Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0232(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0011/2019

Внесени текстове :

A8-0011/2019

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.17

Приети текстове :

P8_TA(2019)0375

Приети текстове
PDF 224kWORD 67k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I
P8_TA-PROV(2019)0375A8-0011/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0538),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0317/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 2 март 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 февруари 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 1 април 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по правни въпроси и на комисията по конституционни въпроси (А8-0011/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 120, 6.4.2018 г., стр. 2.
(2) ОВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 63.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск(1)
P8_TC1-COD(2017)0232

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  В съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) № 1092/2010(4) (Регламент за ЕССР), Европейският парламент и Съветът прегледаха Регламента за ЕССР въз основа на доклад(5) на Комисията, за да определят дали е необходимо преразглеждане на мисията и организацията на ЕССР. Прегледът обхвана също условията за определянето на председателя на ЕССР.

(2)  В доклада на Комисията от 2017 г. относно мисията и организацията на ЕССР(6) се стига до заключението, че макар ЕССР като цяло да функционира добре, в някои конкретни области са необходими подобрения.

(2a)  Неотдавнашните институционални промени във връзка с банковия съюз, съчетани с усилията за постигане на съюз на капиталовите пазари, както и технологичните промени, на практика промениха оперативната среда, в която функционираше ЕССР от момента на създаването му. ЕССР следва да допринася за предотвратяването или редуцирането на системните рискове за финансовата стабилност в Съюза и по този начин за постигането на целите на вътрешния пазар. Пруденциалният надзор върху финансовата система на Съюза на макроравнище е неразделна част от Европейската система за финансов надзор. Чрез ефективното идентифициране и преодоляване на пруденциалните рискове на микро- и макроравнище тази институционална уредба може да гарантира, че всички заинтересовани страни имат достатъчно увереност за предприемането на финансови дейности, особено в трансграничен контекст. Като насърчава навременните и последователни политически действия в държавите членки за идентифициране на системните рискове, ЕССР следва да допринася за избягване на разнопосочните подходи и за подобряване на функционирането на вътрешния пазар.

(3)  Широкият обхват на състава на Генералния съвет на ЕССР е основно негово предимство. Последните тенденции в областта на финансовия надзор в Съюза, и по-специално създаването на банковия съюз, обаче не са отразени в състава на Генералния съвет. Поради това председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ и председателят на Единния съвет за преструктуриране следва да станат членове без право на глас на Генералния съвет на ЕССР. ▌ Консултативният технически комитет ▌ също следва да бъде адаптиран по подходящ начин.

(4)  Председателят на ЕЦБ беше председател на ЕССР през първите 5 години от съществуването му, след което продължи да изпълнява тази длъжност временно. През този период председателят на ЕЦБ гарантираше авторитета и надеждността на ЕССР, давайки му възможност реално да използва и да разчита на експертния опит на ЕЦБ в областта на финансовата стабилност. Поради това е целесъобразно председателят на ЕЦБ да стане постоянен председател на ЕССР.

(4a)  ЕССР отговаря за пруденциалния надзор на финансовата система на макроравнище в Съюза и допринася за предотвратяването или редуцирането на системните рискове в Съюза или в отделни негови части. Поради това от ЕССР се очаква да идентифицира и анализира рисковете за финансовата стабилност, независимо от източника им. Паричните условия могат да окажат въздействие върху финансовата стабилност. При пълно зачитане на независимостта на централните банки, анализирането на това въздействие попада в мандата на ЕССР за пруденциален надзор на макроравнище. От ЕССР се очаква също да наблюдава и оценява рисковете за финансовата стабилност, произтичащи от процесите, които могат да окажат въздействие на секторно равнище или на равнището на финансовата система като цяло, включително рисковете и слабостите, които са резултат на технологични промени или на екологични или социални фактори. Наред с това ЕССР трябва да анализира и развитието на процесите извън банковия сектор, включително тези, които водят до доизграждането на съюза на капиталовите пазари.

(4б)  Осъществяването на мисията, целите и задачите на ЕССР е колективна отговорност на членовете на Генералния съвет. От всички членове се очаква да оформят програмата и работната програма на ЕССР, както и да допринасят активно за редовната му работа. По-специално от членовете се очаква да поставят важни теми на вниманието на други членове на Генералния съвет.

(5)  За да се даде по-голяма видимост на ЕССР ▌, председателят на ЕССР следва да може да делегира задачи, като задачите, свързани с външното представителство на ЕССР, на първия заместник-председател или, ако той не е в състояние да поеме възложените му задачи и, когато е целесъобразно, на втория заместник-председател или на ръководителя на секретариата на ЕССР. Делегирането на задачи не следва да обхваща участие в публични изслушвания и в обсъждания при закрити врата в Европейския парламент.

(6a)  За да се осигури гъвкавост по отношение на избора на члена с право на глас в Генералния съвет, държавите членки следва да могат да изберат своя представител с право на глас между управителя на националната централна банка и високопоставен представител на органа, определен в съответствие с Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013, когато съответният определен орган има водеща роля за финансовата стабилност в своята сфера на компетентност. Тази гъвкавост по отношение на избора на члена с право на глас не засяга държавите членки, в които националната централна банка е органът, определен в съответствие с Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013. За да се избегне политическо влияние, никой член на Генералния съвет не заема длъжност в централното правителство на държава членка.

(7)  В съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 първият заместник-председател на ЕССР до момента е избиран от членовете на Генералния съвет на ЕЦБ и измежду тях, като се отчита необходимостта от балансирано представителство на държавите членки като цяло и между държавите членки, чиято парична единица е еврото, и тези с друга парична единица. След създаването на банковия съюз е целесъобразно позоваването на държавите членки, чиято парична единица е еврото, и на тези с друга парична единица, да се замени с позоваване на държавите членки, които участват в банковия съюз, и на тези, които не участват в него. Първият заместник-председател се избира от националните членове на Генералния съвет с право на глас и измежду тях, което отразява по-голямата гъвкавост по отношение на членството в Генералния съвет.

(7а)  В член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета(7) е предвидено ръководителят на секретариата на ЕССР да се определя от ЕЦБ след консултации с Генералния съвет на ЕССР. За да се придаде по-голямо значение на ролята, изпълнявана от ръководителя на секретариата на ЕССР, Генералният съвет на ЕССР следва да прецени, в рамките на открита и прозрачна процедура, дали предварително подбраните кандидати за длъжността ръководител на секретариата на ЕССР притежават необходимите качества и опит, за да ръководят секретариата на ЕССР. ЕЦБ следва да обмисли варианта систематично да се дава възможност на външни кандидати да участват в процедурата на подбор. Генералният съвет следва да информира Европейския парламент и Съвета за процедурата по оценяване на кандидатите. Освен това задачите на ръководителя на секретариата на ЕССР следва да бъдат прецизирани.

(8)  Като се имат предвид измененията в Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП)(8), и по-специално приемането на Регламент (ЕС) № 1092/2010 от държавите — членки на ЕИП, член 9, параграф 5 от посочения регламент следва да бъде изменен.

(9)  За да се намалят разходите и да се подобри процедурната ефективност, броят на представителите на Комисията в Консултативния технически комитет на ЕССР следва да бъде намален от досегашните двама на един представител.

(10)  Като се имат предвид компетенциите, предоставени на ЕЦБ с Регламент (ЕС) № 1024/2013, ЕЦБ следва да бъде добавена към адресатите на предупрежденията и препоръките на ЕССР за възложените ѝ задачи в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 и член 5, параграф 2 от посочения регламент. Националните органи за преструктуриране, създадени съгласно Директива 59/2014, и Единният съвет за преструктуриране, създаден с Регламент (ЕС) № 806/2014, също следва да бъдат добавени към адресатите. В член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 се изисква предупрежденията и препоръките на ЕССР да се предават на Съвета и на Комисията, а когато адресати са един или повече национални надзорни органи, и на ЕНО. С оглед укрепването на демократичния контрол и прозрачността тези предупреждения и препоръки следва да се предават също и на Европейския парламент и на ЕНО. Когато се предават поверителни или непублични предупреждения или препоръки, Генералният съвет изисква според случая сключване на договореност за гарантиране на поверителността.

(10a)  Членовете на ЕССР от националните централни банки, националните компетентни органи, националните органи, на които е възложено провеждането на макропруденциалната политика, следва да могат да използват информацията, която получават от ЕССР, при изпълнението на своите задължения и във връзка със задачите на ЕССР, включително и за упражняването на своите законоустановени задачи.

(10б)  ЕССР следва да улеснява обмена на информация между националните органи или органите, отговарящи за стабилността на финансовата система, и органите на Съюза, във връзка с мерките, предназначени за справяне със системния риск в рамките на финансовата система на Съюза.

(11)  За да се гарантира качеството и адекватността на становищата, препоръките, предупрежденията и решенията на ЕССР, от Консултативния технически комитет и Консултативния научен комитет се очаква да се консултират със заинтересованите страни, когато това е целесъобразно, на ранен етап и в дух на откритост и прозрачност и възможно най-широко, за да се гарантира възприемането на приобщаващ подход по отношение на всички заинтересовани страни.

(11a)  При преразглеждането на мисията и организацията на ЕССР Комисията следва по-специално да разгледа възможността за алтернативни институционални модели. Освен това тя следва да разгледа въпроса дали балансът, установен в организацията на ЕССР между държавите членки, участващи в банковия съюз, и тези, които не участват, продължава да бъде подходящ.

(12)  Поради това Регламент (ЕС) № 1092/2010 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1092/2010 се изменя, както следва:

(-1)  В член 2 буква в) се заменя със следното:"

„в) „системен риск“ означава риск от дестабилизиране на финансовата система, който може да породи сериозни отрицателни последици за реалната икономика на Съюза или на една или повече от неговите държави членки и за функционирането на вътрешния пазар. Всички видове финансови посредници, пазари и инфраструктури могат да бъдат до известна степен от потенциално системно значение.“;

"

(1)  Член 4 се изменя, както следва:

a)  вмъква се следният параграф 2a:"

„2а. След консултация относно определянето на ръководителя на секретариата на ЕССР в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета*, Генералният съвет, посредством открита и прозрачна процедура, преценява дали предварително подбраните кандидати за длъжността ръководител на секретариата на ЕССР притежават необходимите качества, безпристрастност и опит, за да ръководят дейността на секретариата на ЕССР. Генералният съвет уведомява Европейския парламент и Съвета достатъчно подробно за процедурата по оценяване и консултация.

_____________________

* Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162).“;

"

б)  вмъква се следният параграф 3a:"

„3а. В насоките, които дават на ръководителя на секретариата на ЕССР в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета, председателят на ЕССР и Управителният комитет могат ▌ да включат следните аспекти:

a)  ежедневното управление на секретариата на ЕССР;

б)  всякакви административни и бюджетни въпроси, свързани със секретариата на ЕССР;

в)  координацията и подготовката на работата, както и вземането на решения от Генералния съвет;

г)  подготовката на проекта за годишната програма на ЕССР и нейното изпълнение;

д)  подготовката на годишния доклад за дейността на ЕССР и докладването до Генералния съвет за изпълнението на годишната програма.“;

"

(2)  Член 5 се изменя, както следва:

a)  параграфи 1 и 2 се заменят със следното:"

„1. ЕССР се председателства от председателя на ЕЦБ.

2.  Първият заместник-председател се избира от националните членове с право на глас на Генералния съвет и измежду тях с мандат от 5 години, като се отчита необходимостта от балансирано представителство на държавите членки ▌ между участващите държави членки съгласно определението в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета**, и държавите членки, които не участват. Първият заместник-председател може да бъде преизбран веднъж.

_____________________

** Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).“;

"

б)  параграф 8 се заменя със следното:"

„8. Председателят осигурява външното представителство на ЕССР. Председателят може да делегира задачи, като задачите, свързани с външното представителство на ЕССР, включително представянето на работната програма, на първия заместник-председател или, ако той не е в състояние да поеме възложените му задачи и когато е целесъобразно, на втория заместник-председател или на ръководителя на секретариата на ЕССР. Задачите, свързани с отчетността и задълженията за докладване на ЕССР, предвидени в член 19, параграфи 1, 4 и 5, не могат да бъдат делегирани.“;

"

(3)  Член 6 се изменя, както следва:

a)  параграф 1 се изменя, както следва:

(-i)  буква б) се заменя със следното:"

„б) управителите на националните централни банки. Държавите членки, в които националната централна банка не е органът, определен в съответствие с Директива 2013/36/ЕС или Регламент (ЕС) № 575/2013, и в които съответният определен орган има водеща роля за финансовата стабилност в своята сфера на компетентност, могат като алтернатива да номинират високопоставен представител на органа, определен съгласно Директива 2013/36/ЕС или Регламент (ЕС) № 575/2013.“;

"

-ia)  буква в) се заменя със следното:"

„в) представител на Комисията;“;

"

б)  параграф 2 се изменя, както следва:

i)  буква а) се заменя със следното:"

„a) след решението на всяка държава членка в съответствие с параграф 1, буква б) и в съответствие с параграф 3, за всяка държава членка един високопоставен представител или на националните компетентни органи, или на националния орган, на който е възложено провеждането на макропруденциалната политика, или на националната централна банка. Когато управителят на националната централна банка не е членът с право на глас, посочен в параграф 1, буква б), високопоставен представител на националната централна банка е членът без право на глас;“;

"

ia)  вмъкват се нови букви ба) и бб):"

„ба) председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ;

бб)  председателят на Единния съвет за преструктуриране.“;

"

в)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Що се отнася до представителството на националните органи по параграф 2, буква а), съответните високопоставени представители се сменят на ротационен принцип в зависимост от характера на обсъжданите въпроси, освен ако националните органи на определена държава членка не са се споразумели за общ представител.“;

"

(3a)  Член 7, параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Когато участват в дейността на Генералния съвет или на Управителния комитет или при извършването на всякаква друга дейност, свързана с ЕССР, членовете на ЕССР изпълняват задълженията си безпристрастно и като действат единствено в интерес на Съюза като цяло. Те не искат, нито приемат указания от което и да е правителство, от институциите на Съюза или от който и да е друг публичен или частен орган.“;

"

(3б)  В член 7 се вмъква следният параграф 3a:"

„3а. Членовете на Генералния съвет, независимо дали имат право на глас или не, не заемат длъжност в централното правителство на държава членка.“;

"

(3в)  В член 8, параграф 1 се добавя следната алинея:"

„Настоящият параграф не засяга поверителните устни разисквания, провеждани в съответствие с член 19, параграф 5.“;

"

(3г)  Член 8 се изменя, както следва:

a)  вмъква се следният параграф 2a:"

„2а. Членовете на ЕССР от националните централни банки, националните компетентни органи и националните органи, на които е възложено да провеждат макропруденциалната политика, могат, в качеството си на членове на ЕССР, да предоставят на националните органи или на органите, отговарящи за стабилността на финансовата система, в съответствие с правото на Съюза или с националните договорености, информацията относно изпълнението на задачите, възложени на ЕССР, която е необходима за изпълнение на законоустановените задачи на тези органи или институции, при условие че са установени достатъчно гаранции за пълното зачитане на приложимото право на Съюза и на националните договорености.

"

б)  вмъква се следният параграф 2б:"

„2б. Когато източник на информацията са органи, различни от органите, посочени в параграф 2a, членовете на ЕССР от националните централни банки, националните компетентни органи и националните органи, на които е възложено да провеждат макропруденциалната политика, използват тази информация за изпълнение на техните законоустановени задачи, само с изричното съгласие на тези органи.“;

"

(4)  ▌Член 9 се изменя, както следва:

a)  параграф 4 се заменя със следното:"

„4. Когато е целесъобразно, на заседанията на Генералния съвет могат да бъдат поканени да присъстват високопоставени представители на международни финансови организации, извършващи дейности, пряко свързани със задачите на ЕССР, предвидени в член 3, параграф 2, или председателят на Европейския парламент или негов представител по въпросите, свързани с макропруденциалното законодателство на ЕС.“;

"

б)  параграф 5 се заменя със следното:"

„5. В работата на ЕССР могат да участват високопоставени представители на съответните органи от трети държави, когато това е от значение за Съюза. ЕССР може да установи правила, определящи по-специално естеството, обхвата и процедурните аспекти на участието на тези трети държави в работата на ЕССР. Тези правила могат да уреждат представителството, на ad-hoc основа, като наблюдател, в Генералния съвет и следва да засягат само въпроси от значение за Съюза, като се изключва всеки случай, при който може да се обсъжда положението на отделни финансови институции или държави членки.“;

"

в)  параграф 6 се заменя със следното:"

„6. Разискванията на заседанията са поверителни. Генералният съвет може да реши да предостави публичен достъп до отчет относно обсъжданията си, при условие че се зачитат приложимите изисквания за поверителност и че това става по начин, който не позволява идентифицирането на отделни членове на Генералния съвет или на отделни институции. Генералният съвет може също да реши да проведе пресконференции след заседанията си.“;

"

(5)  Член 11 се изменя, както следва:

a)  параграф 1 се изменя, както следва:

(-i)  буква б) се заменя със следното:"

„б) член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, отговарящ за финансовата стабилност и макропруденциалната политика;“;

"

i)  буква в) се заменя със следното:"

„в) четирима национални членове на Генералния съвет с право на глас, ▌ като се отчита необходимостта да се осигури балансирано представителство на държавите членки ▌между участващите държави членки съгласно определението в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета, и държавите членки, които не участват. Те се избират от и измежду членовете на Генералния съвет ▌ за период от 3 години;“;

"

ia)  буква г) се заменя със следното:"

„г) представител на Комисията;“;

"

аа)  параграф 2 се изменя, както следва:"

„2. Председателят и първият заместник-председател на ЕССР организират съвместно заседанията на Управителния комитет най-малко веднъж на тримесечие преди всяко заседание на Генералния съвет. Председателят и първият заместник-председател могат също да организират съвместно ad-hoc заседания.“;

"

(6)  Член 12 се изменя, както следва:

(-a)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Консултативният научен комитет се състои от председателя на Консултативния технически комитет и 15 експерти, притежаващи широк спектър от умения ▌, опит и знания, свързани с всички значими сектори на финансовите пазари, предложени от Управителния комитет и одобрени от Генералния съвет, с мандат от 4 години с възможност за подновяване. Кандидатите не са членове на ЕНО и се избират въз основа на тяхната обща компетентност и на богатия им опит в академичната област или в други сектори, по-специално сектора на малките и средните предприятия или профсъюзите, или като доставчици или потребители на финансови услуги.“;

"

-аа)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Председателят и двамата заместник-председатели на Консултативния научен комитет се назначават от Генералния съвет по предложение на председателя на ЕССР, като всеки от тях притежава значителен експертен опит и знания в съответната област, придобити например благодарение на академичната и професионалната им дейност в областта на банковото дело, пазарите на ценни книжа или застраховането и професионалното пенсионно осигуряване. Председателството на Консултативния научен комитет следва да се поема на ротационен принцип от тези три лица.“;

"

-аб)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. По искане на председателя на ЕССР или на Генералния съвет Консултативният научен комитет предоставя съвети и помощ на ЕССР в съответствие с член 4, параграф 5.“;

"

a)  параграф 5 се заменя със следното:"

„5. Когато е целесъобразно, Консултативният научен комитет организира консултации със заинтересовани страни, например участници на пазара, организации на потребителите и експерти от академичните среди, на ранен етап и в дух на откритост и прозрачност, като отчита изискването за поверителност. Тези консултации се провеждат на възможно най-широка основа, за да се гарантира приобщаващ подход по отношение на всички заинтересовани страни и съответните финансови сектори, и предвиждат разумен срок за отговор на заинтересованите страни.“;

"

(7)  Член 13 се изменя, както следва:

a)  параграф 1 се изменя, както следва:

i)  буква е) се заменя със следното:"

„е) представител на Комисията;“;

"

ii)  вмъкват се следните букви еа) и еб):"

„еа) представител на Надзорния съвет на ЕЦБ;

еб)  представител на Единния съвет за преструктуриране;“;

"

аа)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. По искане на председателя на ЕССР или на Генералния съвет Консултативният технически комитет предоставя съвети и помощ на ЕССР в съответствие с член 4, параграф 5.“;

"

б)  вмъква се следният параграф ▌:"

„4а. Когато е целесъобразно, Консултативният технически комитет организира консултации със заинтересовани страни, например участници на пазара, организации на потребителите и експерти от академичните среди, на ранен етап и в дух на откритост и прозрачност, като отчита изискването за поверителност. Тези консултации се провеждат на възможно най-широка основа, за да се гарантира приобщаващ подход по отношение на всички заинтересовани страни и съответните финансови сектори, и предвиждат разумен срок за отговор на заинтересованите страни.“;

"

(7а)  Член 14 се заменя със следното:"

„При изпълнението на задачите, предвидени в член 3, параграф 2, ЕССР търси мненията на заинтересовани страни от частния сектор, когато това е целесъобразно. Тези консултации се провеждат на възможно най-широка основа, за да се гарантира приобщаващ подход по отношение на всички заинтересовани страни и съответните финансови сектори, и предвиждат разумен срок за отговор на заинтересованите страни.“;

"

(7б)  Член 15, параграф 7 се заменя със следното:"

„7. Преди всяко искане на информация с надзорен характер, която не е в съкратена или обобщена форма, ЕССР се консултира надлежно със съответния европейски надзорен орган, за да се гарантира, че искането е обосновано и пропорционално. Ако съответният европейски надзорен орган не счита, че искането е обосновано и пропорционално, той незабавно връща искането на ЕССР и изисква допълнителна обосновка. След като ЕССР предостави такава допълнителна обосновка на съответния европейски надзорен орган, адресатите изпращат исканата информация на ЕССР, при условие че имат законно право на достъп до съответната информация.“;

"

(8)  Член 16 се изменя, както следва:

a)  ▌параграф 2 ▌се заменя със следното:"

2. „Предупрежденията или препоръките, издадени от ЕССР в съответствие с член 3, параграф 2, букви в) и г), могат да бъдат от общ или специален характер, като се отправят, по-специално, до Съюза, до една или повече държави членки, до един или повече ЕНО, до един или повече национални компетентни органи, до един или повече национални органи, определени да прилагат мерките за справяне със системен риск или пруденциален риск на макроравнище, или до ЕЦБ по отношение на задачите, възложени ѝ в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 и член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, или до националните органи за преструктуриране и Единния съвет за преструктуриране. Когато предупреждението или препоръката се отправя до един или повече национални надзорни органи, съответната държава членка или държави членки също се уведомяват за това. Препоръките съдържат конкретен срок за предприемането на действия. Препоръките могат да се отправят и до Комисията по отношение на приложимото законодателство на Съюза.“;

"

б)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Едновременно с предаването им на адресатите в съответствие с параграф 2, предупрежденията или препоръките се предават на Съвета, Европейския парламент, Комисията и ЕНО в съответствие със строги правила за поверителност. Когато се предават поверителни или непублични предупреждения или препоръки, Генералният съвет изисква според случая сключване на договореност за гарантиране на поверителността.“;

"

(9)  В член 17 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:"

„1. Ако препоръка, посочена в член 3, параграф 2, буква г), е отправена до един от адресатите, изброени в член 16, параграф 2, адресатът уведомява Европейския парламент, Съвета, Комисията и ЕССР за действията, предприети в отговор на препоръката, и обосновава всяко бездействие. Когато е приложимо, ЕССР незабавно уведомява ЕНО за получените отговори при спазване на строги правила за поверителност.

2.  Ако ЕССР вземе решение, че негова препоръка не е била спазена или че адресатите не са предоставили подходяща обосновка за своето бездействие, ЕССР уведомява за това адресатите, Европейския парламент, Съвета и съответните ЕНО, при спазване на строги правила за поверителност.“;

"

(9a)  В член 18 параграф 4 се изменя, както следва:"

„4. Когато Генералният съвет вземе решение да не оповестява публично дадено предупреждение или препоръка, адресатите и, когато е целесъобразно, Съветът, Европейският парламент и ЕНО, вземат всички необходими мерки за защитата на техния поверителен характер.“;

"

(9б)  Член 19 се изменя, както следва:

a)  параграфи 1 и 2 се заменят със следното:"

„1. Най-малко веднъж годишно, и по-често при мащабни финансови сътресения, компетентната комисия кани председателя на ЕССР на ежегодно изслушване в Европейския парламент по повод представянето на годишния доклад на ЕССР пред Европейския парламент и пред Съвета. Това изслушване се провежда отделно от диалога между Европейския парламент и председателя на ЕЦБ по парични въпроси.

2.  Годишният доклад, посочен в параграф 1, съдържа информацията, която Генералният съвет решава да оповести публично в съответствие с член 18. Годишният доклад се предоставя на разположение на обществеността. Той включва отчитане на ресурсите, предоставени на ЕССР в съответствие с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1096/2010.“;

"

б)  добавя се следният параграф:"

„5a. ЕССР отговаря устно или писмено на въпроси, които са му зададени от Европейския парламент или от Съвета. Отговорите на тези въпроси се предоставят в разумен срок без излишно забавяне. При предаването на поверителна информация Европейският парламент гарантира пълната поверителност на информацията в съответствие с член 8 и член 19, параграф 5.“;

"

(10)  Член 20 се заменя със следното:"

В срок от 5 години след влизане в сила на настоящия регламент Комисията, след като се консултира с членовете на ЕССР, докладва на Европейския парламент и на Съвета дали мисията или организацията на ЕССР трябва да бъде преразгледана, като взема предвид и възможността за алтернативни на действащия модели.“.

"

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на […] ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)* ТЕКСТЪТ ПОДЛЕЖИ НА ПРАВНО-ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ.
(2)ОВ C , , стр. .
(3) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(4)Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1).
(5)Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно мисията и организацията на Европейския съвет за системен риск, COM(2014) 508 final.
(6)Работен документ на службите на Комисията, Анализ на ефекта, изменения на регламента за ЕССР, COM(2017).
(7)Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162).
(8)Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 198/2016 от 30 септември 2016 г. за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2017/275] (OВ L 46, 23.2.2017 г., стp. 1).

Последно осъвременяване: 24 април 2019 г.Правна информация