūras arba bet kokią kitą medžiagą, taip pat papildyti ir pataisyti kitą informaciją, pateiktą atliekant tyrimą, kuris pradėtas remiantis pagal 48c straipsnį priimtu sprendimu;
   iii) bendradarbiauti su patikrinimo vietoje, kurį nurodyta atlikti pagal 48d straipsnį priimtu sprendimu, vykdytojais.

2.  Periodiškai mokama bauda yra veiksminga ir proporcinga. Periodiškai mokama bauda skiriama už kiekvieną uždelstą dieną.

3.  Nepaisant 2 dalies, periodiškai mokamų baudų dydis yra 3 % ankstesnių finansinių metų vidutinės dienos apyvartos, o fizinių asmenų atveju – 2 % ankstesnių kalendorinių metų vidutinių dienos pajamų. Jos skaičiuojamos nuo sprendime dėl periodiškai mokamos baudos skyrimo nustatytos dienos.

4.  Periodiškai mokamos baudos skiriamos ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui nuo pranešimo apie ESMA sprendimą. Šiam laikotarpiui pasibaigus ESMA peržiūri šios priemonės taikymą.

48h straipsnis

Baudų ir periodiškai mokamų baudų paskelbimas, pobūdis, mokėjimo užtikrinimas ir paskyrimas

1.  ESMA viešai paskelbia apie kiekvieną baudą ir kiekvieną periodiškai mokamą baudą, paskirtą pagal 48f ir 48g straipsnius, išskyrus atvejus, kai toks viešas paskelbimas sukeltų didelį pavojų finansų rinkoms arba pernelyg pakenktų dalyvaujančioms šalims. Tokiu būdu neskelbiami asmens duomenys, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 45/2001.

2.  Pagal 48f ir 48g straipsnius skirtos baudos ir periodiškai mokamos baudos yra administracinio pobūdžio.

3.  Jei ESMA priima sprendimą neskirti baudos arba periodiškai mokamos baudos, ji apie tai praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms bei nurodo savo sprendimo priežastis.

4.  Užtikrinama, kad pagal 48f ir 48g straipsnius paskirtos baudos ir periodiškai mokamos baudos būtų sumokėtos.

Mokėjimo užtikrinimą reglamentuoja ▌ proceso taisyklės, galiojančios toje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, kurioje jis vykdomas.

5.  Baudų ir periodiškai mokamų baudų sumos skiriamos į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.

3 SKIRSNIS

PROCEDŪROS IR PERŽIŪRA

48i straipsnis

Priežiūros priemonių nustatymo ir baudų skyrimo procedūros taisyklės

1.  Jei, vykdydama šiame reglamente numatytas pareigas, ESMA nustato pagrįstų požymių, jog galbūt egzistuoja vieno ar daugiau 48f straipsnio 2 dalyje išvardytų pažeidimų padarymo faktų, ESMA savo viduje paskiria nepriklausomą už tyrimą atsakingą pareigūną šiam atvejui tirti. Paskirtasis pareigūnas tiesiogiai ar netiesiogiai nedalyvauja ir nedalyvavo prižiūrint lyginamuosius indeksus, su kuriais susijęs pažeidimas, ir savo funkcijas vykdo nepriklausomai nuo ESMA Priežiūros tarybos.

2.  1 dalyje nurodytas už tyrimą atsakingas pareigūnas tiria įtariamus pažeidimus, atsižvelgia į asmenų, dėl kurių atliekami tyrimai, pastabas, ir pateikia ESMA Priežiūros tarybai išsamią bylą su savo išvadomis.

3.  Kad už tyrimą atsakingas pareigūnas galėtų vykdyti savo užduotis, jam suteikiami įgaliojimai prašyti informacijos pagal 48b straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 48c ir 48d straipsnius.

4.  Vykdydamas šias užduotis, už tyrimą atsakingas pareigūnas gali susipažinti su visais dokumentais ir informacija, kuriuos ESMA surinko vykdydama priežiūros veiklą.

5.  Užbaigęs tyrimą ir prieš pateikdamas ESMA Priežiūros tarybai bylą su savo išvadomis, už tyrimą atsakingas pareigūnas asmenims, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai, suteikia galimybę būti išklausytiems tais klausimais, dėl kurių atliekamas tyrimas. Už tyrimą atsakingas pareigūnas savo išvadas grindžia tik tais faktais, dėl kurių atitinkami asmenys galėjo pateikti pastabų.

6.  Atliekant tyrimus pagal šį straipsnį visapusiškai gerbiamos asmenų, dėl kurių vykdomi tyrimai, teisės į gynybą.

7.  Pateikęs bylą su savo išvadomis ESMA Priežiūros tarybai, už tyrimą atsakingas pareigūnas informuoja asmenis, dėl kurių vykdomi tyrimai. Asmenys, dėl kurių vykdomi tyrimai, turi teisę susipažinti su byla, atsižvelgiant į kitų asmenų teisėtą interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai, kuri daro poveikį trečiosioms šalims.

8.  Remdamasi byla, kurioje pateiktos už tyrimą atsakingo pareigūno išvados, ir pagal 48j straipsnį asmenų, dėl kurių vykdomi tyrimai, prašymu tų asmenų išklausiusi, ESMA nusprendžia, ar asmenys, dėl kurių atliekami tyrimai, padarė vieną ar kelis iš 48f straipsnio 1 dalyje išvardytų pažeidimų, ir, jeigu taip, taiko priežiūros priemonę pagal 48e straipsnį ir skiria baudą pagal 48f straipsnį.

9.  Už tyrimą atsakingas pareigūnas nedalyvauja ESMA Priežiūros tarybos svarstymuose ir jokiu kitu būdu nesikiša į ESMA Priežiūros tarybos sprendimų priėmimo procesą.

10.  Pagal 49 straipsnį iki 2021 m. spalio 1 d. Komisija priima deleguotuosius aktus, kuriais patikslinamos procedūrinės naudojimosi įgaliojimu skirti baudas ar periodiškai mokamas baudas taisyklės, įskaitant nuostatas dėl teisių į gynybą, laiko nuostatas ir baudų ar periodiškai mokamų baudų surinkimo nuostatas, baudų bei periodiškai mokamų baudų skyrimo ir jų mokėjimo užtikrinimo senaties terminus.

11.  Vykdydama šiame reglamente numatytas užduotis ir nustačiusi pagrįstų požymių, jog galbūt egzistuoja baudžiamųjų veikų padarymo faktų, ESMA perduoda baudžiamosios atsakomybės klausimus spręsti atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms. Be to, ESMA neskiria baudų ar periodiškai mokamų baudų tais atvejais, kai ankstesnis išteisinamasis ar apkaltinamasis nuosprendis, priimtas dėl tokio paties fakto ar faktų, kurie iš esmės yra tokie patys, pasibaigus pagal nacionalinę teisę vykdomam baudžiamajam procesui jau įgavo res judicata galią.

48j straipsnis

Asmenų, dėl kurių vykdomi tyrimai, išklausymas

1.  Prieš priimdama sprendimą pagal 48f, 48g ir 48e straipsnius, asmenims, dėl kurių vyksta procedūra, ESMA suteikia galimybę pateikti pastabų dėl jos išvadų. ESMA savo sprendimus grindžia tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, dėl kurių vyksta procedūra, galėjo pateikti pastabų.

2.  Pirma pastraipa netaikoma, jei pagal 48e straipsnį būtina imtis skubių veiksmų, kad nebūtų padaryta didelė ir neišvengiama žala finansų sistemai. Tokiu atveju ESMA gali priimti laikiną sprendimą, o atitinkamiems asmenims suteikti galimybę būti išklausytiems kuo greičiau po sprendimo priėmimo.

3.  Per tyrimus visapusiškai gerbiamos asmenų, dėl kurių vyksta procedūra, teisės į gynybą. Jie turi teisę susipažinti su ESMA byla, atsižvelgiant į kitų asmenų teisėtą interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai ar ESMA vidaus parengiamiesiems dokumentams.

48k straipsnis

Sprendimų peržiūra Teisingumo Teisme

Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais ESMA paskyrė baudą arba periodiškai mokamą baudą. Jis paskirtą baudą arba periodiškai mokamą baudą gali panaikinti, sumažinti arba padidinti.

4 SKIRSNIS

MOKESČIAI IR UŽDUOČIŲ PERDAVIMAS

48l straipsnis

Priežiūros mokesčiai

1.  Administratoriams ESMA taiko mokesčius pagal šį reglamentą ir pagal deleguotuosius aktus, priimtus pagal 3 dalį. Tais mokesčiais visiškai padengiamos būtinos ESMA išlaidos, susijusios su administratorių priežiūra, taip pat atlyginamos visos išlaidos, kurių kompetentingos institucijos gali patirti atlikdamos savo darbą pagal šį reglamentą, ypač kurias nors užduotis perdavus pagal 48m straipsnį.

2.  Atskiro mokesčio, surenkamo iš tam tikro administratoriaus, suma padengia visas administracines išlaidas, kurias ESMA patiria vykdydama priežiūros veiklą, ir jis yra proporcingas administratoriaus apyvartai.

3.  Pagal 49 straipsnį iki 2021 m. spalio 1 d. Komisija priima deleguotuosius aktus, kuriais patikslinamos mokesčių rūšys, už ką jie mokami, tų mokesčių dydis ir jų mokėjimo būdas.

48m straipsnis

ESMA užduočių perdavimas kompetentingoms institucijoms

1.  Jei to reikia priežiūros užduočiai tinkamai atlikti, laikydamasi pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį ESMA paskelbtų gairių, ESMA gali perduoti konkrečias priežiūros užduotis valstybės narės kompetentingai institucijai. Tokios konkrečios priežiūros užduotys pirmiausia gali apimti įgaliojimą vykdyti prašymus pateikti informaciją pagal 48b straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 48c ir 48d straipsnius.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, veiklos leidimų, susijusių su ypatingos svarbos lyginamaisiais indeksais, išdavimo veikla neperduodama.

2.  Prieš perduodama užduotį pagal 1 dalį, ESMA konsultuojasi su atitinkama kompetentinga institucija dėl:

   a) ketinamos perduoti užduoties masto;
   b) užduoties atlikimo tvarkaraščio ir
   c) būtinos informacijos, kurią turi perduoti ESMA ir kuri turi būti jai perduota.

3.  Vadovaudamasi pagal 48l straipsnio 3 dalį Komisijos priimtomis mokesčių taisyklėmis, ESMA atlygina kompetentingai institucijai išlaidas, kurias kompetentinga institucija patyrė vykdydama perduotas užduotis.

4.  ESMA peržiūri pagal 1 dalį perduotas funkcijas atitinkamu periodiškumu. Perdavimas gali būti bet kuriuo metu atšauktas.

5.  Užduočių perdavimas nedaro poveikio ESMA atsakomybei ir neapriboja ESMA galimybių vykdyti perduotą veiklą ir prižiūrėti, kaip ji vykdoma.“

48o straipsnis

Su ESMA susijusios pereinamojo laikotarpio priemonės

1.  Visos kompetencijos sritys ir pareigos, susijusios su 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų administratorių priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla ir perduotos 40 straipsnio 2 dalyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms 2022 m. sausio 1 d. panaikinamos. Nuo tos dienos šias kompetencijos sritis ir pareigas perima ESMA.

2.  1 dalyje nurodytą dieną ESMA perima visas bylas ir darbinius dokumentus, susijusius su 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų administratorių priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla, įskaitant visą vykdomą nagrinėjimą ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiksmus.

Tačiau 20 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nurodyto ypatingos svarbos lyginamojo indekso administratorių paraiškos dėl veiklos leidimo išdavimo ir paraiškos dėl pripažinimo pagal 32 straipsnį ▌, kurias kompetentingos institucijos gavo iki 2021 m. spalio 1 d., neperduodamos ESMA, o sprendimą išduoti veiklos leidimą arba pripažinti priima atitinkama kompetentinga institucija.

3.  Kompetentingos institucijos užtikrina, kad visi turimi dokumentai ir darbiniai dokumentai arba patvirtintos jų kopijos būtų kuo skubiau ir bet kuriuo atveju iki 2022 m. sausio 1 d. Tos kompetentingos institucijos taip pat teikia ESMA visą būtiną pagalbą ir patarimus, kad palengvintų efektyvų ir veiksmingą 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų administratorių priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiklos perdavimą ir perėmimą.

4.  ESMA veikia kaip 1 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų teisių perėmėja bet kuriame administraciniame arba teismo procese, kuris vykdomas dėl tų kompetentingų institucijų vykdytos priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiklos, susijusios su klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas.

5.  Kompetencijos sritis perdavus ESMA, visi 20 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nurodytų ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų administratorių veiklos leidimai ir pripažinimas pagal 32 straipsnį ▌, kuriuos suteikia 1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija, lieka galioti.“;

"

(20)   49 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. 3 straipsnio 2 dalyje, 20 straipsnio 6 dalyje, 24 straipsnio 2 dalyje, 30 straipsnio 2a dalyje, 30 straipsnio 3a dalyje, 33 straipsnio 7 dalyje, 48i straipsnio 10 dalyje, 48l straipsnio 3 dalyje, 51 straipsnio 6 dalyje ir 54 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2016 m. birželio 30 d.“;

"

b)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje, 20 straipsnio 6 dalyje, 24 straipsnio 2 dalyje, 30 straipsnio 2a dalyje, 30 straipsnio 3a dalyje, 33 straipsnio 7 dalyje, 48i straipsnio 10 dalyje, 48l straipsnio 3 dalyje, 51 straipsnio 6 dalyje ir 54 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“;

"

c)  6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 24 straipsnio 2 dalį, 30 straipsnio 2a dalį, 30 straipsnio 3a dalį, 33 straipsnio 7 dalį, 48i straipsnio 10 dalį, 48l straipsnio 3 dalį, 51 straipsnio 6 dalį ir 54 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.“;

"

(21)  53 straipsnis pakeičiamas taip:"

„53 straipsnis

ESMA atliekamos peržiūros

1.   ESMA siekia kurti bendrą Europos priežiūros kultūrą ir nuoseklią priežiūros praktiką, taip pat užtikrinti, kad kompetentingos institucijos, taikydamos 33 straipsnį, laikytųsi nuoseklios metodikos. Tuo tikslu ESMA kas dvejus metus atlieka pagal 33 straipsnį suteiktų patvirtinimų peržiūrą.

ESMA pateikia kiekvienai kompetentingai institucijai, kuri pripažino trečiosios šalies administratorių arba patvirtino trečiosios šalies lyginamąjį indeksą, nuomonę, kurioje įvertinama, kaip ta kompetentinga institucija taiko atitinkamus 33 straipsnio reikalavimus ir bet kokio pagal šį reglamentą priimto deleguotojo akto ir reguliavimo ar įgyvendinimo techninio standarto reikalavimus.

2.  ESMA suteikiami įgaliojimai reikalauti, kad kompetentinga institucija pateiktų dokumentais pagrįstą informaciją apie kiekvieną sprendimą, priimtą pagal 51 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą ir 25 straipsnio 2 dalį, taip pat apie visus reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiksmus, kurių imtasi pagal 24 straipsnio 1 dalį.“.

"

9b straipsnis

Reglamento (ES) 2015/847 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2015/847 iš dalies keičiamas taip:

1)  15 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: "

„1. Pagal šį reglamentą atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikoma Direktyva 95/46/EB, perkelta į nacionalinę teisę. Pagal šį reglamentą Komisijos arba EBI tvarkomiems asmens duomenims taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.“;

"

2)  17 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Iki 2017 m. birželio 26 d. valstybės narės praneša Komisijai ir EPI jungtiniam komitetui apie 1 dalyje nurodytas taisykles. Vėliau valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir EBI apie visus vėlesnius jų pakeitimus.“

"

3)  22 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Po pranešimo, pateikto pagal 17 straipsnio 3 dalį, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl IV skyriaus taikymo, visų pirma, kiek tai susiję su tarpvalstybiniais klausimais.“

"

4)  25 straipsnis pakeičiamas taip:"

„25 straipsnis

Gairės

EPI, o vėliau EBI, pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį ne vėliau kaip 2017 m. birželio 26 d. paskelbia kompetentingoms institucijoms ir mokėjimo paslaugų teikėjams skirtas gaires dėl priemonių, kurių reikia imtis pagal šį reglamentą, visų pirma dėl 7, 8, 11 ir 12 straipsnių įgyvendinimo.“

"

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo pradžia

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1, 2, 3 ir 9b straipsniai taikomi nuo 2020 m. sausio 1 d. 6 ir 8 straipsniai – nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)* TEKSTAS NĖRA TEISININKŲ LINGVISTŲ PATVIRTINTA GALUTINĖ REDAKCIJA.
(2) OL C  , , p. .
(3) OL C  , , p. .
(4) 2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento pozicija.
(5)2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).
(6)2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
(7)Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 ir 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).
(8) 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB (OL L 133, 2008 5 22, p. 66).
(9) 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB.
(10) 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų (tekstas svarbus EEE) (OL L 173, 2014 6 12, p. 149).
(11) 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/92/ES dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitų perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis (tekstas svarbus EEE) (OL L 257, 2014 8 28, p. 214).
(12) 2015 m. lapkričio 25 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).
(13) 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).
(14) 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).
(15) 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 (OL L 141, 2015 6 5, p. 1).
(16) 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje.
(17) 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).
(18) 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).
(19) 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).
(20) 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 2 d.Teisinis pranešimas